Gemeente Barneveld

 Politieke partij

4 jaar Kuntzelaan - Overzicht inzet Lokaal Belang

De Burgemeester Kuntzelaan...een dossier dat zich al jaren voortsleept en waar echte oplossingen die echt helpen, niet worden gerealiseerd. Vanavond, dinsdag 21 december 2021, 19:30 uur praten inowners, de gemeenteraad en het college met elkaar. Kijk mee. Mede op indringend verzoek van Lokaal Belang. Wij schreven een brief aan de agendacommissie (die vergaderingen plant, organiseert en samenstelt) en gelukkig is deze avond gekomen. Wat Lokaal Belang Betreft is de maat echt vol. De dringende oproep uit de samenleving mogen we niet negeren. Dat deden en doen we ook niet, al 4 jaar zetten we ons in voor een veilger Kuntzelaan/. Al 12x eerder vroegen wij indringend om maatregelen:

 1. 20 augustus 2018: schriftelijke vragen
  Lokaal Belang constateert dat er tot op heden niets aan de situatie veranderd is en dat maatregelen te lang op zich laten wachten. Wij vinden de berichten echter dermate zorgelijk dat wij sterk willen aandringen op het meteen treffen van aanvullende en relatief eenvoudige maatregelen die de veiligheid per direct zouden kunnen verbeteren.
  Verzoek om:
  - ​overzicht van klachten en ongelukken
  - versnelling proces en uitvoering maatregelen
  - verkeerslichten te overwegen
  - attentieverhogende maatregelen
  - kleine aanpassingen middengeleider fietspad

  Antwoorden college (samenvatting):
  - We vinden het niet nodig; het heeft geen meerwaarde.
  - We willen een onrustig wegbeeld voorkomen.
  - We vinden het tegenstrijdig met de uniforme uitstraling van de oversteken.
  - We willen effecten van de te nemen maatregelen afwachten.
  Link met vragen en antwoorden:
   
 2. 15 januari 2019: commissie bestuur Verkeersveiligheidsmonitor
  Niet alle ongevallen worden geregistreerd, daardoor hebben we geen compleet beeld.
  Verkeerssituaties zijn daarnaast niet altijd in een oogopslag helder.
  Tevens wordt getracht om met de uitkomst het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid -sneller dan voorheen- aan te laten sluiten bij de trends en ontwikkelingen. 
  Hierbij vraagt Lokaal Belang om:
  - Meer aandacht voor tijdelijke, eenvoudig uit te voeren maatregelen in afwachting van de uiteindelijke aanpak vanuit het GVVP.
  - aandacht voor gedrag van fietsers zoals hoge snelheid door elektrische fietsen, pedelecs.
  - inrichting 30 km kan, maar dan moeten ook dergelijke fietsers zich daaraan houden.
   
 3. 3 april 2019: commissie samenleving Verkeersveiligheid Burg. Kuntzelaan
  Uit de analyse van het onderzoeksbureau Megaborn blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid. Daarnaast is de relatie met de hoeveelheid autoverkeer belangrijk. Dat werd min of meer als beoordelingscriterium aangegeven (zie vervolg 8 april). Conclusie van Lokaal Belang is dat helaas ondanks goede bedoelingen weg verkeerd is ingericht. Het echte probleem wordt weer niet aangepakt; het blijft onoverzichtelijk.
  Verzoek om:
  - inzetten van verkeerslichten
  - maatregelen die overzicht vergroten
  - snelheidsdisplays permanent inzetten
  - verbeteren verlichting
   
 4. 8 april 2019: schriftelijke vragen
  Conclusie LB is dat er sprake is van urgentie voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de veiligheid. Lokaal Belang is van mening dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende zijn om deze complexe en gevaarlijke verkeerssituatie echt veiliger te maken. Deze situatie kan geen dag uitstel meer krijgen.
  Aanbeveling uit onderzoek: ‘Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren’
  Er bleek inderdaad dat de verkeersintensiteit niet is afgenomen, oftewel op grond van deze analyse zouden verkeerslichten dan zeker een optie moeten zijn.
  Verzoek om:
  - verkeerstellingen doen
  - noodverkeerslichten plaatsen
  - permanente verkeerslichten overwegen
  - evaluatie Kuntzelaan met spoed af te ronden en niet verder vertragen.
  Antwoorden college (samenvatting):
  - We gaan niet heroverwegen.
  - Verkeerslichten hebben niet als doel duidelijkheid te creëren maar zorgen er wel voor dat verkeersdeelnemers niet zelf hoeven te beoordelen over oversteken mogelijk is.
  - Wij zien onvoldoende noodzaak voor het plaatsen van verkeerslichten.
  Link met vragen en antwoorden:
   
 5. Juni 2019: Motie ingediend bij Kadernota
  in samenwerking met het CDA
  Verzoek om:
  - Uit het oogpunt van veiligheid voor de automobilisten, fietsers en voetgangers op de gehele Burgemeester Kuntzelaan noodzakelijke aanpassingen door te voeren, met dien verstande dat de weg zodanig wordt ingericht dat het daadwerkelijk veiliger wordt. Waarbij de oplossingsrichtingen ‘verkeerslichten’ of ‘fietsers uit de voorrang’ tot de mogelijkheden behoren.
  Uitslag: LB, CDA: voor      SGP, CU, Pro98, BI, VVD tegen> Verworpen
   
 6. 30 oktober 2019: commissie grondgebied
  Lokaal Belang vindt de houding van het college niet te begrijpen; waarom zo eigenwijs?
  Verzoek om:
  - Test met verkeerslichten i.p.v. het fietspad verleggen.
  - Duidelijkheid voor alle verkeersdeelnemers, geen lapmiddelen meer.
  - Veel betere verlichting.
  - Geen uitstel meer van evaluatie, zorgt tevens voor vertraging maatregelen.
   
 7. 13 november 2019: Moties bij begroting
  Motie 1 verkeerslichten:
  in samenwerking met CDA, VVD, BI
  - Binnen het bestaande budget geld vrij te maken en op zeer korte termijn een proef te houden met betere verlichting en verkeerslichten bij de oversteek Nieuwstraat, waarbij de mobiele drempels verwijderd worden;
  - De raad in kennis te stellen van de uitkomsten van deze proef;
  - de resultaten mee te nemen in de evaluatie, zodat er een goede afweging kan plaatsvinden.
  Uitslag: LB, CDA, VVD, BI: voor     SGP, CU, Pro98: tegen > Verworpen

  Motie 2 evaluatie Kuntzelaan:
  in samenwerking met CDA, VVD, BI, Pro98
  - Met voortvarendheid de evaluatie van de gehele Kuntzelaan uit te voeren en de raad uiterlijk in januari 2020 te informeren over de uitkomsten hiervan;
  - In afwachting van deze evaluatie de geplande maatregel, zijnde de aanpassing van fietspad/trottoir ‘on hold’ te zetten.
  Uitslag: allen voor > Aangenomen
   
 8. 21 januari 2020: rondvraag commissie bestuur
  Naar aanleiding van weer een ongeluk een aantal vragen:
  - Werken drempels ongevallen in de hand?
  - De maand januari is bijna ten einde; waar blijft de evaluatie?
  Na alles wat er gebeurd is, geen enkele vertraging meer.
  Antwoord college:
  - Er is geen oorzakelijk verband tussen de drempels en het ongeval.
  - De evaluatie is afgerond en in procedure gebracht en komt in februari ter kennisname naar de raad.
   
 9. 5 maart 2020: commissie grondgebied
  Bespreking evaluatie Burg. Kuntzelaan
  - Lokaal Belang vindt de stellingname van het college halsstarrig.
  - Opnieuw attenderen wij college op eerder analyse 2019 dat aanbevolen moet worden verkeerslichten te overwegen. College weigert dit.
  - Opnieuw geen plan en uitvoer van verbetering verlichting.
  - Opnieuw geen verduidelijkende signalen zoals haaietanden
  - Uit evaluatie blijkt dat de Kuntzelaan een ‘duidelijke doorstroomfunctie’ heeft en is ingericht als ‘gebiedsontsluitingsweg’. Men hinkt op 2 gedachten door het langzaam verkeer in de voorrang te willen. Moet de conclusie niet zijn dat de kaders (GVVP 2017) niet haalbaar zijn? Durft het college te heroverwegen?
  Verzoek om:
  - Nu eindelijk eens concreet door te pakken en de halsstarrigheid te laten varen en in te zetten op (test met ) verkeerslichten, betere verlichting, heroverweging inrichting.
  - Bij voorstel aan het eind vd bespreking om te wachten op de centrumvisie heeft LB aangegeven dat wij het eigenlijk heel jammer vinden dat er niet op korte termijn iets gebeurt, zoals al aangegeven. Wel blij dat we mee mogen denken bij de ‘oplossingsrichting’. Er werd toen door de wethouder gesproken over een termijn van ongeveer een half jaar. Dat was ook de conclusie van de voorzitter, “We komen er na de zomer in ieder geval weer op terug”
  - Vraag gesteld over voorrangssituatie bij de Wilhelminastraat, fietsers t.o.v. elkaar. Suggestie meegegeven: voorrang duidelijker aangeven/bv met haaientanden. Wethouder gaf aan dat te noteren en ernaar te kijken.
  Niets meer over gehoord of verbetering ter plekke gezien.
   
 10. 25 november 2020: rondvraag commissie samenleving
  Lokaal Belang stelt opnieuw de veiligheid op de Kuntzelaan ter discussie. Dit onder andere naar aanleiding van twee ongevallen.
  - Wat de stand van zaken is rond de Kuntzelaan?
  Na maart dit jaar was afspraak dit te laten rusten tot na de zomer en te behandelen bij omgevingsvisie Barneveld-centrum. Echter, de Kunztelaan is niet besproken bij deze sessie. Hoe is dit mogelijk na alles wat er gebeurd is? Dat vinden wij best jammer, zeker gezien onze wens om meer te doen dan nu, zoals bv verkeerslichten.
  Antwoord college:
  - Op dit moment staan er geen acties of fysieke activiteiten gepland op deze oversteeklocatie aan de Kuntzelaan. Afgesproken is om het verkeersgedrag te monitoren en voorlopig geen veranderingen aan te brengen.
  -Tijdens de terugkoppeling sessie met de raad over de participatie in het kader van de Omgevingsvisie Centrum zijn goede tips en ideeën aangegeven waarmee de verkeersveiligheid op deze situatie verbeterd zou kunnen worden.
  Het zijn geen nieuwere ideeën dan wat er tijdens de besprekingen met de gemeenteraad over de Kuntzelaan en deze oversteek is besproken.
   
 11. 2 november 2021: commissie bestuur in relatie tot de begroting
  Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de zin: Blz 20 ”Burgers mogen geen verkeersonveiligheid meer ervaren”
  Dat vinden wij een zeer belangrijke zin; dat betekent dat er daar waar nodig, maatregelen moeten worden getroffen.
  Vragen:
  - Geldt dit ook voor de Burg. Kuntzelaan?
  - Wat gaat het college hier concreet doen?
   
 12. 10 november 2021: Motie ingediend bij raad
  -Motie met verzoek extra budget voor verkeersveiligheid. Budget mag nu geen rol spelen bij onze motie, desnoods komt college maar met een apart raadsvoorstel.
  Uitslag: LB voor     SGP, CU, Pro98, CDA, BI, VVD: tegen > Verworpen
   
 13. 21 december 2021 extra vergadering
  Lokaal Belang en andere partijen willen op zeer korte termijn een bespreking met het college en betrokkenen zoals inwoners in gesprek. Lokaal Belang heeft daar de agendacommissie voor aangeschreven en verzoek gedaan.
  De maat is vol, vindt LB. Dit kan zo langer niet doorgaan. De samenleving smeekt om maatregelen.