Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H11 Werk en Inkomen

Het is de verantwoordelijkheid van eenieder om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn en geboden kansen zo goed mogelijk te benutten. Iedereen die kan werken moet dit vooral ook doen, want alleen structureel werk biedt echt toekomstperspectief.

Inkomensondersteuning
Iedereen die naar eigen vermogen bijdraagt aan onze samenleving moet op ondersteuning kunnen rekenen van diezelfde samenleving. In Barneveld hebben relatief weinig inwoners een WW-uitkering. Dat is zeer positief. Desondanks ontvangen nog veel mensen inkomensondersteuning. Waar nodig zorgt de gemeente Barneveld voor inkomensondersteuning en ondersteuning bij re-integratie. Re-integratie dient maatwerk te zijn, efficiënt en effectief. Dat betekent ook dat re-integratie trajecten alleen dan moeten worden aangeboden als dit zinvol is. Dit kan ook kosten besparen.

Afstand tot de arbeidsmarkt
Het grote verschil tussen iemand met een baan en iemand met lage kansen op een baan is vaak ook het verschil tussen mensen met en zonder toekomstperspectief. Het is belangrijk om daar waar het kan de helpende hand te bieden om mensen zo volwaardig mogelijk te laten participeren in onze samenleving. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geef je alleen een kans op werk door gericht in ze te investeren. Maar ook goede contacten met werkgevers zijn van essentieel belang. De laatste jaren komen steeds vaker mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk door de groei van het aantal sociale ondernemers. Winst maken hoort daarbij, maar is niet het hoofddoel. Vaak kunnen ook inwoners met een arbeidsbeperking daar aan het werk. De gemeente Barneveld ondersteunt daarom alle initiatieven waarbij banen gecreëerd worden. Mocht het onverhoopt niet lukken om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te brengen, dan moet in ieder geval worden voorkomen dat deze groep groter wordt. Dan is het aan de gemeente de taak dit zorgvuldig en nauwkeurig te onderzoeken en met oplossingen te komen.

Fraude en misbruik
Fraude is een ander woord voor diefstal. Daar waar er duidelijk en bewezen sprake is van fraude en misbruik van uitkeringen moet de gemeente streng en onverbiddelijk optreden. Veel inwoners in ons land zijn de afgelopen jaren onterecht als fraudeurs beschuldigd en dat is zeer ernstig. Dit heeft geleid tot veel persoonlijk leed bij een groot aantal gezinnen. Daarom is het belangrijk dat fraude goed onderzocht wordt alvorens er beschuldigingen met verstrekkende gevolgen plaatsvinden. De toeslagenaffaire heeft laten zien dat de overheid kan ontsporen in fraudejacht met enorme gevolgen voor de gedupeerden. Inwoners moeten kunnen rekenen op een eerlijke, rechtvaardige en duidelijke overheid. Kosten jeugdzorg De kostenontwikkeling van de jeugdzorg is in alle gemeenten in Nederland een groot probleem. Veel gemeenten kunnen deze kosten niet meer opbrengen en worden met flinke tekorten geconfronteerd. De vraag is hoe je de kosten beheersbaar kunt maken. Jeugdhulp is specialistisch en daardoor duur. Het is belangrijk dat de gemeente meer controle krijgt op de toegang tot de jeugdzorg zonder daarbij op de stoel van de behandelende artsen te gaan zitten. Lokaal Belang wil dat een nieuw college komt met een totaalaanpak en met verdere initiatieven om de stijgende kosten in de jeugdzorg een halt toe te roepen daar waar mogelijk. Het uitgangspunt voor Lokaal Belang blijft dat iedere jongere die hulp nodig heeft, deze hulp moet krijgen.