Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H12 Onderwijs

Goed onderwijs is de toekomst. Het biedt kansen om je te ontwikkelen en later een zelfstandig en zelfvoorzienend leven te hebben. Onderwijs geeft daarbij vorm aan de persoonsontwikkeling: onderwijs biedt kansen om te groeien en bloeien, je te ontplooien en een zelfverzekerd en gelukkig mens te worden. Kortom: goed onderwijs biedt vele mogelijkheden voor de toekomst en om een beroep uit te oefenen, waarin mensen het beste van zichzelf kunnen laten zien. Dit geeft ook het gevoel van zingeving en het ertoe doen. Dit alles is waardevol voor een mens en daarom vindt Lokaal Belang het belangrijk dat er door de gemeente Barneveld geïnvesteerd wordt in onderwijs.

content image

12.1 Onderwijs

Gesprek over onderwijs
Lokaal Belang is zich ervan bewust dat de gemeente niet gaat over de inhoud van het onderwijs zelf. Wij kennen immers de wet op vrijheid van onderwijs en dat is een groot goed. Lokaal Belang vindt het wel belangrijk om nauwe banden met de diverse scholen te onderhouden. Scholen en de gemeente hebben elkaar immers nodig. Het LEA, de ‘Lokale Educatieve Agenda’, is daarvoor een geschikt orgaan, waarbij belangrijke zaken op het gebied van onderwijs bespreekbaar moeten zijn en blijven. Lokaal Belang vindt het belangrijk om op scholen voldoende aandacht te schenken aan de Nederlandse normen en waarden. Lokaal Belang vindt het daarom wenselijk dat de gemeente Barneveld hier blijvend aandacht aan schenkt in haar overleg met de scholen in het LEA.

Voorkomen en aanpak van laaggeletterdheid
Aanpak laaggeletterdheid
Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal heeft een grote invloed op een goede toekomst van een kind. Lokaal Belang vindt het daarom erg belangrijk om de huidige initiatieven op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid (zoals het Taalhuis in Barneveld) voorlezen, stimuleren van lezen, taal-lees projecten op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en bibliotheken) te blijven ondersteunen en waar mogelijk en nodig, uit te breiden. Zeker in het licht van het dalende niveau van leerlingen op het gebied van taal en lezen, is dit actueler dan ooit. Daarom zet Lokaal Belang zich actief in voor het aanbieden van initiatieven om laaggeletterdheid aan te pakken en te bestrijden. Zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Locaties
Het is daarbij belangrijk dat naast de mogelijkheid om laaggeletterdheid aan te pakken er ook voldoende wordt voorzien in beschikbare locaties. De bibliotheek is bij uitstek een goede locatie om mensen te onderwijzen, ook indien andere ruimtes niet beschikbaar zouden zijn. De gemeente moet in overleg met de bibliotheek blijven zorgen voor de beschikbaarheid van de bibliotheek voor dit doel. Dit geldt ook voor bibliotheken die ondergebracht zijn in dorpshuizen.

Statushouders
Met het oog op de groeiende stroom van mensen zoekend naar een veilig heenkomen, verwachten wij dat de gemeente Barneveld meer statushouders onder haar hoede krijgt. Gezien het belang van de beheersing van de Nederlandse taal wil Lokaal Belang zich ook voor deze groep mensen inspannen, zodat zij de taal leren en daarmee kunnen meedraaien in de Nederlandse samenleving.

content image

12.2 Onderwijsvormen

Openbaar Voortgezet Onderwijs
De keuze voor een middelbare school is belangrijk; deze vervult een belangrijke en vormende rol voor jongeren voor hun toekomst. Er zijn uitstekende middelbare scholen in onze gemeente, maar de keuze voor een openbare middelbare school is er vooralsnog niet. Zeker met het oog op de forse groei van de gemeente, is de mogelijkheid om voor een openbare middelbare school te kunnen kiezen, belangrijk. Lokaal Belang is bereid om mogelijkheden voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeente Barneveld te onderzoeken op haalbaarheid en geschiktheid als zich daar initiatieven voor aandienen. Wellicht is gezien de huidige situering van de bestaande middelbare scholen, een openbare middelbare school in Voorthuizen een te overwegen optie.

Middelbaar beroepsonderwijs
Met de komst van de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is de gemeente Barneveld verrijkt met een bedrijfsvakschool, die jongeren en/of zij-instromers opleidt voor technische beroepen. Lokaal Belang vindt dit geweldig omdat jongeren die soms niet helemaal hun plek kunnen vinden in het reguliere aanbod en daardoor buiten de boot dreigen te vallen, via de BTO een prachtige kans hebben zich te ontwikkelen. Daarnaast hebben technische beroepen te kampen met oplopende tekorten in het personeelsbestand. Lokaal Belang ziet hier een duidelijke win-win situatie. Jongeren krijgen de kans zich te ontwikkelen tot vakbekwame mensen en kunnen de opgedane kennis gelijk toepassen in de praktijk. En bedrijven dragen bij aan de scholing en ontwikkeling van deze jongeren en hebben hierdoor een mooi arbeidspotentieel voorhanden. Dit is goed voor zowel jongeren, bedrijven als het economisch klimaat van de gemeente Barneveld. Lokaal Belang ziet graag dat de gemeente goede contacten met de BTO onderhoudt en ondersteunend en faciliterend is daar waar dat nodig en mogelijk is. https://btobarneveld.nl/

Hoger onderwijs
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat in een groeigemeente als Barneveld in de toekomst ook HBO- onderwijs wordt aangeboden en zet zich daarvoor in de komende bestuursperiode. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Jongeren wordt de kans geboden in hun eigen regio of gemeente te studeren. En, we behouden de afgestudeerden voor de gemeente Barneveld omdat zij hier een baan kunnen vinden en de lijnen binnen de gemeente en het bedrijfsleven kort zijn. In combinatie met het huidige goede economische klimaat kunnen niet alleen de bedrijven, maar ook afgestudeerden die aan het werk willen en/of een onderneming willen starten, hiervan profiteren.

Speciaal onderwijs
Ieder mens is uniek op zijn/haar manier, ook leerlingen die een speciale vorm van onderwijs nodig hebben. De gemeente kent een aantal scholen voor speciaal onderwijs die een zeer belangrijke plek in de samenleving hebben. Leerlingen worden daar op hun niveau met hun mogelijkheden liefdevol begeleid. Lokaal Belang steunt initiatieven of mogelijkheden die bijdragen aan het verbeteren van het speciaal onderwijs en haar leerlingen daar waar noodzakelijk.

Internationale Schakel Klas (ISK)
Het ISK vervult een belangrijke rol in de scholing en integratie van jonge statushouders. Voor deze kinderen en onze samenleving is het van belang dat het ISK gehandhaafd blijft. Indien er knelpunten optreden, dient de gemeente hier direct actie op te ondernemen.

content image

12.3 Toekomstbestendige schoolgebouwen

Goed onderwijs en goede leerkrachten zijn belangrijk. Maar ook goede schoolgebouwen zijn een must om kinderen op een prettige en veilige wijze te onderwijzen. Lokaal Belang zet zich daarom in voor het bouwen en/of renoveren van schoolgebouwen zodat leerlingen in een prettige, gezonde en veilige omgeving aan hun ontwikkeling kunnen werken. Hierbij mag ook het aspect duurzaamheid niet ontbreken. De voor de toekomst geplande schoolgebouwen moeten uiterst zorgvuldig worden ontworpen om toekomstbestendig te zijn en te voorzien in de groei van het aantal leerlingen. Helaas is te vaak gebleken dat bij de bouw van nieuwe scholen achter de feiten wordt aangelopen. Dat moet voorkomen worden.

Nieuwe wijken, nieuwe scholen
Ook staat Lokaal Belang voor een prominente plek voor scholen bij de aanleg van nieuwe wijken. Het woningtekort is momenteel groot, maar uit het oog verliezen van het belang van schoolgebouwen is volgens Lokaal Belang niet gewenst.

Ventilatie
Tevens is het onontbeerlijk dat scholen voorzien zijn van een goede ventilatie. De coronacrisis heeft het belang hiervan nogmaals bevestigd. Dit bevordert het welzijn van leerlingen en hun docenten wat het leren, de gezondheid en welbevinden ten goede komt. Dit dient een belangrijke factor te zijn bij het ontwerpen van nieuwe en verbouwen van bestaande schoolgebouwen.

content image

Basisscholen Terschuur en Zwartebroek
Lokaal Belang is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is voor de basisscholen in ‘Terbroek’; een scholencomplex met twee scholen op dezelfde locatie. De huidige schoolgebouwen zijn zwaar verouderd. De ingebruikname van het nieuwe gebouw wordt in 2024 verwacht.
Lokaal Belang vindt het goed dat er zo min mogelijk kosten worden gestoken in de huidige panden, maar Lokaal Belang spreekt wel haar zorg uit over situaties die direct het welzijn, gezondheid of veiligheid schaden. Lokaal Belang vindt dat noodzakelijk onderhoud als overbrugging erg belangrijk is en terstond moet worden aangepakt.

12.4 Onderwijs-plus

Leerlingenvervoer binnen de gemeente
Lokaal Belang hecht veel waarde aan veilig en effectief leerlingenvervoer. Dit is van groot belang voor de vaak zeer kwetsbare kinderen die aangewezen zijn op dit vervoer. Ook deze kwetsbare kinderen moeten op een veilige wijze op school kunnen komen. Gelukkig is inmiddels, na eerdere forse problemen, het leerlingenvervoer overgenomen door Munckhof Taxi (samen met de gemeenten Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude). Dit verloopt vooralsnog goed, maar Lokaal Belang blijft alert en zal waar nodig ingrijpen of zich inzetten voor het verbeteren of herzien van fatsoenlijk en doelgericht leerlingenvervoer. Lokaal Belang vindt dat de gemeente te allen tijde grip moet houden op de kwaliteit van het leerlingenvervoer.

(Maatschappelijke) stages
Naast regulier onderwijs is ook het lopen van (maatschappelijke) stage waardevol, omdat het de vertaling is van de theorie naar de praktijk. De opgedane stof van leerlingen op school krijgt betekenis als het in praktijk wordt gebracht. Ook draagt het bij aan het vormen van een beeld van de toekomstige beroepsmogelijkheden voor jeugd. Ook dragen (maatschappelijke) stages bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Deze win-win situatie ondersteunt Lokaal Belang van harte en ziet graag dat als daar vanuit het onderwijs meer behoefte aan is, de gemeente, wellicht met maatschappelijke organisaties, helpt en ondersteunt waar wenselijk en nodig.

content image

Veiligheid rondom scholen
Het veilig van en naar school gaan is belangrijk voor zowel leerlingen, hun ouders als het onderwijzend personeel. Dat moet als het gaat om de verkeerstechnische inrichting rondom de scholen, gewaarborgd zijn. Infrastructurele vraagstukken rondom een nieuw te bouwen schoolgebouw verdienen de volle aandacht. Er moet worden nagedacht over een veilige manier van halen en brengen direct rondom de school, veilig parkeren en een adequate afhandeling van de verkeersstromen. Dit dient voorafgaande aan de ontwikkeling van een nieuwe school, goed geregeld te worden. Daar waar bij bestaande schoolgebouwen verkeerstechnische verbeteringen mogelijk zijn, zal er in overleg met het bestuur van de school geïnvesteerd moeten worden om dit mogelijk te maken.

Opvang op school
Opvang op scholen is een goed alternatief als ouder en verzorgers niet de mogelijkheid hebben om opvang te regelen bij bijvoorbeeld buren, vrienden, kennissen of familie. Daarnaast draagt de opvang bij aan de ontwikkeling van een kind, zoals op sociaal gebied. Kinderen ontmoeten elkaar, leren van elkaar en hebben plezier. De opvang is niet primair een taak van de gemeente, maar Lokaal Belang acht het in het kader van bijvoorbeeld taalontwikkeling, sociale ontwikkeling en een doorgaande leerlijn, wenselijk dat de gemeente creatief meedenkt met de huisvesting voor opvang bij de ontwikkeling van nieuwe scholen of de renovatie van bestaande scholen. Lokaal Belang ziet graag dat de gemeente met alle betrokken organisaties in overleg treedt.