Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H7 Veiligheid

Veiligheid is een van de meest essentiële zaken in het leven. Veiligheid omvat meer dan het op je gemak voelen. Het gevoel van veiligheid is het blindelings erop kunnen vertrouwen dat de overheid zich inspant, zodat inwoners zich veilig voelen in zowel hun huis als daarbuiten. Dit gevoel van veiligheid draagt volgens Lokaal Belang bij aan een prettiger woongenot. Lokaal Belang vindt daarom veiligheid een zeer belangrijk thema en is bereid hiervoor adequate stappen te ondernemen; kortom: waar nuttig en nodig wil Lokaal Belang investeren in veiligheid. 

Video H7 Veiligheid
Speerpunt: Blijvende inzet Lokaal Belang voor de huisartsenpost en aanrijdtijden ambulance
Lokaal Belang heeft zich al 4 jaar ingezet voor de Huisartsenpost ((HAP). Onbegrijpelijk dat deze gesloten is in een groeigemeente die we zijn. Daarnaast hebben we ons ingezet voor de verbetering van de  aanrijdtijden van de ambulance. Daar gaan we de komende 4 jaar mee door.

7.1 Bescherming van inwoners

Misdaad
Lokaal Belang streeft naar een doorlopende verbetering van meer veiligheid en bescherming van haar inwoners. De gemeente Barneveld stond in de misdaadmeter van 2019 op plek 231. De keer daarvoor op plek 237 van de 355 gemeenten. We hebben de afgelopen periode een stijging doorgemaakt, maar ook hier streeft Lokaal Belang naar een nog veiligere gemeente, om zo in de buurt te komen van de meest veilige gemeente van Nederland.

Digitale criminaliteit
Digitale- en cybercriminaliteit neemt helaas in grote mate toe. Inwoners zijn daarvan regelmatig slachtoffer wat zorgt voor grote schadebedragen en daarmee grote financiële gevolgen. Vanwege het digitale, dus ‘afstandloze’, karakter van deze vorm van digitale criminaliteit is lokale aanpak lastig. Toch ligt er een rol voor de gemeente die zich richt op weerbaarder en cyberwise maken van jongeren, ouderen, ondernemers en de gemeentelijke organisatie en dat is een goede zaak. Gelukkig wordt het basisteam dat zich met opsporing en aanpak van digitale criminaliteit bezighoudt, binnenkort versterkt. Wij zien graag dat de preventie, opsporing en aanpak van digitale criminaliteit, structureel aandacht blijft krijgen en waar nodig wordt versterkt.

Preventie
Bij veiligheid is het ook belangrijk dat er gedacht wordt aan preventie; het voorkomen dat er zich onveilige situaties voordoen. Dit is ook een thema waar Lokaal Belang zich graag voor inspant en in investeert, zoals het voorkomen van drugs- en drankmisbruik zeker in relatie tot verkeer. Hierbij is het van belang dat investeringen in beleid rondom preventie, duidelijk en kwalitatief hoogwaardig moeten zijn.

Vervolging
Daarnaast is het verhogen van de pakkans en de vervolging van overtreders van belang. Helaas is er nog steeds sprake van een fors aantal woninginbraken, autodiefstallen en auto-inbraken (VNG rapportage Politie, cijfers veiligheid, september 2021). Dit tast het veiligheidsgevoel direct aan en dat is ernstig. Daarom dienen deze adequaat te worden bestreden. Ook kleine criminaliteit zoals fietsendiefstallen, graffiti en vernielingen dient vervolgd te worden. Preventie en repressie gaan hand in hand.

content image

Aanrijtijden politie, brandweer en ambulance
Inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op tijdige hulp in de vorm van de politie, brandweer en ambulance. Om inwoners uit benarde en/of levensbedreigende situaties te redden of om eventuele escalatie te voorkomen. Daarom is het van belang dat de aanrijtijden van de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) zoveel mogelijk voldoen aan de vastgestelde prestatienormen. Deze prestatienormen zijn er namelijk niet voor niks. De aanrijtijden van ambulances zijn de afgelopen jaren verder verslechterd. Dit zijn vooral de meer oostelijk gelegen dorpen; Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe maar ook Terschuur ligt fors onder de norm. En dat is niet goed wanneer iedere seconde telt. Het lukt de ambulances niet altijd om op tijd bij de patiënt aan te komen. Aan de inzet van de medewerkers van hulpdiensten ligt het zeker niet; zij werken hard en met hart en ziel. Het gaat om de organisatie en financiering van deze diensten. Bij sommige dorpen in onze gemeente is de responstijd soms zelfs fors achteruitgegaan de afgelopen jaren. Wat Lokaal Belang betreft mag het niet uitmaken in welk dorp je huis staat als het gaat om de aanrijdtijden van hulpdiensten in geval van nood. Iedereen moet kunnen rekenen op een tijdige respons van deze diensten.
Lokaal Belang pleit voor het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances. Indien daarvoor extra investeringen nodig zijn binnen onze gemeentegrenzen, dan moet dit plaatsvinden. De gemeente Barneveld moet samen met de veiligheidsregio (VGGM) en omliggende gemeenten alles in het werk stellen om de aanrijtijden te verbeteren.
Lokaal Belang wil dat een nieuw college in kaart brengt welke locaties in de gemeente Barneveld geschikt zijn voor uitruk dependances van hulpdiensten. Lokaal Belang is van mening dat daar waar regionale samenwerking versterkt kan worden om aanrijtijden te verbeteren, de gemeente zich daar nadrukkelijk voor moet inspannen. Het is de hoogste tijd, zeker in een groeiende gemeente als de gemeente Barneveld, dat de tendens van stijgende aanrijdtijden stopt en verbetering optreedt.

content image

Huisartsenposten
Lokaal Belang blijft zich inzetten voor een huisartsenpost bij het HVC. Het is spijtig dat in oktober 2021 het besluit genomen is om deze post te sluiten. Lokaal Belang vindt dat bij een grote en groeiende gemeente een huisartsenpost hoort, die in de avonduren en in het weekend voor alle inwoners toegankelijk en snel bereikbaar moet zijn. Want, het is volgens Lokaal Belang logisch dat als een gemeente groeit, deze juist een huisartsenpost moet krijgen of dat de post moet worden behouden in plaats van te sluiten. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, dan moet de gemeente zich tenminste inzetten voor de keuzemogelijkheid voor inwoners om zich of tot ziekenhuis De Gelderse Vallei of het MC Meander te wenden. Dit in verband met de grootte van de gemeente waarbij de afstand tot de diverse ziekenhuizen en de woning verschillend kan zijn.

Zero tolerance vandalen
Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waar het uitgangspunt ‘zero-tolerance’ is. Wij streven naar een gemeente die schoon en veilig is voor zowel de inwoners van de gemeente Barneveld als voor gasten. Een ieder die daar anders over denkt en hiernaar handelt zal volgens Lokaal Belang daarvan de (financiële) consequentie moeten ondervinden. Bij vandalisme en/of vernielingen zal de schade direct worden verhaald op de vandalen of de ouders, als de vandalen minderjarig zijn. Ook moet de pakkans en de vervolging omhoog.

content image

Investeren in BOA’s en politie
Om binnen de gemeente Barneveld veiligheid te garanderen, zijn buitengewoon opsporingsambtenaren en de politie aangewezen. Zij spannen zich in voor het toezicht houden en handhaven daar waar nodig. Lokaal Belang heeft grote waardering voor hun inzet. Ook waar het gaat om drugs in de gemeente Barneveld hebben BOA’s en politie een grote rol in het signaleren, terugdringen of voorkomen hiervan. Lokaal Belang maakt graag gebruik van deze mogelijkheid om zowel de BOA’s als de politie hiervoor in te zetten. Naast dat de inwoners van de gemeente Barneveld het verdienen dat de overheid zich uiterst inspant om veiligheid te waarborgen, verdienen ook zowel de BOA’s als de politie dat zij hun werk veilig en met plezier kunnen uitvoeren. Daarom is het van belang dat er voldoende personele capaciteit is voor de te handhaven of toezichthoudende situaties. Lokaal Belang wil graag dat er wat betreft wijkagenten gestreefd wordt naar het landelijk vastgestelde uitgangspunt van 1 wijkagent per 5000 inwoners. Daarnaast is het van belang om de door overheid vastgestelde norm van het aantal agenten van de basiseenheid Barneveld-Scherpenzeel-Nijkerk van 100 agenten, te behalen. Lokaal Belang spreekt de wens uit voor het investeren in meer agenten.

Nachtboa
De nachtboa levert in samenwerking met politie en gemeente goed werk in het kader van openbare orde en veiligheid. Daar waar noodzakelijk wil Lokaal Belang investeren in het uitbreiden van het aantal nachtboa’s. De aanwezigheid van een nachtboa kan een preventief effect hebben op mensen met kwade bedoelingen. Tevens draagt het bij aan het gevoel van veiligheid.

Omdat Lokaal Belang vindt dat de veiligheid in de gemeente beter kan, stelt Lokaal Belang voor om het aantal nachten van de nachtboa uit te breiden van 2 naar 7 nachten per week. Waarbij het de taak van de nachtboa is om toezicht te houden in alle kernen van de gemeente Barneveld. De nachtboa staat vanzelfsprekend in nauw contact met de politie.

Samenwerking gemeente, politie en buurtpreventie
Buurtpreventie is niet voor niks in het leven geroepen. Het is de directe vertaalslag van inwoners die verdachte situaties of onraad signaleren en dit doorgeven aan de politie of gemeente. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat vanuit de gemeente buurtpreventie de volle ondersteuning krijgt en dat de gemeente de regie hierin voert.

Ondermijning
Ondermijning, de verwevenheid van onder-en bovenwereld, is een hele slechte zaak. Deze criminele activiteiten werken ontwrichtend voor onze samenleving. Er moet alles op alles worden gezet om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Onlangs heeft de gemeente een Weerbaarheidsscan 2021 ontvangen met daarin belangrijke conclusies en aanbevelingen. Lokaal Belang wenst het integraal overnemen van deze conclusies en aanbevelingen. Zoals bijvoorbeeld de structurele aandacht en inzet op het herkennen van signalen van ondermijning en een beleid omtrent mensenhandel.

content image

7.2 Drugs

Drugs kunnen mensen kapot maken. Daarnaast kan drugsgebruik en drugshandel samengaan met criminaliteit en voor forse overlast zorgen. Daarom is Lokaal Belang voor een drugsbeleid dat ervoor zorgt dat er zo min mogelijk drugs in de gemeente Barneveld verhandeld en gebruikt worden. Niet alleen vanuit veiligheidsoogpunt, maar ook vanwege de financiële, sociale en lichamelijke gevolgen die drugsgebruik en drugshandel met zich mee kunnen brengen. Helaas neemt het gebruik van drugs nog steeds toe onder zowel jongeren als ouderen. Voorbeelden zijn: designerdrugs en lachgas. Beide vormen van drugs hebben een negatieve werking op zowel de gezondheid van de gebruiker als de mensen in zijn/haar omgeving. Ook de gevolgen voor opgroeiende jongeren kunnen verstrekkend zijn. De verkrijgbaarheid van drugs voor jongeren in de gemeente Barneveld wil Lokaal Belang zo veel mogelijk bestrijden. Lokaal Belang heeft zich met succes ingezet voor het verbod op gebruik en handel van lachgas en designerdrugs.

Drugsproductie
Helaas is de gemeente Barneveld al eerder geconfronteerd met locaties waar drugs geproduceerd werden en drugsafval gedumpt werd. Drugsdumpingen in de natuur leiden tot ernstige milieuschade en moet met alle kracht bestreden worden.

Verkrijgbaarheid drugs
Een opkomende trend is het kopen van drugs via drugskoeriers. Deze vorm van handel is uiterst ondermijnend. Hier ziet Lokaal Belang een taak weggelegd voor de drugsboa om het probleem in kaart te brengen en het samen met de politie aan te pakken. De aanpak van deze vorm van drugshandel heeft voor Lokaal Belang een zeer hoge prioriteit.

Coffeeshops
Lokaal Belang gedoogt geen coffeeshops in onze gemeente. Wietkwekerijen zijn illegaal en daartegen wordt daadkrachtig opgetreden. De nadelige gezondheidseffecten van deze drugs tolereert Lokaal Belang niet.

Meldpunt drugshandel en ondermijning
Lokaal Belang wil dat het gemeentelijke meldpunt, waar anoniem melden ook een optie is, veel beter onder de aandacht wordt gebracht. Om bijvoorbeeld drugshandel te kunnen melden. Bij opgerolde/geconstateerde hennepkwekerijen heeft de gemeente middels het ‘Damocles-beleid’ het recht om locaties en ruimtes voor 3 maanden te sluiten. Dit geldt ook voor woningen. Dit beleid ondersteunt Lokaal Belang van harte.

content image

7.3 Overige zaken

Mobiele camera’s en ANPR
De laatste jaren heeft de gemeente Barneveld geïnvesteerd in de aanschaf van een mobiele camera en ANPR camera's. Indien het noodzakelijk is, is Lokaal Belang groot voorstander van een onmiddellijke uitbreiding van deze camera’s voor alle dorpen in de gemeente. Deze camera’s hebben hun nut meer dan bewezen als het gaat om opsporing en aanpak van criminaliteit.

Straatverlichting
Het onderwerp verkeersveiligheid wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 5 verkeer en infrastructuur. Straatverlichting op donkere wegen is echter ook een onderwerp van veiligheidsbeleving. Donkere wegen zijn voor gebruikers onplezierig en geven een onveiligheidsgevoel. Het is nog steeds noodzakelijk om daar waar mogelijk verlichting aan te brengen op deze locaties. Dit kan eventueel in samenspraak met plaatselijk belang of wijkplatforms. Inwoners mogen geen verkeersonveiligheid meer ervaren. Gestreefd moet worden naar nieuwe mogelijkheden zoals slimme dynamische verlichting, wat niet alleen meer veiligheid biedt aan inwoners, maar ook energiezuinig is en goed is voor de natuur omdat het licht tot 30% wordt gedimd als er niemand op straat is.