Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H13 Sport

13.1 Belang van sport

content image

Sport verbindt, verrijkt en levert een bijdrage aan een gezond lichaam. Sport is een onmisbaar onderdeel in het leven van mensen. Het is niet alleen ter verbetering van fysieke dan wel mentale gezondheid. Het draagt ook bij aan het onderhouden van sociale contacten en de sociale cohesie. Tevens biedt het mensen de mogelijkheid om zichzelf uit te dagen en daar waar talent aanwezig is, dit verder te ontwikkelen. Dit steunt Lokaal Belang van harte en daarom vindt Lokaal Belang het belangrijk tijdig te investeren in adequate, doelmatige huisvesting voor sport. Hierbij worden alle verenigingen serieus genomen. Daarom moet de gemeente inzetten op deugdelijke, eigentijdse en doelmatige sportvoorzieningen voor alle sportverenigingen waar mogelijk. Daarin is het ook belangrijk dat er draagvlak in de samenleving is voor de gemaakte keuzes.

content image

Be Active
Lokaal Belang is trots op het sportinitiatief Be Active. Zij vervult een belangrijke maatschappelijke functie wat betreft het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor alle doelgroepen binnen de gemeente. Daar waar mogelijk ziet Lokaal Belang graag dat deze activiteiten verder worden uitgebreid, in zoveel mogelijk dorpen.

Sporten voor mensen met een beperking
Sporten is voor iedereen. Ongeacht je mobiliteit of beperking. Lokaal Belang wil blijvende aandacht voor sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. En daar waar investering nodig is, zal ieder initiatief ter verbetering en versterking van de gehandicaptensport, ondersteund moeten worden. Daarin vindt Lokaal Belang het belangrijk dat zij ook, waar nodig, de juiste begeleiding krijgen. Soms is een specialistische benadering of maatwerk nodig. Mogelijk kan Be Active hierin ook een rol spelen.

content image

13.2 Verbouw en nieuwbouw van sportaccommodaties

Masterplan sportaccommodaties
Nieuwe accommodatiewensen van sportverenigingen dienen zorgvuldig te worden afgewogen. Daarvoor zijn heldere kaders nodig. Welke sportverenigingen gaan voor, op basis waarvan etc. Daarom ziet Lokaal Belang graag transparante toetsingscriteria zodat voor de gemeenteraad, inwoners en sportverenigingen duidelijk is op basis waarvan keuzes worden gemaakt.
Het is van belang om zoveel mogelijk sportverenigingen en andere betrokken organisaties die huisvesting zoeken te betrekken om te bezien of er een win-win situatie kan ontstaan, zodat uiteindelijk meer verenigingen een plek kunnen krijgen.

Maatwerk
De gemeente beoordeelt het toekennen van gelden voor verbeteringen of nieuwbouw van sportaccommodaties naar ‘de letter’ van de vastgestelde toetsingscriteria, maar past ook maatwerk toe daar waar dat noodzakelijk is. Lokaal Belang wil dat indien sportaccommodaties aantoonbaar problemen hebben, zowel op het gebied van veiligheid, gezondheid en functionaliteit, de gemeente zorgt voor een tijdelijke oplossing. Tevens wordt er gewerkt aan een definitieve oplossing. De gemeente betrekt de sportverenigingen hierbij en communiceert daarbij tijdig en helder, ook naar de gemeenteraad.

Onderhoud
Lokaal Belang is voorstander van een adequaat speel- en sportbeleid binnen de gemeente Barneveld. Daarvoor moeten speelplaatsen en sportvoorzieningen goed en frequent onderhouden worden en is het verstandig op regelmatige basis, in het kader van veiligheid, toezicht te houden op de manier van gebruik ervan. Voorbeeld van onvoldoende onderhoud is het sportcomplex van voetbalvereniging De Veluwse Boys, De Westeneng in Garderen. Het gebouw (kantine en kleedkamers) is vrijwel geheel nog in de staat zoals het ruim 40 jaar geleden is opgeleverd. Het is bijvoorbeeld niet geïsoleerd en heeft nog enkel glas. Als gevolg hiervan is de energierekening de grootste kostenpost van de vereniging. Renovatie, of overdracht van het gebouw aan de vereniging en (financiële) hulp bij de verduurzaming van het pand dient op korte termijn plaats te vinden.

content image

Atletiekbaan-skeelerbaan
Lokaal Belang is een voorstander van en ziet dus graag de realisatie van een atletiekbaan in combinatie met een skeelerbaan in de gemeente Barneveld. Deze baan kan in de wintertijd zelfs ingezet worden als ijsbaan, zoals dat ook in andere gemeenten gebeurt. Lokaal Belang ziet deze investering als meerwaarde voor het aanbod aan sportvoorzieningen. Op dit moment ligt het initiatief bij de Meerwaarde en de Skeelervereniging is in overleg met de Oranjevereniging Voorthuizen. Lokaal Belang hoopt dat de realisatie hiervan binnen de komende bestuursperiode plaatsvindt en ziet graag dat de gemeente ondersteunend en faciliterend is. Lokaal Belang vindt dit belangrijk in het kader van de kwaliteit van het aanbod in sport en de groei van de gemeente.

content image

Sportverenigingen in de knel
Er zijn enkele sportverenigingen die al jaren wachten op permanente huisvesting of de mogelijkheid gebruik te maken van gemeentelijke grond voor de beoefening van hun sport. Het gaat hier in het bijzonder over de Barneveldse Dam- en schaakvereniging, Petanque en de Quadclub de Veluwse Zandhappers. Het is bijzonder spijtig dat er na al die jaren nog steeds geen oplossing is. Lokaal Belang vindt dat ook deze verenigingen een structurele oplossing verdienen. Deze verenigingen wachten ofwel al jaren op het nakomen van beloftes door de gemeente(raad), of wachten na jarenlange eigen inzet op ondersteuning van diezelfde gemeente. Lokaal Belang is van mening dat hier met prioriteit een concrete oplossing voor gevonden moet worden. Het adagium van de gemeente namelijk ‘zelf-samen-gemeente’ behoort beslist ook voor deze verenigingen op te gaan. Dat is nu te weinig het geval. Lokaal Belang wil dat de gemeente in kansen denkt, ook voor deze verenigingen.

content image

13.3 Sport- en speelvoorzieningen in de woonwijk

Nieuwe sport- en speelvoorzieningen
Niet iedereen is in de gelegenheid zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Lokaal Belang vindt dat er ook voor hen mogelijkheden moeten zijn om te bewegen en samen te spelen. Het bevordert niet alleen de fysieke gezondheid maar ook ontmoeting en sociale cohesie. Lokaal Belang vindt het daarbij belangrijk dat de sport- en speelveldjes voor iedereen toegankelijk zijn en alle kinderen daar zorgeloos kunnen spelen en sporten, zonder zich druk te hoeven maken over de veiligheid.

Cruyff Courts en Pannakooien
Lokaal Belang zet in op het realiseren van uitdagende, vandalismebestendige speelvoorzieningen per woonwijk. Lokaal Belang ziet graag de ontwikkeling van zogenaamde ‘Cruyff Courts’, Pannakooien en sportveldjes voor basketbal/tennis/voetbal/hockey. Hierbij wordt toegezien op fatsoenlijk gebruik. Deze sportveldjes moeten goed bereikbaar zijn en te zien zijn vanaf de openbare weg. De ondergrond bij speeltoestellen dient veilig te zijn voor kinderen en daarom (bij voorkeur) te bestaan uit kunstgras of rubber tegels. De adviezen van gezondheidsinstanties met betrekking tot de inrichting van speelplekken moeten hierin worden meegenomen.

content image

Bootcamp, street- & fitnesstoestellen en calisthenics
Een opkomende trend is het uitoefenen van sportactiviteiten in de buitenlucht zoals bootcamp en calisthenics. Voor het uitvoeren van calisthenics is het wenselijk om gebruik te kunnen maken van street-en (outdoor) fitnesstoestellen. Deze vormen van bewegen en training zijn effectief en zeer uitdagend. Lokaal Belang ziet in deze vormen van sportactiviteiten een meerwaarde en daarmee een kans om een groter publiek aan te spreken en te bedienen. Ook met het oog op de toekomst van een groeiende gemeente Barneveld. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte is het wenselijk deze vormen van bewegen als optie mee te nemen.

Wandelpaden en klompenpaden
Sporten en bewegen kan ook in de vorm van wandelen zijn. De afgelopen periode zijn inwoners steeds meer gaan wandelen. Dit is goed voor iedereen maar zeker voor ouderen, die genieten van de buitenlucht en daarbij ook de nodige beweging per dag krijgen. Ook voor mensen die simpelweg van de natuur willen genieten en daarvoor de tijd willen nemen, zijn wandelpaden en klompenpaden uitermate geschikt. Kortom: er zijn veel gebruikers van wandelpaden en klompenpaden. Daarom is Lokaal Belang voorstander van het uitbreiden van het aantal wandelpaden en klompenpaden in de gemeente. Ook biedt het gasten van buiten de gemeente in het toeristenseizoen een leuke mogelijkheid om de gemeente Barneveld beter te leren kennen en van te genieten.

content image