Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H8 Welzijn & Zorg

content image

Er komt voor iedereen een moment in zijn of haar leven dat we zorg nodig hebben. Dat kan zorg dichtbij zijn, of zorg ver van huis. Hulp die dichtbij huis verleend wordt maakt het leven makkelijker en prettiger. Daarom is passende zorg dichtbij huis belangrijk. Zodat je in je eigen en vertrouwde buurt kunt leven en gezond en vitaal oud kunt worden. De gemeente Barneveld heeft een goede reputatie daar waar het gaat om dit belangrijke hoofdstuk. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat iedereen in onze gemeente die hulp nodig heeft, deze hulp ook krijgt. Maar zorg en welzijn betekent niet alleen maar het aanbieden van passende hulp voor inwoners. Het betekent ook dat de gemeente is ingericht zodat iedereen gebruik kan maken van de faciliteiten binnen de gemeente. Daarom vraagt Lokaal Belang ook aandacht voor mensen met een beperking in de gemeente Barneveld. Daar waar het gaat om het welzijn van onze inwoners is de rol van de vele vrijwilligers ontzettend belangrijk. Zonder de enorme groep vrijwilligers, mantelzorgers of bezorgde buren die naast de professionals een helpende hand bieden daar waar nodig, zou op zorggebied alles vastlopen. Daarom is het ook belangrijk om deze groep niet te vergeten en vanuit de gemeente te ondersteunen daar waar mogelijk.

8.1 Organisatie van zorg

Vraag gestuurd
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat het zorgaanbod binnen de gemeente zo veel mogelijk ‘vraag gestuurd’ is; dat wil zeggen dat de hulpvraag van onze inwoners centraal staat. Vraag gestuurd betekent ook dat de gemeente in staat moet zijn om flexibel te reageren op veranderende vraag.. Dit zorgt ervoor dat inwoners niet langs verschillende loketten hoeven, maar een keer hun verhaal kunnen doen waarna de hulpvraag centraal uitgezet kan worden. Verder moeten de geboden oplossingen resultaatgericht zijn. Ook hier is het van belang goed te communiceren met de inwoners en organisaties zoals de WMO-raad en cliëntenraden regelmatig te vragen om input en evaluatie.

Zorg nabij
Streekziekenhuis in Barneveld
De gemeente moet alles in het werk stellen om de komst van een streekziekenhuis in Barneveld mogelijk te maken. Onze gemeente groeit naar 85.000, misschien zelfs 90.000 inwoners de komende jaren. Zorg dichtbij huis is belangrijk voor zowel patiënt als voor zorgverlener. Het is belangrijk om patiënten dichtbij huis te helpen indien mogelijk, in plaats hen verder te helpen in Amersfoort of Ede.

Aanrijtijden van ambulances
Inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op tijdige hulp in de vorm van de politie, brandweer en ambulance. Om inwoners uit benarde en/of levensbedreigende situaties te redden of om eventuele escalatie te voorkomen. Daarom is het van belang dat de aanrijtijden van de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) zoveel als mogelijk voldoen aan de vastgestelde prestatienormen; deze prestatienormen zijn er niet voor niks. De aanrijtijden van ambulances zijn de afgelopen jaren helaas verder verslechterd. Dit zijn vooral de meer oostelijk gelegen dorpen; Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe maar ook Terschuur ligt fors onder de norm. Het lukt de ambulances niet altijd om op tijd bij de patiënt aan te komen. (Zie ook hoofdstuk 7, veiligheid, paragraaf 7.1) In sommige dorpen is de responstijd fors achteruitgegaan de afgelopen jaren. Lokaal Belang pleit daarom al langer voor het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances. Indien daarvoor extra investeringen nodig zijn moeten deze plaatsvinden. Lokaal Belang wil dat een nieuw college in kaart brengt welke locaties in de gemeente Barneveld geschikt zijn voor uitrukdependances. Lokaal Belang is van mening dat daar waar regionale samenwerking versterkt kan worden om aanrijtijden te verbeteren, de gemeente zich daar nadrukkelijk voor moet inspannen. Het is de hoogste tijd, zeker in een groeiende gemeente als de gemeente Barneveld, dat de tendens van stijgende aanrijtijden stopt en verbetering optreedt.

8.2 Jeugd tot 18 jaar

Het is van groot belang dat de jeugd zich optimaal kan ontwikkelen. Dit is niet alleen van belang voor de toekomst van de jeugd zelf maar ook voor de samenleving als geheel. Succesvolle kinderen hebben een grotere kans om succesvolle volwassenen te worden die later goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en zo een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving als geheel.

content image

Lokaal Belang maakt zich grote zorgen over de groeiende verkrijgbaarheid van drugs voor jongeren. Drugs zijn verwoestend voor jonge mensen en kunnen een mooie toekomst in duigen gooien. Ook de strafrechtelijke gevolgen kunnen desastreus zijn voor jongeren, zoals het hebben van een strafblad waarbij ze bijvoorbeeld niet meer in staat zijn gewenste beroepen uit te voeren. Daarom moeten jongeren koste wat het kost worden beschermd tegen drugs in de gemeente Barneveld en blijft drugspreventie belangrijk bijvoorbeeld via scholen, jongerenwerkers en andere instanties.

Preventie
Lokaal Belang wil daarom dat de gemeente zich op dit gebied (nog meer) inspant. Preventie is belangrijk om rook-, drank-, drugs- en gokverslaving van jongeren tegen te gaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de lessen van Iriszorg op de basisscholen over alcohol- en drugsgebruik. Mede dankzij Lokaal Belang heeft de gemeente Barneveld een verbod ingesteld op lachgas en de verwoestende drug 3-MMC. Lokaal Belang maakt zich grote zorgen over het gebruik van alcohol in het verkeer bij jongeren en staat voor een gerichte aanpak.

content image

Huiswerkplekken
Lokaal Belang wil dat de gemeente extra aandacht geeft aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren in gezinnen waar armoede voorkomt of problemen zijn. Naast de al bestaande minimaregelingen, gericht op (o.a.) kinderen, kan dit door bijvoorbeeld te onderzoeken of het mogelijk is om laagdrempelige huiswerkplekken te creëren in bijvoorbeeld buurthuizen, bibliotheken, scholen of kerkgebouwen. Kinderen kunnen daar ook in de avonduren terecht om rustig hun huiswerk te maken, gratis thee te krijgen en zo nodig hulp te krijgen van een huiswerkbegeleider. Het nieuwe college gaat potentiële locaties in kaart brengen bij voorkeur in dorpshuizen en/of bibliotheken.

(Jonge) Mantelzorgers
Lokaal Belang wil extra aandacht voor mantelzorgers, in het bijzonder voor jonge mantelzorgers die (deels) de zorg voor een gezinslid op zich nemen en daardoor onvoldoende toekomen aan hun eigen ontwikkeling. Er moet meer gedaan worden aan het signaleren van deze situaties en het creëren van meer eigen tijd voor deze jongeren door het aanbieden van praktische ondersteuning aan deze gezinnen. Indien inwoners die zorg nodig hebben het niet binnen hun eigen netwerk redden of kunnen regelen, moeten welzijnsorganisaties deze mantelzorgers daar waar mogelijk ondersteunen.

Respijtzorg
Respijtzorg is een vorm van ondersteuning voor de mantelzorger. De mantelzorger kan tijdelijk de zorg overdragen, zodat er tijd is voor zichzelf en bij te komen van de grote verantwoordelijkheden. Tijd voor andere belangrijke dingen in het leven zoals werk, studie, gezin, vrienden en ontspanning. Lokaal Belang ziet graag dat er organisaties zijn die mantelzorgers steun bieden op het gebied van respijtzorg.

Eenzaamheid onder jongeren
De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat eenzaamheid niet alleen bestaat onder ouderen, maar dat ook grote groepen jongeren met dit probleem te maken hebben en kunnen vereenzamen. Niet iedere jongere beschikt over een sociaal vangnet of vaardigheden om met eenzaamheidsgevoelens om te gaan. Er is een stereotype beeld van de eenzame jongere als een gepeste zonderling, maar dit beeld klopt niet. Een gerichte aanpak en detectie is belangrijk. Het is goed om dit als gemeente hand in hand te doen met welzijnsorganisaties zoals o.a. het CJG

8.3 Jongeren vanaf 18 jaar

Op de dag dat een jongere met jeugdhulp 18 jaar wordt, stopt vaak zijn of haar jeugdhulp omdat die hulp niet langer onder de Jeugdwet valt. Als de noodzakelijke hulp dan evenmin vanuit een andere voorziening kan worden geboden of betaald, loopt deze net meerderjarige jongere het risico tussen wal en schip te vallen. Om dit te voorkomen biedt de gemeente Barneveld de Jeugdhulp18+ aan. Zo nodig kan op deze wijze aan meerderjarige jongeren toch de hulp worden geboden die ze nodig hebben om te groeien in hun zelfstandigheid. Lokaal Belang steunt dit beleid van harte.

8.4 Ouderen

De meeste senioren willen zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven voeren en zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving. In onze gemeente is gelukkig veel geregeld om dit voor ouderen mogelijk te maken. Zo kunnen ouderen hulp in de huishouding aanvragen, of hulp bij zelfstandig wonen en organiseert Welzijn Barneveld bijvoorbeeld het huisbezoekproject, de maaltijdvoorziening aan huis, Woon Bewust en ANWB Automaatje Barneveld. Lokaal Belang vindt deze voorzieningen erg belangrijk en wil blijvende aandacht voor het in stand houden van deze regelingen. En uiteraard moeten we alert zijn en blijven op het bestaan van lacunes in het aanbod van diensten en zo nodig maatregelen nemen.

Eenzaamheid
Door het wegvallen van de levenspartner, leeftijdsgenoten en door toenemende beperkingen, lopen ouderen het risico te vereenzamen. Om dit te bestrijden worden in onze gemeente diverse activiteiten georganiseerd. Toch blijft eenzaamheid onder ouderen een probleem. Lokaal Belang wil dat ook de komende jaren hier voortdurende aandacht en zorg voor is en blijft. De gemeente Barneveld kan in samenwerking met Welzijn Barneveld, kerken, woningcoöperaties, welzijn en zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisaties, scholen en sportclubs, via goede samenwerking ondersteuning bieden aan ouderen die vereenzamen en zich alleen voelen. De feestdagen zijn een moment zijn dat eenzaamheid sterker gevoeld wordt. Daarom pleit Lokaal Belang voor activiteiten tegen de eenzaamheid rondom de feestdagen. Dit kan door middel van kleinschalige activiteiten.

Dienstverlening aan ouderen
Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren zijn er nog veel ouderen die problemen hebben hun zaken te regelen via het internet. De gemeentelijke dienstverlening moet daarom dusdanig zijn ingericht dat zij voor ouderen te allen tijde laagdrempelig en toegankelijk is. Ook indien aan deze hulp extra kosten verbonden zijn. Het moet voor ouderen mogelijk zijn om mondeling contact met de gemeente op te nemen en direct hulp te krijgen bij het regelen van hun zaken. Lokaal Belang wil verder dat onze gemeente de ouderen regelmatig informeert over de mogelijkheid om een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

content image

8.5 Laaggeletterdheid

Aanpak laaggeletterdheid
Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal heeft een grote invloed op een goede toekomst van een kind. Lokaal Belang vindt het daarom erg belangrijk om de huidige initiatieven op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid (zoals het Taalhuis in Barneveld) voorlezen, stimuleren van lezen, taal-lees projecten op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en bibliotheken) te blijven ondersteunen en waar mogelijk en nodig, uit te breiden. Deze initiatieven ondersteunt Lokaal Belang van harte. Zeker in het licht van het dalende niveau van leerlingen op het gebied van taal en lezen, is dit actueler dan ooit. Daarom zet Lokaal Belang zich actief in voor het aanbieden van initiatieven om laaggeletterdheid aan te pakken en te bestrijden. Zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Locaties
Daarbij is het belangrijk dat naast de mogelijkheid om laaggeletterdheid aan te pakken er ook voldoende wordt voorzien in beschikbare locaties. De bibliotheek is bij uitstek een goede locatie om mensen te onderwijzen, ook indien andere ruimtes niet beschikbaar zouden zijn. De gemeente moet in overleg met de bibliotheek blijven zorgen voor de beschikbaarheid van de bibliotheek voor dit doel.

Statushouders
Met het oog op de nieuw te verwachte komst van mensen uit onveilige landen zoekend naar een veilig onderkomen, verwacht Lokaal Belang dat de gemeente Barneveld meer statushouders onder haar hoede zal krijgen. In het kader van het niet beheersen van de taal wil Lokaal Belang dat er voldoende aandacht is voor deze groep nieuwe inwoners zodat zij de taal leren en daarmee kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Want zonder het spreken van de Nederlandse taal is integratie een groot probleem.

8.6 Inkomenspolitiek

Een algehele verhoging van de inkomensgrens voor minimaregelingen vindt Lokaal Belang nog steeds niet wenselijk, omdat daardoor een steeds grotere groep inwoners te maken krijg met een achteruitgang in netto-inkomen als zij meer gaan verdienen en daardoor minimaregelingen wegvallen. Om deze reden wil Lokaal Belang ook terughoudend zijn met het bedrijven van een indirecte inkomenspolitiek door bijvoorbeeld de voorzieningen in het kader van minimaregelingen verder uit te breiden. De middengroepen in ons land betalen namelijk al relatief veel belasting en moeten in het algemeen wel het volle tarief voor allerlei voorzieningen betalen. Lokaal Belang vindt dat de bestaande minimaregelingen beschikbaar moeten zijn voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor schoolkosten blijft dit 120%.

8.7 Armoede en schuldhulpverlening

Armoede
Er zijn inwoners die net op of onder het bestaansminimum leven en de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Zeker voor gezinnen met kinderen kan dat ingrijpend zijn. Er is berekend dat 1 op de 13 kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Armoede is niet altijd zichtbaar. Schaamte of onbekendheid met de diverse minimaregelingen kan ervoor zorgen dat mogelijkheden die er in de gemeente zijn om wat meer ruimte en mogelijkheden te krijgen, zeker ook voor kinderen, gemist worden. Minimaregelingen zoals schoolkosten, computer en/of printer, een bibliotheekabonnement, lidmaatschap van sport- of culturele verenigingen en zwemles, zorgen ervoor dan kinderen kunnen meedoen en zich kunnen ontwikkelen. Lokaal Belang vindt dat van onschatbare waarde.
Armoede heeft zeer veel gevolgen. Niet alleen voor diegene die ermee geconfronteerd wordt, maar ook voor de maatschappij. Het is voor Lokaal Belang belangrijk dat iedereen in onze gemeente kan meedoen. Ook diegene die te maken krijgt met armoede. Armoede, maar vooral ook stille armoede komt uiteraard ook in onze gemeente Barneveld voor. Dit komt niet alleen voor bij inwoners met een uitkering, maar treft vaak ook werkenden die niet/nauwelijks rond kunnen komen. Daarom wil Lokaal Belang dat armoedebeleid, inclusief de minimaregelingen, een prominente rol gaat spelen en meer aandacht gaat krijgen in de volgende collegeperiode en dat dit beleid ieder jaar waar nodig wordt aangescherpt. Daarnaast wordt de gemeenteraad tweemaal per jaar op de hoogte gehouden door het college met betrekking tot het armoedebeleid.

Schuldhulpverlening
Hoewel het inmiddels goed gaat met de economie in Nederland zijn er nog altijd inwoners die te maken krijgen met een te hoge schuldenlast of met armoede. Dit kan ertoe leiden dat zij niet meer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen, met als gevolg huisuitzetting of afsluiting van gas, elektra en/of water. Deze mensen kunnen een beroep doen op de gemeente om hen te helpen bij het saneren van hun schulden. Lokaal Belang vindt het belangrijk om de gemeentelijke schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium aan te bieden om zo erger te voorkomen. Lokaal Belang vindt ‘De Valleidialoog’ (de sociale kaart van Barneveld en omstreken ten behoeve van vroegsignalering en schuldhulpverlening) een goed hulpmiddel en ziet graag dat de gemeente die actief onder de aandacht brengt.

content image

Voedselbank
Het is helaas een gegeven dat de Voedselbank in onze samenleving nodig is. Vele vrijwilligers leveren heel goed en nobel werk om mensen met een kleine beurs te voorzien van voedsel (en kleding), mede dankzij vele gulle gevers. Lokaal Belang vindt het noodzakelijk dat de gemeente voorziet in een doelmatige doch sobere huisvesting van de Voedselbank.