Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Ouderen

content image

Ouderen en LB

Lokaal Belang is een partij voor iedereen met bijzondere aandacht voor iedere bijzondere bevolkingsgroep. Ouderen zijn daar zeker een van. Tenslotte, zij hebben ons land helpen opbouwen en sterk gemaakt. En de wereld verandert snel. Lokaal Belang wil nadrukkelijk oog hebben voor ouderen en de sterk veranderende samenleving.

Met maar liefst 40 kandidaten gaat Lokaal Belang de verkiezingen in. Van deze veertig mensen staan er zes kandidaten vanaf 60 jaar op de lijst. Bijzonder is de lijstduwer, een ere-plek, voor vrijwilliger van het jaar 2017, Tineke Donker. Al deze mensen hebben input gegeven voor het verkiezingsprogramma en zullen de belangen van de ouderen in onze samenleving in de gaten houden en onder de aandacht brengen.

Op de foto van links naar rechts 

1e rij: Gerrit den Hartog (gepensioneerd, werkte bij Interpay, secr./Vz. geweest van Plaatselijk Belang Stroe) Tineke Donker (gepensioneerd. werkte bij Kamer van Koophandel), Cor Willemse (gepensioneerd, werkte bij Nederlandse douane)

2e rij: Paul Overgaauw (landbouwingenieur, dierenarts-microbioloog), Catharina Nyberg (gepensioneerd, werkte als International sales manager), Cor Wiesnekker (werkzaam bij ‘De Comedyfabriek’ alwaar hij optredens verzorgt met conferences op maat voor bedrijven)

content image

Op 12 maart is het "Barnevelds Manifest Waardig ouder worden" gepresenteerd en ondertekend door alle politieke partijen en 8 organisaties die met en voor ouderen werken. De Barneveldse politiek wil een stevige vuist maken door als één blok te pleiten voor seniorenbeleid op een hoger niveau. ,,Want ouderen doen er wel degelijk toe in onze samenleving.'' Ook Lokaal Belang heeft het Manifest ondertekend.

Bent u benieuwd naar de inhoud van dit Manifest? 
Klik op de foto hiernaast. Of lees het nieuwsbericht "Barnevelds Manifest waardig ouder worden" (via blauwe knop)

content image

Lokaal Belang onderschrijft het Barnevelds Manifest ‘Waardig ouder worden’ en heeft deze van harte met anderen ondertekend. Lokaal Belang is er van overtuigd dat goed beleid kan bijdragen aan de levenskwaliteit van de oudere inwoners van onze gemeente!


Verkiezingsprogramma en ouderen
 

Wij hebben door het hele verkiezingsprogramma heen aandacht voor de ouderen.


Oog voor veiligheid
Voor ouderen is het belangrijk veilig over straat te kunnen. Dus inzetten op goede verlichting op de soms donkere plekken. Daarnaast investeren in een nachtboa voor 7 nachten per week die door de hele gemeente toezicht houdt.
 

Inzet voor goede zorg en welzijn van ouderen, waaronder bijvoorbeeld:

 • Regie over eigen leven
  De meeste senioren willen zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven voeren en zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving. In onze gemeente is gelukkig al veel geregeld om dit voor ouderen mogelijk te maken. Zo kunnen ouderen hulp in de huishouding aanvragen, of hulp bij zelfstandig wonen en organiseert Welzijn Barneveld bijvoorbeeld het huisbezoekproject, de maaltijdvoorziening aan huis, Woon Bewust en ANWB AutoMaatje Barneveld. Lokaal Belang vindt deze voorzieningen erg belangrijk en wil blijvende aandacht voor het in stand houden van deze regelingen. En uiteraard moeten we alert zijn en blijven op het bestaan van lacunes in het aanbod van diensten en zo nodig maatregelen nemen.
   
 • Eenzaamheid
  ​Door het wegvallen van de levenspartner, leeftijdsgenoten en toenemende beperkingen, lopen ouderen het risico te vereenzamen. Om dit te bestrijden worden in onze gemeente diverse activiteiten georganiseerd. Toch blijft eenzaamheid onder ouderen een probleem. Lokaal Belang wil dat ook de komende jaren hier voortdurende aandacht en zorg voor is. De gemeente Barneveld kan in samenwerking met Welzijn Barneveld, kerken, woningcoöperaties, welzijn en zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisaties, scholen en sportclubs, via goede samenwerking ondersteuning bieden aan ouderen die vereenzamen. (Lees in verband hiermee ook ons persbericht met daarin een idee voor een multifunctioneel Denksportcentrum/buurtkamer)
   
 • Dienstverlening aan ouderen
  Op dit moment zijn er nog veel ouderen die problemen hebben met dienstverlening via het internet. De gemeentelijke dienstverlening moet daarom dusdanig zijn ingericht dat zij voor ouderen laagdrempelig en toegankelijk is. Ook als aan deze hulp extra kosten verbonden zijn. Het moet voor ouderen mogelijk zijn om mondeling contact met de gemeente op te nemen en direct hulp te krijgen bij het regelen van hun zaken. Lokaal Belang wil verder dat onze gemeente de ouderen regelmatig informeert over de mogelijkheid om beroep te doen op een onafhankelijke cliënt ondersteuner


Inzet voor mobiliteit ouderen, waaronder bijvoorbeeld:

 • Fietsen
  Veilige fietspaden zijn essentieel voor met name onze kinderen, ouderen maar ook voor alle andere inwoners van onze gemeente. Daar waar er kansen liggen een verbetering op het gebied van veiligheid voor bestaande fietspaden te realiseren, zal de gemeente daar, wat Lokaal Belang betreft, op inzetten en in investeren.
   
 • Busvervoer
  Lokaal Belang realiseert zich dat het openbaar vervoer, zoals busvervoer, zich in handen bevindt van de provincie Gelderland en tevens in een ontwikkelingsfase zit. Lokaal Belang zou er voor willen pleiten dat de bekendheid van de Valleihopper, een manier van vervoer voor oudere mensen, mensen met een beperking of mensen zonder andere openbaar vervoersmogelijkheden, verder vergroot wordt.
   
 • Treinvervoer
  Ook de bereikbaarheid van en naar onze gemeente per trein is belangrijk. Wij zijn tevreden met de drie treinstations die wij hebben. Echter, er is nog verbetering mogelijk. Met regelmaat constateert Lokaal Belang overvolle treinen. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Stroe, willen wij daar een treinstop.
   

Inzet voor cultuur en sport
Cultuur en sport zijn van meerwaarde voor onze samenleving. Cultuur en sport verbinden en is van positieve invloed op de ontwikkeling en gezondheid van inwoners. Vele inwoners, ook ouderen, beleven dagelijks plezier aan het culturele en sportieve aanbod in onze gemeente. De gemeente Barneveld ondersteunt diverse culturele- en sportinstellingen. Lokaal Belang vindt dit een goede zaak.
 

Goede, toegankelijke communicatie met de gemeente
Er moet rekening gehouden worden met ouderen, want niet alles hoeft via het internet. De digitalisering zorgt voor efficiëntie maar heeft ook een keerzijde. De gemeente is toegankelijk voor iedereen. En dat moet zo blijven. Vooral voor ouderen moeten de offline diensten goed bereikbaar blijven.
 

Wonen voor ouderen
Lokaal Belang ziet dat ouderen steeds langer zelfstandig (willen) blijven wonen. Zij hebben specifieke woonbehoeften. Om tegemoet te komen aan deze woonbehoeften denkt Lokaal Belang aan het realiseren van bepaalde woonvormen die hier vorm aan geven. Daarbij kan gedacht worden aan het realiseren van ‘hofjes’; groepjes woningen voor ouderen bij elkaar met daarbij een mogelijkheid van een zorgwoning. Een woning of woonruimte waarbij zorgverleners in de nabijheid van de ouderen verblijven, zodat zij bij een hulpvraag snel ter plaatse kunnen zijn. Bij nieuwbouwprojecten moet de gemeente hier aandacht voor vragen.
 

Dierenwelzijn
Dieren kunnen voor ouderen heel belangrijk zijn. Lokaal Belang zet zich in voor het welzijn van onze dieren.

Lokaal Belang denkt met haar gevarieerde team, jong en oud en het gevarieerde programma met specifieke aandacht voor ouderen, een goede basis te hebben zodat ouderen met een gerust hart op Lokaal Belang kunnen stemmen. Ook na de verkiezingen zal Lokaal Belang voortdurend oog houden en zich inzetten voor onze ouderen. De oudere mensen binnen ons team zullen Lokaal Belang blijven spiegelen en zij zijn bij uitstek oog en oor voor onze partij in het kader van het welzijn van ouderen.