Gemeente Barneveld

 Politieke partij

LB bijdragen energie

Persbericht LB: Mestvergisting kans voor Barneveld?

17-10-2022


Al vele jaren noemt Lokaal Belang mestvergisting als een kansrijke toevoeging om te voorzien in de energiebehoefte van Barneveld. Vorige week bracht de fractie van de lokale Barneveldse partij een werkbezoek aan de mestvergister bij de firma Dekker in buurgemeente Putten.

Op een relatief klein oppervlak van een half voetbalveld wordt hier door middel van het vergisten van mest, in combinatie met reststromen van Food- en Feedproducenten, voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 1.500 huishoudens. Uit, voornamelijk, varkens- en koeienmest wordt een biogas gewonnen. Het is een veilig en vol continue proces op een temperatuur van 38 graden Celsius met toevoeging van bacteriën.  Het gewonnen gas dient vervolgens als brandstof voor de motoren die hier elektriciteit van maken. Dat dit een vervanging van fossiel gewonnen energie is is evident. Maar in het proces wordt ook een reductie van 30% van het aanwezige stikstof gerealiseerd.

Lokaal Belang raadslid Gert Hein Kevelam over hetgeen de fractie te zien kreeg in Putten: “Door de sterk veranderde situatie in de energiemarkt worden alternatieve vormen van energie in razend tempo interessant voor marktpartijen. Wat ons in dit proces zo aanspreekt is dat er meerdere zaken bij elkaar komen. Een niet fossiele energievoorziening, stikstofreductie en als extraatje in de toekomst wellicht gedeeltelijke vervanging van kunstmest (een product met een belastend productieproces) door residuen uit de vergistingssilo. Wat dit laatste betreft, hier staat Europese regelgeving de praktijk nog in de weg. Wij zouden graag in contact komen met potentiële initiatiefnemers om mogelijkheden in Barneveld te onderzoeken op het gebied van mestvergisting. Vanuit de gemeente zou er wellicht meegeholpen kunnen worden aan een haalbaarheids- en locatieonderzoek. Verder zou een positieve grondhouding richting een initiatiefnemer het vergunningentraject een zet in de goede richting kunnen geven.”

Persbericht Lokaal Belang 15 oktober 2022

Lees verder

LB: stel besluit Structuurvisie wind uit; eerst draagvlak en effectenonderzoek recreatiesector

13-12-2021

Verzoek uitstel besluit structuurvisie wind

Lokaal Belang heeft op het einde van de commissievergadering op 24 november aangaande de structuurvisie wind aangegeven dat wij het om diverse redenen (b.v. het Rijk moet op basis van de uitspraak van de Raad van State nieuwe normen windenergie vaststellen) niet rijp voor besluitvoering vonden. De meerderheid van de raad was echter de mening toegedaan dat op woensdag 15 december kan passeren.

Onlangs hebben wij van 2 brieven ontvangen (actiecomités aangaande een peiling voor draagvlak en de HISWA-RECRON namens diverse ondernemers in toerisme/recreatie aangaande een MKBA en empirisch onderzoek). Dit sterkt ons nog meer in onze overtuiging dat deze structuurvisie niet kan worden vastgesteld aanstaande woensdag.

Daarom heeft Lokaal Belang een motie 'vreemd aan de agenda' opgesteld die zal worden ingediend bij de vaststelling van de agenda teneinde de structuurvisie van de agenda te halen. Stel besluit Structuurvisie wind uit; eerst draagvlak en effectenonderzoek recreatiesector.
Lokaal Belang zet zich al jaren in om de plaatsing van megahoge windturbines te voorkomen. Ze verpesten het mooie landschap, zijn slecht voor het welzijn en gezondheid van inwoners en zijn niet werkelijk duurzaam. Steeds meer onderzoeken en ervaringen tonen dat aan. Het kan anders.


 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen winddossier

08-09-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in het winddossier.

Zoals bekend is Lokaal Belang groot voorstander van het behoud van ons mooie landschap en het beschermen van natuur. Daarnaast heeft de overheid een zorgplicht jegens haar inwoners. Lokaal Belang komt daarom graag op voor het welzijn en de gezondheid van inwoners. Het standpunt van Lokaal Belang over windmolens is genoegzaam bekend. Besturen is geen sinecure en daarbij horen afwegingen: Schuiven wij gecompliceerde gesprekken en debatten ver(der) voor ons uit, of kiezen wij ervoor om zo vlot mogelijk, transparant en met een open houding een onderwerp tegemoet te treden? Willen wij een overheid zijn die op tijd bijschakelt, nieuwe kennis en feiten direct bespreekt, afweegt en handelt naar bevinden? Waar zijn onze inwoners en de samenleving als geheel bij gebaat en in welke situatie?

Op 18 mei jl. vond de commissie samenleving over de RES plaats.Twee actiecomités waren aanwezig en maakten duidelijk dat ze het die avond niet specifiek over windmolens zouden hebben aangezien het onderwerp de RES betrof. Maar met name omdat zij de raad inhoudelijke brieven over windmolens hadden gestuurd en deze graag in een commissievergadering op detailniveau wilden bespreken. Wij zagen inhoudelijk aanleiding om deze brieven te agenderen en hebben op 26 mei jl. daarom een verzoek bij de agendacommissie ingediend om deze twee brieven in een commissievergadering te bespreken. Dit met name vanwege nieuwe kennis en feiten welke dan zouden kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling van de concept-structuurvisie. Dit verzoek is helaas bij meerderheid in de agendacommissie verworpen. Op 7 juli dienden wij opnieuw een verzoek in de beide brieven te bespreken mede gezien recente en betekenisvolle ontwikkelingen, namelijk die van de uitspraak van de Raad van State (RvS) (1). Een overheid die bezig is zeer ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving mogelijk te maken, wil toch zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan om helderheid te scheppen? Des te meer om te voorkomen dat kostbare tijd, belastinggeld en energie verspild wordt?

Vorige week, 1 september, kwam daar een derde ontwikkeling bij, namelijk een brief van het Actiecomité Windmolens Nee uit Voorthuizen, over hun stelling dat er, in tegenstelling tot wat het college tot dan toe uitdroeg, wel degelijk concrete windmolen-initiatieven zouden zijn waar ook de gemeente kennis van had. Voor tenminste 1 initiatief geldt dat er inderdaad sprake van was. Wij zijn om diverse redenen geschrokken van deze brief. Gezien al deze ontwikkelingen besloten wij het al bestaande agenderingsverzoek uit te breiden met deze laatste brief inclusief een brief van de Staatsecretaris aangaande de uitspraak van de RvS. Helaas heeft de meerderheid van de agendacommissie deze week opnieuw ons verzoek afgewezen. Mogelijk dat het een en ander aan bod kan komen in de commissievergadering van december, maar dat is niet zeker.
Al met al zijn wij dan als raad 6 á 7 maanden verder in de tijd. De raad gaat over zijn eigen agenda, dat wel. Wij vinden het echter onbegrijpelijk dat een raad, terwijl er zóveel aanleiding is vanuit zowel inwoners als landelijk, de discussie voor zich uitschuift en zichzelf niet in de gelegenheid stelt open en transparant kwesties te bespreken en de aanpak en/of inhoud bij te stellen. Dit in het belang van diezelfde inwoners en de samenleving als geheel! Is dit dan hoe men een gemeente wil besturen? Is dit hoe wij met de samenleving willen omgaan?
Wij kunnen daarom niet anders en voelen ons genoodzaakt alsnog schriftelijke vragen te stellen.
 

Initiatieven en informatie

 1. Lokaal Belang heeft meerdere malen gevraagd naar de ontwikkelingen van (eventuele) windmoleninitiatieven; voor het laatst op 22 juni 2021 commissie bestuur (2) Was u als college, nu wel of niet bekend met windmoleninitiatieven?
 2. Zo ja, per wanneer bent u van de afzonderlijke initiatieven op de hoogte geraakt? Dus, wanneer en hoe hebben de potentiële initiatiefnemers zich precies bij de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) gemeld en/of blijk gegeven van hun ideeën?
 3. Zijn er gesprekken gevoerd door de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) met potentiële initiatiefnemers buiten de genoemde ‘windgesprekken’? Zo ja, wanneer? U schrijft namelijk dat er “momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers zijn”. Maar dat zegt natuurlijk niets over eerdere gesprekken.
 4. Graag ontvangen wij per potentieel initiatief een uitvoerig overzicht met in ieder geval doch niet uitsluitend: gespreksdata, aanwezigen gesprek, inhoud gesprek, eventuele afspraken/toezeggingen, bijbehorende stukken (agenda’s, notities, memo’s, notulen, verslagen, overzichten etc.), de communicatie tussen de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) en potentiële initiatiefnemers die buiten de gesprekken zelf valt (dus mail, app, voicemail, sms etc.) die betrekking hebben op potentiële windmoleninitiatieven in de gemeente Barneveld.
 5. Hoeveel ‘potentiële initiatiefnemers’ hebben zich afzonderlijk tijdens de windgesprekken gemeld?
 6. Welke gespreksverslagen van de windgesprekken behoren bij de door het college genoemde ‘gebleken animo’ van potentiële initiatiefnemers? Graag ontvangen wij deze niet-geanonimiseerd en voorzien van datum. Bent u daartoe bereid?
 7. Bent u van mening dat u de vraag van Lokaal Belang van 22 juni jl., óók naar de geest van de vraag, werkelijk volledig en correct heeft beantwoord? U weet ongetwijfeld erg goed wat Lokaal Belang precies bedoelde met de vraag. Wij ervaren het antwoord in ieder geval met terugwerkende kracht als minimaal ontwijkend. Wij wijzen u nadrukkelijk op uw plicht, het actief en volledig informeren van raadsleden, óók als zij daarom vragen.
 8. De locatie, die nu geschikt is bevonden voor de windturbines (concept-structuurvisie), is eerder aangewezen als dé plek waar de railterminal gepositioneerd zou moeten worden. Betekent de aanwijzing voor de windturbinelocatie dat het college hiermee het plan van een railterminal in Barneveld definitief ten grave gedragen heeft? Wij gaan er overigens vanuit dat u niet antwoordt dat het één het ander niet uitsluit, want technisch gezien is dit onmogelijk.
 9. Wat betekent dit voor de Stuurgroep Railterminal (o.l.v. Dhr. Eikelenboom)?
 10. Zijn zij geïnformeerd over de plannen voor de windturbinelocatie en zo ja, hoe reageerden zij hierop?
 11. Waarom is er door de gemeente tot op de dag van vandaag geïnvesteerd (ook financieel) in deze Stuurgroep Railterminal als het college, naar wij aannemen, al enige tijd andere plannen heeft met deze locatie, namelijk het plaatsen van windturbines?


Initiatief 1 en 2

 1. Wij ontvangen graag uw uitgebreide inhoudelijke reactie op de door het actiecomité genoemde initiatieven 1 en 2 in hun brief van 1 september jl. met daarbij in ieder geval: Sinds wanneer bent u bekend met deze twee initiatieven?
 2. Voor de volledigheid voegen wij nog enkele detailvragen toe:
  a. Wij lezen dat het actiecomité de genoemde initiatiefnemers in mei dit jaar een aansprakelijkheidsstelling heeft gestuurd en dat daar niet inhoudelijk op zou zijn gereageerd doch dat ‘de gemeente nu eerst aan zet is’. In de Barneveldse Krant van 3 september komen de eigenaren van Bosch Beheer/Bosch Beton aan het woord en ontkennen dat ‘dit gesprek ooit in die hoedanigheid heeft plaatsgevonden’ (met de gemeente) en ontkennen betrokkenheid bij windmoleninitiatieven. Er zijn echter wel ‘gesprekken met mensen geweest’.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen de eigenaren of hun vertegenwoordigers van Bosch Beheer en/of Bosch Beton en/of hun beoogde mede-initiatiefnemer Eneco en de gemeente?
  b. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  c. Van initiatief 1 komt ook een vertegenwoordiger van TopWind aan het woord. Hij geeft aan dat er ‘gesprekken zijn geweest’ maar kwalificeert die als ‘pril’ om daarmee het ‘concreet’ zijn van het initiatief te weerleggen.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen TopWind en de gemeente?
  d. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  e. Ook uw wethouder weerlegt het bestaan van gesprekken omdat zij ‘niet concreet’ zouden zijn. Nu hebben wij geen behoefte aan definitiekwesties en misverstanden daarover. Maar dat er mogelijk gesprekken zijn tussen de gemeente en derden over de plaatsing van windmolens in onze gemeente, brengt ons wel weer terug bij vraag 1 en 7 van bovenstaande alinea.
  Graag een toelichting op de uitspraken van de wethouder.


Rol raadslid vs. initiatiefnemer
Deze vragen hebben betrekking op de uitingen over een gewaardeerd collega wat het delicaat maakt. Wij achten het wel belangrijk dat de vragen gesteld worden. Het is daarom extra belangrijk de vragen zorgvuldig te formuleren. Wij hechten er ook waarde aan te melden dat wij een goed gesprek hebben gehad met het betreffende raadslid om zijn kant van het verhaal te horen. De vragen betreffen met name uw rol in deze kwestie.

 1. In de brief van het actiecomité wordt melding gemaakt van ‘initiatief 1’ waarbij een raadslid, tevens fractievoorzitter, betrokken zou zijn als mede-initiatiefnemer. Dit blijkt te kloppen; het raadslid was inderdaad mede-initiatiefnemer van windmolens op/rond Harselaar; initiatief ‘Esvelderbeek’, tot 1 augustus jl.
  Sinds wanneer is het college precies op de hoogte van het feit dat dit raadslid mede-initiatiefnemer was?
 2. Heeft u formeel dan wel informeel gesprekken gevoerd met dit raadslid over zijn mede-initiatief voor de plaatsing van windmolens?
  Zo ja, wat is daaruit gekomen en eventueel over afgesproken?


Raad van State

 1. U bent bekend met de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni jl. betreffende het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. Het Europese recht dwingt de Nederlandse overheid om ook voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling te maken. Nu gelden er slechts algemene normen op basis van verouderde gegevens. Dit heeft Lokaal belang overigens al eerder vele malen aan de kaak gesteld (inbreng in vergaderingen, schriftelijke vragen). Het college vond dit echter niet relevant.
  Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland, zoals in onze gemeente Barneveld. Pas na deze beoordeling kan namelijk gebruik worden gemaakt van de (mogelijk gewijzigde) windturbinenormen. De gemeenteraad is bij een bestemmingsplan niet verplicht om aan te sluiten bij de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, maar kan eigen normen stellen, als deze normen maar goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan.
  a. Wat is het standpunt van het college inzake deze veranderde situatie door de uitspraak van de RvS?
  b. Wat is daarbij de inhoudelijke, ook juridische, onderbouwing?
  c. Gaat u afwachten tot de nieuwe windturbinenormen zijn vastgesteld? Graag een toelichting.
  d. Zo nee, gaat u dan uw eigen normen vaststellen? Op basis waarvan? Graag een toelichting.
 2. Bent u met ons van mening door nu toch door te zetten (concept-structuurvisie) u het risico neemt dat deze in de toekomst door de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS zullen worden afgewezen?
 3. Is uw beleidskeuze, namelijk het zonder pas op de plaats doorzetten van de ontwikkelingen van de (concept-)structuurvisie, wel ‘Raad-van-State-proof’? Helaas is in het verleden gebleken dat er, soms lastige dossiers, niet RvS-proof bleken, met alle gevolgen van dien.
 4. Deelt u onze mening dat er dan heel veel kostbare tijd, energie en belastinggeld verloren is gegaan?
 5. Bent u zich bewust dat u, door geen pas op de plaats te maken en geen goed onderbouwde tussenbeoordeling te doen op basis van de uitspraak van de RvS, veel extra maatschappelijke onrust, onzekerheid en frustratie in de samenleving teweeg brengt? Is dat ook wat u voor ogen hebt?
 6. a. Wat is de reden dat u, ondanks alle bezwaren, onrust, uitspraken, ontwikkelingen en los van wat de raad besluit, niet zelf een voorstel aan de raad doet en pas op de plaats te maken?
  b. Acht u dat, ook in het licht van met name de vragen 3, 4, 5 en 6, verstandig?


Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 8 september 2021


Voetnoten:

(1) “De regering zal een milieubeoordeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.”
(2) Antwoord van het college op rondvraag Lokaal Belang tijdens commissie bestuur op 22 juni jl.: “Er zijn momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers. In de windgesprekken is mogelijk wel met een of meerdere potentiële initiatiefnemers gesproken. Voor het college is het echter essentieel eerst duidelijkheid te hebben over de te hanteren kaders alvorens met de markt gesprekken worden gevoerd over concrete planinvullingen. De tijdens de windgesprekken gebleken animo is ambtelijk dan ook enkel ter kennisgeving aangenomen.”

Lees verder

Schriftelijke vragen RES 1.0 windmolens en milieunormen

01-07-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande recente besluitvorming over de RES 1.0, windmolens en de milieunormen daaromtrent.

De eerdere vragen (7 juni 2021) gingen over het verzoek van de gemeente Veenendaal aan de overige gemeenten van de Regio Food Valley, om het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens Regio Food Valley. De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. De argumenten van de gemeente Veenendaal mochten op onze volledige instemming rekenen.

Vannacht heeft de gemeenteraad van Renswoude bij meerderheid tegen het voorstel van het college, om twee windmolens te plaatsen, gestemd. Veenendaal zit ook in dat gebied. Naar aanleiding van dit besluit is een wethouder, tevens de voorzitter van de RES voor de Regio Food Valley gemeenten, opgestapt. De ChristenUnie besloot daarop uit het college te stappen en vervolgens viel het hele college. https://www.ad.nl/utrecht/renswoude-zegt-nee-tegen-windmolens-wethouder-stapt-op~a3a83b18/

1. Na Veenendaal heeft ook de raad van Renswoude een voorlopige streep gezet door het RES bod door de zoekgebieden van windmolens te schrappen. Wat betekent dit voor het gehele RES bod van de RFV?
2. Nu het RES bod als een kaartenhuis in elkaar valt, wat betekent dit voor de gemeente Barneveld die helaas wel windmolens wil gaan plaatsen?
3. Blijft de wethouder nog bij haar toezegging dat ontwikkelingen in andere RFV gemeenten geen effect zullen hebben op het door Barneveld geplande aantal van max. 3 windmolens?
4. Is het niet verstandig om het gehele bod van de RFV m.b.t. de RES terug te trekken nu maar liefst 2 gemeenten voorlopig de stekker eruit getrokken hebben?
5. Wanneer krijgen wij antwoord op onze eerder gestelde vragen over Veenendaal?

Tevens heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan over milieunormen in relatie tot windmolenparken. “Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.” Deze uitspraak is het gevolg van het Nevele-arrest van het Europese hof. Onze fractie heeft daar het college op 16 september 2020 (commissie samenleving aangaande de MER)¹ nadrukkelijk op bevraagd wat de eventuele gevolgen voor de windmolenplannen voor onze gemeente zijn. Het college sprak toen geruststellende woorden. Nu blijkt dit toch gevolgen te hebben. www.raadvanstate.nl/@125920/milieubeoordeling-voor-windturbinenormen

6. Hoe beziet het college deze uitspraak in het licht van onze eerdere vragen hierover op 16 september 2020? Graag een nieuwe beantwoording van onze vragen van destijds.
7. Wat betekent deze uitspraak voor de ontwikkeling van de structuurvisie windenergie (voorzien uiterlijk december 2021)? Welke concrete gevolgen heeft dit hiervoor?
8. Kan hiermee het eerdere gedane MER-onderzoek en het daaruit verschenen MER-rapport de prullenbak in? Zo nee, moet dit dan wel worden aangepast/aangevuld? Graag een toelichting over de aanpak hiervoor.
9. Gaat u de bezwaren van inwoners en actiegroepen, onder andere geuit in de windgesprekken, nu bezien in dit nieuw licht? Oftewel, gaat u hun bezwaren ten aanzien van geluid, slagschaduw en veiligheid nu anders meten en wegen in uw samenvatting en conclusies die als input en bijlage dienen voor het ontwerp-structuurvisie na deze uitspraak van de Raad van State? Graag een toelichting.

Ook de ontwikkelingen rondom de wespendief staan niet stil. Het is helder dat de beoogde hoeveelheid wespendieven onder niveau is en dat de komst van windturbines deze stand wel eens verder negatief kan beïnvloeden. Onze fractie was op 25 februari jl. aanwezig bij de webinar over windenergie op de Veluwe in relatie tot de Wespendief. Daar werd bepleit verder onderzoek te doen om helderheid te krijgen.
Uit De Stentor van 21 juni jl. blijkt het erg moeilijk om gedegen onderzoek te doen, ook in korte tijd. https://www.destentor.nl/veluwe/wespendief-blijkt-niet-te-tellen-nieuwe-tegenslag-voor-komstwindmolens-op-de-veluwe~abd4a9e8/
De provincie vindt het maar niks en denkt aan maatregelen zoals het zwartverven van wieken. Maar als dat niet genoeg effect sorteert, dan wil de Provincie zelfs kijken of de regels rondom deze beschermde diersoort kunnen worden aangepast om toch sneller meer windturbines te plaatsen. Nu verbaast het ons niets dat de Provincie wat creatief omgaat met wetgeving en kaders. Maar aangezien wij niet alleen tegen windturbines zijn vanwege het desastreuze effect op de gezondheid en het welzijn van mensen, de beschadiging van het landschap maar ook vanwege het negatieve effect op vogels, de volgende vraag:
10. a. Is het college met ons van mening dat regelgeving om beschermde vogels in stand te houden en te beschermen, niet gepasseerd moeten en mogen worden om windturbines toch, met een omweg, mogelijk te maken?
b. Zo ja, is het college bereid om dit standpunt in te brengen bij de RES?
c. En bij GS onder de aandacht te brengen en te pleiten de regels in stand te houden en niet omwille van windturbines te omzeilen?

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Woordvoeder windenergie

Jan Willem van den Born
Woordvoerder RES

¹Vragen Commissie samenleving - MER- 16 september 2020
Grote risico’s m.b.t. wetgeving
“LB heeft kennis genomen van een arrest van het Europese Hof, dat de huidige wettelijke voorschriften zoals wettelijke geluidsnormen, zelf onderworpen dienen te worden aan een MER. Dat is niet zo. De milieuonderzoeken die nu bij windparken worden gedaan, zoals ook deze MER, zijn gebaseerd op verouderde aannames en normen en die zijn dus nooit zelf onderworpen aan een milieutoets. Windmolens zijn nu wel 250 meter hoog en niet 75 meter waarmee in alg. norm wordt gerekend. Dit heeft mogelijk enorme gevolgen voor alle windmolenplannen in heel Nederland.
-Hoe kijkt het college tegen dit risico aan?
-Wat gaat het college met haar nu beperkte risicoparagraaf doen?
-Heeft het college een plan B?
-Is het college het met ons eens dat we er vanavond eigenlijk niet echt meer over kunnen praten?”

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande besluit gemeenteraad Veenendaal om besluitvorming RES1.0 uit te stellen

07-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit van de gemeenteraad van Veenendaal om besluitvorming over de RES1.0 uit te stellen.

Tevens doet zij het voorstel aan de overige gemeenten om bij een definitief uitstel van de gemeenteraad van Veenendaal, het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens regio Food Valley.

In de moties vreemd aan de agenda, die aangenomen zijn op 31 mei, staan de volgende argumenten:
1. De gemeenteraad van Veenendaal wil meer tijd nemen om goede en zorgvuldige democratische besluiten te nemen.
2. Het bod van 0,75 TWh zonder voldoende democratische legitimiteit een geheel eigen leven gaat leiden en inwoners zich hierdoor niet serieus genomen kunnen voelen.
3. De gemeente Veenendaal wil zorgvuldige afwegingen en afspraken maken over de voorlopige zoekgebieden in de RES
4. Draagvlak niet bereikt kan worden zonder een goed participatieproces

De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. Het moge duidelijk zijn dat de argumenten die de gemeenteraad van Veenendaal hanteert om de RES 1.0 voorlopig in de ijskast te zetten op onze volledige instemming kan rekenen. De fractie van Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 31 mei jl. besloten om besluitvorming over de RES 1.0 uit te stellen. In feite betekent dit uitstel een voorlopige blokkade van het indienen van de gezamenlijke RES 1.0. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat door dit uitstel het gezamenlijke bod RES 1.0 voorlopig geen doorgang kan vinden?
 2. De gemeenteraad van Veenendaal stelt dat de besluitvorming mede is uitgesteld omdat er veel onvrede in Veenendaal is over de plannen van windmolens net buiten de stad. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat er, net zoals in Veenendaal, door uw college veel meer aandacht had moeten zijn voor de protesten van onze inwoners tegen de komst van mega-windmolens in onze gemeente, waarbij er ook inhoudelijke invulling had moeten worden gegeven aan deze bezwaren?
 3. De gemeente Veenendaal heeft een brief gestuurd naar andere regio Food Valley gemeenten om te waarschuwen dat Veenendaal het niet eens is met mega-windmolens van andere gemeenten direct aan haar gemeentegrenzen. Is uw college bekend met deze brief van de gemeente Veenendaal en hoe kijkt uw college aan tegen de inhoud van deze brief?
 4. Bij een uitstel van de stemming over de RES in juni aanstaande wil de gemeenteraad van Veenendaal dat alle andere regio Food Valley gemeenten, maar ook de waterschappen en provincies, nog eens naar de RES 1.0 gaan kijken en dat het definitieve bod dan uiterlijk 1 november zou moeten worden ingediend.
  a. Is uw college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat dit een uitstekend plan is?
  b. En, dat er ook in de gemeente Barneveld bij een uitstel tot 1 november alsnog aandacht geschonken en invulling gegeven moet worden aan democratische legitimiteit en het noodzakelijke draagvlak i.r.t onder andere windmolens? Kortom, op deze wijze kan datgene wat niet goed gegaan is in de communicatie naar onze burgers alsnog “gerepareerd” worden.

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Lees verder

Plaatsing windmolens in Barneveld: Laat u horen!

17-02-2021

Windmolens 
Het college heeft afgelopen week een inwonersgroep aangeschreven (zie onder).
Het bijgevoegde kaartje spreekt in onze ogen boekdelen waar wij al vele malen voor gewaarschuwd hebben: Een grote hoeveelheid inwoners zullen, bij plaatsing van windmolens in dit gebied, forse hinder gaan ondervinden. Zowel inwoners van Barneveld-Noord (De Vaarst en Vliegersveld, maar ook in de nieuwe woonwijk Bloemendal), Voorthuizen-Zuid als alle daartussen en omheen gelegen woningen in het buitengebied. Zie ook onze eerdere berichtgeving en vragen op dit punt. 
NB: Het kaartje met de cirkels gaat uit van windmolens met een ashoogte van 100-120 meter. 
De huidige windmolens zijn veel hoger: ashoogte 160-170 meter, tiphoogte 235-240 meter!

Agendering en bespreking van voortgang windmolens in de gemeente Barneveld
Lokaal Belang heeft de voorgangsmemo geagendeerd voor de commissievergadering van woensdag 3 maart. Wij willen nadrukkelijk stilstaan bij de gevolgen voor inwoners, maar ook bij het traject van de 'windgesprekken' van de gemeente met inwoners. U als inwoner heeft het recht in te spreken tijdens de commissievergadering van 3 maart en aan raadsleden en het college te laten weten hoe u erover denkt. Doe mee en geef u op: raadsondersteuning@barneveld.nl

Daarnaast nodigt de gemeente inwoners uit voor een gesprek via Teams. Voelt u zich betrokken op dit onderwerp omdat u bv. in de invloedsfeer van de mogelijke windmolens woont? Ga in gesprek. Opgeven moet wel snel via duurzaamheid@barneveld.nl Zie ook de uitnodigingbrief hieronder. 

Lokaal Belang en duurzaamheid
De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Lokaal Belang wil een duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen onnodig hoge belastingen met zich meebrengt. Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de burgers van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie en het voorkomen van milieuvervuiling.  

Het college en de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad, willen megawindmolens in onze prachtige gemeente. Lokaal Belang is groot tegenstander van deze plannen omdat windmolens industriële inrichtingen zijn die voor grote overlast voor mens en dier zorgen en het landschap verpesten. Onze gemeente is niet geschikt voor de plaatsing ervan. Lees meer op onze speciale site.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB datacentra en de RES Regio Foodvalley

16-10-2020


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen van de RES in relatie tot datacentra in de Regio Food Valley, waar de gemeente Barneveld onderdeel van uitmaakt.

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de uitzending van Lubach, 11 oktober jongstleden, waarbij de processen rondom datacentra en relaties tussen gemeenten, een energiemaatschappij, het ministerie en ondernemers in ‘dataindustrie’ op een ontluisterende manier werden blootgelegd. Wij zijn erg geschrokken, ook van het feit dat in 2030 de helft van de energiebehoefte van Nederland bestaat uit de energiebehoeften van datacentra. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ‘lasten’ van het duurzaamheidsbeleid bij inwoners terecht komen (overlast, landschapsvervuiling, kosten) maar de duurzaam opgewekte energie niet of nauwelijks ten goede komt aan de energievoorziening van diezelfde huishoudens. Ook in de Tweede kamer leven deze zorgen en is een motie m.b.t. onderzoek aangenomen.

Onlangs voerden wij de discussie over de concept-RES. Voor ons hadden de onderwerpen zonne-energie, windenergie en houtige biomassa op dat moment prioriteit en deze waren het meest in het oog springend. Het onderwerp ‘datacenters’ was toen geen wezenlijk onderwerp waarbij het tevens niet bekend was dat ondernemers in de dataindustrie deals sluiten en gesloten hebben om energie die duurzaam in Nederland wordt opgewekt, (volledig) af te nemen, zelfs met ondersteuning van forse subsidies van de landelijke overheid.

Na de uitzending hebben wij ons opnieuw verdiept in de concept-RES. Op bladzijden 43 en 52 wordt de mogelijkheid besproken van het plaatsen van datacentra (meervoud!) in onze Regio Food Valley, mede als mogelijke restwarmtebron. In het bijbehorende kaartje is een datacentrum ingetekend. Verdere informatie wordt niet gegeven. Aangezien wij onderdeel uitmaken van RFV, voelen wij ons verantwoordelijk voor de hele RES van RFV. Dit houdt niet op bij de gemeentegrenzen van de gemeente Barneveld. Een duurzame regio maken wij samen, dus wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling. Wij vinden het daarom jammer dat enkele fracties in de raad er anders over denken, maar dat terzijde. Met de kennis van de uitzending in het achterhoofd, hebben wij een aantal vragen:
 

 1. Het opstellen van duurzaamheidsbeleid gaat niet altijd even makkelijk en levert nogal eens, begrijpelijk, verdriet en boosheid bij inwoners op. Echter, diverse overheden vragen inwoners en gemeenten duurzame energie op te wekken en te besparen. In het kader van een duurzame wereld vinden wij dat, los van dwang en overlast (!), in basis een goede zaak. Maar, bent u met ons van mening dat de duurzaam opgewekte energie door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld vele windmolens dan wel zonnevelden in ons geliefde landschap, niet mag betekenen dat deze opgewekte energie grotendeels dan wel volledig opgeslurpt wordt door datacentra? Graag een toelichting.
   
 2. Is door het opnemen van de mogelijkheid tot het plaatsen van een of meerdere datacentra in Regio Food Valley in de definitieve RES, het per definitie mogelijk dat dergelijke datacentra in onze regio geplaatst kunnen worden? Ofwel, als een ondernemer een datacentrum wil bouwen, kan hij/zij met de definitieve RES in de hand dan een datacentrum afdwingen bij RFV, de betreffende gemeente of zelfs de provincie of het Rijk?
   
 3. Is er binnen het RES-overleg gesproken over de stroomvoorziening van een dergelijk datacentrum?
  a. Zo ja, wat is er precies besproken? Zijn daar verslagen van? Deze zouden wij dan graag ontvangen.
  b. Zo nee, bent u bereid om in de aanloop naar de definitieve RES het onderwerp ‘mogelijke komst van datacentra en hun energievoorziening in RFV’ binnen het RES-overleg te bespreken?
  c. Indien u vraag b met ‘nee’ beantwoordt; waarom niet?
  d. Indien u vraag b met ‘ja’ beantwoordt; Bent u bereid om u in te zetten geen datacentra in de definitieve RES op te (laten) nemen indien zij voor in hun energievoorziening gebruik maken van de duurzaam opgewekte energie in de RFV? Graag een toelichting.
   
 4. Is een datacentrum als bron van restwarmte wel realistisch? Graag een toelichting.
   
 5. Als er zich een initiatiefnemer bij de gemeente Barneveld meldt met de wens tot het bouwen en plaatsen van een datacentre, hoe staat u daar tegenover?Op welke wijze gaat u deze wens benaderen?
  Heeft er zich eigenlijk al een initiatiefnemer bij u gemeld met een dergelijke wens?
   
 6. Vindt u het in basis wel of geen goed idee dat er in onze gemeente een datacentre zou komen? Graag een toelichting met daarbij ook een relatie tot het energieverbruik ervan.
   
 7. Vanwege het bijzondere karakter van een datacentre in relatie tot het energieverbruik en het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Barneveld: Bent u van mening dat er naast het bestaande ruimtelijke beleid aanvullende randvoorwaarden zouden moeten worden gesteld met betrekking tot de vergunningsverlening? Graag een toelichting.
   
 8. Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, bent u bereid om, eventueel in samenspraak met RFV en het Rijk, nadere randvoorwaarden/beleidsregels op te stellen en deze ter besluitvorming aan de  raad/de raden voor te leggen?
   
 9. Zo nee, waarom niet? Een realistisch duurzaamheidsbeleid dat werkelijke milieuwinst oplevert, in verhouding staat tot de inspanningen van inwoners en ons landschap beschermt is toch belangrijk?
   
 10. Het ‘RES-bod’ dat RFV heeft gedaan en straks definitief gaat doen, is van de hele regio. Ook van ‘ons’. Een datacentre in Ede die mogelijk duurzaam opgewekte energie gaat gebruiken, heeft daardoor ook invloed  op de Barneveldse situatie. En andersom. En geldend voor alle dorpen in RFV. Hoe kijkt u daar tegen aan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid
Jan Willem van den Born, raadslid

Barneveld, 14 oktober 2020
 

Bron:

Lees verder

Lokaal Belang wil volledig verhaal over windturbines in de gemeente Barneveld

23-09-2020


Bijdrage Lokaal Belang windturbines in de gemeente Barneveld - 23 september 2020

Voorzitter dank u wel.
Lokaal Belang neemt duurzaamheid heel serieus en we hebben onder andere al tot 2 maal toe een alternatieve energiemix gepresenteerd. Duurzaamheidsbeleid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de inwoners, waarbij draagvlak onder hen van groot belang is. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie.

En windmolens zijn in de ogen van Lokaal Belang alleen efficiënt daar waar het veel waait. Aan de kust bijvoorbeeld. Lokaal Belang is daarom niet tegen windmolens an sich, maar wel als daar geen draagvlak voor is, daar waar ze het landschap verpesten en gezondheidsschade bij mensen veroorzaken. Windmolens zijn ook niet nodig, er zijn genoeg alternatieven. Mijn college van den Born zal daar straks bij de RES meer over vertellen.

Wat wij straks gaan stemmen zal geen verrassing zijn. En, wij kunnen ook tellen; de meerderheid van deze raad wil windmolens in onze gemeente. Dat ontslaat Lokaal Belang echter niet van de verplichting verantwoordelijkheid te nemen en een zo volledig mogelijk verhaal te willen. Want het zijn de raadsleden die over dit verhaal moeten oordelen.
Ik roep dus mijn mederaadsleden op om zichzelf vooral deze vragen te stellen:
-Wat wil ik weten voordat ik ergens ja tegen zeg?
-Wat moet ik weten voordat ik onomkeerbare besluiten neem?
-Wat doe ik om onze mooie samenleving en haar inwoners te beschermen?

Voor ons de MER met aanvulling, dat zal dienen als bouwsteen voor de structuurvisie windenergie dat het voorlopige sluitstuk wordt in de inmiddels lange geschiedenis van discussies hierover. Lokaal Belang heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om verandering teweeg te brengen. De samenleving heeft massaal, massaal, van zich laten horen en voor deze onuitputtelijke inzet hebben wij veel waardering. De druk vanuit de diverse actiegroepen en onze inzet hebben er mede toe geleid dat het college zich achter de oren heeft gekrabd en besloten heeft Zeumeren niet mee te nemen in de verdere plannen. Ik kom hier later op terug.

Wij zullen 4 moties indienen die o.a. als doel hebben het ‘globale locatie specifieke onderzoek (GLO)’ dat ten behoeve van de Structuurvisie wordt gedaan, vollediger te krijgen. Afgelopen maandag heb ik een plezierig gesprek gehad met wethouder Dorrestijn, waarvoor nogmaals dank, om onze punten voor te leggen en te vragen of er mogelijkheden zijn. Die zijn er. Het college gaat nog met Pondera in gesprek over de precieze invulling van het onderzoek en de manier van het presenteren van de resultaten. Lokaal Belang vindt dat de raad bewust moet zijn waar zij straks ‘ja’ tegen gaan zeggen.

Motie 1 nachtelijke geluidsnorm toetsen:
Lokaal Belang wil niet dat inwoners wakker liggen van het geluid van windturbines. Het Rijk heeft daarvoor een aparte geluidsnorm opgesteld, Lnight, artikel 3.14a. Daar moet aantoonbaar aan voldaan worden. In de MER komt dit in onvoldoende mate terug. Er wordt geen concreet onderscheid gemaakt tussen de gemiddelde geluidsnorm, dat uit gaat van jaargemiddelden, en de aparte nachtnorm. Dat vinden wij niet goed genoeg. Daarom een motie om in de vervolggesprekken met Pondera op aan te dringen dit alsnog te doen.

Motie 2 hogere windmolens toetsen:
De MER is met name opgesteld om locaties ten opzichte van elkaar te vergelijken. Daarvoor is een windturbine gekozen met een ashoogte van 120 meter en tiphoogte 185 meter. Maar dat zijn relatief lage windmolens! In ons windluwe gebied zullen de turbines veel hoger moeten zijn en de moderne windturbines zijn sowiesó vele malen hoger! Kent u de molens bij Ede? 100 meter hoog. Doe die nu eens ruim keer 2! Daar moet u aan denken. De tiphoogte van moderne windmolens zijn zo’n 225-240 meter! De hoogste staat in Rotterdam: 260 meter! Ook hier geldt: dit beeld moet vollediger en dus ook de invloed op geluidsoverlast en slagschaduw. Een motie om in het gesprek tenminste 1 veel voorkomende hoge windturbine mee te nemen in het onderzoek.

Motie 3 aantal gehinderen eerlijk in beeld brengen:
Hoeveel mensen gaan last krijgen van deze akelige windturbines? In de MER gaat men alleen uit van de ernstig gehinderden, de 4e categorie van de 4 opties van gehinderd zijn. Echter, de tamelijk gehinderen, de 3e categorie, worden buiten beschouwing gelaten en dat vindt LB een omissie. Wij vinden dat voor een vollediger beeld ook deze groep moet worden meegenomen en roepen daar in een motie toe op. Deze vertaalslag is vanuit het TNO rapport makkelijk te berekenen. Dat is tenslotte voor de ernstig gehinderden ook gedaan.

Motie 4 woningbouw mogelijk in de knel door windturbines:
De reactie van de wethouder in de commissie op onze zorg over het mogelijk op slot zetten van met name Barneveld, is niet weggenomen. Als de Structuurvisie eenmaal is aangenomen, zijn wij te laat. Graag worden wij actief geïnformeerd en vragen wij dit onderwerp in het proces mee te nemen.

Tot slot: Wij maken ons hoe dan ook zorgen. Want weet u, de windturbines naast Zeumeren zijn dan geschrapt, de windturbines die er komen zullen tot kilometers ver te zien zijn. Kent u het ijzeren uitkijktorentje op de Lunterse berg? Als je daar gaat staan schrik je, de windturbines van Nijkerk zijn duidelijk te zien. Realiseert u zich dit? Het gaat dus helemaal niet over locatie 5,
het gaat hier over de locatie gemeente Barneveld!

Kortom voorzitter, als de raad kiest, laat dat dan op basis van een zo volledig mogelijk verhaal zijn. Nu kan het nog.
Onze inwoners verdienen het.

Stemverklaring Lokaal Belang MER:
Voorzitter, Lokaal Belang is teleurgesteld dat de meerderheid van de raad geen enkel wijzigingsvoorstel van ons heeft gesteund. Voorstellen die als doel hadden een completer en eerlijker beeld neer te zetten over de invloed van windturbines op onze omgeving en onze inwoners. Het verhaal is nu niet compleet en een raad behoort een zo volledig mogelijk beeld te hebben voordat zij ergens 'ja' tegen zegt. Wij zullen ons blijven inzetten op dit dossier, in het belang van onze inwoners en onze samenleving als geheel.

Dank u wel.
Mijntje Pluimers

Lees hier het artikel van de Barneveldse Krant; 24 september 2020: "Barneveld kan aan de slag met Harselaarmolens"

Lees verder

Energiebeleid in regio Barneveld moet beter, gezonder en ambitieuzer

23-09-2020

Bijdrage Lokaal Belang over RES - 23 september 2020

Voorzitter,
In ons verkiezingsprogramma en in de jaren daarna heeft LB veel werk gemaakt van de energietransitie. Vele uren hard werken zitten er in kennisvergaring, onderzoek naar en bezoeken aan bedrijven, gemeenten en projecten. Zo hebben wij gepleit voor het  opwekken van energie met grootschalige zonne-energie projecten, 2 mono mestvergisters want we hebben mest in overvloed in onze gemeente en natuurlijk ons geloof in geothermie. Daar waar 3 jaar geleden nog vol ongeloof en scepsis gereageerd werd op de LB plannen rondom geothermie, zien wij nu dat er voor het eerst in Nederland toestemming verleend is om in de regio Amersfoort, bij onze burgen, op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 km te winnen. Fantastisch! 

Motie geen houtige biomassacentrale in regio Barneveld vanwege gezondheidsrisico's
Als eerste, zoals al eerder aangekondigd onze motie over houtige biomassacentrales. Het is u allen bekend hoe slecht houtige biomassacentrales voor de gezondheid zijn. Heel Nederland lijkt wel tegen en terecht! Houtige biomassa is niet klimaatneutraal en is slecht voor de gezondheid doordat:

 1. verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
 2. de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
 3. uit onderzoek negatieve gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten blijkt;
 4. de aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
 5. het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 6. omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

Houtige biomassacentrales moeten wij dus echt niet willen, niet voor ons, hier in de gemeente Barneveld, maar ook niet in onze regio.

Locatie windturbines al in de concept-RES
Voorzitter, Ik ben geboren en getogen in deze gemeente. Ik heb er veel zien veranderen. Veel is er verdwenen, maar wat is er gelukkig nog is overgebleven zijn de  karakteristieke landschappen in ons buitengebied. Ik heb gisteren een mooie fietstocht gemaakt. Ik heb een aantal foto’s gemaakt met als uitgangspositie zicht op locatie 5 uit de RES, ten zuiden van de A1 bij Harselaar. Wanneer deze RES tot uitvoering wordt gebracht, staan hier binnen afzienbare tijd mega windmolens in het landschap.

Zo lezen wij dat…“De gesprekken zich de komende tijd richten MET NAME op het gebied ten zuiden van de A1, bij Harselaar.  Mijn vraag aan de wethouder, waarom met zeemijl laarzen door het proces gaan. Wij  zijn niet alleen verbaasd maar ook geïrriteerd dat het gebied ten zuiden van de A1 bij Harselaar met naam en toenaam als suggestie in deze concept RES is genoemd wordt. Gesprek en besluitvorming met de raad over deze specifieke locatie heeft nog niet eens plaatsgevonden. De dialogen over een locatiekeuze in aanloop naar de structuurvisie wind, oa de dorpentoeren, moeten nog beginnen. Het doet recht aan de wijze waarop wij in deze raadzaal al jaren omgaan met een juiste volgordelijkheid der dingen, om de locatie m.b.t. Harselaar als mogelijke locatie  uit deze concept RES te schrappen. Daarvoor een amendement.

Bijdrage andere gemeenten minimaal; risico voor onze gemeente
Er valt iets bijzonders op in deze RES. Iedere RFV gemeente heeft een eigen bijdrage geleverd aan dit document. Onze wethouder had als enige een foto en een eigen tekst. En niet zonder reden denk ik. In deze concept RES spreken namelijk niet alle RFV gemeenten zich uit over hun ambities. Ik ga ze even met u langs.
-Ede, wind en zon
-Barneveld, wind en zon
-Wageningen wind en zon
-Nijkerk. maximaal 2 windmolens en zon
-Rhenen: zegt helemaal niets. in ieder geval geen zon op land
-Veenendaal . Geen wind en beperkt zon
-Scherpenzeel: noemt helemaal niets.
-Renswoude: geen wind bij ontbreken draagvlak en geen zon op land.

We hoeven elkaar niet voor de gek te houden, de ambities van Veenendaal, Scherpenzeel, Rhenen en Renswoude in deze concept RES zijn zeer vaag.  Wij maken zijn bang dat de provincie straks tegen Barneveld zegt.: “Barneveld, u krijgt er nog een paar molentjes bij. Ze gaan er toch al komen en wij moeten als provincie echt aan onze opgave aan het rijk voldoen.” Voorzitter, wij maken ons daarover zorgen. Er zijn nog maar 8 maanden te gaan. Dan moet de RES 1.0 klaar zijn. En als het je als gemeente al niet lukt in een concept RES iets van je ambitie te tonen, dan houd ik mijn hart vast of dat in de resterende 32 weken wel gaat lukken. Hiervoor een motie.

Geothermie ontbreekt terwijl ontwikkelingen razendsnel gaan
Lokaal Belang vind het een gemiste kans dat geothermie minimale aandacht krijgt in de concept RES. Op pagina 25 in het rapport een paar regeltjes. In de tussentijd, groot en goed nieuws op 7 september jl. Op die dag verscheen er een rapport van Berenschot en EBN in samenwerking met TNO, over het verwarmen van een kwart van alle woningen en 28% van de industrie in Nederland. En dat gaat niet plaatsvinden ergens ver in de toekomst, maar is al realiteit in 2030. ENB is de club die ook onlangs in onze gemeente grootschalig onderzoek gedaan heeft naar aardwarmte. Ook groot nieuws uit de regio Amersfoort zoals genoemd in mijn inleiding. Daar is onlangs voor het eerst toestemming verleend om op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 km te winnen. Met dit project worden 160.000 huishoudens en bedrijven in de regio Amersfoort ook rond 2030 op aardwarmte aangesloten.  

Het zou geweldig zijn indien wij al voor 2030 over onze eerste warmtebron zouden kunnen beschikken en dat onze overtuiging dat geothermie een alternatief is voor mega-windmolens bewaarheid wordt. Alles wat hiervoor nodig is is geduld en het tot die tijd het opvoeren van ambities voor zonne-energie. Maar schijnbaar is dat geduld er niet. Ik vind het  erg jammer om in deze RES een kokervisie te bespeuren waarbij de focus op wind zo allesoverheersend is dat andere mogelijkheden behalve zon minimale aandacht krijgen.
Dat vinden wij niet goed. Daarom een motie en de oproep aan onze wethouder om in de aanloop naar de RES 1.0 de toekomstige rol van geothermie de plek te geven die het verdiend.

Energiebesparing
Dat geldt dus ook voor energiebesparing. Want de opgave is enorm. 1,5 % energiebesparing per jaar. Maar ook met betrekking tot energiebesparing, de snelste manier om te komen tot aanzienlijke co2 reductie, ontdek ik ook geen visie, geen strategie.
Wanneer er net zoveel aandacht voor energiebesparing zou zijn in deze concept RES als voor wind en zon, dan konden er snel serieuze stappen gemaakt worden. Ook hier een motie.

Draagvlak
De RES gaat voor heel veel inwoners een enorme impact hebben op hun leefomgeving, terwijl hun invloed op het proces minimaal is. Tijdens de commissievergadering heb ik de wethouder gevraagd of burgerparticipatie in de aanloop naar de RES 1.0 voor haar topprioriteit heeft. Het antwoord dat kwam van een ambtenaar vond ik helaas niet overtuigend. Daarom een motie.

Tot slot:
In De Wilp is afgelopen donderdag de grootste zonneweide in de provincie Geldeland geopend.. 117.000 zonnepanelen op 38 hectare voormalige landbouwgrond. Goed voor 45 megawatt, goed voor 12.000 huishoudens. Ook aan de omwonenden is gedacht. Tien hectare is gereserveerd voor groenstroken , er is 4 km heg geplant en er lopen 600 schapen tussen de panelen, wat de biodiversiteit op de weide ten goede komt.  Voorzitter, LB pleit in haar alternatieve energiemix voor 650K panelen op daken en 90 hectare zonneweides. Daarbij opgeteld 320TJ van een mono mestvergister, en windmolens zijn overbodig! Uiteraard gaan wij ons best doen om eea in de RES1.0 verwezenlijkt te krijgen.

Vorige week hoorden wij in deze commissievergadering in koor de LTO, CU en SGP ageren tegen zonneweides. Wees zuinig op landbouwgrond, zo is de lijn. Voorzitter, ik  begrijp de weerstand niet zo goed want met zonne-energie kunnen grote stappen gemaakt worden. De impact van mega windturbines met meer dan 200 m  op onze leefomgeving is vele, vele malen groter dan een aantal geconcentreerde zonneweides. Onze gemeente kent 9300 hectare landbouwgrond. Daarvan wil LB 90 hectare gebruiken voor zonneweides. Dat is minder dan minder dan 1%. Van het totaal. MINDER DAN 1%  (Dubbelgebruik, plaatsten op hogere frames net zoals in Duitsland en andere zonneweides in ons land. Kunnen schapen onder weiden en gewassen worden geteeld).

Voorzitter, ik heb uit eigen ervaring gezien dat wethouder Dorrestijn er op gebrand is om het zonneladder project te doen slagen. Zowel de wethouder als ondergetekende hebben nog niet zo lang geleden zeer kritische omwonenden bezocht waarbij de totstandkoming van een mooi zonnepark dreigde te ontsporen. Mede dankzij de inzet van wethouder hopen wij met haar dat dit project doorgaat. Complimenten daarvoor wethouder.
Voorzitter, ik heb een vraag aan mij collega’s in dit dossier:
Ik heb maandag met de eigenaresse gesproken van dit mooie project, het grootste in Gelderland en wij gaan een bezoek brengen aan de familie Gooyker in De Wilp. Indien jullie zin hebben om met ons mee te gaan om dit unieke project te bezoeken, van harte welkom.
Dat geldt natuurlijk ook voor de wethouder van heel veel zonnepanelen, wethouder Dorrestijn.

Dank u wel.

Stemverklaring RES:
Het grote nieuws van vanavond is dat het college een op hout gestookte biomassacentrale niet meer uitsluit en voor Barneveld en de regio en het geen probleem vindt als een dergelijke centrale er komt! Lokaal Belang doet dat wel! Wij doen opnieuw een dringend oproep aan onze collega’s, neem jullie maatschappelijke verantwoording en steun deze belangrijke motie voor de gezondheid van onze burgers in de gemeente Barneveld en onze regio. Dat is ons aller verantwoordelijkheid.

Dank u wel
Jan Willem van den Born

 

Lees verder

Motie LB: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)

07-07-2020


MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
 
 
  Onderwerp: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)
 
 
  De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2020
 

  Constaterende dat:
 • biomassacentrales hun doel voorbij schieten doordat, door gebrek aan lokale grondstoffen, wereldwijd bomen worden gekapt en geïmporteerd om als brandstof te dienen;
 • biomassa niet klimaatneutraal is en slecht voor de gezondheid doordat:
  - verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
  - de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
  - het RIVM voor de gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten heeft gewaarschuwd;
  - aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
  - Het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 • omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

  Overwegende dat:

 • in de (het voorlopige) concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley een Regionale Schets Warmte is opgenomen, waarin biomassa is meegenomen als warmtebron;
 • de afweging over welke bronnen zullen worden ingezet verder worden ingevuld in het proces richting de RES 1.0, dat vanwege corona ook nog onder tijdsdruk staat;
 • energiesubsidie voor houtstook ten koste gaat van de beschikbaarheid van subsidie voor echt schone duurzame energie;

  Van mening is dat:

 • het gelet op voortschrijdende kennis, ervaringen en standpunten rond biomassacentrales belangrijk is definitief af te zien van het inzetten van biomassacentrales als bron van warmte voor woningen in het kader van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid;


  Verzoekt het college:

 • er tijdens de (voorbereidende) gesprekken met de Regio Foodvalley op aan te dringen om nieuwe biomassacentrales niet op te nemen in de volgende versie van de Regionale Schets Warmte.
 
  Lokaal Belang
  JW van den Born
  MHJ Pluimers-Foeken
 

Lees verder

Schriftelijke vragen proces windenergie d.d. 25 mei

26-05-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld. 
 
Inleiding  
Lokaal Belang vindt dat windturbines industriële inrichtingen zijn en het kostbare landschap en de natuur verpesten, slecht zijn voor het welzijn van mens en dier en op allerlei manieren overlast veroorzaken. Het is heel naar te moeten kunnen constateren dat het ‘duurzaamheidsdenken’, waar wij overigens voorstander van zijn, doorgeslagen is in maatregelen in die juist slecht zijn voor onze samenleving. Wij als volksvertegenwoordigers behoren op te komen voor onze inwoners en de samenleving als geheel. Lokaal Belang zal zich daarom blijven inzetten om het plaatsen van windturbines in onze gehele gemeente te voorkomen, ook op de Harselaar en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld voorgesteld in onze alternatieve energiemix 2.0 van maart 2020. 
 
Anders dan in vele andere landen, zoals Duitsland, bestaan in Nederland geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het veel hardere geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. Lokaal Belang vindt dat deze en andere klachten van omwonenden bij al gerealiseerde windturbines veel serieuzer moeten worden genomen. 

Eerdere vragen en conclusies
Op 28 februari jl. hebben wij, n.a.v. de MER (Milieueffectrapport structuurvisie windenergie in Barneveld; ingekomen stuk B-3.26b bij de raadsagenda van 5 februari 2020), schriftelijke vragen gesteld, die tot op heden niet zijn beantwoord. Volgens de organisatieverordening van de gemeenteraad dient beantwoording van dergelijke vragen binnen 30 dagen plaats te vinden. Het is inmiddels 3 maanden later.
Uit deze oorverdovende stilte moeten wij wel concluderen dat de zorgen die tot onze vragen van 28 februari hebben geleid, door u niet weggenomen kunnen worden dan wel op juiste veronderstellingen zijn gebaseerd; namelijk:

 • Dat de in de MER gehanteerde afstand van 400 meter tot woningen:
  - in strijd is met het uitgangspunt van 4x de as-hoogte windturbines (bijv. 600 meter bij een ashoogte van 150 meter) opgenomen in de door de raad vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en
  - ook in strijd is met de toezeggingen van het college in reactie op schriftelijke en mondelinge vragen van Lokaal Belang om minimaal een afstand van 4 x de as-hoogte aan te houden.  
 • Dat u, in tegenstelling tot een eerdere toezegging dit niet te doen, opnieuw de indruk wekt dat in het relatief dicht bevolkte buitengebied de afstand tussen woningen en windturbines kleiner mag zijn dan t.o.v. woningen in de kernen. Dit betekent dat u de 35.000 burgers in het buitengebied dus discrimineert t.o.v. burgers die in de kernen wonen.
 • Dat de invloed van geluid en slagschaduw op woningbouwontwikkelingen in Barneveld-Noord en Voorthuizen-Zuid (voorheen ‘Zeumeren’ genoemd, nu ‘Harselaar’) en de gevolgen voor het landschap niet zijn verkend in de MER.
 • Dat u niet met onafhankelijke onderzoeken kunt onderbouwen dat de geluidsbelasting op de gevels van woningen beneden de wettelijke normen van 47dB Lden en 41dB Lnight blijft als er een minimale afstand van 400 meter tussen windturbines en woningen wordt aangehouden. 
 • Dat u zelfs geen poging doet om te toetsen aan de wettelijke norm voor windturbinegeluid in de nachtelijke uren (41dBnight), terwijl een goede nachtrust heel erg belangrijk is.
 • Dat de door u in de MER geïntroduceerde nieuwe afstandsregel van 400 meter willekeurig is en/of is gebaseerd op de verkoopverhalen van de, economisch belanghebbende, fabrikanten en exploitanten van windturbines.


Vervolg vragen n.a.v. het advies van de landelijke commissie MER d.d. 2 april jl.
In het conceptadvies van de commissie MER (pg. 1 regel 40) lezen wij: “… dat voor de latere besluitvorming over de structuurvisie belangrijke milieu-informatie nodig is die nu nog ontbreekt in het MER” en (noot 5)  “De vraag of de milieu-informatie ook voor dit vervolgtraject (bedoeld wordt de besluitvorming over de structuurvisie) compleet is, is geen onderdeel van bovenstaand oordeel.” 

 1. Uit deze passages maken wij op dat het in opdracht van de gemeente uitgevoerde MER onderzoek en het MER rapport, dus niet ter onderbouwing kan dienen van de door de gemeenteraad te maken keuzes in het kader van de volgend jaar vast te stellen structuurvisie windenergie.  
  a. Is dit juist?  
  b. Zo nee, dan verzoeken wij u om uw antwoord te motiveren. 
 2. Zo ja, dan hebben wij de volgende vraag: Op 13 december 2017 (en met een vervolg op 30 januari 2019) heeft de gemeenteraad middels de NRD besloten dat er een MER onderzoek moest worden uitgevoerd teneinde de raad in staat te stellen om de locaties te kunnen bepalen waar eventueel windturbines kunnen worden geplaatst. “Tijdens het onderzoek (MER) worden vervolgens alle relevante milieuaspecten onderzocht en gewogen, zodat dit een belangrijke inbreng is om tot een zorgvuldige locatiekeuze te komen.”
  a. Hoe kan het nu zijn dat het resultaat van dit onderzoek niet geschikt is voor dat doel?  
  b. Komt dit door een gebrekkige kwaliteit van - en/of lacunes in het onderzoek?  Zo nee, waardoor komt dit dan?  
  c. Is dat niet zonde van al het geld dat er al in gestoken is (120.000 euro)? 
 3. Gelet op regels 20 tot en met 24 op pg. 1 en de eerste 15 regels op pg. 2, begrijpen wij dat de commissie MER het uitgevoerde onderzoek en rapport ziet als een poging van het college om haar eigen ‘Voorkeursalternatief’ te onderbouwen.
  a. Is dit gebeurd op verzoek van het college? Zo ja, dan is dit toch in strijd met het besluit van de raad d.d. 30 januari 2019?  
  Graag uw antwoord motiveren.
  b. En betekent dit dat er nog een tweede MER komt die wel voldoende kwaliteit en diepgang heeft (zie ook vraag 22) om te kunnen fungeren als onderbouwing van de t.z.t. door de raad te nemen zorgvuldige beslissing over de structuurvisie windenergie? 
 4. De commissie MER is in haar conceptadvies behoorlijk kritisch over de kwaliteit van het MER windenergie in de gemeente Barneveld. Op 18 mei heeft het college een gesprek gehad met de landelijke commissie MER over dit conceptadvies.  
  a. Wat was het doel van dit gesprek? Had het college bijvoorbeeld een nadere toelichting nodig? Of wilde het college de commissie MER nader informeren en bewegen het conceptadvies aan te passen?  
  b. Wanneer kunnen wij als raad het verslag van dit MER-overleg tegemoet zien?
  c. Welk gevolg geeft u aan dit gesprek? 


Vriendelijke groeten, 
 
Mijntje Pluimers
Gonda Lenters 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen proces RES

23-04-2020


Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de RES (Regionale Energiestrategie). Deze vragen zijn als aanvullende vragen te beschouwen op onze schriftelijke vragen 31 maart jl. en de daarbij horende brief. 
 
In het startdocument RES Foodvalley, vastgesteld door de raad op 9-10-2019, staat dat het concept bod RES Foodvalley voor 1-6-2020 zou worden ingediend bij het Nationaal Programma (NP) RES nadat het aan de raden, de staten en waterschap was voorgelegd. En dat zij dan het besluit nemen om al dan niet “op basis van dit document het vervolgproces en de onderhandelingen met rijk, provincies en andere partijen in te gaan”. I.v.m. corona is door NP RES besloten de planning aan te passen, omdat het democratische en maatschappelijke proces in diverse regio’s onder druk staat, zo lazen wij in het Financieel Dagblad van 10 april jl. Er is dus uitstel mogelijk voor het aanleveren van de concept-RES tot 1-10-2020. 
 
Desondanks heeft het college op 14-4-2020 besloten toestemming te geven om de concept-RES Foodvalley alvast in te dienen bij het Rijk, Planbureau voor de leefomgeving, voor een kwalitatieve beoordeling. U wacht hiermee dus niet op het afschalen van de corona maatregelen die participatie door burgers in fysieke vergaderingen en de besluitvorming door de raad, weer mogelijk maken. Oftewel, een zorgvuldig, transparant en democratisch proces vorm en inhoud geven. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen:  

 1. Er zijn zowel bij Lokaal Belang als bij vele anderen in het land grote zorgen over de democratische legitimering van het RES proces. Dit soort ingrijpende besluiten vereist democratisch draagvlak bij zowel de bevolking als de gemeenteraad. Door gebruik te maken van de mogelijkheid het indienden van de RES uit te stellen tot 1-10-2020 ontstaat er tijd om dit democratische proces vorm te geven en ruimte voor de burgers om hierin te participeren.  
  Waarom maakt u geen gebruik van dat uitstel? Graag een toelichting op uw antwoord.
 2. Waarom heeft u, in strijd met de afspraken in het startdocument RES Foodvalley, toestemming gegeven tot het indienen van de concept RES, terwijl de gemeenteraad van Barneveld – i.v.m. de beperkingen die de corona maatregelen met zich meebrengen - hier nog niet over heeft gedebatteerd en besloten?  
 3. Bent u het met ons eens dat u hiermee de gemeenteraad en de burgers passeert en buitenspel zet?
  Graag een toelichting op uw antwoord.  
 4. Aan het concept RES Foodvalley is het woordje ‘voorlopig’ toegevoegd. Een ‘concept concept’ dus. Maar evengoed gaat PBL (Planbureau voor de Leefomgeving (onderdeel van het Rijk) ) op basis van dit voorlopige concept aan de slag.  
  a. In welke zin verschilt dit ‘voorlopig concept’ RES Foodvalley van de in het startdocument RES Foodvalley bedoelde ‘concept RES’?
  b. Waarom wordt het begrip ‘voorlopig concept’ geïntroduceerd?  
  c. Wat is daarvan de meerwaarde?  
  d. Of is het doel om zo het RES proces door te zetten zonder rekening te hoeven houden met de beperkingen en vertragingen die het democratische proces ervaart door de corona crisis?  
 5. a. Bent u het met ons eens dat een eenmaal ingediend concept, ook al staat daar het woord ‘voorlopig’ bij, niet zonder consequenties is? Immers in dat concept biedt de regio aan een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken en op welke wijze. Belangrijke politieke keuzes dus!  
  b. Hoe geloofwaardig is het als de regio in oktober een heel ander bod doet als uitgangspunt voor het   vervolgproces en verdere onderhandelingen?  
   

Namens de fractie van Lokaal Belang

Met vriendelijke groet,
Gonda Lenters

Barneveld, 21 april 2020

 

Lees verder

Verzoek uitstel RES en Structuurvisie windenergie

31-03-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de RES (Regionale Energiestrategie) en de structuurvisie windenergie.

Het is volkomen helder dat heel Nederland en vele andere landen in de wereld, een hele moeilijke tijd doormaken. Op alle fronten is het alle hens aan dek om het land overeind te houden. De Zorg, het onderwijs, de supermarkten, politie, apotheken en drogisterijen etc etc. Lokaal Belang heeft bijzonder grote waardering voor allen die in deze tijd bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden. En wij denken ook aan alle sectoren die onder extreme druk staan en zij die het moeilijk hebben om hun onderneming overeind te houden. Geraakt zijn wij ook door de prachtige en hartverwarmende initiatieven en acties in de samenleving. Met recht SAMEN-leving.
Het maakt ons ook trots.

En voor deze samenleving zetten wij ons in, om de belangen van inwoners en onze omgeving te dienen. Ook het bestuur van gemeenten staat onder druk noodzakelijke besluitvorming mogelijk te maken. Het is daarnaast ook nodig om pas op te plaats te maken met onderwerpen die onze aandacht verdienen, maar waarbij dit in de huidige omstandigheden niet goed mogelijk is. Dat geldt ook voor ons bestuur; college en gemeenteraad. Samen dienen wij op te trekken om verstandige keuzes te maken in het belang van onze gemeente. Wij hebben waardering voor de inzet die de gemeente in het kader van de crisis nu pleegt.

Met betrekking tot de RES en de Structuurvisie windenergie: deze gevoelige onderwerpen zijn zeer complex en heel belangrijk. Deze zijn ingrijpend en hebben een grote impact op onze inwoners, het landschap en de samenleving als geheel. Hoe mooi de digitale mogelijkheden ook zijn, ze voldoen in de ogen van Lokaal Belang niet om deze onderwerpen digitaal ‘af te doen’. Deze onderwerpen verdienen onze volle en zeer zorgvuldige aandacht. Dat wil zeggen: echte ontmoeting, echte gesprekken, echt debat en bovenal een goed democratisch proces.

Wij realiseren ons goed dat de gemeente niet alleen over de RES gaat. Regio’s, zoals Regio Food Valley, de provincie en het Rijk zijn hier ook bij betrokken. In bijgevoegde brief (zie onder!) die wij u hier ter kennisgeving aanbieden, vindt u het verzoek van Lokaal Belang aan alle gemeenten en provincies in Nederland, om zich binnen de mogelijkheden die zij hebben, in te zetten om de RES ‘on hold’ te (laten) zetten. Deze brief hebben wij bij de Griffie neergelegd met het verzoek deze door te geleiden.

Ten aanzien van de Structuurvisie windenergie is afgesproken dat er winddialogen zullen worden gehouden. Deze kunnen vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. Ook kunnen organisaties van inwoners om deze reden niet met elkaar vergaderen. Wij verzoeken daarom tot uitstel van deze twee onderwerpen, tot het moment dat de éérder voorgestelde processen voordat de crisis uitbrak, aangepast, weer doorgang kunnen vinden.
 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bereid om het proces ‘Structuurvisie windenergie’ op te schorten zoals boven beschreven?
 2. Is het college bereid om:
  a. het proces van de RES ‘on hold’ te zetten;
  b. en al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat regio’s zoals RFV, de gemeenten, provincies en het Rijk hetzelfde doen?


Namens de fractie van Lokaal Belang, vriendelijke groeten,

Mijntje  Pluimers-Foeken (fractievoorzitter, raadslid)
Gonda  Lenters (raadslid en woordvoerder duurzaamheid en milieu)

31 maart 2020

 

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang presenteert de alternatieve energiemix 2.0

11-03-2020


Het kan anders, het moet ook anders wat Lokaal Belang betreft: Lokaal Belang heeft haar eerdere alternatieve energiemix uit 2018 geüpdatet en presenteert deze met trots. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Én, daarbij vinden wij het beschermen en behouden van onze mooie landschappelijke omgeving zéér belangrijk. Dat betekent een energiemix zónder windturbines; deze zijn niet nodig, hebben aantoonbaar geen draagvlak onder inwoners en dragen niet werkelijk wat positiefs bij aan onze samenleving. Integendeel. 

Sinds de verkiezingen is Lokaal Belang intensief met het onderwerp bezig. De tijd staat niet stil. Lokaal Belang is een toekomstgerichte en constructieve partij en het verkiezingsprogramma is een richting. Dat betekent dat als er zich nieuwe onderbouwde inzichten voordoen, Lokaal Belang daarvoor de ogen niet sluit, maar daarnaar handelt. In samenwerking met anderen wil Lokaal Belang graag verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners. Lokaal Belang spreekt dan ook de hoop en verwachting uit dat iedere betrokkene zich blijft verdiepen in de materie en zich nieuwe inzichten eigen maakt zodat deze van nut kunnen zijn voor de gemeente Barneveld. Lokaal Belang doelt daarbij niet alleen op kennis over windturbines, maar bijvoorbeeld ook op groen gas en waterstof. 

De nieuwe energiemix is een mix van eerder gekozen alternatieven, aangevuld met nieuwe beleidsvoornemens en mogelijkheden en heeft de potentie maar liefst 47% duurzame energie op te wekken. Lokaal Belang wil veel meer inzetten op zonnepanelen, zonneparken. Deze leveren per hectare namelijk veel meer energie op dan windturbines. Wij zien graag dat de gemeente Barneveld haar blikveld verbreedt en niet met kokervisie de nadruk legt (in tijd en in geld) op windturbines. De gemeente Barneveld heeft en behoort als eerste prioriteit te hebben: het opkomen voor het belang van de samenleving en haar inwoners. Dat betekent dus niet de oren laten hangen naar het Rijk, de provincie en andere samenwerkingsverbanden, maar staan voor de belangen van de gemeente en daar op een echt open, transparante en democratische wijze invulling aan geven.  

Wij vinden het belangrijk te laten zien hoe het in onze ogen anders kan. Wij zijn voor duurzaamheid en voor verstandige, realistische en maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Deze maatregelen moeten wel echt helpen, inwoners en het landschap zo veel mogelijk beschermen en respecteren en moeten op een transparante, democratische wijze tot stand gekomen zijn. Lokaal Belang is tot slot van mening dat deze energiemix een goed en gedegen uitgangspunt vormt richting de RES, de Regionale Energie Strategie, waarbij de gemeente Barneveld moet laten zien op welke manier er gewerkt wordt aan duurzame energieopwekking.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar een door Lokaal Belang speciaal in het leven geroepen ‘energie-pagina’ op de website voor o.a. de energiemix, de toelichting, onderbouwing en de visie op toekomstige ontwikkelingen. 
Energie:        www.lokaal-belang.com/energie  
Energiemix:  www.lokaal-belang.com/lb-alternatieve-energiemix 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld

27-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld. 
NB: Kaart in het groot onderaan de vragen.
 

Inleiding
Lokaal Belang vindt dat windturbines industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windturbines niet thuis in de nabijheid van woningen, mooie landschappelijke- en recreatiegebieden zoals Zeumeren en de omgeving van Terbroek of versnipperd over het mooie en evenzeer toeristische buitengebied van onze gehele gemeente. Gelet op de bevolkingsdichtheid van onze gemeente en de relatief lage windintensiteit is Lokaal Belang van mening dat onze gemeente niet geschikt is voor het plaatsen van grote windturbines. Lokaal Belang zal zich daarom inzetten om het plaatsen van windturbines in onze gehele gemeente te voorkomen, ook op de Harselaar, en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld voorgesteld in onze alternatieve energiemix uit 2018

Anders dan in vele andere landen, zoals Duitsland, bestaan in Nederland geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen: 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. (1)
Lokaal Belang vindt dat deze en andere klachten van omwonenden bij al gerealiseerde windturbines veel serieuzer moeten worden genomen. Alvorens vragen te stellen over het geluid van windturbines, hebben wij echter eerst nog enkele vragen over het proces.

Proces
In de Barneveldse Krant van 21 februari jl. staat dat tijdens de door Tegenwind Terbroek georganiseerde informatieavond op 20 februari de aanwezige wethouder stelde dat het college de locaties 1 t/m 4 in westelijk Barneveld buiten de locatiestudie voor grootschalige windenergie houdt. Gelet ook op het besluit in de RES Foodvalley om grootschalige windenergie vooral rondom infrastructuur te willen organiseren, heeft het college, kennelijk, besloten om de locaties voor grootschalige windenergie terug te brengen van 5 naar 1. De inhoud van het krantenartikel komt ook overeen met wat wij als aanwezigen tijdens de informatieavond hebben gehoord.

 1. Betekenen de bovenstaande uitspraken dat de inwoners van de gehele gemeente Barneveld er nu zeker vanuit mogen gaan dat er inderdaad definitief geen grote windturbines komen op andere locaties dan Harselaar? Graag een toelichting.
 2. Betekenen deze uitspraken dat het college een voorschot heeft genomen op de inhoud van de concept structuurvisie die naar verwachting in september en oktober 2020 aan de raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd? In de raadsvergadering van 5 februari jl. stelde het college nog dit niet te willen doen. Graag een toelichting.
 3. Hoe verhoudt deze plotselinge wijziging in het proces zich tot de wens van de meerderheid van de raad om in de commissie van begin maart in gesprek te gaan over de aanpak van de winddialoog voor de gehele gemeente Barneveld? 

Reacties omwonenden
In uw memo d.d. 18 februari jl. getiteld ‘winddialoog’ beklaagt het college zich over de reacties van omwonenden op de door het college in de MER genoemde geschikte locaties. Het college klaagt over ‘polarisatie’ en dat bewoners en ondernemers hun energie richten op het tegenhouden van windturbines.  

 1. Is het niet het recht van iedere Nederlander om zich te verenigen en zich uit te spreken en te debatteren over beleid en zaken als een MER waarin windmolenlocaties worden aangewezen die volgens het college geschikt zijn?
 2. Zo ja, waarom beklaagt uw college zich dan over de gevoelens van inwoners en hun inzet om de plaatsing van deze ziekmakende en landschapsverpestende windturbines te voorkomen?
 3. En zijn de verschillende reacties ook niet des te begrijpelijker gelet op uw procesmemo d.d. 16 januari jl. waarin staat dat de winddialoog moet gaan over het HOE van het realiseren van windenergie en dus niet over de locatiekeuze zelf? Oftewel, u roept deze begrijpelijke reacties en gevoelens toch zelf op?
 4. Als u een vrije gedachtewisseling wilt in de winddialoog, had u dan niet beter het door Lokaal Belang op 5 februari jl. voorgestelde amendement kunnen omarmen? Zo nee, waarom niet?  

Buurtmolens
Wij hebben verder gehoord dat met de inwoners/omwonenden van de locaties 1 t/m 4 wel intensieve gesprekken zullen worden gevoerd over het kleinschalig opwekken van duurzame energie, waaronder buurtmolens.

 1. Volgens de MER is een buurtmolen een windmolen met een maximale as-hoogte van 70 meter en een tiphoogte van 100 meter, hetgeen dus eigenlijk een grote windmolen is. Is het niet beter om het woord ‘buurtmolen’ niet meer te gebruiken voor deze toch wel forse windturbines, teneinde verwarring te voorkomen en te voorkomen dat omwonenden onbedoeld op het verkeerde been worden gezet? Immers volgens www.buurtmolen.nl is een buurtmolen een molen met een as-hoogte van 35 meter.

400 meter afstand
Met verbijstering en zorg lezen wij op blz. 20 en 21 uit de MER (en bijlage 3) dat het college nu een algemene afstand van 400 meter tot woningen wil gaan hanteren i.p.v. 4x de as-hoogte (respectievelijk 480 of 600 meter dus), die in Nederland altijd als een soort vuistregel (2,3) wordt aangehouden ten einde de geluidsnormen niet te overschrijden. Op blz. 21 geeft u hiervoor als motivatie dat er anders te weinig locaties overblijven en het zou voor wat betreft het geluid niet altijd nodig zijn.  

 1. In het kader van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), vastgesteld in de raad van 30 januari 2019, is afgesproken dat bij het zoeken naar geschikte locaties minimaal een afstand van 4x de as-hoogte tot woningen zou worden aangehouden. Dat zou ook gelden voor de 35.000 inwoners van het buitengebied zodat zij niet als tweederangs burgers zouden worden behandeld. Wij verwijzen hiervoor naar onze vragen d.d. 21-01-2019 (met name vraag 1) en uw antwoorden d.d. 25-01-2019, alsmede de bevestiging van e.e.a. door de verantwoordelijke wethouder in de raad van 30 januari 2019. Kort samengevat kwam uw antwoord erop neer dat een kortere afstand dan 4x de as-hoogte alleen aan de orde zou zijn bij ‘molenaarswoningen’ als bedoeld op blz. 2 van bijlage 4 bij de NRD. Moeten wij uit deze MER nu afleiden dat u deze toezegging niet nakomt? Graag een toelichting.
 2. In tabel 1.1. blz. 22 van de milieutechnische en ruimtelijke analyse lezen wij dat u als uitgangspunt voor de afstand tot woningen in het buitengebied d.w.z. ‘verspreid liggende woningen’ de afstanden 140-240-300 meter hanteert i.p.v. 280-480-600 bij meer dichte bebouwing. Bedoelt u met ‘verspreid liggende woningen’ de molenaarswoningen zoals gedefinieerd op blz. 2 van bijlage 4 bij de NRD en zoals bedoeld in uw antwoord d.d. 25-01-2019?
 3. En zo ja, bent u dan bereid om dit vast te leggen in een addendum bij de MER of concept structuurvisie? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met ons eens dat de MER, gelet op vraag 1, niet voldoet aan de door de raad vastgestelde NRD waarmee opdracht is gegeven voor de MER? Graag een toelichting.
 5. Wij begrijpen uit de MER dat het college zich op het standpunt stelt dat buiten de cirkel van 400 meter wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnormen. Waarop baseert u die stelling? Wij zien hiervoor namelijk geen onderbouwing in deze MER. Graag een toelichting. 


Nieuwbouw en bestaande bouw in o.a. Barneveld en Voorthuizen
Op blz. 4 van bijlage 3 lezen wij verder: “Omdat voor de ruimtelijke ontwikkelingen voor woningbouw (zie 3.3 in de hoofdtekst) nog niet bekend is waar precies geluidgevoelige objecten (woningen) worden gerealiseerd, is in deze verkenning nog geen contour van 4 x ashoogte om deze ontwikkelingen voor woningbouw gelegd. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
• Woningbouwontwikkeling aan de zuidzijde van de gemeente Barneveld;
• Woningbouwontwikkeling Barneveld-noord;
• Woningbouwontwikkeling Voorthuizen (deels als vastgesteld bestemmingsplan Holzenbosch).”

 1. Gezien de ontwikkelingen per 20 februari jl. (zie vraag 1) en de invloed van o.a. geluid- en slagschaduw komt het er ons inziens op neer dat toekomstige én ook huidige bewoners (rondom locatie 5) van onder andere Barneveld-Noord (bv. Bloemendal, Vliegersveld-De Vaarst), Voorthuizen-Zuid en de verspreid liggende woningen in deze omgeving, geconfronteerd kunnen gaan worden met zeer hoge windturbines en de invloed daarvan op hun woonomgeving en welzijn, zonder dat er een ‘verkenning’ heeft plaatsgevonden. Overigens zien wij ook de wijk Norschoten en het buitengebied van Kootwijkerbroek onder de invloedsfeer van de geplande windturbines.
  Bent u het met ons eens dat dit een onvolledig beeld aan (toekomstige) inwoners geeft? De contouren van de toekomstige woonwijken zijn tenslotte al bekend.
  Zo nee, waarom niet? Zie de foto ter illustratie.

Geluid
Op blz. 41 van de MER en blz. 2 van bijlage 4 wordt ter onderbouwing van de 400 meter cirkel verwezen naar een TNO onderzoek (4), maar in dat onderzoek is geen geluid gemeten. Wij lezen dat men is uitgegaan van de door de fabrikanten van windturbines opgegeven geluidsspecificaties. Maar deze fabrikanten zijn economisch belanghebbend bij het plaatsen van windturbines en dus lijkt ons dit geen goed uitgangspunt.  

 1. Bent u het daarmee eens? Graag een toelichting.
 2. Zijn er onderzoeken waarbij daadwerkelijk door een onafhankelijke deskundige de geluidsbelasting is gemeten op gevels en in huizen rond windturbines en waaruit blijkt dat met een afstand van 400 meter voldaan kan worden aan de normen 41dB Lnight en 47dB Lden? Zo ja, dan verzoeken wij u deze in PDF bij uw antwoorden te voegen en te voorzien van uw commentaar.
 3. Een toename van 3 dB betekent een verdubbeling van het geluid. Een afname van 3 dB betekent een halvering van het geluid. Ofwel 41dB Lnight (jaar gemiddelde geluidsnorm voor de nacht) is een kwart (½ x ½ = ¼ ) van de geluidsterkte (47 dB). Een groot verschil dus! Desondanks stelt u in de MER op blz. 41 dat als aan de norm Lden=47 dB wordt voldaan, ook vrijwel altijd wordt voldaan aan de norm Lnight = 41 dB. Bent u het met ons eens dat een goede nachtrust erg belangrijk is?
 4. Is het niet zo dat juist daarom de overheid voor de nacht een strengere geluidsnorm heeft vastgelegd, namelijk 41dB L night? (5)
 5. Kunt u uitleggen waarom - ook in het licht van het bovenstaande - de locaties in de MER niet apart zijn getoetst aan de Lnight = 41 dB contour?
 6. Waarom tekent u op de kaartjes op de blz.’s 56 t/m 62 wel een Lden 42dB contour en niet de Lnight 41 dB contour?
 7. Bent u bereid alsnog te onderzoeken hoever windturbines gemiddeld van woningen moeten staan om aan de norm Lnight = 41 dB te voldoen? Zo nee, waarom niet? 

Geluidshinder
Zorgelijk vinden wij ook de volgende passage op blz. 41 van de MER: “Omdat de locaties indicatief zijn ... en er reeds 400 meter wordt aangehouden tussen de winturbinelocaties en geluidgevoelige objecten, is toetsing aan de norm (gelet op de context wordt hier de geluidsnorm bedoeld) weinig onderscheidend tussen locaties en relevant in dit stadium”.  
Vervolgens stelt de MER dat beter gekeken kan worden naar het aantal te verwachten gehinderden per locatie ofwel de dosis-effectrelatie. Ter onderbouwing van de dosis-effectrelatie verwijst de MER naar TNO,2008-DR1051/B Gelet op de inhoud van het TNO rapport vinden wij het bovenstaande een beetje vreemd. Daarom de volgende vragen: 

 1. Is het niet zo dat dit TNO rapport het % gehinderden relateert aan een bepaalde geluidsbelasting en niet aan een bepaalde afstand tot woningen?  
 2. Zo ja, dan zal toch evengoed moeten worden beoordeeld wat de geluidsbelasting op- en in woningen rond de locaties zal zijn?
 3. In de MER wordt alleen gesproken over het % ernstig gehinderden. In TNO,2008-D-R1051/B is ook de categorie ‘tamelijk gehinderden’ beoordeeld. Moeten wij uit de MER opmaken dat het college ‘tamelijk gehinderd’ niet relevant vindt? Graag een toelichting.
 4. Kijkende naar de tabellen van paragraaf 6.5 (blz. 47) lijkt het net alsof er per windturbine maar een handjevol mensen ‘ernstige geluidhinder’ zal ervaren uitgaande van de dosis-effectrelatie methodiek. Maar kijkende naar de kaartjes komt ons voor dat dit niet juist kan zijn. En inderdaad staat op blz. 42: “De hier gebruikte methode is vooral bedoeld om locaties te vergelijken en niet zozeer om een exact aantal ernstig gehinderden te voorspellen”. Evenwel wekken de tabellen wel die indruk. Dat vinden wij zeer zorgelijk aangezien het hier gaat om het welzijn van onze inwoners. Graag een reactie hierop. 

Verkooppraatjes stille windmolens
Bovenaan blz. 21 (ook op blz.7 v bijlage 3 milieu technische analyse) staat dat het college van mening is dat er zulke stille windturbines met een as-hoogte van 120 meter zijn, dat die op een afstand van 260 (!) meter van een woning kunnen voldoen aan de geluidsnormen. Wij nemen aan dat dit is gebaseerd op beweringen van windmolenfabrikanten en exploitanten. 

 1. Realiseert het college zich dat windmolenfabrikanten en -exploitanten een groot financieel belang hebben bij de verkoop van windturbines?
 2. Is het daarom niet verstandiger om niet te veel geloof te hechten aan dit soort verkooppraatjes?
 3. Op welke wijze gaat het college om met de antwoorden op vraag 1 en 2 hierboven in relatie tot de ontwikkeling van de structuurvisie die van grote en verstrekkende invloed zal zijn op onze gemeente?
 4. En waarom zou de Duitse regering besluiten om 1 km (en Beieren zelfs 10x de tiphoogte (6) als afstand tot woningen aan te houden, als er zulke stille windturbines zouden zijn?
 5. Zou u er niet goed aan doen tenminste de afstandsregel uit Duitsland en wellicht die van Beieren, bij de ontwikkeling van de structuurvisie ter harte te nemen om zodoende onze inwoners beter te beschermen tegen geluidsoverlast en slagschaduw?
  Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Gonda Lenters
Mijntje Pluimers 

Barneveld, 27 februari 2020


Voetnoten:
(1) In het TNO rapport 2008-D-R1051/B pg 19 staat een grafiek waaruit op te maken is dat bij Lnight 41dB al veel mensen ‘slaapverstoorden’ zijn. En in het Zweedse onderzoek van Pedersen e.a. (Wind turbine noise, annoyance and self-reported health and well-being in different environments) komt naar voren dat het ervaren van hinder vaak wordt gerelateerd aan het niet goed kunnen slapen en dat mensen met een baan meer hinder ervaren dan zij die niet hoeven te werken). In gelijke zin ook TNO,2008-D-R1051/B (voetnoot 4). Daar komt bij dat het in de nacht gemiddeld harder waait volgens de rijksoverheid (www.rvo.nl).

(2) Windvisie 20Gelderland 1e actualisering Omgevingsvisie

(3) Staat ook op pg3 van bijlage 3 bij de MER. 

(4) TNO,2008-D-R1051/B. Het rapport van TNO is gebaseerd op twee kleine Zweedse onderzoeken uit 2000 en 2005 en 1 Nederlands onderzoek met 725 respondenten uit 2007. In totaal ging het om 1830 respondenten.

(5) www.rvo.nl 17-12-18: “Bovendien is er een afzonderlijke norm opgenomen voor de nachtperiode om slaapverstoring te voorkomen: Lnight dB. Dit is het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht periode.”  

(6) https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-82  

(7) Rapport Rijksuniversiteit Groningen, Hoge molens vangen veel wind, Geluidsbelasting door windturbines in de nacht, 2008 

Lees verder

Windenergie? Hoe zit het nou? Bijdrage Gonda Lenters Raad 5 feb

05-02-2020


Het proces op weg naar de Structuurvisie Windenergie

Voorzitter, met grote zorg vragen wij ons af of het college, SGP, CU en CDA de inwoners van deze gemeente een rad voor de ogen draaien als het gaat om grote windmolens.

Uit de MER en het procesmemo d.d.16-1-2020 blijkt dat er door het college eigenlijk niets is gedaan met de door onze inwoners aangedragen locaties tijdens de 3 wind-avonden in 2018.[2]. En dat terwijl de portefeuillehouder in oktober 2018 [3] stelde dat die input van inwoners het hart zou zijn van de MER en serieus zou worden genomen. Maar dat blijkt niet waar te zijn.[4] Deze inspraakavonden waren blijkbaar een toneelstukje om mensen het gevoel te geven dat zij mogen meepraten.

Zo’n ¾ jaar lang hebben Lokaal Belang en de VVD zich ingespannen om de locatie Zeumeren buiten de MER te houden. Dit omdat de gebiedsvisie Zeumeren daarvoor een goed aanknopingspunt bood en omdat Lokaal Belang sowieso nergens in onze gemeente deze lelijke ziekmakende windmolens wil. De andere partijen wilden de locatie Zeumeren echter per se wel in de MER om vervolgens bij het vaststellen van de structuurvisie een keuze tussen de locaties te maken. Op kosten van de belastingbetaler heeft het college onderzoek gedaan en NU in de MER opgeschreven dat Zeumeren, Zwartebroek, Kallenbroek enzovoort, geschikt zijn voor het plaatsen van grote windmolens. Hiermee is voor deze locaties de rode loper voor initiatiefnemers uitgerold en kunnen zij zonodig via een PIP van de provincie aan de slag.

Maar de inkt van de MER is nauwelijks droog of SGP, CU en CDA stellen in de commissievergadering dat er geen windmolens dienen te komen op de ‘locatie Zeumeren’ en dat Zeumeren van het verdere proces moet worden uitgesloten. Dit is gelet op hun eerdere standpunt merkwaardig en onverwacht.

Het lijkt erop dat, nu het eigenlijk te laat is, men met deze politieke draai bij de inwoners de indruk wil wekken er alles aan te doen om windmolens op Zeumeren tegen te houden en wast men snel de handen in politieke onschuld. En daarmee draait u de inwoners een rad voor ogen. Meer respect hebben wij dan voor Pro 98 die in de commissie vasthield aan haar koers, hoezeer wij als Lokaal Belang het ook inhoudelijk met hen oneens zijn als het gaat om windenergie.

Aan het college de volgende vragen:

 • Betekent het uitsluiten van de winddialoog voor de locatie Zeumeren ten noorden van de A1, dat die straks met zekerheid niet in de structuurvisie wordt opgenomen? Dat blijkt eigenlijk niet uit de voorliggende stukken. [5]
 • En hoe zit dat met de andere gebieden waar geen winddialoog wordt gehouden? Het college heeft die in de MER opgenomen en het lijkt erop dat zij straks misschien zonder het voeren van een winddialoog in de structuurvisie worden opgenomen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?  
 • En wat is nu uw standpunt t.a.v. de bezwaren geuit door Zwartebroek en Terschuur? Wat gaat u voor hen doen? Deze vraag stellen wij ook aan de andere partijen.

Uit het raadsvoorstel wordt niet duidelijk wie straks wel of niet aanwezig kan zijn bij de winddialoog. Zijn dat alle belangstellenden of alleen direct omwonenden in een straal van 400 meter? [6] [7] De wethouders zeiden in de commissie dat dit punt nog moest worden uitgewerkt. Voorzitter, als voor het uitnodigen van omwonenden een straal van 400 meter wordt gehanteerd, dan zullen slechts kleine groepjes mensen meepraten. Zij zullen zich bovendien al snel ondergesneeuwd voelen door de aanwezige windmolenexploitanten, grondeigenaren, enzovoort. Deze economisch belanghebbenden horen daarom niet bij de winddialoog te zitten. En bovendien kunnen zij later ten tijde van het bestemmingsplan nog volop in gesprek gaan met omwonenden. 

Verder is het nodig dat iedereen die overlast zal ervaren - en dat is zeker in een straal van 1 kilometer - een persoonlijke uitnodiging krijgt voor de winddialoog.

Lokaal Belang wil ook dat de winddialoog niet alleen gaat over het hoe van de uitvoering maar ook over de vraag OF er op die locatie wel of niet een windmolen moet komen. Draagvlak dus. Als deze wel of niet vraag geen onderdeel is van de dialoog, is de winddialoog een dooie mus.

Voorzitter, laten we duidelijk zijn. Onder het motto beter iets dan niets is Lokaal Belang blij dat er nu plotseling een meerderheid is die zegt geen windmolens te willen op de 'oude' locatie Zeumeren. Maar er ontbreken belangrijke zaken in de amendementen van SGP en CDA. Zo wordt bij de SGP het uitsluiten van Zeumeren niet gebaseerd op de gebiedsvisie Zeumeren en stelt zij ten onrechte dat de MER is uitgevoerd conform de door de raad vastgestelde NDR. Beide amendementen (SGP&CDA en CU) doen ook niets met de kritiek die wij hebben op de 'winddialoog' van het college en hebben slechts de strekking van een verzoek aan het college om Zeumeren straks niet op te nemen in de concept structuurvisie. Ons amendement heeft de strekking dat de raad vanavond alvast beslist dat de oude locatie Zeumeren niet in de structuurvisie komt.

Gelet op onze kritiek op het voorstel dienen wij dus een amendement in. Ons amendement gaat verder dan die van de SGP, CDA en CU en biedt meer zekerheid; niet alleen voor Zeumeren maar ook voor alle andere gebieden. Ook zij krijgen hiermee een echte dialoog waarin ook NEE tegen windmolens kan worden gezegd. 

Als het college en de coalitie serieus zijn over het voeren van een transparante dialoog met de inwoners gericht op draagvlak dan verwachten wij hun steun voor dit amendement.


Voetnoten:

[1] BK digitaal d.d. 1-2-2020

… tussen maart en juni houdt ze een winddialoog. Dat moet een soort ‘burgertop’ over windenergie worden: inwoners, ondernemers, initiatiefnemers en andere betrokkenen komen samen om te praten over de vijf geschikt verklaarde locaties en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld. “We willen hier heel open en transparant in zijn”, zegt Dorrestijn. “De aanwezigen gaan ‘over de gebieden heen’ en dus niet per gebied in gesprek met elkaar. Hoe de dialoog er exact uit gaat zien, werken we nog uit. Maar het is vooral de bedoeling dat we er zoveel mogelijk mensen bij betrekken.

[2] Behalve een gedeeltelijke overlap op de locaties 5 en 9.. Zie ook pg 25 MER. De andere locaties zijn niet aangedragen door de inwoners

[3] Artikel in de Barneveldse Krant van 11-10-2018.

[4] De inwoners schreven op de flipovers geen grote windmolens te willen in verband met de bekende overlast en landschapsvervuiling. En als zij dan toch op aandringen van de medewerkers van de gemeente een locatie noemden dan was dat langs grote wegen en zover mogelijk verwijderd van woningen.

[5] Pg 5 van de memo d.d. 16-1-2020: “Het college wil deze optimalisatiemogelijkheden betrekken bij de keuze van de gebieden die onderdeel zijn van de windialoog en focust voor gebied 5 op het gedeelte ten zuiden van de A1. Dit betekent dat het deel van gebied 5 ten noorden van de A1 buiten de winddialoog blijft”.

[6] Het college hanteert in de MER, in strijd met de notitie Reikwijdte en Detailniveau en de in januari 2019 gedane toezeggingen, ineens een veel kortere afstand tot woningen; namelijk wel 400 meter in plaats van 480 of 600 meter.

[7] Op pagina 5 van de memo d.d. 16-1 wordt de indruk gewekt dat alle belangstellenden welkom zijn, maar die memo is geen onderdeel van de beslispunten.

Lees verder

Brief Lokaal Belang inzake legal opinion windmolens

09-12-2019


Geacht college, geachte raad, 
 
Wij hebben kennisgenomen van het schrijven van advocaat Lam (advocaat namens de gemeente Barneveld) inzake legal opinion windmolens en willen graag onze mening hierover met u delen. 

Voor Lokaal Belang is duidelijkheid zeer belangrijk. Alleen op basis van duidelijkheid kan een gemeenteraad een goed onderbouwde beslissing nemen. Dat is ook een verantwoordelijkheid en plicht van een gemeenteraad. Een beslissing die invloed heeft op de samenleving. Voorthuizen verdient een helder en duidelijk antwoord op die wezenlijke vraag: “Op welke wijze worden windmolens op Zeumeren zo goed mogelijk voorkomen?”

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het nakomen van de toezegging van het college op 9 oktober jl:

 1. Het verkrijgen van juridische duidelijkheid.  
 2. Tot en met het moment dat de raad de juridische duidelijkheid besproken is, zal het planMER niet verstuurd worden naar de commissie MER (oftewel, het planMER blijft ‘in de koelkast).

In eerder schrijven (26 en 28 november 2019) aan de agendacommissie en de fractievoorzitters hebben wij reeds uiteengezet hoe wij tegen deze kwestie aankijken. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.  

Wij hebben de analyse van advocaat Lam als reactie op de legal opinion van advocaat Veltman nauwkeurig bestudeerd en komen tot de volgende analyse

Op pagina 1 ‘herhaalt’ advocaat Lam de twee stellingen waarop de de legal opinion van Veltman zou zijn gebaseerd. Maar helaas gaat het hier al mis want advocaat Lam verandert stelling 1 aanzienlijk door weg te laten dat het in de NRD / MER uitzonderen van de locatie Zeumeren moet gebeuren op grond van de gebiedsvisie Zeumeren. Immers, dat Zeumeren op grond van geldende regels inzake geluid en slagschaduw fysiek een ‘geschikte’ locatie is, weten we al van de eerdere poging om daar windturbines neer te zetten. En de beste kans om Zeumeren te ontzien is gelegen in argumenten van goede ruimtelijke ordening ontleend aan de gebiedsvisie. Door in de NRD en in de beantwoording van een zienswijze afstand te nemen van de gebiedsvisie, wordt de kans groter dat er windturbines in Zeumeren komen; althans zo luidt stelling 1. 

Ook stelling twee - een weergave van het standpunt van het college - formuleert Lam anders door selectief te knippen in een zin van stelling 2.
Veltman verwoordt het standpunt van het college onder anderen als volgt: “Als op basis van de onderzoeksbevindingen een keuze wordt gemaakt voor een of meer voorkeurslocaties en Zeumeren daar niet toe behoort, is daarmee de kous af.”
Lam maakt daarvan: “… in het geval Zeumeren in het plan MER niet tot de voorkeurslocaties behoort, dan is daarmee de kous af”. De rest laat hij weg. Met het begrip ‘voorkeurslocaties’ bedoelt Lam echter locaties die volgens de regels inzake geluid en salgschaduw geschikt zijn en als de locatie Zeumeren in die zin niet geschikt is, dan is inderdaad de kous af. Een open deur! Maar dat was niet de stelling van het college. Hun stelling was (30 januari 2019) - werd in de raad van 9 oktober overigens door college ontkend- nu juist dat het beter/effectiever was als de raad na het MER onderzoek Zeumeren gemotiveerd uitsloot. En daaraan hebben een aantal partijen gerefereerd toen zij ‘VOOR’ stemden.

Over ‘het vereiste van goede ruimtelijke ordening’ schrijft Veltman kort samengevat dat uit jurisprudentie blijkt, dat als de wettelijke normen voor slagschaduw en geluid maar kunnen worden nageleefd, eventueel met behulp van wat aanpassingen, er in beginsel ook geen sprake is van strijd met ‘het vereiste van goede ruimtelijke ordening’. En dat door het werken met gemiddelde geluidsnormen op jaarbasis i.p.v. afstandsnormen, altijd wel kan worden voldaan aan die normen (want de windmolens staan ook nog wel eens stil dus mogen ze, als ze draaien, - wettelijk toegestaan - een enorme herrie maken).
Dit wordt door Lam niet tegengesproken of hij gaat er niet op in. Hij probeert de uitspraak van Veltman te relativeren door te stellen dat de gebruikelijke voorafgaande onderzoeken bij windparken de reden zijn dat de Raad van State steeds tot de conclusie komt dat een windpark voldoet aan de wettelijke eisen. Maar dat is natuurlijk een cirkelredenering. Want die MER-onderzoeken hanteren dezelfde ‘wettelijke eisen’ inzake ‘vereiste van goede ruimtelijke ordening’ als de Raad van State. En dat doet dus niet af aan de bovenstaande conclusie van Veltman. Lokaal Belang vindt het zeer belangrijk dat Veltman op dit punt niet wordt tegengesproken. Want dit is inzake windmolens één van de grote problemen waardoor grote groepen mensen ernstige overlast ervaren.

De juistheid van de stellingen:
Alleen al omdat Lam/college uitgaat van andere stellingen krijg je een appels en peren verhaal en andere conclusies. Toch probeert Lokaal Belang hier een analyse te geven van de twee legal opinions.  
 
Lam stelt enerzijds dat hetgeen Veltman zegt over de stelling van de gemeente juist is, maar vindt dat niet relevant omdat de raad nu eenmaal heeft besloten het hele grondgebied te onderzoeken zonder Zeumeren uit te sluiten.  
Anderzijds geeft hij het college gelijk door te stellen dat als Zeumeren niet als voorkeurslocatie uit het MER onderzoek komt, de kans klein is dat de provincie daar dan toch een windmolenpark mogelijk maakt. Maar ja, dat zegt niks omdat Lam met ‘voorkeurslocatie’ een locatie bedoelt die voldoet aan de wettelijke regels inzake geluid en slagschaduw (zie hierboven over het veranderen van de stellingen).  
Ervan uitgaande dat een meerderheid van de raad geen windmolens op Zeumeren wil, moet de vraag zijn hoe je de kans daarop zo klein mogelijk maakt en hoe de gebiedsvisie hierin een rol kan spelen. Maar daar gaat Lam dus niet op in.

T.a.v. de conclusie van Veltman dat de provincie desgevraagd zal meewerken aan een PIP -gesteld de locatie voldoet aan de wettelijke regels - zegt hij enerzijds dat “die conclusie te snel wordt getrokken” en anderzijds dat een PIP niet is uitgesloten en, afhankelijk van de locatie, zelfs voor de hand ligt.  Een volkomen onbegrijpelijk stukje. Is Lam het er nou mee eens of niet? In ieder geval wordt ook deze stelling van Veltman niet gemotiveerd weersproken. 

Onder het kopje conclusie staat dat Lam de conclusie van Veltman ‘niet kan volgen’. Maar dat wordt door zijn legal opinion inhoudelijk niet onderbouwd. Vervolgens geeft hij als reden voor zijn conclusie:

Stelling 1: deze stelling kan niet aan de orde zijn omdat de raad opdracht heeft gegeven het hele grondgebied te onderzoeken op de mogelijkheid om windmolens te plaatsen.

 • Maar ter discussie staat nu juist of de raad dat op basis van de juiste informatie heeft besloten en dus kan het besluit van de raad hier niet als argument dienen.

Stelling 2: het niet betrekken van Zeumeren is geen optie (zie besluit van de raad) en bij gebleken ongeschiktheid van Zeumeren in het MER onderzoek is de kans groter om daar een windpark te voorkomen.

 • Zie hierboven het geel gearceerde gedeelte. Zeumeren is naar alle waarschijnlijkheid een volgens de wet geschikte locatie (=voorkeurslocatie in dit document). En als je daar windmolens wilt voorkomen is dus de vraag hoe je dat het beste kunt doen. Volgens het actiecomité en Veltman door Zeumeren met een beroep op de geldende gebiedsvisie uit te zonderen van het MER onderzoek. Daarmee geef je als raad aan dat je die gebiedsvisie nog steeds erg belangrijk vindt. Maar door de stellingen te veranderen voorkomt Lam dat hij in deze legal opinion op deze vraag in moet gaan.

Kortom, wij achten de reactie van advocaat Lam weliswaar op enkele punten interessant, maar deze is helaas niet volledig en duidelijk. En juist die volledigheid en duidelijkheid is voor de gehele samenleving, met Voorthuizen in het bijzonder, erg belangrijk. Hoe kijkt u daar zelf tegen aan? 

Wij verzoeken een spoedige en openbare bespreking van de beide juridische stukken bijvoorbeeld in de tweede week van januari 2020. 
 

Vriendelijke groeten, 

Fractie Lokaal Belang 

 

Zie ook artikel Barneveldse Krant 10-12-2019: 'Juridisch getouwtrek over windmolens Zeumeren maakt situatie niet duidelijker'

Lees verder

Schriftelijke vragen proces rondom windenergie

27-05-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom windenergie. 

Zoals bekend heeft de meerderheid van de raad op 30-1-2019 de NRD vastgesteld en daarmee het startsein gegeven voor de ‘Milieueffectrapportage’ (MER) inzake de structuurvisie windenergie. Lokaal Belang heeft hier niet mee ingestemd, omdat zij tegen het plaatsen van windturbines in onze gemeente is. Windturbines in onze gemeente zijn naar onze mening niet nodig, veroorzaken veel overlast (geluid, slagschaduw, landschapsvervuiling, vogel- en insectensterfte) en schaden waarschijnlijk de gezondheid van omwonenden. Een structuurvisie waarin locaties worden aangewezen als geschikt voor windturbines, zal om meerdere redenen ertoe leiden dat, noch de gemeenteraad zelf noch de omwonenden, het plaatsen van windturbines daar zullen kunnen tegenhouden. In het kader van een transparant en proactief bestuur, waarbij participatie met inwoners het adagium van het college is, is het zeker in dit gevoelige proces van groot belang dat het proces voor zowel raad als inwoners transparant is, dat er tijdig wordt gecommuniceerd en dat er alle tijd is zich inhoudelijk te kunnen verdiepen en om eventuele zienswijzen en/of bezwaren in te dienen (Coalitieakkoord 18-22: “Burgerparticipatie (het actief betrekken van inwoners, organisaties en ondernemers) en communicatie krijgen deze bestuursperiode nadrukkelijker aandacht.”)

Volgens de planning in het collegevoorstel d.d. 28-5-2018 zouden de MER en de concept structuurvisie in maart 2019 klaar zijn. Deze planning is in opvolgende besluiten niet gewijzigd. Ook in de maandrapportage staan geen wijzigingen of opmerkingen opgenomen. Aangenomen mag dus worden dat Pondera, ingehuurd voor het uitvoeren van de MER werkzaamheden, klaar is met haar werkzaamheden, de Commissie voor de MER de onderzoeken en de MER heeft getoetst en hier advies aan het college over heeft uitgebracht. Dit MER onderzoek voor de gemeente Barneveld wordt althans op de website van de Commissie voor de MER (www.commissiemer.nl) niet meer vermeld bij de ‘lopende zaken’. In de ‘langetermijnagenda’ (LTA) lezen wij verder dat de MER in maart 2019 zou worden afgerond, maar dat de ontwerp-structuurvisie pas in juli 2019 voor besluitvorming gereed zal komen. Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

 1. Is de MER zelf inderdaad klaar?
  a. Zo ja, wanneer is die gereedgekomen? En, waarom is de MER nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?
  b. Zo nee, waarom zijn wij daar als raad niet van in kennis gesteld? 
   
 2. Heeft het college ook al het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake de MER ontvangen?
  a. Zo ja, wanneer? En, waarom is dat advies nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?
  b. Zo nee, waarom is dit advies op de website van de Commissie voor de MER niet te vinden bij de ‘lopende adviezen’? 
   
 3. Is het college wel of niet nog doende met de redactie van de ontwerp-structuurvisie?
   
 4. Is het college het met ons eens dat de MER en het advies van de Commissie voor de MER zelfstandige documenten zijn en dat deze ook zonder de concept structuurvisie aan de raadsleden ter kennisgeving kunnen worden aangeboden, zodat raadsleden, maar ook inwoners, zich kunnen verdiepen in deze belangrijke materie? 
  a. Zo ja, waarom heeft het college de raad dan niet, in het kader van een actieve informatieplicht en proactief handelen, geïnformeerd?
  b. Zo nee, dan verzoeken wij u ons uit te leggen waarom dat niet zou kunnen.
  c. Is het college het met ons eens dat het niet meteen delen van deze belangrijke documenten, onwenselijk is?  
  d. Is het college bereid deze documenten alsnog per ommegaande te publiceren?

  Gelet op wat er in de ‘langetermijnagenda’ staat vermeld inzake het ter inzage leggen, namelijk in juli 2019, en gelet ook op het feit dat vorig jaar de ‘meedenk’- en informatiebijeenkomsten eveneens in de maand juli werden georganiseerd, hebben wij nog de volgende vraag: 
   
 5. Is het college bereid ervoor te zorgen dat de ontwerp-structuurvisie en de MER of in juni 2019 of in september 2019 (of anderszins buiten een vakantieperiode) ter inzage worden gelegd, zodat alle inwoners de gelegenheid hebben zich goed te verdiepen in de inhoud en tijdig hun reactie in te dienen?
   
 6. Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Gonda Lenters 

27 mei 2019

Lees verder

Schriftelijke vragen asfaltcollectoren en s.v.z. geothermie

15-04-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het artikel ‘Amersfoort vraagt 13,5 miljoen voor collectoren’ in de Amersfoortse Courant d.d. 30-3-2019.

In dit artikel staat onder andere dat de gemeente Amersfoort 13,5 miljoen euro aan de provincie Utrecht vraagt om asfaltcollectoren te leggen in haar westelijke rondweg. Hiermee kan de enorme hoeveelheid zonne-energie, die door het donkere oppervlak van de weg wordt opgenomen, in combinatie met een warmtenet worden benut voor de verwarming van gebouwen/woningen. Daarnaast, zo staat in dit artikel en in andere informatie die wij hebben ingewonnen, zullen de asfaltcollectoren tot aanzienlijke besparingen leiden inzake het onderhoud van de wegen, doordat de collectoren er voor kunnen zorgen dat de weg in de zomer niet door hitte wordt beschadigd (spoorvorming) en in de winter het strooien met zout overbodig wordt.

Op www.waerdse-energie.nl lezen wij dat deze techniek eerder al is toegepast in Heerhugowaard.
Verder is eind november 2018 door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin o.a. staat:
constaterende dat er reeds experimenten zijn met asfaltprojecten waarmee energie wordt gewonnen door middel van een geïntegreerd energiesysteem; verzoekt de regering, om bij aanbestedingen van nieuwe infrastructuurprojecten slimme combinaties met duurzame energiesystemen te stimuleren”.
De minister heeft ook positief gereageerd op deze motie.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de inhoud van het bovengenoemde artikel d.d. 30 maart jl. in de Amersfoortse Courant en de mogelijkheid om warmte op te wekken met asfaltcollectoren?
  Zo ja, wat heeft het college inmiddels gedaan met deze kennis?
  Zo nee, is het college bereid om de inhoud van het artikel tot zich te nemen en daarop eventueel actie te ondernemen?
   
 2. Ook in de gemeente Barneveld zullen in de komende jaren vele kilometers wegen worden aangelegd. Wij noemen in dit verband onder andere de projecten Oostelijke Rondweg Barneveld en Westelijke Rondweg Barneveld. Wij zouden deze wegen kunnen voorzien van asfaltcollectoren en aldus een enorme stap kunnen maken in het verduurzamen van onze gemeente. Volgens informatie van de Rijksoverheid (Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010) is de techniek qua benodigde schaalgrootte ook toepasbaar op bedrijventerreinen, parkeerterreinen en woningbouwlocaties.
  a.  Is het college bereid om serieus te onderzoeken hoe deze techniek om duurzame energie op te wekken in de gemeente Barneveld kan worden ingezet?
  b.  Is het college bereid de Raad hierover voor de behandeling van de kadernota een notitie te doen toekomen waarin in ieder geval ook is opgenomen:
  -    Een inventarisatie van locaties waar deze techniek in de komende 10 jaar binnen onze gemeente zou kunnen worden toegepast? (d.w.z. zowel bij nieuwe aanleg als bij herinrichting/groot onderhoud)
  -    De hoeveelheid duurzame energie die hiermee kan worden opgewekt; met onderbouwing?
  -    Een inventarisatie van financieringsmogelijkheden, waaronder welke subsidies de gemeente/bedrijven kunnen aanvragen voor de investering in asfaltcollectoren?
  -    Een begroting van de kosten en de besparingen op het wegenonderhoud?
  Zo nee, waarom niet?
   
 3. Houdt uw eventuele weigering om aan de slag te gaan met asfaltcollectoren (ook) verband met het feit, dat de gemeente Barneveld een erg lage ambitie heeft inzake het opwekken van zonne-energie (35-43 TJ) en dat een meerderheid van de raad in de raadsvergadering van 14 november 2018 (startnotitie aanpak zonne-energie) heeft gezegd deze ambitie niet te willen verhogen?
  Dit terwijl we juist door meer zonne-energie en andere duurzame energie (geothermie, biomassacentrale, mono mestvergisting) op te wekken kunnen vermijden dat er mega windturbines worden geplaatst. Lokaal Belang ziet kansen om aanmerkelijk meer zonne-energie op te wekken dan nu opgenomen in de gemeentelijke energiemix.
  a.  Hoe ziet het college dit nu, naar aanleiding van de hierboven gegeven informatie?
  b.  Is het college bereid de ambitie m.b.t zonne-energie alsnog naar boven bij te stellen en de raad daarvoor een voorstel te doen?
  Zo ja, wanneer zou de raad deze kunnen verwachten? Zo nee, waarom niet?

  Geothermie
  Het afgelopen jaar heeft Lokaal Belang meermaals op de mogelijkheden van geothermie gewezen en hierover vragen gesteld. Het college heeft aangegeven hier positief tegenover te staan. In de raadsvergadering van 30 januari jl. hebben wij er verder op gewezen dat de Rijksoverheid vol inzet op geothermie en inmiddels is gestart met een grootschalig seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. Verder blijkt uit de structuurvisie ondergrond van juni 2018 dat het westelijke gedeelte van de gemeente Barneveld kansrijk is voor geothermie, net als het gebied tussen Utrecht en Flevoland.
   
 4. Wat heeft het college inmiddels aan concrete acties ondernomen om over enkele jaren geothermie als bron van duurzame energie beschikbaar te hebben in de gemeente Barneveld?
   
 5. Heeft het college bijvoorbeeld hierover contact opgenomen met EBN en het ministerie van infra en EZ?
   
 6. Met welke andere instanties voert het college hierover overleg en wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
   
 7. Is het college er mee bekend dat inmiddels ook de gemeente Utrecht heeft besloten om (ondiepe) geothermie te gaan gebruiken voor de verwarming van woningen/gebouwen? (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/nieuws/onderzoek-naar-gebruik-van-aardwarmte/)
   
 8. Zo ja, is dit voor het college aanleiding (geweest) voor collegiaal overleg met de gemeente Utrecht om te vernemen hoe zij dit organiseren?
  a.  Zo ja, welke inzichten en informatie heeft dit opgeleverd?
  b.  Zo nee, is het college bereid dit collegiale overleg te starten? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters en Marleen Blankenburgh


Link bijlagen:

Artikel AD 30 maart 2019:
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-vraagt-provincie-13-5-miljoen-voor-energiewinning-uit-westelijke-rondweg~ac5c67a2/

Collectoren Waerdse Energie Circuit: https://www.waerdse-energie.nl/asfaltcollectoren/

Motie Tweede Kamer over stimuleren van slimme combinaties met duurzame energiesystemen:
http://www.rijksbegroting.nl/2019/kamerstukken,2018/12/4/kst252554.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z22598&did=2018D57418

Rijksoverheid/Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept%20B6%20asfaltwarmte.pdf

 

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters NRD m.e.r. structuurvisie windenergie

31-01-2019


Voorzitter, Lokaal Belang is tegen het plaatsen van grote windturbines in de gemeente. Zij verpesten het landschap, jagen de belastingbetaler onnodig op hoge kosten omdat ze niet rendabel zijn zonder heel veel subsidie en veroorzaken heel veel overlast door geluid en slagschaduw.

We bespreken de NRD, die de opstap is naar de structuurvisie. [1] Naast het bezwaar van overlast hebben wij ook bezwaren tegen de gevolgde procedure, d.w.z. het vaststellen van een structuurvisie om het plaatsen van windturbines te faciliteren.
Aangezien wij al 3 keer [2] hebben uitgelegd welke bezwaren wij hiertegen hebben en aangezien de FUIK ook door indieners van zienswijzen is uitgelegd, benoem ik ze nu slechts kort: 1ste bezwaar is dat de Raad na vaststelling van de visie niet meer een initiatief kan tegenhouden op grond van gebrek aan draagvlak [3] en 2e bezwaar is dat burgers geen kans op succes [4] hebben als zij op grond van gevreesde overlast zich tot de bestuursrechter wenden. Immers volgens de structuurvisie en m.e.r. voldoen de locaties genoemd in de structuurvisie aan de wettelijke normen zoals inzake geluid en slagschaduw en de bestuursrechter kijkt niet naar draagvlak of politieke keuzes. Zie hiervoor ook de mail van de VNG d.d. 17-9-18. Als 3de bezwaar is daar bijgekomen dat met zo’n structuurvisie de gemeente het de provincie wel heel makkelijk maakt hier windturbines te plaatsen.
In Het advies van Hekkelman worden onze standpunten en die van het actiecomité niet besproken en deels en passant bevestigd. Zo staat bijv. in dit advies (pg 7, 1ste helft) dat de structuurvisie een middel is om te voorkomen dat inwoners met argumenten politieke invloed uitoefenen op de raad. Wij blijven daarom bij onze conclusie dat de burger straks met 3-0 achter staat. Het is zorgelijk dat de rest van de Raad dit niet kan of wil inzien.

Zowel nu als eerder zijn door de andere partijen en het college veel mooie woorden over draagvlak en participatie gezegd en geschreven. Maar iedere keer als het eropaan komt om ‘de daden bij het woord te voegen’, handelden zij hier niet naar. Mensen mogen voor de vorm meepraten en er wordt geshopt naar welgevallige input, maar echt meebeslissen is er niet bij. “Draagvlak en participatie” blijken loze woorden te zijn. Als u serieus bent over draagvlak dan houdt u een dorpsreferendum. En als u serieus bent over draagvlak laat u de locatie Zeumeren buiten het MER-onderzoek en de structuurvisie op grond van o.a. de afwegingen in de gebiedsvisie Zeumeren.

Voorzitter, het is inmiddels algemeen bekend dat de wettelijke geluidsnormen rond windturbines en de veel te kleine afstanden tot woningen de burgers onvoldoende beschermen tegen overlast. En het is triest dat het college bij de beantwoording van onze vragen deze bezwaren wegwuift. Op vele plekken in Nederland is er grote overlast, worden mensen ziek [5] en leiden zij forse financiële schade door de waardedaling [6] van hun woning. Voor de risico’s voor de gezondheid verwijs ik naar WHO okt 2018, artikel in Medisch Contact van dr. S. van Maanen, promotieonderzoek 2006 van dr. F. van Berg en GGD Fryslan. Het college stelt met verwijzing naar de brief van de staatssecretaris uit maart 2014, dat het Rijk al rekening heeft gehouden met onderzoek van dr. van den Berg. Maar in die brief [7] lezen wij dat het Rijk de bezwaren van de hand wijst en dat de geluidsnormen niet worden aangepast. Graag uitleg van het college hierover.
Het geluid, met name het laagfrequent geluid veroorzaakt bij een ashoogte van 60 m al tot 2 km overlast. En de partijen voor mij willen windturbines met ashoogte 150 m toestaan. Ik verzoek hen uit te leggen hoe zij dit rijmen met een rol van volksvertegenwoordiger.
En het college roepen wij op om een veel grotere afstand dan 4 x de ashoogte tussen woningen en windturbines aan te houden. In Beieren geldt bijvoorbeeld de H-10 regeling [8], die inhoudt dat die afstand 10x de tiphoogte van de windturbine moet zijn; ofwel 2,25 km bij een ashoogte van 150 m.

Voorzitter, wij zijn blij dat het college in de beantwoording van vraag 1a van Lokaal Belang d.d. 20-1-2019 duidelijk stelt dat ook de 35.000 bewoners in het buitengebied minimaal recht hebben op een afstand van 4x de ashoogte tot windturbines net als alle andere inwoners. Het college stelt, dat de in Bijlage XIII van de NRD voor het buitengebied (“verspreid liggende woningen”) vermelde halvering van de afstand (140, 240 en 300) tussen woningen en windturbines, alleen geldt voor bedrijfswoningen die onderdeel uitmaken van een windenergieproject en bij de inrichting daarvan horen. Maar dit is niet op te maken uit Bijlage XIII. Daar staat “verspreid liggend geluidsgevoelig object” en niet “bedrijfswoning” en daarom vragen wij de toezegging en bevestiging dat Bijlage XIII moet worden gelezen zoals verwoord in het antwoord van het college d.d. 25 / 26-1-19.

Tot slot Voorzitter.
Als het college en de andere partijen vinden dat onze inwoners overlast en wakker liggen maar moeten accepteren, dan wordt het tijd dat zij dit eerlijk zeggen. Dan weten de inwoners van de gemeente Barneveld tenminste waar ze aan toe zijn.
Het is in ieder geval niet de politieke keuze van Lokaal Belang. Duurzaamheid is niet een doel op zich, maar dient het welzijn van deze en toekomstige generaties. Daarbij past niet dat je mensen ziek en ongelukkig maakt met windturbines.
En voorzitter,  het is ook niet nodig om windturbines in onze gemeente te plaatsen, want we kunnen ook zonder windturbines voldoende duurzame energie opwekken. Verder heeft de provincie Barneveld ook niet verplicht windturbines te plaatsen.
En het klimaatakkoord spreekt voor de periode na 2020 over hernieuwbare energie op land en kent geen doelstelling voor windenergie op land. Ofwel die doelstellingen kunnen we ook met andere duurzame bronnen invullen.  

Dus geachte collega’s in de raad en college laten we stoppen met windturbines!!

Raadsvergadering 30 januari 2019


Voetnoten:

[1] Het MER is een belangrijke bouwsteen van de structuurvisie (pg 3) van het besluit

[2] Schriftelijke vragen d.d. 25-6-18, commissie van 18-9-18, schriftelijke vragen d.d. 20-1-2019

[3] Zie de e-mail van de VNG d.d. 17-9-18: een raadsbesluit om een in het kader van een initiatief af te wijken van de structuurvisie moet goed worden onderbouwd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Gebrek aan draagvlak is geen ruimtelijke overweging en dus geen legitieme grond om af te wijken van de structuurvisie / Rechtbank Midden Nederland d.d. 23-5-14 noemt de door de raad geweigerde medewerking om redenen van gebrek aan draagvlak onrechtmatig / Zie verder ook Infomil en de Memorie van Toelichting bij de WOR over de gebondenheid van de raad aan de structuurvisie / advies Hekkelman advocaten pg 3 bovenaan: zegt hetzelfde als door Lokaal Belang is gezegd

[4] Zie de e-mail van de VNG d.d. 17-9-18 > indien een plan voldoet aan de wettelijke eisen zal de bestuursrechter de bezwaren inzak bijv. geluid en slagschaduw van omwonenden niet honoreren

[5] GGD Friesland oa dat huidige geluidsnormen niet voldoen/ “Windmolens maken wel degelijk ziek” 22-3-18 van huisarts S van Manen in Medisch Contact (KNMG) over de gevolgen van laag frequent geluid voor het oor/gezondheid, met een oproep aan gemeenten om bij windturbines  het voorzorgsbeginsel toe te passen ( overheid kan beschermende maatregelen nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten, ook als die effecten nog niet onomstotelijk wetenschappelijk zijn bewezen) / doctor F van de Berg promotie onderzoek 2006 / WHO okt 2018 omgevingsgeluid is schadelijker voor gezondheid dan gedacht; adviseert voor windturbines een absolute max norm van 45 dB dus geen jaargemiddelde.

[6] Zie de SER: https://www.energieakkoordser.nl/nieuws/factchecker-energie/stelling-windmolens.aspx

[7] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-22.html

[8] Bayerisches Landesamt fur Umwelt H-10 regeling in Beieren https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_118_windenergie_in_bayern.pdf

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters kaders warmtevisie

31-01-2019


Voorzitter. Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners. Daarom dienen wij een amendement in.

Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning tot 52 K [1] en meer bij de oudere en/of grotere woningen. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en de zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.

Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. Ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen.
De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen.
Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat het college geen antwoord geeft op onze vraag welke maximale investering zij gaat verlangen van onze inwoners en welke terugverdientijd zal gelden. Uit de beantwoording blijkt zelfs dat het college van onze inwoners verwacht dat zij zo nodig maar geld gaan lenen. Hiermee wordt de financiële onzekerheid bij onze inwoners bepaald niet weggenomen en dat is een slechte zaak. Wij wijzen in dit verband ook op de waarschuwing van de AFM en de DNB [2] tegen verruiming van krediet t.b.v. energiebesparende maatregelen en hun oproep ervoor te zorgen dat energiebesparende maatregelen op afzienbare termijn kunnen worden terugverdiend.

Ten opzichte van een all-electric laagtemperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere temperatuur. Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.

Lokaal Belang Is ook blij dat het college in antwoord op onze vragen (vraag 3a en 3b) stelt de biomassacentrales in de warmtevisie te zullen meenemen. Voor de goede orde vragen wij de wethouder om een toezegging op dit punt.
Het is overigens wel erg jammer dat het college niet al in 2016 met deze duurzame verwarmingsoptie aan de slag is gegaan, want dan werd nu al een groot gedeelte van Barneveld duurzaam verwarmd. Aangezien het voor Lokaal Belang belangrijk is dat er geen bomen verdwijnen in deze centrales, hebben wij dit als voorwaarde in het amendement verwerkt.

In reactie op ons verzoek om ook “geothermie” mee te nemen en uit te werken in de warmtevisie reageert het college nogal vaag en terughoudend. En dat is erg jammer en niet in het belang van onze inwoners. Het staat ook haaks op verschillende ontwikkelingen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de structuurvisie ondergrond van juni 2018 en het artikel in he t AD d.d. 22-1-19 [3]. De rijksoverheid zet vol in op geothermie en is gestart met een seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. En volgens pg 58 van de structuurvisie ondergrond is de westelijk helft van onze gemeente even kansrijk als het gebied dat nu wordt onderzocht. Voorzitter, Utrecht zorgt ervoor dat zij met haar neusje vooraan staat. Wij vragen NU een toezegging van de wethouder dat zij zo spoedig mogelijk contact opneemt met EBN het Ministerie (infra en EZ) en anderen opneemt om te vragen ook hier zo’n onderzoek te starten.

In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente waar ruim 35.000 mensen wonen, zal een warmtenet hoogstwaarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas.
In antwoord op onze vraag hierover stelt het college dat groen gas in de komende 5 jaar nog geen optie is. Of dit juist is of niet zal moeten blijken. Wel duidelijk is dat een all-electric oplossing voor bestaande huizen een veel te dure oplossing is. Daarom hebben wij in ons amendement opgenomen dat indien en zolang er voor het buitengebied de optie van groen gas of een andere goedkope hoog temperatuur verwarmingsoptie niet beschikbaar is, het buitengebied niet zal worden afgesloten van het aardgas.

In het belang van de inwoners hopen wij op steun voor ons amendement.

 

Voetnoten

[1] Zie hiervoor de voetnoten bij onze vragen d.d. 4-6-2018

[2] 3-9-18 AFM en DNB missen onderbouwing extra krediet voor energiebesparende maatregelen www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2018/09/afm-en-dnb-missen-onderbouwing-extra-krediet-voor-energiebesparende-maatregelen-101112401

[3] www.ad.nl/utrecht/grootschalig-bodemonderzoek-tussen-utrecht-en-flevoland-naar-aardwarmte~aa914500/
en www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/11/structuurvisie-ondergrond

 

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake Kaders warmtevisie gemeente Barneveld

22-01-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake “Kaders warmtevisie gemeente Barneveld” dat op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.  
 
Tijdens de commissievergadering op 16 januari jl. was er onvoldoende tijd om alle vragen te stellen. Om die reden heeft de wethouder verzocht die vragen schriftelijk te stellen. Deze vragen en een enkele niet beantwoorde vraag treft u hieronder aan.  
Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen ten behoeve van de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden. 

Inleiding
Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning en tot 52 K en meer bij de oudere en/of grotere woningen. En hoewel steeds meer landelijke politici opmerken dat de burger niet de financiële dupe mag worden van de energietransitie, blijft het allemaal nogal vaag als het gaat om concrete garanties en oplossingen voor de inwoners. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en ook een zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.
Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. En ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen. De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd en/of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen. In dit kader merken wij op dat het door het college gepresenteerde ‘Woningabonnement’ ook een lening is die met rente en kosten moet worden terugbetaald en waaraan risico’s kleven.  
Ten opzichte van een all-electric laag temperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere aangevoerde temperatuur. Bovendien maakt zo’n warmtenet de buffering van een te veel aan duurzame stroom mogelijk en kan zo helpen om piekbelastingen in het stroomnet op te vangen (zie pg 33 van het Arcadis rapport d.d. 12-10-18 B3-3 van de ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 12-12-18). Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.
In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente zal een warmtenet hoogst waarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas. 

Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners m.b.t. hun kosten en het eindresultaat. Daarom de volgende vragen: 


Vragen

 1. Is het college bereid om bij de uitwerking van de warmtevisie de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden mee te nemen: de alternatieve verwarmingsoptie moet echt duurzaam zijn (dus bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat nog vele jaren het merendeel van onze stroom grijs en niet groen is), flexibel en toekomstbestendig (zie hierboven 2de alinea van de inleiding), zo veel mogelijk keuzevrijheid voor de inwoners, geen (in)direct gedwongen grote investeringen en dus financiële risico’s voor woningeigenaren, gratis ontzorging plus garantie op de prestaties en energiezuinigheid van de installatie en een korte terugverdientijd?
   
 2. Het college wil bij het uitwerken van de warmtevisie maar twee alternatieve verwarmingsopties uitwerken en wel een warmtenet en een individuele all-electric verwarming. Deze twee opties worden vervolgens, zoals ons bij telefonische navraag is meegedeeld, vergeleken met de bestaande (aard)gas referentie situatie. Maar het zou niet de bedoeling zijn om een verwarmingsoptie middels “gas” onderdeel te laten zijn van de warmtevisie. Dit betekent dus dat in het buitengebied alleen de optie all-electric laag temperatuur zal worden aangeboden, want een Warmtenet is daar immers geen optie.
  a. Waarom neemt u de optie van groen gas (waterstof, biogas enzovoort) via het bestaande gasleidingnetwerk niet mee in de warmtevisie; althans in ieder geval voor het buitengebied?  NB: In reactie op vraag 1 (4-6-18) antwoordde u dat u in een verdiepende studie ook de mogelijkheid van groen gas zou meenemen.
  b. Eén van de insprekers heeft opgemerkt dat als een gasleiding niet wordt gebruikt, deze moet worden afgesloten en / of verwijderd. Graag herhaal ik hier het verzoek om dit te verifiëren. Als dit klopt, betekent dit dat een eenmaal gasloos gemaakte wijk in de toekomst niet meer kan overstappen op groen gas. 
   
 3. Bij een Werkbezoek aan de gemeente Ede hebben wij gezien dat in 2016 het warmtebedrijf Ede een globaal plan heeft gemaakt voor een warmtenet in Barneveld met biomassa centrales, onder meer voor de wijk Bloemendal. In Ede staan 3 biomassa centrales die een warmtenet voeden waarmee plusminus 18.500 woningen op hoog temperatuur worden verwarmd. Vanwege de woekeraar “Amerikaanse Vogelkers’ (bospest in de volksmond) in haar bossen, heeft Ede heel veel snoeiafval en exporteert dit zelfs. Aangezien Lokaal Belang tegen het kappen van bomen is hebben wij met grote nadruk vragen gesteld over de aard van de biomassa die wordt verwerkt. Ons is verzekerd dat de centrales alleen draaien op snoeiafval en zelfs ongeschikt zijn voor de verwerking van hout. De houtachtige bestanddelen van de bospest gaan daarom naar de houtverwerkende industrie.
  De 3 centrales produceren samen 950 TJ per jaar aan groene energie = gelijk aan +/- 40 winturbines en de doelstelling van Barneveld voor 2020. Ook Barneveld heeft veel bossen waaruit de Vogelkers moet worden verwijderd. Wij hebben vernomen dat deze ‘bospest’ nu wordt afgevoerd naar Purmerend. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dit materiaal gebruiken om onze eigen gemeente te verduurzamen. Overigens ziet Ede de biomassa centrale als een overgangsfase naar geothermie.
  a. Kan de wethouder uitleggen waarom de gemeente Barneveld in 2016 geen gelegenheid heeft gemaakt van de kans om op deze wijze het woningbestand in Barneveld te verduurzamen?
  b. Kunt u toezeggen dat u alsnog het voorbeeld van Ede gaat volgen? En zo nee, waarom niet?
   
 4. Waarom wordt geothermie, een fantastische en veilige duurzame bron van energie, in combinatie met een warmtenet en andere duurzame bronnen van energie niet meegenomen in de warmtevisie? Graag uw toezegging om geothermie uit te werken in de warmtevisie.
  NB: Wij bedoelen hier overigens de ‘ondiepe’ geothermie op een diepte van tussen de 2-3 km!  Die techniek wordt al op verschillende plekken in Nederland toegepast en is dus een veilige en beschikbare techniek waarmee we hele wijken kunnen verwarmen met hoog temperatuur verwarming. En de wethouder heeft eerder gezegd open te staan voor geothermie. Dan ligt het toch voor de hand dit mee te nemen in de warmtevisie? 
   
 5. Bij beslispunt 6 staat dat betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is en dat is positief. Maar wat ‘betaalbaarheid’ inhoudt wordt niet concreet gemaakt.  
  a. Welke maximale investeringen gaat het college van de inwoners verlangen?
  b. Welke terugverdientijd vindt het college acceptabel?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande NRD Windenergie

21-01-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) M.E.R. structuurvisie windenergie die op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.

Door Lokaal Belang zijn tijdens de commissievergadering op 17 januari jl. verschillende vragen gesteld, waarvan de wethouder ons heeft verzocht die schriftelijk te stellen omdat de vragen niet onmiddellijk door haar konden worden beantwoord. Daarnaast is een vraag onbeantwoord gebleven.
De hierboven bedoelde vragen treft u hieronder, na de inleiding, aan. Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen t.b.v. de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden.
 

Inleiding
Voor alle duidelijkheid merkt Lokaal Belang allereerst op dat zij tegen het plaatsen van mega windturbines in de gemeente is en waarom.
De windturbines verpesten het mooie landschap en jagen de belastingbetaler onnodig op hoge kosten omdat de windturbines in onze windarme gemeente niet rendabel zijn zonder hoge subsidies. Maar vooral ook veroorzaken zij heel veel overlast door geluid en slagschaduw en schaden zo de gezondheid van onze inwoners. Het geluid, en in het bijzonder het laag frequent geluid, veroorzaakt bij een ashoogte van 60 m. al tot 2 km ver overlast. Bij windturbines met een ashoogte van 150 meter is dit wellicht wel 4 km. Dit laag frequent geluid wordt door onderzoeker en promovendus F. van den Berg omschreven als een eindeloze trein of een opstijgende 747.
Daarnaast hebben wij zoals bekend, nog de volgende drie principiële bezwaren tegen de NDR en de structuurvisie:

 • Na vaststelling van de structuurvisie kan de raad een ‘windturbine initiatief’ niet tegenhouden op grond van gebrek aan draagvlak van omwonenden, omdat dit geen argument van ruimtelijke ordening is. Ofwel de raad is aan de structuurvisie en de daarin als geschikt aangewezen locaties, gebonden.
 • De omwonenden hebben zo goed als geen kans op succes bij de bestuursrechter als zij t.z.t., vanwege bijvoorbeeld verwachte geluidsoverlast, in beroep gaan van een bestemmingsplanprocedure t.b.v. een concreet windturbine initiatief. Immers, de bestuursrechter toetst de rechtmatigheid van het bestemmingsplan; en volgens de structuurvisie / M.E.R. onderzoek voldoet de locatie waarop het bestemmingsplan betrekking heeft aan de wettelijke normen. Opnieuw kijkt de bestuursrechter niet naar draagvlak en respecteert hij de gemaakte politieke keuzes. En in de praktijk van vele jaren is gebleken dat die ‘wettelijke normen’ de omwonenden, óók juridisch gezien, onvoldoende beschermen.
 • Een door de gemeente Barneveld of een andere gemeente afgewezen initiatiefnemer kan zich tot de provincie wenden met het verzoek om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen. En aangezien de structuurvisie van de gemeente Barneveld “geschikte” locaties aanwijst, is het voor de provincie dan wel heel gemakkelijk om die locaties aan de initiatiefnemer toe te wijzen voor windturbines, want de gemeente heeft immers zelf geconcludeerd dat die locaties vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geschikt zijn.


Gelet op het feit dat alle andere partijen wel mega windturbines willen plaatsen en hiervoor ook nog een structuurvisie tot stand willen brengen, stellen wij in het belang van alle toekomstige omwonenden de volgende vragen:

 1. In Bijlage XIII lezen wij dat als uitgangspunt voor de afstand tot woningen in het buitengebied 140 – 240 meter en 280 – 600 meter bij meer dichte bebouwing. Lokaal Belang schrikt van deze zeer korte afstanden. (In het omringende buitenland mogen ze niet zo kort op woningen staan en gelden afstanden van 800-1000 m.) [1] Want de megawindturbines veroorzaken kilometers ver overlast (Zie hiervoor de vele websites van gedupeerden en het rapport van dr. F. van den Berg [2])
  a. Kan het college uitleggen waarom de ruim 35.000 mensen in ons dichtbevolkte buitengebied veel meer overlast moeten accepteren dan de mensen die in de kernen wonen? Zijn zij tweederangs burgers? Bent u bereid dit verschil te laten vervallen en op z’n minst een afstand van 4 x de ashoogte (dit is tevens het uitgangspunt van de provincie) aan te houden? Zo nee, waarom niet?
  b. Als er straks op meerdere plekken windturbines staan zullen heel wat mensen in de gemeente Barneveld ’s nachts wakker liggen. Vindt het college dat onze inwoners die overlast maar moeten accepteren?
   
 2. Volgens een advies van Amice advocaten uit 2013, pg 14 nota zienswijzen en informatie van Rijksoverheid kan maatwerk worden toegepast met een beroep op bijz. lokale omstandigheden. Uit het advies van Amice advocaten begrijpen wij dat hierbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan een situatie dat er zeer weinig omgevingsgeluid is en de windturbines daardoor te verstorend zijn (http://nlvow.nl/maatwerk/ ; motie ‘M 2013 10’ van PvdA gemeente Hollandse Kroon met als bijlage het advies van amice advocaten).
  Wij stellen onderstaande vragen omdat de wettelijke normen 41 dB Lnight en 47 dB Lden jaargemiddelden zijn, zodat de windturbines als zij draaien éxtra lawaai mogen maken. Hierdoor en doordat fabrikanten vaak een te gunstige voorstelling van zaken geven, staan in Nederland windturbines vaak veel te dicht op woningen en veroorzaken ernstige overlast. De wérkelijke geluidsoverlast wordt niet gemeten en kan ook heel moeilijk door omwonenden en overheid worden gecontroleerd. Lokaal Belang vindt dit zeer onwenselijk. Met een eenvoudige transparante dB norm zijn omwonenden voor de handhaving niet afhankelijk van de informatie van de windturbine exploitant en de bereidheid van de overheid om te handhaven. Zij kunnen dan zelf het geluid meten en naar de rechter stappen.
  a. Is het college bereid om met een beroep op “bijz. lokale omstandigheden” een simpele transparante geluidsnorm toe te passen, bijv. max 45 dB overdag tot 23:00 en te zorgen dat de turbines ’s nachts stil staan, althans dat voor de nacht een dB grenswaarde geldt gelijk aan het achtergrondgeluidniveau zonder windturbine? Zo nee, waarom niet?
  b. Is het college bereid dit tot uitgangspunt in de M.E.R. te nemen? Zo nee, waarom niet?
   
 3. Volgens onze informatie, kan de gemeenteraad, als er geen structuurvisie is, in het kader van een bestemmingsplanprocedure een windturbine initiatief in de volle breedte beoordelen en daarin alle aspecten meenemen die de gemeenteraad op dat moment en in dat kader belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld draagvlak of een voor die locatie aangepaste geluidsnorm? Kunt u dit bevestigen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters

21 januari 2019

[1] www.nrc.nl/nieuws/2015/09/07/windmolens-in-nederland
[2] www.rug.nl/news/2006/05/047_06

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters startnotitie zonne-energie

18-11-2018


Voorzitter, Lokaal Belang is erg blij dat er meer structurele aandacht komt voor de mogelijkheden van zonne-energie, want daar is op korte termijn veel duurzaamheidswinst mee te boeken. En het is ook geweldig dat de afgelopen jaren verschillende groepen inwoners aan de slag zijn gegaan met het grootschalig plaatsen van zonnepanelen. Ook hebben al veel particulieren zonnepanelen op hun dak gelegd. En dan zijn er nog de technische innovaties. Van drijvende zonnepanelen tot zonnepanelen die in het wegdek kunnen worden verwerkt. Of een combinatie van natuurpark en zonnepark en oplossingen voor daken die gelet op hun constructie niet geschikt zijn. Kortom zonne-energie is erg populair en maakt een enorme ontwikkeling door!

Voor ons ligt nu de “startnotitie aanpak zonne-energie”, wat vooral een procesomschrijving is. En als wij naar dit proces kijken zijn we teleurgesteld over de passieve houding van de gemeente en het gebrek aan daadkracht die hieruit naar voren komt.
Wij lezen dat het college met de stakeholders in gesprek gaat over vragen, dilemma’s en richtingen voor beleidskaders. EN dat is prima. Maar waarom laat het college niet alvast verschillende scenario’s uitwerken voor het snel op grote schaal installeren van zonnepanelen? Er zijn bedrijven die al vele grote projecten in Nederland hebben gerealiseerd en door de gemeente zouden kunnen worden ingehuurd voor het in kaart brengen van de mogelijkheden. Op die wijze heeft iedereen snel een beeld bij de mogelijkheden en kunnen de stakeholders gericht hun mening en input geven. Zo’n deskundig bedrijf kan in een latere fase ook de initiatiefnemers ondersteunen, bijvoorbeeld met hun kennis en ervaring inzake het aanvragen van SDE subsidies en de mogelijkheden van externe financiering.
Voorzitter, terwijl er in Nederland en in onze eigen gemeente al allerlei – waaronder zeer grote - projecten zijn of worden gerealiseerd, lijkt het er op dat het college opnieuw het wiel wil gaan uitvinden.

Ja Voorzitter, en dan tot slot de ambitie van het college!
Uit diverse projecten blijkt dat het mogelijk is om relatief snel grote aantallen zonnepanelen te realiseren. Bekende voorbeelden hiervan zijn de 416.000 zonnepanelen die op initiatief van Friesland Campina zijn gelegd, de 88.000 panelen die worden gerealiseerd in het postcoderoos project bij Oranjepoort.Maar er zijn nog veel meer projecten.
In Barneveld hebben we ook heel veel daken en dus ruimte voor het leggen van zonnepanelen. Bovendien creëren innovatieve technische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden en dus ruimte voor het leggen van zonnepanelen.

Maar in de energievisie uit 2015 staat nog een bescheiden doelstelling aan zonne-energie geformuleerd, namelijk 44.000 tot 54.000 zonnepanelen in 2020. Lokaal Belang is van mening dat deze startnotitie zonne-energie een goed moment is om de doelstelling voor zonne-energie aan te passen en te stellen op 400.000 zonnepanelen in 2021. Hiermee kan 318 TJ per jaar worden opgewekt, dus meer dan 1/3 van het totaal van de doelstelling duurzame energie voor 2020. Wij dienen daarom een motie in voor het bijstellen van de doelstelling voor het opwekken van zonne-energie.

Voorzitter tot slot. Zonne-energie is een belangrijke bron van duurzame energie en wij hopen daarom op steun voor onze motie.

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake interview 'Over elf jaar gaat de gaskraan dicht'

05-10-2018


Barneveld, 5 oktober 2018 

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de uitlatingen van wethouder Dorrestijn in de Barneveldse Krant van 3 oktober jl.

Lokaal Belang heeft op 12 september jl. schriftelijke vragen aan het college gesteld aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld. De aanleiding voor deze schriftelijke vragen was onder andere de besloten ‘Werksessie verkenning aardgasvrij Barneveld’ die door het college georganiseerd was op dinsdag  2 oktober jl.  
Lokaal Belang heeft eerder in haar eigen memo inzake verkenning aardgasvrij Barneveld van 17 augustus 2018, een aantal principiële vraagstukken, uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd waarover zij graag tijdig en in volle openbaarheid met de raad en college in september in discussie wilde gaan. Dit in het belang van onze inwoners.

Vervolgens heeft Lokaal Belang in deze schriftelijke vragen aan het college de volgende vraag gesteld:
“Is het college bereid de werksessie, wanneer deze plaatsvindt, openbaar toegankelijk te laten zijn en later te controleren? (d.w.z. online te bekijken, ter plekke te bezoeken en vastlegging uitkomsten in notulen) Zo nee, waarom niet?”
Het antwoord van het college was als volgt:
“Nee, In dit stadium kan openbare bespreking, waar ook (mogelijke) implicaties op een zeker detailniveau ter tafel komen, de discussie vertroebelen.”  

De fractie van Lokaal Belang is dan ook buitengewoon verrast om op de voorpagina van de Barneveldse Krant van 3 oktober jl. een interview met wethouder Dorrestijn te lezen over - en naar aanleiding van deze besloten bijeenkomst. Lokaal Belang wordt de openbaarheid ontzegt, de wethouder kiest voor een openbaar interview. Deze handelswijze zorgt al voor een zekere inkleuring van de visie op aardgasvrij bouwen en wonen in het algemeen. 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Zoals uit de hierboven geciteerde vraag en antwoord blijkt, heeft het college de werksessie als ‘besloten’ gekwalificeerd.
  a. Is gelet op de beslotenheid van de bijeenkomst het interview van wethouder Dorrestijn met de Barneveldse Krant een schending van het ambtsgeheim?
  b. Zo nee, hoe verhoudt zich dit dan tot het door u gegeven antwoord op de geciteerde vraag? Graag een toelichting. 
   
 2. Heeft wethouder Dorrestijn voorafgaande of tijdens de werksessie met de aanwezigen besproken dat deze beslotenheid werd opgeheven en dat zij in de openbaarheid zou treden over de gehouden werksessie?
   
 3. Moeten we uit het interview van wethouder Dorrestijn met de Barneveldse Krant alsnog afleiden dat de beslotenheid m.b.t. de werksessie is opgeheven?  
  Zo nee, op welke termijn zijn welke onderdelen van deze werksessie openbaar?
   
 4. Hoe kan het zijn dat een bijeenkomst besloten is, maar de wethouder de volgende dag de krant opzoekt om over de besloten bijeenkomst te praten?
  Kortom, hoe moeten wij de werksessie van 2 oktober duiden in het licht van de door Lokaal Belang gevraagde openbaarheid welke door het college niet mogelijk werd geacht? 
   
 5. Is het college van mening dat de beslotenheid van een bijeenkomst, d.w.z. het niet in de openbaarheid treden door deelnemers, alleen van toepassing is op raadsleden en andere aanwezigen niet zijnde leden van het college? Graag een toelichting. 

Gezien de urgentie van het onderwerp verzoekt Lokaal Belang om spoedige beantwoording van deze vragen. 

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter 

Lees verder

Verslag informatieavond Geothermie

25-09-2018


Bron: Barneveldse Krant 

'Spookverhalen over geothermie ontkrachten'

De avond die Lokaal Belang gisteren in 't Trefpunt in Voorthuizen hield over geothermie werd door zeventig mensen uit vrijwel alle Barneveldse dorpen bezocht. ,,Een bomvolle zaal'', constateert fractievoorzitter Mijntje Pluimers die de avond presenteerde.

,,De avond was bedoeld om mensen in de gemeente Barneveld te informeren, gerust te stellen en om spookverhalen over geothermie te ontkrachten'', vervolgt Pluimers. ,,Er wordt geen materiaal uit de grond gehaald, alleen maar iets wat minder tastbaar is: aardwarmte. Door het gebruik van die warmte wordt het grondwater niet vervuild en neemt de kans op een aardbeving niet toe, waardoor scheuren in woningen zouden kunnen ontstaan. Bij geothermie gaat het om een gesloten systeem. Het mooie van geothermie is ook dat het, anders dan zonne- en windenergie, gaat om weersonafhankelijke, stabiele energieopwekking.''

ACTIEF BEÏNVLOEDEN Maar het ging niet alleen om een informatieavond van Lokaal Belang. De partij wil ook het Barneveldse college van b en w bijsturen. ,,Wij hopen het college actief te beïnvloeden, omdat wij vinden dat het te eenzijdig op windmolens focust.'' Lokaal Belang is zoals bekend tegen het plaatsen van windmolens in de gemeente Barneveld.

,,De grond is hier op 5 kilometer diepte daarentegen relatief warm, wat dit gebied bijzonder geschikt maakt voor geothermie. In Duitsland is hiermee al gestart in München, maar ook in de Belgische gemeente Mol zal eind van dit jaar een centrale starten. De gemeente Den Haag start er in het tweede kwartaal van volgend jaar mee en het is geen toeval dat Soest en Amersfoort zich bezighouden met de ontwikkeling. Vanwege de warmte van de aarde in dit gebied.''

COMPLIMENTEN Didi Dorrestijn was een van de toehoorders. ,,Zij complimenteerde ons met deze avond'', zegt Pluimers die de wethouder kort sprak. ,,We waren vooral ook blij met de aanwezigheid van Leo Roeloffs van Plaatselijk Belang Voorthuizen en Evert Brom van Voorthuizen Windmolens Nee'', aldus Pluimers. Sprekers waren de directeur en een onderzoeker van de firma HermanDeGroot-Larderel Energy en natuurliefhebber en fotograaf Louis Fraanje uit Barneveld.

AANSLUITKOSTEN Johan Herman de Groot, directeur, en collega Guus Cals, geohydroloog en aardwetenschapper bij Larderel Energy, beantwoordden onder anderen de vele vragen die door de bezoekers in 't Trefpunt werden gesteld. Die gingen onder meer over de kosten van het gebruik van geothermie. Larderel Energy uit Barneveld rekende voor dat het gasloos maken van bestaande woningen zo'n 55.000 euro kost. Onlangs bleek al in Woerden dat de kosten per woning 61.000 euro bedragen.

KOSTEN VERHALEN Volgens Pluimers zullen die kosten worden verhaald op de gebruikers van die woningen, de woningeigenaren en de huurders, boven op de kosten voor het gebruik van elektriciteit. Terwijl de kosten van geothermie (300 miljoen euro) zullen worden opgebracht door investeerders, zoals pensioenfondsen en netwerkeigenaren. De aansluitkosten voor geothermie bedragen, zo rekent Larderel Energy voor, 6.000 euro en mogelijk zelfs maar 2.000 euro per woning. ,,Een enorm verschil. Bovendien levert geothermie ook elektriciteit en stoot het geen C02 uit. Eén centrale op een terrein van 1 hectare kan onze hele gemeente van stroom en warmte voorzien en is na acht jaar terugverdiend.''


De powerpoint presentatie behorende bij de informatieavond kunt u bekijken door te klikken op onderstaande afbeelding.

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld

13-09-2018


Barneveld, 12 september 2018
 

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld.

Onlangs heeft Lokaal Belang een memo geschreven naar aanleiding van het voornemen van het college om te komen tot een plan om de gemeente Barneveld van het aardgas af te koppelen. In onze memo uiten wij onze zorgen over - en vragen wij aandacht voor de kwetsbare positie van particuliere woningeigenaren. En wij stellen uitgangspunten en randvoorwaarden voor, gericht op het boeken van werkelijke milieuwinst, betaalbaarheid voor woningeigenaren, ondersteuning en bescherming van woningeigenaren en duurzaamheid, toekomstbestendigheid en flexibiliteit van alternatieve verwarmingsoplossingen. Lokaal Belang vindt duurzaamheid zeer belangrijk en wil een realistisch duurzaamheidsbeleid waarin het belang van onze inwoners voorop staat. En dat belang behoren wij als volksvertegenwoordigers te dienen.

Hoewel onze memo inzake verkenning aardgasvrij Barneveld door enkele partijen voorzichtig positief is ontvangen, weigeren alle partijen de memo in een commissievergadering van september te bespreken. Dit is in de Barneveldse politiek een vrij unieke gebeurtenis, want het is een ongeschreven regel van vele jaren dat iedere partij onderwerpen en documenten mag agenderen waarvan zij vindt dat die belangrijk genoeg zijn om te worden besproken. Als deze regel losgelaten zou worden, betekent dit dat de meerderheid in de Raad gaat bepalen wat de minderheid in de Raad wel of niet en wanneer mag bespreken.

Voor de weigering worden door de andere partijen procesargumenten aangevoerd, zoals dat de memo ‘te vroeg in het proces’ komt, dat het college eerst nog met een plan van aanpak/procesoverzicht moet komen en dat pas later in het proces het stellen van een beleidskader met uitgangspunten aan de orde komt. Nu zijn dit hoogst merkwaardige argumenten; eerst en vooral omdat een beleidskader aan de aanvang van een proces staat en niet in het midden of aan het eind. En, omdat er op 10 juli jl. al, door de gemeente een e-mail met uitnodiging voor een niet-openbare en niet officiële ‘werksessie’ is verzonden waarin het proces om te komen tot een 1ste concept voor alternatieve verwarmingsmogelijkheden per wijk en de keuze van een pilotwijk al is beschreven. Deze mail was exact dé reden voor het schrijven van genoemde memo. Want, het doel van de werksessie is o.a. ‘om een of meer buurt(en) te benoemen waar we op korte termijn concreet beginnen met een aanpak om van aardgas ‘los’ te gaan’ (zie verder bijlage 1, uitnodiging werksessie).

Naar de mening van Lokaal Belang formuleer je eerst een beleidskader op hoofdlijnen alvorens het college het wat en hoe verder uitwerkt. Het is uiterst merkwaardig dat het college al deze werksessie begin oktober organiseert, terwijl er nog niet eens een procesoverzicht en/of plan van aanpak geschreven is. Zeker omdat onze memo, met het verzoek het in september eerst over beleidskaders te hebben, als ‘ te vroeg in het proces’ is afgedaan. Lokaal Belang acht deze werksessie dan ook ‘te vroeg in het proces’.

Onze conclusie is derhalve dat de andere partijen nog niet toe zijn aan een gesprek over dit belangrijke onderwerp, omdat zij het bepalen van het beleid - een taak van de gemeenteraad - liever aan het college overlaten of eerst de ideeën van het college willen afwachten om daar vervolgens iets van te kunnen vinden. En dat vinden wij erg jammer en niet in het belang van de inwoners van de gemeente Barneveld. O.a.:

 • De recente berichtgeving in de media over de torenhoge kosten tot wel 61.000 euro per woning en afsluitboetses¹ ² voor inwoners om hun bestaande woning ‘aardgasvrij’ te maken, baren ons grote zorgen (zie ook bronnen bij eerdere schriftelijke vragen van 4-6-2018).
 • Mag iedere inwoner zelf besluiten of en wat hij/zij aan de woning wil doen? Of legt de gemeente straks dwangmaatregelen op? En welke dan?
 • Is iedere inwoner er vrij in of- en hoeveel schulden hij/zij wil maken? En, moeten wij inwoners juist niet beschermen tegen meer lenen dan verstandig is? Ook DNB & AFM hebben deze zorg en plaatsen grote kanttekeningen bij verduurzamingskredieten voor koopwoningen ³. De overheid wil juist graag dat eigenaren van koopwoningen hun schulden aflossen. De schulden worden met dit soort (gedwongen) leningen juist alleen maar hoger. Daar komt de verhoging van de energierekening nog eens bij ⁴.
 • ​Boeken de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk milieuwinst?

​En zo zijn er vele vragen meer; principiële vragen waarvan Lokaal Belang vindt dat de Raad die, als beleidskader stellend orgaan, als eerste moet beantwoorden alvorens over te gaan op allerlei concrete plannen en werksessies.


De volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat de geplande werksessie op 2 oktober ‘te vroeg in het proces is’? Zo nee, waarom niet?
   
 2. In de uitnodiging voor de werksessie wordt gesproken over Alliander als een van de initiatiefnemers voor het maken van een warmtevisie. Waarom is ervoor gekozen Alliander, als direct belanghebbende waar o.a. Liander onder valt, betrokken te laten zijn bij het opstellen van een warmtevisie waarbij er uitspraken gedaan zullen worden over ‘welke oplossingen het meest geschikt lijken’? In hoeverre worden onafhankelijke keuzes gemaakt die primair in het belang van inwoners zijn? En hoe garandeert het college dat belang?
   
 3. Is het college bereid deze werksessie op te schorten tot het moment dat de raad kaderstellende uitspraken heeft gedaan aangaande de bovengenoemde onderwerpen? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Is het college bereid de werksessie, wanneer deze plaatsvindt, openbaar toegankelijk te laten zijn en later te controleren? (D.w.z. online te bekijken, ter plekke te bezoeken en vastlegging uitkomsten in notulen.) Zo nee, waarom niet?
   
 5. Is het college bereid de door ons ingediende memo in een beginstadium van het door u nog te schrijven ‘procesvoorstel’ en ‘plan van aanpak’ als kaderstellend onderdeel mee te nemen? Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Gonda Lenters

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang organiseert informatieavond Geothermie

06-09-2018


PERSBERICHT

Geothermie als alternatief voor megawindmolens in de gemeente Barneveld 
Lokaal Belang organiseert informatieavond Geothermie  
 
Op maandag 24 september organiseert Lokaal Belang een informatieavond in Voorthuizen over de mogelijkheden van Geothermie als een schone energiebron in de gemeente Barneveld. Waar andere gemeenten in binnen- en buitenland ons voorgingen, wordt het wat Lokaal Belang betreft tijd om verder te kijken naar deze vorm van duurzame energieopwekking. Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden over het belang van groen en bossen voor onze samenleving.
Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners, van groot belang. De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee om gaan.  
 
De vanzelfsprekendheid waarmee het nieuwe college van SGP, PRO, ChristenUnie en CDA onze mooie gemeente vol wil gaan zetten met mega-windmolens, nodigt uit tot een discussie over een alternatief. Lokaal Belang kijkt in het belang van inwoners, de omgeving en ondernemers, hoe zaken anders en beter kunnen. Het glasheldere protest rondom het initiatief voor windmolens bij Zeumeren laat zien dat aan het plaatsen van windmolens op land, grote haken en ogen zitten. En daar waar het college zich voornamelijk focust op deze mega-windmolens, kijkt Lokaal Belang breder.  
 
Lokaal Belang vindt dat windmolens industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windmolens niet thuis in de nabijheid van woningen, mooie recreatiegebieden zoals Zeumeren, in de bossen of versnipperd over het mooie en evenzeer toeristische buitengebied. Onze gemeente is gelet op de bevolkingsdichtheid en de relatief lage windintensiteit niet geschikt voor het plaatsen van grote windmolens. Lokaal Belang zal zich daarom inzetten om het plaatsen van windmolens in onze gemeente te voorkomen en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie. Lokaal Belang heeft eerder een alternatieve energiemix gepresenteerd. Met deze mix aan energiebronnen wordt circa 1564 TJ energie opgewekt; veel meer dan de 880 TJ wat de gemeente nu als doel heeft.  
 
Een van die alternatieven uit de Energiemix is Geothermie. Geothermische energie is de energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. Deze aardwarmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en indirect voor het opwekken van elektriciteit. Een groot voordeel van deze bron van duurzame energie is de onafhankelijkheid van het weer en dat de centrale, mits op juiste wijze gerealiseerd, geen overlast veroorzaakt. Daarom heeft Lokaal Belang zich een tijd geleden verdiept in Geothermie en is tot de conclusie gekomen dat Geothermie een zeer interessante optie is om duurzame energie op te wekken. Lokaal Belang wil dat onze gemeente zich tenminste verdiept in deze mogelijkheid en serieus gaat onderzoeken of een dergelijke energiecentrale ook een goede oplossing is voor de gemeente Barneveld. Lokaal Belang zet in ieder geval een volgende stap, door deze informatieavond te organiseren die voor iedereen vrij toegankelijk is.  
 
Op deze avond verwelkomt Lokaal Belang 3 interessante sprekers. Allereerst komen Johan Herman de Groot, directeur van HermanDeGroot-Larderel Energy en collega Guus Cals, geohydroloog en aardwetenschapper, spreken over de mogelijkheden van Geothermie in onze gemeente. Daarna zal de zeer bekende verhalenverteller, schrijver en natuurfotograaf Louis Fraanje een indrukwekkende presentatie geven over de waarde van de prachtige bossen en natuur in onze gemeente. Er is na de presentaties alle ruimte voor het stellen van vragen. Het belooft een bijzondere avond te worden.  
 
Datum: 24 september 2018
Locatie: Dorpshuis ’t Trefpunt, Voorthuizen
Tijdstip: Inloop: 19:30 uur, Start: 20:00 uur
Meer informatie bij fractievoorzitter Mijntje Pluimers info@lokaal-belang.com 
 

Lees verder

Memo inzake verkenning aardgasvrij Barneveld

27-08-2018


Datum: 17 augustus 2018
Onderwerp: verkenning aardgasvrij Barneveld
T.a.v.:  de gemeenteraad en het college van B&W
Afzender:  fractie Lokaal Belang


Geachte collega’s, 

Op 10 juli ontvingen wij allemaal een e-mail van mw. K. van Houwelingen-Vreekamp met een uitnodiging om deel te nemen aan een werksessie inzake het bovengenoemde onderwerp.
Wij nemen aan dat het college met het in deze e-mail beschreven proces om te komen tot een warmtevisie uitvoering wil geven aan het uitvoeringsprogramma Energievisie 2017/2018, vastgesteld op 7 maart 2018. Hierin staat enkel in zeer algemene termen, zie pagina 6 en 9 van het uitvoeringsprogramma, dat de gemeente graag wil aansluiten bij de pilot ‘Wijk van de toekomst’ van het Gelders Energie Akkoord en in een pilot wil kijken wat het omschakelen naar aardgasloos betekent.
In de e-mail van 10 juli jl. lezen wij dat DWA is gevraagd de gemeente te begeleiden bij het opstellen van een warmtevisie. DWA gaat in dat kader gegevens verzamelen om een beeld te maken van de huidige status van Barneveld als het gaat om de energievoorziening op buurtniveau, met als doel om op basis van actuele gegevens en logische criteria te komen tot een overzicht van mogelijkheden voor onze wijken. Op basis van een 1ste concept van de wijkkaarten is er in oktober dit jaar een informele werksessie waar raadsleden input kunnen geven. 

Het ‘van het gas afkoppelen van een wijk’ kan grote financiële - en andere consequenties hebben voor de particuliere woningeigenaren. Vooral als een woningeigenaar van een bestaand huis moet overstappen naar laag temperatuur verwarming m.b.v. een warmtepomp. Gelet hierop is het van belang dat de Raad haar beleidsbepalende en volks vertegenwoordigende rol kan nemen. Alvorens DWA / het college aan de slag gaan met het maken met het eerste concept van de warmtevisie / wijkenkaart zou daarom, naar de mening van Lokaal Belang, door de Raad een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden mee moeten worden gegeven voor het bepalen van de alternatieve verwarmingsmogelijkheden voor de wijken. De discussie over deze uitgangspunten en randvoorwaarden is beleidsbepalend, dus een taak van de raad en hoort thuis in een openbare commissie/raadsvergadering en niet in een informele werksessie.
In de door het college voorgestelde procedure om tot een warmtevisie te komen, mogen de raadsleden slechts input leveren en kunnen zij pas helemaal aan het einde van het proces, als al het werk al gedaan is, gaan bijsturen. Hiermee wordt onvoldoende recht gedaan aan de beleidsbepalende rol van de raad en dit is niet in het belang van de inwoners van de gemeente Barneveld.
Daarom zullen wij de agendacommissie verzoeken deze memo te agenderen voor één van de commissievergaderingen van september 2018. Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking kan dan in de raadsvergadering van 3 oktober een motie worden aangenomen. 

Naar de mening van Lokaal Belang is het beter dat de raad vroegtijdig uitgangspunten en randvoorwaarden formuleert waarmee rekening kan worden gehouden bij het formuleren van het 1ste concept voor de wijkkaarten en de keuze van de pilot wijk. Voor wat betreft de te bepalen uitgangspunten en randvoorwaarden, denken wij aan het volgende: 

Uitgangspunten

 • De afkoppeling van gas en vervanging door alternatieve verwarming moet tot een daadwerkelijke verlaging van de CO2 uitstoot leiden. Hierbij moeten alle aspecten worden meegenomen.
  Toelichting: Dit lijkt een open deur maar is het naar onze mening niet. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan het grote stroomverbruik van warmtepompen. Wij vonden via internet een aanbieder van warmtepompen die een verbruik van 5000-8000 KWh per warmtepomp per jaar vermeldt; en het is niet in het commerciële belang van zo’n leverancier om het stroomverbruik te overdrijven. Deze stroom zal (zeker voorlopig) grotendeels door gas- en/of kolencentrales moeten worden opgewekt.
   
 • Bij het inventariseren van de mogelijkheden van alternatieve verwarming moet wat betreft Lokaal Belang de voorkeur worden gegeven aan een open warmtenet, dat geschikt is voor hoog temperatuurverwarming. Met ‘open’ wordt bedoeld dat verschillende producenten warmte / energie kunnen leveren en dus ook meerdere soorten duurzame energie kunnen worden benut, zoals aardwarmte (geothermie), industriële restwarmte, groen gas, waterstof en andere energiebronnen die nu nog niet bekend zijn.
  Toelichting: Gelet op de snelle technische ontwikkelingen kan wat vandaag als duurzaam wordt gezien over een aantal jaren al weer als achterhaald of zelfs onwenselijk worden beschouwd. Daarom is het van belang om te streven naar een infrastructuur die flexibel is en die eenvoudig op andere bronnen van duurzame energie kan omschakelen zonder verdere kosten voor de woningeigenaren.
   
 • Woningeigenaren, niet zijnde bedrijfsmatige (sociale) verhuurders, van bestaande woningen (hierna te noemen ‘woningeigenaren’), mogen niet gedwongen worden van het aardgas af te gaan als zij daarmee indirect worden gedwongen tot grote investeringen in het verduurzamen van hun woning. Dit kan met name spelen als bijvoorbeeld in de pilot wijk woningeigenaren hun huis individueel all-electric moeten gaan verwarmen. Lokaal Belang vindt dat woningeigenaren zo veel mogelijk keuzevrijheid moeten hebben en dat zij niet op hoge kosten en schulden mogen worden gejaagd. 
  ►Toelichting: Afkoppeling van het gas klemt vooral als een bestaande woning, die nu dus een hoog temperatuur verwarming heeft, moet overstappen op laag temperatuur verwarming d.m.v. een warmtepomp. Want dan moet het huis extreem goed worden geïsoleerd, moet de vloer en de ‘vloerbedekking’ worden vervangen i.v.m. vloerverwarming, en/of moeten speciale convectorradiatoren worden aangeschaft, moet diverse apparatuur in keuken en badkamer worden vervangen, is ook mechanische ventilatie nodig, zonnepanelen, eventuele infraroodpanelen, enzovoort. Volgens verschillende rapporten en artikelen kan de benodigde investering per woning variëren van € 35.000 tot € 52.000. Woningcorporatie ELkien zou volgens een artikel in de LiWarders zelfs € 80.000 per woning hebben geïnvesteerd en desondanks zouden de huurders nog klagen over de energierekening.​


Zoals hierboven al vermeld is Lokaal Belang er geen voorstander van dat inwoners gedwongen worden van het aardgas af te gaan als hen geen toekomstbestendige, duurzame, collectieve en betaalbare verwarming als alternatief wordt aangeboden. Indien de Raad voor de pilot wijk bij meerderheid toch kiest voor een afkoppeling zonder zo’n collectieve voorziening, zouden er naar de mening van Lokaal Belang op z’n minst een aantal randvoorwaarden moeten worden geformuleerd ter bescherming van de belangen van de woningeigenaren. De Raad moet immers oog hebben voor – en rekening houden met de gemiddeld beperkte financiële draagkracht van woningeigenaren en de complexiteit van een all-electric verwarming bij bestaande woningen. De onderstaande randvoorwaarden kunnen er verder toe bijdragen dat zo veel mogelijk kennis en ervaring wordt opgedaan in de pilot wijk. 

Wij denken hierbij aan de volgende Randvoorwaarden:

 • Indien woningeigenaren middels een individuele – dus waarschijnlijk all electric - oplossing hun woning moeten gaan verwarmen, krijgen zij hiervoor gratis een gedegen advies en worden zij bij de uitvoering van de maatregelen gratis ontzorgd. Daarnaast dient er een garantie te komen dat alles naar behoren werkt, de eventuele extra isolatie presteert zoals beloofd is en de warmtepomp niet meer energie verbruikt dan voorgespiegeld. 
  ►Toelichting: Het is naar de mening van Lokaal Belang niet redelijk als de inwoners van de pilot wijk worden belast met de kosten van ‘het leren en experimenteren’.​
   
 • Indien woningeigenaren middels een individuele – dus waarschijnlijk all electric - oplossing hun woning moeten gaan verwarmen, moet er verder per woning ook vooraf een berekening worden gemaakt van de totale kosten die ten laste van de woningeigenaar komen. Hierbij moeten naast besparingen en kosten van extra elektriciteitsverbruik, ook alle nodige investeringen en vervangingen worden meegenomen. Aldus weet de Raad alvorens zij tot een besluit komt onder anderen wat de financiële consequenties zijn voor de woningeigenaren.
   
 • In die gevallen waar woningeigenaren door de afkoppeling van het gas direct of indirect worden gedwongen substantieel te investeren zou de Raad, naar de mening van Lokaal Belang, een maximale terugverdientijd van de investering als randvoorwaarde moeten formuleren. Lokaal Belang denkt hierbij aan hooguit 15 jaar. De wereld verandert zo snel dat het voorspellen van financieel rendement in jaar 15 na nu eigenlijk al onmogelijk is, laat staan dat je iets zinnigs kunt zeggen over een rendement in jaar 20.
  ►Toelichting: Er zijn redenen om zorgen te hebben over ‘het terugverdienen’. Indien een warmtepomp per jaar 6000 KWh extra verbruikt kost dat ongeveer € 1140 per jaar. Dat zal voor inwoners met een verbruik van bijvoorbeeld 1800 kuub gas tot een besparing van € 40 per jaar op de energierekening leiden. Natuurlijk kun je het elektriciteitsverbruik verminderen door zonnepanelen aan te schaffen maar, die kosten ook geld dat niet iedereen zomaar heeft, niet ieder dak is hiervoor geschikt en over het algemeen zal er niet voldoende ruimte zijn voor 43 vierkante meter zonnepanelen. Bovendien kan in de zon-luwe maanden van het jaar maar weinig zonne-energie worden opgewekt en wordt de salderingsregeling afgeschaft.


Graag willen wij met u in één van de commissievergaderingen van september discussiëren over het bovenstaande. Verder spreken wij de hoop uit dat een meerderheid van Raad in het belang van de inwoners van Barneveld en (een aantal van) deze uitgangspunten en randvoorwaarden zal meegeven aan het college.
 

Vriendelijke groeten, 
 
Fractie Lokaal Belang

Lees verder

Duurzaamheidslening voor mensen met een smallere beurs blijft mogelijk

05-07-2018


Gonda Lenters heeft namens Lokaal Belang met succes een amendement ingediend om duurzaamheidsleningen voor zonnepanelen alleen mogelijk te laten blijven. Ook voor mensen met een smallere beurs blijft deze lening bereikbaar. Het college wilde deze mogelijkheid namelijk afschaffen.

Bijdrage agendapunt Actualisatie Verordening Duurzaamheidslening gemeente Barneveld en verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Barneveld:

Voorzitter, de duurzaamheidslening kan een mooie steun in de rug zijn voor mensen die hun woning willen verduurzamen. Maar Lokaal Belang heeft wel zorgen over het gemak waarmee in het kader van deze verordeningen, het Woningabonnement en de energietransitie in het algemeen wordt gesproken over het investeren en lenen van enorme bedragen door woningeigenaren voor het verduurzamen van hun woning.
Lokaal Belang vindt het niet redelijk als woningeigenaren min of meer gedwongen zouden worden om tig duizenden euro’s te lenen en te investeren in het gasloos maken van hun woning. Hiervoor zal gemiddeld al snel € 35.000 en meer nodig zijn. Dat is bijna een modaal jaarinkomen en 1,5 X meer dan het netto vermogen van de gemiddelde Nederlander. En deze leningen moeten met rente worden terugbetaald. Als de duurzaamheidsmaatregelen effect hebben zullen deze ook besparingen opleveren, maar de terugverdientijd is erg lang; al gauw 30 jaar. En het risico dat de besparingen door bijv. overheidsmaatregelen in de komende 30 jaar lager uitpakken dan verwacht is voor de woningeigenaar. Ook het risico van verminderd woongenot of het niet of onvoldoende presteren van de maatregelen is voor risico van de woningeigenaar. En wat als het huis moet worden verkocht? Wordt die investering dan verdisconteerd in de prijs?
Voorzitter, Lokaal Belang vindt dat de overheid en dus ook onze gemeente hoort te zorgen, dat er op tijd een betaalbaar, flexibel, duurzaam en toekomstbestendig alternatief is voor verwarming met aardgas.

Voorzitter, LB vindt het erg jammer dat het straks niet meer mogelijk is om een duurzaamheidslening voor alleen zonnepanelen aan te vragen. Door het vol leggen van daken kunnen we snel veel duurzame energie opwekken. Het is een succesnummer waar nog heel veel winst mee geboekt kan worden. Wij vinden het niet verstandig om de installatie van zonnepanelen af te remmen door een verplichte combinatie met niet of minder renderende maatregelen. De terugverdientijd van zonnepanelen is nog altijd 7 jaar en komt – volgens Wiebes - bij het voorzetten van de salderingsregeling pas in 2025 op 4 jaar uit. En bovendien wil de Rijksoverheid de salderingsregeling afschaffen en vervangen door een minder gunstige terugleversubsidie met als uitgangspunt een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Ofwel net nu het aantal geïnstalleerde zonnepanelen flink begint toe te nemen trappen de Rijksoverheid en de gemeente Barneveld op de rem. Lokaal Belang vindt dat niet wenselijk.
Bovendien zijn nieuwbouw huizen al goed geïsoleerd, maar worden zij wel vaak met te weinig zonnepanelen opgeleverd.
Daarom voorzitter, dienen wij een amendement in met de strekking om een lening voor alleen zonnepanelen mogelijk te houden.

Voorzitter, tot slot. Duurzaamheidsleningen zijn een goed instrument om verduurzaming verder te stimuleren en wij hopen daarom op steun voor ons amendement.

Lees verder

Schriftelijke vragen structuurvisie windenergie

26-06-2018


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de memo van het college d.d. 12 juni 2018 met als onderwerp structuurvisie windenergie. De Barneveldse Krant berichtte hierover onder de titel “Meedenken over windturbines”.

In een tijd waarin de Rijksoverheid structureel niet meer spreekt over het plaatsen van grote windturbines op land, meerdere provincies publiekelijk hebben meegedeeld geen windturbines (meer) te willen binnen hun grenzen en de provincie Gelderland heeft voldaan aan haar 2020 doelstelling voor “Windturbines op Land” heeft u (het college) ons meegedeeld dat u nu onverdroten verder wil gaan met het voornemen om 4 tot 8 windturbines te plaatsen in onze mooie gemeente. En gelet op de recente regionale energievisie worden dit er, wat u betreft, nog veel meer. Dit terwijl het een feit van algemene bekendheid is dat windturbines in de weide omtrek onder andere geluidsoverlast, slagschaduw en dus economische schade en waardedaling van woningen veroorzaken. Om die reden hebben de inwoners en ondernemers uit Voorthuizen zich eerder heftig verzet tegen de plaatsing van windturbines op Zeumeren. 

Lokaal Belang vindt het opwekken van duurzame energie erg belangrijk en heeft op dit terrein grote ambities. Lokaal Belang heeft in de verkiezingscampagne zelfs een eigen energiemix opgesteld waaruit blijkt dat het niet nodig is om windturbines binnen onze gemeentegrenzen te plaatsen om 35 % en meer van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Uiteraard is voor de uitvoering hiervan tijd nodig maar dat geldt ook voor het plaatsen van windturbines. Die staan er ook niet in 2020.  

 • In uw persbericht doet u voorkomen dat het een uitgemaakte zaak is dat er geschikte locaties zijn voor windturbines en dat er een structuurvisie inzake windturbines komt.
  Is het college het met ons eens dat de gemeenteraad ook kan beslissen dat er geen geschikte locaties zijn? En dat de gemeenteraad gedurende het proces alsnog kan beslissen die locaties niet vast te leggen in een structuurvisie?
 • Zet u door de toon en inhoud van uw persbericht de inwoners niet op het verkeerde been; namelijk dat die windturbines er sowieso komen?
 • Waarom worden de inwoners niet uitgenodigd om bijvoorbeeld met behulp van sociale media of een referendum te laten weten of zij wel of niet windturbines willen?  


Het is opmerkelijk dat het college toen en nu er voor kiest om eventuele geschikte locaties voor windturbines vast te leggen in een structuurvisie. Lokaal Belang vraagt zich af waarom dit wordt gedaan. Immers, een structuurvisie wordt normaliter alleen gebruikt om de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen in een gebied vast te leggen en niet om een paar mogelijke concrete locaties voor windturbines vast te stellen.  

 • Waarom wordt niet gewoon volstaan met een onderzoek naar geschikte locaties zonder deze locaties in een structuurvisie vast te leggen? 
   

Een structuurvisie bindt de gemeenteraad zo lezen wij in de uitleg die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Zie bijlage 1) hierover geeft. Dus, als eenmaal een paar locaties voor windturbines zijn vastgelegd in een structuurvisie kan de gemeenteraad op die locaties geen initiatieven weigeren om reden dat de gemeenteraad de locaties zelf, bijvoorbeeld gelet op de belangen van de inwoners, niet geschikt vindt.  
Het is vrij normaal dat veel inwoners hun bezwaren pas uiten op het moment dat er een concreet initiatief is voor het plaatsen van een windturbine. Door de (nog vast te stellen) structuurvisie zal de gemeenteraad op dat moment echter niets kunnen doen met hun bezwaren tegen de locatie. 

 • Realiseert het college zich dat de gemeenteraad, na vaststelling van de structuurvisie, een initiatief op één van de in de structuurvisie genoemde locaties niet kan afwijzen omdat zij de locatie gelet op de bezwaren en belangen van inwoners alsnog ongeschikt vindt?
 • Kiest het college voor het middel van een structuurvisie om te voorkomen dat inwoners via hun volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad invloed uitoefenen om een concreet plan om ergens windturbines te plaatsen tegen te houden?  
  Zo ja, kunt u uitleggen waarom u dit democratische proces niet wenselijk vindt? 
   

Uiteraard kunnen inwoners te zijner tijd nog wel bezwaar en beroep aantekenen tegen een concreet bestemmingsplan om ergens één of meerder windturbines neer te zetten. Maar de bestuursrechter zal voor wat betreft de keuze van de locatie dan alleen toetsen of die binnen de structuurvisie past. De actiegroep “Voorthuizen windmolens NEE” heeft onder anderen duidelijk gemaakt dat de speciale geluidsnormen voor windturbines hoge piekbelastingen toestaan. En dat door de complexiteit van de regelgeving inwoners niet kunnen controleren of de geluidsbelasting binnen de normen blijft.

 • Realiseert het college zich dat het voor inwoners erg lastig zal zijn om succesvol in beroep te gaan tegen een eventueel bestemmingsplan tot plaatsing van windturbines als de locatie volgens de structuurvisie geschikt is?  
  Hoe duidt het college deze beperking aan juridische mogelijkheden om de komst van 1 of meerdere windturbines tegen te houden?
 • Is dit niet onwenselijk gelet op de grote negatieve impact van windturbines op de leefomgeving en het welzijn van inwoners door geluidsoverlast en slagschaduw?  
  Op welke wijze gaat het college inwoners beschermen tegen slagschaduw, landschapsvervuiling en geluidsoverlast?  
  Barneveld is een toeristische gemeente. Hoe gaat het college de ondernemers in de toeristische sector beschermen tegen economische schade?
 • De “mee-denk” en informatie bijeenkomsten zijn gepland op 2, 3 en 5 juli aanstaande. Het college stelt in haar persbericht dat zij de vragen, opmerkingen en suggesties van de inwoners belangrijk vindt.
  Waarom worden deze bijeenkomsten dan begin juli gehouden, wanneer veel inwoners met vakantie zijn? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

25 juni 2018

Lees verder

Schriftelijke vragen gasloos bouwen en afkoppelen van het aardgas

06-06-2018


4 juni 2018 
 
Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande gasloze nieuwbouw en het afkoppelen van bestaande woningen van het aardgasnetwerk.  
 
Wij hebben in de afgelopen tijd kennisgenomen van diverse artikelen in de media en andere informatie over het bouwen van gasloze woningen en het gasloos maken van bestaande woningen. In onze gemeente bestaat het voornemen om in Barneveld (wijk Bloemendal) en Voorthuizen (wijk Wikselaarse Eng) een groot aantal woningen zonder gasaansluiting te bouwen en in het kader van een pilot 1 of 2 bestaande wijken gasloos te maken. Lokaal Belang maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de duurzaamheidskeuzes en de belangen van onze inwoners. 

Lokaal Belang is voorstander van het bouwen van duurzame woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Hierbij moet wat betreft Lokaal Belang wel rekening worden gehouden met de belangen en financiële draagkracht van huurders en woningeigenaren. Ook moet rekening worden gehouden met de snelle technische ontwikkelingen. Immers wat vandaag als zeer duurzaam wordt gezien, kan over een aantal jaren al weer als achterhaald of zelfs onwenselijk worden beschouwd. Daarom vinden wij het van belang om te streven naar een energie-infrastructuur die flexibel is en die eenvoudig kan overschakelen op andere (toekomstige) bronnen van duurzame energie met zo min mogelijk kosten voor de inwoners. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat onze inwoners steeds hun eigen keuzes kunnen maken. 

Een en ander is voor ons aanleiding om de volgende schriftelijke vragen te stellen:

 • Is het college bereid om te onderzoeken of in de gasloos te bouwen wijken een open warmtenet aan kan worden gelegd, zoals door Berenschot geadviseerd n.a.v. een onderzoek in opdracht van Enexis?  Met open warmtenet wordt bedoeld een warmtenet waaraan verschillende producenten warmte/energie kunnen leveren en waarbij dus ook meerdere soorten duurzame energie kunnen worden benut, zoals bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie), waterstof- en ander groen gas, industriële restwarmte enzovoort.
  Zo nee, waarom niet?
   
 • ​Is het college het met ons eens dat bij een open warmtenet in de toekomst gemakkelijker gebruik kan worden gemaakt van bronnen van duurzame energie die nu nog niet beschikbaar zijn, zoals aardwarmte, zonder dat de woningeigenaren hun installaties en / of woningen moeten aanpassen, waardoor inwoners niet voor hoge kosten worden gesteld?
  Zo ja, op welke wijze wil het college dit standpunt dan concreet vorm geven?
  Zo nee, waarom niet?


Er zijn in toenemende mate klachten over geluidsoverlast veroorzaakt door warmtepompen en daar maakt Lokaal Belang zich zorgen over. Duurzaam bouwen moet niet ten koste gaan van het woongenot en welzijn van de inwoners van de wijk.

 • Indien in de gasloos te bouwen wijken wordt gekozen voor verwarming met behulp van warmtepompen, hoe gaat het college dan voorkomen dat deze geluidsoverlast veroorzaken?  


De gemeente Barneveld heeft te kennen gegeven ook mee te willen doen aan een pilot waarin bestaande wijken van het aardgasnet af gaan. Bij bestaande wijken moet naar de mening van Lokaal Belang goed worden gekeken naar het alternatief van een open, hoog temperatuur warmtenet. Immers, in meerdere rapporten lezen wij dat het geschikt maken van bestaande woningen voor laag temperatuur verwarming met een warmtepomp veel geld kost. Door verschillende bekende organisaties worden de totale kosten van het gasloos 
maken van een rijtjeswoning geschat op bedragen die variëren van € 18.000 tot 52.000 (zie bronvermelding). Hierbij is het niet altijd duidelijk of na het nemen van de maatregelen de woning naast gasloos ook energieneutraal is. Veel mensen kunnen deze grote investeringen niet opbrengen. Ook is het de vraag of een (extra) lening wel altijd mogelijk en wenselijk is. 
 
Wij hebben verder gelezen dat binnen bestaande stedelijke bebouwing een hoog temperatuur warmtenet een goede optie is omdat oude huizen vaak niet voldoende kunnen worden geïsoleerd om over te stappen op laag temperatuur verwarming, dit erg kostbaar is en tot veel ongemak bij de bewoners kan leiden. Ofwel de aanleg van een open, hoog temperatuur warmtenet kan woningeigenaren van bestaande wijken veel geld besparen bij het gasloos en duurzaam maken van hun woning.

Daarover de volgende vragen:

 • Is het college hiervan op de hoogte?
 • Is het college bereid om de mogelijkheid van zo’n open, hoog temperatuur en duurzaam warmtenet te onderzoeken? Bijvoorbeeld in wijken waar op korte of middellange termijn de weg toch open moet voor de vervanging van riolering, elektriciteitsnetwerk of gasleidingen? Zo ja, wanneer kan het college hiermee beginnen? Dit met het oog op de pilot om 1 of 2 bestaande wijken gasloos te maken.
  Zo nee, waarom niet?
 • Wil het college het verduurzamen van bestaande woningen, en daarmee impliciet zo nodig het lenen van geld door inwoners, verplicht gaan stellen? 


Voor zowel de gasloze nieuwbouw als het gasloos maken van bestaande bebouwing de volgende vragen:

 • Is het college er van op de hoogte dat meerdere organisaties, waaronder de Rijksoverheid en Milieudefensie (‘Routekaart eerlijk om naar gasloos wonen’), er van uit gaan dat voor warmtenetten in de toekomst vaak geothermische warmte uit de aarde zal worden gebruikt? 


Zoals bekend zijn een heel aantal gemeenten in Nederland aan het onderzoeken of binnen hun gemeente duurzame energie kan worden opgewekt m.b.v. geothermie. Onlangs nog sloot ook de gemeente Zwolle met corporaties en de provincie Overijssel een intentieovereenkomst om de mogelijkheden te onderzoeken om een groot aantal woningen m.b.v. geothermie te verwarmen.  

 • Is het college bereid eenzelfde onderzoek voor de gemeente Barneveld te laten uitvoeren?  
  Zo ja, wanneer gaat het college hiermee beginnen?
  Zo nee, waarom niet? 
   

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

 


Bronvermelding:

 1. In de memo van het College d.d. 13-2-2018 inzake mogelijkheden woningabonnement voor Barneveld, ingekomen stuk B-3.5 bij de Raad van 30 mei wordt gesteld dat gemiddeld € 18.000 nodig is om een woning energieneutraal te maken (geen onderbouwing).
 2. Urgenda gaat in haar rapport Duurzame Energie in 2030-v2-2017 er van uit dat € 35.000 nodig is per rijtjeswoning (geen onderbouwing).
 3. Milieudefensie citeert in haar “routekaart eerlijk om naar gasloos wonen”, ingekomen stuk A-2 bij de Raad van 30 mei, het adviesbureau DWA dat heeft berekend dat een bedrag van € 25.000 tot € 35.000 nodig is om een woning gasloos te maken.
 4. Milieu Centraal – zie haar website – berekent dat voor het gasloos, maar niet energieneutraal, maken van een woning uit de jaren 70tig met energielabel D na aftrek van subsidies een bedrag ad € 31.550 nodig is (er wordt een onderbouwing gegeven). 

 

Lees verder

Lokaal Belang presenteert haar ENERGIEMIX

16-03-2018

16-03-2018

De komende jaren wordt het duurzaam opwekken van energie erg belangrijk. Lokaal Belang heeft daarom in haar verkiezingsprogramma veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Lokaal Belang wil duurzame energie vooral opwekken met een geothermische centrale (aardwarmte), zonnepanelen en mono-mestvergisters.
In juli 2015 is door de gemeenteraad de energievisie vastgesteld met daarin opgenomen de energiemix. Gelet op nieuwe ontwikkelingen en de nadelen verbonden aan windmolens op land is Lokaal Belang van mening dat het tijd is voor een nieuwe alternatieve energiemix. Met deze mix aan energiebronnen wordt circa 1564 TJ energie opgewekt; veel meer dan de 880 TJ wat de gemeente nu als doel heeft. Ja bijna dubbel zoveel en ruim 35% van het totale geschatte energieverbruik in 2020. Dit komt met name doordat Lokaal Belang in haar alternatieve energiemix de geothermische centrale opneemt en een groter aantal zonnepanelen.
 

Schema alternatieve energiemix​


De geothermische centrale, die warmte uit de diepe ondergrond naar boven haalt, is in Nederland een nieuwe ontwikkeling. In het buitenland staan er echter al een heel aantal van dit soort centrales. De centrale heeft weinig ruimte nodig, tast de aarde niet aan, veroorzaakt geen overlast, is vrij van CO2 uitstoot en wekt heel veel energie op. De energieopbrengst van de centrale is gelijk aan circa 29 windmolens. Bovendien is aardwarmte altijd beschikbaar, onafhankelijk van het weer. En de kosten van de centrale worden door derde investeerders opgebracht. In Nederland is de gemeente Soest de eerste die overgaat tot de realisatie van een geothermische centrale. Zij doet dit in samenwerking met de firma Larderel Energy bv. Ook het Rijk wil meer inzetten op geothermie.
Opmerkelijk is dat in de energievisie 2015 van de gemeente wel het zinnetje staat dat “..bodemenergie voldoende potentieel heeft om in de huidige warmte en koudevraag van geheel Barneveld te voorzien” maar dat hier vervolgens niets mee is gedaan.

Lokaal Belang wil verder veel meer zonnepanelen, bijvoorbeeld door initiatieven te faciliteren zoals die van Friesland Campina. Zij hebben in samenwerking met de firma Groenleven er voor gezorgd dat er 416.000 zonnepanelen zijn geplaatst op de daken van 310 agrarische bedrijven, waarbij de agrarische bedrijven helemaal ontzorgd werden. Doordat hierbij gebruik kon worden gemaakt van SDE+ subsidie hoefden de boeren zelf niets te investeren en ontvangen zij geld voor het ter beschikking stellen van hun dak. Zij mogen de installatie en de bijbehorende SDE-subsidiegelden overigens ook overnemen. Volgens Groenleven kan dit ook worden georganiseerd voor de agrarische bedrijven in de gemeente Barneveld. Bovendien kunnen ook andere bedrijven met geschikte daken meedoen. 'En in de gemeente Barneveld zijn maar liefst 2010 daken van agrarische en industriële bedrijven. Een enorm potentieel!' (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Kortom ook zonder windmolens kunnen we heel veel duurzame energie opwekken, veel meer zelfs dan wat de gemeente Barneveld zich tot doel heeft gesteld.

De SGP, PRO, CU, BI en CDA hebben onlangs nog het besluit genomen om een onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor plaatsing van windturbines. Lokaal Belang begrijpt niet waarom zij nog steeds windmolens willen plaatsen in de gemeente Barneveld. Denken deze partijen nou echt dat de inwoners van Barneveld zitten te wachten op een windmolen in hun achtertuin, terwijl overal in Nederland, net als in Voorthuizen, omwonenden zich fel verzetten tegen de komst van windmolens vanwege de overlast die ze veroorzaken? Partijen vermelden hierbij meestal dat “draagvlak” bij omwonenden een randvoorwaarde is. Maar gebleken is dat dat loze woorden zijn.
Immers toen in 2015 bij de behandeling van de startnotitie Energievisie een amendement werd ingediend om te zorgen dat het draagvlak onder omwonenden concreet en meetbaar zou zijn, stemden PRO, CU, BI en CDA tegen. Diezelfde partijen hebben er ook voor gezorgd dat de randvoorwaarde dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd uit de energievisie verdween. En in 2016 stemden PRO, CU, BI, SGP en CDA tegen wijzigingen die gericht waren op het vergroten van de afstand tussen windmolens en omwonenden en het beter regelen van de vergoeding van de financiële schade van omwonenden.

Laten we nu snel aan de slag gaan met het opwekken van duurzame energie waar mensen wel blij van worden.

LOKAAL BELANG; het kan ook anders!!

Lees verder