Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2023

"Uit de raad" - 13 december 2023

15-12-2023

Waren het de vorige raadsvergadering nog gevulde koeken die de honger van de raadsleden moest stillen, deze maal dienden bonbons van een gerenommeerd Barnevelds bedrijf dit doel. Verder geen frivoliteiten, gewoon hard aan de slag was het devies. Allereerst met het dossier SDVB. SDVB is al lange tijd in en aan de slag met de gemeente om uitbreiding van haar sportpark gerealiseerd te krijgen. Op het financiële deel van dit plan moest vanavond een spreekwoordelijke klap worden gegeven.

Er was het nodige mis gegaan in de voorafgaande tijd. Belangrijke onderdelen, een BTW-component en een tussentijdse prijsactualisatie, waren in de vorige collegeperiode over het hoofd gezien. Hierdoor werd het aanvankelijke plan aanzienlijk duurder. Ook waren er wat nieuwe inzichten toegevoegd, kortom, de discussie ging over het slijk der aarde, geld dus. Gemeentelijk werd de grootste hap van de kostenstijging opgehoest. Maar er bleef een verschil van € 380.000,-. Delen dat verschil, zo sprak het college, elke vereniging draagt immers bij aan uitbreiding van haar voorzieningen. Aan SDVB zijde kon het deel van € 190.000,- op tafel komen door inbreng van geld, eigen werkzaamheden, besparingen of aanpassingen van het project. Hierover waren beide partijen het wel eens.

Waar men het niet over eens was is de vraag: Wat als SDVB de benodigde € 190.000 niet op tafel zou krijgen? Middels een amendement wilde de voltallige oppositie (Pro98, CDA, VVD en BI) dat er dan in gezamenlijkheid gezocht zou worden naar het resterende bedrag, maar dat de gemeente hier uiteindelijk hoofdverantwoordelijk voor zou zijn. De voltallige coalitie (SGP, Lokaal Belang en Christen Unie) vond dit te gemakkelijk. Als SDVB uiteindelijk niet het totale bedrag op tafel zou krijgen zou er gesneden moeten worden in het plan. Wel vond men, door middel van een motie, dat de gemeente een open en constructieve houding aan zou moeten nemen om besparingen en aanpassingen van SDVB te accepteren en mee te helpen realiseren.

Het debat kwam steeds terug op het feit dat de gemeente SDVB nooit zou kunnen verplichten om haar geld in dit project te stoppen. Hoewel met name Wouter de Kool (CU) zeven keer probeerde uit te leggen dat dat ook niet hoefde, je kunt immers altijd snijden in het plan, wilde deze boodschap niet landen bij diverse indieners van het amendement. Ook wethouder Pluimers deed nog een poging om langs deze lijn wat orde in de discussie te brengen. Uiteindelijk was men het erover eens dat men het oneens was, en daar kon men de stemming mee in. Het amendement van de oppositie werd verworpen, de motie van de coalitiepartijen aangenomen. Het raadsvoorstel werd aangenomen.

Het volgende agendapunt betrof het Integraal Veiligheidsplan. Een plan waar niets op aan te merken was, aldus Elvia van den Berg (Pro’98) in haar bijdrage. Dat lieten de overige raadsleden zich geen twee keer zeggen. In hun bijdragen hadden zij, vaak minutenlang, inderdaad niets aan te merken op het veiligheidsplan. VVD vroeg nog in een motie om de veiligheidsdag van eens in de vier jaar naar eens in de twee jaar te brengen. Nou vooruit, sprak Burgemeester van de Tak, maar dan wel als de tweede veiligheidsdag een veiligheidsdagje wordt. Motie aangenomen.

Bij het agendapunt van het rekenkameronderzoek betoogde Henri Buitenhuis (CU) dat de rekenkamer, als verlengstuk van de raad, juist en tijdig van informatie moet worden voorzien. Zeker als zij een door de raad opgedragen opdracht uitvoert. Wethouder Oosterwijk betreurde het dat er op dit punt inderdaad afgelopen zomer iets fout is gelopen en beloofde zijn best te doen dit eenmalig te laten zijn.

Het afscheid van Griet van Veldhuizen, de enige vrouwelijke bode, werd vervolgens gemarkeerd. De Burgemeester hield het netjes in zijn toespraak voor Griet. Judith van de Wildenberg (BI) ging een stuk verder op de weg van onthullingen in de privésfeer. Uiteindelijk schiep zij een beeld van een dame gehuld in geitenwollensokken liggend op een schapenkleed voor de open haard. Griet vond het allemaal prima. Ze kreeg hortensia’s en andere bloemen terwijl ze nergens op gerekend had, dus alles was winst. 

De volgende raadsvergadering is woensdag 7 februari. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Grondwal Lange Zuiderweg Voorthuizen

28-11-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het aanleggen van een aarden wal ter hoogte van Lange Zuiderweg 21a te Voorthuizen, direct langs de openbare weg (foto 1).

In de berm ter hoogte van Lange Zuiderweg 21a staan een vijftal 60-80 jaar oude beuken die door deze grondwerken ongeveer 80 cm aangeaard zijn. Het aanaarden van bomen, zelfs met maar enkele centimeters, kan een boom laten sterven. De extra grond geeft meer druk op de wortels en belemmert de zuurstoftoevoer.

Deze bomen staan volgens de kadastrale kaart op gemeentegrond in de (voormalige) berm van de weg. De kadastrale perceelgrens lijkt namelijk iets van de openbare weg af te liggen.
Tot voor enkele jaren was de grond tussen deze bomen in gebruik als halfverharde parkeerplaats voor de voormalige midgetgolfbaan (foto 2). De grondkwaliteit ter plekke is derhalve toch al niet optimaal voor deze bomen.

Lokaal Belang is een groot voorstander van het behoud van (oude) bomen in onze kernen en het buitengebied. Naast dat het aanaarden van deze bomen binnen enkele jaren tot sterfte ervan zal leiden, met het bijkomende gevaar van vallende takken, lijkt hier bovendien een stuk gemeenteberm bij een woonkavel getrokken te zijn. Bovendien ligt deze wal direct tegen het asfalt van de Lange Zuiderweg aan, wat de afwatering van de weg belemmert. Uitspoelende grond van de wal zal bovendien op de weg terechtkomen, wat verkeersgevaar (gladheid) kan veroorzaken.


Wij hebben hier de volgende vragen bij:

 1. Loopt het perceel Lange Zuiderweg 21a, kadastraal F-2278, (foto 3) door tot aan het asfalt van de weg, of is hier een stuk gemeentegrond onbedoeld in gebruik genomen?
   
 2. Als deze bomen op gemeentegrond staan, Is het college het dan met ons eens dat het wenselijk is deze rij grote beuken te behouden?
   
 3. Als deze bomen op gemeentegrond staan, bent u dan bereid om de eigenaar van Lange Zuiderweg 21a op te dragen de aarden wal te verwijderen?
   
 4. Indien de bomen toch op privégrond blijken te staan, kan de gemeente dan voorlichtend actie ondernemen naar de eigenaar van Lange Zuiderweg 21a? Mogelijk is het de eigenaar onbekend dat bomen een vrije boomspiegel nodig hebben en het verhogen van het grondniveau direct rond een stam de dood tot gevolg heeft.
   
 5. In hoeverre is het überhaupt toegestaan een dergelijke aarden wal direct aan een openbare weg aan te leggen gezien de effecten op afvloeien van regenwater en uitspoelen van grond op de openbare weg?
   
 6. Is het college het met ons eens dat de aangelegde aarden wal een belemmering zoals beschreven in Art. 2.10 van de APV (nummering versie 1-1-2024) is en daarmee een gevaar kan vormen voor het verkeer, zoals minder uitwijkmogelijkheden bij passeren?
   
 7. Indien het privébezit is en de eigenaar de wal niet wenst te verwijderen en de gemeente dit verder niet kan afdwingen, kan het college ons dan in ieder geval bevestigen dat de kosten van eventueel preventief snoeien, schade door vallende takken en/of het afvoeren van vallende takken of omgevallen bomen voor rekening van de eigenaar zal zijn?
   
 8. Indien deze bomen door deze aarden wal op termijn inderdaad verloren zullen gaan, heeft het college dan mogelijkheden herplant af te dwingen?

 

Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether
Sjoerd van Amerongen

Barneveld, 28 november 2023

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB subsidie project Pastorietuin

24-11-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de Rijkssubsidie op het bouwproject Pastorietuin Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de verstrekte subsidie van € 270.000,- aan de ontwikkelaar(s) van bovengenoemd bouwproject.

Lokaal Belang is een groot voorstander van het bouwen in onze kernen. Speciale doelgroepen springen daar wat ons betreft bij in het oog. We zien erg graag mogelijkheden voor startende jongeren. Maar ook bouwen voor senioren juichen wij toe, zeker als dit de doorstroming in een kern kan bevorderen. Ook inbreidingen in zijn algemeenheid kunnen een dorp mooier maken als zij lelijke plekken opvullen of verdoezelen. 

Over het bouwproject Pastorietuin hebben wij echter in het verleden al vaker vragen gesteld, over of dit de omgeving mooier maakt (o.a. bouwhoogte) en of het ook wel bijdraagt aan doorstroming (o.a. verkoopprijzen). Een meerderheid van de gemeenteraad heeft destijds ingestemd met dit plan waarna wij ons neergelegd hebben bij de democratisch genomen beslissing.

Wij hebben nu vragen bij het verstrekken van de subsidie op dit project, en de bemoeienis van het college hierbij. Vooral omdat ons beeld is dat het project ook zonder subsidie doorgang had gevonden, temeer daar het merendeel van de appartementen reeds verkocht is.


Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Vindt u dat in het geval van Rijkssubsidies dezelfde behoedzaamheid gehanteerd moet worden als voor gemeentesubsidies?
 2. Vindt u, net als Lokaal Belang, dat projectontwikkeling in de basis een vorm van ondernemen is, waarbij zowel de winst als het verlies valt onder ondernemersrisico?
 3. Wat was uw rol om het betreffende project richting de Rijksoverheid aan te duiden als geschikt project voor de subsidieregeling?
 4. Heeft er een toetsing door u plaatsgevonden over nut en noodzaak voor het aanbrengen van dit project voor de betreffende subsidie?
  Zo ja, wat waren de toetsingskaders?
 5. Zijn er meer projecten aangemeld uit onze gemeente, is daar ook subsidie toegekend en wat waren de afwegingscriteria?
 6. Waren er geen projecten met meer maatschappelijke relevantie en/of moeilijkere rentabiliteit dan dit project, zoals projecten uitgevoerd door de Woningstichting?
 7. Als het doel van de subsidie is “het verder brengen van een project dat zonder subsidie mogelijk niet gerealiseerd wordt”, hoe verklaart u dan het grote aantal verkochte appartementen en de gestarte bouw in relatie tot het doel van de subsidie?
 8. Tot slot de hamvraag: Wat heeft de besteding van dit gemeenschapsgeld ons gebracht?
   

Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 23 november 2023

 

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Gert Hein Kevelam bij begroting 2024

10-11-2023

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de Ontwerp-Programmabegroting 2024, een stuk vol getallen waarin de miljoenen je om de oren vliegen. Een klein beetje relativering is hier wel op zijn plek. Ik kijk daarbij terug op het afgelopen jaar. Er zijn dingen gebeurd, laat ik er eens wat mooie zaken uitpakken: Neem nou eens dat dorp wat opeens nog gelukkiger werd, waar het leven opeens nog iets mooier werd. Dat dorpje ja, waar ik wel vaker over vertel hier binnen de raad. Er was opeens politieke wil, er was een flinke dosis bestuurlijke daadkracht en er waren twee blikken borden. Zo werd Garderen verlost van de vrachtwagenplaag. Iets dergelijks gebeurde ook hier in het centrum. Een paar hekjes, politieke wil, bestuurlijke daadkracht en inzet van onze boa’s en plotseling had Barneveld weer een wandelpromenade, met de nadruk op WANDEL. Wat ik hier betoog zijn 2 dingen:

1.      Het doet ertoe wat wij hier beslissen. Wij kunnen problemen oplossen.
2.      Het gaat niet altijd over geld. Zoals ik al zei, 2 blikken borden veranderden Garderen ten goede.

Dit gezegd hebbend ga ook ik onvermijdelijk over naar dat boekwerk met al die getallen. Maar niet nadat ik het college, de wethouder van financiën in het bijzonder en de vele ambtenaren betrokken bij dit stuk mijn complimenten heb gemaakt. Ik weet dat dit een loze kreet kan zijn, dit doe je zo bij het behandelen van dit stuk. Maar zo ziet Lokaal Belang het deze keer niet. Waar we vorig jaar de contouren zagen van een organisatie met grip op haar financiën, wordt dat in deze begroting waar gemaakt. Wij zijn daar blij mee. Als we het uitvoeringsplan nemen, en het daaraan gekoppelde Meerjaren Investeringsplan, dan zie je dat er keuzes worden gemaakt door dit college. Pak daar dan de nu al bijna beroemde lijst B bij. De lijst met voor het komend jaar afgevallen projecten, dan zie je de afweging die gemaakt wordt. Je ziet, ik zou bijna zeggen eindelijk, dat je wensen kunt hebben maar dat niet alles kan. Je ziet dat een urgente en reële wens soms in het komend jaar niet uitgevoerd kan worden, en dat dit college daar niet voor wegduikt, maar dit onomwonden recht voor z’n raap op papier zet. We zien gelukkig ook een lange lijst van projecten die wél lukken. Een motie over circulariteit wordt uitgevoerd in de vorm van een grondbank, prachtig. De Troelstralaan wordt aangepakt, Troelstra zou trots op u zijn. En ja, er komt een Boulodrome. Een kleine greep uit een lange lijst.

Maar even terug naar de befaamde lijst B, daarin zien we ook waarom het niet allemaal lukt. Geld was altijd het afwegingskader. Nu is daar de factor capaciteit aan toegevoegd met daarbij de term “realistisch begroten”. Dus begroten wat je je kunt veroorloven en wat je kunt realiseren, met daarbij de opdracht afmaken waar je aan begonnen bent. Mooi deze omslag en de daarbij behorende transparantie. Deze openheid geeft kwetsbaarheid en vraagt om lef. Men kan zo maar gaan vragen: "Hoe kan het nou dat je 14 miljoen euro investeringsbudget hebt, dat niet uitgeeft, maar wel een lijst hebt met projecten die afvallen voor 2024?” Dat is dan ook de vraag die wij als Lokaal Belang stellen. Of iets preciezer, als je zegt dat je de kapitaallast van 14 miljoen investeringen langjarig kunt dragen, maar slechts voor 8 miljoen projecten uitvoert omdat je geen capaciteit hebt, dan moet je daar hard aan de bak. Niet dat wij denken dat er niet van alles gebeurt op het gebied van personeelswerving en het zoeken naar externe partijen voor de uitvoering, maar als een extra steun in de rug of zo u wilt een duwtje in de goede richting dienen wij, samen met het CDA, een motie in waarin wij oproepen om bij de aanstaande kadernota te komen met maatregelen om de lijst met afgevallen civiele werken te bekorten.

Wat een beetje dreigt onder te sneeuwen is het feit dat er intern op een andere manier naar projecten wordt gekeken. Waar het eerst ging over budgetten en zorgen dat je voldoende budget hebt voor je project om een tegenvaller op te vangen, wordt er nu meer gestuurd op kosten. Ja, het moet goed, maar het budget hoeft niet op. Het is ook niet nodig om eigen potjes te creëren voor tegenvallers. Nee, tegenvallers meld je gewoon en dan wordt er gezamenlijk naar gekeken. Dat vraagt vertrouwen van de ambtenarij in het college. Door alle nog bestaande budgetten strak onder de loep te nemen heeft dit al serieuze bedragen opgeleverd. Maar het is vooral deze nieuwe werkwijze en de daaraan gekoppelde mindset waar Lokaal Belang voor de toekomst grote verwachtingen bij heeft.

De wethouder heeft ons toegezegd dat er gewerkt gaat worden aan scenario’s voor de jaren die nu als ravijnjaar worden betiteld. Lokaal Belang is één van de partijen die hierop aangedrongen heeft. Wij begrijpen de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het VNG, we staan ook zeker achter de nu gevoerde actie op dit punt, maar er moet een alternatief voorhanden zijn. Wij zien dus uit naar deze alternatieven zoals die in de eerste helft van het komend jaar gepresenteerd gaan worden. Tenslotte is degelijk financieel beleid een belofte van deze coalitie.

Voorzitter, wij blijven het lastig vinden dat er op allerlei momenten, schijnbaar achteloos, miljoenen uit Den Haag onze kant opvliegen. Het lijkt mij enerzijds dat de landelijke overheid hier mee door moet gaan, het gemeentelijk beleid moet betaald worden. Maar anderzijds is ook deze begroting alweer in een ander daglicht gezet door de Septembercirculaire en een uitkering in het kader van BUIG van gezamenlijk zo’n 4 miljoen. Wij kunnen daar met z’n allen even niets mee, maar ik wilde het hier graag even gezegd hebben.

Nu nog even een tweetal moties ter afronding. Lokaal Belang dient, samen met ChristenUnie, een motie in om het vapen, het roken van elektronische sigaretten, te behandelen als een zeer slechte gewoonte. Het zou derhalve wat ons betreft opgenomen moeten worden in het Gezonde Leefstijlakkoord. Van daaruit kan het een integraal onderdeel uitmaken van alle acties die plaatsvinden vanuit de gemeente op het gebied van voorlichting en preventie voor wat betreft een gezonde leefstijl.

Wij schreven een motie om het rioolwater te controleren op middelengebruik, laten we zeggen drugs. Even procedureel, wij wilden een motie indienen op dit punt, maar zagen niet dat Pro’98 op exact ditzelfde punt en eerder dan ons een motie had rondgestuurd. Wij tekenen dus graag mee met de motie van Pro’98. U heeft, naast wat u in de motie heeft kunnen lezen de argumentatie bij deze motie reeds gehoord van dhr. Van der Lubbe (PRO'98). Maar ik wil er nog een kleine persoonlijke overweging bij geven. Als 50+er heb ik in de afgelopen jaren veel lessen van mijn drie dochters moeten krijgen op het punt van problematiek rondom middelengebruik, en dan vooral in hoe dichtbij het is. Mijn naïviteit is door hen afgenomen, maar nog altijd hoor ik verhalen die mij van mijn stoel doen vallen. Het is niet alleen het gebruik op dat feestje. Het is ook het gebruik om die werkprestaties vol te houden. Die extra uren te draaien. Ja, dat werkethos waar wij ons als Veluwenaren, en Barnevelders in het bijzonder, zo op voor laten staan. Daarom, meten is weten. Laten we proberen te meten wat, hoeveel en wanneer we gebruiken, en daar vervolgens ons beleid op voeren.

Voorzitter ik rond af met de woorden dat Lokaal Belang in zal stemmen met deze ontwerpbegroting.

Lees verder

"Uit de Raad" - 9 november 2023

10-11-2023

En daar was hij dan, na veel politiek gekrakeel in de afgelopen weken over boeren, gronden, arbeidsmigranten en een grote Voorthuizense hal. De begrotingsvergadering voor het jaar 2024. De Hoogmis voor de dames en heren raadsleden. De langste vergadering van het jaar, hoewel dit misschien best aan een paar inwoners voorbij is gegaan.

Maar goed, het mag niet onderschat worden. In de begrotingsvergadering presenteert het college de ontwerpbegroting voor komend jaar. In de kadernota van het afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad de kaders meegegeven waarbinnen zij de begroting graag ziet opgesteld. Tel daarbij het feit dat geld en capaciteit niet onuitputtelijk zijn en je hebt het dilemma waartussen het college moet opereren.

Met name het woord capaciteit was een even magisch als verguisd woord geworden in de afgelopen tijd. In het verleden werd de begroting geheel vanuit een financieel perspectief geschreven. Met andere woorden, als het geld er is dan kun je het project opnemen in je begroting. Aan het einde van elk jaar bleek dan dat er een grote hoeveelheid plannen niet tot uitvoer was gekomen. Oorzaak: We zijn er niet aan toegekomen. Het werk was dus niet gedaan en het geld lag nog op de plank. Daarom is er vanaf vorig jaar gesteld dat capaciteit (lukt de uitvoering ook qua menskracht) een even belangrijke factor wordt als financieel (kunnen we het betalen).

Er was al eens uitgerekend dat er voor 14 miljoen euro kan worden geïnvesteerd in de samenleving, dit naast diverse investeringen die sowieso plaatsvinden. Van deze 14 miljoen is de financieringslast (rente + afschrijving) over lange tijd op te brengen. Vandaar het investeringsplafond van 14 miljoen. En daar ontstond de crux in de aanloop van deze vergadering. Er is financiële ruimte voor investeringen van 14 miljoen, maar er is onvoldoende capaciteit. Namelijk maar voor 8 miljoen. Een motie van Lokaal Belang en CDA riep op om toch vooral heel hard aan de gang te gaan met oplossingen voor het capaciteitstekort. De motie werd aangenomen.

En wat gebeurt er dan zo verder nog op deze vergadering. Allereerst wordt er gegeten. In het bedrijfsrestaurant, ja daar. Maar ook in de vergaderzaal, hier betreft het dan gevulde koeken. Geschonken door de burgervader vanwege zijn onlangs gepasseerde geboortedatum. Verder wordt er erg veel gespeecht. Iedere fractie 10 minuten, bij zeven fracties ben je dan het uur al voorbij. Tijdens die speeches interrumperen andere fracties, soms om verduidelijking te krijgen soms om het tegenovergestelde te laten ontstaan. Het college gaat vervolgens in op wat zij in de zeven speeches aan vragen gehoord heeft. En vervolgens worden er een hele rij moties en amendementen, dwingende wijzigingen, voorgesteld om zo de ontwerpbegroting van het college een stuk van de raad te maken. Uiteindelijk lukte dat, op 2 stemmen na was iedereen zodanig tevreden dat de begroting werd goedgekeurd.

Bij die moties en amendementen zitten altijd leuke ideeën en goede wijzigingen. Als ik dit zo schrijf zou u wellicht kunnen concluderen dat er ook slechte ideeën en slechte wijzigingen worden geopperd, dat heeft u dan goed geconcludeerd. Maar ik beperk mij tot enkele leuke en goede zaken. Zo vond Pro’98 dat het potje “Tussen de wal en ’t schip” best iets breder ingezet zou kunnen worden dan alleen bij re-integratie. Goed idee, aangenomen. De SGP wilde wel erg graag dat er alvast naar goede alternatieve routes gekeken wordt nu er enkele belangrijke Barneveldse verkeersaders op de schop gaan. Goed idee, aangenomen. ChristenUnie zou wel graag vrijstelling willen van de OZB voor kerkelijke gebouwen, die geen kerk zijn. Goed idee, aangenomen.

Een extra vermelding verdient de motie van Burger Initiatief om de raad vroegtijdig te informeren over nieuw te stellen beleidskaders, en nog zo wat daar omheen. Unaniem aangenomen. Na afloop van de vergadering glom Judith van den Wildenberg van oor tot oor. Naast de maaltijd voorafgaand aan de vergadering en de gevulde koek tijdens de vergadering sloeg zij ook de bitterbal na afloop niet af.

De volgende raadsvergadering is woensdag 13 december. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Spreektekst Gert Hein Kevelam (LB) tijdens het interpellatiedebat verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen

26-10-2023

Op verzoek van de fracties van Pro’98, CDA, VVD en Burger vond er op 25 oktober een interpellatie plaats met het doel het college te bevragen over de stand van zaken rond de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen. Gert Hein Kevelam voerde namens Lokaal het woord. Hieronder volgt zijn spreektekst.
Het volledige debat is terug te kijken via de gemeentelijke website.


Voorzitter,

Ik geef u mijn visitekaartje. Mijn naam staat er nogal pontificaal op, maar ook mijn telefoonnummer en mijn mailadres. Op de achterzijde staat naast Lokaal Belang de tekst Contact opnemen? Ik geef hem aan u maar ik heb ook nog een stapeltje op de rand van mijn tafel liggen. Iedereen mag er één pakken. Maar in het bijzonder wil ik de initiatiefnemers van deze interpellatie oproepen een kaartje mee te nemen. Mijn telefoonnummer was hen blijkbaar niet bekend toen zij in de afgelopen dagen over elkaar heen buitelden om als de wiedeweerga een politiek spel op de wagen te hijsen. In Barneveld hadden we tot afgelopen week volgens mij de goede en collegiale gewoonte om moties, amendementen en dergelijke raadsbreed voor te leggen met de vraag “doe je mee”. De oppositiepartijen besloten dat het tijd wordt voor wij en zij. Dat betreuren wij. 

Dit gezegd hebbend ga ik over naar waar het wat mij betreft echt om gaat: Voorzitter, ongeveer een jaar geleden hebben wij in deze zaal een profielschets voor een te benoemen burgemeester opgesteld. Hierin stonden de woorden Lef en Daadkracht centraal. Zochten wij een burgemeester met lef en daadkracht om als afleiding te dienen voor een bang en angstig college? Of zochten wij een burgemeester met lef en daadkracht omdat wij ook daadkrachtige wethouders hebben? Wij zouden daarmee 5 bestuurders met lef en daadkracht hebben. Wat ons betreft is het laatste het geval. We zien op alle beleidsterreinen dat er knopen worden doorgehakt. Dat er beslissingen worden genomen en dat er niet altijd het veilige paadje wordt gekozen maar dat er met lef wordt bestuurd. Ook in dit dossier, wat nu al 6 jaar voortsukkelde is met dit nieuwe college de koe bij de horens gevat. Na vijf jaar praten over een idee wat maar niet tot een plan wilde komen is er gesteld dat het toch eens hom of kuit zou worden. Wij zitten hier bij elkaar omdat de uiteindelijke voorfase van het plan heeft geleid tot een nee. We hebben zojuist uitvoerig gehoord van beide wethouders wat hier de beweegreden voor is geweest. Is dit erg? Ja, er hebben vele mensen, zowel ambtenaren als vrijwilligers, veel tijd gestopt in dit alles en vooralsnog leidt dit tot niets. Maar, voorzitter, was het niet veel erger geweest als er nog een paar jaar koffiegedronken en gekletst was, waarbij de ene zei dat hij een hal wilde van 3200 m2 en de andere maar weer eens herhaalde dat dat er niet inzit. Of was het niet veel erger geweest als er een goedkeuring op het plan was gegeven en na de feestvreugde hierover er een Raad van State procedure was gevolgd omdat omwonenden van de beoogde locatie ook rechten hebben, met jaren van vertraging en een uiteindelijke afwijzing tot gevolg. Soms is duidelijkheid beter dan hoop. Om deze reden spreken wij onze onvoorwaardelijke steun uit voor het besluit van het college.

Was het dan allemaal perfect, zoals het proces is gelopen? Vast niet. Er zijn echt wel momenten in het hele proces te vinden waar zaken anders hadden kunnen worden aangevlogen. Dat geldt overigens voor beide partijen. Een patroon in het regelmatig niet juist benaderen van verenigingen, zoals de oppositie betoogd, zien wij echter niet. Het tegendeel is volgens mij waar. Het lijkt mooi om wat mee te veren en af en toe maar weer eens een kopje koffie te gaan drinken, maar uiteindelijk schiet geen vereniging daar iets mee op. Een college met lef en daadkracht zegt vaak ja, maar af en toe ook nee. Daar zijn ze voor aangesteld, en zo doet dit college het ook. Dat schept duidelijkheid voor verenigingen, want nogmaals, onduidelijkheid is erger dan op niets gebaseerde hoop. 

Maar is het daarmee dan einde oefening? Wat Lokaal Belang betreft niet. Wij hebben de bijdrage van beide wethouders gehoord, maar konden het ook al lezen in alle stukken die wij de afgelopen dagen uitvoerig hebben bestudeerd. Er wordt steeds gesproken over het huidige plan. Het huidige plan is niet uitvoerbaar op de beoogde locatie. Dus, dit plan gaat het niet worden. Maar na het stoppen van het huidige plan, kan een nieuw plan worden opgetuigd. Zodat wij het huidige plan binnen afzienbare tijd kunnen betitelen als het vorige plan. Hier staat dus geen punt, hier staat een komma.

Wat Lokaal Belang betreft is dit het moment om, voor zover het nog niet helder is, de kaders nog eenmaal duidelijk te stellen waarbinnen één en ander wel kan. Want, en daar had ik misschien wel mee moeten beginnen, het idee zoals dat in de hoofden van twee heren is ontsproten staat ons zeer aan. Een omvangrijke carrousel waarbinnen het meest bruisende dorp van onze gemeente nog meer kan bruisen, dat is wat we allemaal willen, Lokaal Belang zeker. Onze fractie, en dan in het bijzonder de raadsleden van Amerongen en Blankenburgh hebben zich al meermaals ingezet voor de Oranjevereniging en het Grieze Veen waar het dit onderwerp betreft. Ik mag namens hen beiden, en eigenlijk namens de gehele fractie, zeggen dat wij, waar wij kunnen, graag ondersteunend zijn in het vervolgproces.

Wij betreuren het dat er om diverse redenen partijen tegenover elkaar zijn komen te staan die eigenlijk beide aan hetzelfde eind van het touw moeten trekken. Maar wij hebben er vertrouwen in dat er een gezamenlijke oplossing gevonden wordt want er is maar één Voorthuizen, één Oranjevereniging en één gemeente Barneveld en zij zullen het met elkaar moeten doen.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over de bescherming van vleermuizen bij isolatiewerkzaamheden

23-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de bescherming van vleermuizen tijdens isolatiewerkzaamheden in de gemeente Barneveld.

De Raad van State heeft met haar uitspraak¹ aangegeven dat camera-inspectie van spouwmuren onvoldoende is om de afwezigheid van (beschermde) vleermuizen aan te tonen. Hierdoor loopt iedere woningeigenaar die zijn muren wil isoleren aan tegen vertraging en extra kosten. Iedere woningeigenaar moet individueel een ecoloog in de arm nemen om te controleren of er vleermuizen zitten. Zitten er vleermuizen in de spouwen, dan moeten er ‘one way’ borsteltjes in alle kieren worden gezet zodat na een jaar ervan uitgegaan kan worden dat de vleermuizen allemaal vertrokken zijn. Een kostbaar en langdurig proces. En bovendien inefficiënt, omdat niet in alle woningen vleermuizen leven, en iedere woning wél door een ecoloog beoordeeld moet worden. Bovendien is er een tekort aan ecologen, wat het proces nog verder vertraagt, terwijl de noodzaak tot isoleren groot is.

De gemeente Utrecht heeft een alternatieve werkwijze ontwikkeld² , waarbij voor de gehele gemeente door een ecoloog in kaart is gebracht waar populaties zitten. Huiseigenaren weten dus vooraf of zij borsteltjes moeten plaatsen of dat zij zonder beperkingen direct kunnen isoleren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat woningisolatieprojecten niet vertraagd worden. Daarom willen we graag de succesvolle vleermuizenbeschermingsmaatregelen, zoals toegepast in Utrecht, in onze gemeente implementeren. Ons doel is een gebalanceerde leefomgeving waar duurzaamheid en biodiversiteit samengaan zonder vertragingen in woningisolatieprojecten.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wordt er in onze gemeente momenteel gebruik gemaakt van grootschaliger ecologisch onderzoek zoals in het voorbeeld van Utrecht? Indien dit het geval is, vanaf welke datum is deze aanpak geïmplementeerd? Indien niet, welke specifieke redenen weerhouden het college ervan een vergelijkbare aanpak toe te passen?
   
 2. Staat het college open voor het implementeren van een aanpak vergelijkbaar met die in Utrecht, waarbij de vleermuiscontrole efficiënter wordt uitgevoerd en dit kan leiden tot een versnelling van isolatieprojecten, terwijl tegelijkertijd zorgvuldige bescherming van de vleermuizen wordt gegarandeerd?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
In samenwerking met raadscommissielid Ingrid Lether

Barneveld, 23 oktober 2023

Voetnoot:
¹ 
Uitspraak 202103977/1/R2 - Raad van State
² Utrecht heeft oplossing voor vleermuizenprobleem (binnenlandsbestuur.nl)

Foto: AD
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB gebruiksvriendelijkheid parkeerautomaten Barneveld-centrum

10-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de gebruiksvriendelijkheid van de parkeerautomaten in Barneveld-centrum.

Lokaal Belang heeft via een persbericht (1) d.d. 31 augustus 2023 kennisgenomen van een wijziging in het betaald parkeren op het Gowthorpeplein. De slagbomen op dit parkeerterrein worden vervangen door camera’s. Bezoekers hebben de keuze om achteraf te betalen bij het parkeerautomaat of via de mobiele telefoon.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat parkeren in de diverse winkelcentra voor iedereen gemakkelijk verloopt en dat de parkeervoorzieningen goed werken. Dit biedt kwaliteit voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Wij zijn voorstander van achteraf betaald parkeren; dit betekent een eerlijk tarief voor het parkeren. Daarbij kan het een stimulerend effect hebben op het functioneren van de winkelcentra. Het betalen via een app op een mobiele telefoon, het zgn. ‘bel parkeren’ is daarbij een handig hulpmiddel. Lokaal Belang staat er dan ook positief tegenover dat de gemeente overschakelt op een ander innovatief parkeersysteem, zodat de slagbomen bij parkeerterreinen kunnen verdwijnen. Het Gowthorpeplein is vooralsnog de enige locatie met dit nieuwe camerasysteem. We zijn dan ook zeer benieuwd naar hoe deze manier van parkeren ervaren gaat worden en het eventuele vervolg voor andere parkeerterreinen.

Daarnaast ontvangen wij vanuit inwoners en met name van ouderen signalen dat zij zich zorgen maken over en moeite hebben met het gebruik van diverse bestaande betaalautomaten op de parkeerterreinen in Barneveld-centrum. Wij herkennen die zorgen. Het begint met het invoeren van het kenteken, waarvan niet iedereen de gegevens paraat heeft. De apparatuur werkt traag en dat zorgt voor frustratie, onduidelijkheid of het proces goed gaat, en wachtrijen bij de apparatuur. Bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Kuntzelaan (AH). In de commissie grondgebied van 9 maart 2023 zijn daar door het CDA vragen over gesteld. De wethouder gaf aan dat er nogmaals naar de apparatuur gekeken zou worden of er een optimalisatie zou kunnen plaatsvinden en dat gewenning mogelijk een rol speelt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft het college sinds maart jl. enige verbetering geconstateerd m.b.t. snelheid en gewenning bij het gebruik van de verschillende parkeerautomaten? Zonee, ziet het college nog mogelijkheden hier stappen in te zetten?
   
 2. In het persbericht d.d. 31 augustus werd aangekondigd dat het parkeren op het Gowthorpeplein vanaf 11 september zou veranderen. Daarvoor moest de apparatuur nog worden omgebouwd, wat naar verwachting vanaf 6 september zou plaatsvinden.
  a. Is de nieuwe apparatuur reeds in werking geweest? Zoja, hoe zijn de eerste ervaringen?
  b. Is het college ervan op de hoogte dat bezoekers momenteel vrij kunnen parkeren op het Gowthorpeplein? Dit wordt als volgt op de parkeerautomaat aangeduid: ‘Vrij parkeren ivm werkzaamheden’ (2)
  c. Betreft het hier werkzaamheden in de openbare ruimte of werkzaamheden aan de apparatuur?
  d. Kan het college aangeven wanneer men verwacht dat het vrij parkeren wordt opgeheven en het betaalsysteem (weer) kan worden gebruikt?
   
 3. Ook voor gebruik van een parkeerplaats op het Gowthorpeplein dient natuurlijk betaald te worden. Het is de bedoeling dat er via de parkeerautomaat of via de mobiele telefoon afgerekend wordt, voordat men het parkeerterrein verlaat. De instructies (3) hangen bij de parkeerautomaat en ook hier moet eerst het kenteken ingevoerd worden, waarna het betaalproces doorlopen kan worden.
  a. In hoeverre vindt het college dit nieuwe parkeersysteem gebruiksvriendelijk(er) voor de oudere doelgroep?
  b. Wat gebeurt er als er niet ter plekke afgerekend wordt? Is er een boete aan verbonden?
   
 4. Wij vinden het belangrijk dat ook ouderen onbezorgd gebruik kunnen maken van onze parkeerterreinen en daarvoor is een gebruiksvriendelijk parkeersysteem nodig.
  a. Is het college het met ons eens dat de parkeersystemen voor de ouderen niet belemmerend mogen werken in een keus om het centrum van Barneveld wel/niet te bezoeken?
  b. Wellicht zijn er technische mogelijkheden om het ouderen makkelijker te maken op de parkeerterreinen in het centrum van Barneveld te parkeren. Bijvoorbeeld door op kenteken een uitzondering te maken voor oudere inwoners (bijv. 70+), waardoor men geen gebruik hoeft te maken van de app op de telefoon of invoering gegevens in de parkeerautomaat. Betaling zou dan op een andere wijze kunnen plaatsvinden. Is het college bereid deze technische opties te onderzoeken, de consequenties in beeld te brengen en de resultaten te delen met de raad?

  Een idee voor een oplossing is terug te lezen in de rubriek De Zevensprong in de Barneveldse Krant van 7 oktober 2023: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/opinie/967812/-zevenspronghypermoderne-parkeerapparatuur-en-allergisch-


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

 

Barneveld, 9 oktober 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB toepassen gebiedseigen zadenmengsels in bermen en parken

06-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het vergroten van de biodiversiteit binnen de gemeente.

De gemeente Barneveld dient, net als de rest van Nederland, haar uiterste best te doen de natuur te beschermen en de biodiversiteit te verbeteren. Het bedrijf Cruydt-Hoeck is al decennialang marktleider in het leveren van inheemse plantenzaden. Afgelopen jaar heeft Cruydt-Hoeck speciale zaadmengsels ontwikkeld voor gebiedseigen zadenmengsels ter bevordering van de lokale biodiversiteit in Nederlandse gemeenten. Lokaal Belang juicht deze ontwikkeling van harte toe. Wij benadrukken de noodzaak van het behoud van inheemse plantensoorten en het ondersteunen van onder andere lokale insectenpopulaties als elementen voor het ecologisch welzijn van de gemeenschap. De zaadmengsels bevatten plantensoorten die van nature in onze regio voorkomen, en we zien de implementatie ervan als een praktische manier om de lokale biodiversiteit te vergroten.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Hoe ziet het college de rol van de gemeente Barneveld in het behoud en het herstel van biodiversiteit?
  Welk beleid is er op dit gebied in ontwikkeling?
 2. Ziet het college potentie in het toepassen van gebiedseigen zadenmengsels in bermen en parken binnen de gemeente Barneveld?
  Zo nee, wat zijn de overwegingen deze niet te gebruiken?
 3. Is het college op de hoogte van het initiatief van Cruydt-Hoeck betreffende gebiedseigen zadenmengsels ter bevordering van de plaatselijke biodiversiteit in Nederlandse gemeenten, waaronder Barneveld?
 4. Heeft het college overwogen om het gebiedseigen zadenmengsel van Cruydt-Hoeck in te zetten binnen de gemeente Barneveld?
  Zo ja, welke stappen zijn reeds genomen in deze richting? Zo nee, is het college bereid deze optie te overwegen
 5. In hoeverre wordt er momenteel al gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten in de gemeente Barneveld, en op welke wijze? Kan het college aangeven of er verdere plannen zijn om het gebruik van inheemse planten te intensiveren ter ondersteuning van de lokale biodiversiteit?
 6. Zou het college in gesprek willen gaan met de Cruydt-Hoeck om de mogelijkheden van aanschaf en toepassing van het gebiedseigen zadenmengsel voor Barneveld te verkennen? Zo ja, op welke termijn en op welke manier? Zo nee, wat zijn de redenen om hiervan af te zien?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Met medewerking van Ingrid Lether, raadscommissielid.


Barneveld, 6 oktober 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verbod rubberkorrels kunstgrasvelden

05-10-2023

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het Europees verbod op rubberkorrels voor kunstgrasvelden¹

De Europese Unie gaat een verbod instellen op de verkoop van microplastics en daarmee ook op (rubber)granulaat dat gebruikt wordt op kunstgrasvelden. Het verbod kent een overgangstermijn van 8 jaar tot eind 2031; de verkoop en koop van polymere infill is na deze termijn niet meer toegestaan. Lokaal Belang heeft op 25 september jl. kennisgenomen van dit besluit en heeft vragen over de consequenties. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat sportverenigingen worden meegenomen en goed worden geïnformeerd over de aanstaande ingrijpende verandering. Daarnaast vinden we het belangrijk om te weten wat dit mogelijk voor gevolgen heeft voor onze gemeentefinanciën en de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden.

De Europese commissie is bezig om microplastic dat in de natuur terechtkomt terug te dringen. Hiervoor worden meerderen maatregelen genomen, waaronder deze van de rubber kunstgraskorrels. Rubberen kunstgraskorrels bestaan uit microplastic². Deze minuscule plasticdeeltjes komen in de natuur terecht en zijn niet afbreekbaar. Uiteindelijk met als gevolg dat het in de voedselketen van mens en dier terecht komt, waardoor schade aan de gezondheid kan ontstaan. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat deze effecten worden tegengegaan.

Tegelijkertijd betekent deze verdwijning van rubberkorrels op kunstgrasvelden ook wat voor de sportverenigingen. Zij moeten op termijn overgaan van rubberkorrels naar alternatief infillmateriaal. Aangezien de gemeente eigenaar van de velden is en verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden, zullen de gemeente en verenigingen in overleg moeten gaan wat dan het alternatief moet worden. Een extra uitdaging daarbij is het om de bespeelbaarheid van het veld op hetzelfde niveau te houden en de kwaliteit van de sportieve prestaties niet te belemmeren.

Ook lijken alternatieve infillmaterialen duurder te zijn dan de huidige rubber kunstgraskorrels (zie bijlage 1 en 2). Dit gaat ongetwijfeld wat betekenen voor de financiën van gemeenten en verenigingen. Aangezien wij deze ‘verandering’ van boven opgelegd lijken te krijgen, zien we ook graag dat de partijen die deze verandering aan ons opleggen, meebetalen aan deze verandering.


Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het definitief besluit van de Europese commissie over het verbieden van rubber kunstgraskorrels op kunstgrasvelden vanaf 2032?
   
 2. Welke sportverenigingen maken momenteel gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels? Om hoeveel kunstgrasvelden gaat het?
   
 3. De discussie over de gezondheidsgevaren en milieueffecten van rubberkorrels op kunstgrasvelden loopt al jaren. In hoeverre heeft de gemeente zich afgelopen jaren voorbereid op dit te verwachten verbod?
   
 4. Op 3 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Masterplan Buitensport 2018-2028 vastgesteld. Kader 10 luidt als volgt:
  Bij nieuwe aanleg- of vervanging van kunstgras voetbalvelden wordt in samenspraak met de vereniging onderzocht, welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van alternatieve infillmaterialen en daaraan voor gemeente en vereniging verbonden extra kosten; Deze infill moet voldoen aan de vereiste sporttechnische eigenschappen, de Reach norm voor consumentenproducten en moet veilig zijn voor het milieu, Van SBR rubbergranulaat wordt geen gebruik meer gemaakt.
  a. Welke infill is er na 3 oktober 2018 toegepast bij nieuwe aanleg of vervanging van kunstgrasvelden? Welke keus is er gemaakt en waarom?
  b. Welke kunstgrasvelden staan op de planning voor aanleg of vervanging vóór 2032? Hoe gaat het college daarmee om m.b.t. de keuze voor infill?
   
 5. Welke stappen verwacht het college te moeten zetten om vanaf 2032 alleen maar kunstgrasvelden zonder rubberkorrels te hebben?
   
 6. Hoe gaat het college hierin samen optrekken met de sportverenigingen?
   
 7. Welke financiële gevolgen zal de overgang van kunstgrasvelden met rubberkorrels naar kunstgrasvelden met alternatief infillmateriaal hebben?
   
 8. Hoe wordt de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden gewaarborgd?
   
 9. Gaat het college samen met andere gemeentes optrekken om dit proces te doorlopen?
   
 10. Is het college bereid te kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de extra kosten die de verdwijning van rubberkorrels met zich meebrengt?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Stefan Velt
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 4 oktober 2023


Voetnotes:
¹ https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/europees-verbod-voor-kunstgrasvelden-met-rubberkorrels
² https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/milieu-beschermen-vervolgacties-voor-verbod-op-microplastics-2023-09-25_nl

 

Lees verder

Artikel Barneveldse Krant n.a.v. afscheid Jan Willem van den Born

05-10-2023

Na 22 jaar afscheid van de gemeenteraad: ‘Eerste verkiezingszege was ‘t mooist, een droom’

Hij hield van het debat. Kreeg een enkele keer ongenadig harde politieke klappen, maar schuwde de aanval zelf ook bepaald niet. Hij boekte verkiezingssuccessen, aan de zijde van zijn trouwe politieke partner Mijntje Pluimers. Jan Willem van den Born (57) maakte zo’n beetje alles wel mee in de Barneveldse politiek. Afgelopen woensdag stopte het langstzittende Barneveldse raadslid, na 22 jaar.

Op korte termijn een afspraak maken met Van den Born valt niet altijd mee. Als hij niet op zakenreis in het buitenland is - de geboren Terschuurder is commercieel directeur bij een cd-fabriek in Breda - dan kijkt hij op zijn geliefde Texel vogels met een goede vriend, doet hij een boodschap met zijn moeder op de Albert Cuyp Markt in Amsterdam of is hij actief voor zijn ‘kindje’, politieke partij Lokaal Belang. ,,Dat blijf ik ook gewoon doen hoor! Binnenkort sta ik weer op de markt te flyeren. Ze zijn nog niet van me af.”

HANS WIEGEL Zoals hij afgelopen woensdag halverwege een raadstermijn van vier jaar stopte met zijn raadswerk, zo stapte hij in 1989 halverwege een termijn in namens de VVD. Als groot bewonderaar van het landelijke partijkopstuk Hans Wiegel was dat voor Van den Born een logische stap. ,,Wiegel was en is voor mij een grote bron van inspiratie. Zijn nuchterheid, eerlijkheid en zelfspot spraken mij enorm aan.”

Al zeer jong raakte Van den Born politiek geëngageerd. Die interesse ontstond mede door bezoeken aan een Duitse vriend, die aan de grens met de DDR woonde. ,,Daar maakte ik kennis met het communisme en in Oost-Berlijn zag ik de muur. Mijn weerzin tegen regimes waar mensen niet vrij kunnen zijn, is daar ontstaan en motiveerde mij om de politiek in te gaan.”

SMAAK TE PAKKEN Voor de verkiezingen van drie jaar eerder stond de jonge Jan Willem verre van hoog op de VVD-lijst. ,,26ste ofzo”, schat hij in. ,,Toen werd de nummer vijf ziek en die nam afscheid. Niemand tussen nummer zes en nummer 26 wilde de raad in. Maar ik wel, ik was net 22, enthousiast en wilde de wereld een stukje beter maken. Ik had al snel de smaak te pakken.”

Van den Born voelde zich al snel thuis in de Barneveldse raadszaal. ,,Ik voelde toen voor het eerst, wat ik nu nog steeds voel als ik die zaal binnenstap: hier gebeurt het. Hier moet ik wezen. Al was het een volslagen andere tijd dan nu.” Dat had dan voornamelijk te maken met de manier waarop de gemeentebesturen destijds in Nederland nog waren ingericht. ,,Het was het niet-duale tijdperk. Na afloop van de vergaderingen rookten de fractievoorzitters en wethouders sigaren bij de burgemeester op de kamer en dronken ze een glas korenwijn. Zij regelden eigenlijk alles samen, als ‘gewoon’ raadslid was je invloed in mijn ogen minimaal. Gelukkig veranderde dat later en nu kun je als raadslid echt het verschil maken.”

ZURE AVOND Ondanks zijn enthousiasme, stelde Van den Born zich voor de verkiezingen in 1990 niet herkiesbaar. Hij wilde aan zijn maatschappelijke carrière werken. In 2002 keerde hij terug in de fractie, nadat hij achter de schermen enkele jaren actief was geweest als fractievolger. ,,In 1998 was ik aanvankelijk gekozen, maar kreeg partijgenoot Adriaan Guldie meer voorkeurstemmen. Dat was een heel zure avond voor mij.” 

In 2002, inmiddels verhuisd van Terschuur naar Barneveld, was het dus wel raak voor Van den Born en keerde hij terug in de raad. Met genoegen kijkt hij terug op de ‘jaren nul’. ,,Een interessante tijd”, herinnert hij zich. ,,De eerste echte groeistappen werden in die periode gezet. Toen ik begon had Barneveld 40.000 inwoners. We groeiden als kool: Harselaar, Voorthuizen, noem maar op. Tegelijk hoorde je toen al de discussie, die je nu ook weer hoort: dat je moet oppassen dat Barneveld geen onderdeel wordt van de Randstad. Maar wel mooi dat ik heb mogen bijdragen aan die beginstappen.”

PIT EN AMBITIE Vlak voor het einde van het decennium, ontmoette Van den Born een vrouw die sindsdien niet meer week van zijn politieke zijde: de huidige wethouder Mijntje Pluimers. ,,Ik vergeet het nooit meer. Het was bij een ledenvergadering van de VVD. Ze was net lid geworden van de VVD. Bij die vergadering voelde ik, en met mij velen: deze dame heeft pit en ambitie, een blijvertje voor de politiek. We hadden gelijk een klik. Daar ontstond een heel bijzondere vriendschap, samen met VVD-fractiegenoot Paul Vos.”

De fractie was hecht. De liberalen leverden een wethouder in de persoon van Gerard van den Hengel en op politiek vlak was het een relatief rustige periode tussen 2010 en 2015. ,,Er gebeurde weleens wat, bijvoorbeeld rond Columbiz Park (het megalomane kantorenproject op Harselaar dat er uiteindelijk niet kwam, maar de gemeente wel vele miljoenen euro’s kostte, red.). Maar dat was het wel zo’n beetje.” Achter de schermen liep het binnen de partij echter een stuk stroever. ,,Vanuit Den Haag was besloten dat onze Barneveldse VVD-afdeling zou opgaan in een grotere regio. Dat zou betekenen dat mensen uit Ede deels zouden bepalen wat hier zou gebeuren. Dat zag ik absoluut niet zitten.” Daarbij speelde mee dat er sprake was van integriteitsproblemen binnen de VVD. ,,Mijntje heeft geprobeerd dat fenomeen van binnenuit de partij te bestrijden. Maar tot veranderingen leidde dat allemaal niet. De partij verliet mij, in feite. Ik had er geen zin meer in.”

NIEUWE PARTIJ Tijdens een diner in de zomer van 2015 in een Italiaans restaurant in Baarn was Van den Born van plan om fractiegenoot Pluimers persoonlijk te vertellen dat hij wilde stoppen met zijn raadswerk. Het gesprek kreeg echter een totaal andere wending. ,,Mijntje zei toen: we kunnen toch ook samen een nieuwe partij beginnen? Ik aarzelde eigenlijk geen moment en zei direct: ‘Gaan we doen!’”

Het fundament voor Lokaal Belang was gelegd. Maar dat zorgde binnen de lokale VVD ook voor een complexe situatie. Er was nog een jaar te gaan binnen de raadstermijn; de partij leverde een wethouder, terwijl VVD-fractieleden Van den Born en Pluimers hadden aangekondigd ná de verkiezingen voor LB aan de slag te gaan. ,,We zeiden toen: we blijven VVD-raadslid en houden ons aan de partijlijn tot aan de verkiezingen. Ons besluit zorgde wel voor interne spanningen. Dat was ook logisch. Uiteindelijk zaten we de termijn gewoon uit en zijn we in 2018 gestart met LB.” Samen kwamen ze overeen dat Pluimers de nieuwe partij zou gaan leiden.

WEERSTAND Van een relatief rustige politieke periode belandden Van den Born en Pluimers met hun nieuwe partij in het oog van een politieke orkaan die Barneveld niet eerder gezien had. Die begon eigenlijk al tijdens de campagne. Waar de verhoudingen met de andere partijen als lid van de VVD nog goed waren, veranderden die tijdens die campagne radicaal. ,,Collega-politici keken ons ineens met de nek aan”, herinnert Van den Born zich. ,,We snapten er niets van. Het was verschrikkelijk. Er is in die tijd héél veel gebeurd. Ik wil het woord ‘haat’ niet gebruiken, maar we voelden zóveel weerstand dat het soms eng was. Kijk, Mijntje is een heel goed debater en een flitsende vertoning. Wij boezemden angst in: we waren nieuw, maar wisten tegelijk precies hoe de hazen in de raad liepen. Dat uitte zich in ongekende aanvallen in onze richting.” Van den Born is wel zo zelfbewust om aan te geven dat LB de confrontatie met de anderen ook vaak zelf opzocht. ,,Natuurlijk; het leverde ook aandacht op. Maar het is ons steeds om de inhoud gegaan.”

Een hectische campagne leidde tot een klinkende verkiezingszege voor LB. Niet eerder kwam een nieuwe partij met vier zetels de Barneveldse raad in. In zetelaantal waren de verkiezingen in 2022 nog succesvoller. ,,Maar de eerste keer was ‘t mooist, een droom. We hadden gehoopt op één, misschien twee zetels. Ook bij de andere partijen leidde het tot totale verbijstering. Vrijwel niemand feliciteerde ons. De verkiezingsbijeenkomst in het Schaffelaartheater viel gewoon dood toen de uitslag bekend werd. Het podium werd afgebroken, iedereen droop af en wij waren met een clubje aan het feestvieren.”

ZANDCRISIS De toon was gezet voor de vier jaren die volgden. De onderlinge onvrede nam enorme proporties aan, bijvoorbeeld gedurende de beruchte zandcrisis: de bestuurlijke rel die ontstond na een uitzending van tv-programma Zembla over vermeende giftige stoffen in toegepast zand onder Barneveldse woonwijken. Tot afgrijzen van de rest van hun collega’s stelde LB zich zeer kritisch op, onder meer door het stellen van een karrenvracht aan schriftelijke vragen aan het college. Volgens tegenstanders was het Pluimers er puur om te doen om de wethouders van de andere partijen in een kwaad daglicht te stellen. ,,Mijntje kreeg het toen zeer zwaar voor de kiezen, van alle kanten. Ik was in die tijd vooral een steun en klankbord voor haar. Wij vonden gewoon dat hier echt iets niet goed was gegaan en bleven volhouden dat wat ons betreft de onderste steen boven moest komen, waar de andere partijen de boel het liefst wilden ‘downplayen’. Gelukkig kregen we in die periode ongelooflijk veel steunbetuigingen van inwoners. Dat motiveerde wel om door te gaan.”

Met de herindeling met Scherpenzeel diende zich de volgende rel rond LB aan. Dat vond als enige Barneveldse fractie dat Scherpenzeel zelfstandig kon blijven, omdat het draagvlak bij die gemeente ontbrak om samen te gaan met Barneveld. ,,We vonden het onrechtvaardig dat de provincie Gelderland die fusie doorzette, terwijl Scherpenzeel zelf niet wilde.” De situatie kwam begin 2021 tot een climax tijdens een raadsvergadering, waarin LB het voorstel deed om een verslag van een besloten Barneveldse raadsbijeenkomst openbaar te maken, waarvan eerder was afgesproken dat die geheim zou blijven.

WOEDE Bij die vergadering stond niet Pluimers maar Van den Born voor het figuurlijke vuurpeloton. ,,Ik bood haar aan om dat debat te doen. Zij had het al zo vaak heel zwaar gehad en ik voelde wel aan dat het wel eens hectisch kon worden.” En dat werd het ook. ,,Dat debat vergeet ik nooit meer. Het was coronatijd, een digitale vergadering dus. Het leek wel alsof alle woede van de jaren ervoor in dat debat aan de oppervlakte kwam.” Van alle kanten kreeg zijn partij verwijten. ,,Raadsleden ervoeren ons voorstel als een persoonlijke aanval, wat het echt niet was. Een van de fractievoorzitters noemde mij ‘niet integer’. Dat deed pijn en ik heb er nog lang last van gehad.” Uiteindelijk besloot minister Ollongren dat Scherpenzeel inderdaad zelfstandig zou blijven. ,,Voor ons wel prettig, zeker omdat zij in haar besluit precies de argumenten noemde waar Mijntje vanaf het begin op hamerde.”

Terugkijkend denkt Van den Born dat het op dat moment misschien wel goed was dat de collega-politici in die vergadering hun zegje hadden kunnen doen. ,,Het was pijnlijk, maar alle frustratie was eruit. Gek genoeg verbeterden de verhoudingen na die vergadering best wel snel. Misschien speelde wel mee dat de andere partijen - net als wij overigens - ook wel aanvoelden dat wij zouden blijven groeien. Ze wisten zich er niet goed raad mee.” Niet lang na dat debat wisselden SGP en CU van fractievoorzitter. ,,Voor ons was dat een prettige ontwikkeling. Met de aanstelling van SGP’er Jan Top en CU’er Henk Wiesenekker werden de verhoudingen met de collega’s weer beter en na afloop van de raadsvergaderingen wilde men weer met ons napraten. Het gaat nu goed; daar ben ik ontzettend blij mee. Er zijn politieke verschillen, maar het debat gaat weer waarover het hoort te gaan. Wat dat betreft vertrek ik als een tevreden mens.”

NIEUWE ZEGE Uiteindelijk leidde dit alles in maart 2022 tot een tweede verkiezingszege voor LB: zeven zetels. ,,Fantastisch, maar de eerste was mooier.” Dat Van den Born nog aan die verkiezingen zou deelnemen, was niet vanzelfsprekend. ,,Eigenlijk voelde ik wel dat mijn politieke houdbaarheidsdatum was overschreden. Aan de andere kant kon ik het niet maken om LB achter te laten met een weliswaar zeer gemotiveerde, maar ook grotendeels onervaren fractie. Toen heb ik tegen Mijntje gezegd: ik blijf aan het roer staan als jij wethouder wordt. Ze moest er wel rekening mee houden dat ik halverwege de termijn zou kunnen stoppen. En nu er zakelijk nieuwe uitdagingen op mijn pad komen, is dat moment nu gekomen.”

Van den Born blijft weliswaar actief achter de schermen voor de partij, maar verwacht - nu hij stopt - tegelijk wat meer tijd voor zichzelf over te houden. Daar kijkt hij erg naar uit. ,,Voor mijn werk reis ik veel. Dan is het ook weleens fijn als je niet direct als de wiedeweerga naar huis moet voor een commissievergadering. Ik heb een enorm fijne groep vrienden; zij zijn heel blij dat ik stop. En weet je: 22 jaar heb ik het mooie raadswerk mogen doen. Het is wel goed zo.”

Artikel uit de Barneveldse Krant 30 september 2023
https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/politiek/965174/na-22-jaar-afscheid-van-de-gemeenteraad-eerste-verkiezingszeg

Lees verder

"Uit de raad" - 27 september 2023

28-09-2023

Na tweeëntwintig jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd…. Boudewijn de Groot zong het in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Dezelfde eeuw waarin Jan Willem van den Born voor het eerst werd beëdigd door locoburgemeester David van Boven, in 1989 om precies te zijn. Na tweeëntwintig jaren raadslidmaatschap (inderdaad niet aaneengesloten zoals de snelle rekenaars al hebben ontdekt), nam hij woensdag 27 september afscheid van de gemeenteraad van Barneveld. En zoals het lied van de Groot verder gaat; hij heeft nog wel wat mooie idealen, wie ze hebben wil die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Eigenlijk zijn die idealen gevat in de US Declaration of Independence; Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Het recht op het leven, vrijheid en het recht op het nastreven van geluk. Maar voordat dit afscheid kon plaatsvinden moest er eerst nog vergaderd worden door de dames en heren raadsleden.

In de vorige vergadering was er afscheid genomen van griffier Bakker. Op deze vergadering kon zijn opvolger worden aangewezen. Marlies Bongers gaat op interimbasis deze taak vervullen. Toen ook de rekenkamer was ingesteld en de onderzoekscommissie naar de geloofsbrieven van Ingrid Lether (beoogd nieuw raadslid voor Lokaal Belang) was goedgekeurd kon het meer politieke deel van de avond worden behandeld.
Te beginnen met de Flying Bikes. De fietscrossclub vertrekt uit Kootwijkerbroek om een paar kilometer verderop door te gaan met waar ze heel goed in zijn: hard fietsen op een hobbelige baan. Daarover, en trouwens over de hele verhuizing, was geen discussie. Het ging om wat er achterbleef. De raad heeft lange tijd geleden bepaald dat het te verlaten terrein € 560.000,- moet opbrengen. Dat is op zich goed mogelijk, maar de Kootwijkerbroekse gemeenschap heeft mooie plannen met deze locatie zo middenin het centrum. Plannen die misschien niet leiden tot een maximale opbrengst. In de commissievergadering twee weken geleden sprak Wethouder Pluimers over de ambitie om € 560.000,- te genereren met de grond. Ho, ho, zei de raad. Het gaat niet over ambitie, het gaat over een afspraak. De Wethouder schonk klare wijn. De grond gaat €560.000,- opbrengen. Dat was wat de raad wilde horen en daar kan iedereen nu verder mee.

Hierna bestemmingsplan Postweg in De Glind. Er komt, op het oude voetbalveld, een wijk die door de toekomstige bewoners zelf ontwikkeld wordt. Dat is een vrij unieke constructie in de gemeente, maar dat kan wel eens een mooi instrument voor de toekomst worden. Het debat ging uiteindelijk vooral over het feit of deze nieuwe wijk de bestaande reguliere bouwplannen niet zou doorkruisen. De wethouder was hier net zo duidelijk over als hij ook twee weken eerder al was geweest. Dit project gaat geen effect hebben op de gefaseerde groei van De Glind. De Glind gaat dus een nieuwe wijk krijgen met een nadrukkelijke focus op ecologisch verantwoord leven en daarnaast kan De Glind groei tegemoetzien door gefaseerde bouw in, of grenzend aan, de dorpskern.

Als laatste bestemmingsplan De Lanen Oost in Barneveld. Een logische uitbreiding op een even zo logische plek. Hoewel, er heeft wel een enorm traject aan onderhandelingen aan ten grondslag gelegen. Maar daar ging het deze avond niet over. Christen Unie, Pro98 en het CDA dienden een motie in waarin zij vroegen nu alvast te anticiperen op (uitbreiding van) een nog te bouwen school door hier grond voor te reserveren. Ervaring leert namelijk dat in een nieuwe wijk na een kleine tien jaar de school te klein is, vaak is er dan geen of beperkte ruimte rondom de school om dit probleem op te lossen. Hoewel Lokaal Belang sympathie en begrip zei te hebben voor de motie wierpen zei, bij monde van Gert Hein Kevelam, bezwaren op tegen dit alles. Geld is een schaars goed, dat weet de Barneveldse gemeenteraad steeds beter. Met dit in het achterhoofd wilde Lokaal Belang weten wat de financiële consequenties zijn van deze motie. Die was op de korte termijn niet te geven, maar zeer zeker wel aanwezig. Grond jaren reserveren om een toekomstig probleem te tackelen gaat iets doen met de betaalbaarheid van de wijk, zo sprak de wethouder. Toen ook SGP haar bedenkingen had bij de motie werd deze voor dit moment teruggetrokken. Later zal er opnieuw naar gekeken kunnen worden.

Toen was het tijd voor toespraken en bitterballen. En ook voor een onderscheiding. Jan Willem van den Born ontving het gemeentewapen in goud wat hem werd opgespeld door de burgemeester. Wij nemen afscheid van één van de langstzittende raadsleden uit de geschiedenis van de Barneveldse Gemeenteraad, zo sprak hij. Hoewel “langstzittende” een rare term is om Jan Willem te beschrijven. Zitten doet hij eigenlijk zelden. Hij beweegt voortdurend, praat, lacht, eet en drinkt goede wijn. En vooral, hij is bezig met dat waar hij in gelooft, op vrijwel continue basis: het mooier maken van de gemeente Barneveld. Een verdiende onderscheiding derhalve. Rond middernacht waren de hapjes op en verdween Jan Willem in de Barneveldse nacht, zacht zingend: “Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn de goede raadsherinneringen, die neem ik mee zolang ik verder leef”.   

De volgende raadsvergadering is woensdag 25 oktober. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande informatiebijeenkomsten Hoe gaan wij om met de wolf?

19-09-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande informatiebijeenkomsten “Hoe gaan wij om met de wolf?”

Lokaal Belang is benaderd door verontruste dierenhouders die wonen aan de oostgrens van onze gemeente. Daarnaast heeft Lokaal Belang kennis genomen van informatiebijeenkomsten geïnitieerd door de provincie Gelderland. Onder andere in de gemeenten Ermelo en Nunspeet organiseert de provincie informatiebijeenkomsten.

Lokaal Belang acht het belangrijk dat de dierenhouders in de gemeente Barneveld op de hoogte worden gesteld op een zelfde wijze als in aangrenzende gemeenten. Temeer daar er aangrenzend aan de oostzijde van onze gemeente al meerdere incidenten met wolven zijn gemeld. Op een afstand van nog geen vijf kilometer van onze gemeentegrens zijn in de afgelopen weken al zo’n dertig schapen gedood waarbij de wolf de meest voor de hand liggende oorzaak is. Op zo’n vijftien kilometer afstand van de gemeentegrens zijn er in de afgelopen weken twee pony’s gedood met dezelfde vermoedelijke dader.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Deelt het college de mening van Lokaal Belang dat goede voorlichting een eerste stap is vanuit de overheid, wanneer burgers terechte zorgen hebben over problemen in hun leefomgeving?
 2. Deelt het college de mening van Lokaal Belang dat de overlast en schade door wolven toeneemt?
 3. Is het college op de hoogte van de door de provincie georganiseerde bijeenkomsten?
 4. Is het college bereid in samenwerking met de provincie ook een bijeenkomst in Barneveld (bij voorkeur in de omgeving Garderen, Kootwijk) te organiseren?
 5. Zo ja, kan het college initiatief nemen richting provincie om te komen tot een informatiebijeenkomst?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Marleen Blankenburgh- in 't Anker


Barneveld, 19 september 2023

Lees verder

Persbericht LB: Ingrid Lether nieuwe raadslid Lokaal Belang

08-09-2023

Ingrid Lether nieuwe raadslid Lokaal Belang
De fractie van Lokaal Belang is verheugd dat Ingrid Lether, thans raadscommissielid in de gemeenteraad, gekozen heeft raadslid te willen worden. Daarmee zal zij de zetel innemen die vrijkomt door het vertrek van Jan Willem van den Born uit de gemeenteraad.

Ingrid Lether is geboren in Den Haag en opgegroeid in Den Briel en sinds 1993 met haar echtgenoot woonachtig in Voorthuizen. Zij is als biologe afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij 10 jaar gewerkt bij verschillende farmaceutische bedrijven en de laatste 20 jaar van haar werkzame jaren bij een gezondheidsfonds. Daar was zij verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste wetenschappelijke projecten. Vervolgens heeft zij deel uitgemaakt van het burgerforum van de RES (Regionale Energie Strategie). Als raadscommissielid heeft Ingrid momenteel de portefeuilles: duurzaamheid en milieu, landbouw, dierenwelzijn en groen en openbare ruimte. Als biologe liggen haar specifieke interesses mede op het vlak van gezondheid, de microscopische wereld, biodiversiteit en klimaatproblematiek.

Ingrid Lether: “Alles in het leven is met elkaar verweven. Er bestaat een wisselwerking tussen stikstof, fijnstof, verdroging, de opwarming van de aarde en de weerslag die dat heeft op de rest van het leven. Daarom is het zo belangrijk dat de politiek zich daar bewust van is en daar naar handelt. De wereld en de natuur kunnen prima zonder de mens, maar de mens kan niet zonder natuur. Ik heb er zin in om mijn rol binnen de fractie van Lokaal Belang als raadslid te kunnen gaan vervolgen”.

Paul Overgaauw, bestuursvoorzitter Vereniging Lokaal Belang: “Met Ingrid Lether als raadslid wordt de gemeenteraad een natuurkenner en liefhebber rijker. Zeker in deze tijd waarin klimaat- natuur- en gezondheidsvraagstukken nadrukkelijk op de agenda staan, een waardevolle aanvulling. Namens het bestuur wens ik haar veel succes.”

Gert Hein Kevelam, fractievoorzitter Lokaal Belang: “Wij kennen Ingrid al als raadscommissielid en haar krachtige en inhoudelijke kennis op haar dossiers. Ik ben verheugd dat zij haar rol in de fractie kan gaan uitbreiden en zie uit naar mooie bijdragen in de raad. Vanuit de fractie zijn wij verheugd over haar besluit en wensen haar veel succes.”

Benoeming en beëdiging van Ingrid Lether als raadslid namens de fractie van Lokaal Belang wordt beoogd in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 25 oktober a.s. Hierna zal de fractie definitief besluiten over de portefeuilleverdeling. Tevens zal de fractie zich beraden over nieuwe raadscommissieleden om de fractie uit te breiden.

 

Foto: Pauw Media

Lees verder

Persbericht LB: Nieuwe (vice)fractievoorzitter Lokaal Belang

30-08-2023


Nieuwe leiding fractie Lokaal Belang
De fractie van Lokaal Belang heeft Gert Hein Kevelam benoemd tot haar nieuwe fractievoorzitter. Gert Hein volgt hiermee Jan Willem van den Born op die eerder deze week bekend maakte te stoppen als raadslid en daardoor ook als fractievoorzitter.

Gert Hein Kevelam is sinds het oprichtingsjaar 2016 betrokken bij Lokaal Belang. Hij was campagneleider bij beide verkiezingen, in 2018 en 2022, waarbij Lokaal Belang klinkende overwinningen boekte. Sinds 2019 is Kevelam raadslid en sinds 2022 ook vicefractievoorzitter. Zijn portefeuilles zijn thans gericht op ruimtelijke ordening en financiën.

Gert Hein Kevelam is geboren en getogen in Garderen, is getrouwd en vader van drie volwassen dochters. Voor zijn politieke carrière was hij zeer actief in het Garderense verenigingsleven. Zo was hij tien jaar voorzitter van de plaatselijke Oranjevereniging en 5 jaar voorzitter van voetbalvereniging Veluwse Boys. Hij is ook één van de initiatiefnemers van cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’, waar hij nu nog voorzitter van is. In het dagelijks leven is Gert Hein werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie.

Gert Hein Kevelam: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de fractie in mij heeft gesteld. Het zijn grote schoenen die gevuld moet worden. Jan Willem van den Born was 22 jaar raadslid en was met zijn ervaring en enthousiasme een geweldige teamleider voor ons als fractie. Jan Willem en Mijntje Pluimers hebben Lokaal Belang opgericht en zijn de stuwende kracht geweest achter het succes van de partij. Nu Mijntje als wethouder en Jan Willem vanwege niet te combineren werkzaamheden wat op afstand van de fractie komen te staan, geven zij iets van “hun kind” door. Dit voelt als een grote verantwoordelijkheid. Maar met het sterke team, wat Lokaal Belang gebleken is te zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat we het goed kunnen doen. Uitgangspunten veranderen niet. Het gaat allemaal om proberen het beste te doen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners. Wij willen koesteren wat van waarde is, waarbij wij midden in de samenleving staan en een open en transparant bestuur voorstaan.”

Kevelam laat een vacature van vicefractievoorzitter achter. De fractie van Lokaal Belang heeft hierin Marleen Blankenburgh als haar nieuwe vicefractievoorzitter benoemd. Marleen is vanaf de oprichting in 2016 betrokken bij Lokaal Belang en sinds 2018 raadslid. Haar portefeuilles richten zich met name op verkeer en vervoer, onderwijs en duurzaamheid. Zij is woonachtig in Barneveld, getrouwd en heeft drie volwassen dochters. Naast haar politieke carrière is zij betrokken bij de samenleving en is zij actief geweest met allerlei soorten vrijwilligerswerk zoals binnen wijkplatform Veller/zuid III en gymvereniging Doves. Zij heeft een achtergrond in de sector toerisme en recreatie.

Blankenburgh: “Ik ben vereerd en dankbaar dat ik door de fractie ben benoemd als vicefractievoorzitter. Ik wil graag bijdragen aan de dagelijkse leiding van de fractie en de fractie als geheel. We zijn een sterk en fijn team, en ik ben blij daar onderdeel van te zijn. Samen met Gert Hein en de rest van de fractie gaan we door op de ingezette koers.”

De fractie en het bestuur van Lokaal Belang spreekt het vertrouwen uit in Kevelam en Blankenburgh. Samen met de rest van de fractie van goed ingewerkte en talentvolle raadsleden, een commissieraadslid en een fractievolger, kan er verder gebouwd worden aan de partij in het belang van alle inwoners van de gemeente Barneveld.

Foto's: Pauw Media

Lees verder

Jan Willem van den Born gaat stoppen als raadslid en fractievoorzitter van LB

29-08-2023

Jan Willem heeft te kennen gegeven dat hij zijn raadslidmaatschap op korte termijn gaat beëindigen. Wij begrijpen heel goed zijn keuze, maar zullen hem, zijn inbreng en ervaring zeker gaan missen.
Wij bedanken hem dan ook voor alles wat hij voor onze partij Lokaal Belang en de gemeente Barneveld in die vele jaren als raadslid heeft mogen betekenen. We zijn daarnaast blij dat hij zich actief zal blijven inzetten als bestuurslid.


►Lees hieronder de brief van Jan Willem waarin hij zijn vertrek uit de raad aankondigt:

 

Barneveld, 29 augustus 2023

Er zijn geen ideale recepten om het afscheid uit de gemeenteraad aan te kondigen. Komen is vaak moeilijk, maar vertrekken nog veel moeilijker.

Toch heb ik tijdens het zomerreces het besluit genomen om mijn raadslidmaatschap, en daarmee ook mijn fractievoorzitterschap, te beëindigen. Daarom zal de raadsvergadering van 27 september a.s. mijn laatste als raadslid zijn. De belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat er zakelijke uitdagingen op mijn pad gekomen zijn die niet meer te combineren zijn met het raadswerk. Het raadslidmaatschap is een eervolle functie waarvoor je de volle 100% moet kunnen geven. Dat ben je als raadslid aan je kiezers en aan je partij verplicht. En wanneer je weet dat je daartoe binnenkort niet meer in staat bent, moet je voor jezelf een keuze maken. Na lang wikken en wegen heb ik voor mijzelf deze keuze gemaakt. Daarnaast ben ik al 22 jaar gemeenteraadslid in onze mooie gemeente. Wat dat betreft is het ook mooi geweest en wordt het tijd om ruimte te maken voor iemand anders. De fractie zal binnenkort bekend maken wie mij als fractievoorzitter en als raadslid gaan opvolgen.

Bijna had ik dit besluit jaren eerder genomen, ware het niet dat Mijntje mij 8 jaar geleden tijdens een etentje de vraag stelde of ik interesse had om samen met haar een nieuwe partij op te gaan richten. Wat volgde waren jaren van hard werken aan een nieuwe, prachtige lokale partij; Lokaal Belang, onze partij. Het resultaat mag er wezen. Bij de laatste verkiezingen werd Lokaal Belang de 2e partij van Barneveld, met 7 zetels in de gemeenteraad en een plek in het college. Wat dat betreft vertrek ik vol trots en voldoening. Trots op onze fractie met zoveel ervaring en zoveel nieuw talent. Trots op Mijntje Pluimers als wethouder namens Lokaal Belang en ook op de wethouders van SGP en CU, Bennie Wijnne, Jolanda de Heer en Wim Oosterwijk.  Ik zie hoe ontzettend hard er gewerkt wordt door dit sterke team om onze gemeente door de woelige baren van de huidige tijd te loodsen. En met voldoening door de goede samenwerking met mijn collega -raadsleden en raadscommissieleden van zowel coalitie als oppositie.

Ik kijk terug op een bijzonder mooie tijd als raadslid. De gemeenteraad is namelijk de plek waar het gebeurt. Waar het verschil wordt gemaakt. Waar keuzes worden gemaakt die van invloed zijn op het leven van onze inwoners. En om daar de laatste jaren namens Lokaal Belang deel van te hebben mogen uitgemaakt, beschouw ik als een grote eer.

Ik verlaat de gemeenteraad wel, maar de politiek niet helemaal. Als bestuurslid van de vereniging Lokaal Belang ga ik samen met mijn medebestuursleden en het grote LB-team hard werken aan een klinkende verkiezingsoverwinning in 2026.

Ik ben nogal wat dank verschuldigd. Maar deze woorden van dank volgen later uitgebreid bij mijn echte afscheid, 27 september a.s.


Met vriendelijke groet,

Jan Willem van den Born
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande huisvestingsproblematiek Floralia bouwteams

06-07-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de huisvestingsproblematiek van de aan de Floraliavereniging Voorthuizen deelnemende bouwgroepen/teams.

Deze deelnemers kampen met een toenemende afname van beschikbare bouwlocaties door o.a. het functieveranderingsbeleid waardoor meerdere bouwlocaties vervallen in verband met de verkoop van sloopmeters. Sinds februari 2022 heeft een aantal bouwgroepen tijdelijk onderdak gevonden op het terrein van de Oranjevereniging in Voorthuizen. Hier is voor het plaatsen van een loods een tijdelijke gedoogvergunning verleend. Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het feit dat deze gedoogvergunning in mei 2024 verloopt. Gezien het feit dat de verhuizing van de Oranjevereniging op dat moment nog niet gerealiseerd zal zijn is men dringend op zoek naar een alternatief voor de (momenteel) 4 à 5 bouwgroepen. Zonder deze deelnemende bouwgroepen is het evenement gedoemd te eindigen.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat dit evenement, dat dit jaar haar 90e editie beleeft, kan blijven voortbestaan. Het zorgt voor cohesie in de diverse deelnemende wijken en is tevens een goede promotie voor het dorp Voorthuizen en de gemeente Barneveld gezien de bezoekersaantallen (ca. 20.000 per editie) en de publiciteit rondom het corso. Daarnaast staat het evenement sinds 2021 op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco. Tijdens een overleg met een aantal bestuursleden van de Floraliavereniging kwam een 3-tal mogelijke locaties ter sprake die (nu nog) in het bezit zijn van de gemeente Barneveld. Er is momenteel ruimte beschikbaar op de parkeerplaats achter het oude dorpshuis (’t Trefpunt), een andere optie zou kunnen zijn om gebruik te maken van een deel van de parkeerplaats op het oude Spirit terrein aan de Overhorsterweg en als laatste optie kwam het MOB-complex aan de Garderbroekerweg ter sprake.

Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Is het college op de hoogte van de aflopende gedoogvergunning voor de loods op de huidige plek?
 2. Zo ja, in hoeverre kan en wil de gemeente medewerking verlenen aan een mogelijke verlenging van deze vergunning op een andere locatie?
 3. Is er een mogelijkheid ruimte zoals hierboven gesteld beschikbaar te stellen zodat de bouwgroepen met de te verplaatsen loods of tenten voor het komende corso-seizoen aan de gang kunnen?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat het college hier haar medewerking aan verleend, is het college daartoe bereid? En wil het college de Floraliavereniging dan zo spoedig mogelijk informeren?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mona Tamaela
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 6 juli 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 5 juli 2023

06-07-2023

Zo’n laatste raadsvergadering voor het zomerreces wil nog wel eens een vergaarbak worden van allerlei onderwerpen die nog snel even geregeld moeten worden. De agenda gaf deze keer een ander beeld. Twee bestemmingsplannen, Locatie Asielzoekerscentrum (AZC) en het Groeidocument Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley (RPLG).

Eén van de mooiste momenten van de avond vond al vroeg na de gong plaats. Het onderwerp was de locatiekeuze voor het AZC. Omdat de Burgemeester ook portefeuillehouder is van (een deel van) het onderwerp gaf hij de voorzittershamer over aan de nestor van de raad. Hierdoor kwam raadslid Knapen (de nestor van de raad) na een maandenlange periode van ziekte op mooie wijze terug in de raad. Dat liet niemand onberoerd.

Het onderwerp zelf vroeg twee uur van de tijd van de geachte aanwezigen. Belangrijkste discussie ging over een amendement (een dwingende aanwijzing) van SGP, Lokaal Belang en Burger Initiatief. Er is contractueel afgesproken dat de periode dat het AZC gevestigd gaat worden aan de Nijkerkerweg maximaal 10 jaar betreft, behalve als een toekomstig college over acht jaar anders beslist. Het amendement van de genoemde partijen ziet erop dat deze periode maximaal tien jaar is en niet verlengd kan worden. Met als argument; Een AZC in jouw buurt kan als belastend ervaren worden, dus over tien jaar is een andere buurt aan de beurt (als er dan nog steeds behoefte is aan een AZC). Enkele partijen vonden dit wat al te stellig en zouden de beslissing liever over laten aan de toekomstige raad. Het amendement werd aangenomen, waardoor tien jaar dus tien jaar is.

Er kwamen nog enkele moties en een amendement van de VVD langs die het niet haalden onder andere vanwege onmogelijkheid in de uitvoering. Ook was het, niet voor het eerst de laatste tijd, lastig om feit en fictie te scheiden voor de liberalen, hetgeen de moties niet geloofwaardiger maakte. Verlichting van de fietspaden rondom het AZC, ook een VVD-motie, werd - op PRO98 na - unaniem gesteund. 

Het bestemmingsplan Walhuisweg begon ruim een uur later dan gepland. De eerdergenoemde Knapen wist met kindertekeningen aan te tonen dat een kerk een spits heeft. Een spits die volgens de Provincie niet geplaatst kan worden op de nieuw te bouwen kerk omdat dit ten koste gaat van 22 minuten wind in de wieken van de Puurveense molen (mind you; per jaar!). Dit vonden de Staatkundig Gereformeerden, en met hen Lokaal Belang, ChristenUnie en Burger Initiatief, wat al te gortig. Hun amendement zei, in zeer juridische taal, dat er gewoon een torentje op de kerk moet worden toegestaan.  Lokaal Belang haalde, bij monde van raadslid Kevelam, nog een rijtje toezeggingen op bij de wethouder die ervoor gaan zorgen dat er tegenover 3 te kappen bomen tien nieuwe bomen terugkomen. Bovendien zegde de wethouder toe dat hij zich in wilde zetten om lelijke knot van enkele elzen te voorkomen.

Het RPLG is een document dat ervoor moet zorgen dat de juiste keuzes gemaakt gaan worden in het landelijk gebied van Foodvalley. Er gaat in de komende jaren nogal wat gebeuren in dit gebied, waar de agenda van de landelijke overheid soms op gespannen voet staat met de visie van de betreffende gemeentes. Lokaal Belang bracht, samen met Pro’98, een motie in die ervoor moest zorgen dat de bodem (grond en water) de start van alles zou moeten zijn. Zonder goede bodem geen goed leefklimaat, maar ook geen goede basis voor de landbouw of welke andere sector dan ook. De motie haalde het niet. Het RPLG was voor de lokaal sterk in de landbouw gewortelde partijen SGP, CU, CDA en VVD het moment om de nodige amendementen in te dienen met betrekking tot de agrarische sector. Deze amendementen haalden allen een meerderheid niet in de laatste plaats vanwege de brede steun van de genoemde vier partijen. Het betreft een groeidocument, de volgende versie zal weer even gretig gelezen en geamendeerd worden.

Het einde van de avond was ingeruimd voor het afscheid van griffier Iede Bakker. Vijf jaar lang diende hij de Barneveldse zaak door de raadsleden (en ook het college) bij te staan in hun werk en het smeermiddel te zijn tussen raad en coalitie. Hij gaat zijn carrière vervolgen in Den Haag bij de Kiesraad. Mooie woorden vielen hem ten deel. Dat hij hard had gewerkt werd gemeld, maar wisten we al. Dat hij zangles had gehad van Pearl Jozefzoon was nieuwe informatie. Ook dat het Urker Mannenkoor vele verschijningsvormen kent was niet bij iedereen bekend. Het koor met de naam “Hallelujah” was het koor waar Bakker ooit zong. Waardoor “Soli Deo Gloria”, “Eiland Urk” “Siloam” en “Oud Hallelujah” toch wat daalden in aanzien deze avond. Om maar te zwijgen van “Adoramus” en ”Excelsior” die ook vrouwen toelaten tot de edele zangkunst.

 

Lees verder

"Uit de raad" - 28 juni 2023

29-06-2023

Twee keer per jaar is er een raadsvergadering met een bijzonder karakter; in het voorjaar is dat de vergadering voor de Kadernota, in het najaar is dat de begrotingsvergadering. Bij de kadernota presenteert het college een stuk waarin zij een raamwerk maakt waarbinnen zij hun plannen willen gaan uitvoeren. Het is bij deze vergadering voor raadsfracties (partijen) mogelijk extra kaders mee te geven of voorgestelde kaders bij te sturen. Bij de begrotingsvergadering volgt er dan een financiële uitwerking van de gestelde kaders. Op 28 juni stond de Kadernota op de rol.

Vanuit de oppositie was de kritiek niet mals over het onderliggende stuk. Er staan helemaal geen kaders in, er is geen toekomstvisie en het leest ook nog eens slecht, waren de meest gehoorde klachten. Valt wel mee hoor, zeiden de coalitiepartijen in koor. Er wordt duidelijk voorgesorteerd op de toekomst en we zijn ontzettend blij met het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Eindelijk, en voor het eerst, zet een college eens op een rij wat er de komende jaren aan plannen liggen en wat die gaan kosten. Zie hier de tegenstelling tussen de beide groepen in de raad. En hoe hard er ook geroepen werd “we moeten het samen doen”, deze tegenstelling bleef de avond domineren.

De wethouder financiën sprak de kaderloosheid tegen: “Mijn kader is dat ik eerst alles wil doen wat in de afgelopen jaren is blijven liggen. We hebben een stuwmeer aan aangenomen plannen  die nog niet uitgevoerd zijn vanwege onder andere capaciteitstekort of andere onvoorziene omstandigheden. Dus oud voor nieuw.” “Bovendien”, zo stelde van den Born van Lokaal Belang, “staat het elke partij vrij om in te brengen wat zij wil betreffende deze Kadernota. Vervolgens gaan we wel stemmen of we het een goed idee vinden.” Dat gebeurde, ruim dertig moties (een belangrijke aanbeveling) passeerden deze avond de revue.

Lokaal Belang haalde de diep gekoesterde wens van afschaffing van de hondenbelasting nog maar eens van stal (standpunt: Hondenbelasting is oneerlijk want er is ook geen kattenbelasting of paardenbelasting, bovendien is er geen relatie tussen de inkomsten en uitgaven aan honden). Uiteindelijk spitste de discussie zich toe tot de vraag of hondenpoep viezer is dan kattenkak. En dat nog voor het avonddiner… De motie werd aangehouden tot er meer bekend is over financiële gevolgen van afschaffing. Zo was er nog een rijtje niet aangenomen moties. Meest opvallende (of eigenlijk op één na meest opvallend, waarover verderop meer) was de motie voor oproep tot collegesteun voor een sporthal in Kootwijkerbroek. SGP en Lokaal Belang waren niet erg te spreken over de antwoorden van insprekers, in de voorafgaande week, op de vraag of Kootwijkerbroek zelf ook nog plannen had om het gat van zo’n drieënhalf miljoen te helpen dichten. Het waren dan ook deze twee partijen die tegen de motie stemden, waarmee deze verworpen werd.

Wel werd een motie aangenomen om de overlast van houtstook tijdens een RIVM stookalert te bestrijden. Pro’98, Lokaal Belang, Christen Unie en SGP dienden de motie in. Hiermee was de motie eigenlijk al binnen, uiteindelijk vond alleen VVD het geen goed idee hier regels voor op te stellen. Op voorspraak van Lokaal Belang, Christen Unie en SGP gaat er ook strenger gekeken worden naar het verkeer in het winkelgebied van Barneveld. Er is een verbod, maar (elektrische) fietsen, scooters en bezorgbusjes lappen dit verbod geregeld aan hun laars. Optreden hier tegen, zo stelde de motie. Verder kan er, dankzij moties,  straks ook compost opgehaald worden in de andere dorpen, mag je zonnepanelen in je achtertuin leggen, komen er knarrenhofjes, gaat de giftendrempel voor bijstandsgerechtigden omhoog en volgt er dit jaar ook een impuls armoedebeleid.

Omdat er in de afgelopen weken alarmerende berichten over de onbetaalbaarheid van diverse plannen vanaf Raadhuisplein 2 richting de inwoners van Barneveld werden uitgestort, moest Wethouder Financiën hier toch wat duiding aan geven. Er is geen reden tot paniek, zo sprak hij, maar we moeten er wel rekening mee houden dat niet alles wat we ons voor hebben genomen ook daadwerkelijk kan. Dit blijkt uit het eerder genoemde MIP. Nu we alles op een rijtje hebben, blijkt dat we als raad en college erg goed zijn in het maken van goede plannen, de financiële haalbaarheid is hier wat bij op de achtergrond geraakt. In dit kader diende Lokaal Belang samen met Christen Unie een motie in die vroeg aan het college om eens een scenario te maken waarin we niet in 2040 op 85.000 inwoners uitkomen, maar in 2050. Gaat dat financieel veel lucht geven? Is dat op andere vlakken beter of slechter? De motie werd aangenomen door steun van SGP, de oppositiepartijen zagen niets in dit uitzoekwerk.

De meest opvallende motie werd als laatste ingediend. De voltallige oppositie vond de kadernota zodanig onduidelijk in keuzes dat zij deze wenste af te keuren. De coalitiepartijen konden hier niet in meegaan zodat deze motie werd verworpen en de Kadernota dus aangenomen.

Rond half zeven was er nieuwe haring met uitjes gepresenteerd, als dessert was er bosbessenijs. Gelukkig zat bovengenoemde discussies tussen deze twee gerechten in, zodat er tijd genoeg was om beide smaken niet te laten mengen.


De volgende raadsvergadering is woensdag 5 juli. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Lokaal Belang over de Kadernota: Doen wat je belooft!

22-06-2023


Doen wat je belooft!

Het is alweer een jaar geleden dat het nieuwe college van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het licht zag. Een college waar Lokaal Belang trots op is. Daarbij is ook een belofte gedaan aan onze inwoners.  Namelijk dat wij ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam het beleid voor de komende vier jaar zullen vormgeven. Daarom heeft het akkoord ook deze naam gekregen.

Nu zijn we een jaar verder. Een jaar waarin ontzettend veel gebeurd is. Oorlog in Oekraïne, een mega-inflatie en hoge energieprijzen. En een jaar waarin wederom duidelijk werd dat klimaatverandering wereldwijd doorzet. Vraagstukken waar wij direct en indirect allemaal mee te maken hebben. Dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het schip koers houdt op de woelige baren en te doen wat je beloofd hebt. Namelijk te werken aan een ondernemende, betrouwbare en zorgzame gemeente. Zomaar een paar voorbeelden:  Deze coalitie heeft geen seconde getreuzeld toen de energieprijzen explodeerden en kwam met een armoedefonds voor gezinnen en ondernemers die de rekening niet meer konden betalen. Deze coalitie investeert in het op niveau brengen en in stand houden van onze wegen en zet zich in op realisatie van lokale bedrijventerreinen.  Er komt eindelijk een vrachtwagenverbod voor het centrum voor Garderen, een maatregel die de leefbaarheid voor vele Garderenen enorm zal verbeteren en waar Lokaal Belang trots op is.

En tot slot, deze coalitie staat voor een degelijk financieel beleid. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om inzichtelijk te krijgen hoe onze gemeente er over een aantal jaren financieel voorstaat indien wij als gemeente net zo hard zullen groeien als nu de verwachting is. En het antwoord daarop was glashelder. Niet zo best. Bij deze groei, gewenste ambities en ongewijzigd beleid komt onze gemeente miljoenen euro’s tekort. Dat was de harde, maar ook eerlijke conclusie. Dus zal de politiek de komende tijd goed moeten nadenken welke keuzes er voor de toekomst gemaakt moeten worden. Voor Lokaal Belang staat voorop dat de groei van onze gemeente nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit van onze voorzieningen. Dan groeien we desnoods maar iets minder hard.

Jan Willem van den Born,
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Barneveld, 22 juni 2023
 

Op woensdag 28 juni a.s. bespreekt de gemeenteraad de kadernota en andere financiële stukken. Het debat is live te volgen, vanaf 16,00uur: https://www.barneveld.nl/over-barneveld/gemeenteraad

Lees verder

Schriftelijke vragen LB meenemen waterreservoir in planontwikkeling nieuwbouw school Terschuur

14-06-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het mogelijk opnemen van een waterreservoir bij de planontwikkeling van de nieuw te bouwen school in Terschuur.

Lokaal Belang is van mening dat in het kader van een goede waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering het verstandig is om te onderzoeken welke investeringen kunnen bijdragen aan positieve veranderingen op dit gebied. Groene, klimaat adaptieve schoolpleinen bieden een uitstekende mogelijkheid om op een duurzame manier om te gaan met water en klimaat.

Daarnaast erkent Lokaal Belang het belang van het combineren van bovengenoemde standpunten op een creatieve en handige manier. Het is essentieel om nauw samen te werken met scholen en schoolbesturen om een win-win situatie te creëren. Door gezamenlijk overleg kunnen de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd en kan er gezocht worden naar innovatieve oplossingen die zowel bijdragen aan de strijd tegen verstening als aan het vergroenen van schoolpleinen.

Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan met scholen en schoolbesturen, waarbij de mogelijkheden en uitdagingen van het verduurzamen en vergroenen van schoolpleinen worden besproken. Door te luisteren naar de behoeften en ideeën van de betrokken partijen, kan er een gezamenlijk plan worden ontwikkeld dat rekening houdt met zowel de waterhuishouding als de klimaatverandering. Op deze manier kan er een win-win situatie worden gecreëerd waarin zowel de leefomgeving als de educatieve waarde van schoolpleinen wordt verbeterd. Lokaal Belang denkt graag in kansen en is van mening dat bij nieuwe ontwikkelingen de optie waterreservoir serieus bekeken zou moeten worden.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bereid als optie voor een goede waterberging te onderzoeken of het mogelijk is om een waterreservoir (met overlooppreventie) onder het schoolplein te realiseren van de nieuwe school in Terschuur, zodat het opgevangen water gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten op de school? Dit in goed overleg met de scholen.
  a. Past realisatie van een waterreservoir financieel binnen de beschikbare budgetten (normbedrag nieuwbouw school )?
  b. Is het voor scholen mogelijk om aanspraak te maken op budget/subsidies uit het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) dat bestemd is voor klimaatadaptatie of andere budgetten?
  c. Indien er extra budget voor nodig zou zijn, wilt u de gemeenteraad daarover informeren?
   
 2. Is het college bereid een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om deze waterreservoirs ook toe te passen bij de (ver)nieuwbouw van andere scholen in de toekomst en bij renovatie van schoolpleinen?
   
 3. Hoe kan de vrijwilligheid van scholen en schoolbesturen bij het implementeren van deze maatregelen worden gewaarborgd?


Graag verwijzen wij naar de aangenomen Motie Opnemen ‘waterreservoir’ bij planontwikkeling ‘vergroenen schoolpleinen’ d.d. 13 november 2019 (toegevoegd als bijlage 1).

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Marleen Blankenburgh


Barneveld, 14 juni 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake Waarborgfonds Saneringskrediet

02-06-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande financiële hulpverlening.

Schuldenrust, ook bekend als het project 'Schuldenrust', is een waardevol initiatief dat tot doel heeft inwoners met schulden snel en effectief te helpen door alle schuldeisers in één keer af te lossen. De gemeente kan de gesaneerde schulden van een inwoner overnemen, waardoor de persoon met schulden nog maar één schuldeiser heeft, namelijk de gemeente zelf. Binnen een periode van 3 jaar dient de hulpvrager deze lening af te lossen bij de gemeente, en momenteel lukt dit meer dan 97% van de gevallen.

Dit initiatief biedt een cruciale periode van schuldenrust, waardoor financiële problemen niet verder escaleren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de hulpvrager om aan andere zaken te werken, zoals het volgen van een opleiding, het vinden van werk en het ontwikkelen van betere vaardigheden op het gebied van financiën. Met slechts één resterende schuldeiser komt er definitief een einde aan het incassocircus. Daarnaast brengt dit ook administratieve verlichting voor de gemeente.

Natuurlijk brengt dit initiatief ook een risico met zich mee, namelijk dat de lening mogelijk niet volledig wordt terugbetaald. Om dit risico te beperken, vragen kredietbanken vaak aan gemeenten om garant te staan. Het Waarborgfonds Saneringskredieten voor leningen om schulden af te lossen (WsK) biedt een uitstekende oplossing om dit risico volledig weg te nemen voor de gemeente. Deze samenwerking heeft geen invloed op de bestaande werkwijze tussen kredietbanken en gemeenten, maar biedt juist een extra en aantrekkelijke mogelijkheid om leningen te verzekeren.

Lokaal Belang vindt het van essentieel belang om deze mogelijkheid van het overnemen van schulden sterk te benadrukken, vooral gezien de verwachte toename van mensen die hulp nodig hebben als gevolg van stijgende energieprijzen en inflatie. Wij vinden het van groot belang om de toegang tot deze hulp zo gemakkelijk mogelijk te maken. In de gemeente Barneveld zijn er ook mensen die worstelen met financiële zorgen en problemen, en zij hebben professionele ondersteuning nodig om hen uit hun moeilijke situatie te helpen. Een overeenkomst met het Waarborgfonds wordt door de NVVK (de branchevereniging van financiële hulpverleners) benoemd als een van de ‘must-haves’ voor elke gemeente om mensen met financiële zorgen en problemen sneller en efficiënter te helpen.

Gelukkig heeft de regering in de Rijksbegroting 2023 aanzienlijke extra financiële steun aan gemeenten toegezegd, wat een duidelijk signaal is van hun toewijding om armoede te bestrijden en de dienstverlening te verbeteren. Met bedragen als € 118 miljoen in 2023, gevolgd door € 102 miljoen in 2024 en € 95 miljoen in 2025, laat het kabinet zien dat ze serieus werk maken van deze problematiek. Vanaf 2026 wordt er zelfs structureel € 73 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het landelijke Waarborgfonds Saneringskrediet (WsK) en zo ja, is het college bereid om de mogelijkheden ervan te onderzoeken? Indien het college niet op de hoogte is, bent u bereid om u erin te verdiepen en de potentie ervan te onderzoeken?
   
 2. Bent u het met ons eens dat dit initiatief een kans biedt om schuldenrust te creëren voor inwoners en daarmee op een duurzame manier bijdraagt aan investeringen in de toekomst van mensen? Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dan aangeven waarom?
   
 3. Bent u bereid om deze mogelijkheid op te nemen in het Armoedebeleid dat begin 2024 aan de raad zal worden voorgelegd? Indien dit niet het geval is, kunt u dan toelichten waarom niet?
   
 4. Is het college bereid om een overeenkomst af te sluiten met het Waarborgfonds? Zo ja, binnen welke termijn zou dit kunnen plaatsvinden? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom niet?
   
 5. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanpak van armoede in onze gemeente? Welke concrete maatregelen worden er genomen om de situatie te verbeteren en welke rol ziet het college voor het Waarborgfonds Saneringskrediet binnen deze aanpak?
   

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 1 juni 2023

 

Lees verder

Eindelijk een vrachtwagenverbod voor Garderen

01-06-2023

Al vanaf de oprichting van Lokaal Belang hebben wij ons ingezet voor een vrachtwagenverbod voor Garderen. Garderen wordt al jaren geconfronteerd met een enorme stroom vrachtwagens die zich tijdens de spits in de ochtend en middag door de smalle straten van Garderen worstelen. In 2018 en 2019 heeft Lokaal Belang tellingen verricht met betrekking tot het aantal vrachtwagens in de kern van Garderen. Met die resultaten hebben wij destijds een bezoek gebracht in het Provinciehuis in Garderen om e.e.a. onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft Lokaal Belang brieven gestuurd en vele vragen gesteld over dit onderwerp. Lokaal Belang was destijds ook de eerste partij waarbij een vrachtwagenverbod voor Garderen in het verkiezingsprogramma stond.

Daarom zijn wij ontzettend blij en trots dat er eindelijk na vele jaren wachten een vrachtwagenverbod komt voor de kern van Garderen. Natuurlijk moet het dorp bevoorraad worden. Daarom is er ook een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Lokaal Belang feliciteert de inwoners van Garderen van harte met dit vrachtwagenverbod. Maar ook Plaatselijk Belang Garderen, het college van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder wethouder verkeer, Mijntje Pluimers die zich hier actief voor heeft ingezet.

Lees verder

"Uit de raad" - 31 mei 2023

01-06-2023

Op de zonnige laatste avond van mei zaten het college en de raadsleden nog maar nauwelijks in hun zetel toen de agenda van die avond al ernstig werd ingekort. De fracties van het CDA, CU, VVD, Pro’98 en BI hadden een motie (een belangrijke aanbeveling) vreemd aan de agenda ingediend. Zij wilden het college hiermee oproepen om actief de verbinding te zoeken om de vierde aanvliegroute van Schiphol te voorkomen. Deze route gaat namelijk over het zuidelijkste puntje van onze gemeente. “Ho, ho, zo gaat dat niet”, riepen Top (SGP) en van den Born (Lokaal Belang) in koor. Stuur die motie nou gewoon naar de agendacommissie zodat die er in de volgende commissievergadering een ordentelijk overleg over kan inplannen. Gezien de zetelverhoudingen is de stem van deze heren voor de overige partijen voldoende om dit advies te volgen. Pats! Een gat in de agenda van tenminste 45 minuten.

Vervolgens stond het Beleidskader Inclusie, met de naam “Meedoen is vanzelfsprekend”, op de rol. Van der Lubbe van Pro’98 trapte af met een bijdrage waarin hij vooral aandacht vroeg voor Sociale Toegankelijkheid, omdat hij vond dat dit deel was ondergesneeuwd ten opzichte van het deel Fysieke Toegankelijkheid. “Inclusie is niet woke, inclusie is het tegenovergestelde van discriminatie”, zo sprak hij. De Knegt van SGP hield een uiteenzetting over de liefde voor de naaste. Waarbij hij duidelijk stelde dat de naaste niet alleen een SGP-stemmer is maar elk medemens, zelfs als hij zondags naar Ajax gaat. Dat juist deze specifieke medemens inderdaad wat liefde behoeft in deze tijd was bij de Knegt wellicht minder bekend dan bij anderen in de raadszaal.

Velt van Lokaal Belang richtte zich op de discrepantie tussen het aantal meldingen van discriminatie en het aantal werkelijke incidenten. Hij riep op te kijken hoe we de werkelijkheid boven tafel kunnen krijgen. Een voorbeeld van fysieke inclusie waarbij raadsleden een positieve rol kunnen spelen was de zwembadlift die door tussenkomst van Velt waarschijnlijk binnenkort kan worden toegevoegd aan het inventaris van het Oosterbosbad. Van de Wildenberg van Burger Initiatief liet een wat ander geluid horen. Zij was vooral vol lof over de stappen die gemaakt zijn en worden gemaakt. Wethouder de Heer reageerde vervolgens op de verschillende bijdrage met een mooie metafoor. Inclusie is geen saus maar een marinade. Voor de niet keukenprins(ess)en onder ons bedoelde ze dat de samenleving en de diverse besluitvormingsorganen het als een ingrediënt moeten zien en niet als een toevoeging.

Bij het onderwerp Locatiebeleid Energiestations spitste de discussie zich, gek genoeg, toe tot Verlengd Privaat Laden. Mooie woorden voor “een stroomdraad van je eigen terrein naar een publieke parkeerplaats “ om zo je auto te laden. Mensen zonder oprit hebben ook recht op het opladen via privéstroom, zo stelden SGP, CU en BI. Of althans; “best college, wilt u eens onderzoek hiernaar doen want wij willen duidelijke kaders”. Nou, die kaders zijn er al, het mag niet, zo stelden  De Man (Pro’98) en van den Born (Lokaal Belang) aan de andere kant van het spectrum. Draden op straat zijn gevaarlijk en je kunt een openbare parkeerplaats niet claimen omdat jouw draadje daar ligt. Uiteindelijk werd de motie aangenomen en zal het college op zoek gaan naar kaders om te bezien of Verlengd Privaat Laden mogelijk is in Barneveld.

Het laatste onderwerp betrof de Valleihopper. VVD-er van Schaik nam het podium om het voor de rest van de avond niet meer weg te geven. Het begon rustig maar toen er verduidelijkingsvoorbeelden werden genoemd was binnen de kortste keren Top van de SGP een zwartrijder en de Vries (CDA) zijn kompaan in dit verfoeilijke gedrag. Dit alles, beste lezer, met humor en zonder werkelijke beschuldiging. Beiden hebben sinds hun middelbareschooltijd geen bus meer van binnen gezien, schat ik zo in. Uiteindelijk ging het om de beprijzing van de diensten van de Valleihopper. Iedereen wilde de dienst behouden, iedereen wilde dat er veel gebruik van wordt gemaakt, iedereen wilde solidariteit, en daar werd tenminste een half uur over gesproken. Ook dat is politiek.   

De volgende raadsvergadering is woensdag 28 juni. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

“Een kijkje achter de schermen”

31-05-2023


Het bestuur van Lokaal Belang nodigt iedereen die in politiek geïnteresseerd is van harte uit voor een unieke avond.

Bij de start van de avond zal onze nieuwe burgemeester Jacco van der Tak de aanwezigen toespreken in de raadzaal. Daarna zal onze eigen Lokaal Belang wethouder, Mijntje Pluimers, iets vertellen over haar eerste jaar als wethouder.

Vervolgens zal zij ons rondleiden in het gemeentehuis waarbij we een kijkje zullen nemen op de afdeling waar zich de kamers van de burgemeester en wethouders bevinden. Maar kijken we ook in de ruimte waar wekelijks het college vergadert. En natuurlijk slaan we de kamer van onze LB-fractie niet over. Kortom, een unieke avond achter de schermen.

Na afloop van de rondleiding zal er een hapje en een drankje geserveerd worden in en rond de fractiekamer van Lokaal Belang.
 

Wanneer?   Op 15 juni a.s. Inloop vanaf 19.15u, start om 19.30u

Waar?          Aan de ingang van het Oude Raadhuis

Wie?            Iedere inwoner van onze gemeente die in politiek geïnteresseerd is


Indien je komt, wat wij natuurlijk hopen, laat via een mailtje even weten of je komt: Janwillemvdborn@gmail.com

Graag tot 15 juni! 
Esther, Walenka, Paul, Randy en Jan Willem

Lees verder

Vergroening Barneveld-Centrum gaat beginnen! Bomenplan van start!

17-05-2023

Vergroening Barneveld-Centrum gaat beginnen! Bomenplan van start!

Lokaal Belang heeft zich áltijd ingezet voor vergroening ook in Barneveld.
Het gaat nu écht gebeuren; het Bomenproject Barneveld-Centrum is van start.
Lokaal Belang is trots en blij met deze investering van de gemeente. 
De concrete uitwerking start, na een goede en participatieve voorbereiding, vanaf deze week.
Omwonenden krijgen de mogelijkheid te kiezen. Meer informatie vindt u hier.

Lees verder

Persbericht LB antwoorden brandbrief aanrijdtijden ambulance

03-05-2023

Lokaal Belang fractie krijgt antwoord van Ministerie van VWS en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden op brandbrief over verslechteren ambulancezorg

Op 8 maart jl. heeft de fractie van LB een brandbrief verstuurd naar aanleiding van het opnieuw verslechteren van de aanrijtijden van de ambulances bij spoedritten, de zogenaamde A1-ritten. De fractie van Lokaal Belang maakt zich grote zorgen over alsmaar verder verslechterende aanrijtijden van ambulances van de afgelopen jaren. Zeker in het licht van de enorme groei van onze gemeente. Lokaal Belang heeft in deze brandbrief een oproep gedaan dat er niet langer kan worden gewacht en dat maatregelen om deze aanrijtijden te verbeteren, noodzakelijk zijn. In deze brief heeft de fractie tevens aangegeven grote waardering te hebben voor de ambulance-medewerkers en hun enorme betrokkenheid bij dit belangrijke werk. De concrete vraag van Lokaal Belang was om op korte termijn in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars, de veiligheidsregio en alle andere betrokken partijen om er zo voor te zorgen dat de 15-minutennorm van aanrijtijden van ambulances in al de dorpen van onze gemeenten wel gehaald gaat worden.

Fractievoorzitter Jan Willem van den Born: “Wij zijn zeer verheugd dat er op korte termijn een informatiebijeenkomst wordt belegd voor de burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad vanuit de VGGM. Deze vindt binnenkort al plaats namelijk op dinsdag 16 mei a.s., om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij zullen onze zorgen ook dan weer onder de aandacht brengen en verzoeken om concrete inzet de aanrijdtijden te verbeteren.”

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ook geantwoord richting de fractie van Lokaal Belang. De VGGM heeft aangegeven dat zij de NZa en IGJ zullen informeren naar aanleiding van de brandbrief en de daarin gemelde cijfers over aanrijtijden. Daarover is onze fractie zeer verheugd, want actie is noodzakelijk. Aanrijtijden van ambulances zijn cruciaal; het gaat tenslotte om levensreddend handelen in noodsituaties. Maar ook in het licht van onze gemeente waar de afstanden soms groot zijn. Prestatienormen zijn er niet voor niets. Juist bij langer voortdurende verslechtering van de prestaties zal er moeten worden ingegrepen en kan een gemiddelde voor een Veiligheidsregio niet een reden zijn de (soms erg) slechte cijfers van een gemeente te accepteren.

Het is de taak van de lokale politiek om alle instanties die hier een rol in spelen te informeren en zo nodig via een brandbrief haar zorgen over te brengen. Lokaal Belang is tevreden dat de brandbrief goed is ontvangen en dat er direct acties zijn uitgezet. Wij hopen op positieve ontwikkelingen.”

Persbericht 3 mei 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 26 april 2023

28-04-2023

Koningsnacht heeft in den lande vele verschijningsvormen. In Barneveld kan dat zomaar een raadsvergadering betekenen, zo bleek. De raadsleden zaten vol goede moed achter de oranje soezen geposteerd toen Burgemeester van der Tak de vergadering opende.

Bij het vaststellen van de agenda vroeg de VVD het agendapunt “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid” van de agenda te halen omdat zij het niet rijp voor besluitvorming achtten. Dit zagen, op de fractie van Burger Initiatief na, de andere fracties anders. Vervolgens verzocht de SGP om na afloop van de vergadering gezamenlijk het Wilhelmus te zingen. Hierop was geen bezwaar vanuit de raad.

Om het eerste punt op de agenda, pilot onderzoek arbeidsmigrantenhuisvesting, te begrijpen is het belangrijk om wat achtergrondinformatie te hebben. In het verleden zijn er zeer strakke kaders gesteld waarbinnen het mogelijk is om een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten te krijgen. Zo streng, dat er ongeveer niets mogelijk bleek, met als gevolg dat de huisvesting veelal plaats vindt in huizen in de centra van de verschillende dorpen. De wethouder vroeg om eens een onderzoek te mogen doen naar twee ideeën die niet binnen de gestelde kaders passen en dus eigenlijk bij voorbaat zouden moeten worden geweigerd. Hoewel CU vergeefs trachtte middels een amendement, een dwingende wijziging van het voorstel, het buitengebied tot een “no go area” te maken voor wat betreft dit plan, gingen de partijen akkoord met de pilot. Heel duidelijk is gesteld dat het gaat om een onderzoek of er buiten de kaders goede mogelijkheden zijn. Er vindt in de praktijk geen enkel initiatief plaats zonder dat de raad hierover heeft beslist.

Hierna de “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid”. Het functieveranderingsbeleid ziet erop dat van de vierkante meters van afgebroken agrarische gebouwen elders in het buitengebied 70% mag worden herbouwd. Dit heeft in het verleden erg goed gewerkt. Doordat er een levendige handel in zogenaamde sloopmeters binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt heeft bijvoorbeeld een oude schuur van een agrarisch bedrijf veel waarde. De betreffende agrariër kan zijn schuur beter slopen en de vierkante meters verkopen dan dat hij de boel laat verpauperen. Geen oude leegstaande schuren in het buitengebied dus en door de 100% naar 70% regel een afname van bebouwing. Iedereen blij, zou je zeggen. Behalve de Raad van State, zo bleek. Zij stelden onlangs dat de regels niet werden toegepast zoals ze zijn opgeschreven. De gemeentelijke juridische dienst heeft de regels herschreven, vervolgens vond er een externe juridische toets plaats en daarmee zou het allemaal “Raad van State proof” moeten zijn. VVD vertrouwde het nog niet zo, echt duidelijk waarom niet werd dit niet bij de andere fracties. Daarom werd de voorgestelde aanpassing aangenomen.

De bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley volgde. Een mooi document met prachtige gezamenlijke doelen van de diverse gemeenten waar het aankomt op bereikbaarheid. Prachtig hoor, zo stelde Marleen Blankenburgh van Lokaal Belang. Maar als het rijk vervolgens via de woondeal een afspraak met de regio maakt voor de bouw van duizenden huizen en enkele weken later zegt dat het knooppunt A1-A30 nog lang niet aan de beurt is voor een oplossing, dan ontbreekt er wel iets fundamenteels aan dit stuk. Zij diende daarom een motie (een belangrijke aanbeveling) in die vroeg om een krachtige lobby om het rijk op dit punt toch echt op andere gedachten te brengen. Deze motie werd medegetekend door CU, SGP en CDA en verder unaniem gesteund door de overige fracties. Hetzelfde resultaat kon Blankenburgh bijschrijven over haar amendement (ook deze samen ingediend met CDA, CU en SGP) dat oproept tot betaalbaar openbaar vervoer en een verbetering (en zeker geen verschraling) van het ov in de kleine kernen. VVD wist, met zeer geringe inspanning, ook een motie te schrijven die het niet haalde. Deze motie leek wel erg op de motie van Blankenburgh met wat verdere strekking.

Als laatste werd een Integrale aanpak Middelengebruik besproken. Er is veel beleid op het gebied van repressie (het is al gebeurd en dan gaan we acteren), de voorliggende aanpak is vooral gericht op voorkomen. Mona Tamaëla van Lokaal Belang vertelde in haar “Maidenspeech” dat er bij haar thuis geen ruimte was voor grappen en grollen met drugs en alcohol. Moeder Tamaëla was van de strakke lijn. Waar zij vóóraf duidelijk was over de regels, wilde de VVD meer controle en handhaving achteraf in het plan zien. Zij dienden hiervoor een motie in. Gewoon voor de bühne, zo stelde Pro98. CU gaf aan dat er al erg veel repressief beleid is in de gemeente op dit punt, meer dan elders. Als CU dit zegt, met 40% politiemannen in haar fractie, zullen we dit toch moeten geloven. Al stelde Henk Wiesenekker duidelijk dat hij deze avond als raadslid en niet als politieman aanwezig was. Het voorstel werd aangenomen, de VVD-motie werd niet in stemming gebracht maar aangehouden.

Toen na de vergadering de mannenbroeders van de SGP het tempo bepaalden van het gezongen Wilhelmus werd een korte vergadering toch nog opgerekt tot half elf.

De volgende raadsvergadering is woensdag 31 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Marleen Blankenburgh bij de Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2023-2026

27-04-2023

Voorzitter,
Nederland loopt vast, o.a. op het gebied van infrastructuur en woningbouw. Oorzaak: stikstof. Dat is de boodschap die we bijna dagelijks vanuit de Tweede Kamer te horen krijgen. Ook lokaal en regionaal worden we hiermee geconfronteerd. Op 29 maart werd bekend gemaakt dat door de minister een streep gezet is door de aanpak van knooppunt A1/A30. Dat terwijl dit knooppunt bovenaan de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat stond. Het is volstrekt onzeker hoe dit verder gaat. “Latere kabinetten moeten vervolgens kijken of zij er nog geld vrij voor willen maken” aldus de minister. Dit bericht lijdt tot grote zorg over de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld, de regio en de provincie Gelderland.

Het belang van aanpak van het knooppunt A1/A30 en de jarenlange lobby vanuit de regio wordt uitdrukkelijk benoemd in de Bereikbaarheidsagenda die nu voorligt. Dit knooppunt bij Barneveld heeft namelijk een enorme impact op omliggende gemeenten. Ook wordt de koppeling gemaakt met de woningbouwopgave, de recent afgesloten woondeal d.w.z. de verplichting tot bouw van 25.000 nieuwe woningen in 2030.

Ik citeer:
“In 2022 heeft de regio goede afspraken gemaakt met het rijk over de woningbouw en bereikbaarheid. Een goede aansluiting van de regio op de corridors A1 en A12, zowel via de weg als via spoor, is essentieel om die toename op te vangen en de verbinding met de Randstad en de stedelijke regio’s in het oosten van het land op peil te houden. We kijken hier uiteraard ook naar de (auto)knelpunten op deze corridors”

Essentieel voorzitter, d.w.z. zeer belangrijk... noodzakelijk... onmisbaar

Tot 2040 komen er in de regio naar verwachting zelfs 40.000 nieuwe woningen bij met daarbij een verwachte groei van het aantal inwoners naar ruim 500.000. We hebben het dan over 1/3 meer inwoners. Inwoners die hun huizen uitkomen en de weg op zullen gaan. Ook via de A30 en de A1. Hoe moet dat dan? vragen wij ons af als de knooppunten Hoevelaken en A1/A30 niet tijdig worden aangepakt.

Lokaal Belang vindt het niet uit te leggen dat er enerzijds een woningbouwopdracht gegeven wordt vanuit het Rijk en we anderzijds als gemeente en regio een paar maanden later in het ongewisse worden gelaten of (en wanneer) er een oplossing komt voor een groot knelpunt in de infrastructuur. Wel duidelijkheid over de woondeal, geen duidelijkheid over de infra. Dat kan niet!

VZ. We komen dan ook met een motie, waarmee we een krachtig signaal willen afgeven naar Den Haag. Op deze manier komen we klem te zitten bij de uitvoer van de woondeal en loopt het verkeer in en rond Barneveld letterlijk vast.

Deze motie is medeondertekend door CU, CDA en SGP.
De motie 'Gevolgen uitstel aanpak knooppunt A1/A30 voor Woondeal' is unaniem aangenomen

 

Voorzitter,
dan heb ik nog een amendement m.b.t. het OV.

Het openbaar vervoer zou een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor het autogebruik.
Dan is het wel belangrijk dat het trein- of buskaartje betaalbaar blijft voor de gebruikers en dat er voldoende aanbod is.

In de bereikbaarheidsagenda mis ik de aandacht voor het betaalbaar houden van het OV. In de commissie gaf de wethouder aan dat de gemeente Barneveld in een brief aan de verkenner van de Provincie die betaalbaarheid aan de orde heeft gesteld. Daarmee is nog niet duidelijk hoe de regio er precies instaat. Met ons amendement willen we dan ook die betaalbaarheid voor de inwoners als aandachtspunt meegeven.

Het op peil houden van de huidige OV-lijnen is een goed uitgangspunt. Wij zien daar nog wel graag een stapje bij, dat er waar mogelijk opgeschaald wordt in bijv de frequentie of misschien zelfs een extra buslijn. Bijv. tussen Barneveld en Nijkerk.
Als ik verhalen hoor dat iemand die om op haar stageplek te kunnen komen als oplossing maar een auto koopt omdat het met de bus niet te doen is vanuit het dorp waar ze woont, dan is er nog veel winst te halen.

Uiteindelijk gaat de Provincie over het bus- en treinvervoer, maar wij kunnen wel onze wensen en de belangen van onze inwoners kenbaar maken, rechtstreeks en via de regio.
Dat laatste beogen wij dan ook via dit amendement.

Mede ingediend namens het CDA, CU en SGP
Het amendement 'Betaalbaarheid, toegankelijkheid en opschaling Openbaar Vervoer' is unaniem aangenomen.

Lees verder

Maidenspeech Mona Tamaela

27-04-2023

Mijn broer en ik zijn opgegroeid in een kansrijke omgeving. We hebben een strenge opvoeding gehad, waarbij normen en waarden een belangrijke rol speelden (ik hoor mijn moeder nog zeggen en ook wijzen met dat vingertje: “luister, je en jij zeg je tegen je vriendinnetjes en ik ben je moeder dus is het u!”). Maar…naast die strenge regels, hebben we vooral een liefdevolle opvoeding gehad. Voor zover het mogelijk was, mochten we en konden we alles doen. Vrienden en vriendinnen waren en zijn nog steeds - zelfs al 30 jaar! - van harte welkom en ja, zoals het in de Molukse cultuur gaat, iedereen mag, herstel: “moet” blijven eten. Dat het in ieder gezin niet zo vanzelfsprekend is, zoals het bij ons ging en nog steeds gaat, dat hebben onze ouders destijds al duidelijk gemaakt. Het is triest dat er jongeren zijn die vanwege hun thuissituatie naar de alcohol of drugs grijpen. Dit omdat zij zich verwaarloosd voelen of niet gewenst zijn. Of in aanraking komen met verkeerde vrienden en daardoor op het criminele pad belanden.

In 2006 werden onze jongeren in het dagblad Trouw de ‘zuipschuiten van Europa’ genoemd. Dit soort alarmerende berichten over het middelengebruik van de Nederlandse jeugd zorgde ervoor dat er meer aandacht kwam voor preventieve maatregelen. Jongeren en hun ouders werden, via voorlichtingscampagnes vanuit de Rijksoverheid en door middel van preventie op scholen, hierop aangesproken. De aandacht hiervoor is nu gedaald en dat terwijl het middelengebruik van jongeren de afgelopen jaren echter niet meer afneemt. Het is belangrijk dat hier verandering in komt. Dit geldt ook voor de gemeente Barneveld. Het gebruik van alcohol bijvoorbeeld is al jarenlang te hoog.

Ondanks alle al ingevoerde preventieve maatregelen blijft het middelengebruik onder de jongeren aantoonbaar veel te hoog. Het voorkomen en verminderen van alcohol en drugsgebruik is van groot belang voor een vitale samenleving en persoonlijk welbevinden. Laten we daarom vooral deelnemen aan het programma “Opgroeien in een kansrijke omgeving”. Gun alle jongeren een kans om zichzelf te kunnen ontplooien; zo mogelijk vanuit een liefdevol gezin, zoals mijn broer en ik dat hebben meegekregen, of desnoods dankzij de opgedane ervaringen tijdens hun jeugd buiten het eigen gezin.

Voorzitter, het is goed dat er een integraal plan komt voor de aanpak tegen middelengebruik. Alcohol en drugs kunnen jonge levens kapot maken. We moeten doen wat we kunnen om dit tegen te gaan en nog liefst het middelengebruik verminderen.

Daarom stemt onze fractie van harte in met dit integraal plan middelengebruik en daarbij met deelname aan het programma ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving”.

Dank u wel, voorzitter

Bijdrage van LB-raadslid Mona Tamaëla in de raadsvergadering van 26 april 2023 bij het raadsvoorstel Integraal plan middelengebruik

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande plannen uitbreiding veevoederfabriek Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving

24-04-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bedrijfsmatige ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving.

Lokaal Belang heeft een mail ontvangen van een bezorgde Voorthuizenaar die ons wees op een informatiebrief van de firma Brons uit Voorthuizen aangaande geplande informatiebijeenkomsten op 9 en 15 mei a.s. ten aanzien van de wens verhogen van de productiecapaciteit en vergunningsaanvraag.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners op een prettige manier kunnen samenleven; in een veilige schone omgeving waar iedereen een bijdrage levert en de verantwoordelijkheid voelt voor die omgeving. Zowel in 2018 als in 2022 heeft Lokaal Belang in haar verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor in de gemeente gevestigde bedrijven in dorpscentra (Barneveld en Voorthuizen). Wat Lokaal Belang betreft horen dergelijke omvangrijke bedrijven, veevoerderbedrijven, niet in dorpscentra thuis. Tegelijkertijd begrijpen wij goed dat het belangrijk is dat bedrijven de ruimte hebben om op een veilige en goede manier te ondernemen. Daarom ziet Lokaal Belang graag dat wordt ingezet op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten. Een veevoederfabriek hoort niet thuis in een woonwijk. Lokaal Belang vindt tevens dat het college geen medewerking zou moeten verlenen aan nieuwe vergunningen die verdere uitbreiding veevoederfabriek Brons in Voorthuizen mogelijk maakt.

Verder hebben wij destijds een aantal maal onze zorgen geuit over de verkeers(on)veiligheid, toename van het zware vrachtverkeer en activiteiten, ervaren geur- en geluidsoverlast ten aanzien van dit bedrijf. Zeker gezien het feit dat in de directe omgeving woonhuizen staan. Met enige regelmaat krijgen wij ook bezorgde signalen uit Voorthuizen zelf. Wij hebben daar via technische vragen een paar keer aandacht voor gevraagd. Ons is medegedeeld dat het een provinciale inrichting betreft waardoor de Provincie het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt de vergunningverlening voor de Provincie en bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de Provincie het toezicht en de handhaving ondergebracht.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van deze brief?
 2. Heeft het college berichten en/of signalen ontvangen van een mogelijk aanstaande vergunningaanvraag?
 3. Hoe kijkt het college aan tegen deze vergunningsaanvraag; zijnde volgens de firma zelf, vergroting van de productiecapaciteit?
 4. Wij stellen het op prijs dat het bedrijf actief de buurt betrekt en informatieavonden organiseert. Zou u bereid zijn om in het kader van betrokkenheid contact op te nemen met het bedrijf en te vragen of u als gemeente als toehoorder aanwezig kan zijn? Op deze manier hoort de gemeente uit eerste hand wat de vragen en antwoorden op deze kwestie zijn en bent u goed op de hoogte.
 5. Is het college het met ons eens dat de bestaande situatie voor nu een gegeven is, maar dat wel moet worden ingezet op voorkomen van verdere uitbreiding en verdere overlast? Kunt u dat toelichten?
 6. Klopt het dat wat ons eerder is gemeld dat vergunningsverlening, toezicht en handhaving nog steeds een bevoegdheid is van de Provincie, of is dat veranderd?
 7. Wij hebben eerder onze zorgen geuit over de leefbaarheid, verkeers(on)veiligheid en toezicht en handhaving op dit bedrijf. Heeft u naar aanleiding van klachten van inwoners en de geuite zorgen en vragen van onze kant, aanleiding gezien om de contacten over dit bedrijf met de Provincie te intensiveren? Wat is daar uit voortgekomen?
 8. Is het college het met ons eens dat uitbreiding van de productiecapaciteit en de daarmee gepaard gaande toename aan zwaar vrachtverkeer op een nog her in te richten toegangsweg van Voorthuizen niet wenselijk is?
 9. Spelen er op dit moment handhavingskwesties voor zover u weet?
 10. Bent u bereid om met betrekking tot deze casus u in te spannen om met de Provincie in overleg te treden; enerzijds om meer informatie te krijgen over de vergunningsaanvraag, maar anderzijds om onder de aandacht te brengen wat de aanwezigheid van dit bedrijf betekent voor de leefbaarheid van Voorthuizen en de zorg daarover in te brengen?
 11. Bent u tevens bereid om op een redelijke termijn in te zetten op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten? Wij realiseren ons terdege dat dit een ingewikkeld en langdurig proces kan zijn, maar het starten ervan lijkt ons waardevol en belangrijk. Zeker gezien het feit dat ook het Rijk en provincies de waarde zien van uitplaatsing van bedrijven in woongebieden; ook in relatie tot mogelijke woningbouw.
 12. Heeft u verder nog informatie die relevant is in relatie met bovenstaande vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Jan-Willem van den Born
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 20 april 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 22 maart 2023

23-03-2023

Raadslid van de Wildenberg vergiste zich in haar tekst en ze was ook wat rillerig, zo zei ze. In de bijdrage van collega De Knegt kwam de verklaring: “We leven in een gure tijd”, zo sprak hij. Gelukkig, zag je van de Wildenberg denken, ik was al bang dat ik griep kreeg.

Maar wat was er allemaal aan voorafgegaan? Dat begon eigenlijk al in de namiddag. Zo’n vijftien belangstellenden hadden zich aangemeld om als gast van de raad een raadsvergadering bij te wonen, met een uitleg en diner vooraf. Zij zagen bij aanvang van de vergadering fractievoorzitter van de ChristenUnie Wiesenekker een zorgvuldig voorbereide motie (een belangrijke aanbeveling) terugtrekken. Hij was voornemens artikel 1 van de grondwet (grofweg: Iedereen is gelijk en wordt gelijk behandeld) in de hal van het gemeentehuis te laten schilderen. Er was hem in de aanloop naar het moment van indienen gebleken dat dit eerder tot verdeeldheid dan tot verbroedering zou leiden.

Verbroedering was ook de bedoeling van het volgende agendapunt, inclusieve taal. Al zouden de indieners wellicht dit woord niet gekozen hebben. De personen Van de Berg en De Man (beiden Pro’98) schreven in hun eerste jaar als raadslid een initiatiefvoorstel. Voorwaar geen klein klusje. Het leverde hen dan ook veel complimenten op van de overige fracties. Het deel van het voorstel dat toezag op eenvoudiger taalgebruik in de raad en in ambtelijke stukken kon ook nog wel op de goedkeuring van de andere raadsleden rekenen. Moeilijker werd het op het punt van inclusief taalgebruik. De aanvankelijke “verboden lijst” was al uit het voorstel gehaald, maar dan nog. Allemaal te “woke” zo gaf De Knegt het gevoel aan van velen in de zaal. Toen van den Born (Lokaal Belang) er nog bij vertelde dat hij Pro’98 eigenlijk een pot vond die de ketel zijn zwart zijn verweet was het wel duidelijk. Dit ging niet aangenomen worden. En zo geschiedde.

Arend Flier sprak nog als een hedendaagse Kapitein Haddock over duizend bommen en granaten die op kosten van de landelijke overheid konden worden opgeruimd. De burgemeester, die deze avond zijn debuut maakte als voorzitter van de raad, gaf aan dat hij met enige creativiteit wellicht gelden uit het Haagse zou kunnen halen en daarmee tegemoet zou kunnen komen aan de geuite wens.

Daarna stond ook de werkwijze van de raad nog ter discussie. Uit hun eigen midden had de raad een groepje gekozen die eens moest kijken hoe de processen eenvoudiger en sneller zouden kunnen lopen. Een set aan wijzigingen werd door iedereen omarmd. Eén punt lag echter wat gevoelig. Het is het recht van een raadslid om een punt op de agenda te zetten van de raadsvergadering voor de meningsvorming. De werkgroep stelde voor om dit te wijzigen en voortaan te stellen dat er twee fracties nodig zijn voor een agendering tenzij een fractie een motie of amendement wil indienen. Niet wenselijk want niet democratisch, stelde van Schaik (VVD). Eigenlijk wel terechte kritiek, zo vonden velen. Uiteindelijk werd het voorstel zodanig aangepast dat de betwiste regel eruit verdween.

Na afloop werd aan één van de gasten van de raad gevraagd wat hij nou eigenlijk het hoogtepunt vond van de zojuist gehouden vergadering. Het antwoord: “Dat de burgemeester bonbons uitdeelde aan de leden van de werkgroep” zette de raadsleden weer met beide benen op de grond. Onderweg naar huis constateerde menigeen dat De Knegt gelijk had toen hij zei dat we in een gure tijd leven.

Lees verder

Boomplantdag 15 maart 2023: Lokaal Belang plant notenboom in Stroe

17-03-2023

Woensdag 15 maart was het weer Nationale Boomfeestdag. Op deze feestelijke dag plant Lokaal Belang traditiegetrouw ieder jaar, in overleg met de gemeente Barneveld, een boom in een van de kernen van onze gemeente. Dit jaar is het een mooie grote walnotenboom geworden die geplant is op het veldje achter dorpshuis De Hofstee in Stroe. Lokaal Belang hoopt dat deze boom het goed zal doen en over een paar jaar de inwoners van Stroe iedere herfst zal verwennen met heerlijke walnoten.

Lees verder

Persbericht LB Podcast Lokaal Geluid

10-03-2023


Lokaal Belang maakt politiek toegankelijk in nieuwe podcast: “Lokaal Geluid”. Een podcast over politiek, maar dan interessant en begrijpelijk. En vooral kort, en krachtig.

De fractie van Lokaal Belang lanceert de eerste aflevering van haar nieuwe podcast, “Lokaal Geluid”. In deze podcast bespreken wij minimaal 6 keer per jaar actuele, politieke of maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat iedereen die geïnteresseerd is, op de hoogte is van wat er in het gemeentehuis van Barneveld gebeurt, maar ook daarbuiten.

In de podcastserie zullen een aantal onderwerpen door raadsleden worden toegelicht en ook door inwoners ingebrachte onderwerpen en thema’s komen aan bod. Een inwoner uit Voorthuizen mailde ons vorig jaar met de volgende opmerking: “Niet iedereen weet precies waar het over gaat, maar iedereen heeft er vaak wel een mening over. Maar wat betekent het nu echt voor ons wat jullie daar allemaal in het gemeentehuis met elkaar bespreken?”

Jan Willem van den Born, fractievoorzitter: “We liepen al even rond met het idee om een podcast te maken. Deze opmerking was een helder geluid en gaf de doorslag om te besluiten met een podcast te komen. Afgelopen februari hebben we een tijdje proefgedraaid en nu gaan we echt de lucht in! Tijdens het proefdraaien werd het ons duidelijk dat onze podcast kort en krachtig moet zijn. Maar ook dat we daarbij geen onderwerp uit de weg zullen gaan. Bijvoorbeeld een podcast die gaat over het ‘ketenbeleid’, want wat is dat nou eigenlijk? Hoe kan je daar als jongere uit de gemeente Barneveld mee te maken krijgen, of hoe krijg je daar als ouders mee te maken? Of het nu gaat om het klimaatakkoord, stikstof of de gezondheidszorg; alles moet besproken kunnen worden.

In de eerste aflevering van Lokaal Geluid gaan Paul Overgaauw en Nadeche van Veen in gesprek over het beleid van ‘de participatieladder’, dat vanaf 1 januari 2023 ingezet wordt door de gemeente Barneveld. Welke ladder kan je op, en wat vind je op welke trede? En hoe hoog is die ladder nou eigenlijk?

De podcast is te beluisteren op het YouTube kanaal van Lokaal Belang. YouTube is bekend, laagdrempelig én een vrij toegankelijk kanaal dat dagelijks al door veel mensen gebruikt wordt. Wij hopen als Lokaal Belang op deze manier écht het ‘Lokale Geluid’ te laten horen. De podcasts van Lokaal Belang zullen tussen de 7 en 10 minuten gaan duren, zo is de drempel laag om in te stappen. ‘Lokaal Geluid’ is vanaf vandaag online te luisteren en te vinden op onze website www.lokaal-belang.com.

Barneveld, 10 maart 2023

Lees verder

Persbericht LB stuurt brandbrief over aanrijtijden ambulance naar Den Haag

08-03-2023

Als elke seconde telt…Brandbrief naar Den Haag
Lokaal Belang heeft een brandbrief naar de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en de leden van de Tweede Kamer gestuurd, om tot daadwerkelijke oplossingen te komen om ambulances bij spoedritten op tijd te laten zijn in de gemeente Barneveld.

Wederom verslechtering aanrijdtijden ambulance
Sinds 2017 houdt Lokaal Belang nauwkeurig de aanrijdtijden van de ambulance bij spoedritten (zogenaamde A1-ritten) in de dorpen van de gemeente Barneveld bij. Helaas hebben wij al jaren moeten constateren dat de gestelde norm van 95% op tijd zijn (binnen 15 minuten aanwezig bij het noodgeval) niet gehaald wordt. Daarnaast is er, naast kleine en tijdelijke verbeteringen, op structurele basis sprake van verslechtering van de aanrijdtijden. Zowel voor de gemeente als geheel (nu 84,5%) als de dorpen op zich. Alle dorpen (los van een stukje buitengebied Achterveld) scoren onvoldoende. Vele dorpen, veelal noordoostelijk gelegen dorpen scoren zelfs fors onder de norm; Garderen (67,1%), Kootwijk (47,4%), Kootwijkerbroek (77,1%), Stroe (63,3%) en Terschuur (77,4%). Maar ook Voorthuizen (80%) en Zwartebroek (88,6%) scoren slecht (zie bijlage 1).

Inzet tot verbetering
Het gevoel van urgentie wordt al jaren breed in de gemeente ervaren. Er is op diverse manieren nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, bijvoorbeeld door agenderingen in commissievergaderingen, dringende moties (mei 2018, november 2022) die oproepen tot actie, samenwerking en bovenal het daadwerkelijk verbeteren van de ambulance aanrijdtijden. Maar ook schriftelijke vragen (mei 2019) die opriepen tot creativiteit, koppelingskansen en interregionale samenwerking. Helaas hebben die tot niets geleid; sterker nog, er is alleen maar verslechtering opgetreden. Ook de Tweede Kamer zelf vroeg middels een motie om verbetering van de aanrijdtijden van ambulance in de Provincie Gelderland (2019).

Onacceptabel
Het is voor Lokaal Belang onverteerbaar en onacceptabel dat het afhankelijk is van je woonplaats hoe groot je kans op overleven is in geval van nood. In acute noodsituaties is het van levensbelang om te kunnen rekenen op zorg van professionals, zoals ambulancemedewerkers. Wij hebben respect voor het moeilijke en ingrijpende werk wat zij doen. Aan hen ligt het niet. Wij begrijpen ook dat het in onze grote gemeente een uitdaging is om al onze inwoners op tijd te kunnen bereiken. Echter, prestatieafspraken (cijfers) zijn er niet voor niets en om deze te behalen is (extra) inzet nodig. Dat er meer vraag is naar spoedritten is in een groeigemeente logisch en mag geen verzachtend argument zijn. Tenslotte, de groei van onze gemeente is al jaren aan de gang en bekend. Daar horen zorgverzekeraars en andere betrokkenen op te anticiperen. Maar los van de groei blijven de cijfers en de ontwikkeling daarvan schrikbarend en dat al 5 jaren lang. De betrokken organisaties als de VGGM en zorgverzekeraars hebben een nadrukkelijke verantwoordelijkheid. Het is moeilijk te accepteren dat zorgverzekeraars zo’n grote invloed hebben op de ambulanceposten en kennelijk niet ingrijpen en investeren.

Noodkreet en oplossing
Lokaal Belang ziet geen andere manier meer dan de weg naar Den Haag en de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders via een brandbrief indringend te verzoeken concreet, adequaat en snel met oplossingen te komen (bijlage 2). Die oplossingen zijn in de ogen van Lokaal Belang (meer) uitrukposten en meer ambulances met eventuele regionale samenwerking. De samenleving heeft er recht op.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB kap 2 essen Schoonengweg Voorthuizen

16-02-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 2 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan de Schoonengweg 2 te Barneveld.

Zoals bekend is Lokaal Belang voor het behoud van bomen en groen in onze kernen. Afgelopen vrijdag 10 februari 2023 werden wij dan ook onaangenaam verrast door berichten vanuit de hoek Boeienkamp/Schoonengweg in Voorthuizen. Het betreft de 2 bomen waarvoor eerder een vergunning is aangevraagd in 2021 om de illegale demping van de sloot door de eigenaar van het perceel aan de Schoonengweg 2 op te lossen. De vergunningaanvraag is later ingetrokken omdat het Waterschap het toch niet nodig achtte. Overigens is in 2021 geconstateerd dat het geen populieren waren maar essen (zie bijlage 1).

Lokaal Belang heeft al eerder aandacht gevraagd voor ontwikkelingen rond dit perceel en nu hebben wij weer een aantal vragen waarop wij, gezien de ontstane commotie in de buurt, graag antwoord zouden ontvangen.

 1. Uit navraag blijkt dat deze 2 grote bomen zonder vergunning zijn gekapt. Het betreft (zoals bekend sinds 2021) essen en geen populieren en voor essen langs de doorgaande weg dient wel degelijk een vergunning te worden aangevraagd (zie bijlage 2). Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partij?
   
 2. Is er sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is en kunt u ook waarborgen dat controle op uitvoering hiervan volgt?
   
 3. Zo ja, kunt u opleggen dat er 2 gelijkwaardige grote bomen op dezelfde plek worden herplant?
   
 4. Klopt het dat op 10 februari jl. (vòòr 15:50 uur) de ODDV telefonisch onbereikbaar was voor omwonenden die contact probeerden te zoeken in verband met dit voorval?
   
 5. Op welke wijze is het mogelijk (te maken) dat inwoners alle dagen van de week dringende meldingen telefonisch kunnen doen bij de gemeente en ODDV zodat direct kan worden ingegrepen bij mogelijk illegale activiteiten? Hiermee kunnen mogelijke illegale en onomkeerbare activiteiten gestopt worden en bomen behouden blijven.
   
 6. Ter plekke constateerden wij tevens een rij grote zwerfkeien in de berm langs de smalle weg. Wat is daar de reden van en mogen deze daar uit verkeersveiligheids-oogpunt zomaar neergelegd worden?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

 

Lees verder

"Uit de raad" - 8 februari 2023

09-02-2023

Omdat Burgemeester Luteijn op deze avond zijn laatste vergadering in Barneveld voor zou zitten was er een diner in het bedrijfsrestaurant georganiseerd. De voltallige raad nam hieraan deel om zo een feestelijk tintje te geven aan het naderende afscheid van de burgervader. Tussen het hoofd- en het nagerecht sprak griffier Iede Bakker mooie woorden over de hoofdpersoon van de avond. Hij zette deze toespraak luister bij door een zelf geschreven lied ten gehore te brengen. Hij bleek een fraaie sopraan tot zijn beschikking te hebben. De onvermoede kwaliteiten van de ondersteuner van alle raadsleden kwamen hem op een luid applaus te staan. Zo vond het eerste hoogtepunt van de avond al plaats voordat de gong voor aanvang van de vergadering geklonken had.

Toen de eigenlijke vergadering om half acht van start ging was er weinig tijd om rustig warm te draaien. VVD-er van Schaik trapte af met zijn bijdrage over de kaderbrief regio Foodvalley. Hij had er duidelijk zin in. Een burgemeester uit een buurgemeente moest zich niet bemoeien met onze woningbouw en er was wel erg veel gedram komend vanuit het geldverslindende samenwerkingsverband, was samengevat zijn stelling. Uiteindelijk werd de kaderbrief vastgesteld. Vooraf aan dit agendapunt was John van Ginkel al beëdigd als raadscommissielid voor de SGP. Daarmee beschikt deze partij vanaf nu over een elftal aan raads(commissie)leden, en zal er gevochten worden om portefeuille inhoud.

Het volgende agendapunt betrof de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley. In de commissie was er al het één en ander gezegd over een nabetaling die moest plaatsvinden zodat dit onderwerp niet al te zeer naar de voorgrond kwam. Noemenswaardig was het amendement (een dwingende wijziging) waarbij indieners VVD, Pro98 en CDA, Lokaal Belang en Christen Unie wisten te overtuigen van het belang van het Live Streamen van de vergaderingen. Voor transparantie mag je de Lokaal Belangers ’s nachts wakker maken dus een grote verrassing was dit niet.

Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) werd vervolgens behandeld. Een nieuwe werkwijze voor dat wat een gemeente al tientallen jaren doet. Investeren in de samenleving (scholen, wegen, sportaccommodaties enzovoorts), en hier geld voor lenen.  Het MIP brengt een plafond per jaar aan in deze investeringen, geeft (uiteindelijk) een doorkijk naar de investeringen over lange periode en laat de financiële consequenties van de keuzes zien. Geen echt nieuw beleid dus maar veel meer  een structurering van bestaand beleid. Maar toch, opeens wilde de VVD gaan sparen voor scholen en wilde Pro98 de rekening zien die in november al was gepresenteerd tijdens de begrotingsbehandeling. Het is nog wat wennen, dus legde Wethouder Oosterwijk het, niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst, nog maar weer eens uit. Op Pro98, VVD en BI na konden de partijen zich vinden in het voorstel.

Het venijn zat deze avond in de spreekwoordelijke staart. Daar waar het college vond dat zij gesteld waren voor de keuze het gehele traject van de Rebellaan en Troelstralaan 30 km danwel 50 km te maken, zagen diverse fracties dat er tussen zwart en wit ook nog grijs bestaat. Een deel van het traject 50 km maar op een deeltraject 30 km. Waar Lokaal Belang en Pro98 aanvankelijk gelijk opliepen en zo tot een gezamenlijke motie (een belangrijke aanbeveling) dachten te kunnen komen, liep dit spaak. Pro98 wilde veel tempo en een dwingend karakter. Lokaal Belang vond door uitvoerig speurwerk en gesprekken dat een motie met realistischer verwachtingen omtrent “het wanneer” een betere optie was. Twee moties dus, dezelfde strekking, op de aanwijzing wanneer het moest plaatsvinden na. Kleine verschillen kunnen leiden tot grote woorden zo bleek in de vergadering. Grote winnaar waren de bewoners van de wijk De Vaarst. De weg wordt gedeeltelijk afgewaardeerd naar 30 kilometer, er wordt onderzocht of een schoolzone van meerwaarde kan zijn en er wordt gekeken naar afscheiding bij de speelplaats van het zwembad. De keuze viel op de motie van Lokaal Belang, mede ingediend door SGP en Christen Unie.

In de nazit in het bedrijfsrestaurant kon er nog even gekeuveld worden met de vertrekkende burgemeester. Wie goed keek en luisterde zag griffier Bakker in een hoekje staan, hij neuriede zacht “De Zilvervloot”.  

De volgende raadsvergadering is woensdag 22 maart. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Inspreektekst commissie samenleving over de voortgang Regionale Energie Strategie 1.0 (RES)

28-01-2023

Agendering van Lokaal Belang in Commissie Samenleving 25 januari 2023.
Motivering: Lokaal Belang wil in gesprek over de voortgang van de Regionale Energie Strategie 1.0 en 'over de vaart die het college wil maken op een wijze die bij Barneveld past wanneer het gaat om de energietransitie.

De gemeente Barneveld maakt deel uit van de Regio Food Valley, dit is een regionale samenwerking om samen op te pakken wat samen ook beter kan. De Regionale Energie Strategie is op zich in de basis best een goed idee geweest.
De invulling van de Regionale energie Strategie (RES) dient door de gekozen raadsleden van de gemeente Barneveld ingevuld te kunnen worden. En na een meerderheid van stemmen te worden vastgesteld net zoals is gebeurd met de RES 1.0 waarin een bod is gedaan van 3 windmolens op de Harselaar en 650.000 zonnepanelen door de gemeente Barneveld.
Op dit moment zijn er 150.000 panelen gerealiseerd via de SDE-subsidie. Er zitten nog 190.000 panelen in de pijplijn, maar de ervaring leert dat die niet allemaal gerealiseerd gaan worden. 23% van de 650.000 zonnepanelen is dus gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft een Milieu Effect Rapportage[1] (MER) op laten stellen en een Structuurvisie Wind[2] opgesteld, hierin staan de belangrijkste Kaders (kader waarin het college mag werken/uitvoeren van de Raad).

Tot zover, op naar de Regionale Energie Strategie 2.0. Deze moet worden vastgesteld, volgens de tijdlijn,[3] op 1 juli 2023; over een klein half jaar dus. Tot onze grote verbazing lezen wij in de informatiebrief Regio Foodvalley[4] inzake RES voortgang van 9 december op pagina 1 het volgende:

“Op 1 juli 2023 dient een RES 2.0 opgesteld te zijn. Er zijn twee ‘opties’ voor de invulling van de RES 2.0; een monitoring óf een monitoring én een herijking van de RES 1,0. Deze tweede optie is aan de orde wanneer de RES-partners aanleiding zien om het bod uit de RES 1.0 aan te passen; dit is nu niet het geval. Derhalve is gekozen om voor 1 juli 2023 een monitoringsdocument vast te stellen, waarin de voortgang van de realisatie van het bod uit de RES 1.0 wordt weergegeven, als ook wordt ingegaan op de wijze waarop dit gerealiseerd wordt voor 2030, binnen de kaders van de RES 1.0. We spreken nu dan ook over een RES 2.0 monitoring.”

Een korte uitleg, want het is best wat ingewikkeld..

 • Monitoring betekent dat wij als gemeente Barneveld de boel in de gaten houden, verder gaan met het bod van 3 windmolens op Harselaar en de 650.000 zonnepanelen.
 • Herijking betekent dat er op basis van recente ontwikkelingen aangepaste en/of nieuwe plannen en kaders moeten komen om te kunnen voldoen aan het door ons gedane bod in de Regio Food Valley.

De Raad van Uitvoering (RVU) zorgt dat alles volgens plan verloopt en juist wordt uitgevoerd. Daarnaast is er nog het ‘Dagelijks bestuur publieke besluitvorming’ (DDP) dat bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeentes, Gedeputeerde van Provincie(s) en het Algemeen bestuur van de Waterschap.[5] Lokaal Belang heeft de notulen van de vergaderingen die gehouden zijn in 2022 van deze twee partijen opgevraagd om te kunnen controleren of het besluit dat genomen is, verantwoord is. Deze notulen zijn voor raadsleden van de gemeente Barneveld niet openbaar. RFV geeft aan dit eerst te moeten afstemmen met de RVU in de eerstvolgende vergadering.


Lokaal belang heeft een aantal vragen, namelijk:

Vraag 1:
Wat vindt het college van het feit dat de notulen van de vergadering waarin unaniem is besloten door de Raad van Uitvoering tot op heden niet openbaar zijn voor raadsleden? En is de wethouder bereid zich in te spannen voor een zo spoedig mogelijke openbaarmaking?

Een aantal feiten:

 • er is onvoldoende ruimte op het netwerk om nu 3 windmolens aan te sluiten;
 • tot op heden geen landelijke normen voor geluid en;
 • er vliegt, blijkt uit onderzoek, een wespendief rond.
 • ook is er nog geen initiatiefnemer wind! 

Vraag 2:
Uit de beantwoording van het college op de schriftelijke vragen van de CU over de wespendief blijkt dat de 3 windmolens op Harselaar waarschijnlijk in 2025 geen onderdeel kunnen zijn van het RES 1.0 bod. Is het dan niet nodig om met dit risico onze plannen aan te passen, en nieuwe kaders vast te stellen? Dus te Herijken?

Vraag 3:
Is het college het met ons eens dat er nu stevig ingezet moet worden op besparen, opslag, zonnepanelen, isoleren en alle alternatieven voor opwek van duurzame energie en deze opneemt in de Herijking van de RES 2.0?

In het programma Duurzaamheid staat dat er op basis van inzicht snel kan worden gereageerd en bijgestuurd kan worden op activiteiten. In hoofdstuk 3, pagina 20 van Jaarplan 2023 staat: Voor 1 juli 2023 sturen alle energieregio’s in Nederland, waar de Food Valley er een van is, hun RES 2.0 op naar het NPRES. Dit document wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. (6)

Vraag 4:
Kan het college uitleggen wie er voor 1 juli een besluit neemt over dit document, de RES 2.0 met de kennis en inzichten van de afgelopen tijd zoals eerder benoemd?

Wilt u de vergadering commissie Samenleving van 25 januari 2023 over dit onderwerp terugkijken? Dat kan vanaf 1 uur 7 minuten tot 1 uur 50 minuten. Link: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/edd66c4f-cc0c-40eb-922a-ef99482c7911

 

Bronnen:

[1] https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006590.pdf

[2] https://windenergie-nieuws.nl/17/sturctuurvisie-wind-aan-gemeenteraad-barneveld-aangeboden/

[3] https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/2086713.aspx

[4] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=52a829eb-2c0d-4461-a99a-a38541578ca4&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

[5] https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/1-aanpak

[6] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=bf95ad61-b558-433c-ace0-250bb22a4a66&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

 

 

 

Lees verder