Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Het verkiezingsprogramma kent een onderverdeling naar de belangrijkste thema's. Deze zijn uitgewerkt en terug te vinden via het pull-down menu onder het kopje 'Programma 2022'. Heeft u interesse in een specifiek onderwerp, dan kunt u hieronder ook direct doorklikken naar de desbetreffende pagina:

 H1 Bestuur
 H2 Milieu en Duurzaamheid
 H3 Bouwen en Wonen
 H4 Groen en Openbare Ruimte
 H5 Verkeer en Infrastructuur
 H6 Flora & Fauna en Dierenwelzijn
 H7 Veiligheid
 H8 Welzijn & Zorg
 H9 Economie en Lokaal Bedrijfsleven
 H10 Cultuur
 H11 Werk en Inkomen
 H12 Onderwijs
 H13 Sport
 H14 Financiën en Belastingen
 Bijlage  Lokale belangen in de kernen

Voorwoord

Lokaal Belang bruist!
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van dé echte lokale, krachtige en onafhankelijke politieke partij in de gemeente Barneveld; Lokaal Belang. Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van intensieve samenwerking tussen de fractie en het team. Daar ben ik dankbaar voor. Er is de afgelopen periode heel hard gewerkt en er is veel gebeurd. Deze ontwikkelingen en de gevolgde koers van de fractie, hebben mede bijgedragen aan dit verkiezingsprogramma.

Visie en Waarden
Het verkiezingsprogramma is een breed gedragen en gebalanceerd programma, gebaseerd op onze waarden en onze visie, die gericht zijn op groei én koesteren wat van waarde is. Dit draagt bij aan een nog betere en mooiere gemeente Barneveld. Het biedt alle ingrediënten als meetlat voor toekomstige besluiten in de gemeenteraad. Onze politiek is waarde-gestuurd. Dat begint met een hoge mate van betrokkenheid van Lokaal Belang bij de samenleving. Wij zijn er, niet alleen in woorden, maar met name in daden.
Wij luisteren, verdiepen ons inhoudelijk en zetten zaken in gang. Dit alles met als doel kansen en kwaliteit voor onze samenleving te vergroten. Dat is onze dagelijkse meetlat, dat is de spiegel waarin wij kijken, dat bepaalt ons handelen. En het belang van die samenleving, daar gaat het om; úw lokale belang.

Eigenheid en thema’s
Elke kern in onze gemeente is belangrijk en dat zijn er volgens Lokaal Belang 10: Barneveld, De Glind, Garderen, Harselaar, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek. Elke kern heeft zijn eigenheid en de voor die kern belangrijke thema’s. Lokaal Belang heeft oog voor deze eigenheid en thema’s. Daarom kent dit verkiezingsprogramma opnieuw een apart hoofdstuk met daarin de specifieke aandachtspunten per kern.

Frisse wind
In 2018 heb ik u beloofd dat er met de komst van Lokaal Belang een frisse wind zou gaan waaien in het gemeentehuis van Barneveld. Dat is gelukt. Lokaal Belang heeft een totaal nieuw geluid laten horen daar waar het gaat over bijvoorbeeld behoedzaam omgaan met groen in onze gemeente. Een totaal nieuw geluid daar waar het gaat om luisteren naar de inwoners en transparantie in het besturen van onze gemeente. En nog veel meer nieuwe geluiden. Om dit nieuwe geluid verder kracht bij te zetten zijn nog meer Lokaal Belangers in de gemeenteraad nodig. Daarom hopen wij op een klinkende verkiezingsoverwinning, zodat wij voor de bestuursperiode 2022-2026 deze frisse wind nog harder kunnen laten waaien.

Lokaal Belang in de samenleving
Lokaal Belang heeft de afgelopen jaren aangetoond werkelijk in de samenleving te staan, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. En, daadwerkelijk wat met vragen, zorgen en/of oproepen uit de samenleving te doen. Wij hebben als Lokaal Belang veel kunnen bereiken. De verscheidenheid van inwoners van de gemeente Barneveld is groot. En uiteraard moeten wij met elkaar samenleven en -werken om de maatschappij vorm te geven. Het team van Lokaal Belang kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan achtergronden en dat is mede onze kracht. Lokaal Belang is de samenleving in het klein. Op deze manier zijn wij breed in de samenleving vertegenwoordigd en handelen wij overeenkomstig de volgende passage in onze statuten: “Wij willen de belangen van álle inwoners van de gemeente Barneveld vanuit een lokaal en breed perspectief kunnen dienen”.

Toekomstgericht en verantwoordelijkheid
Lokaal Belang is een toekomstgerichte en constructieve partij. Het verkiezingsprogramma is een richting. Dat betekent dat als er zich nieuwe onderbouwde inzichten voordoen, Lokaal Belang daarvoor de ogen niet sluit, maar daarnaar handelt. In samenwerking met anderen wil Lokaal Belang graag verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners en wil daarom graag deelnemen aan een nieuwe coalitie. Lokaal Belang staat daarbij open voor alle partijen die op een positieve, inhoudelijke en pragmatische manier willen samenwerken in het belang van de gemeente Barneveld en haar inwoners.

content image


Mijntje Pluimers-Foeken

Lijsttrekker Lokaal Belang Gemeente Barneveld
december 2021

Missie en Visie

Missie

Lokaal Belang wil de grootste partij van de gemeente Barneveld worden en zich samen met inwoners en bedrijven inzetten voor deze prachtige gemeente zodat het voor iedereen een plezier is hier te wonen, te werken en te ondernemen. Hierbij hoort zeker ook een schoon, groen en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een lokale partij die staat voor een degelijk sociaal- en economisch beleid. Lokaal Belang is een praktische en no-nonsense partij die zeer betrokken is bij het wel en wee van de in de gemeente Barneveld wonende inwoners en bedrijven.

Lokaal Belang wil een gemeente die inwoners en bedrijven zo goed mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun doelen en hun ontwikkelpotentieel en zorg biedt aan hen die dat nodig hebben.

Lokaal Belang komt op voor de democratische rechten van inwoners van onze gemeente. Wij willen niet meewerken aan het overhevelen van bevoegdheden van deze gemeente en dus van haar inwoners, naar samenwerkingsverbanden waarop inwoners geen invloed hebben. En wij zetten ons in voor een goede, open en eerlijke communicatie tussen de gemeentelijke overheid en haar inwoners en de mogelijkheden van inspraak.

content image

Visie

Lokaal Belang Gemeente Barneveld wil:

Betrokkenheid

 • Een gemeente die sterk betrokken is bij haar inwoners en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met inwoners en bedrijven ontstaat wederzijdse inspiratie en kunnen alle belangen beter worden afgewogen.
 • Betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de gemeente, want “de gemeente” dat zijn wij met z’n allen en daarom dragen we samen verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom willen wij stimuleren dat inwoners en bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
 • Een gemeente die zich focust op het belang van haar inwoners en bedrijven, het lokale belang dus, en zich waar mogelijk dienend opstelt. Een gemeente ook die waakt over de democratische rechten van haar inwoners en daarom geen beleidsbevoegdheden overhevelt naar samenwerkingsverbanden waarop haar inwoners geen invloed hebben.

Kwaliteit

 • Een gemeente met een zeer goed, effectief, efficiënt, klantgericht en no-nonsense bestuur zodat de beperkte middelen zo goed mogelijk worden ingezet; iedere euro kan immers maar een keer worden uitgegeven. De gemeente moet hiervoor kunnen beschikken over mensen die de kwaliteiten hebben om dit werk goed te kunnen doen.
 • Bij een zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen, werken en leven hoort nadrukkelijk ook het laag houden van de belastingen en aandacht voor een groen, duurzaam en veilig leefmilieu. Ook bij duurzaamheid moet steeds goed worden gekeken naar draagvlak, efficiëntie en leefmilieu.
 • Een gemeente die veilig is, want veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nuttig en/of nodig willen wij investeren in veiligheid.
 • Een gemeente die tijdig, helder, transparant en zo volledig mogelijk met haar inwoners en bedrijven communiceert.
 • Voor Lokaal Belang is integriteit van het allergrootste belang. Onze gemeente moet betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en integer zijn. Onze inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op een bestuur dat voldoet aan deze eisen.

Kansen

 • Lokaal Belang wil werken aan een krachtige en uitdagende samenleving, zodat de samenleving als geheel tot ontwikkeling kan komen. Waar mogelijk moet de gemeente hiervoor kansen creëren en voorwaarden scheppen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de inwoners om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn en de geboden kansen optimaal te gebruiken om zo hun eigen dagelijks leven te verbeteren.
 • Lokaal Belang wil zich sterk maken voor hen die hulp of zorg nodig hebben, zodat er voldoende kwalitatief goede zorg voor hen is en iedereen de kans krijgt om mee te doen. Lokaal Belang wil ook nieuwe en creatieve wegen onderzoeken om inwoners te helpen geheel of ten dele in hun eigen levensonderhoud te voorzien.