Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang TV

Video: Een kwartiersdienst op het volledige traject van de Valleilijn is echt heel belangrijk voor jongeren en forenzen (o.a. vanwege een goede aansluiting op andere treinen, op schooltijden, op bus-verbindingen vanuit Ede en voor minder volle treinen in de spits). De Gemeente Barneveld zit er al een tijd bovenop en dit steunen we van harte. Wij hopen op succes bij de Provincie en bij de Gemeente Ede. Kies voor goede bereikbaarheid.
Lees meer bij H6 verkeer, vervoer en infrastructuur.

Laatste nieuws

Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’

20-02-2019


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W
Van: Fractie Lokaal Belang Betreft: Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad. In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie (in de breedste zin van het woord) tussen en over de Firma Vink, de gemeente en andere betrokkenen zoals de provincie, de omgevingsdienst, de GGD en het OM, als het gaat om deze kwestie met vergunningen, toezicht en handhaving in het bijzonder. 
 
Op 9 januari jl. schreven wij nog het volgende:
“Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.”  
 
In november 2018 vroegen wij al informatie van deze strekking op via ‘technische vragen’, welke wij gespecificeerd hebben op 4 december 2018. Op 5 februari jl. werd ons verzocht ons verzoek nogmaals te specificeren. Wij zijn op dit verzoek ingegaan en schreven:
“Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015.” 
 
Als reactie hierop werd onlangs gesteld dat onze vraag niet specifiek genoeg was. En:
“De raad heeft in zijn vergadering van 30 januari 2019 het presidium opdracht gegeven om de voorbereiding voor het instellen van een raadsonderzoek door een externe onderzoekscommissie op te starten. Wij zullen de in te stellen externe commissie van alle nodige documenten voorzien, die ook beschikbaar zullen komen voor de raad.” 
 
De vraag van Lokaal Belang om informatie staat los van het komende raadsonderzoek dat überhaupt eerst nog moet worden vastgesteld, qua procedure, qua inhoud, tijd etc. Verder is het nog maar de vraag wanneer het raadsonderzoek precies klaar zal zijn en de resultaten kunnen worden besproken. U geeft aan dat het college alle ‘benodigde’ informatie aan de onderzoekscommissie beschikbaar zal stellen. Echter, dat wat de onderzoekscommissie nodig zal gaan hebben, is nu nog ongewis. Daarbij hangt dit ook af van de onderzoeksvragen zelf. En die moeten dus nog worden vastgesteld. 
 
Wij hebben u de kans gegeven om alsnog positief en voortvarend op ons verzoek te reageren, maar u heeft daar geen gebruik van gemaakt. Wij constateren een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning informatie voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk, opnieuw, nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn.  
 
De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk (tenminste een week vóór de extra raadsvergadering waarin het concept raadsonderzoek en de overige 3 lopende onderzoeken besproken worden, doch uiterlijk voor 10 april) de volgende informatie in originele staat ontvangen: 
 
Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten, de GGD en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Fractie Lokaal Belang 

Lees verder

Lokaal Belang telt vrachtwagens in Garderen

20-02-2019


Lokaal Belang heeft zich in haar verkiezingsprogramma uitgesproken voor een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer voor Garderen. De belangrijkste reden daarvoor is de leefbaarheid van Garderen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is er sprake van een enorme stroom vrachtwagens die vanuit alle richtingen door het centrum van Garderen rijden. ‘Meten is weten’ en daarom heeft Lokaal Belang op 12 februari van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur op diverse locaties vrachtwagens geteld. En kwam daar tot de schokkende conclusie dat het nog veel erger is dan gedacht. Onlangs een aangekondigde omleiding vanuit Speuld, hetgeen die dag al leidde tot minder vrachtwagenbewegingen vanuit het noorden, zijn er maar liefst 401 vrachtwagens geteld, die door het centrum van Garderen kwamen.  Dit betekent dat er iedere anderhalve minuut een vrachtwagen door dit mooie dorp rijdt. En om een compleet beeld te krijgen en op een moment dat er geen wegomleidingen zijn, zal Lokaal Belang midden maart nogmaals een telling doen.

Wat gaat Lokaal Belang met deze tellingen doen?
Omdat niet alleen de gemeente maar ook de provincie verantwoordelijk is voor de wegen in en rond Garderen, zal Lokaal Belang met de einduitkomst in april een bezoek brengen aan de Provinciale Staten in Arnhem om de uitkomsten te delen met alle Statenleden en college van Gedeputeerde Staten. Diezelfde uitkomsten zullen ook met alle fracties en met en het college van B&W in de gemeente Barneveld gedeeld worden.

Lokaal Belang zal daarbij een oproep doen om op de kortst mogelijke termijn maatregelen te nemen om te komen tot een vrachtwagenverbod in het dorp Garderen. Lokaal Belang kondigt nu reeds aan dat zij deze telling ieder jaar zal doen en de uitkomsten ieder jaar met provincie en gemeente zal delen, net zolang totdat de Garderenen worden verlost van deze onhoudbare situatie.

Marleen Blankenburgh, woordvoerder verkeer van de fractie van Lokaal Belang: “Wij ontvangen signalen dat de drukte iedere maand toeneemt. Dit kleine dorp, de parel van de Veluwe kan deze stromen niet meer aan. Want stelt u zich eens voor dat er iedere dag over de Gasthuisstraat, in het centrum van Barneveld, meer dan 400 vrachtwagens zouden rijden? Dit kan echt niet langer wachten. Onze insteek is een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Uiteraard maken wij een uitzondering op bestemmingsverkeer voor het bevoorraden van winkels en bedrijven in Garderen. Tijdens de eerdere recente wegafsluitingen rond Garderen (de provinciale weg N310 tussen de rotonde nabij Gasterij Zondag en die richting Uddel) hoorden wij al van inwoners hoe fijn het was zonder al dat drukke en zware verkeer. Die rust moet wat ons betreft weer terugkomen in Garderen middels een vrachtwagenverbod.”

Lokaal Belang zal medio maart met de uitslag komen van de tweede telling.

Zie ook: www.lokaal-belang.com/garderen

Lees verder

Lokaal Belang wil structurele ondersteuning van de Voedselbank

12-02-2019


De fractie van Lokaal Belang is onlangs op werkbezoek geweest bij de Voedsel- en kledingbank (hierna Voedselbank) van ‘Stichting Hulp aan Elkaar’. De fractie heeft zich laten voorlichten over de werkwijze van de Voedselbank die zo’n 100 gezinnen (dat zijn ongeveer 450 mensen, waarvan de helft kinderen) wekelijks voorziet van een uitgebreid voedselpakket. Daarna heeft de fractie een lang gesprek gehad met het bestuur over de achterliggende problematiek en de knelpunten waar zij mee te maken hebben. 
 
Lokaal Belang is zeer onder de indruk van de 40 vrijwilligers die zich elke week weer vol overtuiging en zeer professioneel inzetten voor die mensen in onze samenleving die het moeilijk hebben. Zonder de grote en gulle giften van o.a. de vele particulieren, ondernemers en kerken, zou het nooit mogelijk zijn om deze kwetsbare gezinnen met (jonge) kinderen wekelijks van een voedselpakket te voorzien. Wij hebben de dankbare verhalen gehoord over de gezinnen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. Wij hebben gehoord hoe blij vele cliënten zijn met deze noodzakelijke hulp, maar ook hoe gecompliceerd de onderliggende problematiek vaak is en hoe moeilijk het dan is voor de cliënten om zich daaraan te ontworstelen. De Voedselbank helpt ook met het tegengaan van voedselverspilling en draagt dus bij aan duurzaam gebruik van voedingsmiddelen.  
 
Gelukkig heeft de Voedselbank aan de Begoniastraat een mooie ruimte om hun werk te kunnen doen. Vele bedrijven en instellingen ondersteunen de Voedselbank met (incidentele) giften, vaak in natura.  De vrijwilligers zetten zich allemaal op vrijwillige basis in. Zonder hen zou de Voedselbank niet kunnen bestaan. Maar de Voedselbank heeft ook te maken met structurele, operationele lasten zoals gas, water, licht, elektriciteit, huur, vervoer en ICT. Ondanks het feit dat de gemeente Barneveld de Voedselbank onlangs met het laatste deel van de aanschaf van een koelwagen geholpen heeft, is van structurele hulp géén sprake. Er zijn grote verschillen in de operationele lasten van Voedselbanken in gemeenten. Dit is vaak te herleiden naar de ondersteuning die een Voedselbank al dan niet van de gemeente krijgt. Slechts 40% van de Voedselbanken ontvangt een vorm van ondersteuning door de gemeente waar de voedselbank actief is¹. Elke keer weer is het een lastige uitdaging om aan het einde van het jaar ‘rond te komen’. 
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een verlengstuk en dus onderdeel van het sociale vangnet van de gemeente. Het sociale vangnet van de gemeente is uitgebreid en Lokaal Belang heeft daar waardering voor. Toch blijven er helaas mensen voor wie dit niet afdoende is en die aangewezen zijn op deze Voedselbank. Daarom vindt Lokaal Belang dat de gemeente de Voedselbank op structureel financiële wijze zou moeten ondersteunen en pleit ervoor dat de gemeente 1/3 van de operationele kosten voor haar rekening neemt. Lokaal Belang zal daarvoor een motie vreemd aan de agenda indienen om het college op te roepen om, in de nu nog te maken Kadernota van juni a.s., structureel financiële hulp voor de Voedselbank op te nemen. Deze hulp is bedoeld om de operationele lasten van de Voedselbank gedeeltelijk te dekken. Niet alleen krijgt de Voedselbank hierdoor een steviger financiële basis en is de continuïteit op die manier beter gewaarborgd. De Voedselbank heeft daardoor ook ruimte om wat extra’s te kunnen doen voor met name de kinderen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. De Voedselbank kan daardoor ook incidentele tegenvallers in het voedselaanbod (beter) opvangen. Verder kan de Voedselbank een kleine buffer opbouwen om op termijn de noodzakelijke investeringen te kunnen doen ten behoeve van het voortbestaan. De gemeente Barneveld groeit als kool. Helaas is het niet ondenkbaar dat ook het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank, zal toenemen. Ook daarom is het belangrijk de Voedselbank op een structurele manier te ondersteunen.  
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een manier om de mensen die al in de problemen zitten, op een toegankelijke, laagdrempelige manier te helpen. Maar, wij zien ook dat er zo mogelijk iets gedaan moet worden aan de onderliggende problematiek. Lokaal Belang zal zich de komende tijd verdiepen en beraden over vervolgstappen in het voorkomen dan wel aanpakken van deze onderliggende problematiek, in de hoop dat straks minder mensen en hun kinderen, aangewezen zijn op de Voedselbank.
 
 
¹ Algemene brochure ‘Voedselbanken Nederland’, voedselbanken.nl

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande toekomst horeca in de gemeente Barneveld

05-02-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de toekomst van de horeca in de gemeente Barneveld. 

Lokaal Belang heeft met schrik kennisgenomen van het besluit van de uitbater van Club Move om zijn zaak te sluiten met name vanwege de strenge handhaving op alcoholgebruik door minderjarige bezoekers. Hij gaf aan “gaandeweg steeds meer gedwongen te worden als handhaver op te treden. Er kwamen steeds meer regeltjes bij”. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente. Het voorkomt ´horecatoerisme´ naar andere gemeenten met alle risico’s van dien. De gemeente moet onze jongeren wat te bieden hebben. Lokaal Belang vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden waarbij er niet teveel overlast mag optreden. De eerder genomen maatregelen (bv horecatelefoon) ondersteunen wij en hebben tot verbetering geleid. Wij zien de laatste tijd echter een tendens waarbij steeds meer verantwoordelijkheid bij ondernemers gelegd wordt. Echter, wij vinden dat de primaire verantwoordelijkheid voor het gedrag van jongeren bij de jongeren zelf en hun ouders ligt. Wij maken ons zorgen over de toekomst van horecaondernemingen, met kroegen en cafés in het bijzonder. In dec. 2018 stelden wij daar ook al vragen over. Vele jongeren gedragen zich goed, hebben het leuk en regelen een BOB. Wij willen niet dat zij de dupe worden. 
 
Afgelopen raadsvergadering stelde de raad het ‘Actieplan terugdringen alcohol en drugs in het verkeer’ vast. Lokaal Belang was de enige partij die opkwam voor de horecaondernemers en vond dat zij serieus moeten worden genomen en dat een reële verantwoordelijkheid van ze moet worden gevraagd. Bijvoorbeeld tijdens het structurele horecaoverleg tussen de gemeente en deze horecaondernemers. De wethouder heeft Lokaal Belang niet helemaal kunnen geruststellen op dit punt, maar heeft wel aangegeven dit overleg op een goede wijze te blijven vormgeven. 
 

  1. Is het college het met ons eens dat het voor jongeren en hun ouders (en de toekomstige jongeren!), goed en fijn is als onze jongeren in onze eigen gemeente kunnen uitgaan?
  2. Bij navraag bleek dat horecaondernemers het ‘Actieplan’ helemaal niet kennen en ook niet zijn betrokken bij (het proces tot) dit Actieplan. Daar schrikken wij van. Waarom heeft het college de ondernemers niet betrokken bij de totstandkoming van dit Actieplan of tenminste op de hoogte gesteld? Tenslotte, uw college geeft aan dat u vindt dat ondernemers ook verantwoordelijk zijn. Wanneer gaat het college alsnog hierover met de horecaondernemers in overleg?
  3. Is het college het met ons eens dat teveel regeldruk en teveel verantwoordelijkheden voor horecaondernemers een ongewenst risico met zich meebrengt; namelijk dat horecaondernemers het ondernemen niet meer zien zitten en ermee stoppen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze denkt het college om te gaan met ‘regeldruk’ en het zojuist vastgestelde ‘Actieplan’?
  4. Is het college het met ons eens dat verdwijnen van horecagelegenheden kan leiden tot o.a. ‘alcoholtoerisme’ met daarbij mogelijk ernstige gevolgen zoals ongelukken?
  5. Is het college bereid op het gebied van handhaving meer accent te leggen op de ‘gebruiker’ (de jongeren) in plaats van op de ondernemer? Oftewel, ondersteun de ondernemer, en beboet de zich misdragende jongeren. Wordt er in elke gemeente van Fris Valley op dezelfde wijze gehandhaafd of is dit hier strenger?
  6. Op welke wijze denkt het college, in samenwerking met horecaondernemers, onze goedwillende jongeren een plek te kunnen blijven geven om uit te gaan?

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,  
Mijntje Pluimers, Fractievoorzitter 

Lees verder

Agenda

 Datum   Wat  Waar  Tijd
19 feb Commissie Bestuur   Gemeentehuis19:30u
20 feb Commissie Samenleving Gemeentehuis19:30u
21 feb Commissie Grondgebied Gemeentehuis19:30u
 6 mrt Raadsvergadering Gemeentehuis19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter