Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang TV

Video: staat er een massale bomenkap in het Johannesbos Voorthuizen op stapel? Lokaal Belang heeft eind september hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Laatste nieuws

Standpunt Lokaal Belang over vuurwerk

06-11-2019

“Één keer per jaar het nieuwe jaar met vuurwerk inluiden vindt Lokaal Belang een mooie traditie en wil dan ook geen verbod.

Lokaal Belang sluit echter niet de ogen voor de overlast, vernielingen en illegale activiteiten die plaatsvinden. Overlast voor mens en dier moet worden voorkomen. Daarom wil LB dat, waar mogelijk, gebieden rondom kinderboerderijen, dierenopvang, HUP’s, verpleeg- en verzorghuizen etc. een vuurwerkverbod krijgt. Deze specifieke locaties zijn goed controleerbaar en dus handhaafbaar. 

Daarnaast moet er hard worden opgetreden tegen illegaal vuurwerk en tegen te vroeg of te laat afsteken van vuurwerk. Helemaal ontoelaatbaar is het beschieten van mens, zoals hulpverleners en dieren. Wij veroordelen overigens elke vorm van geweld tegen hulpverleners ten zeerste. Daarvoor past alleen een zware straf. De veiligheid van mens en dier moet dus zoveel als mogelijk beschermd worden.

Het moet mogelijk zijn om een leuk traditioneel feest te vieren zonder overlast en narigheid. Laten we het leuk houden; een feest met vuurwerk. Iets waar velen van genieten.”

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande waarheidsvinding en controle in het dossier 'zand'

31-10-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande waarheidsvinding en controle in het dossier ‘zand’. 
 
Onze fractie hecht grote waarde aan waarheidsvinding. Oftewel, controle van het proces en inhoud in deze kwestie. Onze wettelijke taak. Een goed functionerend, transparant en betrouwbaar lokaal bestuur is in het grootse belang van onze inwoners. Waarheidsvinding en controle op de handelwijze van het college (het dagelijks lokaal bestuur), is daarom zeer belangrijk en ook onze wettelijke verplichting. Dat is waarvoor wij het altijd doen en ook altijd zullen blijven doen. 
 
Memo en bijlagen
Lokaal Belang heeft met verbijstering kennisgenomen van de memo, en 3 daarbij gevoegde niet-openbare bijlagen, van het college van vandaag, 31 oktober 2019 aangaande de kwestie De Kruijf/Van Dijk vs. van den Hengel en van het persgesprek over dit onderwerp op dezelfde dag. We kunnen en mogen niet citeren uit de bijlagen, vanwege het niet-openbare karakter, maar de bijlagen zijn van een ander, alsmede verhelderend, kernmerk dan uw college schetst in het - wel - openbare memo. 

Dat zijn meteen onze eerste vragen:
1. Waarom heeft uw college niet gekozen voor maximale helderheid? Uw memo en – niet-openbare bijlagen- zijn voor tweeërlei uitleg vatbaar.  
2. Kan uw college uitleggen waarom voor deze moeilijke weg is gekozen, behoudens de gedachte ‘dat wij de heer Van den Hengel als persoon graag willen beschermen? Dat kan een nobele invalshoek zijn, maar het - officiële - memo volgend treft het college geen enkele blaam en blijft er een nietsvermoedende en verdachte oud-wethouder over?  
3. Is deze werkwijze ook onderdeel van ‘collegiaal bestuur’? 

Met plaatsvervangende schaamte heeft Lokaal Belang de verrichtingen van dit college gevolgd waar zij op zoek zijn gegaan naar oplossingen voor het probleem dat zij zelf hebben veroorzaakt. Het ‘issue van de waarheid’. Wij vragen ons inmiddels af in welk parallel universum dit college verkeert waarbij waarheidsvinding niet mogelijk lijkt te zijn. Wederom bestempelt dit college, zoals gesteld, cruciale informatie in deze kwestie als ‘niet-openbaar’. Het ‘hele’ verhaal en transparantie, dat is wat de gemeenteraad en de inwoners van de gemeenteraad willen en ook verdienen. Halve verhalen, halve informatie, wat is hiervan de bedoeling? Is dit een afrekeningsactie richting de heer van den Hengel door hem in een bepaald daglicht te stellen? Wat zijn uw motieven om zo te handelen?

Vragen:
4. Daarom nogmaals: Op basis waarvan acht het college het nodig om de bijlagen bij de memo van 31 oktober te kwalificeren als niet-openbaar? Dit mede gezien het feit dat u er zelf en actief voor kiest de openbaarheid te zoeken over de kwestie en waarbij verdere persoonlijke beschadigingen zeer tot de mogelijkheden behoren.
5. Op welke wijze denkt dit college, in het licht van vraag 1, bij te dragen aan transparantie en duidelijkheid, iets waarvan uw college zegt dat zo belangrijk te vinden?
6. Vindt het college dat zij zich maximaal heeft ingespannen om tot een eerlijke en gezamenlijke verklaring met de heer van den Hengel te komen? Waar blijkt dat uit? 
7. Is de heer van den Hengel op enigerlei wijze onder druk gezet om te komen tot een gezamenlijke verklaring?
8. En vindt uw college het niet terecht dat in uw memo op zijn minst ook de reactie van de oudwethouder wordt weergegeven?  Zo ja, waarom heeft u die dan niet gevraagd en toegevoegd? Zo nee, waarom niet?

Informatie over de zandkwestie
De cruciale vraag blijkt elke keer opnieuw ‘Wanneer is het college voor het eerst op de hoogte geraakt over de ‘zandkwestie’? De kwestie ‘De Kruijf/Van Dijk vs. van den Hengel’, die in de openbaarheid geraakt is tijdens de commissievergadering van 30 september jl., is daar het meest recente voorbeeld van. 
 
In uw memo van vandaag, 31 oktober, schrijft u: “Tijdens de commissievergadering (van 30 september 2019) zijn er indringende vragen gesteld aan het college over de gang van zaken in december 2017 en wie er toen op de hoogte was gesteld door oudgedeputeerde Bieze. Het college heeft daarop verklaard dat dit de heer van den Hengel was”  Verder op: "Eind december 2017 heeft oud-gedeputeerde Bieze oud-wethouder Van den Hengel informeel geïnformeerd en heeft daarbij aangegeven dat een nadere memo hierover afgewacht kon worden.” 
 
Dit onderschreef u eerder in uw memo’s van 9 november en 5 december 2018: “De resultaten van het onderzoek en de aanvullende risicoanalyse van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn eind november 2017 voorgelegd aan gedeputeerde Bieze. Gedeputeerde Bieze heeft ons in december 2017 informeel geïnformeerd over deze kwestie en daarbij aangegeven dat er nauwelijks risico’s zijn voor de volksgezondheid. Daarnaast is aangegeven dat er een memo over deze kwestie zou volgen en dat deze memo afgewacht kon worden.” 
 
Interessant in deze kwestie is wellicht niet eens zo zeer wie er geïnformeerd is eind december 2017. Reeds eerder heeft Lokaal Belang in schriftelijke vragen verwezen naar de datum van 28 november 2017; een maand eerder. U heeft dit in uw eerdere beantwoording aan ons nooit betwist als informatiedatum aan uw college. Oud-gedeputeerde Bieze heeft namelijk in de Statenvergadering van 14 november 2018 gesteld dat de Provincie de aanbevelingen uit het DAT-rapport ter harte heeft genomen en dat zij de Omgevingsdienst direct de opdracht heeft gegeven tot nader onderzoek. Het rapport daarvan verscheen op 28 november 2017. Daaruit bleek dat de grond niet gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Bieze heeft dit toen direct aan ‘de bestuurder van de gemeente Barneveld’ laten weten. Gelukkig hebben wij de hand weten te leggen op de ‘Mededelingenbrief’ aan de Provinciale Staten van 6 november 2018, waar klip en klaar op pagina 3 vermeld staat: “Een van de aanbevelingen uit het DAT-rapport is het uitvoeren van nader onderzoek naar de kwaliteit van de toegepaste partij grond in de gemeente Barneveld door een bodemspecialist van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra). De datum van het rapport is 28 november 2017. De bestuurder van de gemeente Barneveld is hierna direct geïnformeerd over de resultaten van het nader onderzoek.” 

Vragen:
9. Welke bestuurder is er ‘direct’ op of om en nabij 28 november 2017 door gedeputeerde Bieze geïnformeerd (Dan wel door iemand namens haar, of in opdracht van haar, of in overleg met haar)?
Is dat Burgemeester Van Dijk? Wethouder De Kruijf? Iemand anders?
Op welke wijze heeft dit informeren plaatsgevonden? Is dat ergens vastgelegd?  
Zo ja, dan ontvangen wij dit graag. Zo nee, waarom niet?
10. Aangezien gedeputeerde Bieze op datzelfde moment ook het OM heeft geïnformeerd en de Burgemeester op regelmatige basis overleg heeft met het OM (‘De Driehoek’) rijst de vraag of de informatie over de zandkwestie wellicht via het OM bij het college terecht is gekomen. Is dat zo?  
11. Waarom heeft uw college steeds gesproken over het ‘eind december 2017 geïnformeerd zijn’ door gedeputeerde Bieze terwijl dit duidelijk een maand eerder moet zijn geweest?  In het rapport Eenhoorn is er ook steeds sprake van december 2017.
12. U stelt dat u voor het eerst op 20 maart 2018 geïnformeerd bent. Wie stelt, bewijst. Graag uw bewijzen dat dit moment ‘de eerste keer’ was te meer omdat uit andere documenten (mededelingenbrief van  6 november 2018) en uitspraken Gedeputeerde Bieze ( PS vergadering van 14 november 2018) het tegendeel blijkt.
13. Bent u met ons van mening dat het niet ter zake doet wanneer en waar u geïnformeerd bent; formeel dan wel informeel?  
Tenslotte, als een of meerdere collegeleden worden geïnformeerd, op welk willekeurig moment van een dag dan ook, waar ook aanwezig, dat te bestempelen is als informatie en bent u te allen tijde, verantwoordelijk als bestuurder.
14. Indien vraag 8 met ‘ja’ wordt beantwoord: Bent u het met ons eens dat als informatie niet in formele verslagen als collegeverslagen terug te vinden is, dat nog niet betekent dat een situatie zich niet heeft voorgedaan?  
15. Wat is de reden dat u zo sterk vast houdt aan het moment van ‘formeel’ informeren van het college?  

Taskforceverslagen en stuurgroepverslagen
Reeds op 1 juli 2019, dus ruim 4 maanden geleden, vroeg onze fractie de ‘taskforceverslagen’ in dit dossier op. Tot op heden heeft onze fractie deze nog steeds niet ontvangen. Kortheidshalve verwijzen wij naar onze schriftelijke vragen hierover op 5 september 2019, reeds 2 maanden geleden.  
Op 2 oktober vroegen wij, in het kader van de ontstane kwestie tussen wethouder De Kruijf/ Burgemeester Van Dijk en oud-wethouder de heer Van den Hengel, per ommegaande de stuurgroepverslagen van De Burgt in dit dossier op. Ook al weer een maand geleden. Tot op heden hebben wij deze verslagen nog niet ontvangen.
Het geduld van Lokaal Belang in het dossier ‘zand’ is op. Uw college overschrijdt, helaas vaker, de afgesproken beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen en gebruikt daarbij niet steekhoudende en oneigenlijke argumenten die wij eerder als ‘ontduiking’ kwalificeren. Een ontwikkeling die wij betreuren. Heeft u misschien iets te verbergen? Of zijn er verslagen zoekgeraakt? 

Vragen:
16. Wij wensen uiterlijk 7 november a.s. antwoord op onze schriftelijke vragen van 5 september jl. met daarbij tevens de taskforceverslagen (zonder zwartgemaakte teksten, m.u.v. persoonsgegevens), alsmede de genoemde stuurgroepverslagen. Indien u op dit verzoek niet wilt ingaan, ontvangen we graag per omgaande waarom niet? Anders gesteld: welke dringende redenen zijn er nu nog om onze vragen en verzoeken te negeren? 

Collegiaal bestuur:
In de raad van 3 oktober dienden wij, samen met de VVD, een motie voor een raadsenquête in. Wij achtten dit van groot belang om de waarheid in de kwestie De Kruijf/Van Dijk vs. Van den Hengel boven tafel te krijgen.  
Helaas heeft deze motie het niet gehaald, aangezien andere partijen dat niet nodig vonden, ook omdat dit teveel ‘tijd’ zou kosten. Deze kwestie hangt nu al een maand ‘boven de markt’ en wij worden veelvuldig door inwoners benaderd hoe het nu eigenlijk zit en wie wel en wie niet de waarheid heeft gesproken. Volkomen terecht overigens van geïnteresseerde en betrokken burgers, wij zijn tenslotte volksvertegenwoordigers.  
Een onderdeel dat in dit proces van waarheidsvinding nog niet aan de orde is gekomen is het zogeheten ‘collegiaal bestuur’. In de communicatie en uitingen in vergaderingen en de media, is er door u gesproken over dat “het college te allen tijde verantwoording verschuldigd is aan de gemeenteraad. Ook de heer Van den Hengel heeft daar het een en ander over gezegd. Deze bestuurscrisis betreft deels het vorige college en het huidige college. Wellicht biedt een nadere blik op de organisatie van dit ‘collegiale bestuur’ duidelijkheid.

Vragen:
17. Op welke wijze is er vormgegeven aan ‘de overdracht’ tussen het oude en nieuwe college inzake het dossier ‘zand’?
18. Worden er in het algemeen bij een overdracht afspraken gemaakt over lopende- en/of aanstaande dossiers? En hoe daarover te communiceren in voorkomende situaties?  
19. Op welke wijze wordt de overdracht en eventuele afspraken vastgelegd, dan wel bevestigd?
20. Op welke wijze wordt er met deze afspraken omgegaan? Oftewel, welke juridische status hebben deze afspraken? Specifieker: is jurisprudentie zowel van toepassing op het oude als het nieuwe college?  
21. Zijn er in de overdracht medio voorjaar 2018, al dan niet concrete, afspraken gemaakt betreffende de ‘zandkwestie’?  
Zo ja, welke dan?
Zo nee, waarom niet?  
En zijn, of waren, de coalitiepartijen op de hoogte van de inhoud van de ‘overdracht’? 

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter 
 

Bijlage: Mededelingenbrief 6 november 2018 van Provincie aan Provinciale Staten

Artikel Barneveldse Krant 4-11-2019: ‘Openbaar geheime bijlagen over ‘college-rel’

Lees verder

Presentatie Bomenplan en live in gesprek met inwoners

29-10-2019

Lokaal Belang in gesprek met inwoners over Bomenplan

Vrijdag 1 november houdt Lokaal Belang een livechat sessie via de Lokaal Belang pagina op Facebook als startschot voor de presentatie van het Bomenplan. Lokaal Belang gaat graag in gesprek met inwoners en beantwoordt graag vragen hierover. Daarnaast is er alle ruimte voor andere kwesties die bij inwoners leven.

Voor de zomer startte Lokaal Belang al een Bomenpetitie onder inwoners om de gemeente op te roepen bomen beter te beschermen. Deze is massaal ondertekend en elke dag komen er nog handtekeningen bij. Het Bomenplan is een ambitieus en omvangrijk plan om de bomen in onze gemeente beter te beschermen. Nu worden Lokaal Belang en de inwoners in onze gemeente al langere tijd opgeschrikt door de soms massale bomenkap. Veelal kap die op basis van woonwijkontwikkelingen nodig geacht wordt. Lokaal Belang ziet echter elke keer opnieuw dat voorafgaande aan de planontwikkeling te weinig ingezet wordt op het behoud van bomen. Het lijkt wel dat alleen gekeken wordt naar zo veel mogelijk geld verdienen. En natuurlijk moeten woonwijken gebouwd worden, maar de kwaliteit van de omgeving is hierbij ook erg belangrijk. En dat betekent dat in de planfase gezocht moet worden naar een creatieve invulling waarbij zo veel mogelijk bestaande bomen behouden blijven. Niet zoveel mogelijk woningen op een locatie, maar een creatieve invulling waarbij het plan zich aanpast aan de bestaande omgeving en niet andersom! Daarnaast wordt een Bomen Effect Analyse, meerdere malen beloofd door dit college, nogal eens vergeten. Daardoor loop je als gemeente elke keer achter de feiten aan. De geluiden in de samenleving worden steeds luider: ‘Stop met de kaalslag, stop met het verbranden van bomen; behoud en investeer in bomen; ons groene kapitaal’.

Wat Lokaal Belang betreft kan het zo niet langer meer. De ogen moeten geopend worden, het bewustzijn vergroot en de bomen beter beschermd. Bomen zijn van onschatbare waarde als het gaat om opname van CO2, productie van zuurstof, waterregulering, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling van de omgeving, voorkomen van hittestress en positieve invloed op de gezondheid van mensen. In de huidige klimaatdiscussie helemaal! Bomen zijn van ons allemaal. Daarom heeft Lokaal Belang een bomenplan geschreven wat de fractie zal aanbieden in de vorm van een initiatiefvoorstel. Wij denken graag met de gemeente mee en hopen op samenwerking om te komen tot een gezamenlijke en krachtige aanpak in het kader van de bescherming van de bomen en het investeren hierin.

Mijntje Pluimers: “Lokaal Belang is heel blij met de grote steun van inwoners. Hun hartenkreten zijn overduidelijk. Daarom presenteren wij graag ons plan actief en in de vorm van een dialoog met inwoners. Lokaal Belang heeft al eerder een dergelijke sessie gedaan. Een livechat sessie is een laagdrempelige manier om in direct contact te komen met inwoners. De vorige sessie was een groot succes. Een veelheid aan onderwerpen kwam aan bod. Lokaal Belang zal dit soort sessies in de toekomst blijven organiseren.”

Vrijdag 1 november, 19:30-20:30 uur, Facebook pagina Lokaal Belang
Vragen kunnen ook vooraf al ingestuurd worden aan info@lokaal-belang.com

Lees verder

BK: LB wil commissie die bouwplannen op bestaand groen beoordeelt

29-10-2019


Artikel Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

BARNEVELD
 Een speciale 'groene welstandscommissie' moet planontwikkelingen in de gemeente Barneveld beoordelen op de gevolgen voor het bestaande groen. Dit idee lanceert Lokaal Belang in haar gepresenteerde 'bomenplan', dat als initiatiefvoorstel bij de raad wordt ingediend.

Volgens de oppositiepartij kan de gemeente Barneveld met dit plan de bestaande bomen beter beschermen. ,,Bij gewenste woonwijkontwikkelingen moet de bestaande natuurlijke omgeving zoveel mogelijk leidend zijn", aldus LB-fractievoorzitter Mijntje Pluimers.

Een groene welstandscommissie moet dezelfde juridische status krijgen als een 'gewone' welstandscommissie, die burgemeester en wethouders adviseert over het uiterlijk van een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd. De onafhankelijke groene commissie moet plannen in relatie tot de bestaande bomen beoordelen en adviseren over aanvragen van kapvergunningen en de omgevingsvergunningen die daarmee samenhangen.

SLUITSTUK De bescherming van natuur en bomen moeten in de gemeente Barneveld beter worden verankerd in regelgeving, om ze daarmee goed te kunnen beschermen, betoogt Pluimers. ,,De afgelopen jaren is het in Barneveld te vaak gebeurd dat groen een sluitstuk in de planontwikkeling is." Als voorbeelden noemt zij het plan voor 27 woningen in het plan Nieuwe Burght langs de Lunterseweg en de nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. ,,In beide gevallen lagen de plannen er al, maar was bij de ontwikkeling ervan totaal niet nagedacht over de bestaande bomen. En dus werden er vele tientallen gezonde bomen gekapt. Dat kan zo niet langer. Het plan moet worden aangepast aan de bestaande omgeving, en niet andersom."

MELDLIJN De groene welstandscommissie is onderdeel van een pakket aan groene maatregelen, waarin bestaande natuurlijke elementen in het landschap nadrukkelijk worden meegenomen in de planontwikkeling. ,,Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk en tenminste 75 procent van de gezonde en toekomstbestendige bomen behouden moeten blijven. De ontwikkelaar moet zijn plan daar aan aanpassen." Lokaal Belang wil een nieuwe bomenverordening op basis waarvan de groene commissie de plannen beoordeelt. Verder moet er een nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) komen, waarin de handhaving ten aanzien van illegale bomenkap 'duidelijk en structureel' is geregeld. Ook wordt een speciale meldlijn in het leven geroepen, waar melding kan worden gemaakt van illegale kap.

KOMGRENZEN Tenslotte wil LB nieuwe bebouwde komgrenzen om onder meer het Schaffelaarsebos en het Wilbrinkbos 'beter te kunnen beschermen'. Deze bossen, die nu buiten de komgrenzen liggen, worden beheerd door de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Binnen de komgrenzen zou de gemeente de regie hebben over plannen die worden ingediend voor het bos. ,,Veel bewoners vinden dat die verkeerde keuzes maakt, zoals grootschalige bomenkap, op basis van cultuurhistorie. Zij verliezen de recreatieve functie van het bos uit het oog. Je houdt als gemeente de regie, door het bos binnen de bebouwde kom te laten vallen."

Pluimers stelde in 2017 al voor om nieuwe komgrenzen voor Barneveld aan te wijzen, namens de VVD. De overige partijen zagen er niet in; zij meenden dat Geldersch Landschap de bossen op een goede wijze beheert.

29-10-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/lb-wil-commissie-die-bouwplannen-op-bestaand-groen-beoordeelt-654311%20

Lees verder

Agenda

 Datum   Wat  Waar  Tijd
13 nov Raadsvergadering (Begroting) Gemeentehuis19.00u
26 nov Commissie Bestuur Gemeentehuis19:30u
27 nov Commissie Samenleving  Gemeentehuis19:30u
28 nov Commissie Grondgebied Gemeentehuis19:30u
11 dec Raadsvergadering Gemeentehuis19:30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter