Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met bijna 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video 26 november: Lokaal Belang blijft groeien! Blij en trots met nog meer nieuwe Lokaal Belangers! Welkom Robin Kinsbergen, Gert ten Hoven en Herna van Dronkelaar! Zij stellen zich graag aan u voor.

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang. We hopen met het hele team er een geweldige campagne van te maken. En, de grootste partij te worden. Meedenken, meedoen? Meld u aan via www.lokaal-belang.com/doe-mee

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen LB m.b.t. nieuw advies Regio Foodvalley (RFV)

25-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over het voorstel van Regio Foodvalley om nieuwe grote logistieke bedrijven naar de gemeente Barneveld te halen.

Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad van Barneveld gesproken over ontwikkelbeelden en verstedelijking. Daarbij heeft de raad o.a. ingestemd met het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley en de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Gisteren vernamen wij dat de Economic Board van Regio Foodvalley (RFV) met een advies gekomen is aangaande verdere verstedelijking van onze gemeente en de mogelijke komst van grote logistieke bedrijven naar onze gemeente.

De inkt van de beleidsstukken is nog maar net droog en nu al vliegen de nieuwe adviezen ons om de oren. Adviezen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Allereerst valt het ons op dat nu ook RFV, in navolging van de regio Amersfoort, met een plan komt om het Rijnvallei-terrein te ontwikkelen voor woningbouw. Overigens een plan dat 4 jaar geleden al in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang stond. Maar nieuw in deze discussie is dat de RFV met name kijkt naar Barneveld, Veenendaal-De Klomp en Veenendaal-Ede als locatie voor de bouw van 40.000 woningen.

Daarnaast ziet RFV de gemeente Barneveld als ideale gemeente om als logistiek middelpunt te dienen voor de groei van RFV. Letterlijk: “We willen in ieder geval voor de grotere bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen de focus nu richten op Barneveld.” Er komt zelfs een ‘aanjaagteam’ om ervoor te zorgen dat de eerste initiatieven volgend jaar al gestart kunnen worden. Tevens spreekt RFV tot onze grote verrassing plotseling over “de wens van de regio om een railterminal dichterbij te kunnen brengen”. Deze laatste uitspraak staat overigens haaks op de opmerkingen in de Regionale Ruimtelijke Verkenning op blad. 39 waar staat: “De mogelijkheid om te komen tot een railterminal aan de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn kan daarvoor een uitstekende brug vormen, maar er is nog weinig bekend over effecten hiervan op bijvoorbeeld de doorstroming op het spoor. “

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Het is Lokaal Belang een volkomen raadsel dat de bovengenoemde inzichten van RFV met betrekking tot woningbouwlocaties en logistieke bedrijvigheid niet met de gemeenteraad gedeeld zijn voorafgaande aan de behandeling van de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley. Was het college ook verrast met deze nieuwe inzichten?
 2. Is het college voorafgaande aan het advies van RFV om grote nieuwe logistieke bedrijven naar Barneveld te halen op de hoogte gebracht van dit advies?
 3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de groei van honderdduizenden extra vrachtwagenbewegingen (mogelijke komst railterminal plus nieuwe grote logistieke bedrijven) gecombineerd met de groei naar 85.000 inwoners, een in potentie enorm gevaar met zich meebrengt? Namelijk dat het nu al drukke verkeer op onze overvolle wegen door deze plannen helemaal compleet shocking klem zal komen te staan van en naar alle toegangswegen naar A1 en A30 en binnen Barneveld dorp en mogelijk ook Voorthuizen zelf?
 4. Is het college het Lokaal Belang eens dat onze infrastructuur niet berekend is op dergelijke enorme verkeersstromen?
 5. Onlangs is bekend geworden dat de kwaliteit van de gemeentelijke wegen de laatste jaren sterk verslechterd is. Het rapportcijfer is slechts een 4.3 en daarnaast heeft uw college geopperd dat het kwaliteitsniveau verder verlaagd kan worden om kosten te drukken. Dit zeer tegen de wens van Lokaal Belang in. Maar ook tegen de expliciete opdracht van de raad in, dat het niveau op basis moet zijn voor alle wegen. Is het college het met Lokaal Belang eens dat onze wegen een enorme toename vanwege de wens van Regio Foodvalley om “grote bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen” naar Barneveld te halen eenvoudigweg niet aankunnen; zowel op bereikbaarheid als kwaliteit?
 6. Wat betekent zoveel extra vrachtwagenbewegingen voor de kwaliteit van onze lucht die door de fijnstofproblematiek in onze gemeente volgens het laatste RIVM rapport in nu al in het gedrang gekomen is (Op de 3e (!) plaats van Nederland als het gaat om fijnstof)?
 7. Waar Lokaal Belang al jaren voor waarschuwt wordt met advies van RFV m.b.t. verdere verstedelijking helaas verder bewaarheid. Namelijk de gretige ogen waarmee (na de regio Amersfoort) nu ook RFV richting gemeente Barneveld kijkt. Namelijk een in potentie enorme bouwlocatie die blijkbaar samen met Veenendaal een oplossing moet bieden voor de regio om voor 2040 40.000 woningen te bouwen. Kan het college duiden waarom RFV met name de gemeenten Barneveld en Veenendaal noemt als belangrijke verstedelijkingslocatie?
 8. Wat vindt het college zelf van deze ontwikkelingen? Maakt zij zich net zoals wij zorgen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant (24 nov): Regio Foodvalley: ‘Toekomstige woningbouw en logistieke bedrijven vooral in Barneveld’

Lees verder

Railterminal: Lokaal belast, Landelijk ontlast.

12-11-2021

Spreektekst: Railterminal in de gemeente Barneveld?

Het is onze taak duidelijk te zijn en geen valse verwachtingen te wekken richting onze ondernemers. Hoewel de beslissing van vandaag wordt voorgesteld als een klein en makkelijk omkeerbaar stapje daarom onze duidelijkheid.
De railterminal is een goed plan maar niet in Barneveld. Dit plan voorziet er in om maximaal 250 vrachtwagens van de A12, de A28, de A30 en de A1 af te halen. Wij krijgen daar diezelfde 250 vrachtwagens voor terug die op ons industrieterrein de Harselaar gaan rijden, laden en lossen. 500 vrachtwagenbewegingen per dag dus. Ik wijs de collega’s er graag op dat door de enorme reductie in laad- en lostijden bij een elektrische railterminal er op dit punt ook nog eens geen belemmering is om naar meer beladingen te gaan dan in de rapporten worden genoemd.

Voorzitter, voor de Harselaar een zwembad vol gedoe voor een druppel op de landelijke gloeiende plaat. Vervolgens gaat in het idee 2.0 deze railterminal ook nog de door ons verguisde windmolenenergie opslurpen. Dus voor de genoemde reductie van 250 vrachtwagens op het landelijke wegenverkeersnetwerk krijgen we er ook nog slagschaduw en horizonvervuiling bij  .

Zijn wij dan tegen een goed ondernemersklimaat? Nee zeker niet. Maar wij denken dat niet alleen de inwoners maar ook de ondernemers veel te verliezen hebben bij toenemende drukte bij de toch al overvolle op- en afritten en nog meer drukte op de Harselaar.

Kortom, een leuk idee, maar:

 • Niet in een gemeente gelegen aan één van de drukste stukjes snelweg
 • Niet in een gemeente uit de top drie van hoogste fijnstofmetingen van Nederland
 • Niet in een gemeente die haar wegennet en de kwaliteit daarvan matig op orde heeft
 • Niet in dit drukke stukje Nederland.

Daarom een motie genaamd Lokaal belast, landelijk ontlast

Gert Hein Kevelam, raadslid Lokaal Belang
10 november 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de aanplant van openbaar groen

07-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanplant van openbaar groen in de gemeente Barneveld.

Vorige week werd melding gemaakt van het feit dat openbaar groen in de wijk Eilanden-Oost in Barneveld niet goed groeit en daarom moet wijken voor nieuw groen¹. De gemeente geeft als verklaring dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft. Daarom moet de huidige beplanting worden verwijderd, wordt de grond gemengd met humusrijk materiaal en wordt het zand vervangen door aarde met voedingsstoffen.Het openbaar groen wordt vervangen.

Op 27 juni 2019² stelde onze fractie in de commissie grondgebied een rondvraag over diverse meldingen van inwoners over circa 22 omgezaagde jong aangeplante bomen in Veller en Eilanden-Oost. Uit een later antwoord bleek dat de bomen helaas niet goed aangeslagen waren en zijn doodgegaan. Daar lagen diverse mogelijke redenen aan ten grondslag waaronder de conditie van de bodem. De gemeente heeft de bomen omgezaagd en het voornemen werd uitgesproken nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover wij weten, zijn er echter nog steeds geen nieuwe bomen geplant.

Het doel van de vragen was uiteraard om te voorkomen dat iets dergelijks opnieuw zou gebeuren en er in ieder geval herplant zou gaan plaatsvinden. Wij zijn eigenlijk wel verbaasd dat we nu opnieuw geconfronteerd worden met een dergelijk bericht. Natuurlijk zijn wij geen bodemdeskundigen, maar het gaat hier om investeringen in de samenleving (aanleg van een woonwijk en openbaar groen) die achteraf niet toekomstbestendig bleken. Naast dat het zonde is van het groen, is het ook zonde van het geld. Daarom de volgende vragen:

 1. Wat is/zijn de oorzaak/oorzaken van het feit dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft?
 2. a. Heeft er voorafgaande aan de aanplant wel een bodemanalyse plaatsgevonden teneinde de grondkwaliteit in kaart te brengen om daar op een toekomstbestendige wijze te investeren in openbaar groen? Graag een toelichting.
  b. Wat is daar uitgekomen en was het nodig aanpassingen te doen aan de grondkwaliteit ten behoeve van de toekomstbestendigheid van het te planten openbaar groen?
  c. Zo ja, hebben die aanpassingen ook plaatsgevonden? Waar bestonden die uit?
 3. Hoe interpreteert u dat in dezelfde wijk nu opnieuw problemen zijn met de toekomstbestendigheid van het aangeplante openbaar groen? Acht u dit toeval? Op basis waarvan? Of is er meer aan de hand?
 4. Zijn er na onze vragen uit 2019 aanpassingen gedaan als het gaat om bodembeleid, bodemanalyses en eventuele investeringen in relatie tot aanplant van groen in algemene zin? Graag een toelichting.
 5. Wat zal de gehele aanpassing van de huidige situatie gaan kosten (verwijderen, grondaanpassingen, herplant, arbeid)?
 6. Wanneer gaat u uw belofte gestand doen en de eerder omgezaagde bomen vervangen door aanplant van nieuwe?
 7. Bent u bereid bij de (her)ontwikkelingen van woonwijken voorafgaande aan de aanleg, nog meer en beter te investeren in bodemanalyses, grondaanpassingen en toekomstbestendige investeringen in openbaar groen? Dit om situaties als beschreven zo veel mogelijk te voorkomen?


Namens de fractie van Lokaal Belang,

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 8 november 2021


Links:
1 https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/natuur-en-milieu/765143/bomen-en-planten-in-eilandenoost-groeien-niet-goed-en-worden-v/HV4ZcLAThSFokzMxwxb4WscyC48EHMRiltcL9ZHRFXCOOethZIqrRBO5zyycwULG8DVhsZVSpm7WHPDfeXa9YUHNbccYgBMFIwgTkPQdOwrVtSo7h4yal-dlPlfniob
2 https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1b962491-8a6a-4f58-abf0-862d7130081e op 3.04.44

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest lijsttrekker

03-11-2021


Lokaal Belang is trots en blij te kunnen melden dat haar huidige fractievoorzitter, Mijntje Pluimers, unaniem door de leden is gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Lokaal Belang ziet in Mijntje Pluimers de ideale kandidaat om niet alleen opnieuw de partij aan te voeren, maar acht haar tevens in staat om samen met het Lokaal Belang-team een grote verkiezingsoverwinning te gaan behalen. Dat heeft zij in 2018 bewezen door met een historische overwinning vanuit het niets maar liefst 4 zetels te bemachtigen. Mijntje Pluimers heeft de afgelopen jaren aangetoond zeer betrokken te zijn bij de samenleving, haar inwoners en de ondernemers. Vol energie heeft zij invulling gegeven aan de kernwaarden van Lokaal Belang: ‘betrokkenheid, kwaliteit en kansen’ voor iedere inwoner van deze gemeente.

Lokaal Belang hecht veel waarde aan het serieus nemen van inwoners én draagvlak bij inwoners en het zijn van een betrouwbare en transparante overheid. Lokaal Belang heeft onder aanvoering van Mijntje Pluimers op diverse dossiers (bijv. het Pastoriebos, fusie Schepenzeel en plaatsing mega-windmolens) aangetoond de wensen en zorgen van inwoners zeer serieus te nemen en zich inhoudelijk sterk erin te verdiepen. Dit is een van de redenen dat het invoeren van een ‘lokaal referendum’ een prominente plek zal krijgen in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Verder vindt Lokaal Belang het belangrijk dat de regels en afspraken die er zijn om de samenleving en haar inwoners te beschermen, gerespecteerd worden. Lokaal Belang heeft, met Mijntje Pluimers als lijsttrekker, het volste vertrouwen dat al deze uitgangspunten en de gevoerde koers worden voortgezet.

Mijntje Pluimers: “Ik ben ontzettend blij en trots dat ik wederom lijsttrekker mag zijn voor Lokaal Belang. Ik heb er veel zin in om er met het hele team een geweldige campagne van te maken en een grote overwinning te gaan behalen bij de verkiezingen. Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde unanieme vertrouwen van de leden. Waar wij eens met een klein aantal mensen begonnen zijn, is ons team de afgelopen jaren uitgegroeid tot een prachtige partij waar we allemaal trots op kunnen zijn.“

Barneveld, 3 november 2021

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
24 nov  Extra cie samenleving
  ivm structuurvisie wind
  Raadzaal19.30u
30 nov  Commissie Bestuur  Raadzaal 19.30u
  1 dec  Commissie Samenleving  Raadzaal19.30u
  2 dec  Commissie Grondgebied  Raadzaal19.30u
15 dec  Gemeenteraad  Raadzaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter