Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video: Gert Hein Kevelam is in de raadsvergadering van 8 juli beëdigd als raadslid voor Lokaal Belang. Wij zijn blij en trots dat hij deel mag gaan uitmaken van onze fractie.

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen LB toekomst gemeente Scherpenzeel 2

15-07-2020


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom de toekomst van de gemeente Scherpenzeel.

Inmiddels heeft de meerderheid van de gemeenteraad en het college van B&W van Scherpenzeel definitief het standpunt ingenomen om een zelfstandige gemeente Scherpenzeel te blijven. Ook de volksraadpleging geeft een uitgesproken beeld; 86,9% van de Scherpenzelers die hebben gereageerd, is voor zelfstandigheid.

Ook hebben wij met interesse kennis genomen van de brief van Minister Ollongren die aangeeft dat er voor haar meerdere oplossingen mogelijk zijn waarbij draagvlak een belangrijk criterium wordt gevonden. Met dat laatste is Lokaal Belang het van harte eens. Eveneens met haar voorkeur voor een eventuele herindeling ‘van onderop’.

Nu GS dus actief aanstuurt op het samengaan van de gemeente Scherpenzeel en Barneveld, is de fase van ‘het open overleg’, dat maximaal 6 maanden kan duren, officieel van start gegaan. Echter, bij dit ‘open overleg’ zijn vooral de beide colleges van B&W aan zet. Pas nadat GS in januari 2021 een herindelingsontwerp heeft vastgesteld, komt de gemeenteraad formeel aan de beurt (globaal februari-april 2021).

Daar waar GS de afgelopen maanden met zeven-mijls-laarzen door het proces snelden is het nu, na hun definitieve besluit tot het starten van deze Ahri-procedure artikel 8, een gedwongen herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld, ruimschoots tijd voor het proces in onze eigen gemeente met en voor onze eigen inwoners en bestuur.

Om geen kostbare tijd te verliezen heef LB er in de bijzondere raadsvergadering van 17 juni jl. op aangedrongen om nog voor het zomerreces te starten met het instellen van een werkgroep/bijzondere commissie/stuurgroep als voorbereiding op datgene wat gaat komen. Een werkgroep die bestaat uit raadsleden, collegeleden, ambtelijke expertise en ondersteuning. Daarnaast hebben wij het over een ‘startnotitie’ gehad.

En aangezien het een grote wens van Lokaal Belang is om zowel de raad als onze eigen inwoners actief bij het proces te betrekken en wij niet graag zien straks alleen bij het kruisje te mogen tekenen, hebben wij de volgende vragen:

 1. Nu zowel de gemeenteraad, het college én een flink deel van de inwoners van Scherpenzeel, GS en de minister van BZK uitspraken hebben gedaan over hun visie op een eventuele herindeling dan wel zelfstandigheid van de gemeente Scherpenzeel, is Lokaal Belang benieuwd wat het college er nu eigenlijk van vindt.
  Wat zijn de visie en standpunten van het college over zelfstandigheid dan wel een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld? Wij zien graag een ander, uitvoeriger antwoord dan het al bekende ‘een open en constructieve houding’. Die tijden zijn voorbij. Het open overleg gaat starten waarbij ons college een nadrukkelijke rol heeft.
 2.  Wat vindt het college ervan dat GS de gemeente Scherpenzeel dwingt met onze gemeente samen te gaan waarbij bijna 87% van deze inwoners onlangs tegen samenvoeging heeft gestemd?
 3. Wat vindt het college ervan dat de gemeente Barneveld zou moeten samengaan met de gemeente Scherpenzeel waarvan de meerderheid van die gemeenteraad niet wil samengaan
 4. Hoe kijkt het college met betrekking tot herindeling aan tegen draagvlak?
 5. Is het college bereid om deze werkgroep/bijzondere commissie/stuurgroep op korte termijn samen te stellen en aan het werk te zetten?
 6. Is het college bereid een ‘startnotitie’, ‘plan van aanpak’ of iets dergelijks op te stellen over hoe het college de komende 6 maanden voor zich ziet?
  Lokaal Belang ziet deze startnotitie dan graag besproken in een commissie- en/of raadsvergadering.
 7. Is het college bereid in deze startnotitie in ieder geval hoofdstukken te wijden aan draagvlak, participatie en het democratisch proces in onze gemeente (inwoners, gemeenteraad, bedrijven, organisaties)?
 8. Op welke wijze gaat het gemeentebestuur inwoners en bedrijven van de gemeente Barneveld actief informeren en bevragen over de plannen van de provincie?
 9. De plannen van GS zullen enorme impact hebben op onze organisatie. De druk op bestuur en organisatie zal de komende maanden dus enorm toenemen.
  Is het college in staat om de raad op korte termijn te informeren of de plannen van de provincie geen negatieve impact hebben op onze eigen agenda die al een aantal maanden vertraagd is door de coronacrisis?
 10. In de Statenbrief van 14 juli blz. 4 wordt gesproken over een ‘bestuurlijke startbijeenkomst’.
  a. Wanneer zou deze startbijeenkomst moeten plaatsvinden?
  b. Met welke inhoudelijke insteek gaat het college deze bijeenkomst in (zie ook vraag 1)?
  c. In dezelfde Statenbrief blz. 2 staat te lezen dat de gemeenteraad van de gemeente Barneveld in meerderheid heeft aangegeven dat zij ‘open en constructief’ staan voor overleg.
  Zou u er in de startbijeenkomst bij willen zeggen dat daarbij ‘draagvlak’ vanuit Scherpenzeel belangrijk wordt geacht?
 11. Naast de druk op onze organisatie (vraag 9) door de toename van werkzaamheden, zal dit proces ook leiden tot flinke extra (proces)kosten. In een tijd van crisis in combinatie met de eigen financiële uitdagingen zoals jeugdzorg, herverdeling van Rijksgelden, geen sinecure. Lokaal Belang wil niet dat door deze herindeling onze mogelijkheden voor onze eigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke-, sociale- en culturele organisaties, verder onder druk komen te staan. Aangezien het hier om een ‘dwingend’ besluit van de provincie gaat, gaat Lokaal Belang ervan uit dat deze kosten in zijn geheel gecompenseerd zullen worden door de provincie. Ook als het misschien niet tot een herindeling zal komen.
  Kan het college deze stellingname bevestigen; Worden deze kosten vergoed?
 12. Mocht vraag 11 met ‘nee’ worden beantwoord:
  Is het college bereid tot het voeren van een ‘indringend’ gesprek met de provincie teneinde deze kosten alsnog vergoed te krijgen van de provincie? Tenslotte, het is de provincie die de sterke wens tot een herindeling heeft, de gemeente Barneveld niet. Lokaal Belang verwacht daarom een financieel gebaar van de provincie als het gaat om de proceskosten.
 13. Mocht de provincie dan nog steeds ‘nee’ zeggen; is het college dan bereid een stap te zetten richting de minister?
 14. Heeft het college nog andere ideeën over de komende 6 maanden? Zo ja, welke dan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken

Lees verder

Schriftelijke vragen over aanpak doorgaande wegen in Voorthuizen

14-07-2020


Barneveld, 14 juli 2020

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de plannen voor afwaardering van een aantal wegen in Voorthuizen in verband met de nieuwe rondweg.

In november 2019 is de Voortse Ring in gebruik genomen. De opening van deze rondweg heeft geleid tot een duidelijke verbetering voor Voorthuizen. Het effect op de andere wegen dwars door Voorthuizen is merkbaar, de hoeveelheid verkeer op die wegen is afgenomen. Echter, dit alles roept ook nieuwe vragen op over het vervolg, de plannen voor afwaardering van die doorgaande wegen.

Lokaal Belang is de afgelopen periode benaderd door een aantal bewoners aan de Apeldoornsestraat, de Rembrandtstraat en de Hoofdstraat over de huidige en toekomstige verkeerssituatie op genoemde straten. Deze bewoners komen bij ons met suggesties voor de inrichting van de wegen en vragen zich af wanneer de gemeente er iets aan gaat doen. De opmerkingen hebben vooral betrekking op veiligheid, hoge snelheden en daarmee samenhangende geluidsoverlast. Ook niet-bestemmingsverkeer (o.a. vrachtwagens) wordt genoemd.

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid en goede bereikbaarheid belangrijk. Tevens vinden wij dat bij de herinrichting van wegen, zeker als er verkeer remmende maatregelen worden getroffen, er goed gekeken zou moeten worden naar de wensen van aanwonenden en het effect op de leefbaarheid en het woonklimaat. Bij het toepassen van drempels of plateaus is wat ons betreft het geluidsaspect (bijvoorbeeld m.b.t nachtrust) een aandachtspunt. Met betrekking tot Voorthuizen denken we dat het tijd wordt om bewoners bij de plannen te gaan betrekken of in ieder geval te gaan informeren over de stand van zaken.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. In november 2019 is in de Barneveldse Krant een artikel verschenen ‘Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig’. In dit artikel wordt op detailniveau gesproken over een aantal mogelijke verkeersmaatregelen, die besproken zijn met een aantal partijen: Plaatselijk Belang, VVN, Keolis en Cumela. Ons valt de zin op: ‘Een eis van de provincie Gelderland is dat de doorgaande wegen snel worden afgewaardeerd, nu de automobilisten via de Voortse Ring het alternatief hebben..”
  a. Wat verstaan het college én de provincie precies onder de term ‘afwaardering’ en welke eisen zijn er door de provincie gesteld?
  b. Heeft de provincie een tijdslimiet meegegeven en kunnen we daarmee in de problemen komen als er niet op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan deze afwaardering (uit de SOK)?
   
 2. Over de Rembrandtstraat ontvingen wij vóór de aanleg van de rondweg al klachten over hard rijden en onveiligheid op de oversteekplaatsen met name voor overstekende kinderen. Wij hebben dit punt dan ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. “Nu er minder verkeer is, wordt er wel harder gereden” volgens een aanwonende. “Hierdoor hebben de bewoners aan de Rembrandtstraat hetzelfde probleem als de bewoners aan de Stationsweg, klapperende karren en containers op de drempels. Mogelijk zijn er al plannen en/of voorbereidingen om de inrichting van de Rembrandtstraat aan te pakken na de realisatie van de rondweg, maar aanpassing aan de nieuwe situatie is echt nodig”.
  a. Zijn er op korte termijn, dus snel, structurele aanpassingen en verkeersmaatregelen te verwachten?
  b. Zoniet, zijn er dan tijdelijke maatregelen als overbrugging mogelijk en is het college bereid deze maatregelen toe te passen om de snelheid van het autoverkeer te beperken? Bijvoorbeeld met handhaving en het plaatsen van meerdere smileyborden?
   
 3. Op de Baron van Nagellstraat, de Hoofdstraat en de Apeldoornsetraat wordt door bewoners van Voorthuizen nog veel doorgaand-, niet-bestemmingsverkeer waargenomen. Mogelijk is de situatie nog niet voor iedereen duidelijk. In hoeverre is de bebording om het verkeer naar de rondweg te verwijzen op orde? Is het college bereid deze bebording nog eens goed onder de loep te nemen?
   
 4. De verkeerskundige plannen zijn in de ontwerp/concept-fase en eind vorig jaar besproken met een aantal stakeholders. Lokaal Belang ziet graag, gezien de vele vragen en de ‘radiostilte’ op dit dossier, dat binnenkort de communicatie naar de inwoners van Voorthuizen wordt opgepakt en dat inwoners en zeker de aanwonenden betrokken gaan worden bij de planvorming.
  a. Is het college bereid om met een nieuwsbrief de inwoners te informeren over de stand van zaken?
  b. Is het college van plan en bereid om inwoners de gelegenheid te bieden om te reageren op deze eerste plannen en daarnaast ideeën op te halen, zodat deze betrokken kunnen worden bij de verdere uitwerking? Wij denken hierbij aan een of meerdere inloopavonden.
   
 5. In het krantenartikel wordt gesproken over ‘de komst van de nieuwe snelfietsroute door het dorp’. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de afweging van eventuele scenario’s voor het doortrekken van een snelfietsroute van Holzenbosch naar Blankensgoed zorgvuldig plaatsvindt en wordt hier graag tijdig in betrokken. Gezien het belang van het onderwerp, de eventuele impact (op o.a. bomenkap) en het effect voor inrichting van rotonde De Punt, is het van belang dat wij als raad hier iets van kunnen vinden. Volgens een eerdere planning zou er in de 2 helft van 2019 een raadsvoorstel naar de raad komen over de afwaardering van de wegen in Voorthuizen. Later was er sprake van een procesmemo, maar ook deze hebben wij tot op heden nog niet ontvangen.
  a. Op welk moment en op welke wijze is het college van plan de gemeenteraad in het hele proces te betrekken?
  b. Graag ontvangen wij een toezegging dat wij een raadsvoorstel kunnen tegemoetzien.
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh
Sjoerd van Amerongen


Link naar het krantenartikel: 'Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig'

Lees verder

Kaderbrief 2020 bijdrage Lokaal Belang

08-07-2020

Bijdrage Kaderbrief Lokaal Belang 1e termijn:
Voorzitter,

Een woord van dank richting het college en de ambtenaren die het in deze hele bijzondere tijd voor elkaar gekregen hebben een kaderbrief te maken. Liever hadden we een volwaardige kadernota, want het belangrijkste richtinggevende document van een politiek jaar, maar wij begrijpen ook de uitzonderlijke situatie waar wij en de rest van de wereld inzitten.

Lokaal Belang is blij hier vandaag te kunnen zitten om dit onderwerp te bespreken. Ondanks dat het een kaderbrief is i.p.v. een Kadernota, is dit wel altijd hét moment om het college kaders, denkrichtingen en wensen voor de komende periode mee te geven. Maar tevens ook even stil te staan bij de toekomst van onze gemeente. Wij zijn dan ook blij dat de rol van de raad bij dit onderwerp, namelijk een kaderstellende, vandaag toch een plek gekregen heeft.

Naast de coronacrisis, speelt nadrukkelijk ook de mogelijke herindeling met Scherpenzeel een rol. Morgen vergadert de raad aldaar en de week erop geeft GS haar definitieve, maar ongetwijfeld niet verrassende oordeel over Scherpenzeel, maar ook over ons, de gemeente Barneveld. Wij zullen dit nauwgezet volgen waar bij Lokaal Belang transparantie, democratie, draagvlak en een zorgvuldig proces essentiële voorwaarden zijn om die open en constructieve houding die wij allen hebben, verder vorm te geven.

Voorzitter, dan de inhoud waarbij wij de hand rijken richting de andere partijen om met ons mee te denken in de voorstellen die wij gaan indienen.

1.     Motie 1: De groei van onze gemeente
Sprak mijn collega van den Born jaren terug al over het belang van het opfrissen van onze strategische visie, onlangs weer, tijdens de commissie grondgebied. Wij zijn blij te horen dat het college, bij monde van de heer de Kruijf, deze wens goed begreep. ‘Gas d’r op’ zei wethouder vd Burgwal. Het kan echt niet langer wachten.
Wij zouden hier eigenlijk al moeten staan om te evalueren, het jaar na de opfrissing van de strategische visie. Die visie had er namelijk volgens het college vorig jaar al moeten zijn. Wij kunnen dit als gemeente niet meer verder voor ons uitschuiven. Door deze explosieve groei ons gemeentebestuur op korte termijn zal moeten komen tot een omgevingsvisie over de toekomst en de grootte van onze gemeente waarbij vele vragen op beantwoording wachten zoals:

1.     Blijven wij een dorp en groeien wij door tot maximaal 70.000 inwoners, zoals destijds is afgesproken? Of groeien wij door naar 80.000, 90.000 of 100.000 inwoners en meer? En in welke richting?

2.     Accepteren wij dat een verder groei van onze gemeente er onvermijdelijk toe zal leiden dat onze gemeente stedelijke kenmerken zal gaan vertonen?

3.     Voor wie bouwen wij in de toekomst onze woningen? Voor eigen inwoners of voor de Randstad?

4.     Kunnen onze infrastructuur en het voorzieningenniveau de snelle groei wel aan en hoe gaan wij daarop anticiperen?

Op vele vragen zal snel een antwoord snel moeten komen. Want zolang wij zelf nog niet weten waar wij over 10 of 20 jaar willen staan, worden discussies over woonbeleid, energietransitie, infrastructuur, aankoop van gronden voor industrieterreinen en woningbouw steeds lastiger of erger, zelfs onmogelijk.

2.     Motie 2: enquête wonen
De kwaliteit van het wonen in onze gemeente Barneveld is hoog, zo blijkt. Mensen komen hier graag wonen. Maar wat zijn nou precies de woonwensen? Wat zijn de trends? De huidige trends dus; niet die van voorheen. Daarom is het heel goed dat het college een enquête gaat laten doen om deze wensen in kaart te brengen. Vreemd vinden wij het dan wel dat alleen 18-30 jarigen bevraagd worden. Je krijgt naar de mening van LB alleen representatieve resultaten met een willekeurige steekproef onder alle inwoners ouder dan 18 jaar, met dezelfde vragenlijst op hetzelfde moment. Dus college, breidt de enquête uit naar alle leeftijdsgroepen boven de 18.
Elke woonwens doet er toe. Ook die van alleenstaande, 70-plussers etc. Daarnaast geeft dit totaal beeld een beter inzicht in de verschillende doorstroommogelijkheden tussen de leeftijdscategorieën.

3.     Motie 3: Bekrachtiging ambitieniveau ‘basis op alle wegen’
Als we het dan toch over voorzieningen en infrastructuur hebben:
Het is een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor een goede, comfortabele en veilige infrastructuur, zowel in dorpen als het buitengebied. En, het is van groot belang de kwaliteit van de wegen in de hele gemeente Barneveld op voldoende peil te krijgen en te houden.

Maar om dat om het kwaliteitsniveau ‘basis’ op alle wegen in de gemeente Barneveld te realiseren, blijkt er opnieuw extra budget nodig is en een beleidstoevoeging wenselijk. Het college liet in de Kaderbrief doorschemeren dat het een scenario overweegt tot een lager kwaliteitsniveau voor woonwijken en extensief gebruikte wegen in het buitengebied, omdat dat leidt tot kostenbesparing. Daar wil Lokaal Belang echt niet aan. In 2016 is glashelder via een amendement vastgesteld dat de gemeenteraad het kwaliteitsniveau van de infrastructuur. Goedkoop is duurkoop en daarom willen wij dit gewenste en vastgestelde ambitieniveau graag met de VVD via een motie bekrachtigen.

4.     Motie 4: Communicatie naar de burger
We bevragen onze burgers dus graag voorzitter. Maar het informeren, het communiceren richting de burger, is net zo belangrijk.
Belangrijk omdat inwoners betrokken zijn bij hun directe leefomgeving.
Dat is zo’n mooi kenmerk van onze gemeente. Inwoners laten graag weten hoe ze erover denken, werken graag mee, pakken graag dingen op.
Deze participatie-gedachte is een goede zaak en dat moeten we wel zo houden. Daarvoor is het van belang tijdig en zo volledig mogelijk inwoners op de hoogte te brengen als er zich ontwikkelingen in de directe leefomgeving gaan voordoen. Lokaal Belang blijft de informatie op de gemeentepagina’s als het gaat om aanvragen voor omgevingsvergunningen en bv. verkeersbesluiten, summier vinden. We krijgen daar met enige regelmaat klachten over. Dat kan best beter. Niet alleen het wettelijke minimum aan informatie, maar verbeter de kwantiteit en kwaliteit van de informatie.

5.     Toezegging: Openbaarheid behandeling en bespreking begroting
Wij zitten in een bijzondere tijd waarbij er meerdere financiële onzekerheden zijn over de toekomst. Daar heeft Lokaal Belang alle begrip voor. Ook inwoners zullen dit snappen. We zullen prioriteiten moeten stellen, keuzes moeten maken waarbij onze kerntaken op orde moeten zijn. Tijdens de bespreking van de Kaderbrief werd er geopperd om niet-openbare besprekingen met de raad aangaande de begroting te organiseren. Net zoals vorig jaar bij de Kadernota het geval was. Voorzitter, dat baart ons zorgen. Natuurlijk kunnen er in eerste aanleg niet-openbare, wellicht veelal technische zaken via de mail met ons gedeeld worden. Maar het college heeft uiteindelijk de taak om een concept-begroting aan de raad voor te leggen. En vervolgens de besprekingen daarover, de beraadslagingen dus, horen in de openbaarheid plaats te vinden. Inwoners behoren de afwegingen die raadsleden maken, openbaar en dus transparant te kunnen volgen. Technische vragen door raadsleden over deze concept-begroting kunnen altijd intern gesteld worden. Daar is geen niet-openbare sessie voor nodig. Graag een toezegging van het college dat in de besprekingen van de raad over de begroting in het openbaar zullen plaatsvinden.

6.     Motie 5: Gemeenteraad komt naar u toe
En hoe kunnen wij als raad nog dichterbij onze inwoners komen, voor hen voor wie wij dit werk doen? Wij zien erg graag dat vanaf 1 januari 2021 iedere dorpskern van onze gemeente minimaal 1x per bestuursperiode van 4 jaar door de gemeenteraad bezocht wordt door middel van een gemeenteraadsvergadering of een commissievergadering. De technische mogelijkheden zijn tegenwoordig zodanig, dat dit geen probleem zou moeten zijn. Zeker met het oog op de prachtige nieuw ontwikkelde dorpshuizen in Garderen en Voorthuizen. Oftwel; de raad komt naar u toe.

7.     Tot slot
Lokaal Belang heeft de afgelopen tijd veel aandacht geschonken aan een nieuwe locatie voor de Flying Bikes. Niet alleen omdat wij vinden dat deze vereniging echt een nieuwe locatie verdient, maar ook omdat het dan vrijkomende gebied veel kansen biedt voor een groen hart en ruimte voor inwoners, jong en oud. De VVD zal zo de motie, die wij mede hebben ondertekend, indienen. Wij willen ook graag een warm woord uitspreken richting al die organisaties, ondernemers en culturele instellingen die het heel erg moeilijk hebben.
Wij denken bijvoorbeeld aan het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers, die wij graag een warm hart onder de riem steken. Veel succes en sterkte.

Ook winkeliers hebben het moeilijk. Wij wensen ze een hele goede zomer toe waarbij hopelijk zowel inwoners als toeristen hun winkels weten te vinden.

Wij zijn als Lokaal Belang heel erg blij dat wij weer compleet zijn en dat wij Gert Hein hebben mogen verwelkomen in onze fractie.
Onze campagneleider van destijds gaat nu ook het echte politieke werk doen. Wij wensen hem vanuit hier heel veel succes toe en jullie als raad een hele fijne collega.

Dank u voorzitter.

Bijdrage Kaderbrief Lokaal Belang 2e termijn:
Voorzitter,

 1. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder over de aandacht en intenties tot verbeteringen van de gemeenteberichten. 
  Daarom zullen wij de motie hierover intrekken.
 2. Wij zijn ook blij met de uitspraak van de wethouder dat het uitgangspunt blijft dat het ambitieniveau van de kwaliteit van de wegen vooralsnog op 'basis' blijft. Zoals ook al in 2016 door de raad is uitgesproken. Wel zullen wij bij de besprekingen over de begroting aangaande dit onderwerp, nadrukkelijk stilstaan bij het standpunt van Lokaal Belang dat dit ambitieniveau gehandhaafd blijft.
 3. De motie over de enquete woonwensen zullen wij intrekken. Helaas, kennelijk is de enquete al gestart. Een lopende enquete kunnen wij jammergenoeg niet meer veranderen. Deze motie is daardoor overbodig gebleken.
 4. Het spijt ons te horen dat de rest van de gemeenteraad onze motie waarbij snelheid wordt gevraagd aangaande de oprfrissing van de Strategische Visie dan wel het formuleren van een Omgevingsvisie over de groei van de gemeente, niet wordt gesteund. Wij maken ons echt zorgen dat de motie van Pro98 voor nog verdere vertraging zal gaan zorgen. Die kunnen we dus niet steunen.
  Als het echt te traag blijft gaan, zal Lokaal Belang met een eigen visie komen.
 5. Tot slot voorzitter, de wethouder geeft aan dat  de raad over zijn eigen agenda gaat als het gaat om te bepalen of een beraadslaging over de begroting achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Wij dienen daarom dan ook samen met de VVD een motie in waarin wij een uitspraak van de raad vragen om deze openbaarheid te bewerkstelligen. Want, zoals gesteld, het bespreken van diverse scenario's, "het afkaarten en spijkers met koppen slaan", dat wat zoveel impact heeft op onze inwoners, hoort transparant, inzichtelijk en controleerbaar te zijn voor onze inwoners en de controlerende pers. De politiek moet durven staan voor de mogelijke keuzes die zij willen gan maken.

Dank u wel.

Stukken en moties nalezen? klik hier

 

Lees verder

Motie LB: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)

07-07-2020


MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
 
 
  Onderwerp: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)
 
 
  De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2020
 

  Constaterende dat:
 • biomassacentrales hun doel voorbij schieten doordat, door gebrek aan lokale grondstoffen, wereldwijd bomen worden gekapt en geïmporteerd om als brandstof te dienen;
 • biomassa niet klimaatneutraal is en slecht voor de gezondheid doordat:
  - verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
  - de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
  - het RIVM voor de gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten heeft gewaarschuwd;
  - aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
  - Het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 • omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

  Overwegende dat:

 • in de (het voorlopige) concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley een Regionale Schets Warmte is opgenomen, waarin biomassa is meegenomen als warmtebron;
 • de afweging over welke bronnen zullen worden ingezet verder worden ingevuld in het proces richting de RES 1.0, dat vanwege corona ook nog onder tijdsdruk staat;
 • energiesubsidie voor houtstook ten koste gaat van de beschikbaarheid van subsidie voor echt schone duurzame energie;

  Van mening is dat:

 • het gelet op voortschrijdende kennis, ervaringen en standpunten rond biomassacentrales belangrijk is definitief af te zien van het inzetten van biomassacentrales als bron van warmte voor woningen in het kader van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid;


  Verzoekt het college:

 • er tijdens de (voorbereidende) gesprekken met de Regio Foodvalley op aan te dringen om nieuwe biomassacentrales niet op te nemen in de volgende versie van de Regionale Schets Warmte.
 
  Lokaal Belang
  JW van den Born
  MHJ Pluimers-Foeken
 

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
  16 sept  Commissie: concept-RES en     aanvulling MER (windenergie) Gemeentehuis 19:30u
  22 sept Commissie bestuur Gemeentehuis 19:30u
  23 sept Commissie samenleving
 + Raad over concept-RES
 Gemeentehuis 19:30u
  24 sept Commissie grondgebied Gemeentehuis 19:30u
      7 okt Gemeenteraad Gemeentehuis 19:30u 

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter