Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met bijna 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video: In 2018 kwam Lokaal Belang als nieuwe partij in één keer met 4 zetels in de raad. Op naar de 10 in 2022! Groéi met ons mee, doé met ons mee. Samen maken we LB de grootste partij!  
Interesse om mee te doen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. https://www.lokaal-belang.com/doe-mee

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen CU en LB over horeca en detailhandel i.v.m. de coronacrisis

25-02-2021


Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen wij u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de horeca en detailhandel.

Ondernemers in de detailhandel en horeca maken zware tijden door. Hoe zwaar het kan zijn was bijvoorbeeld te lezen in een interview met Mark van Beek in de Barneveldse Krant van afgelopen zaterdag. Voor hem betekent de coronaperiode 80 uur per week werken terwijl hij flink verlies maakt. Een grote groep ondernemers bevindt zich in een vergelijkbare schrijnende situatie. Veelal leidt dit ook tot ingrijpende financiële én psychische problemen.

Onze mogelijkheden als gemeente zijn beperkt, maar als gesteld wordt dat we ‘alleen samen corona eronder krijgen’ dan moeten we dat ook écht samen doen. Het is goed om te horen dat er in enige mate ook op afspraak gewinkeld mag gaan worden. En de inzamelingsactie voor ondernemers in Voorthuizen is hartverwarmend. Maar is het genoeg?
En, voor de horeca verandert er niets. Daardoor hebben de horeca-ondernemers nog steeds te maken met flink afgenomen inkomsten.

Onze fracties maken zich zorgen over deze ondernemers, hun werknemers en gezinnen, maar ook over wat dit voor onze winkelcentra betekent op het moment dat we terug gaan naar het ‘normale normaal’. De winkelcentra moeten levendig zijn, maar dat zullen ze niet zijn als veel zaken failliet gaan.

Afgelopen maandag ontvingen de burgemeester en de fractievoorzitters een brief van de Barneveldse Middenstandsvereniging met het verzoek om richting de veiligheidsregio en het kabinet te pleiten voor opening van de winkels, de horeca en culturele organisaties. Deze brief wordt komende woensdag op verzoek kort in de commissie besproken. Heropening kan nog niet. Maar we vragen wel van het college om hier actief over mee te denken en hun invloed waar nodig en mogelijk aan te wenden.

Heel concreet denken we dan bijvoorbeeld aan een mogelijkheid om (picknick-)tafels neer te zetten in de buurt van horeca. Of gebruik te laten maken van de al aanwezige tafels. We zien nu al dat mensen overdag bijvoorbeeld broodjes of koffie afhalen en daar dan op muurtjes of bankjes van genieten. Maar hoe mooi zou het zijn als het afhalen overdag gestimuleerd wordt, zodat mensen meer mogelijkheden hebben om ergens te gaan zitten. Natuurlijk moeten die tafeltjes dan wel goed verspreid staan, zodat de coronamaatregelen worden gerespecteerd. Wellicht kan het college in overleg met winkeliers en horeca-ondernemers tot werkbare afspraken komen. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid om met de centrumondernemers en KNH te overleggen over mogelijkheden om de horeca te helpen hun vak uit te oefenen?
2. Is het college bereid het idee van de (picknick-)tafels op korte termijn te onderzoeken?

Natuurlijk moeten ideeën wel passen binnen de maatregelen zoals die door de regering genomen worden. De regering maakt de afwegingen en moet, natuurlijk, waken voor toename van het aantal besmettingen. Echter, het is wel belangrijk dat de zorgen die er zijn breed gedeeld worden en vooral te kijken naar wat wél kan. De (horeca-)ondernemers staat het water aan de lippen. Vandaag werd de urgentie nog eens extra onderstreept in de Tweede kamer, waarbij bijvoorbeeld gesteld werd dat het openen van terrassen, naast mogelijkheden voor de horecaondernemers, ook ruimte geeft het bezoek van gasten veel beter te reguleren als het gaat om corona-maatregelen.

3. Is de burgemeester bereid om ook in het overleg van de Veiligheidsregio aan te dringen op gesprekken met detailhandel en horeca om in overleg met betreffende ondernemers en/of hun vertegenwoordigers, op zoek te gaan naar mogelijkheden ‘wat wel kan’ om ondernemers hun zaak (ruimer) te kunnen laten openen?
4. Is de burgemeester bereid om de zorgen voor de detailhandel, horeca en culturele instellingen door te geleiden naar de Veiligheidsregio en vervolgens het Veiligheidsberaad?

Wij vragen u vriendelijk, met het oog op de bespreking woensdag 3 maart aanstaande, deze vragen voor die tijd te beantwoorden. Wij zijn u daar alvast zeer erkentelijk voor.

Met vriendelijke groet namens ChristenUnie en Lokaal Belang,
Lukas Scheijgrond
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 24 februari 2021

Lees verder

Plaatsing windmolens in Barneveld: Laat u horen!

17-02-2021

Windmolens 
Het college heeft afgelopen week een inwonersgroep aangeschreven (zie onder).
Het bijgevoegde kaartje spreekt in onze ogen boekdelen waar wij al vele malen voor gewaarschuwd hebben: Een grote hoeveelheid inwoners zullen, bij plaatsing van windmolens in dit gebied, forse hinder gaan ondervinden. Zowel inwoners van Barneveld-Noord (De Vaarst en Vliegersveld, maar ook in de nieuwe woonwijk Bloemendal), Voorthuizen-Zuid als alle daartussen en omheen gelegen woningen in het buitengebied. Zie ook onze eerdere berichtgeving en vragen op dit punt. 
NB: Het kaartje met de cirkels gaat uit van windmolens met een ashoogte van 100-120 meter. 
De huidige windmolens zijn veel hoger: ashoogte 160-170 meter, tiphoogte 235-240 meter!

Agendering en bespreking van voortgang windmolens in de gemeente Barneveld
Lokaal Belang heeft de voorgangsmemo geagendeerd voor de commissievergadering van woensdag 3 maart. Wij willen nadrukkelijk stilstaan bij de gevolgen voor inwoners, maar ook bij het traject van de 'windgesprekken' van de gemeente met inwoners. U als inwoner heeft het recht in te spreken tijdens de commissievergadering van 3 maart en aan raadsleden en het college te laten weten hoe u erover denkt. Doe mee en geef u op: raadsondersteuning@barneveld.nl

Daarnaast nodigt de gemeente inwoners uit voor een gesprek via Teams. Voelt u zich betrokken op dit onderwerp omdat u bv. in de invloedsfeer van de mogelijke windmolens woont? Ga in gesprek. Opgeven moet wel snel via duurzaamheid@barneveld.nl Zie ook de uitnodigingbrief hieronder. 

Lokaal Belang en duurzaamheid
De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Lokaal Belang wil een duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen onnodig hoge belastingen met zich meebrengt. Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de burgers van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie en het voorkomen van milieuvervuiling.  

Het college en de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad, willen megawindmolens in onze prachtige gemeente. Lokaal Belang is groot tegenstander van deze plannen omdat windmolens industriële inrichtingen zijn die voor grote overlast voor mens en dier zorgen en het landschap verpesten. Onze gemeente is niet geschikt voor de plaatsing ervan. Lees meer op onze speciale site.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Betrokkenheid collegeleden ri raadsleden Scherpenzeel

15-02-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande uitingen over o.a. vermeende betrokkenheid van ons college richting raadsleden van de gemeente Scherpenzeel.

Tijdens de raadsvergadering in Scherpenzeel van 11 februari jl., heeft de heer W. Schuur, fractievoorzitter Pro Scherpenzeel, tot driemaal toe uitgesproken dat hij expliciet “vanuit het college van de gemeente Barneveld” benaderd en geïnformeerd is over het ongenoegen binnen het Barneveldse college, dat zij het nieuws over het Scherpenzeelse burgemeestersvoorstel voor een peiling aangaande de herindeling, uit de media hebben moeten vernemen. Burgemeester Klein weersprak dit in de raadsvergadering van Scherpenzeel. Mede gelet op de berichtgeving hierover in de Barneveldse Krant en andere media, hebben wij de volgende vragen:

1. Klopt de lezing van dhr. Schuur, dat hij hierover expliciet “vanuit het college van de gemeente Barneveld” is benaderd? Of heeft hij zelf contact gezocht? Zo ja:
a. Welke wethouder(s) betrof(fen) dit?
b. Sprak(en) deze wethouder(s) namens het college of op eigen titel?

2. a. Is er al eerder sprake geweest van contacten tussen het Barneveldse college (individueel of op collegeniveau) en leden van de gemeenteraad in Scherpenzeel over de mogelijke herindeling?
b. Is het vermelde feit aanleiding geweest om als colleges contact te zoeken met elkaar hoe om te gaan met deze situatie en dit soort situaties en/of uitspraken in algemene zin?
c. Wat is daar uitgekomen?

3. Vindt het college het verdedigbaar, daar waar het college in het openbaar met de mond belijdt ‘geen voorkeur te hebben voor zelfstandigheid of herindeling’ en ‘een ‘goede buur te willen zijn’, er mogelijk buiten het zichtveld van de samenleving en de gemeenteraden er oncontroleerbare uitspraken door het college worden gedaan?


In de gemeenteraadsvergadering van 11 februari jl. van Scherpenzeel is gesproken over en besloten tot het houden van een representatieve peiling op 17 maart a.s. teneinde ‘eenduidigheid en eenheid’ te krijgen op het aspect draagvlak. Een essentieel punt in het Beleidskader Wet Ahri, waarop de wens van GS tot deze herindeling door de Minister en andere betrokkenen, zoals PS en de Tweede en Eerste Kamer, getoetst gaat worden. Zowel GS (gedeputeerde Markink tijdens de PS vergadering van 10 februari jl.) als de Tweede Kamer en de Minister van BZK (Tweede Kamervergadering 11 februari jl.) als de gemeenteraad en Burgemeester van Scherpenzeel geven nadrukkelijk aan dat een peiling heel wenselijk, zo niet essentieel is om het belangrijke aspect draagvlak (in beide gemeenten) in kaart te brengen. Lokaal Belang heeft hier al vele malen op gehamerd. Bovendien gaf Gedeputeerde Markink in dezelfde vergadering van PS aan het liefst een peiling te zien in zowel Scherpenzeel als Barneveld! Wij zijn verbaasd dat, nog voordat de gemeenteraad van Scherpenzeel zich had uitgesproken, laat staan onze eigen gemeenteraad, wethouder Van Daalen al in de Barneveldse krant liet optekenen een peiling “niet nodig te vinden”.

4. a. Was de uitspraak van wethouder Van Daalen in de krant een eigen standpunt of het standpunt van het college?
b. Indien een collegestandpunt: Wanneer is dit dan officieel besloten?
c. Waarom heeft het college dit kennelijke besluit niet vooraf met de gemeenteraad in de gemeente Barneveld gecommuniceerd? En moest onze gemeenteraad dat via de Barneveldse Krant vernemen en niet via, zoals gebruikelijk is, een memo, zoals het college van B&W in de gemeente Scherpenzeel dit wel heeft gedaan? Overigens is het, volgens de Kieswet artikel J6, een bevoegdheid van de gemeenteraad om te besluiten om al dan niet een peiling uit te schrijven.
d. De inwoners van de gemeente Barneveld weten nergens van als het gaat om -bijvoorbeeld- de (financiële) gevolgen van een herindeling. Wij verwijzen u graag nog even naar onze schriftelijke vragen van 10 februari jl. Waarom passeert u de inwoners van de gemeente Barneveld, door het kennelijke standpunt geen gemeentelijke peiling te willen houden, als het gaat om draagvlak?
e. Waarom gaat u op voorhand voorbij aan de wens/advies van zowel GS (gedeputeerde Markink), als de Tweede en Eerste Kamer alsmede de Minister, door het houden van een gemeentelijke peiling met betrekking tot draagvlak, af te wijzen? U laat als college een kans lopen om, ook in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel, extra aandacht te besteden aan het in kaart brengen van draagvlak, terwijl u eerder stelde dit heel belangrijk te vinden.
f. Was het niet verstandiger geweest om eerst, na de besluitvormende vergadering in Scherpenzeel op 11 februari jl., in overleg te gaan met de beoogde fusiepartner, de gemeente Scherpenzeel, alvorens stellige uitspraken te doen? Dit in het kader van de goede verhoudingen en het werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen.
g. Vond u eerst ‘een stevig draagvlak in beide gemeenten’ een duidelijke randvoorwaarde, die randvoorwaarde verdween als sneeuw voor de zon in uw reactie op het besluit van GS tot de vaststelling van het Herindelingsontwerp, 12 januari jl. (B4.28). Doet ‘een stevig draagvlak in beide gemeenten’ er voor het college niet meer toe?
h. Is uw college met ons van mening, zoals gesteld, dat de raad van de gemeente Barneveld over een peiling ten aanzien van draagvlak een besluit moet nemen?

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 15 februari 2021

Lees verder

Persbericht LB Gert Hein Kevelam campagneleider Lokaal Belang

14-02-2021


Met trots meldt het bestuur van Lokaal Belang dat Gert Hein Kevelam bereid is om, net zoals bij de vorige campagne in 2018, ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 campagneleider te zijn voor Lokaal Belang. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen wist Lokaal Belang met Gert Hein Kevelam als campagneleider vanuit het niets met maar liefst 4 zetels te winnen. Daarom is het bestuur van Lokaal Belang ontzettend blij dat Gert Hein wederom de campagnekar gaat trekken.

Gert Hein Kevelam: “ Lokaal Belang is uit de startblokken voor de campagne van 2022 gekomen. Na de enorme verkiezingsoverwinning in 2018 houdt Lokaal Belang er serieus rekening mee om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 als grootste partij uit de bus te komen.

Na 3 jaar keihard werken als oppositiepartij heeft Lokaal Belang laten zien dat wij een partij zijn waar in het gemeentehuis serieus rekening mee wordt gehouden. Er is veel bereikt en er zijn ontzettend veel zaken door Lokaal Belang op de politieke agenda gezet. Zo heeft Lokaal Belang zich o.a. ingezet voor behoud van groen, komen wij met creatieve oplossingen voor veel problemen rondom wegen, fietspaden en oversteekplaatsen en heeft Lokaal Belang zich hard gemaakt en haar nek uitgestoken voor meer democratie, bestuurlijke integriteit, transparantie en minder achterkamertjespolitiek in het gemeentehuis van de gemeente Barneveld. Verder hebben wij ons ingezet voor veiligheid en ruimte voor ondernemers, hebben wij een warm hart voor onze medemens, cultuur en sport, en staan wij een verstandig en behoedzaam financieel beleid voor.

De afgelopen jaren hebben wij met veel enthousiasme en ambitie aan de weg getimmerd en bewezen de enige echte lokale partij van de gemeente Barneveld te zijn. Het moet daarom mogelijk zijn om bij de komende verkiezingen de grootste partij van de gemeente Barneveld te worden. Want het wordt wat mij betreft hoog tijd voor een flinke frisse wind in een volgend college van B&W en de gemeenteraad. En ik hoor overal om mij heen dat heel veel inwoners van onze gemeente daar net zo over denken. Ik heb er, samen met mijn team, veel zin in!”


Persbericht 14-2-2021

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
 2 mrt    Commissie bestuur  Digitaal19.30u
 3 mrt    Commissie samenleving  Digitaal19.30u
4 mrt    Commissie grondgebied  Digitaal19.30u
18 mrt    Gemeenteraad  Digitaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter