Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Laatste nieuws

BK: 'Barnevelds college weigert oppositievragen te beantwoorden'

05-12-2019


BARNEVELD Het college van b. en w. weigert vragen van oppositiepartijen Lokaal Belang en VVD te beantwoorden over de zandkwestie rond Vink en de windmolenaffaire bij Zeumeren, waarbij een ambtenaar zich bedreigd zou hebben gevoeld door uitspraken van de voorzitter van actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE.

In de aanloop naar het laatste debat over de zandkwestie op woensdag 13 november, waarin met name de rol van oud-wethouder Gerard van den Hengel (VVD) werd besproken, stelden VVD-leider Theo Bos en LB-fractievoorzitter Mijntje Pluimers samen schriftelijke vragen aan het college van b. en w.. De partijen vroegen via die weg 'alle correspondentie tussen Van den Hengel en het college' op, in de periode tussen 30 september en 5 november. Specifiek vroegen zij om sms-jes, messenger-berichten, mails, brieven, (opgenomen) telefoongesprekken, memo's en notitie. Ook wilden zij inzage in de correspondentie tussen oud-gedeputeerde Bieze aan de ene kant en het college en gemeenteambtenaren aan de andere.

De oppositiepartijen krijgen de stukken echter niet toegestuurd. Naar de mening van het college van b. en w. is de zandkwestie afgesloten. ,,Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad dit dossier wederom behandeld en besloten er een punt achter te zetten. Hierdoor heeft de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer."

Ook vragen over het windmolenvraagstuk worden niet beantwoord door het college. VVD en Lokaal Belang reageerden in november met schriftelijke vragen op een artikel in deze krant, waarin het actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE meldde aangifte te hebben gedaan van laster tegen een gemeenteambtenaar en wethouder Dorrestijn. Zij zouden tegenover derden melding hebben gemaakt van een bedreiging door de comitévoorzitter aan het adres van de ambtenaar. Het comité ontkent de bedreiging in alle toonaarden.

Raadsleden Sandra Reemst (VVD) en Gonda Lenters (Lokaal Belang) wilden de achtergronden van het incident weten, maar krijgen ook hier nul op het rekest van het college. ,,Wij zullen uw vragen niet beantwoorden", schrijven b. en w. in een reactie richting de partijen. ,,Het actiecomité heeft een verzoek tot mediation gedaan. Wij hebben hier positief op gereageerd en zullen in gesprek gaan met het actiecomité om te trachten de ontstane patstelling te doorbreken en de relatie te herstellen."

Tijdens de behandeling van de begroting, eerder deze maand, hekelde CDA-fractievoorzitter Daan de Vries deze schriftelijke vragen al. Hij sprak van 'suggestieve vragen waarmee bestuurders publiekelijk worden aangevallen'. In zijn ogen droegen de vragen van de oppositiepartijen niets bij aan het vinden van antwoorden over wat er precies is gebeurd. ,,Als u twijfels hebt over het handelen van het gemeentebestuur, dan pakt u even de telefoon", zei De Vries richting LB'er Lenters.

Artikel Barneveldse Krant 04-12-2019 - Jannes Bijlsma

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande groenplan rondweg Voorthuizen

03-12-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het groenplan voor de rondweg in Voorthuizen. 

In de commissievergadering grondgebied van 31 oktober jl. stelde onze fractie de volgende vraag: 
"Wij hebben een vraag over een artikel in de Barneveldse Krant van 23 oktober jl:  ‘Groenplan voor rondweg Voorthuizen laat op zich wachten’. Laatste zin: Het plan heeft voor iedereen impact, ook voor de bewoners. In totaal worden er zo’n 39.000 ‘eenheden’ aan bomen, struiken en planten aangelegd. We hebben de heer Dost toegezegd dat hij kan meekijken met het plan. Die afspraak staat. Zodra het plan rond is, kan hij meepraten. In een eerder stadium was tegen deze inwoner gezegd dat ze zouden worden meegenomen en dat er zou worden teruggekomen op ingebrachte ideeën. Niets meer gehoord.  Onze vraag is in hoeverre wordt de belofte tot meepraten echt gehouden? Voor alle omwonenden. En: Strukton moet nu met een nieuw groenplan komen en daarmee geef je het uit handen aan een aannemer.  Met een grote kans dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Is het college daar niet bezorgd over? Dit terwijl er al een plan ligt dat door professionals is ontworpen: Landschapsbeheer Gelderland.” 

Uw antwoord was: “Het groenplan is zorgvuldig door Provincie Gelderland uitgewerkt. In de aanbesteding/gunning van het totale werk heeft de landschappelijke inpassing een belangrijke rol. De aannemer dient, conform de in het contract gestelde eisen, de groenstructuur langs de Rondweg Voorthuizen aan te brengen. Zowel voor de Provinciale als de Gemeentelijke Rondweg. Op een tweetal locaties (t.h.v. Struik en t.h.v. Bijschoterweg) zijn we echter nog in gesprek met eigenaren om te bezien of de landschappelijke inpassing daar kan worden gerealiseerd. T.h.v. Struik zijn niet alle gronden in eigendom van Provincie Gelderland en t.h.v. Bijschoterweg valt een deel van de verwachte aanplant buiten het contract met de aannemer. We zijn op twee locaties dus i.o.m. omwonenden, maar voor het overige deel is e.e.a. al voorbereid en gecommuniceerd.” 

Lokaal Belang was toen even gerustgesteld en wij gingen ervan uit dat het een en ander zorgvuldig met omwonenden zou worden gecommuniceerd, afgesproken en uitgevoerd. 

Afgelopen week zijn wij door inwoners van de Bijschoterweg in kennis gesteld met een kennelijk voornemen van het college: het schrappen van deelgebied 2 van de kaart van de Natuurmaatregelen Westelijke en Noordelijke Rondweg Voorthuizen.  
 
Bijgevoegd de nieuwsbrief met kaart die de gemeente destijds samen met de provincie naar de omwonenden heeft gestuurd. Ook als raad zijn wij hiervan in kennis gesteld. Het gebied waar het nu om gaat is afzonderlijk genummerd en ingetekend. Het is een van de bouwstenen van een samenhangend plan in het kader van natuurcompensatie, landschappelijke inrichting en de beoogde groene entree van Voorthuizen. De nieuwsbrief geeft een uitgebreide toelichting, verwijst naar de gebieden op de kaart en getuigt van een weloverwogen en zorgvuldige opzet. De groeninrichting is indertijd gepresenteerd als compensatie voor de impact van de rondweg op de omgeving, waar wij natuurlijk tevreden mee waren.
Nu krijgen wij signalen dat daar mogelijk van afgeweken wordt. Daar schrikken wij van. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat afspraken en beloften worden nagekomen, goed en zorgvuldig met inwoners wordt gecommuniceerd en dat er geïnvesteerd wordt in groen, zeker als dat een compensatie betreft van groen dat eerder gekapt en/of weggehaald is. 

Onze vragen: 

 1. Klopt het dat u de aanleg van groen in deelgebied 2 wilt schrappen?
  Zo ja, waarom is dat?
 2. Op welke wijze heeft u het beloofde overleg (als antwoord op onze rondvraag) vormgegeven?
  Hadden omwonenden inspraak en/of invloed? Op welke wijze?
 3. Bent u met ons van mening dat de eerder aangekondigde groencompensatie zoals voorgesteld aan zowel inwoners als de raad, op alle onderdelen gerealiseerd moet worden?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u bereid zich alsnog in te zetten om de groencompensatie van deelgebied 2, net zoals de andere deelgebieden, te (laten) realiseren?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Terugkomend op onze rondvraag; kunt u daar, gezien de berichtgeving, opnieuw en dieper op ingaan?
 6. Indien vraag 1 met ‘nee’ wordt beantwoord: Bent u bereid zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek te gaan om het ontstane misverstand uit de wereld te helpen en ons van de uitkomst in kennis te stellen? 


Vriendelijke groeten,
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 
 

Zie ook Barneveldse Krant 03-12-2019: ‘Deel groen langs rondweg Voorthuizen geschrapt’

Lees verder

Sjoerd van Amerongen: 'Als je niks doet, heb je geen recht van spreken'

13-11-2019


BK-rubriek Hart & Ziel: interview met raadscommissielid Sjoerd van Amerongen

VOORTHUIZEN
 Wandelen met de hond en genieten van de vogels. Dat is Sjoerd van Amerongen (51) uit Voorthuizen ten voeten uit. Voor de natuur breekt het raadscommissielid - namens Lokaal Belang - graag een lans. Tegelijk ervaart hij verdrietige zaken in zijn persoonlijke omgeving en hecht hij sterk aan sociaal contact.
 

U heeft een Friese moeder en een Brabantse vader. Heeft u daardoor ook een stugge én Bourgondische kant in uw karakter?

,,Dat is een aparte combinatie inderdaad, maar dat ging goed samen. Mijn moeder is helaas overleden en mijn vader worstelt sinds een jaar met dementie. Ik heb de nuchterheid van de Fries en houdt ook van lekker eten, drinken en gezelligheid, zoals de Brabanders. Ik zal me niet in het carnaval storten, maar de openheid en hartelijkheid zie je ook bij de Friezen hoor."
 

Maar u staat het liefst nuchter in het leven?

,,Ja, niet met je hoofd in de wolken. Ik heb een hekel aan zweverigheid, want daar kom je niet ver mee. Je kunt veel dingen willen, maar niet alles kan. Je moet realistisch zijn."
 

U was een aantal jaar bestuurslid van het evenement Floralia. Waarom deed u dat?

,,Na bijna tachtig jaar dreigde dit in ons dorp te verdwijnen, maar toen hebben we een nieuw bestuur gevormd. Ik vind dat dit evenement gewoon bij Voorthuizen hoort. Er is een en ander aangepast en het ging het weer lekker lopen. De deelnemers zijn bijna een jaar bezig met de bouw van een wagen, dat brengt veel eenheid en cohesie in een wijk. Anders vervreemden mensen van elkaar. Door mijn gezondheid ben ik daarmee gestopt."
 

Wat mankeerde u en wat deed dat met u?

,,Ik heb vijf jaar geleden longproblemen gehad na een verwaarloosde longontsteking, met een operatie tot gevolg. Ja, dan heb je het wel even moeilijk en ga je anders naar dingen kijken. Ik rookte in die tijd vrij fors. Daar ben ik mee gestopt. Bovendien ging ik gezonder leven; ik loop nu nog meer buiten. Ik ga bewuster om met mijn leven, want ik wil wel graag mijn kinderen groot zien worden. Mijn moeder overleed drie jaar geleden enkele uren na een hersenbloeding. Ook dat zet je even stil. Ik heb ook te maken met apneu, waardoor je erg moe wordt. Daar wordt binnenkort iets aan gedaan."
 

Had u in die moeilijke tijd met uw longen ook iets aan het geloof, of zegt u dat niets?

,,Ik ging tot mijn achttiende naar de Ichthuskerk, een hervormde deelgemeente. Mijn ouders deden daar veel. Mijn vader was ouderling, kerkvoogd en bijna bij de oprichting betrokken. De predikanten kwamen bij ons over de vloer. Maar ik heb er zelf voor gekozen om niet meer naar de kerk te gaan en liet me uitschrijven. Ik ga nog wel op onregelmatige basis naar de kerk met mijn vrouw en kinderen, want ik vind het wel belangrijk voor hun opvoeding. Ze kunnen later zelf beslissen wat ze ermee doen. Maar ik heb een eigen kijk op het geloof. Ik respecteer ieders manier en ik zou het fijn vinden als iedereen dat deed. Vroeger werd op het Johannes Fontanus College door leerlingen tegen me gezegd dat ik een heiden was, omdat ik op een openbare lagere school had gezeten en in een deelgemeente naar de kerk ging. Die veroordeling heeft me veel pijn gedaan, dat wil ik nooit meer. Ik houd er niet van dat je meteen een stempel opgedrukt krijgt. Ik denk dat er wel 'Iets' is, maar dat hoeft geen God te zijn. Een ander hecht veel aan een preek en Bijbel lezen."
 

Toch bezoekt u de kerkdiensten soms nog. Hoe ervaart u dat?

,,Zeker, ik vind dat waardevol. Mijn vader hielp die kerk opbouwen en stak er veel tijd in. Tijdens het vorige kerstfeest, was hij er niet meer bij vanwege zijn dementie, voor het eerst in meer dan veertig jaar en dat komt dan wel binnen. Dat moet je een plek kunnen geven. Als dan het Ave Maria wordt gespeeld, heb ik moeite om het droog te houden. Ik associeer de kerk nog steeds met het afscheid nemen van mijn moeder."
 

In kerkdiensten staat Jezus vaak centraal, met zijn verlossende werk voor de verkeerde dingen die wij als mensen doen. Hoe kijkt u daarnaar?

,,Dat vind ik allemaal een beetje zwaar. Iedereen maakt weleens een foutje. En dan zou je straks 'boven' linksaf moeten, in plaats van rechtsaf? Daar heb ik moeite mee. Ik hoop dat iedereen naar de hemel gaat."
 

Waardoor wordt u geïnspireerd?

,,Mijn opvoeding. Ik ben opgevoed met het idee dat je elkaar respecteert en open staat voor elkaars mening. Ik vind het belangrijk dat je zuinig met de wereld omgaat en dat mijn kinderen weten wat er speelt. Dat ze weten hoe goed ze het in ons land hebben. Zo waren we met ons gezin in Sri Lanka, waar ik eerder vrijwilligerswerk deed in een dovenschool. Mijn vrouw en ik lezen veel, daar leer je veel van."
 

Uw dochter heet Anne. Daar zingt Herman van Veen een mooi liedje over. Kent u dat?

,,Ja, daar stond een stukje van op haar geboortekaartje: 'Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren'. Je kunt zelf veel doen en niet negatief zijn, dat vind ik belangrijk. Zo ben ik leider van het voetbalelftal van mijn zoon Sietse geworden, samen met een ander. Bij de tennisvereniging heb ik in het bestuur gezeten. Als je niks doet en een ander verwijten gaat maken, heb je geen recht van spreken."
 

Is er een persoon die u inspireert?

,,Ik had altijd bewondering voor Nelson Mandela, want hij krabbelde op uit een put. Hij was echt een doorzetter. Maar ik kijk verder niet zo snel tegen iemand op. Iedereen doet gewoon waar hij of zij het beste in is. Iedereen heeft zijn eigen talenten, maar ik zet mensen niet snel op een voetstuk."
 

Waarom werd u actief in de lokale politiek?

,,Je kunt langs de zijlijn staan en veel commentaar leveren, maar dan heb je weinig recht van spreken. Lokaal Belang spreekt mij aan, omdat deze partij open staat voor iedereen. Er is transparantie in het bestuur. We besteden aandacht aan alle dorpen en weten wat er speelt. Mensen kunnen ons gemakkelijk bereiken over dingen die hen opvallen. Het is belangrijk dat je weet wat er onder de mensen leeft."
 

U bent raadscommissielid. Met welke onderwerpen houdt u zich bezig?

,,Ik heb verkeer en infrastructuur, recreatie en toerisme en bouwen en wonen in mijn pakket. Vanuit Lokaal Belang hebben we het initiatief genomen tot een bomenplan, want er zijn veel bomen gekapt bij een aantal bouwprojecten. Het is beter als je daar eerst goed naar kijkt en misschien het plan iets wijzigt, zodat oude bomen behouden blijven. Dan kun je wel nieuwe aanplanten, maar het duurt erg lang voordat ze weer een beetje gegroeid zijn."
 

De natuur gaat u aan het hart?

,,Ja, vroeger vond je me altijd in het Wilbrinkbos. Ik was veel buiten en dat ben ik nog steeds; nu veel in het Johannabos. Ik loop twee, drie keer per dag met mijn hond. Dan zie je de bonte specht, een sperwer, een buizerd, de mezen, boomklevers en de hooglanders. Als ik zie wat er allemaal gecreëerd is, kan ik daar echt van genieten. Vroeger had ik altijd vogels, nu heb ik nog een paar kippen en wat vissen. Dat vind ik schitterend. Het moet ergens uit ontstaan zijn, dus de Schepper bestaat. Dan kom je op de evolutie van Darwin of de schepping van God. Het blijft de grote vraag hoe het allemaal is ontstaan, hoewel Iemand daar toch de hand in moet hebben gehad."
 

Wat doet u naast uw politieke werk?

,,Ik werk nu bijna twaalf jaar fulltime voor een groothandel in diergeneesmiddelen: de firma Virbac aan de Hermesweg in Barneveld. We zijn nu volledig een dochter van een Frans bedrijf. We leveren aan dierenartsenpraktijken. De tijd ervoor was ik werkzaam bij andere bedrijven."
 

Hecht u aan vriendschappen?

,,Zeker. Eén keer per jaar ga ik met een groep vrienden erop uit. Ik vind dat belangrijk. We praten over van alles en doen aan sport. Het is gezellig en we filosoferen wat. Als iemand het slecht heeft, wordt dat ook in de groep gegooid. Dat vind ik waardevol. Zo heb ik ook nog contact met mannen uit mijn jeugd, die ik al bijna veertig jaar ken. Met hen heb je veel meegemaakt. Als je ze ontmoet, is het meteen goed."
 

Welke liedjes vindt u mooi?

,,Hallelujah van Leonard Cohen. Ik houd ook erg van jazz. Toen ik jong was ging ik naar concerten van Simple Minds, The Rolling Stones en U2. De liedjes van Boudewijn de Groot vind ik ook mooi. Onlangs zag ik een documentaire over hem. Hij sprak even over zijn vader, naar aanleiding van een liedje. Dat kwam ook bij mij wel binnen, omdat het ongeveer de situatie was zoals je aan je vader denkt. Als ik nu bij mijn vader kom, weet hij na een half uur al niet meer dat ik geweest ben. Het is een aflopende zaak. Ik had best een goede band met hem."
 

Wat is daar het geheim van?

,,Dat je dingen gewoon met elkaar kunt bespreken. Dat je van elkaar houdt en dat aan kunt geven. Vroeger zaten we met elkaar aan tafel te praten, maar als ik nu naar hem toe ga, reageert hij nauwelijks. Dat is elke keer erg frustrerend, verdrietig en pijnlijk."
 

Staat het thema ziekte u ook in de weg om te geloven in een liefdevolle God?

,,Er gingen veel mensen dood in die periode, dat vond ik moeilijk en toen besloot ik niet meer naar de kerk te gaan. Net als bij mijn moeder vraag je je dan af, hoe kan dat nu, als die mensen elke week in de kerk zitten en goed leven? Maar dat kan iedereen overkomen. Dat is het leven. Als je in een God gelooft, kan ik me voorstellen dat je Hem dit kwalijk gaat nemen."
 

Welk liedje springt er qua tekst voor u uit?

,,Beautiful Day van U2, want je moet genieten van wat je hebt. Het is niet elke dag gemakkelijk en ik ben niet altijd happy de peppy, zeker niet als ik bij mijn demente vader vandaan kom. Maar in de natuur kun je je hoofd leeg maken. Ik maak ook foto's van hoe mooi alles is. Als de zon door de mist komt, is dat schitterend. Overigens is het liedje 'Let love rule' van Lenny Kravitz vermoedelijk nog meer mijn lijflied. Dat is tijdens onze trouwplechtigheid gedraaid. Ik zet het ook altijd op nummer één van mijn jaarlijkse Top 2000-opgave. De liefde is allesbepalend in je leven: voor elkaar en voor de ander in je omgeving."
 

Artikel Barneveldse Krant 13 november 2019 - Freek Wolff

Lees verder

Schriftelijke vragen Lokaal Belang en VVD aangifte Actiecomite Voorthuizen Windmolens NEE

13-11-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stellen de fracties van Lokaal Belang en de VVD schriftelijke vragen aangaande het artikel in de Barneveldse Krant van vandaag (12 nov) met de titel “Aangifte van Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE tegen wethouder en ambtenaar”.  
 
In het bedoelde artikel in de Barneveldse Krant komt naar voren dat het college van mening is dat haar ambtenaar in dit dossier telefonisch is bedreigd door een bestuurslid van het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE. Daartegenover stelt het bestuurslid van het actiecomité ten onrechte te worden beschuldigd en heeft hij om die reden aangifte gedaan van smaad en laster.  
Uiteraard is het bedreigen van ambtenaren een kwalijke zaak. Maar juist omdat dit een ernstige beschuldiging is, is het ook van belang dat deze gefundeerd is. Nu het hier verder gaat om een persoon die een actiegroep vertegenwoordigt, welke ook politieke relevantie heeft, vinden wij het van belang de onderstaande vragen te stellen om de ontstane situatie beter te kunnen duiden. 
 

 1. In haar mail d.d. 1-11-19 (vrijdagavond) deelt de wethouder aan het bestuurslid van het actiecomité en anderen mee dat de samenwerking met het Actiecomité wordt opgeschort i.v.m. het intimideren c.q. bedreigen van medewerkers.  
  a. Graag vernemen wij van het college o.g.v. welke geschreven of gesproken woorden de ambtenaar en het college tot de conclusie zijn gekomen dat er sprake is van een bedreiging?  
  b. Of moeten wij uit uw reactie op het artikel in de Barneveldse Krant begrijpen dat u bij nader inzien vindt dat er geen sprake is geweest van bedreiging van een ambtenaar maar van een probleem in de communicatie? 
   
 2. In de e-mail d.d. 2-11-19 (zaterdag) met als onderwerp “overleg 5 november gaat niet door” doet de desbetreffende ambtenaar aan drie externe personen zijnde de heren Veltman, Lam en Bakker (mediator) onder meer de mededeling “Helaas vond de heer (bestuurslid van het Actiecomité) het nodig hierbij bedreigingen te uiten aan mijn adres. Wij hebben daarom het protocol in werking gesteld dat wij hebben voor dit soort situaties. Ook heb ik overleg gehad met de politie. Gezien de situatie hebben wij ieder overleg met het Actiecomité opgeschort en verwacht ik niet dat het geplande overleg op een later moment alsnog kan plaatsvinden.”
  a. Heeft deze ambtenaar deze mededeling gedaan onder de verantwoordelijkheid van het College?  
  b. Heeft het college de ambtenaar actief de opdracht gegeven tot het schrijven van deze e-mail? 
   
 3. Waarom maakt de ambtenaar in deze e-mail, die de functie heeft om mee te delen dat een gesprek geen doorgang vindt en mede is gericht aan de advocaat van het Actiecomité, tevens bekend dat er sprake zou zijn van een geuite bedreiging? Waarom was deze toevoeging noodzakelijk?
   
 4. Mogen ambtenaren op deze wijze een beschuldiging t.a.v. burgers naar buiten brengen voordat die beschuldiging is onderzocht en onafhankelijk is vastgesteld? Graag ook een toelichting op uw antwoord. 
   
 5. Zo nee, wat gaat het college doen om dit in de toekomst te voorkomen? In de relatie overheid-burger zijn burgers immers inherent de zwakkere partij. En een beschuldiging van bedreiging heeft grote consequenties voor de betrokken burger. Het lijkt ons om die reden niet wenselijk om dit soort beschuldigingen te delen met derden. 
   
 6.  Wat gebeurt er als op enig moment blijkt dat een burger door het college of een ambtenaar ten onrechte is beschuldigd? Is er een “protocol” om alsdan de naam van die burger te zuiveren zodat hij/zij hiervan privé en zakelijk zo min mogelijk schade ondervindt?
   
 7. Realiseerde de wethouder zich dat intimidatie en bedreiging zware beschuldigingen zijn, toen zij haar email d.d. 1 november jl. deelde met derden?
   
 8. Waarom heeft de wethouder deze beschuldigingen geuit alvorens deze zijn onderzocht en onafhankelijk zijn vastgesteld?
   
 9. Wij lezen in de reactie van het college dat de samenwerking is opgeschort vanwege de wijze van communicatie vanuit het Actiecomité. Hoe moeten wij dit lezen?  
  a. Betreft het hier de communicatie met één bestuurslid?
  b. Zo ja, heeft de gemeente dan vervolgens gevraagd of een ander bestuurslid bij het overleg van 5 november aanwezig kon zijn? Als er geen ander bestuurslid is gevraagd, wat is hiervan dan de reden? 
   
 10. Wij lezen verder in uw reactie: “Wij hebben er vanuit de gemeente alles aan gedaan om met het Actiecomité tot overeenstemming te komen.” Kunt u aangeven wat het college concreet allemaal heeft gedaan?  
   
 11. Tot slot, op welke wijze denkt het college gevolg te geven aan de beloften die aan de gemeenteraad op 9 oktober zijn gedaan? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 
 
Namens de fractie van de VVD,
Sandra Reemst 

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat  Waar  Tijd
 11 dec  Raadsvergadering Gemeentehuis19.30u
21 jan Commissie Bestuur Gemeentehuis19:30u
22 jan Commissie Samenleving  Gemeentehuis19:30u
23 jan Commissie Grondgebied Gemeentehuis19:30u
05 feb Raadsvergadering Gemeentehuis19:30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter