Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang TV

Video: Massale bomenkap Johannesbos Voorthuizen
Staat er een massale bomenkap in het Johannabos in Voorthuizen op stapel? Zo'n 100 bomen zijn gemerkt met de 'beruchte' rode stip. Waarom deze kap? Waarom zo veel? Is dit werkelijk allemaal nodig? Kunnen bomen gespaard blijven? LB blijft zich inzetten voor behoud van het groene kapitaal. Doe mee, teken de petitie.

Laatste nieuws

'De Waarheid heeft kennelijk tijd nodig'

05-10-2019


Raadsvergadering -zand- 3 oktober 2019 Spreektekst fractievoorzitter Mijntje Pluimers

1e termijn

Voorzitter, dank u wel en dank aan de commissie Eenhoorn.
“…De waarheid heeft kennelijk tijd nodig...”
U verslikte zich, net zoals ik en vele andere, op maandag 5 november vorig jaar in uw morgenkoffie. In alle vroegte werd een al sinds enige tijd ontstane crisis op onze gemeente losgelaten. Wij hebben allen kunnen meemaken wat een hevige situatie het was waar wij allen in verzeild raakten. Fouten maken kan, ondanks soms goede bedoelingen. Maar fouten horen dan hersteld te worden en toekomstige te worden voorkomen. Aan ons als volksvertegenwoordigers de eervolle taak en ook plicht, om deze situatie te duiden en er wat van te vinden.

Wie spreekt er de waarheid?
Ik verslikte mij afgelopen maandag opnieuw, dit keer in een watertje, toen ik wethouder de Kruijf beschuldigingen hoorde uiten naar oud-wethouder van den Hengel. Was dat om hem de schuld in de schoenen te schuiven om zo de aandacht af te leiden van zijn eigen falen? Hij wist het zo maar ineens heel precies; 20 maart was het, voordat hij formeel wist van dat zand. Was de vraag van dhr. Korevaar van Pro98 toeval, zodat de Kruijf deze bal voor open doel kon inschoppen? Nog los van wat waar is, Lokaal Belang vindt dit buitengewoon onfatsoenlijk. Niet gehoord door de commissie Eenhoorn en zich niet kunnen verdedigen. Collegiaal bestuur? De wethouder moet zich schamen.

Het artikel en de brieven zijn onthutsend. Indien het klopt wat van den Hengel zegt, is dit zeer ernstig waarbij de impact groot kan zijn.
De Kruijf was in de commissie weer eens zeer stellig over dat hij en het college van B&W niet eerder kennis hadden van ‘de zandkwestie’. Gezien zijn verleden in ‘de Baakman kwestie’, sluiten wij niet uit dat het verhaal anders kan zijn dan De Kruijf heeft gezegd.

Vreemd is ook de reactie van het college: 'de eind 2017 informeel gedeelde informatie is voor het eerst in de rondvraag van de collegevergadering van 20 maart 2018 besproken. In de tussenliggende periode is het niet aan de orde geweest'. Dit zegt helemaal niets over het tijdstip waarop de Kruijf en de Burgemeester voor het eerst vernamen over de zandkwestie. De reactie gaat aan die vraag voorbij. Formeel op de hoogte zijn via college(verslagen), is iets anders dan informatie vanuit de wandelgangen.

Hoe geloofwaardig is de reactie van het college? Van den Hengel heeft er geen enkel belang bij om de waarheid niet te zeggen. Integendeel, dat zou hem juist schaden in zijn nieuwe bestuurlijke leven. En, meerdere personen zijn door hem geïnformeerd zegt hij. Ook dan is de kans dat Van den Hengel de waarheid niet spreekt, ongeveer nul.

Kortom voorzitter, u kent Lokaal Belang als een partij die waarheidsvinding in het belang van onze inwoners, zeer belangrijk vindt. Wie spreekt hier nu de waarheid? Daarom dienen wij samen met de VVD een motie voor een raadsenquête in om deze specifieke kwestie, extern, onafhankelijk en zelfstandig te laten onderzoeken en betrokkenen onder ede te kunnen horen. Wij stellen een onderzoeksbureau voor met een specialisme bedrijfsrecherche, bureau Bing bijvoorbeeld.

Start crisis
Nu hebben zowel het college, als de coalitiepartijen en BI nog wel eens uitgesproken dat de crisis pas op 5 november 2018 begon. De SGP vond de onderzoeksperiode zelfs ‘zorgvuldig opgesteld’. In de ogen van LB lag de kiem er tenminste al eind 2017.
Alle reden om er als college vanaf het begin boven op te zitten, toch? Inwoners moeten toch kunnen rekenen op actieve bescherming door hun overheid? De commissie Eenhoorn was hier duidelijk over en het zat hem dwars;
Was er vanaf het begin van de kennis over het zand eind 2017 direct actief gecommuniceerd met tenminste de gemeenteraad, dan had deze situatie een andere dynamiek gekregen.

En was het dan vreemd dat de partijen ons amendement in april afstemden om de datum van onderzoek te vervroegen naar tenminste eind 2017? Nee voorzitter, geenszins. Natuurlijk wilden de partijen niet actief dat die gevoelige periode over de beleidskeuzes van het college onder de loep werd genomen. Dit gebrek aan daadwerkelijke en actieve controle is pijnlijk. Want door de onderzoeksperiode had de commissie Eenhoorn niet actief de opdracht gekregen het exacte ontstaan van de crisis te onderzoeken.
Hij verwoordde dat zelf in de commissie: “Dat was niet mijn opdracht.” Dat de commissie volgens het aangenomen raadsvoorstel te allen tijde verantwoordelijk bleef voor hun eigen onderzoek en eigen keuzes had en had moeten maken, heeft de commissie er o.a. helaas niet toe bewogen Van den Hengel te horen. Een kwalijke zaak; een forse fout die Lokaal Belang hen aanrekent.

Gezamenlijkheid, controle en dualisme
Lokaal Belang onderschrijft het belang van gezamenlijkheid in crisistijd. Maar daar zijn wel een aantal randvoorwaarden nodig. De commissie Eenhoorn beschreef dit goed: “Gezamenlijkheid kan alleen als alle informatie volstrekt openbaar is, men daar transparant en openbaar toelichting op geeft en informatie vooraf beschikbaar stelt. Moeilijk maar niet onmogelijk.”

Voorzitter, alle mooie woorden ten spijt, dit college en vele partijen, wensten geen transparantie, wensten geen openbaarheid van informatie. Dit college schitterde in onwelwillendheid. En de andere partijen vonden het wel best. Sterker nog, de andere partijen gaven er maar al te graag blijk van ons maar lastig te vinden. De inkt werd niet gespaard, want wij mochten ons verheugen op briefjes in de krant van de hand van de jongens de Vries van het CDA, Scheijgrond van de CU en van der Lubbe van Pro98 om ons de maat te nemen. Waarbij Scheijgrond het wel heel bont maakte en Lokaal Belang van onwaarheden betichtte. Nou, ik neem aan dat inmiddels bekend is wat 'de waarheid' is. Wij missen alleen nog een briefje van van der Tang om ons coalitie-kwartet compleet te maken.

Lokaal Belang neemt haar volksvertegenwoordigende én controlerende taak zeer serieus. Dat is onze plicht, ons politieke werk in het belang van inwoners. En als het college beterschap beloofde, dan moet het college dat gewoon doen. En wat verwachten het college en de andere partijen dan van Lokaal Belang, voorzitter? Dat wij dan maar rustig afwachten? Een beetje knikken en ons voegen in besloten, dus niet controleerbare sessies en de almaar groeiende niet openbare memo’s kritiekloos tot ons nemen? Zeker niet. Waarom zitten we anders in de raad?

Klankbordgroep
Maar gelukkig was daar dan de Klankbordgroep, ingevuld door het Presidium, volgens het aangenomen raadsvoorstel en verordening om, zoals de heer Eenhoorn het nog eens verwoordde, ‘de commissie intensief te begeleidden waarop zij het werk gingen doen’. Maar wij wilden toch een onafhankelijk en extern onderzoek voorzitter? Dat spraken wij in ieder geval in januari dit jaar unaniem uit. In april vroeg ik dhr. Korevaar van Pro98 nog nadrukkelijk of hij dit wel een transparante en zuivere manier van doen vond. Helaas geen antwoord van de partij die zegt voor een 'open bestuurscultuur' (blz. 24 verkiezingsprogramma Pro98) te staan. Hij vond procesmatig alleen maar dat het besluit ‘democratisch’ genomen was. Nou voorzitter, zo lusten we er nog wel een paar.
Hoe onafhankelijk is het als 6 fractievoorzitters met elkaar, achter gesloten deuren, politiek besluiten dat ondergetekende het concept-rapport, tot de dag van vandaag, niet krijgt?
Hoe onafhankelijk is het als je de onafhankelijke en externe onderzoekscommissie intensief wilt gaan begeleiden op onderwerpen als de opzet van het plan van aanpak, de onderzoeksvragen, aanpassingen van de omschrijving van het onderzoek?

Inwoners
Onze inwoners nota bene…voor wie wij dit allemaal doen... hebben in dit rapport het gemeentebestuur een dikke onvoldoende gegeven. Het is afschuwelijk wat hen overkomen is. Zij zijn hier slachtoffer. De hun beloofde interviewverslagen werden hen toch niet beschikbaar gesteld. Vond de heer de Vries (CDA) het in april nog ‘goed om verslagen te maken en deze aan de gesprekspartners voor te leggen voor akkoord’, afgelopen maandag kreeg een inwoner een spervuur van bedenkelijke vragen en opmerkingen door o.a. dezelfde meneer de Vries. Ongelooflijk.

Een fout maken kan, het was weliswaar een fikse, maar het kan. Er werd ons op 9 november vorig jaar beterschap beloofd. Wat Lokaal Belang betreft had het daarna dus allemaal veel beter behoren te gaan. Voorzitter, helaas bleken deze beloften loos. Elke keer opnieuw ging dit bestuur opnieuw in de fout. Dan zal er verantwoordelijkheid moeten worden genomen. Want zo hoort het te gaan. Helaas, wij kunnen niet anders, er is teveel gebeurd. Wij zijn buitengewoon teleurgesteld over de aanhoudende handelwijze van dit bestuur en daarom dienen wij gezamenlijk met de VVD een motie van afkeuring in tegen het gehele college van Burgemeester en Wethouders.
Daarnaast dienen wij een motie van wantrouwen tegen hoofdverantwoordelijke wethouder de Kruijf in, het is betreurenswaardig dat hij niet de eer aan zichzelf gehouden heeft. Daarbij willen wij hoofdelijke stemming.

Dank u wel voorzitter.


2e termijn
Voorzitter, het is bizar; het rapport Eenhoorn is duidelijk over het falen van dit college. En wat doen een aantal partijen? De provincie en dat dekselse Lokaal belang de schuld geven… Lekker makkelijk, probleem opgelost…
Voorzitter, deze partijen gaan er bewust aan voorbij dat er van alles mis is met dit bestuur en dat is niet in het belang van inwoners.

Het is ook een ‘schande’ dat Lokaal Belang het niet overal mee eens is….’schande’. U vindt het blijkbaar een schande dat wij kritische vragen stellen, want; het is toch crisis… Een crisis die een jaar heeft geduurd en daar mogen wij geen vragen over stellen?
Onze kritische vragen en houding zijn gericht op het verbeteren van dit lokale bestuur; en dat is in het állergrootste belang van onze inwoners.

De excuses die van der Tang van Lokaal belang eist, zijn belachelijk. De heer van der Tang verwart democratie met de dictatuur van de meerderheid. In een fatsoenlijke democratie respecteert de meerderheid een minderheidsstandpunt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de meerderheid gaat doen wat de minderheid wilt. Maar het is volstrekt ongepast om ‘foei’ te zeggen tegen een minderheid die iets anders vindt of wilt doen dan dat de heer van der Tang en de SGP wil. Daarvoor zou hij excuses aan Lokaal Belang moeten aanbieden.

Deze kwestie is begonnen als een zandcrisis, maar gaandeweg is ons gebleken dat er sprake is van een bestuurlijke crisis. Het is buitengewoon spijtig dat dit college op geen enkele manier het woord ‘sorry’ in de mond neemt. ‘Sorry inwoners dat wij zo gehandeld hebben, sorry’. Niets…

Dank u wel voorzitter.

*Het gesproken woord is te allen tijde leidend
** Het hele debat en interrupties zijn terug te kijken door hier te klikken.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang biedt vrachtwagentellingen aan

30-09-2019


Lokaal Belang pleit in provinciehuis Arnhem voor vrachtwagenverbod Garderen en biedt vrachtwagentellingen aan

Op maandagochtend 30 september heeft Lokaal Belang aan dhr. Van Houten, regiocoördinator mobiliteit Veluwe en RegioFoodValley en namens gedeputeerde verkeer mevr. Christianne van de Wal, de vrachtwagentellingen aangeboden die eerder dit jaar plaatsvonden in het centrum van Garderen.

Samen met veel Garderenen is Lokaal Belang van mening dat het echt niet meer zo verder kan. De leefbaarheid in dit bijzondere dorp wordt, door de steeds groeiende massale stroom van vrachtwagens door de dorpskern van Garderen, geweld aangedaan. In haar verkiezingsprogramma heeft Lokaal Belang daarom ook gepleit voor een compleet vrachtwagenverbod door Garderen, behoudens lokaal bestemmingsverkeer. Lokaal Belang maakt haar beloftes aan de Garderenen waar en heeft op dit punt acties ondernomen.

Eerder dit jaar hebben Lokaal Belangers tot twee maal toe, vrachtwagens in Garderen geteld. Op 12 februari reden er 401 vrachtwagens en op 26 maart reden er maar liefst 469 vrachtwagens door het mooie Garderen. De tellingen vonden plaats in het centrum van Garderen tussen 07.00 en 17.00 uur. Dit betekent dat er iedere 1,5 minuut een vrachtwagen door het centrum van Garderen rijdt.
De tellingen hebben uitgewezen en aangetoond dat een vrachtwagenverbod op de Hogesteeg (vanaf rotonde bij Gasterij Zondag tot aan de dorpskern van Garderen) reeds voor een aanzienlijke afname van de stroom vrachtwagens zou zorgen. Dit zou een mooie eerste stap kunnen zijn. Daarna zullen in de ogen van Lokaal Belang nog meer maatregelen genomen moeten worden om dit vrachtwagenverbod te vervolmaken.

Mijntje Pluimers: “Het heeft in onze ogen te lang geduurd voordat de provincie tijd had om ons verhaal te horen en de tellingen in ontvangst te nemen. Dit had te maken met verkiezingen en de vorming van een nieuw college. Toch zijn wij ontzettend blij dat dhr. van Houten, namens de gedeputeerde, vandaag tijd voor ons gemaakt heeft. Hij heeft ons toegezegd het een en ander te gaan onderzoeken en heeft alle hulp toegezegd die wij nodig hebben. Verder heeft hij ons geadviseerd om, voor een compleet beeld, een officiële fijnstofmeting door de Omgevingsdienst te laten doen. Lokaal Belang zal deze vervolgstap dan ook gaan zetten. En hij heeft ook toegezegd ons verhaal plus de resultaten van de tellingen direct te bespreken met de gedeputeerde v.d. Wal.

Want Lokaal Belang is het ernst. Wat er in dit mooie dorp gebeurt op gebied van vrachtwagenverkeer, is niet normaal. Stel je eens voor dat er 5 dagen per week over bijvoorbeeld de kruising Gasthuisstaat- Amersfoortsestraat in het centrum van Barneveld meer dan 470 vrachtwagens zouden rijden. Dan zou er direct ingegrepen worden. Dit moeten de Garderenen 5 dagen per week over zich heen laten komen. Dat is dan ook de reden dat wij de gedeputeerde oproepen om op korte termijn in te grijpen zodat Garderen, letterlijk, weer een beetje adem kan halen”

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande voorgenomen kap in het Johannabos

16-09-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voorgenomen kap van ongeveer 100 bomen in het Johannabos in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft via diverse berichten van verontruste en geschrokken inwoners kennisgenomen van de voorgenomen grootschalige kap van bomen in het Johannabos in Voorthuizen, want daar lijkt het sterk op. Wij zijn, net als inwoners, hier onaangenaam door verrast.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het behoud van het in onze gemeente aanwezige groen, de bossen en de bomen in het bijzonder. Bomen zijn belangrijk vanwege hun economische, ecologische en maatschappelijke waarde. Bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op, geven rust en hebben positieve invloed op de gezondheid van mensen. De waarde van bomen wordt groter naarmate de boom ouder wordt.
Grootschalige bomenkap in het verleden heeft ons zorgen gebaard. En ook de aanhoudende kap van bomen in onze gemeente, vaak in verband met nieuwe woonwijken (b.v. Lunterseweg, Wildzoom), waarbij bomen telkenmale het kind van de rekening lijken te zijn. Dat vindt Lokaal Belang zorgelijk en erg onwenselijk. Daarnaast vindt Lokaal Belang een goede communicatie met inwoners over dit soort kapplannen erg belangrijk.
Met betrekking tot bossen hecht Lokaal Belang er ook waarde aan te zeggen dat wij bossen zien als natuur. Niet door de mens gemaakt en gevormd. Waar je je kunt laten verrassen, kunt genieten, spelen, wandelen en ontdekken. Het door ons gestarte Bomenplan is in onze ogen hard nodig om ons ‘groene kapitaal’ beter te beschermen. 

Op 17 april vorig jaar stelde Lokaal Belang al vragen rondom de mogelijke kap van bomen in het Johannabos. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst over plannen met betrekking tot het Johannabos. Inwoners hadden toen zorgen over de mogelijke kap, de communicatie en het mogelijke gebrek aan inspraak. (lees hier de volledige vragen en beantwoording)
U stelde, als eigenaar en beheerder van het Johannabos, in uw beantwoording dat: “er geen plannen waren voor kappen van houtopstanden en dat het zou gaan om beheermaatregelen.”  En: “De bewoners hebben daadwerkelijk inspraak bij het bepalen van de gewenste maatregelen.”  Dat stelde ons in zekere zin gerust.
Enige tijd geleden was ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen bij een door de gemeente georganiseerde rondwandeling in dit bos aanwezig. Daar benadrukte hij nog eens het belang van een tijdige en volledige communicatie. De ontwikkelingen laten echter een ander beeld zien. Tijdens deze wandeling werd er overigens niet gesproken over voorgenomen grootschalige kap waarvan nu sprake is/lijkt te zijn.

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Wat is de reden dat de buurt/de bewoners niet van te voren op de hoogte zijn gesteld van de voorgenomen kap (zichtbaar gemaakt door middel van de oranje-rode stip op de bomen)?
 2. Hoe verhoudt zich dat met de door u gedane toezeggingen o.a. in mei 2018 (beantwoording schriftelijke vragen april 2018) als het gaat om samenwerking, actieve en duidelijke communicatie vooraf en daadwerkelijke inspraak?
 3. Op welke wijze gaat het college alsnog deze samenwerking, communicatie en daadwerkelijke inspraak aangaande het Johannabos in Voorthuizen vormgeven?
 4. Hoe definieert het college ‘beheermaatregelen’ en ‘kap van houtopstanden’?
 5. Is het college het met ons eens dat de kap van zo’n 100 bomen gekwalificeerd mag worden als ‘kap van houtopstanden’?
  Zo nee, waarom niet?  
  Zo ja, heeft u een melding gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming?  Zo ja, dan ontvangen wij deze graag.
 6. Is het college het met ons eens dat een ‘bos’ iets anders is dan een gecultiveerd park?  
 7. Is het college het met ons eens dat in een bos de natuur ook een beetje zijn gang moet kunnen gaan? Dit in het kader van het in stand houden van een ‘natuurlijke uitstraling’ en ecologie? Een bos, elk plekje is weer anders, donker en licht wisselen elkaar af, grote en kleine bomen, hoekjes en heuveltjes etc. oftewel: natuur. (Uiteraard worden daar niet maatregelen in het kader van de veiligheid mee bedoeld.)
 8. Waarom wil het college deze bomen kappen?
 9. Waarom wil het college zovéél bomen kappen?
  Heeft u voor ons een kaartje/tekening van het plangebied met daarop aangegeven het aantal bomen, soort bomen en reden van kap?
 10. Is het werkelijk nodig al deze bomen te kappen? Op basis waarvan? Kan het ook anders?
 11. De aanblik van de gemerkte bomen (brede rijen bomen achtereen) zegt ons dat het hier niet gaat om ‘zieke’ bomen, maar om gezonde bomen. Klopt dat?
  Zo ja, waarom worden zoveel gezonde bomen gekapt? Acht u dat in het kader van milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap gewenst en geoorloofd?  
 12. Bent u bereid de voorgenomen kap te heroverwegen en (zoveel mogelijk van) de bomen te laten staan?
  Zo ja, hoeveel bomen laat u staan?
  Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid 

 

Zie ook artikel Barneveldse Krant 17-09-2019: "LB: 'Toch bomenkap in Johannabos?"

Lees verder

Persbericht Lokaal Belang over Rapport Eenhoorn

09-09-2019


Leiderschap tonen is ook conclusies trekken
Lokaal Belang is van mening dat met het verschijnen van het glasheldere rapport van de commissie Eenhoorn de hoofdverantwoordelijke wethouder, dhr. de Kruijf, zijn ontslag behoort in te dienen. Lokaal Belang omarmt het rapport over de zandkwestie.  

Het onderzoek is destijds bedoeld geweest om de aandacht af te leiden van het falend optreden van het college en Lokaal Belang een interpellatiedebat onmogelijk te maken. Een interpellatiedebat waarin Lokaal Belang de wethouder ter verantwoording had willen roepen voor onder andere het destijds voor de tweede keer niet actief informeren van de gemeenteraad in deze ernstige kwestie, die verworden is tot een crisis. Later zelfs nog een derde keer. Dit onderzoek is echter in het gezicht van het college en de zes andere partijen ontploft. 

Lokaal Belang heeft vele malen gezegd en geschreven dat inwoners moeten kunnen rekenen op een bestuur dat hun belangen dient, proactief en transparant acteert en bovenal goed communiceert. Dit rapport toont haarscherp aan dat Lokaal Belang al die tijd helaas gelijk had; het ontbrak het college van Burgemeester en Wethouders aan regie, leiderschap, daadkrachtig en proactief optreden, tijdig en transparant communiceren en het kwam onvoldoende op voor de belangen van de getroffen inwoners.  
Van volksvertegenwoordigers mag en moet dus worden verwacht dat zij voor die belangen opkomen. Dat is precies wat Lokaal Belang gedaan heeft. Wat Lokaal Belang betreft had de commissie Eenhoorn de naam van Lokaal Belang expliciet in het rapport mogen vermelden als de partij die veel vragen heeft gesteld en interpellatiedebatten heeft aangevraagd. Want inderdaad, Lokaal Belang was de enige kritische partij die heeft geprobeerd de onderste steen boven te krijgen; zeer tot ongenoegen van het college en de andere partijen. De opmerkingen hierover beschouwen wij dus als een compliment. En als Lokaal Belang, net als alle andere partijen, het concept-rapport had mogen controleren en bespreken, had zij daar zeker voor gepleit. Maar, zoals bekend is, wordt dit concept-rapport tot de dag van vandaag voor Lokaal Belang geheim gehouden. 

Lokaal Belang vindt, naast de controlerende rol van de raad, haar volksvertegenwoordigende rol erg belangrijk. Er was alle aanleiding om het college, dat deze kwestie bijna een jaar lang onder de pet hield, dit vervolgens ten onrechte ontkende, een college dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling met de firma Vink opriep en geen regie had, scherp te bevragen. Juist in het belang van inwoners. Dat is onze wettelijke en ook eervolle taak. Op de kritiek over het stellen van vragen en interpellatiedebatten kan ook nog opgemerkt worden dat het vreemd zou zijn als Lokaal Belang deze stappen in het licht van bovenstaande juist niet had gezet. Lokaal Belang had dit niet hoeven doen als dit college van B &W gewoon zijn werk naar behoren had gedaan. 

Dit college van Burgemeester en Wethouders heeft in deze crisis aantoonbaar gefaald. Inwoners zijn tot op de dag van vandaag zeer ontevreden en het vertrouwen in dit college van B & W is verdwenen. Het is daarom spijtig dat de hoofdverantwoordelijke wethouder niet direct tijdens het verschijnen van dit rapport de eer aan zichzelf gehouden heeft en ervoor gekozen heeft om, net als destijds een wethouder in de Veller-crisis, direct op te stappen. Dit is namelijk een belangrijke eerste stap om het vertrouwen van de inwoners in de Barneveldse politiek te herstellen. Wij zijn van mening dat met de uitkomsten van dit rapport het functioneren van wethouder de Kruijf onmogelijk geworden is. Wat Lokaal Belang betreft is daar geen discussie of debat voor nodig. 

Einde persbericht 9 september 2019

Lees verder

Agenda

 Datum   Wat  Waar  Tijd
29 okt Commissie Bestuur Gemeentehuis19:30u
30 okt Commissie Samenleving  Gemeentehuis19:30u
31 okt Commissie Grondgebied Gemeentehuis19:30u
13 nov Raadsvergadering Gemeentehuis19:00u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter