Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om deel uit te mogen maken van de gemeenteraad. Eerst met 4 zetels, na de verkiezingen in 2022 met 7 zetels.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met ruim 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

content image

Verkiezingsuitslag: Lokaal Belang van 4 naar 7 zetels! 

Blij, trots en dankbaar. Ongelooflijk bedankt voor uw stem! Ook de komende 4 jaren zullen wij ons inzetten voor het lokale belang; úw belang. Daar kunt u op rekenen, daar kunt u op vertrouwen.

www.barneveld.nl/uitslagen

Lokaal Belang video's

Video 16 januari: Blue Monday Run Barneveld
Lokaal Belang liep mee met de Blue Monday Run in de gemeente Barneveld. Stichting Mind vraagt aandacht voor het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren en volwassenen. Ook Lokaal Belang vindt dit belangrijk binnen de gemeente Barneveld.

Laatste nieuws

Inspreektekst commissie samenleving over de voortgang Regionale Energie Strategie 1.0 (RES)

28-01-2023

Agendering van Lokaal Belang in Commissie Samenleving 25 januari 2023.
Motivering: Lokaal Belang wil in gesprek over de voortgang van de Regionale Energie Strategie 1.0 en 'over de vaart die het college wil maken op een wijze die bij Barneveld past wanneer het gaat om de energietransitie.

De gemeente Barneveld maakt deel uit van de Regio Food Valley, dit is een regionale samenwerking om samen op te pakken wat samen ook beter kan. De Regionale Energie Strategie is op zich in de basis best een goed idee geweest.
De invulling van de Regionale energie Strategie (RES) dient door de gekozen raadsleden van de gemeente Barneveld ingevuld te kunnen worden. En na een meerderheid van stemmen te worden vastgesteld net zoals is gebeurd met de RES 1.0 waarin een bod is gedaan van 3 windmolens op de Harselaar en 650.000 zonnepanelen door de gemeente Barneveld.
Op dit moment zijn er 150.000 panelen gerealiseerd via de SDE-subsidie. Er zitten nog 190.000 panelen in de pijplijn, maar de ervaring leert dat die niet allemaal gerealiseerd gaan worden. 23% van de 650.000 zonnepanelen is dus gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft een Milieu Effect Rapportage[1] (MER) op laten stellen en een Structuurvisie Wind[2] opgesteld, hierin staan de belangrijkste Kaders (kader waarin het college mag werken/uitvoeren van de Raad).

Tot zover, op naar de Regionale Energie Strategie 2.0. Deze moet worden vastgesteld, volgens de tijdlijn,[3] op 1 juli 2023; over een klein half jaar dus. Tot onze grote verbazing lezen wij in de informatiebrief Regio Foodvalley[4] inzake RES voortgang van 9 december op pagina 1 het volgende:

“Op 1 juli 2023 dient een RES 2.0 opgesteld te zijn. Er zijn twee ‘opties’ voor de invulling van de RES 2.0; een monitoring óf een monitoring én een herijking van de RES 1,0. Deze tweede optie is aan de orde wanneer de RES-partners aanleiding zien om het bod uit de RES 1.0 aan te passen; dit is nu niet het geval. Derhalve is gekozen om voor 1 juli 2023 een monitoringsdocument vast te stellen, waarin de voortgang van de realisatie van het bod uit de RES 1.0 wordt weergegeven, als ook wordt ingegaan op de wijze waarop dit gerealiseerd wordt voor 2030, binnen de kaders van de RES 1.0. We spreken nu dan ook over een RES 2.0 monitoring.”

Een korte uitleg, want het is best wat ingewikkeld..

 • Monitoring betekent dat wij als gemeente Barneveld de boel in de gaten houden, verder gaan met het bod van 3 windmolens op Harselaar en de 650.000 zonnepanelen.
 • Herijking betekent dat er op basis van recente ontwikkelingen aangepaste en/of nieuwe plannen en kaders moeten komen om te kunnen voldoen aan het door ons gedane bod in de Regio Food Valley.

De Raad van Uitvoering (RVU) zorgt dat alles volgens plan verloopt en juist wordt uitgevoerd. Daarnaast is er nog het ‘Dagelijks bestuur publieke besluitvorming’ (DDP) dat bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeentes, Gedeputeerde van Provincie(s) en het Algemeen bestuur van de Waterschap.[5] Lokaal Belang heeft de notulen van de vergaderingen die gehouden zijn in 2022 van deze twee partijen opgevraagd om te kunnen controleren of het besluit dat genomen is, verantwoord is. Deze notulen zijn voor raadsleden van de gemeente Barneveld niet openbaar. RFV geeft aan dit eerst te moeten afstemmen met de RVU in de eerstvolgende vergadering.


Lokaal belang heeft een aantal vragen, namelijk:

Vraag 1:
Wat vindt het college van het feit dat de notulen van de vergadering waarin unaniem is besloten door de Raad van Uitvoering tot op heden niet openbaar zijn voor raadsleden? En is de wethouder bereid zich in te spannen voor een zo spoedig mogelijke openbaarmaking?

Een aantal feiten:

 • er is onvoldoende ruimte op het netwerk om nu 3 windmolens aan te sluiten;
 • tot op heden geen landelijke normen voor geluid en;
 • er vliegt, blijkt uit onderzoek, een wespendief rond.
 • ook is er nog geen initiatiefnemer wind! 

Vraag 2:
Uit de beantwoording van het college op de schriftelijke vragen van de CU over de wespendief blijkt dat de 3 windmolens op Harselaar waarschijnlijk in 2025 geen onderdeel kunnen zijn van het RES 1.0 bod. Is het dan niet nodig om met dit risico onze plannen aan te passen, en nieuwe kaders vast te stellen? Dus te Herijken?

Vraag 3:
Is het college het met ons eens dat er nu stevig ingezet moet worden op besparen, opslag, zonnepanelen, isoleren en alle alternatieven voor opwek van duurzame energie en deze opneemt in de Herijking van de RES 2.0?

In het programma Duurzaamheid staat dat er op basis van inzicht snel kan worden gereageerd en bijgestuurd kan worden op activiteiten. In hoofdstuk 3, pagina 20 van Jaarplan 2023 staat: Voor 1 juli 2023 sturen alle energieregio’s in Nederland, waar de Food Valley er een van is, hun RES 2.0 op naar het NPRES. Dit document wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. (6)

Vraag 4:
Kan het college uitleggen wie er voor 1 juli een besluit neemt over dit document, de RES 2.0 met de kennis en inzichten van de afgelopen tijd zoals eerder benoemd?

Wilt u de vergadering commissie Samenleving van 25 januari 2023 over dit onderwerp terugkijken? Dat kan vanaf 1 uur 7 minuten tot 1 uur 50 minuten. Link: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/edd66c4f-cc0c-40eb-922a-ef99482c7911

 

Bronnen:

[1] https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006590.pdf

[2] https://windenergie-nieuws.nl/17/sturctuurvisie-wind-aan-gemeenteraad-barneveld-aangeboden/

[3] https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/2086713.aspx

[4] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=52a829eb-2c0d-4461-a99a-a38541578ca4&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

[5] https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/1-aanpak

[6] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=bf95ad61-b558-433c-ace0-250bb22a4a66&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

 

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente

18-12-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 15 december jl. de landelijke campagne ‘Hey, het is oke campagne’ is gestart.1 2 
Uit onderzoek blijkt een toenemende stijging van het aantal jongeren dat zich psychisch ongezond voelt.3 Lokaal Belang maakt zich daar grote zorgen om. Ook uit eerder onderzoek 4 bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020 en verder doorzette in de eerste twee kwartalen van 2021. In 2021 gaven jongeren vaker aan (t.o.v. 2019) zich in de afgelopen vier weken zich vaak, meestal of voortdurend neerslachtig en somber te voelen. Ook in de put zitten, zich ongelukkig voelen en zich onrustig voelen werden meer gerapporteerd. Lokaal Belang schrikt hiervan en vindt het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft in onze gemeente, deze hulp ook krijgt. Wij vinden het belangrijk om het zorgaanbod binnen de gemeente zoveel mogelijk ‘vraag gestuurd’ aan te bieden. Dit betekent dat de hulpvraag van onze inwoners en de signalen vanuit de samenleving centraal staan. Niet iedere jongere beschikt over een sociaal vangnet óf de vaardigheden om het te hebben over de mentale gezondheid van zichzelf of van iemand uit de omgeving waarover zij zich zorgen maken.

Quote van Staatssecretaris Maarten Van Ooijen:
“Het is goed om over je mentale klachten te praten, dat lucht op. Met vrienden of thuis met familie. Om jongeren hierbij te helpen, starten we vandaag de campagne. Want je even ‘niet oké’ voelen is heel gewoon. En ook dát mag je laten zien.”

Praten over en met jongeren wanneer het gaat om de mentale gezondheid is belangrijk. Zeker in de wintermaanden, waarin gevoelens vaak nog sterker ervaren kunnen worden. Toch heeft op dit moment een kwart van de jongeren met beginnende mentale klachten nooit gepraat met iemand uit zijn/haar omgeving. Dit betreft een meerjarige campagne met als doel het stigma dat op het bespreken van de mentale gezondheid van jongeren kan liggen, te verminderen of weg te nemen. De drempel om erover te praten te verlagen, voor zowel jongeren die zich mentaal ongezond voelen, als voor de mensen in hun omgeving. De campagne ‘heyhetisoke’ geeft informatie over bekende en minder bekende voordelen van het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid en richt zich daarbij speciaal op jongeren. Er worden ervaringsverhalen gedeeld die gaan over de mentale (on)gezondheid en ook worden er concrete tips en voorbeeldvragen gegeven om zelf het gesprek aan te gaan.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het bij het college bekend dat het aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt is toegenomen vanaf 2019 en flink blijft toenemen tot op heden? Bent u daarnaast met ons bezorgd over de toename van dit aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt?
 2. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 15 december jl. de campagne ‘heyhetisoke’ gestart. Bent u het met ons eens dat deze campagne een kans biedt om extra aandacht te geven aan het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente? Juist nu in de donkere wintermaanden?
 3. Zo ja, is het college dan bereid om zo spoedig mogelijk actief uitvoering te geven aan de Heycampagne richting inwoners, met name gericht aan jongeren, binnen onze gemeente? Dit in eventuele samenwerking met verschillende partners die al maatschappelijk betrokken zijn, zoals het CJG en jongerenwerk (Be Active&Creative) of de GGD?
 4. Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? Ziet u nog andere mogelijkheden om iets voor deze jongeren te doen?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 16 december 2022


Bronnen:
1 Jongeren | Hey, het is oké (heyhetisoke.nl)
2 Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
3 Mentale gezondheid jongeren afgenomen (cbs.nl)
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl

 

 

Lees verder

"Uit de raad" - 14 december 2022

15-12-2022

De raadsvergadering van woensdag 14 december stond eigenlijk in de schaduw van de dag ervoor. De raad heeft, op voordracht van een uit haar midden gekozen commissie, een nieuwe burgemeester gekozen die wordt aanbevolen voor benoeming door de Kroon. Het is Dhr. Jacco van der Tak geworden. In allerlei opzichten een atypische kandidaat, maar daardoor juist zo geschikt. Hij is jong, politiek niet verbonden aan één van de grootste fracties uit de raad en niet direct afkomstig uit het politieke of ambtelijke leven. We kijken uit naar zijn komst.

Maar nu naar de raadsvergadering van 14 december. Deze stond ook in het teken van de komst van een nieuwe bestuurder. Mevrouw Jolanda de Heer werd gekozen en vervolgens benoemd tot wethouder in de plaats van Dhr. Hans van Daalen, die burgemeester van Ermelo is geworden. Na alle plichtplegingen, bloemen en mooie woorden kon de raad verder met een viertal agendapunten.

Allereerst de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. In dit stuk worden allerhande specifieke afspraken, verboden en geboden genoteerd die plaatselijk van toepassing zijn. Er was van tevoren nogal wat aan te merken op de conceptteksten, zodat er veel wijzigingen voorgesteld zouden gaan worden. Om te veel verwarring te voorkomen werd het punt van de agenda gehaald en doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Eén ding kon geen uitstel verdragen met het oog op de naderende jaarwisseling, de klaphamer. Dit apparaat waarmee je enorme knallen kunt produceren maar die ook levensgevaarlijk is, is een doorn in het oog van de Christen Unie. Zij stelden dan ook voor per amendement (een dwingende wijziging) om dit apparaat per direct te verbieden. SGP en Lokaal Belang waren het hier hardgrondig mee eens zodat zij mede-indieners waren. Het navolgende debat ging erover of het probleem wel zodanig groot is dat hier een verbod gerechtvaardigd is. Uiteindelijk haalde dit amendement het en kun je vanaf vandaag niet meer ongestraft met je klaphamer in de weer, in ieder geval niet in de gemeente Barneveld.

Het volgende agendapunt betrof de verhoging van de huizenprijs waarbij je een starterslening zou kunnen krijgen. Die stond op € 300.000 en moest volgens het college verhoogd worden naar € 350.000. SGP vond, middels een amendement, dat dit ook best de NHG-grens (ongeveer € 400.000) mocht worden. Onder andere omdat je hiermee de startende eigen inwoners van de gemeente een voorspong geeft op potentiële kopers van buitenaf, temeer daar het de gemeente niets kost en het risico nul is. Alle partijen waren het daar mee eens op één na. De Christen Unie. Klaar dus, zou je zeggen. Maar er stond niet al te veel op het programma dus werd er even vrolijk een half uur gediscussieerd over dit onderwerp, met als uitkomst…. dat het amendement werd aangenomen.

Toen over naar het bestemmingsplan Buurtweg II. Hierbij waren drie onderwerpen die de aandacht vroegen. De communicatie met de indieners van een zienswijze, de goothoogte van bepaalde nieuwe woningen en de groencompensatie. Even het rijtje af. Er was laat en summier gecommuniceerd met de indieners van een zienswijze (zij die bezwaar hebben tegen (delen van) het plan). Lokaal Belang kreeg in de commissie al de toezegging dat er nieuwe regels zouden worden gemaakt over hoe dit in de toekomst beter zou moeten. Deze avond scherpten zij de vraag aan en kregen ook de toezegging van de wethouder dat deze regels in het eerste kwartaal van 2023 in de raad besproken gaan worden. Vervolgens, de goothoogte van het nieuw te bouwen huis het dichtste bij de al bestaande huizen krijgt een erg hoge nok, ruim 11 meter is toegestaan. Dit tot verdriet van de dichtstbijzijnde buurman. Christen Unie diende een amendement in om dit te matigen naar zo’n 9 meter. Lokaal Belang was het hier mee eens en tekende mee. Andere partijen vonden dit te veel willekeur en steunden het amendement niet waardoor het werd verworpen. Daarna, de groencompensatie voor het groen wat verloren gaat in de nieuw te bouwen wijk, moest ergens in Gelderland plaats gaan vinden, volgens de provincie. Onacceptabel, zei Lokaal Belang. Als het in Voorthuizen verdwijnt moet het in Voorthuizen terugkomen. Een motie (een belangrijke aanbeveling) met deze strekking werd ingediend, Christen Unie tekende mee. Toen de wethouder aangaf zelf ook wel op deze koers te zitten besloten beide partijen dat dat voldoende was en trokken zij de motie in.

Als laatste punt om over te debatteren volgde een motie vreemd aan de agenda over het speelruimtebeleid. Deze motie werd ingediend n.a.v. een eerder besproken memo waarin de verdeling van een restantbedrag van 180.000 euro voor aanpak van een aantal speelplekken werd geregeld. Over de inzet van dit budget waren veel kritische vragen. De indieners van de motie wilden een aanvullend plan (in de vorm van een raadsvoorstel) om zo tegemoet te komen aan toezeggingen en beloften die er nog zouden liggen. De motie haalde het niet. De wethouder beloofde wel de raad op de hoogte te brengen van de voortgang op alle openstaande toezeggingen.

In de derde helft werd onder het genot van een bitterbal en een vlammetje Jolanda de Heer van harte gefeliciteerd met haar benoeming.
De volgende raadsvergadering is woensdag 8 februari. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Buslijnen 102 en 110 blijven behouden in nieuwe dienstregeling busvervoer!

16-11-2022


Goed nieuws voor de reizigers die in onze regio gebruik maken van de bus. De nieuwe dienstregeling is bekendgemaakt met daarin vooral een aantal positieve punten.
Lokaal Belang zet zich in voor een goede bereikbaarheid van alle kernen. De bestaande buslijnen willen wij zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in stand houden.De afgelopen jaren hebben we op allerlei manieren specifiek aandacht gevraagd voor buslijn 102 voor de bewoners van Terschuur en Zwartebroek en buslijn 110 Barneveld-Scherpenzeel. We zijn dan ook blij dat deze bussen ook komend jaar blijven rijden.

Lees alle informatie hieronder in het persbericht van de gemeente Barneveld:

PERSBERICHT Gemeente Barneveld blij met behoud buslijn 102 
De dienstverlening voor busvervoer gaat per 11 december veranderen. Dit biedt reizigers belangrijke pluspunten. Zo gaan buslijn 110 en 105 de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen, waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel. Gemeente Barneveld is met de vervoerder in gesprek of buslijn 103 weer terug kan keren.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Als gemeente zijn wij in gesprek geweest met de vervoerders. Ik ben dan ook verheugd over het besluit van de provincie dat buslijn 102, 104, 111 en 112 niet worden gewijzigd. Dit zorgt voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen Zwartebroek, Terschuur en Garderen (lijn 102). Ook voor scholieren van het JFC en studenten van Aeres zijn deze buslijnen belangrijk. Buslijn 110 en 105 gaan de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen, waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel. Buslijn 103 komt (tijdelijk) te vervallen. De gemeente Barneveld was blij met de introductie van buslijn 103, hoewel deze uitsluitend in de ochtend -en avondspits slechts een paar keer reed was daarmee wel een directe verbinding naar Apeldoorn mogelijk. We zijn daarom in overleg met de vervoeder of deze buslijn weer terug kan keren. Ik wil iedereen bedanken die zich hier mede voor heeft ingespannen.”

Andere bussen en lijnnummers
Reizigers gaan de veranderingen merken. Er gaan andere bussen rijden (kleurstelling en type), er worden andere routes gereden en de lijnnummers worden anders. De andere wijzigingen zijn:

 • Buslijn 103 komt (tijdelijk) te vervallen. We zijn in overleg met de vervoerder of deze buslijn weer terug kan keren om zo ook de noordoostkant van Barneveld beter met openbaar vervoer bereikbaar te maken. In ieder geval komt buslijn 687 weer te rijden waarmee ook de nieuwe wijk Bloemendal (maar ook de Midden Nederland Hallen) toegang heeft tot een buslijn.
 • Buslijn 105 en 205 komen niet meer in dezelfde concessie. Als voorbeeld; een reiziger die vanuit Voorthuizen naar Arnhem wil moet een extra overstap maken op Barneveld Centrum. Wel is het zo dat lijn 205 in een volgend vervoerplan door gaat rijden richting Dronten om de verbinding tussen verschillende scholen te verbeteren (studenten Aeres). Hiermee ontstaat een directe verbinding naar Dronten. Dit is met name prettig voor de studenten van Aeres, die veelal geen auto hebben. Een directe verbinding is fijn en hiermee wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd.
 • Buslijn 107 gaat eerder en later rijden met reguliere bussen i.p.v. een reserveerbus.

Buslijnen 110 en 105 gaan de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel.

Persbericht gemeente Barneveld 16 november 2022

 

 

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
 8 feb  Raadsvergadering Raadzaal19.30u
9 feb  Extra Raadsvergadering -   Installatie Burgemeester Raadzaal15-17u

 
U kunt deze vergaderingen live en achteraf bekijken via 
www.barneveld.nl/over-barneveld/gemeenteraad


Voor informatie over de activiteiten en nieuwsberichten van LB
zie ons
Nieuwsarchief

 

Twitter