Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video: In gesprek met Wijkplatform Oldenbarneveld-Bloemenbuurt over hun plan ter verbetering van het plein. Voorzitter Willem Massier en lid Gerald Kersjes pleiten voor meer groen.Goed voor klimaat, maar ook voor de leefbaarheid in de wijk. Er is sprake van veel geluidsoverlast door de huidige inrichting. LB gaat ermee aan de slag!

Laatste nieuws

Persbericht LB Grote zorgen over lokale democratie

19-06-2020


Grote zorgen over lokale democratie
Lokaal Belang is onaangenaam verrast dat door een meerderheid van de partijen het door LB geagendeerde ingekomen stuk ‘Advies Commissie MER’ van de agenda is gehaald. Het agendapunt dat officieel al was toegevoegd aan de Commissievergadering Samenleving van woensdag 24 juni aanstaande, behelsde een gesprek met het college, de raad en eventuele insprekers, over het zeer kritische oordeel van de Commissie MER over het in opdracht van het college uitgevoerde MER-onderzoek en opgeleverde MER-rapport. Een MER-onderzoek dat gedaan is ten behoeve van de wens van het college om windturbines in onze gemeente te plaatsen. Maar dat onderzoek is op cruciale punten onvolledig gebleken. 
 
Lokaal Belang heeft de bij agendering behorende procedures keurig en tijdig gevolgd. Het is procedureel zeer onwenselijk en ongebruikelijk om, ook nog eens achter gesloten deuren in een speciaal daarvoor extra aangevraagde agendacommissie, een geagendeerd stuk van een agenda van een commissievergadering te halen. Als er al een agendawijziging zou kunnen plaatsvinden, behoort dat in de volle openbaarheid te gebeuren bij de vaststelling van de agenda tijdens de commissievergadering zelf. 
 
Om onduidelijke redenen hebben deze partijen er blijkbaar geen behoefte aan dit onderwerp volgende week in de openbaarheid te bespreken en loopt men actief weg voor een discussie. Een discussie waarvan het volstrekt logisch is deze op korte termijn publiekelijk te voeren en waar Lokaal Belang en inwoners al maanden op wachten. Een discussie die de meerderheid van de partijen kennelijk onwelgevallig is en hun blijkbaar op dit moment niet goed uitkomt. Het is belangrijk te melden dat Pro98 en VVD ons agenderingsverzoek gesteund hebben en wij danken hen daarvoor. 
 
Op deze wijze wordt een oppositiepartij in de komende commissievergadering actief de mond gesnoerd om het woord te voeren over een belangrijk onderwerp, namelijk het MER-advies over de windturbines. Maar dat niet alleen. Hiermee wordt het heel duidelijk dat onze lokale democratie in gevaar is. Want wat betekent het dat een meerderheid van de partijen actief en achter gesloten deuren een agendering van een onderwerp door een oppositiepartij blokkeert? Wat betekent dit voor toekomstige agenderingsverzoeken? Het is namelijk het recht van iedere partij om, mits tijdig en gemotiveerd, een punt op de agenda te zetten. En het is sinds jaar en dag de gewoonte om, ook al is het een verzoek van slechts 1 partij, het agenderingsverzoek toe te kennen.  
 
Lokaal Belang wil niet alleen bescherming van de lokale democratie, maar wil haar tevens versterken. De huidige bestuurscultuur in Barneveld is er helaas juist een van verdere aantasting van de lokale democratie en dat is ernstig en zorgelijk. Dat moet echt anders. Lokaal Belang laat het hier niet bij zitten. Wij zullen woensdag 24 juni a.s. bij de vaststelling van de agenda van de commissievergadering alsnog een poging doen dit onderwerp op de agenda terug te plaatsen. Lokaal Belang werkt tevens aan een motie vreemd aan de agenda om deze gang van zaken nader met de hele raad te bespreken. Wij hopen dat deze motie wél besproken mag worden door de meerderheid. 
 
Deze gang van zaken past in onze ogen niet bij de Barneveldse gemeenteraad. Daar horen transparantie, democratie en respect voor oppositie zeer hoog in het vaandel te staan. 

Persbericht 19-06-2020


Artikel Barneveldse Krant: "Lokaal Belang boos om uitgesteld winddebat"

Lees verder

Toespraak Gonda Lenters afscheid gemeenteraad: 'Democratie'

18-06-2020


Beste collega’s, geacht College!

Al vele jaren ben ik met plezier actief in de lokale politiek. En ik vind het dan ook oprecht jammer dat ik -eerder dan verwacht- nu afscheid neem van het raadswerk. Niet in de laatste plaats omdat ik -zoals jullie weten- meestal een uitgesproken mening heb én daar graag over in debat ga. En dus ga ik jullie ook niet verlaten zonder nog een keer in de spreekwoordelijke bus te blazen.

Het laatste onderwerp dat ík in deze raad aan de orde stel betreft een bijzonder mooi maar ook kwetsbaar juweel en wel onze lokale democratie. Graag wil ik stilstaan bij de vraag wat de betekenis is van lokale democratie, niet alleen voor ons, raadsleden en bestuurders, maar vooral voor de mensen die in onze mooie gemeente wonen, werken en zich persoonlijk ontwikkelen.

Voor mij is belangrijk welke inhoudelijke argumenten voor óns, volksvertegenwoordigers van Barneveld, doorslaggevend zijn bij de beslissingen die we nemen. Beslissingen die soms diep ingrijpen in de levens van de mensen die wij vertegenwoordigen. Wat speelt daarbij een hoofdrol? Kijken we vooral naar ons eigen verkiezingsprogramma of coalitieakkoord? Of dat wat het college of een hogere overheid vindt? Of staan inzichten uit de wetenschap centraal? Of ..iets anders?

Als u ’t mij vraagt hoort zwaar te wegen hoe de mensen, die wij vertegenwoordigen, het onderwerp beoordelen waarover we beslissen, en de impact die deze beslissingen voor hen hebben. Ongetwijfeld zullen nu sommigen in stilte denken “dat is lekker, zoveel mensen, zoveel meningen’; of “leidt dat niet tot opportunisme?” of “we hebben toch ‘burgerparticipatie’, ‘dorpendialogen’ en ‘multi-channel communicatie?

Ik denk dat de meerwaarde van de lokale democratie zit in het steeds weer opzoeken van de mensen die wij vertegenwoordigen; om naar ze te luisteren, met hen onze dilemma’s te delen en hen te vragen met ons mee te denken in de zoektocht naar betere alternatieven voor de keuzes die voorliggen. En wanneer je daarbij een overall visie en kernwaarden hebt, kun je tevens een heldere koers varen.

En ja, dat alles vergt inspanning en is soms eng, want je weet van tevoren niet waar je precies uitkomt. En dat vraagt weer om moed van ons, de raadsleden én het bestuur. Niet alleen omdat je dan ook bereid moet zijn om soms op je schreden terug te komen, maar ook omdat je dan eventueel ook de moed moet hebben om contrair te gaan aan een door een hogere overheid uitgestippeld pad; nee laat ik dat laatste beter formuleren: om te kiezen voor het eigen gemeentelijke alternatief en daarvoor de eigen beleidsruimte creatief op te rekken.

TJA minister Carel Polak zei het al in 1968 en later ook premier Lubbers: ‘democratie is niet voor bange mensen’. En voor ons, raadsleden, die het dichtst staan bij de mensen die zij vertegenwoordigen, geldt dat wellicht nog méér dan voor bijvoorbeeld de leden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement.

En tot wat zou dit in de praktijk kunnen leiden? Ik geef u een paar gedachten:

 • Echte burgerparticipatie zoals een dorpsreferendum?
 • Het vanzelfsprekend agenderen van onderwerpen, ook als dat door een minderheid van de raad wordt gevraagd?
 • Meer ruimte voor innovaties en inhoudelijk deskundigen binnen complexe operaties zoals bijvoorbeeld de energietransitie?
 • Open inhoudelijke discussies?

Zelf heb ik mogen ervaren, dat er veel inwoners en bedrijven met specialistische kennis zijn, en dat zij bereid waren om mij als raadslid te helpen met het verkrijgen van kennis en inzicht in zaken, die nieuw voor mij waren. Al die mensen wil ik hiervoor hartelijk danken.

Voorzitter, ik rond af.

Geachte collega’s, college en natuurlijk in het bijzonder Lokaal Belang, ik dank jullie allen voor de fijne samenwerking en de mogelijkheid om samen de publieke zaak te dienen. Ik zal het debat in de raad gaan missen. Ik wens iedereen veel kracht en wijsheid toe voor de komende uitdagingen; zeker ook gelet op de Corona crisis. Het ga jullie allen goed!

 

Zie ook Bk 18-06-2020: "Afscheid van 'terriër' Lenters"

Lees verder

Lokaal Belang over toekomst Scherpenzeel

18-06-2020


Raad 17 juni 2020  Onderwerp: Scherpenzeel

Voorzitter,
Al sinds juni 2019 wordt er in het openbaar door de provincie gezinspeeld op verregaande verbinding tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld.
En onlangs, 4 juni zat de CvdK samen met de gedeputeerde in deze raadzaal om ons te informeren over het voorgenomen besluit tot het nemen van…regie…een gedwongen herindeling. Want de concept-kadernota in Scherpenzeel was al door GS als ‘onvoldoende’ gekwalificeerd.

Terughoudendheid
In deze hele discussie, die nu bijna een jaar duurt, heeft de gemeenteraad van Barneveld zich zeer terughoudend opgesteld en zich niet publiekelijk uitgelaten over deze bijzondere situatie. Die terughoudendheid, daarvoor zijn een aantal redenen.
Allereerst; ook LB is terughoudend geweest, omdat het destijds nog onduidelijk was of de gemeente Barneveld echt een rol zou krijgen. Waarom zou je je bezig houden over het spel zolang de schaakstukken nog in het doosje zitten en niet op het bord staan?

Respect
Een andere, en voor LB de állerbelangrijkste reden, is het respect voor onze buurgemeente Scherpenzeel. Respect voor haar autonome bestuur, respect voor de autonome gemeenteraad en respect voor de wensen en zorgen van haar inwoners. Zowel de gemeente Barneveld als de gemeente Scherpenzeel hebben maar te dealen met deze ‘drukkende’ provincie Gelderland, zoals ze zelf ook aangaven op 4 juni jl. En er is verdeeldheid binnen de samenleving. Logisch in zo’n gevoelig proces.
Maar ga er maar aan staan, geen benijdenswaardige positie. Wat de gemeenteraad in Scherpenzeel ook beslist, wij respecteren elk democratisch genomen besluit. Wij wensen hen dan ook allen van hárte veel sterkte en wijsheid. Scherpenzelers, jullie wonen in een prachtig dorp!

Zorg over het proces
Zeer belangrijk is de inhoud los te zien van het proces. Ik zeg altijd en zeg dat ook mijn fractiegenoten: “Zonder goed proces, geen goede inhoud”. Het proces, dat is al zeker een jaar bezig. Wij stonden erbij en keken ernaar. Er werd vooral óver ons gepraat. Wij moesten op onze handen zitten en stil zijn. Daarvoor enerzijds begrip, anderzijds zorg. Die zorg is ontstaan door de veelheid aan niet-openbare documenten en merkwaardige voorvallen. Het proces dus.

Steken laten vallen in proces
Het is jammer te moeten constateren dat GS flinke steken laat vallen in dit procés. Wij betreuren dat zeer. Niet alleen voor onszelf als gemeente Barneveld, maar ook richting de inwoners van Scherpenzeel. We hebben het met ze te doen. Uitgelekte en voortijdige memo’s, twijfelachtige data op belanghebbende brieven, opleggen van niet-openbaarheid maar daar zelf in de openbaarheid over praten, en vooral geen concrete antwoorden op hele concrete vragen zoals over draagvlak en alternatieve scenario’s. Betreurenswaardig ook dat de Provincie het Participatieverslag met volksraadpleging van november 2019 in Scherpenzeel, niet bij de stukken heeft gevoegd. Ik heb dat gisteren naar aanleiding van een opmerking in de krant, zélf op moeten vragen.

Schimmenspel
Op 4 juni werd dan het openbare startschot voor de gemeente Barneveld gegeven; het schaakbord werd opengeklapt. Wij zijn aan zet maar hebben zeer beperkte tijd. Op 14 juli is het namelijk zover.
Is LB blij met dit alles? Nee, voorzitter. Want zoals u weet voert LB het debat graag in de volle openbaarheid, transparant en democratisch gelegitimeerd. Het schimmenspel dat 2 weken geleden in deze raadzaal werd opgevoerd door de CvdK en gedeputeerde, waarbij de indruk werd gewekt dat er nog voldoende momenten voor onze gemeenteraad komen om échte invloed op dit besluit te hebben, aan dat schimmenspel doen wij niet aan mee. Voor ons is het glashelder, de provincie stuurt aan op een gemeentelijke samenvoeging. En laten wij dat dan vanaf vandaag maar als uitgangspositie hanteren voor de dingen die komen gaan. Wij weten nl allemaal hoe de hazen gaan lopen. Met het negeren daarvan houden wij onszelf voor de gek.

Geen standpunt over herindeling
Laat het duidelijk zijn, LB spreekt zich vandaag niet uit voor of tegen een herindeling; de inhoud dus. Na het besluit in Scherpenzeel, wil LB eerst dat wij, gemeenteraad en het college, in volle openbaarheid, het gesprek aangaan om elkaar vragen te stellen, de voors- en de tegens met elkaar te bespreken en af te wegen. Dan met deze informatie naar onze inwoners om te vragen wat zij ervan vinden. Dit is voor LB de enige en juiste volgorde. Het moet GS helder zijn dat het geen vanzelfsprekendheid is dat Barneveld wel akkoord zal gaan zoals gesuggereerd is in o.a het verslag van 11 mei. Graag een reactie.

Wat in dit hele proces niet helpt is het vertrek van 2 belangrijke schaakstukken. Onze gewaardeerde burgemeester en gewaardeerde gemeentesecretaris. Natuurlijk, expertise is altijd tijdelijk in te huren, maar de gevoelens en achtergronden van politiek en gemeenschap, die kan je niet inhuren.
Onze vragen:

 • Wat zal volgens u de impact zijn van het vertrek van BM en GS op het proces van de komende herindeling?
 • Als uit de volksraadpleging en raadsbesluit van Scherpenzeel blijkt dat zij zelfstandig wil blijven, zegt Barneveld dan óók nee?
  Wat zal uw boodschap dan naar de Provincie zijn? Ű gaat tenslotte het open overleg in.
 • Wat vindt ons college ervan dat GS het draagvlak pas gaat onderzoeken na hun besluit? En, dat zij geen alternatief scenario aangeven?
 • Regeren is vooruitzien; Is het college bereid om op korte termijn met een startnotitie over de aanstaande herindeling te komen? Dan zal Lokaal Belang de agendacommissie vragen om een aantal openbare avonden te plannen. Het is onze insteek om een eerste avond gepland te hebben voor het zomerreces aanvangt. Ik vraag hier om een toezegging.
 • En tot slot voorzitter, en die vraag stel ik ook aan mijn collega’s hier: Bent u het met mij eens dat het verstandig is om op korte termijn een werkgroep te formeren bestaande uit raadsleden, collegeleden, ambtelijke expertise en ondersteuning, om dit alles te begeleiden?

Want LB wenst niet om straks ingehaald te worden door provinciale realiteit.
Want dat laatste voorzitter, dat dreigt namelijk te gebeuren….
En uiteraard heeft Lokaal Belang een open houding. Altijd en naar iedereen.

Dank u wel.

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter Lokaal Belang Gemeente Barneveld

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB dorpshuizen

10-06-2020


Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de financiële posities van dorpshuizen in onze gemeente. 
 
Lokaal Belang vindt de betrokkenheid van inwoners in hun woonomgeving heel belangrijk. Wij zijn trots op de sterke sociale structuur in onze gemeente waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en de samenleving. Dorpshuizen zijn het ‘sociale hart’ van een dorp; daar waar mensen samenkomen, vieren en delen. En, die vaak mede gerund worden door vele vrijwilligers. Lokaal Belang wil deze dorpshuizen dus graag behouden. 
 
Lokaal Belang heeft kennis genomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 10 juni ‘Belleman vraagt gemeente om steun’. Daarin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en financiële positie van drie dorpshuizen in onze gemeente. Het beeld is dat alle 3 dorpshuizen zich heel hard inzetten er in deze tijd het beste van te maken. Lokaal Belang heeft daar veel waardering voor. In tegenstelling tot ’t Trefpunt en het Kulturhus die aangeven het moeilijk te hebben maar nu nog geen financiële steun van de gemeente te hoeven, heeft De Belleman dat wel gedaan. Wij zijn blij te lezen dat het college, zoals zij al vele gesprekken met organisaties in deze coronatijd zijn aangegaan, het gesprek met het bestuur van de Belleman aangaat en we horen daar graag het vervolg van. 

De volgende vragen:

 1. Hoe kijkt het college naar (financiële) positie dorpshuizen in deze coronatijd?
 2. Is er naast het contact met de Belleman, ook actief contact met andere dorpshuizen
  Zo ja, kunt u aangeven wat globaal de stand van zaken is omtrent de inhoud van de gesprekken?
  Zo nee, is het wellicht een goed idee deze contacten snel op te starten?
  Op deze manier krijgt het college een comple(e)t(er) beeld van de situatie van de dorpshuizen.
 3. Over de TOGS-regeling (1) lezen wij m.b.t. buurt- en dorpshuizen:
  "Veel gemeenten hebben gewacht met het ontwerpen van eigen regelingen voor financiële compensatie totdat bekend was of deze rijksregeling toegankelijk werd. Dat betekent niet dat hiermee de rol van gemeenten niet meer noodzakelijk is. Tekorten zijn vaak een stuk hoger dan deze regeling"
  Bent u hiermee bekend?
 4. Uiteraard is het belangrijk om een goed, compleet beeld te krijgen van de financiële situatie van instellingen/organisaties, inclusief een basaal gezonde bedrijfsvoering, alvorens eventueel over te gaan tot het innemen van een positief standpunt over de toekenning van (tijdelijke) financiële steun.
  Echter, is het college het met Lokaal Belang eens dat het belang van dorpshuizen, met hun belangrijke sociale-culturele functie zodanig belangrijk is, dat tijdelijke financiële steun in relatie tot de coronacrisis, heel belangrijk en dus wenselijk is?
 5. Bent u bereid tot een positieve grondhouding ten aanzien van tijdelijke financiële steun voor dorpshuizen?
 6. Is het college bereid om in aanloop naar de bespreking van de 2e coronamonitor in de commissie bestuur op 30 juni expliciet stil te staan bij de situatie rondom de dorpshuizen en/of hierover een passage in de coronamonitor op te nemen?
 7. Is het college bereid deze vragen uiterlijk 26 juni a.s. te beantwoorden zodat onze fractie, maar ook de hele raad, zich goed kan voorbereiden op de bespreking van de 2e coronamoitor en eventuele vervolgstappen? 


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid 
 

(1) https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/bedrijfsvoering-en-corona/nieuws/8312-moties-aangenomen-ookbuurt-en-dorpshuizen-vallen-onder-de-togs-regeling

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
30 juni   Commissie Bestuur:
 jaarverslaggeving 2019
 Gemeentehuis20.00u
8 juli   Raadsvergadering-Kaderbrief Gemeentehuis19:30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter