Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met bijna 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video bomenplant Voorthuizen:
Lokaal Belang houdt van bomen, het groene kapitaal. Ons bomenplan werd dan wel afgestemd; maar wij gaan dóór! LB zamelde geld in en kijk, ónze boom; voor de samenleving van Voorthuizen. Zo geweldig om deze samen te kunnen planten!
Dank aan allen die hebben bijgedragen! Volgend jaar weer; dan een ander dorp.(NB: de boom is in overleg met de gemeente geplant)

Laatste nieuws

Interview Mijntje Pluimers in de Scherpenzeelse Krant

02-12-2020


'Barneveld heeft ook belang bij zorgvuldig proces'

Artikel Scherpenzeelse krant 24 november 2020, door Margreet Hendriks, foto Monique Laanstra

In de Scherpenzeelse raad werd al gesuggereerd dat zij wordt gestuurd door de lobby van het college voor zelfstandigheid. Mijntje Pluimers van raadsfractie Lokaal Belang, laat het allemaal van zich afglijden. "Iedereen heeft recht op integer, zorgvuldig en transparant bestuur. Of het nu gaat om de inwoners van Barneveld of die van Scherpenzeel."

Pluimers is een politica met een missie. Een roeping bijna, die zichtbaar werd toen zij in de vorige raadsperiode, samen met haar fractiegenoot Jan-Willem van den Born, stopten bij de lokale VVD om een eigen lokale partij te beginnen. ,,Een ingrijpende beslissing, maar onvermijdelijk’’ kijkt zij terug.

Aanleiding was het VVD-beleid om alle lokale afdelingen in het land op te heffen en op te laten gaan in grotere (regionale) verbanden. Maar bovenal was het schrijnend gebrek aan integriteit voor hen de reden om Lokaal Belang in 2016 op te richten.

Plicht. "Elk besluit dat aan de orde is, moet langs de meetlat wordt gelegd van integer bestuur, kwaliteit en kansen voor de samenleving, democratie en betrokkenheid bij inwoners. Op deze manier beoordelen wij ook de situatie in Scherpenzeel, waarbij we als Barneveldse raad door de provincie betrokken zijn geraakt. Dit omdat de rol die wij van de provincie hebben gekregen ook voor Barneveld een verantwoordelijkheid met zich meebrengt om iets te vinden van het proces zoals dat zich voltrekt. Ik erger mij flink dat vrijwel de voltallige raad van Barneveld net doet alsof het ons niet aangaat wat er gebeurt in de buurgemeente. Als je, zoals Lokaal Belang, grote waarde hecht aan transparantie, democratie en integer bestuur, kan het niet zo zijn dat je klakkeloos achter de provincie aanrent omdat die het kennelijk zo wil hebben. Wij zijn medeverantwoordelijk voor het proces dat mogelijk gaat leiden tot een fusie. Dat betekent dat het je plicht is te onderzoeken hoe dit proces gaat en wat de feiten zijn. En als dat proces flinke hiaten in de inhoud vertoont, er een overduidelijk gebrek is aan draagvlak voor een fusie bij de inwoners van Scherpenzeel en voorbij wordt gegaan aan democratisch genomen besluiten door een meerderheid van de Scherpenzeelse gemeenteraad, dan moeten wij daar ook wat van vinden.
Alleen al uit respect voor de inwoners van Scherpenzeel! Wij hebben begrip voor de emoties en gevoelens in Scherpenzeel. Die kun je niet wegwuiven of bagatelliseren. Dat geeft ons de plicht om goed te kijken naar hoe en waarom die emoties zijn ontstaan, ons te verdiepen in de achtergronden en zelf een mening daarover te vormen langs de meetlat van democratie, transparantie en integer bestuur. En daar is volgens Lokaal Belang helaas veel op aan te merken.’’

Valide vraag. Pluimers is met het college van Scherpenzeel van mening dat het niet in de haak is dat er geen inhoudelijke toetsing van hun bezwaar tegen de start van de arhi-procedure mogelijk is. Noch bij de provincie, noch bij de Minister. Een ‘gebrek aan rechtsbescherming voor een gemeente’ waarover zij gedeputeerde Jan Markink scherp bevroeg in de onlangs gehouden bijpraatsessie met de raad van Barneveld. Tot grote afkeuring van diverse fracties stelde zij ook vragen over een mogelijke ‘pettenwestie’ omdat de door de provincie ingehuurde advocaat om het bezwaarschrift van Scherpenzeel te betwisten, straks ook als Eerste Kamerlid van het CDA mee moet besluiten over een eventueel herindeling. ,,Een valide vraag’’ meent Pluimers die bij navraag mede naar aanleiding van een publicatie in een landelijk weekblad, ook op dezelfde manier met een schuin oog heeft gekeken naar de samenstelling van de spiegelgroep die de provincie in het leven heeft geroepen om toezicht te houden op de kwaliteit van het op dit moment lopende open overleg. ,,Is het bestuurlijk integer en verstandig dat twee van de vier bestuurlijke zwaargewichten in deze onafhankelijke groep respectievelijk een Eerste Kamerlid van de SGP betreft en een Staatsraad is die zich straks in zijn functie van voorzitter van de sectie die zich bezighoudt met advisering over wetvoorstellen, waaronder dus ook herindelingsontwerpen, aan de Minister?’’ vraagt Pluimers zich af. ,,

Toeschouwer. Met name omdat een herindelingstraject zo gevoelig ligt, moet de provincie extra zijn best doen om alle schijn van vooringenomenheid of sturing van het proces te vermijden. Gedeputeerde Markink zeilt er handig omheen met het argument dat het goed scheiden van beide rollen een eigen verantwoordelijkheid is van de betreffende personen. Uiteraard. Maar in dit proces, waarin toch al zoveel druk op de ketel staat, hiaten zitten en zelfs al het een en ander is misgelopen, voelt dit gewoon niet goed. Kijk, niet alleen Scherpenzeel, maar ook Barneveld heeft belang bij een goed en zorgvuldig proces. Bij een mogelijke gemeentelijke herindeling gaat het ook om onze inwoners en onze gemeente. Indien er, wat een reële kans is, in januari een herindelingsontwerp door de Provincie wordt vastgesteld,  komen beide gemeenten financieel onder curatele van de provincie te staan. Dan kan de provincie voor ons beslissen tot verhoging dan wel verlaging van bestaande inkomsten of vermindering van vermogen. Dat is nogal wat. Dit is ook een reden waarom ik mij eraan heb gestoord dat de gemeenteraad van Barneveld nooit onderling werkelijk een openbaar debat heeft gevoerd over wat wij nu eigenlijk zelf vinden van een eventuele fusie. Na, in de hele aanloop naar dit proces op onze handen te hebben moeten zitten zijn we, tot aan het besluit om een arhi-procedure te starten, niet verder gekomen dan ons als een ‘goede buur’ op te stellen in het streven om het door GS vermeende gebrek aan bestuurskracht van Scherpenzeel op te lossen. Het college en de meerderheid van de raad  hebben zich opgesteld als toeschouwer en niet als betrokken partij.’’
,,Begrijp me niet verkeerd: Lokaal Belang heet, mocht het zover komen, Scherpenzeel van harte welkom. Belangrijk is dat beide gemeenten dit willen en het voor beiden goed is, benadrukt Pluimers. ,,Maar Lokaal Belang vindt wel dat een dergelijke beslissing op de eerste en laatste plaats een zaak is waarover beide gemeenten zelf moeten debatteren, onderhandelen en beslissen. Niet de provincie en zeker niet wanneer zo’n eventuele fusie ook nog onder stoom en kokend water tot stand wordt gebracht in een proces dat de toets van onze meetlat – democratisch, zorgvuldig en transparant bestuur – niet kan doorstaan. En dat is wel waar Lokaal Belang in de gemeenteraad van Barneveld voor staat. Of men het nu leuk vindt of niet.’’

https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/377335/-barneveld-heeft-ook-belang-bij-zorgvuldig-proces-

Lees verder

Schriftelijke vragen LB voetgangersoversteek Wolweg Stroe

02-12-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voetgangersoversteekplaats op de Wolweg in Stroe. Lokaal Belang is de laatste tijd diverse keren door inwoners van Stroe benaderd over de onveilige situatie bij het zebrapad op de Wolweg. Dit zebrapad sluit aan op het voet-/fietspad ‘het Bakkerspaadje’, dat een verbinding vormt met basisschool de Bron en een Kinderdagverblijf. Van dit zebrapad wordt dan ook veelal gebruik gemaakt door ouders/begeleiders met jonge kinderen (lopend aan de hand, op hun eigen fietsje of in de buggy).

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich veilig weten/voelen in het verkeer en met een gerust hart durven over te steken op een plek die daarvoor bedoeld is. En daarbij, dat de weg zo optimaal mogelijk ingericht is om deze veiligheid te optimaliseren. Dit is bij deze voetgangersoversteekplaats een punt van zorg. Men geeft aan dat het zebrapad onoverzichtelijk is: verkeer op de Wolweg ziet niet altijd (of te laat) dat er voetgangers willen oversteken of zijn niet bereid om te stoppen. Dit levert geregeld gevaarlijke momenten op, waarbij het soms maar net goed gaat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van problemen met de oversteekbaarheid en veiligheid op deze locatie?
   
 2. Wat ons opvalt is dat dit zebrapad niet op een verhoogd plateau ligt, terwijl dat juist wel gebruikelijk is op een 50km weg binnen de bebouwde kom om daarmee de snelheid van het overige verkeer af te remmen. Waarom is er voor de huidige inrichting gekozen?
   
 3. Inwoners geven aan dat ze nogal eens lang moeten wachten voordat ze kunnen oversteken.
  a. Zijn voetgangers op deze plek goed zichtbaar voor automobilisten? Valt het voldoende op wanneer voetgangers gebruik willen maken van dit zebrapad? Zo niet, wat kan daar verbetering in brengen?
  b. Speelt de openbare verlichting in de omgeving van het zebrapad hierin een rol? Is op dit punt verbetering mogelijk?
  De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde benadrukt in haar rapport van februari 2020 het belang van goed verlichte zebrapaden: https://www.nsvv.nl/zebrapadenveiliger-door-beter-licht/ Kunt u deze informatie ook betrekken in uw antwoord?
   
 4. De attendering d.m.v. bebording bestaat uit een bord ‘Schoolzone’ (alleen vanuit de zuidelijke route) en de verplichte borden L02 ter hoogte van het zebrapad. Zie foto’s in de bijlage.
  a. Vindt het college deze bebording voldoende om het verkeer op de Wolweg te waarschuwen voor het zebrapad en met name alert te maken op de mogelijkheid van overstekende kinderen? Zo nee, welke verbeteringen in bebording of eventuele markering (op de weg) zijn er mogelijk?
  b. Hoe denkt u bijvoorbeeld over het aanbrengen van een verlicht bord L2 boven de zebra, zoals op de Rembrandtstraat in Voorthuizen? (conform advies SWOV/richtlijn CROW 2006)
   
 5. Ziet u kans om in het kader van Verkeerseducatie, in samenwerking met de school, aandacht te besteden aan deze verkeerssituatie?
  Zie bijvoorbeeld: https://www.crow.nl/mobiliteit-engedrag/tools/toolkit/documenten/ik-stop-voor-zebra-s-actie
   
 6. Lokaal Belang ziet graag dat er aandacht komt voor deze situatie en dat er een veiligere oversteekplek ontstaat. Bent u bereid op korte termijn, in afstemming met belanghebbenden (Plaatselijk Belang, school en inwoners) verbetermaatregelen voor te bereiden en uit te voeren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  En wat vindt u inhoudelijk van de volgende suggesties die o.a. door inwoners genoemd zijn als mogelijke oplossingen, zoals:
  - een voetgangersverkeerslicht
  - een verkeersplateau
  - het aanbrengen van attentiepalen
  - attentieribbels voorafgaand aan het zebrapad
   
 7. Een aantal gemeenten, zoals Zwolle en Den Haag hebben hun uitgangspunten voor zebrapaden vastgelegd in een notitie. Voorbeeld Zwolle: https://toegankelijkestad.zwolle.nl/sites/toegankelijkestad/files/een-stap-vooruit-vop-def-lr.pdf
  Heeft de gemeente Barneveld een duidelijk beleid voor de inrichting van voetgangersoversteekplaatsen op de verschillende type wegen? Zo ja, kunt u ons deze informatie doen toekomen?
  Zo nee, is het college bereid zich te beraden op het maken van een dergelijke notitie voor onze gemeente? Dit kan helpend zijn voor de veiligheid en voor een meer uniforme inrichting van oversteekplaatsen.
   
 8. Graag vernemen wij, tot slot, de stand van zaken rond de plannen voor een 30 km zone op de Wolweg en een 30km zone op de Tolnegenweg, zoals opgenomen in het GVVP-indicatieve Maatregelenpakket (2017).
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Schriftelijke vragen vervolgproces mogelijke herindeling Scherpenzeel en Barneveld

25-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het vervolgproces rondom de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld.

Afgelopen dinsdag 17 november heeft Lokaal Belang in het kader van het Open overleg de commissievergadering bestuur, met daarbij namens GS aanwezig, dhr. Markink, wederom haar zorgen over het proces geuit en enkele vragen gesteld. De heer Markink heeft op diverse vragen gereageerd. Helaas was er geen tijd om de nog op ons lijstje staande vragen te stellen en verder inhoudelijk te reageren op de antwoorden van de heer Markink. Gezien de gevoeligheden, de grote tijdsdruk en de grote belangen, ook voor de gemeente Barneveld (!), stellen wij hierbij een aantal schriftelijke vragen.

Lokaal Belang heeft eerder kennisgenomen van het Plan van Aanpak, de bijbehorende tijdslijn. In de vergadering heeft Lokaal Belang hierop doorgevraagd over het “Concept beslisdocument over de meest duurzame variant” in deze kwestie op en/of rond 2 december aanstaande. De heer Markink antwoordde daarin ontwijkend of er inderdaad een (concept-)besluit zou vallen en hoe dit precies in elkaar zat. Als wij het Plan van Aanpak hierop opnieuw raadplegen, dan is klip en klaar dat: “in het ‘Bestuurlijk overleg’ bestuurlijke besluit- en afstemming plaatsvindt waarbij partijen gezamenlijk aan de uitvoering van dit Plan van Aanpak werken, waarbij de Provincie bestuurlijk en ambtelijk een regierol vervult. In dit overleg zijn bestuurders van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vertegenwoordigd.” In de praktijk is dat voor Barneveld ons college.

Daarnaast is in de commissievergadering van PS een dag later, 18 november, dit beslismoment ook aan de orde geweest. Hierbij was de heer Markink ineens veel duidelijker en bevestigde dit onze vraag. Het is dus duidelijk dat er in het ‘Bestuurlijk Overleg’ rond 2 december (of misschien iets later vanwege een extra bestuurlijk overleg) een ‘concept-beslisdocument’ wordt vastgesteld waarbij wordt uitgesproken wat deze groep als ‘meest duurzame variant’ van de 3 varianten acht. Dat kan dus ook herindeling zijn.

Dat betekent dus ook dat ons college namens de gemeente Barneveld een bepalende uitspraak doet die GS gaat meenemen in haar oordeel voor het definitieve besluit (uiterlijk half januari), zonder dat onze raad ooit werkelijk heeft gedebatteerd over de wenselijkheid van een herindeling, een lichte variant of reguliere samenvoeging en alles wat daarbij hoort. Het college kan dus commitment gaan geven aan variant 3, de herindeling met Scherpenzeel. De mening van de raad wordt in deze gewichtige, gevoelige kwestie dan niet meegenomen. Dat kan ook niet, want als raad hebben wij nooit een officieel standpunt kunnen innemen. De afwegingen van het college voor een van de 3 varianten wordt dus niet met de raad besproken en gaat rechtstreeks naar GS toe. Wij kunnen in ieder geval niet ontdekken waar de raad van de gemeente Barneveld aan zet is tussen het concept-beslisdocument en het definitieve besluit van GS. In de ogen van Lokaal Belang buitengewoon onwenselijk. Dat er volgens ‘het boekje’ geen mening van de raad gevraagd zou hoeven te worden in deze periode, betekent nog niet dat dit onbelangrijk of bestuurlijk onverstandig is. Integendeel. Hier hoort de raad in volle openbaarheid over te spreken zodat de ‘de mening van de gemeente Barneveld’ genuanceerd en breed gehoord wordt door GS.

1. Is het college bereid het ‘concept-beslisdocument (en de variantenanalyse met de daarachter liggende aannames c.q. toezeggingen ten aanzien van voorzieningenniveau, financiën en dienstverlening) over de meest duurzame variant ten aanzien van de ‘versterking bestuurskracht Scherpenzeel’ vergezeld met een toelichting van het college, per ommegaande met de raad te delen?
2. Is het college bereid om te wachten met het innemen van een standpunt (in ieder geval ten aanzien van reguliere herindeling) totdat de raad zich over de wenselijkheid hiervan heeft kunnen uitspreken?

Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan zullen wij ons als Lokaal Belang beraden op hoe wij u dan zullen bevragen.

Zoals u weet hecht Lokaal Belang zeer aan draagvlak; in Scherpenzeel én in de gemeente Barneveld. In Scherpenzeel ontbreekt dat overduidelijk; helaas gaat de Provincie hieraan voorbij en wordt de peiling in Scherpenzeel op een ongepaste wijze terzijde geschoven. Aangegeven werd, door zowel u als GS, dat het draagvlak tijdens het Open Overleg verder in kaart gebracht en geduid zou worden.

3. Eerder is door het college o.a. als randvoorwaarde gesteld “een stevig draagvlak voor een fusie, zowel in Scherpenzeel als Barneveld”. Onze eerdere vragen hierover (20 mei, 14 juli, 1 oktober) heeft u in onze ogen steeds ontwijkend beantwoord. Inmiddels, zo blijkt uit het verslag van 13 oktober jl., lijkt het college een voorstander van een herindeling. Nu, in deze fase, wordt het tijd voor duidelijkheid.
a. Tot op heden is er geen politiek of maatschappelijk draagvlak voor herindeling in Scherpenzeel. Waarom heeft het college op basis van haar eigen randvoorwaarden geen andere conclusies getrokken?
b. Welke ondergrens hanteert het college voor het draagvlak in Scherpenzeel? En welke voor Barneveld?

Daarnaast werden wij tijdens de commissievergadering van 17 november jl. verrast door de opmerking van de heer Markink over het instellen van een ‘Kieskompas’ om het participatietraject aan te vullen teneinde, zo lezen we later in uw memo van 23 november “de verkregen kwalitatieve informatie kwantitatief te valideren”. Er staat ook dat verwacht wordt dat het participatietraject eind week 48 (dat is uiterlijk 29 november a.s.) afgerond wordt.

4. Aangezien u met GS in het Open Overleg gesproken heeft over het participatietraject en het Kieskompas, hebben wij de volgende vragen:
a. Op welke wijze heeft het duiden en in kaart brengen van draagvlak nu een plek gekregen in het participatietraject, welke eind week 48 afgerond wordt?
b. Wat voor ‘suggesties’ heeft u aangedragen met betrekking tot de participatie in het overleg op 3 november?
c. Is het Kieskompas nu wel of niet bedoeld om draagvlak in kaart te brengen?
Zo ja, hoe kan dit Kieskompas dan nog onderdeel uitmaken van het participatietraject? NB Dit traject is al bijna ten einde en zeer binnenkort wordt al besloten over de voorkeursvariant?!
Zo nee, waarvoor is het Kieskompas dan bedoeld?
d. Wordt dit Kieskompas alleen verspreid in de gemeente Barneveld of ook in Scherpenzeel?
e. Wie stelt de vragen voor dit Kieskompas op? Worden deze vragen vooraf in het bestuurlijk overleg vastgesteld?
f. Wat is de grondslag voor de vraagstelling? Is die gelegen in een evenwichtige, objectieve vergelijking van de 3 varianten?
Zo ja, wordt deze vergelijking eerst voorgelegd aan alle betrokken gemeenten, zodat we zeker weten dat deze objectief en evenwichtig is?
Zo nee, op grond van welke afweging wordt uit de beantwoording dan draagvlak voor 1 van de varianten afgeleid?
Voorbeeld: Als een inwoner aangeeft te hechten aan voorzieningen zoals bijv. een zwembad, welke conclusies worden dan vervolgens verbonden aan het draagvlak voor herindeling? Welke toezeggingen ten aanzien van de instandhouding van een zwembad liggen daaraan ten grondslag? Worden die door beide gemeentebesturen onderschreven?
g. Wat zijn de criteria voor ‘goede’ vragen? Het is namelijk belangrijk dat een vraag ondubbelzinnig te interpreteren valt. Een vraag kan door zowel Scherpenzelers als Barnevelders anders geïnterpreteerd worden.
Voorbeeld 1: “Hecht u aan een groene omgeving?”
-Barnevelders kunnen bijvoorbeeld antwoorden: “Ja” met de gedachte: Hier wordt teveel gekapt; het is hier niet groen genoeg.
-Scherpenzelers kunnen bijvoorbeeld antwoorden: “Ja” met de gedachte: Maar wij willen ook graag meer woningen om de woningbouwopgave die er is, een plek te geven; en-en dus.
Beide antwoorden zijn ja, maar de achtergrond van de gedachte erbij is verschillend. Er bestaat dan een risico dat de uitslagen niet werkelijk de gedachten weergeven zoals deze leven.
Voorbeeld 2: “Accepteert u een verhoging van de OZB?”
Denkt u dat iemand hierop zonder meer ‘ja’ gaat antwoorden?
h. Zijn de resultaten van het Kieskompas beschikbaar en gekwalificeerd voorafgaande aan het definitieve besluit tot een herindelingsontwerp, uiterlijk half januari a.s.? Lokaal Belang acht dit wenselijk; draagvlak is tenslotte een essentieel criterium in het nieuwe beleidskader en GS dient hier in haar besluiten dus rekening mee te houden.

5. In uw memo geeft u aan dat u GS erop wijst dat het “college van Scherpenzeel - in haar reactie op het concept brondocument bij de variant fusie met Barneveld - afstand neemt van het voorstel voor een lichte samenvoeging. Dit sluit niet aan bij hetgeen het college eerder heeft aangegeven. Barneveld verzoekt de provincie dit in verslagen na te gaan en te bespreken”.
Wij zijn verbaasd dat u dit wilt laten ‘uitzoeken’. In de ogen van Lokaal Belang is Scherpenzeel glashelder in haar overtuiging dat zij géén ‘lichte samenvoeging’ wil.
a. In de commissie gaf u geen helder antwoord op onze vraag hierover; Heeft het college van Scherpenzeel zich nu positief of negatief uitgesproken over een lichte samenvoeging? Wanneer was dit en waar is dit terug te lezen?
Deze vragen en de antwoorden daarop zijn zeer relevant voor de gemeente Barneveld, inwoners en raad. Tenslotte; mocht GS een herindeling willen, waar het zeer op lijkt, dan valt de lichte herindeling af en blijft een ‘reguliere herindeling’ over. Dat betekent óók de opheffing van de gemeente Barneveld, het vervallen van de gemeentenaam Barneveld en het ontslag van alle ambtenaren. Hierover heeft onze raad zich nooit beraden en uitgesproken. Ook onze inwoners niet. Dat vindt Lokaal Belang, zeker met het oog op het spoedig volgende herindelingsbesluit, ongewenst.
b. Is het college dat met ons eens?
c. Indien een reguliere herindeling; Heeft het college al een plan voor dit scenario?
d. Accepteert u het standpunt van Scherpenzeel wel of niet?

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 25 november 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen ontwikkeling AgruniekRijnvallei Barneveld-Centrum

23-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de (mogelijke) uitbreiding van AgruniekRijnvallei in Barneveld.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van publicatie van een aanvraag van een ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation nabij veevoederfabriek AgruniekRijnvallei. In 2001 heeft de voormalige veevoederfabriek van De Heus die in het centrum van Barneveld stond, plaatsgemaakt voor 143 woningen, een supermarkt en een parkeerplaats. Een grote fabriek veranderde in een prachtige locatie om te wonen en te werken. Dit was het resultaat van 9 jaar onderhandelen en bijdragen uit de saneringspot van de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Dit soort ontwikkelingen, die dorpen verfraaien en kansen bieden, juicht Lokaal Belang van harte toe. Het zijn namelijk investeringen in de leefbaarheid. Daarnaast is het ook belangrijk dat ondernemers ruimte krijgen te ondernemen en uit te breiden als dit mogelijk is. Het is van belang dat zij ook aan hun toekomstbestendigheid kunnen werken. Bestaande afspraken moeten daarin gerespecteerd worden. Dat wel binnen de regelgeving, maar het is ook wenselijk dat dit zoveel mogelijk binnen de ontwikkelingsvisie past die een overheid met een gemeente heeft.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van deze aanvraag?
 2. Is deze uitbreiding bedoeld voor de (uitbreiding van de) bedrijfsvoering van AgruniekRijnvallei?
 3. Is er voorafgaande aan de aanvraag contact geweest tussen het bedrijf, het college en de Provincie?
  Zo ja, wat is daar uitgekomen?
 4. Is in de aanvraag ook beschreven hoe het bedrijf om wil gaan met de (extra) uitstoot van fijnstof, stikstof, CO2 en/of andere milieubelastende stoffen, in relatie tot de huidige inzichten en regelgeving ten aanzien van gezondheid? Graag een toelichting.
 5. Wat zijn de bestaande afspraken/beloften met betrekking tot de ontwikkelingen van dit bedrijf?
 6. Lokaal Belang heeft de wens voor een onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van o.a. deze grote veevoederfabriek AgruniekRijnvallei in het centrum van Barneveld. Op deze wijze krijgt het centrum van Barneveld een kwaliteitsimpuls. Bent u bereid om in gesprek met het bedrijf, de provincie te bezien of er een onderzoek mogelijk is dat als doel heeft om een mogelijke verhuizing van dit bedrijf naar een industrieterrein elders in de gemeente mogelijk te maken?
 7. Lokaal Belang begrijpt goed dat een mogelijke verhuizing flink wat kosten met zich mee kan brengen.
  Is het college bereid om, als uit onderzoek blijkt dat een verhuizing ruimtelijk tot de mogelijkheden zou behoren, in samenspraak met het bedrijf en de Provincie te bezien op welke wijze de gemeente en de Provincie, of een ander (Europees) fonds, een reële bijdrage kan leveren aan de verhuizing van dit bedrijf? Wij zien dit als kans voor het bedrijf zelf (het bedrijf kan zonder problemen uitbreiden). Daarnaast is het ook een kans voor het centrum van Barneveld: Het krijgt een kwaliteitsimpuls met kansen voor woningbouw, groen en vooral een schonere, gezondere, een aantrekkelijke leefomgeving.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 november 2020

Bron: officiele bekendmakingen op Overheid.nl
Provincie Gelderland - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation- Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld- OLO 4153239​
 

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
26 nov  Commissie grondgebied Digitaal19.30u
 9 dec Gemeenteraad Digitaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter