Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om deel uit te mogen maken van de gemeenteraad. Eerst met 4 zetels, na de verkiezingen in 2022 met 7 zetels.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met ruim 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

content image

Verkiezingsuitslag: Lokaal Belang van 4 naar 7 zetels! 

Blij, trots en dankbaar. Ongelooflijk bedankt voor uw stem! Ook de komende 4 jaren zullen wij ons inzetten voor het lokale belang; úw belang. Daar kunt u op rekenen, daar kunt u op vertrouwen.

www.barneveld.nl/uitslagen

Lokaal Belang video's

Video 17 augustus 2022: Vanaf 1933 is Floralia een begrip in Voorthuizen! Lokaal Belang Barneveld was aanwezig bij het bloemsteken met corsoteams, de middag optocht en de verlichte avondshow; wat een spektakel. Dit jaar reden wij mee met onze eigen ‘Lokaal Belang corsowagen’! Dank aan de organisatie!

Laatste nieuws

"Uit de raad" - 29 september 2022

01-10-2022

Donderdag 29 september stond er weer een gemeenteraad op het programma. Een bomvolle agenda leidde ons langs veiligheid, onderwijs, woningbouw en recreatie. Hieronder een impressie van wat er langskwam en besloten werd.

De avond begon met een initiatiefvoorstel -een door een raadslid ingebracht voorstel, compleet met financiële dekking en alles erop en eraan- van de VVD.  Het doel van het voorstel was het verhogen van de veiligheid. Een initiatiefvoorstel komt zelden langs in de raad, daarom was de waardering voor het werk groot bij alle fracties. Het voorstel zelf kon op minder enthousiasme rekenen. Uiteindelijk was alleen de eigen VVD voor en verwierp de rest van de raad het idee met de argumenten “we herkennen de situatie in Barneveld hier niet in” en “er zijn slechts nuanceverschillen met het huidige beleid”.

De Visie Verblijfsrecreatie leverde vervolgens met name op het punt van de nieuw te vormen camperplaatsen wat discussie. Enkele partijen vonden de visie op dit punt wat strak geformuleerd, maximaal 2 nachten, maximaal 5 plaatsen, minimaal 500 meter vanaf een ander recreatieterrein. Met de uitleg van de wethouder dat dit om plaatsen exclusief voor campers gaat, maar dat campers op vrijwel alle andere terreinen ook meer dan welkom zijn, ging een meerderheid van de raad akkoord. Moties (een belangrijke aanbeveling) van BI, VVD, CDA en Pro98 voor meer flexibiliteit en andere uitgangspunten voor initiatieven haalden het niet.   

De Apeldoornsestraat in Voorthuizen volgde. Vriend en vijand is het er over eens dat er dringend iets moet gebeuren aan het eerste stuk aan de oostkant van het dorp. Daarover dus geen discussie. Over het gelopen proces des te meer. Door diverse vertragingen kwam de start van het proces, de informatie aan de Voorthuizense inwoners, veel te laat op gang. Door de noodzaak van snelle verbetering van de weg, een aannemer die nu aan de gang kan en snel stijgende prijzen was er aan het einde van het proces weinig flexibiliteit om te schuiven. Gevolg, alles kwam op één hoop in de afgelopen weken. Inwoners mochten meepraten maar het gevoel dat er veel mee gedaan kon worden ontbrak bij diverse mensen. Na een “dit nooit meer” van de wethouder en een aangenomen motie (daar heb je er weer één) van Lokaal Belang, SGP en CU voor een mooi voetpad, werd het plan aangenomen. Het goede nieuws is in ieder geval dat er snel een mooie weg ligt met een fraai voetpad.

Het Masterplan Onderwijs Huisvesting werd aangenomen, waarbij een amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) door de hele raad aangedragen, werd toegevoegd. Hierdoor ontstaat er extra fysieke ruimte voor passend onderwijs in nieuwe schoolgebouwen. Een motie van CU, Lokaal Belang en SGP om naast centrale overlooplocaties ook te kijken naar oplossingen nabij de scholen, werd ook aangenomen. Hierdoor zullen er met name in nieuwe wijken plekken gecreëerd worden waar meerdere scholen eventueel ruimtegebrek op kunnen vangen.

Als laatste in deze samenvatting belichten we het Wulperveld. Het Wulperveld is een nieuwe woonwijk in Stroe. Deze is gepland langs de Stroeërschoolweg en zal 115 woningen aan het dorp toevoegen. Het gefaseerd bouwen gaat in deze wijk plaatsvinden. Lokaal Belang is al jaren een vurig pleitbezorger van deze manier van bouwen in een kleine kern. Even uitleggen: Je gaat een groot stuk grond klaarmaken om veel huizen op te bouwen. Als je alle procedures klaar hebt begin je met de bouw. Maar je bouwt maar een beperkte hoeveelheid van het uiteindelijke aantal huizen. Zodra deze huizen verkocht zijn en er weer nieuwe behoefte bestaat in het dorp bouw je weer een aantal huizen. Dit herhaal je tot de wijk vol is. Je voorkomt zo grote pieken en dalen in de woningvoorziening. Dit zie je namelijk anders altijd terug in de scholen en de sportverenigingen door heel veel en vervolgens heel weinig kinderen. Geweldig dus dat dit gaat gebeuren in Stroe. De hele raad was happy. Toen de wethouder op diverse vragen ook nog toezegde dat nieuwe initiatieven op bijvoorbeeld de Harselaar, die gevolgen voor het spoorverkeer hebben, eerst onderzocht moeten worden op hun gevolgen, kon het plan op unanieme steun rekenen. De volgende dag is er al begonnen met de wijk, zo snel kan het gaan.

Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kunt u deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.   

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande uitspraak Rechtbank Den Haag m.b.t. geuroverlast

27-09-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, dat het huidige wettelijke systeem burgers in het buitengebied niet voldoende beschermt met betrekking tot geuroverlast. Met die uitspraak wordt de overheid medeverantwoordelijk voor het aanpakken van geuroverlast en kunnen omwonenden die geurhinder ervaren dit verhalen op de overheid.  De uitspraak van de rechter ging over bestaande casussen. Uit de uitspraak bleek dat de rechtbank schadevergoedingen toekende in die gevallen waar de norm fors werd overschreden. Boven de norm, waarbij de rechter schadevergoeding toekende, worden vergunningen niet meer verleend.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verhogen van de geurnormen in de gemeente Barneveld. Het doel van deze verhoging was om woningbouw mogelijk te maken op een aantal beoogde woningbouwlocaties zonder de rechten van de veehouders in te perken. Daardoor kunnen bouwprojecten in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm doorgang vinden.

In het raadsvoorstel van 18 november 2021 lazen wij ook dat een effect zou kunnen zijn, dat de geurbelasting op een aantal plaatsen hoger zal zijn dan wenselijk wordt geacht en dat de bewoners van deze wijken meer geurhinder zullen ervaren. Vooral deze kanttekening was voor Lokaal Belang de belangrijkste reden om destijds als enige partij niet in te stemmen met dit raadsvoorstel.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

 1. Hoe duidt uw college de uitspraak van de Rechtbank Den Haag met betrekking tot de situatie in de gemeente Barneveld? Uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat inwoners onvoldoende worden beschermd tegen stank omdat de huidige geurnormen zijn gebaseerd op behoud van uitbreidingsmogelijkheden van veehouders en niet op het voorkomen van geurhinder die volgens de uitspraak een reëel gezondheidsrisico vormt.
 2. Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de geurnormen in 2021 voor de gemeente Barneveld in relatie tot de uitspraak van de Rechtbank Den Haag? Is het mogelijk dat de verhoging van de geurnorm een tegenovergesteld effect heeft, namelijk vertraging van woningbouw in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm in plaats van het mogelijk maken van woningbouw?
 3. Wat zijn de gevolgen voor veehouders in onze gemeente die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag?
 4. Heeft de uitspraak van de Rechtbank Den Haag op korte termijn gevolgen voor een aantal bouwlocaties in de gemeente Barneveld die in de nabijheid van zoekgebieden liggen waarbij er sprake is van een hogere geurbelastingnorm?
 5. Kunt u een schatting maken van de hoeveelheid burgers en veehouderijen die gevolgen zullen ondervinden van de implicaties van deze uitspraak? Indien dit beeld onvoldoende is, kunt u hiervoor een inventarisatie maken?
 6. Heeft het verhogen van de geurnormen in onze gemeente effect gehad op het aantal klachten met betrekking tot geuroverlast? Zijn deze toegenomen? En indien deze cijfers bekend zijn, wilt u deze met ons delen?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Jan Willem van den Born

Barneveld, 27 september 2022

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het realiseren van een buurtmoestuin

15-09-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het realiseren van een buurtmoestuin voor huishoudens met een inkomen tot 165% van de bijstandsnorm van de gemeente Barneveld.

Een eigen moestuin hebben kan veel voordelen opleveren voor de inwoners van de gemeente Barneveld. Het verbetert de voedselzekerheid in de buurt, het bespaart geld, het zorgt voor het vergroten van de sociale cohesie en zorgt voor activiteit in de buurt. Daarnaast vermindert het de afstand die voedsel aflegt tussen productie en consumptie en zo ook verpakkingsmaterialen (dus verminderen van co2 uitstoot). Een moestuin hebben heeft ook voordelen voor de gezondheid. Inwoners zullen meer in beweging zijn en daarnaast kan men genieten van het buiten en in de natuur zijn. Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het idee om een buurtmoestuin te realiseren. Juist in een tijd waarin stijgende armoede een grote rol speelt in steeds meer huishoudens.

Daarnaast ziet Lokaal Belang kansen wanneer het gaat om jeugdeducatie. De buurtmoestuin kan dienen als een ‘openlucht lokaal’ waar de jeugd waardevolle ervaring kan opdoen. Leren over het belang van de gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.

Door de huidige stagnatie in de woningbouw kunnen braakliggende terreinen in en rondom verschillende kernen van de gemeente Barneveld ruimte bieden om (tijdelijke) buurtmoestuinen te realiseren (Wendker, 2014)¹. De braakliggende terreinen zouden er milieu technisch op vooruit kunnen gaan, vanwege onder andere een betere omgang met water en het verminderen van bodemerosie (Hampwaye, 2013)². Door met inwoners een bruikleenovereenkomst aan te gaan geeft de gemeente Barneveld de grond voor het realiseren van een buurtmoestuin te leen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Het participeren in een buurtmoestuin heeft invloed op fysieke activiteit, sociale cohesie, stress vermindering en in mindere mate op luchtkwaliteit. Is het college bekend met bovengenoemde voordelen die ontstaan bij het realiseren van een buurtmoestuin?
  a. Zo ja, wat heeft het college al met deze benoemde voordelen gedaan voor de inwoners van de gemeente Barneveld?
  b. Zo nee, bent u bereid zich te verdiepen in de voordelen die een buurtmoestuin heeft en daarop mogelijk actie te ondernemen?
   
 2. Is het college bereid te verkennen/onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om buurtmoestuinen te realiseren in de gemeente Barneveld? Daarbij denken we aan:
  - Een inventarisatie van braakliggende terreinen.
  - Een inventarisatie van hoeveel inwoners er gebruik kunnen maken van een buurtmoestuin.
  - Het in kaart brengen van de kosten voor het realiseren van een buurtmoestuin.
  Zo ja, bent u bereid de raad op de hoogte te brengen van de resultaten middels een memo?
  Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen


Voetnoot:
¹ Wendker L. (2014). Kip in de stad. Noorderbreedte. 38 (nr. 3, 2014) 10-15
² Hampwaye G. (2013). Benefits of urban agriculture: Reality of illusion? Geoforum. 49, (oktober 2013), R7-R8

Lees verder

Schriftelijke vragen LB en CU betreffende realiseren extra ambulancepost

01-09-2022

Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen we op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad vragen over de kans om een extra structurele ambulancepost te realiseren in onze gemeente. Daarmee zien wij kans om een directe, substantiële en blijvende verbetering van de aanrijtijden te realiseren en daarmee de directe veiligheid van onze inwoners te vergroten.

Het is al langer bekend dat de aanrijtijden van ambulances in onze gemeente onder de maat zijn. Hiervoor namen onze fracties in 2018 al het initiatief om te komen tot een raadsbreed gesteunde motie waarin de raad het college opriep om zich in te spannen voor verbetering van de aanrijtijden van onze ambulances. Ondanks inzet van het gepassioneerde ambulancepersoneel lukt het niet om de aanrijtijden te verbeteren. Zeker in de jaren waarin corona een grote invloed had op het werk van deze hulpverleners, bleken de aanrijtijden onder de maat. In deze periode kwam dat o.a. door extra begrijpelijke voorzorgsmaatregelen die getroffen moesten worden voordat er hulp verleend kon worden. Andere genoemde oorzaken voor de matige aanrijtijden zijn de grootte van onze gemeente, het feit dat onze gemeente aan de rand van de veiligheidsregio ligt en het feit dat lage aantallen spoedritten in kleine dorpen snel een vertekend beeld geven van het aantal ritten waarin de aanrijtijden niet gehaald worden.

Ook in de commissie van juni 2022 bespraken we dit onderwerp met elkaar. In deze commissie kregen we een uitleg over de maatregelen die genomen zijn en worden om de aanrijtijden te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is de nieuwe opzet van dienstverlening met een DIA (directe inzet ambulance), MCA (midden complexe inzet ambulance) waardoor beter ingespeeld kan worden op de urgentie van een spoedsituatie. Ook kregen we te horen dat er veel extra personeel werd geworven en opgeleid. Met dit personeel was het waarschijnlijk mogelijk om de uitrukpost in Terschuur vaker te bemannen. Al deze maatregelen waren nog niet ten volle benut en de hoop én verwachting was en is dat dit de aanrijtijden zou verbeteren. In deze commissie is ook gesproken over het uitbreiden van een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld. Hierbij werd concreet de locatie naast bouwmarkt Karwei genoemd omdat hier een braakliggend terrein bevindt. Dit lijkt een goede plek voor een ambulancepost om de dorpen Stroe, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen én Barneveld Zuid beter te bedienen én ook de snelweg goed bereikbaar is. In de commissie bleek deze optie niet mogelijk en ook niet nodig o.a. omdat de voorkeur werd gegeven om eerst de ingezette en zojuist genoemde maatregelen ten volle te benutten en de effecten daarvan af te wachten.

In de Barneveldse krant van 29 augustus lezen we dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) inmiddels toch denkt aan een nieuwe ambulancepost, waarmee Barneveld-Zuid en Lunteren beter kan worden bestreken. Hiermee lijken er kansen te liggen om de veiligheid van onze inwoners direct te verbeteren. Wij blijven van mening dat dit een grote kans biedt en we moeten inspelen op dit actuele inzicht van de VGGM. Elke minuut kan bij bijv. acuut hartfalen cruciaal zijn en juist daarom is dit een unieke kans!

Wij stellen het college daarom de volgende vragen:

 1. In hoeverre verwacht het college dat de genomen maatregelen om de aanrijtijden van ambulances te verbeteren alsnog gaan leiden tot een aantoonbaar substantiële verbetering?
 2. Wat vindt het college van het actuele inzicht van de VGGM om mogelijk toch een ambulancepost in Barneveld te realiseren?
 3. Is het college het met ons eens dat dit actuele inzicht van de VGGM een unieke kans biedt om ook de aanrijtijden van ambulances in met name de dorpen Kootwijkerbroek, Kootwijk, Stroe en Garderen – juist in deze dorpen zijn de aanrijtijden onder de maat - te verbeteren?
 4. In hoeverre is het college bereid hierover op korte termijn in contact te treden met de VGGM én een actieve bijdrage te leveren in het zoeken naar een passende locatie voor een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld?
 5. Is het college bereid om de genoemde optie naast bouwmarkt de Karwei te verkennen en mee te geven aan de VGGM?


Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie en Lokaal Belang,

Henk Wiesenekker (CU)
Gert-Hein Kevelam (LB)

Barneveld, 30 augustus 2022

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
18 okt Commissie Bestuur Raadzaal19.30u
19 okt Commissie Samenleving Raadzaal19.30u
20 okt Commissie Grondgebeid Raadzaal19.30u
1 nov Commissie Bestuur - Begroting Raadzaal21.00u
3 nov Raadsvergadering Raadzaal19.30u
9 nov Raadsvergadering - Begroting Raadzaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter