Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang TV

video: Lokaal Belang’s eerste kwartaal 2019 zit er alweer op. We zetten ons in op tal van onderwerpen; ondernemers, zorg voor armen, inzet voor behoud bomen en groen, veiligheid Burg. Kuntzelaan, duurzaamheid en een eerlijk, daadkrachtig en transparant bestuur. Daar gaan wij mee door! Voor nu, fijne Paasdagen!

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen asfaltcollectoren en s.v.z. geothermie

15-04-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het artikel ‘Amersfoort vraagt 13,5 miljoen voor collectoren’ in de Amersfoortse Courant d.d. 30-3-2019.

In dit artikel staat onder andere dat de gemeente Amersfoort 13,5 miljoen euro aan de provincie Utrecht vraagt om asfaltcollectoren te leggen in haar westelijke rondweg. Hiermee kan de enorme hoeveelheid zonne-energie, die door het donkere oppervlak van de weg wordt opgenomen, in combinatie met een warmtenet worden benut voor de verwarming van gebouwen/woningen. Daarnaast, zo staat in dit artikel en in andere informatie die wij hebben ingewonnen, zullen de asfaltcollectoren tot aanzienlijke besparingen leiden inzake het onderhoud van de wegen, doordat de collectoren er voor kunnen zorgen dat de weg in de zomer niet door hitte wordt beschadigd (spoorvorming) en in de winter het strooien met zout overbodig wordt.

Op www.waerdse-energie.nl lezen wij dat deze techniek eerder al is toegepast in Heerhugowaard.
Verder is eind november 2018 door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin o.a. staat:
constaterende dat er reeds experimenten zijn met asfaltprojecten waarmee energie wordt gewonnen door middel van een geïntegreerd energiesysteem; verzoekt de regering, om bij aanbestedingen van nieuwe infrastructuurprojecten slimme combinaties met duurzame energiesystemen te stimuleren”.
De minister heeft ook positief gereageerd op deze motie.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de inhoud van het bovengenoemde artikel d.d. 30 maart jl. in de Amersfoortse Courant en de mogelijkheid om warmte op te wekken met asfaltcollectoren?
  Zo ja, wat heeft het college inmiddels gedaan met deze kennis?
  Zo nee, is het college bereid om de inhoud van het artikel tot zich te nemen en daarop eventueel actie te ondernemen?
   
 2. Ook in de gemeente Barneveld zullen in de komende jaren vele kilometers wegen worden aangelegd. Wij noemen in dit verband onder andere de projecten Oostelijke Rondweg Barneveld en Westelijke Rondweg Barneveld. Wij zouden deze wegen kunnen voorzien van asfaltcollectoren en aldus een enorme stap kunnen maken in het verduurzamen van onze gemeente. Volgens informatie van de Rijksoverheid (Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010) is de techniek qua benodigde schaalgrootte ook toepasbaar op bedrijventerreinen, parkeerterreinen en woningbouwlocaties.
  a.  Is het college bereid om serieus te onderzoeken hoe deze techniek om duurzame energie op te wekken in de gemeente Barneveld kan worden ingezet?
  b.  Is het college bereid de Raad hierover voor de behandeling van de kadernota een notitie te doen toekomen waarin in ieder geval ook is opgenomen:
  -    Een inventarisatie van locaties waar deze techniek in de komende 10 jaar binnen onze gemeente zou kunnen worden toegepast? (d.w.z. zowel bij nieuwe aanleg als bij herinrichting/groot onderhoud)
  -    De hoeveelheid duurzame energie die hiermee kan worden opgewekt; met onderbouwing?
  -    Een inventarisatie van financieringsmogelijkheden, waaronder welke subsidies de gemeente/bedrijven kunnen aanvragen voor de investering in asfaltcollectoren?
  -    Een begroting van de kosten en de besparingen op het wegenonderhoud?
  Zo nee, waarom niet?
   
 3. Houdt uw eventuele weigering om aan de slag te gaan met asfaltcollectoren (ook) verband met het feit, dat de gemeente Barneveld een erg lage ambitie heeft inzake het opwekken van zonne-energie (35-43 TJ) en dat een meerderheid van de raad in de raadsvergadering van 14 november 2018 (startnotitie aanpak zonne-energie) heeft gezegd deze ambitie niet te willen verhogen?
  Dit terwijl we juist door meer zonne-energie en andere duurzame energie (geothermie, biomassacentrale, mono mestvergisting) op te wekken kunnen vermijden dat er mega windturbines worden geplaatst. Lokaal Belang ziet kansen om aanmerkelijk meer zonne-energie op te wekken dan nu opgenomen in de gemeentelijke energiemix.
  a.  Hoe ziet het college dit nu, naar aanleiding van de hierboven gegeven informatie?
  b.  Is het college bereid de ambitie m.b.t zonne-energie alsnog naar boven bij te stellen en de raad daarvoor een voorstel te doen?
  Zo ja, wanneer zou de raad deze kunnen verwachten? Zo nee, waarom niet?

  Geothermie
  Het afgelopen jaar heeft Lokaal Belang meermaals op de mogelijkheden van geothermie gewezen en hierover vragen gesteld. Het college heeft aangegeven hier positief tegenover te staan. In de raadsvergadering van 30 januari jl. hebben wij er verder op gewezen dat de Rijksoverheid vol inzet op geothermie en inmiddels is gestart met een grootschalig seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. Verder blijkt uit de structuurvisie ondergrond van juni 2018 dat het westelijke gedeelte van de gemeente Barneveld kansrijk is voor geothermie, net als het gebied tussen Utrecht en Flevoland.
   
 4. Wat heeft het college inmiddels aan concrete acties ondernomen om over enkele jaren geothermie als bron van duurzame energie beschikbaar te hebben in de gemeente Barneveld?
   
 5. Heeft het college bijvoorbeeld hierover contact opgenomen met EBN en het ministerie van infra en EZ?
   
 6. Met welke andere instanties voert het college hierover overleg en wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
   
 7. Is het college er mee bekend dat inmiddels ook de gemeente Utrecht heeft besloten om (ondiepe) geothermie te gaan gebruiken voor de verwarming van woningen/gebouwen? (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/nieuws/onderzoek-naar-gebruik-van-aardwarmte/)
   
 8. Zo ja, is dit voor het college aanleiding (geweest) voor collegiaal overleg met de gemeente Utrecht om te vernemen hoe zij dit organiseren?
  a.  Zo ja, welke inzichten en informatie heeft dit opgeleverd?
  b.  Zo nee, is het college bereid dit collegiale overleg te starten? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters en Marleen Blankenburgh


Link bijlagen:

Artikel AD 30 maart 2019:
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-vraagt-provincie-13-5-miljoen-voor-energiewinning-uit-westelijke-rondweg~ac5c67a2/

Collectoren Waerdse Energie Circuit: https://www.waerdse-energie.nl/asfaltcollectoren/

Motie Tweede Kamer over stimuleren van slimme combinaties met duurzame energiesystemen:
http://www.rijksbegroting.nl/2019/kamerstukken,2018/12/4/kst252554.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z22598&did=2018D57418

Rijksoverheid/Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept%20B6%20asfaltwarmte.pdf

 

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Raad 11 april kwestie toegepast zand

12-04-2019


RoyalHaskoningDHV

Voorzitter,

Het doel van het college van het onderzoek door RHK was om zekerheid en geruststelling m.b.t. de volksgezondheid aan inwoners te bieden. En dat is gelukt. Want het is gebleken dat de kwaliteit van al het zand dat er ligt, op 1 plek na, goed genoeg is. En dat is mooi en heel fijn voor inwoners. Een opluchting ook. Maar daarmee is ook alles gezegd.

De volgende punten:

 1. Dit rapport zegt alleen iets over de volksgezondheid op dit huidige moment. Dit rapport zegt niets over de kwaliteit van het zand van deelpartij 1. Daar waar het allemaal om gaat voorzitter, daar waar al maanden grote onrust over is.
   
 2. RHK heeft de metingen gedaan in het totale gebied en is, zoals ze zelf zeiden; uitgegaan dat alles wat er ligt, deelpartij 1 is. Dat is dus niet zo en kan ook niet; het is nl. onmogelijk onderscheid te maken tussen deelpartij 1 en het andere zand.  Op de door mij genoemde bladzijden op de informatieavond, staat klip en klaar dat ook ander zand is toegepast. En soms ook heel veel. Zand van deelpartij 1 is vermengd met ander zand. Vermenging betekent verdunning. Zie het als een glas aanmaaklimonade, waarbij de siroop deelpartij 1 is en het andere zand het water. Waar al dat andere zand vandaan kwam, is onduidelijk maar wel zeer relevant. Een locatie is helaas helemaal niet onderzocht vanwege gebrek aan medewerking van Vink.
  Vragen:
  - Vindt het college het ook niet raar dat wij niet weten wat de herkomst van het zand is; al het zand dus; deelpartij 1 en het andere zand?  
  - Gaat het college zich nog inspannen om deze locatie alsnog onderzocht te krijgen? 
   
 3. Dit rapport zegt dus niets over de volksgezondheid op het moment van toepassen van deelpartij 1 in 2015. Want uit het DAT-rapport van 2017 blijkt dat ´deelpartij 1´ vervuild was, niet gereinigd of gestort is, maar is toegepast. En dat had nooit mogen gebeuren. Daar wordt veelal aan voorbij gegaan. Styreen kan er niet inzitten, zei Vink ferm. En het zit er toch. Zoals meer stoffen overigens.
  Vraag: Is het college niet benieuwd wat de kwaliteit van het zand en dus de volksgezondheid was in 2015? En waar kinderen, bouwvakkers, inwoners en natuur aan blootgesteld zijn? 
   
 4. Zeer merkwaardig zijn de aanvankelijk stevige en grote woorden van het college met evenzeer stevige vervolgacties zoals juridische dwangmiddelen, m.b.t. de essentie van de kennis van de herkomst van het zand. Nu ineens ziet het college niet wat de kennis daarvan nog van meerwaarde zou zijn. Waarom? Doet dat er dan niet meer toe?  
  Vragen:
  - Heeft het college dan niet begrepen dat er grote zandmengingen hebben plaatsgevonden? Zowel rondom het moment van keuren als het moment van toepassen.  
  - Waarom wil het college de herkomst van het zand niet weten?
  - Vink beroept zich inzake herkomst grond op privacy, bedrijfsgeheim. Maar Vink en de gemeente zijn partners in de 2 CVs De Burgt. Dan heeft de gemeente als vennoot toch recht op die informatie? Ligt toch voor de hand? Ook al is de gemeente stille vennoot. Jullie zijn toch zakenpartners?
  - Ik heb hier twee uittreksels uit de KvK waaruit blijkt dat een voormalig ambtenaar ook nog gevolmachtigde is als beherend vennoot in CV de Burgt. Ofwel ook de gemeente was toch ook langs die weg met alles op de hoogte, voorzitter? Gemeente heeft het kennelijk nodig gevonden om goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen, door een ambtenaar als gevolmachtigde aan te wijzen. 


BMC
Dat was een behoorlijk stevig rapport voorzitter. Daar zal het college wel flink van geschrokken zijn neemt LB zo aan. Het blijkt dat college en de gemeente gefaald heeft in het meldings- en toezichtbeleid.  
Onderzoeker liet zich ontvallen dat er in 2011 een landelijke evaluatie is geweest. Vanzelfsprekend horen daar aanbevelingen bij. Waarom anders een evaluatie zou je zeggen. Het is daarom ongelooflijk dat het toezicht- en meldingsbeleid dan na 4 jaar nog steeds volstrekt niet adequaat was. Daar is het college en 1 wethouder in het bijzonder, verantwoordelijk voor. Dit heeft er mede toe geleid dat het toezicht op de toepassing van deelpartij 1 mislukt is. Met alle gevolgen van dien. 


Rapportage College
Inwoners moeten kunnen rekenen op een daadkrachtig, transparant en pro-actief college dat zich actief verdiept in de materie die van belang is voor de samenleving als ook de gemeenteraad. In december heeft Lokaal Belang middels een motie van afkeuring al aangegeven dat zij de handelwijze en de beleidskeuzes van het college als lokaal verantwoordelijk bestuursorgaan onvoldoende vindt. 

 1. Actieve informatieplicht naar de raad
  Wij kunnen inmiddels met meer voorbeelden dan ons lief zijn, concluderen dat het college liever kiest voor stilhouden en klein houden i.p.v. de actieve informatieplicht naar de raad vorm te geven en concreet antwoorden te geven op vragen. De tendens van het zowel niet tijdig aanleveren als niet-openbaar dan wel 'geheim’ kwalificeren van ter zake doende stukken in deze kwestie, vinden wij ongewenst. Kort voor deze raad hebben wij ook diverse niet-openbare stukken van het college ontvangen. Deze hebben allen betrekking op dit onderwerp maar wij kunnen er niks mee. Op deze wijze worden wij als raad met handen en voeten gebonden en kunnen wij onze controlerende en volksvertegenwoordigende taak niet goed vormgeven. Het is daarbij triest te moeten constateren dat het zelfs nodig blijkt dat onze fractie tot 2x toe een WOB-verzoek moest indienen om informatie boven tafel te krijgen.
  Lokaal Belang vindt deze houding van het college betreurenswaardig.
   
 2. Houding
  We hebben inmiddels allemaal kennis kunnen nemen van het feit dat de heer Baakman van de Omgevingsdienst de woorden m.b.t. de stelligheid van het college over het ontbreken van gezondheidsrisico’s, daadwerkelijk heeft uitgesproken. In het interpellatiedebat liet wethouder de Kruijf nog in stevige woorden aan ondergetekende weten dat ‘ik maar eens heel goed moet luisteren en dat het college deze aantijging niet wenste te accepteren". Voorzitter, gaat de heer de Kruijf excuses maken aan de makers van Zembla en aan ondergetekende? Lokaal Belang kwalificeert de houding van de wethouder, namens het college, als onverstandig, inconsistent en ongeloofwaardig. 


Het raadsvoorstel om extra geld is op een paar punten niet helemaal kloppend, maar het geld is goed besteed omdat dit rust voor inwoners heeft gecreëerd.  Maar, voorzitter, Lokaal Belang heeft nog volop vragen en is bezorgd over de staat waarin deze zandaffaire zich bevindt. Dank u wel. 


Onderzoek
In het belang van de samenleving en onze inwoners, willen wij een goed, onafhankelijk en volledig onderzoek. Wij zien graag enkele belangrijke aanpassingen op het voorstel.

 1. Periode onderzoek
  Wij als raad willen, ik citeer, ‘onafhankelijk onderzoek over het verloop van de zandkwestie’. Daar hoort alles bij. Als wij als raad onze controlerende taak m.b.t. de handelswijze van het college willen doen, dan start dat tenminste op 28 november 2017. Het moment dat het college werd geïnformeerd. Met dit voorstel moeten wij maar afwachten of de onderzoekscie het nodig acht verder terug in de tijd te gaan. Wij als raad behoren die commissie actief de opdracht te geven om zo een gedegen onderzoek te laten plaatsvinden. Daarnaast sluit het niet aan bij het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel van 30 januari 2019 waarbij opgedragen wordt te onderzoeken vanaf het moment dat het college is geïnformeerd.
  Amendement 1. 
   
 2. Handelswijze college
  Het handelen van het college en diensten/ambtenaren dient te worden onderzocht en niet het handelen van de raadsleden, inwoners en derden. Belangrijker nog, zij -met name inwoners en derden- hoeven hierover geen verantwoording af te leggen en het is niet aan de raad om hen te vertellen wat inwoners en derden wel of niet moeten doen. Inwoners zijn hier slachtoffer. Buitengewoon opmerkelijk dat deze raad inwoners onder een vergrootglas wil leggen. Wel relevant is hoe en of het college alle betrokkenen heeft geïnformeerd.
  Amendement 2 en 3
   
 3. Lessen trekken door raad
  Welke lessen de raad en de samenleving trekken, maken de raad en de samenleving zelf uit. Dit onderzoek is het onderzoeken van het verhaal. Om deze lessen te trekken, is informatie uit dit onderzoek nodig en is dus geen onderzoeksvraag op zichzelf. Die trekt de raad zelf, na de rapportage.
  Amendement 4 
   
 4. Presidium als klankbordgroep
  Het is een aardig idee om als raad een beetje feeling te houden met het verloop van het onderzoek. Echter, de raad spreekt uit een onafhankelijke rapportage over het verloop van de zandkwestie te willen dat bijdraagt aan de versterking van het vertrouwen in politiek en bestuur. Transparantie naar de raad en de samenleving is daarom van het grootste belang. De onderzoekscommissie moet onafhankelijk en zelfstandig kunnen handelen en beslissen binnen de door de raad gestelde kaders. Het Presidium heeft een niet-openbaar karakter. Het is dus ongewenst het Presidium, naast een verbindende rol richting de gehele raad, in beslotenheid invloed te laten hebben op het opstellen van een plan van aanpak, het onderzoeksprotocol, de onderzoeksvragen en aanpassing van de omschrijving van het onderwerp van het onderzoek.
  Amendement 5 
   
 5. Niet-openbare informatie en argumentatie
  Als het college meent dat informatie niet openbaar moet blijven, dan willen wij dat het college dat in het openbaar met redenen omkleed. Op deze wijze kunnen wij de denkstappen goed volgen en onze controlerende taak goed uitvoeren.
  Amendement 6 
   
 6. Interviews
  Bij een onderzoek horen vanzelfsprekend interviews met betrokkenen. Het verslag daarvan, of het nou besluitenlijsten of verslagen zijn, behoren door beide partijen herkenbaar te zijn. De raad spreekt uit een onafhankelijke en eerlijke rapportage over het verloop van de zandkwestie te willen dat bijdraagt aan de versterking van het vertrouwen in politiek en bestuur. Gespreksverslagen moeten daarom door beide gesprekspartners worden geaccordeerd. En om elke mogelijke discussie achteraf te vermijden, behoort van elk interview een woordelijk verslag gemaakt te worden.
  Amendement 7


Hiermee hopen wij op een gedegen en compleet onderzoek om de gehele kwestie goed te kunnen beoordelen. 

Dank u wel. 

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake maatregelen en evaluatie Kuntzelaan

08-04-2019


Geacht College, 
 
Lokaal Belang heeft op zaterdag 6 april met schrik kennisgenomen van een ongeval op de Burg. Kuntzelaan t.h.v. de oversteek Nieuwstraat, waarbij een jonge fietser aangereden werd, daarbij gewond raakte en door ambulancepersoneel behandeld is. Wij zijn opgelucht dat bij navraag bleek dat het met het jongetje goed gekomen is. Naar aanleiding van dit voorval stelt de fractie van Lokaal Belang, op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen aangaande maatregelen en evaluatie van de Burg. Kuntzelaan.  

Woensdag 3 april is in de commissie samenleving de memo Besluit B&W inzake Verkeersveiligheid Burg. Kuntzelaan behandeld. Deze memo bevat een analyse van de oversteek bij de Nieuwstraat “waaruit blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid in deze situatie. De combinatie van de vormgeving van de oversteek, de snelheid en de intensiteit van het verkeer zorgen ervoor dat er regelmatig te weinig tijd is om naderend verkeer waar te nemen en te anticiperen. Hierdoor komt het voor dat automobilisten op het laatste moment hard moeten remmen en ook dat er geen voorrang wordt verleend aan fietsers en voetgangers, die daardoor soms flink moeten remmen. Er gebeuren regelmatig bijna-ongevallen op deze oversteek.” (Pag.19)

Een conclusie die naar de mening van Lokaal Belang de urgentie onderstreept dat er snel doeltreffende maatregelen getroffen dienen te worden. In augustus 2018 al, heeft Lokaal Belang, naar aanleiding van aanhoudende signalen uit de samenleving, het college verzocht per direct maatregelen toe te passen en expliciet om verkeerslichten bij de Nieuwstraat te overwegen. Nu, we zijn inmiddels 7 ½ maand verder, kiest het college slechts voor een aantal eenvoudige maatregelen gericht op snelheid terugdringen en het ‘irritant’ maken voor autoverkeer en het weren van fietsverkeer vanuit de Schaepsmarkt. Deze laatste ingreep moet zelfs nog nader uitgewerkt worden. In de commissie werd aanvullend de optie om een flitspaal aan te vragen als kansrijk naar voren gebracht. Wij merken tot onze teleurstelling op dat met een flitspaal actief het signaal wordt afgegeven dat de oorzaak vooral bij automobilisten ligt, terwijl uit de analyse duidelijk wordt dat gedrag/snelheid van fietsers en de inrichting ook een belangrijke rol spelen.

Lokaal Belang is van mening dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende zijn om deze complexe en gevaarlijke verkeerssituatie echt veiliger te maken. De focus in de maatregelen ligt te veel op het terugbrengen van de snelheid van autoverkeer naar de gewenste snelheid van 30km/u of lager, terwijl het echte probleem onzes inziens daarmee niet wordt aangepakt. De situatie is onoverzichtelijk, fietsers naderen de oversteek uit diverse richtingen, zijn onvoorspelbaar in gedrag en snelheid waarmee ze de oversteek oprijden. (‘Voertuigen moeten eigenlijk voor het zebrapad en fietsoversteek stil staan. Vanuit hier oprijden geeft het hen meer overzicht’ pag.13). Kortom, er gebeurt te veel tegelijk wat het moeilijk maakt voor zowel automobilisten als fietsers om hierop tijdig te anticiperen. 

Deze ongewenste langlopende kwestie kan wat Lokaal Belang betreft geen langer uitstel meer hebben. Elke dag staan inwoners, jong en oud, bloot aan deze gevaarlijke verkeerssituaties. Elke dag uitstel vindt LB een dag teveel. Wij willen daarom verdergaande maatregelen en een voortvarend doorpakken op dit ‘hoofdpijndossier’.  De facebookberichten en indringende persoonlijke reacties/mails van inwoners van o.a. de afgelopen dagen aan ons adres, ondersteunen ons hierin. Helaas waren er afgelopen week weer 2 ongevallen met letsel op de Kuntzelaan o.a. op de bewuste oversteek bij de Nieuwstraat. Wij vinden dat het zo niet langer kan en dringen aan tot spoed om de verkeersveiligheid echt te verbeteren. In het belang van onze inwoners; jong, oud, voetgangers, fietsers en automobilisten. 
 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is het college op de hoogte van 2 recente ongevallen (aanrijdingen met letsel) op fietsoversteekplaatsen op de Kuntzelaan, te weten op maandag 1 april en zaterdag 6 april?
   
 2. Het is een feit dat er regelmatig bijna-ongevallen en helaas ook ongevallen gebeuren op de oversteekplaatsen. Is het college het met ons eens dat o.a. op basis van de conclusie in de genoemde memo (alinea 2) het verbeteren van deze verkeersonveilige situatie prioriteit nr. 1 behoort te zijn waarbij overwogen moet worden andere, minder dringende verkeersprojecten te temporiseren ten behoeve van een versnelde aanpak van de Kuntzelaan?  Zo nee, waarom niet? 
   
 3. De voorgestelde maatregelen richten zich vooral op het reduceren van snelheid van de automobilisten (handhaving, snelheidsdisplays, mobiele drempels en in later stadium wellicht een flitspaal), waarmee het college actief het signaal afgeeft dat de onveiligheid met name door automobilisten veroorzaakt wordt.  
  a. Is het college zich ervan bewust dat door deze geplande maatregelen de automobilist als veroorzaker wordt aangewezen?
  Hoe ziet het college dit?
  b. Lokaal Belang vindt dit ongewenst, want ook fietsers tonen verkeersgedrag dat bijdraagt aan verkeersonveiligheid.
  Erkent het college dat?
  c. Erkent het college dat zowel automobilist als fietser evenveel verantwoordelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  d. Is het college bereid maatregelen toe te passen die daar (3c) invulling aan geven en de voorgestelde maatregelen te heroverwegen? Zo ja, op welke wijze en wanneer? Zo nee, waarom niet?
  e. Erkent het college dat de Kuntzelaan zowel voor auto’s (en hulpdiensten en busvervoer) als voor fietsers goed toegankelijk en berijdbaar moet blijven? Zo nee, waarom niet?
   
 4. De conclusie/aanbeveling eindigt op pag.19 met de opmerking: ‘Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren’
  a. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk verkeerstellingen te doen en deze te delen met de raad?
  b. Met een VRI is de verkeerssituatie en dus ook wie wanneer voorrang heeft, voor iedereen zowel fietsers, voetgangers als automobilisten overzichtelijk en duidelijk. Is het college het hiermee eens?
  c. Lokaal Belang vindt dat duidelijkheid in de verkeerssituatie een groot deel van de verkeersonveiligheid kan oplossen. Is het college dat met ons eens? Zo nee, waarom niet?
  d. Lokaal Belang ziet graag dat de optie ‘toepassen van verkeerslichten’ wordt uitgevoerd. Is het college bereid om z.s.m. tijdelijke noodverkeerslichten (bij oversteek t.h.v. de Nieuwstraat) te plaatsen met als inzet permanente plaatsing?  
  Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?  
  Indien nodig, is het college ertoe bereid om een nadere uitwerking met spoed te starten?
   
 5.  De evaluatie voor de gehele Kuntzelaan stond gepland voor juni maar wordt, zeer tegen de wens van Lokaal Belang in, verschoven naar september. Lokaal Belang kan niet begrijpen dat we tot september moeten wachten. Hiermee wordt het hele proces vertraagd, dus ook m.b.t. de beoordeling van het andere deel van de Kuntzelaan. De samenleving wacht al veel te lang.  Ook op dat andere gedeelte hebben de veiligheid op de oversteekplaats bij Wilhelminastraat/Langstraat en de verlichting bij het zebrapad bij de Albert Heijn onze zorg. Is het college bereid de evaluatie van zowel de oversteek t.h.v. de Nieuwstraat als van het overige deel van de Kuntzelaan zo snel mogelijk uit te voeren, doch uiterlijk eind mei? Zo nee, waarom niet?
   

Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

Lees verder

Artikel Barneveldse Krant: 'Advies: geen zand onder speeltoestellen'

06-04-2019


Tijdens de rondvraag in de commissievergadering van 3 april heeft ons raadslid Jan Willem van den Born aan de wethouder gevraagd of de gemeente gebruik van zand bij de herinrichting van de speelplek aan de Slotstraat wil heroverwegen. Dit naar aanleiding van het advies van onze fractieassistent Paul Overgaauw (dierenarts/parasitoloog).

Lees verder onderstaand krantenartikel.

Lees verder

Agenda

 Datum   Wat  Waar  Tijd
 7 mei Commissie Bestuur Gemeentehuis19.30u
 8 mei Commissie Samenleving Gemeentehuis19.30u
22 mei  Raadsvergadering Gemeentehuis19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter