Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang TV

Video: Massale bomenkap Johannesbos Voorthuizen
Staat er een massale bomenkap in het Johannabos in Voorthuizen op stapel? Zo'n 100 bomen zijn gemerkt met de 'beruchte' rode stip. Waarom deze kap? Waarom zo veel? Is dit werkelijk allemaal nodig? Kunnen bomen gespaard blijven? LB blijft zich inzetten voor behoud van het groene kapitaal. Doe mee, teken de petitie.

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen aangaande voorgenomen kap in het Johannabos

16-09-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voorgenomen kap van ongeveer 100 bomen in het Johannabos in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft via diverse berichten van verontruste en geschrokken inwoners kennisgenomen van de voorgenomen grootschalige kap van bomen in het Johannabos in Voorthuizen, want daar lijkt het sterk op. Wij zijn, net als inwoners, hier onaangenaam door verrast.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het behoud van het in onze gemeente aanwezige groen, de bossen en de bomen in het bijzonder. Bomen zijn belangrijk vanwege hun economische, ecologische en maatschappelijke waarde. Bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op, geven rust en hebben positieve invloed op de gezondheid van mensen. De waarde van bomen wordt groter naarmate de boom ouder wordt.
Grootschalige bomenkap in het verleden heeft ons zorgen gebaard. En ook de aanhoudende kap van bomen in onze gemeente, vaak in verband met nieuwe woonwijken (b.v. Lunterseweg, Wildzoom), waarbij bomen telkenmale het kind van de rekening lijken te zijn. Dat vindt Lokaal Belang zorgelijk en erg onwenselijk. Daarnaast vindt Lokaal Belang een goede communicatie met inwoners over dit soort kapplannen erg belangrijk.
Met betrekking tot bossen hecht Lokaal Belang er ook waarde aan te zeggen dat wij bossen zien als natuur. Niet door de mens gemaakt en gevormd. Waar je je kunt laten verrassen, kunt genieten, spelen, wandelen en ontdekken. Het door ons gestarte Bomenplan is in onze ogen hard nodig om ons ‘groene kapitaal’ beter te beschermen. 

Op 17 april vorig jaar stelde Lokaal Belang al vragen rondom de mogelijke kap van bomen in het Johannabos. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst over plannen met betrekking tot het Johannabos. Inwoners hadden toen zorgen over de mogelijke kap, de communicatie en het mogelijke gebrek aan inspraak. (lees hier de volledige vragen en beantwoording)
U stelde, als eigenaar en beheerder van het Johannabos, in uw beantwoording dat: “er geen plannen waren voor kappen van houtopstanden en dat het zou gaan om beheermaatregelen.”  En: “De bewoners hebben daadwerkelijk inspraak bij het bepalen van de gewenste maatregelen.”  Dat stelde ons in zekere zin gerust.
Enige tijd geleden was ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen bij een door de gemeente georganiseerde rondwandeling in dit bos aanwezig. Daar benadrukte hij nog eens het belang van een tijdige en volledige communicatie. De ontwikkelingen laten echter een ander beeld zien. Tijdens deze wandeling werd er overigens niet gesproken over voorgenomen grootschalige kap waarvan nu sprake is/lijkt te zijn.

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Wat is de reden dat de buurt/de bewoners niet van te voren op de hoogte zijn gesteld van de voorgenomen kap (zichtbaar gemaakt door middel van de oranje-rode stip op de bomen)?
 2. Hoe verhoudt zich dat met de door u gedane toezeggingen o.a. in mei 2018 (beantwoording schriftelijke vragen april 2018) als het gaat om samenwerking, actieve en duidelijke communicatie vooraf en daadwerkelijke inspraak?
 3. Op welke wijze gaat het college alsnog deze samenwerking, communicatie en daadwerkelijke inspraak aangaande het Johannabos in Voorthuizen vormgeven?
 4. Hoe definieert het college ‘beheermaatregelen’ en ‘kap van houtopstanden’?
 5. Is het college het met ons eens dat de kap van zo’n 100 bomen gekwalificeerd mag worden als ‘kap van houtopstanden’?
  Zo nee, waarom niet?  
  Zo ja, heeft u een melding gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming?  Zo ja, dan ontvangen wij deze graag.
 6. Is het college het met ons eens dat een ‘bos’ iets anders is dan een gecultiveerd park?  
 7. Is het college het met ons eens dat in een bos de natuur ook een beetje zijn gang moet kunnen gaan? Dit in het kader van het in stand houden van een ‘natuurlijke uitstraling’ en ecologie? Een bos, elk plekje is weer anders, donker en licht wisselen elkaar af, grote en kleine bomen, hoekjes en heuveltjes etc. oftewel: natuur. (Uiteraard worden daar niet maatregelen in het kader van de veiligheid mee bedoeld.)
 8. Waarom wil het college deze bomen kappen?
 9. Waarom wil het college zovéél bomen kappen?
  Heeft u voor ons een kaartje/tekening van het plangebied met daarop aangegeven het aantal bomen, soort bomen en reden van kap?
 10. Is het werkelijk nodig al deze bomen te kappen? Op basis waarvan? Kan het ook anders?
 11. De aanblik van de gemerkte bomen (brede rijen bomen achtereen) zegt ons dat het hier niet gaat om ‘zieke’ bomen, maar om gezonde bomen. Klopt dat?
  Zo ja, waarom worden zoveel gezonde bomen gekapt? Acht u dat in het kader van milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap gewenst en geoorloofd?  
 12. Bent u bereid de voorgenomen kap te heroverwegen en (zoveel mogelijk van) de bomen te laten staan?
  Zo ja, hoeveel bomen laat u staan?
  Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid 

 

Zie ook artikel Barneveldse Krant 17-09-2019: "LB: 'Toch bomenkap in Johannabos?"

Lees verder

Persbericht Lokaal Belang over Rapport Eenhoorn

09-09-2019


Leiderschap tonen is ook conclusies trekken
Lokaal Belang is van mening dat met het verschijnen van het glasheldere rapport van de commissie Eenhoorn de hoofdverantwoordelijke wethouder, dhr. de Kruijf, zijn ontslag behoort in te dienen. Lokaal Belang omarmt het rapport over de zandkwestie.  

Het onderzoek is destijds bedoeld geweest om de aandacht af te leiden van het falend optreden van het college en Lokaal Belang een interpellatiedebat onmogelijk te maken. Een interpellatiedebat waarin Lokaal Belang de wethouder ter verantwoording had willen roepen voor onder andere het destijds voor de tweede keer niet actief informeren van de gemeenteraad in deze ernstige kwestie, die verworden is tot een crisis. Later zelfs nog een derde keer. Dit onderzoek is echter in het gezicht van het college en de zes andere partijen ontploft. 

Lokaal Belang heeft vele malen gezegd en geschreven dat inwoners moeten kunnen rekenen op een bestuur dat hun belangen dient, proactief en transparant acteert en bovenal goed communiceert. Dit rapport toont haarscherp aan dat Lokaal Belang al die tijd helaas gelijk had; het ontbrak het college van Burgemeester en Wethouders aan regie, leiderschap, daadkrachtig en proactief optreden, tijdig en transparant communiceren en het kwam onvoldoende op voor de belangen van de getroffen inwoners.  
Van volksvertegenwoordigers mag en moet dus worden verwacht dat zij voor die belangen opkomen. Dat is precies wat Lokaal Belang gedaan heeft. Wat Lokaal Belang betreft had de commissie Eenhoorn de naam van Lokaal Belang expliciet in het rapport mogen vermelden als de partij die veel vragen heeft gesteld en interpellatiedebatten heeft aangevraagd. Want inderdaad, Lokaal Belang was de enige kritische partij die heeft geprobeerd de onderste steen boven te krijgen; zeer tot ongenoegen van het college en de andere partijen. De opmerkingen hierover beschouwen wij dus als een compliment. En als Lokaal Belang, net als alle andere partijen, het concept-rapport had mogen controleren en bespreken, had zij daar zeker voor gepleit. Maar, zoals bekend is, wordt dit concept-rapport tot de dag van vandaag voor Lokaal Belang geheim gehouden. 

Lokaal Belang vindt, naast de controlerende rol van de raad, haar volksvertegenwoordigende rol erg belangrijk. Er was alle aanleiding om het college, dat deze kwestie bijna een jaar lang onder de pet hield, dit vervolgens ten onrechte ontkende, een college dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling met de firma Vink opriep en geen regie had, scherp te bevragen. Juist in het belang van inwoners. Dat is onze wettelijke en ook eervolle taak. Op de kritiek over het stellen van vragen en interpellatiedebatten kan ook nog opgemerkt worden dat het vreemd zou zijn als Lokaal Belang deze stappen in het licht van bovenstaande juist niet had gezet. Lokaal Belang had dit niet hoeven doen als dit college van B &W gewoon zijn werk naar behoren had gedaan. 

Dit college van Burgemeester en Wethouders heeft in deze crisis aantoonbaar gefaald. Inwoners zijn tot op de dag van vandaag zeer ontevreden en het vertrouwen in dit college van B & W is verdwenen. Het is daarom spijtig dat de hoofdverantwoordelijke wethouder niet direct tijdens het verschijnen van dit rapport de eer aan zichzelf gehouden heeft en ervoor gekozen heeft om, net als destijds een wethouder in de Veller-crisis, direct op te stappen. Dit is namelijk een belangrijke eerste stap om het vertrouwen van de inwoners in de Barneveldse politiek te herstellen. Wij zijn van mening dat met de uitkomsten van dit rapport het functioneren van wethouder de Kruijf onmogelijk geworden is. Wat Lokaal Belang betreft is daar geen discussie of debat voor nodig. 

Einde persbericht 9 september 2019

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen kap lindebomen nieuwe woonwijk 'Nieuwe Burght'

30-08-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk ‘Nieuwe Burght’. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Lunterseweg 76A in Barneveld. Op onze eerdere vragen van 24 juni, ruim 2 maanden geleden, zijn helaas nog steeds geen antwoorden gekomen. De beantwoordingstermijn is overigens 30 dagen. 
 
Zoals bekend is hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is heel groot, zeker op het gebied van klimaat. Kappen met kappen dus. Wij worden met grote regelmaat door inwoners benaderd met grote zorgen en frustraties over de almaar doorgaande bomenkap en hun gevoel dat dit niet tegen te houden is. Met overtuiging zijn wij een ‘Bomenplan’ gestart waarover op een later moment meer. 
 
Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad is er alsnog  een BEA gedaan en konden zo’n 20-tal bomen gespaard worden. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan. Ook bij het Bestemmingsplan Wildzoom (juli 2019) bleek geen BEA gedaan te zijn, iets waarover Lokaal Belang in de raadsvergadering bezwaren uitsprak en getracht heeft alsnog een BEA te laten uitvoeren. Helaas zonder steun van andere partijen met als resultaat dat 28 (zeer) waardevolle bomen zullen sneuvelen.  
 
De afgelopen weken hebben wij nader onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen m.b.t. dit plan. Wij ontdekten dat er een verlengingsbesluit is genomen op de kapaanvraag. Dat betekent dat er tot uiterlijk 5 september een besluit genomen kan worden over de kapaanvraag. Inwoners hebben vanaf dan nog 6 weken de tijd een bezwaar in te dienen tegen de kap. Vervolgens moet over deze eventuele bezwaren nog een besluit genomen worden. Wij lazen ook meer over het Bestemmingsplan zelf (Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76) en de toelichting (zoals 5.13) in het bijzonder. Er bleek geen BEA gedaan te zijn en:
“Aan één zijde langs de middelste inrit bevindt zich een oude rij linden. Deze zes bomen zijn een restant van de vroegere erfbeplanting en verkeren op het eerste oog in goede conditie. Deze rij linden hebben een hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarde. Een dergelijke structuur leent zich binnen een stedenbouwkundige ontwikkeling uitstekend als opvallende zichtlijn tussen de bouwmassa door. Hoewel deze linden als "relict" en herkenbaar onderdeel als waardevol aangemerkt kunnen worden, is er bij dit plan niet de eis tot behoud aan verbonden.”
Daarnaast zagen wij dat tot en met uiterlijk 29 augustus zienswijzen (bezwaren) zijn in te dienen tegen het plan. 
 
In de Barneveldse Krant van 28 augustus wordt melding gemaakt van het Bestemmingsplan ‘Nieuwe Burght. Er wordt door de ontwikkelaar al gesproken of alles al in kannen en kruiken is en gesteld wordt: “Voor die bomen hebben we een kapvergunning”.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wanneer mogen wij de beantwoording op onze vragen van 24 juni jl. verwachten?
 2. A. Is het college het met ons eens dat de uitspraken in de krant nogal voorbarig zijn met het oog op de bezwaartermijnen en de gevolgen daarvan voor zowel het plan zelf als de voorgenomen bomenkap?  
  B. Zo nee, graag een toelichting.
  C. Zo ja, kan het college toelichten hoe dit artikel tot stand gekomen is?  
  Is het college daarnaast bereid het een en ander in de krant te nuanceren? Zo nee, waarom niet? Inwoners kunnen namelijk het gevoel krijgen dat alles al besloten is en bezwaar maken geen zin meer heeft. Is het college het daarmee eens?
 3. Het is inmiddels helaas duidelijk geworden dat er, wéér, geen BEA heeft plaatsgevonden. Wij hebben het in ieder geval nergens in de tot nu toe bekende stukken gevonden. Hoe is het mogelijk, dat na alle discussies waarbij beloften en toezeggingen door het college zijn gedaan, weer geen BEA is gedaan? Zeker omdat in uw eigen toelichting staat hoe waardevol deze bomen zijn, als een ‘relict’ en herkenbaar onderdeel mogen worden gezien en een hoge cultuur-historische waarden hebben? De herplant van nieuwe boompjes hebben in ieder geval nog heel lang niet dezelfde waarde als bestaande bomen en kunnen in onze ogen niet worden gezien als wezenlijk en acceptabel alternatief. 
 4. Wat zijn de beloften en toezeggingen van het college waard als elke keer weer blijkt, (nu 3x op rij) dat er geen BEA is gedaan? NB Een BEA is wezenlijk wat anders dan een inventarisatie of schouw.
 5. Wie beslist dat er ‘geen eis tot behoud’ is verbonden aan dit bestemmingsplan of andere bestemmingsplannen? Op basis waarvan kan dat besloten worden?   
 6. A. Is het college het met ons eens dat ondanks dat er kennelijk geen eis tot behoud van bomen zou bestaan, het college op basis van eigen overwegingen wel kan besluiten dat bomen behouden moeten blijven?
  B. Zo nee, waarom niet?
 7. A. De bomen staan geheel aan de rand van het plangebied. Bent u het met ons eens dat de ontwikkeling van de woonwijk makkelijk is in te passen in de bestaande omgeving, inclusief bomen?
  B. Zo nee, waarom niet? 
 8. Lokaal Belang ervaart dat bestaande bomen bij bouwontwikkelingen te vaak ‘kind van de rekening zijn’, of te wel, het sluitstuk van een exploitatie.
  A. Is het college het met Lokaal Belang eens dat bomen als ‘verdienmodel’ gezien moeten worden in het kader van de productie van zuurstof, CO2 en wateropname, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op de gezondheid van mensen?
  B. Zo nee, waarom niet?
  C. Zo ja, is het college bereid om bij nieuwe en nu lopende bouwontwikkelingen de bestaande bomen in een plangebied meer op waarde te schatten?  En, ontwikkelaars de opdracht te geven de bebouwing (zoveel mogelijk) in te passen tussen en rond de bomen in plaats van omgekeerd? Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid  
Marleen Blankenburgh, raadslid 

 

Kapaanvraag:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html 

Verlengingsbesluit Kapaanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?zv=lunterseweg+76A&pg=10 

Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41026.html 

Toelichting bestemmingsplan: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1469-0001/t_NL.IMRO.0203.1469-0001.html  

Lees verder

Schriftelijke vragen vergroening Voorthuizen

23-08-2019


Geacht college, 

De fractie van Lokaal Belang stelt op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen over het proces en inhoud van de vergroening van Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft met zorg en verbazing kennisgenomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 22 augustus ‘Tijd dringt voor groenplan Voorthuizen'. Terecht maken Plaatselijk Belang Voorthuizen en Ondernemingsvereniging Voorthuizen zich zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van het Groenplan voor een groener Voorthuizen. Een plan waarop Voorthuizen al sinds 2008 (!) wacht; een plan om dit prachtige dorp te vergroenen. Groen, dat bijdraagt aan een prettige, gastvrije uitstraling, bijdraagt aan het welzijn van mensen en goed is in het kader van klimaatbeheersing. Kortom, Lokaal Belang wil dat dit college daadkrachtig investeert in de kwaliteit van de samenleving, zeker in het kader van groen en bomen in het bijzonder. En daarnaast dat het college uitvoer geeft aan dat wat de raad aan dit college opdraagt.    

In november 2018 is de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting is expliciet geld (zowel structureel als incidenteel) beschikbaar gesteld voor ‘het vergroenen van de centra’ waarbij Voorthuizen duidelijk werd benoemd. Daar werd ook gesteld dat het programma voor vergroening in het eerste kwartaal van 2019 gereed moet zijn. Helaas was dat niet het geval wat Lokaal Belang ertoe bracht om bij de behandeling van de Kadernota 19 juni dit jaar, een motie te schrijven. Dit om de vergroening van Voorthuizen prioriteit te geven, het programma uiterlijk september 2019 gereed te hebben en de daadwerkelijke uitvoer uiterlijk voor het einde van 2019 te starten. Deze motie, mede ondertekend door Pro98 en BI, is met een meerderheid aangenomen. De ‘stroperigheid’ in het proces en de vertragingen vindt Lokaal Belang zeer ongewenst.  

Al veel langer maakt Lokaal Belang zich zorgen over het ontbreken van een adequaat groenbeleid. Goed groenbeleid is naast goed onderhoud ook lef willen tonen als het gaat om behoud van bestaande groenstructuren, zoals bomen, en durven te investeren in nieuw groen. Lokaal Belang zal daar in het lopende ‘Bomenplan’ verder inhoud aan geven. 
 

 1. Is het college het met ons eens dat Voorthuizen al veel te lang wacht op vergroening? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoe kan het dat het college zegt de uitvoer ‘medio 2020’ te verwachten? Op basis waarvan?
 3. Hoe kan het zijn dat het college nu al zegt dat, 2 maanden na de aangenomen motie, het nog wel een jaar (nu tot ‘medio 2020’) kan duren? Graag een toelichting.
 4. Hoe kan het zijn dat wij als raad door het college niet actief hiervan in kennis zijn gesteld?  
 5. Hoe kan het zijn dat PB-Voorthuizen en de OVV de kennelijk beloofde terugkoppeling niet hebben gehad?  
 6. Op welke wijze wil het college uitvoering geven aan de genoemde en aangenomen motie?
 7. Lokaal Belang heeft dit college een paar keer horen zeggen dat voorstellen integraal moeten worden opgenomen in iets anders. Op deze wijze lopen goede en concrete plannen onnodig vertraging op. Mogen wij ervan uitgaan dat dit college ‘gewoon’ uitvoer geeft aan de motie en de inhoud ervan niet zal onderbrengen in een omvangrijker integraal plan? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid ons z.s.m. en actief te informeren over de stand van zaken in het proces dat kennelijk anders is dan de motie opgedragen heeft?
 9. Is het college bereid alsnog aan te sturen op de start van de vergroening van Voorthuizen uiterlijk eind 2019? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers,  
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Agenda

 Datum   Wat  Waar  Tijd
24 sep Commissie Bestuur Gemeentehuis19:30u
25 sep Commissie Samenleving Gemeentehuis19:30u
26 sep Commissie Grondgebied Gemeentehuis19:30u
30 sep Commissie zandkwestie Gemeentehuis19:30u
3 okt Raadsvergadering zandkwestie Gemeentehuis19:30u
9 okt Raadsvergadering Gemeentehuis19:30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter