Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video: In gesprek met Wijkplatform Oldenbarneveld-Bloemenbuurt over hun plan ter verbetering van het plein. Voorzitter Willem Massier en lid Gerald Kersjes pleiten voor meer groen.Goed voor klimaat, maar ook voor de leefbaarheid in de wijk. Er is sprake van veel geluidsoverlast door de huidige inrichting. LB gaat ermee aan de slag!

Laatste nieuws

Noodkreet en hulpvraag aan dhr. Marcouch gebruik sanitaire voorzieningen toeristische sector

02-06-2020

Aan: Dhr. A. Marcouch
Voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Burgemeester gemeente Arnhem
Van: Lokaal Belang en VVD; gemeenteraadsfracties Gemeente Barneveld
Cc: Dhr. A. van Dijk, Burgemeester gemeente Barneveld

Barneveld, 1 juni 2020

Geachte heer Marcouch,

Middels dit schrijven vragen wij dringend om uw aandacht en hulp betreffende een zeer nijpende kwestie in onze gemeente Barneveld, die onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke Veiligheidsregio. De gemeente Barneveld staat mede bekend om zijn enorme aandeel in de recreatieve- en toeristische sector.

U weet ongetwijfeld als geen ander hoe ongelooflijk ingrijpend de coronacrisis is. Voor iedere inwoner, voor iedere organisatie, voor iedere ondernemer. Uiteraard voor elke overheid; gemeentelijk, provinciaal en landelijk. Maatregelen zijn ervoor bedoeld het coronavirus onder controle te krijgen, wat een hele goede zaak is. Echter, ondernemers hebben het enorm moeilijk; het water staat velen aan de lippen.
Een economische crisis ligt op de loer; op grote- en kleine schaal. Wij maken ons daar zorgen over.
Het is dan ook erg belangrijk om de ruimte die er redelijkerwijs is, te geven.

Op 1 juni is de door u ingestelde nieuwe ‘Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 1 juni 2020’ ingegaan. In artikel 2.5a lezen wij dat sanitaire voorzieningen op vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes gesloten dienen te blijven.
Gelijktijdig met de nieuwe noodverordening zijn openbaar toegankelijke voorzieningen zoals de horeca, musea, attractieparken, theaters en bioscopen, met inachtneming van de regels, weer open gegaan. Bij het bezoeken van deze voorzieningen mogen de sanitaire voorzieningen gebruikt worden. Ook sanitaire voorzieningen bij bijvoorbeeld tankstations zijn openbaar toegankelijk. Tot ons wenden zich ondernemers met de vraag uit te leggen waar het verschil tussen artikel 2.5a en het toestaan van het gebruik van openbare sanitaire voorzieningen in o.a. horeca en tankstations op gebaseerd is. Wij vinden dat wij dit uit moeten kunnen leggen temeer daar het voor enkelen van de getroffen ondernemers een zaak van doorgaan of einde bedrijfsvoering betreft. Maar ook bij ons ontbreekt het zicht op de logica in deze. Wij begrijpen dan ook dat dit verschil oneerlijk aanvoelt.

De wanhoop, noodkreet en de hulpvraag die wij van de ondernemers in de recreatiesector hierover ontvingen, zijn zeer helder: ‘Trek het gebruik van sanitaire voorzieningen in de recreatieve- en toeristische sector gelijk met het gebruik daarvan in openbare voorzieningen’. Gasten mogen rekenen op een veilige omgeving, inclusief het veilige gebruik van sanitaire voorzieningen. Natuurlijk zullen ondernemers in deze sector streng toezien op het gebruik van deze sanitaire voorzieningen; ze zijn tenslotte afhankelijk van de komst van hun gasten. Wij mogen uitgaan van en vertrouwen op professionele recreatiebedrijven met uitstekende veiligheidsprotocollen en goed beheerde sanitaire gebouwen.

Daarbij zijn in enkele regio’s, eind mei, bij recreatiebedrijven de toiletten opengesteld speciaal ook voor dagrecreanten. Dit om negatieve effecten zoals vervuiling van de openbare ruimte (wildplassen, wildpoepen) tegen te gaan, zoals die helaas optreden.

Wij verwijzen graag naar de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de Veiligheidsregio Flevoland waarbij alle openbare toiletten weer gebruikt mogen worden, inclusief de toiletten op vakantieparken, campings en kampeerveldjes. Het is moeilijk uit te leggen dat in de ene regio de sanitaire voorzieningen open mogen terwijl in de andere regio deze voorzieningen gesloten dienen te blijven. Dit versterkt het gevoel van onrechtvaardigheid.

Uiteraard hebben wij goed en regelmatig contact met onze Burgemeester dhr. A. van Dijk over deze coronacrisis; Een GRIP 4 situatie met een daarbij heersende type-A ziekte. Ons is meermaals uitgelegd dat in dit geval de voorzitter van de Veiligheidsregio, u dus, de beslissingen neemt. Daarnaast bent u lid van het landelijk Veiligheidsberaad dat met regelmaat over deze coronacrisis overlegt. Daarom doen wij een zeer dringende oproep om alles te doen wat in uw vermogen ligt om het gebruik van de sanitaire voorzieningen in de recreatieve- en toeristische sector, met inachtneming van de hygiënemaatregelen, per ommegaande toe te staan en de nu geldende noodvoorziening daarop aan te passen.

Hoogachtend,

Namens de fracties van Lokaal Belang en de VVD van de gemeente Barneveld,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
fractievoorzitter Lokaal Belang

Dhr. T. Bos
Fractievoorzitter VVD

Lees verder

Persbericht vertrek Gonda Lenters en komst Gert Hein Kevelam

28-05-2020


Langs deze weg laat Lokaal Belang weten dat Gonda Lenters vanwege privé taken  die niet meer te combineren waren met het raadswerk, helaas heeft moeten besluiten om haar raadslidmaatschap neer te leggen. Zij vindt dit bijzonder jammer en zal haar werk als raadslid gaan missen. Zij zal worden opgevolgd door Gert Hein Kevelam uit Garderen. De voorzitter van de raad, burgemeester Asje van Dijk, is geïnformeerd over het vertrek van Gonda.

Zoals bekend heeft Gonda de afgelopen jaren vooral veel tijd en energie besteed aan de energietransitie, milieu en sociaal domein. Zij heeft hiermee veel kennis vergaard met betrekking tot deze beleidsterreinen. Zowel om deze reden als vanwege haar rol in brede zin binnen ons team, spijt het ons dan ook zeer dat zij haar raadslidmaatschap gaat neerleggen, maar uiteraard respecteren wij haar besluit. Wij danken Gonda hartelijk voor haar tomeloze inzet voor de samenleving, de inwoners en voor Lokaal Belang als partij. Gonda is gelukkig bereid om de fractie voorlopig uitgebreid als adviseur bij te staan, om een goede kennisoverdracht inzake duurzaamheid en energie mogelijk te maken.

Gonda bedankt de fractie van Lokaal Belang voor de fijne samenwerking en de mogelijkheid om samen met hen de publieke zaak te mogen dienen. En langs deze weg wil Gonda ook graag alle anderen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Zij zal naast de fractie, met name het debat in de raad gaan missen en dankt alle raadsfracties voor de prachtige en nuttige discussies in de afgelopen jaren; soms op het scherp van de snede. De coronacrisis heeft voor iedereen grote gevolgen en zal ongetwijfeld ook tot moeilijke maatschappelijke keuzes in de nabije toekomst leiden. Gonda wenst de raad en het college hierbij veel kracht en wijsheid toe.

Daarnaast verwelkomt de fractie van harte haar opvolger; Gert Hein Kevelam uit Garderen, de eerstvolgende op de kieslijst van de partij. Gert Hein Kevelam is 51 jaar, getrouwd met Aletta. Zij hebben drie dochters in de leeftijd van 22, 19 en 17 jaar. In het dagelijks leven is hij werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie, een sportbond die door het hele land betrokken is bij de organisatie van Pulling evenementen.

Gert Hein is de afgelopen vijfentwintig jaar altijd betrokken geweest als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke initiatieven en clubs. Zo was hij o.a. voorzitter van de Oranjevereniging en van voetbalvereniging Veluwse Boys in Garderen. Het geeft hem plezier en energie om met een leuke club mensen dingen voor elkaar te krijgen waar veel anderen weer plezier aan beleven. Op dit moment is hij voorzitter van het cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’ Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid vindt hij interesse voor de lokale politiek een logische stap. Gert Hein zijn portefeuilles zullen liggen op het gebied van ruimtelijke ordening, werk & inkomen en financiën. 

Hij heeft zich destijds verkiesbaar gesteld omdat hij merkte dat hij met dezelfde verwondering rondloopt als veel van de mensen om hem heen. Vooropgesteld vindt hij dat de gemeente in de regel keurig bestuurd wordt. Maar toch valt het hem soms op dat hele simpele problemen met even simpele oplossingen, vaak jaren duren. Terwijl aan de andere kant zaken die impact hebben op het leven voor de komende tientallen jaren, soms met grote haast worden behandeld. Zo’n haast dat er geen tijd lijkt te zijn om de alternatieven naar behoren te onderzoeken. Vandaar zijn keuze voor Lokaal Belang. Oplossen wat velen hindert en zorgvuldig nadenken over beslissingen die onze generaties overstijgen. De slogan van Lokaal Belang ‘Het kan ook anders’ is Gert Hein dan ook uit het hart gegrepen. Hij kijkt er dan ook naar uit om, met zijn fractiegenoten en namens de inwoners van de Gemeente Barneveld, het college kritisch maar constructief te controleren en daar waar mogelijk en nodig mooie initiatieven naar voren te brengen.


28 mei 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen proces windenergie d.d. 25 mei

26-05-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld. 
 
Inleiding  
Lokaal Belang vindt dat windturbines industriële inrichtingen zijn en het kostbare landschap en de natuur verpesten, slecht zijn voor het welzijn van mens en dier en op allerlei manieren overlast veroorzaken. Het is heel naar te moeten kunnen constateren dat het ‘duurzaamheidsdenken’, waar wij overigens voorstander van zijn, doorgeslagen is in maatregelen in die juist slecht zijn voor onze samenleving. Wij als volksvertegenwoordigers behoren op te komen voor onze inwoners en de samenleving als geheel. Lokaal Belang zal zich daarom blijven inzetten om het plaatsen van windturbines in onze gehele gemeente te voorkomen, ook op de Harselaar en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld voorgesteld in onze alternatieve energiemix 2.0 van maart 2020. 
 
Anders dan in vele andere landen, zoals Duitsland, bestaan in Nederland geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het veel hardere geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. Lokaal Belang vindt dat deze en andere klachten van omwonenden bij al gerealiseerde windturbines veel serieuzer moeten worden genomen. 

Eerdere vragen en conclusies
Op 28 februari jl. hebben wij, n.a.v. de MER (Milieueffectrapport structuurvisie windenergie in Barneveld; ingekomen stuk B-3.26b bij de raadsagenda van 5 februari 2020), schriftelijke vragen gesteld, die tot op heden niet zijn beantwoord. Volgens de organisatieverordening van de gemeenteraad dient beantwoording van dergelijke vragen binnen 30 dagen plaats te vinden. Het is inmiddels 3 maanden later.
Uit deze oorverdovende stilte moeten wij wel concluderen dat de zorgen die tot onze vragen van 28 februari hebben geleid, door u niet weggenomen kunnen worden dan wel op juiste veronderstellingen zijn gebaseerd; namelijk:

 • Dat de in de MER gehanteerde afstand van 400 meter tot woningen:
  - in strijd is met het uitgangspunt van 4x de as-hoogte windturbines (bijv. 600 meter bij een ashoogte van 150 meter) opgenomen in de door de raad vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en
  - ook in strijd is met de toezeggingen van het college in reactie op schriftelijke en mondelinge vragen van Lokaal Belang om minimaal een afstand van 4 x de as-hoogte aan te houden.  
 • Dat u, in tegenstelling tot een eerdere toezegging dit niet te doen, opnieuw de indruk wekt dat in het relatief dicht bevolkte buitengebied de afstand tussen woningen en windturbines kleiner mag zijn dan t.o.v. woningen in de kernen. Dit betekent dat u de 35.000 burgers in het buitengebied dus discrimineert t.o.v. burgers die in de kernen wonen.
 • Dat de invloed van geluid en slagschaduw op woningbouwontwikkelingen in Barneveld-Noord en Voorthuizen-Zuid (voorheen ‘Zeumeren’ genoemd, nu ‘Harselaar’) en de gevolgen voor het landschap niet zijn verkend in de MER.
 • Dat u niet met onafhankelijke onderzoeken kunt onderbouwen dat de geluidsbelasting op de gevels van woningen beneden de wettelijke normen van 47dB Lden en 41dB Lnight blijft als er een minimale afstand van 400 meter tussen windturbines en woningen wordt aangehouden. 
 • Dat u zelfs geen poging doet om te toetsen aan de wettelijke norm voor windturbinegeluid in de nachtelijke uren (41dBnight), terwijl een goede nachtrust heel erg belangrijk is.
 • Dat de door u in de MER geïntroduceerde nieuwe afstandsregel van 400 meter willekeurig is en/of is gebaseerd op de verkoopverhalen van de, economisch belanghebbende, fabrikanten en exploitanten van windturbines.


Vervolg vragen n.a.v. het advies van de landelijke commissie MER d.d. 2 april jl.
In het conceptadvies van de commissie MER (pg. 1 regel 40) lezen wij: “… dat voor de latere besluitvorming over de structuurvisie belangrijke milieu-informatie nodig is die nu nog ontbreekt in het MER” en (noot 5)  “De vraag of de milieu-informatie ook voor dit vervolgtraject (bedoeld wordt de besluitvorming over de structuurvisie) compleet is, is geen onderdeel van bovenstaand oordeel.” 

 1. Uit deze passages maken wij op dat het in opdracht van de gemeente uitgevoerde MER onderzoek en het MER rapport, dus niet ter onderbouwing kan dienen van de door de gemeenteraad te maken keuzes in het kader van de volgend jaar vast te stellen structuurvisie windenergie.  
  a. Is dit juist?  
  b. Zo nee, dan verzoeken wij u om uw antwoord te motiveren. 
 2. Zo ja, dan hebben wij de volgende vraag: Op 13 december 2017 (en met een vervolg op 30 januari 2019) heeft de gemeenteraad middels de NRD besloten dat er een MER onderzoek moest worden uitgevoerd teneinde de raad in staat te stellen om de locaties te kunnen bepalen waar eventueel windturbines kunnen worden geplaatst. “Tijdens het onderzoek (MER) worden vervolgens alle relevante milieuaspecten onderzocht en gewogen, zodat dit een belangrijke inbreng is om tot een zorgvuldige locatiekeuze te komen.”
  a. Hoe kan het nu zijn dat het resultaat van dit onderzoek niet geschikt is voor dat doel?  
  b. Komt dit door een gebrekkige kwaliteit van - en/of lacunes in het onderzoek?  Zo nee, waardoor komt dit dan?  
  c. Is dat niet zonde van al het geld dat er al in gestoken is (120.000 euro)? 
 3. Gelet op regels 20 tot en met 24 op pg. 1 en de eerste 15 regels op pg. 2, begrijpen wij dat de commissie MER het uitgevoerde onderzoek en rapport ziet als een poging van het college om haar eigen ‘Voorkeursalternatief’ te onderbouwen.
  a. Is dit gebeurd op verzoek van het college? Zo ja, dan is dit toch in strijd met het besluit van de raad d.d. 30 januari 2019?  
  Graag uw antwoord motiveren.
  b. En betekent dit dat er nog een tweede MER komt die wel voldoende kwaliteit en diepgang heeft (zie ook vraag 22) om te kunnen fungeren als onderbouwing van de t.z.t. door de raad te nemen zorgvuldige beslissing over de structuurvisie windenergie? 
 4. De commissie MER is in haar conceptadvies behoorlijk kritisch over de kwaliteit van het MER windenergie in de gemeente Barneveld. Op 18 mei heeft het college een gesprek gehad met de landelijke commissie MER over dit conceptadvies.  
  a. Wat was het doel van dit gesprek? Had het college bijvoorbeeld een nadere toelichting nodig? Of wilde het college de commissie MER nader informeren en bewegen het conceptadvies aan te passen?  
  b. Wanneer kunnen wij als raad het verslag van dit MER-overleg tegemoet zien?
  c. Welk gevolg geeft u aan dit gesprek? 


Vriendelijke groeten, 
 
Mijntje Pluimers
Gonda Lenters 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB toekomst gemeente Scherpenzeel

20-05-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de gemeente Scherpenzeel. 
 
Het is logisch dat er vanuit de gemeente Barneveld lange tijd ‘terughoudend’ is gereageerd ten aanzien van de toekomst van Scherpenzeel. Dat is een goede zaak, want echt aan zet lijkt de gemeente Barneveld nog niet. Echter, de gemeente Barneveld krijgt door de Provincie wel steeds meer een prominentere rol toebedeeld.  
En de tijd begint steeds meer te dringen. Is er nog wel tijd voor een zorgvuldig democratisch proces en afweging? Ook voor onze raad, voor onze inwoners? Gezien deze tijdsdruk en de ontwikkelingen heeft Lokaal Belang hier oprechte zorgen over. En wij hopen dat u, mede vanwege de waarde die u hecht aan zorgvuldigheid, deze zorgen begrijpt.    

Allereerst vinden wij het erg belangrijk te melden dat wij het democratisch proces in de gemeenteraad van Scherpenzeel respecteren en de wensen vanuit de samenleving ook. Het is niet aan ons te oordelen over de wensen en besluiten vanuit de gemeenteraad aldaar. Gemeentelijke herindeling is een bijzonder gevoelige kwestie; daarom belangrijk daar prudent en respectvol mee om te gaan. Zeker richting de inwoners.  
Lokaal Belang vindt haar mening over de wenselijkheid van een eventuele fusie met de gemeente Scherpenzeel dan ook niet opportuun. 
 
Lokaal Belang vindt een zorgvuldig, transparant en democratisch proces essentieel. Dit is in de eerste plaats respectvol naar de inwoners van zowel de gemeente Scherpenzeel als Barneveld. In de tweede plaats dient een eventuele gemeentelijke herindeling te voldoen aan ‘het beleidskader voor de Wet Ahri’. Een eventuele herindeling moet dus ‘Tweede-Kamer-proof’ zijn. Overigens is er recent een nieuw beleidskader ingesteld (1-1-2020) dat veel aandacht heeft voor draagvlak en een zorgvuldig proces, waarbij het kabinet voorkeur heeft voor herindelingen ‘van onderop’. Voor zover wij weten zou dit dus mogelijk de eerste herindeling zijn die aan deze nieuwe wet wordt getoetst.  
 
Juist in deze tijd waarin bijeenkomsten vrijwel niet mogelijk zijn, moeten we deze uitgangspunten niet vergeten. Integendeel, er moet juist extra alertheid en aandacht voor zijn. 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat, als er al sprake zou zijn van een gemeentelijke herindeling dit op een zorgvuldige, democratische en transparante wijze dient plaats te vinden? Tenslotte, als deze zorgvuldigheid ontbreekt, kan de Tweede Kamer een eventueel gewenste herindeling tenietdoen.
 2. Is het college het met ons eens dat ‘draagvlak’ in de samenleving een belangrijk onderdeel is voor een eventuele herindeling, zowel in de gemeente Scherpenzeel als in de gemeente Barneveld?
 3. Wij waren verbaasd er een tijdje terug zelf achter te moeten komen dat de Provinciale Staten vandaag, op 20 mei, met elkaar ging vergaderen in een zogenaamde ‘carrousel (vergelijkbaar met onze commissievergadering) over de toekomst van Scherpenzeel. In een van de bijgevoegde documenten, ‘JM-Toekomst Scherpenzeel’ een Statenbrief van GS aan PS van 6 februari 2020, staat op bladzijde 2, 3e alinea: ‘Willen wij ons voornemen om de regie over te nemen met u bespreken’.
  a. Bent u met ons van mening dat het, o.a. naar aanleiding van de genoemde passage, er sterk op lijkt dat de Provincie sowieso de ‘regie’ wil overnemen? ‘Regie nemen’ betekent: het ‘van bovenaf opleggen’ van een gemeentelijke herindeling, artikel 8 Wet Ahri.
  b. Is het college met ons van mening dat GS pas kan besluiten over het voornemen tot een gemeentelijke herindeling met ons, gemeente Barneveld, nadát tenminste eerst de gemeenteraad van Scherpenzeel op een zorgvuldige, transparante en democratische wijze heeft kunnen debatteren én besluiten over hun kadernota (9 juli a.s.)? 
  c. Hoe kijkt het college aan tegen de passage van GS in de Statenbrief in combinatie met bovenstaande vraag (b)?
  d. Is het college het met ons eens dat zowel de gemeente Barneveld, maar ook andere gemeenten waar GS naar kijkt als het gaat om eventuele herindelingen dan wel samenwerkingsverbanden (Veenendaal, Woudenberg, Renswoude, de provincie Utrecht, Regio Food Valley), een zorgvuldig, transparant en democratisch proces moeten kunnen doorlopen alvorens GS over zou gaan tot het nemen van ‘regie’?
  e. Op bladzijde 2 wordt tevens gesproken over het ‘nauwgezet op de hoogte houden’ van de gemeenten die bij dit proces betrokken zijn. Hieronder valt ook de gemeente Barneveld. Vindt het college dat het nauwgezet door de Provincie op de hoogte gehouden is? Waar blijkt dat uit? En hoe denkt uw college onze raad op de hoogte te houden? 
 4. Daarnaast hebben wij vandaag in de commissievergadering van PS gehoord dat GS op 2 juni al een standpunt zal innemen over de concept(!) kadernota van de gemeente Scherpenzeel (door het college van B&W slechts een weekje eerder, op 26 mei, vastgesteld). En dat daardoor tevens de mogelijkheid bestaat dat zij zich zullen uitspreken tot een voornemen voor het overnemen van de ‘regie’ (“Uit dit standpunt kan worden afgemeten of GS voornemens is om dat te doen”). PS gaat vervolgens op 3 juni ’oordeelsvormend’ over Scherpenzeel vergaderen.  
  De gemeenteraad van Barneveld heeft tot op heden nog geen enkele keer vergaderd over de situatie Scherpenzeel. Enerzijds heeft dit te maken met de eerder genoemde ‘terughoudendheid’. Anderzijds oordeelt GS dus al op 2 juni a.s. in relatie tot de toekomst van Scherpenzeel, waarbij de gemeente Barneveld een nadrukkelijke rol krijgt toebedeeld. Dat is al over 2 weken. Zeker in deze tijd toch merkwaardig.
  a. Er werd in de vergadering gesteld dat het standpunt (oordeel) van GS op 2 juni met de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld wordt ‘gedeeld’. Is dat u bekend?  Wanneer wordt dit met ons gedeeld als raad? En is dit standpunt openbaar?
  b. Doet het moment van het uitspreken van dit standpunt door GS (d.w.z. Voldoet deze conceptkadernota aan de eisen van GS voor zelfstandigheid?) recht aan het proces van zorgvuldigheid? Tenslotte, door het uitspreken van een oordeel door GS over de concept (!) kadernota van de gemeente Scherpenzeel, nog voordat de democratisch gekozen gemeenteraad van Scherpenzeel zich heeft kunnen informeren, heeft kunnen debatteren en de kadernota heeft vastgesteld, verstoort GS het democratisch proces. En oordelen zij, ook al zou dat voorlopig zijn, over een document dat ook nog niet definitief is. Ook de rol voor inwoners en maatschappelijke organisaties tijdens de informatiefase van de kadernota komt hiermee onder druk te staan. GS lijkt hiermee politiek te ‘sturen’ op een bepaalde uitkomst. Een ‘oordeel’ en een uitkomst die voor onze gemeente heel relevant zijn. Het ‘beeld’ is niet meer ‘neutraal’ maar al ‘ingekleurd’ door GS.
  Bent u dat met ons eens? Graag een toelichting. 
 5. GS schrijft over contacten met tal van gemeenten en regio’s als mogelijke (samenwerkings)partner voor de gemeente Scherpenzeel. Dit kwam vandaag ook bij PS aan de orde.
  a. Heeft u een idee op basis waarvan GS zo nadrukkelijk een voorkeur uitspreekt voor een herindeling met de gemeente Barneveld?
  b. Waarom denkt u dat GS andere samenwerkingsvormen om tot een versterking van de bestuurskracht te komen, dan wel herindelingen met (een) andere gemeente(n), niet of minder wenselijk vindt? Is dat tijdens de gesprekken met u en GS ter sprake gekomen?
  c. Bent u met ons van mening dat iedere betrokken gemeente een duidelijk en transparant afwegingskader van de GS zou moeten ontvangen op basis waarvan zij de gemeente Barneveld als meest geschikte huwelijkspartner achten? Dit uiteraard tezamen met het besluit van 2 juni.


U zult hopelijk begrijpen dat wij van harte hopen op antwoorden op deze vragen voor 2 juni a.s. Wij zouden u daar zeer erkentelijk voor zijn. Daarnaast wensen wij u veel succes en wijsheid met deze bijzondere situatie en dank voor de inzet tot nu toe. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, Fractievoorzitter, raadslid 

20-05-2020

 

Zie ook artikel:
AD 20-05-2020: Provincie Gelderland: Scherpenzeel over 2,5 jaar samen met Barneveld 

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
17 juni   Raadsvergadering Gemeentehuis19.30u
23 juni   Commissie Bestuur Gemeentehuis19.30u
24 juni   Commissie Samenleving Gemeentehuis19.30u
25 juni   Commissie Grondgebied Gemeentehuis19.30u
8 juli   Raadsvergadering-Kaderbrief Gemeentehuis19:30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter