Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met bijna 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video: Een vraag? Een mening? Een idee? Lokaal Belang hield weer een live chatsessie op 8 juni 2021. Vele vragen van inwoners passeerden de revu. Luister terug en wees er de volgende keer ook weer bij:  27 september 2021

Laatste nieuws

Lokaal Belang over concept-Kadernota

10-06-2021

Orde op zaken
Lokaal Belang investeert graag in belangrijke dingen voor onze samenleving. Daar is wel een degelijk financieel beleid voor nodig en daar staat LB voor; elke euro kan tenslotte maar een keer worden uitgeven. De raad controleert het financiële beleid van het college tijdens de begroting.

Vorig jaar november bleek de meerjarenbegroting zwaar negatief (-5,3 miljoen) en het college schoof de aanpak daarvan helaas voor zich uit. Daar had Lokaal Belang al grote zorgen over. Kort daarna bleek een forse investering ‘thuiswerken’ niet in die begroting te zijn opgenomen. Ook liet de provincie later weten dat er -7,5 miljoen van de reserve niet was meegenomen in diezelfde begroting.
Een begroting is een momentopname, maar in hoeverre heeft dit college nog grip op haar financiën? Wij zijn als raad in ieder geval onvolledig geïnformeerd over de financiële situatie van de gemeente.

Lokaal Belang heeft de afgelopen 3 begrotingen gesteund, met de hoop dat dit college de bestendige lijn van ‘zuinig op de centjes’ uit het verleden zou voortzetten. Dit blijkt ijdele hoop te zijn geweest. De provincie gaf dit college een stevige opdracht mee: Orde op zaken.
Nu de finish in zich is blijkt dat de burgers moeten meebetalen door o.a. het verhogen van de OZB (+3,5%) en zelfs de hondenbelasting (+20%). Bijzonder.

En dan die bezuinigingen: “Kostenbewustzijn, meer met minder als creatieve uitdaging en projectmatig werken”.
Daar moet 1,5 miljoen euro mee bezuinigd worden? Klinkt dit degelijk? Biedt dit enige zekerheid dat dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Lokaal Belang vindt dit boterzacht.

Degelijk financieel beleid is hard nodig voor al die belangrijke dingen die wij graag in onze mooie gemeente gerealiseerd zien: Veilige wegen en fietspaden, kwalitatief mooie centra, behoud en onderhoud van groen (bv Pastoriebos) en goede voorzieningen in de dorpen, voldoende betaalbare woningen en een goed ondernemersklimaat. Windmolens? Luister écht naar inwoners en doe er wat mee. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid.

Lees verder

Chatsessie 8 juni: Lokaal Belang beantwoordt uw vragen

09-06-2021

Een vraag? Een mening? Een idee? Lokaal Belang hield weer een live chatsessie op 8 juni 2021.
Vele vragen van inwoners passeerde de revu. Luister terug en wees er de volgende keer ook weer bij! 27 september 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande besluit gemeenteraad Veenendaal om besluitvorming RES1.0 uit te stellen

07-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit van de gemeenteraad van Veenendaal om besluitvorming over de RES1.0 uit te stellen.

Tevens doet zij het voorstel aan de overige gemeenten om bij een definitief uitstel van de gemeenteraad van Veenendaal, het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens regio Food Valley.

In de moties vreemd aan de agenda, die aangenomen zijn op 31 mei, staan de volgende argumenten:
1. De gemeenteraad van Veenendaal wil meer tijd nemen om goede en zorgvuldige democratische besluiten te nemen.
2. Het bod van 0,75 TWh zonder voldoende democratische legitimiteit een geheel eigen leven gaat leiden en inwoners zich hierdoor niet serieus genomen kunnen voelen.
3. De gemeente Veenendaal wil zorgvuldige afwegingen en afspraken maken over de voorlopige zoekgebieden in de RES
4. Draagvlak niet bereikt kan worden zonder een goed participatieproces

De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. Het moge duidelijk zijn dat de argumenten die de gemeenteraad van Veenendaal hanteert om de RES 1.0 voorlopig in de ijskast te zetten op onze volledige instemming kan rekenen. De fractie van Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 31 mei jl. besloten om besluitvorming over de RES 1.0 uit te stellen. In feite betekent dit uitstel een voorlopige blokkade van het indienen van de gezamenlijke RES 1.0. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat door dit uitstel het gezamenlijke bod RES 1.0 voorlopig geen doorgang kan vinden?
 2. De gemeenteraad van Veenendaal stelt dat de besluitvorming mede is uitgesteld omdat er veel onvrede in Veenendaal is over de plannen van windmolens net buiten de stad. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat er, net zoals in Veenendaal, door uw college veel meer aandacht had moeten zijn voor de protesten van onze inwoners tegen de komst van mega-windmolens in onze gemeente, waarbij er ook inhoudelijke invulling had moeten worden gegeven aan deze bezwaren?
 3. De gemeente Veenendaal heeft een brief gestuurd naar andere regio Food Valley gemeenten om te waarschuwen dat Veenendaal het niet eens is met mega-windmolens van andere gemeenten direct aan haar gemeentegrenzen. Is uw college bekend met deze brief van de gemeente Veenendaal en hoe kijkt uw college aan tegen de inhoud van deze brief?
 4. Bij een uitstel van de stemming over de RES in juni aanstaande wil de gemeenteraad van Veenendaal dat alle andere regio Food Valley gemeenten, maar ook de waterschappen en provincies, nog eens naar de RES 1.0 gaan kijken en dat het definitieve bod dan uiterlijk 1 november zou moeten worden ingediend.
  a. Is uw college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat dit een uitstekend plan is?
  b. En, dat er ook in de gemeente Barneveld bij een uitstel tot 1 november alsnog aandacht geschonken en invulling gegeven moet worden aan democratische legitimiteit en het noodzakelijke draagvlak i.r.t onder andere windmolens? Kortom, op deze wijze kan datgene wat niet goed gegaan is in de communicatie naar onze burgers alsnog “gerepareerd” worden.

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid (met lachgas en designerdrugs in het bijzonder)

04-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stellen de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid met lachgas en designerdrugs in het bijzonder.

Drugs maakt meer kapot dan je lief is. Vroeger al, maar de laatste tientallen jaren wordt drugs steeds sterker, ontstaan er nieuwe soorten drugs, veelal ‘designerdrugs’ maar ook lachgas. De problematiek rondom het gebruik van deze drugs lijkt steeds groter te worden. De gezondheidsschade kan heel groot en ingrijpend zijn; soms met ernstige invaliditeit of de dood tot gevolg. Daarnaast zijn overlast, de gerelateerde criminaliteit en de verkeersveiligheid een gevaar voor de omgeving, aspecten die niet onbelicht mogen blijven. Wij vinden dat het gebruik van drugs, drugshandel en de overlast daaromtrent blijvend, kordaat en stevig moet worden aangepakt. Maar door het ontbreken van laagdrempelig toepasbare (lokale) wetgeving is dit momenteel niet goed genoeg mogelijk.

In juni 2019 is tijdens de behandeling van de kadernota, op initiatief van Lokaal Belang, ChristenUnie en de SGP, een motie aangenomen met het volgende dictum:

 • het terugdringen van gebruik van lachgas mee te nemen in het huidige drugspreventie beleid;
 • het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening;
 • proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen en de raad daarvan op de hoogte te stellen.

Wij waren erg content met het feit dat deze motie het gehaald heeft. Afgelopen jaren hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rondom lachgas en het aanstaande verbod vanuit de landelijke overheid. Wij zien graag een totaalverbod voor o.a. lachgas; het gebruiken, onrechtmatig bezitten en verhandelen van lachgas in onze gemeente. Gezien het laatste punt uit de motie, mogen wij uitgaan van een pro-actieve houding ten opzichte van lachgas. De laatste jaren hebben vele gemeenten, bijna 200 inmiddels, de aangekondigde regelgeving niet afgewacht, maar zelf verboden opgenomen in hun APV of anderszins regelgeving vastgesteld met betrekking tot het bezit en gebruik van en handel in lachgas https://hetccv.nl/nieuws/steeds-meer-gemeenten-voeren-lachgasverbod-in/

Gisteren was er in de Tweede kamer een debat over het drugsbeleid (https://bit.ly/34H3Upb). Enkele Tweede Kamerleden (Kuik en Bikker) hebben in hun berichtgeving hierover laten weten dat er een indringende brief is ontvangen van een flink aantal burgemeesters in ons land die het Rijk oproepen om nu eindelijk haast te maken met dit landelijke verbod. Een flink deel van de ondertekenaars komen uit onze regio (zie hieronder). Uit de stukken blijkt dat het demissionaire kabinet opnieuw vertraging ziet in landelijke regelgeving en dit niet voor het voorjaar van 2022 ziet gebeuren. Dat betreuren wij.

 1. Is het college op de hoogte van of bekend met de genoemde brief van de burgemeesters aan het Rijk?
 2. Zo ja, kunt u aangeven waarom onze gemeente niet heeft meegetekend? Dit ook in relatie met punt 3 uit de aangenomen motie (zie boven).
 3. Is het college bereid om aan te sluiten bij deze groep gemeenten en gezamenlijk op te trekken in het verzoek om spoedige landelijke regelgeving?

Wij zouden als fracties graag zien dat de bovenstaande vragen nog vóór de behandeling van de Kadernota worden beantwoord. Dit met het oog op een mogelijke vervolgstap tijdens de behandeling van de Kadernota van onze kant. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,
Namens de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP,

Mijntje Pluimers
Henk Wiesenekker
Arend Flier


Barneveld, 3 juni 2021

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
22 juni  Commissie Bestuur  Digitaal19.30u
23 juni  Commissie Samenleving  Digitaal19.30u
24 juni  Commissie Grondgebied  Digitaal19.30u
  7 juli Gemeenteraad  Raadzaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter