Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang TV

Video: Lokaal Belang wenst de fietscrossclub Flying Bikes snel een goede nieuwe locatie toe. Wij zien graag een groene herinrichting van het achterblijvende terrein. Ruimte voor wandelen en bewegen. Maar ook goed voor ouderen en het gezondheidscentrum. Investeer in een nieuwe groene long en groene slinger in Kootwijkerbroek.

Laatste nieuws

Bijdrage Mijntje Pluimers Kadernota 2020-2023

20-06-2019


Kadernota 19 juni 2019 - 1e termijn   
 
Voorwoord
Voorzitter, dank u wel.
Een bijzondere dag in de politiek. Ik begin met een compliment voor het college dat open staat voor de wensen van LB op het gebied van:
- Onderzoek naar inzet asfaltcollectoren;
- het verbeteren van de veiligheid rondom de speelplaats Troelstralaan;
- het toch echt realiseren van glasvezel in Stroe;
- maatregelen in de beruchte bocht A1-A30
- de actieve inzet voor verbetering aanrijdtijden ambulances
- de bereidheid voor investeringen in de verkeersveiligheid in bv Terschuur en Zwartebroek
- enzovoort. Bedankt, dat smaakt naar meer. 
 
Het tweede compliment is voor al die mensen achter de schermen, de ambtenaren, die hard gewerkt hebben om de vragen van Lokaal Belang en anderen te beantwoorden. En het kost wat, hebben we inmiddels begrepen uit de krant, maar het zijn nog peanuts vergelijken met de kosten die het college maakt in de zandaffaire! Onze conclusie: hoe meer zich achter de schermen afspeelt, hoe meer vragen. Met volledige openheid kan het besturen van een gemeente misschien wel kostendekkend worden gemaakt!! 
 
Het laatste compliment bewaar ik voor het slot voorzitter.

Inleiding
Voorzitter, we hadden wel het idee dat het college al een soort van najaarsstorm in het hoofd had bij het maken van deze Kadernota. Voorstellen over belastingverhogingen, beleidstoevoegingen met financiële cijfers daarbij. Het is al ingevuld en u heeft ons kennelijk niet meer nodig! Daar waar in het verleden bij de Kadernota sprake was van scenario's waarbij door de raad nog aan de knoppen gedraaid kon worden, de echte financiële vertaling werd bij de begrotingsvergadering uitgezet. Het lijkt vandaag dus wel een begrotingsvergadering. Was het de zandstorm in Veller, dat u wat korrelig uit de ooghoeken bent gaan kijken? Een ding is wel duidelijk, de Kadernota is er voor de algemene beschouwingen, het college hoort er na afloop mee aan de slag te gaan en dat te verwerken in het najaar, bij de begroting. Dáár horen die besluiten thuis. 

De kadernota; waar willen wij heen? Is er een visie? Deze wezenlijke vraag wordt door dit college niet beantwoord maar vooruit geschoven. Dat is een gemiste kans. De door het college aangekondigde sessie in het najaar is weliswaar een aardige maar veel te weinig concreet. De strategische visie zal worden ‘opgefrist’. Maar wanneer dan? De tijd van wachten is voorbij, maak nu duidelijke beleidsafspraken.  
Lokaal Belang roept het college indringend op om deze strategische visie uiterlijk in het najaar van 2020 af te hebben zodat wij deze als raad vooráfgaande aan de behandeling van de begroting kunnen vaststellen. 
► Motie 1

Lokaal Belang staat een transparant, eerlijk en proactief beleid voor; alles ten dienste van inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Bij ingrijpende ontwikkelingen vinden wij dat alle meerderjarige inwoners van onze gemeente zich actief moeten kunnen uitspreken. Wij zijn niet bang voor de mening van deze betrokken inwoners, integendeel. Wij zien hen juist als onuitputtelijke bron van inzichten. Kritiek van inwoners biedt juist kansen het beter te doen. Of te wel een dorpsreferendum met heldere kaders. 107 gemeenten in Nederland gingen ons al voor...
► Motie 2

Programma 1 – Participatie & Ondersteuning
Helaas neemt het gebruik van lachgas schrikbarend toe, evenals de gevolgen voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid en Lokaal Belang maakt zich hier ernstig zorgen over. Landelijke wetgeving moet dit voor een deel gaan oplossen maar dit college moet hier niet op wachten. Andere gemeenten in Nederland pleiten al voor een verbod, nemen dit al op in de APV bv bij evenementen. Lokaal Belang dient een motie in waarbij wij dringend oproepen lachgas actief mee te nemen in het drugspreventie beleid, te verbieden bij het verlenen van vergunningen voor evenementen en proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen. CU dient zo de gezamenlijke motie over AED’s in.
► Motie 3 > mede ondertekend door SGP en CU 

Wij schrikken ook van de zinsnede dat de bemoeizucht van dit college in de persoonlijke levenssfeer van inwoners verder gaat dan eerst gesteld. Was het eerst investeren in activiteiten ter voorkoming van relatiebreuken, nu lezen wij: investeren in relaties, ook als er geen sprake is van uit elkaar groeien van partners. Voorzitter, dit gaat veel te ver. Wij willen deze structureel 50K per jaar o.a. investeren in onze ouderen en voorkomen van eenzaamheid. Dát zijn de prioriteiten van Lokaal Belang, voorzitter en daar komen we bij de begrotingsvergadering op terug. 
 
Mantelzorg lijkt dan wel vanzelfsprekend, maar de enorme druk op deze mensen is soms onvoorstelbaar. Wij zien graag, net als dit college, graag logeeropvang voor ouderen om mantelzorgers te ontlasten.  Het college heeft het over uitbreiding maar uit antwoorden blijkt dat het college nog niet eens weet hoeveel logeeradressen er nu zijn en wat de behoefte is. Uit signalen uit de samenleving blijkt dat er lang niet altijd een snelle beschikbaarheid is van een logeerplek. Een motie om het een en ander te gaan onderzoeken en te regelen.
► Motie 4 

Programma 2 – Bedrijvigheid & bereikbaarheid
Lokaal Belang wil een gemeente die in kansen denkt, ruimte biedt en investeert daar waar de kwaliteit en de gastvrijheid van de gemeente toeneemt. Parkeren zal altijd wel een discussiepunt blijven, maar als wij altijd blijven denken in de kosten daarvan, gaan wij voorbij aan de kansen voor onze samenleving. Lokaal Belang heeft niet de illusie dat gratis parkeren alle uitdagingen die de Retail kent, oplost. Echter, als wij een gastvrij en toegankelijk centrum willen blijven met kansen voor Barneveld-centrum in het bijzonder, dan zien wij graag dat het college de diverse verbetermogelijkheden bespreekt met de BMV en ondernemers en daarbij open te staan voor alle opties.  
► Motie 5

Daarop verder gaande voorzitter, roepen wij het college ook op om na te denken om een oud plan: Het dubbellaags parkeren op de Vetkamp. Daarnaast vroegen wij eerder om het invoeren van betaald parkeren in het Transferium. Dat vinden wij gerechtvaardigd. Daarom en met het oog op de enorme groei, vraagt LB het college dan ook om een toezegging voor een notitie op deze punten wat wij dan graag voor een commissie wil agenderen.

Voorzitter, niet alleen Gijs Eikelenboom vz van de BIK en met hem veel, ook toeristische, ondernemers in onze gemeente vielen stijl achterover van de belastingverhoging van o.a. de OZB  met 25%. LB ook. Had het college voorkennis van de speech van Rutte afgelopen weekend om eindelijk eens die  multinationals aan te pakken en is daarop lokaal geanticipeerd?  Alleen al het gebrek aan fatsoenlijke communicatie is al een reden om niet voor te zijn. En het argument dat ons omliggende gemeenten veel duurder zijn is flinterdun. Amersfoort is veel duurder met parkeren en dat verhogen we hier ook niet. In Nijkerk en Ede zijn de supermarkten op zondag open, en hier? Dat belooft wat... onzin dus. Lage OZB en toeristenbelastingen maken onze gemeente juist aantrekkelijk. Daar waar het college zonder met haar ogen te knipperen mogelijk 1,4 miljoen gaat uitgeven aan een Regiodeal zonder onderbouwing en waarvan we nog geen idee hebben of boerengezinnen in onze gemeente hier direct van zullen gaan profiteren; waar wij in onze gemeente nog steeds geld uitgeven aan activiteiten om relatieproblemen van onze inwoners te voorkomen en voor Robert ten Brink van All You Need is Love te spelen als het misgaat; gaan wij niet de OZB en toeristenbelasting inzetten om gaten te dichten. Althans, dat vindt LB. Ga uw huiswerk maar opnieuw maken en wij zien het resultaat graag terug bij de begrotingsvergadering in november. Daar hoort het dus ook thuis. Evenals de genoemde Regiodeal; zowel inhoudelijk als procedureel kan dit niet zo voorzitter.
► Amendement 1 en 2

De toegangspoort van Barneveld-centrum vanaf het station; de Kampstraat. Al een lange tijd leeft de wens bij inwoners en ondernemers deze straat eens op te knappen. Het ziet er nu eigenlijk niet uit en dat is zonde. Durf hierin concreet te investeren, nu is het te vaag en duurt veel te lang. Leg bijvoorbeeld het straatwerk vanuit Nieuwstraat netjes door, plant veel groen en maak de containers ondergronds. Graag in overleg met de BMV en omwonenden een plan voor de herinrichting van de Kampstraat en dat uitvoeren liefst vóór de volgende kadernota. Een motie.
► Motie 6  

Voorzitter, in de gemeente moeten we goed kunnen doorrijden. Zeker op ontsluitingswegen. Wij zien een tendens van het instellen van 30 km zones of de wens daartoe. Wij dringen er bij het college op aan deze tendens te stoppen. Inwoners willen niet kruipend door de gemeente daar waar het ontsluitingswegen betreft. Bezint eer ge begint. Of wil het college alleen maar zandpaden? Graag een reactie. Het CDA zal zo onze gezamenlijke motie voor de Kuntzelaan indienen. 
 
En dan voorzitter, de horeca. Lokaal Belang wil kansen voor onze inwoners die graag uit willen, kansen voor ondernemers om te ondernemen maar ook met aandacht voor omwonenden om mogelijke overlast te verminderen. De brief van KHN is helder en het gesprek dat ik met ze had bevestigde voor mij de wens om hier eens naar te kijken. Wij willen graag dat het college met een notitie naar de raad komt om mogelijk te komen tot verruiming van de openingstijden van de terrassen.  Op basis van een later geplande commissie hierover zullen wij deze dan ook na de bespreking agenderen als motie vreemd aan de agenda in de raad van 10 juli a.s.  
► Motie VADA > Inmiddels mede ondertekend door Pro98   

Programma 3 Woon- en leefomgeving
Wij vragen het college met kracht een zin in de kadernota te nuanceren: ‘Waar regio’s in opdracht van rijk en provincie moeten aangeven waar ruimte is voor windmolens’. Voorzitter, er moet helemaal niets m.b.t. windmolens. Overheden willen dat gemeenten laten weten op welke wijze zij hernieuwde energie denken op te wekken. Deze suggestieve opmerking maakt inwoners bezorgd.  
 
Lokaal Belang wil een realistische duurzaamheidsagenda waarbij steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie. In dit kader wijzen wij heel graag ook op interview met tweede kamer lid Stoffer van de SGP die stelt; “Dat het klimaatakkoord ongelooflijk inzet op zon en wind. Dat is eenzijdig en kortzichtig.” Hij benoemt dat het belangrijk is in te zetten op alternatieven zoals geothermie. Dat klinkt Lokaal Belang als goede muziek in de oren en daarom roepen we het nogmaals op actief met alternatieven aan de gang te gaan en te blijven. Het college zet inmiddels voorzichtige stappen hierin; ga vooral zo door. 
 
Werden wij in het verleden nog al eens opgeschrikt door de kaalslag in het Schaffelaarse bos van SGLK nu is ook Landgoed Warnsborn in Arnhem aan de beurt, zo lazen wij 2 juni in de krant. Directeur van SGLK Peter van den Tweel betuigde spijt: ‘Dit had nooit mogen gebeuren. Hij erkent dat het publiek zich met recht zorgen maakt over het grote tempo van ontbossing. Procentueel gaat dit in een hoger tempo dan het Amazonegebied. Het bos is van groot belang voor de klimaatbeheersing’. Het leidde bij hem tot twijfel of SGLK het wel altijd goed doet als bosbeheerder. Voorzitter, dit zien wij echt als een omslag. Eindelijk. Wij vragen dan ook om een toezegging om als SGLK weer met hun plannen komt, met hen in gesprek te gaan en te vragen hun keuzes goed te onderbouwen en ze te wijzen op de uitspraken van hun eigen directeur. We mogen daar bestuurlijk en als politiek een rol opeisen. Is het college bereid daarin het voortouw te nemen?

Lokaal Belang wil dat er veel meer en veel beter ingezet wordt op behoud van het groene kapitaal, de bomen. Waardevol om zoveel belangrijke redenen zoals het klimaat. Ook hier zet het college voorzichtige stappen. Fijn. Mooi voorbeeld is de bomeneffectanalyse in de Bakkerstraat in Voorthuizen. Om dan ook echt en concreet te investeren voorzitter, 3 moties. Denk in kansen en durf te investeren.

 • het 100-grote bomen plan waarbij Lokaal Belang wil dat er gefaseerd 100 grote bomen (meer mag ook) geplaatst worden op mooie, markante plekken. Misschien kan de vraag wel aan onze inwoners voorgelegd worden?
 • Voorthuizen, dat echt al veel te lang wacht op vergroening van het centrum
  > mede door Pro98 en BI
 • de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek.
  ► Motie 7,8,9 

De Glind; daar waar kwetsbare kinderen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben om hun keven weer verder vorm te geven. Het zwembad is alleen daarom al van grote waarde. Vrijwilligers helpen met de instandhouding, de solardiscs geven inhoud aan de verduurzaming. Laat het college dan nog een extra tandje bijzetten in de instandhouding van dit zwembad. Lokaal Belang roept het college daarom op samen met Plaatselijk Belang in gesprek te gaan om te komen tot een redelijke verhoging van de subsidie
► Motie 10 > mede ondertekend door CDA, CU, VVD en BI 

Programma 4 – bestuur en interne dienstverlening
Hier gaat het onder andere over communicatie voorzitter. Eerder kreeg Lokaal Belang een toezegging dat de optie van een ‘chat functie’ mee te zullen nemen in de digitale ontwikkelingen. In de programmabegroting stond dit wel opgeschreven. Dit lezen wij nu nergens terug. Graag de toezegging dat bij de definitieve kadernota deze echt wordt meegenomen. Een motie lijkt hier toch niet nodig voorzitter? 

Tot slot, u had nog een compliment van mij tegoed voorzitter. In dit geval voor de heer van der Tang. Zeer hartelijk dank voor uw geweldige compliment aan het adres van Lokaal Belang in de krant van vrijdag jl. Dit naar aanleiding van het inmiddels beruchte achterkamertjesoverleg waarvan de fractievoorzitter van Pro98 zelfs vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk nog een manhaftige poging deed via een ingezonden brief om recht te praten wat krom is. “Als je de kring van mensen die meepraten heel groot maakt, krijg je een ratjetoe van meningen. Van Lokaal Belang had hij het wel verwacht dat die partij niet mee zou doen. Die partij wil alles in de openbaarheid, maar zo heeft het nooit gewerkt en zo zal het niet werken.”  ‘Lokaal Belang wil alles in de openbaarheid ’. Voorzitter, zo is het. Openbaar tenzij… En dat is nou precies het verschil tussen Lokaal Belang en vele andere partijen.  Daar zij het vooral klein en stil willen houden, kiest Lokaal Belang voor openbaarheid. Voorzitter, de heer van der Tang legt, waarschijnlijk onbedoeld, ook pijnlijk bloot wat het huidige probleem van dit college is. Namelijk, als het lastig kan worden, het aantal toeschouwers tot een minimum beperken. Dat geldt voor de vrije pers, en voor onze inwoners. Daar zagen we vorige week weer een voorbeeld van. De informatieavond over de Regiodeal waar wij mogelijk 1,4 miljoen euro gemeenschapsgeld aan gaan uitgeven. Woensdagmorgen was de bijeenkomst nog openbaar, ‘s middags verklaarde wethouder de Kruijf namens het college de zitting besloten. Dit nadat Lokaal Belang het verzoek aan het college deed om de bijeenkomst openbaar te maken en de pers welkom te laten zijn. 

Voorzitter, het duo van der Tang en de Kruijf moeten er maar aan wennen. En met hen, ook hun steun en toeverlaat BI. Lokaal Belang zal bij iedere geplande besloten bijeenkomst kritisch zijn en kijken of het openbaar moet en kan zijn. En ja mevrouw van den Wildenberg van BI, dat is geen ‘geneuzel’ zoals u dat in de krant opmerkte. U heeft altijd de mond vol van goede communicatie naar de burgers, maar als het er op aankomt en die burgers moeten kunnen meekijken of meeluisteren naar discussies over belanghebbende zaken, toont u zich slechts weer het bijwagentje van de SGP en de coalitie als geheel. Ontluisterend.

De Kadernota, het belangrijkste politieke document van een politiek jaar. Daar waar visie en uitgangspunten voor onze gemeente besproken worden. Het is dan ook jammer dat het college, gesteund door de coalitiepartijen en BI een belangrijke bespreking over scenario’s waarvan de uitkomsten meegenomen werden in het document dat voorligt, besloten hebben gehouden. Voorzitter, het zou toch juist zo van lef getuigen de moeilijke kwesties die voorliggen, en die voor alle fracties gelden, coalitie en oppositie, in alle openbaarheid te bespreken. Daar heeft de volkomen burger recht op. Het zou ook in lijn geweest zijn met de uitspraken in de Kadernota van dit college zélf: “We willen er op toezien dat de democratische legitimatie, met een transparante afweging van alle in het geding zijnde belangen, gewaarborgd blijft.” 

In deze Kadernota staan een aantal goede dingen, maar het kan anders, het kan beter.  

Tot slot een dankwoord voor mijn geweldige Lokaal Belang team, hier aanwezig en vanuit huis. Wat fijn dat we dit samen hebben kunnen doen. Dank! 

Dank u wel.   

 

Lees verder

Schriftelijke vragen proces rondom windenergie

27-05-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom windenergie. 

Zoals bekend heeft de meerderheid van de raad op 30-1-2019 de NRD vastgesteld en daarmee het startsein gegeven voor de ‘Milieueffectrapportage’ (MER) inzake de structuurvisie windenergie. Lokaal Belang heeft hier niet mee ingestemd, omdat zij tegen het plaatsen van windturbines in onze gemeente is. Windturbines in onze gemeente zijn naar onze mening niet nodig, veroorzaken veel overlast (geluid, slagschaduw, landschapsvervuiling, vogel- en insectensterfte) en schaden waarschijnlijk de gezondheid van omwonenden. Een structuurvisie waarin locaties worden aangewezen als geschikt voor windturbines, zal om meerdere redenen ertoe leiden dat, noch de gemeenteraad zelf noch de omwonenden, het plaatsen van windturbines daar zullen kunnen tegenhouden. In het kader van een transparant en proactief bestuur, waarbij participatie met inwoners het adagium van het college is, is het zeker in dit gevoelige proces van groot belang dat het proces voor zowel raad als inwoners transparant is, dat er tijdig wordt gecommuniceerd en dat er alle tijd is zich inhoudelijk te kunnen verdiepen en om eventuele zienswijzen en/of bezwaren in te dienen (Coalitieakkoord 18-22: “Burgerparticipatie (het actief betrekken van inwoners, organisaties en ondernemers) en communicatie krijgen deze bestuursperiode nadrukkelijker aandacht.”)

Volgens de planning in het collegevoorstel d.d. 28-5-2018 zouden de MER en de concept structuurvisie in maart 2019 klaar zijn. Deze planning is in opvolgende besluiten niet gewijzigd. Ook in de maandrapportage staan geen wijzigingen of opmerkingen opgenomen. Aangenomen mag dus worden dat Pondera, ingehuurd voor het uitvoeren van de MER werkzaamheden, klaar is met haar werkzaamheden, de Commissie voor de MER de onderzoeken en de MER heeft getoetst en hier advies aan het college over heeft uitgebracht. Dit MER onderzoek voor de gemeente Barneveld wordt althans op de website van de Commissie voor de MER (www.commissiemer.nl) niet meer vermeld bij de ‘lopende zaken’. In de ‘langetermijnagenda’ (LTA) lezen wij verder dat de MER in maart 2019 zou worden afgerond, maar dat de ontwerp-structuurvisie pas in juli 2019 voor besluitvorming gereed zal komen. Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

 1. Is de MER zelf inderdaad klaar?
  a. Zo ja, wanneer is die gereedgekomen? En, waarom is de MER nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?
  b. Zo nee, waarom zijn wij daar als raad niet van in kennis gesteld? 
   
 2. Heeft het college ook al het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake de MER ontvangen?
  a. Zo ja, wanneer? En, waarom is dat advies nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?
  b. Zo nee, waarom is dit advies op de website van de Commissie voor de MER niet te vinden bij de ‘lopende adviezen’? 
   
 3. Is het college wel of niet nog doende met de redactie van de ontwerp-structuurvisie?
   
 4. Is het college het met ons eens dat de MER en het advies van de Commissie voor de MER zelfstandige documenten zijn en dat deze ook zonder de concept structuurvisie aan de raadsleden ter kennisgeving kunnen worden aangeboden, zodat raadsleden, maar ook inwoners, zich kunnen verdiepen in deze belangrijke materie? 
  a. Zo ja, waarom heeft het college de raad dan niet, in het kader van een actieve informatieplicht en proactief handelen, geïnformeerd?
  b. Zo nee, dan verzoeken wij u ons uit te leggen waarom dat niet zou kunnen.
  c. Is het college het met ons eens dat het niet meteen delen van deze belangrijke documenten, onwenselijk is?  
  d. Is het college bereid deze documenten alsnog per ommegaande te publiceren?

  Gelet op wat er in de ‘langetermijnagenda’ staat vermeld inzake het ter inzage leggen, namelijk in juli 2019, en gelet ook op het feit dat vorig jaar de ‘meedenk’- en informatiebijeenkomsten eveneens in de maand juli werden georganiseerd, hebben wij nog de volgende vraag: 
   
 5. Is het college bereid ervoor te zorgen dat de ontwerp-structuurvisie en de MER of in juni 2019 of in september 2019 (of anderszins buiten een vakantieperiode) ter inzage worden gelegd, zodat alle inwoners de gelegenheid hebben zich goed te verdiepen in de inhoud en tijdig hun reactie in te dienen?
   
 6. Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Gonda Lenters 

Lees verder

Persbericht Lokaal Belang: verzoek Interpellatiedebat aanhouden

17-05-2019


De gemeenteraad, als hoogste orgaan, heeft een volksvertegenwoordigende en controlerende rol op het dagelijks bestuur, het college, en is derhalve essentieel voor een goed functionerend democratisch en bestuurlijk systeem. Het college beloofde telkenmale beterschap als het gaat om de ‘actieve informatieplicht’ (tijdig, volledig) naar de raad in de zandkwestie. Maar meerdere malen is gebleken dat het college daar niet voldoende invulling aan gegeven heeft. Ook onlangs heeft het college de gemeenteraad opnieuw niet tijdig en onvolledig geïnformeerd over een onderwerp in de kwestie: het niet (tijdig) delen van de feiten van het in bezit hebben van herkomstgegevens van het zand en de mogelijkheden die deze gegevens bieden, ook in relatie tot de gehouden informatieavond van 25 maart jl. en de raadsvergadering van 11 april. Het maatschappelijk belang werd daardoor opnieuw onvoldoende gediend. Zowel de gemeenteraad als de samenleving, met de getroffen inwoners in het bijzonder, zijn op het verkeerde been gezet. Dit was de reden voor Lokaal Belang om een verzoek in te dienen voor het houden van een interpellatiedebat op 22 mei a.s.

Zeer recent, 14 mei, werden wij en de rest van de samenleving geconfronteerd met een nieuwe en serieuze situatie: de inval van het OM bij vier locaties van de firma Vink ten behoeve van het onderzoek naar de handelwijze van betrokkenen in de zandkwestie in de periode 2012-2016. Deze situatie heeft rechtstreeks betrekking op hetgeen waar Lokaal Belang zich al een half jaar mee bezig houdt; waarheidsvinding en controle van de handelwijze van het college. 

Deze nieuwe ontwikkeling werpt een nieuw licht op de situatie. Lokaal Belang wil deze situatie onderzoeken en mogelijk ook betrekken bij een, op een nader te bepalen datum, te houden interpellatiedebat. Het verzoek voor een interpellatiedebat wordt derhalve aangehouden en daarmee vervalt de datum van 22 mei. De inhoud van het persbericht van 1 mei jl. blijft overigens geheel overeind. 

Persbericht 17 mei 2019

Lees verder

Schriftelijke vragen aanrijtijden ambulances

09-05-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanrijtijden van de ambulance. 

Lokaal Belang heeft vandaag, een dag na de commissievergadering van 7 mei waarin o.a. dit onderwerp besproken werd, informatie ontvangen met prestatiecijfers aangaande de aanrijtijden van de ambulance in onze gemeente. Helaas hebben wij daardoor deze cijfers niet kunnen betrekken in de bespreking in de commissie, wat een reden is voor het stellen van deze vragen. 

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de veiligheid in het kader van de volksgezondheid zo goed mogelijk geregeld is. In acute noodsituaties is het van levensbelang om te kunnen rekenen op zorg van professionals, zoals ambulancemedewerkers. Wij hebben respect voor het moeilijke en ingrijpende werk wat zij doen. Wij begrijpen ook dat het in onze grote gemeente een uitdaging is om al onze inwoners op tijd te kunnen bereiken. Echter, prestatieafspraken (cijfers) zijn er niet voor niets en om deze te behalen is (extra) inzet nodig.
Voor raadsleden, volksvertegenwoordigers, is het daarom van belang de cijfers te kennen om die in de besprekingen te betrekken en eventuele vervolgstappen te kunnen zetten. Het belang van de verbetering van aanrijtijden is, een jaar geleden al, raadsbreed onderstreept in de vorm van een motie. Daar werd opgeroepen tot uiterste inspanning, om gezamenlijk met de diverse stakeholders, tot oplossingen te komen waardoor de aanrijtijden verbeteren. Daarbij moet er ook de intentie zijn om interregionaal samen te werken.  

Wij schrikken van de cijfers. Niet alleen omdat deze in de gehele gemeente Barneveld niet voldoen aan de prestatienorm (= 95% op tijd), maar ook omdat wij zowel in het totaalbeeld (van 92,7% naar 90,1%) als in een aantal kernen een dalende trend waarnemen. Dat is bijvoorbeeld te zien in de kernen Stroe, Voorthuizen en Zwartebroek. Daarnaast is het zo dat, op Barneveld na, alle kernen ‘onvoldoende’ scoren als het gaat om de prestatienorm.
De dalende trend is ook te zien in de kwartaalcijfers en dan met name in de kernen Barneveld, Garderen, Terschuur, Voorthuizen en Kootwijk. In absolute getallen komt het erop neer dat er in 2018 144 mensen niet op tijd bereikt zijn door de ambulance. Overigens is op tijd ‘binnen 15 minuten’ waarvan de VGGM zelf aangeeft:  “De 15 minutennorm is geen gezondheidsnorm en is niet medisch-inhoudelijk”…. 
Kortom, Lokaal Belang maakte zich al zorgen, en deze zorg is toegenomen.

De Tweede Kamer nam eind februari een motie van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij aan, die juist de ambulanceproblemen in Gelderland, waaronder de Veluwe, moet oplossen waar ambulances vaak te laat komen (zie link). Het is moeilijk te accepteren dat zorgverzekeraars zo’n grote invloed hebben op de ambulanceposten. Het is er dus veel aan gelegen dat gemeenten en de VGGM zich tot het uiterste inspannen zodat alle inwoners ten tijde van acute nood, waar ze ook wonen, kunnen rekenen op tijdige ambulancezorg.

Er is in de ogen van Lokaal Belang maar 1 oplossing: ‘meer ambulanceposten in de buitengebieden en gemeente overschrijdend werken’.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook problemen met de aanrijtijden in de noordelijke dorpen van de gemeente Ede. Als de brandweerpost in Harskamp aan de N310 (zie foto) wordt gecombineerd met een ambulancepost dan kunnen van daaruit o.a. de dorpen Kootwijk, Kootwijkerbroek-Oost, Stroe, Garderen maar ook andere dorpen, snel worden bereikt. Daarnaast hebben wij eerder gepleit voor een mogelijke samenwerking tussen de ambulancepost in Ermelo ten behoeve van de aanrijtijden in Garderen. En zo zijn er vast meer opties ter verbetering van de aanrijtijden.

Wij stellen de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat een dalende trend, in diverse opzichten, in de tabel zichtbaar is? Zo nee, waarom niet?
2. Hoe kwalificeert het college deze cijfers?  
3. Maakt het college zich zorgen over de veiligheid van onze inwoners? Graag een toelichting.
4. Is het college bereid, naast de al toegezegde inspanningen, opnieuw en indringend over deze zorgelijke kwestie het gesprek met de VVGM aan te gaan, ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen en o.a.:
a. nadrukkelijk te wijzen op hun eigen visie en verantwoordelijkheid zoals verwoord op hun website?
b. nadrukkelijk te wijzen op de aangenomen motie in de tweede kamer?
c. deze schriftelijke vragen en bovenstaande opties voor te leggen en/of te kijken naar andere opties en te streven naar adequate maar bovenal snellere oplossingen (zie ook motie mei 2018)?
d. te spreken over de mogelijke knelpunten (VGGM of elders) en wat daar mogelijke oplossingen voor zijn?
e. te verzoeken het college, en daarmee de raad, elk kwartaal de prestatiecijfers te sturen? en indien een agendapunt, ruim voorafgaande aan de vergadering te verstrekken (dus niet achteraf)?
5. Indien blijkt dat zorgverzekeraars een uitbreiding van de ambulanceposten tegenhouden doordat zij te weinig geld hiervoor beschikbaar stellen, is het college dan bereid om openbaar te maken welke zorgverzekeraars weigeren meer geld hiervoor ter beschikking te stellen? Zo niet waarom niet? Zorgverzekeraars zijn immers verplicht adequate zorg te verstrekken en politiek en inwoners moeten toch weten wie zij verantwoordelijk kunnen houden.
6. Bent u bereid om deze vragen nog voor de raadsvergadering van 22 mei te beantwoorden? 

Vriendelijke groeten,  
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers 
 

https://www.vggm.nl/vggm/over_vggm/visie_en_missie
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkw0k2hteyy
​https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/ambulance-voor-lingewaard-en-overbetuwe-komt-voortaan-uit-elst~a6aa5e8f/

 

Lees verder

Agenda

 Datum   Wat  Waar  Tijd
19 juni Raadsvergadering Kadernota Gemeentehuis16.00u
25 juni Commissie Bestuur Gemeentehuis19.30u
26 juni Commissie Samenleving Gemeentehuis19.30u
27 juni Commissie Grondgebied Gemeentehuis19.30u
10 juli  Raadsvergadering Gemeentehuis19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter