Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video 10 oktober 2020: In onze nieuwe rubriek; 'Mijntje drinkt koffie met...' in gesprek met horecaondernemer Ruud van Mourik. Hoe is het nu, na ons laatste gesprek in mei? Wat zijn de vooruitzichten in relatie tot de coronacrisis? 'De kansen raken op...ruimte, redelijkheid en creativiteit zijn nodig'

Laatste nieuws

Persverklaring en oproep aan kerken betreffende corona

20-10-2020


Lokaal Belang vraagt solidariteit

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de, ook deze week weer, ontstane ophef over het aantal kerkgangers onder enkele kerken, ook in Barneveld. Wij betreuren deze situatie. Niet in de laatste plaats omdat dit het begrip en draagvlak voor de regels, richtlijnen en adviezen ondermijnt. En dat is, in deze zeer zorgelijke situatie waarin ons hele land zich bevindt, ernstig. Daarnaast zet het ook mensen tegen elkaar op. Juist in deze tijd is verbinding en begrip tussen verschillende groepen mensen belangrijk.

Wij menen dat je in een ruimte waar bijvoorbeeld 2000 mensen in kunnen, op een veilige manier 200 mensen kunt plaatsen. Wij geloven ook dat de kerken en kerkgangers zich aan de regels houden. Dat is de praktische kant. Maar in het kader van beeldvorming en solidariteit vinden wij dat je je als kerk zou moeten voegen naar de landelijke richtlijnen en die zijn nu eenmaal 30 personen. Solidair zijn naar elkaar, naar alle inwoners, ook naar mensen die geen lid zijn van de betreffende kerken.

Wij hebben respect voor ieders levens- en geloofsopvatting en de vrijheid van godsdienst is een groot goed. De vrijheid van godsdienst is er ooit gekomen om het mogen geloven veilig te stellen. Maar die staat niet onder druk. De volksgezondheid staat wel onder druk. Wij doen er allen goed aan de dringende regels en richtlijnen die de regering niet voor niets oplegt, op te volgen en dus verantwoordelijkheid te nemen voor ons allemaal. Des te eerder zijn wij van deze crisis af.

Naast de beschadiging van onze goede naam als burgerlijke gemeente, beschadigt dit ook het aanzien van kerken in algemene zin. Wij maken ons zorgen dat door de houding van enkele kerken, dit uiteindelijk negatief zal neerslaan op alle kerken. De uitzonderingspositie die er wettelijk nu nog is, zou hierdoor tegen de kerken kunnen keren. Want, door het verspelen van ‘krediet’ bij de overheid en de samenleving, zou de huidige situatie wel eens ten koste kunnen gaan van álle geloven en kerken. En dat is wat wij niet willen.

Lokaal Belang staat voor solidariteit met en verantwoordelijkheid naar elkaar. Daarom doet LB een oproep: Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, toon bescheidenheid en toon verantwoordelijkheid voor iédere inwoner; laat maximaal 30 kerkleden per dienst toe.
Tot slot wenst Lokaal Belang iedereen een goede gezondheid.
 

Fractie Lokaal Belang
Barneveld, 20 oktober 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen LB datacentra en de RES Regio Foodvalley

16-10-2020


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen van de RES in relatie tot datacentra in de Regio Food Valley, waar de gemeente Barneveld onderdeel van uitmaakt.

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de uitzending van Lubach, 11 oktober jongstleden, waarbij de processen rondom datacentra en relaties tussen gemeenten, een energiemaatschappij, het ministerie en ondernemers in ‘dataindustrie’ op een ontluisterende manier werden blootgelegd. Wij zijn erg geschrokken, ook van het feit dat in 2030 de helft van de energiebehoefte van Nederland bestaat uit de energiebehoeften van datacentra. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ‘lasten’ van het duurzaamheidsbeleid bij inwoners terecht komen (overlast, landschapsvervuiling, kosten) maar de duurzaam opgewekte energie niet of nauwelijks ten goede komt aan de energievoorziening van diezelfde huishoudens. Ook in de Tweede kamer leven deze zorgen en is een motie m.b.t. onderzoek aangenomen.

Onlangs voerden wij de discussie over de concept-RES. Voor ons hadden de onderwerpen zonne-energie, windenergie en houtige biomassa op dat moment prioriteit en deze waren het meest in het oog springend. Het onderwerp ‘datacenters’ was toen geen wezenlijk onderwerp waarbij het tevens niet bekend was dat ondernemers in de dataindustrie deals sluiten en gesloten hebben om energie die duurzaam in Nederland wordt opgewekt, (volledig) af te nemen, zelfs met ondersteuning van forse subsidies van de landelijke overheid.

Na de uitzending hebben wij ons opnieuw verdiept in de concept-RES. Op bladzijden 43 en 52 wordt de mogelijkheid besproken van het plaatsen van datacentra (meervoud!) in onze Regio Food Valley, mede als mogelijke restwarmtebron. In het bijbehorende kaartje is een datacentrum ingetekend. Verdere informatie wordt niet gegeven. Aangezien wij onderdeel uitmaken van RFV, voelen wij ons verantwoordelijk voor de hele RES van RFV. Dit houdt niet op bij de gemeentegrenzen van de gemeente Barneveld. Een duurzame regio maken wij samen, dus wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling. Wij vinden het daarom jammer dat enkele fracties in de raad er anders over denken, maar dat terzijde. Met de kennis van de uitzending in het achterhoofd, hebben wij een aantal vragen:
 

 1. Het opstellen van duurzaamheidsbeleid gaat niet altijd even makkelijk en levert nogal eens, begrijpelijk, verdriet en boosheid bij inwoners op. Echter, diverse overheden vragen inwoners en gemeenten duurzame energie op te wekken en te besparen. In het kader van een duurzame wereld vinden wij dat, los van dwang en overlast (!), in basis een goede zaak. Maar, bent u met ons van mening dat de duurzaam opgewekte energie door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld vele windmolens dan wel zonnevelden in ons geliefde landschap, niet mag betekenen dat deze opgewekte energie grotendeels dan wel volledig opgeslurpt wordt door datacentra? Graag een toelichting.
   
 2. Is door het opnemen van de mogelijkheid tot het plaatsen van een of meerdere datacentra in Regio Food Valley in de definitieve RES, het per definitie mogelijk dat dergelijke datacentra in onze regio geplaatst kunnen worden? Ofwel, als een ondernemer een datacentrum wil bouwen, kan hij/zij met de definitieve RES in de hand dan een datacentrum afdwingen bij RFV, de betreffende gemeente of zelfs de provincie of het Rijk?
   
 3. Is er binnen het RES-overleg gesproken over de stroomvoorziening van een dergelijk datacentrum?
  a. Zo ja, wat is er precies besproken? Zijn daar verslagen van? Deze zouden wij dan graag ontvangen.
  b. Zo nee, bent u bereid om in de aanloop naar de definitieve RES het onderwerp ‘mogelijke komst van datacentra en hun energievoorziening in RFV’ binnen het RES-overleg te bespreken?
  c. Indien u vraag b met ‘nee’ beantwoordt; waarom niet?
  d. Indien u vraag b met ‘ja’ beantwoordt; Bent u bereid om u in te zetten geen datacentra in de definitieve RES op te (laten) nemen indien zij voor in hun energievoorziening gebruik maken van de duurzaam opgewekte energie in de RFV? Graag een toelichting.
   
 4. Is een datacentrum als bron van restwarmte wel realistisch? Graag een toelichting.
   
 5. Als er zich een initiatiefnemer bij de gemeente Barneveld meldt met de wens tot het bouwen en plaatsen van een datacentre, hoe staat u daar tegenover?Op welke wijze gaat u deze wens benaderen?
  Heeft er zich eigenlijk al een initiatiefnemer bij u gemeld met een dergelijke wens?
   
 6. Vindt u het in basis wel of geen goed idee dat er in onze gemeente een datacentre zou komen? Graag een toelichting met daarbij ook een relatie tot het energieverbruik ervan.
   
 7. Vanwege het bijzondere karakter van een datacentre in relatie tot het energieverbruik en het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Barneveld: Bent u van mening dat er naast het bestaande ruimtelijke beleid aanvullende randvoorwaarden zouden moeten worden gesteld met betrekking tot de vergunningsverlening? Graag een toelichting.
   
 8. Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, bent u bereid om, eventueel in samenspraak met RFV en het Rijk, nadere randvoorwaarden/beleidsregels op te stellen en deze ter besluitvorming aan de  raad/de raden voor te leggen?
   
 9. Zo nee, waarom niet? Een realistisch duurzaamheidsbeleid dat werkelijke milieuwinst oplevert, in verhouding staat tot de inspanningen van inwoners en ons landschap beschermt is toch belangrijk?
   
 10. Het ‘RES-bod’ dat RFV heeft gedaan en straks definitief gaat doen, is van de hele regio. Ook van ‘ons’. Een datacentre in Ede die mogelijk duurzaam opgewekte energie gaat gebruiken, heeft daardoor ook invloed  op de Barneveldse situatie. En andersom. En geldend voor alle dorpen in RFV. Hoe kijkt u daar tegen aan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid
Jan Willem van den Born, raadslid

Barneveld, 14 oktober 2020
 

Bron:

Lees verder

Schriftelijke vragen LB uitstel Beleidsplan Openbare Verlichting

06-10-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het steeds maar weer uitstellen van de nieuwe beleidsnota Openbare Verlichting.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de maandrapportage augustus 2020, waarin vermeld staat dat het beleidsplan Openbare Verlichting, dat was geagendeerd voor oktober 2020, verschoven wordt naar het 1ste kwartaal 2021. Helaas moeten we constateren dat het proces naar een nieuw, actueel beleidsplan inmiddels diverse aanpassingen kent, telkens wordt uitgesteld en zo veel meer tijd vergt dan was voorzien én beloofd.

Beknopte tijdlijn
In de Lange Termijn Agenda (LTA) is terug te lezen dat er in eerste instantie een actualisatie zou plaatsvinden in november 2017, dat bij nader inzien een raadsvoorstel moest worden voor in mei 2018. Op 4 juli 2018 heeft de raad ingestemd met een procesvoorstel “dat leidt tot een medio 2019 aan de raad voor te leggen voorstel voor digitaal beeldend beleid openbare verlichting”. Op 31 oktober 2019 is de uitgangspuntennotitie, een collegevoorstel, in de commissie grondgebied besproken. Het wachten is nu op de uitwerking in een beleidsnota. Deze nota was geagendeerd voor februari, toen april, toen mei, toen juli, toen oktober 2020 en nu dus 1 ste kwartaal 2021 (aldus de LTA).

Lokaal Belang heeft meerdere malen en nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het onderwerp verlichting in de openbare ruimte. O.a. al in maart 2018 met schriftelijke vragen n.a.v. de adviesbrief van de jongerenraad. Ook in de agendacommissie hebben we vanaf 2018 regelmatig gevraagd naar de voortgang. We hebben daar onze zorgen en bezwaren geuit over het alsmaar uitstellen van dit belangrijke thema. Het gaat immers over de veiligheid van onze inwoners.

We realiseren ons dat er met de uitgangspuntennotitie een stap is gezet en dat deze notitie enige houvast biedt. Echter, wij vinden dat door alle uitstel er te veel tijd zit tussen de eerste stappen, november 2017, het collegevoorstel oktober 2019 en het uiteindelijke raadsvoorstel waar wij als raad iets van kunnen vinden en over gaan besluiten. De melding 1ste kwartaal 2021 biedt ons onvoldoende zekerheid over het vervolg; wanneer komt het plan daadwerkelijk naar de raad?


Lokaal Belang stelt de volgende vragen:

 1. We gaan herfst/winter 2020 tegemoet. Deze donkere maanden vragen om een goede openbare verlichting, die bijdraagt aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid voor onze inwoners. Heeft het nieuwe uitstel richting een raadsvoorstel momenteel effect op de planvorming en/of uitvoering rond verlichting? Blijven er vragen en wensen liggen? Zo ja, hoe gaat het college daarmee om?
   
 2. Lokaal Belang ziet graag dat er vaart wordt gezet achter de afronding van het nieuwe beleidsplan en dat er een duidelijke afspraak over de planning gemaakt wordt. Nog langer uitstel vinden wij onwenselijk. Gezien de tijdlijn van bijna 3 jaar(!) kan en mag de coronacrisis wat ons betreft niet of nauwelijks een argument zijn voor het uitstel.
  a. Is het college het met ons eens dat het hoog tijd wordt dat het beleidsplan wordt afgerond en door de raad kan worden vastgesteld; inclusief voorstellen voor de uitvoer?
  b. Is het college bereid toe te zeggen dat we het raadsvoorstel uiterlijk januari 2021, maar zo mogelijk eerder, tegemoet kunnen zien en bespreken? Zo nee, waarom niet?
  c. Is het college tevens bereid indien er dringend gewenste maatregelen voortvloeien uit het beleidsplan, deze met prioriteit te behandelen en deze zoveel als mogelijk vóór de zomer van 2021 afgerond te hebben?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 5 oktober 2020

 

Bijlagen:
1. Schriftelijke vragen Lokaal Belang maart 2018 ‘straatverlichting in de gemeente Barneveld’
2. Bijlage schriftelijke vragen Lokaal Belang straatverlichting, adviesbrief Jongerenraad
3. Beantwoording schriftelijke vragen straatverlichting
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over ontwikkelingen open overleg herindeling Scherpenzeel

02-10-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de recente ontwikkelingen rondom het ‘open overleg’ ten aanzien van de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel bij onze gemeente, de gemeente Barneveld.

Al op 10 september jongstleden heeft de fractie van Lokaal Belang in een persoonlijk overhandigd verzoekschrift aan de commissaris van de Koning verzocht het proces rondom de herindeling ‘on hold’ te zetten. Het huidige proces wordt ‘onder stoom en kokend water’ doorgezet; dit ten tijde van een ernstig verstoord politiek klimaat, het ontbreken van draagvlak, met hiaten in zorgvuldigheid van het proces en bestuurlijke drukte, aldus onze fractie. Zowaar geen goed politiek klimaat en geen gezond fundament voor zo iets gevoeligs als een herindeling. Wij waren teleurgesteld dat GS ons verzoek terzijde schoof. Niet in de laatste plaats omdat er, naast het niet inhoudelijk reageren, ineens de door hen gewenste en uitgesproken ‘regie’ en betrokkenheid bij de gemeenteraad, in geen velden of wegen te bekennen was. Daarom heeft Lokaal Belang inmiddels alle recente stukken met betrekking tot dit overleg geagendeerd voor de commissievergadering van eind oktober aanstaande. Lokaal Belang vindt dat het vanuit zorgvuldigheid en respect naar inwoners, transparantie en openheid in dit gevoelig dossier hoog tijd wordt dat de raad en het college in het openbaar verder praten over deze situatie.

Op 14 juli jongstleden hebben wij een serie schriftelijke vragen gesteld die u helaas niet wilde beantwoorden. U gaf aan dat de reden hiervoor lag in het feit dat de Provincie het open overleg nog moest opstarten. Inmiddels is dit proces in gang gezet en heeft u in uw memo van 21 september uw visie op het proces van het ‘open overleg’ weergegeven. U geeft daarin onder andere weer dat het onderwerp participatie niet ingericht gaat worden op het bereiken van volledig draagvlak of bijvoorbeeld het houden van een referendum. U geeft hier geen inhoudelijke reactie op waaruit wij opmaken dat u geen bezwaar heeft tegen dit voorstel van GS.

1. Aangezien het open overleg nu gestart is; bent u alsnog bereid om onze schriftelijke vragen van 14 juli jl. te beantwoorden?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, bij dezen dienen wij vragen 1 t/m 4 en vraag 9 en 11 t/m 13 opnieuw in. Wij hebben inmiddels heel wat ervaring met schriftelijke vragen en uw reactie daarop. Wij herinneren u daarom graag aan ‘de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld’ artikel 42 en ‘de gemeentewet artikelen’ 155 en 169, waarin het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Oftewel, de plicht op het beantwoorden van deze vragen.

2. Klopt het dat u geen bezwaar hebt tegen het feit dat GS het bereiken van draagvlak geen (wezenlijk) onderdeel laat zijn van het participatietraject?
Zo ja, waarom acht u het bereiken van draagvlak niet belangrijk in het participatietraject?
Zo nee, waarom heeft u in uw uitgangspunten daar geen zichtbaar bezwaar tegen gemaakt dan wel een tegenvoorstel voor ingediend?

3. Hoe kan een participatietraject in deze tijd, nou zorgvuldig en volledig plaatsvinden? Zeker gezien het feit van het korte tijdsbestek.

Het college van Scherpenzeel heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan het ‘open overleg’. De argumentatie van het college betreft vooral de houding van GS ten aanzien van het geen gehoor geven aan de bezwaren over het krappe tijdpad, het ontbreken van draagvlak wat tevens amper een issue is in het open overleg en de stelling van GS over ‘evidente bestuurskracht problemen’ die zij baseren op oude informatie van SVDL (3 juni 2019) en niet (ook) op het zeer recent uitgebrachte rapport van BMC (28 september 2020).
Lokaal Belang heeft absoluut begrip voor de beweegredenen van het college van Scherpenzeel om het ‘open overleg’ met GS te beëindigen.

Wij begrijpen niet dat GS in haar memo van 25 september jl. duidelijk weergeeft dat voor alle varianten in basis wordt uitgegaan van de situatie in Scherpenzeel van december 2019. De democratisch aangenomen Kadernota is inmiddels staand beleid. Daarnaast geeft GS ook nog eens aan dat het onlangs gepresenteerde BMC rapport dat een review geeft van de Scherpenzeelse bestuurskracht; niet meegenomen wordt in het open overleg. Dit open overleg betreft ook onze gemeente Barneveld. Daarom is een vollediger beeld belangrijk, ook voor ons. U gaat kennelijk mee in het oude beeld. Tenslotte, in uw memo maakt u geen bezwaar tegen de keuze van GS.

4. ​Bent u als college met het college van Scherpenzeel in gesprek geweest naar aanleiding van hun besluit om zich uit het open overleg terug te trekken? Zo ja, wat is daar uit gekomen? Zo nee, bent u bereid als, zoals door uzelf verwoord ‘goede buur’, om met het college van Scherpenzeel in gesprek te gaan om kennis te nemen van hun zorgen en bezwaren? Want wat er ook gebeurt, Lokaal Belang acht het belangrijk elkaar ‘te verstaan’.

5. Acht u het wel of niet van belang om het staande beleid, aangevuld met het BMC rapport te betrekken in het ‘open overleg’ om zo een vollediger en eerlijk beeld te creëren? Graag een toelichting.

Ondanks dat de gemeenteraad van Barneveld als geheel geen uitspraken heeft gedaan over eventuele wenselijkheid van een herindeling, heeft u dit als college al wel gedaan. Bijvoorbeeld in Bijlage 4 ‘Verkenning Versterking bestuurskracht Scherpenzeel’ van ‘Bestuurlijke toekomst Scherpenzeel’ van 4 juni 2020 blz. 19 geeft u aan dat er wat u betreft wel enkele randvoorwaarden zijn voor een fusie, waaronder een ‘stevig draagvlak voor een fusie, zowel in Scherpenzeel als Barneveld’. Dat zijn wij overigens met u eens.

6. In onze ogen is het glashelder dat draagvlak voor een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld ontbreekt. Wij brengen u graag de diverse peilingen onder uw aandacht. Bent u dat met ons eens? Graag een toelichting.

In onze ogen begint deze ‘herindelings-soap’ vreemde vormen aan te nemen. Een soap omdat de provincie er een herindeling doorheen aan het drukken is. En een soap omdat het gemeentebestuur van de gemeente Barneveld klaarblijkelijk geen waarde hecht aan de problemen die een meerderheid van de inwoners en de gemeenteraad van Scherpenzeel met een herindeling met de gemeente Barneveld hebben. Lokaal Belang heeft niets met gedwongen huwelijken, laat staan wanneer dit gedwongen huwelijk onze eigen gemeente betreft. Bij monde van de CvdK, dhr. Berends gaat het zogenaamde participatietraject volgende week van start. Daarin worden 3 scenario’s verkend. Zelfstandigheid, strategische samenwerking met de gemeente Barneveld en een herindeling met de gemeente Barneveld.

7. Kan het college uitleggen waarom zij alleen strategische samenwerking met de gemeente Scherpenzeel wil als dat uiteindelijk in een herindeling met de gemeente Barneveld uitmondt?
In uw memo van 21 september blz. 3 spreekt u namelijk nog van uw uitgangspunt dat u geen vooringenomen standpunt wilt innemen. Dat lijkt nogal in tegenspraak met elkaar. Hierdoor zijn er wezenlijk maar 2 scenario’s en niet 3 zoals GS voorstelt.

8. Is het college het met Lokaal Belang eens dat een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld momenteel niet meer verkend hoeft te worden gezien het feit dat noch een meerderheid van de inwoners, noch het college van Scherpenzeel deze herindeling zien zitten?

9. Dat het college van de gemeente Scherpenzeel er zelf voor gekozen heeft niet deel te nemen aan het ‘open overleg’ betekent nog niet dat hun argumenten daarvoor er daardoor niet meer toe doen of niet serieus genomen hoeven te worden en dat dit dan ‘het bewijs’ zou zijn voor het gebrek aan bestuurskracht. Integendeel misschien…
Bent u het met ons eens dat het van respect zou getuigen naar de meerderheid van de inwoners van Scherpenzeel en het college van Scherpenzeel, die een herindeling echt niet zien zitten, ook vanuit de gemeente Barneveld aan GS duidelijk te maken dat de tijd echt niet rijp is voor een herindeling?

10. Tot slot is er nog een belangrijke reden om de gesprekken over herindeling te staken. Namelijk de corona crisis. Het is de komende maanden alle hens aan dek. Voor onze inwoners, voor onze ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het water staat velen aan de lippen. En het einde lijkt helaas nog lang niet in zicht.
a. Is het niet vreemd dat er veel tijd en energie gestoken in een herindeling terwijl de gemeente Barneveld en de gemeente Scherpenzeel getroffen worden door deze vreselijke pandemie?
b. Eerder spraken wij onze zorg uit over de ‘bestuurlijke drukte’ in onze gemeente (vertrek wethouder deze maand, burgemeester eind januari en de gemeentesecretaris eind december). Daarom vraagt Lokaal Belang om al uw tijd, al uw energie en alle uren die in een kansloze herindeling gestoken worden, te stoppen in het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis in onze gemeente. Bent u daartoe bereid? Graag een toelichting.

11. Wij vragen u deze vragen uiterlijk 16 oktober te beantwoorden zodat wij deze kunnen betrekken in aanloop naar de bespreking van de door Lokaal Belang geagendeerde stukken in de commissie die maand. Bent u daartoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 1 oktober 2020

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
27 okt    Commissie bestuur Digitaal19.30u
28 okt    Commissie Samenleving Digitaal19.30u
29 okt    Commissie Grondgebied Digitaal19.30u
 3 nov    Extra commissie - Begroting Digitaal20.45u
11 nov    Gemeenteraad - Begroting Gemeentehuis19.30u
12 nov    Gemeenteraad - overig Gemeentehuis19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter