Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video: een kort interview met Buurtcomité Pastoriebos Voorthuizen. De fractie van LB maakte een wandeling en is overtuigd: dit unieke stukje Voorthuizen moet behouden blijven.

Laatste nieuws

LB wil vrachtwagenverbod Hogesteeg Garderen: Sleutel tot de oplossing

26-09-2020

Voorzitter,
Garderen is een dorp met 2 supermarkten, 2 slagers, 1 bakker en een handvol Horeca ondernemers. Als deze ondernemers 1x per dag beleverd worden door een vrachtwagen zijn dat 10 vrachtwagens. Laten we er 2 van maken, dan zijn het er twintig. Toch wordt, getuige tot 2 maal gedane handmatige tellingen van Lokaal Belang en vervolgens door elektronisch tellen op initiatief van het college, de dorpskom dagelijks door enkele honderden vrachtwagens bezocht. In een klein dorp met een smal wegennet is dit
-niet wenselijk;
-gevaarlijk;
-tast het de leefbaarheid aan;
-en is het lelijk en vies als je graag het visitekaartje van de gemeente wilt zijn.

Daarom is de fractie van Lokaal Belang blij dat de zorg omtrent dit fenomeen raadsbreed gedeeld wordt. Toch hebben wij dit onderwerp wederom geagendeerd. Wij hebben enkele vragen.
Voorzitter, als u mij toestaat wil ik graag drie vragen stellen, eerst twee, waar ik graag beantwoording op krijg en aansluitend hieraan mijn derde vraag.

 1. Voorzitter, graag hoor ik van de wethouder of er al formeel danwel informeel informatie is binnengekomen die iets kan zeggen over het resultaat van de geplaatste tekstkarren?
 2. Ik lees in het bijgevoegde memo dat het moeilijk is om te komen tot het weren van  vrachtwagens vanwege het feit dat het een provinciale weg betreft en vanwege handhaafbaarheid. Wat zijn de moeilijkheden, zijn deze slechts moeilijk of onoverkoombaar. En hoe moet ik de moeilijkheid tot handhaafbaarheid zien in relatie tot het even verderop in een memo genoemde handhavingscamera’s (mijn boerenverstand zegt dat als je geen ge- of verbod hebt je ook niet kunt handhaven). Graag hierop eerst de reactie van de wethouder waarna ik kom tot mijn derde punt.
 3. Fractie Lokaal Belang wil graag het volgende plan inbrengen en ter overweging geven. Allereerst zijn we het er denk ik allemaal over eens dat het vrachtverkeer zonder groot tijdsverlies de dorpskern van Garderen kan mijden. Enerzijds door gebruik te maken van de route over Nieuw Milligen en anderzijds door de rondweg Voorthuizen te gebruiken. Wij denken dat maatregelen met bestemmingsverkeer als oplossing de handhaafbaarheid erg lastig maken. Zo komen wij tot de oplossing van een vrachtwagenverbod. Maar we blijven dan toch zitten met die twintig vrachtwagens die wel in Garderen moeten komen.
 • ​​De Hogesteeg (de weg die tussen Garderen en de A1 loopt) is de sleutel in ons plan. Als er een vrachtwagenverbod in 2 richtingen wordt ingesteld vanaf de rotonde bij Restaurant Zondag tot aan de inrit van Hotel Groot Heideborgh, een trace van 400 meter, dan is Garderen op alle plekken volledig bereikbaar voor vrachtwagens vanaf de richting Putten, Speuld en Uddel, maar is het niet meer mogelijk om vanaf Putten of Uddel richting A1 te rijden. Dit is circa 80% van het doorgaande vrachtverkeer.
 • Resumé: Lokaal Belang vraagt hier om 2 verkeersborden, 1 handhavingscamera en veel overtuigingskracht van de wethouder richting de provincie, om zodoende een al jarenlang bestaand levensgevaarlijk probleem op te lossen.
  Nu kom ik tot mijn vraag: Is de wethouder bereid deze optie nader te onderzoeken en mee te nemen in de aanstaande evaluatie met betrokken partijen?

Gert Hein Kevelam
raadslid Lokaal Belang

Lees hier de inzet van Lokaal Belang op dit thema:

 • Tellingen vrachtwagens door Lokaal Belang in Garderen:
 • Aanbieding tellingen van Lokaal Belang aan Provincie
    

Lees verder

Lokaal Belang wil volledig verhaal over windturbines in de gemeente Barneveld

23-09-2020


Bijdrage Lokaal Belang windturbines in de gemeente Barneveld - 23 september 2020

Voorzitter dank u wel.
Lokaal Belang neemt duurzaamheid heel serieus en we hebben onder andere al tot 2 maal toe een alternatieve energiemix gepresenteerd. Duurzaamheidsbeleid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de inwoners, waarbij draagvlak onder hen van groot belang is. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie.

En windmolens zijn in de ogen van Lokaal Belang alleen efficiënt daar waar het veel waait. Aan de kust bijvoorbeeld. Lokaal Belang is daarom niet tegen windmolens an sich, maar wel als daar geen draagvlak voor is, daar waar ze het landschap verpesten en gezondheidsschade bij mensen veroorzaken. Windmolens zijn ook niet nodig, er zijn genoeg alternatieven. Mijn college van den Born zal daar straks bij de RES meer over vertellen.

Wat wij straks gaan stemmen zal geen verrassing zijn. En, wij kunnen ook tellen; de meerderheid van deze raad wil windmolens in onze gemeente. Dat ontslaat Lokaal Belang echter niet van de verplichting verantwoordelijkheid te nemen en een zo volledig mogelijk verhaal te willen. Want het zijn de raadsleden die over dit verhaal moeten oordelen.
Ik roep dus mijn mederaadsleden op om zichzelf vooral deze vragen te stellen:
-Wat wil ik weten voordat ik ergens ja tegen zeg?
-Wat moet ik weten voordat ik onomkeerbare besluiten neem?
-Wat doe ik om onze mooie samenleving en haar inwoners te beschermen?

Voor ons de MER met aanvulling, dat zal dienen als bouwsteen voor de structuurvisie windenergie dat het voorlopige sluitstuk wordt in de inmiddels lange geschiedenis van discussies hierover. Lokaal Belang heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om verandering teweeg te brengen. De samenleving heeft massaal, massaal, van zich laten horen en voor deze onuitputtelijke inzet hebben wij veel waardering. De druk vanuit de diverse actiegroepen en onze inzet hebben er mede toe geleid dat het college zich achter de oren heeft gekrabd en besloten heeft Zeumeren niet mee te nemen in de verdere plannen. Ik kom hier later op terug.

Wij zullen 4 moties indienen die o.a. als doel hebben het ‘globale locatie specifieke onderzoek (GLO)’ dat ten behoeve van de Structuurvisie wordt gedaan, vollediger te krijgen. Afgelopen maandag heb ik een plezierig gesprek gehad met wethouder Dorrestijn, waarvoor nogmaals dank, om onze punten voor te leggen en te vragen of er mogelijkheden zijn. Die zijn er. Het college gaat nog met Pondera in gesprek over de precieze invulling van het onderzoek en de manier van het presenteren van de resultaten. Lokaal Belang vindt dat de raad bewust moet zijn waar zij straks ‘ja’ tegen gaan zeggen.

Motie 1 nachtelijke geluidsnorm toetsen:
Lokaal Belang wil niet dat inwoners wakker liggen van het geluid van windturbines. Het Rijk heeft daarvoor een aparte geluidsnorm opgesteld, Lnight, artikel 3.14a. Daar moet aantoonbaar aan voldaan worden. In de MER komt dit in onvoldoende mate terug. Er wordt geen concreet onderscheid gemaakt tussen de gemiddelde geluidsnorm, dat uit gaat van jaargemiddelden, en de aparte nachtnorm. Dat vinden wij niet goed genoeg. Daarom een motie om in de vervolggesprekken met Pondera op aan te dringen dit alsnog te doen.

Motie 2 hogere windmolens toetsen:
De MER is met name opgesteld om locaties ten opzichte van elkaar te vergelijken. Daarvoor is een windturbine gekozen met een ashoogte van 120 meter en tiphoogte 185 meter. Maar dat zijn relatief lage windmolens! In ons windluwe gebied zullen de turbines veel hoger moeten zijn en de moderne windturbines zijn sowiesó vele malen hoger! Kent u de molens bij Ede? 100 meter hoog. Doe die nu eens ruim keer 2! Daar moet u aan denken. De tiphoogte van moderne windmolens zijn zo’n 225-240 meter! De hoogste staat in Rotterdam: 260 meter! Ook hier geldt: dit beeld moet vollediger en dus ook de invloed op geluidsoverlast en slagschaduw. Een motie om in het gesprek tenminste 1 veel voorkomende hoge windturbine mee te nemen in het onderzoek.

Motie 3 aantal gehinderen eerlijk in beeld brengen:
Hoeveel mensen gaan last krijgen van deze akelige windturbines? In de MER gaat men alleen uit van de ernstig gehinderden, de 4e categorie van de 4 opties van gehinderd zijn. Echter, de tamelijk gehinderen, de 3e categorie, worden buiten beschouwing gelaten en dat vindt LB een omissie. Wij vinden dat voor een vollediger beeld ook deze groep moet worden meegenomen en roepen daar in een motie toe op. Deze vertaalslag is vanuit het TNO rapport makkelijk te berekenen. Dat is tenslotte voor de ernstig gehinderden ook gedaan.

Motie 4 woningbouw mogelijk in de knel door windturbines:
De reactie van de wethouder in de commissie op onze zorg over het mogelijk op slot zetten van met name Barneveld, is niet weggenomen. Als de Structuurvisie eenmaal is aangenomen, zijn wij te laat. Graag worden wij actief geïnformeerd en vragen wij dit onderwerp in het proces mee te nemen.

Tot slot: Wij maken ons hoe dan ook zorgen. Want weet u, de windturbines naast Zeumeren zijn dan geschrapt, de windturbines die er komen zullen tot kilometers ver te zien zijn. Kent u het ijzeren uitkijktorentje op de Lunterse berg? Als je daar gaat staan schrik je, de windturbines van Nijkerk zijn duidelijk te zien. Realiseert u zich dit? Het gaat dus helemaal niet over locatie 5,
het gaat hier over de locatie gemeente Barneveld!

Kortom voorzitter, als de raad kiest, laat dat dan op basis van een zo volledig mogelijk verhaal zijn. Nu kan het nog.
Onze inwoners verdienen het.

Stemverklaring Lokaal Belang MER:
Voorzitter, Lokaal Belang is teleurgesteld dat de meerderheid van de raad geen enkel wijzigingsvoorstel van ons heeft gesteund. Voorstellen die als doel hadden een completer en eerlijker beeld neer te zetten over de invloed van windturbines op onze omgeving en onze inwoners. Het verhaal is nu niet compleet en een raad behoort een zo volledig mogelijk beeld te hebben voordat zij ergens 'ja' tegen zegt. Wij zullen ons blijven inzetten op dit dossier, in het belang van onze inwoners en onze samenleving als geheel.

Dank u wel.
Mijntje Pluimers

Lees hier het artikel van de Barneveldse Krant; 24 september 2020: "Barneveld kan aan de slag met Harselaarmolens"

Lees verder

Energiebeleid in regio Barneveld moet beter, gezonder en ambitieuzer

23-09-2020

Bijdrage Lokaal Belang over RES - 23 september 2020

Voorzitter,
In ons verkiezingsprogramma en in de jaren daarna heeft LB veel werk gemaakt van de energietransitie. Vele uren hard werken zitten er in kennisvergaring, onderzoek naar en bezoeken aan bedrijven, gemeenten en projecten. Zo hebben wij gepleit voor het  opwekken van energie met grootschalige zonne-energie projecten, 2 mono mestvergisters want we hebben mest in overvloed in onze gemeente en natuurlijk ons geloof in geothermie. Daar waar 3 jaar geleden nog vol ongeloof en scepsis gereageerd werd op de LB plannen rondom geothermie, zien wij nu dat er voor het eerst in Nederland toestemming verleend is om in de regio Amersfoort, bij onze burgen, op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 km te winnen. Fantastisch! 

Motie geen houtige biomassacentrale in regio Barneveld vanwege gezondheidsrisico's
Als eerste, zoals al eerder aangekondigd onze motie over houtige biomassacentrales. Het is u allen bekend hoe slecht houtige biomassacentrales voor de gezondheid zijn. Heel Nederland lijkt wel tegen en terecht! Houtige biomassa is niet klimaatneutraal en is slecht voor de gezondheid doordat:

 1. verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
 2. de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
 3. uit onderzoek negatieve gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten blijkt;
 4. de aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
 5. het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 6. omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

Houtige biomassacentrales moeten wij dus echt niet willen, niet voor ons, hier in de gemeente Barneveld, maar ook niet in onze regio.

Locatie windturbines al in de concept-RES
Voorzitter, Ik ben geboren en getogen in deze gemeente. Ik heb er veel zien veranderen. Veel is er verdwenen, maar wat is er gelukkig nog is overgebleven zijn de  karakteristieke landschappen in ons buitengebied. Ik heb gisteren een mooie fietstocht gemaakt. Ik heb een aantal foto’s gemaakt met als uitgangspositie zicht op locatie 5 uit de RES, ten zuiden van de A1 bij Harselaar. Wanneer deze RES tot uitvoering wordt gebracht, staan hier binnen afzienbare tijd mega windmolens in het landschap.

Zo lezen wij dat…“De gesprekken zich de komende tijd richten MET NAME op het gebied ten zuiden van de A1, bij Harselaar.  Mijn vraag aan de wethouder, waarom met zeemijl laarzen door het proces gaan. Wij  zijn niet alleen verbaasd maar ook geïrriteerd dat het gebied ten zuiden van de A1 bij Harselaar met naam en toenaam als suggestie in deze concept RES is genoemd wordt. Gesprek en besluitvorming met de raad over deze specifieke locatie heeft nog niet eens plaatsgevonden. De dialogen over een locatiekeuze in aanloop naar de structuurvisie wind, oa de dorpentoeren, moeten nog beginnen. Het doet recht aan de wijze waarop wij in deze raadzaal al jaren omgaan met een juiste volgordelijkheid der dingen, om de locatie m.b.t. Harselaar als mogelijke locatie  uit deze concept RES te schrappen. Daarvoor een amendement.

Bijdrage andere gemeenten minimaal; risico voor onze gemeente
Er valt iets bijzonders op in deze RES. Iedere RFV gemeente heeft een eigen bijdrage geleverd aan dit document. Onze wethouder had als enige een foto en een eigen tekst. En niet zonder reden denk ik. In deze concept RES spreken namelijk niet alle RFV gemeenten zich uit over hun ambities. Ik ga ze even met u langs.
-Ede, wind en zon
-Barneveld, wind en zon
-Wageningen wind en zon
-Nijkerk. maximaal 2 windmolens en zon
-Rhenen: zegt helemaal niets. in ieder geval geen zon op land
-Veenendaal . Geen wind en beperkt zon
-Scherpenzeel: noemt helemaal niets.
-Renswoude: geen wind bij ontbreken draagvlak en geen zon op land.

We hoeven elkaar niet voor de gek te houden, de ambities van Veenendaal, Scherpenzeel, Rhenen en Renswoude in deze concept RES zijn zeer vaag.  Wij maken zijn bang dat de provincie straks tegen Barneveld zegt.: “Barneveld, u krijgt er nog een paar molentjes bij. Ze gaan er toch al komen en wij moeten als provincie echt aan onze opgave aan het rijk voldoen.” Voorzitter, wij maken ons daarover zorgen. Er zijn nog maar 8 maanden te gaan. Dan moet de RES 1.0 klaar zijn. En als het je als gemeente al niet lukt in een concept RES iets van je ambitie te tonen, dan houd ik mijn hart vast of dat in de resterende 32 weken wel gaat lukken. Hiervoor een motie.

Geothermie ontbreekt terwijl ontwikkelingen razendsnel gaan
Lokaal Belang vind het een gemiste kans dat geothermie minimale aandacht krijgt in de concept RES. Op pagina 25 in het rapport een paar regeltjes. In de tussentijd, groot en goed nieuws op 7 september jl. Op die dag verscheen er een rapport van Berenschot en EBN in samenwerking met TNO, over het verwarmen van een kwart van alle woningen en 28% van de industrie in Nederland. En dat gaat niet plaatsvinden ergens ver in de toekomst, maar is al realiteit in 2030. ENB is de club die ook onlangs in onze gemeente grootschalig onderzoek gedaan heeft naar aardwarmte. Ook groot nieuws uit de regio Amersfoort zoals genoemd in mijn inleiding. Daar is onlangs voor het eerst toestemming verleend om op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 km te winnen. Met dit project worden 160.000 huishoudens en bedrijven in de regio Amersfoort ook rond 2030 op aardwarmte aangesloten.  

Het zou geweldig zijn indien wij al voor 2030 over onze eerste warmtebron zouden kunnen beschikken en dat onze overtuiging dat geothermie een alternatief is voor mega-windmolens bewaarheid wordt. Alles wat hiervoor nodig is is geduld en het tot die tijd het opvoeren van ambities voor zonne-energie. Maar schijnbaar is dat geduld er niet. Ik vind het  erg jammer om in deze RES een kokervisie te bespeuren waarbij de focus op wind zo allesoverheersend is dat andere mogelijkheden behalve zon minimale aandacht krijgen.
Dat vinden wij niet goed. Daarom een motie en de oproep aan onze wethouder om in de aanloop naar de RES 1.0 de toekomstige rol van geothermie de plek te geven die het verdiend.

Energiebesparing
Dat geldt dus ook voor energiebesparing. Want de opgave is enorm. 1,5 % energiebesparing per jaar. Maar ook met betrekking tot energiebesparing, de snelste manier om te komen tot aanzienlijke co2 reductie, ontdek ik ook geen visie, geen strategie.
Wanneer er net zoveel aandacht voor energiebesparing zou zijn in deze concept RES als voor wind en zon, dan konden er snel serieuze stappen gemaakt worden. Ook hier een motie.

Draagvlak
De RES gaat voor heel veel inwoners een enorme impact hebben op hun leefomgeving, terwijl hun invloed op het proces minimaal is. Tijdens de commissievergadering heb ik de wethouder gevraagd of burgerparticipatie in de aanloop naar de RES 1.0 voor haar topprioriteit heeft. Het antwoord dat kwam van een ambtenaar vond ik helaas niet overtuigend. Daarom een motie.

Tot slot:
In De Wilp is afgelopen donderdag de grootste zonneweide in de provincie Geldeland geopend.. 117.000 zonnepanelen op 38 hectare voormalige landbouwgrond. Goed voor 45 megawatt, goed voor 12.000 huishoudens. Ook aan de omwonenden is gedacht. Tien hectare is gereserveerd voor groenstroken , er is 4 km heg geplant en er lopen 600 schapen tussen de panelen, wat de biodiversiteit op de weide ten goede komt.  Voorzitter, LB pleit in haar alternatieve energiemix voor 650K panelen op daken en 90 hectare zonneweides. Daarbij opgeteld 320TJ van een mono mestvergister, en windmolens zijn overbodig! Uiteraard gaan wij ons best doen om eea in de RES1.0 verwezenlijkt te krijgen.

Vorige week hoorden wij in deze commissievergadering in koor de LTO, CU en SGP ageren tegen zonneweides. Wees zuinig op landbouwgrond, zo is de lijn. Voorzitter, ik  begrijp de weerstand niet zo goed want met zonne-energie kunnen grote stappen gemaakt worden. De impact van mega windturbines met meer dan 200 m  op onze leefomgeving is vele, vele malen groter dan een aantal geconcentreerde zonneweides. Onze gemeente kent 9300 hectare landbouwgrond. Daarvan wil LB 90 hectare gebruiken voor zonneweides. Dat is minder dan minder dan 1%. Van het totaal. MINDER DAN 1%  (Dubbelgebruik, plaatsten op hogere frames net zoals in Duitsland en andere zonneweides in ons land. Kunnen schapen onder weiden en gewassen worden geteeld).

Voorzitter, ik heb uit eigen ervaring gezien dat wethouder Dorrestijn er op gebrand is om het zonneladder project te doen slagen. Zowel de wethouder als ondergetekende hebben nog niet zo lang geleden zeer kritische omwonenden bezocht waarbij de totstandkoming van een mooi zonnepark dreigde te ontsporen. Mede dankzij de inzet van wethouder hopen wij met haar dat dit project doorgaat. Complimenten daarvoor wethouder.
Voorzitter, ik heb een vraag aan mij collega’s in dit dossier:
Ik heb maandag met de eigenaresse gesproken van dit mooie project, het grootste in Gelderland en wij gaan een bezoek brengen aan de familie Gooyker in De Wilp. Indien jullie zin hebben om met ons mee te gaan om dit unieke project te bezoeken, van harte welkom.
Dat geldt natuurlijk ook voor de wethouder van heel veel zonnepanelen, wethouder Dorrestijn.

Dank u wel.

Stemverklaring RES:
Het grote nieuws van vanavond is dat het college een op hout gestookte biomassacentrale niet meer uitsluit en voor Barneveld en de regio en het geen probleem vindt als een dergelijke centrale er komt! Lokaal Belang doet dat wel! Wij doen opnieuw een dringend oproep aan onze collega’s, neem jullie maatschappelijke verantwoording en steun deze belangrijke motie voor de gezondheid van onze burgers in de gemeente Barneveld en onze regio. Dat is ons aller verantwoordelijkheid.

Dank u wel
Jan Willem van den Born

 

Lees verder

Persbericht LB: reactie op antwoordbrief GS verzoek stopzetting proces Scherpenzeel

18-09-2020


Lokaal Belang heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van de reactie van GS op het officiële verzoek van 10 september jl. In dit verzoek, dat Lokaal Belang persoonlijk aan de Commissaris van de Koning (CvdK) de heer Berends overhandigd heeft, verzochten wij het proces rondom de herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld te stoppen. “Het politieke klimaat is absoluut niet rijp voor een dergelijk gevoelig en ingrijpend proces”, vindt de fractie van Lokaal Belang.

Ten tijde van deze overhandiging werd door de CvdK bevestigd dat in deze fase van het proces, de fase van het ‘open overleg’, de Provincie (hier GS) ‘de regie’ heeft en dus wettelijk bevoegd is in dit proces bepaalde keuzes te maken. Dus ook die van het stopzetten van het overleg dan wel het niet indienen van een herindelingsontwerp. Deze door GS nadrukkelijk gewenste ‘regie’ is zeer duidelijk aan de orde gekomen in de vele brieven van GS, alsmede in het raadsdebat met de gemeenteraad van Barneveld, 4 juni jongstleden, waarbij de fractie van Lokaal Belang de CvdK en de gedeputeerde hier nadrukkelijk en kritisch over bevraagd heeft.

Dat GS er nu voor kiest om ‘niet inhoudelijk op Lokaal Belang te reageren’, is daarom buitengewoon vreemd en betreurenswaardig. De spreekwoorden ‘Met een kluitje in het riet sturen’ en ‘Van het kastje naar de muur gestuurd worden’ zijn hier zeker van toepassing. Tenminste, zo kwalificeert Lokaal Belang dit zeker. Alle mooie woorden over ‘de raad serieus nemen en betrekken’ van GS ten spijt, nu het puntje bij paaltje komt, staat de Provincie op afstand. Dat betreuren wij zeer.

Lokaal Belang heeft in basis geen standpunt over een eventuele herindeling van de gemeente Scherpenzeel. Lokaal Belang heeft echter wel, en al vanaf het allereerste begin, het standpunt dat bij een dergelijk gevoelige en ingrijpende kwestie als een herindeling, het proces heel zorgvuldig, transparant en democratisch moet. Lokaal Belang heeft al geruime tijd grote zorgen over de zorgvuldigheid van het proces en heeft al het mogelijke gedaan om dit proces beter te laten verlopen. De huidige gang van zaken vindt Lokaal Belang ‘onverkwikkelijk’.

De recente ontwikkelingen heeft onze fractie doen besluiten om op 10 september jl. een verzoek tot stopzetting bij GS in te dienen. Niet zozeer omdat wij tegen een herindeling op zich zijn, nogmaals, daarover heeft Lokaal Belang geen standpunt, maar omdat het proces onvoldoende zorgvuldig is. Een onzorgvuldig proces is, naast het politieke klimaat, bestuurlijke drukte, gebrek aan draagvlak en de grote tijdsdruk, geen goede basis voor een herindeling. Lokaal Belang gunt beide gemeenten rust om het belang van de inwoners op een goede manier te kunnen dienen.

De weg die GS nu kiest, kent alleen maar verliezers, maar de lokale democratie verliest het meest. Het is buitengewoon jammer dat de ‘bottum up’ gedachte door GS niet in voldoende mate wordt uitgedragen. Lokaal Belang zal zich blijven inzetten voor de democratische waarden die voor hen hoog in het vaandel staan.

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
7 okt Gemeenteraad Gemeentehuis 19.30u
8 okt Extra Gemeenteraad Veluwehal19.30u 

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter