Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om deel uit te mogen maken van de gemeenteraad. Eerst met 4 zetels, na de verkiezingen in 2022 met 7 zetels.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met ruim 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Lokaal Belang video's en Podcast

Video 19 maart 2024: AED Netwerk Barneveld - HartslagNu - Voorthuizen Straalt 2024
Doe mee met AED netwerk Barneveld. Heb je een certificaat BHV via je werk? Zet die kennis in en registreer je als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Als burgerhulpverlener krijg je een oproep om te reanimeren in jouw buurt: Als elke seconde telt! Meld je nu aan https://hartslagnu.nl

Laatste nieuws

"Uit de raad" - 17 april 2024

20-04-2024

De ‘piepers’ stonden woensdag vroeg op tafel bij de dames en heren raadsleden, om zeven uur ’s avonds klonk immers al de gong voor de start van de vergadering. De grote hoeveelheid onderwerpen had de agendacommissie doen besluiten dat er beter vroeg begonnen dan laat geëindigd kon worden.  

Bij de vaststelling van de agenda werd er vervolgens nog een éxtra poging gedaan de avond niet uit te laten lopen. Allereerst trok ChristenUnie haar agendering van de aanbesteding voor Huishoudelijk Restafval in, vervolgens liet het college weten dat Bestemmingsplan Wolweg VI (Rijkszaadeest), nog wat extra tijd behoefde. De raad stemde in met het direct door leiden naar de besluitvorming van het eerste en het van de agenda afhalen van het tweede punt.

Het eerste programmapunt betrof de toelating en beëdiging van John van Ginkel als tijdelijk raadslid namens de SGP. Over deze normaal blijde gebeurtenis hing de inktzwarte schaduw van het overlijden van Johns zoontje van nog geen twee weken geleden. Na de beëdiging kon SGP de vergadering in in volledige bezetting. Dat kon niet gezegd worden van CDA, Pro’98 en VVD. Allen hadden vanwege ziekte een afwezige, waardoor VVD in het geheel niet vertegenwoordigd was. Dit alles zou later op de avond nog een grote rol gaan spelen.

SDVB was vervolgens aan de beurt. Het belangrijkste bij dit onderwerp was misschien wel het deel wat helemaal geen onderdeel uitmaakte van het voorstel, namelijk de fietsoversteek. Er was in de afgelopen tijd al veelvuldig gesproken over deze kruising van fietsers en auto’s. Wie gaat er voor. Tot nu toe fietsers.  Maar het college had veel (theoretische) argumenten waarom dit na de grootschalige aanpassingen zou moeten veranderen. De raad vroeg in een vorige raadsvergadering via een motie hier nog eens over na te denken. In de commissievergadering meldde de wethouder dit gedaan te hebben, met als uitkomst dat ze bij haar standpunt zou blijven. Dat was niet helemaal wat de raad bedoelde met heroverwegen, zo bleek toen. Hierop volgend is er blijkbaar nogmaals ‘overwogen’, nu met als uitkomst dat de voorrangssituatie wel blijft zoals hij was. Raad blij, SDVB blij. Dit alles terwijl het verkeersbesluit geen onderdeel van dit plan uitmaakt, maar goed.

Het Toetsingskader Landelijk Gebied vervolgens. Waar mag een stoppende boer op rekenen en hoe zorgen we ervoor dat hij een doorgaande boer niet in de weg zit? En dat alles voor één jaar, want daarna gaan we via de omgevingsvisie regelen hoe de gemeente, en dus ook he buitengebied, wordt ingericht. Er was een goede aanzet gegeven door het college, en dat gevoegd bij het feit dat het besluit voor een periode van één jaar gold, haalde de scherpste kantjes wel uit de discussie. Wel was het goed dat Lokaal Belanger Ingrid Lether nog even uitlegde wat het verschil was tussen het overgangsgebied (gemeentelijke term voor niet tot één van de vier hoofdgebieden behorende plekken) en een overgangszone (Provinciale term voor de plekken die grenzen aan Natura 2000 gebieden). Het bleek dat hier toch wel de nodige onduidelijkheid over bestond. Uiteindelijk werd het voorliggende voorstel aangenomen.

In een paar alinea’s hierboven heb ik verteld dat de zetelverdeling, en dan met name de door ziekte veranderde situatie hierbij, van invloed zou gaan worden. Nou, hier komt hij aan. Er lag een plan voor om aan de Postweg in De Glind een groepshuisvesting voor arbeidsmigranten te situeren. Buitengebied, dus maximaal 15 bewoners, zo schrijft het kader voor. Maar dat was niet rendabel te maken. Mag het dan voor één keer in procedure genomen worden, als pilot, opgerekt naar 75? Zo was de vraag vorig jaar. Daarop was het antwoord ja, zonder locatie, zonder naam van de initiatiefnemer. Nu werd het plan verder gebracht, maar dan met alle gegevens daarbij. Daar werd het niet makkelijker van. Opeens waren er ook buren met een mening. Opeens was er een initiatiefnemer met een kennisachterstand over regelgeving rondom zijn vak. En opeens waren er geen voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt enzovoorts. Uit de bijdragen van de twee grootste partijen bleek SGP een (voorzichtig) voorstander en Lokaal Belang een duidelijk tegenstander. Daarmee waren de meeste zetels in twee kampen verdeeld. Wat gaat ChristenUnie doen, was een belangrijke vraag. Het antwoord was dat ChristenUnie een amendement schreef met extra voorwaarden, waaronder zij tot een ja zouden kunnen komen. Dat amendement kreeg ook steun van SGP, maar niet van de andere partijen. Snelle telling leerde 15 voor – 15 tegen. Staking der stemmen, en daarom doorschuiven naar de volgende keer. Zijn de zieken dan weer terug en wat betekent dat voor de stemverhouding? 29 mei eind van de avond weten we meer.         

De volgende raadsvergadering is woensdag 29 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Sjoerd van Amerongen over Bestemmingsplan Barnseweg XI (SDVB)

19-04-2024

Dank voor het woord voorzitter,

Voor ons ligt het bestemmingsplan Barnseweg XI, oftewel de uitbreiding met 2 velden en wijzigingen van parkeerterrein en aanpassingen aan de entree van het complex van SDVB. Het was een lang traject waarin het nodige is gebeurd, aanpassingen zijn gedaan en er uiteindelijk een mooi plan voorligt.

Sinds vorig jaar is er ook een hele goede samenwerking met de club om alles te realiseren en te kijken waar en wat mogelijk is en kan.

In de commissie grondgebied heb ik namens Lokaal Belang onlangs al aandacht gevraagd voor de te realiseren ingang aan de kant van Heestereng. Dat is een ingang bedoeld voor calamiteiten en onderhoud. De vrees voor misbruik van deze ingang door personen die zich op die manier en aan die kant toegang willen verschaffen tot het sportpark is gegrond, dat ervaren meerdere sportclubs in onze gemeente. De voorzitter van SDVB heeft op mijn vraag in de commissie ook aangegeven dit goed in de gaten te houden en leden daarop aan te spreken. Graag wil ik van de wethouder nog een toezegging dat er 1 jaar na realisatie een evaluatie komt op basis van monitoring of er sprake is van overlast en welke maatregelen nodig zijn om die overlast terug te dringen.

De procedure m.b.t. de in december aangevraagde ontheffing in het kader van de Wnb i.v.m. de steenuil is lopend maar ziet er volgens het huis goed uit en zal geen belemmeringen opleveren. Ook een mooi gegeven.

Over de gisteren ontvangen memo met betrekking tot de oversteek. Het college heeft besloten deze zo te laten en de situatie niet te wijzigen zoals eerder voorgesteld op basis van door verkeerskundigen opgestelde rapporten, dat standpunt kunnen wij begrijpen. Het draagvlak ontbrak en draagvlak is ook voor Lokaal Belang een belangrijk onderdeel in een beslissingsproces.

Door de nieuwe velden komen er veel nieuwe jeugdleden bij (van de lange wachtlijst) voor wie de situatie ter plekke nieuw is. Omdat deze situatie (ook al bestaat deze hier al lang) geen standaardsituatie is en door de voorgestelde fysieke wijzigingen, hierbij dan ook nogmaals het verzoek, ook aan SDvB om zeker in de beginperiode aandacht te schenken aan de verkeersveiligheid en daarom de vele nieuwe leden, maar ook huidige leden goed te informeren over en eventueel te begeleiden op deze oversteek.

En aan het college de vraag om inderdaad goed te monitoren en na een jaar een grondige evaluatie uit te voeren.

Wij als Lokaal Belang kunnen dit plan daarom goedkeuren en wensen SDvB veel succes met de realisatie en daarmee hopelijk de opheffing van de jarenlange wachtlijst.

De motie van Lid Bos zullen wij overigens niet steunen, los van het vertragende effect op de realisatie van het project, betreft het hier geen entree van het sportpark maar een calamiteiten ingang

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Ingrid Lether bij het Toetsingskader

19-04-2024

Voorzitter, het is goed dat dit toetsingskader nu eindelijk de raad bereikt heeft. Sinds augustus vorig jaar wachten velen op duidelijkheid. Al 8 maanden lang! We mogen deze mensen niet nog een jaar laten wachten tot er ook een omgevingsvisie is. Het zou niet van daadkracht getuigen om de beslissing voor ons uit te blijven schuiven.

We moeten als gemeente duidelijkheid geven en knopen doorhakken, ook al zijn dat niet voor iedereen even leuke knopen. Ook de doorhakkers zelf zien de ontwikkelingen misschien liever anders. Maar ‘liever’ koekjes worden niet gebakken. Dat zei mijn moeder vroeger al.

Is het een perfect document? Nee, het kan altijd beter.

Is het een noodzakelijk document? Ja, absoluut.

Is het een tijdelijk document? Ja, dat ook.

Het is een tijdelijk toetsingskader, wat het vigerende beleid als basis heeft en in feite de structuurvisie van 2011 opnieuw op punt zet. Het beschrijft de verschillende cultuurlandschappen die de qua oppervlakte grote gemeente Barneveld heeft. Daar zit overigens één minder duidelijke omschrijving bij, die voor verwarring zorgt. Kom ik straks op terug.

Het beschrijft wat de signatuur van die verschillende gebieden is. Het beschrijft wat ons betreft ook duidelijk genoeg wat de mogelijkheden en onmogelijkheden in die 4 deelgebieden zijn, met het vigerende beleid op verschillende thema’s (zoals recreatie, of landgoederen) als uitgangspunt.

Voorzitter, Lokaal Belang kan zich goed vinden in de voorgestelde kaders. Er is duidelijkheid, maar er is ook hier en daar ruimte voor maatwerk, en er is en wordt goed nagedacht over wat we wél en niet zouden willen zien in het buitengebied. En hoewel dit toetsingskader niet leidend is voor de nieuwe omgevingsvisie, is het wel een concretisering van de oude structuurvisie en het huidige beleid.

In die zin is dit toetsingskader een proeftuin waar de omgevingsvisie uit kan putten en van kan leren. Die mogelijkheid om te leren en bij te sturen moet er zijn, vandaar dat wij ook meegetekend hebben met de motie van de SGP.

Eén ding wil Lokaal Belang echter nog vragen, en dat is het wijzigen van de onduidelijke omschrijving: wij vragen een toezegging van de wethouder om in die omgevingsvisie (en bij voorkeur ook nog in dit toetsingskader) de term ‘overgangsgebied’ niet meer te hanteren. Deze term werkt, hebben we al gemerkt, keer op keer verwarring met de ‘overgangszone’ tussen cultuurlandschap en N2000 gebieden waar de Provincie mee bezig is.

Geef dit landschapstype binnen de gemeente Barneveld een andere naam. Noem het bijvoorbeeld ‘gemengd landschap’. Immers, dat is het. Het is het deel van ons grondgebied zonder in het oog springende signatuur, niet duidelijk agrarisch, niet duidelijk recreatief, niet duidelijk natuur, en niet duidelijk een woonfunctie. Landschap met als typering ‘een beetje van alles’, en dan is ‘gemengd landschap’ - denken wij - een term die de lading goed dekt en geen verwarring kan geven.

Dank u wel.

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Stefan Velt bij raadsvoorstel Vervangen dakbedekking rouwcentrum De Plantage

19-04-2024

Voorzitter dankuwel,

Als Lokaal Belang zijn we geschrokken en vinden we het vervelend dat er een probleem is ontstaan met de vochthuishouding aan het dak van het oude pand van het rouwcentrum. Dat er iets aan moet gebeuren is duidelijk. Tegelijkertijd waren we blij met de toezegging dat de wethouder ging onderzoeken of de kosten te verhalen waren op de aannemer van dit project. Helaas is gebleken dat dit niet het geval is, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Dit vinden wij jammer, maar accepteren de situatie zoals hij is, omdat hij eenmaal nou zo is. Een lichtpuntje is dat in het vervolg dit soort problemen voorkomen kunnen worden - door een onderzoek uit te laten voeren - naar ventilatie, vocht en isolatie, als vervanging van een systeemplafond aan de orde is. Dit moet dergelijke problemen in de toekomst voorkomen en dat vinden wij een goed iets.

Wat voor Lokaal Belang belangrijk is, is dat het dak zo snel – maar bovenal zo en toekomstbestendig goed mogelijk - wordt aangepakt, zodat het rouwcentrum weer zo snel en zo goed mogelijk operationeel kan zijn en haar functie kan vervullen, waarvoor zij bestemd is: mensen de plek bieden waar zij op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Daarom is het niet wenselijk om langer te wachten met de aanpak van het dak.

De urgentie voor het zo snel mogelijk aanpakken van het dak wordt benadrukt door het feit dat de situatie bestempeld is als: onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar, de zogenaamde: 3 o’s – zoals in het raadsvoorstel benoemd. Daar zetten wij als Lokaal Belang graag een extra streep onder om dit te benadrukken.

De keuze voor verbouw boven nieuwbouw is destijds gemaakt door de raad. Lokaal Belang is daar content mee. Voordeel van deze gemaakte keuze is dat er daarmee wordt ingezet op circulair gebruik van materialen en gebouwen. De door ons aangedragen en aangenomen motie tijdens de kadernota van 2023: ‘’Bevordering van circulair slopen en hergebruik gronden bouwmaterialen’’ toont de waarde aan die wij aan dit thema hechten.

Verder, de renovatie van het dak zal worden uitgevoerd in een tijdsbestek van bij voorkeur 1 à 2 opeenvolgende dagen per week. Wij verwachten en spreken daarbij de hoop uit dat het college zich – daar waar mogelijk - flexibel zal opstellen richting de planning van de uitvaartondernemers.

Het is belangrijk dat het oude dak wordt aangepakt, maar met een respect- en begripvolle houding tegenover de werkzaamheden van de uitvaartondernemers. Zodat de uitvaartondernemers kunnen blijven voldoen aan de wensen en behoeftes van hun klanten.

Afsluitend voorzitter, waar we normaal gesproken als Lokaal Belang gelijk om de hoek komen kijken bij bomen en groen, is dat in dit geval niet anders. Alleen met een andere reden, namelijk dat er bij de aanpak van het dak er gelijk herplaatsing van de zonnepanelen plaatsvindt, zodat ze verder van de bomen af komen, waardoor er meer zonne-energie wordt opgebracht. Dat is dan mooi meegenomen.

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
14 mei  Commissie Bestuur Raadzaal19.30u
15 mei  Commissie Samenleving Raadzaal19.30u
16 mei  Commissie Grondgebied Raadzaal19.30u
29 mei  Raadsvergadering Raadzaal19.30u

 
U kunt deze vergaderingen live en achteraf bekijken via 
www.barneveld.nl/over-barneveld/gemeenteraad


Voor informatie over de activiteiten en nieuwsberichten van LB
zie ons
Nieuwsarchief