Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met bijna 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video: De campagne is begonnen! 
Het is definitief: De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022! Lokaal Belang is begonnen met de campagne. We hopen met het hele team er een geweldige campagne van te maken. En, de grootste partij te worden. Behoud dat wat van waarde is en inzetten op kansen om onze gemeente nog mooier te maken. Meedenken, meedoen? Meld u aan via www.lokaal-belang.com/doe-mee

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen LB energiearmoede

08-10-2021

Barneveld, 8 oktober 2021

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande energiearmoede.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de enorme stijgingen die te verwachten zijn daar waar het gaat om onze energierekening. Onlangs is berekend dat in Nederland zo’n 550.000 huishoudens leven in zogenaamde energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. De verwachting is tevens dat deze groep in aantal zal toenemen indien er een strenge winter komt en dat veel mensen niet meer in staat zullen zijn de hoge energierekening te betalen. Om beter zicht te krijgen op energiearmoede moet er niet alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening gekeken worden, maar is het ook belangrijk om slecht geïsoleerde woningen versneld te verduurzamen. Het probleem is echter dat de mensen die het betreft meestal niet de middelen hebben om dit te organiseren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat voor deze doelgroep de verduurzaming versneld wordt ingezet, zodat het verbruik van energie afneemt en de rekening substantieel daalt. In onze ogen is dit de meest effectieve manier van armoedebestrijding voor de nabije toekomst.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft het college zicht op de omvang van deze problematiek in de gemeente Barneveld en wordt daar momenteel onderzoek naar gedaan?
 2. Indien dit het geval is, kan het college deze informatie op korte termijn met de raad delen?
 3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat het versneld mogelijk maken van minder energieverbruik een zeer effectieve manier is om de energiearmoede nu en in de toekomst te voorkomen en te bestrijden?
 4. Ziet het college kans om de woningen van deze doelgroep versneld te laten verduurzamen en is het college in staat om op korte termijn hiertoe maatregelen te ontwikkelen en deze maatregelen in te voeren als onderdeel van het Barneveldse armoedebeleid?
 5. Zijn er naast het verduurzamen van woningen ook andere regelingen aanwezig voor deze specifieke doelgroep indien inwoners de energierekening niet meer kunnen betalen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Lees verder

Bijdrage Uitgangspuntennotitie accommodatiebeleid sport en cultuur

07-10-2021

Voorzitter, dankuwel

Veel van onze inwoners, van jong tot oud, beleven dagelijks plezier aan het culturele en sportieve aanbod in onze gemeente. Vaak in mooie eigentijdse voorzieningen en soms in wat verouderde of te kleine accommodaties. De gemeente Barneveld ondersteunt al jarenlang diverse cultuur- en sportinstellingen. Lokaal Belang vindt dit een goede zaak en wil ook graag dat dit zo blijft. We vinden het daarbij belangrijk dat het geld dat aan sport en cultuur besteed wordt, eerlijk en efficiënt wordt ingezet.

Voor ons ligt de uitgangspuntennotitie. Wij realiseren ons goed dat het hier gaat om conceptuitgangspunten. Uitgangspunten die zullen worden voorgelegd aan de verenigingen en organisaties. Het college gaat hiermee, zoals ze zelf zeggen, de boer op. Ook wij willen heel graag eerst de verenigingen horen over deze uitgangspunten. Wat betekent dit voor hen? Levert dit knelpunten op die we mogelijk over het hoofd zien? Met de kennis en meningen die opgehaald worden, kunnen we pas goed beoordelen of de uitgangspunten werkbaar en wenselijk zijn en hoe dit allemaal kan gaan uitpakken voor de accommodatiewensen die er nu liggen of die zich mogelijk in de toekomst kunnen aandienen. We zullen namelijk ook rekening moeten houden met de groei vd gemeente en bijv. de vergrijzing vd samenleving.
Deze participatieronde vinden wij dan ook van groot belang voor onze uiteindelijke afweging. Daarom komen wij vandaag niet met wijzigingsvoorstellen.

Wel hebben we meegetekend met het amendement van de CU.
De doelgroep ouderen wordt namelijk gemist in de notitie en dat heeft de heer Wiesenekker goed opgemerkt. Eigenlijk best vreemd, omdat in het beleidsstuk ‘Mensen Voorop’ ¹, de 55-ers uitdrukkelijk genoemd worden.

Voorzitter, wij staan als Lokaal Belang in principe voor kansen voor alle verenigingen, van de grotere clubs tot de kleinere verenigingen of evt. clusters van allerlei clubjes. Wij begrijpen tegelijkertijd ook dat niet alles kan en niet alles tegelijk kan, dat prioritering nodig is. Het is belangrijk dat er duidelijke kaders komen om verder te kunnen. Maar om die duidelijkheid maken wij ons enigszins zorgen vz, want: Hoe vindt de totaal afweging plaats? Welk uitgangspunt weegt zwaarder, is doorslaggevend? Uitgangspunt 5.2? Fysieke sporten zijn toch niet de enige sporten die een accommodatie waard zijn?
Wij denken dat een schematisch overzicht helpend kan zijn. Daarom dienen wij een motie in: We denken dat het goed is als er een duidelijk overzicht komt:

 • daarmee wordt zichtbaar dat alle uitgangspunten meetellen
 • het zorgt voor de gewenste transparantie over de afweging,
 • schept helderheid naar de verenigingen toe over hun kansen
 • en voorkomt hopelijk eindeloze discussies

De praktische uitwerking wil ik zoveel mogelijk aan het college zelf overlaten. Zelf dacht ik hierbij aan een schema met plusjes en minnetjes, dat is zo een idee.

Dan nog een belangrijk punt VZ. Hoe gaan we financieel met accommodatiebeleid om?
Er ligt helaas nog niks concreets, er is nog geen definitief plan voor de a.s. begroting. Het wachten is op de definitieve kaders. Ondertussen is het potje met 615.000 euro terug naar 0.
Voorzitter, wij vragen het college om een toezegging dat er ruim voor de kadernota beleid is. Zodat er in ieder geval volgend jaar rekening mee kan worden gehouden in de begroting.

Tot slot wil ik kort ingaan op de situatie rond BDSV
Ik heb de motie uit 2017 er nog eens bijgepakt. De raad was toen van mening dat (quote) “De gemeente zorg moet dragen voor structurele en representatieve huisvesting van denksportverenigingen”.  Iedereen heeft ja gezegd op een onderzoek naar mogelijke realisering van een denksportcentrum. De gemeente en de raad heeft daarmee een bepaalde verwachting gecreëerd, daar kan niemand omheen. Naar onze mening kan het dan ook niet de bedoeling zijn dat door nieuwe uitgangspunten er een definitieve streep zou gaan door de kansen op een Denksportcentrum.
Wij verwachten in ieder geval van het college dat het vraagstuk rond de structurele huisvesting van BDSV nu echt opgelost gaat worden. De participatieronde is een goed moment om weer eens met elkaar in gesprek te gaan.

Tot zover voorzitter. dankuwel.

Marleen Blankenburgh
Raadslid Lokaal Belang
6 oktober 2021

¹ Citaat uit Beleidsplan Sociaal Domein 'Mensen Voorop': 
“Ons doel is dat alle inwoners van de gemeente Barneveld op een verantwoorde manier aan enige vorm van bewegen en sport deelnemen. Wij richten ons hierbij primair op drie specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren, mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en 55-plussers”

Lees verder

Verdrietig en terneergeslagen; meerderheid raad stemt voor sloop cultuur/natuur-historisch hart Voorthuizen; Het Pastoriebos

06-10-2021

Pastoriebos 6 oktober 2021

1e termijn
Voorzitter, dank u wel.
Veel in het leven is een kéuze; een vrije keuze. Wij als raad maken die keuze voor de samenleving, voor alle dorpen en alle mensen. Welke keuzes maken wij? Wat gaan wij daadwérkelijk doen met de maatschappelijke opdracht die wij hebben om zorgvuldig met onze omgeving en de aarde om te gaan en deze te beschermen? Want wat zijn mooie woorden waard als wij er in de dagelijkse praktijk niet naar handelen?
Twee aspecten voorzitter:

Ten eerste
...willen wij de partijen met klem oproepen dit BP af te stemmen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit plan überhaupt voorligt. Doe dit Voorthuizen niet aan.

a.     Voorbij gaan aan regels en uitgangspunten
-Het gaat in tegen de geldende regels om onze openbare ruimte in te richten: “Realisatie van 25 appartementen en een pastorie is niet toegestaan.” (toelichting blz. 6/7) Omdat het niet uitkomt, wordt ontheffing of wijziging aangevraagd. Waar is het respect voor die beschermingsregels op natuur en cultuur te beschermen?
-Het is heel bijzonder dat het college niet inhoudelijk ingaat op verzoek van de Erfgoedverenigingen tot aanwijzing van een monument op het hele gebied. Dat is buiten de belofte van het college (21-9-2011> zie onder voor toelichting). Waarom die keuze?

b.     Gebrek aan visie op de inrichting van de omgeving
Als tegenwerping op al die bezwaren van inwoners dat het niet in lijn is met het groenstructuurplan, de dorpsvisie of centrumvisie VHZ, brengt het college vooral in “dat het Pastoriebos er niet in staat”. Voorzitter, dat iets niet zou staan betekent nog niet dat je voorbij moet gaan aan de huidige indringende wens van inwoners en vele anderen? Waar is uw visie over hoe VHZ eruit moet zien? Overigens staat het Pastoriebos keurig ingetekend in de bestaande en gewenste GroenSTP en zijn er genoeg verwijzingen naar dit bos.
Zoals (blz. 117): “Het behouden en versterken van groene randen zorgen voor een blijvende kwaliteit van deze relatief grote kern (Voorthuizen).” en: -“De belangrijkste straten voor de groenstructuur aan de noordzijde van de wijk zijn Pieter de Hooghstraat, Gerard Doustraat en het groen in de Jan Steenstraat.” (blz. 116)

c.      Gebrek aan draagvlak
Het gebrek aan draagvlak is evident. Wat blijft staan is dat als dit plan in een open weiland zou komen, het niet zo gevoelig zou liggen. Er wordt wéér allerlei groen opgeofferd op een dergelijke historische locatie. Wat is uw keuze: Of groen opofferen, wat niet terug te draaien is of inzetten op andere locaties, want die zijn er genoeg? En welke keuze gaan we nu en in de toekomst maken? Zoekt de raad telkens de confrontatie met de inwoners of zetten we sterk in op behoud van groen?

d.     Inpasbaarheid in de omgeving
Natuurlijk erkent Lokaal Belang de woningbehoefte. Maar is daarmee alles gerechtvaardigd omdat het nodig zou zijn? Als dat zo is, staat hiermee dan de weg vrij voor alle aanvragen, ongeacht of er bomen voor gekapt moeten worden, monumenten voor gesloopt etc.? Wat hier ter discussie staat is de inpasbaarheid van dit plan en de wenselijkheid daarvan. Wij en velen met ons vinden dit plan op deze plek heilloos. Kan het ook anders?

e.     Beloften niet nakomen
In het Trefpunt, op dat podium, lieten alle partijen als reactie op de Dorpsvisie, in koor, weten VHZ snel te willen vergroenen. Mooi woorden richting de kiezers in de diverse VK-programma’s. Waarom dan dit voorstel? Dit is het groene en cult.- historische hart van VHZ. VHZ snakt naar groen, snakt naar de uitvoer van die beloften en bescherming voor dat wat van waarde is. Lokaal Belang staat voor haar beloften en wil dat wat van waarde is beschermen.

Ten tweede
...is er teveel onzekerheid over het totale gebied, want er is geen groenherstelplan en geen budget. Wij zijn als raad kaderstellend. Lokaal Belang vindt het echter in deze situatie gerechtvaardigd om meer op detailniveau voorstellen te doen. Zes voorstellen die als doel hebben een gebaar te maken naar Voorthuizen en de pijn over en de schade van het verlies van groen te beperken.

 1. Motie Onderzoek cultuurhistorie en groenherstelplan
  Onzekerheid is er naast het ontbreken van een groenherstelplan, ook over de gang naar de rechter van de Erfgoedverenigingen. Deze ontwikkelingen en vraagstukken vragen o.i. om afwachten, afwegen en afhandelen. Dit plan is eigenlijk niet klaar. Door de gedachtewisselingen in de commissie werd ons duidelijk dat we dit vandaag besluitvormend zouden gaan behandelen. Maar nu ook definitief de gang naar de rechter wordt gemaakt, los van de lopende rechtzaak en de gang naar de Raad van State, vinden wij dat we deze motie als zodanig willen indienen.
   
 2. Amendement Bestemming groen-verkeer
  Het voorstel neemt een voorschot op een eventueel (tweerichtingen)fietspad. Maar zover is het nog lang niet. Dus Lokaal Belang wil de bestemming van de strook nu laten zoals die is, namelijk groen.
   
 3.  Motie Platanen
  Het BP en de Platanen staan los van elkaar. Maar, gezien de impact van het BP en de hoeveelheid groen die verdwijnen gaat willen wij júist nú al een uitspraak van de raad over behoud van deze Platanen. Zeker gezien het voorschot vanuit het college zélf op een tweerichtingenfietspad.
   
 4.  Motie Groen
  Het begrip groen kan heel divers worden uitgelegd en uitgevoerd. Het is in deze specifieke casus belangrijk om heldere kaders mee te geven over het begrip groen. Hoogwaardig en robuust groen dus.
   
 5. Motie Bestaande haag
  Wij willen voorkomen dat de heg gekapt wordt als het (nog) niet noodzakelijk is. Wellicht kan de haag blijven staan, dan is het zowel kostentechnisch als ook qua aanzicht zonde om het op voorhand weg te halen.
   
 6.  Amendement Nieuwe Haag
  De voorgestelde nieuwe haag kan mooier: wintergroen. En beter: afscherming en biodiversiteit. Vogels en insecten vliegen er wel bij. Het gaat er dus om als de bestaande haag echt weg moet, er een groénere keuze voor herplant wordt gemaakt.

Lokaal Belang staat voor haar zaak: Bescherm het bestaande groen en investeer in nieuw groen. Dat is onze maatschappelijk opdracht, dat is ons morele plicht: om op te komen voor dat wat van waarde is. Wij nodigen de partijen uit om betere en groenere keuzes te maken en de schade in VHZ te beperken dan wel te voorkomen.

Dank u wel voorzitter.
 

2e termijn
Dit bestemmingsplan doet Lokaal Belang om 2 redenen veel verdriet;

 1. Voorthuizen zit met het gapende gat, want zekerheid over een plan en het budget voor herinrichting is er niet. Alle partijen laten dit gebeuren. Onbegrijpelijk. Sterker nog: de gemeente mag het gaan opknappen en betalen, de rekening krijgen wij nog gepresenteerd.
 2.  Alle coalitiepartijen willen koste wat het kost het groene hart verstenen met dit heilloze plan. Wat zijn de beloften aan hun kiezers nog waard?

Voorzitter, ik had hier een heel verhaal staan over deze beloften aan de kiezer, verkiezingsavonden, mooie woorden, filmpjes. Maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in; laat maar. De strijd is gestreden, wij hebben ons uiterste best gedaan om de schade te beperken. Vorig jaar in de zomer nog met de fractie een wandeling gemaakt en het was er prachtig. Deze strijd hebben wij helaas niet gewonnen. Wij zijn verdrietig en terneergeslagen, dat merkt u. Wij zijn blij met enkele toezeggingen. Maar dat maakt ons verdriet om het verdwijnen van een groot gedeelte van het Pastoriebos en de historische, monumentale tuin er niet minder op.
Wij  zullen hier op terugkomen bij verkiezingsavonden in Voorthuizen in 2022, volgend jaar.

Dank u voorzitter.

 

Mijntje Pluimers

Fractievoorzitter, raadslid

 

Toelichting:
Onderzoek cultuurhistorie-Monumenten
Raad 21-9-2011 blz. 49:
Raad: “Wij vroegen ons af of dat aanwijsbeleid an sich nog wel overeind blijft, mochten er particuliere initiatieven zijn?”
College: “Over uw vraag over particuliere initiatieven: die mogen nog altijd worden ingediend alleen is de verwachting dat dit niet zoveel zal gebeuren omdat wij een redelijke complete inventarisatie hebben gedaan. De monumentencommissie zal worden ingeschakeld wanneer er een initiatief vanuit de markt zelf komt.”

> Hier worden twee toezeggingen/beloften door het college gedaan dat particuliere initiatieven mogen worden blijven ingediend en mocht er inderdaad een particuliere aanvraag gedaan worden, het college de monumentencommissie inschakelt voor advies. Dat is niet gebeurd.

Uitspraak bezwarencommissie 14-9-2021:
De bezwarencie stelt op blz. 6 van hun betoog dat het college de MC niet hoefde in te schakelen als het college zelf geen aanwijzing wenste te doen.
Maar dat is niet het punt:
Het gaat erom dat een particulier een aanvraag doet. Op basis van de uitspraak van het college in 2011 had het college hoe dan ook de MC in moeten schakelen, los of zij zelf wilde aanwijzen of niet.
“Over het voornemen tot aanwijzing vraagt uw college ingevolge artikel 6, lid 1, van de verordening advies aan een gemeentelijke adviescommissie. Aangezien uw college niet voornemens is om het kerkelijk complex aan te wijzen als monument en in dat kader dus ook geen voornemen bekend heeft gemaakt, bestaat er naar het oordeel van de commissie geen grondslag of aanleiding om een dergelijk advies in te winnen.

>De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college:
We gaan inhoudelijk niet behandelen. Er blijft discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel

28-09-2021


Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel
Lokaal Belang was van plan er en gezellige en ontspannen kennismaking van te maken vanavond, 28 september 2021.
Een avond waarbij informele ontmoeting en kennismaking tussen vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Barneveld en Scherpenzeel centraal stond. Helaas hebben wij vandaag moeten besluiten niet te gaan. In onderstaand persbericht de redenen daarvoor.
Lokaal Belang is een voorstander van ontmoeting, informeel en formeel overleg. Een goede basis daarvoor is van belang.

Persbericht
De fractie van Lokaal Belang trekt zich terug van de informele bijeenkomst op 28 september a.s. waarbij vertegenwoordigers van de Barneveldse en Scherpenzeelse gemeenteraden informeel kennis met elkaar konden maken. De ingezonden brief van de heer Scheijgrond  in de Barneveldse Krant is daar de directe reden voor.

De heer Scheijgrond, als organisator, kiest er onder andere voor om, zonder overleg met het Presidium, een brief te sturen met daarin impliciet en expliciet kritiek op de keuzes van de twee partijen, GBS en SGP uit Scherpenzeel.

Hij wekt tevens de suggestie dat hij namens alle andere partijen spreekt; “Daarom is het belangrijk dat er nu eindelijk een kennismaking komt tussen Scherpenzeelse en Barneveldse raadsleden. Hiervoor is breed draagvlak. Alle Barneveldse en drie Scherpenzeelse partijen hechten hieraan” en hoe zaken in het verleden gegaan zouden zijn.

De afspraak was er een ontspannen en gezellig samenzijn van te maken, dus zeker geen politieke insteek. Maar blijkens de brief van de heer Scheijgrond heeft hij toch een iets andere agenda. Hij kiest ervoor om direct kritiek te uiten op de te respecteren keuzes van twee partijen.
Zij vertegenwoordigen de meerderheid van de samenleving van Scherpenzeel. Als het doel van de bijeenkomst daadwerkelijk ‘begrip, ontmoeting en verbinding’ is, is een dergelijke brief hoogst opmerkelijk.

Lokaal Belang wenst niet mee te doen aan dergelijke politieke spelletjes en zal daarom niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 28 september a.s.

Einde persbericht

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
26 okt  Commissie Bestuur  Raadzaal19.30u
27 okt  Commissie Samenleving  Raadzaal19.30u
28 okt  Commissie Grondgebied  Raadzaal19.30u
  10 nov    Gemeenteraad  Raadzaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter