Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met bijna 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video: Het team breidt uit; we hebben er weer 2 nieuwe Lokaal Belang-ers bij: Eshter Looij en Walenka Jansen. Zij stellen zich graag aan u voor. Ook meedenken, meedoen? Of zelfs raadslid worden? Meld u aan via www.lokaal-belang.com/doe-mee

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen winddossier

08-09-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in het winddossier.

Zoals bekend is Lokaal Belang groot voorstander van het behoud van ons mooie landschap en het beschermen van natuur. Daarnaast heeft de overheid een zorgplicht jegens haar inwoners. Lokaal Belang komt daarom graag op voor het welzijn en de gezondheid van inwoners. Het standpunt van Lokaal Belang over windmolens is genoegzaam bekend. Besturen is geen sinecure en daarbij horen afwegingen: Schuiven wij gecompliceerde gesprekken en debatten ver(der) voor ons uit, of kiezen wij ervoor om zo vlot mogelijk, transparant en met een open houding een onderwerp tegemoet te treden? Willen wij een overheid zijn die op tijd bijschakelt, nieuwe kennis en feiten direct bespreekt, afweegt en handelt naar bevinden? Waar zijn onze inwoners en de samenleving als geheel bij gebaat en in welke situatie?

Op 18 mei jl. vond de commissie samenleving over de RES plaats.Twee actiecomités waren aanwezig en maakten duidelijk dat ze het die avond niet specifiek over windmolens zouden hebben aangezien het onderwerp de RES betrof. Maar met name omdat zij de raad inhoudelijke brieven over windmolens hadden gestuurd en deze graag in een commissievergadering op detailniveau wilden bespreken. Wij zagen inhoudelijk aanleiding om deze brieven te agenderen en hebben op 26 mei jl. daarom een verzoek bij de agendacommissie ingediend om deze twee brieven in een commissievergadering te bespreken. Dit met name vanwege nieuwe kennis en feiten welke dan zouden kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling van de concept-structuurvisie. Dit verzoek is helaas bij meerderheid in de agendacommissie verworpen. Op 7 juli dienden wij opnieuw een verzoek in de beide brieven te bespreken mede gezien recente en betekenisvolle ontwikkelingen, namelijk die van de uitspraak van de Raad van State (RvS) (1). Een overheid die bezig is zeer ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving mogelijk te maken, wil toch zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan om helderheid te scheppen? Des te meer om te voorkomen dat kostbare tijd, belastinggeld en energie verspild wordt?

Vorige week, 1 september, kwam daar een derde ontwikkeling bij, namelijk een brief van het Actiecomité Windmolens Nee uit Voorthuizen, over hun stelling dat er, in tegenstelling tot wat het college tot dan toe uitdroeg, wel degelijk concrete windmolen-initiatieven zouden zijn waar ook de gemeente kennis van had. Voor tenminste 1 initiatief geldt dat er inderdaad sprake van was. Wij zijn om diverse redenen geschrokken van deze brief. Gezien al deze ontwikkelingen besloten wij het al bestaande agenderingsverzoek uit te breiden met deze laatste brief inclusief een brief van de Staatsecretaris aangaande de uitspraak van de RvS. Helaas heeft de meerderheid van de agendacommissie deze week opnieuw ons verzoek afgewezen. Mogelijk dat het een en ander aan bod kan komen in de commissievergadering van december, maar dat is niet zeker.
Al met al zijn wij dan als raad 6 á 7 maanden verder in de tijd. De raad gaat over zijn eigen agenda, dat wel. Wij vinden het echter onbegrijpelijk dat een raad, terwijl er zóveel aanleiding is vanuit zowel inwoners als landelijk, de discussie voor zich uitschuift en zichzelf niet in de gelegenheid stelt open en transparant kwesties te bespreken en de aanpak en/of inhoud bij te stellen. Dit in het belang van diezelfde inwoners en de samenleving als geheel! Is dit dan hoe men een gemeente wil besturen? Is dit hoe wij met de samenleving willen omgaan?
Wij kunnen daarom niet anders en voelen ons genoodzaakt alsnog schriftelijke vragen te stellen.
 

Initiatieven en informatie

 1. Lokaal Belang heeft meerdere malen gevraagd naar de ontwikkelingen van (eventuele) windmoleninitiatieven; voor het laatst op 22 juni 2021 commissie bestuur (2) Was u als college, nu wel of niet bekend met windmoleninitiatieven?
 2. Zo ja, per wanneer bent u van de afzonderlijke initiatieven op de hoogte geraakt? Dus, wanneer en hoe hebben de potentiële initiatiefnemers zich precies bij de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) gemeld en/of blijk gegeven van hun ideeën?
 3. Zijn er gesprekken gevoerd door de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) met potentiële initiatiefnemers buiten de genoemde ‘windgesprekken’? Zo ja, wanneer? U schrijft namelijk dat er “momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers zijn”. Maar dat zegt natuurlijk niets over eerdere gesprekken.
 4. Graag ontvangen wij per potentieel initiatief een uitvoerig overzicht met in ieder geval doch niet uitsluitend: gespreksdata, aanwezigen gesprek, inhoud gesprek, eventuele afspraken/toezeggingen, bijbehorende stukken (agenda’s, notities, memo’s, notulen, verslagen, overzichten etc.), de communicatie tussen de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) en potentiële initiatiefnemers die buiten de gesprekken zelf valt (dus mail, app, voicemail, sms etc.) die betrekking hebben op potentiële windmoleninitiatieven in de gemeente Barneveld.
 5. Hoeveel ‘potentiële initiatiefnemers’ hebben zich afzonderlijk tijdens de windgesprekken gemeld?
 6. Welke gespreksverslagen van de windgesprekken behoren bij de door het college genoemde ‘gebleken animo’ van potentiële initiatiefnemers? Graag ontvangen wij deze niet-geanonimiseerd en voorzien van datum. Bent u daartoe bereid?
 7. Bent u van mening dat u de vraag van Lokaal Belang van 22 juni jl., óók naar de geest van de vraag, werkelijk volledig en correct heeft beantwoord? U weet ongetwijfeld erg goed wat Lokaal Belang precies bedoelde met de vraag. Wij ervaren het antwoord in ieder geval met terugwerkende kracht als minimaal ontwijkend. Wij wijzen u nadrukkelijk op uw plicht, het actief en volledig informeren van raadsleden, óók als zij daarom vragen.
 8. De locatie, die nu geschikt is bevonden voor de windturbines (concept-structuurvisie), is eerder aangewezen als dé plek waar de railterminal gepositioneerd zou moeten worden. Betekent de aanwijzing voor de windturbinelocatie dat het college hiermee het plan van een railterminal in Barneveld definitief ten grave gedragen heeft? Wij gaan er overigens vanuit dat u niet antwoordt dat het één het ander niet uitsluit, want technisch gezien is dit onmogelijk.
 9. Wat betekent dit voor de Stuurgroep Railterminal (o.l.v. Dhr. Eikelenboom)?
 10. Zijn zij geïnformeerd over de plannen voor de windturbinelocatie en zo ja, hoe reageerden zij hierop?
 11. Waarom is er door de gemeente tot op de dag van vandaag geïnvesteerd (ook financieel) in deze Stuurgroep Railterminal als het college, naar wij aannemen, al enige tijd andere plannen heeft met deze locatie, namelijk het plaatsen van windturbines?


Initiatief 1 en 2

 1. Wij ontvangen graag uw uitgebreide inhoudelijke reactie op de door het actiecomité genoemde initiatieven 1 en 2 in hun brief van 1 september jl. met daarbij in ieder geval: Sinds wanneer bent u bekend met deze twee initiatieven?
 2. Voor de volledigheid voegen wij nog enkele detailvragen toe:
  a. Wij lezen dat het actiecomité de genoemde initiatiefnemers in mei dit jaar een aansprakelijkheidsstelling heeft gestuurd en dat daar niet inhoudelijk op zou zijn gereageerd doch dat ‘de gemeente nu eerst aan zet is’. In de Barneveldse Krant van 3 september komen de eigenaren van Bosch Beheer/Bosch Beton aan het woord en ontkennen dat ‘dit gesprek ooit in die hoedanigheid heeft plaatsgevonden’ (met de gemeente) en ontkennen betrokkenheid bij windmoleninitiatieven. Er zijn echter wel ‘gesprekken met mensen geweest’.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen de eigenaren of hun vertegenwoordigers van Bosch Beheer en/of Bosch Beton en/of hun beoogde mede-initiatiefnemer Eneco en de gemeente?
  b. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  c. Van initiatief 1 komt ook een vertegenwoordiger van TopWind aan het woord. Hij geeft aan dat er ‘gesprekken zijn geweest’ maar kwalificeert die als ‘pril’ om daarmee het ‘concreet’ zijn van het initiatief te weerleggen.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen TopWind en de gemeente?
  d. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  e. Ook uw wethouder weerlegt het bestaan van gesprekken omdat zij ‘niet concreet’ zouden zijn. Nu hebben wij geen behoefte aan definitiekwesties en misverstanden daarover. Maar dat er mogelijk gesprekken zijn tussen de gemeente en derden over de plaatsing van windmolens in onze gemeente, brengt ons wel weer terug bij vraag 1 en 7 van bovenstaande alinea.
  Graag een toelichting op de uitspraken van de wethouder.


Rol raadslid vs. initiatiefnemer
Deze vragen hebben betrekking op de uitingen over een gewaardeerd collega wat het delicaat maakt. Wij achten het wel belangrijk dat de vragen gesteld worden. Het is daarom extra belangrijk de vragen zorgvuldig te formuleren. Wij hechten er ook waarde aan te melden dat wij een goed gesprek hebben gehad met het betreffende raadslid om zijn kant van het verhaal te horen. De vragen betreffen met name uw rol in deze kwestie.

 1. In de brief van het actiecomité wordt melding gemaakt van ‘initiatief 1’ waarbij een raadslid, tevens fractievoorzitter, betrokken zou zijn als mede-initiatiefnemer. Dit blijkt te kloppen; het raadslid was inderdaad mede-initiatiefnemer van windmolens op/rond Harselaar; initiatief ‘Esvelderbeek’, tot 1 augustus jl.
  Sinds wanneer is het college precies op de hoogte van het feit dat dit raadslid mede-initiatiefnemer was?
 2. Heeft u formeel dan wel informeel gesprekken gevoerd met dit raadslid over zijn mede-initiatief voor de plaatsing van windmolens?
  Zo ja, wat is daaruit gekomen en eventueel over afgesproken?


Raad van State

 1. U bent bekend met de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni jl. betreffende het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. Het Europese recht dwingt de Nederlandse overheid om ook voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling te maken. Nu gelden er slechts algemene normen op basis van verouderde gegevens. Dit heeft Lokaal belang overigens al eerder vele malen aan de kaak gesteld (inbreng in vergaderingen, schriftelijke vragen). Het college vond dit echter niet relevant.
  Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland, zoals in onze gemeente Barneveld. Pas na deze beoordeling kan namelijk gebruik worden gemaakt van de (mogelijk gewijzigde) windturbinenormen. De gemeenteraad is bij een bestemmingsplan niet verplicht om aan te sluiten bij de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, maar kan eigen normen stellen, als deze normen maar goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan.
  a. Wat is het standpunt van het college inzake deze veranderde situatie door de uitspraak van de RvS?
  b. Wat is daarbij de inhoudelijke, ook juridische, onderbouwing?
  c. Gaat u afwachten tot de nieuwe windturbinenormen zijn vastgesteld? Graag een toelichting.
  d. Zo nee, gaat u dan uw eigen normen vaststellen? Op basis waarvan? Graag een toelichting.
 2. Bent u met ons van mening door nu toch door te zetten (concept-structuurvisie) u het risico neemt dat deze in de toekomst door de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS zullen worden afgewezen?
 3. Is uw beleidskeuze, namelijk het zonder pas op de plaats doorzetten van de ontwikkelingen van de (concept-)structuurvisie, wel ‘Raad-van-State-proof’? Helaas is in het verleden gebleken dat er, soms lastige dossiers, niet RvS-proof bleken, met alle gevolgen van dien.
 4. Deelt u onze mening dat er dan heel veel kostbare tijd, energie en belastinggeld verloren is gegaan?
 5. Bent u zich bewust dat u, door geen pas op de plaats te maken en geen goed onderbouwde tussenbeoordeling te doen op basis van de uitspraak van de RvS, veel extra maatschappelijke onrust, onzekerheid en frustratie in de samenleving teweeg brengt? Is dat ook wat u voor ogen hebt?
 6. a. Wat is de reden dat u, ondanks alle bezwaren, onrust, uitspraken, ontwikkelingen en los van wat de raad besluit, niet zelf een voorstel aan de raad doet en pas op de plaats te maken?
  b. Acht u dat, ook in het licht van met name de vragen 3, 4, 5 en 6, verstandig?


Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 8 september 2021


Voetnoten:

(1) “De regering zal een milieubeoordeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.”
(2) Antwoord van het college op rondvraag Lokaal Belang tijdens commissie bestuur op 22 juni jl.: “Er zijn momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers. In de windgesprekken is mogelijk wel met een of meerdere potentiële initiatiefnemers gesproken. Voor het college is het echter essentieel eerst duidelijkheid te hebben over de te hanteren kaders alvorens met de markt gesprekken worden gevoerd over concrete planinvullingen. De tijdens de windgesprekken gebleken animo is ambtelijk dan ook enkel ter kennisgeving aangenomen.”

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid en weigeren vergunning wijkfeest Oldenbarneveld (2)

23-08-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Er lijkt meer kapot te zijn gegaan dan alleen het wijkfeest Oldenbarneveld, denken wij. Na indiening van onze eerste schriftelijke vragen van 19 augustus jl., ontvingen wij op 20 augustus een afschrift van een aan u gerichte indringende brief van de voorzitter van het Wijkplatform Oldenbarneveld (WPF). Dit schrijven stipt een aantal punten aan die wij relevant achten ten aanzien van de samenwerking tussen de gemeente, haar inwoners en organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals wijkplatforms. Daarnaast zijn wij de afgelopen dagen veelvuldig benaderd met opmerkingen, emoties en zorgen rondom deze kwestie.

Dat het WPF uw besluit, mede in relatie met de Smaak & Sfeerdagen, als een klap in hun gezicht ervaren, kunnen wij goed begrijpen. Lokaal Belang is van mening dat de gemeente zich te allen tijde dienend en helpend behoort op te stellen. Het gemeentelijk beleid behoort daarnaast eensluidend en eerlijk te zijn, geen willekeur. Maar bovenal denken in kansen, wat er en hoe het wél kan. En wij willen een gemeente die vertrouwen heeft in de verantwoordelijkheid van inwoners. Wij hebben flinke twijfels of dit wel gebeurd is.
Bovenal heeft het convenant als doel de sociale samenhang, de sociale cohesie in, deze ook kwetsbare wijk, te verbeteren. Hier lijkt helaas het tegendeel gebeurd: verwijdering, wantrouwen, teleurstelling en cynisme in de gemeente. ‘’Er wordt met twee maten gemeten’’. Wat doet dat met u? Lokaal Belang vindt dit een gemiste kans, maar bovenal niet conform de eigen geformuleerde visie en het ondertekende convenant. Zie o.a. onze eerdere vragen. “Sociale cohesie en een sociaal vangnet zijn van het allergrootste belang in de strijd tegen armoede en cultureel onbegrip tussen mensen”. Lokaal Belang onderschrijft dit van harte. De gemeente Barneveld ook?

Vragen:

15. Wat doet deze kwestie met u?
16. Wij verzoeken u het WPF een reactiebrief te sturen met een uitgebreide inhoudelijke reactie op, in ieder geval, maar niet uitsluitend, de door de voorzitter genoemde punten. Bent u daartoe bereid?
17. Zo ja, dan verzoeken wij u een afschrift van uw reactiebrief naar de gehele raad te zenden. Bent u daartoe bereid?
18. Indien blijkt dat er van de kant van de gemeente onvolkomenheden zijn (zijnde: niet gewerkt volgens de eigen visie van de gemeente Barneveld en het convenant; e/o niet dienend en helpend zijn; e/o niet denken en handelen in kansen; e/o alles in lijn met voorgaande) in het voortraject en de afwikkeling van de vergunningsaanvraag, gaat u dan excuses aanbieden aan het WPF en de wijk Oldenbarneveld?
NB. Het feit dat het WPF zich door de reactie van de gemeente genoodzaakt achtte het wijkfeest af te blazen, mag geen argument zijn om de verantwoordelijkheid van de gemeente in het voortraject en de afhandeling bij het WPF neer te leggen en daardoor af te zien van excuses richting het WPF.
19. Lokaal Belang maakt helaas uit de reacties op dat er sprake is van een beschadiging van het vertrouwen van de inwoners van de wijk Oldenbarneveld in de gemeente. Dat vindt Lokaal Belang bijzonder spijtig. Op welke wijze gaat u het vertrouwen van deze inwoners, inclusief het WPF, herstellen?

Wij hopen op een zeer spoedige beantwoording van zowel onze vragen als een spoedig schrijven van een reactiebrief aan het WPF. Onder andere omdat ons doel is dat u als college op zoek gaat naar mogelijkheden en uw hulp aanbiedt voor een wijkfeest Oldenbarneveld op korte termijn.

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 augustus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid (1)

20-08-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Helaas is de zomervakantie voor velen anders dan voorgesteld. Reizen is moeilijker, evenementen zijn aan voorwaarden verbonden. Toch heeft de gemeente Barneveld kunnen genieten van bijvoorbeeld de kermis in Voorthuizen, Bennie de Boswachter, zomermarkt XXL en de wekelijkse marktboodschappen en sporten zijn ook mogelijk. Mogelijkheden dus, mogelijkheden om op een kleinschalige manier plezier te beleven, elkaar te ontmoeten en te verbinden. Wij zijn blij hier voor een deel de kernwaarden van de gemeente Barneveld te ontwaren; Gastvrij, Ondernemend, Verbindend en Wendbaar, vervat in de slogan ‘Blij met Barneveld’ die een ‘positieve klantbeleving’ moet opleveren (website gemeente). Lokaal Belang heeft als een van de 3 kernwaarden ‘kansen’ geformuleerd. Kansen voor inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Dat vraagt een proactieve en creatieve manier van denken en in ieder geval de wil om op deze wijze te denken en te handelen.

U spreekt vaak uit ‘sociale samenhang’ erg belangrijk te vinden. Begin dit jaar werd hiervoor nog een convenant ondertekend (BK, 28-2-’21) waarmee betrokkenen (zoals het wijkplatform en de gemeente) zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang. Verder sprak u uit het nieuwe ‘gebiedsgerichte werken’ in de praktijk te willen brengen om “zo vooral verbeteringen sneller door te kunnen voeren en frustratie te voorkomen. Dat laatste hebben we in het verleden helaas wel gezien, dat mensen met goede plannen kwamen om iets in hun eigen omgeving te verbeteren, maar bij de gemeente tegen een muur aanliepen, waardoor initiatieven vastliepen (BK, 21-6-’21) .”

In de krant van 17 augustus lazen wij dat het wijkfeest in de wijk Oldenbarneveld niet kan doorgaan omdat gemeente geen toestemming heeft gegeven en dus geen vergunning heeft verstrekt. In het artikel worden geen concrete redenen beschreven behalve dat het niet zou voldoen aan de coronamaatregelen. Er wordt gesteld dat het wijkplatform toegangstesten had moeten regelen om het feest (kleedjesmarkt, stands met etenswaren, sportdemonstraties, muziek) door te kunnen laten gaan. Het is spijtig te moeten horen dat het wijkplatform ervaarde niet ander te kunnen dan het wijkfeest af te zeggen.

Wij hebben begrip voor de het feit dat er in coronatijd maatregelen zijn om de coronacrisis te bedwingen. Daarnaast achten wij het van belang dat de regels redelijk en begrijpelijk moeten zijn. Voor zover ons bekend en ook op de website van de overheid te vinden is (bijlage 2) zijn evenementen die doorstroomlocaties zijn, zoals kermissen ed., toegestaan zonder toegangstesten mits de organisatoren zorgen dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter. Vorig jaar vond dit wijkfeest ook plaats en hield men zich, wordt gesteld, goed aan de 1,5 meter regel.

Wij hebben navraag gedaan bij betrokkenen en dat levert de volgende vragen op:

 1. Waarom is dit wijkfeest niet door het college toegestaan?
 2. Is het college bekend met de uitzonderingsmogelijkheden (zie bijlage 2)?
 3. Waarom is er, kennelijk, niet gekozen voor het toestaan van dit kleinschalige evenement als zijnde een doorstroomlocatie? Waar en bij wie is dit precies misgegaan?
 4. Is er met het wijkplatform meegedacht (verbindend, wendbaar) en overleg geweest op welke wijze en met eventuele eenvoudige en tevens redelijke aanpassingen, het wijkfeest wel doorgang kon vinden?
  Oftewel, denken in kansen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat is daar uit gekomen?
 5. Heeft het wijkplatform redelijke kansen gekregen om, tevens redelijke, aanpassingen te kunnen doen?
 6. Is het college van mening dat zij zich, in relatie tot het convenant (“zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang”) tot het uiterste hebben ingespannen om gezamenlijk met het wijkplatform het wijkfeest mogelijk te maken? Graag een toelichting.
 7. Denkt u dat frustratie bij het wijkplatform voorkomen is en dat zij de positieve klantbeleving hebben mogen ervaren?
 8. Is het college zich ervan bewust dat de organisatie, het wijkplatform en andere vrijwilligers, zich geheel in hun eigen tijd inzetten voor het welzijn en de sociale samenhang in de wijk?
 9. Is het college het met ons eens dat juist inwoners die zich belangeloos voor de samenleving inzetten, dienstbaar, conform de eigen kernwaarden en helpend tegemoet getreden moeten worden?
 10. Is het college van mening dat dit in deze kwestie ook is gebeurd?
 11. Is het college het met ons eens dat als weekmarkten, zomermarkten, kermissen en zelfs het smaak & sfeerfeest doorgang kunnen vinden, er gezocht moet worden naar de redelijke mogelijkheden om een vrij kleinschalig en min of meer overeenkomend wijkfeest als genoemd, doorgang te kunnen laten vinden?
 12. Is er tussen de verschillende afdelingen van de gemeente Barneveld die te maken hebben met vergunningen goed en constructief overleg, gebaseerd op de kernwaarden en zijn al deze afdelingen doordrongen van o.a. de kernwaarden en het convenant?
 13. Welke verbeteringen ziet het college in de eigen organisatie en tussen de verschillende afdelingen die te maken hebben met vergunningenbeleid in relatie tot de kernwaarden, sociale samenhang, vrijwilligers en denken in kansen?
 14. Is het college bereid om samen met het wijkplatform zich in te spannen op redelijk korte termijn, binnen de regels, een alternatief wijkfeest mogelijk te maken?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 19 augustus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over ondersteuning Floralia Voorthuizen

13-07-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de knelpunten voor de Floralia in Voorthuizen.

De Floralia Voorthuizen zorgt jaarlijks voor veel sociale contacten binnen (momenteel) 8 bouwgroepen/wijken. Floralia wenst overigens een uitbreiding van het aantal teams; het waren er eerst tenminste 12. In het ontwerp- en opbouwtraject gaat het om zo’n 80 mensen, in de corsoweek zelf om ca. 1.000 inwoners van Voorthuizen die hier actief aan deelnemen. Dit om het corso elk jaar weer groots te laten zijn met een bezoekersaantal van 30.000 tot 40.000 mensen, waarmee onze gemeente op een prachtige manier op de kaart wordt gezet. Ook op en top sociale cohesie in dit mooie dorp, wat wij erg waardevol vinden! Wij zijn dan ook altijd graag aanwezig om deze prachtige kunstwerken te bekijken.

Eind dit jaar wordt bekend of de gezamenlijke corso's van Nederland op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco worden toegevoegd en als gemeente zouden we dat toch ook in stand willen houden. Toch? Floralia Voorthuizen heeft in ieder geval het verzoek daartoe, mede met andere corso’s, ingediend.

Nu is er een probleem ontstaan, doordat tenminste 4 van de 8 bouwgroepen (corsoteams) op zoek moeten naar een andere locatie voor het bouwen van de wagens. Dit wordt veroorzaakt door de handel in sloopmeters waardoor stallen die men tot voor kort mocht gebruiken, gesloopt worden. Momenteel kunnen 2 bouwgroepen gebruik maken van het gebouw van de Oranjevereniging. Doordat het afgelopen en dit jaar niet gaat om complete wagens (i.v.m. corona) maar om mozaïeken, kunnen deze 2 groepen daarmee vooralsnog uit de voeten, maar dat zegt niets over de andere groepen en volgende jaren waar er hopelijk weer wagens mogelijk zijn. Overigens heeft een van de bouwgroepen uit zorg al aangegeven te overwegen het onderstel van de wagen te verkopen, wat een toekomstige wagen sowieso blokkeert.

Zaterdag 3 juli stond er een artikel in de Barneveldse Krant over de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen. Tevens is daarin vermeld dat mogelijk andere verenigingen gebruik kunnen maken van de nieuw te bouwen hal. Ook vandaag is er een bericht verschenen over dit onderwerp.

Om te kijken of er iets voor dit mooie evenement gedaan kan worden, stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente, in het kader van de mogelijke plaatsing op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed, het corso, ‘Floralia Voorthuizen’, redelijkerwijs moeten (blijven) ondersteunen? Zeker als zij praktische knelpunten ervaren (niet zijnde gebrek aan vrijwilligers)?
 2. De verschillende bouwgroepen hebben gedurende het jaar opslagruimte nodig voor hun materialen en vanaf maart elk jaar een ruimte om te kunnen bouwen. Het nieuwe Oranjevereniging gebouw zal nooit toereikend zijn voor alle bouwgroepen. Is er een mogelijkheid dat de gemeente hier wellicht een ondersteunende rol in kan vervullen door het tijdelijk beschikbaar stellen van ruimte? Het hele plan voor nieuwbouw van het Oranjevereniging gebouw gaat nog wel even duren en het locatie probleem is er nu en zal in de toekomst nog groter worden.
 3. Indien er geen mogelijkheid is om te helpen met het oplossen van het ruimteprobleem, is er dan een mogelijkheid de bouwgroepen te compenseren voor de extra te maken kosten voor te huren ruimtes?

In samenwerking met Sjoerd van Amerongen (raadscommissielid) en in afwachting van uw reactie,

vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 13 juli 2021

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
16 sep  Cie Grond: Inspraak Pastoriebos  Raadzaal20.30u
21 sep  Commissie Bestuur  Raadzaal19.30u
22 sep  Commissie Samenleving  Raadzaal19.30u
23 sep  Commissie Grondgebied  Raadzaal19.30u
  6 okt  Gemeenteraad  Raadzaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter