Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Missie en Visie

content image

Partijleider Mijntje Pluimers:
"Onze missie en visie zijn gericht op groei én koesteren wat van waarde is. Het biedt alle ingrediënten als meetlat voor toekomstige besluiten in de gemeenteraad.
Het programma is blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook het voorwoord van het programma). Het is een breed gedragen en gebalanceerd programma, gebaseerd op onze waarden en visie, dat bijdraagt aan een nog betere en mooiere gemeente Barneveld. Ik ga vol vertrouwen met mijn team en onze visie verder aan de slag met Lokaal Belang.“

Missie

Lokaal Belang wil de grootste partij van de gemeente Barneveld worden en zich samen met inwoners en bedrijven inzetten voor deze prachtige gemeente zodat het voor iedereen een plezier is hier te wonen, te werken en te ondernemen. Hierbij hoort zeker ook een schoon, groen en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een lokale partij die staat voor een degelijk sociaal- en economisch beleid. Lokaal Belang is een praktische en no-nonsense partij die zeer betrokken is bij het wel en wee van de in de gemeente Barneveld wonende inwoners en bedrijven.

Lokaal Belang wil een gemeente die inwoners en bedrijven zo goed mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun doelen en hun ontwikkelpotentieel en zorg biedt aan hen die dat nodig hebben.

Lokaal Belang komt op voor de democratische rechten van inwoners van onze gemeente. Wij willen niet meewerken aan het overhevelen van bevoegdheden van deze gemeente en dus van haar inwoners, naar samenwerkingsverbanden waarop inwoners geen invloed hebben. En wij zetten ons in voor een goede, open en eerlijke communicatie tussen de gemeentelijke overheid en haar inwoners en de mogelijkheden van inspraak.

content image

Visie

Lokaal Belang Gemeente Barneveld wil:

Betrokkenheid

 • Een gemeente die sterk betrokken is bij haar inwoners en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met inwoners en bedrijven ontstaat wederzijdse inspiratie en kunnen alle belangen beter worden afgewogen.
 • Betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de gemeente, want “de gemeente” dat zijn wij met z’n allen en daarom dragen we samen verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom willen wij stimuleren dat inwoners en bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
 • Een gemeente die zich focust op het belang van haar inwoners en bedrijven, het lokale belang dus, en zich waar mogelijk dienend opstelt. Een gemeente ook die waakt over de democratische rechten van haar inwoners en daarom geen beleidsbevoegdheden overhevelt naar samenwerkingsverbanden waarop haar inwoners geen invloed hebben.

Kwaliteit

 • Een gemeente met een zeer goed, effectief, efficiënt, klantgericht en no-nonsense bestuur zodat de beperkte middelen zo goed mogelijk worden ingezet; iedere euro kan immers maar een keer worden uitgegeven. De gemeente moet hiervoor kunnen beschikken over mensen die de kwaliteiten hebben om dit werk goed te kunnen doen.
 • Bij een zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen, werken en leven hoort nadrukkelijk ook het laag houden van de belastingen en aandacht voor een groen, duurzaam en veilig leefmilieu. Ook bij duurzaamheid moet steeds goed worden gekeken naar draagvlak, efficiëntie en leefmilieu.
 • Een gemeente die veilig is, want veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nuttig en/of nodig willen wij investeren in veiligheid.
 • Een gemeente die tijdig, helder, transparant en zo volledig mogelijk met haar inwoners en bedrijven communiceert.
 • Voor Lokaal Belang is integriteit van het allergrootste belang. Onze gemeente moet betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en integer zijn. Onze inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op een bestuur dat voldoet aan deze eisen.

Kansen

 • Lokaal Belang wil werken aan een krachtige en uitdagende samenleving, zodat de samenleving als geheel tot ontwikkeling kan komen. Waar mogelijk moet de gemeente hiervoor kansen creëren en voorwaarden scheppen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de inwoners om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn en de geboden kansen optimaal te gebruiken om zo hun eigen dagelijks leven te verbeteren.
 • Lokaal Belang wil zich sterk maken voor hen die hulp of zorg nodig hebben, zodat er voldoende kwalitatief goede zorg voor hen is en iedereen de kans krijgt om mee te doen. Lokaal Belang wil ook nieuwe en creatieve wegen onderzoeken om inwoners te helpen geheel of ten dele in hun eigen levensonderhoud te voorzien.