Gemeente Barneveld

 Politieke partij

LB over energie

content image

Realistisch energiebeleid
De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee om gaan. Wij hebben allemaal energie van deze aarde nodig. Maar hoe doen wij dat en hoe houden wij de balans tussen de vraag naar energie en de bescherming van onze aarde en het milieu? Het is daarom verstandig om te bekijken hoe wij als gemeente omgaan met onze energievoorziening en ons energiegebruik. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang.

content image

Duurzaamheid
Lokaal Belang wil een duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen onnodig hoge belastingen met zich meebrengt. Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de burgers van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie en het voorkomen van milieuvervuiling.  
 
Landelijk geldt als norm dat in 2020 14% en in 2023 16% van de energieopwekking duurzaam moet zijn en per jaar 1,5% energieverbruik moet worden bespaard. In Barneveld heeft de meerderheid van de gemeenteraad er voor gekozen om die norm te verhogen naar respectievelijk 20% in 2020 en 2% besparing per jaar. Het is de vraag of dit wel realistisch is, gelet op het feit dat in het recente verleden ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en PBL ( Plan Bureau voor de Leefomgeving) hebben geprognotiseerd dat de landelijke doelstelling niet haalbaar is. 
Lokaal Belang wil dat de gemeente Barneveld zich niet blind staart op al dan niet realistische doelstellingen. Belangrijker is dat we doen wat kan en zinnig is, met als leidraad en randvoorwaarde het welzijn van onze burgers. Het is een feit dat de technische ontwikkelingen razendsnel gaan en het is dus niet verstandig dat overheden zichzelf beleidsmatig voor vele jaren vastleggen. Dat wat nu een goede oplossing lijkt, kan over 2 jaar al weer helemaal achterhaald zijn. 

Lokaal Belang Alternatieve Energiemix 2.0
Vanuit onze missie en visie hebben wij in 2018 ons verkiezingsprogramma gepresenteerd waarbij wij in hoofdstuk 5 ruim aandacht besteden aan ´milieu en duurzaamheid´.  De tijd staat echter niet stil. Lokaal Belang is een toekomstgerichte en constructieve partij en het verkiezingsprogramma is een richting. Dat betekent dat als er zich nieuwe onderbouwde inzichten voordoen, Lokaal Belang daarvoor de ogen niet sluit, maar daarnaar handelt. In samenwerking met anderen wil Lokaal Belang graag verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners.  

Sinds de verkiezingen is Lokaal Belang intensief met het onderwerp bezig. Wij hebben bijvoorbeeld in 2018 een ´alternatieve energiemix´ geschreven en hebben deze in 2020 geupdatet. Wij vinden het belangrijk te laten zien hoe het in onze ogen anders kan. Wij zijn voor duurzaamheid en voor verstandige, realistische en maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Deze maatregelen moeten wel echt helpen, inwoners en het landschap zo veel mogelijk beschermen en respecteren en op een democratische wijze tot stand gekomen zijn.

content image

Bijdragen Lokaal Belang energie
Verder hebben wij tal van voorstellen ingediend, vragen gesteld en bijdragen geleverd aan de belangrijke discussie over het energie- en duurzaamheidsvraagstuk en dat zullen wij ook blijven doen. Wij vinden het erg belangrijk om ons goed en inhoudelijk te verdiepen op een onderwerp en wetenschappelijke inzichten en ervaringen mee te nemen in onze afwegingen. Als volksvertegenwoordigers moeten wij namelijk belangrijke en ingrijpende beslissingen nemen die van invloed zijn op onze inwoners en hele samenleving. We hebben daarbij oog en oor voor wensen en meningen van onze inwoners; voor hen doen we het tenslotte.Tot slot vinden wij het erg belangrijk dat de besluiten op een transparante, onderbouwde en democratische wijze tot stand komen. Dat is wat onze samenleving verdient. Lees meer over onze inzet voor energie.

content image

Windenergie
​Lokaal Belang vindt dat windmolens industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windmolens niet thuis in de nabijheid van woningen, mooie recreatiegebieden zoals Zeumeren, Terschuur, Zwartebroek etc. of versnipperd over het mooie en evenzeer toeristische buitengebied. Gelet op de bevolkingsdichtheid van onze gemeente, en de relatief lage windintensiteit, is Lokaal Belang van mening dat onze gemeente niet geschikt is voor het plaatsen van grote windmolens. Lokaal Belang zal zich daarom inzetten om het plaatsen van windmolens in onze gemeente te voorkomen en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie. Lees hier meer over onze bijdragen over windenergie.

Het initiatief voor windmolens bij Zeumeren laat zien dat aan het plaatsen van windmolens op land grote haken en ogen zitten. Het actiecomité tegen windmolens Voorthuizen heeft onderbouwd dat windmolens – i.c. met een ashoogte van 160 m en tiphoogte van 235 m - voor erg veel overlast zorgen tot kilometers ver in de omtrek.  

De in januari 2020 gepresenteerde MER (Milieu Effect Analyse) als bouwsteen voor de ontwikkeling van de 'structuurvisie windenergie in de gemeente Barneveld' (planning september/oktober 2020) liet zien dat er potentieel 13 technisch mogelijke locaties in onze gemeente voor windturbines zijn. Begrijpelijkerwijs heeft dat voor onrust gezorgd. Begin februari heeft Lokaal Belang haar visie gegeven op deze MER en vlak daarna schriftelijke vragen gesteld. Wij maken ons grote zorgen over de betekenis en juridische status van zowel de MER als de in ontwikkeling zijnde structuurvisie die als doel heeft windturbines in onze mooie gemeente mogelijk te maken. Wij willen het eerlijke verhaal over windturbines voor onze inwoners en zullen ons daarvoor blijven inzetten. 
 
Indien er toch windmolens worden geplaatst, moet de gemeente ook regelen dat omwonenden die schade lijden, bijvoorbeeld in de vorm van vermindering van de waarde van hun huis, door de initiatiefnemers worden gecompenseerd. Het is immers niet rechtvaardig dat de kosten van verduurzaming bij een toevallige kleine groep mensen terecht komen. Die kosten moeten worden gedragen door hen die met deze windmolens geld verdienen en /of de samenleving als geheel.
 
Verder gaan de ontwikkelingen inzake duurzame energie razendsnel en is het van belang om daar steeds flexibel op in te springen.
De windmolens op zee hebben inmiddels zo’n hoge efficiency, dat zij zonder subsidie kunnen worden geëxploiteerd. Door de ontwikkelingen op zee zullen verdere windmolens op land dan ook niet meer noodzakelijk zijn.