Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H5 Verkeer en Infrastructuur

Het veilig kunnen bereiken van je huis, je werk, je school, je sport, winkels, vrienden en familie is belangrijk. Een goede en veilige infrastructuur is bij uitstek een kerntaak van de gemeente. Uitstekende, goed onderhouden wegen, fiets- en voetpaden behoren daarom door de gehele gemeente Barneveld aanwezig te zijn. Daarbij is voortdurende monitoring op kwaliteit en verkeersveiligheid een voorwaarde. Ook de wegen in het buitengebied verdienen deze aandacht.

De kwaliteit van de wegen blijft om allerlei redenen ver onder het gewenste niveau steken en ook de ongevallencijfers zijn helaas niet gunstig voor Barneveld: Barneveld staat in de landelijke top-12 van gemeenten met het hoogste aantal ongevallen per inwoner. In de provincie Gelderland staat Barneveld in de top 5 van gemeenten met de meeste ongelukken: 622 (Onderzoek Independer, oktober 2021). Daarnaast heeft de gemeente Barneveld de ambitie te groeien naar 85.000 inwoners, wat ongetwijfeld zal leiden tot een groei van het (auto)verkeer. Het wordt een grote uitdaging en opgave om al het verkeer in goede banen te leiden, zeker gezien de knelpunten die er op dit moment al zijn. Lokaal Belang heeft de afgelopen 4 jaar vaak aandacht gevraagd voor onveilige verkeerssituaties, het onderhoudsniveau van wegen en voor infrastructurele projecten. Dit zijn belangrijk thema’s, waar we als Lokaal Belang bovenop blijven zitten.

content image

Centrumring Barneveld

content image

5.1 Kwaliteit

Kennis en kunde
Het CROW, een gerespecteerde kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer biedt heldere richtlijnen en uitgangspunten. Dit geeft de gemeente goede kaders voor de kwaliteit en de veiligheid van de aan te leggen of her in te richten wegen en fietspaden. De gemeente moet zo veel mogelijk uitgaan van deze kennis en kunde. Slechts bij zwaarwegende argumenten, zoals veiligheid, kan worden afgeweken van de richtlijnen. Tenslotte, het CROW monitort voortdurend de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en infrastructuur.

GVVP
De gemeente Barneveld werkt met een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP), een integraal beleidsplan dat richting geeft aangaande investeringen in en plannen rond mobiliteit en infrastructuur. Hierin zijn o.a. onderzoeken en maatregelen opgenomen die gericht zijn op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Lokaal Belang vindt het van essentieel belang dat er ruimte is om in te kunnen spelen op de actualiteit en dat er zaken kunnen worden toegevoegd aan de jaarlijkse maatregelenpakketten. Het kan namelijk niet zo zijn dat knelpunten niet worden aangepakt, omdat deze niet in het GVVP zijn opgenomen. Omgekeerd geldt precies hetzelfde. Als blijkt dat een plan bij nader inzien toch geen goed plan is, moet het niet doorgedrukt worden omdat het nu eenmaal in het GVVP staat. Het GVVP moet dus dynamisch zijn; het is een voorlopige keuze, richtinggevend en geen keurslijf. Veiligheid van onze inwoners, bereikbaarheid van en naar onze gemeente en realiteitszin staan hierbij voorop. Lokaal Belang ziet graag een voortzetting van het GVVP in de volgende collegeperiode.

Enquêtes inwoners
Om goed op de hoogte te zijn van wat er bij onze inwoners leeft m.b.t. verkeer en infrastructurele kwesties, wat bijvoorbeeld de verkeersonveilige plekken zijn, pleit Lokaal Belang voor enquêtes in de verschillende dorpskernen. Deze inventarisatie is medebepalend bij de prioritering van uit te voeren maatregelen. Plaatselijke Belangen en wijkplatforms weten hun weg naar de gemeente vaak wel te vinden, maar dat geldt lang niet altijd voor individuele inwoners of een groepje buren die bijvoorbeeld te maken hebben met een gevaarlijke verkeerssituatie. Inwoners zijn de ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat er speelt. Door hulp in te roepen van inwoners en ze mee te laten denken, werken we samen aan een verbetering in hun directe leefomgeving.

Onderhoudsniveau wegen op basisniveau
De kwaliteit van de wegen in onze gemeente moet echt beter en vraagt extra aandacht. De laatste rapportages laten zien dat op alle verhardingen het ambitieniveau bij lange na niet wordt gehaald; de kwaliteit is na een eerdere voorzichtige stijging zelfs weer afgenomen. Met een rapportcijfer 4,3 voor de kwaliteit van het asfalt kunnen we er niet omheen dat het dramatisch gesteld is met de toestand van onze wegen. Lokaal Belang wil deze neerwaartse spiraal zo spoedig mogelijk doorbreken. Voorkomen moet worden dat er discomfort, hinder en onveilige situaties ontstaan voor onze inwoners. Er moet dan ook een goed plan komen. Lokaal Belang houdt vast aan de eerder door de raad vastgestelde ambitie (alle wegen op basisniveau) en is bereid hierin te investeren. Het is onwenselijk dat onderhoud telkens wordt uitgesteld vanwege de wens van de gemeente tot integrale aanpak van werkzaamheden.

content image

5.2 Bereikbaarheid

Doorstroming
Naast de kwaliteit van de infrastructuur zelf, is het van groot belang dat alle dorpskernen, woonwijken en ook de bedrijventerreinen van onze gemeente goed bereikbaar zijn. De gemeente wil doorgroeien. Zowel als woonlocatie als bedrijvenlocatie. Daarbij hoort een goede infrastructuur. Om vlot door, van en naar de gemeente te komen moeten er zo min mogelijk verkeersbelemmeringen (zoals files) zijn. Dit gaat anders ten koste van de kwaliteit van wonen en werken. Onze gemeente kenmerkt zich door bedrijvigheid. Een goede doorstroming is dus ook van economisch belang. Lokaal Belang waarschuwt al langer voor een infrastructureel infarct in onze gemeente, vooral ook op en rond de Harselaar. Daarom zijn we huiverig voor ontwikkelingen die flink wat extra vrachtwagenbewegingen met zich mee gaan brengen, zoals een railterminal.

Overvolle wegen door railterminal
Lokaal Belang is een tegenstander van de komst van een railterminal. Deze railterminal zal vele tienduizenden (exclusief overslag en groei) extra vrachtwagenbewegingen voor onze gemeente opleveren. Het is een illusie te denken dat alle vrachtwagens netjes via de afslag A1 Harselaar zullen gaan rijden. Zo verwachten wij veel extra vrachtverkeer via de A30 afslag Scherpenzeel/Barneveld. En veel extra vrachtverkeer via Voorthuizen van vrachtverkeer dat via Ermelo en Putten naar de nieuwe railterminal. Tenslotte zullen bij drukte op de A1 veel vrachtwagens via de sluiproute Stroe-Kootwijkerbroek gaan rijden en daarbij kiezen voor de afrit Stroe op de A1. Onze gemeente heeft een sterke en robuuste economie. Een nieuwe railterminal is echt niet nodig om onze toch al sterke economie een nieuwe impuls te geven maar gaat, als zij komt, helaas zorgen voor veel extra overlast op onze toch al overvolle wegen. Dit is niet in het belang van onze ondernemers.

content image

Garderen vrachtwagenluw
Als enige partij heeft Lokaal Belang gepleit voor een vrachtwagenverbod voor de kern Garderen en zich daar ook flink voor ingezet door o.a. zelf tellingen te organiseren en het resultaat daarvan aan te bieden aan het provinciebestuur in Arnhem en aan het college van de gemeente Barneveld. Helaas zonder het gewenste resultaat. Ondanks de mooie beloftes in het coalitieakkoord (‘extra aandacht voor ontmoedigen van doorgaand vrachtverkeer‘) is het college de afgelopen 4 jaar niet verder gekomen dan 4 tekstkarren en twee onderzoeken. Lokaal Belang gaat zich de komende jaren wederom inzetten voor een vrachtwagenverbod specifiek op een klein gedeelte van de Hogesteeg en ziet dat als een belangrijke sleutel tot de oplossing. Namelijk een vrachtwagenverbod in 2 richtingen vanaf de rotonde bij Restaurant Zondag tot aan de inrit van Hotel Groot Heideborgh, een tracé van 400 meter. Wij verwachten dat het grootste deel van het sluipverkeer dat nu nog gebruik maakt van deze route daarmee zal verdwijnen. Dit is allereerst goed voor de inwoners van Garderen die al jaren lijden onder dit probleem, maar ook goed voor de (toeristische) aantrekkelijkheid van het dorp.

5.3 Nieuwe infrastructuur

Lokaal Belang pleit ervoor dat daar waar blijvende infrastructurele knelpunten dreigen te ontstaan, er geïnvesteerd wordt in en gewerkt wordt aan adequate oplossingen, zoals een nieuwe rondweg en goede ontsluitingswegen. Echter, deze oplossingen mogen niet leiden tot nieuwe knelpunten in bijvoorbeeld andere dorpskernen.

Oostelijke rondweg
In het proces om te komen tot het doortrekken van de oostelijke rondweg in Barneveld zal een trajectkeuze moeten worden gemaakt. Daarbij spelen diverse factoren een rol. Lokaal Belang vindt voldoende draagvlak en een goede landschappelijke inpassing belangrijk. Nut en noodzaak moeten duidelijk zijn; de inwoners van de kernen moeten duidelijk profijt hebben van deze rondweg. Vooralsnog is Lokaal Belang voor een snelle aanleg van de Oostelijke rondweg als daarmee het doorgaande (vracht)verkeer over de Lunterseweg en de Stationsweg fors gaat afnemen. Deze rondweg is in de eerste plaats bedoeld voor eigen inwoners en ondernemers. Wat wij dus niet willen is dat hiermee een nieuwe sluiproute via Stroe en Kootwijkerbroek ontstaat om knooppunt A1/A30 te omzeilen. Ook moet er duidelijkheid komen hoe deze rondweg gefinancierd moet gaan worden, aangezien er niet voor gespaard is hetgeen Lokaal Belang betreurt.

A1-A30
De verkeerssituatie op het knooppunt A1-A30 wordt voor onze gemeente steeds nijpender. Files worden langer, beginnen vroeger, eindigen later en zorgen voor veel economische schade voor onze gemeente omdat de bereikbaarheid steeds vaker in het geding komt. Voor Lokaal Belang is het absoluut noodzakelijk dat de belangen van de bedrijven ter plaatse én de bereikbaarheid van Barneveld, Voorthuizen, Terschuur en Zwartebroek, bij alle discussies over oplossingen een prominente rol spelen. Lokaal Belang wil aandacht voor de invloed van de volgordelijkheid van de projecten A1/A30 en de Oostelijke rondweg.

Nieuwbouw en/of verbouw
Bij nieuwbouw (of herstructurering) van woonwijken, scholen, bedrijventerreinen etc. behoort te allen tijde de infrastructuur voorafgaande aan de daadwerkelijke bouw goed geregeld te zijn, als voorwaarde om te kunnen starten met de bouw. Bij de ontsluiting van nieuwe woonwijken dient het effect op omliggende straten en wegen goed meegewogen te worden.

content image

Hoenderlaan, mogelijk onderdeel van de Oostelijke rondweg

5.4 Communicatie, participatie en planning

Een tijdige, duidelijke en volledige communicatie over infrastructurele projecten is van groot belang, zodat inwoners en ondernemers niet voor verrassingen komen te staan. De gemeente zet steeds meer in op bewonersparticipatie in een vroeg stadium. Dat juicht Lokaal Belang van harte toe. We hebben de afgelopen 4 jaar vaak verzocht om het vroegtijdig betrekken van aanwonenden bij de uitwerking van plannen.

Een goede afstemming, organisatie en spreiding van diverse projecten is een voorwaarde. Enige hinder is niet altijd te voorkomen, maar de gemeente mag op het gebied van verkeer niet op slot komen te zitten. Het is onacceptabel wanneer te veel projecten in dezelfde woonkern op hetzelfde moment worden uitgevoerd en niet op elkaar zijn afgestemd. Dat levert terechte grote ergernis op bij inwoners en bedrijven. Een uitstekende planning is daarom een voorwaarde bij infrastructurele projecten. Lokaal Belang wil dan ook dat binnen de organisatie ‘regie infrastructurele projecten’ speciale aandacht heeft en dat er voor inwoners en bedrijven een duidelijk aanspreekpunt/contactpersoon is voor de betreffende projecten.

5.5 Fietspaden en zebrapaden

content image

Veilige fietspaden zijn essentieel vooral voor onze kinderen, maar ook voor alle andere inwoners van onze gemeente. De laatste jaren zijn ouderen meer gaan fietsen door de introductie van de e-bike. Daar waar er kansen liggen een verbetering op het gebied van veiligheid voor bestaande fietspaden te realiseren, zal de gemeente, wat Lokaal Belang betreft, op inzetten en in investeren.

Bij de aanleg van nieuwe fietspaden zullen alle mogelijkheden worden aangegrepen om veilige fietspaden te realiseren. Echter, indien er goede fietspaden liggen, zullen er geen grootschalige en onnodige investeringen in deze fietspaden worden gedaan. Zeker als het gaat om verbreding van fietspaden, willen we dat nut en noodzaak duidelijk in kaart wordt gebracht en de impact op de omgeving goed meegewogen wordt. Daarbij gaat veiligheid voorop, maar Lokaal Belang is zeer terughoudend als het gaat om het kappen van bomen t.b.v. aanleg van 2-richtingenfietspaden. De noodzaak van het aanleggen van deze 2-richtingen fietspaden dient goed onderbouwd te worden, aangezien ze aanleiding kunnen geven tot onduidelijkheid bij bestuurders van snelverkeer met risico op ongevallen. Zeker wanneer aan de andere zijde van de weg ook een fietspad ligt.

Snelheden op fietspaden
Het gebruik van snelle vervoermiddelen op fietspaden, zoals elektrische fietsen, racefietsen, elektrische scooters en speed pedelecs (die een topsnelheid kunnen bereiken van 45 km/u) maakt een grote groei door. Door de grote snelheidsverschillen op fietspaden binnen de bebouwde kom, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zeker als er ook voetgangers, skatende en steppende kinderen enz. gebruik maken van het fietspad. Uit de statistieken blijkt dat de ongevallen tussen gebruikers van fietspaden flink toenemen, met soms helaas ernstige gevolgen. Deze ongevallen zijn vaak te wijten aan die grote snelheidsverschillen. Lokaal Belang vindt dat de veiligheid van alle verkeersdeelnemers op fietspaden moet worden gewaarborgd en waar nodig verbeterd.

content image
content image

Vrijliggende fietspaden aan de Mr. Troelstralaan in Barneveld
Lokaal Belang wil verbetering op de Mr. Troelstralaan. De huidige fietsstroken op deze smalle wijkontsluitingsweg bieden onvoldoende veiligheid voor de fietsers. Het wordt steeds drukker met fietsers en auto’s en de veiligheid staat dan ook steeds meer onder druk, evenals de doorstroming van het overige (auto)verkeer. De nieuwe wijk Bloemendal met extra voorzieningen zoals een supermarkt gaat zeker ook effect hebben. Hier moeten wat Lokaal Belang betreft vrijliggende fietspaden komen om o.a. de vele kinderen veilig van en naar school te laten fietsen. Lokaal Belang acht het op deze plek haalbaar om naast de aanleg van vrijliggende fietspaden, de al aanwezige bomen te laten staan. Lokaal Belang vindt dat de optie van vrijliggende fietspaden op korte termijn serieus onderzocht moet worden. Ook de (verwachte) knelpunten op de Wethouder Rebellaan moeten aangepakt worden.

content image

Zebrapaden
Lokaal Belang acht het van belang dat zebrapaden op de juiste wijze verlicht worden zodat het voorrang-te-verlenen verkeer hier duidelijk zicht op heeft. Voorstel is dan ook om alle zebrapaden in de gemeente op een eenduidige manier te verlichten middels boven de weg hangende heldere verlichting (zoals aan de Hoofdstraat in Voorthuizen).

5.6. Openbaar vervoer

De gevolgen van de corona-maatregelen voor het openbaar vervoer zijn groot. De aantallen reizigers blijven sterk achter bij de aantallen van voor de coronapandemie. De vraag is in hoeverre zich dit gaat herstellen en op welke termijn. Het kan grote invloed hebben op de vervolgplannen van de vervoerders en de dienstregelingen als de steun vanuit de overheid wegvalt.

Busvervoer

content image

Ravenweg Stroe

content image

Lokaal Belang blijft zich inzetten voor een goede bereikbaarheid van alle kernen. De bestaande buslijnen willen wij zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in stand houden. Denk aan het belang van buslijn 102 voor de bewoners van Terschuur en Zwartebroek en buslijn 110 Barneveld-Scherpenzeel. Busvervoer moet tevens betaalbaar blijven voor al onze inwoners, ook als er mogelijk andere vervoersmiddelen zullen worden ingezet in het buitengebied zoals Haltetaxi RRReis. Haltetaxi RRReis is een deeltaxi die straks rijdt van bushalte naar bushalte in gebieden waar geen openbaar vervoer rijdt. Lokaal Belang realiseert zich dat het openbaar vervoer, zoals busvervoer, zich in handen bevindt van de provincie Gelderland en tevens in een ontwikkelingsfase zit i.v.m. een nieuwe concessie. Lokaal Belang wil dat het college, waar mogelijk en samen met andere gemeenten uit de regio, de wensen en eventuele zorgen m.b.t. het busvervoer duidelijk kenbaar maakt bij de provincie en de vervoerder.

Treinverkeer

content image
content image

Ook de bereikbaarheid van en naar onze gemeente per trein is belangrijk. Wij zijn tevreden met de drie treinstations die wij hebben. Echter, er is nog verbetering mogelijk.

Intercity stop Amersfoort-Apeldoorn
Lokaal Belang pleit voor een treinstop bij station Barneveld-Noord op het traject Apeldoorn-Amersfoort. Op deze wijze zijn de mogelijkheden om de auto te laten staan en de trein te nemen nog groter. Dit komt het woon-werk verkeer ten goede. Na alle inspanningen om een Harselaar tunnel te realiseren, is het belangrijk dat de trein daar dan ook stopt. Lokaal Belang wil dat de gemeente zich via een lobby blijft inspannen om deze stop te realiseren.

Treinstop Stroe Apeldoorn-Amersfoort
Lokaal Belang is voorstander van een station bij Stroe op de lijn Apeldoorn-Amersfoort. Dit komt niet alleen het woon-werkverkeer ten goede, maar is ook belangrijk voor de schoolgaande jeugd. De kansen zijn vergroot met de aangekondigde komst van de mariniers. Het is belangrijk dat de gemeente blijft lobbyen om Stroe als treinstop mee te nemen bij een sprinter Apeldoorn-Amersfoort.

Valleilijn
De trein Barneveld Zuid-Amersfoort rijdt 1x per 15 minuten richting Amersfoort en dat is een goede oplossing voor het woon-werkverkeer. De Valleilijn-treinen die uit Ede vertrekken of naar Ede doorrijden, hebben een frequentie van maar 1x per half uur en zaten voor corona in de spitsuren stampvol. Wij realiseren ons dat een verdubbeling van de frequentie er voorlopig niet in zit. Lokaal Belang wil dat de gemeente wel in gesprek blijft met de provincie en zich blijft inzetten op termijn deze kwartierdienst te realiseren.

content image

5.7 Parkeren

content image

Parkeren, zowel bij de eigen woning als in de diverse (winkel)centra van de gemeente, behoort gemakkelijk en veilig te zijn. Daarbij moet er oog en oor zijn voor de diverse lokale omstandigheden. Dit biedt kwaliteit van wonen en werken maar bovenal ook veiligheid aan onze inwoners. Daarom wil Lokaal Belang dat parkeervoorzieningen goed werken, er voldoende parkeerplaatsen zijn om je auto kwijt te kunnen en redelijke parkeertarieven. Daar waar knelpunten zijn met betrekking tot parkeren dient actief gezocht te worden naar oplossingen zoals uitbreiding van parkeervoorzieningen. Plekken waar nu gratis geparkeerd kan worden, blijven gratis. Nieuwe technische ontwikkelingen bieden mogelijkheden om het parkeerbeleid anders in te gaan richten. Lokaal Belang ziet daarom uit naar de nieuwe parkeervisie.

Betaald parkeren
Betaald parkeren op bepaalde plekken in de gemeente Barneveld heeft als doel de parkeerdruk in en rondom de centra te reguleren. Langparkeerders moeten uit de centra geweerd worden zodat er ruimte is voor bezoekers van de centra. Betaald parkeren is dus geen doel op zich, maar heeft een functie. De tarieven zijn redelijk en mogen niet stijgen.

Parkeer- en betaalgemak
Achteraf betaald parkeren betekent een eerlijk tarief voor het parkeren. Daarbij kan het een stimulerend effect hebben op het functioneren van de winkelcentra. Het betalen via een app op een mobiele telefoon, het zgn. ‘bel parkeren’ is een handig hulpmiddel. Lokaal Belang ziet graag dat de gemeente overschakelt op een ander innovatief parkeersysteem, zodat de slagbomen bij de parkeerterreinen kunnen verdwijnen.

Parkeervoorzieningen
Bij storingen aan parkeervoorzieningen zoals parkeerautomaten en slagbomen, moet er ter plekke melding van gemaakt kunnen worden en deze storingen moeten direct worden opgelost.

Inzet BOA’s bij handhaving betaald parkeren
BOA’s moeten zo min mogelijk worden belast met het controleren van betaald parkeren. Zij zijn er in beginsel voor de openbare orde en veiligheid.

Parkeren in de wijken
Het autobezit ontwikkelt zich. Het valt te bezien of dit gaat leiden tot meer of juist minder vraag naar parkeerplaatsen. In oude wijken ontstaan soms problemen. In overleg met aanwonenden en wijkplatforms moet de gemeente proberen tot een oplossing te komen.

content image

Betaald parkeren Transferium
Lokaal Belang wil de hoge gemeentelijke kosten voor het Transferium op Harselaar beperken. Daarom wil Lokaal Belang dat er in de toekomst betaald gaat worden voor het parkeren in het Transferium.
Lokaal Belang is van mening dat het tarief hiervoor, net zoals het overig betaald parkeren, redelijk dient te zijn. De exploitatiekosten dienen dekkend te zijn.

Laadinfrastructuur in de openbare ruimte
Volgens het Klimaatakkoord moeten vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. De verwachting is dat één op de vijf auto's dan elektrisch aangedreven zal zijn. Om die elektrische auto’s op te laden zijn er veel laadpalen nodig, wat zijn impact gaat hebben op de openbare ruimte en het elektriciteitsnet. Lokaal Belang vindt dat er voldoende rekening gehouden moet worden met het feit dat ook niet-elektrische auto’s moeten kunnen blijven parkeren. Ook is het van belang dat deze laadpalen verspreid zijn over alle kernen van de gemeente.

Lokale infrastructurele aandachtspunten: 

content image

Barneveld:

 • Herinrichting Mr.Troelstralaan met vrijliggende fietspaden en veilige afscheiding d.m.v. bijvoorbeeld een heg tussen de speelplaats (Weth.Rebellaan-Mr.Troelstralaan) en de weg;
 • Snelle realisatie Oostelijke rondweg;
 • Volledige aanleg van de Burgemeester van Diepeningenlaan voor ontsluiting Eilanden-Oost naar de Burgt en vv.;
 • Aandacht voor en verbetering van de verkeersveiligheid op schoolroutes zoals op de Burgemeester Labreelaan rondom de Burgtscholen (aanpak fietsoversteek);
 • Herinrichten van oversteekplaats Achterveldseweg-Plantagelaan. De doorstroming en de veiligheid van alle verkeerdeelnemers staan onder druk;
 • Verbeteren van de veiligheid op kruispunt Kallenbroekerweg-Oldenbarnevelderweg
 • Centrumring: bij uitwerking van de plannen voor afwaardering naar een 30 km zone moet er in het bijzonder aandacht besteed worden aan het zo veilig mogelijk inrichten van de fietsoversteekplaatsen. Lokaal Belang wil geen herhaling van de problemen op de Kuntzelaan;
 • Kuntzelaan: de oversteekplaats ter hoogte van de Nieuwstraat is berucht en staat hoog in de lijst met onveilige verkeerssituaties in Barneveld. Lokaal Belang wil verbetering, bijvoorbeeld door plaatsing van verkeerslichten;
 • Overzichtelijker en veiliger maken van het fietsverkeer op de Kapteijnstraat;
 • Aandacht voor probleem met spookfietsers op de Stationsweg (via scholen, meer handhaving).
content image

Harselaar:

 • Verbeteren veiligheid voor fietsers op wegen Harselaar-Oost
 • Geen railterminal of andere ontwikkelingen die leiden tot groot aantal vrachtwagenbewegingen.

Kootwijk:

 • Aandacht voor verbetering verkeersveiligheid in het dorp. De Heetweg, de Asselseweg en Nieuw Milligenseweg door Kootwijk worden drukker en drukker. In het dorp (30 km/h zone) en op deze wegen is vaak sprake van gevaarlijke situaties m.n. als gevolg van vrachtverkeer, landbouwvoertuigen en te hard rijdende motoren;
 • Lokaal Belang wil maatregelen om de leefbaarheid in het dorp en de veiligheid op de wegen te waarborgen.
content image

Kootwijkerbroek:

 • Aandacht voor verbetering veiligheid op de Wesselseweg (N800);
 • In overleg met de Provincie en aanwonenden veiliger maken van de Veluweweg. Op dit deel van de N800 binnen de bebouwde kom geldt 50-km/u, maar de indeling van de weg zorgt ervoor dat er veel harder wordt gereden en onveilig wordt ingehaald;
 • Verbetering veiligheid rondom de overgang van de Wencopperweg op de Wesselseweg;
 • Straatverlichting langs fietspaden en wegen in het buitengebied verbeteren.
content image

Stroe:

 • Treinstop lijn Apeldoorn-Amersfoort
 • Aandacht voor verbetering verkeersveiligheid op de ontsluitingswegen van, naar en in Stroe;
 • Een fietsverbinding vanaf de Stroeërschoolweg richting de Garderbroekerweg langs de spoorlijn;
 • Instellen 30 km op de Wolweg met daarbij optimalisering van zebrapad Wolweg;
 • Instellen 30 km op de Stroeërweg;
 • Zorgen voor een goede ontsluiting van de nieuw te realiseren woonwijk in Stroe; let daarbij op de Ericaweg en de Wolweg.
content image

Terschuur

 • De Hoevelakenseweg en Stoutenburgerweg worden veelvuldig gebruikt als sluiproute (i.v.m. files op de A1) of als doorgaande route voor verkeer uit de regio. Daarbij wordt er vaak te hard gereden. Lokaal Belang wil spoedig verbetering van de veiligheid en oversteekbaarheid Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg. Veel fietsende schoolgaande kinderen uit de dorpen moeten hier oversteken. Plannen zijn gemaakt, nu de uitvoering nog;
 • Lokaal Belang wil uitvoering van verkeersremmende maatregelen op het 30km deel van de Hoevelakenseweg (west) en maatregelen (bv 30km of zebrapad) op deel voor de kruising (oost);
 • Zichtbaarheid en de veiligheid van de zebrapaden daar waar nodig verbeteren;
 • Lokaal Belang ziet graag dat de verkeersveiligheid van het viaduct over de A1 veiliger wordt;
 • Openbaar vervoer: behoud van buslijn 102 Amersfoort-Apeldoorn via Zwartebroek en Terschuur.
content image

Zwartebroek:

 • Veiliger inrichting van de Damweg: ondanks eerdere maatregelen is het probleem met sluipverkeer niet opgelost. Het wordt drukker en er wordt hard gereden. Lokaal Belang wil dat er nog eens goed naar de inrichting wordt gekeken. De weg is op dit moment (nog) niet ingericht als een 30-km weg. Overwogen moet worden om dit in het kader van veiligheid te overwegen;
 • Spoedige realisering oplossing A1-A30 en goede bereikbaarheid;
 • Zichtbaarheid en de veiligheid van de zebrapaden daar waar nodig verbeteren;
 • Aanleg fietspaden langs de Platanenstraat en de Stoutenburgerweg. Het fietsverkeer intensiveert van en naar Hoevelaken, Barneveld en Achterveld. Zowel voor woon-werkverkeer als sportieve/recreatieve doeleinden. Lokaal Belang ziet deze fietspaden graag zo snel mogelijk gerealiseerd;
 • Openbaar vervoer: behoud van buslijn 102 Amersfoort-Apeldoorn via Zwartebroek en Terschuur.
content image

Voorthuizen:

 • Herinrichting en een verdere verbetering van de verkeersveiligheid van de Rembrandtstraat en de Baron van Nagellstraat. Lokaal Belang wil vaart achter de afwaardering van deze doorgaande wegen. Er is sinds de aanleg van de rondweg wel sprake van minder verkeer, maar nog steeds is er doorgaand (vracht)verkeer en er wordt regelmatig erg hard gereden op deze straten. Zeker bij de oversteekplaatsen is de veiligheid voor overstekende schoolgaande kinderen in het geding. Lokaal Belang pleit voor duidelijke en herkenbare oversteken met verdere snelheidsbeperkende maatregelen. Vrachtverkeer zonder bestemming in het dorp moet verder ontmoedigd (evt. verboden) worden;
 • Heroverweging rotonde De Punt. Lokaal Belang is geen voorstander van 2-richtingenfietspaden op rotondes, zoals bij rotonde ‘De Punt’. Het feit dat de fietsers op deze rotonde in 2-richtingen mogen fietsen, wordt door veel inwoners van Voorthuizen als onveilig ervaren (bron: enquête dec. 2014). Fietsers zijn onvoorspelbaar in hun gedrag, fietsen met regelmaat zonder licht en geven geen richting aan. Daardoor is het voor automobilisten moeilijk om alert te anticiperen op fietsers die van beide kanten kunnen komen, zeker in de spits en bij schemering/duisternis. Daarnaast gaat het in tegen de normale verkeersregel ‘verkeer van rechts heeft voorrang’. In samenhang met plannen voor de Hoofdstraat en de doorgaande fietsroute moet worden bezien wat hier de veiligste oplossing is;
 • Aanpassing van de bewegwijzering rondweg, aanduiding “centrum Voorthuizen” en mogelijk “Recreatievoorzieningen”. De R101 staat namelijk voor een “Recreatieve route”. Dit om het centrum van doorgaand verkeer te ontlasten;
 • Parkeren Centrum Voorthuizen: onderzoek naar het effect van een eventuele nieuwe parkeerroute via de Koninginnelaan en Gerard Doustraat. Plannen moeten goed worden afgestemd met aanwonenden en ondernemers. Nieuwe plannen moeten voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, mogen niet ten koste gaan van bestaande parkeerplekken.

Video Barneveld: Na jaren van 'praten, praten, praten' wordt het hoog tijd dat het écht veiliger wordt! Lokaal Belang zet zich al 4 jaar in voor verkeerslichten op de Kuntzelaan.

Video Voorthuizen: Lokaal Belang heeft zich 4 jaar lang ingezet voor o.a. verkeersveiligheid in Voorthuizen. De komende jaren gaan we daar zeker mee door zoals bijvoorbeeld op Rotonde DePunt