Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Vragen, moties en standpunten LB over groen

content image

Aanvullende schriftelijke vragen LB aangaande bomenkap Wesselseweg en Schaffelaarsebos

14-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld, dit mede naar aanleiding van uw beantwoording d.d. 12-10-2022.

Op basis van uw antwoorden blijkt dat voor de kap geen toestemming noch een vergunning is verleend. Daarmee is er dus sprake van illegale kap. Wij hebben dan ook onderstaande aanvullende vragen:

1. Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partijen?
2. Er is sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is. Wie houdt er toezicht op deze herplantplicht?
3. En op welke wijze wordt het college/de gemeente hiervan op de hoogte gehouden?
4. Binnen welke termijn behoort deze herplant gedaan te zijn?
5. Bent u met ons van mening dat, in verband met deze illegale kap, er zo snel mogelijk aan deze herplantplicht voldaan moet worden, het liefst in de (voor het planten van bomen de beste) periode november 2022 of maart 2023 ?
6. De betreffende bomenrij wordt als zeer waardevol gezien. Op welke wijze kunt u uw invloed aanwenden om de herplant op dezelfde plek te laten plaatsvinden als daar waar de illegaal gekapte bomen stonden? 
7. Zo nee, wilt u daarover dan in overleg gaan met de provincie om dat alsnog te realiseren?

En los van bovenstaande blijkt dat SGLK recent weer een zogenoemde “taartpunt “ in het Schaffelaarsebos heeft uitgedund. (zie foto’s). Dit betreft een deel van het zo benoemde hakhout/productiebos. Hier is eind 2016, begin 2017 een toezegging gedaan aan de samenleving en de gemeente  dat hierover gecommuniceerd zou worden middels de gemeentepagina. Daarom de vraag:

8. Heeft SGLK conform de afspraak die er ligt, het College vooraf en actief geïnformeerd over de kap die nu heeft plaatsgevonden?
9. Zo ja, waarom is dit dan niet vermeld op de gemeentepagina?
10. Zo nee, wilt u dit dan meenemen in het te plannen gesprek met SGLK waarin afspraken uit het verleden worden opgefrist en herijkt?
11. Is het college met ons van mening dat het in 2005 op basis van de visie van SGLK het ingezette beleid mbt beheer en productie van hakhout in het veertienlanenpunt,  gezien de huidige kennis en erkenning van het belang van bomen, toe is aan een evaluatie en mogelijk herziening?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Barneveld, 13 oktober 2022

Vragen en antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen kunt u vinden via de link:
https://www.lokaal-belang.com/schriftelijke-vragen-lb-bomenkap-wesselseweg

Lees verder

Schriftelijke vragen LB bomenkap Wesselseweg

23-08-2022

Barneveld, 22 augustus 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen (met een doorsnede van 1,20 meter) aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld. Voor nadere duiding zie de foto's. 

Wij hebben hiervoor geen aanvragen voor een kapvergunning kunnen terugvinden en stellen derhalve onderstaande vragen:

 1. Is bekend van wie de grond is waarop de bomen staan die gekapt zijn?
 2. Is voor het kappen van deze 4 bomen een vergunning aangevraagd en verleend?
 3. Zo ja, wanneer is deze dan gepubliceerd en waar?
 4. Zo nee, wat is de gemeente voornemens aan deze dan illegale kap te doen?
 5. Op basis waarvan is deze kapvergunning dan verleend gezien de ogenschijnlijk gezonde staat van deze bomen?
 6. Heeft deze kap te maken met de mogelijk te vergunnen helihaven aldaar?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname NK tegelwippen en vergroenen in de gemeente

02-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het NK tegelwippen en vergroenen in de gemeente.

Hoe meer groen, hoe beter, wat Lokaal Belang betreft. Goed voor het welzijn van mensen, goed voor de kwaliteit van de lucht (zuivering van fijnstof, opname van stikstof), productie van zuurstof, maar ook een middel tegen wateroverlast, verdroging en hittestress. Daarom vindt Lokaal Belang het in een tijd waarbij het zorgzaam omgaan met de aarde gelukkig steeds meer aandacht krijgt, mede omdat steeds meer groen dreigt te verdwijnen, elke redelijke gelegenheid moet worden aangegrepen te vergroenen en bestaand groen te behouden. Lokaal Belang schenkt en plant ieder jaar rond Boomfeestdag een boom in de gemeente Barneveld om ook een bijdrage te leveren aan deze vergroening. Hoe mooi zou het zijn als veel meer mogelijkheden worden aangrepen, door gemeente en inwoners samen, om te vergroenen.

Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het initiatief NK-tegelwippen, dat ook dit jaar weer plaatsvindt (van 21 maart t/m 31 oktober). Vorig jaar was dit een groot succes en deden vele gemeenten mee. Helaas niet de gemeente Barneveld. En dat vinden wij jammer, omdat op 11 november 2020 op vragen van Pro98 nog toegezegd werd de suggestie voor deelname aan dit NK, mee te nemen. Tot op heden hebben we er niets meer over gehoord. Maar er is een nieuwe kans! Er wordt opgeroepen om met zoveel mogelijk gemeenten mee te doen en gemeenten kunnen zich ook via de organisatie gemakkelijk aanmelden ( https://nk-tegelwippen.nl/ ). Op de site is heel veel informatie te vinden, ook voor gemeenten. Er wordt helder uitgelegd hoe het een en ander in elkaar zit en er worden inspirerende tips gegeven om dit project tot een succes te maken. Er zijn ook geen kosten verboden aan deelname. Lokaal Belang wil heel graag dat de gemeente Barneveld dit jaar wel meedoet.
 

“Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid én draagt het bij aan meer biodiversiteit.”

 

 1. Bent u het met ons eens dat dit een mooie en laagdrempelige manier is om te vergroenen en de gemeente daarmee klimaatbestendiger te maken?
 2. De gemeente Barneveld kent een subsidieregeling ‘regenwater vasthouden’, waarmee o.a. ingezet wordt op ontharden van tuinen. Is het college met ons van mening dat deelname aan het NK-tegelwippen een extra stimulans kan geven om gebruik te maken van deze regeling en het tevens een goed middel is om onttegelen weer eens onder de aandacht te brengen bij onze inwoners?
 3. Bent u bereid zich zo spoedig mogelijk bij dit initiatief aan te melden?
 4. Bent u bereid daarvoor een actieve campagne te starten richting inwoners?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de aanplant van openbaar groen

07-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanplant van openbaar groen in de gemeente Barneveld.

Vorige week werd melding gemaakt van het feit dat openbaar groen in de wijk Eilanden-Oost in Barneveld niet goed groeit en daarom moet wijken voor nieuw groen¹. De gemeente geeft als verklaring dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft. Daarom moet de huidige beplanting worden verwijderd, wordt de grond gemengd met humusrijk materiaal en wordt het zand vervangen door aarde met voedingsstoffen.Het openbaar groen wordt vervangen.

Op 27 juni 2019² stelde onze fractie in de commissie grondgebied een rondvraag over diverse meldingen van inwoners over circa 22 omgezaagde jong aangeplante bomen in Veller en Eilanden-Oost. Uit een later antwoord bleek dat de bomen helaas niet goed aangeslagen waren en zijn doodgegaan. Daar lagen diverse mogelijke redenen aan ten grondslag waaronder de conditie van de bodem. De gemeente heeft de bomen omgezaagd en het voornemen werd uitgesproken nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover wij weten, zijn er echter nog steeds geen nieuwe bomen geplant.

Het doel van de vragen was uiteraard om te voorkomen dat iets dergelijks opnieuw zou gebeuren en er in ieder geval herplant zou gaan plaatsvinden. Wij zijn eigenlijk wel verbaasd dat we nu opnieuw geconfronteerd worden met een dergelijk bericht. Natuurlijk zijn wij geen bodemdeskundigen, maar het gaat hier om investeringen in de samenleving (aanleg van een woonwijk en openbaar groen) die achteraf niet toekomstbestendig bleken. Naast dat het zonde is van het groen, is het ook zonde van het geld. Daarom de volgende vragen:

 1. Wat is/zijn de oorzaak/oorzaken van het feit dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft?
 2. a. Heeft er voorafgaande aan de aanplant wel een bodemanalyse plaatsgevonden teneinde de grondkwaliteit in kaart te brengen om daar op een toekomstbestendige wijze te investeren in openbaar groen? Graag een toelichting.
  b. Wat is daar uitgekomen en was het nodig aanpassingen te doen aan de grondkwaliteit ten behoeve van de toekomstbestendigheid van het te planten openbaar groen?
  c. Zo ja, hebben die aanpassingen ook plaatsgevonden? Waar bestonden die uit?
 3. Hoe interpreteert u dat in dezelfde wijk nu opnieuw problemen zijn met de toekomstbestendigheid van het aangeplante openbaar groen? Acht u dit toeval? Op basis waarvan? Of is er meer aan de hand?
 4. Zijn er na onze vragen uit 2019 aanpassingen gedaan als het gaat om bodembeleid, bodemanalyses en eventuele investeringen in relatie tot aanplant van groen in algemene zin? Graag een toelichting.
 5. Wat zal de gehele aanpassing van de huidige situatie gaan kosten (verwijderen, grondaanpassingen, herplant, arbeid)?
 6. Wanneer gaat u uw belofte gestand doen en de eerder omgezaagde bomen vervangen door aanplant van nieuwe?
 7. Bent u bereid bij de (her)ontwikkelingen van woonwijken voorafgaande aan de aanleg, nog meer en beter te investeren in bodemanalyses, grondaanpassingen en toekomstbestendige investeringen in openbaar groen? Dit om situaties als beschreven zo veel mogelijk te voorkomen?


Namens de fractie van Lokaal Belang,

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 8 november 2021


Links:
1 https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/natuur-en-milieu/765143/bomen-en-planten-in-eilandenoost-groeien-niet-goed-en-worden-v/HV4ZcLAThSFokzMxwxb4WscyC48EHMRiltcL9ZHRFXCOOethZIqrRBO5zyycwULG8DVhsZVSpm7WHPDfeXa9YUHNbccYgBMFIwgTkPQdOwrVtSo7h4yal-dlPlfniob
2 https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1b962491-8a6a-4f58-abf0-862d7130081e op 3.04.44

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni

26-05-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het landelijke congres ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni aanstaande.

De laatste jaren is er veelvuldig gesproken over het onderhoud van bomen, het kappen van bomen of het behoud van bomen en bossen. Vaak lag daar een voorstel voor het kappen van (veel) bomen aan ten grondslag. Lokaal Belang is, zoals bekend, groot voorstander van het behoud van zoveel mogelijk bomen; het groene kapitaal. Ook de samenleving hecht grote waarde aan het zoveel mogelijk behouden van groen en bomen in het bijzonder.

In de concept-kadernota blijkt dat het college voornemens is bomeninspecties te beperken tot het wettelijke minimum (blz. 8). Daar maakt Lokaal Belang zich wat zorgen over. Het is duidelijk dat de gemeente voor financiële uitdagingen staat om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar gezien de onrust en ophef over de bomenkap van de afgelopen jaren en de wens dat het in de toekomst beter gaat, hopen wij niet dat het huidige beleid verslechtert. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er een nieuw beleidsplan komt, namelijk beleidsplan biodiversiteit, met daarin, hopen wij, veel aandacht voor behoud en onderhoud van bomen.

Sinds 2008 vindt er jaarlijkse een landelijk congres plaats; ‘Nederlandse Boominfodag’. Dit jaar op 3 en 4 juni. Hier komt nieuwe (inter)nationale wetenschappelijke en praktische kennis over bomen, groene infrastructuur en aanverwante zaken samen. Ook dit jaar zijn er vele interessante sprekers en onderwerpen zoals o.a. de Europese standaard boomsnoeien, bomen en gezondheid, conditiebepaling bomen, ecosysteemdiensten en de aanpak van de eikenprocessierups. Dit zijn precies onderwerpen die voor onze gemeente van belang zijn, ook met het oog op de discussies van de afgelopen jaren. Deelname aan dit congres is, vanwege het digitale karakter, dit jaar overigens gratis. www.boominfodag.nl

Deze nieuwe kennis en kunde met betrekking tot bomen, bomenonderhoud en bomenbehoud kan van grote (meer)waarde zijn voor de gemeente Barneveld in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, tegengaan van verdroging, luchtzuivering, waterhuishouding en landschappelijke waarde. De actieve deelname aan dit congres, mede gezien de onderwerpen, kan ook van meerwaarde zijn in het kader van beleidsontwikkelingen richting de kadernota, begroting en het beleidsplan biodiversiteit. Lokaal Belang ziet hier meerdere kansen; meer kennis & kunde, maar hiermee ook zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen in het kader van de zorg voor groen en bomen.

 1. Bent u bereid (een) afgevaardigde(n) van de gemeente actief deel te laten nemen aan het landelijke congres Nederlandse Boominfodag?
 2. Bent u bereid de opgedane kennis en ervaringen mee te nemen in (toekomstig) beleid en de raad daarover te informeren? Dat kan via een memo en/of in nieuwe beleidsplannen zelf?
 3. Kunt u ons, gezien het feit dat de data van 3 en 4 juni heel snel naderen, op tijd uitsluitsel geven over deze vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers

Lees verder

Behoud groen in Voorthuizen; Het Pastoriebos

27-02-2021


Behoud groen in Voorthuizen; Het Pastoriebos
Het college van B&W wil in en om het prachtige stukje groen, een unieke cultuur-historische plek in het hart van Voorthuizen, een appartementencomplex neerzetten. Lokaal Belang begrijpt niets van dit plan. Waarom? De inzet is en moet zijn om Voorthuizen groener te maken, niet om een stenen massa te plaatsen. En niet alleen wij, maar velen Voorthuizenaren willen dit groen behouden.
Groen is zeer waardevol, kostbaar en erg belangrijk in het kader van gezondheid, welzijn en het klimaat.
Meer informatie over de standpunten van Lokaal Belang over groen hier.

Commissievergadering donderdag 4 maart
Aanstaande donderdag 4 maart zal dan, na eindloos vooruitschuiven, de eerste openbare bespreking van het plan zijn.
Lokaal Belang heeft hier meerdere malen om verzocht, dus wij zijn blij dat dit eindelijk doorgang kan vinden.
Meeluisteren? De stukken lezen? Dat kan hier.

Vele organisaties zetten zich in voor behoud
Dit groene hart heeft inmiddels veel landelijke en regionale belangstelling. Diverse erfgoedverenigingen zoals Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en Nederlandse Tuinenstichting, maar ook de landelijke Bomenstichting, Oud Barneveld en Oud Voorthuizen, spreken zich nadrukkelijk uit tegen de plannen. Daarnaast heeft Bond Heemschut een verzoek ingediend om het gehele gebied een gemeentelijk monument te verklaren (nu is een deel monument). Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben zich bij het college gemeld. Zij hebben een verzoek in behandeling om het terrein onderdeel te laten uitmaken van de twee aanwezige rijksmonumenten (kerktoren en oude pastorie).

Eerdere schriftelijke vragen van Lokaal Belang hier.

Lees verder

Schriftelijke vragen groenplan rondweg Voorthuizen vervolg

04-02-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen aangaande het groenplan voor de rondweg in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de beantwoording door het college op 27 januari jl. van onze vragen over dit groenplan d.d. 3 december 2019. Wij uitten daarin onze zorgen over het al dan niet groen herinrichten, zoals eerder gecommuniceerd, van het betreffende gebied. Wij werden door de beantwoording gerustgesteld en waren zelfs blij verrast met het antwoord dat er zelfs meer groen zou komen dan aanvankelijk werd gesteld. 
 
Daags na de beantwoording werden wij opnieuw benaderd door inwoners uit Voorthuizen, omdat de mogelijke invulling toch anders zou zijn dan door u aangegeven. Zij hebben met u een gesprek gehad en u heeft daarbij tekeningen laten zien van hoe het gebied ingericht zou gaan worden. Het gaat hier specifiek om deelgebied 2. In de eerdere communicatie naar de inwoners is aangegeven dat het gebied groen zou worden ingericht en de bijbehorende tekening gaf aan, en heeft daarmee de verwachting gewekt, dat dit gebied vrijwel tot en met de Bijschoterweg groen zou worden ingericht. U heeft er in uw beantwoording in ieder geval geen blijk van gegeven dat dit anders zou worden. Wel heeft u de raad op 29 januari jl. enige antwoorden op vragen van de Barneveldse krant gestuurd.  

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners en de raad erop kunnen rekenen dat beloften worden waargemaakt en dat er veel aandacht is voor het vergroenen van onze samenleving. Zeker met het oog op het klimaat en de biodiversiteit erg belangrijk. Concreet vinden wij, net als inwoners, het belangrijk dat hoe dan ook het gebied een groene uitstraling blijft houden en niet versteent.

Wij stellen de volgende vragen: 
 

 1. Hieronder zijn twee tekeningen weergegeven. De kaart zoals die destijds aan de inwoners is gecommuniceerd en de tekening die inwoners gemaakt hebben op basis van de tekening die u inwoners hebt laten zien.  
  a. Komt de weergave van tekening 2 zoals deze door inwoners is gemaakt (globaal) overeen met uw tekening, de tekening die u getoond heeft in het gesprek (28 januari jl.) met inwoners? Zo nee, wat klopt er dan precies niet? Graag ook een grafische weergave.
  b. Bent u het met ons eens dat een publieke nieuwsbrief die aan inwoners wordt verstuurd een weerslag van technische documenten, zoals een inpassingsplan dat door Provinciale Staten is vastgesteld, zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dat de nieuwsbrief een goede weergave is van het inpassingsplan? Graag een toelichting.  
 2. Tekening 2 geeft aan dat het noord-westelijke deel van deelgebied 2 geschrapt zou zijn; dat wil zeggen dat er op een andere wijze groeninrichting komt dan eerder in de nieuwsbrief in 2018 is gecommuniceerd en conform wat de provincie zou hebben aangegeven.
  Klopt onze aanname? Zo nee, waarom niet? Hoe zit het dan wel? Zo ja, waarom is dit deel geschrapt?
 3. Ons is ter ore gekomen dat het noordelijk deel van deelgebied 2 verkocht zou zijn. Dit gebied hoort bij het oorspronkelijke groenplan; een buffer tussen (het verkeer van) de rondweg en omwonenden. Door deze kennelijke doorverkoop hoort dit deel niet meer bij deelgebied 2 en dus ook niet meer bij het groenplan.
  Klopt het dat het noordelijk deel, dat eerst door de provincie is aangekocht als onderdeel van en voor deelgebied 2, weer doorverkocht is? Zo ja, aan wie? Wat zijn de plannen met dit gebiedje? Zijn er voorwaarden gesteld aan de koper?
 4. Klopt het dat deelgebied 2 mogelijk een andere bestemming (of bestemmingen) heeft of krijgt dan ‘groen’?
  a. Zo ja, vindt u dat er op deze wijze op een correcte wijze invulling wordt gegeven aan het groenplan zoals dat eerder aan inwoners gecommuniceerd is? Waarom? Zo nee, wat gaat u er aan doen om dit onderdeel alsnog groen in te vullen?
  b. Heeft de gemeenteraad hier nog zeggenschap over? Dat wil zeggen: wordt hier nog een afzonderlijk bestemmingsplan (of bestemmingsplannen) voor gemaakt en aan de raad voorgelegd? 
 5. De aarden wal met daarop een bomenrij in het centrale gedeelte van deelgebied 2 (laanbeplanting), kunnen wij goed volgen. Echter, in het midden ervan is een andere bestemming mogelijk. Dat verbaast ons, aangezien de eerdere tekening (nr. 1) suggereert en in sterke mate de verwachting schept dat de invulling in zijn geheel groen wordt. In ieder geval geen verstening. Inwoners geven aan regelmatig met de provincie contact te hebben, die zegt dat het groenplan zou plaatsvinden conform de tekening. In uw beantwoording van 27 januari schept u de verwachting dat deze invulling groen blijft. Merkwaardig genoeg krijgen wij een andere indruk in de beantwoording van vragen van de Barneveldse Krant. Dat beeld krijgen wij ook van inwoners die aangeven dat u heeft gesteld dat ‘woningbouw’ ook tot de mogelijkheden behoort. Nu zijn wij uiteraard voorstander van het bouwen van woningen, maar niet op plekken die een andere invulling zouden krijgen.
  a. Graag uw reactie op de stelling van inwoners in relatie tot de provincie mb.t. een gehele groene invulling.
  b. Bent u het met ons eens dat uw beantwoording aan ons (27 januari) feitelijk kan kloppen, maar dat u eigenlijk een andere en onvolledige voorstelling van zaken geeft? (Meer groen vs. bebouwing) Zo nee, waarom niet?
  c. Bent u bereid bij verdere planvorming voor dit deelgebied te overwegen dit groen in te vullen?  
  d. Wij geven u graag de suggestie van een compensatiebos dan wel klein bos/ ‘tiny forest’ mee. Wat vindt u van deze suggestie en bent u bereid deze in overweging te nemen? https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html
 6. Het uitgangspunt bij de inpassing van de rondweg was “dat alle bomen die verdwijnen door de realisatie van de rondweg N303 gecompenseerd worden”. Er is een zeer grote hoeveelheid bomen gekapt voor de aanleg van de rondweg. Kan het college aangeven of met het huidige groenplan al deze bomen daadwerkelijk worden gecompenseerd? Kunnen we daar als raad een terugkoppeling over krijgen?

   

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh    

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande groenplan rondweg Voorthuizen

03-12-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het groenplan voor de rondweg in Voorthuizen. 

In de commissievergadering grondgebied van 31 oktober jl. stelde onze fractie de volgende vraag: 
"Wij hebben een vraag over een artikel in de Barneveldse Krant van 23 oktober jl:  ‘Groenplan voor rondweg Voorthuizen laat op zich wachten’. Laatste zin: Het plan heeft voor iedereen impact, ook voor de bewoners. In totaal worden er zo’n 39.000 ‘eenheden’ aan bomen, struiken en planten aangelegd. We hebben de heer Dost toegezegd dat hij kan meekijken met het plan. Die afspraak staat. Zodra het plan rond is, kan hij meepraten. In een eerder stadium was tegen deze inwoner gezegd dat ze zouden worden meegenomen en dat er zou worden teruggekomen op ingebrachte ideeën. Niets meer gehoord.  Onze vraag is in hoeverre wordt de belofte tot meepraten echt gehouden? Voor alle omwonenden. En: Strukton moet nu met een nieuw groenplan komen en daarmee geef je het uit handen aan een aannemer.  Met een grote kans dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Is het college daar niet bezorgd over? Dit terwijl er al een plan ligt dat door professionals is ontworpen: Landschapsbeheer Gelderland.” 

Uw antwoord was: “Het groenplan is zorgvuldig door Provincie Gelderland uitgewerkt. In de aanbesteding/gunning van het totale werk heeft de landschappelijke inpassing een belangrijke rol. De aannemer dient, conform de in het contract gestelde eisen, de groenstructuur langs de Rondweg Voorthuizen aan te brengen. Zowel voor de Provinciale als de Gemeentelijke Rondweg. Op een tweetal locaties (t.h.v. Struik en t.h.v. Bijschoterweg) zijn we echter nog in gesprek met eigenaren om te bezien of de landschappelijke inpassing daar kan worden gerealiseerd. T.h.v. Struik zijn niet alle gronden in eigendom van Provincie Gelderland en t.h.v. Bijschoterweg valt een deel van de verwachte aanplant buiten het contract met de aannemer. We zijn op twee locaties dus i.o.m. omwonenden, maar voor het overige deel is e.e.a. al voorbereid en gecommuniceerd.” 

Lokaal Belang was toen even gerustgesteld en wij gingen ervan uit dat het een en ander zorgvuldig met omwonenden zou worden gecommuniceerd, afgesproken en uitgevoerd. 

Afgelopen week zijn wij door inwoners van de Bijschoterweg in kennis gesteld met een kennelijk voornemen van het college: het schrappen van deelgebied 2 van de kaart van de Natuurmaatregelen Westelijke en Noordelijke Rondweg Voorthuizen.  
 
Bijgevoegd de nieuwsbrief met kaart die de gemeente destijds samen met de provincie naar de omwonenden heeft gestuurd. Ook als raad zijn wij hiervan in kennis gesteld. Het gebied waar het nu om gaat is afzonderlijk genummerd en ingetekend. Het is een van de bouwstenen van een samenhangend plan in het kader van natuurcompensatie, landschappelijke inrichting en de beoogde groene entree van Voorthuizen. De nieuwsbrief geeft een uitgebreide toelichting, verwijst naar de gebieden op de kaart en getuigt van een weloverwogen en zorgvuldige opzet. De groeninrichting is indertijd gepresenteerd als compensatie voor de impact van de rondweg op de omgeving, waar wij natuurlijk tevreden mee waren.
Nu krijgen wij signalen dat daar mogelijk van afgeweken wordt. Daar schrikken wij van. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat afspraken en beloften worden nagekomen, goed en zorgvuldig met inwoners wordt gecommuniceerd en dat er geïnvesteerd wordt in groen, zeker als dat een compensatie betreft van groen dat eerder gekapt en/of weggehaald is. 

Onze vragen: 

 1. Klopt het dat u de aanleg van groen in deelgebied 2 wilt schrappen?
  Zo ja, waarom is dat?
 2. Op welke wijze heeft u het beloofde overleg (als antwoord op onze rondvraag) vormgegeven?
  Hadden omwonenden inspraak en/of invloed? Op welke wijze?
 3. Bent u met ons van mening dat de eerder aangekondigde groencompensatie zoals voorgesteld aan zowel inwoners als de raad, op alle onderdelen gerealiseerd moet worden?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u bereid zich alsnog in te zetten om de groencompensatie van deelgebied 2, net zoals de andere deelgebieden, te (laten) realiseren?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Terugkomend op onze rondvraag; kunt u daar, gezien de berichtgeving, opnieuw en dieper op ingaan?
 6. Indien vraag 1 met ‘nee’ wordt beantwoord: Bent u bereid zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek te gaan om het ontstane misverstand uit de wereld te helpen en ons van de uitkomst in kennis te stellen? 


Vriendelijke groeten,
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 
 

Zie ook Barneveldse Krant 03-12-2019: ‘Deel groen langs rondweg Voorthuizen geschrapt’

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande voorgenomen kap in het Johannabos

16-09-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voorgenomen kap van ongeveer 100 bomen in het Johannabos in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft via diverse berichten van verontruste en geschrokken inwoners kennisgenomen van de voorgenomen grootschalige kap van bomen in het Johannabos in Voorthuizen, want daar lijkt het sterk op. Wij zijn, net als inwoners, hier onaangenaam door verrast.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het behoud van het in onze gemeente aanwezige groen, de bossen en de bomen in het bijzonder. Bomen zijn belangrijk vanwege hun economische, ecologische en maatschappelijke waarde. Bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op, geven rust en hebben positieve invloed op de gezondheid van mensen. De waarde van bomen wordt groter naarmate de boom ouder wordt.
Grootschalige bomenkap in het verleden heeft ons zorgen gebaard. En ook de aanhoudende kap van bomen in onze gemeente, vaak in verband met nieuwe woonwijken (b.v. Lunterseweg, Wildzoom), waarbij bomen telkenmale het kind van de rekening lijken te zijn. Dat vindt Lokaal Belang zorgelijk en erg onwenselijk. Daarnaast vindt Lokaal Belang een goede communicatie met inwoners over dit soort kapplannen erg belangrijk.
Met betrekking tot bossen hecht Lokaal Belang er ook waarde aan te zeggen dat wij bossen zien als natuur. Niet door de mens gemaakt en gevormd. Waar je je kunt laten verrassen, kunt genieten, spelen, wandelen en ontdekken. Het door ons gestarte Bomenplan is in onze ogen hard nodig om ons ‘groene kapitaal’ beter te beschermen. 

Op 17 april vorig jaar stelde Lokaal Belang al vragen rondom de mogelijke kap van bomen in het Johannabos. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst over plannen met betrekking tot het Johannabos. Inwoners hadden toen zorgen over de mogelijke kap, de communicatie en het mogelijke gebrek aan inspraak. (lees hier de volledige vragen en beantwoording)
U stelde, als eigenaar en beheerder van het Johannabos, in uw beantwoording dat: “er geen plannen waren voor kappen van houtopstanden en dat het zou gaan om beheermaatregelen.”  En: “De bewoners hebben daadwerkelijk inspraak bij het bepalen van de gewenste maatregelen.”  Dat stelde ons in zekere zin gerust.
Enige tijd geleden was ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen bij een door de gemeente georganiseerde rondwandeling in dit bos aanwezig. Daar benadrukte hij nog eens het belang van een tijdige en volledige communicatie. De ontwikkelingen laten echter een ander beeld zien. Tijdens deze wandeling werd er overigens niet gesproken over voorgenomen grootschalige kap waarvan nu sprake is/lijkt te zijn.

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Wat is de reden dat de buurt/de bewoners niet van te voren op de hoogte zijn gesteld van de voorgenomen kap (zichtbaar gemaakt door middel van de oranje-rode stip op de bomen)?
 2. Hoe verhoudt zich dat met de door u gedane toezeggingen o.a. in mei 2018 (beantwoording schriftelijke vragen april 2018) als het gaat om samenwerking, actieve en duidelijke communicatie vooraf en daadwerkelijke inspraak?
 3. Op welke wijze gaat het college alsnog deze samenwerking, communicatie en daadwerkelijke inspraak aangaande het Johannabos in Voorthuizen vormgeven?
 4. Hoe definieert het college ‘beheermaatregelen’ en ‘kap van houtopstanden’?
 5. Is het college het met ons eens dat de kap van zo’n 100 bomen gekwalificeerd mag worden als ‘kap van houtopstanden’?
  Zo nee, waarom niet?  
  Zo ja, heeft u een melding gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming?  Zo ja, dan ontvangen wij deze graag.
 6. Is het college het met ons eens dat een ‘bos’ iets anders is dan een gecultiveerd park?  
 7. Is het college het met ons eens dat in een bos de natuur ook een beetje zijn gang moet kunnen gaan? Dit in het kader van het in stand houden van een ‘natuurlijke uitstraling’ en ecologie? Een bos, elk plekje is weer anders, donker en licht wisselen elkaar af, grote en kleine bomen, hoekjes en heuveltjes etc. oftewel: natuur. (Uiteraard worden daar niet maatregelen in het kader van de veiligheid mee bedoeld.)
 8. Waarom wil het college deze bomen kappen?
 9. Waarom wil het college zovéél bomen kappen?
  Heeft u voor ons een kaartje/tekening van het plangebied met daarop aangegeven het aantal bomen, soort bomen en reden van kap?
 10. Is het werkelijk nodig al deze bomen te kappen? Op basis waarvan? Kan het ook anders?
 11. De aanblik van de gemerkte bomen (brede rijen bomen achtereen) zegt ons dat het hier niet gaat om ‘zieke’ bomen, maar om gezonde bomen. Klopt dat?
  Zo ja, waarom worden zoveel gezonde bomen gekapt? Acht u dat in het kader van milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap gewenst en geoorloofd?  
 12. Bent u bereid de voorgenomen kap te heroverwegen en (zoveel mogelijk van) de bomen te laten staan?
  Zo ja, hoeveel bomen laat u staan?
  Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid 

 

Zie ook artikel Barneveldse Krant 17-09-2019: "LB: 'Toch bomenkap in Johannabos?"

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen kap lindebomen nieuwe woonwijk 'Nieuwe Burght'

30-08-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk ‘Nieuwe Burght’. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Lunterseweg 76A in Barneveld. Op onze eerdere vragen van 24 juni, ruim 2 maanden geleden, zijn helaas nog steeds geen antwoorden gekomen. De beantwoordingstermijn is overigens 30 dagen. 
 
Zoals bekend is hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is heel groot, zeker op het gebied van klimaat. Kappen met kappen dus. Wij worden met grote regelmaat door inwoners benaderd met grote zorgen en frustraties over de almaar doorgaande bomenkap en hun gevoel dat dit niet tegen te houden is. Met overtuiging zijn wij een ‘Bomenplan’ gestart waarover op een later moment meer. 
 
Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad is er alsnog  een BEA gedaan en konden zo’n 20-tal bomen gespaard worden. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan. Ook bij het Bestemmingsplan Wildzoom (juli 2019) bleek geen BEA gedaan te zijn, iets waarover Lokaal Belang in de raadsvergadering bezwaren uitsprak en getracht heeft alsnog een BEA te laten uitvoeren. Helaas zonder steun van andere partijen met als resultaat dat 28 (zeer) waardevolle bomen zullen sneuvelen.  
 
De afgelopen weken hebben wij nader onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen m.b.t. dit plan. Wij ontdekten dat er een verlengingsbesluit is genomen op de kapaanvraag. Dat betekent dat er tot uiterlijk 5 september een besluit genomen kan worden over de kapaanvraag. Inwoners hebben vanaf dan nog 6 weken de tijd een bezwaar in te dienen tegen de kap. Vervolgens moet over deze eventuele bezwaren nog een besluit genomen worden. Wij lazen ook meer over het Bestemmingsplan zelf (Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76) en de toelichting (zoals 5.13) in het bijzonder. Er bleek geen BEA gedaan te zijn en:
“Aan één zijde langs de middelste inrit bevindt zich een oude rij linden. Deze zes bomen zijn een restant van de vroegere erfbeplanting en verkeren op het eerste oog in goede conditie. Deze rij linden hebben een hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarde. Een dergelijke structuur leent zich binnen een stedenbouwkundige ontwikkeling uitstekend als opvallende zichtlijn tussen de bouwmassa door. Hoewel deze linden als "relict" en herkenbaar onderdeel als waardevol aangemerkt kunnen worden, is er bij dit plan niet de eis tot behoud aan verbonden.”
Daarnaast zagen wij dat tot en met uiterlijk 29 augustus zienswijzen (bezwaren) zijn in te dienen tegen het plan. 
 
In de Barneveldse Krant van 28 augustus wordt melding gemaakt van het Bestemmingsplan ‘Nieuwe Burght. Er wordt door de ontwikkelaar al gesproken of alles al in kannen en kruiken is en gesteld wordt: “Voor die bomen hebben we een kapvergunning”.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wanneer mogen wij de beantwoording op onze vragen van 24 juni jl. verwachten?
 2. A. Is het college het met ons eens dat de uitspraken in de krant nogal voorbarig zijn met het oog op de bezwaartermijnen en de gevolgen daarvan voor zowel het plan zelf als de voorgenomen bomenkap?  
  B. Zo nee, graag een toelichting.
  C. Zo ja, kan het college toelichten hoe dit artikel tot stand gekomen is?  
  Is het college daarnaast bereid het een en ander in de krant te nuanceren? Zo nee, waarom niet? Inwoners kunnen namelijk het gevoel krijgen dat alles al besloten is en bezwaar maken geen zin meer heeft. Is het college het daarmee eens?
 3. Het is inmiddels helaas duidelijk geworden dat er, wéér, geen BEA heeft plaatsgevonden. Wij hebben het in ieder geval nergens in de tot nu toe bekende stukken gevonden. Hoe is het mogelijk, dat na alle discussies waarbij beloften en toezeggingen door het college zijn gedaan, weer geen BEA is gedaan? Zeker omdat in uw eigen toelichting staat hoe waardevol deze bomen zijn, als een ‘relict’ en herkenbaar onderdeel mogen worden gezien en een hoge cultuur-historische waarden hebben? De herplant van nieuwe boompjes hebben in ieder geval nog heel lang niet dezelfde waarde als bestaande bomen en kunnen in onze ogen niet worden gezien als wezenlijk en acceptabel alternatief. 
 4. Wat zijn de beloften en toezeggingen van het college waard als elke keer weer blijkt, (nu 3x op rij) dat er geen BEA is gedaan? NB Een BEA is wezenlijk wat anders dan een inventarisatie of schouw.
 5. Wie beslist dat er ‘geen eis tot behoud’ is verbonden aan dit bestemmingsplan of andere bestemmingsplannen? Op basis waarvan kan dat besloten worden?   
 6. A. Is het college het met ons eens dat ondanks dat er kennelijk geen eis tot behoud van bomen zou bestaan, het college op basis van eigen overwegingen wel kan besluiten dat bomen behouden moeten blijven?
  B. Zo nee, waarom niet?
 7. A. De bomen staan geheel aan de rand van het plangebied. Bent u het met ons eens dat de ontwikkeling van de woonwijk makkelijk is in te passen in de bestaande omgeving, inclusief bomen?
  B. Zo nee, waarom niet? 
 8. Lokaal Belang ervaart dat bestaande bomen bij bouwontwikkelingen te vaak ‘kind van de rekening zijn’, of te wel, het sluitstuk van een exploitatie.
  A. Is het college het met Lokaal Belang eens dat bomen als ‘verdienmodel’ gezien moeten worden in het kader van de productie van zuurstof, CO2 en wateropname, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op de gezondheid van mensen?
  B. Zo nee, waarom niet?
  C. Zo ja, is het college bereid om bij nieuwe en nu lopende bouwontwikkelingen de bestaande bomen in een plangebied meer op waarde te schatten?  En, ontwikkelaars de opdracht te geven de bebouwing (zoveel mogelijk) in te passen tussen en rond de bomen in plaats van omgekeerd? Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid  
Marleen Blankenburgh, raadslid 

 

Kapaanvraag:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html 

Verlengingsbesluit Kapaanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?zv=lunterseweg+76A&pg=10 

Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41026.html 

Toelichting bestemmingsplan: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1469-0001/t_NL.IMRO.0203.1469-0001.html  

Lees verder

Schriftelijke vragen vergroening Voorthuizen

23-08-2019


Geacht college, 

De fractie van Lokaal Belang stelt op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen over het proces en inhoud van de vergroening van Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft met zorg en verbazing kennisgenomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 22 augustus ‘Tijd dringt voor groenplan Voorthuizen'. Terecht maken Plaatselijk Belang Voorthuizen en Ondernemingsvereniging Voorthuizen zich zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van het Groenplan voor een groener Voorthuizen. Een plan waarop Voorthuizen al sinds 2008 (!) wacht; een plan om dit prachtige dorp te vergroenen. Groen, dat bijdraagt aan een prettige, gastvrije uitstraling, bijdraagt aan het welzijn van mensen en goed is in het kader van klimaatbeheersing. Kortom, Lokaal Belang wil dat dit college daadkrachtig investeert in de kwaliteit van de samenleving, zeker in het kader van groen en bomen in het bijzonder. En daarnaast dat het college uitvoer geeft aan dat wat de raad aan dit college opdraagt.    

In november 2018 is de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting is expliciet geld (zowel structureel als incidenteel) beschikbaar gesteld voor ‘het vergroenen van de centra’ waarbij Voorthuizen duidelijk werd benoemd. Daar werd ook gesteld dat het programma voor vergroening in het eerste kwartaal van 2019 gereed moet zijn. Helaas was dat niet het geval wat Lokaal Belang ertoe bracht om bij de behandeling van de Kadernota 19 juni dit jaar, een motie te schrijven. Dit om de vergroening van Voorthuizen prioriteit te geven, het programma uiterlijk september 2019 gereed te hebben en de daadwerkelijke uitvoer uiterlijk voor het einde van 2019 te starten. Deze motie, mede ondertekend door Pro98 en BI, is met een meerderheid aangenomen. De ‘stroperigheid’ in het proces en de vertragingen vindt Lokaal Belang zeer ongewenst.  

Al veel langer maakt Lokaal Belang zich zorgen over het ontbreken van een adequaat groenbeleid. Goed groenbeleid is naast goed onderhoud ook lef willen tonen als het gaat om behoud van bestaande groenstructuren, zoals bomen, en durven te investeren in nieuw groen. Lokaal Belang zal daar in het lopende ‘Bomenplan’ verder inhoud aan geven. 
 

 1. Is het college het met ons eens dat Voorthuizen al veel te lang wacht op vergroening? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoe kan het dat het college zegt de uitvoer ‘medio 2020’ te verwachten? Op basis waarvan?
 3. Hoe kan het zijn dat het college nu al zegt dat, 2 maanden na de aangenomen motie, het nog wel een jaar (nu tot ‘medio 2020’) kan duren? Graag een toelichting.
 4. Hoe kan het zijn dat wij als raad door het college niet actief hiervan in kennis zijn gesteld?  
 5. Hoe kan het zijn dat PB-Voorthuizen en de OVV de kennelijk beloofde terugkoppeling niet hebben gehad?  
 6. Op welke wijze wil het college uitvoering geven aan de genoemde en aangenomen motie?
 7. Lokaal Belang heeft dit college een paar keer horen zeggen dat voorstellen integraal moeten worden opgenomen in iets anders. Op deze wijze lopen goede en concrete plannen onnodig vertraging op. Mogen wij ervan uitgaan dat dit college ‘gewoon’ uitvoer geeft aan de motie en de inhoud ervan niet zal onderbrengen in een omvangrijker integraal plan? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid ons z.s.m. en actief te informeren over de stand van zaken in het proces dat kennelijk anders is dan de motie opgedragen heeft?
 9. Is het college bereid alsnog aan te sturen op de start van de vergroening van Voorthuizen uiterlijk eind 2019? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers,  
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

'Gegniffel over bomenkap stuit mij tegen de borst'

09-07-2019

Motie LB Bomenkap Wildzoom

Artikel Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

BARNEVELD Oppositiepartij Lokaal Belang blijft hameren op het behoud van bomen in de gemeente Barneveld, aldus raadslid Jan-Willem van den Born. Zijn partij staat, zo meent hij, alleen in de gedachte dat waardevolle bomen van belang zijn voor de leefbaarheid in de dorpen en daarmee zoveel mogelijk beschermd moeten worden. Woensdag, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, strijdt zijn partij voor een ‘gedegen onderzoek’ naar de instandhouding van kostbare bomen in het bouwplan voor de Wildzoom.

Want dat heeft in zijn ogen namelijk niet plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders beloofde eerder om - bij de planontwikkeling voor woningbouwprojecten - een officiële bomeneffectanalyse (bea) uit te voeren om te bezien of het bestaande groen kan worden ingepast. Dat is echter niet gebeurd bij het uitdenken van het plan voor de Wildzoom, op de locatie van de voormalige Eben Haëzerschool. Hier moeten negen koopwoningen voor senioren verrijzen.

,,Voor dit plan heeft het college het bij een zogenaamd bomenplan gelaten. Dat is een stuk minder gedetailleerd dan een bea. Als je weet dat het college twee keer uitdrukkelijk heeft beloofd altijd een bea uit te zullen voeren, dat er voor het Wildzoom-plan zoveel waardevolle bomen sneuvelen en die analyse is niet gemaakt, dan stel ik daar kritische vragen over.” Er is een kapvergunning aangevraagd voor zeventien bomen. De partij telt zelf 28 bomen die moeten sneuvelen. ,,In het plan zelf staat dat het gaat om waardevolle of zelfs zéér waardevolle bomen die weg moeten.”

BELANGRIJK In dit kader brengt Van den Born de discussie rond de bomenkap voor de Voorthuizense nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng in herinnering. ,,Er moesten ruim honderd bomen worden omgezaagd. Er was alleen geen bea uitgevoerd en dat had het college wel beloofd. Nadat wij op een bea hadden aangedrongen, en het college die alsnog liet uitvoeren, bleek dat er zeker twaalf bomen konden blijven staan. Dit geeft maar aan hoe belangrijk zo’n bea is.”

Van den Born stelde het gebrek aan een bea bij het Wildzoom-plan aan de orde tijdens een commissievergadering, twee weken geleden. Volgens wethouder De Kruijf was er wel degelijk een analyse van de aanwezige bomen gemaakt, al heette die weliswaar geen bomeneffectanalyse. ,,Per boom is nagegaan wat er de kwaliteit van is”, zei hij. ,,Als je deze analyse combineert met het plan, blijkt dat een aantal bomen moet sneuvelen. Die staan op de plekken waar de woningen komen. Er is hier kritisch gekeken naar welke bomen behouden kunnen blijven. Je moet niet alle bomen willen omzagen, maar je moet ook wel kijken naar de woonmogelijkheden bij een nieuw plan. Anders krijg je bomen midden in de voortuin of bijna bovenop het dak. Ik heb ook nog nooit een boom in de woonkamer zien staan." Tevens gaf De Kruijf aan dat de omwonenden erg te spreken zijn over het nieuwe plan, dat de meest waardevolle bomen aan de zuidrand van het gebied gehandhaafd blijven, dat er nieuwe bomen terugkomen voor de gekapte exemplaren en dat de nieuwe situatie 'heel mooi, duurzaam, effectief en fris' wordt.

GRAPJE De Kruijfs opmerkingen werden door Van den Borns collega-raadsleden met ‘gegniffel’ begroet, zo viel hem op. Dit stuitte het Lokaal Belang-raadslid tegen de borst. ,,De wethouder gaf geen antwoord op mijn vraag, maar deed af met een denigrerend grapje. De raadsleden die daar om lachten, hebben de mond vol van het belang van groen in de gemeente. Maar toen ik kritische vragen stelde op een moment dat veel waardevolle bomen gekapt dreigen te worden, dan hoor je ze niet. Dat stelt mij zeer teleur. Bomen zorgen voor frisse lucht, voor verkoeling bij heet weer. Ze zijn van groot belang. Wij staan blijkbaar alleen in onze strijd tegen de grootscheepse bomenkap in de gemeente. Daar zijn de afgelopen tijd verschillende voorbeelden van te noemen. En met die strijd gaan wij door.”


09-07-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/gegniffel-over-bomenkap-stuit-mij-tegen-de-borst-616048

Lees verder

Schriftelijke vragen kap bomen t.b.v. nieuwe woonwijk

24-06-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Luntereseweg 76A in Barneveld ten behoeve van de woonwijk ‘Nieuwe Burght’.

Zoals bekend hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is groot, zeker op het gebied van klimaat; bomen zijn de airco’s van een stad of dorp, nemen CO2  en water op, produceren zuurstof en zijn van belang in het kader van biodiversiteit. Daarnaast genieten vele inwoners en toeristen van deze natuurpracht. Het verdwijnen van bomen in Nederland gaat procentueel sneller dan in het Amazonegebied. Kappen met kappen dus. Zeker als de gemeente en andere partijen niet welwillend staan ten opzichte van het investeren in het planten van (grote) bomen (Kadernota 19 juni 2019).

Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad heeft de wethouder toegezegd alsnog een BEA te laten doen en om de tafel te gaan om te bekijken of er alsnog bomen gespaard konden worden. Een goede zaak. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan.

In het bouwplan ‘Nieuwe Burght’ wordt al gesteld dat de bomen weg moeten. Dat de start voor de ontwikkeling van dit plan al ruim voor de bespreking in de raad plaatsvond (oktober 2017), doet niets af aan de gedane beloften van het college (juli 2018). Wij schrokken dan ook van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van deze 6 mooie, grote bomen. Bij navraag bleek op geen enkele manier dat bekeken of onderzocht is deze bomen te behouden en te integreren. Juist nu er steeds meer bezwaar vanuit de samenleving in heel Nederland tegen (massale) bomenkap komt; waarbij de waarde van bomen inmiddels alom bekend is; natuurorganisaties (SBB, SHLK, Natuurmonumenten) ook erkennen beter aan bomenbehoud te moeten doen, moet ook onze gemeente actiever aan de slag.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft er een Bomen Effect Analyse plaatsgevonden?
  Zo ja, wat is daar uitgekomen? Zo nee, waarom niet?
 2. Indien er geen BEA heeft plaatsgevonden er ook geen voornemen was er een te laten uitvoeren, is het college bereid hier nog eens over na te denken en op basis van hun eerder gedane belofte alsnog een BEA te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom heeft het college, kennelijk, geen invloed uitgeoefend om de kap van de 6 bomen te vermijden? Dit met de door het college gedane belofte in juli 2018 in het achterhoofd.
 4. Indien er toch een gesprek tussen het college en de ontwikkelaar is geweest over het (mogelijke) behoud van de bomen, wat is daar dan uit gekomen? Op basis waarvan is kap door de ontwikkelaar als gerechtvaardigd beschouwd?
 5. Indien er geen gesprek tussen het college en de ontwikkelaar heeft plaatsgevonden, is het college bereid dit gesprek alsnog te voeren en de ontwikkelaar te verzoeken het plan zodanig aan te passen dat de bomen geïntegreerd worden? Zo nee, waarom niet?
 6.  Is het college bereid om het nog uit te brengen advies over de aanvraag, negatief te beoordelen? Zo nee, waarom niet?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter

Aanvraag omgevingsvergunning kap 6 lindebomen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html

Artikel Barneveldse Krant 24-06-2019: 'LB zet vraagtekens bij kap van zes Barneveldse lindes" 

 

Lees verder

BK 'Honderd grote bomen forse investering'

22-06-2019


Motie LB 100-grote-bomen-plan


Artikel Barneveldse Krant - Wouter van Dijk

BARNEVELD Naar schatting twee tot drie miljoen euro, kost het plan van Lokaal Belang voor plaatsing van in totaal honderd grote bomen in de centra van de verschillende dorpen in de gemeente Barneveld.

Dat stelde wethouder André van de Burgwal woensdag tijdens de behandeling van de Kadernota. ,,De intentie is goed, maar het gaat hier om serieus veel geld'', aldus de wethouder, die het voorstel van fractievoorzitter Mijntje Pluimers ontraadde.

VERGROENING Lokaal Belang stelde voor op woensdag 18 maart - op Nationale Boomplantdag - de eerste grote boom te planten in één van de centra, gefaseerd gevolgd door nog 99 exemplaren in twee jaar tijd. Dit om 'vergroening' een stevige impuls te geven. ,,Want Barneveld is nu arm aan bomen'', aldus Pluimers.

Nadat zij het genoemde bedrag sterk in twijfel trok, stelde de wethouder: ,,De kosten zitten 'm niet zozeer in de aanschaf van de bomen zelf, maar vooral in de plaatsing, het straatwerk en de moeite om ervoor te zorgen dat de boom overplaatsing overleeft.''

Volgens de wethouder is het verstandiger om aandacht voor groen mee te nemen in discussies over ruimtelijke kwaliteit. ,,Laten we hier aandacht voor houden, maar er geen doel op zich van maken.''

LB, dat stelde dat de aanschaf van bestaande bomen via bomenmakelaar.nl niet per se duur hoeft te zijn, kreeg bij de andere zes fracties vervolgens geen steun voor het 'honderd-grote-bomenplan.'

 

Lees verder

BK 'Maak vaart met groener Voorthuizen'

20-06-2019


Aangenomen Motie LB Vergroening Voorthuizen-Centrum

Artikel Barneveldse Krant - Wouter van Dijk

VOORTHUIZEN Maak vaart met de plannen die er al enige tijd liggen om Voorthuizen groener te maken. Die boodschap gaf een raadsmeerderheid woensdagavond mee aan wethouder Didi Dorrestijn. ,,Nu is Voorthuizen aan de beurt'', aldus Mijntje Pluimers (Lokaal Belang), initiatiefnemer van een voorstel hierover.

Vooral de eerder besproken 'groene slinger' door Voorthuizen - een nieuw fiets- en wandelpad door het dorp heen - werd woensdag tijdens de behandeling van de Kadernota vaak aangehaald, maar ook de aanpak van de straks verkeersluwe Hoofdstraat hoort bij de vergroeningsplannen. ,,Het vergroenen van het centrum van het dorp is één van de vele groene ambities in het coalitieakkoord'', zei Frank van der Lubbe (Pro'98). ,,Maar het is ook één van de ambities die tot nog toe zijn blijven liggen, terwijl de plannen al zo goed als klaar zijn.''

STROPERIG BEGIN Wethouder Dorrestijn erkende dat de groenaanpak van Voorthuizen een ,,stroperig begin'' kent. ,,Maar nu komen we echt op stoom. Recent hebben we een gesprek gehad met Plaatselijk Belang Voorthuizen en overleg met Ondernemers Vereniging Voorthuizen volgt.'' De wethouder zegde toe in september met een 'spoorboekje' te komen hoe nu verder.

De toezegging was voor de indieners van het voorstel (Lokaal Belang, Pro'98 en Burger Initiatief) niet voldoende om de druk op de ketel te houden. Ze pleitten ervoor dat nog eind dit jaar gestart wordt met de daadwerkelijke uitvoer van het groenplan en werden daarbij ondersteund door CDA en VVD.

VOORTSE RING Vorige week gaf Plaatselijk Belang Voorthuizen in deze krant al te kennen graag dit najaar te willen starten met aanplant van groen, om zo niet nóg een jaar te hoeven wachten. Na de zomer is de Voortse Ring af en zal het verkeer op de Hoofdstraat afnemen.

20-06-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/maak-vaart-met-groener-voorthuizen-608717

Lees verder

BK 'Plek Flying Bikes moet wel geld opleveren'

20-06-2019


Motie LB herinrichting locatie Flying Bikes Kootwijkerbroek


Artikel Barneveldse Krant 20 juni 2019 bij Kadernota

KOOTWIJKERBROEK Als fietscrossvereniging Flying Bikes in Kootwijkerbroek is verhuisd naar een nieuwe locatie, is het nog maar de vraag of de leeggekomen plek aan de Essenerweg als park ingericht kan worden. "Die locatie moet namelijk, heel plat gezegd, ook geld opleveren", stelde wethouder Aart de Kruijf. "We schrikken wel wat van woorden als een park of groene long, maar laten we het gesprek hierover aangaan met Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek."
De wethouder reageerde hiermee op een voorstel van Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) om nu al vast te leggen dat het terrein met groen ingevuld wordt als de vereniging is verhuisd. Pluimers: "Dát is ook wat Plaatselijk Belang voor ogen heeft. Bovendien, met groen investeer je ook, namelijk in de samenleving."
 

'Snel in gesprek over Flying Bikes-locatie'  Artikel Barneveldse Krant 3 juli 2019 - Wouter van Dijk 

KOOTWIJKERBROEK Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek wil direct na de zomervakantie in gesprek met het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, over de toekomstige invulling van het huidige terrein van fietscrossvereniging Flying Bikes. ,,We willen graag weten wát nu haalbaar is.''

Dat zegt voorzitter Addie Lassche van de belangenvereniging. Het gaat om het terrein aan de Essenerweg, pal naast kulturhus De Essenburcht, waar de fietscrossers nu nog zitten. Al langere tijd wordt gezocht naar een nieuwe plek voor deze vereniging, een grote wens van Plaatselijk Belang, omwonenden en de Flying Bikes zelf.

Als de vereniging eenmaal verhuisd is, komt het terrein vrij. Voor Plaatselijk Belang is dit een prima locatie voor een parkachtige omgeving, zo vlakbij het kulturhus, de seniorenappartementen in Schoonbeekhof en het verpleeghuis Norschoten. Dit eventueel in combinatie met parkeerruimte. Dat idee is jaren geleden al eens geopperd in een toekomstvisie voor het dorp. 

Tijdens de behandeling van de Kadernota twee weken geleden echter, trok wethouder Aart de Kruijf de uitvoering van dat plan in twijfel als het gaat om de haalbaarheid. Het verhuisplan van de fietscrossvereniging - inclusief aankoop van grond voor een nieuwe plek - kost geld en dat moet ergens terugverdiend worden, stelde hij. ,,De oude locatie moet dus ook wel geld opleveren.'' 

Lassche: ,,Dat is enerzijds wel begrijpelijk, maar anderzijds staat het haaks op onze jarenlange wens voor een groene invulling. We willen daarom met het college in overleg om te kijken of we elkaar kunnen vinden.'' In dat gesprek zou hij graag ook inzage willen in de hoogte van het benodigde investeringsbedrag. ,,Zodat we weten wat er dan wellicht wél haalbaar is op deze plek.''

Hoe snel de Flying Bikes daadwerkelijk zullen verhuizen, is nog niet duidelijk. Volgens Lassche kan dat nog wel anderhalf jaar duren. Momenteel wordt er serieus onderzoek gedaan naar twee mogelijke nieuwe locaties in de omgeving van Kootwijkerbroek.

De fietscrossvereniging wil verhuizen omdat de club groeit in het aantal leden. Een effect daarvan is dat de banen meer uitdaging moeten bieden, met hogere heuvels en langere rechte stukken, maar op de huidige plek is geen ruimte voor uitbreiding. Daar komt bij dat, doordat het bestaande terrein steeds intensiever gebruikt wordt, de overlast door licht, stof en geluid voor omwonenden aan de Stellingmolenstraat en Essenerweg toeneemt. Ook is de huidige baan moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten.

Lees verder

Schriftelijke vragen kapvergunningen, vervolgtraject, communicatie, bomen

01-04-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang een eerste serie schriftelijke vragen aangaande aanvragen kapvergunningen, het vervolgtraject, vergunningsverlening en de communicatie naar inwoners. Binnenkort volgt een tweede serie. 

1. Inleiding
Lokaal Belang neemt, helaas, regelmatig kennis van berichten over bomenkap; van vergunningaanvragen bij de gemeente en kapmeldingen bij de Provincie. Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Bomen hebben ook een enorme capaciteit in de opname van CO2. In de huidige klimaatdiscussie al helemaal relevant. Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem en de wijze van communiceren; met die naar inwoners in het bijzonder. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoezeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. De uitzending van ‘De Monitor’ van gisteren en de uitzending van Nieuwsuur begin maart, tonen de ernst van de situatie in ons land aan. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd? Wij hebben daar grote twijfels over.


2. Algemene werkwijze en communicatie kapaanvragen en vergunningen:
De bestaande werkwijze kapvergunningen houdt in dat de aanvragen daarvoor zeer summier vermeld staan in de ‘gemeenteberichten’ (‘Gemeente Barneveld Nieuws’ in de Barneveldse Krant) met daarbij alleen adres en aantal bomen. Welke bomen dat ter plaatse precies zijn, is niet duidelijk. Bij een aanvraag kan een inwoner ook geen bezwaar indienen. Bij de daaropvolgende verleende vergunning staat er dan nog bij (als het van toepassing is): kappen (van het aantal bomen) met herplant.  De formele publicatie van de bekendmakingen gebeurt digitaal in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als je dan digitaal op zoek gaat op de gemeentelijke website (www.barneveld.nl/bekendmakingen) of www.officielebekendmakingen.nl vind je dezelfde summiere informatie, niets meer en niets minder. Terwijl er wel naar verwezen wordt.  Vanaf het moment van een verleende vergunning, kan een inwoners pas bezwaar indienen. De wijze waarop staat onder de digitale versie. In deze bekendmaking staat o.a.:  ‘Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.’  Dat betekent dus dat de bomen gedurende de periode van het indienen van een bezwaar en het beoordelen van het bezwaar, gewoon gekapt kunnen worden. Wat is het bezwaar van inwoners dan nog waard? Het indienen van een ‘voorlopige voorziening’ is voor een inwoner geen sinecure. Het wordt met deze werkwijze inwoners erg moeilijk gemaakt daadwerkelijk een bomenkap tegen te houden. Nog los van het bezwaar op de vergunning zelf. 


3. Het vervolgtraject  
Hierin vallen een aantal zaken op:
Enkele voorbeelden:

 • Schoonengweg 6, Voorthuizen, 45 bomen
  In eerste instantie (21 december 2018) was er een aanvraag omgevingsvergunning voor kap van 45 bomen ingediend. Op 31 januari stond de vermelding ‘Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure, Schoonengweg 6 Voorthuizen, kappen 45 bomen´ in de gemeenteberichten. Lokaal Belang heeft bij de gemeente nagevraagd wat dat betekende. Op 8 februari kregen wij de uitleg dat de omgevingsvergunning voor de 45 bomen bij een (bestemmings-)plan voor Schoonengweg 6 hoorde, maar dat voor kap van meer dan 20 bomen in het buitengebied er melding bij de provincie gedaan moest worden op grond van de Wet Natuurbescherming, in plaats van een aanvraag bij de gemeente. Of die melding inmiddels bij de Provincie was gedaan, was onbekend. De procedure is dat bij geen reactie vanuit de Provincie de indiener na 6 weken mag gaan kappen. Lokaal Belang vindt dit geen goede zaak. Want: Hoe goed wordt dit dan beoordeeld? Wat en hoe krijgen omwonenden hier dan iets over te zien en wat kunnen zij daar nog mee? Wie publiceert dat en waar?  En in hoeverre houdt de gemeente zicht op wat er verder mee gebeurt? 
   
 • ​Lunterseweg, Barneveld, 8 bomen
  De Lunterseweg is van enige lengte en er staan op meerdere plekken bomenrijen. Het is voor inwoners niet duidelijk om welke bomen het precies gaat en wat de reden van kap is. Op deze wijze kunnen inwoners zich geen goed beeld scheppen van de situatie en in een later stadium, na vergunningverlening, niet onderbouwd een bezwaar indienen. Dus, waar gaat het precies om en wat kunnen inwoners nog?
   
 • Tolnegenweg 65, Voorthuizen, 22 bomen
  Bij dit bericht wordt aangegeven dat er geen vergunningsplicht is. Maar is hier wel een melding verplicht? Gaat dit proces verder en hoe dan; wat kunnen inwoners hiermee? Dat is hier geheel onduidelijk.
   
 • Verbindingsweg 17, Voorthuizen, 28 bomen
  Hier wordt aangegeven dat de aanvraag is ingetrokken. Maar is daarmee het gehele proces van de baan? Of valt deze aanvraag onder een andere regeling, bijvoorbeeld die van de Wet Natuurbescherming waarbij er een melding bij de Provincie gedaan moet worden? Voor inwoners is dit onduidelijk waardoor zij er niets mee kunnen.
   
 • Espeterweg, Barneveld, 2 bomen
  Op 6 september is de kapaanvraag gedaan. Op 20 september vond vergunningverlening plaats. Om welke bomen gaat het precies gaat en wat is de reden van kap? Daarnaast lezen wij dat bezwaar maken geen ‘schorsende werking' op de kap heeft. Inwoners hebben bijna geen redelijke kans meer iets tegen deze kap te doen.


4. Lokaal Belang constateert helaas het volgende:

 • Uit deze publicaties is het voor inwoners volstrekt onduidelijk wat er aan de hand is aangezien de informatie zeer summier is.
 • Door de formulering van de publicaties, ‘Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘, kan bij inwoners zelfs de suggestie gewekt worden dat een aanvraag ingetrokken is of ‘on hold’ staat. Inwoners worden hiermee op het verkeerde been gezet.
 • In publicaties is niet direct te zien of er een relatie is met een eerdere aanvraag, soms zelfs van vele maanden eerder. Inwoners kunnen zich hierdoor geen goed beeld scheppen van de situatie.  
 • Door deze manier van communiceren en publiceren, verdwijnen kapaanvragen bij de inwoners in onze gemeente uit beeld. Inwoners zijn daardoor logischerwijs niet meer alert op ontwikkelingen.
 • Als de gemeente/indiener bij een melding naar de Provincie na 6 weken wachten niets hoort, dan mag er gekapt worden. Geen inwoner die dit doorheeft. Erger nog, voor inwoners is er zelfs geen mogelijkheid tot bezwaar. Het gevolg is hier onherroepelijke kap van bomen, het groene kapitaal en daarmee het verdwijnen van groen.
 • Bij doorklikken op ‘berichten over uw buurt’ of op berichten op de website ‘Overheid.nl’ (de officiële publicaties) is er geen extra informatie te vinden. Dat laatste geldt voor alle kapvergunningen.  
 • De motivatie/reden voor de kapaanvraag mist. Inwoners kunnen daardoor niet of heel moeizaam betrokken blijven bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en begrijpen wat de reden is voor de ingreep in hun omgeving.
 • Na verlening van een kapvergunning, is het voor inwoners heel moeilijk om de daadwerkelijke kap nog tegen te houden. Het risico bestaat dat bomen al gekapt zijn voordat het bezwaar überhaupt is behandeld. Indienen van bezwaren lijkt hiermee een lege huls.  
 • Het aanvragen van een voorlopige voorziening is logischerwijs een drempel waarmee het inwoners moeilijk gemaakt wordt daadwerkelijk iets voor hun omgeving en dus het groene kapitaal, te kunnen betekenen. Er wordt, onterecht, uitgegaan van de kennis, kunde, financiële middelen en durf van inwoners om een voorlopige voorziening aan te vragen.
 • De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Bij door derden of door de gemeente zelf gewenste bomenkap, voor bomen buiten de bebouwde kom, met 21 of meer bomen op een rij en/of een bos met een oppervlakte van 10 of meer are, is de Provincie het bevoegd gezag. De gemeente/indiener hoeft slechts een melding te doen. Het meldingssysteem en de communicatie hierbij door de gemeente, is echter voor inwoners onduidelijk, niet pro-actief en niet transparant. Immers, worden deze meldingen wel gepubliceerd? Bovendien is het voor inwoners (praktisch) onmogelijk bezwaar in te dienen met alle gevolgen van dien: Bomenkap, verlies van groen, gevolgen voor waterhuishouding, het ecosysteem/biodiversiteit. 


Wij stellen de volgende vragen:

 1. Worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd?
 2. Wat is het bezwaar van inwoners waard?
 3. Graag een reactie van het college op bovengestelde voorbeelden (par. 3) en constateringen (par. 4).
 4. Is het college het met ons eens dat bovengenoemd systeem (van aanvragen, vergunningen, meldingen en communicatie) in het licht van deze tijd én door het college zelf uitgesproken wens tot transparantie, goede communicatie, participatie en de zorg voor het groen in de samenleving, verouderd is en dus ongewenst? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid dit systeem zo spoedig mogelijk, concreet en toereikend aan te passen? Dat wil zeggen: 
  a. Duidelijke, adequate vermeldingen op de websites www.barneveld.nl/bekendmakingen en www.officielebekendmakingen.nl: reden aanvraag, duidelijke adressering, duidelijkheid over bedoelde bomen, bijbehorende tekening.
  b. Duidelijke vermelding van aanvragen en vergunningverlening in de krant.
  c. Duidelijke, adequate vergunningverlening: zie vermeldingen (a,b) + respecteren van bezwaartermijn van 6 weken (dus geen kap tijdens deze 6 weken en de behandeling van het bezwaar). 
  d. Meer uitleg over de mogelijkheden van inwoners tot bezwaar dan wel voorlopige voorziening? 
  e. Met betrekking tot dit laatste (voorlopige voorziening) is Lokaal Belang van mening dat deze eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Is het college het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? 
 6. Heeft het college zicht op alle kapmeldingen in het buitengebied die bij de Provincie worden ingediend? Hoe worden inwoners over dergelijke meldingen in hun woonomgeving geïnformeerd? Waar worden deze meldingen gepubliceerd en kunnen deze worden meegenomen in de gemeenteberichten?
 7. Ondersteunt het college de beleidswens van Lokaal Belang ‘Geen bomenkap, tenzij…’ (zwaarwegende redenen, bv veiligheid)?
  Zo nee, waarom niet?
  Is het college bereid om zowel binnen- als buiten de bebouwde kom te allen tijde te zoeken naar creatieve oplossingen om bomen te behouden (daar waar de gemeente erover gaat)?  
  Zo nee, waarom niet? 
   

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 

 

Bijlage 1: Bronnen
Bijlage 2: Gemeenteberichten m.b.t. Schoonengweg 6, Voorthuizen 

Lees verder

Aanvullende vragen bomenkap woonwijk Wikselaarse Eng

01-06-2018


Geacht college,

Op 1 mei jl. stelde ik namens Lokaal Belang al schriftelijke vragen aangaande de geplande kap van 110 bomen aan en rondom de Wikselaarse weg in Voorthuizen. Onlangs stuitte onze fractie op enkele nieuwe gegevens. Daarom stelt de fractie van Lokaal Belang op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, aanvullende schriftelijke vragen over ditzelfde onderwerp.

Aan u het verzoek om deze aanvullende vragen mee te nemen in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 1 mei, waarvan mijn fractie hoopt de antwoorden spoedig, doch graag uiterlijk voor 14 juni a.s. te mogen ontvangen.

In de eerdere vragen riep ik u op om creatief en welwillend om te gaan met de bestaande groenstructuur, incl. de bomen. Want, een groene en schone leefomgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving en het aanwezige groen. Ons groene kapitaal is een kostbaar bezit en daar dienen wij zuinig mee om te gaan.

Ik heb vandaag kennis genomen van de Gemeenteberichten, week 22, onderdeel Omgevingsvergunningen en lees daar het volgende: “2018W0758 Wikselaarseweg 00 (woonwijk Wikselaarse Eng) Voorthuizen, kappen 60 bomen, Datum verlenging: 24-5-2018” 

 • Zijn dit dezelfde bomen als in de eerder aangevraagde omgevingsvergunning (kap)?
  Zo ja, waarom zijn dit nu 60 bomen en niet 110 zoals in de eerder aangevraagde omgevingsvergunning (kap) of de 56 bomen met een speciale kapvergunning?
  Waarom is er sprake van een ‘verlengingsbesluit’? En wat betekent dit?
  Zo nee, betreft dit extra te kappen bomen? Vanwaar dit, kennelijk, nieuwe voornemen? ​

​In het kader van verdere verdieping op dit onderwerp, heeft onze fractie het besluit ‘BP Wikselaarse Eng, met de daarbij behorende toelichting op 24 mei 2017 nog eens nader bestudeerd. Op blz.10 onder het kopje ‘Openbare ruimte’, lezen wij de volgende zin: “De bestaande bomen langs de randen worden zo goed als mogelijk ingepast. Alleen aan de zuidzijde wordt de groenstructuur en sloot opgeheven en min of meer verplaatst naar de hoofdontsluitingsweg.” 

 • Kunt u uitleggen hoe deze zin zich verhoudt met het voornemen 110 bomen te kappen?  
  Aan de zuidzijde’ staan overigens 9 bomen (nr’s 99 t/m 107, bijlage 3 van 1 mei).
   
 • ​Bent u op de hoogte van het belang van bomen o.a. in het kader van verminderen van wateroverlast en het bijeenhouden van grondlagen, die dus een bijdrage leveren aan een goede waterhuishouding?


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen kap 110 bomen Wikselaarse weg Voorthuizen

01-05-2018


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de geplande kap van 110 bomen aan en rondom de Wikselaarse weg in Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van ‘aanvraag van de omgevingsvergunning Wikselaarseweg (woonwijk Wikselaarse Eng), Voorthuizen voor de kap van 110 bomen’, Zaaknummer 2018W0758.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er voor iedereen die in onze gemeente Barneveld wil wonen, genoeg huizen zijn. Woningen voor jongeren, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, iedereen moet hier een plek kunnen krijgen. Zo heeft Lokaal Belang dat destijds ook in het verkiezingsprogramma opgenomen. Gemeente Barneveld bouwt flink door, dat is ook nodig en een goede zaak. Er is veel behoefte aan nieuwe woningen.

Ondanks de grote vraag naar woningen, wil Lokaal Belang kwalitatief mooie woonwijken laten ontstaan. Niet alleen met oog voor zoveel mogelijk woningen in een wijk, maar ook met oog voor kwalitatief hoogwaardig groen zoals bomen en struiken waar inwoners van kunnen genieten. Groen in de woonwijken geeft de wijken meer kwaliteit en waarde. Lokaal Belang vindt dan ook dat ‘groen’ een prominentere plaats moet innemen bij alle toekomstig nieuwe woonwijken die ontwikkeld en gebouwd gaan worden.

Een groene en schone leefomgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving en het aanwezige groen. Ons groene kapitaal is een kostbaar bezit en daar dienen wij zuinig mee om te gaan.

Lokaal Belang is destijds naar de informatieavond over deze woonwijk geweest. Daar waren de plannen rondom bomenkap niet als zodanig bekend. Daarom heeft Lokaal Belang de tekening van zowel het bestemmingsplan ‘Wikselaarse Eng’ gezocht en de tekening van de voorgenomen kap van 110 bomen opgevraagd. Daarnaast hebben wij een kaart opgevraagd met de kenmerken van de te kappen bomen waarvoor een specifieke vergunning moet worden aangevraagd (56 stuks). Alleen op deze lijst staan al 15 bomen met een omtrek van meer dan 150 cm, waarvan zelfs een eik met een omtrek van 283 cm. Even zoeken op internet levert een leeftijd op van gemiddeld 100 jaar. Waardige oude bomen dus. Dan is de andere helft van de bomen (54 stuks) nog niet eens meegenomen.

Lokaal Belang ziet dat een groot deel van de 110 te kappen bomen langs de Wikselaarse weg en langs het plangebied staan (ongeveer 63%). Lokaal Belang vindt het vreemd dat er geen creativiteit getoond lijkt te zijn om deze bomen in het plangebied te integreren. Dat wil zeggen dat het plan zodanig ontworpen is dat er alles aan gedaan is om de bomen voor deze nieuwe woonwijk te behouden. Tenslotte, als je een blik werpt op het ontwerp van de wijk, kan Lokaal Belang zich niet aan de indruk onttrekken dat de bomen vooralsnog de woningen niet in de weg lijken te staan. Prachtige monumentale bomen zullen worden gekapt en de twijgjes die er voor teruggeplaatst zullen worden, zullen nog generaties nodig hebben alvorens zij uitgegroeid zijn tot de mooie bomen van weleer.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is er bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk een poging gedaan om (zo veel mogelijk van) de bestaande 110 bomen te behouden voor de nieuwe wijk?
  Zo ja, waarom is dit niet gelukt? Op basis waarvan?
  Zo nee, waarom niet? Op basis waarvan?
 2. Is het mogelijk om het bomenplan bij deze nieuwe woonwijk te heroverwegen, creatief te denken, om zoveel mogelijk van deze bomen te behouden?
  Zo ja, hoe dan en is het college bereid de daarvoor benodigde procedures in gang te zetten en deze opdracht per ommegaande aan de planontwerpers te geven?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Door wie wordt de kapvergunning beoordeeld en wanneer is de uiterlijke beslisdatum?
 4. Is er bezwaar in te dienen tegen een eventueel verleende kapvergunning?
 5. Is het mogelijk om de bomen die echt de te bouwen woningen in de weg staan, te verplaatsen en te herplanten in het plangebied zelf? Zeker de wat oudere bomen die de wijk een mooie groene uitstraling kunnen geven?
  Zo ja, is het college bereid de daarvoor benodigde procedures in gang te zetten en deze opdracht per ommegaande aan de planontwerpers te geven?
  Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college met ons van mening dat bomen een waardevolle functie én uitstraling hebben waarbij het uitgangspunt moet zijn: ‘Behoud van bomen, tenzij…’?
  Zo nee, waarom niet?
 7. Aangezien de gemeente Barneveld de komende jaren door blijft bouwen; kan het college toezeggen dat er bij nieuw te realiseren woonwijken creatief en welwillend ontworpen wordt zodat bestaande bomen behouden kunnen blijven en geïntegreerd worden in nieuwe woonwijken?


Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen over plannen Oosterbos en Johannabos

17-04-2018


Lokaal Belang maakt zich zorgen over nieuwe mogelijke ontwikkelingen in het Johannabos in Voorthuizen en het Oosterbos in Barneveld. Mijntje Pluimers heeft namens de LB-fractie een aantal vragen ingediend.

Zie ook de krantenartikelen in de Barneveldse Krant: Gemeente Barneveld wil ´donker´ Oosterbos aanpakken en Lokaal Belang: 'Zorgen over bosplannen'


Schriftelijke vragen:
Graag stel ik u op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 schriftelijke vragen omtrent de plannen aangaande het Oosterbos (Barneveld) en het Johannabos (Voorthuizen).

Op 10 april verscheen een artikel in de Barneveldse Krant over plannen van de gemeente m.b.t het Oosterbos. Hier werd geschreven over een ‘educatieve functie’. Daarnaast zou het bos een meer ‘open karakter moeten krijgen om het aantrekkelijker voor inwoners te maken’. Daarvoor moet er ‘uitgedund’ worden (lees: bomenkap). Wanneer het bos onder handen genomen zou worden is niet bekend. Het bos is 9,9 ha groot en de gemeente is eigenaar (volgens www.hondenuitlaatbos.nl), maar valt buiten de bebouwde kom grenzen.

Op diezelfde 10 april is er een bijeenkomst in Voorthuizen omtrent het Johannabos geweest. Vertegenwoordigers van Lokaal Belang waren daarbij aanwezig. Onlangs is er onderhoud uitgevoerd (bomenkap). Nu heeft de gemeente het idee ‘ om iets met het bos te gaan doen, wellicht iets educatiefs voor de jeugd’.
Er zijn die avond vragen gesteld over wat de visie, de planning en de beslismomenten omtrent dit bos zijn. Daar bleef het antwoord op schuldig. Er was wel een idee om een werkgroep met inwoners in het leven te roepen om te bekijken wat er mogelijk is. Het gevoel leeft echter dat het een en ander al besloten is. Dit mede omdat het kappen vorig jaar februari al zonder overleg begonnen is en dat dit nu is voortgezet, ook zonder overleg.
De gemeente zegt er een ‘echt bos’ van te willen maken wat wel 15 jaar kan duren. Het bos is 10,9 ha groot en de gemeente is eigenaar (volgens www.hondenuitlaatbos.nl), maar valt buiten de bebouwde kom grenzen.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het behoud van het in onze gemeente aanwezige groen en de bossen in het bijzonder. Bomen zijn belangrijk vanwege hun economische, ecologische en maatschappelijke waarde. Bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op, geven rust en hebben positieve invloed op de waarde van een huis. Deze waarde wordt groter naarmate de boom ouder wordt. De grootschalige bomenkap in het verleden heeft ons zorgen gebaard. Daarnaast vindt Lokaal Belang draagvlak onder de bevolking aangaande dit soort plannen, erg belangrijk. Natuureducatie en duurzaamheidseducatie voor onze kinderen, achten wij ook waardevol.

Lokaal Belang is niet gerust op de mogelijke ontwikkelingen in deze 2 bossen en stelt daarom de volgende vragen:
 

 1. Is er een verband tussen de plannen van de gemeente rondom het Johannabos en het Oosterbos? Zo ja, welke?
 2. De suggestie die wordt gewekt, zowel in het krantenartikel als op de informatieavond, is dat de gemeente er in zijn geheel over gaat.
  Klopt die aanname? Zo ja, op grond waarvan kan de gemeente over deze bossen beslissen?
 3. Aangezien de bossen buiten de bebouwde kom grenzen vallen zoals deze in de raad van 27 september 2017 zijn vastgelegd, de bossen groter zijn dan 10 are, roept dit de vraag op wie nou eigenlijk over de bossen gaat. Tenslotte, alleen indien een bos buiten de bebouwde kom valt maar kleiner is dan 10 are, gaat de gemeente er over. Wie maakt de plannen? Wie beslist uiteindelijk over deze plannen? Wie voert de plannen uit?
 4. Moeten er voor de kap van de bomen een vergunning aangevraagd worden of wordt er een kapmelding gedaan? Door wie? Aan wie? En wie beslist daar dan over?
 5. Op basis waarvan komt de gemeente met de plannen omtrent deze bossen?
  Binnen welke door de gemeente gesteld kader vallen die?
 6. In Barneveld kennen we het biologisch centrum (functie: natuureducatie) en daarnaast wordt het ‘Geldersch Erf’ (functie o.a.: duurzaamheidscentrum) in het Schaffelaarse bos ontwikkeld. Vanwaar het idee van de gemeente om in de genoemde bossen nog eens een ‘educatieve functie’ te ontwikkelen? Tenslotte, is het niet veel beter eerst te investeren in het bestaande biologisch centrum (dat al wat zorgen heeft omtrent bestaans- en huisvestingszekerheid) en de functie van het ‘Geldersch Erf’ af te wachten?
 7. Waarom wordt er gekozen voor een ‘werkgroep’ bestaande uit inwoners van Voorthuizen? Hebben deze inwoners daadwerkelijk inspraak?
 8. Hebben de plannen omtrent deze bossen invloed op de aanwezige dieren (vogels met nesten etc.)? Zo ja, welke?
 9. Komt er voor het Oosterbos ook een werkgroep met inwoners uit Barneveld net zoals in Voorthuizen? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u bekend met de stichting www.bomenmakelaar.nl? ‘Geef gezonde bomen een nieuw bestaan’
 11. Zou u zich willen verdiepen in deze stichting en zou u open willen staan voor de mogelijkheden die deze stichting biedt? Namelijk, het herplanten van bomen uit gemeenten die deze bomen niet meer willen om zo het arsenaal groen in onze gemeente te vergroten?

 

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang
Raadslid Gemeente Barneveld

Lees verder

Alle bossen onder regie van de gemeente

14-03-2018


Vandaag nationale Boomfeestdag. Voor Lokaal Belang de reden om te laten zien dat het menens is. De meeste partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma mooie dingen als het gaat om het openbaar groen en natuur. Maar toen in de raadsvergadering van september 2017 werd voorgesteld om de bossen in onze gemeente onder de regie van de gemeente te brengen, stemden bijna alle partijen tegen. De tegenstemmers waren van mening dat de beheerders van de bossen het wel beter zouden weten dan de raadsleden. Hierdoor is het nog steeds mogelijk dat er zonder gemeentelijke vergunning grootschalig kan worden gekapt in bijvoorbeeld het Schaffelaarsebos in Barneveld en het Johannabos en Wilbrinkbos in Voorthuizen. De huidige regelingen zijn naar de mening van Lokaal Belang niet goed genoeg. Lokaal Belang wil dat daarom als enige partij veranderen en alle bossen in onze gemeente alsnog onder de regie van de gemeente brengen.

Nu is het zo dat een boom die buiten de door de gemeenteraad ‘vastgestelde grens inzake de wet natuurbescherming’ staat, niet valt onder het beleid en zeggenschap van de gemeente. (Tenzij de boom deel uitmaakt van een bosje kleiner dan 10 are of een rij met niet meer dan 20 bomen.) De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te bepalen waar binnen de gemeente de ‘grens inzake de wet natuurbescherming’ loopt. Lokaal Belang wil graag dat die grens gelijk zal zijn aan de gemeentegrens, dus dat bossen binnen de bebouwde kom gaan vallen.
Dan kan er in onze bossen, zoals bijvoorbeeld het Schaffelaarsebos, niet meer grootschalig worden gekapt zonder gemeentelijke vergunning. In een gemeentelijke verordening kan verder geregeld worden wanneer er wel en wanneer er geen vergunning nodig is voor het kappen van bomen. En de gemeente kan aan de vergunning de plicht tot herplant verbinden.

Eerder werd door één van de andere partijen gesteld dat het niet mogelijk zou zijn om als gemeente de regie te krijgen over de bossen in onze gemeente. Dit is naar de mening van Lokaal Belang onjuist. Even googelen levert op dat bijvoorbeeld de gemeenten Boekel en Leiden dit al hebben gedaan.

Lees verder over de plannen en wensen van Lokaal Belang over groen en natuur

Lees verder

LB: 'Liever een park dan appartementencomplexen' - Barneveldse Krant

10-01-2018


Het nog braakliggende terrein op de hoek van de Schoutenstraat/Thorbeckelaan in Barneveld, waarvoor nu een plan ligt voor de bouw van drie appartementencomplexen, leent zich meer voor ontwikkeling van een park. Dat stelt lijsttrekker Mijntje Pluimers van Lokaal Belang, die middels een persbericht reageert op het nieuwbouwplan op deze plek. ,,Het is hier al zo druk, en het wordt ook alleen maar drukker.''

Eind vorige week maakte deze kant melding van een nieuw plan op deze locatie, waar vroeger de Groen van Prinstererschool stond. Op het terrein vóór de Eben-Haëzerschool wil een ontwikkelaaar drie appartementencomplexen met in totaal 53 woningen bouwen. Het gaat om gebouwen met drie verdiepingen en bovenin een penthouse, met in totaal een hoogte van zo'n 12 meter. Eén complex is bestemd voor zorgappartementen. Op zijn vroegst eind dit jaar zou de bouw moeten kunnen starten. Het college van burgemeester en wethouders tekende hiertoe voor de kerstvakantie een overeenkomst, de komende maanden volgt een uitwerkingsplan.

Pluimers vindt het naar eigen zeggen een mooi plan, maar heeft op deze locatie een andere invulling voor ogen. ,,Vooropgesteld is het prima dat daar waar mogelijk gebouwd wordt voor jong en oud, want er is tenslotte een grote behoefte aan woningen. Echter, deze plek is verkeerstechnisch al heel druk. De afgelopen jaren kenmerken zich, en nog steeds, door grote verkeersstromen van zowel schoolgaande kinderen en hun ouders, als woon-werkverkeer. Zeker nu ook de Julianaschool er in de buurt - aan de Wethouder Rebellaan - bijkomt, lijkt deze plek wat ons betreft meer geschikt voor groen in de vorm van een recreatief park.''


Wat dat betreft verwijst ze naar het verkiezingsprogramma van LB, dat in december werd gepresenteerd. Daarin werkte deze partij het parkplan voor het nog braakliggende terrein uit. In dit park moeten wat LB betreft veel bomen geplant worden, waaronder enkele flinke jongens. ,,Daarnaast moet er ook plaats zijn voor hoogwaardig groen in de vorm van struiken en heesters en moeten er genoeg bankjes worden geplaatst'', stelt Pluimers. Ook een soort mini-kinderboerderij zou wat haar betreft niet misstaan. ,,We zien dit als een grote kwaliteitsverbetering voor Barneveld en voor dit gebied in het bijzonder. Lokaal Belang ziet de ontwikkeling van dit gebied en het overleg hierover dan ook met belangstelling tegemoet.''


Bron: Barneveldse Krant 10-01-2018
 

Voor meer informatie: H3. Groen en Openbare ruimte
 


 

Lees verder