Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H9 Economie en Lokaal Bedrijfsleven

content image

Onze gemeente is een MKB vriendelijke gemeente. In Gelderland staat de gemeente Barneveld al een aantal jaren op de 1e plaats. Ondanks de coronacrisis heeft de gemeente aangetoond dat het een economisch sterke gemeente is. De ondernemers in onze gemeente zijn de echte trekpaarden van de lokale economie. Zij zorgen ervoor dat onze gemeente welvarend is, dat de werkgelegenheid uitstekend is en dat de werkloosheid tot de laagste in de regio behoort. Onze gemeente kenmerkt zich door de aanwezigheid van fantastische bedrijven met veel succesvolle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen. Letterlijk en figuurlijk. Zonder ondernemers geen banen. Zonder ondernemers geen evenementen. Zonder ondernemers geen centra die bruisen. Daarom blijft het belangrijk om ondernemers volop datgene te laten doen waar ze goed in zijn, namelijk: ondernemen.

9.1 Economie en beleid

De omgevingswet
De nieuwe omgevingswet biedt veel kansen indien je als politiek heldere keuzes stelt. Lokaal Belang kiest voor een groene, schone, gezonde en veilige leefomgeving om in te ondernemen, te wonen en te werken. De komende jaren zal de gemeente Barneveld groeien naar 85.000 inwoners. Dit biedt nieuwe kansen voor ondernemers in onze gemeente. De omgevingswet moet een goede balans weten te vinden tussen de groei van de gemeente en de gevolgen daarvan. Want in een grote gemeente moet gewoond worden, geleefd worden, maar ook gewerkt worden.

De gelijkwaardige omgevingsdialoog
In de omgevingswet is een gelijkwaardige omgevingsdialoog belangrijk. De keerzijde is dat hierdoor gerechtvaardigde belangen van inwoners en bedrijven onder druk kunnen komen te staan. De partijen die deelnemen aan de omgevingsdialoog kunnen heel verschillend zijn in de zin van kennis, professionele ondersteuning en economische slagkracht. Indien er grote ongelijkheid is, kan de omgevingsdialoog uitmonden in het recht van de sterkste. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente procedurele waarborgen inbouwt om dit te voorkomen.

Leges
Leges moeten geen verdienmodel hebben maar maximaal kostendekkend worden doorberekend. Dit om te voorkomen dat te hoge leges invloed hebben op de realisatie van plannen.

content image

Dorpsplannen in verbinding met economische plannen
De stem van onze inwoners en ondernemers telt zwaar voor Lokaal Belang. Het is dan ook die stem die doorklinkt in de vele goede dorpsplannen die regelmatig het licht zien en tot de gemeenteraad komen. Lokaal Belang wil dat dorpsplannen een vast onderdeel uitmaken van het economisch beleid van onze gemeente. Inwoners en ondernemers van de dorpen weten het beste wat goed voor hen is. Daarom is het van belang dat de wensen en ideeën van de inwoners worden meegewogen in de economische plannen.

Duurzaam ondernemen
De komende jaren zal ondernemerschap in Nederland, dus ook in onze gemeente, in het teken staan van verdere verduurzaming. Lokaal Belang wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij het vinden van mogelijkheden om energie te besparen. Lokaal Belang wil graag dat de gemeente initiatieven ondersteunt om duurzame energie op te wekken (Zie verder: Hoofdstuk 2, Milieu en duurzaamheid).

Aanbesteding- en inkoopbeleid gemeente
Alle ondernemers in onze gemeente moeten de mogelijkheid krijgen om diensten of producten te leveren aan de gemeente. Het is niet goed indien dezelfde bedrijven langdurig zaken of diensten leveren aan de gemeente. Daarom wil Lokaal Belang dat er een roulatiesysteem komt waardoor alle ondernemers de kans krijgen om diensten te leveren aan de gemeente Barneveld. Dit systeem wordt uiteraard alleen daar toegepast waar niet Europees hoeft te worden aanbesteed. Indien bij meerdere aanbieders binnen en buiten de gemeente geen grote verschillen zijn, gaat de voorkeur uit om te kiezen voor ondernemers uit onze gemeente. Uiteraard moet er te allen tijde sprak zijn van een goede prijs-kwaliteitverhouding. Lokaal Belang wil een transparant beleid daar waar het gaat om alle aanbestedingen. Openbaarheid over de partijen waarmee de gemeente samenwerkt is gewenst.

Detailhandel
Uit het hele land komen veel bezoekers naar onze gemeente vanwege het uitstekende aanbod van winkels. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ook zorgt voor bescherming van de functie van de diverse dorpscentra. Lokaal Belang is een tegenstander van de ontwikkeling van grootschalige perifere detailhandel. Dat betekent in de praktijk: geen outletcenters in en rond de gemeente Barneveld. Het is belangrijk om onze winkelgebieden te ondersteunen en te stimuleren. Voor onze detailhandel is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten.

9.2 Economie en huisvesting

Bedrijventerreinen
Onze gemeente groeit naar 85.000 inwoners. Om werkgelegenheid te kunnen blijven bieden aan een groeiende groep inwoners hebben ondernemers ruimte nodig om te kunnen groeien en moeten nieuwe bedrijven in staat zijn zich in onze gemeente te vestigen. Het succes van nieuwe bedrijventerreinen in Terschuur en Kootwijkerbroek, laat duidelijk zien dat verdere groei van bestaande locaties en nieuwe ontwikkeling van nieuwe locaties, zoals bijvoorbeeld in Stroe, goed is voor economische ontwikkeling in de dorpen. De opstart van de ontwikkeling van het bedrijventerrein (Werklandschap) aan de Verbindingsweg in Voorthuizen moet zo snel mogelijk in gang gezet worden. De vraag is groot en de nood is hoog. Lokaal Belang vindt het een vanzelfsprekendheid dat de gemeente blijft zoeken naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. Bestaande en nieuwe bedrijventerreinen mogen bij voorkeur niet bezet worden door enorme opslaghallen. Zij leggen een groot beslag op de aanwezige beperkte ruimte en geven hier slechts een zeer beperkte hoeveelheden arbeidsplaatsen voor terug.

Bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP-ers en startende ondernemers
Onze gemeente kent veel ZZP-ers en veel startende ondernemers. Voor deze groep wil Lokaal Belang dat er bedrijfsverzamelgebouwen aanwezig zijn in alle dorpen van onze gemeente. Dergelijke gebouwen kunnen zorgen voor een prettig ondernemersklimaat, synergie-effecten en stimuleert de economische bedrijvigheid en leefbaarheid in onze dorpen. Dergelijke gebouwen voorzien niet alleen in ontmoetingen tussen starters en ZZP-ers en mogelijke klanten, maar ook tussen starters en ZZP-ers onderling. Zo krijgen talenten de mogelijkheid elkaar op te zoeken, te inspireren en het beste in elkaar naar boven te halen. De gemeente zoekt actief naar locaties en faciliteert daar waar mogelijk.

Perifere detailhandel
Lokaal Belang is geen voorstander van grootschalige perifere detailhandel in en rond de gemeente Barneveld. Daarmee willen wij de belangrijke en waardevolle functie van de winkelcentra ion onze gemeente beschermen.

content image

9.3 Economie en bereikbaarheid

Infrastructuur
De groei van de gemeente Barneveld brengt flinke infrastructurele uitdagingen met zich mee. Voor Lokaal Belang valt en staat de groei van onze gemeente, en de daarbij behorende economische uitdagingen, met een goede (en goed onderhouden) infrastructuur. De infrastructuur moet aansluiten bij de (economische) groei. Daarom moet een nieuw college zo snel als mogelijk met een mobiliteitsvisie komen hoe zij de infrastructuur in onze gemeente zien in 2030 met de daarbij behorende investeringen. Lokaal Belang zet in op kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer. Lokaal Belang blijft zich inzetten voor een voorspoedige reconstructie van kruispunt A1/A30 en voor een snelle realisatie van de oostelijke rondweg. Lokaal Belang gaat voor veilig verkeer en veilige verkeerssituaties voor alle verkeersdeelnemers in onze gemeente.

content image

Railterminal
Lokaal Belang is geen voorstander van de railterminal omdat dit gaat zorgen voor een te grote verkeers- en milieubelasting voor de omgeving. Want een railterminal veroorzaakt vele tienduizenden (exclusief overslag en groei) extra vrachtwagenbewegingen per jaar hetgeen een flinke aanslag op onze al overvolle wegen is. Overvolle wegen zijn ook slecht voor ondernemend Barneveld. Daarnaast veroorzaken overvolle wegen een flinke extra uitstoot van fijnstof en stikstof. En dat in een gemeente die als 3e gemeente van Nederland genoteerd staat als het gaat om de hoeveelheid fijnstof. Lokaal Belang verwacht dat een railterminal gaat zorgen voor een substantiële toename van het vrachtverkeer op en rond de Harselaar en de kernen van Barneveld, Voorthuizen, Stroe en Kootwijkerbroek hetgeen onwenselijk is. De mogelijke komst van deze railterminal in combinatie met de wens van Regio Food Valley om grote logistieke bedrijven naar de gemeente Barneveld te halen, versterken onze zorg over de bereikbaarheid van onze gemeente voor inwoners en ondernemers alleen maar. Zie ook hoofdstuk 2.9, Gezonde leefomgeving en hoofdstuk 5.2, Bereikbaarheid.

content image

Snel internet in de hele gemeente
Lokaal Belang beschouwt goed functionerend snel internet als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Daarom is dit snelle internet voor iedere bewoner en ondernemer in elk dorp en op iedere locatie in onze gemeente belangrijk en noodzakelijk. Lokaal Belang ziet graag een proactieve bijdrage van de gemeente om in die dorpen waar nog geen snel internet is, dit alsnog gerealiseerd te krijgen. Er zijn diverse initiatieven (zoals dat van KPN en ABP) die de dekkingsgraad in 5 jaar fors willen verhogen naar tenminste 80%. Lokaal Belang ziet hiervoor kansen voor de 7 dorpen die nog geen snel internet hebben (De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Zwartebroek).

content image

9.4 Horeca en evenementen

Horeca
Horeca in de breedste zin van het woord, is voor Lokaal Belang van waarde in de gemeente. Horecagelegenheden zijn plaatsen waar mensen samenkomen, niet alleen voor vermaak, maar net zo goed om ideeën uit te wisselen en plannen te maken voor de toekomst. Ze zijn ook belangrijk om toeristen aan te trekken die langer zullen verblijven en zo meer besteden bij lokale ondernemers. De gemeente Barneveld heeft een ruim aanbod aan diverse horecagelegenheden; ondernemers die hun best doen gasten te voorzien van gezelligheid, lekker eten & drinken en vertier. En daar is Lokaal Belang blij mee. Ondernemers in de horeca moeten daarom vrij kunnen ondernemen en de ruimte krijgen om evenementen te organiseren. Horecaoverlast moet daadkrachtig worden aangepakt indien de veiligheid in het geding komt.

Terrassen
De gemeente kent veel gezellige terrassen. Deze dragen in grote mate bij aan de sfeer. De coronacrisis heeft geleid tot grotere terrassen. Wat Lokaal Belang betreft mogen deze terrassen blijven bestaan; uiteraard alles in overleg met alle andere gebruikers van de centra.

Jongeren en uitgaan
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente. Het voorkomt horecatoerisme naar andere gemeenten met alle risico’s van dien. Lokaal Belang vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden. Het uitgaan mag niet te veel overlast veroorzaken bij de omwonenden. Lokaal Belang is dan ook blij met het bestaan van de nachtboa (zie ook hoofdstuk 7, Veiligheid), de horecatelefoon en praktische aanpassingen zoals een plaszuil rondom het horecaplein in Barneveld. Deze maatregelen dragen bij aan het gezellig, veilig en verantwoord uitgaan in onze gemeente.
Daar waar verdere investeringen nodig zijn om de gang van zaken rondom het uitgaan te verbeteren, zal Lokaal Belang deze investeringen redelijkerwijs ondersteunen. Er is een grote groep jongeren, 16-18 jarigen, die bij het uitgaan tussen wal en schip vallen aangezien zij nergens terecht kunnen in de horeca. Dit mag er niet toe leiden dat deze groep jongeren daarom uit het zicht raakt met betrekking tot alcohol- en drugsproblematiek. Reden te meer dat de gemeente samen met de jongerenwerkers met een plan komt hoe deze groep te bereiken.

Aanpassingen openingstijden horeca
Lokaal Belang is verheugd dat, na een geslaagde pilot, de openingstijden voor de horeca definitief zijn verruimd. Lokaal Belang is een tegenstander van versobering van dit beleid.

Evenementenbeleid
Lokaal Belang gaat voor levendige en bruisende dorpscentra. Daarbij hoort ook een uitnodigend evenementenbeleid waarbij de gemeente actief meedenkt met ondernemers. Lokaal Belang vindt dat de gemeente geen scheidsrechter is als het gaat om de aard en inhoud van het evenement zelf. De gemeente moet de vergunningsaanvraag uitsluitend toetsen of deze voldoet aan de geldende eisen met betrekking tot openbare orde en veiligheid.

content image

9.5 Recreatie en toerisme

De gemeente Barneveld is een van de mooiste gemeenten van Nederland. Daarom komen veel toeristen naar onze gemeente. Coronatijd heeft laten zien hoe belangrijk het is om een goede en gezonde toeristische sector te hebben. De toeristische sector is een van de drie belangrijkste economische pijlers van onze gemeente. Toeristen zorgen voor levendigheid van diverse dorpscentra, maar ook voor inkomsten voor onze ondernemers en daardoor voor werkgelegenheid.

Kwaliteit staat voorop
Bij het verlenen van vergunningen staat kwaliteit voorop daar waar het gaat om uitbreidingen in de toeristische sector. Of het nu gaat om uitbreiding van vakantieparken of toeristische impulsen en initiatieven, voor Lokaal Belang staat kwaliteit altijd voorop.

Toerisme
Als het goed gaat met het toerisme op de Veluwe, gaat het goed met het toerisme in de gemeente Barneveld. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor veel ondernemers in onze gemeente. Het buitengebied van onze gemeente gaat een steeds belangrijkere rol spelen daar waar het gaat om de toeristische initiatieven. Naast de groei van onze gemeente moet er volgens Lokaal Belang ook aandacht zijn voor nieuwe natuur in het buitengebied. Nieuwe natuur geeft kans voor nieuwe toeristische initiatieven.

Recreatiezonering
Lokaal Belang is voor bescherming van kwetsbare natuur. Flora en fauna heeft rust en ruimte nodig. Recreatiezonering, het bepalen waar wel en niet gerecreëerd mag worden, kan hier aan bijdragen. Toch vinden we het nu lopende zoneringstraject teveel van boven opgelegd met onvoldoende inspraak voor gemeente, inwoners en (recreatie)ondernemers. De gemeente moet meer regie krijgen in het lopende proces. Met name Kootwijk en Garderen dreigen anders te eenzijdig getroffen te worden door afsluitingen van hun unieke belevingsruimte voor inwoners en gasten. Het is hierbij belangrijk alle betrokkenen goed en tijdig te informeren en tevens intensief te betrekken bij de ontwikkelingen. De gemeente moet daarbij opkomen voor de belangen van onze inwoners, ondernemers en onze gasten.

Innovatieve concepten
Toerisme is een prachtig visitekaartje voor de gemeente Barneveld. Maar heeft ook een enorm maatschappelijk en economisch potentieel. Lokaal Belang wil recreatiebedrijven de ruimte geven in regelgeving om te experimenteren met innovatieve concepten om hiermee in te spelen op de nieuwe trends en gastbelevingen. Recreatieve ondernemers mogen wat Lokaal Belang betreft uitbreiden zolang zij rekening houden met natuur. Dit is een belangrijke voorwaarde.

Divers aanbod
Het aanbod binnen de sector moet wel divers blijven, dus geen concentratie van bungalows en chalets maar moet ook trekkersplekken en seizoenplekken per camping blijven garanderen. Dit zorgt voor een continue stroom van nieuwe gasten die het gebied telkens weer moeten ontdekken en er daardoor ook meer besteden.

Promotie
Bij een goed product hoort een goede promotie. De sterke toeristische sector in onze gemeente verdient het om op een juiste manier voor het voetlicht te worden gebracht. Lokaal Belang ondersteunt daarom alle initiatieven die dit doel dienen. Deze initiatieven zijn de ene keer gemeente breed, een andere keer gericht op een individuele kern en wellicht ook gemeentegrens overschrijdend. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat het promoten van het dorp Barneveld, als grootste dorp, geen doel op zich is. Dit omdat de meeste toeristen naar Voorthuizen, Garderen en Kootwijk komen, en niet naar het dorp Barneveld. Daarom is het belangrijk om bij uitgaven ten behoeve van promotie e.e.a. te richten op wat de toerist gericht zoekt.

Vakantieparken en behoud kwaliteit daarvan
Lokaal Belang zet zich in voor het behoud van campings met trekkersplekken. Juist deze plekken zorgen voor een diversiteit in bezoekers die keer op keer onze mooie gemeente gaan ontdekken. Daarom is Lokaal Belang niet zo blij met de ontwikkeling waarbij campings worden omgezet in dure chaletparken. Vakantiewoningen en stacaravans hebben de bestemming recreatie en dragen bij aan een bruisende toeristische sector. Deze zijn van meerwaarde voor de kwaliteit van recreëren en dat wil Lokaal Belang graag zo houden. Lokaal Belang wil daarom ook dat de gemeente hard optreedt bij overlast gevende en verloederende vakantieparken.

content image
content image
content image