Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bomenplan en petitie

content image

Bomenplan Lokaal Belang 

Doelen:

 • Nieuwe ‘Bomenverordening’ op basis van de visie en uitgangspunten.
 • Nieuwe APV (onderdeel houtopstand) op basis van de visie en uitgangspunten.  
 • Nieuwe groene welstandscommissie (landelijke primeur).
 • Nieuwe bebouwde komgrenzen in het kader van de Wet Natuurbescherming om de bossen zoals het Schaffelaarsebos en het Wilbrinkbos beter te kunnen beschermen. 

Visie:

 • De gemeente Barneveld levert een concrete bijdrage aan de natuur (bomen, waardevol groen etc.) in het kader van het klimaat, volksgezondheid en het beschermen van de samenleving/leefomgeving als geheel. Daarbij zijn (bestaande) natuurlijke elementen in het landschap en in de woonomgeving essentieel; om te waarderen, te koesteren en met verve te beschermen. Daarbij neemt zij regie en/of creëert zij deze regie teneinde deze bijdrage te realiseren.
 • (Behoud van) Bomen worden als ‘verdienmodel’ gezien in het kader van de opname van CO2, productie van zuurstof, waterregulering, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling van de omgeving, voorkomen van hittestress en positieve invloed op de gezondheid van mensen. Bomen zijn van ons allemaal.
 • Natuur, bomen in het bijzonder, is zeer waardevol in vele opzichten. De natuur is maar ten dele ‘maakbaar’, en moet dus worden gerespecteerd en beschermd. Bestaand groen en bestaande bomen hebben een veel grotere waarde en effectiviteit en worden nog beter beschermd.  
 • Bij gewenste (woonwijk)ontwikkelingen is de bestaande natuurlijke omgeving zo veel mogelijk leidend. Bescherming en investeren in groen, in de breedste zin des woords, is hierbij essentieel en wordt voorafgaande aan de planontwikkeling als een prioriteit aangemerkt (dus geen sluitstuk). Bomen en het behoud daarvan, mogen geld kosten. 


Uitgangspunten:
Mindset en communicatie 

 • Mindset over bestaand groen en bomen is gericht op: ‘Behoud, tenzij…’ en ‘Elke boom telt’ en ‘Bomen zijn van ons allemaal’.
 • De gemeente spreekt actief uit én handelt daadwerkelijk naar het behouden van bomen op basis van de visie, uitgangspunten en de verordeningen.
 • De communicatie rondom ontwikkelingen met betrekking tot groen en bomen, is altijd correct, tijdig en volledig.
 • Een zelfstandige en onafhankelijke groene welstandscommissie waarin tenminste iemand met professionele kennis van bomenzaken is vertegenwoordigd, beoordeelt de planontwikkelingen in de gemeente in relatie tot de bomen en adviseert over de aanvragen voor kapvergunningen en de daarmee samenhangende omgevingsvergunningen. Deze commissie heeft dezelfde juridische status als de gewone welstandscommissie waarbij de bomenverordening invulling geeft aan hun rechten, plichten en taken. 


Planontwikkeling 

 • Planontwikkeling (groot- en kleinschalig) wordt vooraf adequaat en op basis van de visie, uitgangspunten geregeld; niet achteraf ‘pleisters plakken’, met lege handen staan of achter de feiten aanlopen.
 • Voorafgaande aan de planontwikkeling, indien er bomen in het plangebied staan, wordt een Bomen Effect Analyse (BEA) gedaan. De BEA brengt o.a. de waarde en de conditie van de bomen in kaart en ook wat er technisch nodig is om bomen te behouden.  
 • Voorafgaande aan de planontwikkeling legt de gemeente bij de ontwikkelaar de eis neer dat de aangewezen gezonde en toekomstbestendige bomen zo veel mogelijk, althans voor tenminste 75 %, behouden moeten blijven en dat de ontwikkelaar daar zijn plan op moet aanpassen. ‘Toekomstbestendig’ heeft betrekking op de boom zelf en is niet gebaseerd op ontwikkelingswensen van de ontwikkelaar of gemeente.
 • De ontwikkelaar wordt tevens op de hoogte gesteld van de BEA en gewezen op hun plicht hun vergunningsaanvraag te toetsen aan de Wet Natuurbescherming. Daarnaast krijgt de ontwikkelaar bouwvoorschriften met betrekking tot het beschermen van de bomen tijdens de bouw voorgelegd, waar hij zich tijdens de bouwontwikkelingen aan moet houden. Indien nodig zal er handhavend worden opgetreden.
 • Plannen worden zodanig ontworpen dat de aangewezen gezonde en toekomstbestendige bomen (tenminste 75% van het totaal) blijven staan. Indien dit in onvoldoende mate gebeurt, zal er geen goedkeuring voor de planontwikkeling plaatsvinden.
 • Herplant is geen argument om toch aangewezen gezonde en toekomstbestendige bomen te kappen. 


Noodzakelijke kap en herplant

 • De communicatie over mogelijke noodzakelijke kap wordt te allen tijde correct, tijdig en duidelijk gecommuniceerd in de krant en via sociale media.
 • Er is aandacht voor de koppeling van (de aanvraag voor een) kapvergunning en het bijbehorende bestemmingsplan. Bezwaarperiodes worden op elkaar afgestemd. Bij bestemmingsplannen wordt er niet gekapt voordat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.
 • Bij gewenste bomenkap eerst de onderbouwing/argumentatie toetsen aan de visie, de uitgangspunten, de bomenverordening en de nieuwe APV.
  a. Er zijn heldere criteria op basis waarvan de gemeente kan toetsen of een boom gekapt zou mogen worden.
  b. Daarnaast wordt bezien of een boom die gekapt zou moeten worden in de eigen gemeente kan worden verplant, alvorens zij gekapt wordt.
  c. De te kappen boom wordt eerst bij de bomenmakelaar aangeboden om te bezien of andere gemeenten interesse hebben in de boom, alvorens zij gekapt wordt.
  d. Bezwaren op aanvraag voor kapvergunningen worden heel serieus genomen. Er is oog en oor voor de wensen van de samenleving en draagvlak.
  e. Er is een controleerbare borging van de herplantplicht. 
 • Indien de kap van een boom toch onvermijdelijk is, worden er voor iedere te kappen boom, zoveel mogelijk op de locatie of anders in de buurt tenminste 2 bomen terug geplant; net zolang tot dat de achterstand m.b.t. de herplantplicht is ingehaald. Daarna wordt dit 1 boom kappen=1 boom terugplaatsen. . Daarbij is aandacht voor de omvang (zowel in dikte als in te verwachte hoogte) waarbij een (verwachte) grote boom wordt herplant als een grote boom is gekapt.
 • Er is een duidelijk en structureel handhavingsbeleid, opgenomen in de nieuwe APV, aangaande illegale bomenkap. Ten behoeve van deze handhaving is er een speciale meldlijn waar mensen telefonisch of via de mail melding kunnen doen van illegale bomenkap.  


Inventariseren en investeren

 • Er is een actuele inventarisatie van bomen en andere landschapselementen in de gemeente. Er wordt bij voorkeur ook samen met lokale deskundigheid van bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties en andere beheerders gewerkt. Deze inventarisatie ligt op kaart vast, bij voorkeur op een bestemmingsplankaart met daarbij een specifiek aangegeven aanduiding en bestemming, of anders op een kaartbijlagen bij het bestemmingsplan.  
 • Naast de al verplichte boomveiligheidscontrole door middel van een ‘Visual Tree Assessment’ (VTA) wordt elke twee jaar een controle actie uitgevoerd naar de toestand van bomen en landschapselementen met het oog op handhaving.
 • Investeren in (bestaand) groen, zowel onderhoud, beheer als aanplant is een goede zaak en mag dus geld kosten. 
   

Bossen

 • De regie over de bossen ligt in handen van de gemeenteraad doordat de bebouwde komgrenzen aangepast zijn, zodanig dat de relevante bossen binnen de bebouwde kom vallen.  
 • Actieve invloed op bosbeheerders ten behoeve van het behouden van bossen en voorkomen van onnodige kaalslag waarbij zij gewezen worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (klimaat, draagvlak etc.). 

Lokaal Belang is voor de zomer (2020) met een petitie gestart om aandacht te vragen voor onnodige en massale bomenkap in de gemeente Barneveld. Vele inwoners uit verschillende dorpen hebben onze petitie ondertekend. Wij zijn heel blij met deze steun!
Zie ook ons nieuwsbericht: 
https://www.lokaal-belang.com/tussenstand-handtekeningen-petitie-bomenplan

 

content image

Petitie: 'Behoud bomen, voorkom kap en investeer in groen kapitaal

Wij willen dat het behoud van bomen #GroenKapitaal uitgangspunt is. Dat erkend wordt dat bomen goed zijn voor:

 • productie van zuurstof (de ‘groene long’)
 • CO2 - en wateropname
 • verlaging van fijnstof en stikstof
 • biodiversiteit
 • de uitstraling en kwaliteit van de omgeving
 • het voorkomen van hittestress
 • het behoeden van de bodem voor erosie, bijvoorbeeld grondverschuivingen;
 • het welbevinden en gezondheid van mensen

en dus een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het klimaat, de omgeving, mens en dier.

Wij, inwoners van de gemeente Barneveld
(Barneveld, Voorthuizen, Stroe, Garderen, Terschuur, Zwartebroek, Kootwijkerbroek, Kootwijk, De Glind, De Harselaar),

Constateren dat:

 • er met regelmaat (massale) bomenkap in onze mooie gemeente plaatsvindt;
 • te weinig pogingen ondernomen worden om bomen te behouden;
 • verdienen aan bouwplannen, het ‘verdienmodel’ (los van de reële wens om ‘uit te komen’) bovenmatig voorrang krijgt ten opzichte van behoud van bestaande bomen;
 • de beloofde ’Bomen Effect Analyse’ (BEA) door een bomenspecialist om gefundeerd te onderzoeken of bomen behouden kunnen worden bij bouwplannen, te vaak niet gedaan wordt;
 • het aandeel ‘groen’ in onze gemeente en in heel Nederland afneemt, wat een slechte zaak is;

En verzoeken de gemeente en de gemeenteraad om:

 • veel beter en veel meer in te zetten op behoud van bomen;
 • bomen te zien als ‘verdienmodel’ voor het klimaat, omgeving, mens en dier;
 • creatief te willen denken en zich actief in te spannen om bomen te behouden door daarvoor alle mogelijkheden aan te grijpen
  (b.v. toepassing BEA t.b.v. behoud, bomen verplaatsen, bomen overnemen via de bomenmakelaar);
 • investeren in bomen niet te zien als ‘last’ maar als kans te investeren in de samenleving;
 • alle middelen die er zijn aan te grijpen en aan te passen die nodig zijn om de bomen in onze gemeente beter te beschermen, bijvoorbeeld door het maken van een ‘bomenverordening’.

Ja, ik onderteken de petitie 'Behoud bomen, voorkom kap en investeer in groen kapitaal'