Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H14 Financiën en Belastingen

14.1 Degelijk financieel beleid

Lokaal Belang wil een evenwichtige en sluitende begroting met voldoende reserves om tegenslagen op te vangen; kortom: Lokaal Belang staat voor een degelijk financieel beleid. Het hebben van voldoende geld nu en in de toekomst is een randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijk beleid en het kunnen bieden van allerlei voorzieningen aan onze inwoners en bedrijven. De afgelopen periode (met COVID19) was zwaar voor ondernemers en inwoners en heeft ook de gemeente voor de nodige extra uitgaven gesteld. Het is daarom zaak de effectiviteit van uitgaven goed te beoordelen. Belangrijk is dat wat uitgegeven wordt uiteindelijk iets oplevert. Tevens achten wij het van belang de inhuur van externe deskundigen tot een minimum te beperken en de kracht van de eigen organisatie te versterken door intern de werknemers middels opleidingen te laten groeien. Dit kenmerkt goed werkgeverschap en biedt mogelijk nieuwe uitdagingen voor bestaande medewerkers.

Momenteel gaat het goed met de economie. Een bekend gezegde luidt dat je het dak moet repareren wanneer de zon schijnt. Daarom is het belangrijk dat ook in tijden van economische groei behoedzaamheid geboden is. De financiële reserves van onze gemeente moeten derhalve meerjarig robuust zijn en tegen een stootje kunnen bij economische tegenwind.

Sparen voor infrastructuur
De aanstaande enorme groei van onze gemeente moet hand in hand gaan met een goede infrastructuur. Zonder een infrastructuur die past bij de groeiambities is deze niet realiseerbaar. Daarom is het belangrijk dat een nieuw college daar rekening mee houdt.

content image

OZB
De belastingdruk met betrekking tot de OZB is in onze gemeente ten opzichte van andere gemeenten in de provincie Gelderland gemiddeld. Dat wil Lokaal Belang graag zo houden. De OZB mag nooit als financiële reddingsboei gebruikt worden indien een toekomstig college er financieel een potje van maakt.

Schuldenpositie/ Afbouwen schuldenlast
De gemeente Barneveld heeft nog steeds een relatief hoge schuldenlast. Deze is deels historisch zo gegroeid en is deels verklaarbaar en acceptabel in verband met de sterke groei van onze gemeente en de daardoor benodigde investeringen. Op dit moment vormen deze schulden geen groot probleem omdat de rente extreem laag is. Maar mocht daar verandering in komen en mocht de rente de komende jaren fors stijgen, dan is de gemeente door deze hoge schuldenlast financieel extra kwetsbaar. Daarom wil Lokaal Belang streven naar een verdere verbetering van de solvabiliteit en verdere verlaging van de schuldenlast.

Grondposities
Lokaal Belang wil dat de gemeente niet onnodig risicovolle grondposities inneemt. Een gemeente is geen projectontwikkelaar. Daarom wil Lokaal Belang dat de gemeente de voorkeur geeft aan behoedzaam grondbeleid boven actief grondbeleid, indien dat gelet op de beleidsdoelstellingen een goede keuze is.

14.2 Belastingen

Lokaal Belang is een voorstander van zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en bedrijven.

content image

Hondenbelasting
Lokaal Belang wil de hondenbelasting afschaffen. Het is niet juist dat hondenbezitters worden gediscrimineerd t.o.v. bezitters van andere huisdieren en bovendien worden de opbrengsten niet aangewend voor deze doelgroep. Lokaal Belang begrijpt daarom ook niet dat in 2021 de hondenbelasting explosief gestegen is. Daar wil Lokaal Belang een einde aan maken.

content image

Afvalstoffenheffing
Lokaal Belang hecht waarde aan het nakomen van beloften aan inwoners door de gemeente.
De afspraak is om de afvalstoffenheffing kostendekkend te laten zijn. Een drietal jaren op rij werd de afvalstoffenheffing flink verhoogd, dit tegen de belofte in. Een reden daarvoor is dat de kosten voor afvalverwerking van PMD en restafval stijgt. Lokaal Belang vindt dat eerst gekeken moet worden hoe de kosten gereduceerd worden en dat niet de rekening als eerste bij de inwoners gelegd wordt. Inwoners doen over het algemeen goed hun best om afval te scheiden. Lokaal Belang vindt dat als de verwerking van afval goedkoper en efficiënter kan, waarmee de afvalstoffenheffing kan dalen, de gemeente zich hiervoor moet inzetten.