Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Archief

content image

In ons nieuwsarchief vindt u een overzicht van alle berichten die op onze website zijn verschenen: persberichten, schriftelijke vragen en artikelen in de media. Wilt u graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de activiteiten van Lokaal Belang? U kunt ons ook vinden op Social Media. Volg, like en deel Lokaal Belang op Facebook. Of volg ons op Twitter en YouTube.

Nieuwsberichten

Schriftelijke vragen LB waterbeheer en duikers in het buitengebied

15-05-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het waterbeheer in het buitengebied van de gemeente Barneveld.

Op veel plaatsen in woonwijken is afgelopen winter en recent nog na hevige regenval wateroverlast ontstaan. Echter, ook in het buitengebied staan de normaal droge greppels al maandenlang boordevol en meer dan dat. Naastgelegen weilanden en akkers staan al tijden nat of zelfs overstroomd (zie foto’s).

Een goede afwatering in het buitengebied zou de overlast in de bebouwde kommen en woonwijken ook kunnen mitigeren.

Wat opvalt, is dat de waterstanden in de greppels zeer variabel zijn, en de oorzaak ligt vermoedelijk in het feit dat meerdere duikers onder opritten en kruispunten verstopt zitten of zelfs ontbreken. Delen van de watergangen wateren goed af, en delen lijken ‘doodlopend’ te zijn en eerder als mini wadi te fungeren en daarmee inadequaat te zijn.

De watergangen zelf worden jaarlijks geschouwd en geschoond. Categorie A door het waterschap, categorie B door de gemeente en categorie C door de grondeigenaren. 30 jaar eigen waarneming in het buitengebied van Voorthuizen lijkt te laten zien dat controle en schoonmaken van de duikers hier niet bij inbegrepen is.

Lokaal Belang overweegt een motie hierover bij de Kadernota en heeft in voorbereiding daarop de volgende vragen:

 1. Is afgelopen winter en voorjaar in kaart gebracht waar de grootste wateroverlast is geweest? Zo nee, wat zijn de plannen van de gemeente om alsnog duidelijk in kaart te brengen waar de grootste knelpunten zitten?
 2. Is bekend waar duikers sowieso ontbreken?
 3. Is het duidelijk hoe de greppels en watergangen in het buitengebied deel uitmaken van het beekdalsysteem en hoe deze idealiter daarop af zouden moeten wateren?
 4. Zijn er plannen om de cat B duikers dit jaar te controleren en schoon te maken? Zo nee, waarom niet?
 5. Weet het college of het waterschap plannen heeft de cat A duikers te controleren en schoon te maken? Zo nee, kan hiernaar geïnformeerd worden en hiertoe gestimuleerd worden?
 6. Wat zijn de plannen van het college om de eigenaren van cat C watergangen te informeren over de noodzaak schone duikers onder opritten en toegangen tot akkers te hebben?
 7. Hoe gaat de gemeente handhaven dat deze cat C duikers óók schoon zijn en blijven? 


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Ingrid Lether

Barneveld, 15 mei 2024

Lees verder

"Uit de raad" - 17 april 2024

20-04-2024

De ‘piepers’ stonden woensdag vroeg op tafel bij de dames en heren raadsleden, om zeven uur ’s avonds klonk immers al de gong voor de start van de vergadering. De grote hoeveelheid onderwerpen had de agendacommissie doen besluiten dat er beter vroeg begonnen dan laat geëindigd kon worden.  

Bij de vaststelling van de agenda werd er vervolgens nog een éxtra poging gedaan de avond niet uit te laten lopen. Allereerst trok ChristenUnie haar agendering van de aanbesteding voor Huishoudelijk Restafval in, vervolgens liet het college weten dat Bestemmingsplan Wolweg VI (Rijkszaadeest), nog wat extra tijd behoefde. De raad stemde in met het direct door leiden naar de besluitvorming van het eerste en het van de agenda afhalen van het tweede punt.

Het eerste programmapunt betrof de toelating en beëdiging van John van Ginkel als tijdelijk raadslid namens de SGP. Over deze normaal blijde gebeurtenis hing de inktzwarte schaduw van het overlijden van Johns zoontje van nog geen twee weken geleden. Na de beëdiging kon SGP de vergadering in in volledige bezetting. Dat kon niet gezegd worden van CDA, Pro’98 en VVD. Allen hadden vanwege ziekte een afwezige, waardoor VVD in het geheel niet vertegenwoordigd was. Dit alles zou later op de avond nog een grote rol gaan spelen.

SDVB was vervolgens aan de beurt. Het belangrijkste bij dit onderwerp was misschien wel het deel wat helemaal geen onderdeel uitmaakte van het voorstel, namelijk de fietsoversteek. Er was in de afgelopen tijd al veelvuldig gesproken over deze kruising van fietsers en auto’s. Wie gaat er voor. Tot nu toe fietsers.  Maar het college had veel (theoretische) argumenten waarom dit na de grootschalige aanpassingen zou moeten veranderen. De raad vroeg in een vorige raadsvergadering via een motie hier nog eens over na te denken. In de commissievergadering meldde de wethouder dit gedaan te hebben, met als uitkomst dat ze bij haar standpunt zou blijven. Dat was niet helemaal wat de raad bedoelde met heroverwegen, zo bleek toen. Hierop volgend is er blijkbaar nogmaals ‘overwogen’, nu met als uitkomst dat de voorrangssituatie wel blijft zoals hij was. Raad blij, SDVB blij. Dit alles terwijl het verkeersbesluit geen onderdeel van dit plan uitmaakt, maar goed.

Het Toetsingskader Landelijk Gebied vervolgens. Waar mag een stoppende boer op rekenen en hoe zorgen we ervoor dat hij een doorgaande boer niet in de weg zit? En dat alles voor één jaar, want daarna gaan we via de omgevingsvisie regelen hoe de gemeente, en dus ook he buitengebied, wordt ingericht. Er was een goede aanzet gegeven door het college, en dat gevoegd bij het feit dat het besluit voor een periode van één jaar gold, haalde de scherpste kantjes wel uit de discussie. Wel was het goed dat Lokaal Belanger Ingrid Lether nog even uitlegde wat het verschil was tussen het overgangsgebied (gemeentelijke term voor niet tot één van de vier hoofdgebieden behorende plekken) en een overgangszone (Provinciale term voor de plekken die grenzen aan Natura 2000 gebieden). Het bleek dat hier toch wel de nodige onduidelijkheid over bestond. Uiteindelijk werd het voorliggende voorstel aangenomen.

In een paar alinea’s hierboven heb ik verteld dat de zetelverdeling, en dan met name de door ziekte veranderde situatie hierbij, van invloed zou gaan worden. Nou, hier komt hij aan. Er lag een plan voor om aan de Postweg in De Glind een groepshuisvesting voor arbeidsmigranten te situeren. Buitengebied, dus maximaal 15 bewoners, zo schrijft het kader voor. Maar dat was niet rendabel te maken. Mag het dan voor één keer in procedure genomen worden, als pilot, opgerekt naar 75? Zo was de vraag vorig jaar. Daarop was het antwoord ja, zonder locatie, zonder naam van de initiatiefnemer. Nu werd het plan verder gebracht, maar dan met alle gegevens daarbij. Daar werd het niet makkelijker van. Opeens waren er ook buren met een mening. Opeens was er een initiatiefnemer met een kennisachterstand over regelgeving rondom zijn vak. En opeens waren er geen voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt enzovoorts. Uit de bijdragen van de twee grootste partijen bleek SGP een (voorzichtig) voorstander en Lokaal Belang een duidelijk tegenstander. Daarmee waren de meeste zetels in twee kampen verdeeld. Wat gaat ChristenUnie doen, was een belangrijke vraag. Het antwoord was dat ChristenUnie een amendement schreef met extra voorwaarden, waaronder zij tot een ja zouden kunnen komen. Dat amendement kreeg ook steun van SGP, maar niet van de andere partijen. Snelle telling leerde 15 voor – 15 tegen. Staking der stemmen, en daarom doorschuiven naar de volgende keer. Zijn de zieken dan weer terug en wat betekent dat voor de stemverhouding? 29 mei eind van de avond weten we meer.         

De volgende raadsvergadering is woensdag 29 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Sjoerd van Amerongen over Bestemmingsplan Barnseweg XI (SDVB)

19-04-2024

Dank voor het woord voorzitter,

Voor ons ligt het bestemmingsplan Barnseweg XI, oftewel de uitbreiding met 2 velden en wijzigingen van parkeerterrein en aanpassingen aan de entree van het complex van SDVB. Het was een lang traject waarin het nodige is gebeurd, aanpassingen zijn gedaan en er uiteindelijk een mooi plan voorligt.

Sinds vorig jaar is er ook een hele goede samenwerking met de club om alles te realiseren en te kijken waar en wat mogelijk is en kan.

In de commissie grondgebied heb ik namens Lokaal Belang onlangs al aandacht gevraagd voor de te realiseren ingang aan de kant van Heestereng. Dat is een ingang bedoeld voor calamiteiten en onderhoud. De vrees voor misbruik van deze ingang door personen die zich op die manier en aan die kant toegang willen verschaffen tot het sportpark is gegrond, dat ervaren meerdere sportclubs in onze gemeente. De voorzitter van SDVB heeft op mijn vraag in de commissie ook aangegeven dit goed in de gaten te houden en leden daarop aan te spreken. Graag wil ik van de wethouder nog een toezegging dat er 1 jaar na realisatie een evaluatie komt op basis van monitoring of er sprake is van overlast en welke maatregelen nodig zijn om die overlast terug te dringen.

De procedure m.b.t. de in december aangevraagde ontheffing in het kader van de Wnb i.v.m. de steenuil is lopend maar ziet er volgens het huis goed uit en zal geen belemmeringen opleveren. Ook een mooi gegeven.

Over de gisteren ontvangen memo met betrekking tot de oversteek. Het college heeft besloten deze zo te laten en de situatie niet te wijzigen zoals eerder voorgesteld op basis van door verkeerskundigen opgestelde rapporten, dat standpunt kunnen wij begrijpen. Het draagvlak ontbrak en draagvlak is ook voor Lokaal Belang een belangrijk onderdeel in een beslissingsproces.

Door de nieuwe velden komen er veel nieuwe jeugdleden bij (van de lange wachtlijst) voor wie de situatie ter plekke nieuw is. Omdat deze situatie (ook al bestaat deze hier al lang) geen standaardsituatie is en door de voorgestelde fysieke wijzigingen, hierbij dan ook nogmaals het verzoek, ook aan SDvB om zeker in de beginperiode aandacht te schenken aan de verkeersveiligheid en daarom de vele nieuwe leden, maar ook huidige leden goed te informeren over en eventueel te begeleiden op deze oversteek.

En aan het college de vraag om inderdaad goed te monitoren en na een jaar een grondige evaluatie uit te voeren.

Wij als Lokaal Belang kunnen dit plan daarom goedkeuren en wensen SDvB veel succes met de realisatie en daarmee hopelijk de opheffing van de jarenlange wachtlijst.

De motie van Lid Bos zullen wij overigens niet steunen, los van het vertragende effect op de realisatie van het project, betreft het hier geen entree van het sportpark maar een calamiteiten ingang

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Ingrid Lether bij het Toetsingskader

19-04-2024

Voorzitter, het is goed dat dit toetsingskader nu eindelijk de raad bereikt heeft. Sinds augustus vorig jaar wachten velen op duidelijkheid. Al 8 maanden lang! We mogen deze mensen niet nog een jaar laten wachten tot er ook een omgevingsvisie is. Het zou niet van daadkracht getuigen om de beslissing voor ons uit te blijven schuiven.

We moeten als gemeente duidelijkheid geven en knopen doorhakken, ook al zijn dat niet voor iedereen even leuke knopen. Ook de doorhakkers zelf zien de ontwikkelingen misschien liever anders. Maar ‘liever’ koekjes worden niet gebakken. Dat zei mijn moeder vroeger al.

Is het een perfect document? Nee, het kan altijd beter.

Is het een noodzakelijk document? Ja, absoluut.

Is het een tijdelijk document? Ja, dat ook.

Het is een tijdelijk toetsingskader, wat het vigerende beleid als basis heeft en in feite de structuurvisie van 2011 opnieuw op punt zet. Het beschrijft de verschillende cultuurlandschappen die de qua oppervlakte grote gemeente Barneveld heeft. Daar zit overigens één minder duidelijke omschrijving bij, die voor verwarring zorgt. Kom ik straks op terug.

Het beschrijft wat de signatuur van die verschillende gebieden is. Het beschrijft wat ons betreft ook duidelijk genoeg wat de mogelijkheden en onmogelijkheden in die 4 deelgebieden zijn, met het vigerende beleid op verschillende thema’s (zoals recreatie, of landgoederen) als uitgangspunt.

Voorzitter, Lokaal Belang kan zich goed vinden in de voorgestelde kaders. Er is duidelijkheid, maar er is ook hier en daar ruimte voor maatwerk, en er is en wordt goed nagedacht over wat we wél en niet zouden willen zien in het buitengebied. En hoewel dit toetsingskader niet leidend is voor de nieuwe omgevingsvisie, is het wel een concretisering van de oude structuurvisie en het huidige beleid.

In die zin is dit toetsingskader een proeftuin waar de omgevingsvisie uit kan putten en van kan leren. Die mogelijkheid om te leren en bij te sturen moet er zijn, vandaar dat wij ook meegetekend hebben met de motie van de SGP.

Eén ding wil Lokaal Belang echter nog vragen, en dat is het wijzigen van de onduidelijke omschrijving: wij vragen een toezegging van de wethouder om in die omgevingsvisie (en bij voorkeur ook nog in dit toetsingskader) de term ‘overgangsgebied’ niet meer te hanteren. Deze term werkt, hebben we al gemerkt, keer op keer verwarring met de ‘overgangszone’ tussen cultuurlandschap en N2000 gebieden waar de Provincie mee bezig is.

Geef dit landschapstype binnen de gemeente Barneveld een andere naam. Noem het bijvoorbeeld ‘gemengd landschap’. Immers, dat is het. Het is het deel van ons grondgebied zonder in het oog springende signatuur, niet duidelijk agrarisch, niet duidelijk recreatief, niet duidelijk natuur, en niet duidelijk een woonfunctie. Landschap met als typering ‘een beetje van alles’, en dan is ‘gemengd landschap’ - denken wij - een term die de lading goed dekt en geen verwarring kan geven.

Dank u wel.

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Stefan Velt bij raadsvoorstel Vervangen dakbedekking rouwcentrum De Plantage

19-04-2024

Voorzitter dankuwel,

Als Lokaal Belang zijn we geschrokken en vinden we het vervelend dat er een probleem is ontstaan met de vochthuishouding aan het dak van het oude pand van het rouwcentrum. Dat er iets aan moet gebeuren is duidelijk. Tegelijkertijd waren we blij met de toezegging dat de wethouder ging onderzoeken of de kosten te verhalen waren op de aannemer van dit project. Helaas is gebleken dat dit niet het geval is, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Dit vinden wij jammer, maar accepteren de situatie zoals hij is, omdat hij eenmaal nou zo is. Een lichtpuntje is dat in het vervolg dit soort problemen voorkomen kunnen worden - door een onderzoek uit te laten voeren - naar ventilatie, vocht en isolatie, als vervanging van een systeemplafond aan de orde is. Dit moet dergelijke problemen in de toekomst voorkomen en dat vinden wij een goed iets.

Wat voor Lokaal Belang belangrijk is, is dat het dak zo snel – maar bovenal zo en toekomstbestendig goed mogelijk - wordt aangepakt, zodat het rouwcentrum weer zo snel en zo goed mogelijk operationeel kan zijn en haar functie kan vervullen, waarvoor zij bestemd is: mensen de plek bieden waar zij op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Daarom is het niet wenselijk om langer te wachten met de aanpak van het dak.

De urgentie voor het zo snel mogelijk aanpakken van het dak wordt benadrukt door het feit dat de situatie bestempeld is als: onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar, de zogenaamde: 3 o’s – zoals in het raadsvoorstel benoemd. Daar zetten wij als Lokaal Belang graag een extra streep onder om dit te benadrukken.

De keuze voor verbouw boven nieuwbouw is destijds gemaakt door de raad. Lokaal Belang is daar content mee. Voordeel van deze gemaakte keuze is dat er daarmee wordt ingezet op circulair gebruik van materialen en gebouwen. De door ons aangedragen en aangenomen motie tijdens de kadernota van 2023: ‘’Bevordering van circulair slopen en hergebruik gronden bouwmaterialen’’ toont de waarde aan die wij aan dit thema hechten.

Verder, de renovatie van het dak zal worden uitgevoerd in een tijdsbestek van bij voorkeur 1 à 2 opeenvolgende dagen per week. Wij verwachten en spreken daarbij de hoop uit dat het college zich – daar waar mogelijk - flexibel zal opstellen richting de planning van de uitvaartondernemers.

Het is belangrijk dat het oude dak wordt aangepakt, maar met een respect- en begripvolle houding tegenover de werkzaamheden van de uitvaartondernemers. Zodat de uitvaartondernemers kunnen blijven voldoen aan de wensen en behoeftes van hun klanten.

Afsluitend voorzitter, waar we normaal gesproken als Lokaal Belang gelijk om de hoek komen kijken bij bomen en groen, is dat in dit geval niet anders. Alleen met een andere reden, namelijk dat er bij de aanpak van het dak er gelijk herplaatsing van de zonnepanelen plaatsvindt, zodat ze verder van de bomen af komen, waardoor er meer zonne-energie wordt opgebracht. Dat is dan mooi meegenomen.

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Marleen Blankenburgh over Samenwerking met dorpen en wijken

19-04-2024

Voorzitter,

Wijkplatforms doen er toe! Plaatselijk Belangen doen er toe! Laat ik daar mee beginnen. Betrokken inwoners zetten zich in voor hun dorp of wijk, zij kennen hun woonomgeving door en door. In dorpsplannen en evt. wijkplannen worden de wensen, ideeën en behoeften van inwoners zichtbaar. Daarom is het belangrijk dat de gemeente deze plannen zeer serieus neemt. En bovenal, de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving moeten we koesteren en benutten.

Onze gemeente zet gebiedsregisseurs in, waar onze fractie trouwens goede berichten over hoort en we hebben participatiebeleid. De samenwerking wordt over en weer gezocht en het belang van dorpsplannen wordt erkend, én er is beleid.

Waarom dan toch een traject om te komen tot een vernieuwde samenwerkingsaanpak? Wat onze fractie hierbij overtuigend vindt is wat we gelezen en gehoord hebben over de bijeenkomst met wijkplatforms en Plaatselijk Belangen eind november 2023: De wens tot samenwerking werd daar bevestigd. Maar ook de wens om te komen tot aanscherping en doorontwikkeling van die samenwerking. Zo werd bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de communicatie, kaders en verwachtingen over en weer.

We zijn er nog niet, Voorzitter, er is meer nodig. Dat hoorden we ook in de commissie. Onze fractie ziet bijvoorbeeld graag dat er goede heldere afspraken gemaakt worden zoals over de wijze van representatie. Doorontwikkeling dus, praktisch uitwerken, optimaliseren. Dat lijkt ons prima en nuttig en ook voor ons raadsleden helpend. Daarmee werken we aan een kwalitatieve verbetering van de samenwerking, dat soepeler proces. En kwaliteit mag dan best wat kosten, wat ons betreft..

En voorzitter, een goede samenwerkingsstructuur tussen gemeente en de samenleving biedt kansen:
- kansen om wederzijds te inspireren
- kansen om de kracht van de samenleving nog beter te benutten
- kansen om te komen tot die gewenste zichtbare resultaten voor de inwoners van de betreffende dorpen en wijken… een nog mooiere gemeente Barneveld.

Betrokkenheid, kwaliteit en kansen, de 3 kernwaarden van Lokaal Belang komen mooi samen bij dit raadsvoorstel.

Voorzitter, de mogelijkheid wordt geboden wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. Laat ik dan eindigen met de wens dat het traject tot een mooi eindresultaat mag leiden en de raad dit jaar nog een raadsvoorstel tegemoet kan zien.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Ontwerpbesluit Helihaven Wesselseweg

05-03-2024


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het door de provincie afgegeven ontwerpbesluit luchtvaartregeling voor een helihaven op de locatie Wesselseweg 23 te Barneveld met jaarlijks 750 vliegbewegingen (zie bijgevoegde foto) nabij het Schaffelaarse Bos en nabij de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst.

Vanuit de huidige crisis waarin de Nederlandse natuur zich bevindt is dat wat Lokaal Belang betreft een onbegrijpelijk besluit. Stikstof, CO2 en fijnstof moeten op alle mogelijke manieren aan banden worden gelegd, en dan wordt een dergelijk besluit door de Provincie genomen waardoor er – zeker lokaal in de gemeente Barneveld – alleen maar meer depositie te verwachten is. Om over geluidsoverlast maar te zwijgen. 

Op 17 februari 2022 heeft Lokaal Belang al schriftelijke vragen gesteld over dit plan en op 8 maart 2022 werd in de raad een motie vreemd aan de agenda aangenomen waarin een aantal onomstotelijke argumenten tegen het toenmalige plan voor 1500 vliegbewegingen zijn geformuleerd. Deze motie is als bijlage bij de zienswijze van het college op het toenmalige plan naar de Provincie verstuurd.

Deze argumenten staan nog steeds als een paal boven water:

 • Er is geen natuurwinst door het opheffen van de bestaande helihaven in Kootwijkerbroek, omdat deze al sinds 2018 niet meer wordt gebruikt, en sowieso nooit is gebruikt voor de hoeveelheid vluchten (5500) waar toestemming voor was.
 • De locatie ligt nog steeds pal tegen Gelders Natuurnetwerk-gebied het Schaffelaarse Bos, en beheerder Stichting Geldersche Kasteelen en Landschappen is nog steeds tegen deze grote impact die een helihaven heeft op dit natuurgebied. Met name verstoring van beschermde vogels zoals buizerds, kieviten en scholeksters, maar ook verstoring van vleermuizen is een te verwachten zeer ongewenst effect.
 • De woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst, maar ook de gemeente Barneveld als geheel gaan nog steeds zeer veel overlast ervaren, ook nu de vergunning 750 vliegbewegingen behelst ipv 1500.
 • Het beleid van de Provincie Gelderland betreffende nieuwe helihavens stelt nog steeds dat deze gevestigd dienen te worden op bestaande industrieterreinen.

Naast deze argumenten uit 2022 is er sinds die tijd absoluut geen reden tot optimisme betreffende het terugdringen van stikstof, fijnstof en CO2-emissies, en de staat van de natuur is dan ook nog even bedroevend als twee jaar geleden. Voor Lokaal Belang is er daarom geen enkele reden om nu, in 2024, opeens makkelijker te denken over de impact van een helihaven.


Lokaal Belang overweegt een Motie Vreemd aan de Agenda over dit urgente onderwerp en heeft in voorbereiding daarop de volgende vragen:

 1. Provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit op 1 maart gepubliceerd op overheid.nl. Is het college op de hoogte van dit ontwerpbesluit?
 2. Is het college het met ons eens dat er sinds 2022 geen ontwikkelingen zijn geweest die een helihaven op deze plek opeens wel mogelijk maken? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat deze helihaven een directe aanslag is op de rust van de inwoners van Barneveld en de natuur in het Schaffelaarse Bos? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college voornemens opnieuw een zienswijze tegen deze vergunning in te dienen bij de Provincie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wordt de raad daarbij betrokken?
 5. Is de volgende stap een wijziging van het bestemmingsplan en zo ja, kan het college weigeren het bestemmingsplan aan te passen?
 6. Indien het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden, wat zijn de overige mogelijkheden van het college om de komst van deze helihaven op deze plek te blokkeren?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether
Marleen Blankenburgh


Barneveld, 5 maart 2024

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over onderwijs Oekraiense kinderen en de Internationale Schakel Klas

04-03-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over de bekostiging van onderwijshuisvesting voor Oekraïense leerlingen en de stand van zaken rond de Internationale Schakelklas (ISK).

Lokaal Belang heeft onlangs kennisgenomen van het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2024 Gemeente Barneveld. Hierin zijn de volgende passages opgenomen (pagina 4 en 5):

7. Onderwijs aan Oekraïense leerlingen
Voor de leerlingen uit Oekraïne zijn een tweetal locaties ingericht, een voor het PO en een voor het VO. Het rijk heeft voor de kosten die met de huisvesting zijn gemoeid een eenmalige subsidie voor gemeenten beschikbaar gesteld. Deze zogenaamde SPUK is beëindigd. De kosten voor de huur voor de locaties in Barneveld is geregeld tot en met 31 juli 2024. Hierna komen de kosten voor rekening van het reguliere budget van onderwijshuisvesting.

(opmerking vanuit het overleg met de schoolbesturen d.d. 29 november 2023, pagina 5:)
Opvang leerlingen Oekraïne. Er zijn zorgen over de opvang van leerlingen Oekraïne. Huisvesting moet vanaf volgend jaar uit het regulier onderwijshuisvestingsbudget worden betaald. Afgevraagd wordt wat in dat kader met het VSV-budget Eem kan worden gedaan. Dit is een punt van aandacht.


Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen en jongeren in staat worden gesteld goed onderwijs te genieten, passend bij wat ze nodig hebben en in een veilige omgeving. Dit geldt zeker voor kwetsbare kinderen en jongeren. Onderwijs is immers van essentieel belang voor hun ontwikkeling en hun toekomst.

Wij staan dan ook positief tegenover de wijze waarop binnen onze gemeente in korte tijd speciale scholen voor de Oekraïense kinderen en jongeren werden ingericht; basisschool De Drieslag en een uitbreiding van de Internationale Schakelklas van het JFC op de hiervoor ingerichte locatie aan de Burgemeester Kuntzelaan.
Uit de Barneveldse Krant d.d. 7 juli 2023 hebben we vernomen dat de Oekraïense basisschool inmiddels is gestopt en dat de leerlingen grotendeels zijn doorgestroomd naar het reguliere onderwijs (1). Van de ISK’s is bekend dat de druk hoog is. Dat is landelijk (2) (3), maar ook in Barneveld loopt de ISK al langer tegen grenzen aan (4). Dat heeft o.a. te maken met de wetgeving op het gebied van nieuwkomersbekostiging. Nu ook de eerdergenoemde subsidiestroom per volgend schooljaar stopt, roept dat bij onze fractie vragen op over het vervolg en de gevolgen.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wat betekent het stopzetten van de eenmalige subsidie concreet voor Oekraïense leerlingen binnen de gemeente Barneveld? Komt de locatie aan de Kuntzelaan als gevolg hiervan te vervallen?
   
 2. Zijn er financiele consequenties van het wegvallen van deze subsidie voor ons als gemeente? Zoja, hoe gaat het college hiermee om?
   
 3. In de passage op pagina 5 van het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs worden zorgen geuit. Deelt het college deze zorgen?
   
 4. a. Klopt het dat de Oekraïense basisschool volledig is gestopt? Dit staat namelijk niet zo op de gemeentelijke website.
  b. Hoe is de doorstroom naar het reguliere basisonderwijs tot nog toe verlopen? Heeft dit knelpunten opgeleverd voor de scholen? Bijvoorbeeld door het aantal kinderen dat erbij kwam of omdat kinderen getraumatiseerd zijn?
   
 5. Wij vragen ons af of alle Oekrainese kinderen en jongeren wel toe zijn aan regulier onderwijs. Zijn er oplossingen voorhanden voor Oekraïense leerlingen die er nog niet klaar voor zijn?
  a. Mogen Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd bijvoorbeeld gebruik (blijven) maken van het Nieuwkomersonderwijs, de taalklassen (NKS De Springplank) of het ISK? Zo niet, waarom niet? Zoja, levert dit knelpunten op, bijvoorbeeld in de bekostiging en kan de gemeente daar dan iets in betekenen?
  b. Kunnen Oekraïense jongeren (VO) indien nodig langer gebruik maken van het ISK? Zoja, welke impact heeft dit voor het functioneren van de ISK en de bekostiging?
   
 6. Wij zouden het zeer spijtig vinden als door het wegvallen van de eenmalige subsidie of andere bekostigingsvraagstukken er problemen ontstaan in de huisvesting en/of opvang van deze leerlingen en daarmee mogelijk in de kwaliteit van onderwijs voor deze kinderen en jongeren. Ook is het niet wenselijk dat jongeren ervoor zouden kiezen dan maar niet meer naar school te gaan. Is het college het met ons eens dat we dat alles moeten proberen te voorkomen? Welke rol ziet het college hierin voor de gemeente?
   
 7. De ISK vervult een belangrijke rol in de scholing en integratie van anderstaligen, waaronder jonge statushouders en vluchtelingen. Voor deze kinderen/jongeren en onze samenleving is het van belang dat de ISK gehandhaafd blijft en goed kan functioneren. Indien er knelpunten optreden, verwacht Lokaal Belang dat de gemeente meedenkt en actie onderneemt.
  a. Is het college bereid de raad uitgebreid te informeren over de actuele situatie rond de huisvesting en het onderwijs op de ISK? Zijn er wachtlijsten, huisvestingsproblemen of problemen bij de bekostiging?
  b. Er zitten vele miljoenen in de reservepot Reserve Opvang en Ondersteuning Nieuwkomers. Ziet het college een mogelijkheid om dit geld in te zetten om financieel bij te springen bij de bekostiging van de huisvesting van de ISK of andere bekostigingsproblematiek, indien nodig en dringend gewenst vanuit het onderwijsveld?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 1 maart 2024

Bron:

(1) https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/onderwijs/944818/oekraiense-school-in-barneveld-gaat-dichtbijzondere-en-inten
(2) https://www.aob.nl/actueel/artikelen/internationale-schakelklassen-lopen-over/
(3) https://www.trouw.nl/onderwijs/schakelklassen-voor-gevluchte-jongeren-vrijwel-allemaal-vol~ba4da307/
(4) https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/onderwijs/916254/internationale-schakelklas-isk-staat-onder-druk

Foto: Barneveldse Krant

Lees verder

Spreektekst Gert Hein Kevelam bij de zienswijze Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

15-02-2024

Voorzitter, het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, NPRD en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, NRD. De grootste werkgever van onze gemeente, die bovendien handelt in vrede, heeft misschien onze hulp nodig. Daarbij past wat ons betreft een positieve grondhouding. Dat vooral. Maar er is niemand die ons gebied zo goed kent als wij, de inwoners van de gemeente Barneveld. Daarom moeten we wel een dringend of misschien zelfs dwingend advies kunnen meegeven. Barneveld West is niet geschikt voor een nieuw te bouwen kazerne, dat lijkt ook van de baan. Ook een kazerne in transitiegebied is niet realistisch en om meerdere redenen onwenselijk wat ons betreft. Blijft over de uitbreiding en revitalisering van een bestaande kazerne, namelijk die in Stroe. Wij vinden dit in de basis een goed idee. Wel moeten te verwachten problemen daarbij worden opgelost en mag er gerust een plusje overblijven voor onze inwoners. Ik noem A1/A30, netcongestie en stops op de bestaande spoorverbindingen. In concreto Station Stroe en een stop in Barneveld Noord op de intercity verbinding Amersfoort – Apeldoorn.

Er is al veel over gezegd in de commissie van 2 weken geleden. Dat hoef ik niet te herhalen want dat staat zeer helder en goed beschreven in de zienswijze die het college als concept bij de stukken heeft gevoegd. Wat ons betreft een zienswijze waar wij geheel achter kunnen staan. Temeer daar wij op dit moment nog spreken over een plan, een lobby, een visie, waar de gehele uitvoering nog van plaats moet vinden. Verder in het traject moeten wij eens hardop dromen wat er nog meer voor kansen liggen, omdat wij bij Lokaal Belang graag in kansen denken. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft een gelijksoortig traject de dorpen Stroe, Garderen en Voorthuizen namelijk een grote duw in de rug gegeven op heel veel gebieden. Maar dat komt later wel.

Dus wat Lokaal Belang betreft: Ja, maar we moeten meevliegen in de cockpit en zeker niet in de passagiersstoel. Dank u wel voorzitter.


De behandeling van de concept-zienswijze vond plaats in de raadsvergadering van 7 februari. Deze kunt u terugkijken op de website van de gemeente: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d33bcf0c-fd61-40e5-9d45-b4dfb09e7882

Barneveldse Krant 9 februari: Raad eensgezind tegen bouw nieuwe kazerne Defensie: ‘De Glind geen optie’

Foto/afbeelding: uit het participatieplan MER en NRD

Lees verder

Maidenspeech Ingrid Lether

08-02-2024

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, ik heb begrepen dat het gebruikelijk is bij een maidenspeech in een paar zinnen iets te vertellen over het hoe en waarom van je raadslidmaatschap. Die paar zinnen zijn voor mij meestal een uitdaging, maar in mijn geval kan ik het in één woord samenvatten: toeval.

Bij toeval groeide ik op in Brielle. U weet wel, waar Alva op 1 april z’n bril verloor. Een rebellenstad waar staatkundige geschiedenis werd geschreven. Opgegroeid in de jaren 60 en 70, met de muziek van die jaren. En vooral met de protestsongs uit die tijd, gericht op de teloorgang van de natuur en tegen milieuvervuiling. En dat onder de rook van Pernis en De Botlek. In mijn jeugd was de nacht regelmatig oranje gekleurd door het affakkelen van giftig afval.
Bij toeval ook kwam ik op scholen terecht waar het ontwikkelen van een brede interesse sterk gestimuleerd werd, en mede daarom viel de studiekeuze op biologie. Eveneens bij toeval kwamen mijn man en ik 30 jaar geleden in Voorthuizen terecht. En tenslotte kwam er bij toeval iets anders op het pad van mijn voorganger, en zo sta ik hier nu.

Een beetje een Briels-rebelse bioloog, qua politiek en maatschappelijk engagement gevoed door de jaren 60 en 70, met een brede algemene ontwikkeling, kennis en ervaring. En kennis en ervaring wordt waardevoller als je ze deelt.

Daarom neem ik u nu graag mee in vier biologieweetjes, als onderbouwing voor waarom Lokaal Belang deze motie mede ingediend heeft.

 1. Ecosystemen zijn in het ideale geval in een dynamisch evenwicht. Een evenwicht tussen de hoeveelheid eten voor prooidieren, de hoeveelheid prooidieren, en de hoeveelheid roofdieren. Veel gras = veel herten = een groeiende wolvenpopulatie. Meer herten = minder gras. Minder gras en meer wolven = minder herten. Minder herten = minder wolven en weer meer gras. Een dynamisch evenwicht.
  En in theorie klopt het. Dat zeggen de wolvenexperts ook. ‘We krijgen vanzelf een evenwicht”. Jawel, maar niet in de huidige praktijk. Want in de praktijk schakelt de wolf over op schapen als er minder herten zijn. Dan krijg je meer schapen = meer wolven. Evenwicht krijg je pas als de mens z’n rol in het ecosysteem ook goed kan spelen. Wolven hoeven daarbij niet uitgeroeid te worden, want je krijgt inderdaad een prima evenwicht tussen wolven en hun prooien als ze in het bos blijven. Wat nodig is, is de mogelijkheid ze daar te houden, en ze te verjagen uit agrarisch gebied, waar ze niet hun normale habitat hebben.
     
 2. In slechte winters gaan schuwe, voorzichtigere wolven eerder dood van de honger. Honger is een sterke drijfveer. Brutale, ondernemende wolven wagen zich in hongerwinters in de buurt van boerderijen en doden daar vee, en overleven daarmee de winters wél. Als ze niet worden bejaagd, zijn het dus deze brutalere wolven die zich beter kunnen voortplanten. Jagen we wél, dan zijn het ook in zware winters toch de schuwe wolven die meer kans op overleven en voortplanten hebben.
  En zo zijn de wolven die hier nu rondlopen jarenlang door de mens onbewust geselecteerd op ondernemend, onbevreesd gedrag. Niet langer heel erg schuw of bang voor de mens.
   
 3. Honger is een sterke drijfveer. Een roofdier doodt een prooi omdat-ie honger heeft. Het is afgelopen maanden regelmatig voorgekomen dat er meerdere schapen zijn gedood of aangevallen, zonder te zijn opgegeten. Een wolf die meerdere schapen aanvalt maar ze niet opeet, doet iets ongewoons.
   
 4. Er zijn zo’n 100.000 wolven. Hun IUCN [1] status is: niet bedreigd, stabiele populatie. Er lijkt dus geen noodzaak voor de extreem beschermde status van de wolf te zijn.


En deze weetjes leiden ons tot de volgende samenvatting:

 • Volgens IUCN is de wolf geen bedreigde diersoort.
 • We hebben niet meer te maken met schuwe wolven die de mens mijden. Dat blijkt ook uit alle ontmoetingen op klaarlichte dag. We hebben daarmee ook te maken met angst onder inwoners.
 • We lijken te maken te hebben met wolven die ‘voor de lol’ doden. We hebben daarmee te maken met wolven die afwijkend gedrag vertonen.
 • We hebben te maken met dierenleed. Aangevallen dieren die urenlang liggen te lijden voordat ze worden gevonden, omdat wolven meer dieren aanvallen dan doden en eten. En daarmee hebben we uiteraard ook te maken met menselijk leed. Niemand wil zijn dieren zo vinden.
 • We hebben te maken met wolvenaanvallen die in veel gevallen niet te voorkomen zijn. Dieren binnen houden of overal hoge hekken plaatsen is slechts een tijdelijke oplossing. Een noodzakelijke oplossing, zolang we geen andere mogelijkheden hebben, maar uiteindelijk kunnen we ons buitengebied niet vol zetten met hekken, dat belemmert ook ander wild. We hebben bovendien recent nog gezien hoe makkelijk ze zelfs over de hekken van het Nationaal Park klimmen.
 • En zolang de mens wolven niet opnieuw bang maakt, is de selectiedruk nog altijd richting steeds brutaler. Tot ze écht geen respect meer voor de mens hebben.


Concluderend:

Het gaat qua aantallen goed met de wolf. Er is geen reden voor een streng beschermde status. Het is hard nodig om de EU daarvan te overtuigen, zodat er ruimte komt om de wolf te beheren. De provincie Gelderland is goed bezig met het verzoek om in de gehele provincie te mogen ‘paintballen’, maar dat is vermoedelijk niet genoeg.

Voorzitter, wij vragen het college: zet al uw invloed in om via de provincie of rijksoverheid ervoor te zorgen dat wij de mogelijkheid krijgen om in agrarisch gebied de wolf te verjagen, en zo nodig te bejagen. Ik heb u onze argumenten aangereikt om dit kracht bij te zetten.

Dank u wel.


[1] International Union for Conservation of Nature

 

Bijdrage van LB-raadslid Ingrid Lether in de raadsvergadering van 7 februari 2024 bij de behandeling van de Motie vreemd aan de agenda: Beheersing wolven (Indieners: SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie). De (gewijzigde) motie werd unaniem aangenomen.

Lees verder

"Uit de raad" - 7 februari 2024

08-02-2024

Emmers vol bloemen stonden klaar als teken dat er bijzondere dingen stonden te gebeuren in de raadsvergadering van 7 februari. En zo was het ook. Het werd weer een memorabele avond aan het Raadhuisplein.

Marlies Bongers werd aangewezen als griffier, zoals dat heet. Ze had al een klein half jaartje warmgelopen doordat ze als interim-griffier aan de gemeente was verbonden. Een schitterende baan dat griffier zijn, zo sprak Frank van de Lubbe, toen hij zijn moment of fame later op de avond had, maar daarover straks meer. Marlies Bongers dus, die als griffier, zonder het woord interim, de raad bij gaat staan met raad en daad.

Henry Buitenhuis was vervolgens aan de beurt. De ChristenUnie-man nam afscheid als raadslid. Op en af was hij zo’n 15 jaar verbonden aan de Barneveldse raad. Nog langer dan hij in Brazilië, zijn geboorteland, heeft gewoond. In zijn speech deed de Burgemeester nog een moedige poging hem toe te spreken in het Portugees (de taal die men in Brazilië spreek), maar Henry kon het niet verstaan. Vast een kwestie van verschillende dialecten, wat gewoon voor kan komen in zo’n enorm land. De koning kwam ook nog om de hoek. Weliswaar niet in eigen persoon, maar wel doordat hij Henry Buitenhuis benoemde als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een mooie en verdiende onderscheiding.

Frank van der Lubbe van Pro’98 was het volgende vertrekkende raadslid. Zijn tussentijdse vertrek werd voor een belangrijk deel ingegeven door zijn nieuwe baan als griffier bij de gemeente Bunnik. Vaak ’s avonds en vaak overlappend met het raadswerk in Barneveld. Kiezen dus, waarbij de keuze op Bunnik viel. Menigeen ziet op tegen een “Frankloze” raad. En dat is niet alleen om zijn nuchtere en deskundige manier waarop hij naar problemen kijkt. Het is ook omdat hij er altijd voor wist te zorgen dat raadsvergaderingen niet samenvielen met belangrijke wedstrijden van Oranje. Soms via de KNVB, maar meestal gewoon in de agendacommissie. Het zijn zo van die taken die pas opvallen als ze niet meer gedaan worden, vrees ik. Ook Frank werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Waar mensen vertrekken, ontstaan weer plekken voor nieuwe mensen. En zo gebeurde het ook. In Franks plaats kwam Henri Mulder en in de plaats van Henry Buitenhuis werd Laurens Wijmenga beëdigd. Aan de fractie van Lokaal Belang werd Marcel Appelman als raadscommissielid toegevoegd. Marcel was een paar jaar geleden al raadscommissielid bij Pro’98 en heeft dus enige ervaring. Hij was er een jaar of vier tussenuit, maar het begon weer te kriebelen. Een overstap van de ene naar de andere Barneveldse politieke partij, kan dat dan? Het is zeker niet ongebruikelijk. Sommige overstappen zijn bijna ondenkbaar, daar valt een transfer van Pro’98 naar Lokaal Belang niet onder.

Daarna was het hoog tijd voor de vergadering. De Regiovisie beschermd wonen en beschermd thuis werd besproken en zonder wijzigingen unaniem aangenomen. Hetzelfde gebeurde met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Bij dit onderwerp schreef het college tevens een zienswijze waarbij er positief gekeken wordt naar een uitbreiding en verbetering van de kazerne in Stroe. Maar dan wel graag met medeneming van een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom A1/A30, een station in Stroe en een oplossing van de problemen op het elektriciteitsnet.

Het laatste onderwerp betrof een motie vreemd aan de agenda. Dat is een instrument voor raadsfracties om een onderwerp op de agenda te krijgen, wel moet er spoed kunnen worden aangetoond bij het onderwerp. Dit laatste overigens, ter beoordeling van de raad zelf. De motie betrof een oproep om voorlichting te verzorgen, uitbreiding van subsidie voor hekwerken te bepleiten, adequaat beheer te verzoeken en extra beheermaatregelen te bepleiten. Allemaal in het teken van de grote boze wolf. Uiteindelijk en na een tekstuele wijziging werd ook deze motie unaniem aanvaard. Judith van den Wildenberg vond overigens wel dat de niet-schuwe wolf moet worden aangepakt. Maar schieten vond ze duidelijk een stap te ver gaan. Zoals zo vaak komen de beste ideeën net iets te laat. Zo ook nu. Gewoon z’n tanden trekken leek een mooie middenweg. Maar dat kwam pas na de vergadering op, en dan telt het niet.

De volgende raadsvergadering is donderdag 14 maart. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande mogelijke gevolgen stroomuitval gemeente Barneveld

25-01-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de mogelijke gevolgen voor kleinverbruikers in de gemeente Barneveld in het jaar 2026 wanneer het gaat om kortstondige stroomuitval.

Lokaal Belang benadrukt het cruciale belang van een betrouwbare stroomvoorziening voor de lokale gemeenschap, met name na recente waarschuwingen van wethouder Jolanda de Heer tijdens de commissie Samenleving d.d. 24 januari 2024. De waarschuwing werd gegeven als reactie op specifieke vragen die door Lokaal Belang werden gesteld over de mogelijke gevolgen voor kleingebruikers in de gemeente Barneveld in het jaar 2026.

De uitspraken van de wethouder, waaronder de opmerking "So be it" als reactie op mogelijke kortstondige stroomuitval, hebben echter vragen opgeroepen binnen de partij. Lokaal Belang is van mening dat inwoners niet moeten wennen aan stroomuitval en dat het niet als normaal mag worden beschouwd.

Lokaal Belang benadrukt dat elektriciteit een essentiële basisbehoefte is voor het dagelijks leven en de lokale economie. Naar aanleiding van de commissievergadering roept Lokaal Belang het college op om duidelijkheid te verschaffen over hun standpunt met betrekking tot het belang van stroom als primaire behoefte en welke maatregelen er genomen worden om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te waarborgen.

Lokaal Belang wijst ook op het potentieel veroorzaken van onrust in de samenleving als gevolg van dergelijke uitspraken en benadrukt de noodzaak van een open dialoog om aan de zorgen van de lokale bevolking tegemoet te komen.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Vindt het college werkelijk dat wij moeten wennen aan regelmatige stroomuitval?
 2. Is het college het eens met de stelling dat elektriciteit een primaire behoefte is?
 3. Welke concrete acties plant het college om te voorkomen dat de dreiging van mogelijke kortstondige stroomuitval, zoals recentelijk benadrukt, daadwerkelijk plaatsvindt?
 4. Het lijkt ons niet helpend om in een onderhandelingsperiode met Liander de indruk te wekken dat het college zich neerlegt bij tijdelijke stroomuitval (“So be it”). Hoe kijkt het college hiernaar?


Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

25 januari 2024

Lees verder

Schriftelijke vragen Lokaal Belang aangaande wolvenaanvallen

20-01-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ondertussen regelmatig voorkomende aanvallen van wolven op schapen in de gemeente, recent nog één aan de Kootwijkerdijk tussen Kootwijkerbroek en Stroe. Naast veel dieren- en persoonlijk leed, waarvoor wij ons medeleven willen betuigen aan betrokken families, geeft het een algeheel gevoel van onbehagen en onveiligheid binnen de samenleving.

Op 4 oktober 2023 heeft het college in haar antwoord op onze vorige schriftelijke vragen hieromtrent aangegeven met de provincie in overleg te gaan of ook in onze gemeente voorlichtingsbijeenkomsten gehouden kunnen worden.

Daarnaast valt het ons op dat deze wolvenaanvallen een ongebruikelijke patroon lijken te laten zien. In veel gevallen is er nl sprake van dat enkele wolven meerdere schapen doden, maar die niet (allemaal/niet geheel) opeten. Dat is naar de mening van Lokaal Belang geen normaal wolvengedrag. Wolven doden om te eten, niet voor ‘de lol’. Daarmee zou je kunnen constateren dat de wolf/wolven die in onze gemeente op dit moment schade aanrichten als ‘probleemwolf’ beschouwd zouden kunnen worden.

Wij hebben hier de volgende vragen bij:

 1. Zijn er sinds 4 oktober ondertussen concrete plannen tot het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in onze gemeente?
 2. Bent u het met ons eens dat wolven die meer schapen doden dan ze (kunnen) opeten afwijkend gedrag vertonen en daarmee als probleemwolf kunnen worden bestempeld?
 3. In de EU wetgeving staat dat de wolf niet verstoord of bejaagd mag worden in zijn natuurlijke habitat. De natuurlijke habitat van een wolf is bosrijk gebied en steppegebied. Bent u het met ons eens dat een wolf/wolven die zich in agrarisch cultuurgebied bevinden zich niet in hun natuurlijke habitat bevinden?
 4. Zijn de in vraag 2 en 3 gestelde zaken voor de gemeente reden om met de provincie contact op te nemen om te bezien in hoeverre dit aanknopingspunten of ingangen geeft om de wolf hier wel actief te gaan verjagen of bejagen?


Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether

20-1-2024

Lees verder

Persbericht LB: Marcel Appelman beoogd raadscommissielid Lokaal Belang

05-01-2024


Fractie Lokaal Belang breidt uit
Marcel Appelman beoogd raadscommissielid Lokaal Belang

Recent heeft de fractie van Lokaal Belang unaniem ingestemd om Marcel Appelman voor te dragen als nieuw raadscommissielid voor Lokaal Belang. Hij zal, na benoeming en beëdiging, de vacature invullen die is ontstaan na de benoeming van oud-raadscommissielid Ingrid Lether als raadslid. Bestuur en fractie zijn erg blij met zijn voordracht.

Appelman, 44 jaar, getrouwd, een zoon van 9 jaar, woonachtig in Barneveld, is in het dagelijks leven fysiomanueeltherapeut. Graag staat hij of langs de lijnen of op het hockeyveld zelf om te kijken dan wel zelf te sporten. Hij heeft zich overtuigd bij Lokaal Belang aangemeld als lid en na een waardevol gesprek met het bestuur en partijleider is hij toegetreden tot de partij. Eerder was hij actief binnen Pro98, maar heeft die partij in 2021 verlaten.
Appelman: “Lokaal Belang doet wat het belooft; dat heb ik altijd ervaren en spreekt mij heel erg aan. Inwoners moeten daar op kunnen vertrouwen. Er zijn voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Barneveld, midden in de samenleving staan en vanuit onze waarden bijdragen aan ontwikkeling en tevens het behouden van dat wat van waarde is. Ik sta voor een gezonde en veilige leefomgeving in de brede zin van het woord. Zoals een strenger drugsbeleid want ik maak mij grote zorgen omtrent het drugsgebruik van jongeren met bv. lachgas en designer drugs. Ik wil een schonere en groenere leefomgeving en het voortzetten van de verbetering van de kwaliteit van de wegen, ook in het buitengebied. Ik voel mij heel welkom, zowel bij de partij als bij de fractie. Ik ben heel warm ontvangen en heb erg veel zin om mij namens Lokaal Belang in te zetten.”
Bestuursvoorzitter Paul Overgaauw: “Marcel past naadloos bij de partij Lokaal Belang. Zijn grote mate van betrokkenheid bij de samenleving, zijn positieve instelling en het denken in kansen die bijdragen aan een mooiere gemeente Barneveld, passen precies bij daar waar onze partij voor staat. Wij hebben het volste vertrouwen dat zijn inzet en energie bijdraagt aan realisering van de onze doelen en de verdere groei van Lokaal Belang.”

In de periode 2016-2021 was Appelman reeds raadscommissielid. Hij heeft de ambitie zich namens Lokaal Belang weer als raadscommissielid voor de samenleving in te zetten. Daarom heeft hij zich, na een positief advies van het bestuur en partijleider, gemeld bij de fractie. Na een uitgebreid en prettig gesprek met fractievoorzitter Gert Hein Kevelam is hij voorgedragen aan de fractie die vervolgens unaniem instemde met zijn kandidatuur.
Fractievoorzitter Gert Hein Kevelam: “Ik ben onder de indruk van Marcel zijn kennis en kunde, zijn energie en opgewekte levensinstelling. Zijn overtuigingen en visie op de samenleving en hoe een overheid zich tot die samenleving zou moeten verhouden, passen precies bij de fractie van Lokaal Belang; ‘Met de voeten in de klei’, luisteren naar inwoners en op een integere wijze invulling geven aan het bestuur van de gemeente. De fractie kijkt erg uit naar de samenwerking die nu al heel prettig verloopt.’’

De benoeming en beëdiging van Appelman wordt voorzien in de raad van 7 februari aanstaande.

Persbericht 5 januari 2024

Lees verder

Nieuwjaarswens Lokaal Belang

01-01-2024

Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een gelukkig nieuwjaar, een goede gezondheid en veel voorspoed in 2024! We blijven ons ook in het nieuwe jaar inzetten voor onze samenleving!

Interesse om mee te denken of mee te doen met ons fijne team? https://www.lokaal-belang.com/contact

Lees verder

"Uit de raad" - 13 december 2023

15-12-2023

Waren het de vorige raadsvergadering nog gevulde koeken die de honger van de raadsleden moest stillen, deze maal dienden bonbons van een gerenommeerd Barnevelds bedrijf dit doel. Verder geen frivoliteiten, gewoon hard aan de slag was het devies. Allereerst met het dossier SDVB. SDVB is al lange tijd in en aan de slag met de gemeente om uitbreiding van haar sportpark gerealiseerd te krijgen. Op het financiële deel van dit plan moest vanavond een spreekwoordelijke klap worden gegeven.

Er was het nodige mis gegaan in de voorafgaande tijd. Belangrijke onderdelen, een BTW-component en een tussentijdse prijsactualisatie, waren in de vorige collegeperiode over het hoofd gezien. Hierdoor werd het aanvankelijke plan aanzienlijk duurder. Ook waren er wat nieuwe inzichten toegevoegd, kortom, de discussie ging over het slijk der aarde, geld dus. Gemeentelijk werd de grootste hap van de kostenstijging opgehoest. Maar er bleef een verschil van € 380.000,-. Delen dat verschil, zo sprak het college, elke vereniging draagt immers bij aan uitbreiding van haar voorzieningen. Aan SDVB zijde kon het deel van € 190.000,- op tafel komen door inbreng van geld, eigen werkzaamheden, besparingen of aanpassingen van het project. Hierover waren beide partijen het wel eens.

Waar men het niet over eens was is de vraag: Wat als SDVB de benodigde € 190.000 niet op tafel zou krijgen? Middels een amendement wilde de voltallige oppositie (Pro98, CDA, VVD en BI) dat er dan in gezamenlijkheid gezocht zou worden naar het resterende bedrag, maar dat de gemeente hier uiteindelijk hoofdverantwoordelijk voor zou zijn. De voltallige coalitie (SGP, Lokaal Belang en Christen Unie) vond dit te gemakkelijk. Als SDVB uiteindelijk niet het totale bedrag op tafel zou krijgen zou er gesneden moeten worden in het plan. Wel vond men, door middel van een motie, dat de gemeente een open en constructieve houding aan zou moeten nemen om besparingen en aanpassingen van SDVB te accepteren en mee te helpen realiseren.

Het debat kwam steeds terug op het feit dat de gemeente SDVB nooit zou kunnen verplichten om haar geld in dit project te stoppen. Hoewel met name Wouter de Kool (CU) zeven keer probeerde uit te leggen dat dat ook niet hoefde, je kunt immers altijd snijden in het plan, wilde deze boodschap niet landen bij diverse indieners van het amendement. Ook wethouder Pluimers deed nog een poging om langs deze lijn wat orde in de discussie te brengen. Uiteindelijk was men het erover eens dat men het oneens was, en daar kon men de stemming mee in. Het amendement van de oppositie werd verworpen, de motie van de coalitiepartijen aangenomen. Het raadsvoorstel werd aangenomen.

Het volgende agendapunt betrof het Integraal Veiligheidsplan. Een plan waar niets op aan te merken was, aldus Elvia van den Berg (Pro’98) in haar bijdrage. Dat lieten de overige raadsleden zich geen twee keer zeggen. In hun bijdragen hadden zij, vaak minutenlang, inderdaad niets aan te merken op het veiligheidsplan. VVD vroeg nog in een motie om de veiligheidsdag van eens in de vier jaar naar eens in de twee jaar te brengen. Nou vooruit, sprak Burgemeester van de Tak, maar dan wel als de tweede veiligheidsdag een veiligheidsdagje wordt. Motie aangenomen.

Bij het agendapunt van het rekenkameronderzoek betoogde Henri Buitenhuis (CU) dat de rekenkamer, als verlengstuk van de raad, juist en tijdig van informatie moet worden voorzien. Zeker als zij een door de raad opgedragen opdracht uitvoert. Wethouder Oosterwijk betreurde het dat er op dit punt inderdaad afgelopen zomer iets fout is gelopen en beloofde zijn best te doen dit eenmalig te laten zijn.

Het afscheid van Griet van Veldhuizen, de enige vrouwelijke bode, werd vervolgens gemarkeerd. De Burgemeester hield het netjes in zijn toespraak voor Griet. Judith van de Wildenberg (BI) ging een stuk verder op de weg van onthullingen in de privésfeer. Uiteindelijk schiep zij een beeld van een dame gehuld in geitenwollensokken liggend op een schapenkleed voor de open haard. Griet vond het allemaal prima. Ze kreeg hortensia’s en andere bloemen terwijl ze nergens op gerekend had, dus alles was winst. 

De volgende raadsvergadering is woensdag 7 februari. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Grondwal Lange Zuiderweg Voorthuizen

28-11-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het aanleggen van een aarden wal ter hoogte van Lange Zuiderweg 21a te Voorthuizen, direct langs de openbare weg (foto 1).

In de berm ter hoogte van Lange Zuiderweg 21a staan een vijftal 60-80 jaar oude beuken die door deze grondwerken ongeveer 80 cm aangeaard zijn. Het aanaarden van bomen, zelfs met maar enkele centimeters, kan een boom laten sterven. De extra grond geeft meer druk op de wortels en belemmert de zuurstoftoevoer.

Deze bomen staan volgens de kadastrale kaart op gemeentegrond in de (voormalige) berm van de weg. De kadastrale perceelgrens lijkt namelijk iets van de openbare weg af te liggen.
Tot voor enkele jaren was de grond tussen deze bomen in gebruik als halfverharde parkeerplaats voor de voormalige midgetgolfbaan (foto 2). De grondkwaliteit ter plekke is derhalve toch al niet optimaal voor deze bomen.

Lokaal Belang is een groot voorstander van het behoud van (oude) bomen in onze kernen en het buitengebied. Naast dat het aanaarden van deze bomen binnen enkele jaren tot sterfte ervan zal leiden, met het bijkomende gevaar van vallende takken, lijkt hier bovendien een stuk gemeenteberm bij een woonkavel getrokken te zijn. Bovendien ligt deze wal direct tegen het asfalt van de Lange Zuiderweg aan, wat de afwatering van de weg belemmert. Uitspoelende grond van de wal zal bovendien op de weg terechtkomen, wat verkeersgevaar (gladheid) kan veroorzaken.


Wij hebben hier de volgende vragen bij:

 1. Loopt het perceel Lange Zuiderweg 21a, kadastraal F-2278, (foto 3) door tot aan het asfalt van de weg, of is hier een stuk gemeentegrond onbedoeld in gebruik genomen?
   
 2. Als deze bomen op gemeentegrond staan, Is het college het dan met ons eens dat het wenselijk is deze rij grote beuken te behouden?
   
 3. Als deze bomen op gemeentegrond staan, bent u dan bereid om de eigenaar van Lange Zuiderweg 21a op te dragen de aarden wal te verwijderen?
   
 4. Indien de bomen toch op privégrond blijken te staan, kan de gemeente dan voorlichtend actie ondernemen naar de eigenaar van Lange Zuiderweg 21a? Mogelijk is het de eigenaar onbekend dat bomen een vrije boomspiegel nodig hebben en het verhogen van het grondniveau direct rond een stam de dood tot gevolg heeft.
   
 5. In hoeverre is het überhaupt toegestaan een dergelijke aarden wal direct aan een openbare weg aan te leggen gezien de effecten op afvloeien van regenwater en uitspoelen van grond op de openbare weg?
   
 6. Is het college het met ons eens dat de aangelegde aarden wal een belemmering zoals beschreven in Art. 2.10 van de APV (nummering versie 1-1-2024) is en daarmee een gevaar kan vormen voor het verkeer, zoals minder uitwijkmogelijkheden bij passeren?
   
 7. Indien het privébezit is en de eigenaar de wal niet wenst te verwijderen en de gemeente dit verder niet kan afdwingen, kan het college ons dan in ieder geval bevestigen dat de kosten van eventueel preventief snoeien, schade door vallende takken en/of het afvoeren van vallende takken of omgevallen bomen voor rekening van de eigenaar zal zijn?
   
 8. Indien deze bomen door deze aarden wal op termijn inderdaad verloren zullen gaan, heeft het college dan mogelijkheden herplant af te dwingen?

 

Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether
Sjoerd van Amerongen

Barneveld, 28 november 2023

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB subsidie project Pastorietuin

24-11-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de Rijkssubsidie op het bouwproject Pastorietuin Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de verstrekte subsidie van € 270.000,- aan de ontwikkelaar(s) van bovengenoemd bouwproject.

Lokaal Belang is een groot voorstander van het bouwen in onze kernen. Speciale doelgroepen springen daar wat ons betreft bij in het oog. We zien erg graag mogelijkheden voor startende jongeren. Maar ook bouwen voor senioren juichen wij toe, zeker als dit de doorstroming in een kern kan bevorderen. Ook inbreidingen in zijn algemeenheid kunnen een dorp mooier maken als zij lelijke plekken opvullen of verdoezelen. 

Over het bouwproject Pastorietuin hebben wij echter in het verleden al vaker vragen gesteld, over of dit de omgeving mooier maakt (o.a. bouwhoogte) en of het ook wel bijdraagt aan doorstroming (o.a. verkoopprijzen). Een meerderheid van de gemeenteraad heeft destijds ingestemd met dit plan waarna wij ons neergelegd hebben bij de democratisch genomen beslissing.

Wij hebben nu vragen bij het verstrekken van de subsidie op dit project, en de bemoeienis van het college hierbij. Vooral omdat ons beeld is dat het project ook zonder subsidie doorgang had gevonden, temeer daar het merendeel van de appartementen reeds verkocht is.


Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Vindt u dat in het geval van Rijkssubsidies dezelfde behoedzaamheid gehanteerd moet worden als voor gemeentesubsidies?
 2. Vindt u, net als Lokaal Belang, dat projectontwikkeling in de basis een vorm van ondernemen is, waarbij zowel de winst als het verlies valt onder ondernemersrisico?
 3. Wat was uw rol om het betreffende project richting de Rijksoverheid aan te duiden als geschikt project voor de subsidieregeling?
 4. Heeft er een toetsing door u plaatsgevonden over nut en noodzaak voor het aanbrengen van dit project voor de betreffende subsidie?
  Zo ja, wat waren de toetsingskaders?
 5. Zijn er meer projecten aangemeld uit onze gemeente, is daar ook subsidie toegekend en wat waren de afwegingscriteria?
 6. Waren er geen projecten met meer maatschappelijke relevantie en/of moeilijkere rentabiliteit dan dit project, zoals projecten uitgevoerd door de Woningstichting?
 7. Als het doel van de subsidie is “het verder brengen van een project dat zonder subsidie mogelijk niet gerealiseerd wordt”, hoe verklaart u dan het grote aantal verkochte appartementen en de gestarte bouw in relatie tot het doel van de subsidie?
 8. Tot slot de hamvraag: Wat heeft de besteding van dit gemeenschapsgeld ons gebracht?
   

Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 23 november 2023

 

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Gert Hein Kevelam bij begroting 2024

10-11-2023

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de Ontwerp-Programmabegroting 2024, een stuk vol getallen waarin de miljoenen je om de oren vliegen. Een klein beetje relativering is hier wel op zijn plek. Ik kijk daarbij terug op het afgelopen jaar. Er zijn dingen gebeurd, laat ik er eens wat mooie zaken uitpakken: Neem nou eens dat dorp wat opeens nog gelukkiger werd, waar het leven opeens nog iets mooier werd. Dat dorpje ja, waar ik wel vaker over vertel hier binnen de raad. Er was opeens politieke wil, er was een flinke dosis bestuurlijke daadkracht en er waren twee blikken borden. Zo werd Garderen verlost van de vrachtwagenplaag. Iets dergelijks gebeurde ook hier in het centrum. Een paar hekjes, politieke wil, bestuurlijke daadkracht en inzet van onze boa’s en plotseling had Barneveld weer een wandelpromenade, met de nadruk op WANDEL. Wat ik hier betoog zijn 2 dingen:

1.      Het doet ertoe wat wij hier beslissen. Wij kunnen problemen oplossen.
2.      Het gaat niet altijd over geld. Zoals ik al zei, 2 blikken borden veranderden Garderen ten goede.

Dit gezegd hebbend ga ook ik onvermijdelijk over naar dat boekwerk met al die getallen. Maar niet nadat ik het college, de wethouder van financiën in het bijzonder en de vele ambtenaren betrokken bij dit stuk mijn complimenten heb gemaakt. Ik weet dat dit een loze kreet kan zijn, dit doe je zo bij het behandelen van dit stuk. Maar zo ziet Lokaal Belang het deze keer niet. Waar we vorig jaar de contouren zagen van een organisatie met grip op haar financiën, wordt dat in deze begroting waar gemaakt. Wij zijn daar blij mee. Als we het uitvoeringsplan nemen, en het daaraan gekoppelde Meerjaren Investeringsplan, dan zie je dat er keuzes worden gemaakt door dit college. Pak daar dan de nu al bijna beroemde lijst B bij. De lijst met voor het komend jaar afgevallen projecten, dan zie je de afweging die gemaakt wordt. Je ziet, ik zou bijna zeggen eindelijk, dat je wensen kunt hebben maar dat niet alles kan. Je ziet dat een urgente en reële wens soms in het komend jaar niet uitgevoerd kan worden, en dat dit college daar niet voor wegduikt, maar dit onomwonden recht voor z’n raap op papier zet. We zien gelukkig ook een lange lijst van projecten die wél lukken. Een motie over circulariteit wordt uitgevoerd in de vorm van een grondbank, prachtig. De Troelstralaan wordt aangepakt, Troelstra zou trots op u zijn. En ja, er komt een Boulodrome. Een kleine greep uit een lange lijst.

Maar even terug naar de befaamde lijst B, daarin zien we ook waarom het niet allemaal lukt. Geld was altijd het afwegingskader. Nu is daar de factor capaciteit aan toegevoegd met daarbij de term “realistisch begroten”. Dus begroten wat je je kunt veroorloven en wat je kunt realiseren, met daarbij de opdracht afmaken waar je aan begonnen bent. Mooi deze omslag en de daarbij behorende transparantie. Deze openheid geeft kwetsbaarheid en vraagt om lef. Men kan zo maar gaan vragen: "Hoe kan het nou dat je 14 miljoen euro investeringsbudget hebt, dat niet uitgeeft, maar wel een lijst hebt met projecten die afvallen voor 2024?” Dat is dan ook de vraag die wij als Lokaal Belang stellen. Of iets preciezer, als je zegt dat je de kapitaallast van 14 miljoen investeringen langjarig kunt dragen, maar slechts voor 8 miljoen projecten uitvoert omdat je geen capaciteit hebt, dan moet je daar hard aan de bak. Niet dat wij denken dat er niet van alles gebeurt op het gebied van personeelswerving en het zoeken naar externe partijen voor de uitvoering, maar als een extra steun in de rug of zo u wilt een duwtje in de goede richting dienen wij, samen met het CDA, een motie in waarin wij oproepen om bij de aanstaande kadernota te komen met maatregelen om de lijst met afgevallen civiele werken te bekorten.

Wat een beetje dreigt onder te sneeuwen is het feit dat er intern op een andere manier naar projecten wordt gekeken. Waar het eerst ging over budgetten en zorgen dat je voldoende budget hebt voor je project om een tegenvaller op te vangen, wordt er nu meer gestuurd op kosten. Ja, het moet goed, maar het budget hoeft niet op. Het is ook niet nodig om eigen potjes te creëren voor tegenvallers. Nee, tegenvallers meld je gewoon en dan wordt er gezamenlijk naar gekeken. Dat vraagt vertrouwen van de ambtenarij in het college. Door alle nog bestaande budgetten strak onder de loep te nemen heeft dit al serieuze bedragen opgeleverd. Maar het is vooral deze nieuwe werkwijze en de daaraan gekoppelde mindset waar Lokaal Belang voor de toekomst grote verwachtingen bij heeft.

De wethouder heeft ons toegezegd dat er gewerkt gaat worden aan scenario’s voor de jaren die nu als ravijnjaar worden betiteld. Lokaal Belang is één van de partijen die hierop aangedrongen heeft. Wij begrijpen de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het VNG, we staan ook zeker achter de nu gevoerde actie op dit punt, maar er moet een alternatief voorhanden zijn. Wij zien dus uit naar deze alternatieven zoals die in de eerste helft van het komend jaar gepresenteerd gaan worden. Tenslotte is degelijk financieel beleid een belofte van deze coalitie.

Voorzitter, wij blijven het lastig vinden dat er op allerlei momenten, schijnbaar achteloos, miljoenen uit Den Haag onze kant opvliegen. Het lijkt mij enerzijds dat de landelijke overheid hier mee door moet gaan, het gemeentelijk beleid moet betaald worden. Maar anderzijds is ook deze begroting alweer in een ander daglicht gezet door de Septembercirculaire en een uitkering in het kader van BUIG van gezamenlijk zo’n 4 miljoen. Wij kunnen daar met z’n allen even niets mee, maar ik wilde het hier graag even gezegd hebben.

Nu nog even een tweetal moties ter afronding. Lokaal Belang dient, samen met ChristenUnie, een motie in om het vapen, het roken van elektronische sigaretten, te behandelen als een zeer slechte gewoonte. Het zou derhalve wat ons betreft opgenomen moeten worden in het Gezonde Leefstijlakkoord. Van daaruit kan het een integraal onderdeel uitmaken van alle acties die plaatsvinden vanuit de gemeente op het gebied van voorlichting en preventie voor wat betreft een gezonde leefstijl.

Wij schreven een motie om het rioolwater te controleren op middelengebruik, laten we zeggen drugs. Even procedureel, wij wilden een motie indienen op dit punt, maar zagen niet dat Pro’98 op exact ditzelfde punt en eerder dan ons een motie had rondgestuurd. Wij tekenen dus graag mee met de motie van Pro’98. U heeft, naast wat u in de motie heeft kunnen lezen de argumentatie bij deze motie reeds gehoord van dhr. Van der Lubbe (PRO'98). Maar ik wil er nog een kleine persoonlijke overweging bij geven. Als 50+er heb ik in de afgelopen jaren veel lessen van mijn drie dochters moeten krijgen op het punt van problematiek rondom middelengebruik, en dan vooral in hoe dichtbij het is. Mijn naïviteit is door hen afgenomen, maar nog altijd hoor ik verhalen die mij van mijn stoel doen vallen. Het is niet alleen het gebruik op dat feestje. Het is ook het gebruik om die werkprestaties vol te houden. Die extra uren te draaien. Ja, dat werkethos waar wij ons als Veluwenaren, en Barnevelders in het bijzonder, zo op voor laten staan. Daarom, meten is weten. Laten we proberen te meten wat, hoeveel en wanneer we gebruiken, en daar vervolgens ons beleid op voeren.

Voorzitter ik rond af met de woorden dat Lokaal Belang in zal stemmen met deze ontwerpbegroting.

Lees verder

"Uit de Raad" - 9 november 2023

10-11-2023

En daar was hij dan, na veel politiek gekrakeel in de afgelopen weken over boeren, gronden, arbeidsmigranten en een grote Voorthuizense hal. De begrotingsvergadering voor het jaar 2024. De Hoogmis voor de dames en heren raadsleden. De langste vergadering van het jaar, hoewel dit misschien best aan een paar inwoners voorbij is gegaan.

Maar goed, het mag niet onderschat worden. In de begrotingsvergadering presenteert het college de ontwerpbegroting voor komend jaar. In de kadernota van het afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad de kaders meegegeven waarbinnen zij de begroting graag ziet opgesteld. Tel daarbij het feit dat geld en capaciteit niet onuitputtelijk zijn en je hebt het dilemma waartussen het college moet opereren.

Met name het woord capaciteit was een even magisch als verguisd woord geworden in de afgelopen tijd. In het verleden werd de begroting geheel vanuit een financieel perspectief geschreven. Met andere woorden, als het geld er is dan kun je het project opnemen in je begroting. Aan het einde van elk jaar bleek dan dat er een grote hoeveelheid plannen niet tot uitvoer was gekomen. Oorzaak: We zijn er niet aan toegekomen. Het werk was dus niet gedaan en het geld lag nog op de plank. Daarom is er vanaf vorig jaar gesteld dat capaciteit (lukt de uitvoering ook qua menskracht) een even belangrijke factor wordt als financieel (kunnen we het betalen).

Er was al eens uitgerekend dat er voor 14 miljoen euro kan worden geïnvesteerd in de samenleving, dit naast diverse investeringen die sowieso plaatsvinden. Van deze 14 miljoen is de financieringslast (rente + afschrijving) over lange tijd op te brengen. Vandaar het investeringsplafond van 14 miljoen. En daar ontstond de crux in de aanloop van deze vergadering. Er is financiële ruimte voor investeringen van 14 miljoen, maar er is onvoldoende capaciteit. Namelijk maar voor 8 miljoen. Een motie van Lokaal Belang en CDA riep op om toch vooral heel hard aan de gang te gaan met oplossingen voor het capaciteitstekort. De motie werd aangenomen.

En wat gebeurt er dan zo verder nog op deze vergadering. Allereerst wordt er gegeten. In het bedrijfsrestaurant, ja daar. Maar ook in de vergaderzaal, hier betreft het dan gevulde koeken. Geschonken door de burgervader vanwege zijn onlangs gepasseerde geboortedatum. Verder wordt er erg veel gespeecht. Iedere fractie 10 minuten, bij zeven fracties ben je dan het uur al voorbij. Tijdens die speeches interrumperen andere fracties, soms om verduidelijking te krijgen soms om het tegenovergestelde te laten ontstaan. Het college gaat vervolgens in op wat zij in de zeven speeches aan vragen gehoord heeft. En vervolgens worden er een hele rij moties en amendementen, dwingende wijzigingen, voorgesteld om zo de ontwerpbegroting van het college een stuk van de raad te maken. Uiteindelijk lukte dat, op 2 stemmen na was iedereen zodanig tevreden dat de begroting werd goedgekeurd.

Bij die moties en amendementen zitten altijd leuke ideeën en goede wijzigingen. Als ik dit zo schrijf zou u wellicht kunnen concluderen dat er ook slechte ideeën en slechte wijzigingen worden geopperd, dat heeft u dan goed geconcludeerd. Maar ik beperk mij tot enkele leuke en goede zaken. Zo vond Pro’98 dat het potje “Tussen de wal en ’t schip” best iets breder ingezet zou kunnen worden dan alleen bij re-integratie. Goed idee, aangenomen. De SGP wilde wel erg graag dat er alvast naar goede alternatieve routes gekeken wordt nu er enkele belangrijke Barneveldse verkeersaders op de schop gaan. Goed idee, aangenomen. ChristenUnie zou wel graag vrijstelling willen van de OZB voor kerkelijke gebouwen, die geen kerk zijn. Goed idee, aangenomen.

Een extra vermelding verdient de motie van Burger Initiatief om de raad vroegtijdig te informeren over nieuw te stellen beleidskaders, en nog zo wat daar omheen. Unaniem aangenomen. Na afloop van de vergadering glom Judith van den Wildenberg van oor tot oor. Naast de maaltijd voorafgaand aan de vergadering en de gevulde koek tijdens de vergadering sloeg zij ook de bitterbal na afloop niet af.

De volgende raadsvergadering is woensdag 13 december. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Spreektekst Gert Hein Kevelam (LB) tijdens het interpellatiedebat verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen

26-10-2023

Op verzoek van de fracties van Pro’98, CDA, VVD en Burger vond er op 25 oktober een interpellatie plaats met het doel het college te bevragen over de stand van zaken rond de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen. Gert Hein Kevelam voerde namens Lokaal het woord. Hieronder volgt zijn spreektekst.
Het volledige debat is terug te kijken via de gemeentelijke website.


Voorzitter,

Ik geef u mijn visitekaartje. Mijn naam staat er nogal pontificaal op, maar ook mijn telefoonnummer en mijn mailadres. Op de achterzijde staat naast Lokaal Belang de tekst Contact opnemen? Ik geef hem aan u maar ik heb ook nog een stapeltje op de rand van mijn tafel liggen. Iedereen mag er één pakken. Maar in het bijzonder wil ik de initiatiefnemers van deze interpellatie oproepen een kaartje mee te nemen. Mijn telefoonnummer was hen blijkbaar niet bekend toen zij in de afgelopen dagen over elkaar heen buitelden om als de wiedeweerga een politiek spel op de wagen te hijsen. In Barneveld hadden we tot afgelopen week volgens mij de goede en collegiale gewoonte om moties, amendementen en dergelijke raadsbreed voor te leggen met de vraag “doe je mee”. De oppositiepartijen besloten dat het tijd wordt voor wij en zij. Dat betreuren wij. 

Dit gezegd hebbend ga ik over naar waar het wat mij betreft echt om gaat: Voorzitter, ongeveer een jaar geleden hebben wij in deze zaal een profielschets voor een te benoemen burgemeester opgesteld. Hierin stonden de woorden Lef en Daadkracht centraal. Zochten wij een burgemeester met lef en daadkracht om als afleiding te dienen voor een bang en angstig college? Of zochten wij een burgemeester met lef en daadkracht omdat wij ook daadkrachtige wethouders hebben? Wij zouden daarmee 5 bestuurders met lef en daadkracht hebben. Wat ons betreft is het laatste het geval. We zien op alle beleidsterreinen dat er knopen worden doorgehakt. Dat er beslissingen worden genomen en dat er niet altijd het veilige paadje wordt gekozen maar dat er met lef wordt bestuurd. Ook in dit dossier, wat nu al 6 jaar voortsukkelde is met dit nieuwe college de koe bij de horens gevat. Na vijf jaar praten over een idee wat maar niet tot een plan wilde komen is er gesteld dat het toch eens hom of kuit zou worden. Wij zitten hier bij elkaar omdat de uiteindelijke voorfase van het plan heeft geleid tot een nee. We hebben zojuist uitvoerig gehoord van beide wethouders wat hier de beweegreden voor is geweest. Is dit erg? Ja, er hebben vele mensen, zowel ambtenaren als vrijwilligers, veel tijd gestopt in dit alles en vooralsnog leidt dit tot niets. Maar, voorzitter, was het niet veel erger geweest als er nog een paar jaar koffiegedronken en gekletst was, waarbij de ene zei dat hij een hal wilde van 3200 m2 en de andere maar weer eens herhaalde dat dat er niet inzit. Of was het niet veel erger geweest als er een goedkeuring op het plan was gegeven en na de feestvreugde hierover er een Raad van State procedure was gevolgd omdat omwonenden van de beoogde locatie ook rechten hebben, met jaren van vertraging en een uiteindelijke afwijzing tot gevolg. Soms is duidelijkheid beter dan hoop. Om deze reden spreken wij onze onvoorwaardelijke steun uit voor het besluit van het college.

Was het dan allemaal perfect, zoals het proces is gelopen? Vast niet. Er zijn echt wel momenten in het hele proces te vinden waar zaken anders hadden kunnen worden aangevlogen. Dat geldt overigens voor beide partijen. Een patroon in het regelmatig niet juist benaderen van verenigingen, zoals de oppositie betoogd, zien wij echter niet. Het tegendeel is volgens mij waar. Het lijkt mooi om wat mee te veren en af en toe maar weer eens een kopje koffie te gaan drinken, maar uiteindelijk schiet geen vereniging daar iets mee op. Een college met lef en daadkracht zegt vaak ja, maar af en toe ook nee. Daar zijn ze voor aangesteld, en zo doet dit college het ook. Dat schept duidelijkheid voor verenigingen, want nogmaals, onduidelijkheid is erger dan op niets gebaseerde hoop. 

Maar is het daarmee dan einde oefening? Wat Lokaal Belang betreft niet. Wij hebben de bijdrage van beide wethouders gehoord, maar konden het ook al lezen in alle stukken die wij de afgelopen dagen uitvoerig hebben bestudeerd. Er wordt steeds gesproken over het huidige plan. Het huidige plan is niet uitvoerbaar op de beoogde locatie. Dus, dit plan gaat het niet worden. Maar na het stoppen van het huidige plan, kan een nieuw plan worden opgetuigd. Zodat wij het huidige plan binnen afzienbare tijd kunnen betitelen als het vorige plan. Hier staat dus geen punt, hier staat een komma.

Wat Lokaal Belang betreft is dit het moment om, voor zover het nog niet helder is, de kaders nog eenmaal duidelijk te stellen waarbinnen één en ander wel kan. Want, en daar had ik misschien wel mee moeten beginnen, het idee zoals dat in de hoofden van twee heren is ontsproten staat ons zeer aan. Een omvangrijke carrousel waarbinnen het meest bruisende dorp van onze gemeente nog meer kan bruisen, dat is wat we allemaal willen, Lokaal Belang zeker. Onze fractie, en dan in het bijzonder de raadsleden van Amerongen en Blankenburgh hebben zich al meermaals ingezet voor de Oranjevereniging en het Grieze Veen waar het dit onderwerp betreft. Ik mag namens hen beiden, en eigenlijk namens de gehele fractie, zeggen dat wij, waar wij kunnen, graag ondersteunend zijn in het vervolgproces.

Wij betreuren het dat er om diverse redenen partijen tegenover elkaar zijn komen te staan die eigenlijk beide aan hetzelfde eind van het touw moeten trekken. Maar wij hebben er vertrouwen in dat er een gezamenlijke oplossing gevonden wordt want er is maar één Voorthuizen, één Oranjevereniging en één gemeente Barneveld en zij zullen het met elkaar moeten doen.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over de bescherming van vleermuizen bij isolatiewerkzaamheden

23-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de bescherming van vleermuizen tijdens isolatiewerkzaamheden in de gemeente Barneveld.

De Raad van State heeft met haar uitspraak¹ aangegeven dat camera-inspectie van spouwmuren onvoldoende is om de afwezigheid van (beschermde) vleermuizen aan te tonen. Hierdoor loopt iedere woningeigenaar die zijn muren wil isoleren aan tegen vertraging en extra kosten. Iedere woningeigenaar moet individueel een ecoloog in de arm nemen om te controleren of er vleermuizen zitten. Zitten er vleermuizen in de spouwen, dan moeten er ‘one way’ borsteltjes in alle kieren worden gezet zodat na een jaar ervan uitgegaan kan worden dat de vleermuizen allemaal vertrokken zijn. Een kostbaar en langdurig proces. En bovendien inefficiënt, omdat niet in alle woningen vleermuizen leven, en iedere woning wél door een ecoloog beoordeeld moet worden. Bovendien is er een tekort aan ecologen, wat het proces nog verder vertraagt, terwijl de noodzaak tot isoleren groot is.

De gemeente Utrecht heeft een alternatieve werkwijze ontwikkeld² , waarbij voor de gehele gemeente door een ecoloog in kaart is gebracht waar populaties zitten. Huiseigenaren weten dus vooraf of zij borsteltjes moeten plaatsen of dat zij zonder beperkingen direct kunnen isoleren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat woningisolatieprojecten niet vertraagd worden. Daarom willen we graag de succesvolle vleermuizenbeschermingsmaatregelen, zoals toegepast in Utrecht, in onze gemeente implementeren. Ons doel is een gebalanceerde leefomgeving waar duurzaamheid en biodiversiteit samengaan zonder vertragingen in woningisolatieprojecten.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wordt er in onze gemeente momenteel gebruik gemaakt van grootschaliger ecologisch onderzoek zoals in het voorbeeld van Utrecht? Indien dit het geval is, vanaf welke datum is deze aanpak geïmplementeerd? Indien niet, welke specifieke redenen weerhouden het college ervan een vergelijkbare aanpak toe te passen?
   
 2. Staat het college open voor het implementeren van een aanpak vergelijkbaar met die in Utrecht, waarbij de vleermuiscontrole efficiënter wordt uitgevoerd en dit kan leiden tot een versnelling van isolatieprojecten, terwijl tegelijkertijd zorgvuldige bescherming van de vleermuizen wordt gegarandeerd?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
In samenwerking met raadscommissielid Ingrid Lether

Barneveld, 23 oktober 2023

Voetnoot:
¹ 
Uitspraak 202103977/1/R2 - Raad van State
² Utrecht heeft oplossing voor vleermuizenprobleem (binnenlandsbestuur.nl)

Foto: AD
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB gebruiksvriendelijkheid parkeerautomaten Barneveld-centrum

10-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de gebruiksvriendelijkheid van de parkeerautomaten in Barneveld-centrum.

Lokaal Belang heeft via een persbericht (1) d.d. 31 augustus 2023 kennisgenomen van een wijziging in het betaald parkeren op het Gowthorpeplein. De slagbomen op dit parkeerterrein worden vervangen door camera’s. Bezoekers hebben de keuze om achteraf te betalen bij het parkeerautomaat of via de mobiele telefoon.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat parkeren in de diverse winkelcentra voor iedereen gemakkelijk verloopt en dat de parkeervoorzieningen goed werken. Dit biedt kwaliteit voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Wij zijn voorstander van achteraf betaald parkeren; dit betekent een eerlijk tarief voor het parkeren. Daarbij kan het een stimulerend effect hebben op het functioneren van de winkelcentra. Het betalen via een app op een mobiele telefoon, het zgn. ‘bel parkeren’ is daarbij een handig hulpmiddel. Lokaal Belang staat er dan ook positief tegenover dat de gemeente overschakelt op een ander innovatief parkeersysteem, zodat de slagbomen bij parkeerterreinen kunnen verdwijnen. Het Gowthorpeplein is vooralsnog de enige locatie met dit nieuwe camerasysteem. We zijn dan ook zeer benieuwd naar hoe deze manier van parkeren ervaren gaat worden en het eventuele vervolg voor andere parkeerterreinen.

Daarnaast ontvangen wij vanuit inwoners en met name van ouderen signalen dat zij zich zorgen maken over en moeite hebben met het gebruik van diverse bestaande betaalautomaten op de parkeerterreinen in Barneveld-centrum. Wij herkennen die zorgen. Het begint met het invoeren van het kenteken, waarvan niet iedereen de gegevens paraat heeft. De apparatuur werkt traag en dat zorgt voor frustratie, onduidelijkheid of het proces goed gaat, en wachtrijen bij de apparatuur. Bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Kuntzelaan (AH). In de commissie grondgebied van 9 maart 2023 zijn daar door het CDA vragen over gesteld. De wethouder gaf aan dat er nogmaals naar de apparatuur gekeken zou worden of er een optimalisatie zou kunnen plaatsvinden en dat gewenning mogelijk een rol speelt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft het college sinds maart jl. enige verbetering geconstateerd m.b.t. snelheid en gewenning bij het gebruik van de verschillende parkeerautomaten? Zonee, ziet het college nog mogelijkheden hier stappen in te zetten?
   
 2. In het persbericht d.d. 31 augustus werd aangekondigd dat het parkeren op het Gowthorpeplein vanaf 11 september zou veranderen. Daarvoor moest de apparatuur nog worden omgebouwd, wat naar verwachting vanaf 6 september zou plaatsvinden.
  a. Is de nieuwe apparatuur reeds in werking geweest? Zoja, hoe zijn de eerste ervaringen?
  b. Is het college ervan op de hoogte dat bezoekers momenteel vrij kunnen parkeren op het Gowthorpeplein? Dit wordt als volgt op de parkeerautomaat aangeduid: ‘Vrij parkeren ivm werkzaamheden’ (2)
  c. Betreft het hier werkzaamheden in de openbare ruimte of werkzaamheden aan de apparatuur?
  d. Kan het college aangeven wanneer men verwacht dat het vrij parkeren wordt opgeheven en het betaalsysteem (weer) kan worden gebruikt?
   
 3. Ook voor gebruik van een parkeerplaats op het Gowthorpeplein dient natuurlijk betaald te worden. Het is de bedoeling dat er via de parkeerautomaat of via de mobiele telefoon afgerekend wordt, voordat men het parkeerterrein verlaat. De instructies (3) hangen bij de parkeerautomaat en ook hier moet eerst het kenteken ingevoerd worden, waarna het betaalproces doorlopen kan worden.
  a. In hoeverre vindt het college dit nieuwe parkeersysteem gebruiksvriendelijk(er) voor de oudere doelgroep?
  b. Wat gebeurt er als er niet ter plekke afgerekend wordt? Is er een boete aan verbonden?
   
 4. Wij vinden het belangrijk dat ook ouderen onbezorgd gebruik kunnen maken van onze parkeerterreinen en daarvoor is een gebruiksvriendelijk parkeersysteem nodig.
  a. Is het college het met ons eens dat de parkeersystemen voor de ouderen niet belemmerend mogen werken in een keus om het centrum van Barneveld wel/niet te bezoeken?
  b. Wellicht zijn er technische mogelijkheden om het ouderen makkelijker te maken op de parkeerterreinen in het centrum van Barneveld te parkeren. Bijvoorbeeld door op kenteken een uitzondering te maken voor oudere inwoners (bijv. 70+), waardoor men geen gebruik hoeft te maken van de app op de telefoon of invoering gegevens in de parkeerautomaat. Betaling zou dan op een andere wijze kunnen plaatsvinden. Is het college bereid deze technische opties te onderzoeken, de consequenties in beeld te brengen en de resultaten te delen met de raad?

  Een idee voor een oplossing is terug te lezen in de rubriek De Zevensprong in de Barneveldse Krant van 7 oktober 2023: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/opinie/967812/-zevenspronghypermoderne-parkeerapparatuur-en-allergisch-


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

 

Barneveld, 9 oktober 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB toepassen gebiedseigen zadenmengsels in bermen en parken

06-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het vergroten van de biodiversiteit binnen de gemeente.

De gemeente Barneveld dient, net als de rest van Nederland, haar uiterste best te doen de natuur te beschermen en de biodiversiteit te verbeteren. Het bedrijf Cruydt-Hoeck is al decennialang marktleider in het leveren van inheemse plantenzaden. Afgelopen jaar heeft Cruydt-Hoeck speciale zaadmengsels ontwikkeld voor gebiedseigen zadenmengsels ter bevordering van de lokale biodiversiteit in Nederlandse gemeenten. Lokaal Belang juicht deze ontwikkeling van harte toe. Wij benadrukken de noodzaak van het behoud van inheemse plantensoorten en het ondersteunen van onder andere lokale insectenpopulaties als elementen voor het ecologisch welzijn van de gemeenschap. De zaadmengsels bevatten plantensoorten die van nature in onze regio voorkomen, en we zien de implementatie ervan als een praktische manier om de lokale biodiversiteit te vergroten.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Hoe ziet het college de rol van de gemeente Barneveld in het behoud en het herstel van biodiversiteit?
  Welk beleid is er op dit gebied in ontwikkeling?
 2. Ziet het college potentie in het toepassen van gebiedseigen zadenmengsels in bermen en parken binnen de gemeente Barneveld?
  Zo nee, wat zijn de overwegingen deze niet te gebruiken?
 3. Is het college op de hoogte van het initiatief van Cruydt-Hoeck betreffende gebiedseigen zadenmengsels ter bevordering van de plaatselijke biodiversiteit in Nederlandse gemeenten, waaronder Barneveld?
 4. Heeft het college overwogen om het gebiedseigen zadenmengsel van Cruydt-Hoeck in te zetten binnen de gemeente Barneveld?
  Zo ja, welke stappen zijn reeds genomen in deze richting? Zo nee, is het college bereid deze optie te overwegen
 5. In hoeverre wordt er momenteel al gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten in de gemeente Barneveld, en op welke wijze? Kan het college aangeven of er verdere plannen zijn om het gebruik van inheemse planten te intensiveren ter ondersteuning van de lokale biodiversiteit?
 6. Zou het college in gesprek willen gaan met de Cruydt-Hoeck om de mogelijkheden van aanschaf en toepassing van het gebiedseigen zadenmengsel voor Barneveld te verkennen? Zo ja, op welke termijn en op welke manier? Zo nee, wat zijn de redenen om hiervan af te zien?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Met medewerking van Ingrid Lether, raadscommissielid.


Barneveld, 6 oktober 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verbod rubberkorrels kunstgrasvelden

05-10-2023

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het Europees verbod op rubberkorrels voor kunstgrasvelden¹

De Europese Unie gaat een verbod instellen op de verkoop van microplastics en daarmee ook op (rubber)granulaat dat gebruikt wordt op kunstgrasvelden. Het verbod kent een overgangstermijn van 8 jaar tot eind 2031; de verkoop en koop van polymere infill is na deze termijn niet meer toegestaan. Lokaal Belang heeft op 25 september jl. kennisgenomen van dit besluit en heeft vragen over de consequenties. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat sportverenigingen worden meegenomen en goed worden geïnformeerd over de aanstaande ingrijpende verandering. Daarnaast vinden we het belangrijk om te weten wat dit mogelijk voor gevolgen heeft voor onze gemeentefinanciën en de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden.

De Europese commissie is bezig om microplastic dat in de natuur terechtkomt terug te dringen. Hiervoor worden meerderen maatregelen genomen, waaronder deze van de rubber kunstgraskorrels. Rubberen kunstgraskorrels bestaan uit microplastic². Deze minuscule plasticdeeltjes komen in de natuur terecht en zijn niet afbreekbaar. Uiteindelijk met als gevolg dat het in de voedselketen van mens en dier terecht komt, waardoor schade aan de gezondheid kan ontstaan. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat deze effecten worden tegengegaan.

Tegelijkertijd betekent deze verdwijning van rubberkorrels op kunstgrasvelden ook wat voor de sportverenigingen. Zij moeten op termijn overgaan van rubberkorrels naar alternatief infillmateriaal. Aangezien de gemeente eigenaar van de velden is en verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden, zullen de gemeente en verenigingen in overleg moeten gaan wat dan het alternatief moet worden. Een extra uitdaging daarbij is het om de bespeelbaarheid van het veld op hetzelfde niveau te houden en de kwaliteit van de sportieve prestaties niet te belemmeren.

Ook lijken alternatieve infillmaterialen duurder te zijn dan de huidige rubber kunstgraskorrels (zie bijlage 1 en 2). Dit gaat ongetwijfeld wat betekenen voor de financiën van gemeenten en verenigingen. Aangezien wij deze ‘verandering’ van boven opgelegd lijken te krijgen, zien we ook graag dat de partijen die deze verandering aan ons opleggen, meebetalen aan deze verandering.


Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het definitief besluit van de Europese commissie over het verbieden van rubber kunstgraskorrels op kunstgrasvelden vanaf 2032?
   
 2. Welke sportverenigingen maken momenteel gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels? Om hoeveel kunstgrasvelden gaat het?
   
 3. De discussie over de gezondheidsgevaren en milieueffecten van rubberkorrels op kunstgrasvelden loopt al jaren. In hoeverre heeft de gemeente zich afgelopen jaren voorbereid op dit te verwachten verbod?
   
 4. Op 3 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Masterplan Buitensport 2018-2028 vastgesteld. Kader 10 luidt als volgt:
  Bij nieuwe aanleg- of vervanging van kunstgras voetbalvelden wordt in samenspraak met de vereniging onderzocht, welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van alternatieve infillmaterialen en daaraan voor gemeente en vereniging verbonden extra kosten; Deze infill moet voldoen aan de vereiste sporttechnische eigenschappen, de Reach norm voor consumentenproducten en moet veilig zijn voor het milieu, Van SBR rubbergranulaat wordt geen gebruik meer gemaakt.
  a. Welke infill is er na 3 oktober 2018 toegepast bij nieuwe aanleg of vervanging van kunstgrasvelden? Welke keus is er gemaakt en waarom?
  b. Welke kunstgrasvelden staan op de planning voor aanleg of vervanging vóór 2032? Hoe gaat het college daarmee om m.b.t. de keuze voor infill?
   
 5. Welke stappen verwacht het college te moeten zetten om vanaf 2032 alleen maar kunstgrasvelden zonder rubberkorrels te hebben?
   
 6. Hoe gaat het college hierin samen optrekken met de sportverenigingen?
   
 7. Welke financiële gevolgen zal de overgang van kunstgrasvelden met rubberkorrels naar kunstgrasvelden met alternatief infillmateriaal hebben?
   
 8. Hoe wordt de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden gewaarborgd?
   
 9. Gaat het college samen met andere gemeentes optrekken om dit proces te doorlopen?
   
 10. Is het college bereid te kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de extra kosten die de verdwijning van rubberkorrels met zich meebrengt?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Stefan Velt
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 4 oktober 2023


Voetnotes:
¹ https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/europees-verbod-voor-kunstgrasvelden-met-rubberkorrels
² https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/milieu-beschermen-vervolgacties-voor-verbod-op-microplastics-2023-09-25_nl

 

Lees verder

Artikel Barneveldse Krant n.a.v. afscheid Jan Willem van den Born

05-10-2023

Na 22 jaar afscheid van de gemeenteraad: ‘Eerste verkiezingszege was ‘t mooist, een droom’

Hij hield van het debat. Kreeg een enkele keer ongenadig harde politieke klappen, maar schuwde de aanval zelf ook bepaald niet. Hij boekte verkiezingssuccessen, aan de zijde van zijn trouwe politieke partner Mijntje Pluimers. Jan Willem van den Born (57) maakte zo’n beetje alles wel mee in de Barneveldse politiek. Afgelopen woensdag stopte het langstzittende Barneveldse raadslid, na 22 jaar.

Op korte termijn een afspraak maken met Van den Born valt niet altijd mee. Als hij niet op zakenreis in het buitenland is - de geboren Terschuurder is commercieel directeur bij een cd-fabriek in Breda - dan kijkt hij op zijn geliefde Texel vogels met een goede vriend, doet hij een boodschap met zijn moeder op de Albert Cuyp Markt in Amsterdam of is hij actief voor zijn ‘kindje’, politieke partij Lokaal Belang. ,,Dat blijf ik ook gewoon doen hoor! Binnenkort sta ik weer op de markt te flyeren. Ze zijn nog niet van me af.”

HANS WIEGEL Zoals hij afgelopen woensdag halverwege een raadstermijn van vier jaar stopte met zijn raadswerk, zo stapte hij in 1989 halverwege een termijn in namens de VVD. Als groot bewonderaar van het landelijke partijkopstuk Hans Wiegel was dat voor Van den Born een logische stap. ,,Wiegel was en is voor mij een grote bron van inspiratie. Zijn nuchterheid, eerlijkheid en zelfspot spraken mij enorm aan.”

Al zeer jong raakte Van den Born politiek geëngageerd. Die interesse ontstond mede door bezoeken aan een Duitse vriend, die aan de grens met de DDR woonde. ,,Daar maakte ik kennis met het communisme en in Oost-Berlijn zag ik de muur. Mijn weerzin tegen regimes waar mensen niet vrij kunnen zijn, is daar ontstaan en motiveerde mij om de politiek in te gaan.”

SMAAK TE PAKKEN Voor de verkiezingen van drie jaar eerder stond de jonge Jan Willem verre van hoog op de VVD-lijst. ,,26ste ofzo”, schat hij in. ,,Toen werd de nummer vijf ziek en die nam afscheid. Niemand tussen nummer zes en nummer 26 wilde de raad in. Maar ik wel, ik was net 22, enthousiast en wilde de wereld een stukje beter maken. Ik had al snel de smaak te pakken.”

Van den Born voelde zich al snel thuis in de Barneveldse raadszaal. ,,Ik voelde toen voor het eerst, wat ik nu nog steeds voel als ik die zaal binnenstap: hier gebeurt het. Hier moet ik wezen. Al was het een volslagen andere tijd dan nu.” Dat had dan voornamelijk te maken met de manier waarop de gemeentebesturen destijds in Nederland nog waren ingericht. ,,Het was het niet-duale tijdperk. Na afloop van de vergaderingen rookten de fractievoorzitters en wethouders sigaren bij de burgemeester op de kamer en dronken ze een glas korenwijn. Zij regelden eigenlijk alles samen, als ‘gewoon’ raadslid was je invloed in mijn ogen minimaal. Gelukkig veranderde dat later en nu kun je als raadslid echt het verschil maken.”

ZURE AVOND Ondanks zijn enthousiasme, stelde Van den Born zich voor de verkiezingen in 1990 niet herkiesbaar. Hij wilde aan zijn maatschappelijke carrière werken. In 2002 keerde hij terug in de fractie, nadat hij achter de schermen enkele jaren actief was geweest als fractievolger. ,,In 1998 was ik aanvankelijk gekozen, maar kreeg partijgenoot Adriaan Guldie meer voorkeurstemmen. Dat was een heel zure avond voor mij.” 

In 2002, inmiddels verhuisd van Terschuur naar Barneveld, was het dus wel raak voor Van den Born en keerde hij terug in de raad. Met genoegen kijkt hij terug op de ‘jaren nul’. ,,Een interessante tijd”, herinnert hij zich. ,,De eerste echte groeistappen werden in die periode gezet. Toen ik begon had Barneveld 40.000 inwoners. We groeiden als kool: Harselaar, Voorthuizen, noem maar op. Tegelijk hoorde je toen al de discussie, die je nu ook weer hoort: dat je moet oppassen dat Barneveld geen onderdeel wordt van de Randstad. Maar wel mooi dat ik heb mogen bijdragen aan die beginstappen.”

PIT EN AMBITIE Vlak voor het einde van het decennium, ontmoette Van den Born een vrouw die sindsdien niet meer week van zijn politieke zijde: de huidige wethouder Mijntje Pluimers. ,,Ik vergeet het nooit meer. Het was bij een ledenvergadering van de VVD. Ze was net lid geworden van de VVD. Bij die vergadering voelde ik, en met mij velen: deze dame heeft pit en ambitie, een blijvertje voor de politiek. We hadden gelijk een klik. Daar ontstond een heel bijzondere vriendschap, samen met VVD-fractiegenoot Paul Vos.”

De fractie was hecht. De liberalen leverden een wethouder in de persoon van Gerard van den Hengel en op politiek vlak was het een relatief rustige periode tussen 2010 en 2015. ,,Er gebeurde weleens wat, bijvoorbeeld rond Columbiz Park (het megalomane kantorenproject op Harselaar dat er uiteindelijk niet kwam, maar de gemeente wel vele miljoenen euro’s kostte, red.). Maar dat was het wel zo’n beetje.” Achter de schermen liep het binnen de partij echter een stuk stroever. ,,Vanuit Den Haag was besloten dat onze Barneveldse VVD-afdeling zou opgaan in een grotere regio. Dat zou betekenen dat mensen uit Ede deels zouden bepalen wat hier zou gebeuren. Dat zag ik absoluut niet zitten.” Daarbij speelde mee dat er sprake was van integriteitsproblemen binnen de VVD. ,,Mijntje heeft geprobeerd dat fenomeen van binnenuit de partij te bestrijden. Maar tot veranderingen leidde dat allemaal niet. De partij verliet mij, in feite. Ik had er geen zin meer in.”

NIEUWE PARTIJ Tijdens een diner in de zomer van 2015 in een Italiaans restaurant in Baarn was Van den Born van plan om fractiegenoot Pluimers persoonlijk te vertellen dat hij wilde stoppen met zijn raadswerk. Het gesprek kreeg echter een totaal andere wending. ,,Mijntje zei toen: we kunnen toch ook samen een nieuwe partij beginnen? Ik aarzelde eigenlijk geen moment en zei direct: ‘Gaan we doen!’”

Het fundament voor Lokaal Belang was gelegd. Maar dat zorgde binnen de lokale VVD ook voor een complexe situatie. Er was nog een jaar te gaan binnen de raadstermijn; de partij leverde een wethouder, terwijl VVD-fractieleden Van den Born en Pluimers hadden aangekondigd ná de verkiezingen voor LB aan de slag te gaan. ,,We zeiden toen: we blijven VVD-raadslid en houden ons aan de partijlijn tot aan de verkiezingen. Ons besluit zorgde wel voor interne spanningen. Dat was ook logisch. Uiteindelijk zaten we de termijn gewoon uit en zijn we in 2018 gestart met LB.” Samen kwamen ze overeen dat Pluimers de nieuwe partij zou gaan leiden.

WEERSTAND Van een relatief rustige politieke periode belandden Van den Born en Pluimers met hun nieuwe partij in het oog van een politieke orkaan die Barneveld niet eerder gezien had. Die begon eigenlijk al tijdens de campagne. Waar de verhoudingen met de andere partijen als lid van de VVD nog goed waren, veranderden die tijdens die campagne radicaal. ,,Collega-politici keken ons ineens met de nek aan”, herinnert Van den Born zich. ,,We snapten er niets van. Het was verschrikkelijk. Er is in die tijd héél veel gebeurd. Ik wil het woord ‘haat’ niet gebruiken, maar we voelden zóveel weerstand dat het soms eng was. Kijk, Mijntje is een heel goed debater en een flitsende vertoning. Wij boezemden angst in: we waren nieuw, maar wisten tegelijk precies hoe de hazen in de raad liepen. Dat uitte zich in ongekende aanvallen in onze richting.” Van den Born is wel zo zelfbewust om aan te geven dat LB de confrontatie met de anderen ook vaak zelf opzocht. ,,Natuurlijk; het leverde ook aandacht op. Maar het is ons steeds om de inhoud gegaan.”

Een hectische campagne leidde tot een klinkende verkiezingszege voor LB. Niet eerder kwam een nieuwe partij met vier zetels de Barneveldse raad in. In zetelaantal waren de verkiezingen in 2022 nog succesvoller. ,,Maar de eerste keer was ‘t mooist, een droom. We hadden gehoopt op één, misschien twee zetels. Ook bij de andere partijen leidde het tot totale verbijstering. Vrijwel niemand feliciteerde ons. De verkiezingsbijeenkomst in het Schaffelaartheater viel gewoon dood toen de uitslag bekend werd. Het podium werd afgebroken, iedereen droop af en wij waren met een clubje aan het feestvieren.”

ZANDCRISIS De toon was gezet voor de vier jaren die volgden. De onderlinge onvrede nam enorme proporties aan, bijvoorbeeld gedurende de beruchte zandcrisis: de bestuurlijke rel die ontstond na een uitzending van tv-programma Zembla over vermeende giftige stoffen in toegepast zand onder Barneveldse woonwijken. Tot afgrijzen van de rest van hun collega’s stelde LB zich zeer kritisch op, onder meer door het stellen van een karrenvracht aan schriftelijke vragen aan het college. Volgens tegenstanders was het Pluimers er puur om te doen om de wethouders van de andere partijen in een kwaad daglicht te stellen. ,,Mijntje kreeg het toen zeer zwaar voor de kiezen, van alle kanten. Ik was in die tijd vooral een steun en klankbord voor haar. Wij vonden gewoon dat hier echt iets niet goed was gegaan en bleven volhouden dat wat ons betreft de onderste steen boven moest komen, waar de andere partijen de boel het liefst wilden ‘downplayen’. Gelukkig kregen we in die periode ongelooflijk veel steunbetuigingen van inwoners. Dat motiveerde wel om door te gaan.”

Met de herindeling met Scherpenzeel diende zich de volgende rel rond LB aan. Dat vond als enige Barneveldse fractie dat Scherpenzeel zelfstandig kon blijven, omdat het draagvlak bij die gemeente ontbrak om samen te gaan met Barneveld. ,,We vonden het onrechtvaardig dat de provincie Gelderland die fusie doorzette, terwijl Scherpenzeel zelf niet wilde.” De situatie kwam begin 2021 tot een climax tijdens een raadsvergadering, waarin LB het voorstel deed om een verslag van een besloten Barneveldse raadsbijeenkomst openbaar te maken, waarvan eerder was afgesproken dat die geheim zou blijven.

WOEDE Bij die vergadering stond niet Pluimers maar Van den Born voor het figuurlijke vuurpeloton. ,,Ik bood haar aan om dat debat te doen. Zij had het al zo vaak heel zwaar gehad en ik voelde wel aan dat het wel eens hectisch kon worden.” En dat werd het ook. ,,Dat debat vergeet ik nooit meer. Het was coronatijd, een digitale vergadering dus. Het leek wel alsof alle woede van de jaren ervoor in dat debat aan de oppervlakte kwam.” Van alle kanten kreeg zijn partij verwijten. ,,Raadsleden ervoeren ons voorstel als een persoonlijke aanval, wat het echt niet was. Een van de fractievoorzitters noemde mij ‘niet integer’. Dat deed pijn en ik heb er nog lang last van gehad.” Uiteindelijk besloot minister Ollongren dat Scherpenzeel inderdaad zelfstandig zou blijven. ,,Voor ons wel prettig, zeker omdat zij in haar besluit precies de argumenten noemde waar Mijntje vanaf het begin op hamerde.”

Terugkijkend denkt Van den Born dat het op dat moment misschien wel goed was dat de collega-politici in die vergadering hun zegje hadden kunnen doen. ,,Het was pijnlijk, maar alle frustratie was eruit. Gek genoeg verbeterden de verhoudingen na die vergadering best wel snel. Misschien speelde wel mee dat de andere partijen - net als wij overigens - ook wel aanvoelden dat wij zouden blijven groeien. Ze wisten zich er niet goed raad mee.” Niet lang na dat debat wisselden SGP en CU van fractievoorzitter. ,,Voor ons was dat een prettige ontwikkeling. Met de aanstelling van SGP’er Jan Top en CU’er Henk Wiesenekker werden de verhoudingen met de collega’s weer beter en na afloop van de raadsvergaderingen wilde men weer met ons napraten. Het gaat nu goed; daar ben ik ontzettend blij mee. Er zijn politieke verschillen, maar het debat gaat weer waarover het hoort te gaan. Wat dat betreft vertrek ik als een tevreden mens.”

NIEUWE ZEGE Uiteindelijk leidde dit alles in maart 2022 tot een tweede verkiezingszege voor LB: zeven zetels. ,,Fantastisch, maar de eerste was mooier.” Dat Van den Born nog aan die verkiezingen zou deelnemen, was niet vanzelfsprekend. ,,Eigenlijk voelde ik wel dat mijn politieke houdbaarheidsdatum was overschreden. Aan de andere kant kon ik het niet maken om LB achter te laten met een weliswaar zeer gemotiveerde, maar ook grotendeels onervaren fractie. Toen heb ik tegen Mijntje gezegd: ik blijf aan het roer staan als jij wethouder wordt. Ze moest er wel rekening mee houden dat ik halverwege de termijn zou kunnen stoppen. En nu er zakelijk nieuwe uitdagingen op mijn pad komen, is dat moment nu gekomen.”

Van den Born blijft weliswaar actief achter de schermen voor de partij, maar verwacht - nu hij stopt - tegelijk wat meer tijd voor zichzelf over te houden. Daar kijkt hij erg naar uit. ,,Voor mijn werk reis ik veel. Dan is het ook weleens fijn als je niet direct als de wiedeweerga naar huis moet voor een commissievergadering. Ik heb een enorm fijne groep vrienden; zij zijn heel blij dat ik stop. En weet je: 22 jaar heb ik het mooie raadswerk mogen doen. Het is wel goed zo.”

Artikel uit de Barneveldse Krant 30 september 2023
https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/politiek/965174/na-22-jaar-afscheid-van-de-gemeenteraad-eerste-verkiezingszeg

Lees verder

"Uit de raad" - 27 september 2023

28-09-2023

Na tweeëntwintig jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd…. Boudewijn de Groot zong het in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Dezelfde eeuw waarin Jan Willem van den Born voor het eerst werd beëdigd door locoburgemeester David van Boven, in 1989 om precies te zijn. Na tweeëntwintig jaren raadslidmaatschap (inderdaad niet aaneengesloten zoals de snelle rekenaars al hebben ontdekt), nam hij woensdag 27 september afscheid van de gemeenteraad van Barneveld. En zoals het lied van de Groot verder gaat; hij heeft nog wel wat mooie idealen, wie ze hebben wil die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Eigenlijk zijn die idealen gevat in de US Declaration of Independence; Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Het recht op het leven, vrijheid en het recht op het nastreven van geluk. Maar voordat dit afscheid kon plaatsvinden moest er eerst nog vergaderd worden door de dames en heren raadsleden.

In de vorige vergadering was er afscheid genomen van griffier Bakker. Op deze vergadering kon zijn opvolger worden aangewezen. Marlies Bongers gaat op interimbasis deze taak vervullen. Toen ook de rekenkamer was ingesteld en de onderzoekscommissie naar de geloofsbrieven van Ingrid Lether (beoogd nieuw raadslid voor Lokaal Belang) was goedgekeurd kon het meer politieke deel van de avond worden behandeld.
Te beginnen met de Flying Bikes. De fietscrossclub vertrekt uit Kootwijkerbroek om een paar kilometer verderop door te gaan met waar ze heel goed in zijn: hard fietsen op een hobbelige baan. Daarover, en trouwens over de hele verhuizing, was geen discussie. Het ging om wat er achterbleef. De raad heeft lange tijd geleden bepaald dat het te verlaten terrein € 560.000,- moet opbrengen. Dat is op zich goed mogelijk, maar de Kootwijkerbroekse gemeenschap heeft mooie plannen met deze locatie zo middenin het centrum. Plannen die misschien niet leiden tot een maximale opbrengst. In de commissievergadering twee weken geleden sprak Wethouder Pluimers over de ambitie om € 560.000,- te genereren met de grond. Ho, ho, zei de raad. Het gaat niet over ambitie, het gaat over een afspraak. De Wethouder schonk klare wijn. De grond gaat €560.000,- opbrengen. Dat was wat de raad wilde horen en daar kan iedereen nu verder mee.

Hierna bestemmingsplan Postweg in De Glind. Er komt, op het oude voetbalveld, een wijk die door de toekomstige bewoners zelf ontwikkeld wordt. Dat is een vrij unieke constructie in de gemeente, maar dat kan wel eens een mooi instrument voor de toekomst worden. Het debat ging uiteindelijk vooral over het feit of deze nieuwe wijk de bestaande reguliere bouwplannen niet zou doorkruisen. De wethouder was hier net zo duidelijk over als hij ook twee weken eerder al was geweest. Dit project gaat geen effect hebben op de gefaseerde groei van De Glind. De Glind gaat dus een nieuwe wijk krijgen met een nadrukkelijke focus op ecologisch verantwoord leven en daarnaast kan De Glind groei tegemoetzien door gefaseerde bouw in, of grenzend aan, de dorpskern.

Als laatste bestemmingsplan De Lanen Oost in Barneveld. Een logische uitbreiding op een even zo logische plek. Hoewel, er heeft wel een enorm traject aan onderhandelingen aan ten grondslag gelegen. Maar daar ging het deze avond niet over. Christen Unie, Pro98 en het CDA dienden een motie in waarin zij vroegen nu alvast te anticiperen op (uitbreiding van) een nog te bouwen school door hier grond voor te reserveren. Ervaring leert namelijk dat in een nieuwe wijk na een kleine tien jaar de school te klein is, vaak is er dan geen of beperkte ruimte rondom de school om dit probleem op te lossen. Hoewel Lokaal Belang sympathie en begrip zei te hebben voor de motie wierpen zei, bij monde van Gert Hein Kevelam, bezwaren op tegen dit alles. Geld is een schaars goed, dat weet de Barneveldse gemeenteraad steeds beter. Met dit in het achterhoofd wilde Lokaal Belang weten wat de financiële consequenties zijn van deze motie. Die was op de korte termijn niet te geven, maar zeer zeker wel aanwezig. Grond jaren reserveren om een toekomstig probleem te tackelen gaat iets doen met de betaalbaarheid van de wijk, zo sprak de wethouder. Toen ook SGP haar bedenkingen had bij de motie werd deze voor dit moment teruggetrokken. Later zal er opnieuw naar gekeken kunnen worden.

Toen was het tijd voor toespraken en bitterballen. En ook voor een onderscheiding. Jan Willem van den Born ontving het gemeentewapen in goud wat hem werd opgespeld door de burgemeester. Wij nemen afscheid van één van de langstzittende raadsleden uit de geschiedenis van de Barneveldse Gemeenteraad, zo sprak hij. Hoewel “langstzittende” een rare term is om Jan Willem te beschrijven. Zitten doet hij eigenlijk zelden. Hij beweegt voortdurend, praat, lacht, eet en drinkt goede wijn. En vooral, hij is bezig met dat waar hij in gelooft, op vrijwel continue basis: het mooier maken van de gemeente Barneveld. Een verdiende onderscheiding derhalve. Rond middernacht waren de hapjes op en verdween Jan Willem in de Barneveldse nacht, zacht zingend: “Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn de goede raadsherinneringen, die neem ik mee zolang ik verder leef”.   

De volgende raadsvergadering is woensdag 25 oktober. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande informatiebijeenkomsten Hoe gaan wij om met de wolf?

19-09-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande informatiebijeenkomsten “Hoe gaan wij om met de wolf?”

Lokaal Belang is benaderd door verontruste dierenhouders die wonen aan de oostgrens van onze gemeente. Daarnaast heeft Lokaal Belang kennis genomen van informatiebijeenkomsten geïnitieerd door de provincie Gelderland. Onder andere in de gemeenten Ermelo en Nunspeet organiseert de provincie informatiebijeenkomsten.

Lokaal Belang acht het belangrijk dat de dierenhouders in de gemeente Barneveld op de hoogte worden gesteld op een zelfde wijze als in aangrenzende gemeenten. Temeer daar er aangrenzend aan de oostzijde van onze gemeente al meerdere incidenten met wolven zijn gemeld. Op een afstand van nog geen vijf kilometer van onze gemeentegrens zijn in de afgelopen weken al zo’n dertig schapen gedood waarbij de wolf de meest voor de hand liggende oorzaak is. Op zo’n vijftien kilometer afstand van de gemeentegrens zijn er in de afgelopen weken twee pony’s gedood met dezelfde vermoedelijke dader.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Deelt het college de mening van Lokaal Belang dat goede voorlichting een eerste stap is vanuit de overheid, wanneer burgers terechte zorgen hebben over problemen in hun leefomgeving?
 2. Deelt het college de mening van Lokaal Belang dat de overlast en schade door wolven toeneemt?
 3. Is het college op de hoogte van de door de provincie georganiseerde bijeenkomsten?
 4. Is het college bereid in samenwerking met de provincie ook een bijeenkomst in Barneveld (bij voorkeur in de omgeving Garderen, Kootwijk) te organiseren?
 5. Zo ja, kan het college initiatief nemen richting provincie om te komen tot een informatiebijeenkomst?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Marleen Blankenburgh- in 't Anker


Barneveld, 19 september 2023

Lees verder

Persbericht LB: Ingrid Lether nieuwe raadslid Lokaal Belang

08-09-2023

Ingrid Lether nieuwe raadslid Lokaal Belang
De fractie van Lokaal Belang is verheugd dat Ingrid Lether, thans raadscommissielid in de gemeenteraad, gekozen heeft raadslid te willen worden. Daarmee zal zij de zetel innemen die vrijkomt door het vertrek van Jan Willem van den Born uit de gemeenteraad.

Ingrid Lether is geboren in Den Haag en opgegroeid in Den Briel en sinds 1993 met haar echtgenoot woonachtig in Voorthuizen. Zij is als biologe afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij 10 jaar gewerkt bij verschillende farmaceutische bedrijven en de laatste 20 jaar van haar werkzame jaren bij een gezondheidsfonds. Daar was zij verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste wetenschappelijke projecten. Vervolgens heeft zij deel uitgemaakt van het burgerforum van de RES (Regionale Energie Strategie). Als raadscommissielid heeft Ingrid momenteel de portefeuilles: duurzaamheid en milieu, landbouw, dierenwelzijn en groen en openbare ruimte. Als biologe liggen haar specifieke interesses mede op het vlak van gezondheid, de microscopische wereld, biodiversiteit en klimaatproblematiek.

Ingrid Lether: “Alles in het leven is met elkaar verweven. Er bestaat een wisselwerking tussen stikstof, fijnstof, verdroging, de opwarming van de aarde en de weerslag die dat heeft op de rest van het leven. Daarom is het zo belangrijk dat de politiek zich daar bewust van is en daar naar handelt. De wereld en de natuur kunnen prima zonder de mens, maar de mens kan niet zonder natuur. Ik heb er zin in om mijn rol binnen de fractie van Lokaal Belang als raadslid te kunnen gaan vervolgen”.

Paul Overgaauw, bestuursvoorzitter Vereniging Lokaal Belang: “Met Ingrid Lether als raadslid wordt de gemeenteraad een natuurkenner en liefhebber rijker. Zeker in deze tijd waarin klimaat- natuur- en gezondheidsvraagstukken nadrukkelijk op de agenda staan, een waardevolle aanvulling. Namens het bestuur wens ik haar veel succes.”

Gert Hein Kevelam, fractievoorzitter Lokaal Belang: “Wij kennen Ingrid al als raadscommissielid en haar krachtige en inhoudelijke kennis op haar dossiers. Ik ben verheugd dat zij haar rol in de fractie kan gaan uitbreiden en zie uit naar mooie bijdragen in de raad. Vanuit de fractie zijn wij verheugd over haar besluit en wensen haar veel succes.”

Benoeming en beëdiging van Ingrid Lether als raadslid namens de fractie van Lokaal Belang wordt beoogd in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 25 oktober a.s. Hierna zal de fractie definitief besluiten over de portefeuilleverdeling. Tevens zal de fractie zich beraden over nieuwe raadscommissieleden om de fractie uit te breiden.

 

Foto: Pauw Media

Lees verder

Persbericht LB: Nieuwe (vice)fractievoorzitter Lokaal Belang

30-08-2023


Nieuwe leiding fractie Lokaal Belang
De fractie van Lokaal Belang heeft Gert Hein Kevelam benoemd tot haar nieuwe fractievoorzitter. Gert Hein volgt hiermee Jan Willem van den Born op die eerder deze week bekend maakte te stoppen als raadslid en daardoor ook als fractievoorzitter.

Gert Hein Kevelam is sinds het oprichtingsjaar 2016 betrokken bij Lokaal Belang. Hij was campagneleider bij beide verkiezingen, in 2018 en 2022, waarbij Lokaal Belang klinkende overwinningen boekte. Sinds 2019 is Kevelam raadslid en sinds 2022 ook vicefractievoorzitter. Zijn portefeuilles zijn thans gericht op ruimtelijke ordening en financiën.

Gert Hein Kevelam is geboren en getogen in Garderen, is getrouwd en vader van drie volwassen dochters. Voor zijn politieke carrière was hij zeer actief in het Garderense verenigingsleven. Zo was hij tien jaar voorzitter van de plaatselijke Oranjevereniging en 5 jaar voorzitter van voetbalvereniging Veluwse Boys. Hij is ook één van de initiatiefnemers van cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’, waar hij nu nog voorzitter van is. In het dagelijks leven is Gert Hein werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie.

Gert Hein Kevelam: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de fractie in mij heeft gesteld. Het zijn grote schoenen die gevuld moet worden. Jan Willem van den Born was 22 jaar raadslid en was met zijn ervaring en enthousiasme een geweldige teamleider voor ons als fractie. Jan Willem en Mijntje Pluimers hebben Lokaal Belang opgericht en zijn de stuwende kracht geweest achter het succes van de partij. Nu Mijntje als wethouder en Jan Willem vanwege niet te combineren werkzaamheden wat op afstand van de fractie komen te staan, geven zij iets van “hun kind” door. Dit voelt als een grote verantwoordelijkheid. Maar met het sterke team, wat Lokaal Belang gebleken is te zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat we het goed kunnen doen. Uitgangspunten veranderen niet. Het gaat allemaal om proberen het beste te doen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners. Wij willen koesteren wat van waarde is, waarbij wij midden in de samenleving staan en een open en transparant bestuur voorstaan.”

Kevelam laat een vacature van vicefractievoorzitter achter. De fractie van Lokaal Belang heeft hierin Marleen Blankenburgh als haar nieuwe vicefractievoorzitter benoemd. Marleen is vanaf de oprichting in 2016 betrokken bij Lokaal Belang en sinds 2018 raadslid. Haar portefeuilles richten zich met name op verkeer en vervoer, onderwijs en duurzaamheid. Zij is woonachtig in Barneveld, getrouwd en heeft drie volwassen dochters. Naast haar politieke carrière is zij betrokken bij de samenleving en is zij actief geweest met allerlei soorten vrijwilligerswerk zoals binnen wijkplatform Veller/zuid III en gymvereniging Doves. Zij heeft een achtergrond in de sector toerisme en recreatie.

Blankenburgh: “Ik ben vereerd en dankbaar dat ik door de fractie ben benoemd als vicefractievoorzitter. Ik wil graag bijdragen aan de dagelijkse leiding van de fractie en de fractie als geheel. We zijn een sterk en fijn team, en ik ben blij daar onderdeel van te zijn. Samen met Gert Hein en de rest van de fractie gaan we door op de ingezette koers.”

De fractie en het bestuur van Lokaal Belang spreekt het vertrouwen uit in Kevelam en Blankenburgh. Samen met de rest van de fractie van goed ingewerkte en talentvolle raadsleden, een commissieraadslid en een fractievolger, kan er verder gebouwd worden aan de partij in het belang van alle inwoners van de gemeente Barneveld.

Foto's: Pauw Media

Lees verder

Jan Willem van den Born gaat stoppen als raadslid en fractievoorzitter van LB

29-08-2023

Jan Willem heeft te kennen gegeven dat hij zijn raadslidmaatschap op korte termijn gaat beëindigen. Wij begrijpen heel goed zijn keuze, maar zullen hem, zijn inbreng en ervaring zeker gaan missen.
Wij bedanken hem dan ook voor alles wat hij voor onze partij Lokaal Belang en de gemeente Barneveld in die vele jaren als raadslid heeft mogen betekenen. We zijn daarnaast blij dat hij zich actief zal blijven inzetten als bestuurslid.


►Lees hieronder de brief van Jan Willem waarin hij zijn vertrek uit de raad aankondigt:

 

Barneveld, 29 augustus 2023

Er zijn geen ideale recepten om het afscheid uit de gemeenteraad aan te kondigen. Komen is vaak moeilijk, maar vertrekken nog veel moeilijker.

Toch heb ik tijdens het zomerreces het besluit genomen om mijn raadslidmaatschap, en daarmee ook mijn fractievoorzitterschap, te beëindigen. Daarom zal de raadsvergadering van 27 september a.s. mijn laatste als raadslid zijn. De belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat er zakelijke uitdagingen op mijn pad gekomen zijn die niet meer te combineren zijn met het raadswerk. Het raadslidmaatschap is een eervolle functie waarvoor je de volle 100% moet kunnen geven. Dat ben je als raadslid aan je kiezers en aan je partij verplicht. En wanneer je weet dat je daartoe binnenkort niet meer in staat bent, moet je voor jezelf een keuze maken. Na lang wikken en wegen heb ik voor mijzelf deze keuze gemaakt. Daarnaast ben ik al 22 jaar gemeenteraadslid in onze mooie gemeente. Wat dat betreft is het ook mooi geweest en wordt het tijd om ruimte te maken voor iemand anders. De fractie zal binnenkort bekend maken wie mij als fractievoorzitter en als raadslid gaan opvolgen.

Bijna had ik dit besluit jaren eerder genomen, ware het niet dat Mijntje mij 8 jaar geleden tijdens een etentje de vraag stelde of ik interesse had om samen met haar een nieuwe partij op te gaan richten. Wat volgde waren jaren van hard werken aan een nieuwe, prachtige lokale partij; Lokaal Belang, onze partij. Het resultaat mag er wezen. Bij de laatste verkiezingen werd Lokaal Belang de 2e partij van Barneveld, met 7 zetels in de gemeenteraad en een plek in het college. Wat dat betreft vertrek ik vol trots en voldoening. Trots op onze fractie met zoveel ervaring en zoveel nieuw talent. Trots op Mijntje Pluimers als wethouder namens Lokaal Belang en ook op de wethouders van SGP en CU, Bennie Wijnne, Jolanda de Heer en Wim Oosterwijk.  Ik zie hoe ontzettend hard er gewerkt wordt door dit sterke team om onze gemeente door de woelige baren van de huidige tijd te loodsen. En met voldoening door de goede samenwerking met mijn collega -raadsleden en raadscommissieleden van zowel coalitie als oppositie.

Ik kijk terug op een bijzonder mooie tijd als raadslid. De gemeenteraad is namelijk de plek waar het gebeurt. Waar het verschil wordt gemaakt. Waar keuzes worden gemaakt die van invloed zijn op het leven van onze inwoners. En om daar de laatste jaren namens Lokaal Belang deel van te hebben mogen uitgemaakt, beschouw ik als een grote eer.

Ik verlaat de gemeenteraad wel, maar de politiek niet helemaal. Als bestuurslid van de vereniging Lokaal Belang ga ik samen met mijn medebestuursleden en het grote LB-team hard werken aan een klinkende verkiezingsoverwinning in 2026.

Ik ben nogal wat dank verschuldigd. Maar deze woorden van dank volgen later uitgebreid bij mijn echte afscheid, 27 september a.s.


Met vriendelijke groet,

Jan Willem van den Born
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande huisvestingsproblematiek Floralia bouwteams

06-07-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de huisvestingsproblematiek van de aan de Floraliavereniging Voorthuizen deelnemende bouwgroepen/teams.

Deze deelnemers kampen met een toenemende afname van beschikbare bouwlocaties door o.a. het functieveranderingsbeleid waardoor meerdere bouwlocaties vervallen in verband met de verkoop van sloopmeters. Sinds februari 2022 heeft een aantal bouwgroepen tijdelijk onderdak gevonden op het terrein van de Oranjevereniging in Voorthuizen. Hier is voor het plaatsen van een loods een tijdelijke gedoogvergunning verleend. Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het feit dat deze gedoogvergunning in mei 2024 verloopt. Gezien het feit dat de verhuizing van de Oranjevereniging op dat moment nog niet gerealiseerd zal zijn is men dringend op zoek naar een alternatief voor de (momenteel) 4 à 5 bouwgroepen. Zonder deze deelnemende bouwgroepen is het evenement gedoemd te eindigen.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat dit evenement, dat dit jaar haar 90e editie beleeft, kan blijven voortbestaan. Het zorgt voor cohesie in de diverse deelnemende wijken en is tevens een goede promotie voor het dorp Voorthuizen en de gemeente Barneveld gezien de bezoekersaantallen (ca. 20.000 per editie) en de publiciteit rondom het corso. Daarnaast staat het evenement sinds 2021 op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco. Tijdens een overleg met een aantal bestuursleden van de Floraliavereniging kwam een 3-tal mogelijke locaties ter sprake die (nu nog) in het bezit zijn van de gemeente Barneveld. Er is momenteel ruimte beschikbaar op de parkeerplaats achter het oude dorpshuis (’t Trefpunt), een andere optie zou kunnen zijn om gebruik te maken van een deel van de parkeerplaats op het oude Spirit terrein aan de Overhorsterweg en als laatste optie kwam het MOB-complex aan de Garderbroekerweg ter sprake.

Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Is het college op de hoogte van de aflopende gedoogvergunning voor de loods op de huidige plek?
 2. Zo ja, in hoeverre kan en wil de gemeente medewerking verlenen aan een mogelijke verlenging van deze vergunning op een andere locatie?
 3. Is er een mogelijkheid ruimte zoals hierboven gesteld beschikbaar te stellen zodat de bouwgroepen met de te verplaatsen loods of tenten voor het komende corso-seizoen aan de gang kunnen?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat het college hier haar medewerking aan verleend, is het college daartoe bereid? En wil het college de Floraliavereniging dan zo spoedig mogelijk informeren?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mona Tamaela
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 6 juli 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 5 juli 2023

06-07-2023

Zo’n laatste raadsvergadering voor het zomerreces wil nog wel eens een vergaarbak worden van allerlei onderwerpen die nog snel even geregeld moeten worden. De agenda gaf deze keer een ander beeld. Twee bestemmingsplannen, Locatie Asielzoekerscentrum (AZC) en het Groeidocument Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley (RPLG).

Eén van de mooiste momenten van de avond vond al vroeg na de gong plaats. Het onderwerp was de locatiekeuze voor het AZC. Omdat de Burgemeester ook portefeuillehouder is van (een deel van) het onderwerp gaf hij de voorzittershamer over aan de nestor van de raad. Hierdoor kwam raadslid Knapen (de nestor van de raad) na een maandenlange periode van ziekte op mooie wijze terug in de raad. Dat liet niemand onberoerd.

Het onderwerp zelf vroeg twee uur van de tijd van de geachte aanwezigen. Belangrijkste discussie ging over een amendement (een dwingende aanwijzing) van SGP, Lokaal Belang en Burger Initiatief. Er is contractueel afgesproken dat de periode dat het AZC gevestigd gaat worden aan de Nijkerkerweg maximaal 10 jaar betreft, behalve als een toekomstig college over acht jaar anders beslist. Het amendement van de genoemde partijen ziet erop dat deze periode maximaal tien jaar is en niet verlengd kan worden. Met als argument; Een AZC in jouw buurt kan als belastend ervaren worden, dus over tien jaar is een andere buurt aan de beurt (als er dan nog steeds behoefte is aan een AZC). Enkele partijen vonden dit wat al te stellig en zouden de beslissing liever over laten aan de toekomstige raad. Het amendement werd aangenomen, waardoor tien jaar dus tien jaar is.

Er kwamen nog enkele moties en een amendement van de VVD langs die het niet haalden onder andere vanwege onmogelijkheid in de uitvoering. Ook was het, niet voor het eerst de laatste tijd, lastig om feit en fictie te scheiden voor de liberalen, hetgeen de moties niet geloofwaardiger maakte. Verlichting van de fietspaden rondom het AZC, ook een VVD-motie, werd - op PRO98 na - unaniem gesteund. 

Het bestemmingsplan Walhuisweg begon ruim een uur later dan gepland. De eerdergenoemde Knapen wist met kindertekeningen aan te tonen dat een kerk een spits heeft. Een spits die volgens de Provincie niet geplaatst kan worden op de nieuw te bouwen kerk omdat dit ten koste gaat van 22 minuten wind in de wieken van de Puurveense molen (mind you; per jaar!). Dit vonden de Staatkundig Gereformeerden, en met hen Lokaal Belang, ChristenUnie en Burger Initiatief, wat al te gortig. Hun amendement zei, in zeer juridische taal, dat er gewoon een torentje op de kerk moet worden toegestaan.  Lokaal Belang haalde, bij monde van raadslid Kevelam, nog een rijtje toezeggingen op bij de wethouder die ervoor gaan zorgen dat er tegenover 3 te kappen bomen tien nieuwe bomen terugkomen. Bovendien zegde de wethouder toe dat hij zich in wilde zetten om lelijke knot van enkele elzen te voorkomen.

Het RPLG is een document dat ervoor moet zorgen dat de juiste keuzes gemaakt gaan worden in het landelijk gebied van Foodvalley. Er gaat in de komende jaren nogal wat gebeuren in dit gebied, waar de agenda van de landelijke overheid soms op gespannen voet staat met de visie van de betreffende gemeentes. Lokaal Belang bracht, samen met Pro’98, een motie in die ervoor moest zorgen dat de bodem (grond en water) de start van alles zou moeten zijn. Zonder goede bodem geen goed leefklimaat, maar ook geen goede basis voor de landbouw of welke andere sector dan ook. De motie haalde het niet. Het RPLG was voor de lokaal sterk in de landbouw gewortelde partijen SGP, CU, CDA en VVD het moment om de nodige amendementen in te dienen met betrekking tot de agrarische sector. Deze amendementen haalden allen een meerderheid niet in de laatste plaats vanwege de brede steun van de genoemde vier partijen. Het betreft een groeidocument, de volgende versie zal weer even gretig gelezen en geamendeerd worden.

Het einde van de avond was ingeruimd voor het afscheid van griffier Iede Bakker. Vijf jaar lang diende hij de Barneveldse zaak door de raadsleden (en ook het college) bij te staan in hun werk en het smeermiddel te zijn tussen raad en coalitie. Hij gaat zijn carrière vervolgen in Den Haag bij de Kiesraad. Mooie woorden vielen hem ten deel. Dat hij hard had gewerkt werd gemeld, maar wisten we al. Dat hij zangles had gehad van Pearl Jozefzoon was nieuwe informatie. Ook dat het Urker Mannenkoor vele verschijningsvormen kent was niet bij iedereen bekend. Het koor met de naam “Hallelujah” was het koor waar Bakker ooit zong. Waardoor “Soli Deo Gloria”, “Eiland Urk” “Siloam” en “Oud Hallelujah” toch wat daalden in aanzien deze avond. Om maar te zwijgen van “Adoramus” en ”Excelsior” die ook vrouwen toelaten tot de edele zangkunst.

 

Lees verder

"Uit de raad" - 28 juni 2023

29-06-2023

Twee keer per jaar is er een raadsvergadering met een bijzonder karakter; in het voorjaar is dat de vergadering voor de Kadernota, in het najaar is dat de begrotingsvergadering. Bij de kadernota presenteert het college een stuk waarin zij een raamwerk maakt waarbinnen zij hun plannen willen gaan uitvoeren. Het is bij deze vergadering voor raadsfracties (partijen) mogelijk extra kaders mee te geven of voorgestelde kaders bij te sturen. Bij de begrotingsvergadering volgt er dan een financiële uitwerking van de gestelde kaders. Op 28 juni stond de Kadernota op de rol.

Vanuit de oppositie was de kritiek niet mals over het onderliggende stuk. Er staan helemaal geen kaders in, er is geen toekomstvisie en het leest ook nog eens slecht, waren de meest gehoorde klachten. Valt wel mee hoor, zeiden de coalitiepartijen in koor. Er wordt duidelijk voorgesorteerd op de toekomst en we zijn ontzettend blij met het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Eindelijk, en voor het eerst, zet een college eens op een rij wat er de komende jaren aan plannen liggen en wat die gaan kosten. Zie hier de tegenstelling tussen de beide groepen in de raad. En hoe hard er ook geroepen werd “we moeten het samen doen”, deze tegenstelling bleef de avond domineren.

De wethouder financiën sprak de kaderloosheid tegen: “Mijn kader is dat ik eerst alles wil doen wat in de afgelopen jaren is blijven liggen. We hebben een stuwmeer aan aangenomen plannen  die nog niet uitgevoerd zijn vanwege onder andere capaciteitstekort of andere onvoorziene omstandigheden. Dus oud voor nieuw.” “Bovendien”, zo stelde van den Born van Lokaal Belang, “staat het elke partij vrij om in te brengen wat zij wil betreffende deze Kadernota. Vervolgens gaan we wel stemmen of we het een goed idee vinden.” Dat gebeurde, ruim dertig moties (een belangrijke aanbeveling) passeerden deze avond de revue.

Lokaal Belang haalde de diep gekoesterde wens van afschaffing van de hondenbelasting nog maar eens van stal (standpunt: Hondenbelasting is oneerlijk want er is ook geen kattenbelasting of paardenbelasting, bovendien is er geen relatie tussen de inkomsten en uitgaven aan honden). Uiteindelijk spitste de discussie zich toe tot de vraag of hondenpoep viezer is dan kattenkak. En dat nog voor het avonddiner… De motie werd aangehouden tot er meer bekend is over financiële gevolgen van afschaffing. Zo was er nog een rijtje niet aangenomen moties. Meest opvallende (of eigenlijk op één na meest opvallend, waarover verderop meer) was de motie voor oproep tot collegesteun voor een sporthal in Kootwijkerbroek. SGP en Lokaal Belang waren niet erg te spreken over de antwoorden van insprekers, in de voorafgaande week, op de vraag of Kootwijkerbroek zelf ook nog plannen had om het gat van zo’n drieënhalf miljoen te helpen dichten. Het waren dan ook deze twee partijen die tegen de motie stemden, waarmee deze verworpen werd.

Wel werd een motie aangenomen om de overlast van houtstook tijdens een RIVM stookalert te bestrijden. Pro’98, Lokaal Belang, Christen Unie en SGP dienden de motie in. Hiermee was de motie eigenlijk al binnen, uiteindelijk vond alleen VVD het geen goed idee hier regels voor op te stellen. Op voorspraak van Lokaal Belang, Christen Unie en SGP gaat er ook strenger gekeken worden naar het verkeer in het winkelgebied van Barneveld. Er is een verbod, maar (elektrische) fietsen, scooters en bezorgbusjes lappen dit verbod geregeld aan hun laars. Optreden hier tegen, zo stelde de motie. Verder kan er, dankzij moties,  straks ook compost opgehaald worden in de andere dorpen, mag je zonnepanelen in je achtertuin leggen, komen er knarrenhofjes, gaat de giftendrempel voor bijstandsgerechtigden omhoog en volgt er dit jaar ook een impuls armoedebeleid.

Omdat er in de afgelopen weken alarmerende berichten over de onbetaalbaarheid van diverse plannen vanaf Raadhuisplein 2 richting de inwoners van Barneveld werden uitgestort, moest Wethouder Financiën hier toch wat duiding aan geven. Er is geen reden tot paniek, zo sprak hij, maar we moeten er wel rekening mee houden dat niet alles wat we ons voor hebben genomen ook daadwerkelijk kan. Dit blijkt uit het eerder genoemde MIP. Nu we alles op een rijtje hebben, blijkt dat we als raad en college erg goed zijn in het maken van goede plannen, de financiële haalbaarheid is hier wat bij op de achtergrond geraakt. In dit kader diende Lokaal Belang samen met Christen Unie een motie in die vroeg aan het college om eens een scenario te maken waarin we niet in 2040 op 85.000 inwoners uitkomen, maar in 2050. Gaat dat financieel veel lucht geven? Is dat op andere vlakken beter of slechter? De motie werd aangenomen door steun van SGP, de oppositiepartijen zagen niets in dit uitzoekwerk.

De meest opvallende motie werd als laatste ingediend. De voltallige oppositie vond de kadernota zodanig onduidelijk in keuzes dat zij deze wenste af te keuren. De coalitiepartijen konden hier niet in meegaan zodat deze motie werd verworpen en de Kadernota dus aangenomen.

Rond half zeven was er nieuwe haring met uitjes gepresenteerd, als dessert was er bosbessenijs. Gelukkig zat bovengenoemde discussies tussen deze twee gerechten in, zodat er tijd genoeg was om beide smaken niet te laten mengen.


De volgende raadsvergadering is woensdag 5 juli. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Lokaal Belang over de Kadernota: Doen wat je belooft!

22-06-2023


Doen wat je belooft!

Het is alweer een jaar geleden dat het nieuwe college van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het licht zag. Een college waar Lokaal Belang trots op is. Daarbij is ook een belofte gedaan aan onze inwoners.  Namelijk dat wij ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam het beleid voor de komende vier jaar zullen vormgeven. Daarom heeft het akkoord ook deze naam gekregen.

Nu zijn we een jaar verder. Een jaar waarin ontzettend veel gebeurd is. Oorlog in Oekraïne, een mega-inflatie en hoge energieprijzen. En een jaar waarin wederom duidelijk werd dat klimaatverandering wereldwijd doorzet. Vraagstukken waar wij direct en indirect allemaal mee te maken hebben. Dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het schip koers houdt op de woelige baren en te doen wat je beloofd hebt. Namelijk te werken aan een ondernemende, betrouwbare en zorgzame gemeente. Zomaar een paar voorbeelden:  Deze coalitie heeft geen seconde getreuzeld toen de energieprijzen explodeerden en kwam met een armoedefonds voor gezinnen en ondernemers die de rekening niet meer konden betalen. Deze coalitie investeert in het op niveau brengen en in stand houden van onze wegen en zet zich in op realisatie van lokale bedrijventerreinen.  Er komt eindelijk een vrachtwagenverbod voor het centrum voor Garderen, een maatregel die de leefbaarheid voor vele Garderenen enorm zal verbeteren en waar Lokaal Belang trots op is.

En tot slot, deze coalitie staat voor een degelijk financieel beleid. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om inzichtelijk te krijgen hoe onze gemeente er over een aantal jaren financieel voorstaat indien wij als gemeente net zo hard zullen groeien als nu de verwachting is. En het antwoord daarop was glashelder. Niet zo best. Bij deze groei, gewenste ambities en ongewijzigd beleid komt onze gemeente miljoenen euro’s tekort. Dat was de harde, maar ook eerlijke conclusie. Dus zal de politiek de komende tijd goed moeten nadenken welke keuzes er voor de toekomst gemaakt moeten worden. Voor Lokaal Belang staat voorop dat de groei van onze gemeente nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit van onze voorzieningen. Dan groeien we desnoods maar iets minder hard.

Jan Willem van den Born,
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Barneveld, 22 juni 2023
 

Op woensdag 28 juni a.s. bespreekt de gemeenteraad de kadernota en andere financiële stukken. Het debat is live te volgen, vanaf 16,00uur: https://www.barneveld.nl/over-barneveld/gemeenteraad

Lees verder

Schriftelijke vragen LB meenemen waterreservoir in planontwikkeling nieuwbouw school Terschuur

14-06-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het mogelijk opnemen van een waterreservoir bij de planontwikkeling van de nieuw te bouwen school in Terschuur.

Lokaal Belang is van mening dat in het kader van een goede waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering het verstandig is om te onderzoeken welke investeringen kunnen bijdragen aan positieve veranderingen op dit gebied. Groene, klimaat adaptieve schoolpleinen bieden een uitstekende mogelijkheid om op een duurzame manier om te gaan met water en klimaat.

Daarnaast erkent Lokaal Belang het belang van het combineren van bovengenoemde standpunten op een creatieve en handige manier. Het is essentieel om nauw samen te werken met scholen en schoolbesturen om een win-win situatie te creëren. Door gezamenlijk overleg kunnen de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd en kan er gezocht worden naar innovatieve oplossingen die zowel bijdragen aan de strijd tegen verstening als aan het vergroenen van schoolpleinen.

Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan met scholen en schoolbesturen, waarbij de mogelijkheden en uitdagingen van het verduurzamen en vergroenen van schoolpleinen worden besproken. Door te luisteren naar de behoeften en ideeën van de betrokken partijen, kan er een gezamenlijk plan worden ontwikkeld dat rekening houdt met zowel de waterhuishouding als de klimaatverandering. Op deze manier kan er een win-win situatie worden gecreëerd waarin zowel de leefomgeving als de educatieve waarde van schoolpleinen wordt verbeterd. Lokaal Belang denkt graag in kansen en is van mening dat bij nieuwe ontwikkelingen de optie waterreservoir serieus bekeken zou moeten worden.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bereid als optie voor een goede waterberging te onderzoeken of het mogelijk is om een waterreservoir (met overlooppreventie) onder het schoolplein te realiseren van de nieuwe school in Terschuur, zodat het opgevangen water gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten op de school? Dit in goed overleg met de scholen.
  a. Past realisatie van een waterreservoir financieel binnen de beschikbare budgetten (normbedrag nieuwbouw school )?
  b. Is het voor scholen mogelijk om aanspraak te maken op budget/subsidies uit het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) dat bestemd is voor klimaatadaptatie of andere budgetten?
  c. Indien er extra budget voor nodig zou zijn, wilt u de gemeenteraad daarover informeren?
   
 2. Is het college bereid een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om deze waterreservoirs ook toe te passen bij de (ver)nieuwbouw van andere scholen in de toekomst en bij renovatie van schoolpleinen?
   
 3. Hoe kan de vrijwilligheid van scholen en schoolbesturen bij het implementeren van deze maatregelen worden gewaarborgd?


Graag verwijzen wij naar de aangenomen Motie Opnemen ‘waterreservoir’ bij planontwikkeling ‘vergroenen schoolpleinen’ d.d. 13 november 2019 (toegevoegd als bijlage 1).

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Marleen Blankenburgh


Barneveld, 14 juni 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake Waarborgfonds Saneringskrediet

02-06-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande financiële hulpverlening.

Schuldenrust, ook bekend als het project 'Schuldenrust', is een waardevol initiatief dat tot doel heeft inwoners met schulden snel en effectief te helpen door alle schuldeisers in één keer af te lossen. De gemeente kan de gesaneerde schulden van een inwoner overnemen, waardoor de persoon met schulden nog maar één schuldeiser heeft, namelijk de gemeente zelf. Binnen een periode van 3 jaar dient de hulpvrager deze lening af te lossen bij de gemeente, en momenteel lukt dit meer dan 97% van de gevallen.

Dit initiatief biedt een cruciale periode van schuldenrust, waardoor financiële problemen niet verder escaleren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de hulpvrager om aan andere zaken te werken, zoals het volgen van een opleiding, het vinden van werk en het ontwikkelen van betere vaardigheden op het gebied van financiën. Met slechts één resterende schuldeiser komt er definitief een einde aan het incassocircus. Daarnaast brengt dit ook administratieve verlichting voor de gemeente.

Natuurlijk brengt dit initiatief ook een risico met zich mee, namelijk dat de lening mogelijk niet volledig wordt terugbetaald. Om dit risico te beperken, vragen kredietbanken vaak aan gemeenten om garant te staan. Het Waarborgfonds Saneringskredieten voor leningen om schulden af te lossen (WsK) biedt een uitstekende oplossing om dit risico volledig weg te nemen voor de gemeente. Deze samenwerking heeft geen invloed op de bestaande werkwijze tussen kredietbanken en gemeenten, maar biedt juist een extra en aantrekkelijke mogelijkheid om leningen te verzekeren.

Lokaal Belang vindt het van essentieel belang om deze mogelijkheid van het overnemen van schulden sterk te benadrukken, vooral gezien de verwachte toename van mensen die hulp nodig hebben als gevolg van stijgende energieprijzen en inflatie. Wij vinden het van groot belang om de toegang tot deze hulp zo gemakkelijk mogelijk te maken. In de gemeente Barneveld zijn er ook mensen die worstelen met financiële zorgen en problemen, en zij hebben professionele ondersteuning nodig om hen uit hun moeilijke situatie te helpen. Een overeenkomst met het Waarborgfonds wordt door de NVVK (de branchevereniging van financiële hulpverleners) benoemd als een van de ‘must-haves’ voor elke gemeente om mensen met financiële zorgen en problemen sneller en efficiënter te helpen.

Gelukkig heeft de regering in de Rijksbegroting 2023 aanzienlijke extra financiële steun aan gemeenten toegezegd, wat een duidelijk signaal is van hun toewijding om armoede te bestrijden en de dienstverlening te verbeteren. Met bedragen als € 118 miljoen in 2023, gevolgd door € 102 miljoen in 2024 en € 95 miljoen in 2025, laat het kabinet zien dat ze serieus werk maken van deze problematiek. Vanaf 2026 wordt er zelfs structureel € 73 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het landelijke Waarborgfonds Saneringskrediet (WsK) en zo ja, is het college bereid om de mogelijkheden ervan te onderzoeken? Indien het college niet op de hoogte is, bent u bereid om u erin te verdiepen en de potentie ervan te onderzoeken?
   
 2. Bent u het met ons eens dat dit initiatief een kans biedt om schuldenrust te creëren voor inwoners en daarmee op een duurzame manier bijdraagt aan investeringen in de toekomst van mensen? Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dan aangeven waarom?
   
 3. Bent u bereid om deze mogelijkheid op te nemen in het Armoedebeleid dat begin 2024 aan de raad zal worden voorgelegd? Indien dit niet het geval is, kunt u dan toelichten waarom niet?
   
 4. Is het college bereid om een overeenkomst af te sluiten met het Waarborgfonds? Zo ja, binnen welke termijn zou dit kunnen plaatsvinden? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom niet?
   
 5. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanpak van armoede in onze gemeente? Welke concrete maatregelen worden er genomen om de situatie te verbeteren en welke rol ziet het college voor het Waarborgfonds Saneringskrediet binnen deze aanpak?
   

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 1 juni 2023

 

Lees verder

Eindelijk een vrachtwagenverbod voor Garderen

01-06-2023

Al vanaf de oprichting van Lokaal Belang hebben wij ons ingezet voor een vrachtwagenverbod voor Garderen. Garderen wordt al jaren geconfronteerd met een enorme stroom vrachtwagens die zich tijdens de spits in de ochtend en middag door de smalle straten van Garderen worstelen. In 2018 en 2019 heeft Lokaal Belang tellingen verricht met betrekking tot het aantal vrachtwagens in de kern van Garderen. Met die resultaten hebben wij destijds een bezoek gebracht in het Provinciehuis in Garderen om e.e.a. onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft Lokaal Belang brieven gestuurd en vele vragen gesteld over dit onderwerp. Lokaal Belang was destijds ook de eerste partij waarbij een vrachtwagenverbod voor Garderen in het verkiezingsprogramma stond.

Daarom zijn wij ontzettend blij en trots dat er eindelijk na vele jaren wachten een vrachtwagenverbod komt voor de kern van Garderen. Natuurlijk moet het dorp bevoorraad worden. Daarom is er ook een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Lokaal Belang feliciteert de inwoners van Garderen van harte met dit vrachtwagenverbod. Maar ook Plaatselijk Belang Garderen, het college van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder wethouder verkeer, Mijntje Pluimers die zich hier actief voor heeft ingezet.

Lees verder

"Uit de raad" - 31 mei 2023

01-06-2023

Op de zonnige laatste avond van mei zaten het college en de raadsleden nog maar nauwelijks in hun zetel toen de agenda van die avond al ernstig werd ingekort. De fracties van het CDA, CU, VVD, Pro’98 en BI hadden een motie (een belangrijke aanbeveling) vreemd aan de agenda ingediend. Zij wilden het college hiermee oproepen om actief de verbinding te zoeken om de vierde aanvliegroute van Schiphol te voorkomen. Deze route gaat namelijk over het zuidelijkste puntje van onze gemeente. “Ho, ho, zo gaat dat niet”, riepen Top (SGP) en van den Born (Lokaal Belang) in koor. Stuur die motie nou gewoon naar de agendacommissie zodat die er in de volgende commissievergadering een ordentelijk overleg over kan inplannen. Gezien de zetelverhoudingen is de stem van deze heren voor de overige partijen voldoende om dit advies te volgen. Pats! Een gat in de agenda van tenminste 45 minuten.

Vervolgens stond het Beleidskader Inclusie, met de naam “Meedoen is vanzelfsprekend”, op de rol. Van der Lubbe van Pro’98 trapte af met een bijdrage waarin hij vooral aandacht vroeg voor Sociale Toegankelijkheid, omdat hij vond dat dit deel was ondergesneeuwd ten opzichte van het deel Fysieke Toegankelijkheid. “Inclusie is niet woke, inclusie is het tegenovergestelde van discriminatie”, zo sprak hij. De Knegt van SGP hield een uiteenzetting over de liefde voor de naaste. Waarbij hij duidelijk stelde dat de naaste niet alleen een SGP-stemmer is maar elk medemens, zelfs als hij zondags naar Ajax gaat. Dat juist deze specifieke medemens inderdaad wat liefde behoeft in deze tijd was bij de Knegt wellicht minder bekend dan bij anderen in de raadszaal.

Velt van Lokaal Belang richtte zich op de discrepantie tussen het aantal meldingen van discriminatie en het aantal werkelijke incidenten. Hij riep op te kijken hoe we de werkelijkheid boven tafel kunnen krijgen. Een voorbeeld van fysieke inclusie waarbij raadsleden een positieve rol kunnen spelen was de zwembadlift die door tussenkomst van Velt waarschijnlijk binnenkort kan worden toegevoegd aan het inventaris van het Oosterbosbad. Van de Wildenberg van Burger Initiatief liet een wat ander geluid horen. Zij was vooral vol lof over de stappen die gemaakt zijn en worden gemaakt. Wethouder de Heer reageerde vervolgens op de verschillende bijdrage met een mooie metafoor. Inclusie is geen saus maar een marinade. Voor de niet keukenprins(ess)en onder ons bedoelde ze dat de samenleving en de diverse besluitvormingsorganen het als een ingrediënt moeten zien en niet als een toevoeging.

Bij het onderwerp Locatiebeleid Energiestations spitste de discussie zich, gek genoeg, toe tot Verlengd Privaat Laden. Mooie woorden voor “een stroomdraad van je eigen terrein naar een publieke parkeerplaats “ om zo je auto te laden. Mensen zonder oprit hebben ook recht op het opladen via privéstroom, zo stelden SGP, CU en BI. Of althans; “best college, wilt u eens onderzoek hiernaar doen want wij willen duidelijke kaders”. Nou, die kaders zijn er al, het mag niet, zo stelden  De Man (Pro’98) en van den Born (Lokaal Belang) aan de andere kant van het spectrum. Draden op straat zijn gevaarlijk en je kunt een openbare parkeerplaats niet claimen omdat jouw draadje daar ligt. Uiteindelijk werd de motie aangenomen en zal het college op zoek gaan naar kaders om te bezien of Verlengd Privaat Laden mogelijk is in Barneveld.

Het laatste onderwerp betrof de Valleihopper. VVD-er van Schaik nam het podium om het voor de rest van de avond niet meer weg te geven. Het begon rustig maar toen er verduidelijkingsvoorbeelden werden genoemd was binnen de kortste keren Top van de SGP een zwartrijder en de Vries (CDA) zijn kompaan in dit verfoeilijke gedrag. Dit alles, beste lezer, met humor en zonder werkelijke beschuldiging. Beiden hebben sinds hun middelbareschooltijd geen bus meer van binnen gezien, schat ik zo in. Uiteindelijk ging het om de beprijzing van de diensten van de Valleihopper. Iedereen wilde de dienst behouden, iedereen wilde dat er veel gebruik van wordt gemaakt, iedereen wilde solidariteit, en daar werd tenminste een half uur over gesproken. Ook dat is politiek.   

De volgende raadsvergadering is woensdag 28 juni. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

“Een kijkje achter de schermen”

31-05-2023


Het bestuur van Lokaal Belang nodigt iedereen die in politiek geïnteresseerd is van harte uit voor een unieke avond.

Bij de start van de avond zal onze nieuwe burgemeester Jacco van der Tak de aanwezigen toespreken in de raadzaal. Daarna zal onze eigen Lokaal Belang wethouder, Mijntje Pluimers, iets vertellen over haar eerste jaar als wethouder.

Vervolgens zal zij ons rondleiden in het gemeentehuis waarbij we een kijkje zullen nemen op de afdeling waar zich de kamers van de burgemeester en wethouders bevinden. Maar kijken we ook in de ruimte waar wekelijks het college vergadert. En natuurlijk slaan we de kamer van onze LB-fractie niet over. Kortom, een unieke avond achter de schermen.

Na afloop van de rondleiding zal er een hapje en een drankje geserveerd worden in en rond de fractiekamer van Lokaal Belang.
 

Wanneer?   Op 15 juni a.s. Inloop vanaf 19.15u, start om 19.30u

Waar?          Aan de ingang van het Oude Raadhuis

Wie?            Iedere inwoner van onze gemeente die in politiek geïnteresseerd is


Indien je komt, wat wij natuurlijk hopen, laat via een mailtje even weten of je komt: Janwillemvdborn@gmail.com

Graag tot 15 juni! 
Esther, Walenka, Paul, Randy en Jan Willem

Lees verder

Vergroening Barneveld-Centrum gaat beginnen! Bomenplan van start!

17-05-2023

Vergroening Barneveld-Centrum gaat beginnen! Bomenplan van start!

Lokaal Belang heeft zich áltijd ingezet voor vergroening ook in Barneveld.
Het gaat nu écht gebeuren; het Bomenproject Barneveld-Centrum is van start.
Lokaal Belang is trots en blij met deze investering van de gemeente. 
De concrete uitwerking start, na een goede en participatieve voorbereiding, vanaf deze week.
Omwonenden krijgen de mogelijkheid te kiezen. Meer informatie vindt u hier.

Lees verder

Persbericht LB antwoorden brandbrief aanrijdtijden ambulance

03-05-2023

Lokaal Belang fractie krijgt antwoord van Ministerie van VWS en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden op brandbrief over verslechteren ambulancezorg

Op 8 maart jl. heeft de fractie van LB een brandbrief verstuurd naar aanleiding van het opnieuw verslechteren van de aanrijtijden van de ambulances bij spoedritten, de zogenaamde A1-ritten. De fractie van Lokaal Belang maakt zich grote zorgen over alsmaar verder verslechterende aanrijtijden van ambulances van de afgelopen jaren. Zeker in het licht van de enorme groei van onze gemeente. Lokaal Belang heeft in deze brandbrief een oproep gedaan dat er niet langer kan worden gewacht en dat maatregelen om deze aanrijtijden te verbeteren, noodzakelijk zijn. In deze brief heeft de fractie tevens aangegeven grote waardering te hebben voor de ambulance-medewerkers en hun enorme betrokkenheid bij dit belangrijke werk. De concrete vraag van Lokaal Belang was om op korte termijn in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars, de veiligheidsregio en alle andere betrokken partijen om er zo voor te zorgen dat de 15-minutennorm van aanrijtijden van ambulances in al de dorpen van onze gemeenten wel gehaald gaat worden.

Fractievoorzitter Jan Willem van den Born: “Wij zijn zeer verheugd dat er op korte termijn een informatiebijeenkomst wordt belegd voor de burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad vanuit de VGGM. Deze vindt binnenkort al plaats namelijk op dinsdag 16 mei a.s., om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij zullen onze zorgen ook dan weer onder de aandacht brengen en verzoeken om concrete inzet de aanrijdtijden te verbeteren.”

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ook geantwoord richting de fractie van Lokaal Belang. De VGGM heeft aangegeven dat zij de NZa en IGJ zullen informeren naar aanleiding van de brandbrief en de daarin gemelde cijfers over aanrijtijden. Daarover is onze fractie zeer verheugd, want actie is noodzakelijk. Aanrijtijden van ambulances zijn cruciaal; het gaat tenslotte om levensreddend handelen in noodsituaties. Maar ook in het licht van onze gemeente waar de afstanden soms groot zijn. Prestatienormen zijn er niet voor niets. Juist bij langer voortdurende verslechtering van de prestaties zal er moeten worden ingegrepen en kan een gemiddelde voor een Veiligheidsregio niet een reden zijn de (soms erg) slechte cijfers van een gemeente te accepteren.

Het is de taak van de lokale politiek om alle instanties die hier een rol in spelen te informeren en zo nodig via een brandbrief haar zorgen over te brengen. Lokaal Belang is tevreden dat de brandbrief goed is ontvangen en dat er direct acties zijn uitgezet. Wij hopen op positieve ontwikkelingen.”

Persbericht 3 mei 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 26 april 2023

28-04-2023

Koningsnacht heeft in den lande vele verschijningsvormen. In Barneveld kan dat zomaar een raadsvergadering betekenen, zo bleek. De raadsleden zaten vol goede moed achter de oranje soezen geposteerd toen Burgemeester van der Tak de vergadering opende.

Bij het vaststellen van de agenda vroeg de VVD het agendapunt “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid” van de agenda te halen omdat zij het niet rijp voor besluitvorming achtten. Dit zagen, op de fractie van Burger Initiatief na, de andere fracties anders. Vervolgens verzocht de SGP om na afloop van de vergadering gezamenlijk het Wilhelmus te zingen. Hierop was geen bezwaar vanuit de raad.

Om het eerste punt op de agenda, pilot onderzoek arbeidsmigrantenhuisvesting, te begrijpen is het belangrijk om wat achtergrondinformatie te hebben. In het verleden zijn er zeer strakke kaders gesteld waarbinnen het mogelijk is om een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten te krijgen. Zo streng, dat er ongeveer niets mogelijk bleek, met als gevolg dat de huisvesting veelal plaats vindt in huizen in de centra van de verschillende dorpen. De wethouder vroeg om eens een onderzoek te mogen doen naar twee ideeën die niet binnen de gestelde kaders passen en dus eigenlijk bij voorbaat zouden moeten worden geweigerd. Hoewel CU vergeefs trachtte middels een amendement, een dwingende wijziging van het voorstel, het buitengebied tot een “no go area” te maken voor wat betreft dit plan, gingen de partijen akkoord met de pilot. Heel duidelijk is gesteld dat het gaat om een onderzoek of er buiten de kaders goede mogelijkheden zijn. Er vindt in de praktijk geen enkel initiatief plaats zonder dat de raad hierover heeft beslist.

Hierna de “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid”. Het functieveranderingsbeleid ziet erop dat van de vierkante meters van afgebroken agrarische gebouwen elders in het buitengebied 70% mag worden herbouwd. Dit heeft in het verleden erg goed gewerkt. Doordat er een levendige handel in zogenaamde sloopmeters binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt heeft bijvoorbeeld een oude schuur van een agrarisch bedrijf veel waarde. De betreffende agrariër kan zijn schuur beter slopen en de vierkante meters verkopen dan dat hij de boel laat verpauperen. Geen oude leegstaande schuren in het buitengebied dus en door de 100% naar 70% regel een afname van bebouwing. Iedereen blij, zou je zeggen. Behalve de Raad van State, zo bleek. Zij stelden onlangs dat de regels niet werden toegepast zoals ze zijn opgeschreven. De gemeentelijke juridische dienst heeft de regels herschreven, vervolgens vond er een externe juridische toets plaats en daarmee zou het allemaal “Raad van State proof” moeten zijn. VVD vertrouwde het nog niet zo, echt duidelijk waarom niet werd dit niet bij de andere fracties. Daarom werd de voorgestelde aanpassing aangenomen.

De bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley volgde. Een mooi document met prachtige gezamenlijke doelen van de diverse gemeenten waar het aankomt op bereikbaarheid. Prachtig hoor, zo stelde Marleen Blankenburgh van Lokaal Belang. Maar als het rijk vervolgens via de woondeal een afspraak met de regio maakt voor de bouw van duizenden huizen en enkele weken later zegt dat het knooppunt A1-A30 nog lang niet aan de beurt is voor een oplossing, dan ontbreekt er wel iets fundamenteels aan dit stuk. Zij diende daarom een motie (een belangrijke aanbeveling) in die vroeg om een krachtige lobby om het rijk op dit punt toch echt op andere gedachten te brengen. Deze motie werd medegetekend door CU, SGP en CDA en verder unaniem gesteund door de overige fracties. Hetzelfde resultaat kon Blankenburgh bijschrijven over haar amendement (ook deze samen ingediend met CDA, CU en SGP) dat oproept tot betaalbaar openbaar vervoer en een verbetering (en zeker geen verschraling) van het ov in de kleine kernen. VVD wist, met zeer geringe inspanning, ook een motie te schrijven die het niet haalde. Deze motie leek wel erg op de motie van Blankenburgh met wat verdere strekking.

Als laatste werd een Integrale aanpak Middelengebruik besproken. Er is veel beleid op het gebied van repressie (het is al gebeurd en dan gaan we acteren), de voorliggende aanpak is vooral gericht op voorkomen. Mona Tamaëla van Lokaal Belang vertelde in haar “Maidenspeech” dat er bij haar thuis geen ruimte was voor grappen en grollen met drugs en alcohol. Moeder Tamaëla was van de strakke lijn. Waar zij vóóraf duidelijk was over de regels, wilde de VVD meer controle en handhaving achteraf in het plan zien. Zij dienden hiervoor een motie in. Gewoon voor de bühne, zo stelde Pro98. CU gaf aan dat er al erg veel repressief beleid is in de gemeente op dit punt, meer dan elders. Als CU dit zegt, met 40% politiemannen in haar fractie, zullen we dit toch moeten geloven. Al stelde Henk Wiesenekker duidelijk dat hij deze avond als raadslid en niet als politieman aanwezig was. Het voorstel werd aangenomen, de VVD-motie werd niet in stemming gebracht maar aangehouden.

Toen na de vergadering de mannenbroeders van de SGP het tempo bepaalden van het gezongen Wilhelmus werd een korte vergadering toch nog opgerekt tot half elf.

De volgende raadsvergadering is woensdag 31 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Marleen Blankenburgh bij de Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2023-2026

27-04-2023

Voorzitter,
Nederland loopt vast, o.a. op het gebied van infrastructuur en woningbouw. Oorzaak: stikstof. Dat is de boodschap die we bijna dagelijks vanuit de Tweede Kamer te horen krijgen. Ook lokaal en regionaal worden we hiermee geconfronteerd. Op 29 maart werd bekend gemaakt dat door de minister een streep gezet is door de aanpak van knooppunt A1/A30. Dat terwijl dit knooppunt bovenaan de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat stond. Het is volstrekt onzeker hoe dit verder gaat. “Latere kabinetten moeten vervolgens kijken of zij er nog geld vrij voor willen maken” aldus de minister. Dit bericht lijdt tot grote zorg over de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld, de regio en de provincie Gelderland.

Het belang van aanpak van het knooppunt A1/A30 en de jarenlange lobby vanuit de regio wordt uitdrukkelijk benoemd in de Bereikbaarheidsagenda die nu voorligt. Dit knooppunt bij Barneveld heeft namelijk een enorme impact op omliggende gemeenten. Ook wordt de koppeling gemaakt met de woningbouwopgave, de recent afgesloten woondeal d.w.z. de verplichting tot bouw van 25.000 nieuwe woningen in 2030.

Ik citeer:
“In 2022 heeft de regio goede afspraken gemaakt met het rijk over de woningbouw en bereikbaarheid. Een goede aansluiting van de regio op de corridors A1 en A12, zowel via de weg als via spoor, is essentieel om die toename op te vangen en de verbinding met de Randstad en de stedelijke regio’s in het oosten van het land op peil te houden. We kijken hier uiteraard ook naar de (auto)knelpunten op deze corridors”

Essentieel voorzitter, d.w.z. zeer belangrijk... noodzakelijk... onmisbaar

Tot 2040 komen er in de regio naar verwachting zelfs 40.000 nieuwe woningen bij met daarbij een verwachte groei van het aantal inwoners naar ruim 500.000. We hebben het dan over 1/3 meer inwoners. Inwoners die hun huizen uitkomen en de weg op zullen gaan. Ook via de A30 en de A1. Hoe moet dat dan? vragen wij ons af als de knooppunten Hoevelaken en A1/A30 niet tijdig worden aangepakt.

Lokaal Belang vindt het niet uit te leggen dat er enerzijds een woningbouwopdracht gegeven wordt vanuit het Rijk en we anderzijds als gemeente en regio een paar maanden later in het ongewisse worden gelaten of (en wanneer) er een oplossing komt voor een groot knelpunt in de infrastructuur. Wel duidelijkheid over de woondeal, geen duidelijkheid over de infra. Dat kan niet!

VZ. We komen dan ook met een motie, waarmee we een krachtig signaal willen afgeven naar Den Haag. Op deze manier komen we klem te zitten bij de uitvoer van de woondeal en loopt het verkeer in en rond Barneveld letterlijk vast.

Deze motie is medeondertekend door CU, CDA en SGP.
De motie 'Gevolgen uitstel aanpak knooppunt A1/A30 voor Woondeal' is unaniem aangenomen

 

Voorzitter,
dan heb ik nog een amendement m.b.t. het OV.

Het openbaar vervoer zou een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor het autogebruik.
Dan is het wel belangrijk dat het trein- of buskaartje betaalbaar blijft voor de gebruikers en dat er voldoende aanbod is.

In de bereikbaarheidsagenda mis ik de aandacht voor het betaalbaar houden van het OV. In de commissie gaf de wethouder aan dat de gemeente Barneveld in een brief aan de verkenner van de Provincie die betaalbaarheid aan de orde heeft gesteld. Daarmee is nog niet duidelijk hoe de regio er precies instaat. Met ons amendement willen we dan ook die betaalbaarheid voor de inwoners als aandachtspunt meegeven.

Het op peil houden van de huidige OV-lijnen is een goed uitgangspunt. Wij zien daar nog wel graag een stapje bij, dat er waar mogelijk opgeschaald wordt in bijv de frequentie of misschien zelfs een extra buslijn. Bijv. tussen Barneveld en Nijkerk.
Als ik verhalen hoor dat iemand die om op haar stageplek te kunnen komen als oplossing maar een auto koopt omdat het met de bus niet te doen is vanuit het dorp waar ze woont, dan is er nog veel winst te halen.

Uiteindelijk gaat de Provincie over het bus- en treinvervoer, maar wij kunnen wel onze wensen en de belangen van onze inwoners kenbaar maken, rechtstreeks en via de regio.
Dat laatste beogen wij dan ook via dit amendement.

Mede ingediend namens het CDA, CU en SGP
Het amendement 'Betaalbaarheid, toegankelijkheid en opschaling Openbaar Vervoer' is unaniem aangenomen.

Lees verder

Maidenspeech Mona Tamaela

27-04-2023

Mijn broer en ik zijn opgegroeid in een kansrijke omgeving. We hebben een strenge opvoeding gehad, waarbij normen en waarden een belangrijke rol speelden (ik hoor mijn moeder nog zeggen en ook wijzen met dat vingertje: “luister, je en jij zeg je tegen je vriendinnetjes en ik ben je moeder dus is het u!”). Maar…naast die strenge regels, hebben we vooral een liefdevolle opvoeding gehad. Voor zover het mogelijk was, mochten we en konden we alles doen. Vrienden en vriendinnen waren en zijn nog steeds - zelfs al 30 jaar! - van harte welkom en ja, zoals het in de Molukse cultuur gaat, iedereen mag, herstel: “moet” blijven eten. Dat het in ieder gezin niet zo vanzelfsprekend is, zoals het bij ons ging en nog steeds gaat, dat hebben onze ouders destijds al duidelijk gemaakt. Het is triest dat er jongeren zijn die vanwege hun thuissituatie naar de alcohol of drugs grijpen. Dit omdat zij zich verwaarloosd voelen of niet gewenst zijn. Of in aanraking komen met verkeerde vrienden en daardoor op het criminele pad belanden.

In 2006 werden onze jongeren in het dagblad Trouw de ‘zuipschuiten van Europa’ genoemd. Dit soort alarmerende berichten over het middelengebruik van de Nederlandse jeugd zorgde ervoor dat er meer aandacht kwam voor preventieve maatregelen. Jongeren en hun ouders werden, via voorlichtingscampagnes vanuit de Rijksoverheid en door middel van preventie op scholen, hierop aangesproken. De aandacht hiervoor is nu gedaald en dat terwijl het middelengebruik van jongeren de afgelopen jaren echter niet meer afneemt. Het is belangrijk dat hier verandering in komt. Dit geldt ook voor de gemeente Barneveld. Het gebruik van alcohol bijvoorbeeld is al jarenlang te hoog.

Ondanks alle al ingevoerde preventieve maatregelen blijft het middelengebruik onder de jongeren aantoonbaar veel te hoog. Het voorkomen en verminderen van alcohol en drugsgebruik is van groot belang voor een vitale samenleving en persoonlijk welbevinden. Laten we daarom vooral deelnemen aan het programma “Opgroeien in een kansrijke omgeving”. Gun alle jongeren een kans om zichzelf te kunnen ontplooien; zo mogelijk vanuit een liefdevol gezin, zoals mijn broer en ik dat hebben meegekregen, of desnoods dankzij de opgedane ervaringen tijdens hun jeugd buiten het eigen gezin.

Voorzitter, het is goed dat er een integraal plan komt voor de aanpak tegen middelengebruik. Alcohol en drugs kunnen jonge levens kapot maken. We moeten doen wat we kunnen om dit tegen te gaan en nog liefst het middelengebruik verminderen.

Daarom stemt onze fractie van harte in met dit integraal plan middelengebruik en daarbij met deelname aan het programma ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving”.

Dank u wel, voorzitter

Bijdrage van LB-raadslid Mona Tamaëla in de raadsvergadering van 26 april 2023 bij het raadsvoorstel Integraal plan middelengebruik

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande plannen uitbreiding veevoederfabriek Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving

24-04-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bedrijfsmatige ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving.

Lokaal Belang heeft een mail ontvangen van een bezorgde Voorthuizenaar die ons wees op een informatiebrief van de firma Brons uit Voorthuizen aangaande geplande informatiebijeenkomsten op 9 en 15 mei a.s. ten aanzien van de wens verhogen van de productiecapaciteit en vergunningsaanvraag.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners op een prettige manier kunnen samenleven; in een veilige schone omgeving waar iedereen een bijdrage levert en de verantwoordelijkheid voelt voor die omgeving. Zowel in 2018 als in 2022 heeft Lokaal Belang in haar verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor in de gemeente gevestigde bedrijven in dorpscentra (Barneveld en Voorthuizen). Wat Lokaal Belang betreft horen dergelijke omvangrijke bedrijven, veevoerderbedrijven, niet in dorpscentra thuis. Tegelijkertijd begrijpen wij goed dat het belangrijk is dat bedrijven de ruimte hebben om op een veilige en goede manier te ondernemen. Daarom ziet Lokaal Belang graag dat wordt ingezet op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten. Een veevoederfabriek hoort niet thuis in een woonwijk. Lokaal Belang vindt tevens dat het college geen medewerking zou moeten verlenen aan nieuwe vergunningen die verdere uitbreiding veevoederfabriek Brons in Voorthuizen mogelijk maakt.

Verder hebben wij destijds een aantal maal onze zorgen geuit over de verkeers(on)veiligheid, toename van het zware vrachtverkeer en activiteiten, ervaren geur- en geluidsoverlast ten aanzien van dit bedrijf. Zeker gezien het feit dat in de directe omgeving woonhuizen staan. Met enige regelmaat krijgen wij ook bezorgde signalen uit Voorthuizen zelf. Wij hebben daar via technische vragen een paar keer aandacht voor gevraagd. Ons is medegedeeld dat het een provinciale inrichting betreft waardoor de Provincie het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt de vergunningverlening voor de Provincie en bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de Provincie het toezicht en de handhaving ondergebracht.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van deze brief?
 2. Heeft het college berichten en/of signalen ontvangen van een mogelijk aanstaande vergunningaanvraag?
 3. Hoe kijkt het college aan tegen deze vergunningsaanvraag; zijnde volgens de firma zelf, vergroting van de productiecapaciteit?
 4. Wij stellen het op prijs dat het bedrijf actief de buurt betrekt en informatieavonden organiseert. Zou u bereid zijn om in het kader van betrokkenheid contact op te nemen met het bedrijf en te vragen of u als gemeente als toehoorder aanwezig kan zijn? Op deze manier hoort de gemeente uit eerste hand wat de vragen en antwoorden op deze kwestie zijn en bent u goed op de hoogte.
 5. Is het college het met ons eens dat de bestaande situatie voor nu een gegeven is, maar dat wel moet worden ingezet op voorkomen van verdere uitbreiding en verdere overlast? Kunt u dat toelichten?
 6. Klopt het dat wat ons eerder is gemeld dat vergunningsverlening, toezicht en handhaving nog steeds een bevoegdheid is van de Provincie, of is dat veranderd?
 7. Wij hebben eerder onze zorgen geuit over de leefbaarheid, verkeers(on)veiligheid en toezicht en handhaving op dit bedrijf. Heeft u naar aanleiding van klachten van inwoners en de geuite zorgen en vragen van onze kant, aanleiding gezien om de contacten over dit bedrijf met de Provincie te intensiveren? Wat is daar uit voortgekomen?
 8. Is het college het met ons eens dat uitbreiding van de productiecapaciteit en de daarmee gepaard gaande toename aan zwaar vrachtverkeer op een nog her in te richten toegangsweg van Voorthuizen niet wenselijk is?
 9. Spelen er op dit moment handhavingskwesties voor zover u weet?
 10. Bent u bereid om met betrekking tot deze casus u in te spannen om met de Provincie in overleg te treden; enerzijds om meer informatie te krijgen over de vergunningsaanvraag, maar anderzijds om onder de aandacht te brengen wat de aanwezigheid van dit bedrijf betekent voor de leefbaarheid van Voorthuizen en de zorg daarover in te brengen?
 11. Bent u tevens bereid om op een redelijke termijn in te zetten op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten? Wij realiseren ons terdege dat dit een ingewikkeld en langdurig proces kan zijn, maar het starten ervan lijkt ons waardevol en belangrijk. Zeker gezien het feit dat ook het Rijk en provincies de waarde zien van uitplaatsing van bedrijven in woongebieden; ook in relatie tot mogelijke woningbouw.
 12. Heeft u verder nog informatie die relevant is in relatie met bovenstaande vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Jan-Willem van den Born
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 20 april 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 22 maart 2023

23-03-2023

Raadslid van de Wildenberg vergiste zich in haar tekst en ze was ook wat rillerig, zo zei ze. In de bijdrage van collega De Knegt kwam de verklaring: “We leven in een gure tijd”, zo sprak hij. Gelukkig, zag je van de Wildenberg denken, ik was al bang dat ik griep kreeg.

Maar wat was er allemaal aan voorafgegaan? Dat begon eigenlijk al in de namiddag. Zo’n vijftien belangstellenden hadden zich aangemeld om als gast van de raad een raadsvergadering bij te wonen, met een uitleg en diner vooraf. Zij zagen bij aanvang van de vergadering fractievoorzitter van de ChristenUnie Wiesenekker een zorgvuldig voorbereide motie (een belangrijke aanbeveling) terugtrekken. Hij was voornemens artikel 1 van de grondwet (grofweg: Iedereen is gelijk en wordt gelijk behandeld) in de hal van het gemeentehuis te laten schilderen. Er was hem in de aanloop naar het moment van indienen gebleken dat dit eerder tot verdeeldheid dan tot verbroedering zou leiden.

Verbroedering was ook de bedoeling van het volgende agendapunt, inclusieve taal. Al zouden de indieners wellicht dit woord niet gekozen hebben. De personen Van de Berg en De Man (beiden Pro’98) schreven in hun eerste jaar als raadslid een initiatiefvoorstel. Voorwaar geen klein klusje. Het leverde hen dan ook veel complimenten op van de overige fracties. Het deel van het voorstel dat toezag op eenvoudiger taalgebruik in de raad en in ambtelijke stukken kon ook nog wel op de goedkeuring van de andere raadsleden rekenen. Moeilijker werd het op het punt van inclusief taalgebruik. De aanvankelijke “verboden lijst” was al uit het voorstel gehaald, maar dan nog. Allemaal te “woke” zo gaf De Knegt het gevoel aan van velen in de zaal. Toen van den Born (Lokaal Belang) er nog bij vertelde dat hij Pro’98 eigenlijk een pot vond die de ketel zijn zwart zijn verweet was het wel duidelijk. Dit ging niet aangenomen worden. En zo geschiedde.

Arend Flier sprak nog als een hedendaagse Kapitein Haddock over duizend bommen en granaten die op kosten van de landelijke overheid konden worden opgeruimd. De burgemeester, die deze avond zijn debuut maakte als voorzitter van de raad, gaf aan dat hij met enige creativiteit wellicht gelden uit het Haagse zou kunnen halen en daarmee tegemoet zou kunnen komen aan de geuite wens.

Daarna stond ook de werkwijze van de raad nog ter discussie. Uit hun eigen midden had de raad een groepje gekozen die eens moest kijken hoe de processen eenvoudiger en sneller zouden kunnen lopen. Een set aan wijzigingen werd door iedereen omarmd. Eén punt lag echter wat gevoelig. Het is het recht van een raadslid om een punt op de agenda te zetten van de raadsvergadering voor de meningsvorming. De werkgroep stelde voor om dit te wijzigen en voortaan te stellen dat er twee fracties nodig zijn voor een agendering tenzij een fractie een motie of amendement wil indienen. Niet wenselijk want niet democratisch, stelde van Schaik (VVD). Eigenlijk wel terechte kritiek, zo vonden velen. Uiteindelijk werd het voorstel zodanig aangepast dat de betwiste regel eruit verdween.

Na afloop werd aan één van de gasten van de raad gevraagd wat hij nou eigenlijk het hoogtepunt vond van de zojuist gehouden vergadering. Het antwoord: “Dat de burgemeester bonbons uitdeelde aan de leden van de werkgroep” zette de raadsleden weer met beide benen op de grond. Onderweg naar huis constateerde menigeen dat De Knegt gelijk had toen hij zei dat we in een gure tijd leven.

Lees verder

Boomplantdag 15 maart 2023: Lokaal Belang plant notenboom in Stroe

17-03-2023

Woensdag 15 maart was het weer Nationale Boomfeestdag. Op deze feestelijke dag plant Lokaal Belang traditiegetrouw ieder jaar, in overleg met de gemeente Barneveld, een boom in een van de kernen van onze gemeente. Dit jaar is het een mooie grote walnotenboom geworden die geplant is op het veldje achter dorpshuis De Hofstee in Stroe. Lokaal Belang hoopt dat deze boom het goed zal doen en over een paar jaar de inwoners van Stroe iedere herfst zal verwennen met heerlijke walnoten.

Lees verder

Persbericht LB Podcast Lokaal Geluid

10-03-2023


Lokaal Belang maakt politiek toegankelijk in nieuwe podcast: “Lokaal Geluid”. Een podcast over politiek, maar dan interessant en begrijpelijk. En vooral kort, en krachtig.

De fractie van Lokaal Belang lanceert de eerste aflevering van haar nieuwe podcast, “Lokaal Geluid”. In deze podcast bespreken wij minimaal 6 keer per jaar actuele, politieke of maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat iedereen die geïnteresseerd is, op de hoogte is van wat er in het gemeentehuis van Barneveld gebeurt, maar ook daarbuiten.

In de podcastserie zullen een aantal onderwerpen door raadsleden worden toegelicht en ook door inwoners ingebrachte onderwerpen en thema’s komen aan bod. Een inwoner uit Voorthuizen mailde ons vorig jaar met de volgende opmerking: “Niet iedereen weet precies waar het over gaat, maar iedereen heeft er vaak wel een mening over. Maar wat betekent het nu echt voor ons wat jullie daar allemaal in het gemeentehuis met elkaar bespreken?”

Jan Willem van den Born, fractievoorzitter: “We liepen al even rond met het idee om een podcast te maken. Deze opmerking was een helder geluid en gaf de doorslag om te besluiten met een podcast te komen. Afgelopen februari hebben we een tijdje proefgedraaid en nu gaan we echt de lucht in! Tijdens het proefdraaien werd het ons duidelijk dat onze podcast kort en krachtig moet zijn. Maar ook dat we daarbij geen onderwerp uit de weg zullen gaan. Bijvoorbeeld een podcast die gaat over het ‘ketenbeleid’, want wat is dat nou eigenlijk? Hoe kan je daar als jongere uit de gemeente Barneveld mee te maken krijgen, of hoe krijg je daar als ouders mee te maken? Of het nu gaat om het klimaatakkoord, stikstof of de gezondheidszorg; alles moet besproken kunnen worden.

In de eerste aflevering van Lokaal Geluid gaan Paul Overgaauw en Nadeche van Veen in gesprek over het beleid van ‘de participatieladder’, dat vanaf 1 januari 2023 ingezet wordt door de gemeente Barneveld. Welke ladder kan je op, en wat vind je op welke trede? En hoe hoog is die ladder nou eigenlijk?

De podcast is te beluisteren op het YouTube kanaal van Lokaal Belang. YouTube is bekend, laagdrempelig én een vrij toegankelijk kanaal dat dagelijks al door veel mensen gebruikt wordt. Wij hopen als Lokaal Belang op deze manier écht het ‘Lokale Geluid’ te laten horen. De podcasts van Lokaal Belang zullen tussen de 7 en 10 minuten gaan duren, zo is de drempel laag om in te stappen. ‘Lokaal Geluid’ is vanaf vandaag online te luisteren en te vinden op onze website www.lokaal-belang.com.

Barneveld, 10 maart 2023

Lees verder

Persbericht LB stuurt brandbrief over aanrijtijden ambulance naar Den Haag

08-03-2023

Als elke seconde telt…Brandbrief naar Den Haag
Lokaal Belang heeft een brandbrief naar de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en de leden van de Tweede Kamer gestuurd, om tot daadwerkelijke oplossingen te komen om ambulances bij spoedritten op tijd te laten zijn in de gemeente Barneveld.

Wederom verslechtering aanrijdtijden ambulance
Sinds 2017 houdt Lokaal Belang nauwkeurig de aanrijdtijden van de ambulance bij spoedritten (zogenaamde A1-ritten) in de dorpen van de gemeente Barneveld bij. Helaas hebben wij al jaren moeten constateren dat de gestelde norm van 95% op tijd zijn (binnen 15 minuten aanwezig bij het noodgeval) niet gehaald wordt. Daarnaast is er, naast kleine en tijdelijke verbeteringen, op structurele basis sprake van verslechtering van de aanrijdtijden. Zowel voor de gemeente als geheel (nu 84,5%) als de dorpen op zich. Alle dorpen (los van een stukje buitengebied Achterveld) scoren onvoldoende. Vele dorpen, veelal noordoostelijk gelegen dorpen scoren zelfs fors onder de norm; Garderen (67,1%), Kootwijk (47,4%), Kootwijkerbroek (77,1%), Stroe (63,3%) en Terschuur (77,4%). Maar ook Voorthuizen (80%) en Zwartebroek (88,6%) scoren slecht (zie bijlage 1).

Inzet tot verbetering
Het gevoel van urgentie wordt al jaren breed in de gemeente ervaren. Er is op diverse manieren nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, bijvoorbeeld door agenderingen in commissievergaderingen, dringende moties (mei 2018, november 2022) die oproepen tot actie, samenwerking en bovenal het daadwerkelijk verbeteren van de ambulance aanrijdtijden. Maar ook schriftelijke vragen (mei 2019) die opriepen tot creativiteit, koppelingskansen en interregionale samenwerking. Helaas hebben die tot niets geleid; sterker nog, er is alleen maar verslechtering opgetreden. Ook de Tweede Kamer zelf vroeg middels een motie om verbetering van de aanrijdtijden van ambulance in de Provincie Gelderland (2019).

Onacceptabel
Het is voor Lokaal Belang onverteerbaar en onacceptabel dat het afhankelijk is van je woonplaats hoe groot je kans op overleven is in geval van nood. In acute noodsituaties is het van levensbelang om te kunnen rekenen op zorg van professionals, zoals ambulancemedewerkers. Wij hebben respect voor het moeilijke en ingrijpende werk wat zij doen. Aan hen ligt het niet. Wij begrijpen ook dat het in onze grote gemeente een uitdaging is om al onze inwoners op tijd te kunnen bereiken. Echter, prestatieafspraken (cijfers) zijn er niet voor niets en om deze te behalen is (extra) inzet nodig. Dat er meer vraag is naar spoedritten is in een groeigemeente logisch en mag geen verzachtend argument zijn. Tenslotte, de groei van onze gemeente is al jaren aan de gang en bekend. Daar horen zorgverzekeraars en andere betrokkenen op te anticiperen. Maar los van de groei blijven de cijfers en de ontwikkeling daarvan schrikbarend en dat al 5 jaren lang. De betrokken organisaties als de VGGM en zorgverzekeraars hebben een nadrukkelijke verantwoordelijkheid. Het is moeilijk te accepteren dat zorgverzekeraars zo’n grote invloed hebben op de ambulanceposten en kennelijk niet ingrijpen en investeren.

Noodkreet en oplossing
Lokaal Belang ziet geen andere manier meer dan de weg naar Den Haag en de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders via een brandbrief indringend te verzoeken concreet, adequaat en snel met oplossingen te komen (bijlage 2). Die oplossingen zijn in de ogen van Lokaal Belang (meer) uitrukposten en meer ambulances met eventuele regionale samenwerking. De samenleving heeft er recht op.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB kap 2 essen Schoonengweg Voorthuizen

16-02-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 2 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan de Schoonengweg 2 te Barneveld.

Zoals bekend is Lokaal Belang voor het behoud van bomen en groen in onze kernen. Afgelopen vrijdag 10 februari 2023 werden wij dan ook onaangenaam verrast door berichten vanuit de hoek Boeienkamp/Schoonengweg in Voorthuizen. Het betreft de 2 bomen waarvoor eerder een vergunning is aangevraagd in 2021 om de illegale demping van de sloot door de eigenaar van het perceel aan de Schoonengweg 2 op te lossen. De vergunningaanvraag is later ingetrokken omdat het Waterschap het toch niet nodig achtte. Overigens is in 2021 geconstateerd dat het geen populieren waren maar essen (zie bijlage 1).

Lokaal Belang heeft al eerder aandacht gevraagd voor ontwikkelingen rond dit perceel en nu hebben wij weer een aantal vragen waarop wij, gezien de ontstane commotie in de buurt, graag antwoord zouden ontvangen.

 1. Uit navraag blijkt dat deze 2 grote bomen zonder vergunning zijn gekapt. Het betreft (zoals bekend sinds 2021) essen en geen populieren en voor essen langs de doorgaande weg dient wel degelijk een vergunning te worden aangevraagd (zie bijlage 2). Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partij?
   
 2. Is er sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is en kunt u ook waarborgen dat controle op uitvoering hiervan volgt?
   
 3. Zo ja, kunt u opleggen dat er 2 gelijkwaardige grote bomen op dezelfde plek worden herplant?
   
 4. Klopt het dat op 10 februari jl. (vòòr 15:50 uur) de ODDV telefonisch onbereikbaar was voor omwonenden die contact probeerden te zoeken in verband met dit voorval?
   
 5. Op welke wijze is het mogelijk (te maken) dat inwoners alle dagen van de week dringende meldingen telefonisch kunnen doen bij de gemeente en ODDV zodat direct kan worden ingegrepen bij mogelijk illegale activiteiten? Hiermee kunnen mogelijke illegale en onomkeerbare activiteiten gestopt worden en bomen behouden blijven.
   
 6. Ter plekke constateerden wij tevens een rij grote zwerfkeien in de berm langs de smalle weg. Wat is daar de reden van en mogen deze daar uit verkeersveiligheids-oogpunt zomaar neergelegd worden?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

 

Lees verder

"Uit de raad" - 8 februari 2023

09-02-2023

Omdat Burgemeester Luteijn op deze avond zijn laatste vergadering in Barneveld voor zou zitten was er een diner in het bedrijfsrestaurant georganiseerd. De voltallige raad nam hieraan deel om zo een feestelijk tintje te geven aan het naderende afscheid van de burgervader. Tussen het hoofd- en het nagerecht sprak griffier Iede Bakker mooie woorden over de hoofdpersoon van de avond. Hij zette deze toespraak luister bij door een zelf geschreven lied ten gehore te brengen. Hij bleek een fraaie sopraan tot zijn beschikking te hebben. De onvermoede kwaliteiten van de ondersteuner van alle raadsleden kwamen hem op een luid applaus te staan. Zo vond het eerste hoogtepunt van de avond al plaats voordat de gong voor aanvang van de vergadering geklonken had.

Toen de eigenlijke vergadering om half acht van start ging was er weinig tijd om rustig warm te draaien. VVD-er van Schaik trapte af met zijn bijdrage over de kaderbrief regio Foodvalley. Hij had er duidelijk zin in. Een burgemeester uit een buurgemeente moest zich niet bemoeien met onze woningbouw en er was wel erg veel gedram komend vanuit het geldverslindende samenwerkingsverband, was samengevat zijn stelling. Uiteindelijk werd de kaderbrief vastgesteld. Vooraf aan dit agendapunt was John van Ginkel al beëdigd als raadscommissielid voor de SGP. Daarmee beschikt deze partij vanaf nu over een elftal aan raads(commissie)leden, en zal er gevochten worden om portefeuille inhoud.

Het volgende agendapunt betrof de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley. In de commissie was er al het één en ander gezegd over een nabetaling die moest plaatsvinden zodat dit onderwerp niet al te zeer naar de voorgrond kwam. Noemenswaardig was het amendement (een dwingende wijziging) waarbij indieners VVD, Pro98 en CDA, Lokaal Belang en Christen Unie wisten te overtuigen van het belang van het Live Streamen van de vergaderingen. Voor transparantie mag je de Lokaal Belangers ’s nachts wakker maken dus een grote verrassing was dit niet.

Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) werd vervolgens behandeld. Een nieuwe werkwijze voor dat wat een gemeente al tientallen jaren doet. Investeren in de samenleving (scholen, wegen, sportaccommodaties enzovoorts), en hier geld voor lenen.  Het MIP brengt een plafond per jaar aan in deze investeringen, geeft (uiteindelijk) een doorkijk naar de investeringen over lange periode en laat de financiële consequenties van de keuzes zien. Geen echt nieuw beleid dus maar veel meer  een structurering van bestaand beleid. Maar toch, opeens wilde de VVD gaan sparen voor scholen en wilde Pro98 de rekening zien die in november al was gepresenteerd tijdens de begrotingsbehandeling. Het is nog wat wennen, dus legde Wethouder Oosterwijk het, niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst, nog maar weer eens uit. Op Pro98, VVD en BI na konden de partijen zich vinden in het voorstel.

Het venijn zat deze avond in de spreekwoordelijke staart. Daar waar het college vond dat zij gesteld waren voor de keuze het gehele traject van de Rebellaan en Troelstralaan 30 km danwel 50 km te maken, zagen diverse fracties dat er tussen zwart en wit ook nog grijs bestaat. Een deel van het traject 50 km maar op een deeltraject 30 km. Waar Lokaal Belang en Pro98 aanvankelijk gelijk opliepen en zo tot een gezamenlijke motie (een belangrijke aanbeveling) dachten te kunnen komen, liep dit spaak. Pro98 wilde veel tempo en een dwingend karakter. Lokaal Belang vond door uitvoerig speurwerk en gesprekken dat een motie met realistischer verwachtingen omtrent “het wanneer” een betere optie was. Twee moties dus, dezelfde strekking, op de aanwijzing wanneer het moest plaatsvinden na. Kleine verschillen kunnen leiden tot grote woorden zo bleek in de vergadering. Grote winnaar waren de bewoners van de wijk De Vaarst. De weg wordt gedeeltelijk afgewaardeerd naar 30 kilometer, er wordt onderzocht of een schoolzone van meerwaarde kan zijn en er wordt gekeken naar afscheiding bij de speelplaats van het zwembad. De keuze viel op de motie van Lokaal Belang, mede ingediend door SGP en Christen Unie.

In de nazit in het bedrijfsrestaurant kon er nog even gekeuveld worden met de vertrekkende burgemeester. Wie goed keek en luisterde zag griffier Bakker in een hoekje staan, hij neuriede zacht “De Zilvervloot”.  

De volgende raadsvergadering is woensdag 22 maart. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Inspreektekst commissie samenleving over de voortgang Regionale Energie Strategie 1.0 (RES)

28-01-2023

Agendering van Lokaal Belang in Commissie Samenleving 25 januari 2023.
Motivering: Lokaal Belang wil in gesprek over de voortgang van de Regionale Energie Strategie 1.0 en 'over de vaart die het college wil maken op een wijze die bij Barneveld past wanneer het gaat om de energietransitie.

De gemeente Barneveld maakt deel uit van de Regio Food Valley, dit is een regionale samenwerking om samen op te pakken wat samen ook beter kan. De Regionale Energie Strategie is op zich in de basis best een goed idee geweest.
De invulling van de Regionale energie Strategie (RES) dient door de gekozen raadsleden van de gemeente Barneveld ingevuld te kunnen worden. En na een meerderheid van stemmen te worden vastgesteld net zoals is gebeurd met de RES 1.0 waarin een bod is gedaan van 3 windmolens op de Harselaar en 650.000 zonnepanelen door de gemeente Barneveld.
Op dit moment zijn er 150.000 panelen gerealiseerd via de SDE-subsidie. Er zitten nog 190.000 panelen in de pijplijn, maar de ervaring leert dat die niet allemaal gerealiseerd gaan worden. 23% van de 650.000 zonnepanelen is dus gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft een Milieu Effect Rapportage[1] (MER) op laten stellen en een Structuurvisie Wind[2] opgesteld, hierin staan de belangrijkste Kaders (kader waarin het college mag werken/uitvoeren van de Raad).

Tot zover, op naar de Regionale Energie Strategie 2.0. Deze moet worden vastgesteld, volgens de tijdlijn,[3] op 1 juli 2023; over een klein half jaar dus. Tot onze grote verbazing lezen wij in de informatiebrief Regio Foodvalley[4] inzake RES voortgang van 9 december op pagina 1 het volgende:

“Op 1 juli 2023 dient een RES 2.0 opgesteld te zijn. Er zijn twee ‘opties’ voor de invulling van de RES 2.0; een monitoring óf een monitoring én een herijking van de RES 1,0. Deze tweede optie is aan de orde wanneer de RES-partners aanleiding zien om het bod uit de RES 1.0 aan te passen; dit is nu niet het geval. Derhalve is gekozen om voor 1 juli 2023 een monitoringsdocument vast te stellen, waarin de voortgang van de realisatie van het bod uit de RES 1.0 wordt weergegeven, als ook wordt ingegaan op de wijze waarop dit gerealiseerd wordt voor 2030, binnen de kaders van de RES 1.0. We spreken nu dan ook over een RES 2.0 monitoring.”

Een korte uitleg, want het is best wat ingewikkeld..

 • Monitoring betekent dat wij als gemeente Barneveld de boel in de gaten houden, verder gaan met het bod van 3 windmolens op Harselaar en de 650.000 zonnepanelen.
 • Herijking betekent dat er op basis van recente ontwikkelingen aangepaste en/of nieuwe plannen en kaders moeten komen om te kunnen voldoen aan het door ons gedane bod in de Regio Food Valley.

De Raad van Uitvoering (RVU) zorgt dat alles volgens plan verloopt en juist wordt uitgevoerd. Daarnaast is er nog het ‘Dagelijks bestuur publieke besluitvorming’ (DDP) dat bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeentes, Gedeputeerde van Provincie(s) en het Algemeen bestuur van de Waterschap.[5] Lokaal Belang heeft de notulen van de vergaderingen die gehouden zijn in 2022 van deze twee partijen opgevraagd om te kunnen controleren of het besluit dat genomen is, verantwoord is. Deze notulen zijn voor raadsleden van de gemeente Barneveld niet openbaar. RFV geeft aan dit eerst te moeten afstemmen met de RVU in de eerstvolgende vergadering.


Lokaal belang heeft een aantal vragen, namelijk:

Vraag 1:
Wat vindt het college van het feit dat de notulen van de vergadering waarin unaniem is besloten door de Raad van Uitvoering tot op heden niet openbaar zijn voor raadsleden? En is de wethouder bereid zich in te spannen voor een zo spoedig mogelijke openbaarmaking?

Een aantal feiten:

 • er is onvoldoende ruimte op het netwerk om nu 3 windmolens aan te sluiten;
 • tot op heden geen landelijke normen voor geluid en;
 • er vliegt, blijkt uit onderzoek, een wespendief rond.
 • ook is er nog geen initiatiefnemer wind! 

Vraag 2:
Uit de beantwoording van het college op de schriftelijke vragen van de CU over de wespendief blijkt dat de 3 windmolens op Harselaar waarschijnlijk in 2025 geen onderdeel kunnen zijn van het RES 1.0 bod. Is het dan niet nodig om met dit risico onze plannen aan te passen, en nieuwe kaders vast te stellen? Dus te Herijken?

Vraag 3:
Is het college het met ons eens dat er nu stevig ingezet moet worden op besparen, opslag, zonnepanelen, isoleren en alle alternatieven voor opwek van duurzame energie en deze opneemt in de Herijking van de RES 2.0?

In het programma Duurzaamheid staat dat er op basis van inzicht snel kan worden gereageerd en bijgestuurd kan worden op activiteiten. In hoofdstuk 3, pagina 20 van Jaarplan 2023 staat: Voor 1 juli 2023 sturen alle energieregio’s in Nederland, waar de Food Valley er een van is, hun RES 2.0 op naar het NPRES. Dit document wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. (6)

Vraag 4:
Kan het college uitleggen wie er voor 1 juli een besluit neemt over dit document, de RES 2.0 met de kennis en inzichten van de afgelopen tijd zoals eerder benoemd?

Wilt u de vergadering commissie Samenleving van 25 januari 2023 over dit onderwerp terugkijken? Dat kan vanaf 1 uur 7 minuten tot 1 uur 50 minuten. Link: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/edd66c4f-cc0c-40eb-922a-ef99482c7911

 

Bronnen:

[1] https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006590.pdf

[2] https://windenergie-nieuws.nl/17/sturctuurvisie-wind-aan-gemeenteraad-barneveld-aangeboden/

[3] https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/2086713.aspx

[4] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=52a829eb-2c0d-4461-a99a-a38541578ca4&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

[5] https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/1-aanpak

[6] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=bf95ad61-b558-433c-ace0-250bb22a4a66&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

 

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente

18-12-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 15 december jl. de landelijke campagne ‘Hey, het is oke campagne’ is gestart.1 2 
Uit onderzoek blijkt een toenemende stijging van het aantal jongeren dat zich psychisch ongezond voelt.3 Lokaal Belang maakt zich daar grote zorgen om. Ook uit eerder onderzoek 4 bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020 en verder doorzette in de eerste twee kwartalen van 2021. In 2021 gaven jongeren vaker aan (t.o.v. 2019) zich in de afgelopen vier weken zich vaak, meestal of voortdurend neerslachtig en somber te voelen. Ook in de put zitten, zich ongelukkig voelen en zich onrustig voelen werden meer gerapporteerd. Lokaal Belang schrikt hiervan en vindt het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft in onze gemeente, deze hulp ook krijgt. Wij vinden het belangrijk om het zorgaanbod binnen de gemeente zoveel mogelijk ‘vraag gestuurd’ aan te bieden. Dit betekent dat de hulpvraag van onze inwoners en de signalen vanuit de samenleving centraal staan. Niet iedere jongere beschikt over een sociaal vangnet óf de vaardigheden om het te hebben over de mentale gezondheid van zichzelf of van iemand uit de omgeving waarover zij zich zorgen maken.

Quote van Staatssecretaris Maarten Van Ooijen:
“Het is goed om over je mentale klachten te praten, dat lucht op. Met vrienden of thuis met familie. Om jongeren hierbij te helpen, starten we vandaag de campagne. Want je even ‘niet oké’ voelen is heel gewoon. En ook dát mag je laten zien.”

Praten over en met jongeren wanneer het gaat om de mentale gezondheid is belangrijk. Zeker in de wintermaanden, waarin gevoelens vaak nog sterker ervaren kunnen worden. Toch heeft op dit moment een kwart van de jongeren met beginnende mentale klachten nooit gepraat met iemand uit zijn/haar omgeving. Dit betreft een meerjarige campagne met als doel het stigma dat op het bespreken van de mentale gezondheid van jongeren kan liggen, te verminderen of weg te nemen. De drempel om erover te praten te verlagen, voor zowel jongeren die zich mentaal ongezond voelen, als voor de mensen in hun omgeving. De campagne ‘heyhetisoke’ geeft informatie over bekende en minder bekende voordelen van het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid en richt zich daarbij speciaal op jongeren. Er worden ervaringsverhalen gedeeld die gaan over de mentale (on)gezondheid en ook worden er concrete tips en voorbeeldvragen gegeven om zelf het gesprek aan te gaan.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het bij het college bekend dat het aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt is toegenomen vanaf 2019 en flink blijft toenemen tot op heden? Bent u daarnaast met ons bezorgd over de toename van dit aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt?
 2. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 15 december jl. de campagne ‘heyhetisoke’ gestart. Bent u het met ons eens dat deze campagne een kans biedt om extra aandacht te geven aan het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente? Juist nu in de donkere wintermaanden?
 3. Zo ja, is het college dan bereid om zo spoedig mogelijk actief uitvoering te geven aan de Heycampagne richting inwoners, met name gericht aan jongeren, binnen onze gemeente? Dit in eventuele samenwerking met verschillende partners die al maatschappelijk betrokken zijn, zoals het CJG en jongerenwerk (Be Active&Creative) of de GGD?
 4. Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? Ziet u nog andere mogelijkheden om iets voor deze jongeren te doen?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 16 december 2022


Bronnen:
1 Jongeren | Hey, het is oké (heyhetisoke.nl)
2 Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
3 Mentale gezondheid jongeren afgenomen (cbs.nl)
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl

 

 

Lees verder

"Uit de raad" - 14 december 2022

15-12-2022

De raadsvergadering van woensdag 14 december stond eigenlijk in de schaduw van de dag ervoor. De raad heeft, op voordracht van een uit haar midden gekozen commissie, een nieuwe burgemeester gekozen die wordt aanbevolen voor benoeming door de Kroon. Het is Dhr. Jacco van der Tak geworden. In allerlei opzichten een atypische kandidaat, maar daardoor juist zo geschikt. Hij is jong, politiek niet verbonden aan één van de grootste fracties uit de raad en niet direct afkomstig uit het politieke of ambtelijke leven. We kijken uit naar zijn komst.

Maar nu naar de raadsvergadering van 14 december. Deze stond ook in het teken van de komst van een nieuwe bestuurder. Mevrouw Jolanda de Heer werd gekozen en vervolgens benoemd tot wethouder in de plaats van Dhr. Hans van Daalen, die burgemeester van Ermelo is geworden. Na alle plichtplegingen, bloemen en mooie woorden kon de raad verder met een viertal agendapunten.

Allereerst de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. In dit stuk worden allerhande specifieke afspraken, verboden en geboden genoteerd die plaatselijk van toepassing zijn. Er was van tevoren nogal wat aan te merken op de conceptteksten, zodat er veel wijzigingen voorgesteld zouden gaan worden. Om te veel verwarring te voorkomen werd het punt van de agenda gehaald en doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Eén ding kon geen uitstel verdragen met het oog op de naderende jaarwisseling, de klaphamer. Dit apparaat waarmee je enorme knallen kunt produceren maar die ook levensgevaarlijk is, is een doorn in het oog van de Christen Unie. Zij stelden dan ook voor per amendement (een dwingende wijziging) om dit apparaat per direct te verbieden. SGP en Lokaal Belang waren het hier hardgrondig mee eens zodat zij mede-indieners waren. Het navolgende debat ging erover of het probleem wel zodanig groot is dat hier een verbod gerechtvaardigd is. Uiteindelijk haalde dit amendement het en kun je vanaf vandaag niet meer ongestraft met je klaphamer in de weer, in ieder geval niet in de gemeente Barneveld.

Het volgende agendapunt betrof de verhoging van de huizenprijs waarbij je een starterslening zou kunnen krijgen. Die stond op € 300.000 en moest volgens het college verhoogd worden naar € 350.000. SGP vond, middels een amendement, dat dit ook best de NHG-grens (ongeveer € 400.000) mocht worden. Onder andere omdat je hiermee de startende eigen inwoners van de gemeente een voorspong geeft op potentiële kopers van buitenaf, temeer daar het de gemeente niets kost en het risico nul is. Alle partijen waren het daar mee eens op één na. De Christen Unie. Klaar dus, zou je zeggen. Maar er stond niet al te veel op het programma dus werd er even vrolijk een half uur gediscussieerd over dit onderwerp, met als uitkomst…. dat het amendement werd aangenomen.

Toen over naar het bestemmingsplan Buurtweg II. Hierbij waren drie onderwerpen die de aandacht vroegen. De communicatie met de indieners van een zienswijze, de goothoogte van bepaalde nieuwe woningen en de groencompensatie. Even het rijtje af. Er was laat en summier gecommuniceerd met de indieners van een zienswijze (zij die bezwaar hebben tegen (delen van) het plan). Lokaal Belang kreeg in de commissie al de toezegging dat er nieuwe regels zouden worden gemaakt over hoe dit in de toekomst beter zou moeten. Deze avond scherpten zij de vraag aan en kregen ook de toezegging van de wethouder dat deze regels in het eerste kwartaal van 2023 in de raad besproken gaan worden. Vervolgens, de goothoogte van het nieuw te bouwen huis het dichtste bij de al bestaande huizen krijgt een erg hoge nok, ruim 11 meter is toegestaan. Dit tot verdriet van de dichtstbijzijnde buurman. Christen Unie diende een amendement in om dit te matigen naar zo’n 9 meter. Lokaal Belang was het hier mee eens en tekende mee. Andere partijen vonden dit te veel willekeur en steunden het amendement niet waardoor het werd verworpen. Daarna, de groencompensatie voor het groen wat verloren gaat in de nieuw te bouwen wijk, moest ergens in Gelderland plaats gaan vinden, volgens de provincie. Onacceptabel, zei Lokaal Belang. Als het in Voorthuizen verdwijnt moet het in Voorthuizen terugkomen. Een motie (een belangrijke aanbeveling) met deze strekking werd ingediend, Christen Unie tekende mee. Toen de wethouder aangaf zelf ook wel op deze koers te zitten besloten beide partijen dat dat voldoende was en trokken zij de motie in.

Als laatste punt om over te debatteren volgde een motie vreemd aan de agenda over het speelruimtebeleid. Deze motie werd ingediend n.a.v. een eerder besproken memo waarin de verdeling van een restantbedrag van 180.000 euro voor aanpak van een aantal speelplekken werd geregeld. Over de inzet van dit budget waren veel kritische vragen. De indieners van de motie wilden een aanvullend plan (in de vorm van een raadsvoorstel) om zo tegemoet te komen aan toezeggingen en beloften die er nog zouden liggen. De motie haalde het niet. De wethouder beloofde wel de raad op de hoogte te brengen van de voortgang op alle openstaande toezeggingen.

In de derde helft werd onder het genot van een bitterbal en een vlammetje Jolanda de Heer van harte gefeliciteerd met haar benoeming.
De volgende raadsvergadering is woensdag 8 februari. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Buslijnen 102 en 110 blijven behouden in nieuwe dienstregeling busvervoer!

16-11-2022


Goed nieuws voor de reizigers die in onze regio gebruik maken van de bus. De nieuwe dienstregeling is bekendgemaakt met daarin vooral een aantal positieve punten.
Lokaal Belang zet zich in voor een goede bereikbaarheid van alle kernen. De bestaande buslijnen willen wij zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in stand houden.De afgelopen jaren hebben we op allerlei manieren specifiek aandacht gevraagd voor buslijn 102 voor de bewoners van Terschuur en Zwartebroek en buslijn 110 Barneveld-Scherpenzeel. We zijn dan ook blij dat deze bussen ook komend jaar blijven rijden.

Lees alle informatie hieronder in het persbericht van de gemeente Barneveld:

PERSBERICHT Gemeente Barneveld blij met behoud buslijn 102 
De dienstverlening voor busvervoer gaat per 11 december veranderen. Dit biedt reizigers belangrijke pluspunten. Zo gaan buslijn 110 en 105 de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen, waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel. Gemeente Barneveld is met de vervoerder in gesprek of buslijn 103 weer terug kan keren.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Als gemeente zijn wij in gesprek geweest met de vervoerders. Ik ben dan ook verheugd over het besluit van de provincie dat buslijn 102, 104, 111 en 112 niet worden gewijzigd. Dit zorgt voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen Zwartebroek, Terschuur en Garderen (lijn 102). Ook voor scholieren van het JFC en studenten van Aeres zijn deze buslijnen belangrijk. Buslijn 110 en 105 gaan de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen, waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel. Buslijn 103 komt (tijdelijk) te vervallen. De gemeente Barneveld was blij met de introductie van buslijn 103, hoewel deze uitsluitend in de ochtend -en avondspits slechts een paar keer reed was daarmee wel een directe verbinding naar Apeldoorn mogelijk. We zijn daarom in overleg met de vervoeder of deze buslijn weer terug kan keren. Ik wil iedereen bedanken die zich hier mede voor heeft ingespannen.”

Andere bussen en lijnnummers
Reizigers gaan de veranderingen merken. Er gaan andere bussen rijden (kleurstelling en type), er worden andere routes gereden en de lijnnummers worden anders. De andere wijzigingen zijn:

 • Buslijn 103 komt (tijdelijk) te vervallen. We zijn in overleg met de vervoerder of deze buslijn weer terug kan keren om zo ook de noordoostkant van Barneveld beter met openbaar vervoer bereikbaar te maken. In ieder geval komt buslijn 687 weer te rijden waarmee ook de nieuwe wijk Bloemendal (maar ook de Midden Nederland Hallen) toegang heeft tot een buslijn.
 • Buslijn 105 en 205 komen niet meer in dezelfde concessie. Als voorbeeld; een reiziger die vanuit Voorthuizen naar Arnhem wil moet een extra overstap maken op Barneveld Centrum. Wel is het zo dat lijn 205 in een volgend vervoerplan door gaat rijden richting Dronten om de verbinding tussen verschillende scholen te verbeteren (studenten Aeres). Hiermee ontstaat een directe verbinding naar Dronten. Dit is met name prettig voor de studenten van Aeres, die veelal geen auto hebben. Een directe verbinding is fijn en hiermee wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd.
 • Buslijn 107 gaat eerder en later rijden met reguliere bussen i.p.v. een reserveerbus.

Buslijnen 110 en 105 gaan de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel.

Persbericht gemeente Barneveld 16 november 2022

 

 

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Jan Willem van den Born bij de Begroting 2023

12-11-2022

Allereerst dankt onze fractie onze wethouder en de afdeling financiën voor het vele werk wat verzet is. Het is altijd weer een hele klus, zeker dit jaar, het eerste bestuursjaar van een nieuwe coalitie.

We leven in bijzondere tijden. Een oorlog in Europa waarbij al duizenden Oekraïense burgers om het leven zijn gekomen en miljoenen op de vlucht zijn. Mega hoge inflatie en energiekosten, Een economie die piept en kraakt en 1 op de 13 kinderen in Nederland die met honger naar school gaan. We dachten 2 jaar geleden dat corona het ergste was wat ons kon overkomen. Vandaag weten we wel beter.

Daarom ben ik blij dat er in deze begroting van SGP, LB en CU veel aandacht is voor het onderwerp armoede. Ik ben ook blij dat onze gemeente financieel in staat is om 2,1 miljoen euro ten laste van het voorlopige resultaat 2022 beschikbaar te kunnen stellen ten behoeve van armoedebeleid om maatregelen te nemen om bijvoorbeeld eenmalig schoolkostenregelingen te verhogen, gezinnen en ondernemers te ondersteunen bij de kosten voor energie en de inkomenstoeslag kunnen verhogen.

Dit college gaat ook extra investeren in het voorkomen van schulden, het verhogen van de subsidie van de muziekschool, extra investeren in het stimuleren van evenementen en uitbreiden van de balie publiekszaken. Ik noem er zomaar een paar.

Waar LB natuurlijk uiteraard zeer content mee is, is het opstellen van een bomenbeleidsplan. Een lang gekoesterde wens. Bomen zijn belangrijk. Ze leggen co2 vast en remmen de klimaatverandering af. Bomen houden ons koel in warme zomers en dempen geluidoverlast. Het is niet voor niets dat in alle dorpsplannen, dorpsvisies of centrumvisies er door onze inwoners 1 onderwerp prominent genoemd wordt. Meer bomen en groen in de dorpen. Daar gaan we dus mee beginnen.

Voorzitter, op 7 juli vorig jaar heeft de raad de hoofdlijnennotitie aangenomen. Unaniem. Met dit besluit heeft de raad besloten dat onze gemeente de komende 18 jaar gaat groeien van 60.000 naar maximaal 85.000 inwoners. De consequentie van deze explosieve groei is dat we als gemeente fors moeten gaan investeren om deze groei mogelijk te maken. Investeren in wegen en overige infrastructuur, investeren in scholen, investeren in dorpshuizen, investeren in ontmoetingscentra zoals Bronveld waar we onlangs over besloten hebben en bovenal in woningbouw.  Deels kunnen wij deze investeringen financieren met eigen kapitaal, en deels moet dat met vreemd vermogen. Dat daardoor onze schuldquote stijgt naar boven de 185% is niet prettig, maar ook een logisch gevolg van de forste investeringen die de komende jaren plaats zullen vinden.

De financiële risico’s bij deze hogere schuldquote kunnen we aan als gemeente Barneveld. Namelijk ons weerstandsvermogen blijft binnen een aanvaardbare bandbreedte.

Bij deze enorme investeringen horen ook zorgen over de betaalbaarheid van dit alles. Dat zijn terechte zorgen voorzitter. Want de komende 4 jaar zijn wij uitstekend in staat om aan onze verplichtingen betreffende de kapitaallasten te voldoen. Maar zijn we dat over 8 jaar ook? Of over 12 jaar? LB is zeer tevreden dat dit college besloten heeft om over te gaan tot een MIP (Meerjaren InvesteringsPlan) Dit plan zorgt ervoor dat de grenzen van onze financiële ruimte steeds duidelijker, inzichtelijker en transparanter worden. Daarnaast moet ieder investeringsvoorstel gebaseerd zijn op een visie, een besluit of een beheerplan. De planning moet realistisch en haalbaar zijn. Voorzitter, dit alles hoort bij een solide realistisch financieel beleid. Door realistisch te begroten en het instellen van een investeringsplafond is er meer financiële ruimte gekomen. Hoe? Gewoon. Door als je als organisatie niet te verslikken in plannen die niet realistisch en uitvoerbaar zijn. En dat te vertalen naar een investeringsplafond met de daarbij behorende kapitaallasten. En als blijkt dat het in de toekomst heel erg lastig wordt om bepaalde investeringen betaalbaar te houden, dan kunnen we als raad direct daarin sturen.

Voorzitter,

In het meerjarenperspectief bij de kaderbrief heeft het college ervoor gekozen om bij de inflatieontwikkeling te kiezen voor een driejaarsgemiddelde in plaats van een 5 jaarsgemiddelde. LB staat achter dit besluit. Het is onverstandig om je organisatie door inflatie financieel uit te hollen. Daarmee hou je je voorzieningenniveau in stand zonder grote ombuigingen. En door het vertragingseffect zien wij dat we dat dit resulteert in een verhoging van 0,25% hoger voor 2023.

Wij zijn verheugd dat er dit jaar geen stijging plaatsvindt voor de afvalstoffenheffing. We zien dat dit effect zelfs doordruppelt in de belastingcapaciteit de komende jaren. Die blijft nl. onder de 100%. Dat betekent dat onze lokale lastendruk lager is dan gemiddeld in Nederland. Een zeer positieve ontwikkeling voorzitter.

U begrijpt uit mijn betoog dat LB zeer tevreden is met deze begroting. De wethouder financiën heeft het goed verwoord in zijn eerste zin van de begroting. We moeten scherp aan de wind varen. Ons schip door de woelige baren van deze tijd loodsen. Deze gemeenteraad staat voor grote vraagstukken en uitdagingen de komende jaren. De groei naar 85.000 inwoners wordt met deze begroting verder mogelijk gemaakt.

 

Moties

Voorzitter, onze fractie heeft een aantal moties.

 • Onze eerste motie gaat over het versnellen van een onderzoek naar monomestvergisters. Dit stond al in ons coalitieakkoord, maar wij vinden dat er extra gas gegeven moet worden in het onderzoek naar deze bron van energie. Onze fractie heeft onlangs een bezoek gebracht aan agrariër Jan Dekker in Putten. Met zijn installatie levert hij iedere dag energie aan 1500 huishoudens. Met voornamelijk mest en reststromen uit voedsel wat niet meer voor consumptie gebruikt wordt. Een ander voorbeeld is de fam.van Houten uit Leeuwarden. Zij hebben een melkveebedrijf met 380 melkkoeien en leveren iedere dag groen gas aan 240 woningen in Leeuwarden, hebben hun co2 footprint drastisch verlaagd en bij het uitrijden van hun mest in de vorm van digistaat ontstaat geen stank.
 • Samen met de CU dienen wij een motie in om een onderzoek te starten om wellicht assistentie te krijgen door defensie m.b.t. de ambulancedienst.
 • Een motie om een bomenroute te starten in onze gemeente. Een voorbeeld daarvan zit bij de motie.
 • Een motie om de telefonische bereikbaarheid van de BOA’s te verhogen.
 • Een motie om strengere regels bij houtstook toe te passen in het geval van een RIVM stookalert. (Zoals in heel Twente, Soest, De Bilt, Haren, Nijmegen, Leek, Loppersum, Delfzijl)
 • Een motie om een skatebaan in Voorthuizen mogelijk te maken
 • Een motie voor het plaatsen van meer openbare schaaktafels
 • En een motie om te bekijken of wij andere gemeenten in Nederland kunnen volgen die de graven van ex KNIL-militairen een bijzondere status gegeven hebben.

Lees verder

"Uit de raad" - 9 november 2022

10-11-2022

Op donderdag 9 november stond de jaarlijkse begrotingsvergadering op het programma. Het college bracht enkele weken geleden haar begroting voor 2023 uit. Conceptbegroting moet je dan eigenlijk zeggen want in de begrotingsvergadering kunnen de diverse fracties door middel van moties (een belangrijke aanbeveling) en amendementen (een dwingende wijziging) verandering aanbrengen. Dat de partijen hier wel zin in hadden mag blijken uit de 34 moties en amendementen die uiteindelijk behandeld werden.

De conceptbegroting laat een beeld zien van een gemeente waar ambitieus gewerkt wordt aan groei. Wegen krijgen speciale aandacht, die moeten namelijk veel beter worden dan ze nu zijn. Er zijn forse meevallers door extra geld uit Den Haag. Een belangrijk deel hiervan (€ 2,1 miljoen) is apart gezet voor armoedebestrijding. In de bijdragen van diverse fractievoorzitters van met name de oppositie klonk bezorgdheid omdat zij wel veel leningen zagen ontstaan maar het ontbrak aan aflossing. Een nare erfenis voor onze kinderen, zo dachten zij. Dat deze veronderstelling berust op een misverstand, probeerde Wethouder Oosterwijk van Financiën uit te leggen. De leningen worden wel degelijk volledig afgelost, geheel volgens de levensduur van de onderliggende investering. Afdeling treasury maakt echter strategische keuzes wat en op welk moment precies wordt afgelost. Niets nieuws onder de zon, zo gaat het al decennia.

Over naar enkele moties en amendementen. Wat het laatste betreft, dat kan snel. Geen van de ingediende amendementen wisten een meerderheid te behalen en werden dus allen verworpen. De moties dan maar: Er komt een Barneveld-pas, een pas waarbij minima diverse kortingen krijgt om mee te doen met activiteiten in de samenleving, ingediend door Pro98, CDA en CU. SGP, Pro98 en CU dienden een motie in om de open monumentendag op zaterdag te promoten. Deze motie haalde het. Toen VVD hier een moties naast zette om ook de open monumentendag op zondag te promoten konden SGP, CU en CDA hier niet in meegaan zodat deze motie verworpen werd.

Lokaal Belang, SGP en CU dienden een motie in om de plaatsing van een (mono)mestvergister in Barneveld te onderzoeken. Dit voorstel haalde het, zodat er in de toekomst wellicht groen gas uit Barneveldse mest kan worden gewonnen. Ondanks een hartstochtelijk pleidooi van de fractievoorzitters van Lokaal Belang, Pro98 en CU zat een verbod op houtstook ten tijde van een negatief stookadvies er niet in. Wat wel lukte was een motie om met Voorthuizen te gaan overleggen om daar een skatebaan te plaatsen. Op initiatief van Lokaal Belang en met medepleitbezorgers CU, CDA en Pro98 wist dit voorstel een ruime meerderheid te halen.

Een ander initiatief van Lokaal Belang, het beschermen van de graven van KNIL-militairen, werd door de voltallige raad ondersteund. Indiener Mona Tamaëla dacht even terug aan haar opa die ooit een aparte plek voor de Molukse gemeenschap wist te realiseren op de Barneveldse begraafplaats. Nu, door de aangenomen motie, mogen de KNIL graven niet meer geruimd worden. Het college gaat in gesprek met de organisatie Urban Chess om te kijken of er schaaktafels in Barneveld kunnen komen, dit op initiatief van Lokaal Belang en VVD. Lokaal Belang stond ook aan de wieg van de motie om te kijken of defensie een rol kan spelen bij de ambulancezorg, met name in de hoek Stroe, Garderen en Kootwijk. Samen met CU en SGP merkten zij op dat de voorgeschreven aanrijtijd te vaak wordt overgeschreden in deze dorpen. Dorpen waar een kazerne in de buurt is, misschien is één en één wel twee.

CU nam het initiatief om het diplomazwemmen betaalbaar te houden voor alle beurzen. Lokaal Belang, SGP, CDA en Pro98 waren het hier hartgrondig mee eens en tekenden mee met deze motie. Dezelfde partijen, met toevoeging van BI, droegen het college op de gemeentelijke correspondentie in heldere taal te schrijven. Bijzondere aandacht dient hierbij te zijn voor laaggeletterden en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. 

Na een avond vol wijzigingen en nieuwe ideeën volgde er nog een moment van afscheid. Wethouder Hans van Daalen wordt per 1 december burgemeester in Ermelo. Zoals hij zelf zei in zijn speech, had hij dit ambt graag gecombineerd met zijn wethouderschap in Barneveld, maar dat is bij wet verboden. Dat dit een grap was, was duidelijk. Hans heeft Barneveld 12½ jaar met volle overgave gediend, en dat was meer dan een dagtaak. Als waardering ontving hij de zilveren speld van de gemeente.     


Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kun je deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

"Uit de raad" - 3 november 2022

04-11-2022

Als gevolg van een overvolle agenda moesten de dames en heren raadsleden donderdag 3 november al om 19.00 uur op appèl verschijnen. Er werd druk gediscussieerd, gedebatteerd en uiteindelijk gestemd over een tiental onderwerpen. In dit stukje informeren we je over de belangrijkste (dit is arbitrair) onderwerpen en besluiten.

De tweede doelgroepenverordening: In dit stuk informeerde het college de raad dat de grens van de goedkoopste huizen (sociale koop) was opgehoogd van € 230.000 naar € 260.000. Onontkoombaar zei de wethouder. Enkele partijen vonden dat de bevoegdheid tot het ophogen van de grens terug bij de raad moest komen. Zo zouden de bouwers een extra drempel ervaren om naar het raadhuisplein te komen bij een volgend verzoek om verhoging van de grens. Dit amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) werd niet aangenomen. Lokaal Belang haalde een ander punt naar voren: Als de ondergrens € 260.000 is, dan betekent dat niet dat alle huizen tenminste € 260.000 móeten kosten. Dat mag ook gerust minder zijn. De wethouder zegde toe (dat betekent dat hij het moet doen) dat hij in zijn gereedschapskoffer zou kijken of hij de juiste middelen heeft om dit te gaan realiseren. Zo niet dan kunnen we daar in het voorjaar bij de nieuwe woonvisie maatregelen toe nemen.

Ontmoetingscentrum Bronveld en Hulp aan Elkaar: Een prachtig nieuw gebouw in de wijk Oldenbarneveld. Er wordt al lang over gesproken. Sinds de raadsvergadering staan alle seinen op groen: de raad heeft ingestemd met de nieuwbouw en krediet beschikbaar gesteld..Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de bouw. Maar dit niet nadat de motie (een belangrijke aanbeveling)  van de VVD om te onderzoeken of er een heus Cruyffcourt kan komen, was aangenomen. Daarnaast was er nog een semantische discussie over het woord sober. Enkele partijen vielen namelijk over de tekst dat de ruimte voor de Barneveldse voedselbank “sober en doelmatig” moet zijn. Dit zou gebruikers en vrijwilligers stigmatiseren. Dat was dan weer een woord waar de wethouder over viel. Na over en weer elkaar met de Dikke van Dale om de oren te hebben geslagen (gelukkig figuurlijk) bleek bij stemming dat de meerderheid van de raad de werkelijke verschijningsvorm van het gebouw belangrijker te vinden dan de gekozen woorden.

Herstel gemeentelijk deel van het pastorie- en Sparrenbos in Voorthuizen: Er is al veel gepraat over dit stukje Voorthuizen. Deze keer ging het over de aanleg van een parkachtig stukje bos wat nu nog een bosje is met veel sparren waar de letterzetter (dat is een kever met een grote bek) behoorlijk heeft huisgehouden. Er is veel geld voor vrijgemaakt, teveel volgens sommige fracties (de partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn). Ander spannend punt voor veel raadsleden was het participatieproces. Participatie kan op meerdere manieren plaatsvinden, daarvoor hebben we de participatie ladder. Hoe hoger een plan op de ladder staat hoe meer de inwoners te zeggen hebben. Dit plan staat op de hoogste trede van de participatieladder. Gevolg is dat de raad het budget vrijgeeft en vervolgens pas bij de opening weer komt kijken hoe het geworden is. Dat vinden sommige dames en heren, zoals gezegd, best een beetje spannend. Een deel van de participatie wordt zelfs vormgegeven door kinderen, we zijn vooral reuze benieuwd.

Beheerplan wegen: In de afgelopen jaren is er eigenlijk te weinig geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud en vervanging van de wegen. Onafhankelijk onderzoek gaf vorig jaar de wegen in Barneveld het cijfer 4,3. Het college kwam met een voorstel waarbij er met een stevige kapitaalinjectie naar een voldoende moet worden gewerkt. Barneveld is een behoorlijk uitgestrekte gemeente waardoor er ook veel wegen zijn. dat maakt het dus niet eenvoudig. Daarnaast is er maar beperkt capaciteit in materialen en personeel. Al met al dus een behoorlijke klus. De wethouder kreeg groenlicht van de raad om met de plannen aan de gang te gaan. Sta je de komende tijd te wachten bij een halve afsluiting of rijd je weer eens een omleidingsroute, dan weet je nu hoe dat komt. We willen van een 4,3 naar tenminste een 6!

Voor Lokaal Belang zaten er in deze vergadering nog twee heuglijke feiten: Nadeche van Veen en Stefan Velt spraken hun maidenspeeches (eerste bijdrage in de raadsvergadering). Nadeche liet duidelijk horen dat zij al van jongs af aan weet dat iedereen er toe doet. Stefan wist al sinds zijn studietijd dat hij ooit zo’n maidenspeech zou gaan houden omdat hij impact op de levens van mensen wil hebben en dat kan als raadslid. Kijk, daar kunnen we de dag weer mee in. We gaan nog veel horen van die twee!   


Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kun je deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Maidenspeech Nadeche van Veen

04-11-2022

“In november 1995 zei manager Jan Boute van Innovatie en praktijkcentrum Dierlijke soorten het volgende: “We hebben hier een interculturele samenleving, maar niemand heeft daar problemen mee. Iedereen heeft respect voor de cultuur en religie van de ander". Waarom benoem ik dit? En waarom spreekt mij dit aan? Dat zal ik u vertellen in mijn maidenspeech die ik vandaag mag houden, als raadslid voor Lokaal Belang, als vertegenwoordiger voor de inwoners van de Gemeente Barneveld.

In de jaren 90’ waren mijn opa en oma gastgezin voor buitenlandse studenten die een opleiding volgden op de Praktijkschool. De studenten, uit o.a. Malawi, Tanzania, Bhutan, Nepal en de Seychellen, hebben hun tweede huis in het kasteel; Kasteel de Schaffelaar. Ik ontmoette in het kasteel als kind, mensen van over de hele wereld, maar ook mensen uit de gemeente Barneveld: vrijwilligers, docenten, gastgezinnen, al met al, een bont gezelschap. Bowlen in de Veluwehal, gourmetten bij mijn opa en oma thuis met de buitenlandse studenten. 

Elkaar ontmoeten, leren van elkaar, met elkaar in gesprek zijn, van mens tot mens. Dat is wat belangrijk is, en wat telt. Het vergroten van zelfredzaamheid, het versterken van de sociale cohesie en het vergroten van kennis zijn van groot belang wanneer we kijken naar de vele ontwikkelingen in de huidige samenleving. Een plek waar je elkaar kan ontmoeten, zoals bijvoorbeeld het nieuw te realiseren pand voor Bronveld, dat dienst mag doen als buurtcentrum en als locatie voor de voedselbank. Een bestuur dat er is voor en door de inwoners vanuit de omgeving van Bronveld. Ook hopen wij op een passende oplossing voor hondenbezitters die gebruik makken van het gebied waarin het nieuwe pand van Bronveld komt. Bronveld, een plek waar je van mens tot mens er voor elkaar en met elkaar kan zijn. Want dat is volgens mij waar het om gaat.. Ik wens een ieder die gebruik mag maken van het nieuw te realiseren buurthuis en omgeving ‘Bronveld’ in alle opzichten een goede toekomst toe.”

“Een knipoog naar het verleden, de realiteit van het heden en zicht op toekomstmogelijkheden.”


Bijdrage van LB-raadslid Nadeche van Veen in de raadsvergadering van 3 november bij het raadsvoorstel Nieuwbouw ontmoetingscentrum Bronveld & Hulp aan Elkaar 

Lees verder

Maidenspeech Stefan Velt

04-11-2022

Voorzitter, geachte raadsleden,

Als kleine jongen had ik al veel met sport te maken. In mijn geboortestad Hilversum voetbalde ik dagelijks met mijn broer en zijn vriendjes. Ook volgde ik en mijn broer het EK en WK voetbal en de Nederlandse competitie. Naast voetbal werd bij ons thuis ook de Tour de France gekeken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik voor een opleiding sport koos; deels uit interesse, deels uit het-gebrek-aan-niet-weten-wat-ik-wou. Alleen halverwege mijn opleiding kwam ik er achter dat sport voor mij een beperkt bereik heeft als het gaat om mensen verder willen helpen. Want zover was ik inmiddels wel; in mijn werk wil ik mensen tot dienst zijn.

Toen kwam de opleiding HRM (Human Resource Management) voorbij. Deze opleiding sprak mij aan, omdat je mensen kan helpen in de context van werken. Werken; een onmisbaar onderdeel in het leven van mensen en daarom extra belangrijk dat je daar plezier in hebt en zingeving in ervaart. In dat licht begon ik mij te realiseren dat ik impact wil hebben op levens van mensen; zorgen dat ik dusdanig handel dat anderen daar profijt van hebben. Een uitspraak die dit voor mij bevestigde, was bij mijn eindgesprek voor het afstuderen. Waarin mijn beoordelaar het volgende zei: ‘’dat je visie om mensen te helpen tot in het diepst van je vezels zit, zie ik gelijk’’.

Ik was destijds al politiek geïnteresseerd, omdat daar besluiten worden genomen die raken aan levens en situaties van mensen. En omdat die besluiten raken aan levens en situaties van mensen, hebben ze dus impact op levens van mens; hetgeen ik nastreefde. Daarom besloot ik de optie voor politiek verder te onderzoeken. 

Ik kwam toen al snel uit bij raadslid. Dit sprak mij gelijk aan: binnen je eigen leefgebied mensen verder helpen, omdat je immers ook weet wat daar afspeelt. Daarop heb ik mij aangemeld bij de partij waar ik nu deel van uitmaak, omdat ik geloof in de kracht van ons verhaal en onze daadkracht in de praktijk. Ik ben dan ook alle mensen dankbaar, die het mogelijk hebben gemaakt voor mij om raadslid te worden.

Want, ik trad een nieuwe wereld binnen. Een wereld waarbinnen iedereen tot het uiterste gaat om het beste te doen voor de inwoners van Barneveld. In deze missie herken ik mij en zal ik mijn ziel en zaligheid leggen. Ik kijk uit om dat samen met u als raad op de meest passende en optimale wijze te mogen doen. Dankuwel.


Voorzitter, ik vervolg met het inhoudelijke stuk.

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel: de verzelfstandiging van team Be Active & Creative. Het proces hiernaartoe kent een lange aanloop en werd gekenmerkt door verschillende ontwikkelingen. Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen geleid tot het besluit om Be Active & Creative te verzelfstandigen- in de vorm van een stichting.

Wij - als Lokaal Belang - zijn blij dat hiermee voor alle betrokken- en samenwerkende partijen duidelijkheid komt over de toekomst van Be  Active & Creative, niet in laatste plaats voor het team zelf.

We zijn dan ook verheugd voor Be Active & Creative, dat zij de ruimte krijgen en gegund worden om te werken en verder te bouwen aan hun ondernemerschap en creativiteit; hetgeen zij zoveel waarde aan hechten.

Tegelijkertijd blijven wij het noodzakelijk vinden dat het uiteindelijk doel niet uit het oog verloren mag worden, namelijk het zorgen voor een vitale samenleving waarin inwoners gezond en fit blijven en kunnen meedoen. Dat blijft voor ons leidend voorzitter. In dat licht zien wij de verzelfstandiging van Be Active & Creative dan ook als een middel, niet als een uiteindelijk doel.

Ook blijven wij aandacht schenken en met de nodige interesse uitkijken naar het proces en uitwerking van de verzelfstandiging. Niet vanuit wantrouwen of ongeloof in deze verandering óf sterker nog: om belerend te zijn. Maar vanuit gezond vertrouwen zodat we er zeker van zijn dat deze verandering tot een goed einde wordt gebracht, dat de betrokken- en samenwerkende partijen voldoende vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar maar bovenal voorzitter: dat de inwoners uiteindelijk profijt zullen hebben van deze verandering.

Voorzitter ik sluit af.

Lokaal Belang wenst alle betrokken personen en partijen bij het vervolgproces het allerbeste toe en bij deze wil ik wil kenbaar maken dat wij verder geen wensen of bedenkingen hebben bij het voorstel.


Bijdrage van raadslid Stefan Velt tijdens de raadsvergadering van 3 november bij het raadsvoorstel Verzelfstandiging team Be Active & Creative.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake stenen onder wegdek Apeldoornsestraat Voorthuizen

24-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de oude weg onder de Apeldoornsestraat.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat er onder het wegdek van de Apeldoornsestraat de oude weg bevindt. Deze oude weg komt nu bloot te liggen en wordt al deels afgevoerd naar wij vernamen. Juist in Voorthuizen is deze oude weg wellicht van historische waarde. Voorthuizen zou niet bestaan hebben zonder de weg lopende van Amersfoort naar Apeldoorn. De geschiedenis van Voorthuizen en de belangrijke rol die de Apeldoornsestraat hierin heeft gespeeld mag genoegzaam bekend worden geacht. Als tweede argument zou circulariteit nog een goed argument zijn om de klinkers te hergebruiken.

Wij stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het afvoeren van de oude weg die gelegen is onder het huidige wegdek?
 2. Is het college het met ons eens dat juist in Voorthuizen de stenen uit de oude weg het verdienen om eerst historisch beoordeeld te worden voordat ze in een shredder belanden?
 3. Lokaal Belang ziet graag dat de verwijderde klinkers uit deze weg opgeslagen worden, bijvoorbeeld op de Otelaar. Hier zou wellicht een mooie bestrating van gemaakt kunnen worden bij de nieuwe herinrichting van het centrum. Weggooien kan tenslotte altijd nog. Is het college hiertoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen

 

Foto's: B. Pater

Lees verder

Persbericht LB: Mestvergisting kans voor Barneveld?

17-10-2022


Al vele jaren noemt Lokaal Belang mestvergisting als een kansrijke toevoeging om te voorzien in de energiebehoefte van Barneveld. Vorige week bracht de fractie van de lokale Barneveldse partij een werkbezoek aan de mestvergister bij de firma Dekker in buurgemeente Putten.

Op een relatief klein oppervlak van een half voetbalveld wordt hier door middel van het vergisten van mest, in combinatie met reststromen van Food- en Feedproducenten, voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 1.500 huishoudens. Uit, voornamelijk, varkens- en koeienmest wordt een biogas gewonnen. Het is een veilig en vol continue proces op een temperatuur van 38 graden Celsius met toevoeging van bacteriën.  Het gewonnen gas dient vervolgens als brandstof voor de motoren die hier elektriciteit van maken. Dat dit een vervanging van fossiel gewonnen energie is is evident. Maar in het proces wordt ook een reductie van 30% van het aanwezige stikstof gerealiseerd.

Lokaal Belang raadslid Gert Hein Kevelam over hetgeen de fractie te zien kreeg in Putten: “Door de sterk veranderde situatie in de energiemarkt worden alternatieve vormen van energie in razend tempo interessant voor marktpartijen. Wat ons in dit proces zo aanspreekt is dat er meerdere zaken bij elkaar komen. Een niet fossiele energievoorziening, stikstofreductie en als extraatje in de toekomst wellicht gedeeltelijke vervanging van kunstmest (een product met een belastend productieproces) door residuen uit de vergistingssilo. Wat dit laatste betreft, hier staat Europese regelgeving de praktijk nog in de weg. Wij zouden graag in contact komen met potentiële initiatiefnemers om mogelijkheden in Barneveld te onderzoeken op het gebied van mestvergisting. Vanuit de gemeente zou er wellicht meegeholpen kunnen worden aan een haalbaarheids- en locatieonderzoek. Verder zou een positieve grondhouding richting een initiatiefnemer het vergunningentraject een zet in de goede richting kunnen geven.”

Persbericht Lokaal Belang 15 oktober 2022

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen LB aangaande bomenkap Wesselseweg en Schaffelaarsebos

14-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld, dit mede naar aanleiding van uw beantwoording d.d. 12-10-2022.

Op basis van uw antwoorden blijkt dat voor de kap geen toestemming noch een vergunning is verleend. Daarmee is er dus sprake van illegale kap. Wij hebben dan ook onderstaande aanvullende vragen:

1. Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partijen?
2. Er is sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is. Wie houdt er toezicht op deze herplantplicht?
3. En op welke wijze wordt het college/de gemeente hiervan op de hoogte gehouden?
4. Binnen welke termijn behoort deze herplant gedaan te zijn?
5. Bent u met ons van mening dat, in verband met deze illegale kap, er zo snel mogelijk aan deze herplantplicht voldaan moet worden, het liefst in de (voor het planten van bomen de beste) periode november 2022 of maart 2023 ?
6. De betreffende bomenrij wordt als zeer waardevol gezien. Op welke wijze kunt u uw invloed aanwenden om de herplant op dezelfde plek te laten plaatsvinden als daar waar de illegaal gekapte bomen stonden? 
7. Zo nee, wilt u daarover dan in overleg gaan met de provincie om dat alsnog te realiseren?

En los van bovenstaande blijkt dat SGLK recent weer een zogenoemde “taartpunt “ in het Schaffelaarsebos heeft uitgedund. (zie foto’s). Dit betreft een deel van het zo benoemde hakhout/productiebos. Hier is eind 2016, begin 2017 een toezegging gedaan aan de samenleving en de gemeente  dat hierover gecommuniceerd zou worden middels de gemeentepagina. Daarom de vraag:

8. Heeft SGLK conform de afspraak die er ligt, het College vooraf en actief geïnformeerd over de kap die nu heeft plaatsgevonden?
9. Zo ja, waarom is dit dan niet vermeld op de gemeentepagina?
10. Zo nee, wilt u dit dan meenemen in het te plannen gesprek met SGLK waarin afspraken uit het verleden worden opgefrist en herijkt?
11. Is het college met ons van mening dat het in 2005 op basis van de visie van SGLK het ingezette beleid mbt beheer en productie van hakhout in het veertienlanenpunt,  gezien de huidige kennis en erkenning van het belang van bomen, toe is aan een evaluatie en mogelijk herziening?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Barneveld, 13 oktober 2022

Vragen en antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen kunt u vinden via de link:
https://www.lokaal-belang.com/schriftelijke-vragen-lb-bomenkap-wesselseweg

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake vergroenen dorpscentra

07-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de vergroening van de dorpscentra.

Al geruime tijd is de wens in zowel Voorthuizen als Barneveld (en wat Lokaal Belang betreft in alle dorpskernen) om de centra te vergroenen. Daar het vergroenen middels het plaatsen van bomen op sommige centrale plekken kan leiden tot problemen met bereikbaarheid of geplande evenementen hebben wij wellicht een oplossing hiervoor. In Leeuwarden heeft dit jaar een project gedraaid van 7 mei t/m 14 augustus genaamd “Bosk”(¹). Dit is in feite een “wandelend bos”. Op diverse plekken in het centrum werden “mini-bossen” gecreëerd door bomen in grote verplaatsbare bakken te plaatsen. Voor een visualisatie, zie bijgaande foto’s. Wellicht is dit een over te nemen idee om hiermee de centra in onze kernen op een innovatieve manier te vergroenen.

Op basis van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met dit project in Leeuwarden?
 2. Zo nee, is men bereid de afdeling BOR/Groenvoorziening contact op te laten nemen met Arcadia en de gemeente Leeuwarden om meer informatie hierover te verkrijgen?
 3. Is het college het met ons eens dat dit mogelijkheden biedt om de centra te vergroenen op een manier die een hoge mate van flexibiliteit in zich draagt?
 4. Zo ja, is het college dan bereid een dergelijk project op te nemen in het bomenbeleidsplan en hiervoor eventueel benodigd budget op te nemen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Jan Willem van den Born
 

(¹) https://arcadia.frl/projecten/bosk/

Lees verder

"Uit de raad" - 29 september 2022

01-10-2022

Donderdag 29 september stond er weer een gemeenteraad op het programma. Een bomvolle agenda leidde ons langs veiligheid, onderwijs, woningbouw en recreatie. Hieronder een impressie van wat er langskwam en besloten werd.

De avond begon met een initiatiefvoorstel -een door een raadslid ingebracht voorstel, compleet met financiële dekking en alles erop en eraan- van de VVD.  Het doel van het voorstel was het verhogen van de veiligheid. Een initiatiefvoorstel komt zelden langs in de raad, daarom was de waardering voor het werk groot bij alle fracties. Het voorstel zelf kon op minder enthousiasme rekenen. Uiteindelijk was alleen de eigen VVD voor en verwierp de rest van de raad het idee met de argumenten “we herkennen de situatie in Barneveld hier niet in” en “er zijn slechts nuanceverschillen met het huidige beleid”.

De Visie Verblijfsrecreatie leverde vervolgens met name op het punt van de nieuw te vormen camperplaatsen wat discussie. Enkele partijen vonden de visie op dit punt wat strak geformuleerd, maximaal 2 nachten, maximaal 5 plaatsen, minimaal 500 meter vanaf een ander recreatieterrein. Met de uitleg van de wethouder dat dit om plaatsen exclusief voor campers gaat, maar dat campers op vrijwel alle andere terreinen ook meer dan welkom zijn, ging een meerderheid van de raad akkoord. Moties (een belangrijke aanbeveling) van BI, VVD, CDA en Pro98 voor meer flexibiliteit en andere uitgangspunten voor initiatieven haalden het niet.   

De Apeldoornsestraat in Voorthuizen volgde. Vriend en vijand is het er over eens dat er dringend iets moet gebeuren aan het eerste stuk aan de oostkant van het dorp. Daarover dus geen discussie. Over het gelopen proces des te meer. Door diverse vertragingen kwam de start van het proces, de informatie aan de Voorthuizense inwoners, veel te laat op gang. Door de noodzaak van snelle verbetering van de weg, een aannemer die nu aan de gang kan en snel stijgende prijzen was er aan het einde van het proces weinig flexibiliteit om te schuiven. Gevolg, alles kwam op één hoop in de afgelopen weken. Inwoners mochten meepraten maar het gevoel dat er veel mee gedaan kon worden ontbrak bij diverse mensen. Na een “dit nooit meer” van de wethouder en een aangenomen motie (daar heb je er weer één) van Lokaal Belang, SGP en CU voor een mooi voetpad, werd het plan aangenomen. Het goede nieuws is in ieder geval dat er snel een mooie weg ligt met een fraai voetpad.

Het Masterplan Onderwijs Huisvesting werd aangenomen, waarbij een amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) door de hele raad aangedragen, werd toegevoegd. Hierdoor ontstaat er extra fysieke ruimte voor passend onderwijs in nieuwe schoolgebouwen. Een motie van CU, Lokaal Belang en SGP om naast centrale overlooplocaties ook te kijken naar oplossingen nabij de scholen, werd ook aangenomen. Hierdoor zullen er met name in nieuwe wijken plekken gecreëerd worden waar meerdere scholen eventueel ruimtegebrek op kunnen vangen.

Als laatste in deze samenvatting belichten we het Wulperveld. Het Wulperveld is een nieuwe woonwijk in Stroe. Deze is gepland langs de Stroeërschoolweg en zal 115 woningen aan het dorp toevoegen. Het gefaseerd bouwen gaat in deze wijk plaatsvinden. Lokaal Belang is al jaren een vurig pleitbezorger van deze manier van bouwen in een kleine kern. Even uitleggen: Je gaat een groot stuk grond klaarmaken om veel huizen op te bouwen. Als je alle procedures klaar hebt begin je met de bouw. Maar je bouwt maar een beperkte hoeveelheid van het uiteindelijke aantal huizen. Zodra deze huizen verkocht zijn en er weer nieuwe behoefte bestaat in het dorp bouw je weer een aantal huizen. Dit herhaal je tot de wijk vol is. Je voorkomt zo grote pieken en dalen in de woningvoorziening. Dit zie je namelijk anders altijd terug in de scholen en de sportverenigingen door heel veel en vervolgens heel weinig kinderen. Geweldig dus dat dit gaat gebeuren in Stroe. De hele raad was happy. Toen de wethouder op diverse vragen ook nog toezegde dat nieuwe initiatieven op bijvoorbeeld de Harselaar, die gevolgen voor het spoorverkeer hebben, eerst onderzocht moeten worden op hun gevolgen, kon het plan op unanieme steun rekenen. De volgende dag is er al begonnen met de wijk, zo snel kan het gaan.

Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kunt u deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.   

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande uitspraak Rechtbank Den Haag m.b.t. geuroverlast

27-09-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, dat het huidige wettelijke systeem burgers in het buitengebied niet voldoende beschermt met betrekking tot geuroverlast. Met die uitspraak wordt de overheid medeverantwoordelijk voor het aanpakken van geuroverlast en kunnen omwonenden die geurhinder ervaren dit verhalen op de overheid.  De uitspraak van de rechter ging over bestaande casussen. Uit de uitspraak bleek dat de rechtbank schadevergoedingen toekende in die gevallen waar de norm fors werd overschreden. Boven de norm, waarbij de rechter schadevergoeding toekende, worden vergunningen niet meer verleend.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verhogen van de geurnormen in de gemeente Barneveld. Het doel van deze verhoging was om woningbouw mogelijk te maken op een aantal beoogde woningbouwlocaties zonder de rechten van de veehouders in te perken. Daardoor kunnen bouwprojecten in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm doorgang vinden.

In het raadsvoorstel van 18 november 2021 lazen wij ook dat een effect zou kunnen zijn, dat de geurbelasting op een aantal plaatsen hoger zal zijn dan wenselijk wordt geacht en dat de bewoners van deze wijken meer geurhinder zullen ervaren. Vooral deze kanttekening was voor Lokaal Belang de belangrijkste reden om destijds als enige partij niet in te stemmen met dit raadsvoorstel.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

 1. Hoe duidt uw college de uitspraak van de Rechtbank Den Haag met betrekking tot de situatie in de gemeente Barneveld? Uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat inwoners onvoldoende worden beschermd tegen stank omdat de huidige geurnormen zijn gebaseerd op behoud van uitbreidingsmogelijkheden van veehouders en niet op het voorkomen van geurhinder die volgens de uitspraak een reëel gezondheidsrisico vormt.
 2. Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de geurnormen in 2021 voor de gemeente Barneveld in relatie tot de uitspraak van de Rechtbank Den Haag? Is het mogelijk dat de verhoging van de geurnorm een tegenovergesteld effect heeft, namelijk vertraging van woningbouw in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm in plaats van het mogelijk maken van woningbouw?
 3. Wat zijn de gevolgen voor veehouders in onze gemeente die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag?
 4. Heeft de uitspraak van de Rechtbank Den Haag op korte termijn gevolgen voor een aantal bouwlocaties in de gemeente Barneveld die in de nabijheid van zoekgebieden liggen waarbij er sprake is van een hogere geurbelastingnorm?
 5. Kunt u een schatting maken van de hoeveelheid burgers en veehouderijen die gevolgen zullen ondervinden van de implicaties van deze uitspraak? Indien dit beeld onvoldoende is, kunt u hiervoor een inventarisatie maken?
 6. Heeft het verhogen van de geurnormen in onze gemeente effect gehad op het aantal klachten met betrekking tot geuroverlast? Zijn deze toegenomen? En indien deze cijfers bekend zijn, wilt u deze met ons delen?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Jan Willem van den Born

Barneveld, 27 september 2022

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het realiseren van een buurtmoestuin

15-09-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het realiseren van een buurtmoestuin voor huishoudens met een inkomen tot 165% van de bijstandsnorm van de gemeente Barneveld.

Een eigen moestuin hebben kan veel voordelen opleveren voor de inwoners van de gemeente Barneveld. Het verbetert de voedselzekerheid in de buurt, het bespaart geld, het zorgt voor het vergroten van de sociale cohesie en zorgt voor activiteit in de buurt. Daarnaast vermindert het de afstand die voedsel aflegt tussen productie en consumptie en zo ook verpakkingsmaterialen (dus verminderen van co2 uitstoot). Een moestuin hebben heeft ook voordelen voor de gezondheid. Inwoners zullen meer in beweging zijn en daarnaast kan men genieten van het buiten en in de natuur zijn. Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het idee om een buurtmoestuin te realiseren. Juist in een tijd waarin stijgende armoede een grote rol speelt in steeds meer huishoudens.

Daarnaast ziet Lokaal Belang kansen wanneer het gaat om jeugdeducatie. De buurtmoestuin kan dienen als een ‘openlucht lokaal’ waar de jeugd waardevolle ervaring kan opdoen. Leren over het belang van de gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.

Door de huidige stagnatie in de woningbouw kunnen braakliggende terreinen in en rondom verschillende kernen van de gemeente Barneveld ruimte bieden om (tijdelijke) buurtmoestuinen te realiseren (Wendker, 2014)¹. De braakliggende terreinen zouden er milieu technisch op vooruit kunnen gaan, vanwege onder andere een betere omgang met water en het verminderen van bodemerosie (Hampwaye, 2013)². Door met inwoners een bruikleenovereenkomst aan te gaan geeft de gemeente Barneveld de grond voor het realiseren van een buurtmoestuin te leen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Het participeren in een buurtmoestuin heeft invloed op fysieke activiteit, sociale cohesie, stress vermindering en in mindere mate op luchtkwaliteit. Is het college bekend met bovengenoemde voordelen die ontstaan bij het realiseren van een buurtmoestuin?
  a. Zo ja, wat heeft het college al met deze benoemde voordelen gedaan voor de inwoners van de gemeente Barneveld?
  b. Zo nee, bent u bereid zich te verdiepen in de voordelen die een buurtmoestuin heeft en daarop mogelijk actie te ondernemen?
   
 2. Is het college bereid te verkennen/onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om buurtmoestuinen te realiseren in de gemeente Barneveld? Daarbij denken we aan:
  - Een inventarisatie van braakliggende terreinen.
  - Een inventarisatie van hoeveel inwoners er gebruik kunnen maken van een buurtmoestuin.
  - Het in kaart brengen van de kosten voor het realiseren van een buurtmoestuin.
  Zo ja, bent u bereid de raad op de hoogte te brengen van de resultaten middels een memo?
  Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen


Voetnoot:
¹ Wendker L. (2014). Kip in de stad. Noorderbreedte. 38 (nr. 3, 2014) 10-15
² Hampwaye G. (2013). Benefits of urban agriculture: Reality of illusion? Geoforum. 49, (oktober 2013), R7-R8

Lees verder

Schriftelijke vragen LB en CU betreffende realiseren extra ambulancepost

01-09-2022

Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen we op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad vragen over de kans om een extra structurele ambulancepost te realiseren in onze gemeente. Daarmee zien wij kans om een directe, substantiële en blijvende verbetering van de aanrijtijden te realiseren en daarmee de directe veiligheid van onze inwoners te vergroten.

Het is al langer bekend dat de aanrijtijden van ambulances in onze gemeente onder de maat zijn. Hiervoor namen onze fracties in 2018 al het initiatief om te komen tot een raadsbreed gesteunde motie waarin de raad het college opriep om zich in te spannen voor verbetering van de aanrijtijden van onze ambulances. Ondanks inzet van het gepassioneerde ambulancepersoneel lukt het niet om de aanrijtijden te verbeteren. Zeker in de jaren waarin corona een grote invloed had op het werk van deze hulpverleners, bleken de aanrijtijden onder de maat. In deze periode kwam dat o.a. door extra begrijpelijke voorzorgsmaatregelen die getroffen moesten worden voordat er hulp verleend kon worden. Andere genoemde oorzaken voor de matige aanrijtijden zijn de grootte van onze gemeente, het feit dat onze gemeente aan de rand van de veiligheidsregio ligt en het feit dat lage aantallen spoedritten in kleine dorpen snel een vertekend beeld geven van het aantal ritten waarin de aanrijtijden niet gehaald worden.

Ook in de commissie van juni 2022 bespraken we dit onderwerp met elkaar. In deze commissie kregen we een uitleg over de maatregelen die genomen zijn en worden om de aanrijtijden te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is de nieuwe opzet van dienstverlening met een DIA (directe inzet ambulance), MCA (midden complexe inzet ambulance) waardoor beter ingespeeld kan worden op de urgentie van een spoedsituatie. Ook kregen we te horen dat er veel extra personeel werd geworven en opgeleid. Met dit personeel was het waarschijnlijk mogelijk om de uitrukpost in Terschuur vaker te bemannen. Al deze maatregelen waren nog niet ten volle benut en de hoop én verwachting was en is dat dit de aanrijtijden zou verbeteren. In deze commissie is ook gesproken over het uitbreiden van een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld. Hierbij werd concreet de locatie naast bouwmarkt Karwei genoemd omdat hier een braakliggend terrein bevindt. Dit lijkt een goede plek voor een ambulancepost om de dorpen Stroe, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen én Barneveld Zuid beter te bedienen én ook de snelweg goed bereikbaar is. In de commissie bleek deze optie niet mogelijk en ook niet nodig o.a. omdat de voorkeur werd gegeven om eerst de ingezette en zojuist genoemde maatregelen ten volle te benutten en de effecten daarvan af te wachten.

In de Barneveldse krant van 29 augustus lezen we dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) inmiddels toch denkt aan een nieuwe ambulancepost, waarmee Barneveld-Zuid en Lunteren beter kan worden bestreken. Hiermee lijken er kansen te liggen om de veiligheid van onze inwoners direct te verbeteren. Wij blijven van mening dat dit een grote kans biedt en we moeten inspelen op dit actuele inzicht van de VGGM. Elke minuut kan bij bijv. acuut hartfalen cruciaal zijn en juist daarom is dit een unieke kans!

Wij stellen het college daarom de volgende vragen:

 1. In hoeverre verwacht het college dat de genomen maatregelen om de aanrijtijden van ambulances te verbeteren alsnog gaan leiden tot een aantoonbaar substantiële verbetering?
 2. Wat vindt het college van het actuele inzicht van de VGGM om mogelijk toch een ambulancepost in Barneveld te realiseren?
 3. Is het college het met ons eens dat dit actuele inzicht van de VGGM een unieke kans biedt om ook de aanrijtijden van ambulances in met name de dorpen Kootwijkerbroek, Kootwijk, Stroe en Garderen – juist in deze dorpen zijn de aanrijtijden onder de maat - te verbeteren?
 4. In hoeverre is het college bereid hierover op korte termijn in contact te treden met de VGGM én een actieve bijdrage te leveren in het zoeken naar een passende locatie voor een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld?
 5. Is het college bereid om de genoemde optie naast bouwmarkt de Karwei te verkennen en mee te geven aan de VGGM?


Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie en Lokaal Belang,

Henk Wiesenekker (CU)
Gert-Hein Kevelam (LB)

Barneveld, 30 augustus 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB bomenkap Wesselseweg

23-08-2022

Barneveld, 22 augustus 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen (met een doorsnede van 1,20 meter) aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld. Voor nadere duiding zie de foto's. 

Wij hebben hiervoor geen aanvragen voor een kapvergunning kunnen terugvinden en stellen derhalve onderstaande vragen:

 1. Is bekend van wie de grond is waarop de bomen staan die gekapt zijn?
 2. Is voor het kappen van deze 4 bomen een vergunning aangevraagd en verleend?
 3. Zo ja, wanneer is deze dan gepubliceerd en waar?
 4. Zo nee, wat is de gemeente voornemens aan deze dan illegale kap te doen?
 5. Op basis waarvan is deze kapvergunning dan verleend gezien de ogenschijnlijk gezonde staat van deze bomen?
 6. Heeft deze kap te maken met de mogelijk te vergunnen helihaven aldaar?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen LB vertraging werkzaamheden Bakkersweg door achterstanden Liander

10-07-2022

Barneveld, 8 juli 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vertraging in werkzaamheden door achterstanden bij Liander.

De herinrichting van de Bakkersweg in Voorthuizen is qua werkzaamheden aan het straatwerk inmiddels afgerond. Er staat echter nog wel een “tijdelijke electricteitskast” die benodigd was voor de aannemer tijdens de werkzaamheden. Deze is gesitueerd aan de rand van het wegdek op het trottoir (zie foto 1 - LB). Daarnaast zijn aan de zijde van het bos reeds deels gerealiseerde parkeervakken verwijderd omdat Liander geen tijd had om onderliggende kabels tijdig te verleggen. Deze parkeervakken worden op een later tijdstip dan opnieuw aangelegd. Ook dan pas kan het project verder afgerond worden (wadi’s en inrichting groen). Navraag bij de uitvoerder van Hoornstra Infra leerde deze week dat Liander maar liefst 15 weken achterstand heeft.

Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

 1. In hoeverre heeft de achterstand van Liander economische gevolgen voor dit project? Want reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn teruggedraaid (extra werk) en kunnen pas op een later tijdstip (nogmaals) uitgevoerd worden. Kunnen deze meerkosten verhaald worden op Liander?
 2. Bent u het met ons eens dat een obstakel op een trottoir zo snel mogelijk verwijderd moet worden om een optimale doorgang voor alle passanten te garanderen? Er kan nu amper een rollator of rolstoel langs namelijk. Deze moeten over de weg (foto 2 – GoogleMaps) hetgeen tot gevaarlijke situaties kan leiden.
 3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om bij Liander te bewerkstelligen de achterstallige werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren zodat dit mooie project volledig afgerond kan worden?
 4. In deze straat is ook sprake geweest van enkele langdurige storingen in de straatverlichting welke door Liander ook door drukte deels pas heel laat verholpen werden. Dit leidde tot onveilige situaties ’s avonds en ’s nachts. Kunt u Liander daar ook op aanspreken dit soort storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Wilbrinkbos

10-07-2022

Barneveld, 8 juli 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de plannen van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (hierna te noemen SGLK) met het Wilbrinkbos in Voorthuizen.

In een artikel in de Barneveldse Krant van 28 juni jl. (zie link onderaan) maakt SGLK melding van een steeds zwakker wordende zandwal in het Wilbrinkbos door erosie. De bomen op de wal zouden het zwaar hebben. Daarover is een bijeenkomst geweest met gebruikers van het bos, PBV en de gemeente op 6 juli jl. Helaas konden wij daar niet aanwezig zijn vanwege een raadsvergadering.

Nu valt ons op dat sinds “Corona” natuurbeheerders vinden dat de natuur overlopen wordt, dit mede doordat mensen weinig andere uitjes konden plannen dan een wandeling. De getrokken conclusie dat het te druk zou worden heeft al geleid tot het afsluiten van stukken natuur en het opheffen van parkeerplaatsen om zo meer gecentreerd bezoekers te ontvangen (voorbeelden Posbank en Kootwijkerzand).

Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

 1. In hoeverre heeft de gemeente Barneveld invloed op de plannen van SGLK die als eigenaar/beheerder van het Wilbrinkbos opteert voor afsluiting van een deel van het bos (het wandelpad op de stuwwal)?
 2. Is de gemeente bekend met de wijze waarop Staatsbosbeheer in dit soort gebieden juist de natuur haar gang laat gaan? (Neem als voorbeeld de stuwwallen bij Garderen die er net zo uitzien. Omgevallen bomen blijven er ook gewoon liggen, wat de biodiversiteit bovendien doet toenemen).
 3. Is de situatie werkelijk zo veel slechter geworden in enkele jaren tijd zoals SGLK schetst? Ter verduidelijking voegen wij een foto bij die vermeld staat in het boek “Fotoboek van Voorthuizen” uit 1999. De foto dateert van tientallen jaren eerder en ook op die foto zijn de wortels al te zien namelijk. Erosie is in feite ook het normale lot van een stuwwal en zou geen reden tot ingrijpen moeten zijn.
 4. Is de gemeente bereid navraag te doen naar de daadwerkelijke plannen van SGLK?
 5. Zijn de plannen niet te voorbarig? Want mogelijk is de huidige hogere belasting op de natuur over een aantal jaren weer lager en herstelt de natuur zichzelf?
 6. En kan de gemeente dan navragen of het wellicht een optie is om stuifzand op te brengen en daardoor de situatie te verbeteren in plaats van afsluiten van delen van het bos?


In afwachting van uw gewaardeerde reactie,

Met vriendelijke groeten

Namens de fractie van Lokaal Belang
Sjoerd van Amerongen
Raadslid


Link Barneveldse Krant: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/836197/wilbrinkbos-lijdt-onder-erosie-eeuwenoude-stuifduin-wordt-bedre

Lees verder

Maidenspeech Sjoerd van Amerongen

06-07-2022

Voorzitter,

Dank voor het woord, de 1e keer als raadslid in een raadsvergadering. Daar had ik 4,5 jaar geleden nog niet direct aan gedacht toen ik mij aanmeldde bij Lokaal Belang.

Iedereen die een stap maakt richting de politiek doet dat om zijn of haar gemeente een stukje beter en veiliger te maken. Ik deed dat omdat ik vind dat als je van mening bent dat zaken anders of beter kunnen, dat je je daarvoor dan ook moet inzetten. Op welke manier dan ook.

Verkeer en alles wat daarmee te maken heeft is belangrijk. Ik heb 2 jonge schoolgaande kinderen en daardoor kijk ik toch anders en kritischer aan tegen verkeer en verkeersveiligheid.

De afgelopen 4 jaar mocht ik als raadscommissielid ook al een aantal keer over verkeer praten en ondanks de nodige woordvoeringen in commissies geeft dit in de raad toch weer een ander gevoel. Ik sta een beetje te trillen.  Mooi en daarnaast ook spannend natuurlijk. Ik ben blij hier te kunnen staan namens Lokaal Belang als vertegenwoordiger van de kiezers. en ik kijk uit naar de samenwerking met jullie, al mijn 32 collega’s in de gemeenteraad en het college natuurlijk.

Genoeg over mijzelf gepraat, ik sta niet zo heel graag in de belangstelling, ik heb ook een camouflage colbert aan zodat ik niet zo opval, dus nu maar snel naar het onderwerp waar het over gaat.

De “Verkeersvisie centrumring en centrumgebied Barneveld”, een mond vol, een visie, nog geen uitvoeringsplan, dat volgt nog. In ons verkiezingsprogramma hebben wij met betrekking tot de Centrumring o.a. aangegeven aandacht te willen besteden aan het zo veilig mogelijk inrichten van fietsoversteekplaatsen als er een 30 km zone ingevoerd gaat worden om problemen zoals bij de Kuntzelaan te voorkomen. Over deze beruchte oversteek hebben wij tevens aangegeven dat die verbeterd moet worden eventueel met verkeerslichten. En ook de Kapteijnstraat benoemden wij, deze zou overzichtelijker en veiliger moeten worden voor fietsverkeer.

In de commissie bleek dat er nog de nodige vragen open staan waar niet direct een duidelijk antwoord op gegeven kon worden. De vraag naar uniformiteit voor wat betreft “fietsers in de voorrang ja dan nee “ bijvoorbeeld. Deze uniformiteit is moeilijk te realiseren omdat niet elke oversteek dezelfde mogelijkheden biedt. Dit staat onder uitgangspunt 3 van de oplegnotitie ook vermeld. 3. Voetgangers en fietsers krijgen veilige oversteken met waar mogelijk voorrang op autoverkeer. Veiligheid is het uitgangspunt bij het bepalen of de voetganger en fietser voorrang kunnen krijgen. Hierbij is ook comfort belangrijk bij de inrichting van de oversteken. Per locatie wordt de afweging gemaakt.

Zoals de wethouder in de commissie al stelde, het gaat erom verkeersveiligheid te garanderen en daarvoor is maatwerk per oversteek gewenst. Daar sluiten wij ons dan ook graag bij aan. Beoordeel de situatie per plek en pas toe wat het veiligst is. Of dat nu een verkeerslicht is of de situatie van fietsers in de voorrang.

De door Mobicon opgestelde visie blijkt breder dan de vastgestelde kaders en op basis van het rapport herbevestigen wij dan nu de kaders uit het huidige GVVP. Dat dit allemaal nog niet in beton gegoten is geeft gelukkig nog wijzigingsmogelijkheden indien de tijd of de omstandigheden ons daartoe dwingen. Ik zou graag van de wethouder hier nog een reactie op willen krijgen. Is e.e.a. inderdaad niet al in beton gegoten?

Tenslotte zouden wij het daarom zeer waarderen als men met de Kuntzelaan inderdaad “vlot aan de slag gaat nog dit jaar” en dat men dit project breed gaat benaderen om meerdere opties te bekijken ook in relatie tot toekomstige aanpassingen in de omgeving. Wij hebben hier de afgelopen vier jaar al vaker aandacht voor gevraagd.

In de tweede termijn zal ik een reactie geven op de moties en amendementen die worden of zijn ingediend.

Dank u wel voorzitter.


Bijdrage van LB-raadslid Sjoerd van Amerongen in de raadsvergadering van 6 juli bij het raadsvoorstel Verkeersvisie centrumring en - gebied Barneveld.

Lees verder

Persbericht: Leden Lokaal Belang kiezen nieuwe voorzitter en nieuw bestuur

30-06-2022

Leden Lokaal Belang kiezen Paul Overgaauw als nieuwe voorzitter en kiezen tevens nieuw bestuur

In ontmoetingscentrum De Eng in Voorthuizen hebben de leden van Lokaal Belang op woensdag 29 juni jl. tijdens een algemene ledenvergadering afscheid genomen van Mijntje Pluimers als voorzitter van het bestuur van vereniging Lokaal Belang. Mijntje neemt afscheid omdat zij een maand geleden wethouder geworden is namens Lokaal Belang.

Paul Overgaauw is gekozen als nieuwe voorzitter van Lokaal Belang. Paul is geen onbekende bij Lokaal Belang. Vanaf het moment van oprichting is Paul actief bij Lokaal Belang.
De afgelopen 4 jaar is hij bij de fractie als fractie- assistent werkzaam geweest met daarbij de portefeuilles volksgezondheid, duurzaamheid en landbouw. In het dagelijks leven is Paul werkzaam als specialist microbiologie en docent-onderzoeker Veterinaire Volksgezondheid bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht.

Bij het afscheid van Mijntje roemde Paul de enorme inzet, energie en betekenis van Mijntje voor Lokaal Belang, de Barneveldse politiek en de samenleving. Hij verzekerde haar dat het DNA van Lokaal Belang - een open en transparante politiek, dienstbaar voor de inwoners en luisteren naar de inwoners - bij het nieuwe bestuur in goede handen is.

Naast Paul Overgaauw zijn de volgende bestuursleden gekozen: Esther Looij uit De Glind, Walenka Jansen uit Barneveld, Randy Wilbrink uit Barneveld en herkozen als bestuurslid is Jan Willem van den Born

Het nieuwe bestuur van Lokaal Belang gaat veel tijd en energie steken in de verdere groei van Lokaal Belang.

Paul Overgaauw: "Onze partij is de laatste jaren enorm gegroeid. Gegroeid in het aantal kiezers, gegroeid in raadszetels, we leveren een wethouder in het college van B&W, maar ook ons eigen Lokaal Belang team is enorm gegroeid. Deze groei willen we ook de komende jaren voortzetten zodat Lokaal Belang tot in lengte van jaren een rol van betekenis zal spelen in de Barneveldse politiek. We staan als partij middenin de samenleving.  De inwoners van onze gemeente weten Lokaal Belang te vinden als ze ons nodig hebben of goeie adviezen hebben om onze gemeente een stukje mooier te maken. Dat is fantastisch. Daar doen we het voor".

Lees verder

Mijntje Pluimers beedigd als wethouder namens Lokaal Belang

02-06-2022


Mijntje Pluimers beëdigd als wethouder namens Lokaal Belang
Zeer trots en blij is Lokaal Belang met de benoeming en beëdiging van Mijntje Pluimers-Foeken als wethouder in het college van B&W, namens onze partij Lokaal Belang. Zij maakt onderdeel uit van het team dat het dagelijks bestuur vormt van de gemeente. De SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie vormen samen de coalitie. Als wethouders zijn tevens haar collega's Bennie Wijnne, Hans van Daalen en Wim Oosterwijk benoemd en beëdigd. Een heel bijzonder en vreugdevol moment voor allen. 

Lokaal Belang feliciteert de wethouders heel hartelijk en wenst hen allen, samen met Burgemeester Jan Luteijn, veel wijheid, inspiratie, daadkracht en succes toe. 'Ondernemend, Betrouwbaar en Zorgzaam', als dagelijks politiek kompas; een meetlat, een richting.
Wij hebben alle vertrouwen in deze krachtige samenwerking, hun inzet voor de samenleving en we zien uit naar de periode die voor ons ligt.

1 juni 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB maaibeleid en biodiversiteit

01-06-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het maaibeleid.

Recent zijn wij aangesproken door diverse inwoners die zich verwonderden over het gevoerde maaibeleid in o.a. de wijk Holzenbosch en aan de Tromplaan te Voorthuizen en de wijk Veller te Barneveld. Men gaf aan dat vol in bloei staande bermen en perken volledig kaalgemaaid werden en stelden ons dan ook de vraag of dit niet ten koste gaat van de door ons allen zo gewenste en bepleite biodiversiteit.

Wij vinden het van belang dat bij het maaien rekening gehouden wordt met een verantwoorde balans tussen kwaliteit en het versterken van biodiversiteit. Want, een goede biodiversiteit draagt bij aan een gezond ecosysteem. En helaas staat de biodiversiteit door verschillende oorzaken onder druk. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden dier- en plantensoorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen. De opgave is urgent, want de afgelopen 25 jaar zijn we al 75% aan insectensoorten verloren. Dit bedreigt ook de vogelpopulatie. Natuur en biodiversiteit hebben een aantal waarden: ecologisch, recreatief en economisch. Investeren in natuur en het versterken van biodiversiteit is daarom een waardevolle zet. Uiteraard staat Lokaal Belang ook voor veilige en overzichtelijke verkeerspunten.

Op basis van bovenstaande hebben wij daarom een aantal vragen:

 1. Dienen inwoners zich zorgen te maken over dit gevoerde maaibeleid met betrekking tot de biodiversiteit?
 2. Heeft deze wijze van maaien te maken met de verkeersveiligheid ter plekke (te hoog = onoverzichtelijk)?
 3. Wat is het door de gemeente gevoerde beleid in deze?
 4. En klopt het dat wij als gemeente zogenaamd ‘extensief maaien’ (dat wil zeggen in 2 rondes maaien, te beginnen halverwege mei, het moment dat bermen net in bloei staan. Dit klinkt misschien vreemd, maar door het maaien van een aantal bermen die op dat moment in bloei staan bevordert men de biodiversiteit. Het belangrijkste doel van het maaien is om in de zomermaanden juni, juli en augustus zoveel mogelijk bloeiende vegetatie/planten te hebben. Dit is namelijk de periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben – zie onderstaande link)
 5. Als bovenstaande vraag met een ja beantwoord is, willen wij graag voorstellen dit beleid op korte termijn middels de gemeentepagina te communiceren zodat inwoners begrip krijgen voor het maaibeleid en daarmee de vragen weg te nemen. Is het college dit met ons eens en zo ja, is het daartoe bereid?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

 

https://www.rova.nl/kennisbank/16/maaien-voor-een-betere-biodiversiteit
https://www.maaimeinietnederland.nl/

Lees verder

Lokaal Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

31-05-2022

Lokaal Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

Dank en afscheid
In een speciaal belegde fractievergadering is met mooie woorden, bloemen en een glaasje, afscheid genomen van Mijntje Pluimers, fractievoorzitter van de afgelopen 4 jaar. Er is uitvoerig stilgestaan bij wat zij voor de partij en de fractie in het bijzonder heeft betekend.
De fractie is haar zeer veel dank verschuldigd voor het vele goede werk dat zij gedaan heeft. Niet alleen voor de samenleving en inwoners, maar ook voor de partij en de fractie. Onder haar leiding heeft de fractie mogen groeien en bloeien. De fractie is tevens heel trots haar 'onze wethouderskandidaat' te mogen noemen en zij wensen haar succes en het allerbeste. 

Welkom en succes
In de fractievergadering heeft Mijntje Pluimers formeel de voorzittershamer overgedragen aan haar opvolger Jan Willem van den Born.
De fractie is erg blij met de nieuwe fractievoorzitter en met hem start er een nieuwe periode; een periode van onderdeel zijn van de coalitie en het college. Jan Willem heeft een lange staat van dienst binnen de raad. De fractie is dan ook erg blij met de ervaring en continuïteit en ziet ernaar uit zich onder zijn leiding verder te ontwikkelen en zich in te blijven zetten voor de gemeente. Samen aan de slag; fractie, college en de raad.
De fractie ziet uit naar een mooie, constructieve en waardevolle tijd in het belang van de samenleving.

1 juni 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake zwembadtillift Oosterbosbad

30-05-2022

Barneveld, 27 mei 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het plaatsen van een zwembadtillift voor mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking in het Oosterbosbad in Barneveld.

Recentelijk hebben in het Oosterbosbad werkzaamheden plaatsgevonden, waarbij onder andere een afdekconstructie is geplaatst, die voorziet in het besparen van energie- en stookkosten (zie artikel Barneveldse krant d.d. 24 januari 2022). Dat vindt Lokaal Belang een goede zaak. Daarnaast zien wij graag dat er ook voldoende aandacht is voor de toegankelijkheid van het Oosterbosbad, bijvoorbeeld voor bezoekers met een beperking. Dit ook in het kader van het VN-verdrag Handicap, dat streeft naar een verbetering van de positie van mensen met een beperking.

Wij zijn benaderd door een betrokken, maar bezorgde inwoner, die aangaf dat er geen zwembadtillift aanwezig is voor het in het water helpen van mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking. Dit vinden wij een situatie die aandacht vraagt en actie vereist, want voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de gemeente zo is ingericht dat iedereen gebruik kan maken van de voorzieningen binnen de gemeente. Het plaatsen van een zwembadtillift valt hier volgens Lokaal Belang zeker onder.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er geen zwembadtillift aanwezig is in het Oosterbosbad?
  Zo ja, waarom is deze niet aanwezig?
 2. Is er ooit overwogen om een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad?
 3. Is er bij de overweging voor het plaatsen van een zwembadtillift gesproken met Optisport? Zo ja, wat is hieruit gekomen?
 4. Is het college het met ons eens dat het realiseren van een zwembadtillift een nog grotere bijdrage levert aan het zwemgenot van mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking?
 5. Op welke manier kan het college haar invloed aanwenden om alsnog een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad? En is het college bereid zich hiervoor in te spannen? Mogelijk zijn daar de bestaande fondsen voor te gebruiken.

  Hierbij verwijzen we op een passage uit het beleidsplan Sociaal Domein ‘Mensen Voorop’ (op pag. 37): Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking bewegen en sporten minder dan andere mensen. Beweeg- en sportparticipatie van deze doelgroep vraagt om speciale aandacht. Naast geschikte speelplekken voor ‘inclusief spelen’ willen we mensen met een beperking zoveel mogelijk laten meedoen binnen de bestaande sportinfrastructuur. Daar waar dat nodig en mogelijk is passen we het bestaande aanbod of de bestaande voorziening aan.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Stefan Velt
Raadslid

​​
Artikel Barneveldse Krant d.d. 24 januari 2022:
Oosterbosbad Barneveld krijgt afdekconstructie - Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

Lees verder

Persbericht: SGP, LB en CU ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

20-05-2022


SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

Op vrijdag 20 mei is het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd en ondertekend door de fractievoorzitters Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie). De drie politieke partijen vormen samen het nieuwe college van de gemeente Barneveld.

In het coalitieakkoord met de titel ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’ zetten SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie hun ambities centraal ten aanzien van de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente Barneveld voor staat.

Portefeuilleverdeling wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). In het coalitieakkoord staat in de bijlage de nieuwe portefeuilleverdeling van de vier wethouders.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
Op 1 juni wordt het coalitieakkoord toegelicht en besproken in de gemeenteraad. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats

Het coalitieakkoord 2022-2026 staat op de gemeentelijke website barneveld.nl/coalitieakkoord

 

Lees verder

Uitnodiging: presentatie en ondertekening Coalitieakkoord SGP - Lokaal Belang - ChristenUnie

18-05-2022

UITNODIGING - 20 mei 2022

Onderwerp
Presentatie coalitieakkoord SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie

Wanneer
Vrijdag 20 mei

Tijd
13.30 uur

Waar
Raadszaal, gemeentehuis Barneveld. Raadhuisplein 2, 3771 ER, Barneveld

Aanmelden
Aanmelden voor het bijwonen van de presentatie kan via pers@barneveld.nl.

Toelichting
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn tot een coalitieakkoord gekomen voor de gemeente Barneveld. Op vrijdag 20 mei om 13.30 uur wordt het coalitieakkoord gepresenteerd en ondertekend door Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie).

Naast kandidaat-wethouder Mijntje Pluimers-Foeken, zijn ook de andere kandidaat-wethouders Bennie Wijnne, Hans van Daalen en
Wim Oosterwijk bij de presentatie aanwezig. Met het coalitieakkoord wordt ook de portefeuilleverdeling voor de vier wethouders bekendgemaakt.

Er zijn vrijdag fysieke exemplaren van het coalitieakkoord beschikbaar. Het coalitieakkoord is na de presentatie openbaar en wordt online beschikbaar gesteld via www.barneveld.nl/coalitieakkoord

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter

18-05-2022

Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter
Nieuw raadslid maakt haar opwachting

Door het aanstaande wethouderschap namens haar partij Lokaal Belang, draagt huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers het voorzittersstokje per 1 juni a.s. over aan de huidige vicefractievoorzitter Jan Willem van den Born. De fractie heeft unaniem ingestemd met zijn voordracht. Er wordt beoogd dat Nadeche van Veen, thans raadscommissielid, vanwege het vertrek van Mijntje Pluimers uit de raad, de vrijgekomen raadszetel vanaf 1 juni zal gaan innemen.

Jan Willem van den Born (55, Barneveld), medeoprichter van de partij, heeft reeds een lange staat van dienst in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zette hij zich voornamelijk in op dossiers als de groei en ontwikkeling van de gemeente Barneveld, de energietransitie en de regionale samenwerking. Hij is ondernemer, groot liefhebber van natuur en vogels en geniet van samenzijn met vrienden en familie.
Zijn passie en zijn brede interesse in de politiek zet hij heel graag in voor de samenleving van de gemeente Barneveld. Zijn portefeuilles zullen zich toespitsen op bestuur, veiligheid, energietransitie en regionale samenwerking.

De fractie heeft ook unaniem ingestemd met Gert Hein Kevelam (53, Garderen) als aanstaand vicefractievoorzitter. In het dagelijks leven manager van de NTTO (sportbond). Hij is zeer betrokken bij en actief in het dorpse leven en de maatschappelijke activiteiten die daar bij horen zoals ‘Garderen Slaat Door!’. Binnen de politiek houdt hij zich bezig met bouwen, wonen en financiën, heeft hij zitting in de auditcommissie en zal dat ook blijven doen.

Nadeche van Veen (31, Zwartebroek), geschoold als juridisch medewerker, toegepaste psychologie en onderwijs & ontwikkeling, staat te popelen om de volgende stap te maken als raadslid.
De afgelopen jaren was zij al zeer betrokken als Lokaal Belanger, maar nu hoopt zij de overstap te maken naar de raadszaal. Samen met haar man en zoon Adam van 4 jaar, woont zij, met trots als 6e generatie in het mooie Zwartebroek. Zij ervaart het elke dag als geschenk om van de mooie flora en fauna te mogen genieten. Daarnaast leest zij graag, is zij bezig in de tuin en heeft zij een brede politieke en maatschappelijke interesse. Met hart, ziel en verstand wil zij zich graag voor de inwoners van de gemeente Barneveld inzetten. Haar portefeuilles betreffen welzijn en zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie en duurzaamheid en milieu.

Mijntje Pluimers ‘’Het is een eer en geweldig om raadslid en fractievoorzitter te zijn en het verlaten van de raad en fractie is daarom niet gemakkelijk. Maar met Jan Willem als fractievoorzitter, Gert Hein als vicefractievoorzitter, Nadeche als nieuw raadslid en uiteraard de fractie als geheel, heb ik er het volste vertrouwen in dat ons geluid en onze inzet hoorbaar en zichtbaar blijft. Met deze fractie zorgen wij voor stabiliteit, continuïteit en vernieuwing. Met trots draag ik het stokje over aan mijn opvolgers.”

Lees verder

Persbericht: SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie bereiken coalitieakkoord

12-05-2022

De politieke partijen SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij tot een coalitieakkoord zijn gekomen voor de gemeente Barneveld. De inhoud van het akkoord wordt op vrijdag 20 mei bekendgemaakt.

Informateur Nieuwenhuis presenteerde op 7 april 2022 zijn eindrapport. Hij gaf daarbij aan dat een coalitie van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het meest kansrijk is voor een nieuw te vormen college. Daarop zijn de genoemde politieke partijen de onderhandelingen gestart.

Laatste details
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie voelen de verantwoordelijkheid het beste te zoeken voor de gemeente in het algemeen, en voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het bijzonder. De komende dagen buigen de drie partijen zich over de invulling van de laatste details van het akkoord.

Kandidaat-wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). Bennie Wijnne en Hans van Daalen zijn beiden wethouder in het huidige college. Mijntje Pluimers-Foeken is fractievoorzitter van Lokaal Belang. Wim Oosterwijk is momenteel wethouder in de gemeente Nijkerk.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie willen het bereikte coalitieakkoord graag toelichten en bespreken in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juni 2022. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats. SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de gehele gemeenteraad.

Namens de politieke partijen,
Jan Top (SGP)
Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang)
Henk Wiesenekker (ChristenUnie)

 

Bijlage: artikelen uit de Barneveldse Krant 13 mei 2022

Lees verder

Lokaal Belang feliciteert 22 inwoners met hun Koninklijke Onderscheiding

26-04-2022

Lokaal Belang feliciteert 22 inwoners met hun Koninklijke Onderscheiding
Wij feliciteren van harte maar liefst 22 mensen uit de gemeente (6 vrouwen, 16 mannen) met hun Koninklijke Onderscheiding; het 'lintje'.
Hartelijk dank voor al jullie inzet voor de samenleving!
Lees via Barneveldse Krant hier

Lees verder

Schriftelijke vragen LB en VVD inzake de Zandhappers en illegale motorcrossactiviteiten op de Harselaar

21-04-2022

Geacht College,

Namens de fractie van de VVD en Lokaal Belang stellen wij u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de situatie bij Quadvereniging de Zandhappers en de activiteiten van illegale crossers op de Harselaar.

Eerdere schriftelijke vragen
Op 20 januari 2020, 21 december 2021 en 18 februari 2022 hebben onze fracties u eerder vragen gesteld naar aanleiding van de situatie met betrekking tot de (beoogde) trainingslocatie van Quadvereniging de Zandhappers. De VVD en Lokaal Belang zijn beide van mening dat een doorbraak in dit dossier noodzakelijk is om Quadvereniging de Zandhappers niet te verliezen in ons unieke sportklimaat in Barneveld.

Middels dit schrijven willen wij u nogmaals onder de aandacht brengen dat Quadvereniging de Zandhappers een noodoproep heeft gedaan in de commissievergadering van 22 februari jl. en dat actie op zeer korte termijn vereist is.

Illegale crossers op de Harselaar
Op diverse plekken op het industrieterrein de Harselaar wordt in het weekeinde geregeld illegaal met crossmotoren gereden. Dit zorgt in veel gevallen voor gevaarlijke (verkeers-)situaties en overlast. In de Barneveldse Krant van 30 maart jl.¹ hebben wij vernomen dat een van de locaties waar illegaal gecrost wordt de voormalige trainingslocatie van de Quadvereniging de Zandhappers aan de Wencopperweg betreft. Het hele traject rond de trainingslocatie van Quadvereniging de Zandhappers is al moeilijk en frustrerend genoeg. Omwonenden maken zich bovendien door deze crossactiviteiten meer zorgen over de overlast, wat van negatieve invloed kan zijn richting de Zandhappers. Wij begrijpen daarom ook zeer goed dat dit voor de vereniging en haar leden opnieuw een zeer pijnlijke situatie is. Zeker omdat zij als vereniging zelf wildcrossen en illegaal crossen willen voorkomen.

De VVD en Lokaal Belang zouden graag antwoord willen hebben op de volgende vragen:

Quadvereniging de Zandhappers

1. Hoe verklaart het college dat illegaal crossen niet wordt gehandhaafd en crossen door Quadvereniging de Zandhappers niet wordt gedoogd?

2. Deelt het college met ons de mening dat de opgeleverde negatieve publiciteit door de illegale crossers weerslag kan hebben op het proces rondom huisvesting van Quadvereniging de Zandhappers? En is het college het met ons eens dat dit te allen tijde voorkomen moet worden?

3. Gegeven de extra pijn die opspeelt bij Quadvereniging de Zandhappers (zie artikel Barneveldse krant d.d. 30 maart 2022): Kan het college aangeven in welk stadium de ondersteunende- en actieve houding van de gemeente richting de omgevingsprocedure van Quadvereniging de Zandhappers zich bevindt?


Illegale crossers

4. Is het college het met onze fracties eens dat illegaal crossen met crossmotoren op de Harselaar zeer ongewenst is en voorkomen moet worden?

5. Is het college zich ervan bewust dat er sprake kan zijn van een aanzuigende werking als onder crossers uit de regio bekend is dat er op de Harselaar zonder ingrijpen gecrosst kan worden?

6. Wat is de reden dat het college niet heeft gehandhaafd toen bekend werd dat de illegale crossers overlast veroorzaakten? Is het college alsnog bereid handhavend op te treden als zij zich weer op de Harselaar vertonen?

7. Wat is de reden dat het college de omvergewaaide bouwhekken op de Harselaar niet heeft herplaatst nadat er melding van is gemaakt bij de gemeente?

8. Welke concrete stappen gaat het college zetten om deze illegale crossers blijvend te weren van de Harselaar?

9. Hoe kijkt het college naar een ‘overlast telefoon’ waar inwoners in de avonduren en weekenden overlast rechtstreeks kunnen melden aan de handhaver-van-dienst?


Wij zien de reactie van het college tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie, Jarne van Schaik
Namens de Lokaal Belang fractie: Stefan Velt

 

¹ Artikel Barneveldse Krant d.d. 30 maart 2022:
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/805880/quadvereniging-pak-illegale-crossers-op-harselaar-aan-/

Lees verder

Lokaal Belang over bevindingen Informateur coalitie 2022-2026: Verheugd en verantwoordelijk

07-04-2022

“Verheugd en verantwoordelijk’’

Lokaal Belang reageert op bevindingen Informateur voor een nieuwe coalitie 2022-2026
Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de bevindingen van de informateur aangaande zijn opdracht:

‘’Welke coalitie biedt perspectief op een vruchtbare samenwerking in het college en de gemeenteraad gedurende de komende bestuursperiode?”

Lokaal Belang is zeer content met de conclusie van de informateur dat een 3-partijencoalitie met de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie, als meest kansrijk en vruchtbaar wordt beoordeeld. Onderdeel zijn van het dagelijks bestuur van de gemeente Barneveld is naast een eervolle taak ook een grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat Lokaal Belang graag aan.

Lokaal Belang heeft de gesprekken met de informateur als zeer waardevol, inhoudelijk en constructief ervaren. Wij hebben daarin alle voor ons belangrijke en relevante punten naar voren kunnen brengen. De gesprekken waren intensief maar bovenal goed. Wij vinden dat de conclusie van de informateur, namelijk een 3-partijencoalitie van SGP-LB-CU, recht doet aan de verkiezingsuitslag en de samenleving, waarbij er een goede balans is binnen zowel het beoogde college als de gemeenteraad.

Lokaal Belang heeft vertrouwen in een constructieve, plezierige en succesvolle samenwerking met de  SGP en de ChristenUnie. Graag gaan wij gezamenlijk de volgende fase in; de formatiefase. Dan zal op inhoud gesproken moeten worden over de nieuwe koers, de bestuurscultuur en een goede toekomst voor onze mooie gemeente.

De samenleving heeft met haar keuze tijdens de verkiezingen duidelijk laten weten een verantwoordelijke rol van Lokaal Belang te verwachten. Wij blijven dankbaar voor het door de samenleving in ons gestelde vertrouwen. Vanuit onze politieke waarden (betrokkenheid, kwaliteit en kansen), onze dagelijkse meetlat voor ons handelen, zullen wij zorgvuldig, dienstbaar en concreet met dit vertrouwen en de aan ons gegeven verantwoordelijkheid omgaan.

 

Lokaal Belang, 7 april 2022

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de Cornelia Bewaarschool en omliggende panden (Barneveld-Centrum)

24-03-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de situatie en eventuele mogelijkheden en kansen met betrekking tot de Cornelia Bewaarschool in Barneveld-Centrum en de omliggende panden.

Eind februari zagen wij een bericht van Plaatselijk Belang Barneveld (Facebook) aangaande de Cornelia Bewaarschool uit 1857 dat sinds 1 juni 2007 op de monumentenlijst staat. Iedereen werd om zijn/haar mening gevraagd aangaande de toekomst van dit monumentale pand. De reacties waren overwéldigend. Enkele voorbeelden:

“Laat dit stuk bijzondere Barneveldse geschiedenis niet verdwijnen, wetende dat het renoveren hiervan heel veel tijd en aandacht zal vragen, het is een prachtig pand! Met een net zo waardevolle en prachtige geschiedenis, wellicht een locatie voor educatie, geschiedenis, kunst, cultuur.” “Natuurlijk bewaren, er is al veel te veel gesloopt!” “Bewaren, dit is een mooi stukje Barneveldse geschiedenis. En wordt teveel plaats gemaakt voor nieuwe panden. Dit moet zeker blijven staan en als het even kan in oude glorie hersteld zodat het nog vele jaren mee kan.” “Laten we dit stukje Barneveldse geschiedenis niet laten verdwijnen’’ ‘’Prachtig stukje oud Barneveld natuurlijk bewaren en restaureren’’

Lokaal Belang stond en staat voor het beschermen en behouden van Cultureel Historisch Erfgoed. Zo hebben we dat ook in de praktijk uitgedragen door onze inzet voor het behoud van ‘Het Pastoriebos’ in Voorthuizen. Het leidt geen twijfel dat dit monumentale pand, ondanks dat het in slechte staat is, onderdeel is van het Culturele Erfgoed van de gemeente Barneveld en Barneveld-Centrum in het bijzonder.
Lokaal Belang heeft daarvoor heldere standpunten in haar verkiezingsprogramma geformuleerd.
De Erfgoedverordening van 2016 geeft een kader aan waarbinnen de gemeente omgaat met haar Erfgoed. Echter, de gemeente kan ook op eigen initiatief en op basis van cultuurhistorisch besef besluiten nemen. De kwaliteit van de samenleving is gebaat bij de instandhouding van Cultureel Erfgoed. Daarvoor zou een Erfgoedverordening niet eens nodig hoeven zijn. De gemeente dient cultuurhistorisch besef diep te ervaren en door te laten klinken in concreet beleid en besluitvorming, vinden wij. (H.10 Cultuur)

Opnieuw wordt onze aandacht gevraagd voor het behoud van de Cornelia Bewaarschool, mooie treffende naam trouwens, door Vereniging Oud Barneveld en Plaatselijk Belang Barneveld¹ . Tevens vragen zij aandacht voor de omliggende panden aan de Langstraat 81-83. Zij hebben zelfs een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente. Voor ons als Lokaal Belang is het belangrijk ook hier een bijdrage te leveren aan de mogelijke kansen voor dit monumentale stukje Barneveld.

Vandaar de volgende vragen:

 1. Kunt u aangeven wat precies de inhoud is van het handhavingsverzoek? Graag ontvangen wij het handhavingsverzoek zelf en uw duiding daarbij.
 2. Wat zijn de concrete mogelijkheden van de gemeente als het gaat om het handhavingsverzoek?
 3. Wat gaat u met het handhavingsverzoek doen?
 4. Wat voor een waarde hebben de panden, met de Cornelia Bewaarschool in het bijzonder, voor het college? Uiteraard bedoelen wij daar de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde mee. Wij vragen u ook dit te bezien en te beoordelen in het licht van het feit dat er al veel historische panden verdwenen zijn.
 5. Volgens onze informatie zijn de eigenaren overleden en is er als erfgenaam een familielid woonachtig in Lunteren die een zaakwaarnemer heeft aangaande deze panden. Klopt dit?
 6. Bent u bereid in contact te treden met de erfgenaam en/of de zaakwaarnemer om in gesprek te gaan over wensen van de erfgenaam?
 7. Bent u met ons van mening dat het belangrijk is om, in redelijkheid, alles op alles te zetten deze panden te bewaren en niet ten prooi te laten vallen aan projectontwikkelaars die er wellicht een appartementencomplex o.i.d. willen neerzetten?
 8. Wat zijn de opties van de gemeente om deze panden te behouden? Wij vragen u zich tot het uiterste in te spannen en creatief te denken om alle opties aan ons voor te leggen. Daarnaast wijzen wij in dit verband ook op het doel van het kwalificeren van een gebouw als een monument, ook in relatie tot de Erfgoedverordening 2016. Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Het is de bedoeling dat de panden en objecten zo veel mogelijk ongeschonden blijven. Het is van het grootste belang dat deze een functioneel onderdeel blijven vormen van de bebouwde omgeving (www.monumenten.nl).
 9. Is er een mogelijkheid om, naast de antwoorden op onze vragen, ook meer op detailniveau te informeren middels een memo?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 maart 2022

Foto: Jan Schut

¹ https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/historie/803594/-gemeente-grijp-in-bij-bouwvallige-cornelia-bewaarschool-/7LK_5ljzflsvbcnNy7pKGt31W7X5U9RIa_Lk8wU6tmcKwTne5771PgA22QLHCUmW_3v_kGrZI8qnXVzihbLzMoFrgcS1A2giGgU60h9dtwRKharU3-0wUb0Lv8LAsX4K

Lees verder

Verkiezingsuitslag: LB van 4 naar 7 zetels

23-03-2022

Blij, trots en dankbaar zijn wij, voor de mooie verkiezingsuitslag en het vertrouwen van de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Lokaal Belang is nu de 2 partij van de gemeente Barneveld, met maar liefst 7 zetels!

Ongelooflijk bedankt voor uw stem! Ook de komende 4 jaren zullen wij ons inzetten voor het lokale belang; úw belang. Daar kunt u op rekenen, daar kunt u op vertrouwen.

Op 23 maart hebben onze 7 raadsleden hun benoeming mogen aannemen en ondertekenen: Mijntje Pluimers, Sjoerd van Amerongen, Gert Hein Kevelam, Mona Tamaela, Jan Willem van den Born, Marleen Blankenburgh en Stefan Velt.  De beëdiging volgt a.s. woensdag, 30 maart, in het Schaffelaartheater.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest fractievoorzitter

18-03-2022

Een trots Lokaal Belang kiest fractievoorzitter
In een eerste fractiebijeenkomst heeft de fractie (in bestaande en beoogde samenstelling) unaniem haar fractievoorzitter gekozen: lijsttrekker Mijntje Pluimers.

De fractie: “Wij zijn heel trots Mijntje Pluimers opnieuw te hebben mogen kiezen als onze fractievoorzitter. Naast dat zij verantwoordelijk is voor, opnieuw, een eclatante verkiezingsoverwinning (in zetels een groei van maar liefst 75%), heeft zij de fractie de afgelopen jaren op een vakkundige, verbindende en energieke wijze geleid. Zij is in staat gebleken om de fractie te enthousiasmeren, te begeleiden en ons op een hoger plan te brengen. Samen zijn wij gegroeid, verder geprofessionaliseerd en hebben wij onder haar leiding ons in kunnen zetten voor de samenleving en haar inwoners. Daar gaan wij de komende 4 jaar heel graag mee verder.”

Mijntje Pluimers: “Ik ben heel blij en dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. De afgelopen 4 jaar waren voor mij heel plezierig. We hebben een geweldig fijne, warme en hardwerkende fractie; daar ben ik trots op. Onze fractie is nu bijna verdubbeld. Ik kan het nog bijna niet geloven; we zijn de 2e partij geworden. Ons geluid en onze inzet is door de kiezer gezien, gehoord en gewaardeerd. Wat een eer! Vol energie en optimisme ga ik er met de fractie en het hele team weer tegenaan. We zullen er alles aan doen om het lokale belang, het belang van de samenleving en haar inwoners, te dienen.”

Binnenkort presenteert Lokaal Belang volledig haar nieuwe fractie; de fractieleden, de portefeuilles en taken. De raadsleden zullen op 30 maart beëdigd worden, de raadscommissieleden op 20 april a.s.

Lees verder

LB in gesprek met Dr. Claudia Vinke: ´Dierenwelzijn, een zorg van en voor ons allemaal´

14-03-2022


Corona heeft geen positieve invloed gehad op het welzijn van huisdieren. Dat stelt Dr. Claudia Vinke, universitair docent diergedrag en dierenwelzijn aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze beantwoordt in dit artikel vragen van Mijntje Pluimers en dierenarts en voormalig lector diergezondheid en -welzijn Paul Overgaauw, beiden van Lokaal Belang. De partij heeft van dierenwelzijn een belangrijk punt gemaakt in haar verkiezingsprogramma.
 

Heeft u de indruk dat dierenmishandeling/verwaarlozing vaker voorkomt of is het probleem meer zichtbaar geworden door de toenemende aandacht?
,,We hebben meer huisdieren dan voorheen. Deze aantallen zijn in de coronaperiode sterk toegenomen. Helaas heeft dat ook meer probleemsituaties tot gevolg (gehad). Daarnaast speelt natuurlijk dat de problemen door meer aandacht zichtbaarder is geworden (bijvoorbeeld bij dierenwelzijnsorganisaties, politie ej politieke partijen). Aandacht en bewustwording is een belangrijk aspect. Je moet weten dat iets bestaat of gebeurt, voordat je beseft dat het een aandachtspunt is.
 

Wat kunt u zeggen over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld?
Onderzoek heeft aangetoond dat hier relaties kunnen zijn en dat we er daarom bijzonder alert op moeten zijn. Dus als we bij een dier mishandeling vermoeden, kan dit gepaard gaan met huiselijk geweld en andersom. Huisdieren kunnen ook door het beleven en ervaren van heftige situaties binnenshuis, zoals ruzies met stemverheffing of erger, mentale trauma’s oplopen. Deze gezondheidsproblemen kunnen zelfs de openbare veiligheid aantasten als zo’n dier zich in zijn stress en gevoel van onveiligheid genoodzaakt voelt zich te verdedigen.´´
 

Heeft de coronatijd nog een bijzondere invloed gehad?
Ja, er kwamen veel nieuwe huisdiereigenaren bij (met minder ervaring op het gebied van verzorging en opvoeding). Daarnaast werden door corona ook nog alle hondenscholen gesloten en de trainingen opgeschort. Het logische gevolg: meer gedragsproblemen. Dierenartsen en diergedragstherapeuten hebben het er beslist drukker mee gekregen.

Veel pups en kittens zijn bovendien uit allerlei hoeken en gaten gekomen, waaronder ook via de malafide dierenhandel uit het buitenland en de broodfok. Dit kan resulteren in meer medische problemen en gedragsproblemen. Commerciële fokbedrijven hebben ook geen mogelijkheden (en de wil niet) om jonge dieren goed te socialiseren en voor te bereiden op een gezinsleven in een drukke samenleving. Aangezien voor gedragsontwikkeling de eerste klap een daalder waard is, zijn daardoor heel wat huisdieren slecht gesocialiseerd terechtgekomen bij -overwegend- slecht geïnformeerde en onervaren eigenaren.´´
 

Heeft de gemeente hier een rol in?
Om gedragsproblemen en volle asiels (met lastig herplaatsbare dieren)  te voorkomen, kan preventie goed werken. Eigenaren die een huisdier willen, kunnen zich bijvoorbeeld vooraf laten informeren door een dierenarts om door te nemen wat het betekent om een huisdier te hebben; de kosten en de tijdsinvestering, maar ook het besef  dat je als eigenaar verantwoordelijk bent om de nodige zorg te verlenen en je huisdier veilig te houden voor de rest van de samenleving. Ook kunnen dierenartsen eigenaren met jonge dieren informeren, bijv. bij de eerste enting, hoe je een jong dier goed moet socialiseren en voorbereiden op de toekomst. Gemeenten zouden hierover met zorggevers kunnen overleggen, zoals dierenartsen, maar ook hondenscholen, diergedragstherapeuten en asiels. Dit om in de gemeente een preventief beleid en protocollen op te zetten voor de gezamenlijke zorg voor dierenwelzijn, diergezondheid en veiligheid in de samenleving.
 

Zou een jaarlijks overleg met dierenartsen in de gemeente bijvoorbeeld zinvol zijn om problemen tijdig te signaleren?
De dierenarts fungeert als een spin in het web voor de gezondheids- en welzijnszorg van (landbouw)huisdieren. In die centrale rol kan de dierenarts ook informeren naar de ontwikkeling van het gedrag en/of gedragsproblemen zoals bij een ‘’consultatiebureau’’.
 

Op welke manier kan de gemeente de samenleving actief betrekken? Wat vindt u er bijvoorbeeld van om regelmatig informatie/tips richting burger via de gemeentepagina en sociale media te geven op het gebied van dierenwelzijn? Zou dat een positief effect hebben op de samenleving in de vorm van  minder gevaar op straat en minder dieren in het asiel?

Dit kan zeker een positief effect hebben, Als de gemeente op de website informeert over hondenbelasting, kan die evengoed wijzen op het lokale dierzorgsysteem, aanschaf, dierenarts, hondenschool, opvang, uitlaatservices, trimsalon (voor de nodige vachtzorg), lokale diergedragstherapeut bij gedragsproblemen en over de gemeentelijke interventies als het mis gaat. Zo kan een hond bij verwaarlozing, mishandeling en/of recidiverende en/of ernstige bijtincidenten door de burgemeester in beslag genomen worden.’’


Artikel Barneveldse Krant 12 maart 2022: 
https://www.barneveldsekrant.nl/nieuws/verkiezingen/800422/-dierenwelzijn-een-zorg-van-en-voor-ons-allemaal-

Lees verder

Verkiezingsdebat 10 maart: Verhit ‘theaterdebat’ zet deur op kier

14-03-2022

 

SGP-lijsttrekker Jan Top en directeur Ronald de Wilde van het Schaffelaartheater gaan binnenkort samen  - bij een kop koffie - doorrekenen of het Barneveldse theater zonder subsidie kan voortbestaan of juist niet. Top nodigde De Wilde daartoe uit na een verhit lijsttrekkersdebat over de toekomst van het theater.

Dat debat werd in eerste instantie gevoerd door Top en lijsttrekker Mijntje Pluimers van Lokaal Belang. Zij kruisten de degens over de stelling ‘het gemeentelijke subsidiebedrag voor het Schaffelaartheater moet omlaag’.

EIGEN BENEN Wat Top betreft hoeft het theater niet weg, maar moet het wel helemaal op eigen benen staan. Dus er kan er zoveel mogelijk van die 2,5 ton subsidie af. ,,We zijn altijd al kritisch geweest als het gaat om subsidie voor het Schaffelaartheater. Los daarvan is het voor elke organisatie van belang om op eigen benen te staan. Er komt nu veel op ons af daarom is dit het moment om de subsidie voor het theater tegen het licht te houden en te verlagen.’’ 

Pluimers reageerde dat er niets van het subsidiebedrag af kan en stelde dat theater in het verleden al fors op de subsidie werd gekort. ,,De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers en medewerkers van het theater een topprestatie geleverd door met een bescheiden subsidie een geweldig theater neer te zetten. De SGP stelt het bestaansrecht van dit theater opnieuw ter discussie en dat doet heel veel pijn bij heel veel mensen in de samenleving. Er mag niks af en kan alleen wat bij.”

ONACCEPTABEL Aangezet door debatleider Riekelt Pasterkamp gaf Top aan dat het totale subsidiebedrag van 2,5 ton weg zou kunnen. Pluimers fel: ,,Absoluut onacceptabel. Hiermee gaat het theater direct failliet. Het kan niet waar zijn dat het podium dat hier is, waar veel verenigingen een plek krijgen en waar geweldige voorstellingen worden gegeven waarvan vele mensen genieten, ten gronde wordt gericht. Dat is wat de SGP hier voorstelt.’’

Top bestreed dat en ging in op de geschiedenis van het theater. ,,Bij de start in 2009 is gezegd ‘we hebben enkele jaren een aanloopsubsidie nodig en dan kunnen we onszelf bedruipen’. Maar al in 2010 bleek dat dat niet ging lukken. De subsidie is omhooggegaan en het college kwam in 2017 met het voorstel om het uit te besteden (aan Coulissen, red). Toen kreeg het theater inmiddels 4,5 ton subsidie. Maar met het dreigement van de uitbesteding, kon het plotseling wel met 2,5 ton. Met een goede bedrijfsvoering en het verder exploiteren van dit gebouw met commerciële activiteiten, moet het mogelijk zijn kostenneutraal te zijn.’’

Pluimers noemde dat feitelijk onjuist. ,,Het kan niet zo zijn dat als er meer amateurverenigingen zouden komen, de subsidie omlaag kan. Juist de commerciële verhuringen zorgen ervoor dat het theater overeind blijft.’’ Ook stelde ze dat er altijd een bijdrage is geweest van de gemeente. ,,En zo hoort het ook. We betalen voor scholen, we betalen voor wegen en we betalen ook voor cultuur, dat is een voorziening voor de geest en die vinden wij ontzettend belangrijk.’’ Top direct: ,,Daar denken wij anders over.’’ 

STEMPEL Inspreker Arjen Korevaar (Pro ‘98) speelde tijdens een interruptie de bal terug naar Pluimers. Hij noemde haar één van de architecten van het huidige subsidiebedrag. ,,In de tijd van mevrouw  Pluimers als VVD’er is de hele formule van het Schaffelaartheater teruggebracht naar 2,5 ton subsidie. En dat was een minimaal bedrag. Er wordt door het Schaffelaartheater een absolute topprestatie geleverd, maar het is een schande dat we het zover hebben laten komen. Dat had echt niet zo gehoeven.’’ Hij verwonderde zich daarom over het huidige standpunt van Pluimers. ,,Is de stempel op uw hoofd veranderd van kleur?’’

De Lokaal Belang-lijsttrekker antwoordde dat ze zich altijd met hart en ziel voor het theater heeft ingezet. ,,Het voorstel waar de heer Korevaar het over heeft, was een kans voor het theater. Die kans heeft het theater gegrepen. Er is een goed plan neergezet en zo is het theater behouden gebleven. En’’, gaf Pluimers scherp aan, ,,dáár heeft Pro’98 destijds tegen gestemd.’’

OPROEP Nadat het debat over het Schaffelaartheater was afgelopen, kreeg het publiek de gelegenheid vragen te stellen. Een van de vragenstellers was theaterdirecteur Ronald de Wilde. Eigenlijk had hij zich voorgenomen zich afzijdig te houden. ,,Maar ik reageer toch, omdat er feitelijke onjuistheden in de discussie naar voren komen. Het klopt dat het theater 2,5 ton subsidie krijgt, maar van de totale omzet is dat 20 procent en 80 procent verdienen we al ondernemend, door doordeweeks overdag open te zijn voor cultuurparticipatie, en door ‘s avonds en in het weekend theatervoorstellingen te bieden die passen bij de kleur van onze samenleving in Barneveld. Van de totale verhuurportefeuille komt 70 procent van amateurverenigingen. Dus als gezegd wordt ‘minder subsidie en ga meer geld verdienen’,  dan zou ik niet weten waar dat vandaan moet komen. Ik denk dat we hier elke euro met elkaar hebben omgedraaid.’’ Hij riep de SGP op om een keer met een ‘open mind’ te kijken naar wat er in het theater, dat jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers trekt, is bereikt. 

Top waardeerde de inbreng van De Wilde en stelde voor om er een keer bij een kop koffie samen nader op in te gaan. De Wilde nam die uitnodiging graag aan. ,,Ik denk dat het goed is om u mee te nemen in de exploitatie van het theater. Dat u het op z’n minst begrijpt en er nog een keer over na kunt denken. Want met 2,5 ton weg, gaat het licht hier echt uit.’’
 

Artikel BK 12 maart 2022 André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/799667/verhit-theaterdebat-zet-deur-op-kier/NoLhTihlZzZuztqY0p6tvEHQ3ZsBSpM1agwVTTxzNRVhqpor1_Ek88bJwypQiZtT8hXIjMrds9bsIzpydponwGvUGCMGVZJZjVJ_55AoPnUvqgqV6fRkdbJGLlAuzgZo

Lees verder

LB: Wij gaan voor schonere lucht in onze gemeente; geen railterminal

12-03-2022

Een railterminal is een soort treinstation waar vrachtwagens hun containers of complete oplegger op een treinstel zetten. Het verdere vervoer van de goederen gebeurt dan per spoor. Lokaal Belang is toch de partij van de schone lucht? Een railterminal zorgt toch voor minder vrachtwagens op de weg? Dan zou je toch wel verwachten dat Lokaal Belang een groot voorstander is van een railterminal in Barneveld? Toch is het tegenovergestelde waar. Dit leggen we graag uit.

Om de treinen van de railterminal te laden of te lossen, moeten er vrachtwagens van en naar deze railterminal. In de eerste berekeningen zou het gaan om 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar (nog los van overslag en groei). 80.000 vrachtwagens die van de A1 of de A30 over industrieterrein de Harselaar naar de railterminal rijden. Dat geeft een enorme druk op de op- en afritten. Het zorgt plaatselijk -in de gemeente Barneveld dus- voor een grote toename van verkeersdrukte én vieze lucht. En wat zou je denken dat er gebeurt als er een file op de A1 staat? De vrachtwagens komend vanaf Apeldoorn zullen afrit Stroe nemen en via Stroe en Kootwijkerbroek hun weg naar de railterminal zoeken. Iets soortgelijks kan zich voor gaan doen met de A30 en de nog aan te leggen oostelijke rondweg. Heel ongewenst dus.

 

Maar hoe zit dat dan met het ondernemersklimaat? Moet er voor toekomstige groei van onze gemeente niet gekeken worden naar nieuwe banen? Een moderne railterminal laadt en lost zichzelf in twintig minuten en daar komen bijna geen handen aan te pas. Rondom de railterminal zal zich op- en overslag gaan ontwikkelen. Op andere plaatsen waar soortgelijke terminals zijn, zie je enorme opslagloodsen waar enkele mensen met heftrucks al het werk voor hun rekening nemen. Deze hallen leggen beslag op onze schaarse industriegrond. Lokaal Belang denkt dat, als we toch werkgelegenheid willen creëren, we beter in kunnen zetten op bedrijven die veel meer arbeidsplaatsen per vierkante meter schaarse industriegrond genereren.

Samenvattend: Vervoer per spoor is een goed idee. Maar een railterminal bij één van de drukste stukjes snelweg van Nederland en op een plek die in de top drie staat van meest door fijnstof vervuilde gebieden van Nederland? Laten we dat vooral niet doen.

12 maart 2022

Lees verder

Bijdrage raad: accommodatiebeleid sport en cultuur - Marleen Blankenburgh

09-03-2022

Voorzitter,

Sport en bewegen is een onmisbaar onderdeel in het leven van veel mensen. Wat hebben we het gemist tijdens de lockdowns. Sport levert een positieve bijdrage voor de fysieke en mentale gezondheid. Het draagt ook bij aan het onderhouden van sociale contacten en meedoen in de maatschappij via vrijwilligerswerk. Sport verbroedert.. Tevens biedt het mensen de mogelijkheid om zichzelf uit te dagen en talenten verder te ontwikkelen. Vz Ook het belang van cultuur willen we onderstrepen.

Bij voorliggend raadsvoorstel gaat het om het accommoderen van beiden, sport en cultuur. Welke rol hebben verenigingen, organisaties zelf, wat kunnen ze zelf en hoe ver ga je als gemeente in het ondersteunen, meewerken en financieren? Ik ben nu 4 jaar raadslid en heb de nodige vraagstukken langs zien komen, BDSV, Petanque, Flying Bikes, de skeelervereniging, De Zandhappers.

Wat mij is bijgebleven uit gesprekken met verenigingen is de opmerking dat “de regie ontbreekt”. Het bleef teveel hangen bij ideeën, hier en daar een onderzoek, maar er werd niet doorgepakt. Geld dat eerst gereserveerd zou worden met het oog op een Boulodrome, werd uiteindelijk besteed aan een rotonde t.b.v. de Flying Bikes. Dat doet wat met verenigingen. Wij hopen en verwachten dat dit nieuwe beleid met een transparanter afwegingskader verbetering gaat brengen.

Multifunctioneel inzetten van gemeentelijke accommodaties heeft onze steun. Vooral ook omdat daar kansen liggen om verzoeken te koppelen en meer mogelijk te maken. Win-win dus. Daarom benadrukken wij nogmaals het belang van een blijvende, goede inventarisatie van de wensen. Houdt een goed overzicht bij en betrek verenigingen tijdig bij nieuwe plannen: vraag door of er mogelijk interesse is om aan te haken bij nieuwbouw van bijvoorbeeld een buurthuis.

Lokaal Belang vindt het belangrijk tijdig te investeren in huisvesting voor sport en ook cultuur. We willen voorkomen dat verenigingen in de problemen raken. Wat ons betreft worden alle verenigingen serieus genomen, grote en kleinere verenigingen. Ik heb goed geluisterd in de commissie en heb wethouder Dorrestijn horen zeggen dat alle verenigingen haar lief zijn. Dat is mooi en ook goed dat dat uitgesproken wordt.

Een zorg is dat er best veel van verenigingen wordt gevraagd. Besturen hebben vaak hun handen al vol aan het dagelijks draaiende houden van de vereniging. Uit ervaring weet ik hoeveel erbij komt kijken. We moeten niet vergeten dat dit gebeurt door vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging. Verenigingsbesturen, die daarnaast ook moeten nadenken over en inspelen op de toekomst van hun vereniging. Het proces naar nieuwbouw/verbouw is niet te onderschatten. Bij het lezen van het raadsvoorstel kreeg ik de indruk dat de gemeente het liefst kant-en-klare-aanvragen in behandeling neemt. Wat ons betreft moet de gemeente bereid zijn om gedurende het proces te helpen en te ondersteunen. Hoe klein of ingewikkeld de vraag ook is.

Een ander punt van aandacht is de uiteindelijke prioritering en financiering.
Er is geen spaarpotje, geen structureel geld. “Uiteindelijk zullen aanvragen altijd afgewogen moeten worden tegen de dan beschikbare middelen en beleidsvoornemens” staat er.  Tot op zekere hoogte snappen we dit, maar we zien hier ook een risico dat er niets van de grond gaat komen of dat er jaren vooruitgeschoven wordt. Kan de wethouder ons hierin geruststellen?


Moties
Voorzitter, ik heb 2 moties bij me. Beide moties hebben betrekking op de ontstane situatie rond Quadvereniging De Zandhappers. Zij doen een noodoproep aan ons als raad en hebben een hulpvraag. De Zandhappers waren in de veronderstelling een nieuwe trainingsbaan in gebruik te kunnen nemen. Mede gebaseerd op gedane beloften en toezeggingen vanuit het college. Dit pakte tot hun teleurstelling anders uit en leidde tot veel frustraties in de daarop volgende maanden. Ze hebben in de baan geïnvesteerd, maar al langer dan een jaar geen trainingen op deze baan kunnen geven. Ze zien leden vertrekken en hebben nog steeds geen zekerheid dat het goed gaat komen met de omgevingsvergunning en op welke termijn. Al met al een trieste situatie. Als het zo doorgaat komt het bestaan van deze vereniging mogelijk in gevaar.

Motie 1 Kansen en oplossing voor Sportvereniging De Veluwse Zandhappers
De Zandhappers ervaren tegenwerking en onvoldoende steun vanuit het college. Dit willen wij graag omdraaien. Er moet een doorbraak komen. Met deze motie willen wij deze vereniging ondersteunen in hun oproep om tot een oplossing te komen. Hetzij via meer hulp bij de omgevingsvergunningsaanvraag of via een creatieve oplossing met bijvoorbeeld een tijdelijke gedoogconstructie ter overbrugging, zodat ze al heel snel weer kunnen gaan trainen. We doen hierbij duidelijk een beroep op het college. Het moet echt anders. Ook deze vereniging verdient een plek om hun sport te beoefenen.

Dictum: Draagt het college

 • op een helpende en actieve houding aan te nemen, o.a. in de lopende omgevingsprocedure die de Zandhappers is gestart op de huidige locatie en samen met de Zandhappers en andere betrokkenen tot een oplossing te komen aangaande huisvesting voor de vereniging;


Motie 2 heroverweging globale toetsing De Zandhappers
Deze motie gaat in op de beoordeling in de globale toetsing, bijlage 2. Wij realiseren ons dat we vanavond geen besluit nemen over deze toetsing en dat het gaat om een voorlopige beoordeling. Gezien de reacties vanuit de Zandhappers achten wij het echter nodig om ook hier een duidelijke opdracht mee te geven aan het college.

Dictum: Draagt het college op

 • in gesprek te gaan met de vereniging met betrekking tot bovengenoemde punten;
 • de globale toetsing in het vervolgtraject te heroverwegen en een meer passende beoordeling toe te kennen aangaande deze vereniging en de raad daarvan in kennis te stellen;


Beide moties dienen wij samen met de VVD in.

Lees verder

Lokaal Belang houdt vol en gaat door voor een oplossing voor vrachtwagenproblematiek Garderen

07-03-2022

Lokaal Belang heeft zich de afgelopen 4 jaren veelvuldig en herhaaldelijk ingezet om het probleem van de vrachtwagenproblematiek
enerzijds op de kaart te houden en anderzijds een oplossing te bewerkstelligen.
Wij hebben tot twee keer toe zelf vrachtwagens geteld, zowel de tellingen, de analyse en een verzoek ingediend bij Provincie als het college.
We hebben schriftelijke vragen gesteld, dit punt regelmatig op de agenda van de commissies gezet, rondvragen gesteld, oplossingen aangedragen maar helaas. Na 4 jaar geen oplossing. Daarom nemen we nu zelf een vervolgstap: De Provincie.
Ook zij zijn er voor de inwoners van Garderen, een dorp in Gelderland. Ook zij hebben een zorgplicht naar inwoners.

Het gaat Lokaal Belang erom dat er na 4 jaar niets wezenlijks gebeurd is voor de Garderenen.
Het probleem bestaat eigenlijk al veel langer dan 4 jaar, maar Garderen ziet het de afgelopen jaren toenemen.
NB het gaat ons om doorgaand vrachtverkeer dat dus niks in Garderen zelf te zoeken heeft.
Garderen had ook de hoop gevestigd op het college aangezien daar een zinsnede over opgenomen is in het akkoord.
Helaas is er nog steeds geen oplossing gekomen. De afgelopen jaren hebben wij helaas geen doortastende en concrete aanpak gezien.
Enkele tekstkarren en dat was het dan.

Het betekent veel voor de verkeersveiligheid van inwoners; b.v. schoolgaande kinderen, ouderen, fietsers.
De fijnstofproblematiek is in onze gemeente al heel hoog (3e plek van Nederland) maar voor dit dorp is er een extra probleem.
Vergeet ook niet de trillingen/het geluid. Kortom, de leefbaarheid staat al een hele poos onder druk.

Kortom, Lokaal Belang houdt vol en gaat door. We laten niet los voordat er een oplossing is voor de inwoners.

Op de foto vlnr Mijntje Pluimers, Gert Hein Kevelam, Ton van Krevel (PB Garderen)

 

Lees verder

Standpunt LB opvang vluchtelingen; ''Het is onze plicht te helpen waar het kan''

05-03-2022

Oorlog in Oekraine, oorlog in Europa

Wat bijna niemand voor mogelijk heeft gehouden is helaas bewaarheid geworden.
De despoot en dictator Vladimir Poetin heeft het soevereine Europese land Oekraïne land op een laffe wijze overvallen en is bezig met het vernietigen van Oekraïne, een land met 40 miljoen inwoners. De beelden van vluchtende burgers, raketaanvallen of van een pasgeboren tweeling die in een metrostation ter wereld kwamen, zullen voor altijd in ons geheugen gegrift staan. Intens verdrietig.

Deze daad van agressie zal de wereld voorgoed veranderen. Langer dan ooit kenden wij een periode van vrede in Europa. Aan deze vrede is vorige week op een afschuwelijke manier een einde gekomen. Deze oorlog zal enorme gevolgen hebben voor Europa, en dus ook voor Nederland. En dus ook voor de gemeente Barneveld. Miljoenen Oekraïners zullen de komende weken naar het westen vluchten indien er in de tussentijd geen vrede komt. Maar de kans daarop is minimaal.

Het is onze plicht als inwoners van het welvarende Nederland en als inwoners van onze welvarende gemeente Barneveld om te helpen daar waar het kan. Het is hartverwarmend om te zien dat er momenteel veel initiatieven zijn om een helpende hand te bieden. Maar er zal veel meer nodig zijn. Onze gemeente zal zich alvast moeten gaan voorbereiden op dat wat komen gaat. En dat is de opvang van Oekraïners in onze gemeente.

Wij hebben gelezen dat de gemeente zich hier al over beraadt en haar uiterste best gaat doen om een bijdrage te leveren. Fijn. Want het is een kwestie van weken zijn voordat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en onze regering een beroep zullen doen op alle gemeenten om voor opvang te zorgen.

Echte solidariteit met Oekraïne betekent de opvang van vrouwen, kinderen en mannen die gevlucht zijn voor het geweld. Echte solidariteit met Oekraïne betekent geen mitsen of maren, maar helpen daar waar kan. Echte solidariteit met Oekraïne betekent dat de gemeente Barneveld ruimhartig moet zijn om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen en ze een veilige haven te bieden in een wereld die steeds onveiliger wordt.

Lokaal Belang, 5 maart 2022

Lees verder

Verkiezingsdebat 3 maart: Scherp debat over windmolens

05-03-2022

Het verkiezingsdebat in Voorthuizen begon donderdagavond met een onderwerp dat de afgelopen jaren in en buiten de raadszaal tot felle debatten heeft geleid: de mogelijke komst van windmolens in Barneveld. Inmiddels is door de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld en is bedrijventerrein Harselaar naar voren gekomen als geschikte locatie voor drie windturbines. Mijntje Pluimers (Lokaal Belang)  en Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) stonden als eerste duo tegenover elkaar om de degens ter kruisen over de stelling ‘Windmolens zijn niet welkom in de gemeente Barneveld’.

Pluimers onderschreef de stelling volmondig. ,,We zijn voor duurzaamheid, maar duurzaamheid mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van onze mensen of leiden tot het verpesten van het landschap.’’ 

Van den Wildenberg: ,,Wat zou ik graag willen zeggen dat we geen windmolens kunnen krijgen in de gemeente Barneveld, maar helaas, helaas. We moeten iets doen aan duurzame energieopwekking en daar zijn windmolens - helaas - onontbeerlijk bij.’’

TERECHTE KEUZE Pluimers wees op de alternatieven. ,,We hebben een hoge ambitie als het gaat om zonnepanelen en met een monomestvergister heb je helemaal geen windmolens meer nodig. Ook moet een geothermie-centrale in onze  gemeente mogelijk zijn.’’

Van den Wildenberg haakte daar op in. ,,Zonnepanelen zijn zeker een goed idee. Het punt is alleen dat er niet voldoende ruimte is op het energienet om dat te verwerken. Ook aardwarmte is een fantastisch idee. Alleen, we moeten nú technieken hebben die we nú zo snel mogelijk kunnen inzetten. We kunnen niet meer wachten.’’

De locatiekeuze voor de windmolens legde de tegenstelling tussen Burger Initiatief en Lokaal Belang verder bloot. Van den Wildenberg: ,,De keuze voor Harselaar is helemaal terecht, want ze moeten of langs een snelweg of in een industriegebied, omdat je dan ook gelijk kunt aansluiten bij alle bedrijven die daar zitten.’’

Pluimers verontwaardigd: ,,Het trieste is eigenlijk dat mevrouw Van den Wildenberg aangeeft dat ze op Harselaar moeten komen voor de industrie daar. Ook is besproken dat de windenergie die daar wordt opgewekt, gebruikt zou gaan worden voor de railterminal die daar moeten komen. Dit betekent dat de inwoners de lasten krijgen en dat de lusten zijn voor degenen die de railterminal gaan exploiteren.’’

Van den Wildenberg was het daar ,,helemaal’’ niet mee eens. ,,De windenergie kan hoe dan ook veel breder worden gebruikt. Ik heb nog nergens gelezen dat die exclusief voor de railterminal zal worden gebruikt, integendeel.’’

BOEMERANG Arjen Korevaar (Pro’98) verbaasde zich over de discussie. ,,Als we niet met enige snelheid met windmolens aan de slag gaan, raken we de regie kwijt. Ons ‘nee’  kan dan als een boemerang terugkomen. De windmolens worden dan niet door de gemeente Barneveld onder onze voorwaarden geplaatst, maar de provincie zegt dan straks: ‘Gij zult daar de windmolens plaatsen’.’’

Pluimers hoorde het hoofdschuddend aan. ,,Het zou toch heel raar zijn dat wij als bevoegd orgaan om een bestemmingsplan vast te stellen alleen kunnen tekenen bij het kruisje. Dat is nonsens.’’

Op de vraag van debatleider Riekelt Pasterkamp hoeveel windmolens er kunnen komen, antwoordden Korevaar en Van den Wildenberg ‘drie’ en Pluimers ‘nul’. ,,Want er is absoluut geen draagvlak in Voorthuizen en Barneveld. Zo’n 21.000 mensen willen geen windmolens in deze gemeente. Als wij een overheid zijn die haar burgers serieus neemt, en die vertrouwen heeft in de burgers, dan luisteren we ook naar die burgers.’’ Korevaar wees Pluimers er fijntjes op dat ze dan wel het hele verhaal moet vertellen. ,,Geothermie zorgt ook voor trillingen en monomestvergisters renderen niet lekker en leveren ook nog eens last op voor de omgeving. Of dat nou de ideale alternatieven zijn, dat waag ik te betwijfelen.’’ Volgens Pluimers ziet de Tweede Kamer dat inmiddels anders.

REFERENDUM Bij de vragenronde in de zaal namen enkele uitgesproken tegenstanders van windmolens in Barneveld het woord. Een van hen vroeg zich af waarom over ‘windenergie’ geen referendum wordt gehouden. ,,Dit lijkt er nu doorheen te worden gedramd.’’ Debatleider Pasterkamp wilde vervolgens weten welke lijsttrekkers voor een referendum zijn. Alleen Pluimers stak haar hand op. ,,De wereld staat niet stil en er kan in vier jaar tijd van alles gebeuren: nieuwe inzichten, nieuwe onderzoeken, nieuwe weetjes. Dan behoor je als overheid bij te schakelen. Soms is een democratische noodrem nodig. Als ingrijpende voorstellen worden gedaan door het college of de gemeenteraad, dan moeten burgers en ondernemers echt een stem krijgen.’’

Leendert de Knegt liet namens de SGP een ander geluid horen. ,,We zijn voor participatie, dat als beleid wordt gemaakt ook wordt geluisterd naar burgers en ondernemers. Maar de gekozen gemeenteraad neemt daar uiteindelijk een besluit over. Zij kijkt ook naar het bredere belang.’’

Henk Wiesenekker (ChristenUnie) verwoordde dat anders. ,,Een referendum slaat een heel ingewikkelde discussie plat met een ‘ja’ of een ‘nee’. Nu komen de windmolens op een plek waar de meeste energie wordt gebuikt, op een industrieterrein. En het voorkomt dat Kootwijkerbroek, Barneveld, De Glind, Garderen en Terschuur in onzekerheid blijven zitten.’’


Barneveldse Krant 5 maart 2022, André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/797566/scherp-debat-over-windmolens/wj9MHChk-ASTWneMdIlR1MBjNj9PUP2sUx3uk8nHPJsQMulzi8hKxbs_JdP4SeEb5PnpKvY0aYR1Gjc-RHEKWq_DEW8BWuPIEztVBEzryfoob-W_8HrjkOYqCP9BR91o

Lees verder

Standpunt LB over afvalscheiding

27-02-2022

De inwoners van onze gemeente doen al jaren goed hun best om afval te scheiden. Vanuit afvalverwerkers horen wij dat ook terug; de gemeente Barneveld doet het best netjes. Het is daarom jammer dat de gemeente nu voor de 4e keer op rij de afvalstoffenheffing verhoogt. Na de 2e keer beloofde het college nog het bij deze verhoging te laten. Maar er kwam een 3e keer. Lokaal Belang heeft toen voorstellen ingediend om deze verhoging ongedaan te maken. Helaas hebben die voorstellen het niet gehaald. Nu zelfs een 4e verhoging. Naast alle kostenstijgingen kom dit er nog eens bij.

Wij begrijpen goed dat je als gemeente niet alles in de hand kan hebben, maar op deze manier verlies je draagvlak bij de samenleving voor het scheiden van afval. Wij willen graag een gemeente die er actief bovenop zit om de belastingen zo laag mogelijk te laten zijn en waar inwoners een redelijke bijdrage leven aan het milieu. Een goede dienstverlening hoort daarbij.

Op sommige plekken zal een centrale inzamelplaats in de wijk een vervanging van vier kliko’s kunnen zijn. Maar ook dit heeft een keerzijde, men zal de wijk door moeten om het huisvuil kwijt te raken, ook minder mobiele mensen. Daarom kan dit middel alleen in specifieke gevallen worden ingezet. 

Lokaal Belang is een tegenstander van het invoeren van ‘Diftar (inwoner betaalt per kilo aangeleverde hoeveelheid afval). Het risico op afvaldumping in de natuur is hierbij aanzienlijk, evenals de natuurschade. Maar ook dat inwoners hun afval in de kliko’s van anderen dumpen. Heel ongewenst.

Lokaal Belang wil daarom al jaren dat er regelmatig wordt geëvalueerd of het huidige beleid van afvalscheiding met maar liefst 4 kliko’s (bronscheiding) wel het meest efficiënt en doelmatig is. Tevens wil Lokaal Belang dat er onderzocht wordt of afvalscheiding achteraf (nascheiding) niet beter is voor het milieu en goedkoper is voor zowel inwoners als de gemeente zelf. Vele gemeenten gingen ons al voor. Indien blijkt dat dit het geval is dan dient de gemeente daar adequaat naar te handelen en kan het aantal kliko’s terug.

Lees verder

Standpunt LB over vuurwerk

20-02-2022

Lokaal Belang is geen voorstander van een volledig vuurwerkverbod. In de nacht van 31 december op 1 januari wordt er in Nederland traditiegetrouw vuurwerk afgestoken. Dit is een mooie traditie waar vele mensen veel plezier aan beleven. Maar deze traditie is alleen houdbaar als we ons allemaal aan de juiste voorschriften houden; dus op de juiste tijd, op de juiste plaats en legaal vuurwerk.

Lokaal Belang vindt vuurwerkvrije zones belangrijk. Zo moet er rond verpleeg- en verzorgingshuizen, kinderboerderijen, dierenopvang, hulpverleningscentra, etc. een vuurwerkverbod van kracht zijn waar ook op gehandhaafd dient te worden. Zij die zorgen voor onze veiligheid, zijn geen schietschijf. Waar rust moet zijn, zoals bij tehuizen en dierenopvangplaatsen, moet deze rust zoveel mogelijk gewaarborgd worden. 

Ook het afsteken van vuurwerk op tijden die niet zijn toegestaan, moet streng worden aangepakt. 
Het grootste probleem ziet Lokaal Belang in de verkoop en het gebruik van illegaal vuurwerk. Dit is tevens het hardnekkigste en moeilijkst te voorkomen probleem. Een landelijk probleem wat jaarlijks tot enorme ellende in menig gezin in de samenleving leidt. Natuurlijk willen we graag strenge handhaving hierop, maar van onze agenten en BOA’s mogen we niet meer verwachten dan hun maximale inzet. Een belangrijke rol hierin is, naast goede voorlichting, dan ook weggelegd voor ouders en verzorgers. Gezond verstand komt (soms pas) met de jaren, tot die tijd moeten wij onze jongeren blijven wijzen op de grote risico’s die illegaal vuurwerk met zich meebrengt.  

Een apart hoofdstuk is het carbidschieten. Op oudejaarsdag is het op diverse plaatsen in onze gemeente al jaren gebruik om gezellig samen te komen en daarbij de carbidbus voor de dag te halen. Mooi, één keer per jaar op van tevoren aangewezen plaatsen, ook dit moet mogelijk blijven wat Lokaal Belang betreft. Maar ook hier geldt: alleen op oudejaarsdag en op de aangewezen plek. 

Zoals het standpunt over vuurwerk is, zo ziet Lokaal Belang de hele samenleving voor zich. Rekening houden met elkaar (vuurwerkvrije zones), respect voor tradities (carbidschieten), vrijheid waar dat mogelijk is (legaal vuurwerk op de juiste tijden) en streng waar dat moet (illegaal vuurwerk). Op deze wijze kunnen wij onze toch al prachtige gemeente nog mooier maken.  
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen huisvesting Quadvereniging De Veluwse Zandhappers

18-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom huisvesting van de Quadvereniging de Veluwse Zandhappers.

In de afgelopen jaren heeft Lokaal Belang veelvuldig aandacht en inzet gevraagd voor de Quadvereniging de Zandhappers aangaande hun huisvestingsvraagstuk 1. Lokaal Belang vindt het van belang dat ook deze vereniging geholpen wordt aan een (tijdelijke en) structurele huisvesting. Echter, de afgelopen jaren trok deze vereniging telkenmale aan het kortste eind. Wij erkennen dat sommige huisvestingsvraagstukken minder makkelijk zijn dan andere. Maar, ook deze vereniging maakt onderdeel uit van onze samenleving en kent een goede reputatie; ook deze vereniging doet ertoe. In algemene zin mag ook voor deze vereniging inzet voor een oplossing van het college verwacht worden.

Naar de mening van Lokaal Belang wordt deze vereniging elke keer opnieuw teruggeworpen, op achterstand gezet en niet behandeld in het kader van ‘zelf-samen-gemeente’. In de commissie van 2-11-2021 gaf Lokaal Belang nog aan: ,,Het college hanteert het principe zelf-samen-gemeente, als het gaat om nieuwe accommodaties. Sinds de aangenomen motie 2 geldt voor de quadvereniging echter het principe zelf-zelf-zelf. Die moet het zelf maar uitzoeken. Wat doet de gemeente nu voor deze vereniging, in het kader van zelf-samengemeente? Voor deze vereniging is het telkenmale ‘zelf-zelf-zelf’’. Na al die jaren is de oplossing verder weg dan ooit. Lokaal Belang vindt dat dit niet meer kan. Deze vereniging voelt zich, begrijpelijkerwijs, aan haar lot overgelaten.

De vereniging heeft reeds 4x op eigen kosten een eigen baan moeten realiseren. Bij de laatste keer (verhuizing van Wencopperweg naar de Grote Bosweg) is er vooraf tussen het college en de vereniging afgesproken dat zij dit stuk grond onder dezelfde voorwaarde mochten huren als de Wencopperweg. Dat wil zeggen met een gedoogconstructie. Daar is ook een verslag van.3 In de mailwisseling daarover wordt o.a. door het college aangegeven dat: “Natuurlijk zullen we met jullie en een mogelijke bezwaarmaker in gesprek gaan voor we gaan handhaven om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden waardoor jullie kunnen blijven zitten op de plek.”Dit is ook de normale werkwijze; het college treedt in overleg met de betrokkenen, teneinde een passende oplossing te vinden voor de kwestie die voorligt. Zo blijkt dat uit tal van zaken en dat is prima. Hier lijkt het college echter de handen ervan af te trekken. De ODDV is kennelijk niet verzocht het handhavingsverzoek in te trekken en dat verbaast ons. Het college volhardt juist in de stelling dat de situatie niet voldoet aan het bestemmingsplan 5 . Dat is technisch waar, maar het college gaat voorbij aan de historie en gedane beloften. Vanwaar toch deze verharding als het om deze vereniging gaat? Daarnaast werkt de ODDV in opdracht van de gemeente. Van het college mag dus ook regie worden verwacht richting de inzet van de ODDV. De vereniging wordt vervolgens geadviseerd een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen wat zij in april 2021 ook doet. Telefonisch is door een juridisch medewerker van de gemeente bevestigd dat zij dit goed ingediend hebben. Echter, later worden steeds aanvullende eisen gesteld. Een enorme bureaucratische berg die veel tijd, geld en kennis vergt, waardoor de berg alleen maar hoger wordt. De situatie lijkt voor de vereniging steeds meer onhaalbaar; het bestaan staat onder druk. Dat betreurt Lokaal Belang.

Tot slot het accommodatiebeleid. Deze sportvereniging is net zoals alle andere sportverenigingen onderdeel van onze samenleving. En vele junioren en senioren vinden daar elke week hun sportplezier en vele vrijwilligers zetten zich elke keer in voor de vereniging. Waarachtig dus ontmoeting, sociale cohesie. Maar wat lezen wij in het accommodatiebeleid; alle verenigingen met huisvestingsvraagstukken ontvangen een dikke plus als het gaat om ontmoeting en inclusie, behalve de Zandhappers. Multifunctionaliteit ontvangt tevens een min, dit in tegenstelling tot de meeste anderen. Dat is vreemd want de vereniging geeft telkenmale aan volop mogelijkheden te zien voor samenwerking. Een clubhuis zou door meerdere verenigingen gebruikt worden, er is ruimte voor bijvoorbeeld Jeu de boules / Petanque etc. Helaas opnieuw een negatieve en afwijzende houding naar deze vereniging. De kansen voor de vereniging worden opnieuw kleiner; opnieuw een klap in het gezicht. Gezien de huidige treurige situatie, de omvang en complexiteit van het dossier mede in relatie tot de beperkte tijd in de commissie stellen wij hier schriftelijke vragen over.
 

 1. Wat is de reden dat u kennelijk niet de ODDV op de hoogte heeft gesteld van de bijzondere situatie en niet verzocht heeft het verzoek tot handhaving in te trekken? Juist omdat dit een belofte van uw kant was, het staand beleid is en omdat er sprake is van een tijdelijke situatie? Dan mag toch een helpende houding van het college verwacht worden? Wij wijzen in dit verband nog eens op uw regierol.
 2. De vereniging geeft aan telkenmale, achteraf met nieuwe eisen te worden geconfronteerd als het gaat om de tijdelijke wijziging omgevingsvergunning.
  a. Klopt het dat u en/of de ODDV de vereniging steeds met nieuwe eisen confronteert
  b. Bent u met ons van mening dat doordat u een vereniging met zulke grote opgaven confronteert het de vereniging opnieuw steeds moeilijker maakt?
  c. Bent u het met ons eens dat na alles wat er al gebeurd is, dit verzoek eigenlijk onevenredig veel, teveel, van een vereniging vraagt? Zeker omdat het gaat om een tijdelijke situatie?
  d. Ondanks het feit dat in het algemeen de kosten voor een omgevingsvergunning voor de aanvrager zijn en tegemoetkoming een precedent zou kunnen scheppen, bent u alsnog bereid deze vereniging tegemoet te komen in de kosten? Tenslotte, deze vereniging heeft het steeds ‘zelf-zelf-zelf’ gedaan. Na alles wat er gebeurd is, is een geste vanuit het college goed te verantwoorden vindt Lokaal Belang.
 3. Dan het voorgestelde accommodatiebeleid en bijlage 2 in het bijzonder.
  a. Wat is de reden dat u de Zandhappers een negatief oordeel toebedeelt over ‘ontmoeting en inclusie’? Waar is dat concreet op gestoeld? Welke criteria precies?
  b. Waarom zouden de Zandhappers geen aandacht hebben voor ontmoeting en inclusie?
  c. Is er met de Zandhappers gesproken over hun invulling van ontmoeting en inclusie binnen hun vereniging?
  d. Is er met de andere beoordeelde verenigingen gesproken over hun invulling van ontmoeting en inclusie binnen hun verenigingen?
  e. Gezien hun sociale activiteiten, hun verenigingsleven, hun verantwoordelijke rol als het gaat om sportief gedrag, ook naar de omgeving, is het college bereid deze ‘min’ ten aanzien van ‘ontmoeting en inclusie’ te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
  f. Wat is de reden dat de vereniging op voorhand voor multifunctionaliteit een ‘min’ ontvangt?
  g. Is er met de diverse sportverenigingen overleg geweest om te bezien of het mogelijk is om samen met de diverse sportverenigingen die een huisvesting zoeken, te werken aan een gezamenlijke oplossing? Zo nee, waarom niet? Er is tenslotte op 7 juli 2021 een motie 6 aangenomen, mede door LB ondertekend, die nadrukkelijk aandacht vraagt voor huisvestingsproblemen van sportverenigingen in relatie tot het overgebleven stuk grond op de Hanzeweg-Zuid van 40.000 m2. Zo ja, zijn de Zandhappers actief betrokken in dit overleg? Zo nee waarom niet?
  h. Bent u bereid om de ‘min’ als het gaat om multifunctionaliteit te heroverwegen?
 4. Wij zijn teleurgesteld in het besluit van de meerderheid van de raad met betrekking tot de motie aangaande milieueffecten en geluidsoverlast en het minder snel honoreren van huisvestingsvraagstukken van sportverenigingen, want: Wij hebben ten tijde van de bespreking nadrukkelijk gewaarschuwd voor het negatieve effect op het huisvestingsvraagstuk van de Zandhappers. Juist ook vanwege het feit dat ook zij verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzaamheidsontwikkelingen.
  a. Erkent u het negatieve effect van deze aangenomen motie voor de Zandhappers?
  b. Bent u met ons van mening dat na de hele geschiedenis dit een nieuwe klap is voor de vereniging?
  c. Om nog een andere reden is Lokaal Belang verbaasd en teleurgesteld. De meerderheid van de raad heeft ingestemd met een ‘’positieve grondhouding ten aanzien van een railterminal als een gewenste ontwikkeling in de gemeente’’ wat circa 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar extra oplevert (dat is nog exclusief groei en overslag maar wel inclusief de toename van fijnstof en stikstof…). Bent u het met ons eens dat als u (het was uw raadsvoorstel) een positieve grondhouding heeft ten aanzien van een railterminal, toch tenminste een positieve grondhouding zou moeten hebben aangaande het bestaan van de Zandhappers en ze creatief, dienend en helpend tegemoet moet treden?


Wij vragen u vriendelijk u tot het uiterste in te spannen de vragen voorafgaande aan de commissie te beantwoorden. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken, Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 18 februari 2022
Foto: De Veluwse Zandhappers


1 Onder andere:
10-11-2021 Amendement LB beleidstoevoeging voor sportaccommodaties in de knel (verworpen) 06-10-2021 Motie (LB) eerlijk en transparant afwegingskader bij huisvesting (verworpen)
09-12-2020 Amendement (LB) verduidelijking APV t.a.v. crossen i.h.k.v. de Zandhappers (verworpen)
07-07-2020 agenderingsverzoek Memo huisvesting sportverenigingen i.h.k.v. de Zandhappers
21-10-2019 schriftelijke vragen LB inzet huisvesting de Zandhappers
25-06-2019 rondvraag commissie te maken kosten voor onderzoek door de Zandhappers

2
06-10-2021 Motie (Pro98, SGP, CDA, CU met steun van BI) (aangenomen) Initiatieven met meer geluidsoverlast en milieuvervuiling minder snel honoreren

3
26-11-2021 Communicatieverslag Gemeente-ODDV-ZH maart 2020-november 2021 (in overleg opvraagbaar)

4
08-06-2021 Mail gemeente > de Zandhappers “Natuurlijk zullen we met jullie en een mogelijke bezwaarmaker in gesprek gaan voor we gaan handhaven om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden waardoor jullie kunnen blijven zitten op de plek.”

5
25-01-2022 Antwoorden schriftelijke vragen VVD

6
07-07-2021 Motie (CU, BI, SGP, LB) gebruik resterende grond maatschappelijke functies zoals sportaccommodaties (aangenomen

 

 

Lees verder

1500 helikoptervluchten per jaar naast Schaffelaarsebos? LB stelt schriftelijke vragen

17-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de komst van een helikopterterrein-helihaven nabij het Schaffelaarsebos en nabij de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst.

Onlangs is de fractie van Lokaal Belang ter ore gekomen dat er mogelijk een helikopterluchthaven-helihaven nabij het Schaffelaarse bos en de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst gerealiseerd gaat worden.
Uit de informatie die Lokaal Belang ontvangen heeft blijkt dat deze helihaven op het adres Wesselseweg 23 in Barneveld gepland is en dat de voorbereidingen daartoe al getroffen zijn. Tevens begrepen wij dat het gaat om een commerciële ‘helihaven’ waarvan jaarlijks 1.500 vluchten zullen aankomen en vertrekken.  

Bij het vernemen van dit plan sloeg ons ongeloof om in verbijstering nadat wij begrepen dat er al serieuze gesprekken plaatsgevonden hebben voor het realiseren van deze helihaven en dat de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn. Het kan toch niet waar zijn dat er in naast de windmolens met hun welbekende overlast en een railterminal die 80.000 extra vrachtwagenbewegingen per jaar gaat opleveren, nu óók een helihaven gaat komen met het daarbij behorende vliegverkeer boven Barneveld dorp en de omliggende dorpen? Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat er vergaande plannen zijn om een zogenaamde ‘helihaven’ te realiseren op het adres Wesselseweg 23 in Barneveld waarvan jaarlijks 1.500 vluchten zullen vertrekken en aankomen?
 2. Is het college het met ons eens dat het zeer onwenselijk is een soort van helikopter luchthaven te ontwikkelen op slechts tientallen meters grenzend aan het Schaffelaarse bos en op enkele honderden meters daar waar de wijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst beginnen?
 3. Is het college het met ons eens dat deze helihaven een directe aanslag is op de rust van de inwoners van de wijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst de andere wijken die getroffen gaan worden door overvliegende helikopters én de rust van mens en dier die genieten van en leven in het Schaffelaarsebos?
 4. Is het bekend wat de komst van een helihaven voor consequenties heeft voor de hoeveelheid fijnstof en stikstof in de nabijheid van deze helihaven bij 1.500 vluchten?
 5. Is een verdere toename van fijnstof en stikstof in een gemeente die op dit gebied al onder druk staat in uw ogen verstandig?
 6. Nu heeft de meerderheid van de raad ingestemd met het verhogen van de geurnormen omdat er gebouwd moet worden nabij agrarische bedrijven. Moeten we dan straks ook de geluidsnormen verhogen als we de wijk Norschoten en wellicht ook andere (nieuwe) wijken willen uitbreiden?
 7. De komst van zoveel helikoptervluchten brengt tevens een veiligheidsrisico mee in geval van een ongeval. Is het in de ogen van het college verantwoord om, los van de onwenselijkheid ervan, een helihaven zo dicht bij een woonwijk en benzinestation te positioneren?
 8. Wij vernamen dat er sprake is van een commerciële helihaven. Wat betekent dit in de praktijk?
  Gaat het om vluchten naar andere helihavens of naar luchthavens? Wordt het gebruikt voor werkverkeer of voor commerciële rondvluchten?
 9. Indien onze informatie klopt, waarom is deze locatie in het vizier? Uw college heeft plannen om windmolens en een railterminal in onze gemeente mogelijk te maken en nu is er ook sprake van de komst van een helihaven? Naast vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen veroorzaakt door de railterminal en de o.a. geluidsoverlast van windmolens, moeten we nu ook gaan vrezen voor het verstoren van de rust in de lucht door de mogelijke komst van een helihaven?
 10. Is het college het met ons eens dat er hier een streep getrokken moet worden indien deze plannen serieus zijn? Voor Lokaal Belang is de komst van een helihaven onbespreekbaar. De leefbaarheid voor onze inwoners staat boven de commerciële belangen van een helihaven-ondernemer.
  Wij hopen dat het college dit met ons eens is?
 11. Bent u bereid om naast de beantwoording van de vragen spoedig doch uiterlijk voor het einde van uw bestuursperiode een uitgebreidere memo op te stellen over uw visie op heliluchthavens in de gemeente Barneveld? Deze willen we dan bespreken in een eerstvolgende commissievergadering.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

17 februari 2022

foto: heliflight.nl (niet het bedoelde bedrijf aangaande de vragen)

 

Lees verder

Interview (Barneveldse Krant) met LB-er Mona Tamaela

17-02-2022

Interview met Mona Tamaela, nummer 6 op de kieslijst van Lokaal Belang
Gepubliceerd in de Barneveldse Krant 16 februari 2022
auteur: Freek Wolff
Foto: Pauw Media


‘Hij gaf me een tweede kans'

Ze verdiende haar sporen als secretaresse bij meerdere bedrijven en staat relatief fris ten opzichte van de politiek. Mona Tamaela (55) staat zesde op de verkiezingslijst van Lokaal Belang en hoopt dat ze kans maakt op een zetel in de gemeenteraad. De Molukse opvoeding gaf haar een goede basis voor het leven, vindt de Barneveldse.

U bent geboren in opvangkamp De Biezen tussen Lunteren en Barneveld, waar veel personen van de eerste generatie Molukkers kwamen te wonen. Kon uw familie snel wennen?

,,Mijn opa regelde heel veel voor het Molukse volk, omdat hij tot de weinige mensen behoorde die goed Nederlands sprak. Ik ben supertrots op hem dat hij dingen als geboorteaangiftes kon regelen met de burgemeester van Barneveld, zodat de bewoners niet naar de gemeente Ede hoefden. In Barneveld zijn er overigens nog maar twee mensen van de eerste generatie in leven. Mijn opa heeft er ook voor gezorgd dat op de Barneveldse begraafplaats een Moluks gedeelte kwam. En van alle Molukse wijken in Nederland, is Barneveld de enige die dat heeft. Ik ben megatrots op die man!”

Hoe omschrijft u de Molukse opvoeding die u kreeg?

,,Ik kom absoluut uit een warm nest. Ik heb één broer en we konden alles met onze ouders bespreken, maar wel met de afspraak dat dit binnen de muren van ons huis zou blijven. De opa en oma van mijn moeders kant waren er ook altijd bij. De familieband is heel waardevol. Elk jaar hebben we nog een neven- en nichtendag, dat is één groot feest. Thuis spraken we Maleis, maar zette je één stap buiten de deur dan werd er gewoon Nederlands gesproken. We moesten ons aanpassen aan deze samenleving en verder geen gezeur. Ik ben tot nu toe nog nooit naar de Molukken geweest, ook al kan ik daar prima bij familie terecht. Ik heb daar blijkbaar weinig behoefte aan.”

Wat vonden uw ouders belangrijk voor uw leven?

,,We kregen de Molukse normen en waarden mee. Respect hebben voor anderen en goed luisteren. Dat is voor mij weleens een uitdaging, omdat ik soms mijn mening er iets te snel uit flap. Meestal kom ik daar dan wel op terug en zeg ik sorry, dat ik te snel was met mijn reactie. Ik vind het ook fijn als mensen dat in mijn richting doen.”

IN COMA Bent u kerkelijk opgevoed?

,,Ja. Ik ben belijdend lid van de Moluks Evangelische Kerk, al ga ik niet elke zondag naar een dienst. Ik geloof absoluut. We bidden en danken voor het eten. Voordat ik naar bed ga, bid ik tot de Heer en dank ik Hem dat ik gezond de dag door mag brengen. Ook in de ochtend doe ik dat. Dat is geen ritueel, maar een oprecht gebed. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, dat is me ingeprent.”

Uw persoonlijke geloof kwam van pas toen u solliciteerde bij het Nederlands Dagblad, vermoed ik?

,,Ja, daar heb ik twaalf jaar gewerkt. Ik weet nog dat ze me wilden aannemen, maar dat ze onderling stevig over mij vergaderden, omdat ik geen lid van de vrijgemaakt gereformeerde kerk was. Toen heb ik gezegd dat ik belijdend lid van de Molukse kerk was en donders goed wist wat er in de Bijbel staat. Die man stond met zijn mond open naar me te luisteren en daarna werd ik aangenomen. Ik heb respect voor alle kerken, maar er is maar één Heer. Ik geloof op mijn manier.”

Geeft het persoonlijke geloof u kracht?

,,Ja. Ik zeg altijd dat ik een jaar jonger ben als mensen naar mijn leeftijd vragen. Want in 1993 heb ik een verkeersongeluk gehad en lag ik vijf dagen in coma. Daar zat ook mijn verjaardag tussen. Het is gelukkig allemaal goed gekomen. Ik had een zwaar hersenletsel en mijn lever was beschadigd, maar ik ben er niet als een kasplantje uitgekomen. Als je zoiets meemaakt, sta je stil bij het feit dat de Heer blijkbaar plannen met me had. Hij gaf me nog een tweede kans.”

Het leven is blijkbaar kostbaar in uw ogen. Hoe kijkt u naar een thema als euthanasie?

,,Als je gelovig bent, kun je eigenlijk geen euthanasie plegen, want je mag niet voor eigen rechter spelen. Maar als je erg ziek bent en veel pijn hebt, wat dan? Dat vind ik echt heel ingewikkeld en moeilijk. Bij sommige onderwerpen liggen de antwoorden niet voor het oprapen.”

Gelooft u in een leven na de dood?

,,Ja, want toen ik uit mijn coma kwam, stond er een vriendin naast mijn bed. Haar moeder was vier jaar voor die tijd overleden en het eerste wat ik spontaan tegen haar zei was: ‘Je moet de groeten van je moeder hebben en het gaat goed met haar’. Ik kon me dat later niet meer herinneren, maar die vriendin zei dat ik dit gelijk heb gezegd.”

Inspireert het geloof u om een liefdevol en sociaal persoon te zijn? En hoe kijkt u aan tegen goed en kwaad?

,,Ik heb geleerd om mensen te helpen als dat kan. Dat probeer ik nog steeds, ook in mijn werk. Ik sta afdelingshoofden bij met raad en daad. Hierbij is het belangrijk dat je goed overlegt en ik wil mensen zoveel mogelijk vriendelijk te woord staan. Goede communicatie is het allerbelangrijkste.”

U was secretaresse bij het Nederlands Dagblad en werkte daarna bij bedrijven als Shell en Tennet. De laatste vier jaar bent u in dienst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Utrecht. Is dit een nuttige organisatie in uw ogen? Ook als het gaat om alle suiker die producenten blijkbaar aan heel veel verpakt eten toevoegen? En kan de politiek daar niks aan doen?

,,Het gaat bij dit bedrijf om de veiligheid van ons eten. Dat is goed voor de mens en de samenleving. Ik vind het een heel leuke organisatie en mag niks over de werkwijze zeggen, want daar heb ik voor getekend.”

FRISSE GROEP Was u altijd al geïnteresseerd in de politiek?

,,Dat is ontstaan. Dick van Rheenen was in Barneveld vele jaren actief in de politiek en ik ken hem heel goed. Hij was de grondlegger van Burger Initiatief (B.I.) en vroeg me om mee te doen met deze lokale partij. Zo ben ik als lijstduwer de politiek ingerold. Toen Lokaal Belang opgericht werd, belden ze me om mee te helpen. Het is een hele frisse groep mensen.”

Waarom gaf u hier de voorkeur aan en klopte u niet aan bij een landelijk bekende partij?

,,Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Bij Lokaal Belang is een grote diversiteit aan mensen. Er zijn evenveel mannen als vrouwen, kerkelijk en niet-kerkelijke leden, progressieve en conservatieve personen. We hebben veel respect voor elkaar en luisteren goed naar elkaar. We willen alles voor de samenleving doen. 

Ik sta op de zesde plek van de verkiezingslijst, terwijl de fractie momenteel vier zetels in de gemeenteraad heeft. Ik wil niet te hoog van de toren blazen, maar ik zou het erg leuk vinden als ik nu in de raad kan komen. Dan word ik in het diepe gegooid en dat vind ik wel spannend, want ik heb nog geen commissies gevolgd. Dus mocht het gebeuren, dan heb ik wel als voorwaarde gesteld dat ik goed begeleid wordt.”

Voor welk onderwerp zou u zich graag willen inspannen?

,,Wat mij aan het hart gaat is de culturele sector. Daar wil ik me graag voor inzetten. Zo weet ik dat het slecht gaat met het Oude Ambachten en Speelgoed Museum in Terschuur. Ik hoop in die hoek veel werk te kunnen verzetten en ben blij dat de horeca weer langer open kan blijven. Ik woon midden in het centrum van Barneveld en vind het leuk dat ik hier weer wat geroezemoes hoor. Ik ben ook bestuurslid van de Oranjestichting. We konden natuurlijk al twee jaar geen Koningsdag organiseren. Daarom hopen we dat we het dit jaar wel kunnen vieren, want het is zo sneu voor de bevolking.”

NAT KING COLE Welk liedje schiet u het eerst te binnen, ook vanwege de mooie tekst?

,,Dat is ‘Mona Lisa’ van Nat King Cole, want dat zong mijn vader vroeger altijd voor mij. Ik ben opgegroeid met jazzmuziek. Thuis luisterden we ook veel naar zangers als Frank Sinatra. Zelf vind ik ook artiesten als Lenny Kravitz geweldig.”

Dan zie ik ineens twee lijntjes die je misschien aan elkaar kunt knopen. Want Lenny Kravitz sluit zijn concerten vaak af met zijn iconische doorbraaksong ‘Let love rule’. Kun je zeggen dat je vader met ‘Mona Lisa’ indirect in jouw richting liet weten dat hij heel veel van je hield?

,,Absoluut! Mijn vader kwam plotseling te overlijden toen ik zelf in Italië op vakantie was. Mijn oom belde me op met deze boodschap, terwijl ik juist naar het liedje ‘Michel’ van Anouk luisterde. Wanneer ik dit nu weer hoor, associeer ik het met dat verdrietige bericht. Dat is dan niet leuk. Dan hoor ik natuurlijk veel liever ‘Mona Lisa’. Mijn broer en ik zijn heel liefdevol opgevoed. Er was altijd tijd voor een knuffel en een dikke kus. Aan de kant van mijn vader waren er in de familie heel veel jongens en bijna geen meisjes. Daarom voelde ik me heel speciaal en werd ik erg verwend. Maar ik denk niet dat ik daar slechter van geworden ben, al weet ik niet wat anderen van mij vinden natuurlijk. Ik kan af en toe stevig uit de hoek komen, maar ben ook heel lief.”

Freek Wolff (Barneveldse Krant)

Lees verder

Standpunt LB Veluwehal: Behoud het sociale hart van Barneveld

13-02-2022

Behoud het sociale hart van Barneveld
Lokaal Belang is een voorstander van ieder realistisch en goed idee dat de dorpskernen mooier en beter maakt. Echter, de sloop van de Veluwehal als sociaal hart van Barneveld is dat in de ogen van Lokaal Belang niet. En zeker niet nu. Dit centraal gelegen en toegankelijke sociale hart, als ontmoetingsplaats voor vele mensen met hun diverse activiteiten zoals jongeren en senioren, is waardevol en moet behouden blijven.
Ook in het kader van het tegengaan van eenzaamheid.

De VVD vindt het  ‘’verouderd en niet meer passend op de huidige locatie’’. In plaats daarvan moet er ‘’elders’’ een nieuw sportcomplex komen met 3 hallen, de modernste voorzieningen en een showzaal.

Aan de heftige reacties van 2018 hebben we gezien dat dit voor veel mensen een ingrijpend plan is.
Dat vindt Lokaal Belang nog steeds. De Veluwehal is nog niet afgeschreven. Daarbij hebben er tussen 2010 en 2015 grote renovaties aan de Veluwehal plaats gevonden, is asbest verwijderd en heeft het complex een nieuw uiterlijk gekregen. Sloop zou kapitaalvernietiging van zo’n 4 miljoen euro betekenen en dus het onzorgvuldig omgaan met belastinggeld. Lokaal Belang wil juist weloverwogen omgaan met belastinggeld van inwoners; een gedegen financieel beleid dus. Dat is dit niet.

Verder is dat ‘’elders’’ volstrekt onzeker. Waar moet dit dan komen? Is dit dan goed en makkelijk bereikbaar voor met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn? Een centrale ligging is juist belangrijk. En wat kosten de grond en dat complex wel niet?

Daarbij, er zijn andere prioriteiten bv. de oostelijke rondweg die we heel hard nodig hebben en de inzet op een mogelijke verhuizing van o.a. veevoederfabriek Rijnvallei uit het centrum van Barneveld.
Hier zijn 1000 woningen te ontwikkelen. Daarmee verdwijnt óók een industrieel gebouw uit ons dorpscentrum. Dat is 2x winst. We zijn blij dat regio Amersfoort dit ook opgepikt heeft. De kansen hiervoor zijn dus groter.

Maar hoe dan ook; dit ondoordachte plan komt te vroeg, het zorgt voor kapitaalvernietiging, het goed toegankelijke sociale hart verdwijnt en het is zeer onzeker wat ervoor terugkomt en wat de belastingbetaler daarvoor moet betalen.

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB defecte openbare toiletten Voorthuizen en Barneveld

08-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande defecte openbare toiletten in zowel Voorthuizen centrum als Barneveld centrum.

Lokaal Belang is op 29 januari jl. haar verkiezingscampagne begonnen in Voorthuizen centrum. Tijdens gesprekken werden wij er door verschillende Voorthuizenaren op geattendeerd dat het enige openbare toilet in Voorthuizen centrum al lange tijd buiten gebruik is. Bij navraag bij enkele marktkooplieden kregen wij eveneens de reactie dat dit het geval is en dat zij dit al vaker hebben aangekaart bij de officiële instanties maar dat er nog niets mee gedaan is. Tevens kregen wij te horen dat ook het enige openbare toilet in Barneveld centrum ook al langere tijd buiten gebruik is. Uiteraard heeft Lokaal Belang de proef op de som genomen en het resultaat, foto’s van het openbare toilet in Voorthuizen en het openbare toilet in Barneveld, zijn bijgevoegd. Beide toiletten zijn buiten gebruik. Conclusie: De gemeente Barneveld waar per jaar 450.000 toeristische overnachtingen zijn en vele tienduizenden dagjesmensen komen om onze winkelcentra te bezoeken, heeft op dit moment geen openbare toiletten.

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Op 6 april 2021 heeft wethouder van Dalen tijdens een rondvraag over dit onderwerp toegezegd dat “Er een monteur is bij geweest maar het probleem nog niet is opgelost maar dat er actie wordt ondernomen”. Onze vraag: Welke actie is er tussen 6 april 2021 en heden ondernomen om deze problemen op te lossen?
 2. Wat is de reden dat het tot op heden niet gelukt lijkt te zijn deze toiletten weer te laten functioneren?
 3. Het college besteedt veel tijd, geld en aandacht voor het promoten van onze gemeente. Go Barneveld is daar een voorbeeld van. Is het college het met ons eens dat een schoon, niet door graffiti ondergekliederd en bovenal goed werkend openbaar toilet een basisbehoefte is die wij niet alleen onze inwoners (zeker diegene met maag- en darmproblemen), maar ook onze vele gasten die Voorthuizen en Barneveld komen bezoeken, moeten kunnen aanbieden?
 4. Is het college het met ons eens dat er direct actie ondernomen moet worden om: a. de technische problemen op te lossen en b. het openbaar toilet in Voorthuizen van graffiti te ontdoen en wellicht op korte termijn een beter locatie te zoeken? Nu is het openbare toilet ver weg in een donker hoekje van het Smidsplein weggestopt.
 5. Kan het college ons toezeggen dat in de toekomst echt adequaat en dus snel wordt opgetreden indien onze openbare toiletten defect zijn?
 6. En tot slot, is het college het met ons eens dat een goed werkend en gratis openbaar toilet hoort bij een gemeente die wil uitstralen dat onze gasten welkom zijn?

  Vriendelijke groeten,

  Namens de fractie van Lokaal Belang,
  Mijntje Pluimers-Foeken
  Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma 2022

05-02-2022


Vol trots en optimisme de verkiezingen in
Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma 2022

Vol trots en optimisme presenteert Lokaal Belang haar verkiezingsprogramma!
Een stevig programma, 14 hoofdstukken voor de 10 prachtige dorpen die onze gemeente rijk is. Een programma dat haar fundament kent in waarden van onze partij; betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Ons werk wordt door deze waarden gestuurd.

Dat begint met een hoge mate van betrokkenheid van Lokaal Belang bij de samenleving.
Wij zijn er, niet alleen in woorden, maar met name in daden. Wij luisteren, verdiepen ons inhoudelijk en zetten zaken in gang. Dit alles met als doel kansen en kwaliteit voor onze samenleving te vergroten. Dat is onze dagelijkse meetlat, dat is de spiegel waarin wij kijken, dat bepaalt ons handelen. En het belang van die samenleving, daar gaat het om; úw lokale belang.

En wat betekent dit voor u?
Geïnteresseerd in een bepaald thema?
Bekijk ons programma per hoofdstuk: Programma 2022

Meer weten over onze plannen in uw dorp?
Bekijk dit op uw eigen dorpenpagina via de link https://www.lokaal-belang.com/dorpen


Verkiezingsprogramma voor mensen met dyslexie
Heeft u dyslexie? Wij vinden het belangrijk dat ook voor u het programma toegankelijk is.
Speciaal voor u het verkiezingsprogramma in een speciaal lettertype wat makkelijker leest.
U vindt dit eveneens op de pagina Programma 2022.
Wij danken Sander Mulders voor zijn hulp om dit programma in dit lettertype te kunnen presenteren.

Wij wensen u veel leesplezier!

Vragen? Neem contact met ons op.

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang: gratis parkeren Barneveld-centrum?

04-02-2022

Gratis parkeren in het centrum van Barneveld klinkt als een sympathiek idee, heel gastvrij, goed voor de consument en dus goed voor de winkeliers en andere ondernemers daar.
Toch vindt Lokaal Belang dit geen goed idee. 
Werknemers in het centrum, denk aan werknemers van het gemeentehuis of uit het winkelgebied, zijn vaak als eerste ter plaatse en nemen voor de rest van de dag de gratis parkeerplekken in. Daarnaast zullen treinreizigers die vanaf Barneveld-Centrum reizen, de gratis parkeerplaatsen in het centrum al vroeg in gebruik nemen en  zijn dus de hele dag bezet. De zgn. langparkeerders.

Een bescheiden vergoeding per uur, zoals dat nu het geval is, zorgt ervoor dat parkeerplaatsen vrij blijven voor mensen die komen winkelen en genieten in de horeca en dus de lokale economie stimuleren. 
Zo gesteld is het dus juist zinvol voor de ondernemers om een kleine parkeervergoeding in rekening te brengen. Wij dragen het winkelcentrum en haar ondernemers een warm hart toe en willen dat zij behouden blijven voor het centrum. Op de Vetkamp hebben we een prima faciliteit voor langparkeerders. 

Maar is nog iets dat meespeelt: Omdat Lokaal Belang een gedegen financieel beleid voorstaat is de opbrengst van het parkeergeld niet onbelangrijk. Vrijstelling van parkeergelden zou dus betekenen dat dit een gat in de begroting zou veroorzaken die dan op een andere wijze gedicht moet worden. Parkeren mag geen melkkoe worden, maar de opbrengst van de parkeergelden komt tevens ten goede aan de samenleving en dat vindt Lokaal Belang waardevol. Lokaal Belang ziet uit naar de nieuwe parkeervisie, die voor dit voorjaar is aangekondigd. Een innovatievere manier van parkeergeld innen kan er toe leiden dat de slagbomen bij diverse parkeerplaatsen verdwijnen. Ook controle door BOA’s zou niet nodig moeten zijn als we het parkeer- en controlebeleid moderniseren. BOA’s moeten er primair zijn voor de openbare orde en veiligheid.

Lokaal Belang vindt gratis parkeren een gastvrij gebaar naar de consument, maar er kleven ook nadelen aan, zoals langparkeerders. Kortom, betaald parkeren, ja. Maar het kan wel een beetje moderner en efficiënter.
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname NK tegelwippen en vergroenen in de gemeente

02-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het NK tegelwippen en vergroenen in de gemeente.

Hoe meer groen, hoe beter, wat Lokaal Belang betreft. Goed voor het welzijn van mensen, goed voor de kwaliteit van de lucht (zuivering van fijnstof, opname van stikstof), productie van zuurstof, maar ook een middel tegen wateroverlast, verdroging en hittestress. Daarom vindt Lokaal Belang het in een tijd waarbij het zorgzaam omgaan met de aarde gelukkig steeds meer aandacht krijgt, mede omdat steeds meer groen dreigt te verdwijnen, elke redelijke gelegenheid moet worden aangegrepen te vergroenen en bestaand groen te behouden. Lokaal Belang schenkt en plant ieder jaar rond Boomfeestdag een boom in de gemeente Barneveld om ook een bijdrage te leveren aan deze vergroening. Hoe mooi zou het zijn als veel meer mogelijkheden worden aangrepen, door gemeente en inwoners samen, om te vergroenen.

Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het initiatief NK-tegelwippen, dat ook dit jaar weer plaatsvindt (van 21 maart t/m 31 oktober). Vorig jaar was dit een groot succes en deden vele gemeenten mee. Helaas niet de gemeente Barneveld. En dat vinden wij jammer, omdat op 11 november 2020 op vragen van Pro98 nog toegezegd werd de suggestie voor deelname aan dit NK, mee te nemen. Tot op heden hebben we er niets meer over gehoord. Maar er is een nieuwe kans! Er wordt opgeroepen om met zoveel mogelijk gemeenten mee te doen en gemeenten kunnen zich ook via de organisatie gemakkelijk aanmelden ( https://nk-tegelwippen.nl/ ). Op de site is heel veel informatie te vinden, ook voor gemeenten. Er wordt helder uitgelegd hoe het een en ander in elkaar zit en er worden inspirerende tips gegeven om dit project tot een succes te maken. Er zijn ook geen kosten verboden aan deelname. Lokaal Belang wil heel graag dat de gemeente Barneveld dit jaar wel meedoet.
 

“Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid én draagt het bij aan meer biodiversiteit.”

 

 1. Bent u het met ons eens dat dit een mooie en laagdrempelige manier is om te vergroenen en de gemeente daarmee klimaatbestendiger te maken?
 2. De gemeente Barneveld kent een subsidieregeling ‘regenwater vasthouden’, waarmee o.a. ingezet wordt op ontharden van tuinen. Is het college met ons van mening dat deelname aan het NK-tegelwippen een extra stimulans kan geven om gebruik te maken van deze regeling en het tevens een goed middel is om onttegelen weer eens onder de aandacht te brengen bij onze inwoners?
 3. Bent u bereid zich zo spoedig mogelijk bij dit initiatief aan te melden?
 4. Bent u bereid daarvoor een actieve campagne te starten richting inwoners?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Geef inwoners een stem: Lokaal Referendum

30-01-2022

Vertrouwen en draagvlak
Lokaal Belang vindt het vertrouwen van de overheid in haar eigen inwoners het startpunt voor een gezonde onderlinge relatie. Betrokken inwoners zijn namelijk tot heel veel bereid om hun steentje bij te dragen aan hun leefomgeving. Daar heeft Lokaal Belang heel veel waardering voor. Inwoners zijn ook heel goed in staat zich in een dossier te verdiepen en een inhoudelijke bijdrage te leveren. Het is daarom erg belangrijk dat de gemeente serieus en inhoudelijk luistert naar de inwoners en daadwerkelijk wat met hun inbreng doet. Het is tenslotte hun leefomgeving en daarom weten zij als beste wat zich daar afspeelt. Dit geldt in het bijzonder voor plannen die een ingrijpende invloed hebben op hun directe leefomgeving. Lokaal draagvlak of het gebrek daaraan moet zeer serieus genomen worden. Zeker bij moeilijke, gevoelige kwesties is het van belang om als overheid deze begrijpelijke emoties van inwoners te proberen te begrijpen.
Een Lokaal Referendum vindt Lokaal Belang een uitstekend instrument im de mening van inwoners in kaart te brengen.

Lokaal Referendum
Een op de drie gemeenten heeft een referendumverordening. Een referendum is een democratisch instrument waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over een politieke kwestie. In de afgelopen tien jaar zijn er 36 lokale referenda gehouden in Nederland. De gemeente Barneveld kent (nog) geen referendumverordening. Daarmee missen onze inwoners een belangrijk instrument in de gereedschapskist van democratische middelen. Een actieve en goedwerkende democratie vereist betrokkenheid van inwoners. Een lokaal referendum betrekt meer groepen inwoners bij de besluitvorming van de gemeenteraad en kan daarnaast ook draagvlak creëren voor zorgen bij belangrijke politieke beslissingen/besluiten. Het lokaal referendum zorgt daardoor voor grotere legitimiteit en vertrouwen in de lokale democratie. Een referendum kan er bovendien voor zorgen dat kiezers actief deelnemen aan het publieke debat of zaken die volgens hen van maatschappelijk belang zijn. Lokaal Belang wil daarom een referendumverordening waarbij het mogelijk is een referendum te organiseren op initiatief van zowel inwoners als de gemeenteraad. Daarnaast wil Lokaal Belang de mogelijkheid bieden om wanneer een referendum door de gemeenteraad geïnitieerd wordt, de vraagstelling kan bestaan uit verschillende antwoorden of oplossingsrichtingen in plaats van de keus voor of tegen. Dat laatste doet recht aan de complexiteit en samenhang van besluiten waarbij het moeilijk is om de antwoorden plat te slaan tot een simpel ja of nee.

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang zondagsopening winkels

30-01-2022

Standpunt Lokaal Belang m.b.t. Stelling Barneveldse Krant zondagsopening winkels

“Het wordt tijd dat het in Barneveld, net als in omliggende gemeenten, mogelijk wordt om op zondag winkels te openen.”

Lokaal Belang is een politieke partij gestoeld op de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn veel LB’ers als privépersoon lid van een kerkelijke gemeenschap of die dat niet zijn. Hiermee willen wij zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien.

In onze idealen zien wij een gemeente die er is voor ál haar inwoners. Lokaal Belang ziet graag dat dit brede spectrum van de Barneveldse samenleving gediend wordt. In onze idealen zien wij dus een gemeente die ruimte biedt aan dat brede en gehele spectrum.
Het is dus geen “meeste stemmen gelden”, maar meer “voor ieder wat wils”.

Dat betekent dat er op zondag respect is voor de zondagsrust en tevens voor mensen die activiteiten op zondag willen ontplooien zoals cultuur, sport en horeca. Wat betreft de winkelopening op zondag is dit binnen Lokaal Belang geen onderwerp van discussie en leeft de behoefte ook niet. Wij vinden dat deze wens om te beginnen vanuit ondernemers zou moeten komen en vooralsnog is deze wens nog niet tot de gemeenteraad gekomen.

Deze wens kan op termijn ontstaan. Vervolgens is een lokaal referendum een uitstekend instrument om de mening van onze inwoners met betrekking tot de winkelopening op zondag te peilen. Het lokale referendum staat voor de tweede keer in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Een referendum over winkelopening op zondag is niet nieuw. Onze buurgemeente Ede heeft 6 jaar geleden via een lokaal referendum haar inwoners gevraagd wat zij daarvan vonden. Naar aanleiding van de uitslag van dit referendum zijn de winkels daar in sommige dorpen gesloten en in sommige dorpen op zondag open.

De vraag is niet wat Lokaal Belang van dit onderwerp vindt, maar wat onze inwoners en ondernemers van hiervan vinden.
Daarom is een lokaal referendum een goed instrument om het draagvlak in kaart te brengen.

Lees verder

Schriftelijke vragen Lokaal Belang noodfonds ondernemers

28-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang een schriftelijke vraag aangaande een Noodfonds voor ondernemers.

Sinds 13 november 2021 zijn er door de landelijke overheid zware maatregelen doorgevoerd waardoor ondernemers en instellingen opnieuw te maken kregen met minder of geen inkomsten. Daar zijn uiteraard ook ondernemers uit de gemeente Barneveld hard door getroffen. Ondanks het feit dat er sinds vorige week een aantal versoepelingen zijn doorgevoerd, bereiken Lokaal Belang berichten dat een aantal ondernemers in onze gemeente het erg zwaar hebben. De reserves zijn op, er kan geen geld meer geleend worden bij financiële instanties en het zal nog maanden duren voordat er weer gespaard kan worden en er positieve cash stromen zijn. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat een lokale overheid alles doet wat mogelijk is om ondernemers in de breedste zin van het woord die hulp nodig hebben, te helpen om daarmee ondernemingen te behouden. Dat is ook goed voor het behoud van werkgelegenheid en goed voor de ondernemer die buiten haar of zijn schuld getroffen is door de laatste lockdown of de consequenties van coronamaatregelen.

Steeds meer gemeenten in Nederland bieden ondernemers en instellingen noodfondsen aan met steunmaatregelen om de getroffen ondernemers te ondersteunen.

Lokaal Belang denkt daarbij aan het verstrekken van leningen van maximaal Euro 15.000,-. Dit moet een renteloze lening zijn voor de duur van vier jaar.

De groep ondernemers die aanspraak kan doen op het noodfonds is te omschrijven als:

 • Gevestigd in de gemeente Barneveld
 • Ondernemers die geen beroep doen op de TOZO-uitkering, kredietverstrekking of de Bbz (besluit bijstand zelfstandigen)
 • Ondernemers die geen financiële reserves hebben. Het spaargeld is minder dan Euro 10.000,-
 • Ondernemers die aannemelijk kunnen maken dat de covid-crisis de oorzaak is van hun financiële problemen.

1. Lokaal Belang vraagt het college of het college het met Lokaal Belang eens is dat het een goede zaak zou zijn een bedrag beschikbaar te stellen voor het verstrekken van leningen op grond van bovengenoemde criteria?

Indien dit het geval is zal Lokaal Belang alle partijen uit de gemeenteraad uitnodigen om een gezamenlijke motie in te dienen bij de komende raadsvergadering om e.e.a. mogelijk te maken.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Mijntje Pluimers
 

Barneveld, 27 januari 2022

Lees verder

Lokaal Belang presenteert met trots de kieslijst GR 2022

26-01-2022


Top 10: Stabiel, ervaren, nieuw talent en helft man-vrouw

Vol trots presenteert Lokaal Belang haar kieslijst met 50 kandidaten. Lokaal Belang groeide en bloeide de afgelopen jaren. En daar zijn wij trots op. Van al die Lokale Belangers hebben de leden maar liefst 50 kandidaten geselecteerd voor de kieslijst. De leden stelden deze onlangs per acclamatie vast. Een lijst die zich kenmerkt door stabiliteit, continuïteit en plaats voor nieuw talent. Lokaal Belang gaat met deze kieslijst vol optimisme de gemeenteraadsverkiezingen in. Lokaal Belang is verder trots op goede verhouding man-vrouw; in de top 10 zelfs 50-50%.
 

 1. Al eerder werd de lijsttrekker, huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers gekozen. Zij heeft zich de afgelopen jaren met verve ingezet voor een eerlijke, transparante politiek waarbij echt geluisterd wordt naar inwoners. Daarnaast heeft zij zich o.a. ingezet voor het voorkomen van de plaatsing van windmolens, behoud van groen en bomen en de aanpak van drugsoverlast.
   
 2. Met Jan Willem van den Born, ondernemer, raadslid met veel ervaring. Hij heeft zich met succes ingezet voor meer goedkopere woningen in onze gemeente, een goed ondernemersklimaat en schone lucht voor de samenleving.
   
 3. Raadslid, tevens campagneleider Gert Hein Kevelam uit Garderen; hij heeft zich inzet voor leefbaarheid in de kleinere dorpen zoals een verbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Daarnaast zet hij zich in voor behoedzaam en verstandig financieel beleid.
   
 4. Met raadslid Marleen Blankenburgh heeft Lokaal Belang ervaring, kennis en kunde in huis op het gebied van verkeer, goede en veilige wegen. Zij heeft zich bijvoorbeeld vol overgave ingezet voor een veiligere Kuntzelaan, Mercuriusweg en veiligheid rondom scholen.  
   
 5. Voorthuizenaar, huidig raadscommissielid Sjoerd van Amerongen heeft zich ingezet voor de belangen van dorpen en een goede communicatie met Plaatselijk Belangen en Wijkplatforms. Ook zet hij zich in voor biodiversiteit, natuur en dierenwelzijn.
   
 6. Nieuw talent met Mona Tamaëla, een zeer betrokken inwoner en actief binnen de Oranjestichting, Theater op het zand en de Ballonfiësta. Zij wil zich vol overgave inzetten voor cultuur, de leefbaarheid van en sociale samenhang in de dorpen zoals door evenementen.
   
 7. Jong talent heeft een plek; Stefan Velt (28) uit Barneveld, betrokken Barnevelder,
  op 7. In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen het HRM en heeft veel oog en aandacht voor het welzijn van en zorg voor mensen en goede dienstverlening, zeker voor hen die deze zorg en aandacht nodig hebben. Daarnaast wil hij een fijn woon- en leefklimaat voor iedereen.
   
 8. Nadeche van Veen (31) een zeer actieve en betrokken ‘Terbroekse’, is ook een nieuw jong talent van Lokaal Belang. Geschoold als juridisch medewerker en psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling bij jongeren, waar zij zich met hart en ziel voor wil inzetten.
   
 9. Nog meer nieuw talent is nieuwkomer Ingrid Lether, biologe uit Voorthuizen. Zij heeft hart voor natuur en dieren en heeft zich heel actief ingezet op het gebied van milieu en duurzaamheid, ook als lid van het burgerforum van de RES.
   
 10. Op 10 raadscommissielid Maurice Marsman die zich heeft ingezet voor ruimte en groei van sportverenigingen en cultuur. Ook gezonde overheidsfinanciën hebben zijn aandacht zoals het beperken van lokale belastingen.


Verderop in de lijst Robin Kinsbergen uit Voorthuizen die zich sterk maakt voor de horeca en evenementen, Randy Wilbrink, landbouwdeskundige die zich inzet voor een gezonde leefomgeving zonder windmolens, Herna van Dronkelaar en Ivonne Koster; zeer betrokken bij groen in de gemeente. René Oosterom, uit Veller, Barneveld, met grote betrokkenheid bij veiligheid en verkeer, maakt ook onderdeel uit van de lijst. En verder, Lokaal Belangers van het eerste uur, Terbroekers Erik van den Born en Harry Buitink, met hart voor kleine dorpen, hun inwoners en activiteiten die de sociale samenhang versterken. En zo vele anderen!

Lijstrekker Mijntje Pluimers: “Wat een top team heeft Lokaal Belang! Dit is het lokale belang, het belang van de samenleving. Wij gaan positief en met volle kracht en energie weer 4 jaar voor die samenleving aan de slag!”

 

Foto: Pauw Media
Vormgeving: J. van Beusekom

 

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang: Behoud het Schaffelaartheater

24-01-2022


Alles van waarde is weerloos
Afgelopen week verscheen het verkiezingsprogramma van SGP. Daarin lazen wij het volgende:

 • Het theater moet zelf het hoofd boven water houden.
 • Geen steun voor theaterprogramma’s en activiteiten op zondag.
 • De naam Schaffelaartheater moet vervangen worden door een naam die de lading beter dekt.
 • Omwonenden moeten een belangrijke stem krijgen in het doorgaan van evenementen.

Lokaal Belang is een politieke partij gedreven door de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn vele Lokale Belangers als privé persoon lid van bijvoorbeeld een kerkelijke gemeenschap. Hiermee willen wij maar zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien. In onze idealen zien wij een gemeente voor ons die er is voor al haar inwoners. Het is dus geen ‘meeste stemmen gelden’ maar meer ‘voor ieder wat wils’.
Wij wonen op de Veluwe in een gemeente met een christelijke identiteit. Dat is goed, daar zijn we blij mee. Maar dat is niet het enige wat onze gemeente is. SGP komt aan de wortels van ons theater en evenementen. Hier past het, wat Lokaal Belang betreft, niet om het aanbod te verschralen en de voorzichtig weer uit hun schulp komende evenementenorganisaties de nek om te draaien. Hier moeten wij pal staan en duidelijk zeggen: dit gaan we niet doen beste SGP.

Mijntje Pluimers, lijsttrekker en fractievoorzitter:
“Het Schaffelaartheater heeft een bijzondere plek in de samenleving van de gemeente Barneveld. Het theater is het culturele hart van de gemeente Barneveld, gedragen door o.a. vele vrijwilligers die cultuur en het theater een warm hart toedragen. De discussie over het Schaffelaartheater kent een lange en intensieve geschiedenis. Er is een besluit genomen over de bestuursvorm, de rol van de gemeente en de daarbij behorende subsidie. Het Schaffelaartheater verdiende rust en duidelijkheid en heeft dat toen ook gekregen.

Dat de SGP kennelijk de coronacrisis en de aankomende verkiezingen gebruikt om de positie van het Schaffelaartheater opnieuw ter discussie te stellen, is in de ogen van Lokaal Belang onbegrijpelijk. Dit is een klap in het gezicht van al die mensen die zich de afgelopen jaren met hart en ziel voor dit Schaffelaartheater hebben ingezet en van al die mensen die van het theater genieten en hebben genoten. Wij zouden graag zien dat de SGP het Schaffelaartheater zou respecteren en accepteren. En dat het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers zonder onzekerheid mag blijven bestaan en kan functioneren, zodat velen van cultuur kunnen genieten. Dat alles is van grote waarde en dat koesteren wij.”


Lokaal Belang heeft over deze kwestie een filmpje gemaakt. Zie hieronder.


 

Lees verder

Lokaal Belang start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek

20-01-2022

LB start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek
Lokaal Belang start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. met een flyeractie in Stroe en Kootwijkerbroek.
Gert Hein Kevelam, campagneleider van Lokaal Belang: “Lokaal Belang heeft de afgelopen 4 jaar niet stilgezeten en is niet het soort partij dat plotseling, vlak voor de verkiezingen, opeens actief gaat worden met het uitdelen van spiegeltjes en kraaltjes. Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en aan de weg getimmerd met activiteiten op straat, het uitdelen van flyers door ons team, investeringen in de samenleving zoals bomen, eenzame ouderen en waardevolle organisaties zoals de Wereldwinkel. En daarnaast laten wij, iedere week weer opnieuw, op sociale media van ons horen wat onze inzet is geweest, waar wij voor staan en vragen wij aandacht voor belangrijke thema’s.

Daarom vinden wij het belangrijk om de campagne 2022 te starten met een politiek actueel thema wat er echt toe doet. In dit geval vragen wij aandacht voor de komst van een railterminal op de Harselaar, Barneveld, waar wij ons grote zorgen over maken. Een railterminal in Barneveld zorgt namelijk voor vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen in onze gemeente. Dan is de groei en de overslag nog niet meegerekend. Dit zorgt voor enorme druk op onze toch al overvolle wegen.

Daarnaast vreest Lokaal Belang veel sluiperkeer via Stroe en Kootwijkerbroek indien er file staat op de A1 tussen Stroe en Knooppunt Hoevelaken, wat nog weleens het geval is. Dit sluipverkeer zal via N800 Stroe-Kootwijkerbroek-Harselaar gaan kiezen voor de route Wolweg, Kootwijkerbroekerweg, Veluweweg en Wesselseweg naar de railterminal op de Harselaar.

Lokaal Belang staat voor een goed ondernemersklimaat. Echter, de economie van onze gemeente is al goed en sterk en kan prima zonder een railterminal die meer nadelen dan voordelen gaat opleveren. Overvolle wegen zijn slecht voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze inwoners en ondernemers. Nog meer vrachtwagens betekent overigens ook nog meer fijnstof en stikstof in de lucht die al niet al te best is. Kortom, een belangrijk thema waar Lokaal Belang de aandacht voor vraagt.

Dat gaan wij de komende tijd ook doen in álle andere dorpen met diverse thema’s die er in het dagelijks leven van mensen toe doen. Daarvoor zitten wij in de raad; opkomen voor hun belang. En, zoals iedereen dat van Lokaal Belang gewend is, gaan wij serieus om met deze belangrijke thema’s die spelen en van grote invloed zijn op de leefbaarheid van onze inwoners. Zo hebben wij ons onlangs als enige partij in de gemeenteraad ingezet voor het behoud van het Pastoriebos in Voorthuizen en zien wij dat er geen draagvlak is voor de komst van mega-windmolens op Harselaar, vlakbij Zeumeren. Daarnaast is behoud van groen ontzettend belangrijk en willen wij via een lokaal referendum onze inwoners echt een stem geven.

Wij hebben er zin in! Lokaal Belang beschikt over een groot team en dat is fijn. Vele handen maken de komende weken licht werk. De flyers zullen binnenkort in alle brievenbussen van Stroe en Kootwijkerbroek vallen. Binnenkort presenteert Lokaal Belang haar kieslijst en het verkiezingsprogramma waarin wij op een aantal van deze thema’s volop zullen ingaan. Er valt dit jaar namelijk wat te kiezen in de gemeente Barneveld! Uw belang, Lokaal Belang.”

20 januari 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake fietspaaltjes Veller

20-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ongewenst autoverkeer en daardoor onveiligheid op het fietspad in Veller als gevolg van het neerklappen van de fietspaaltjes.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van klachten van meerdere bewoners van de wijk Veller, met name van omwonenden rond de fietsoversteek ter hoogte van de Vellerselaan. Sinds een aantal weken zijn de fietspaaltjes op deze plek niet meer in gebruik, maar neergeklapt, met als reden dat er dan makkelijker gestrooid kan worden. Het fietspad waar deze paaltjes zich op bevinden, is een veelgebruikte route, een hoofdfietsroute voor o.a. scholieren. Dat dit fietspad en specifiek de locatie kruising met de Vellerselaan, meegenomen wordt in de strooiroute is dan ook zeer begrijpelijk en toe te juichen; daar is ook geen discussie over. Echter, deze paaltjes staan er in principe niet voor niets. Blijkbaar is de verleiding groot om, zodra er geen paaltjes staan, een stukje fietspad te pakken en zo de weg af te snijden richting de Vellerselaan. Er zijn meldingen van auto’s, bestelbusjes en er is zelfs een vrachtwagen gesignaleerd op het deel van het fietspad bij de Dorkinglaan. Deze klachten werden bij navraag bevestigd door de coördinator van Buurtpreventie Veilig Veller. Inwoners ervaren dit als heel onveilig.

Het gebruik van het fietspad als (auto)rijbaan is een bekend fenomeen in Veller en inherent aan de wijkindeling. Om dit ongewenste gedrag tegen te gaan zijn op diverse strategische plekken fietspaaltjes geplaatst en deze zijn op dit moment gewoon in gebruik; deze paaltjes worden dus niet verwijderd tijdens de wintermaanden. Waarom gebeurt dit dan wel bij de oversteek Vellerselaan? Juist op een plek waar al zoveel over te doen is geweest en een herinrichting nodig was t.b.v. de verkeersveiligheid. Auto’s op het fietspad maken het onoverzichtelijker en dat ook nog eens tijdens de donkerste maanden van het jaar. De veiligheid van fietsers, maar ook van spelende kinderen, is nu dus weer in het geding. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een maatregel die er is om veiligheid te vergroten (tegengaan gladheid) er vervolgens toe leidt dat op hetzelfde moment onveiligheid juist toeneemt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het feit dat er klachten zijn van bewoners uit Veller m.b.t. misbruik van de situatie nu de fietspaaltjes neergeklapt zijn?
 2. Het betreft nieuwe stalen paaltjes, die met een sleutel neer- en opgeklapt kunnen worden. Wat is de reden dat voor deze paaltjes is gekozen en niet voor paaltjes die (alleen) overrijdbaar zijn door hulp- en strooidiensten, zoals eerder voor de herinrichting van de oversteek Vellerselaan het geval was?
 3. Wat is het beleid van de gemeente Barneveld m.b.t. fietspaaltjes tijdens de strooiperiode en hoe wordt de lengte van deze periode bepaald?
 4. Is er op deze locatie een alternatieve, creatieve manier van strooien mogelijk waarbij de paaltjes ‘gewoon’ kunnen blijven staan? Want dat zou toch de meest ideale oplossing zijn. Het is bovendien de enige locatie in Veller waar dit nu speelt. Dan moet maatwerk toch mogelijk zijn. Graag een toelichting.
 5. Zo niet, is het college dan bereid in overleg met Buurtpreventie Veilig Veller, het wijkplatform en de wijkagent te zoeken naar een acceptabele oplossing? Bijv. zeer tijdelijk (alleen tijdens vorst en/of verwachting van vorst) de paaltjes neerlaten, inzet op bewustwording, handhaving of een combinatie.
 6. Wanneer worden beide paaltjes in Veller naar verwachting weer opgeklapt? Is het college bereid voorrang te geven aan de uitvoering hiervan?


Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan met de meldingen van deze inwoners. Wij willen hierbij benadrukken, dat dit een jaarlijks terugkerend probleem dreigt te worden wat wij erg graag willen voorkomen. Wij willen verkeersveiligheid voor onze inwoners.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang pleit voor verbetering positie en kansen sociale huurder

15-01-2022

LB pleit voor verbetering positie en kansen sociale huurder
Iedereen moet een fijne woning kunnen betrekken; huur of koop. Zeker voor mensen met een kleine beurs heeft de overheid een plicht de omstandigheden optimaal te laten zijn, zodat ook zij een redelijke kans maken op een betaalbare woning. De Woningstichting speelt hierin ook een belangrijke rol waarvoor wij veel waardering hebben.

In de afgelopen dagen kwam Lokaal Belang ter ore dat de sociale huurwoningen in het ‘Kloezeman-plan’ in Garderen niet door de woningstichting zijn aangekocht. Toen Lokaal Belang op onderzoek uitging, bleek dat de woningen voor een hoge prijs waren aangeboden waardoor deze woningen voor de Woningstichting nooit rendabel te maken zijn. Nu worden ze aangeboden en waarschijnlijk aangekocht door beleggers. Dit is, hoewel voor Lokaal Belang heel onwenselijk, geheel volgens de thans geldende ‘Doelgroepenverordening wonen Barneveld’ en dus niet aan de ontwikkelaar te wijten noch aan de woningstichting.

Verder zoekend constateerde Lokaal Belang dat dit geval niet op zichzelf staat maar dit steeds vaker plaatsvindt. De gemeente geeft het contingent aan sociale huurwoningen in een plan aan. Het is vervolgens aan de ontwikkelaar om er uit te komen met de woningstichting. In het verleden was de ontwikkelaar wel haast veroordeeld deze woningen aan de woningstichting te verkopen omdat er geen andere gegadigden waren. Doordat we in de gemeente Barneveld een instandhoudingstermijn van 10 jaar hanteren (de periode dat een sociale huurwoning ook daadwerkelijk een sociale huurwoning is met daarbij behorende huurprijs) is het voor beleggers interessant deze termijn ‘uit te zitten’, na 10 jaar de huur boven de huursubsidiegrens te tillen en het huis leeg door te verkopen aan de hoogste bieder. Wat Lokaal Belang betreft om vele redenen een zeer onwenselijke situatie. Het aandeel sociale huurwoningen neemt hierdoor af. Tenslotte, elke sociale huurwoning die onder de huidige verordening uitgegeven wordt, zal op een te korte termijn geen sociale huurwoning meer zijn. Daarom is er, zeker in deze tijd, sprake van urgentie en de wens om dit probleem op te lossen.

Door nu de instandhoudingstermijn fors te verhogen naar 40 jaar (zoals ook Nijkerk afgelopen najaar heeft gedaan) kunnen we deze praktijk stoppen. Voor de Woningstichting is dit geen probleem, zij hanteerden toch al een termijn van 40 jaar, hebben zij ons bij navraag bevestigd. De Woningstichting en daarbij dus de sociale huurder, wordt hiermee erg geholpen. Tenslotte, iedereen, dus ook beleggers, dienen zich aan deze nieuwe, hogere norm te houden. Vandaar dat Lokaal Belang initiatief neemt door middel van het indienen van een motie vreemd aan de agenda.

Al met al wil Lokaal Belang graag een verbetering van de positie van mensen die een sociale huurwoning nodig hebben. Lokaal Belang vindt dat een overheid daartoe verplicht is.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB sluiting consultatiebureau Garderen

12-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het voornemen het consultatiebureau in Garderen te sluiten.

Via Medisch Centrum Garderen kwam ons ter ore dat het Consultatiebureau in Garderen gesloten wordt. Waarna ouder en kind voor deze voorziening doorverwezen zullen worden naar Kootwijkerbroek. Dit voornemen is blijkbaar in een dusdanig stadium dat een vertegenwoordiger van VGGM zelfs al gevraagd heeft om ontbinding van het huurcontract. In een schrijven aan Medisch Centrum Garderen wordt gesproken over “een besluit dat in gezamenlijkheid genomen is met de gemeente Barneveld”. Lokaal Belang schrikt hiervan. Inwoners van kleinere kernen in onze gemeente moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeente een beleid voert waarbij er getracht wordt basisvoorzieningen zoveel als mogelijk te behouden; zeker in kleine kernen. En, zeker een gemeente die (gechargeerd) in al haar beleidsstukken rept over “dichter bij de burger” past het niet een dergelijke voorziening te sluiten. En was het niet uw wens om een dorpenbeleid 2.0 te ontwikkelen met als doel samen te werken met de diverse kernen? Vreemd is het dan wel dat de belangrijkste stakeholder, namelijk Plaatselijk Belang Garderen, via via moet vernemen dat het Consultatiebureau op het punt van sluiten staat. Daarnaast is het expliciet beleid van de Provincie om in te zetten op de leefbaarheid in kleine kernen.

Wij begrijpen dat op dit moment al doorverwijzing naar Kootwijkerbroek plaatsvindt vanwege Coronamaatregelen. Dit blijkt zo ‘goed’ te bevallen dat dit structureel moet worden, aldus VGGM. Lokaal Belang vraagt zich af voor wie dit dan zo goed bevalt. Het antwoord laat zich raden. Maar voor autoriteiten zal centralisatie altijd goed bevallen; trek deze lijn door en we zullen met al onze voorzieningen in Amsterdam eindigen.

Er is na 11 jaar uitstel eindelijk weer een begin van bouwactiviteit in Garderen, uitholling van voorzieningen zal de aantrekkingskracht van Garderen op jonge gezinnen niet vergroten. Integendeel. Het lijkt Lokaal Belang daarom van groot belang te zorgen voor een goed basisvoorzieningenniveau; zoals een consultatiebureau, een bibliotheekvoorziening en voldoende woningbouw. Het doel van het consultatiebureau is het bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen; zeer waardevol vinden wij.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Kunt u het voornemen om het consultatiebureau in Garderen te sluiten bevestigen?
 2. Klopt het dat de gemeente hier een actieve rol in speelt of tenminste heeft ingestemd met dit voornemen?
 3. Kunt u aangeven wat uw concrete rol hierin is geweest? Graag een opsomming in tijd, activiteiten én overwegingen/standpunten?
 4. Ziet u een consultatiebureau als een basisvoorziening waarbij het zeer wenselijk is dat deze op beperkte afstand van inwoners aanwezig is?
 5. Hoe verhoudt dit besluit zich tot het dorpenbeleid 2.0 en de inzet voor de leefbaarheid in kleine kernen?
 6. Bent u met ons bezorgd over verdere uitholling van de voorzieningen in Garderen?
 7. Bent u daarnaast met ons bezorgd over de leefbaarheid van Garderen?
 8. Bent u bereid de sluiting van het consultatiebureau in Garderen te heroverwegen en alles op alles te zetten uw invloed aan te wenden deze sluiting tegen te gaan? Wellicht zelfs in samenwerking met de Provincie?

Wij verzoeken u de vragen separaat te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam


Barneveld, 12 januari 2022

Lees verder

Geef lokale ondernemer de ruimte om te ondernemen!

03-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de mogelijke ruimte voor lokale ondernemers om te ondernemen.

Lokaal Belang vindt het na bijna twee jaar, bijna ondragelijk om te zien en te horen wat ondernemers overkomt. Al even bereiken ons signalen van lokale ondernemers (zowel in de Retail, de horeca als dienstverlenend zoals kappers) dat het water ze ‘over’ de lippen staat. Privé spaargeld moet bijvoorbeeld (weer) worden aangesproken om het hoofd enigszins boven water te houden. De huidige lockdown is de zoveelste harde klap die ondernemers in heel Nederland, dus ook hier in de gemeente Barneveld, te verwerken krijgen. Extra schrijnend als ondernemers zien hoe in de ons omringende landen er wel veel mogelijk blijkt, waarbij Nederlanders hun geld uitgeven. Als reactie op de situatie hield bijvoorbeeld de kappersbranche op donderdag 30 december jl. in heel Nederland demonstraties tegen het coronabeleid. Kappers vinden dat zij niet of onvoldoende worden gecompenseerd en lieten zich op deze dag op ludieke wijze zien en horen, 'binnen de daarvoor gestelde coronaregels’.  

Onze gemeente kenmerkt zich door een uitstekend en krachtig ondernemersklimaat, de MKB-vriendelijkste gemeente van de Provincie Gelderland. En dat al jaren op rij. Daar zijn we trots op. Ook onze gemeente worstelt met de gevolgen van de coronamaatregelen. We zien een gemeente die ondernemers een hart onder de riem wil steken met warme woorden, maar ook die de lokale cadeaukaart, samen met ondernemers, succesvol onder de aandacht heeft weten te brengen. We werden zelfs regionaal nieuws (Omroep Gelderland)! Geweldig.
Lokaal Belang hecht heel veel waarde aan bruisende winkelcentra en wil deze erg graag behouden.
En achter iedere winkel of ondernemer zit een mens van vlees en bloed, met een gezin, kinderen, een huis met vaste lasten. Dat is óók ‘essentieel’! Daar moeten wij als lokale overheid oog voor hebben en ons daar waar mogelijk voor inzetten.
Lokaal Belang is continu met ondernemers in gesprek. Zoals bijvoorbeeld mei vorig jaar waarbij wij meerdere ondernemers bezochten en in gesprek gingen om te horen op welke wijze zij met de mogelijkheden omgingen en wat wij nog konden betekenen.

Toch horen wij ook geluiden dat ondernemers zich minder gehoord, gezien en geholpen voelen. Bijvoorbeeld in het kader van handhaving, ‘meten met twee maten’, meedenken, meehelpen en compensatiemogelijkheden. Nu realiseren wij ons zeer goed dat bij een dergelijke crisis, waarbij de maatregelen veelal vanuit het Rijk komen, de mogelijkheden van de gemeente beperkter zijn.

 1. a. Wij hebben begrepen dat enkele ondernemers vorige week een gesprek wilden met de Burgemeester, maar dat dit niet mogelijk zou zijn geweest in verband met reces. Klopt dit?
  b. Reces is voor ieder mens goed en dat gunnen wij iedereen, maar bent u het met ons eens dat, ook tijdens reces, er altijd een eindverantwoordelijke namens het college van B & W aanwezig moet kunnen zijn om bij dringende kwesties in gesprek te gaan? In dit geval mogelijk de locoburgemeester.
  c. Kunt u aangeven of diegene die namens het college piketdienst had, dit verzoek tot een gesprek heeft ontvangen? Hoe is dit verlopen?
  d. Is er inmiddels een afspraak gemaakt met een vertegenwoordiger van het college van B & W en de betreffende ondernemers?
  e. Bent u bereid om, naast deze ondernemers, ook breder kader in overleg te gaan met ondernemers(verenigingen) (en eventueel brancheorganisatie INretail) om samen en binnen de maatregelen, oplossingen te vinden zodat ondernemers meer ondernemingsmogelijkheden krijgen?
   
 2. Wij krijgen signalen dat ondernemers ervaren dat de regels te strikt zouden worden nageleefd.
  Wat is uw beeld hierbij?
   
 3. Zijn er mogelijkheden om, uiteraard binnen de kaders, creatiever om te gaan met de maatregelen, zodat ondernemers lucht en ruimte krijgen om op een veilige manier te ondernemen?
   
 4. Wij horen van ondernemers dat er pandeigenaren zijn die een gebaar maken als het gaat om de huur. Daar zijn wij heel blij mee en waarderen wij zeer. Toch zijn er ook vele pandeigenaren die dat niet doen. Is er op enige wijze een mogelijkheid dat de gemeente in gesprek gaat met pandeigenaren en ze te motiveren een geste te doen door tijdelijk een lagere huur te vragen?
   
 5. Is de Burgemeester bereid om in het eerstvolgende Veiligheidsberaad een dringend, nadrukkelijk en warm pleitbezorger te zijn van het verruimen van de mogelijkheden voor alle ondernemers per 15 januari a.s.? Daarbij zien wij graag ook de mogelijkheid van het op een veilige manier openen van de zaak. Wij verzoeken u daar met een stevig verhaal te komen en te staan voor uw ondernemers.
   
 6. Mocht blijken dat de ondernemingen (Retail, horeca en dienstverlening) vanaf 15 januari nog steeds de zaak gesloten dienen te houden en ook in het kader van het gebrek aan een goede compensatieregeling vanuit het Rijk:
  Zijn er tijdelijke financiële noodmaatregelen mogelijk die ruimte aan lokale ondernemers geven (daar waar redelijk, billijk en juridisch correct) om ze te compenseren als het gaat om gemeentelijke heffingen dan wel lasten of anderzins? Mocht dit niet kunnen dan zien wij graag andere mogelijkheden onderzocht of deze verlichting voor onze lokale ondernemers (en hun gezinnen) zou kunnen plaatsvinden. Wij doen hierbij een beroep op uw creativiteit en welwillendheid.
   
 7. Zijn er nog andere maatregelen vanuit de gemeente denkbaar om de lokale ondernemers te ondersteunen?


Vanwege het dringende karakter verzoeken wij u nog deze week de vragen intern te bespreken en de mogelijke acties met gezwinde spoed in gang te zetten.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 3 januari 2022

UPDATE: Fractievoorzitter Mijntje Pluimers is mede naar aanleiding van de vragen, uitgenodigd door A1Mediagroep om dindag 4 januari 21:00 uur in gesprek te gaan met o.a. ondernemers. Luister hier


Foto:
Ter illustratie een ondernemer uit Putten die op ludieke wijze aandacht probeert de vragen voor het leed van Nederlandse ondernemers. Uiteraard realiseren wij ons dat dit photoshop is.
Bron: https://www.facebook.com/Beadare/ 

Lees verder

4 jaar Kuntzelaan - Overzicht inzet Lokaal Belang

21-12-2021

De Burgemeester Kuntzelaan...een dossier dat zich al jaren voortsleept en waar echte oplossingen die echt helpen, niet worden gerealiseerd. Vanavond, dinsdag 21 december 2021, 19:30 uur praten inowners, de gemeenteraad en het college met elkaar. Kijk mee. Mede op indringend verzoek van Lokaal Belang. Wij schreven een brief aan de agendacommissie (die vergaderingen plant, organiseert en samenstelt) en gelukkig is deze avond gekomen. Wat Lokaal Belang Betreft is de maat echt vol. De dringende oproep uit de samenleving mogen we niet negeren. Dat deden en doen we ook niet, al 4 jaar zetten we ons in voor een veilger Kuntzelaan/. Al 12x eerder vroegen wij indringend om maatregelen:

 1. 20 augustus 2018: schriftelijke vragen
  Lokaal Belang constateert dat er tot op heden niets aan de situatie veranderd is en dat maatregelen te lang op zich laten wachten. Wij vinden de berichten echter dermate zorgelijk dat wij sterk willen aandringen op het meteen treffen van aanvullende en relatief eenvoudige maatregelen die de veiligheid per direct zouden kunnen verbeteren.
  Verzoek om:
  - ​overzicht van klachten en ongelukken
  - versnelling proces en uitvoering maatregelen
  - verkeerslichten te overwegen
  - attentieverhogende maatregelen
  - kleine aanpassingen middengeleider fietspad

  Antwoorden college (samenvatting):
  - We vinden het niet nodig; het heeft geen meerwaarde.
  - We willen een onrustig wegbeeld voorkomen.
  - We vinden het tegenstrijdig met de uniforme uitstraling van de oversteken.
  - We willen effecten van de te nemen maatregelen afwachten.
  Link met vragen en antwoorden:
   
 2. 15 januari 2019: commissie bestuur Verkeersveiligheidsmonitor
  Niet alle ongevallen worden geregistreerd, daardoor hebben we geen compleet beeld.
  Verkeerssituaties zijn daarnaast niet altijd in een oogopslag helder.
  Tevens wordt getracht om met de uitkomst het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid -sneller dan voorheen- aan te laten sluiten bij de trends en ontwikkelingen. 
  Hierbij vraagt Lokaal Belang om:
  - Meer aandacht voor tijdelijke, eenvoudig uit te voeren maatregelen in afwachting van de uiteindelijke aanpak vanuit het GVVP.
  - aandacht voor gedrag van fietsers zoals hoge snelheid door elektrische fietsen, pedelecs.
  - inrichting 30 km kan, maar dan moeten ook dergelijke fietsers zich daaraan houden.
   
 3. 3 april 2019: commissie samenleving Verkeersveiligheid Burg. Kuntzelaan
  Uit de analyse van het onderzoeksbureau Megaborn blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid. Daarnaast is de relatie met de hoeveelheid autoverkeer belangrijk. Dat werd min of meer als beoordelingscriterium aangegeven (zie vervolg 8 april). Conclusie van Lokaal Belang is dat helaas ondanks goede bedoelingen weg verkeerd is ingericht. Het echte probleem wordt weer niet aangepakt; het blijft onoverzichtelijk.
  Verzoek om:
  - inzetten van verkeerslichten
  - maatregelen die overzicht vergroten
  - snelheidsdisplays permanent inzetten
  - verbeteren verlichting
   
 4. 8 april 2019: schriftelijke vragen
  Conclusie LB is dat er sprake is van urgentie voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de veiligheid. Lokaal Belang is van mening dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende zijn om deze complexe en gevaarlijke verkeerssituatie echt veiliger te maken. Deze situatie kan geen dag uitstel meer krijgen.
  Aanbeveling uit onderzoek: ‘Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren’
  Er bleek inderdaad dat de verkeersintensiteit niet is afgenomen, oftewel op grond van deze analyse zouden verkeerslichten dan zeker een optie moeten zijn.
  Verzoek om:
  - verkeerstellingen doen
  - noodverkeerslichten plaatsen
  - permanente verkeerslichten overwegen
  - evaluatie Kuntzelaan met spoed af te ronden en niet verder vertragen.
  Antwoorden college (samenvatting):
  - We gaan niet heroverwegen.
  - Verkeerslichten hebben niet als doel duidelijkheid te creëren maar zorgen er wel voor dat verkeersdeelnemers niet zelf hoeven te beoordelen over oversteken mogelijk is.
  - Wij zien onvoldoende noodzaak voor het plaatsen van verkeerslichten.
  Link met vragen en antwoorden:
   
 5. Juni 2019: Motie ingediend bij Kadernota
  in samenwerking met het CDA
  Verzoek om:
  - Uit het oogpunt van veiligheid voor de automobilisten, fietsers en voetgangers op de gehele Burgemeester Kuntzelaan noodzakelijke aanpassingen door te voeren, met dien verstande dat de weg zodanig wordt ingericht dat het daadwerkelijk veiliger wordt. Waarbij de oplossingsrichtingen ‘verkeerslichten’ of ‘fietsers uit de voorrang’ tot de mogelijkheden behoren.
  Uitslag: LB, CDA: voor      SGP, CU, Pro98, BI, VVD tegen> Verworpen
   
 6. 30 oktober 2019: commissie grondgebied
  Lokaal Belang vindt de houding van het college niet te begrijpen; waarom zo eigenwijs?
  Verzoek om:
  - Test met verkeerslichten i.p.v. het fietspad verleggen.
  - Duidelijkheid voor alle verkeersdeelnemers, geen lapmiddelen meer.
  - Veel betere verlichting.
  - Geen uitstel meer van evaluatie, zorgt tevens voor vertraging maatregelen.
   
 7. 13 november 2019: Moties bij begroting
  Motie 1 verkeerslichten:
  in samenwerking met CDA, VVD, BI
  - Binnen het bestaande budget geld vrij te maken en op zeer korte termijn een proef te houden met betere verlichting en verkeerslichten bij de oversteek Nieuwstraat, waarbij de mobiele drempels verwijderd worden;
  - De raad in kennis te stellen van de uitkomsten van deze proef;
  - de resultaten mee te nemen in de evaluatie, zodat er een goede afweging kan plaatsvinden.
  Uitslag: LB, CDA, VVD, BI: voor     SGP, CU, Pro98: tegen > Verworpen

  Motie 2 evaluatie Kuntzelaan:
  in samenwerking met CDA, VVD, BI, Pro98
  - Met voortvarendheid de evaluatie van de gehele Kuntzelaan uit te voeren en de raad uiterlijk in januari 2020 te informeren over de uitkomsten hiervan;
  - In afwachting van deze evaluatie de geplande maatregel, zijnde de aanpassing van fietspad/trottoir ‘on hold’ te zetten.
  Uitslag: allen voor > Aangenomen
   
 8. 21 januari 2020: rondvraag commissie bestuur
  Naar aanleiding van weer een ongeluk een aantal vragen:
  - Werken drempels ongevallen in de hand?
  - De maand januari is bijna ten einde; waar blijft de evaluatie?
  Na alles wat er gebeurd is, geen enkele vertraging meer.
  Antwoord college:
  - Er is geen oorzakelijk verband tussen de drempels en het ongeval.
  - De evaluatie is afgerond en in procedure gebracht en komt in februari ter kennisname naar de raad.
   
 9. 5 maart 2020: commissie grondgebied
  Bespreking evaluatie Burg. Kuntzelaan
  - Lokaal Belang vindt de stellingname van het college halsstarrig.
  - Opnieuw attenderen wij college op eerder analyse 2019 dat aanbevolen moet worden verkeerslichten te overwegen. College weigert dit.
  - Opnieuw geen plan en uitvoer van verbetering verlichting.
  - Opnieuw geen verduidelijkende signalen zoals haaietanden
  - Uit evaluatie blijkt dat de Kuntzelaan een ‘duidelijke doorstroomfunctie’ heeft en is ingericht als ‘gebiedsontsluitingsweg’. Men hinkt op 2 gedachten door het langzaam verkeer in de voorrang te willen. Moet de conclusie niet zijn dat de kaders (GVVP 2017) niet haalbaar zijn? Durft het college te heroverwegen?
  Verzoek om:
  - Nu eindelijk eens concreet door te pakken en de halsstarrigheid te laten varen en in te zetten op (test met ) verkeerslichten, betere verlichting, heroverweging inrichting.
  - Bij voorstel aan het eind vd bespreking om te wachten op de centrumvisie heeft LB aangegeven dat wij het eigenlijk heel jammer vinden dat er niet op korte termijn iets gebeurt, zoals al aangegeven. Wel blij dat we mee mogen denken bij de ‘oplossingsrichting’. Er werd toen door de wethouder gesproken over een termijn van ongeveer een half jaar. Dat was ook de conclusie van de voorzitter, “We komen er na de zomer in ieder geval weer op terug”
  - Vraag gesteld over voorrangssituatie bij de Wilhelminastraat, fietsers t.o.v. elkaar. Suggestie meegegeven: voorrang duidelijker aangeven/bv met haaientanden. Wethouder gaf aan dat te noteren en ernaar te kijken.
  Niets meer over gehoord of verbetering ter plekke gezien.
   
 10. 25 november 2020: rondvraag commissie samenleving
  Lokaal Belang stelt opnieuw de veiligheid op de Kuntzelaan ter discussie. Dit onder andere naar aanleiding van twee ongevallen.
  - Wat de stand van zaken is rond de Kuntzelaan?
  Na maart dit jaar was afspraak dit te laten rusten tot na de zomer en te behandelen bij omgevingsvisie Barneveld-centrum. Echter, de Kunztelaan is niet besproken bij deze sessie. Hoe is dit mogelijk na alles wat er gebeurd is? Dat vinden wij best jammer, zeker gezien onze wens om meer te doen dan nu, zoals bv verkeerslichten.
  Antwoord college:
  - Op dit moment staan er geen acties of fysieke activiteiten gepland op deze oversteeklocatie aan de Kuntzelaan. Afgesproken is om het verkeersgedrag te monitoren en voorlopig geen veranderingen aan te brengen.
  -Tijdens de terugkoppeling sessie met de raad over de participatie in het kader van de Omgevingsvisie Centrum zijn goede tips en ideeën aangegeven waarmee de verkeersveiligheid op deze situatie verbeterd zou kunnen worden.
  Het zijn geen nieuwere ideeën dan wat er tijdens de besprekingen met de gemeenteraad over de Kuntzelaan en deze oversteek is besproken.
   
 11. 2 november 2021: commissie bestuur in relatie tot de begroting
  Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de zin: Blz 20 ”Burgers mogen geen verkeersonveiligheid meer ervaren”
  Dat vinden wij een zeer belangrijke zin; dat betekent dat er daar waar nodig, maatregelen moeten worden getroffen.
  Vragen:
  - Geldt dit ook voor de Burg. Kuntzelaan?
  - Wat gaat het college hier concreet doen?
   
 12. 10 november 2021: Motie ingediend bij raad
  -Motie met verzoek extra budget voor verkeersveiligheid. Budget mag nu geen rol spelen bij onze motie, desnoods komt college maar met een apart raadsvoorstel.
  Uitslag: LB voor     SGP, CU, Pro98, CDA, BI, VVD: tegen > Verworpen
   
 13. 21 december 2021 extra vergadering
  Lokaal Belang en andere partijen willen op zeer korte termijn een bespreking met het college en betrokkenen zoals inwoners in gesprek. Lokaal Belang heeft daar de agendacommissie voor aangeschreven en verzoek gedaan.
  De maat is vol, vindt LB. Dit kan zo langer niet doorgaan. De samenleving smeekt om maatregelen.


 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verkeersproblematiek bij Daltonschool De Vliegeniers

16-12-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de actuele verkeersproblematiek bij Daltonschool De Vliegeniers.

De toegang naar het schoolplein van deze school is gelegen aan de Bloemendaallaan, het gedeelte tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Wethouder Rebellaan; een verbindingsweggetje dat veel gebruikt wordt, vooral door schoolgaande fietsers van het JFC, de Julianaschool en basisschool De Vliegeniers. Autoverkeer is in beide richtingen toegestaan met een maximumsnelheid van 30km/u, waar helaas niet iedereen zich aan houdt. Bovendien zijn er slechts 8 parkeerplekken bij de school, wat ons erg weinig lijkt nu de school na de fusie van 2 scholen uitgebreid is qua aantal leerlingen. Tijdens het halen/brengen van de schoolkinderen komen er zeer regelmatig gevaarlijke situaties voor door deze combinatie van hoeveelheid verkeer, soms onverantwoord rijgedrag en te weinig ruimte voor ouders/verzorgers om fatsoenlijk te parkeren of hun kinderen uit te laten stappen. Wat ons daarbij opvalt, is dat er geen sprake is van een aanduiding ‘schoolzone’.

Lokaal Belang is door een inwoner benaderd over deze problematiek en heeft contact gezocht met de school om ook hun verhaal te horen. Daaruit blijkt dat het al veel langer speelt en er al vaak bij de gemeente aan de bel is getrokken, vooral de laatste maanden vanaf augustus. Sinds de zomer, na de fusie tussen De Zandberg en Lange Voren, zijn de problemen namelijk verergerd. Helaas is er vooralsnog geen echte actie ondernomen en een oplossing is nog niet in zicht. Men maakt zich zorgen hoe lang dit nog goed gaat en dat begrijpen wij heel goed.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen veilig hun school kunnen bereiken; de verkeersveiligheid in de omgeving van een school moet op orde zijn. Als er (verkeerstechnische) verbeteringen mogelijk zijn, willen we dat dat in samenspraak met de school en omgeving opgepakt wordt. Ook deze fijne school verdient het dat er aandacht is voor hun parkeerproblematiek, zoals eerder ook bij andere scholen het geval was.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is de gemeente bekend met bovenstaande problemen, dat het erger wordt?
 2. Zo ja, wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de problemen aan te pakken?
 3. De Julianaschool groeit hard in aantal leerlingen en gaat uitbreiden. De wijk Bloemendal wordt gebouwd, waarbij de Bloemendaallaan ingepland staat als fietsroute tussen de wijk en het centrum van Barneveld. Het zal naar verwachting dan nog drukker worden met m.n. fietsverkeer.
  a. Hoe ziet het college dit in relatie tot de genoemde problematiek op het deel van de Bloemendaallaan ter hoogte van De Vliegeniers?
  b. Is het college met ons van mening dat er niet gewacht moet worden tot het drukker wordt, maar dat er nu, op korte termijn dus, dringend iets moet gebeuren gezien de hoeveelheid incidenten?
 4. Het aantal parkeerplekken bij de school (8 stuks) blijkt in de praktijk onvoldoende. Ouders staan met hun auto bij het wegbrengen/ophalen stil op de weg.
  a. Voldoet de huidige situatie met 8 parkeerplekken nog wel aan de normen?
  b. Is het een optie om, in overleg met de buurt en de school, extra parkeerplaatsen te creëren? Er ligt bijvoorbeeld een braakliggend terrein tegenover de school.
 5. Bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van een ‘schoolzone’, Kiss & Ride-zone of het instellen van eenrichtingsverkeer voor autoverkeer op dit deel van de Bloemendaallaan? Zo nee, waarom niet?
 6. Mocht dit deel van de Bloemendaallaan uitsluitend fietsroute worden, hoe wordt dan voorzien in de parkeerbehoefte en (hoe) blijft de school bereikbaar per auto?
 7. Lokaal Belang ziet graag dat er heel spoedig overleg komt tussen scholen, ouders, aanwonenden en gemeente om de problemen te bespreken, bewustwording te creëren en te komen tot een passende en concrete oplossing. De school is bezig dit zelf te organiseren. Is het college bereid toe te zeggen dat de gemeente bij dit overleg haar rol pakt en erbij aanwezig zal zijn?​


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 15 december 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen in het Pastoriebos

13-12-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in ’Het Pastoriebos’ in Voorthuizen.

Lokaal Belang is verbijsterd over de recente ontwikkelingen rondom ‘Het Pastoriebos’; een uiterst gevoelig dossier waarbij vele inwoners, lokale én landelijke organisaties zich tot het uiterste hebben ingespannen om te voorkomen dat dit unieke stukje (monumentaal) groen in het hart van Voorthuizen, verwoest zou worden. Helaas, de meerderheid van de raad besloot, zonder enige vorm van aantoonbaar draagvlak in de samenleving, te kiezen voor beton, steen en staal. Dit, terwijl het ook anders had gekund.

U als college bent, samen met de projectontwikkelaar, de kerk en aannemers, medeverantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoer van het door de meerderheid van de gemeenteraad genomen besluit. U heeft tenslotte door uw toezeggingen medewerking verleend aan de totstandkoming en uitrol van het bestemmingsplan. Men mag daarom verwachten dat een college, na alle gebeurtenissen en begrijpelijke emoties, zich tot het uiterste inspant om de gevolgen van het besluit, voorzichtig, zorgvuldig en transparant vorm te geven, zeker richting de samenleving van Voorthuizen. Ofwel, stevig regie houdt. Helaas blijkt niets minder waar. Het vertrouwen van al die betrokkenen in ‘de gemeente’ rondom de gang van zaken en de besluitvorming was al laag. Opnieuw loopt dit vertrouwen een forse deuk op. Onbegrijpelijk. En dat nu zelfs de rechter de kap van ‘Het Pastoriebos’ heeft moeten stilleggen; hoe heeft het zover kunnen komen?

Vanuit het actiecomité Behoud het Pastoriebos werden wij uitvoerig én onderbouwd op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken.

 • Op 2 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het college en een vertegenwoordiger van het actiecomité aangaande de komende werkzaamheden in ‘Het Pastoriebos’. Er zijn enkele afspraken gemaakt:
  - Vanuit het actiecomité lagen nog bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunningen ten behoeve van de kap van 30 bomen ¹ . Uit de correspondentie blijkt dat er een akkoord is gesloten dat de bezwaarschriften door het actiecomité zouden worden ingetrokken waarbij als tegenprestatie het college de ‘ondergroei’ onder de bomen zou sparen.
  - De kap van de 30 bomen zou gaan aanvangen op dinsdag 14 december 07:30 a.s. waarbij, volgens afspraak, er netjes en voorzichtig zou worden gewerkt om de waardevolle ondergroei te behouden. De afspraak was zodanig, dat om 07:30 uur eerst nog een koffiemoment met het actiecomité, de gemeente en de uitvoerders zou zijn om alles nog eens goed door te nemen.
  - Er is op geen enkel moment voor-, tijdens of na het gesprek door het college melding gemaakt van de op handen zijnde kap van, blijkt nu, 10 december.
 • De omgevingsvergunning ² van 14 oktober jl. geeft aan dat de Provincie op basis van Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming moet geven voor de kap van in totaal 59 bomen waarvan 10 bomen onderdeel zijn van de 30 bomen onder a. Die toestemming is tot op heden niet verleend. In het genoemde overleg op 2 december heeft het college aangegeven dat de Provincie geen toestemming wilde verlenen in het kader van deze omgevingsvergunning.
 • Op basis van de onder b. genoemde voorwaarde van de Wnb-toestemming van de provincie vonden de advocaat van B. van Helden en het actiecomité het niet nodig om een voorlopige voorziening aan te vragen om eventuele kap tegen te gaan. Tenslotte, men dient zich aan een dergelijke voorwaarde te houden.
 • Op vrijdagochtend 10 december begon plots de sloop van het Pastoriebos (niet zijnde de 30 bomen onder a.) waarbij van bescherming van de ondergroei overigens geen sprake was; de ondergroei is weggehaald. De uitvoerders konden geen afgegeven kapvergunning en toestemmingsverklaring in het kader van de Wnb laten zien toen daar door het actiecomité om gevraagd werd. Vertegenwoordigers van de gemeente en kerk waren hier ook bij aanwezig en maanden de uitvoerders vooral door te gaan met hun sloopwerkzaamheden, ondanks het indringende verzoek van het actiecomité te stoppen op basis van het ontbreken van Provinciale toestemming.
 • Het actiecomité heeft zich toen tot het college gewend om in te grijpen, maar die heeft daar geen gehoor aan gegeven.
 • Het actiecomité heeft vervolgens direct via hun advocaat bezwaar gemaakt bij de Raad van State (RvS) en hen verzocht de kap stil te leggen. De advocaat heeft tevens een klacht ingediend bij de Commissaris van de Koning tegen het college van B&W en de Burgemeester aangaande het niet handhavend optreden.
 • De Politie heeft de situatie, inclusief foto’s, vastgelegd.
 • De RvS heeft de kap 10 december om 13:15 uur stilgelegd.

Betrouwbare overheid

 1. Bent u met ons van mening dat, zeker op een dossier met zo een emotionele lading die raakt aan het vertrouwen in de politiek en waar polarisatie op de loer ligt, een prudente en inlevende houding op zijn plaats is?
 2. Bent u ook met ons van mening dat die verworven rechten die een omgevingsvergunning zou kunnen bieden, een eigen proactief, betrouwbaar communiceren en handelen van het college, niet in de weg staan?
 3. Bent u met ons van mening dat op basis van vraag 1 en 2 en de in de commissie- en raadsvergaderingen uitgesproken ’werken aan vertrouwen in dit dossier’ het college had moeten inzetten op het serieus nemen vd inwoners, inzet op het laten zien van vergunningen, het geven van uitleg en het handhaven waar nodig?

Bezwaarschriften en juridische gevolgen

 1. Waarom heeft u gemeend het actiecomité te moeten verzoeken bezwaarschriften in te trekken?
 2. Waarom was het intrekken van de bezwaarschriften door het actiecomité zo belangrijk voor u?
 3. Bent u zich ervan bewust dat als u inwoners verleidt om bezwaarschriften in te trekken, dit de juridische mogelijkheden van inwoners beperkt?
 4. Heeft u het actiecomité gewezen op de juridische consequenties van het intrekken van de bezwaarschiften?
 5. Was er een jurist bij het overleg aanwezig om de vertegenwoordigers van het actiecomité deze juridische gevolgen uit te leggen?
 6. Bent u van mening dat u, als sterke overheid en het actiecomité inhoudelijk gelijkwaardige partners waren in het overleg van 2 december jl.?
 7. Bent u zich er tevens van bewust dat als u voor een dergelijke werkwijze kiest, u zich als college tot het uiterste moet inspannen om de gemaakte ‘deal’ met inwoners zeer zorgvuldig na te komen en nog veel zorgvuldiger over moet communiceren? Zeker in het licht van vragen 1,2,3.
 8. Het college stelt zich in het openbaar altijd op het standpunt dat er geen uitspraken worden gedaan tijdens lopende juridische procedures. Kunt u uitleggen waarom u tijdens de lopende juridische procedures (de beroepsprocedure bij de Raad van State) in een niet te controleren overleg met inwoners, ‘deals’ sluit?

Inhoudelijke gevolgen

 1. Bent u zich ervan bewust dat er door diverse partijen beroep is aangetekend bij de Raad van State en daarnaast nog twee bezwaarprocedures lopen, waarbij dus de mogelijkheid bestaat dat het genomen besluit van 6 oktober vernietigd kan worden?
 2. Uit de stukken (Toelichting, bijlage 8 en bijlage 18) bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 6 oktober 2021 trekken wij de conclusie dat de aanvraag Wnb nog in behandeling is. Ook in de omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021, bijlage bij het gecoördineerde besluit, wordt namelijk de aanvraag Wnb bij de provincie genoemd. Daarbij wordt duidelijk gesteld dat er pas begonnen mag worden met het uitvoeren van het plan als er toestemming is volgens de Wnb:
  Wet natuurbescherming
  Voor uw plan heeft u ook een toestemming nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). U heeft deze op 22 maart 2021 aangevraagd. U heeft hiervan een kopie meegestuurd bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning.
  Beide aanvragen komen met elkaar overeen. Dit betekent dat wij u de aangevraagde omgevingsvergunning kunnen geven. De aanvraag voor de toestemming volgens de Wnb wordt apart beoordeeld door de provincie Gelderland. Wanneer de provincie besluit dat u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van de provincie een aparte toestemming om uw plan uit te voeren.
  Let op: u mag pas beginnen met het uitvoeren van uw plan als u de omgevingsvergunning heeft én de toestemming volgens de Wnb.
 3. Waaruit zou volgens u blijken dat er toestemming zou zijn m.b.t. de Wet  natuurbescherming? In de brief van de Provincie d.d. 22 maart 2021 (laatste blz. Bijlage 8) lezen wij namelijk het volgende: “Het besluit wordt eerst in ontwerp vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op het ontwerpbesluit” Dit besluit is nergens terug te vinden. Een BOA van de Provincie wist het actiecomité zelfs te melden dat de Provincie de vergunning geweigerd heeft.
 4. Erkent het college dat de tekst uit de omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021 bij het beoordelen van de ontstane situatie een zeer belangrijke rol speelt?
 5. Waarom bent u niet ingegaan op het verzoek van het actiecomité om handhavend op te treden? Kennelijk zagen de Provincie en de RvS genoeg reden om acuut te stoppen, waarom het college niet?
 6.  Is het college het met ons eens dat onduidelijkheid (over status Wnb-aanvraag) en miscommunicatie (voor welke bomen geldt de afspraak?) rond dit dossier een groot effect kan hebben, in dit geval zelfs met onomkeerbare gevolgen? Immers, er is sprake van 3 omgevingsvergunningen met daarin een overlap m.b.t. van de 10 dode sparren, er liepen bezwaren en er is beroep ingesteld.
 7. Ongetwijfeld waren de intenties in het overleg van 2 december van beide kanten goed. Maar punt is en blijft dat een deal sluiten die deels ook nog eens gaat over bomen uit het gecoördineerde besluit waar beroep tegen loopt, niet kan. Bent u dat met Lokaal Belang eens? 16. a. Bent u met ons van mening dat inwoners van het college mogen verwachten dat zij te allen tijde regie houdt op en een verantwoordelijke houding naar inwoners aanneemt ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving, zeker een politiek gevoelige als deze?
 8. En bent u met ons van mening dat welke betrokkenen het ook betreft (projectontwikkelaar, aannemer, kerk, anderen) inwoners ervan uit moeten kunnen gaan dat het college in het belang van inwoners en de vertrouwensrelatie tussen inwoners en overheid, op een zorgvuldige wijze met deze betrokkenen relevante ontwikkelingen communiceert, afstemt en ingrijpt als dit noodzakelijk is? Wij wijzen in dit verband nogmaals op uw medeverantwoordelijkheid in dit dossier.
 9. Hoe heeft het dan zo mis kunnen gaan?

Wij verzoeken u elke vraag afzonderlijk te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 12 december 2021
 

¹  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-390723.html
   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-390733.html

²  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-358337.html

Lees verder

LB: stel besluit Structuurvisie wind uit; eerst draagvlak en effectenonderzoek recreatiesector

13-12-2021

Verzoek uitstel besluit structuurvisie wind

Lokaal Belang heeft op het einde van de commissievergadering op 24 november aangaande de structuurvisie wind aangegeven dat wij het om diverse redenen (b.v. het Rijk moet op basis van de uitspraak van de Raad van State nieuwe normen windenergie vaststellen) niet rijp voor besluitvoering vonden. De meerderheid van de raad was echter de mening toegedaan dat op woensdag 15 december kan passeren.

Onlangs hebben wij van 2 brieven ontvangen (actiecomités aangaande een peiling voor draagvlak en de HISWA-RECRON namens diverse ondernemers in toerisme/recreatie aangaande een MKBA en empirisch onderzoek). Dit sterkt ons nog meer in onze overtuiging dat deze structuurvisie niet kan worden vastgesteld aanstaande woensdag.

Daarom heeft Lokaal Belang een motie 'vreemd aan de agenda' opgesteld die zal worden ingediend bij de vaststelling van de agenda teneinde de structuurvisie van de agenda te halen. Stel besluit Structuurvisie wind uit; eerst draagvlak en effectenonderzoek recreatiesector.
Lokaal Belang zet zich al jaren in om de plaatsing van megahoge windturbines te voorkomen. Ze verpesten het mooie landschap, zijn slecht voor het welzijn en gezondheid van inwoners en zijn niet werkelijk duurzaam. Steeds meer onderzoeken en ervaringen tonen dat aan. Het kan anders.


 

Lees verder

Red de Wereldwinkel; laat uw hart spreken!

01-12-2021

De Wereldwinkel Barneveld is een hele bijzondere winkel, maar staat door de coronacrisis helaas op de rand van de afgrond.
De Wereldwinkel verkoopt prachtige spullen die gemaakt zijn in landen hier ver vandaan.
De mensen die deze spullen maken, hebben hierdoor een beter bestaan:
Er is ruimte voor een eigen bedrijfje, waardoor ze inkomsten verwerven voor bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs voor de kinderen en medicijnen. Heel erg belangrijk en heel waardevol!

Wij voelen ons betrokken met de Wereldwinkel waarbij louter vrijwilligers (!) zich inzetten voor het welzijn van mensen ver weg..
Laat uw hart spreken en doneer een bedrag; groot of klein, alles is zeer welkom.

Klik op deze betaallink waarna u doorgeleid wordt.

Rechtreeks overmaken kan ook:
NL 76 RABO 0300 7414 64 t.n.v. Wereldwinkel Barneveld

Uw gift is vanwege de ANBI-status, onder voorwaarden, financieel aftrekbaar.

En, zoekt u nog mooie spullen, cadeautjes voor Sint of Kerstmis, ga eens kijken op ’t Dijkje in Barneveld!

Hieronder treft u de brief met meer informatie van het Comité van aanbeveling aan.

Heel erg bedankt voor uw steun!

Team Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen LB m.b.t. nieuw advies Regio Foodvalley (RFV)

25-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over het voorstel van Regio Foodvalley om nieuwe grote logistieke bedrijven naar de gemeente Barneveld te halen.

Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad van Barneveld gesproken over ontwikkelbeelden en verstedelijking. Daarbij heeft de raad o.a. ingestemd met het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley en de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Gisteren vernamen wij dat de Economic Board van Regio Foodvalley (RFV) met een advies gekomen is aangaande verdere verstedelijking van onze gemeente en de mogelijke komst van grote logistieke bedrijven naar onze gemeente.

De inkt van de beleidsstukken is nog maar net droog en nu al vliegen de nieuwe adviezen ons om de oren. Adviezen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Allereerst valt het ons op dat nu ook RFV, in navolging van de regio Amersfoort, met een plan komt om het Rijnvallei-terrein te ontwikkelen voor woningbouw. Overigens een plan dat 4 jaar geleden al in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang stond. Maar nieuw in deze discussie is dat de RFV met name kijkt naar Barneveld, Veenendaal-De Klomp en Veenendaal-Ede als locatie voor de bouw van 40.000 woningen.

Daarnaast ziet RFV de gemeente Barneveld als ideale gemeente om als logistiek middelpunt te dienen voor de groei van RFV. Letterlijk: “We willen in ieder geval voor de grotere bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen de focus nu richten op Barneveld.” Er komt zelfs een ‘aanjaagteam’ om ervoor te zorgen dat de eerste initiatieven volgend jaar al gestart kunnen worden. Tevens spreekt RFV tot onze grote verrassing plotseling over “de wens van de regio om een railterminal dichterbij te kunnen brengen”. Deze laatste uitspraak staat overigens haaks op de opmerkingen in de Regionale Ruimtelijke Verkenning op blad. 39 waar staat: “De mogelijkheid om te komen tot een railterminal aan de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn kan daarvoor een uitstekende brug vormen, maar er is nog weinig bekend over effecten hiervan op bijvoorbeeld de doorstroming op het spoor. “

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Het is Lokaal Belang een volkomen raadsel dat de bovengenoemde inzichten van RFV met betrekking tot woningbouwlocaties en logistieke bedrijvigheid niet met de gemeenteraad gedeeld zijn voorafgaande aan de behandeling van de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley. Was het college ook verrast met deze nieuwe inzichten?
 2. Is het college voorafgaande aan het advies van RFV om grote nieuwe logistieke bedrijven naar Barneveld te halen op de hoogte gebracht van dit advies?
 3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de groei van honderdduizenden extra vrachtwagenbewegingen (mogelijke komst railterminal plus nieuwe grote logistieke bedrijven) gecombineerd met de groei naar 85.000 inwoners, een in potentie enorm gevaar met zich meebrengt? Namelijk dat het nu al drukke verkeer op onze overvolle wegen door deze plannen helemaal compleet shocking klem zal komen te staan van en naar alle toegangswegen naar A1 en A30 en binnen Barneveld dorp en mogelijk ook Voorthuizen zelf?
 4. Is het college het Lokaal Belang eens dat onze infrastructuur niet berekend is op dergelijke enorme verkeersstromen?
 5. Onlangs is bekend geworden dat de kwaliteit van de gemeentelijke wegen de laatste jaren sterk verslechterd is. Het rapportcijfer is slechts een 4.3 en daarnaast heeft uw college geopperd dat het kwaliteitsniveau verder verlaagd kan worden om kosten te drukken. Dit zeer tegen de wens van Lokaal Belang in. Maar ook tegen de expliciete opdracht van de raad in, dat het niveau op basis moet zijn voor alle wegen. Is het college het met Lokaal Belang eens dat onze wegen een enorme toename vanwege de wens van Regio Foodvalley om “grote bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen” naar Barneveld te halen eenvoudigweg niet aankunnen; zowel op bereikbaarheid als kwaliteit?
 6. Wat betekent zoveel extra vrachtwagenbewegingen voor de kwaliteit van onze lucht die door de fijnstofproblematiek in onze gemeente volgens het laatste RIVM rapport in nu al in het gedrang gekomen is (Op de 3e (!) plaats van Nederland als het gaat om fijnstof)?
 7. Waar Lokaal Belang al jaren voor waarschuwt wordt met advies van RFV m.b.t. verdere verstedelijking helaas verder bewaarheid. Namelijk de gretige ogen waarmee (na de regio Amersfoort) nu ook RFV richting gemeente Barneveld kijkt. Namelijk een in potentie enorme bouwlocatie die blijkbaar samen met Veenendaal een oplossing moet bieden voor de regio om voor 2040 40.000 woningen te bouwen. Kan het college duiden waarom RFV met name de gemeenten Barneveld en Veenendaal noemt als belangrijke verstedelijkingslocatie?
 8. Wat vindt het college zelf van deze ontwikkelingen? Maakt zij zich net zoals wij zorgen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant (24 nov): Regio Foodvalley: ‘Toekomstige woningbouw en logistieke bedrijven vooral in Barneveld’

Lees verder

Railterminal: Lokaal belast, Landelijk ontlast.

12-11-2021

Spreektekst: Railterminal in de gemeente Barneveld?

Het is onze taak duidelijk te zijn en geen valse verwachtingen te wekken richting onze ondernemers. Hoewel de beslissing van vandaag wordt voorgesteld als een klein en makkelijk omkeerbaar stapje daarom onze duidelijkheid.
De railterminal is een goed plan maar niet in Barneveld. Dit plan voorziet er in om maximaal 250 vrachtwagens van de A12, de A28, de A30 en de A1 af te halen. Wij krijgen daar diezelfde 250 vrachtwagens voor terug die op ons industrieterrein de Harselaar gaan rijden, laden en lossen. 500 vrachtwagenbewegingen per dag dus. Ik wijs de collega’s er graag op dat door de enorme reductie in laad- en lostijden bij een elektrische railterminal er op dit punt ook nog eens geen belemmering is om naar meer beladingen te gaan dan in de rapporten worden genoemd.

Voorzitter, voor de Harselaar een zwembad vol gedoe voor een druppel op de landelijke gloeiende plaat. Vervolgens gaat in het idee 2.0 deze railterminal ook nog de door ons verguisde windmolenenergie opslurpen. Dus voor de genoemde reductie van 250 vrachtwagens op het landelijke wegenverkeersnetwerk krijgen we er ook nog slagschaduw en horizonvervuiling bij  .

Zijn wij dan tegen een goed ondernemersklimaat? Nee zeker niet. Maar wij denken dat niet alleen de inwoners maar ook de ondernemers veel te verliezen hebben bij toenemende drukte bij de toch al overvolle op- en afritten en nog meer drukte op de Harselaar.

Kortom, een leuk idee, maar:

 • Niet in een gemeente gelegen aan één van de drukste stukjes snelweg
 • Niet in een gemeente uit de top drie van hoogste fijnstofmetingen van Nederland
 • Niet in een gemeente die haar wegennet en de kwaliteit daarvan matig op orde heeft
 • Niet in dit drukke stukje Nederland.

Daarom een motie genaamd Lokaal belast, landelijk ontlast

Gert Hein Kevelam, raadslid Lokaal Belang
10 november 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de aanplant van openbaar groen

07-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanplant van openbaar groen in de gemeente Barneveld.

Vorige week werd melding gemaakt van het feit dat openbaar groen in de wijk Eilanden-Oost in Barneveld niet goed groeit en daarom moet wijken voor nieuw groen¹. De gemeente geeft als verklaring dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft. Daarom moet de huidige beplanting worden verwijderd, wordt de grond gemengd met humusrijk materiaal en wordt het zand vervangen door aarde met voedingsstoffen.Het openbaar groen wordt vervangen.

Op 27 juni 2019² stelde onze fractie in de commissie grondgebied een rondvraag over diverse meldingen van inwoners over circa 22 omgezaagde jong aangeplante bomen in Veller en Eilanden-Oost. Uit een later antwoord bleek dat de bomen helaas niet goed aangeslagen waren en zijn doodgegaan. Daar lagen diverse mogelijke redenen aan ten grondslag waaronder de conditie van de bodem. De gemeente heeft de bomen omgezaagd en het voornemen werd uitgesproken nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover wij weten, zijn er echter nog steeds geen nieuwe bomen geplant.

Het doel van de vragen was uiteraard om te voorkomen dat iets dergelijks opnieuw zou gebeuren en er in ieder geval herplant zou gaan plaatsvinden. Wij zijn eigenlijk wel verbaasd dat we nu opnieuw geconfronteerd worden met een dergelijk bericht. Natuurlijk zijn wij geen bodemdeskundigen, maar het gaat hier om investeringen in de samenleving (aanleg van een woonwijk en openbaar groen) die achteraf niet toekomstbestendig bleken. Naast dat het zonde is van het groen, is het ook zonde van het geld. Daarom de volgende vragen:

 1. Wat is/zijn de oorzaak/oorzaken van het feit dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft?
 2. a. Heeft er voorafgaande aan de aanplant wel een bodemanalyse plaatsgevonden teneinde de grondkwaliteit in kaart te brengen om daar op een toekomstbestendige wijze te investeren in openbaar groen? Graag een toelichting.
  b. Wat is daar uitgekomen en was het nodig aanpassingen te doen aan de grondkwaliteit ten behoeve van de toekomstbestendigheid van het te planten openbaar groen?
  c. Zo ja, hebben die aanpassingen ook plaatsgevonden? Waar bestonden die uit?
 3. Hoe interpreteert u dat in dezelfde wijk nu opnieuw problemen zijn met de toekomstbestendigheid van het aangeplante openbaar groen? Acht u dit toeval? Op basis waarvan? Of is er meer aan de hand?
 4. Zijn er na onze vragen uit 2019 aanpassingen gedaan als het gaat om bodembeleid, bodemanalyses en eventuele investeringen in relatie tot aanplant van groen in algemene zin? Graag een toelichting.
 5. Wat zal de gehele aanpassing van de huidige situatie gaan kosten (verwijderen, grondaanpassingen, herplant, arbeid)?
 6. Wanneer gaat u uw belofte gestand doen en de eerder omgezaagde bomen vervangen door aanplant van nieuwe?
 7. Bent u bereid bij de (her)ontwikkelingen van woonwijken voorafgaande aan de aanleg, nog meer en beter te investeren in bodemanalyses, grondaanpassingen en toekomstbestendige investeringen in openbaar groen? Dit om situaties als beschreven zo veel mogelijk te voorkomen?


Namens de fractie van Lokaal Belang,

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 8 november 2021


Links:
1 https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/natuur-en-milieu/765143/bomen-en-planten-in-eilandenoost-groeien-niet-goed-en-worden-v/HV4ZcLAThSFokzMxwxb4WscyC48EHMRiltcL9ZHRFXCOOethZIqrRBO5zyycwULG8DVhsZVSpm7WHPDfeXa9YUHNbccYgBMFIwgTkPQdOwrVtSo7h4yal-dlPlfniob
2 https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1b962491-8a6a-4f58-abf0-862d7130081e op 3.04.44

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest lijsttrekker

03-11-2021


Lokaal Belang is trots en blij te kunnen melden dat haar huidige fractievoorzitter, Mijntje Pluimers, unaniem door de leden is gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Lokaal Belang ziet in Mijntje Pluimers de ideale kandidaat om niet alleen opnieuw de partij aan te voeren, maar acht haar tevens in staat om samen met het Lokaal Belang-team een grote verkiezingsoverwinning te gaan behalen. Dat heeft zij in 2018 bewezen door met een historische overwinning vanuit het niets maar liefst 4 zetels te bemachtigen. Mijntje Pluimers heeft de afgelopen jaren aangetoond zeer betrokken te zijn bij de samenleving, haar inwoners en de ondernemers. Vol energie heeft zij invulling gegeven aan de kernwaarden van Lokaal Belang: ‘betrokkenheid, kwaliteit en kansen’ voor iedere inwoner van deze gemeente.

Lokaal Belang hecht veel waarde aan het serieus nemen van inwoners én draagvlak bij inwoners en het zijn van een betrouwbare en transparante overheid. Lokaal Belang heeft onder aanvoering van Mijntje Pluimers op diverse dossiers (bijv. het Pastoriebos, fusie Schepenzeel en plaatsing mega-windmolens) aangetoond de wensen en zorgen van inwoners zeer serieus te nemen en zich inhoudelijk sterk erin te verdiepen. Dit is een van de redenen dat het invoeren van een ‘lokaal referendum’ een prominente plek zal krijgen in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Verder vindt Lokaal Belang het belangrijk dat de regels en afspraken die er zijn om de samenleving en haar inwoners te beschermen, gerespecteerd worden. Lokaal Belang heeft, met Mijntje Pluimers als lijsttrekker, het volste vertrouwen dat al deze uitgangspunten en de gevoerde koers worden voortgezet.

Mijntje Pluimers: “Ik ben ontzettend blij en trots dat ik wederom lijsttrekker mag zijn voor Lokaal Belang. Ik heb er veel zin in om er met het hele team een geweldige campagne van te maken en een grote overwinning te gaan behalen bij de verkiezingen. Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde unanieme vertrouwen van de leden. Waar wij eens met een klein aantal mensen begonnen zijn, is ons team de afgelopen jaren uitgegroeid tot een prachtige partij waar we allemaal trots op kunnen zijn.“

Barneveld, 3 november 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake reparatie wegdek A1 bij Terschuur

26-10-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de afhandeling van problemen met wegdek A1 ter hoogte van Terschuur.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van berichten in de media over geluidshinder en trillingen, veroorzaakt door beschadiging van het wegdek van de A1 (Barneveldse Krant1 en Omroep Gelderland2 ).
Enkele inwoners aan de Hoevelakenseweg in Terschuur hebben sinds februari 2021 meermaals zelf contact gezocht met Rijkswaterstaat (tientallen telefoontjes) om de klachten te melden met daarbij het dringende verzoek de problemen met spoed te verhelpen. Afgelopen week zijn ze een petitie gestart, waar inmiddels volop op wordt ingetekend. De klachten blijken duidelijk breder te leven, zo werd ons bevestigd bij navraag. De bewoners hebben daarnaast ook de Nationale Ombudsman op de hoogte gebracht, die inmiddels een onafhankelijk jurist heeft ingeschakeld. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich gehoord voelen bij aangekaarte problemen, dat ze zich gesteund weten door de gemeente en dat er actie, ook door de gemeente, ondernomen wordt om de situatie te verbeteren.

Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Was het college al eerder, dus voor de recente berichtgeving in de media, op de hoogte van de door bewoners van Terschuur ervaren geluidshinder en trillingsoverlast als gevolg van beschadigingen van het wegdek op de A1?
 2. a. Heeft u zich reeds ingespannen om dit probleem aan te kaarten bij Rijkswaterstaat? Na eventuele melding door bewoners bij de gemeente en/ of na berichtgeving in de media?
  b. Bent u bereid deze groep inwoners uit Terschuur te ondersteunen door u in te zetten bij Rijkswaterstaat?
 3. De betreffende inwoners geven aan al geruime tijd, sinds februari, last te hebben van deze overlast. Onduidelijk is wanneer de problemen verholpen gaan worden. Harde garanties kunnen niet worden gegeven door RWS.
  a. Bent u het met ons eens dat de tip om dan maar oordoppen in te doen slechts symptoombestrijding is en zeker niet gezien kan worden als een oplossing voor langere duur?
  b. Vindt u het acceptabel als reparatie, dus daarmee de overlast, nog wel een jaar op zich zou kunnen laten wachten, zoals kennelijk in een telefoongesprek gesuggereerd is richting een van de inwoners? Dat zou betekenen dat er bijna 2 jaar sprake is van ernstige overlast.
  c. Bent u bereid Rijkswaterstaat te manen tot spoed om het wegdek daadwerkelijk te repareren?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 25 oktober 2021

¹ 
We worden elke ochtend uit bed getrild’ | Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

² Omwonenden zijn overlast door beschadigde snelweg spuugzat: 'Je wil gewoon rust' - Omroep Gelderland (gld.nl)

Zie ook artikel in de Barneveldse Krant 26-10-2021: Nationale Ombudsman gaat zich bemoeien met snelweglawaai Terschuur

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake vaccinatiebus Kootwijkerbroek

25-10-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit om de GGD vaccinatiebus zaterdag 23 oktober niet in Kootwijkerbroek te zetten.

Lokaal Belang heeft met verbazing kennis genomen van het artikel van de Barneveldse Krant en het hierop volgende persbericht van de gemeente. Eerder was er door een groep jongeren verzocht de vaccinatiebus op een zaterdag in Kootwijkerbroek te plaatsen. Een mooi initiatief omdat er werd aangegeven dat het vermoeden bestond dat -met name- jongeren uit Kootwijkerbroek de drempel van de bus in Barneveld hoog vonden. Enerzijds vanwege de fysieke afstand en anderzijds vanwege de (werk)dag waarop de bus in Barneveld staat. Wij zijn geen voorstander van enige vorm van vaccinatiedwang maar: het tegenovergestelde, het afzeggen van een reeds geplande standplaats voor de vaccinatiebus gaat ons te ver. Daarom de volgende vragen:
 

 1. Is het college met ons van mening dat zij zich maximaal moet inspannen om gelegenheid te bieden aan inwoners zich vrijwillig te laten vaccineren teneinde de vaccinatiegraad in de gemeente te verhogen?
 2. Is het college met ons van mening dat het goed is initiatieven op dit gebied te ondersteunen, zeker als het op verzoek van inwoners zélf is en in een kern waarvan de vaccinatiegraad vermoedelijk relatief laag is?
 3. Hoe heeft de gemeente de belangen afgewogen van de groep jongeren die verzochten om de vaccinatiebus en zij die kennelijk aangaven “dat er geen draagvlak was voor de bus”? Temeer daar er op geen enkele wijze sprake kan zijn van dwang, hinder, overlast, geur, lawaai of wat dies meer zij.
 4. Kan het college concreet uitleggen wat ‘draagvlak voor een vaccinatiebus’ überhaupt betekent?
 5. Op basis van wat voor een type signalen (inhoud én vorm) hebben de gemeente en de GGD besloten de vaccinatiebus niet in Kootwijkerbroek te laten komen? Wij zien hierbij graag een concreet antwoord .
 6. Citaat BK: “Vrijdagochtend besloten gemeente en GGD in overleg toch af te zien van het bezoek aan Kootwijkerbroek. ,,Aanleiding is dat de komst van de bus vanuit verschillende kanten in het dorp op weerstand moet rekenen”.
  a. Waar zou deze weerstand uit gaan bestaan?
  b. Was de vorm, de inhoud en de frequentie van deze weerstand zodanig ernstig dat dit het besluit rechtvaardigt? Graag een toelichting.
 7. Is het college met ons van mening dat wij moeten werken aan vertrouwen onder jongeren in het politieke systeem? Zo ja, hoe moeten wij deze maatregel uitleggen aan hen?
 8. Mochten mensen in Barneveld inspiratie halen uit dit voorbeeld en het draagvlak voor de vaccinatiebus aan de Kapteijnstraat in twijfel trekken neemt het college dan in overweging ook deze standplaats te schrappen? Zo nee, waarom dan wel in Kootwijkerbroek?
 9. Bent u bereid alsnog een of meerdere zaterdagen de vaccinatiebus in Kootwijkerbroek te stationeren?


Wij verzoeken u deze vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden waarvoor alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 22 oktober 2021

 

Zie ook artikel in de Barneveldse Krant 25-10-2021: Politieke verbazing over annuleren Kootwijkerbroekse prikbus

Lees verder

Schriftelijke vragen LB energiearmoede

08-10-2021

Barneveld, 8 oktober 2021

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande energiearmoede.
Noot van redactie: 18 november werden de antwoorden op deze vragen toegestuurd. De Barneveldse krant schreef er een verslag over. Zie onder.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de enorme stijgingen die te verwachten zijn daar waar het gaat om onze energierekening. Onlangs is berekend dat in Nederland zo’n 550.000 huishoudens leven in zogenaamde energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. De verwachting is tevens dat deze groep in aantal zal toenemen indien er een strenge winter komt en dat veel mensen niet meer in staat zullen zijn de hoge energierekening te betalen. Om beter zicht te krijgen op energiearmoede moet er niet alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening gekeken worden, maar is het ook belangrijk om slecht geïsoleerde woningen versneld te verduurzamen. Het probleem is echter dat de mensen die het betreft meestal niet de middelen hebben om dit te organiseren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat voor deze doelgroep de verduurzaming versneld wordt ingezet, zodat het verbruik van energie afneemt en de rekening substantieel daalt. In onze ogen is dit de meest effectieve manier van armoedebestrijding voor de nabije toekomst.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft het college zicht op de omvang van deze problematiek in de gemeente Barneveld en wordt daar momenteel onderzoek naar gedaan?
 2. Indien dit het geval is, kan het college deze informatie op korte termijn met de raad delen?
 3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat het versneld mogelijk maken van minder energieverbruik een zeer effectieve manier is om de energiearmoede nu en in de toekomst te voorkomen en te bestrijden?
 4. Ziet het college kans om de woningen van deze doelgroep versneld te laten verduurzamen en is het college in staat om op korte termijn hiertoe maatregelen te ontwikkelen en deze maatregelen in te voeren als onderdeel van het Barneveldse armoedebeleid?
 5. Zijn er naast het verduurzamen van woningen ook andere regelingen aanwezig voor deze specifieke doelgroep indien inwoners de energierekening niet meer kunnen betalen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Artikel Barneveldse krant 19 november 2021 klik hier
 

Lees verder

Bijdrage Uitgangspuntennotitie accommodatiebeleid sport en cultuur

07-10-2021

Voorzitter, dankuwel

Veel van onze inwoners, van jong tot oud, beleven dagelijks plezier aan het culturele en sportieve aanbod in onze gemeente. Vaak in mooie eigentijdse voorzieningen en soms in wat verouderde of te kleine accommodaties. De gemeente Barneveld ondersteunt al jarenlang diverse cultuur- en sportinstellingen. Lokaal Belang vindt dit een goede zaak en wil ook graag dat dit zo blijft. We vinden het daarbij belangrijk dat het geld dat aan sport en cultuur besteed wordt, eerlijk en efficiënt wordt ingezet.

Voor ons ligt de uitgangspuntennotitie. Wij realiseren ons goed dat het hier gaat om conceptuitgangspunten. Uitgangspunten die zullen worden voorgelegd aan de verenigingen en organisaties. Het college gaat hiermee, zoals ze zelf zeggen, de boer op. Ook wij willen heel graag eerst de verenigingen horen over deze uitgangspunten. Wat betekent dit voor hen? Levert dit knelpunten op die we mogelijk over het hoofd zien? Met de kennis en meningen die opgehaald worden, kunnen we pas goed beoordelen of de uitgangspunten werkbaar en wenselijk zijn en hoe dit allemaal kan gaan uitpakken voor de accommodatiewensen die er nu liggen of die zich mogelijk in de toekomst kunnen aandienen. We zullen namelijk ook rekening moeten houden met de groei vd gemeente en bijv. de vergrijzing vd samenleving.
Deze participatieronde vinden wij dan ook van groot belang voor onze uiteindelijke afweging. Daarom komen wij vandaag niet met wijzigingsvoorstellen.

Wel hebben we meegetekend met het amendement van de CU.
De doelgroep ouderen wordt namelijk gemist in de notitie en dat heeft de heer Wiesenekker goed opgemerkt. Eigenlijk best vreemd, omdat in het beleidsstuk ‘Mensen Voorop’ ¹, de 55-ers uitdrukkelijk genoemd worden.

Voorzitter, wij staan als Lokaal Belang in principe voor kansen voor alle verenigingen, van de grotere clubs tot de kleinere verenigingen of evt. clusters van allerlei clubjes. Wij begrijpen tegelijkertijd ook dat niet alles kan en niet alles tegelijk kan, dat prioritering nodig is. Het is belangrijk dat er duidelijke kaders komen om verder te kunnen. Maar om die duidelijkheid maken wij ons enigszins zorgen vz, want: Hoe vindt de totaal afweging plaats? Welk uitgangspunt weegt zwaarder, is doorslaggevend? Uitgangspunt 5.2? Fysieke sporten zijn toch niet de enige sporten die een accommodatie waard zijn?
Wij denken dat een schematisch overzicht helpend kan zijn. Daarom dienen wij een motie in: We denken dat het goed is als er een duidelijk overzicht komt:

 • daarmee wordt zichtbaar dat alle uitgangspunten meetellen
 • het zorgt voor de gewenste transparantie over de afweging,
 • schept helderheid naar de verenigingen toe over hun kansen
 • en voorkomt hopelijk eindeloze discussies

De praktische uitwerking wil ik zoveel mogelijk aan het college zelf overlaten. Zelf dacht ik hierbij aan een schema met plusjes en minnetjes, dat is zo een idee.

Dan nog een belangrijk punt VZ. Hoe gaan we financieel met accommodatiebeleid om?
Er ligt helaas nog niks concreets, er is nog geen definitief plan voor de a.s. begroting. Het wachten is op de definitieve kaders. Ondertussen is het potje met 615.000 euro terug naar 0.
Voorzitter, wij vragen het college om een toezegging dat er ruim voor de kadernota beleid is. Zodat er in ieder geval volgend jaar rekening mee kan worden gehouden in de begroting.

Tot slot wil ik kort ingaan op de situatie rond BDSV
Ik heb de motie uit 2017 er nog eens bijgepakt. De raad was toen van mening dat (quote) “De gemeente zorg moet dragen voor structurele en representatieve huisvesting van denksportverenigingen”.  Iedereen heeft ja gezegd op een onderzoek naar mogelijke realisering van een denksportcentrum. De gemeente en de raad heeft daarmee een bepaalde verwachting gecreëerd, daar kan niemand omheen. Naar onze mening kan het dan ook niet de bedoeling zijn dat door nieuwe uitgangspunten er een definitieve streep zou gaan door de kansen op een Denksportcentrum.
Wij verwachten in ieder geval van het college dat het vraagstuk rond de structurele huisvesting van BDSV nu echt opgelost gaat worden. De participatieronde is een goed moment om weer eens met elkaar in gesprek te gaan.

Tot zover voorzitter. dankuwel.

Marleen Blankenburgh
Raadslid Lokaal Belang
6 oktober 2021

¹ Citaat uit Beleidsplan Sociaal Domein 'Mensen Voorop': 
“Ons doel is dat alle inwoners van de gemeente Barneveld op een verantwoorde manier aan enige vorm van bewegen en sport deelnemen. Wij richten ons hierbij primair op drie specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren, mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en 55-plussers”

Lees verder

Verdrietig en terneergeslagen; meerderheid raad stemt voor sloop cultuur/natuur-historisch hart Voorthuizen; Het Pastoriebos

06-10-2021

Pastoriebos 6 oktober 2021

1e termijn
Voorzitter, dank u wel.
Veel in het leven is een kéuze; een vrije keuze. Wij als raad maken die keuze voor de samenleving, voor alle dorpen en alle mensen. Welke keuzes maken wij? Wat gaan wij daadwérkelijk doen met de maatschappelijke opdracht die wij hebben om zorgvuldig met onze omgeving en de aarde om te gaan en deze te beschermen? Want wat zijn mooie woorden waard als wij er in de dagelijkse praktijk niet naar handelen?
Twee aspecten voorzitter:

Ten eerste
...willen wij de partijen met klem oproepen dit BP af te stemmen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit plan überhaupt voorligt. Doe dit Voorthuizen niet aan.

a.     Voorbij gaan aan regels en uitgangspunten
-Het gaat in tegen de geldende regels om onze openbare ruimte in te richten: “Realisatie van 25 appartementen en een pastorie is niet toegestaan.” (toelichting blz. 6/7) Omdat het niet uitkomt, wordt ontheffing of wijziging aangevraagd. Waar is het respect voor die beschermingsregels op natuur en cultuur te beschermen?
-Het is heel bijzonder dat het college niet inhoudelijk ingaat op verzoek van de Erfgoedverenigingen tot aanwijzing van een monument op het hele gebied. Dat is buiten de belofte van het college (21-9-2011> zie onder voor toelichting). Waarom die keuze?

b.     Gebrek aan visie op de inrichting van de omgeving
Als tegenwerping op al die bezwaren van inwoners dat het niet in lijn is met het groenstructuurplan, de dorpsvisie of centrumvisie VHZ, brengt het college vooral in “dat het Pastoriebos er niet in staat”. Voorzitter, dat iets niet zou staan betekent nog niet dat je voorbij moet gaan aan de huidige indringende wens van inwoners en vele anderen? Waar is uw visie over hoe VHZ eruit moet zien? Overigens staat het Pastoriebos keurig ingetekend in de bestaande en gewenste GroenSTP en zijn er genoeg verwijzingen naar dit bos.
Zoals (blz. 117): “Het behouden en versterken van groene randen zorgen voor een blijvende kwaliteit van deze relatief grote kern (Voorthuizen).” en: -“De belangrijkste straten voor de groenstructuur aan de noordzijde van de wijk zijn Pieter de Hooghstraat, Gerard Doustraat en het groen in de Jan Steenstraat.” (blz. 116)

c.      Gebrek aan draagvlak
Het gebrek aan draagvlak is evident. Wat blijft staan is dat als dit plan in een open weiland zou komen, het niet zo gevoelig zou liggen. Er wordt wéér allerlei groen opgeofferd op een dergelijke historische locatie. Wat is uw keuze: Of groen opofferen, wat niet terug te draaien is of inzetten op andere locaties, want die zijn er genoeg? En welke keuze gaan we nu en in de toekomst maken? Zoekt de raad telkens de confrontatie met de inwoners of zetten we sterk in op behoud van groen?

d.     Inpasbaarheid in de omgeving
Natuurlijk erkent Lokaal Belang de woningbehoefte. Maar is daarmee alles gerechtvaardigd omdat het nodig zou zijn? Als dat zo is, staat hiermee dan de weg vrij voor alle aanvragen, ongeacht of er bomen voor gekapt moeten worden, monumenten voor gesloopt etc.? Wat hier ter discussie staat is de inpasbaarheid van dit plan en de wenselijkheid daarvan. Wij en velen met ons vinden dit plan op deze plek heilloos. Kan het ook anders?

e.     Beloften niet nakomen
In het Trefpunt, op dat podium, lieten alle partijen als reactie op de Dorpsvisie, in koor, weten VHZ snel te willen vergroenen. Mooi woorden richting de kiezers in de diverse VK-programma’s. Waarom dan dit voorstel? Dit is het groene en cult.- historische hart van VHZ. VHZ snakt naar groen, snakt naar de uitvoer van die beloften en bescherming voor dat wat van waarde is. Lokaal Belang staat voor haar beloften en wil dat wat van waarde is beschermen.

Ten tweede
...is er teveel onzekerheid over het totale gebied, want er is geen groenherstelplan en geen budget. Wij zijn als raad kaderstellend. Lokaal Belang vindt het echter in deze situatie gerechtvaardigd om meer op detailniveau voorstellen te doen. Zes voorstellen die als doel hebben een gebaar te maken naar Voorthuizen en de pijn over en de schade van het verlies van groen te beperken.

 1. Motie Onderzoek cultuurhistorie en groenherstelplan
  Onzekerheid is er naast het ontbreken van een groenherstelplan, ook over de gang naar de rechter van de Erfgoedverenigingen. Deze ontwikkelingen en vraagstukken vragen o.i. om afwachten, afwegen en afhandelen. Dit plan is eigenlijk niet klaar. Door de gedachtewisselingen in de commissie werd ons duidelijk dat we dit vandaag besluitvormend zouden gaan behandelen. Maar nu ook definitief de gang naar de rechter wordt gemaakt, los van de lopende rechtzaak en de gang naar de Raad van State, vinden wij dat we deze motie als zodanig willen indienen.
   
 2. Amendement Bestemming groen-verkeer
  Het voorstel neemt een voorschot op een eventueel (tweerichtingen)fietspad. Maar zover is het nog lang niet. Dus Lokaal Belang wil de bestemming van de strook nu laten zoals die is, namelijk groen.
   
 3.  Motie Platanen
  Het BP en de Platanen staan los van elkaar. Maar, gezien de impact van het BP en de hoeveelheid groen die verdwijnen gaat willen wij júist nú al een uitspraak van de raad over behoud van deze Platanen. Zeker gezien het voorschot vanuit het college zélf op een tweerichtingenfietspad.
   
 4.  Motie Groen
  Het begrip groen kan heel divers worden uitgelegd en uitgevoerd. Het is in deze specifieke casus belangrijk om heldere kaders mee te geven over het begrip groen. Hoogwaardig en robuust groen dus.
   
 5. Motie Bestaande haag
  Wij willen voorkomen dat de heg gekapt wordt als het (nog) niet noodzakelijk is. Wellicht kan de haag blijven staan, dan is het zowel kostentechnisch als ook qua aanzicht zonde om het op voorhand weg te halen.
   
 6.  Amendement Nieuwe Haag
  De voorgestelde nieuwe haag kan mooier: wintergroen. En beter: afscherming en biodiversiteit. Vogels en insecten vliegen er wel bij. Het gaat er dus om als de bestaande haag echt weg moet, er een groénere keuze voor herplant wordt gemaakt.

Lokaal Belang staat voor haar zaak: Bescherm het bestaande groen en investeer in nieuw groen. Dat is onze maatschappelijk opdracht, dat is ons morele plicht: om op te komen voor dat wat van waarde is. Wij nodigen de partijen uit om betere en groenere keuzes te maken en de schade in VHZ te beperken dan wel te voorkomen.

Dank u wel voorzitter.
 

2e termijn
Dit bestemmingsplan doet Lokaal Belang om 2 redenen veel verdriet;

 1. Voorthuizen zit met het gapende gat, want zekerheid over een plan en het budget voor herinrichting is er niet. Alle partijen laten dit gebeuren. Onbegrijpelijk. Sterker nog: de gemeente mag het gaan opknappen en betalen, de rekening krijgen wij nog gepresenteerd.
 2.  Alle coalitiepartijen willen koste wat het kost het groene hart verstenen met dit heilloze plan. Wat zijn de beloften aan hun kiezers nog waard?

Voorzitter, ik had hier een heel verhaal staan over deze beloften aan de kiezer, verkiezingsavonden, mooie woorden, filmpjes. Maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in; laat maar. De strijd is gestreden, wij hebben ons uiterste best gedaan om de schade te beperken. Vorig jaar in de zomer nog met de fractie een wandeling gemaakt en het was er prachtig. Deze strijd hebben wij helaas niet gewonnen. Wij zijn verdrietig en terneergeslagen, dat merkt u. Wij zijn blij met enkele toezeggingen. Maar dat maakt ons verdriet om het verdwijnen van een groot gedeelte van het Pastoriebos en de historische, monumentale tuin er niet minder op.
Wij  zullen hier op terugkomen bij verkiezingsavonden in Voorthuizen in 2022, volgend jaar.

Dank u voorzitter.

 

Mijntje Pluimers

Fractievoorzitter, raadslid

 

Toelichting:
Onderzoek cultuurhistorie-Monumenten
Raad 21-9-2011 blz. 49:
Raad: “Wij vroegen ons af of dat aanwijsbeleid an sich nog wel overeind blijft, mochten er particuliere initiatieven zijn?”
College: “Over uw vraag over particuliere initiatieven: die mogen nog altijd worden ingediend alleen is de verwachting dat dit niet zoveel zal gebeuren omdat wij een redelijke complete inventarisatie hebben gedaan. De monumentencommissie zal worden ingeschakeld wanneer er een initiatief vanuit de markt zelf komt.”

> Hier worden twee toezeggingen/beloften door het college gedaan dat particuliere initiatieven mogen worden blijven ingediend en mocht er inderdaad een particuliere aanvraag gedaan worden, het college de monumentencommissie inschakelt voor advies. Dat is niet gebeurd.

Uitspraak bezwarencommissie 14-9-2021:
De bezwarencie stelt op blz. 6 van hun betoog dat het college de MC niet hoefde in te schakelen als het college zelf geen aanwijzing wenste te doen.
Maar dat is niet het punt:
Het gaat erom dat een particulier een aanvraag doet. Op basis van de uitspraak van het college in 2011 had het college hoe dan ook de MC in moeten schakelen, los of zij zelf wilde aanwijzen of niet.
“Over het voornemen tot aanwijzing vraagt uw college ingevolge artikel 6, lid 1, van de verordening advies aan een gemeentelijke adviescommissie. Aangezien uw college niet voornemens is om het kerkelijk complex aan te wijzen als monument en in dat kader dus ook geen voornemen bekend heeft gemaakt, bestaat er naar het oordeel van de commissie geen grondslag of aanleiding om een dergelijk advies in te winnen.

>De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college:
We gaan inhoudelijk niet behandelen. Er blijft discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel

28-09-2021


Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel
Lokaal Belang was van plan er en gezellige en ontspannen kennismaking van te maken vanavond, 28 september 2021.
Een avond waarbij informele ontmoeting en kennismaking tussen vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Barneveld en Scherpenzeel centraal stond. Helaas hebben wij vandaag moeten besluiten niet te gaan. In onderstaand persbericht de redenen daarvoor.
Lokaal Belang is een voorstander van ontmoeting, informeel en formeel overleg. Een goede basis daarvoor is van belang.

Persbericht
De fractie van Lokaal Belang trekt zich terug van de informele bijeenkomst op 28 september a.s. waarbij vertegenwoordigers van de Barneveldse en Scherpenzeelse gemeenteraden informeel kennis met elkaar konden maken. De ingezonden brief van de heer Scheijgrond  in de Barneveldse Krant is daar de directe reden voor.

De heer Scheijgrond, als organisator, kiest er onder andere voor om, zonder overleg met het Presidium, een brief te sturen met daarin impliciet en expliciet kritiek op de keuzes van de twee partijen, GBS en SGP uit Scherpenzeel.

Hij wekt tevens de suggestie dat hij namens alle andere partijen spreekt; “Daarom is het belangrijk dat er nu eindelijk een kennismaking komt tussen Scherpenzeelse en Barneveldse raadsleden. Hiervoor is breed draagvlak. Alle Barneveldse en drie Scherpenzeelse partijen hechten hieraan” en hoe zaken in het verleden gegaan zouden zijn.

De afspraak was er een ontspannen en gezellig samenzijn van te maken, dus zeker geen politieke insteek. Maar blijkens de brief van de heer Scheijgrond heeft hij toch een iets andere agenda. Hij kiest ervoor om direct kritiek te uiten op de te respecteren keuzes van twee partijen.
Zij vertegenwoordigen de meerderheid van de samenleving van Scherpenzeel. Als het doel van de bijeenkomst daadwerkelijk ‘begrip, ontmoeting en verbinding’ is, is een dergelijke brief hoogst opmerkelijk.

Lokaal Belang wenst niet mee te doen aan dergelijke politieke spelletjes en zal daarom niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 28 september a.s.

Einde persbericht

Lees verder

Schriftelijke vragen LB sluiting huisartsenpost

28-09-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het definitief gesloten blijven van de huisartsenpost (HAP) in het Hulpverleningscentrum in Barneveld.

Lokaal Belang heeft met schrik en verbazing kennisgenomen van dit bericht. Goede medische zorg, vooral in urgente situaties, is van groot belang. Ook dient deze zorg gemakkelijk en snel bereikbaar te zijn. Het was Lokaal Belang al een doorn in het oog dat de HAP in het goed bereikbare hulpverleningscentrum (HVC) in Barneveld, zo weinig open was.
Lokaal Belang heeft altijd de wens uitgedragen dat er alles op alles gezet moet worden om de HAP alle werkdagen van de week, buiten kantooruren en op zaterdag en zondag ook in de avonden, open te laten zijn. Daarbij hoort ook dat er in de gemeente Barneveld een apotheek is waar buiten kantooruren en op zaterdag en zondag de benodigde medicijnen direct kunnen worden opgehaald.

Nu blijkt er niet een verbetering, maar juist een blijvende verslechtering te ontstaan, met als hoofdreden: ‘capaciteitsproblemen’. Inwoners in onze gemeente moeten nu blijvend voor spoedzorg buiten kantoortijden naar de HAP Eemland (digitaal) of HAP Amersfoort naast het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het college geeft aan de situatie te betreuren maar ook begrip voor de argumenten te hebben. Lokaal Belang betreurt de situatie ook, maar heeft minder begrip voor de argumenten.
Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat goede zorg, ook in urgente situaties en buiten kantoortijden, voor iedereen goed en snel bereikbaar moet zijn? Dus ook voor ouderen, mensen zonder eigen vervoer, mensen in het buitengebied etc.
 2. Is het college het met ons eens dat ‘capaciteitsproblemen’ een organisatieprobleem is en niet een argument op medische en dienstbare gronden?
 3. Is het college het met ons eens dat een nabij gelegen apotheek belangrijk is? Tenslotte, de reden om buiten kantooruren een huisartsenpost te moeten bezoeken is vaak ook dat er meteen actie, inzet en dus ook medicijnen nodig zijn.
 4. Is het college ervan op de hoogte dat de apotheken in Barneveld het nu ook al niet meer nodig vinden om op zaterdag open te zijn en verwijzen naar afhaalautomaten? https://www2.serviceapotheek.nl/nieuwemarkt/blog/zaterdagsluiting
 5. Is het college op de hoogte van het feit dat als je een recept hebt en vanwege drukte denkt, ‘Ik haal het zaterdag wel even op’, je dan dus een probleem hebt? Je moet je vooraf hebben aangemeld. En, ook niet alle type medicijnen kunnen in een dergelijk afhaalautomaat, bijvoorbeeld medicijnen die koel bewaard moeten worden. Is het college het met ons eens dat dit problemen voor onze inwoners kan veroorzaken?
 6. Is het college het met ons eens dat het direct kunnen ontvangen van al de benodigde medicijnen (ook bv gekoelde), zeker op onverwachte en dus onrustige en wellicht ook angstige momenten, belangrijk is dat medicijnen persoonlijk kunnen worden afgehaald en dat er persoonlijk contact mogelijk is?
 7. Is het college het met ons eens dat het argument van de apotheek om op zaterdag te sluiten ‘omdat het niet nodig is’ niet gelegen ligt in het feit dat inwoners buiten kantooruren geen medicijnen nodig hebben maar omdat de HAP niet open is?
 8. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de apotheken of zij, indien de HAP in Barneveld behouden blijft, zij ook hun apotheek weer op zaterdag willen openen?
 9. De huisartsen en zorgverzekeraars geven aan “dat de patiëntveiligheid en toegankelijkheid geborgd is”. Is het college het met ons eens dat het moeten bezoeken van een huisartsenpost, dat doe je niet voor de lol, voor velen zo niet makkelijk toegankelijk is aangezien zij daarvoor naar Amersfoort moeten? Zie ook vraag 1.
 10. Is het college er van op de hoogte dat door de coronacrisis inwoners juist veel terughoudender zijn geworden met hun medische hulpvragen (vanwege angst om corona op te lopen)?
 11. Is het college het met ons eens dat de coronacrisis geen argument zou mogen zijn om te stellen dat er weinig patiënten zijn en dat dus de HAP in Barneveld daardoor wel dicht zou kunnen?
 12. Bent u het met ons eens dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben voor goede zorg nabij, ook voor een huisartsenpost?
 13. Er wordt gesteld dat de digitale huisartsenpost ‘uitstekend werkt’. Voor wat betreft digitaal vaardige mensen die tevens de beschikking hebben over een pc met een stabiel en sterk intern, kunnen wij dat enigszins volgen. Helaas is niet iedereen digitaal vaardig (genoeg), heeft niet iedereen een pc, heeft niet iedereen stabiel en sterk internet (denk aan de glasvezel-discussie) en is het voor sommige mensen om diverse redenen moeilijk om via een computer ‘te praten’. Bent u het met ons eens dat een digitale huisartsenpost geen vervanging mag zijn van een gewone fysieke huisartsenpost?
 14. Is het college met ons eens dat met de forse groei van onze gemeente een huisartsenpost binnen de gemeentegrens, eigenlijk onontbeerlijk is?
 15. Bent u met Lokaal Belang van mening dat de fysieke huisartsenpost in het HVC behouden moet blijven?
 16. Bent u bereid zich tot het uiterste in te spannen huisartsen en zorgverzekeraars ertoe te bewegen de huisartsenpost alsnog te heropenen?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Raadslid, fractievoorzitter

foto: Wouter van Dijk, Barneveldse Krant

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verduurzaming woningen Woningstichting

22-09-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de renovatie van woningen in Voorthuizen.

Naar aanleiding van het project 2021W2265, het renoveren van 127 woningen in de wijk de Wheem in Voorthuizen, is ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen benaderd door bezorgde bewoners. Het project betreft woningen van de Woningstichting Barneveld (hierna WSB te noemen). Men wil de huizen verduurzamen door het vervangen van kozijnen, deuren, daken en door isolatie van de vloer. Nu betreft het een wijk waarin de afgelopen jaren door dezelfde WSB huizen zijn verkocht aan particulieren. Veelal betreft dit de hoekwoningen in rijtjes. De middenwoningen zijn nog van WSB en zij zijn voornemens deze te renoveren. De eigenaren van deze hoekwoningen hebben een brief ¹ ontvangen met daarin de vraag om men mee wil werken aan deze renovatie en daarin is een bedrag van ca. 18.000 Euro per woning benoemd, enkel voor het vernieuwen van het dak. Men diende tevens op een hele korte termijn ¹ en in de vakantieperiode te reageren of men mee wilde doen of niet. Doet men niet aan het project mee dan leidt dit tot een verschil in dakhoogte tussen de middenwoningen en de hoekwoningen van ca. 30cm, tevens zal de dakgoot verschillen. Het aanzicht van de rij huizen zal dan ook danig veranderen.
Lokaal Belang is warm voorstander van het verbeteren van huizen in het kader van duurzaamheid. Maar daarbij is het wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van inwoners, dat inwoners de tijd krijgen hier over na te denken en zichzelf te laten informeren en dat maatregelen geen overlast veroorzaken.

Op basis hiervan stellen wij de volgende vragen:

 1. Acht het college het wenselijk dat WSB een deel van de huizen in een aaneengesloten rij laat aanpassen?
 2. Enerzijds esthetisch:
  a. Is dit getoetst aan de welstandseisen? Zo ja, wat is daaruit voortgekomen?
  b. Zo nee, acht u het verstandig de welstandscommissie hiernaar te laten kijken?
  c. Bent u bereid dit proces in gang te zetten?
 3. Anderzijds technisch:
  a. Wat zijn de directe gevolgen voor de technische staat van de niet gerenoveerde huizen?
  b. Kan dit op ook op langere termijn negatieve effecten hebben?
 4. a. Vindt het college het wenselijk dat in een tijd van een overspannen huizenmarkt, waar particulieren vaak al aan de top qua financiering zitten, deze particulieren met een onverwachte kostenpost van ca. 20K geconfronteerd worden, waarover men op een hele korte termijn moet beslissen?
  b. Dit veroorzaakt een gevoel van ‘onder druk staan’ zowel op inhoud en financieel. Dat vinden wij ook niet de bedoeling. Hoe kijkt u daar tegenaan?
 5. Is het college bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de bewoners mee te kunnen laten doen met de renovatie en via bijvoorbeeld gespreide betaling de kosten ‘een zachte landing te geven’? De investering geeft een toekomstige besparing, hieruit kan (deels) de verbouwing betaald worden.
 6. Is het college op de hoogte van de moeizame manier van communiceren¹ door de aannemer (met WSB als eindverantwoordelijke) richting eigenaren die bezorgd en onzeker zijn en ervaren geen duidelijke antwoorden op vragen krijgen? Hoe kijkt u hier tegenaan?
 7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met WSB teneinde een soepele communicatie en eventuele samenwerking tussen WSB (en wellicht de aannemer) en de bewoners te bewerkstelligen?
 8. Zou u daarbij ook eventuele toekomstige projecten van WSB in relatie tot een tijdige en goede communicatie en de punten onder vraag 1 t/m 4 onder de aandacht willen brengen?


In afwachting van uw antwoorden en met vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 21 september 2021
 

¹ De 1e brief dateert van 22 juni 2021. Hierin wordt voor het eerst gesproken over plannen, maar niet wat deze concreet voor de desbetreffende inwoners zouden inhouden en ook geen indicatie van de kosten. De 2e brief dateert van 28 juli 2021 met daarin wel meer informatie over de mogelijke aanpassingen en de kosten. Het verzoek was te reageren voor 25 augustus, anders kon er geen offerte meer gemaakt worden. Deze periode viel in de bouwvak en inwoners waren op vakantie. Daarna waren er voor hen nog maar enkele dagen om te reageren. Echter tot 23 augustus bleek er niemand bereikbaar bij de aannemer i.v.m. vakantie. Beide brieven waren afkomstig van de aannemer, namens de Woningstichting. Van de Woningstichting zelf hebben inwoners niks vernomen.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen winddossier

08-09-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in het winddossier.

Zoals bekend is Lokaal Belang groot voorstander van het behoud van ons mooie landschap en het beschermen van natuur. Daarnaast heeft de overheid een zorgplicht jegens haar inwoners. Lokaal Belang komt daarom graag op voor het welzijn en de gezondheid van inwoners. Het standpunt van Lokaal Belang over windmolens is genoegzaam bekend. Besturen is geen sinecure en daarbij horen afwegingen: Schuiven wij gecompliceerde gesprekken en debatten ver(der) voor ons uit, of kiezen wij ervoor om zo vlot mogelijk, transparant en met een open houding een onderwerp tegemoet te treden? Willen wij een overheid zijn die op tijd bijschakelt, nieuwe kennis en feiten direct bespreekt, afweegt en handelt naar bevinden? Waar zijn onze inwoners en de samenleving als geheel bij gebaat en in welke situatie?

Op 18 mei jl. vond de commissie samenleving over de RES plaats.Twee actiecomités waren aanwezig en maakten duidelijk dat ze het die avond niet specifiek over windmolens zouden hebben aangezien het onderwerp de RES betrof. Maar met name omdat zij de raad inhoudelijke brieven over windmolens hadden gestuurd en deze graag in een commissievergadering op detailniveau wilden bespreken. Wij zagen inhoudelijk aanleiding om deze brieven te agenderen en hebben op 26 mei jl. daarom een verzoek bij de agendacommissie ingediend om deze twee brieven in een commissievergadering te bespreken. Dit met name vanwege nieuwe kennis en feiten welke dan zouden kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling van de concept-structuurvisie. Dit verzoek is helaas bij meerderheid in de agendacommissie verworpen. Op 7 juli dienden wij opnieuw een verzoek in de beide brieven te bespreken mede gezien recente en betekenisvolle ontwikkelingen, namelijk die van de uitspraak van de Raad van State (RvS) (1). Een overheid die bezig is zeer ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving mogelijk te maken, wil toch zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan om helderheid te scheppen? Des te meer om te voorkomen dat kostbare tijd, belastinggeld en energie verspild wordt?

Vorige week, 1 september, kwam daar een derde ontwikkeling bij, namelijk een brief van het Actiecomité Windmolens Nee uit Voorthuizen, over hun stelling dat er, in tegenstelling tot wat het college tot dan toe uitdroeg, wel degelijk concrete windmolen-initiatieven zouden zijn waar ook de gemeente kennis van had. Voor tenminste 1 initiatief geldt dat er inderdaad sprake van was. Wij zijn om diverse redenen geschrokken van deze brief. Gezien al deze ontwikkelingen besloten wij het al bestaande agenderingsverzoek uit te breiden met deze laatste brief inclusief een brief van de Staatsecretaris aangaande de uitspraak van de RvS. Helaas heeft de meerderheid van de agendacommissie deze week opnieuw ons verzoek afgewezen. Mogelijk dat het een en ander aan bod kan komen in de commissievergadering van december, maar dat is niet zeker.
Al met al zijn wij dan als raad 6 á 7 maanden verder in de tijd. De raad gaat over zijn eigen agenda, dat wel. Wij vinden het echter onbegrijpelijk dat een raad, terwijl er zóveel aanleiding is vanuit zowel inwoners als landelijk, de discussie voor zich uitschuift en zichzelf niet in de gelegenheid stelt open en transparant kwesties te bespreken en de aanpak en/of inhoud bij te stellen. Dit in het belang van diezelfde inwoners en de samenleving als geheel! Is dit dan hoe men een gemeente wil besturen? Is dit hoe wij met de samenleving willen omgaan?
Wij kunnen daarom niet anders en voelen ons genoodzaakt alsnog schriftelijke vragen te stellen.
 

Initiatieven en informatie

 1. Lokaal Belang heeft meerdere malen gevraagd naar de ontwikkelingen van (eventuele) windmoleninitiatieven; voor het laatst op 22 juni 2021 commissie bestuur (2) Was u als college, nu wel of niet bekend met windmoleninitiatieven?
 2. Zo ja, per wanneer bent u van de afzonderlijke initiatieven op de hoogte geraakt? Dus, wanneer en hoe hebben de potentiële initiatiefnemers zich precies bij de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) gemeld en/of blijk gegeven van hun ideeën?
 3. Zijn er gesprekken gevoerd door de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) met potentiële initiatiefnemers buiten de genoemde ‘windgesprekken’? Zo ja, wanneer? U schrijft namelijk dat er “momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers zijn”. Maar dat zegt natuurlijk niets over eerdere gesprekken.
 4. Graag ontvangen wij per potentieel initiatief een uitvoerig overzicht met in ieder geval doch niet uitsluitend: gespreksdata, aanwezigen gesprek, inhoud gesprek, eventuele afspraken/toezeggingen, bijbehorende stukken (agenda’s, notities, memo’s, notulen, verslagen, overzichten etc.), de communicatie tussen de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) en potentiële initiatiefnemers die buiten de gesprekken zelf valt (dus mail, app, voicemail, sms etc.) die betrekking hebben op potentiële windmoleninitiatieven in de gemeente Barneveld.
 5. Hoeveel ‘potentiële initiatiefnemers’ hebben zich afzonderlijk tijdens de windgesprekken gemeld?
 6. Welke gespreksverslagen van de windgesprekken behoren bij de door het college genoemde ‘gebleken animo’ van potentiële initiatiefnemers? Graag ontvangen wij deze niet-geanonimiseerd en voorzien van datum. Bent u daartoe bereid?
 7. Bent u van mening dat u de vraag van Lokaal Belang van 22 juni jl., óók naar de geest van de vraag, werkelijk volledig en correct heeft beantwoord? U weet ongetwijfeld erg goed wat Lokaal Belang precies bedoelde met de vraag. Wij ervaren het antwoord in ieder geval met terugwerkende kracht als minimaal ontwijkend. Wij wijzen u nadrukkelijk op uw plicht, het actief en volledig informeren van raadsleden, óók als zij daarom vragen.
 8. De locatie, die nu geschikt is bevonden voor de windturbines (concept-structuurvisie), is eerder aangewezen als dé plek waar de railterminal gepositioneerd zou moeten worden. Betekent de aanwijzing voor de windturbinelocatie dat het college hiermee het plan van een railterminal in Barneveld definitief ten grave gedragen heeft? Wij gaan er overigens vanuit dat u niet antwoordt dat het één het ander niet uitsluit, want technisch gezien is dit onmogelijk.
 9. Wat betekent dit voor de Stuurgroep Railterminal (o.l.v. Dhr. Eikelenboom)?
 10. Zijn zij geïnformeerd over de plannen voor de windturbinelocatie en zo ja, hoe reageerden zij hierop?
 11. Waarom is er door de gemeente tot op de dag van vandaag geïnvesteerd (ook financieel) in deze Stuurgroep Railterminal als het college, naar wij aannemen, al enige tijd andere plannen heeft met deze locatie, namelijk het plaatsen van windturbines?


Initiatief 1 en 2

 1. Wij ontvangen graag uw uitgebreide inhoudelijke reactie op de door het actiecomité genoemde initiatieven 1 en 2 in hun brief van 1 september jl. met daarbij in ieder geval: Sinds wanneer bent u bekend met deze twee initiatieven?
 2. Voor de volledigheid voegen wij nog enkele detailvragen toe:
  a. Wij lezen dat het actiecomité de genoemde initiatiefnemers in mei dit jaar een aansprakelijkheidsstelling heeft gestuurd en dat daar niet inhoudelijk op zou zijn gereageerd doch dat ‘de gemeente nu eerst aan zet is’. In de Barneveldse Krant van 3 september komen de eigenaren van Bosch Beheer/Bosch Beton aan het woord en ontkennen dat ‘dit gesprek ooit in die hoedanigheid heeft plaatsgevonden’ (met de gemeente) en ontkennen betrokkenheid bij windmoleninitiatieven. Er zijn echter wel ‘gesprekken met mensen geweest’.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen de eigenaren of hun vertegenwoordigers van Bosch Beheer en/of Bosch Beton en/of hun beoogde mede-initiatiefnemer Eneco en de gemeente?
  b. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  c. Van initiatief 1 komt ook een vertegenwoordiger van TopWind aan het woord. Hij geeft aan dat er ‘gesprekken zijn geweest’ maar kwalificeert die als ‘pril’ om daarmee het ‘concreet’ zijn van het initiatief te weerleggen.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen TopWind en de gemeente?
  d. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  e. Ook uw wethouder weerlegt het bestaan van gesprekken omdat zij ‘niet concreet’ zouden zijn. Nu hebben wij geen behoefte aan definitiekwesties en misverstanden daarover. Maar dat er mogelijk gesprekken zijn tussen de gemeente en derden over de plaatsing van windmolens in onze gemeente, brengt ons wel weer terug bij vraag 1 en 7 van bovenstaande alinea.
  Graag een toelichting op de uitspraken van de wethouder.


Rol raadslid vs. initiatiefnemer
Deze vragen hebben betrekking op de uitingen over een gewaardeerd collega wat het delicaat maakt. Wij achten het wel belangrijk dat de vragen gesteld worden. Het is daarom extra belangrijk de vragen zorgvuldig te formuleren. Wij hechten er ook waarde aan te melden dat wij een goed gesprek hebben gehad met het betreffende raadslid om zijn kant van het verhaal te horen. De vragen betreffen met name uw rol in deze kwestie.

 1. In de brief van het actiecomité wordt melding gemaakt van ‘initiatief 1’ waarbij een raadslid, tevens fractievoorzitter, betrokken zou zijn als mede-initiatiefnemer. Dit blijkt te kloppen; het raadslid was inderdaad mede-initiatiefnemer van windmolens op/rond Harselaar; initiatief ‘Esvelderbeek’, tot 1 augustus jl.
  Sinds wanneer is het college precies op de hoogte van het feit dat dit raadslid mede-initiatiefnemer was?
 2. Heeft u formeel dan wel informeel gesprekken gevoerd met dit raadslid over zijn mede-initiatief voor de plaatsing van windmolens?
  Zo ja, wat is daaruit gekomen en eventueel over afgesproken?


Raad van State

 1. U bent bekend met de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni jl. betreffende het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. Het Europese recht dwingt de Nederlandse overheid om ook voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling te maken. Nu gelden er slechts algemene normen op basis van verouderde gegevens. Dit heeft Lokaal belang overigens al eerder vele malen aan de kaak gesteld (inbreng in vergaderingen, schriftelijke vragen). Het college vond dit echter niet relevant.
  Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland, zoals in onze gemeente Barneveld. Pas na deze beoordeling kan namelijk gebruik worden gemaakt van de (mogelijk gewijzigde) windturbinenormen. De gemeenteraad is bij een bestemmingsplan niet verplicht om aan te sluiten bij de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, maar kan eigen normen stellen, als deze normen maar goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan.
  a. Wat is het standpunt van het college inzake deze veranderde situatie door de uitspraak van de RvS?
  b. Wat is daarbij de inhoudelijke, ook juridische, onderbouwing?
  c. Gaat u afwachten tot de nieuwe windturbinenormen zijn vastgesteld? Graag een toelichting.
  d. Zo nee, gaat u dan uw eigen normen vaststellen? Op basis waarvan? Graag een toelichting.
 2. Bent u met ons van mening door nu toch door te zetten (concept-structuurvisie) u het risico neemt dat deze in de toekomst door de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS zullen worden afgewezen?
 3. Is uw beleidskeuze, namelijk het zonder pas op de plaats doorzetten van de ontwikkelingen van de (concept-)structuurvisie, wel ‘Raad-van-State-proof’? Helaas is in het verleden gebleken dat er, soms lastige dossiers, niet RvS-proof bleken, met alle gevolgen van dien.
 4. Deelt u onze mening dat er dan heel veel kostbare tijd, energie en belastinggeld verloren is gegaan?
 5. Bent u zich bewust dat u, door geen pas op de plaats te maken en geen goed onderbouwde tussenbeoordeling te doen op basis van de uitspraak van de RvS, veel extra maatschappelijke onrust, onzekerheid en frustratie in de samenleving teweeg brengt? Is dat ook wat u voor ogen hebt?
 6. a. Wat is de reden dat u, ondanks alle bezwaren, onrust, uitspraken, ontwikkelingen en los van wat de raad besluit, niet zelf een voorstel aan de raad doet en pas op de plaats te maken?
  b. Acht u dat, ook in het licht van met name de vragen 3, 4, 5 en 6, verstandig?


Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 8 september 2021


Voetnoten:

(1) “De regering zal een milieubeoordeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.”
(2) Antwoord van het college op rondvraag Lokaal Belang tijdens commissie bestuur op 22 juni jl.: “Er zijn momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers. In de windgesprekken is mogelijk wel met een of meerdere potentiële initiatiefnemers gesproken. Voor het college is het echter essentieel eerst duidelijkheid te hebben over de te hanteren kaders alvorens met de markt gesprekken worden gevoerd over concrete planinvullingen. De tijdens de windgesprekken gebleken animo is ambtelijk dan ook enkel ter kennisgeving aangenomen.”

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid en weigeren vergunning wijkfeest Oldenbarneveld (2)

23-08-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Er lijkt meer kapot te zijn gegaan dan alleen het wijkfeest Oldenbarneveld, denken wij. Na indiening van onze eerste schriftelijke vragen van 19 augustus jl., ontvingen wij op 20 augustus een afschrift van een aan u gerichte indringende brief van de voorzitter van het Wijkplatform Oldenbarneveld (WPF). Dit schrijven stipt een aantal punten aan die wij relevant achten ten aanzien van de samenwerking tussen de gemeente, haar inwoners en organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals wijkplatforms. Daarnaast zijn wij de afgelopen dagen veelvuldig benaderd met opmerkingen, emoties en zorgen rondom deze kwestie.

Dat het WPF uw besluit, mede in relatie met de Smaak & Sfeerdagen, als een klap in hun gezicht ervaren, kunnen wij goed begrijpen. Lokaal Belang is van mening dat de gemeente zich te allen tijde dienend en helpend behoort op te stellen. Het gemeentelijk beleid behoort daarnaast eensluidend en eerlijk te zijn, geen willekeur. Maar bovenal denken in kansen, wat er en hoe het wél kan. En wij willen een gemeente die vertrouwen heeft in de verantwoordelijkheid van inwoners. Wij hebben flinke twijfels of dit wel gebeurd is.
Bovenal heeft het convenant als doel de sociale samenhang, de sociale cohesie in, deze ook kwetsbare wijk, te verbeteren. Hier lijkt helaas het tegendeel gebeurd: verwijdering, wantrouwen, teleurstelling en cynisme in de gemeente. ‘’Er wordt met twee maten gemeten’’. Wat doet dat met u? Lokaal Belang vindt dit een gemiste kans, maar bovenal niet conform de eigen geformuleerde visie en het ondertekende convenant. Zie o.a. onze eerdere vragen. “Sociale cohesie en een sociaal vangnet zijn van het allergrootste belang in de strijd tegen armoede en cultureel onbegrip tussen mensen”. Lokaal Belang onderschrijft dit van harte. De gemeente Barneveld ook?

Vragen:

15. Wat doet deze kwestie met u?
16. Wij verzoeken u het WPF een reactiebrief te sturen met een uitgebreide inhoudelijke reactie op, in ieder geval, maar niet uitsluitend, de door de voorzitter genoemde punten. Bent u daartoe bereid?
17. Zo ja, dan verzoeken wij u een afschrift van uw reactiebrief naar de gehele raad te zenden. Bent u daartoe bereid?
18. Indien blijkt dat er van de kant van de gemeente onvolkomenheden zijn (zijnde: niet gewerkt volgens de eigen visie van de gemeente Barneveld en het convenant; e/o niet dienend en helpend zijn; e/o niet denken en handelen in kansen; e/o alles in lijn met voorgaande) in het voortraject en de afwikkeling van de vergunningsaanvraag, gaat u dan excuses aanbieden aan het WPF en de wijk Oldenbarneveld?
NB. Het feit dat het WPF zich door de reactie van de gemeente genoodzaakt achtte het wijkfeest af te blazen, mag geen argument zijn om de verantwoordelijkheid van de gemeente in het voortraject en de afhandeling bij het WPF neer te leggen en daardoor af te zien van excuses richting het WPF.
19. Lokaal Belang maakt helaas uit de reacties op dat er sprake is van een beschadiging van het vertrouwen van de inwoners van de wijk Oldenbarneveld in de gemeente. Dat vindt Lokaal Belang bijzonder spijtig. Op welke wijze gaat u het vertrouwen van deze inwoners, inclusief het WPF, herstellen?

Wij hopen op een zeer spoedige beantwoording van zowel onze vragen als een spoedig schrijven van een reactiebrief aan het WPF. Onder andere omdat ons doel is dat u als college op zoek gaat naar mogelijkheden en uw hulp aanbiedt voor een wijkfeest Oldenbarneveld op korte termijn.

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 augustus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid (1)

20-08-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Helaas is de zomervakantie voor velen anders dan voorgesteld. Reizen is moeilijker, evenementen zijn aan voorwaarden verbonden. Toch heeft de gemeente Barneveld kunnen genieten van bijvoorbeeld de kermis in Voorthuizen, Bennie de Boswachter, zomermarkt XXL en de wekelijkse marktboodschappen en sporten zijn ook mogelijk. Mogelijkheden dus, mogelijkheden om op een kleinschalige manier plezier te beleven, elkaar te ontmoeten en te verbinden. Wij zijn blij hier voor een deel de kernwaarden van de gemeente Barneveld te ontwaren; Gastvrij, Ondernemend, Verbindend en Wendbaar, vervat in de slogan ‘Blij met Barneveld’ die een ‘positieve klantbeleving’ moet opleveren (website gemeente). Lokaal Belang heeft als een van de 3 kernwaarden ‘kansen’ geformuleerd. Kansen voor inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Dat vraagt een proactieve en creatieve manier van denken en in ieder geval de wil om op deze wijze te denken en te handelen.

U spreekt vaak uit ‘sociale samenhang’ erg belangrijk te vinden. Begin dit jaar werd hiervoor nog een convenant ondertekend (BK, 28-2-’21) waarmee betrokkenen (zoals het wijkplatform en de gemeente) zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang. Verder sprak u uit het nieuwe ‘gebiedsgerichte werken’ in de praktijk te willen brengen om “zo vooral verbeteringen sneller door te kunnen voeren en frustratie te voorkomen. Dat laatste hebben we in het verleden helaas wel gezien, dat mensen met goede plannen kwamen om iets in hun eigen omgeving te verbeteren, maar bij de gemeente tegen een muur aanliepen, waardoor initiatieven vastliepen (BK, 21-6-’21) .”

In de krant van 17 augustus lazen wij dat het wijkfeest in de wijk Oldenbarneveld niet kan doorgaan omdat gemeente geen toestemming heeft gegeven en dus geen vergunning heeft verstrekt. In het artikel worden geen concrete redenen beschreven behalve dat het niet zou voldoen aan de coronamaatregelen. Er wordt gesteld dat het wijkplatform toegangstesten had moeten regelen om het feest (kleedjesmarkt, stands met etenswaren, sportdemonstraties, muziek) door te kunnen laten gaan. Het is spijtig te moeten horen dat het wijkplatform ervaarde niet ander te kunnen dan het wijkfeest af te zeggen.

Wij hebben begrip voor de het feit dat er in coronatijd maatregelen zijn om de coronacrisis te bedwingen. Daarnaast achten wij het van belang dat de regels redelijk en begrijpelijk moeten zijn. Voor zover ons bekend en ook op de website van de overheid te vinden is (bijlage 2) zijn evenementen die doorstroomlocaties zijn, zoals kermissen ed., toegestaan zonder toegangstesten mits de organisatoren zorgen dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter. Vorig jaar vond dit wijkfeest ook plaats en hield men zich, wordt gesteld, goed aan de 1,5 meter regel.

Wij hebben navraag gedaan bij betrokkenen en dat levert de volgende vragen op:

 1. Waarom is dit wijkfeest niet door het college toegestaan?
 2. Is het college bekend met de uitzonderingsmogelijkheden (zie bijlage 2)?
 3. Waarom is er, kennelijk, niet gekozen voor het toestaan van dit kleinschalige evenement als zijnde een doorstroomlocatie? Waar en bij wie is dit precies misgegaan?
 4. Is er met het wijkplatform meegedacht (verbindend, wendbaar) en overleg geweest op welke wijze en met eventuele eenvoudige en tevens redelijke aanpassingen, het wijkfeest wel doorgang kon vinden?
  Oftewel, denken in kansen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat is daar uit gekomen?
 5. Heeft het wijkplatform redelijke kansen gekregen om, tevens redelijke, aanpassingen te kunnen doen?
 6. Is het college van mening dat zij zich, in relatie tot het convenant (“zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang”) tot het uiterste hebben ingespannen om gezamenlijk met het wijkplatform het wijkfeest mogelijk te maken? Graag een toelichting.
 7. Denkt u dat frustratie bij het wijkplatform voorkomen is en dat zij de positieve klantbeleving hebben mogen ervaren?
 8. Is het college zich ervan bewust dat de organisatie, het wijkplatform en andere vrijwilligers, zich geheel in hun eigen tijd inzetten voor het welzijn en de sociale samenhang in de wijk?
 9. Is het college het met ons eens dat juist inwoners die zich belangeloos voor de samenleving inzetten, dienstbaar, conform de eigen kernwaarden en helpend tegemoet getreden moeten worden?
 10. Is het college van mening dat dit in deze kwestie ook is gebeurd?
 11. Is het college het met ons eens dat als weekmarkten, zomermarkten, kermissen en zelfs het smaak & sfeerfeest doorgang kunnen vinden, er gezocht moet worden naar de redelijke mogelijkheden om een vrij kleinschalig en min of meer overeenkomend wijkfeest als genoemd, doorgang te kunnen laten vinden?
 12. Is er tussen de verschillende afdelingen van de gemeente Barneveld die te maken hebben met vergunningen goed en constructief overleg, gebaseerd op de kernwaarden en zijn al deze afdelingen doordrongen van o.a. de kernwaarden en het convenant?
 13. Welke verbeteringen ziet het college in de eigen organisatie en tussen de verschillende afdelingen die te maken hebben met vergunningenbeleid in relatie tot de kernwaarden, sociale samenhang, vrijwilligers en denken in kansen?
 14. Is het college bereid om samen met het wijkplatform zich in te spannen op redelijk korte termijn, binnen de regels, een alternatief wijkfeest mogelijk te maken?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 19 augustus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over ondersteuning Floralia Voorthuizen

13-07-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de knelpunten voor de Floralia in Voorthuizen.

De Floralia Voorthuizen zorgt jaarlijks voor veel sociale contacten binnen (momenteel) 8 bouwgroepen/wijken. Floralia wenst overigens een uitbreiding van het aantal teams; het waren er eerst tenminste 12. In het ontwerp- en opbouwtraject gaat het om zo’n 80 mensen, in de corsoweek zelf om ca. 1.000 inwoners van Voorthuizen die hier actief aan deelnemen. Dit om het corso elk jaar weer groots te laten zijn met een bezoekersaantal van 30.000 tot 40.000 mensen, waarmee onze gemeente op een prachtige manier op de kaart wordt gezet. Ook op en top sociale cohesie in dit mooie dorp, wat wij erg waardevol vinden! Wij zijn dan ook altijd graag aanwezig om deze prachtige kunstwerken te bekijken.

Eind dit jaar wordt bekend of de gezamenlijke corso's van Nederland op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco worden toegevoegd en als gemeente zouden we dat toch ook in stand willen houden. Toch? Floralia Voorthuizen heeft in ieder geval het verzoek daartoe, mede met andere corso’s, ingediend.

Nu is er een probleem ontstaan, doordat tenminste 4 van de 8 bouwgroepen (corsoteams) op zoek moeten naar een andere locatie voor het bouwen van de wagens. Dit wordt veroorzaakt door de handel in sloopmeters waardoor stallen die men tot voor kort mocht gebruiken, gesloopt worden. Momenteel kunnen 2 bouwgroepen gebruik maken van het gebouw van de Oranjevereniging. Doordat het afgelopen en dit jaar niet gaat om complete wagens (i.v.m. corona) maar om mozaïeken, kunnen deze 2 groepen daarmee vooralsnog uit de voeten, maar dat zegt niets over de andere groepen en volgende jaren waar er hopelijk weer wagens mogelijk zijn. Overigens heeft een van de bouwgroepen uit zorg al aangegeven te overwegen het onderstel van de wagen te verkopen, wat een toekomstige wagen sowieso blokkeert.

Zaterdag 3 juli stond er een artikel in de Barneveldse Krant over de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen. Tevens is daarin vermeld dat mogelijk andere verenigingen gebruik kunnen maken van de nieuw te bouwen hal. Ook vandaag is er een bericht verschenen over dit onderwerp.

Om te kijken of er iets voor dit mooie evenement gedaan kan worden, stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente, in het kader van de mogelijke plaatsing op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed, het corso, ‘Floralia Voorthuizen’, redelijkerwijs moeten (blijven) ondersteunen? Zeker als zij praktische knelpunten ervaren (niet zijnde gebrek aan vrijwilligers)?
 2. De verschillende bouwgroepen hebben gedurende het jaar opslagruimte nodig voor hun materialen en vanaf maart elk jaar een ruimte om te kunnen bouwen. Het nieuwe Oranjevereniging gebouw zal nooit toereikend zijn voor alle bouwgroepen. Is er een mogelijkheid dat de gemeente hier wellicht een ondersteunende rol in kan vervullen door het tijdelijk beschikbaar stellen van ruimte? Het hele plan voor nieuwbouw van het Oranjevereniging gebouw gaat nog wel even duren en het locatie probleem is er nu en zal in de toekomst nog groter worden.
 3. Indien er geen mogelijkheid is om te helpen met het oplossen van het ruimteprobleem, is er dan een mogelijkheid de bouwgroepen te compenseren voor de extra te maken kosten voor te huren ruimtes?

In samenwerking met Sjoerd van Amerongen (raadscommissielid) en in afwachting van uw reactie,

vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 13 juli 2021

Lees verder

Ruimte voor de Flying Bikes en MTB

07-07-2021

Flying Bikes en andere sportverenigingen

Voorzitter, dank u wel.

Dit voorstel heet Uitvoeringskrediet verplaatsing Flying Bikes en MTB.
Maar gaat het daar wel over?

Wat Lokaal Belang betreft zijn er hier 3 onderwerpen te beschouwen:
Inzet voor sport, waar mijn collega Marleen Blankenburgh zich de afgelopen jaren steeds voor inzet; degelijk financieel beleid en bestemmingsplannen, waar mijn college Gert Hein Kevelam zich mee bezighoudt en openbaar bestuur en communicatie waar u ondergetekende wel eens wat over hoort zeggen. Alles komt in dit voorstel samen.

Voorzitter, wij gunnen de Flying Bikes, na al die jaren, eindelijk een toekomstbestendige nieuwe huisvesting. Hun zoektocht voor de locatie zelf, is gelukkig alweer een tijdje voorbij. Voldoet dit voorstel in basis? Ja, maar we hebben zelden zo’n gecompliceerd en op bepaalde punten merkwaardig voorstel gezien.

Als volgt:

 1. Het college stelt de bijdrage van 700K in de voorwaardelijke sfeer voor. Hierdoor wordt er een lange tijd van onzekerheid gecreëerd waar zowel de Flying Bikes als MTB geen invloed op hebben en dus ook niet voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Het college heeft op vragen in de commissie in het kader van financiële onderbouwing aangegeven dat alle bedragen en ramingen goed doordacht en onderbouwd zijn.
  Dan mogen wij als raad uitgaan van voldoende financiële zekerheid en vinden wij dat de voorwaardelijke sfeer uit het raadsvoorstel gehaald moet worden. Wij gaan verder uit van het goede overleg tussen Plaatselijk Belang en het college over de invulling van het achterblijvende gebied, En, zoals wij hopen, zo groen mogelijk. Laat dit plaatsvinden zonder de harde voorwaarde van 560K maar als streefwaarde, want niemand weet wat het uiteindelijke voorstel precies gaat worden. Wellicht een voorstel met onverwachte kansen. Daarvoor amendement 1.
   
 2. Zoals aangegeven is de Flying Bikes niet zoekende meer, ze hebben sinds enige tijd een nieuwe locatie. Het amendement van 19 juni 2019 sprak over ‘diverse sportverenigingen die zoeken naar structurele huisvesting’, zoals BDSV, Petanque en de IJs- en skeelervereniging ea, die zijn nog steeds zoekende. In het amendement staat duidelijk omschreven dat de 615K ten goede moet komen aan ‘accommodatie voor diverse sportactiviteiten’ voor diverse sportverenigingen die op zoek zijn naar structurele huisvesting.
  Tevens riep het amendement expliciet op tot, en was het genoemde geld t.w. € 615.000,- bestemd voor, het onderzoeken van alle mogelijkheden tot samenwerking teneinde de huisvestingsvraagstukken van diverse sportverenigingen op te lossen. Van die samenwerking is tot op heden niets gebleken. Sterker nog, er hebben geen gesprekken plaatsgevonden. De genoemde verenigingen staan hier met lege handen en dat is voor Lokaal Belang heel moeilijk te verteren.
  De waarde van een rotonde wordt niet betwist, echter deze hoort niet thuis in dit voorstel aangaande een sportaccomodatie. De rotonde dient al helemaal niet gefinancierd te worden uit de € 615.000,- daar het eerder genoemde amendement volstrekt helder is voor wat betreft de bestedingsdoelen van dit bedrag. Daarvoor hadden wij in eerste instantie een tweede amendement geschreven.
  Maar, mocht er nou een kans zijn dat BDSV en Petenque en wellicht nog andere verenigingen, ook op deze locatie gehuisvest worden, dan kunnen wij het gebruik van die 615K billijken. Daarom hebben we overtuigd meegetekend met de motie, samen met CU, SGP en BI aangaande het opstarten van de gesprekken met de verenigingen, teneinde te bezien of ook deze 2 verenigingen daar structureel gehuisvest kunnen worden.
  Daarbij aansluitend moet het overgebleven deel van de locatie bij voorkeur beschikbaar blijven voor andere maatschappelijke functies, zoals deze of andere verenigingen. En mocht het college een alternatief plan wensen, dan vragen wij hen dat tijdig en voorafgaande aan die alternatieve planvorming aan de raad voor te leggen. Daarvoor dienen wij, het is al gezegd, samen met CU, SGP en BI een amendement in.

Samenvattend voorzitter:
Wij staan positief t.o.v. van dit voorstel, maar wij hopen niet ooit weer zo’n vreemd voorstel te ontvangen.
Regel het, regel het goed. Communiceer en overleg en voer moties en amendementen uit zoals ze bedoeld zijn.
Dat is degelijk, dat is betrouwbaar en dat zogt voor mooie ontwikkelingen in onze gemeente.

Dank u.

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers

7-7-2021

Foto: Flying Bikes Kootwijkerbroek

 

Lees verder

Schriftelijke vragen RES 1.0 windmolens en milieunormen

01-07-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande recente besluitvorming over de RES 1.0, windmolens en de milieunormen daaromtrent.

De eerdere vragen (7 juni 2021) gingen over het verzoek van de gemeente Veenendaal aan de overige gemeenten van de Regio Food Valley, om het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens Regio Food Valley. De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. De argumenten van de gemeente Veenendaal mochten op onze volledige instemming rekenen.

Vannacht heeft de gemeenteraad van Renswoude bij meerderheid tegen het voorstel van het college, om twee windmolens te plaatsen, gestemd. Veenendaal zit ook in dat gebied. Naar aanleiding van dit besluit is een wethouder, tevens de voorzitter van de RES voor de Regio Food Valley gemeenten, opgestapt. De ChristenUnie besloot daarop uit het college te stappen en vervolgens viel het hele college. https://www.ad.nl/utrecht/renswoude-zegt-nee-tegen-windmolens-wethouder-stapt-op~a3a83b18/

1. Na Veenendaal heeft ook de raad van Renswoude een voorlopige streep gezet door het RES bod door de zoekgebieden van windmolens te schrappen. Wat betekent dit voor het gehele RES bod van de RFV?
2. Nu het RES bod als een kaartenhuis in elkaar valt, wat betekent dit voor de gemeente Barneveld die helaas wel windmolens wil gaan plaatsen?
3. Blijft de wethouder nog bij haar toezegging dat ontwikkelingen in andere RFV gemeenten geen effect zullen hebben op het door Barneveld geplande aantal van max. 3 windmolens?
4. Is het niet verstandig om het gehele bod van de RFV m.b.t. de RES terug te trekken nu maar liefst 2 gemeenten voorlopig de stekker eruit getrokken hebben?
5. Wanneer krijgen wij antwoord op onze eerder gestelde vragen over Veenendaal?

Tevens heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan over milieunormen in relatie tot windmolenparken. “Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.” Deze uitspraak is het gevolg van het Nevele-arrest van het Europese hof. Onze fractie heeft daar het college op 16 september 2020 (commissie samenleving aangaande de MER)¹ nadrukkelijk op bevraagd wat de eventuele gevolgen voor de windmolenplannen voor onze gemeente zijn. Het college sprak toen geruststellende woorden. Nu blijkt dit toch gevolgen te hebben. www.raadvanstate.nl/@125920/milieubeoordeling-voor-windturbinenormen

6. Hoe beziet het college deze uitspraak in het licht van onze eerdere vragen hierover op 16 september 2020? Graag een nieuwe beantwoording van onze vragen van destijds.
7. Wat betekent deze uitspraak voor de ontwikkeling van de structuurvisie windenergie (voorzien uiterlijk december 2021)? Welke concrete gevolgen heeft dit hiervoor?
8. Kan hiermee het eerdere gedane MER-onderzoek en het daaruit verschenen MER-rapport de prullenbak in? Zo nee, moet dit dan wel worden aangepast/aangevuld? Graag een toelichting over de aanpak hiervoor.
9. Gaat u de bezwaren van inwoners en actiegroepen, onder andere geuit in de windgesprekken, nu bezien in dit nieuw licht? Oftewel, gaat u hun bezwaren ten aanzien van geluid, slagschaduw en veiligheid nu anders meten en wegen in uw samenvatting en conclusies die als input en bijlage dienen voor het ontwerp-structuurvisie na deze uitspraak van de Raad van State? Graag een toelichting.

Ook de ontwikkelingen rondom de wespendief staan niet stil. Het is helder dat de beoogde hoeveelheid wespendieven onder niveau is en dat de komst van windturbines deze stand wel eens verder negatief kan beïnvloeden. Onze fractie was op 25 februari jl. aanwezig bij de webinar over windenergie op de Veluwe in relatie tot de Wespendief. Daar werd bepleit verder onderzoek te doen om helderheid te krijgen.
Uit De Stentor van 21 juni jl. blijkt het erg moeilijk om gedegen onderzoek te doen, ook in korte tijd. https://www.destentor.nl/veluwe/wespendief-blijkt-niet-te-tellen-nieuwe-tegenslag-voor-komstwindmolens-op-de-veluwe~abd4a9e8/
De provincie vindt het maar niks en denkt aan maatregelen zoals het zwartverven van wieken. Maar als dat niet genoeg effect sorteert, dan wil de Provincie zelfs kijken of de regels rondom deze beschermde diersoort kunnen worden aangepast om toch sneller meer windturbines te plaatsen. Nu verbaast het ons niets dat de Provincie wat creatief omgaat met wetgeving en kaders. Maar aangezien wij niet alleen tegen windturbines zijn vanwege het desastreuze effect op de gezondheid en het welzijn van mensen, de beschadiging van het landschap maar ook vanwege het negatieve effect op vogels, de volgende vraag:
10. a. Is het college met ons van mening dat regelgeving om beschermde vogels in stand te houden en te beschermen, niet gepasseerd moeten en mogen worden om windturbines toch, met een omweg, mogelijk te maken?
b. Zo ja, is het college bereid om dit standpunt in te brengen bij de RES?
c. En bij GS onder de aandacht te brengen en te pleiten de regels in stand te houden en niet omwille van windturbines te omzeilen?

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Woordvoeder windenergie

Jan Willem van den Born
Woordvoerder RES

¹Vragen Commissie samenleving - MER- 16 september 2020
Grote risico’s m.b.t. wetgeving
“LB heeft kennis genomen van een arrest van het Europese Hof, dat de huidige wettelijke voorschriften zoals wettelijke geluidsnormen, zelf onderworpen dienen te worden aan een MER. Dat is niet zo. De milieuonderzoeken die nu bij windparken worden gedaan, zoals ook deze MER, zijn gebaseerd op verouderde aannames en normen en die zijn dus nooit zelf onderworpen aan een milieutoets. Windmolens zijn nu wel 250 meter hoog en niet 75 meter waarmee in alg. norm wordt gerekend. Dit heeft mogelijk enorme gevolgen voor alle windmolenplannen in heel Nederland.
-Hoe kijkt het college tegen dit risico aan?
-Wat gaat het college met haar nu beperkte risicoparagraaf doen?
-Heeft het college een plan B?
-Is het college het met ons eens dat we er vanavond eigenlijk niet echt meer over kunnen praten?”

Lees verder

Zienswijze Lokaal Belang gem. Barneveld - Herindeling Scherpenzeel-Barneveld

30-06-2021

Aan: Provinciale Staten Provincie Gelderland
Van: Fractie Lokaal Belang Gemeente Barneveld
CC: Minister van Binnenlandse Zaken, mw. Jkvr. drs. K.H. Ollongren

Betreft: Inspraak herindelingsadvies (HA) Barneveld-Scherpenzeel

Barneveld, 30 juni 2021


Geachte Statenleden,
Wij achten het, gezien recente ontwikkelingen, noodzakelijk u toch opnieuw aan te schrijven om u onze bezwaren en zorgen over de plannen van uw Gedeputeerde Staten (GS) kenbaar te maken. In onze ogen begaat GS een grote fout door u dit HA voor te stellen. Uw GS geven u bij herhaling een eenzijdige voorstelling van zaken en dat vinden wij kwalijk, want het HA gaat volstrekt voorbij aan een aantal wezenlijke kernpunten. U, als controlerend, kader stellend en volksvertegenwoordigend orgaan, bent in staat dit proces in het juiste perspectief te plaatsen of te stoppen. Wij willen u hiertoe met klem verzoeken na lezing van de volgende informatie en vragen u dit schrijven mee te nemen in uw uiteindelijke beslissing.

Op 21 april jl. heeft de gemeenteraad van Barneveld met een meerderheid ingestemd met een zienswijze op het Herindelingsontwerp (HO). Onze partij stemde als enige tegen. Wij dragen de democratie een warm hart toe, daarom respecteren wij dit democratisch genomen besluit, ondanks dat wij het er principieel mee oneens zijn zoals wij dat verwoord hebben in onze zienswijze aan u op 30 maart jl. en in ons initiatiefvoorstel op 21 april. Wij zijn van mening dat een bestuurlijk vraagstuk altijd eerst beoordeeld moet worden op de principiële, democratische en bestuurlijke juistheid daarvan (Deugt het?) en dus niet op basis van eigenbelang (Hoe worden wij er zelf beter van?).

Eerder schreven wij u dat wij onmogelijk aanwezig konden zijn bij de hoorzitting van woensdag 16 juni.
Het is spijtig te moeten constateren dat inspraak voorafgaande aan uw oordeelsvormende commissievergadering op 23 juni alsmede de besluitvormende Statenvergadering van 6 juli, onmogelijk blijkt. Zeker in een dergelijk gevoelig dossier, is het wenselijk dat er alternatieve inspraakmogelijkheden zijn. Een werkelijk gesprek met u dus en niet een brief of filmpje.

Kernenbeleid/Dorpenbeleid
Het dorpenbeleid 2.0 is op 26 januari jl. specifiek voor en expliciet vanwege de zorgen van Scherpenzelers over zeggenschap en autonomie door GS  in het HO1 in het leven geroepen; de zgn. ‘Plusvariant’: nieuwe samenwerkingsvormen waarmee de dorpen in de nieuwe gemeente meer zeggenschap krijgen over hun eigen woon- en leefomgeving. GS achten het ‘’essentieel en noodzakelijk’’ (blz. 28-29) voor Scherpenzeel. Dat wordt in het HA2 weliswaar bevestigd, maar merkwaardig genoeg afgezwakt. GS zeggen dat het dorpenbeleid een verantwoordelijkheid is van de nieuwe te vormen gemeente en zij manen beide gemeenten om, nog voor de fusie, gezamenlijk en snel in actie te komen en in nauwe samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers invulling te geven aan dat door GS gepropageerde dorpenbeleid.

Feiten

 1. Het college van B&W van de gemeente Barneveld heeft op 17 maart jl. een bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.03 vastgesteld met een stappenplan met daarin o.a. een concept-agenda, uitvoeringsstrategie en kadernotitie, waarvan de planning is deze eind 2022 gereed te hebben.
 2. In Scherpenzeel is op 21 april jl. een motie aangenomen die oproept dat deze zeggenschap voor Scherpenzeel in het dorpenbeleid gewaarborgd moet zijn; garanties met een formeel mandaat.
 3. In Barneveld is op 21 april jl. een amendement4 aangenomen dat stelt dat de fusie het dorpenbeleid in Barneveld niet overhoop mag gooien. En, dat er voor Scherpenzeel ook iets moet, maar dat Barneveld ‘daar niet over gaat’. Dit amendement beoogde de tekst over de bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0 , zoals het college bedacht heeft, uit de zienswijze van de gemeenteraad te halen. Door een fout is dat deels nagelaten, is de bestuursopdracht zelfs bij de zienswijze van de gemeenteraad aan u meegestuurd. De 1e indiener van het amendement heeft dit op 10 juni jl.6, waar de heer Markink dus bij aanwezig was, expliciet medegedeeld en rechtgezet.
 4. In Barneveld is op 21 april jl. een motie5 van de fractie van Lokaal Belang door alle andere partijen afgestemd, die opriep om het dorpenbeleid ‘on hold’ te zetten zodat beide gemeenten op dezelfde en gelijkwaardige wijze mee kunnen doen in de gehele voorbereiding van het dorpenbeleid.
 5. In het HA schrijven GS op blz. 39 “Door B&W van Barneveld is recent een bestuursopdracht vastgesteld, die als bijlage bij de zienswijze van de gemeenteraad is gevoegd.” Deze zienswijze is de zienswijze van de raad, niet van het college. De gemeenteraad heeft de bestuursopdracht dorpenbeleid 2.0 niet vastgesteld en behoorde deze, mede n.a.v. het aangenomen amendement, officieel geen deel uit te maken van de zienswijze. GS maken daar echter wel gebruik van, in ieder geval richting u, als PS.
 6. Op 10 juni jl. hebben diverse woordvoerders namens hun fracties (en in aanwezigheid van gedeputeerde Markink) hun weerstand uitgesproken jegens het creëren van formele zeggenschap. “Geen extra bestuurslaag”, zo klonk unaniem het geluid. Ook onze fractie is overigens die mening toegedaan; alhoewel wij begrip hebben voor de wens van Scherpenzeel om dit formeel te borgen, zien wij meerdere ‘haken en ogen’ en de meerwaarde hiervan vanuit Barnevelds perspectief niet.
 7. Gedeputeerde Markink stelde op 23 juni dat GS willen dat de beide gemeenten en GS een ‘bestuursakkoord’ gaan vaststellen waarbij er afspraken gemaakt worden over de invulling m.b.t. onder andere zeggenschap. Hij acht het een “absolute voorwaarde’’ dat dit tot stand komt.

Onze zorgen en vragen:

 1. Geven deze ontwikkelingen u vertrouwen dat die zeggenschap en autonomie daadwerkelijk gerealiseerd worden? Voor de raad van Barneveld is er vooralsnog weinig tot niks ‘gezamenlijks’ aan: De gemeenteraad wil bij meerderheid geen bestuurscommissie (de enige juridische mogelijkheid om zeggenschap en autonomie te borgen). Ook wij hebben hier dus, mede gezien de zorgen van bestaande Plaatselijk Belangen in onze gemeente, grote vraagtekens bij.
 2. Dat de gemeente Scherpenzeel garanties wil, is begrijpelijk. Tenslotte, in het HO en HA werden het door GS als ‘’essentieel en noodzakelijk’’ gekwalificeerd. Redelijkerwijs mogen garanties verwacht worden. Uiteraard is het aan de nieuwe gemeente hier uiteindelijk over te beslissen. Maar dat doet niets af aan de stellingen van GS over dit dorpenbeleid 2.0. Het is dan vreemd dat in uw Statenvergadering (23 juni jl.) door enkelen van u hieraan voorbijgegaan wordt en zelfs gesteld wordt dat garanties geven juist een belemmering zou zijn.
 3. Waarom oefenen GS zoveel druk en dwang op beide gemeenten uit, ‘’pushen’’, zoals door dhr. Markink op 10 juni 2021 verwoordde, om dit dorpenbeleid invulling te geven? Waarom, terwijl GS ook laten optekenen dat het dorpenbeleid aan de gemeenten is? Wij achten dit tegenstijdig.
 4. Waarom willen GS deze snelheid? Is dat om tegen u als PS, de minister en de beide kamers te kunnen zeggen dat het wel goed zit met het dorpenbeleid? Terwijl de werkelijkheid niet zo is. Beide gemeenten verschillen 180 graden op dit punt: Scherpenzeel wil garanties mocht het onverhoopt tot een herindeling komen (ook de nadrukkelijke wens van GS - het innovatieve experiment in de Gelderse Vallei als voorbeeld voor de rest van Nederland…) en Barneveld wil dat pertinent niet. Daarmee is  de zgn. ‘Plusvariant’ een lege huls! U besluit dus op 6 juli a.s. over niet bestaande zekerheden, die ook onderweg naar verdere besluitvorming in Den Haag, mocht PS het HA van GS volgen, feitelijk geen bestaansrecht heeft in de argumenten om tot herindeling over te gaan.
 5. Wij hebben GS al heel vaak horen zeggen hoe belangrijk zorgvuldigheid en tijd zijn, bijvoorbeeld op 4 juni 2020 toen de heren Markink en Berends in onze raad waren. Komen zij daar nu op terug?
 6. Deze vragen heeft onze fractie op 10 juni aan uw gedeputeerde Markink voorgelegd. Het is spijtig te moeten constateren dat dhr. Markink niet inhoudelijk reageert en zelfs stelt dat het dorpenbeleid niet door GS zijn bedacht, maar door de gemeente Barneveld. Bij het besluit HO. (26 januari 2021) is juist door GS, zoals eerder gesteld, expliciet de variant 3-plus gepresenteerd; het dorpenbeleid 2.0. Die plus zou het argument zijn waardoor Scherpenzelers niet meer ongerust of angstig voor een herindeling hoeven te zijn. GS draaien hier de zaak om.
  Daarnaast bevreemd het nóg meer dat GS stellen (o.a. tijdens PS, 23 juni 2021) dat in het Open Overleg dan wel bestuurlijk overleg in december 2020 het dorpenbeleid onderdeel van het gesprek is geweest en dat daar de eerste stappen zijn gezet om dit te ontwikkelen. In de verslagen blijkt daar helemaal niets van terug te vinden!
 7. Het door Markink genoemde bestuursakkoord betreft hier de beide colleges van B&W en GS, niet de gemeenteraden. Dat zou het echter wel moeten zijn. Immers, alleen gekozen volksvertegenwoordigers kunnen, vanuit hun partijlijn, iets zeggen over intenties die verder reiken dan de horizon van hun eigen kiezersmandaat. Bovendien is het essentieel dat de mening van de raad, die op dit punt duidelijk afwijkt van de lijn van het college, gehoord wordt. Raadsleden mogen zelfstandig beslissen en kunnen als hoogste orgaan de eventuele besluiten van de colleges overrulen. Ook hier doen GS u voorkomen alsof zeggenschap en autonomie hun plek gaan krijgen. Er is echter geen zekerheid over. Vanuit het perspectief van de gemeente Scherpenzeel, dat tegen hun zin een herindeling voor de kiezen krijgt en de uitspraken van GS zelf, is het meer dan logisch dat deze zekerheden er op raadsniveau waren geweest. Zeker als ze als dragend argument voor de herindeling dienen. Er is echter geen sprake van.

Voorwaardelijk draagvlak
Draagvlak, zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak, is een essentieel beoordelingscriterium in het beleidskader.
Feiten

 1. GS geven in het HA aan draagvlak vooral gebaseerd te hebben op hun eigen Kieskompas7. In het Kieskompas werden enkele zaken in het vooruitzicht gesteld zoals zeggenschap, voorzieningen en redelijke financiële lasten. De vraag was: “Als de herindeling wordt doorgevoerd en de vier punten worden waargemaakt,  vindt u dan de herindeling een goed idee?”. Inwoners van beide gemeenten hebben dus in de voorwaardelijke sfeer op de stellingen in het Kieskompas moeten reageren. “Als…..dan….?” op basis van enige stijging in de positieve beantwoording ervan, achten GS draagvlak in voldoende mate bewezen.
 2. De gedeputeerde heeft eerder gezegd (PS 14-2021) dat zaken als zeggenschap in het HA zijn beslag moeten krijgen. Dat is echter niet het geval. Er zijn geen garanties of enige zekerheid.
 3. Zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak in Scherpenzeel ontbreken (aangetoond met een referendum: 82% tegen, opkomst 77%). In Barneveld is er geen overtuigende meerderheid; 82% van hen heeft zelfs nog nooit kennisgenomen van het HO. Inwoners van de gemeente Barneveld is door het college nog nooit wat gevraagd (“Niet nodig” aldus het college). Gedeputeerde Markink wijst het referendum in Scherpenzeel af als ‘oppervlakkig’ en ‘emotioneel’.

Onze zorgen en vragen:

 1. Het kabinet vraagt in gevallen van het ontbreken van unanimiteit of draagvlak een solide onderbouwing waarom bij gebrek aan breed draagvlak toch een herindeling gewenst wordt. Überhaupt, draagvlak moet duidelijk en aantoonbaar in kaart worden gebracht door de gemeenten zei de Minister onlangs nog (11-2-2021). In onze ogen spelen GS mooi weer als het gaat om dit draagvlak. Draagvlak werd in de voorwaardelijke sfeer geformuleerd; zijn daarmee het Kieskompas en het HA niet misleidend? Zowel naar u, PS, als de minister en de beide kamers. En is daarmee draagvlak in feite gebaseerd op drijfzand? In onze ogen wel.
 2. Is het begrijpelijk dat inwoners van zowel Scherpenzeel als Barneveld, gezien datgene wat de afgelopen 2 jaar gebeurd en gezegd is, geen vertrouwen hebben in de daadwerkelijke totstandkoming van de door GS in het vooruitzicht gestelde randvoorwaarden? Ja. Continu worden emoties weggezet als niet inhoudelijk, feitenvrij. Maar die emoties worden ingegeven op basis van inhoud; het ‘waarom’ achter de emoties dus. Wij doen hierbij ook een oproep aan u, de professionals, om de emoties te begrijpen, te doorgronden en het ‘waarom’ op inhoud te bestuderen en op waarde in te schatten. En niet de soms (te) harde woorden als argument te gebruiken om dan de inhoud niet tot u te nemen. Wij zien het echter bij sommigen wel gebeuren.
 3. Daarbij komt nog dat GS ten onrechte emotionele beweegredenen als ‘vrees voor verlies van identiteit’ aanvoeren als voornaamste drijfveer van respondenten om negatief tegen de herindelingsplannen aan te kijken. Dit wordt weersproken in beide kieskompas-onderzoeken; respondenten komen met rationele overwegingen en niet met emotionele.
 4. Door gedeputeerde Markink wordt de overtuiging van de inwoners van Scherpenzeel als niet inhoudelijk, niet beargumenteerd en niet relevant gekwalificeerd. Schokkend, zeker gezien het feit dat GS zelf niet met een onderbouwd verhaal komen als het gaat om draagvlak, maar dit wel zo etaleert naar de ‘buitenwereld’.

Fundament van juiste besluitvorming
Feiten doen ertoe. En dan wel alle feiten. Het verbaast ons zeer dat GS maar blijven verwijzen naar het inmiddels bijna ‘middeleeuwse’ rapport van SeinstravanderLaar uit 2019 als bewijs dat Scherpenzeel er niet goed voor zou staan en dat Scherpenzeel ook wel wil fuseren. Ondertussen zijn vele onderzoekrapporten van gerenommeerde instituten verschenen die tenminste een genuanceerd beeld geven. Is er fundamenteel een probleem? Ook GS kunnen het niet aantonen. Hoe Scherpenzeel er sinds 2 jaar instaat? Dat heeft u kunnen lezen. Maar dan nu de gemeente Barneveld; onze gemeente. Zien wij dan geen kansen voor onze gemeente? Jawel, natuurlijk, maar die kansen mogen nooit ten koste gaan van de principes van ordentelijk, integer en democratische openbaar bestuur. Nogmaals: Deugt het? Dat is de hamvraag.

Feiten

 1. Werd vanaf het begin door het college van de gemeente Barneveld nog actief uitgedragen dat draagvlak in beide gemeenten een randvoorwaarde voor herindeling was (o.a. Verslag regionale verkenning 12 mei 2020)8, sinds vorig jaar was dit verdwenen in de stukken en uitingen. Vragen hieromtrent werden herhaaldelijk ontwijkend beantwoord waarbij verwezen werd naar GS.
 2. Door de woordvoerders van de andere fracties in de gemeente Barneveld werd lauw of niet gereageerd op de ontwikkelingen omtrent de herindeling gemeente Scherpenzeel als het gaat om het (democratisch) proces, draagvlak en het beleidskader. Zorgen daarover werden niet gedeeld.
 3. Veel actiever reageerden de woordvoerders als het gaat om zaken die zij graag voor de gemeente Barneveld gerealiseerd zien (rondweg, treinstation Stroe, treinstop Barneveld-Noord, instandhouding voorzieningen, blijvend lage lasten voor inwoners) in relatie tot de herindeling met Scherpenzeel! ‘Prima die herindeling, maar dan wel graag een aantal ‘cadeautjes’ voor de gemeente Barneveld.’ De provincie moest dat maar gaan regelen. In diverse commissie- en raadsvergaderingen drongen ze daarop aan; ook onlangs nog in uw commissievergadering van 23 juni jl. waar een fractievoorzitter nadrukkelijk om meer geld en voorzieningen vroeg. Het meest vergaand waren de uitspraken die zijn gedaan op 2 maart jl. in onze commissie bestuur9, met een treffend verslag in de Barneveldse Krant van 3 maart (bijgevoegd)10. Overigens werd het startsein voor die wensen al ingegeven door de toezeggingen van uw gedeputeerde Markink in de raad van 4 juni 202011 in de gemeente Barneveld, die schermde met financiën en voorzieningen voor onze gemeente.
 4. Vele hoogleraren hebben op diverse wijzen hun kritieken geuit op het door GS gevoerde proces. GS wuiven dat weg. Sterker nog, de boodschappers worden aangevallen en hun boodschap gebagatelliseerd.

Onze vragen en zorgen

 1. Is deze herindeling in voldoende mate gestoeld op daar waar het ten principale als eerste over hoort te gaan? Namelijk principiële, democratische en bestuurlijke principes? Nee.
 2. Is de dwang voor deze herindeling in voldoende mate onderbouwd, zoals de Minister dan wenst, zodat voorbij gegaan kan worden aan o.a. het gebrek aan draagvlak? Nee.
 3. Mogen ‘cadeautjes’ een reden zijn om voor een herindeling te zijn? Nee.

Conclusie:
Deze hele gedwongen herindeling deugt niet en is, ten aanzien van de wezenlijke kernpunten zoals hierboven beschreven, een lege huls gebleken. Zowel op proces als inhoud is het hele traject onvoldoende. GS hebben hun hand zwaar overspeeld met het dorpenbeleid 2.0. dat als ‘plus’ werd gepresenteerd als steekhoudend argument om deze herindeling te onderbouwen en mede daarmee ook het gebrek aan draagvlak te omzeilen. Het is buitengewoon onrechtvaardig wat er gebeurt. GS willen koste wat het kost een herindeling afdwingen. Een ernstige zaak.

En u als volksvertegenwoordiger wacht de moeilijke taak om de feiten en zogenáámde feiten van elkaar te scheiden en het juiste principiële besluit te nemen. Een besluit dat gestoeld moet zijn op basis van de eed of de belofte die u ooit heeft afgelegd; “…dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als Statenlid naar eer en geweten zal vervullen”

Hoogachtend, namens de fractie van Lokaal Belang Gemeente Barneveld,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter


Verwijzingen:

 1. Herindelingsontwerp, 26-1-2021
   
 2. Herindelingsadvies, 25-5-2021
   
 3. Bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0, college B&W gemeente Barneveld, 17-3-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 4. Amendement dorpenbeleid, 21-4-2021, aanvaard (27V, 4T)
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 5. Motie dorpenbeleid, 21-4-2021, verworpen (4V, 27T) 
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 6. Commissie bestuur, gemeente Barneveld, 10-6-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/de70dd0f-6265-46fb-9acb-0711d66932a4
   
 7. Kieskompas, 12-4-2021
   
 8. Verslag regionale verkenning i.v.m. bestuurskracht Scherpenzeel, 12 mei 2020
  Zie bijlage, bladzijde 19
   
 9. Commissie bestuur, gemeente Barneveld, 2-3-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/19b62a78-261d-4e06-a172-b2b72011c81d
   
 10. Artikel Barneveldse Krant over wensenlijst gemeenteraad Barneveld, 3 maart 2020
  https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/670395/flink-barnevelds-fusie-wensenlijstje-richting-provincie/N6LczMVBCPF25mOnnc_0XtDV_d6hVEW3P-UHV2GOXEtYxnm6utTwsb9WfQHSA1tKEbYwHnr9ULC5SowZTT5OGyEugNhZqkp8SNbjvAYiHo2lvNZW-1aKhVlTezy70Wax 
   
 11. Raadsvergadering gemeente Barneveld, 4-6-2020
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d82a777d-0eae-45c9-a6cf-d80d042a22e3

Lees verder

Schriftelijke vragen over de ontwikkelingen/promotie van het plan Pastoriebos

29-06-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen rondom Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat; het Pastoriebos.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de brochure ‘De Pastorietuin’ die door de ontwikkelaar van het plangebied, de firma Van Bekkum uit Amersfoort, gemaakt is. Wij hechten eraan vooraf aan te geven dat een commercieel bedrijf natuurlijk alle recht heeft om hun plan op een positieve wijze voor het voetlicht en onder de aandacht te brengen. Wij nemen de firma van Bekkum dan ook niets kwalijk. Wij vroegen ons echter wel even af of het college zich heeft gespecialiseerd in reclame-uitingen, aangezien het college bijgedragen heeft aan de inhoud van deze promotionele glossy.

Duidelijk is dat dit plan, dat al jaren voortsleept, een controversieel onderwerp is; een hoofdpijn-dossier in de volksmond. Al jaren is het Actiecomité Behoud het Pastoriebos actief dat zich op alle mogelijke manieren inzet op dit dossier, vele inwoners in Voorthuizen maken zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van groen, de Monumentencommissie heeft nadrukkelijk haar stempel gedrukt over de onwenselijkheid van het plan, diverse Erfgoedverenigingen lieten van zich horen en maakten bezwaar en zo zijn er meer (landelijke) organisaties die zich tegen de plannen uitspreken. Al met al een situatie waarbij voorzichtigheid, behoedzaamheid en bovendien zorgvuldigheid vanuit het college verwacht mag worden.

De raad heeft gemeend een bezoek te moeten brengen aan het Pastoriebos teneinde een nog beter beeld van de situatie te krijgen. Vanwege corona is dit niet doorgegaan en op de langere baan geschoven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en er wordt beoogd het uiteindelijke bestemmingsplan eind september in de commissie te bespreken en besluitvormend in de raad op 6 oktober a.s.
 

 1. Is het college het ermee eens dat het de gemeenteraad is die in haar rol de besluiten neemt over bestemmingsplannen?
 2. Zekerheidshalve; bent u zich er van bewust dat de door u gedane toezeggingen aan het bedrijf Van Bekkum geen ‘status’ hebben? Tenslotte, de gemeenteraad heeft als hoogste orgaan de bevoegdheid over dit plan te besluiten.
 3. Is het college het ermee eens dat, zeker bij controversiële onderwerpen, het college terughoudendheid moet betrachten ten aanzien van hun zienswijze bij (ontwerp-)bestemmingsplannen in relatie tot
  a. de commerciële ontwikkelaar?
  b. de fase waarin het proces zich bevindt? Graag een afzonderlijk antwoord op beide vragen.
 4. Wat is de reden dat het college ervoor gekozen heeft mee te werken aan deze promotionele glossy van een commercieel bedrijf, nog voordat de raad een bezoek heeft kunnen brengen aan het Pastoriebos, inwoners en maatschappelijke organisaties via zienswijzen hebben kunnen reageren op het ontwerp en het uiteindelijke bestemmingsplan het licht heeft kunnen zien?
 5. Op welke wijze heeft het college gecontroleerd of de inhoud van de brochure, zowel in woord als in beeld, strookt met de werkelijkheid en de feiten (ontwerpbestemmingsplan)? Graag een concrete toelichting.
 6. Is het college van mening dat de gemeenteraad en de inwoners, inhoudelijk op een juiste manier zijn voorgelicht?
  Op basis waarvan is dat?
 7. a. Is het college van plan vaker bij (omstreden) plannen mee te gaan werken aan dergelijke promotionele brochures van commerciële bedrijven teneinde het plan te ‘verkopen’ aan de raad, inwoners en andere betrokkenen?
  b. Gaat dit de nieuwe manier worden om om te gaan met de gemeenteraad?
 8. Lokaal Belang heeft contact opgenomen met het bedrijf en zij lieten weten dat zij deze brochure wilde maken teneinde ‘’het werkelijke verhaal’’ voor het voetlicht te brengen en het plan ‘’presentabel’’ te maken voor inwoners, kerkleden en raadsleden. Daarvoor is o.a. een tekstschrijver ingehuurd om interviews af te nemen met betrokkenen. Het Actiecomité is gevraagd een bijdrage te leveren maar zij hebben om hun moverende redenen daarvan afgezien, wat hun goed recht is. Is het college met ons van mening dat als er een brochure over een bestemmingsplan gemaakt wordt met als doel ‘’het werkelijke verhaal’’ te vertellen, het college zich, nog los van andere bezwaren, zich ervan moet vergewissen dat alle kanten van het verhaal daadwerkelijk worden belicht? Dus zowel voor- als tegenstanders?
 9. Is het college met ons van mening dat als blijkt dat de ene kant van het verhaal, om welke reden dan ook, niet zal worden belicht, het college zijn bijdrage voor een dergelijke brochure moet intrekken?
 10. Wij zijn ook verrast dat tenminste de Monumentencommissie niet is gevraagd mee te werken aan de brochure. Uiteraard is het commerciële bedrijf Van Bekkum vrij de mensen en organisaties te vragen die zij willen. Maar, bent u met ons van mening dat de Monumentencommissie een belangrijke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt in dit dossier? Zij hebben tenslotte tegen dit plan geadviseerd waar u als college van afgeweken bent. U heeft zelfs geprobeerd de monumentenstatus van een deel van het gebied af te halen.
 11. Bent u met ons van mening dat dorpenbeleid inhoudt dat inwoners en maatschappelijke organisaties van een dorp op een gepaste, volledige en juiste wijze moeten worden voorgelicht, zowel in woord als in beeld? Zeker door de overheid, de gemeente in dit geval?
 12. In het licht van het door u gewenste dorpenbeleid 2.0, gaat deze handelwijze onderdeel zijn van het informeren van de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties?
 13. Bent u met ons van mening dat u met de medewerking aan deze promotionele brochure van een commercieel bedrijf voorbij gaat aan de rol van de raad? Tenslotte, met deze brochure wordt beïnvloeding van de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties beoogd terwijl de procedure mb.t. ter inzage legging en de zienswijzeprocedure nog lopen, de stukken dus nog niet definitief zijn, het bezoek nog moet worden afgelegd en het debat nog moet plaatsvinden.
 14. Als u nu op deze situatie en brochure terugkijkt, bent u met ons van mening dat de medewerking hieraan eigenlijk een flinke faux pas van het college was?


Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af, waarvoor alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld 29 juni 2021

Lees verder

Stalbranden moeten voorkomen worden; het gaat zo langer niet meer

24-06-2021

Voorkom Stalbranden

Lokaal Belang is al sinds haar oprichting druk met dierenwelzijn waaronder het willen voorkomen van stalbranden. Op 15 augustus 2018 stelden wij daar al uitgebreid vragen over. De gemeente Barneveld staat helaas in een heel vervelend lijstje; de meeste stalbranden in Gelderland, 82K dode dieren in 8 jaar. In NL totaal: 1,3 miljoen:
https://www.ad.nl/amersfoort/nergens-in-nederland-zijn-zoveel-stalbranden-als-in-barneveld-er-kwamen-82-048-dieren-om-het-leven~aca16e1e/  (April 2021)

Afwachten is ook in de ogen van LB een gepasseerd station. Er gebeurt onvoldoende.
Na 9 onderzoek, samen goed voor 679 pagina’s, waar tal van instellingen/organisaties mee bezig zijn geweest, is er geen of tenminste onvoldoende resultaat. Het gaat om organisaties als: WUR, LTO, brandweer, ministeries, verzekeraars en de belangrijkste:
de onderzoeksraad voor de veiligheid.

Het plan van de gemeente Barneveld om risico’s op stalbranden met praktijkvoorbeelden duidelijk in beeld te brengen, is echt volkomen overbodig. Dit soort onderzoeken zijn de laatste 8 jaar al vele keren door allerlei deskundige instituten en instellingen uitgevoerd en de resultaten zijn bekend.

De hoofdconclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn daarvoor het duidelijkste:

 • Van de in de loop der jaren aanbevolen maatregelen om het dierenleed door stalbranden te beperken zijn er vrijwel geen overgenomen, laat staan uitgevoerd;
 • De brandveiligheid voor veedieren is tussen 2012 en 2020 gedaald;
 • De betrokken partijen (boeren en overheid) geven de aanpak van stalbranden te weinig prioriteit;
 • Het ontbreekt aan een partij die de verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat en bijstuurt als dat niet wordt gehaald.

Vragen:
Wil het college op basis van de WUR-evaluatie met de brandweerkorpsen en andere betrokkenen in de regio overleggen om lokaal actie te ondernemen op het gebied van:

 1. Bevorderen van brandveiligheid van technische installaties (Veelbelovend en sneller te realiseren lijken sensoren op de apparaten in de stal die signaleren dat onderhoud of vervanging nodig is, voordat er brand uitbreekt – NOS 19 juni);
 2. Bevorderen van brandveilig werken;
 3. Bevorderen van alternatieve bluswatervoorzieningen op of nabij veehouderijbedrijven.

Antwoord college:
Er is begrip voor deze vragen en een stalbrand is een ramp voor alle betrokkenen. We zullen ons er als college op beraden.

 

Lees verder

Voorstellen Meerjarenbegroting in kadernota boterzacht

17-06-2021

Inbreng Lokaal Belang - Kadrenota gemeente Barneveld - 17 juni 2021

Voorzitter, dank u wel.
Eindelijk, hier zijn we dan echt weer, met elkaar. Een echt debat, elkaar echt in de ogen kunnen kijken. Wat is dat toch belangrijk in het besturen van een gemeente. Wat is het fijn, corona lijkt op zijn retour; er gloort echt licht aan het einde van de tunnel. Lokaal Belang heeft veel waardering voor de aanpak van het college als het gaat om de coronamaatregelen. Dank. Ga zo door. Of eigenlijk, liever niet, want dat betekent dat we het ‘normale leven’ weer hebben kunnen oppakken.

Hoop en investeren
Lokaal Belang wil heel graag blijven investeren in onze prachtige gemeente met al die prachtige dorpen met hun unieke karakter. Wij zijn hoopvol over de toekomst. Daarvoor is degelijk en robuust beleid nodig.

Orde op zaken
De Kadernota, dit keer een bijzondere, alleen al om het feit dat dit college een stevige financiële opdracht van de provincie meekreeg om ook een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Meer dan terecht in de ogen van Lokaal Belang.
Legden wij, samen met de SGP overigens, in november vorig jaar al de vinger bij het tekort van 5,3 miljoen, maar bovenal bij het gebrek aan de aanpak daarvan; concrete maatregelen. En ondanks de onzekerheden zoals het gemeentefonds en jeugdzorg, behoort dit college ook in lastige tijden scherp aan de wind te varen.
Gelukkig bleek gisteren op het nippertje een meevaller, maar dat was niet de verdienste van dit college, maar van het Rijk.

Boterzachte keuzes
De voorgestelde bezuinigingen zijn in onze ogen boterzacht. Waarom is dat dan niet meteen gedaan; kostenbewustzijn, meer met minder? ‘ Meer met minder’, dat is een achterhaald verhaal uit het bedrijfsleven, die komen daar nu in snel tempo op terug. Onze algemene conclusie: met onduidelijke en onzekere beleidskeuzes wordt de financiële toekomst voor gemeentelijke organisatie en daarmee ook voor de burger er niet rooskleuriger op. Een gemeente met groeiambities kan niet wegdromen in een sfeer van ‘op de winkel passen’, terwijl er juist heldere en concrete keuzes moeten worden gemaakt. Maar het blijkt nu kennelijk onmogelijk om met concrete plannen te komen om in eigen vlees te snijden. Ja, wel de hondenbelasting verhogen, voorzitter, hóndenbelasting. Wij vroegen ons af of het college nou niet een heel klein beetje schaamrood op de wangen kreeg bij hun voorstel. Genoeg daarover. Een motie en amendement, mewde ondertekend door BI. Ten eerste om de verhoging uit deze kadernota te halen en een voorstel voor te bereiden voor de totale afschaffing ervan bij de begroting. En samen met de VVD een motie om deze bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren, een harde opgave i.p.v. een ambitie.

Bezuinigingen

 • De indirecte kosten vs de directe kosten
  Het lijkt technisch maar in simpel Nederlands: Vooraf begroten versus achteraf de rekening opmaken. Wij lezen (op Blz. 8 punt 3) dat het college als besparingsmaatregel meer indirecte kosten toe wil gaan wijzen aan directe kosten, dus geen kosten besparen maar omlabelen. Indirecte kosten zitten in de begroting/kadernota, de directe kosten zitten in de GREX. Is dat handig? Slim? Creatief Boekhouden? Misschien. Eén ding is het niet, en dat is een besparing. Daarnaast, als meer kosten via de GREX gaan lopen, wordt de controlerende en kaderstellende rol van de raad min of meer terzijde geschoven. Tenslotte, de staat van baten en lasten m.b.t. GREX is alleen maar achteraf kijken. Waarom wil het college dit voorzitter? Graag een helder antwoord.
   
 • Oostelijke rondweg
  Is een voorziening uit eerdere jaren, waarbij er destijds voor is gekozen de Oostelijke rondweg een zachte landing in de begroting te geven. Nu wordt ervoor gekozen dit geld voor een heel ander doel (namelijk ‘schoon door de poort’), te gebruiken. Technisch kan het, netjes is het niet zo. Wat als het geld er dan niet is? Dit creëert onrust.  En dit is nu net een onderwerp waar je niet creatief mee moet boekhouden voorzitter. Deze rondweg is essentieel voor de verdere ontwikkeling van Barneveld. Het is niet voor niets dat vorige college’s hier zorgvuldig mee omgegaan zijn en reservepotjes hebben aangelegd. Graag een reactie van het college. https://www.ad.nl/amersfoort/barneveld-maakt-werk-van-aanleg-rondweg~afbf542b/
   
 • Vacatureruimte, eigen organisatie
  “Om die reden zijn wij terughoudend met het structureel invullen van alle vacatureruimte.” Voorzitter, kan het college uitleggen waarom er vorig jaar nog 1,2 miljoen + 500K extra geïnvesteerd werd in de organisatie? Dit is nogal tegenstrijdig. En wellicht komen er vanuit Scherpenzeel 50 ambtenaren bij. Graag een reactie van het college.

Lokaal Belang investeert graag in een mooiere beter samenleving. Onze ideeën hiervoor brengen wij graag naar voren:

Prog. 1
Psychisch welzijn jongeren
De coronacrisis lijkt langzaam op te lossen. Echter, deze crisis heeft ook een enorme impact op het psychisch welzijnen de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De negatieve gevolgen kunnen lang gaan doorwerken. Er is druk op psychische zorgverlening, er zijn wachtlijsten.. dit is nog maar het begin! Lokaal Belang heeft hier zorg voor en vragen het college dat te doen wat nodig is om de nood voor onze jongeren te ledigen. Experts hadden daar onlangs in het KRO-NCRV programma goede ideeën voor. Kent het college deze ideeën? https://bit.ly/2TywBCF We praten graag verder over de memo tijdens de commissie van 23/6: ‘coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn van jong en oud’.

Lachgas
Als er iets verwoestend kan zijn is het drugs. Lokaal Belang heeft grote zorgen over het ‘normale’ karakter wat drugs tegenwoordig lijkt te hebben. Even een pilletje, even een snuifje. Over lachgas, maar ook designerdrugs, is al veel gezegd. Vele gemeenten gingen ons voor en toonden zich vindingrijk en stelden een verbod in. Wat Lokaal Belang en CU en SGP, betreft, is het afwachten klaar. Een motie, mede ondertekend door BI en het CDA niet alleen om te verbieden, maar ook om na overtreden ook een last onder dwangsom op te leggen en daarmee herhaling voorkomen kan worden.

Milieustraat controle en handhaving
Waar wij graag een eerlijk gebruik zien van de door de belastingbetaler mogelijk gemaakte voorziening is de Milieustraat Otelaar. Al langer constateren wij oneigenlijk gebruik door niet ingezetenen en door bedrijven. Dat moet en kan anders. Via een motie een verzoek om dit in kaart te brengen en tevens maatregelen toe te passen. Hier zien wij een besparing.

Prog. 2
Railterminal

Voorzitter, in het belang van de gezondheid van onze inwoners en de goede bereikbaarheid van onze gemeente, willen LB en Pro98 graag dat er geen ambtelijke capaciteit of geld meer beschikbaar gesteld wordt aan het onderzoek naar een railterminal. Het beste bewijs dat het niet haalbaar is, is dat het ding er niet ligt. Op 24 april 2020 onderstreepte het college, op een vragen van Lokaal Belang, de noodzaak van een treinstation bij Stroe. Een railterminal zou dit station wel eens kunnen blokkeren. Als raad zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van en kansen voor onze samenleving. Deze motie is daar om vele redenen het gevolg van.

Vrachtwagenverbod Garderen
Twee keer tellen, petitie aan Provincie en college. LB pleit en zet zich al langer in voor afsluiting Hogesteeg Garderen voor vrachtwagenverkeer. Na 4 jaar is helaas de enige concrete actie van dit college: 4 testkarren. Waar blijft de echte oplossing?

Openbaar vervoer
Voor Lokaal Belang is het uitgangspunt dat het OV op peil moet blijven voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van m.n. de kleinere kernen. Mensen moeten niet geïsoleerd raken maar zich kunnen verplaatsen. In juli 2018, met een unaniem aangenomen amendement van LB en CDA, boekten wij succes met het behoud van buslijn 102 Terschuur, Zwartebroek. Het is echt heel, heel…bijzonder dat RRReis meent te vinden dat na een niet representatief coronajaar de dorpen denkt te raken met verschralen of schrappen van buslijnen. Een motie, samen met het CDA, mede die zij straks verder zullen toelichten, mede ondertekend door CU, Pro en SGP

Lunterseweg
Motie om te onderzoeken hoe we enorme toename van sluipverkeer via Lunterseweg kunnen gaan aanpakken. Laatste weken zien wij weer dat het verkeer regelmatig vast staat en zie veel verkeer de A30 afgaan (ook vrachtwagens) en via de Stationsweg weer richting A1 rijden.


Prog. 3
Flying bikes
Wij gunnen de FB en MTB al heel lang een fatsoenlijk onderkomen. Dit is uit de Kadernota; de wethouder heeft als reden dat het de vraag is wat er nodig is en wat het gaat kosten. Maar, dat is bekend. Wij zien het zo dat de FB uit de Kadernota zijn gehaald om een sluitende MJB te presenteren en de provincie met hun herindelingswens tevreden te stellen. Wees dan gewoon eerlijk, voorzitter.
Gedep. Markink zette al zijn vraagtekens. Wij maken ons enigszins zorgen. Lopen de FB nu weer een risico? (Let op: mag niet via GREX gaan).

Weidevogels en boomspiegels
Wij wonen in een gemeente met en enorm buitengebied. Wat niet alleen ons, maar ook veel natuurliefhebbers opvalt, is dat er steeds minder weidevogels in onze gemeente te horen en te zien zijn. Dit is een trend die al jaren gaande is. Ook landelijk horen wij de noodklok over dit probleem. Een motie, mede ondertekend door BI, om met een voorstel te komen tot maatregelen in onze gemeente om de ernstige teruggang van weidevogels tegen te gaan.  Wij willen geen groene woestijn, maar een levendige oase van groen, mét kleur en leven.
Gelukkig is er meer aandacht voor minder en verstandig maaien in het kader van het vergroten van de biodiversiteit, bv voor vlinders en bijen. Maar we zien toch dat dit beter kan. Een motie, mede door BI ondertekend,  om de kansen voor boomspiegels te vergroten door deze actief op te nemen in het te ontwikkelen biodiversiteitsplan.

Ruimtelijke ontwikkelingen, buitengebied, transitie landbouw
Is het verstandig vrijgekomen agrarische grond door te schuiven naar een andere boer terwijl er veel ruimte nodig is voor van alles en nog wat? We zien geen ambitie op andere gebieden. ‘Aantrekkelijk buitengebied’; wat wil het college hier zeggen? En helemaal in het kader van de BK van 31 mei waar de wethouder spreekt over de kaalslag van het buitengebied. LB vindt dat bij zo’n belangrijk onderwerp als het buitengebied er een aantal belangrijke woorden ontbreken, nl. nieuwe natuur, biodiversiteit, schone lucht, stikstofafname en recreatie en andere woonvormen. Een motie om meer in kansen, ook voor de boer, te denken en uiteraard ook samen met Pro een motie over het verbeteren van de biodiversiteit.

Eerlijk en rechtvaardig beleid
Wij staan voor een degelijk en kansrijk beleid tegelijk. Behoud het goede en investeer in meer. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid. Daar staat Lokaal Belang voor. 
Dankuwel.

Namens de fractie,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Lokaal Belang over concept-Kadernota

10-06-2021

Orde op zaken
Lokaal Belang investeert graag in belangrijke dingen voor onze samenleving. Daar is wel een degelijk financieel beleid voor nodig en daar staat LB voor; elke euro kan tenslotte maar een keer worden uitgeven. De raad controleert het financiële beleid van het college tijdens de begroting.

Vorig jaar november bleek de meerjarenbegroting zwaar negatief (-5,3 miljoen) en het college schoof de aanpak daarvan helaas voor zich uit. Daar had Lokaal Belang al grote zorgen over. Kort daarna bleek een forse investering ‘thuiswerken’ niet in die begroting te zijn opgenomen. Ook liet de provincie later weten dat er -7,5 miljoen van de reserve niet was meegenomen in diezelfde begroting.
Een begroting is een momentopname, maar in hoeverre heeft dit college nog grip op haar financiën? Wij zijn als raad in ieder geval onvolledig geïnformeerd over de financiële situatie van de gemeente.

Lokaal Belang heeft de afgelopen 3 begrotingen gesteund, met de hoop dat dit college de bestendige lijn van ‘zuinig op de centjes’ uit het verleden zou voortzetten. Dit blijkt ijdele hoop te zijn geweest. De provincie gaf dit college een stevige opdracht mee: Orde op zaken.
Nu de finish in zich is blijkt dat de burgers moeten meebetalen door o.a. het verhogen van de OZB (+3,5%) en zelfs de hondenbelasting (+20%). Bijzonder.

En dan die bezuinigingen: “Kostenbewustzijn, meer met minder als creatieve uitdaging en projectmatig werken”.
Daar moet 1,5 miljoen euro mee bezuinigd worden? Klinkt dit degelijk? Biedt dit enige zekerheid dat dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Lokaal Belang vindt dit boterzacht.

Degelijk financieel beleid is hard nodig voor al die belangrijke dingen die wij graag in onze mooie gemeente gerealiseerd zien: Veilige wegen en fietspaden, kwalitatief mooie centra, behoud en onderhoud van groen (bv Pastoriebos) en goede voorzieningen in de dorpen, voldoende betaalbare woningen en een goed ondernemersklimaat. Windmolens? Luister écht naar inwoners en doe er wat mee. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid.

Lees verder

Chatsessie 8 juni: Lokaal Belang beantwoordt uw vragen

09-06-2021

Een vraag? Een mening? Een idee? Lokaal Belang hield weer een live chatsessie op 8 juni 2021.
Vele vragen van inwoners passeerde de revu. Luister terug en wees er de volgende keer ook weer bij! 27 september 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande besluit gemeenteraad Veenendaal om besluitvorming RES1.0 uit te stellen

07-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit van de gemeenteraad van Veenendaal om besluitvorming over de RES1.0 uit te stellen.

Tevens doet zij het voorstel aan de overige gemeenten om bij een definitief uitstel van de gemeenteraad van Veenendaal, het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens regio Food Valley.

In de moties vreemd aan de agenda, die aangenomen zijn op 31 mei, staan de volgende argumenten:
1. De gemeenteraad van Veenendaal wil meer tijd nemen om goede en zorgvuldige democratische besluiten te nemen.
2. Het bod van 0,75 TWh zonder voldoende democratische legitimiteit een geheel eigen leven gaat leiden en inwoners zich hierdoor niet serieus genomen kunnen voelen.
3. De gemeente Veenendaal wil zorgvuldige afwegingen en afspraken maken over de voorlopige zoekgebieden in de RES
4. Draagvlak niet bereikt kan worden zonder een goed participatieproces

De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. Het moge duidelijk zijn dat de argumenten die de gemeenteraad van Veenendaal hanteert om de RES 1.0 voorlopig in de ijskast te zetten op onze volledige instemming kan rekenen. De fractie van Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 31 mei jl. besloten om besluitvorming over de RES 1.0 uit te stellen. In feite betekent dit uitstel een voorlopige blokkade van het indienen van de gezamenlijke RES 1.0. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat door dit uitstel het gezamenlijke bod RES 1.0 voorlopig geen doorgang kan vinden?
 2. De gemeenteraad van Veenendaal stelt dat de besluitvorming mede is uitgesteld omdat er veel onvrede in Veenendaal is over de plannen van windmolens net buiten de stad. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat er, net zoals in Veenendaal, door uw college veel meer aandacht had moeten zijn voor de protesten van onze inwoners tegen de komst van mega-windmolens in onze gemeente, waarbij er ook inhoudelijke invulling had moeten worden gegeven aan deze bezwaren?
 3. De gemeente Veenendaal heeft een brief gestuurd naar andere regio Food Valley gemeenten om te waarschuwen dat Veenendaal het niet eens is met mega-windmolens van andere gemeenten direct aan haar gemeentegrenzen. Is uw college bekend met deze brief van de gemeente Veenendaal en hoe kijkt uw college aan tegen de inhoud van deze brief?
 4. Bij een uitstel van de stemming over de RES in juni aanstaande wil de gemeenteraad van Veenendaal dat alle andere regio Food Valley gemeenten, maar ook de waterschappen en provincies, nog eens naar de RES 1.0 gaan kijken en dat het definitieve bod dan uiterlijk 1 november zou moeten worden ingediend.
  a. Is uw college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat dit een uitstekend plan is?
  b. En, dat er ook in de gemeente Barneveld bij een uitstel tot 1 november alsnog aandacht geschonken en invulling gegeven moet worden aan democratische legitimiteit en het noodzakelijke draagvlak i.r.t onder andere windmolens? Kortom, op deze wijze kan datgene wat niet goed gegaan is in de communicatie naar onze burgers alsnog “gerepareerd” worden.

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid (met lachgas en designerdrugs in het bijzonder)

04-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stellen de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid met lachgas en designerdrugs in het bijzonder.

Drugs maakt meer kapot dan je lief is. Vroeger al, maar de laatste tientallen jaren wordt drugs steeds sterker, ontstaan er nieuwe soorten drugs, veelal ‘designerdrugs’ maar ook lachgas. De problematiek rondom het gebruik van deze drugs lijkt steeds groter te worden. De gezondheidsschade kan heel groot en ingrijpend zijn; soms met ernstige invaliditeit of de dood tot gevolg. Daarnaast zijn overlast, de gerelateerde criminaliteit en de verkeersveiligheid een gevaar voor de omgeving, aspecten die niet onbelicht mogen blijven. Wij vinden dat het gebruik van drugs, drugshandel en de overlast daaromtrent blijvend, kordaat en stevig moet worden aangepakt. Maar door het ontbreken van laagdrempelig toepasbare (lokale) wetgeving is dit momenteel niet goed genoeg mogelijk.

In juni 2019 is tijdens de behandeling van de kadernota, op initiatief van Lokaal Belang, ChristenUnie en de SGP, een motie aangenomen met het volgende dictum:

 • het terugdringen van gebruik van lachgas mee te nemen in het huidige drugspreventie beleid;
 • het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening;
 • proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen en de raad daarvan op de hoogte te stellen.

Wij waren erg content met het feit dat deze motie het gehaald heeft. Afgelopen jaren hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rondom lachgas en het aanstaande verbod vanuit de landelijke overheid. Wij zien graag een totaalverbod voor o.a. lachgas; het gebruiken, onrechtmatig bezitten en verhandelen van lachgas in onze gemeente. Gezien het laatste punt uit de motie, mogen wij uitgaan van een pro-actieve houding ten opzichte van lachgas. De laatste jaren hebben vele gemeenten, bijna 200 inmiddels, de aangekondigde regelgeving niet afgewacht, maar zelf verboden opgenomen in hun APV of anderszins regelgeving vastgesteld met betrekking tot het bezit en gebruik van en handel in lachgas https://hetccv.nl/nieuws/steeds-meer-gemeenten-voeren-lachgasverbod-in/

Gisteren was er in de Tweede kamer een debat over het drugsbeleid (https://bit.ly/34H3Upb). Enkele Tweede Kamerleden (Kuik en Bikker) hebben in hun berichtgeving hierover laten weten dat er een indringende brief is ontvangen van een flink aantal burgemeesters in ons land die het Rijk oproepen om nu eindelijk haast te maken met dit landelijke verbod. Een flink deel van de ondertekenaars komen uit onze regio (zie hieronder). Uit de stukken blijkt dat het demissionaire kabinet opnieuw vertraging ziet in landelijke regelgeving en dit niet voor het voorjaar van 2022 ziet gebeuren. Dat betreuren wij.

 1. Is het college op de hoogte van of bekend met de genoemde brief van de burgemeesters aan het Rijk?
 2. Zo ja, kunt u aangeven waarom onze gemeente niet heeft meegetekend? Dit ook in relatie met punt 3 uit de aangenomen motie (zie boven).
 3. Is het college bereid om aan te sluiten bij deze groep gemeenten en gezamenlijk op te trekken in het verzoek om spoedige landelijke regelgeving?

Wij zouden als fracties graag zien dat de bovenstaande vragen nog vóór de behandeling van de Kadernota worden beantwoord. Dit met het oog op een mogelijke vervolgstap tijdens de behandeling van de Kadernota van onze kant. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,
Namens de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP,

Mijntje Pluimers
Henk Wiesenekker
Arend Flier


Barneveld, 3 juni 2021

Lees verder

Opinie: 'Geen behoefte aan een extra dorp als Vinex-woonwijk'

03-06-2021

Naar aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 2 juni ‘Tiende dorp in Barneveld zorgt juist voor balans’ heeft Jan Willem van den Born, namens Lokaal Belang, gereageerd met de volgende ingezonden brief: 

Opinie: ‘Geen behoefte aan een extra dorp als Vinex-woonwijk’
Mijn eerste reactie was, een slecht en niet doordacht plan. Allereerst bestaat er niet zoiets als ‘een nieuw dorp’. Dat is een utopie. Een dorp zoals wij dat kennen, kenmerkt zich door vele jaren historie, een centrum waar in de loop van vele jaren omheen gebouwd is met vaak een kerk in het midden en wat middenstand. Daarom hebben dorpen vaak hun eigen kenmerken en type inwoners. Dat maakt een dorp interessant en karakteristiek. Een nieuw “dorp” in deze tijd zal vooral neerkomen op een soort van vinexwijk, een grootschalige nieuwbouwwijk aan de randen van verschillende steden of dorpen. Kijk maar eens hoe dat met de dorpen rondom Utrecht gegaan is. Of met Zeewolde. Dat zijn zielloze woonwijken geworden zonder een kloppend historisch hart. En de huidige nieuwbouwwijken in Barneveld en Voorthuizen dan? De afstand tot de dorpskern wordt inderdaad steeds groter, maar ze behoren nog steeds tot het oorspronkelijke dorp. Een nieuwe losse woonwijk heeft dat niet.

Daarnaast is het gebied dat de SGP voor ogen heeft een wijds open en groen gebied. Ik ben er nog even doorheen gereden, veel vergezichten. Deze open gebieden, daar moet je zuinig op zijn. Het is ook een beetje vreemd dat de SGP geen meter extra landbouwgrond wil opgeven voor het opwekken van zonne-energie, maar plotseling met een plan op de proppen komt om vele honderden hectares grond, waarvan een groot gedeelte landbouwgrond zal zijn, om deze grond aan te wenden voor een nieuw dorp. Laten we toch alsjeblieft nieuwe woningen in Nederland, maar ook in onze gemeente, vooral bouwen binnen of rondom de bestaande steden en dorpen. En daar waar het kan het buitengebied open en vooral groen laten. Want dat buitengebied gaat steeds belangrijker worden voor ons welzijn. Daar wordt nieuwe natuur gecreëerd en daar is ruimte voor recreatie. Maar nog belangrijker, een open en groen buitengebied hoort gewoon bij de gemeente Barneveld. Daarbij speelt nog een argument een belangrijke rol. Namelijk, wanneer je de uitbreiding van je gemeente gaat concentreren op één nieuwe locatie, ontneem je de kansen voor andere kleinere kernen in onze gemeente om voorzieningen in stand te houden. Vooral wanneer deze kleinere kernen willen en kunnen groeien. 

De regio Amersfoort kijkt gretig naar de ruimte die wij nog  hebben. Als politieke partij maken we ons al een tijdje zorgen over dit fenomeen. Ik waarschuw al een tijd voor de enorme druk op onze gemeente die alleen nog maar zal toenemen. En ik ben blij dat wethouder Bennie Wijnne daar net zo over denkt. Voor het eerst in drie jaar voel ik de urgentie bij het college op dit onderwerp. Lokaal Belang heeft drie jaar geleden moties ingediend om deze noodzakelijke discussie te voeren. Helaas stonden wij daar, met uitzondering van Pro’98, alleen in. Ik voel dat de panelen eindelijk beginnen te schuiven.

Terug naar Amersfoort. Wij weten allemaal dat de regio Amersfoort de opgave heeft om op korte termijn 40.000 woningen te bouwen. Laten we niet vergeten dat Barneveld officieel behoort tot de regio Amersfoort, daar waar het gaat om woningbouw. Op het moment dat wij een nieuwe soort van vinexwijk gaan ontwikkelen rondom Barneveld, Scherpenzeel en De Glind, lopen we tevens het risico dat in de toekomst dit gebied zou kunnen worden aangewezen vanuit Den Haag om door te ontwikkelen en uit te breiden. Richting noorden en oosten, maar vooral richting De Glind. Waarom houdt Leusden zich zo muisstil op dit onderwerp en in deze discussie? Juist, om die reden. Leusden ligt ook in de gevarenzone daar waar het gaat om woningbouw.. Een regering kan keihard gebieden aanwijzen, indien de regio’s of gemeenten er onderling niet uitkomen. Willen we dat risico lopen? Op dit moment vormt het gebied tussen Kallenbroek via het gebied rondom de kleine Barneveldse Beek en een boog naar De Glind en Scherpenzeel een belangrijke groene buffer. Een groene buffer die nodig is tegen de steeds oprukkende Randstad. Daar moeten we ontzettend zuinig op zijn en koesteren. Dit is de reden waarom ik dit plan ondoordacht vind.’’

Jan Willem van den Born, raadslid Lokaal Belang

Lees verder

Lokaal Belang organiseert live chatsessie met inwoners en ondernemers

26-05-2021


In gesprek over belangen van nu en de toekomst
Wat kan de gemeente nu en in de toekomst nog beter doen; welke vragen leven er en welke onderwerpen verdienen het om “in het licht” te worden gezet? Lokaal Belang organiseert een live chatsessie op 8 juni aanstaande en nodigt inwoners van harte uit om dit gesprek aan te gaan.
 

Lokaal Belang timmert stevig aan de weg. De afgelopen 3 jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor een groene, veilige, duurzame, ondernemende en een sociale gemeente. Een gemeente met ruimte voor sport en cultuur. Maar ook een gemeente die staat voor de democratische rechten van inwoners en die open, eerlijk en transparant is. En daar gaat Lokaal Belang mee door.
 

De onderwerpen zijn soms complex en kunnen diep ingrijpen in het leven van alledag. Denk aan de mogelijke komst van megawindmolens, denk aan het belang van schone lucht en de vraagstukken die dat oplevert en denk aan de vele uitdagingen op het gebied van wonen, groen, verkeer, financiën en veiligheid. Maar zeker ook: willen wij een stad worden of blijven wij een dorp?
 

Lokaal Belang organiseerde de afgelopen jaren regelmatig acties op straat om samen met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over allerlei thema’s en vraagstukken. Maar door Covid vielen al die persoonlijke contacten weg. Ondanks alternatieve, veel gebruikte contactmogelijkheden, mist Lokaal Belang het dagelijkse en rechtstreekse contact met haar inwoners en ondernemers.
 

En daarom wil Lokaal Belang graag binnenkort digitaal met onze inwoners in gesprek over datgene wat voor hen belangrijk is; nu en in de toekomst. Wat kan onze gemeente beter doen en wat kunnen wij als Lokaal Belang doen om op te komen voor hun belangen? Alle vragen mogen gesteld worden.
 

Lokaal Belang nodigt iedereen uit voor dit gesprek via een live chatsessie via Facebook. Een Live sessie op Facebook houdt in dat een persoon of organisatie via haar Facebookaccount een uitzending organiseert, die voor alle gebruikers van het sociale medium live te volgen is. Tijdens de uitzending is het dan mogelijk om via het commentarenveld vragen te stellen, waarop de organiserende partij direct kan reageren. Mijntje Pluimers zal namens de partij de vragen beantwoorden. Wij nodigen alle inwoners dan ook van harte uit om in te schakelen via het Facebookaccount van Lokaal Belang.
 

Men is van harte welkom op dinsdag 8 juni a.s. vanaf 20.00 uur, om het gesprek aan te gaan, een vraag te stellen of gewoon iets op te merken. Het kan allemaal. Dat kan ter plekke, maar als men niet in de gelegenheid is, kan men de vragen of opmerkingen ook vooraf insturen via info@lokaal-belang.com

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni

26-05-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het landelijke congres ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni aanstaande.

De laatste jaren is er veelvuldig gesproken over het onderhoud van bomen, het kappen van bomen of het behoud van bomen en bossen. Vaak lag daar een voorstel voor het kappen van (veel) bomen aan ten grondslag. Lokaal Belang is, zoals bekend, groot voorstander van het behoud van zoveel mogelijk bomen; het groene kapitaal. Ook de samenleving hecht grote waarde aan het zoveel mogelijk behouden van groen en bomen in het bijzonder.

In de concept-kadernota blijkt dat het college voornemens is bomeninspecties te beperken tot het wettelijke minimum (blz. 8). Daar maakt Lokaal Belang zich wat zorgen over. Het is duidelijk dat de gemeente voor financiële uitdagingen staat om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar gezien de onrust en ophef over de bomenkap van de afgelopen jaren en de wens dat het in de toekomst beter gaat, hopen wij niet dat het huidige beleid verslechtert. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er een nieuw beleidsplan komt, namelijk beleidsplan biodiversiteit, met daarin, hopen wij, veel aandacht voor behoud en onderhoud van bomen.

Sinds 2008 vindt er jaarlijkse een landelijk congres plaats; ‘Nederlandse Boominfodag’. Dit jaar op 3 en 4 juni. Hier komt nieuwe (inter)nationale wetenschappelijke en praktische kennis over bomen, groene infrastructuur en aanverwante zaken samen. Ook dit jaar zijn er vele interessante sprekers en onderwerpen zoals o.a. de Europese standaard boomsnoeien, bomen en gezondheid, conditiebepaling bomen, ecosysteemdiensten en de aanpak van de eikenprocessierups. Dit zijn precies onderwerpen die voor onze gemeente van belang zijn, ook met het oog op de discussies van de afgelopen jaren. Deelname aan dit congres is, vanwege het digitale karakter, dit jaar overigens gratis. www.boominfodag.nl

Deze nieuwe kennis en kunde met betrekking tot bomen, bomenonderhoud en bomenbehoud kan van grote (meer)waarde zijn voor de gemeente Barneveld in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, tegengaan van verdroging, luchtzuivering, waterhuishouding en landschappelijke waarde. De actieve deelname aan dit congres, mede gezien de onderwerpen, kan ook van meerwaarde zijn in het kader van beleidsontwikkelingen richting de kadernota, begroting en het beleidsplan biodiversiteit. Lokaal Belang ziet hier meerdere kansen; meer kennis & kunde, maar hiermee ook zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen in het kader van de zorg voor groen en bomen.

 1. Bent u bereid (een) afgevaardigde(n) van de gemeente actief deel te laten nemen aan het landelijke congres Nederlandse Boominfodag?
 2. Bent u bereid de opgedane kennis en ervaringen mee te nemen in (toekomstig) beleid en de raad daarover te informeren? Dat kan via een memo en/of in nieuwe beleidsplannen zelf?
 3. Kunt u ons, gezien het feit dat de data van 3 en 4 juni heel snel naderen, op tijd uitsluitsel geven over deze vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers

Lees verder

Bericht LB n.a.v. gebeurtenissen protestmars Police for Freedom

08-05-2021

Onze mooie gemeente kwam vandaag op een heftige manier in het nieuws.

Lokaal Belang staat voor de grondwet, vrijheid en democratie. Lokaal Belang staat ook voor de orde en veiligheid van ons allemaal. Wij wijzen geweld dan ook resoluut af.
De (onaangekondigde) demonstratie van vandaag, was voor een groepje aanleiding om aanwijzingen van het gezag niet te volgen, wat ontaardde in geweld. Dat is onacceptabel en betreuren wij zeer.

Wij hopen dat de rust blijvend is wedergekeerd.
Dank aan iedereen die zich ingezet heeft voor onze gemeente.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB kapwerkzaamheden Kromme Akker

19-04-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de werkzaamheden t.b.v. Bestemmingsplan Kromme Akker Zuid II.

Als onderdeel van BP Kromme Akker Zuid II hebben er op een perceel aan de Groote Elstweg snoei- en kapwerkzaamheden plaatsgevonden. Omwonenden hebben ons benaderd om hun bezorgdheid uit te spreken en vragen te stellen. In het betreffende gebied huist en broedt de ijsvogel, een beschermde vogelsoort. Er vinden werkzaamheden plaats gedurende het broedseizoen van deze vogel. De werkzaamheden vinden plaats vooruitlopend op een nog goed te keuren bestemmingsplan. Ook blijkt bij navraag dat er bomen gekapt zijn zonder de daarvoor benodigde kapvergunning. Door deze signalen ontstaat bij ons bezorgdheid over de zorgvuldigheid van het proces, en dan in het bijzonder communicatie naar de inwoners en zorg voor de natuur.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Is het snoei- en kapwerk op het juiste moment uitgevoerd, dit vooral in het licht van het broedseizoen van de daar aanwezige beschermde vogelsoort?
 2. In hoeverre heeft de gemeente invloed op dit soort werkzaamheden als deze worden uitgevoerd door de eigenaar van het perceel? En wat als deze werkzaamheden worden uitgevoerd zonder vergunning? Worden er door het college inhoudelijke gevolgen aan gegeven? Zo ja, welke dan?
 3. Is er bij de plannen rekening gehouden met de aanwezigheid van de beschermde ijsvogel? Wij hebben begrepen dat er op basis van wet- en regelgeving eisen zijn gesteld aan bouwwerkzaamheden in relatie tot ijsvogels. Graag een toelichting.
 4. Is er sprake van een broedende ijsvogel en kan het broedsel verstoord zijn? Zo ja, wat kan er gedaan worden om dit te herstellen?
 5. Is er contact (geweest) met de Vogelbescherming of het aanpassen van de oevers naar een flauwere uitvoering invloed heeft op de aanwezigheid van ijsvogels?
 6. Klopt het dat er bomen gekapt zijn zonder dat hier een vergunning voor is afgegeven? Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren en belangrijker nog; hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?
 7. Waarom zijn deze werkzaamheden al uitgevoerd vooruitlopend op een nog vast te stellen bestemmingsplan? Als de raad andere keuzes maakt is er zonder reden ingegrepen in de natuur.


In afwachting van uw reactie,
G.H. Kevelam, raadslid
A.S. van Amerongen, raadscommissielid

Barneveld, 16 april 2021

Lees verder

Inspraaknotitie Provinciale Staten 14 april herindeling Barneveld-Scherpenzeel

15-04-2021

Inspraaknotitie 14 april 2021 - Provinciale Staten – Arnhem
Herindeling Scherpenzeel-Barneveld,
Mijntje Pluimers, Lokaal Belang Gem. Barneveld

Uw taken en verantwoordelijkheden
U hebt allen de eervolle en belangrijke taak uw provinciale burgers te vertegenwoordigen en op te komen voor hun belangen. Tot op heden waren GS in de lead. U bent geïnformeerd, u heeft er een aantal keer over vergaderd, maar u was zelf nog niet aan zet.
Dat gaat binnenkort veranderen. Ik heb mij de afgelopen jaren stevig inhoudelijk in de materie verdiept.
En met alle kennis die ik daarmee heb opgedaan, brengt dat mij tot een heel kritische houding ten opzichte van het proces, en de waarde van het voorliggende herindelingsontwerp. Ik wil u hierin meenemen, in de hoop dat dit u kan helpen op weg naar het moment dat u dadelijk wel aan zet bent. Want u wacht een verantwoordelijke taak.

Scherpenzeel
Voorzitter, wij hebben inhoudelijk geen mening over de keuzes van Scherpenzeel, maar als er een gemeente bestuurskracht heeft laten zien, is het de gemeente Scherpenzeel wel. Zij zijn uitstekend in staat gebleken zich, zowel op inhoud als het proces, te weren tegen de dwingende GS en het schijnbaar afwachtende Barneveld. Scherpenzeel heeft een onderbouwd toekomstplan, inclusief kadernota, begroting en samenwerkingsstrategie, ontwikkeld en deze zijn op democratische wijze in de gemeenteraad vastgesteld. Het laatste voorstel zelfs unaniem! Een autonome gemeente, met een autonome raad en met een, bij herhaling, overwéldigende steun van de bevolking voor zelfstandigheid; Diverse deskundigen onderstrepen de robuustheid van deze plannen. Voorzitter, wie zijn GS dan om te stellen dat een herindeling echt noodzakelijk is? De noodzaak is ten enenmale niet onderbouwd.

Onrecht
In onze ogen wordt Scherpenzeel groot bestuurlijk- en maatschappelijk onrecht aangedaan. En alleen al op basis van fatsoenlijk openbaar bestuur én goed nabuurschap, maken wij ons ernstige zorgen over het proces en hebben wij inhoudelijk grote bezwaren. De gemeente Barneveld is, linksom of rechtsom, onderdeel van het proces, en daarmee mede-verantwoordelijk voor wat hier gebeurt. De provincie is dat ook. En u als PS heeft daarin een kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid heeft u naar de inwoners van Barneveld en van Scherpenzeel. Van wie 82% tegen herindeling is. En die verantwoordelijkheid heeft u ook richting de Gelderse belastingbetalers, en richting de principes van democratie waarvoor u zegt te staan. Waarom volharden in een proces dat even onrechtvaardig als misschien wel kansloos is?

Beleidskader
Als u niet kritisch zou zijn, dan is het Rijk dat wel. Zowel de Minister als de Tweede en Eerste Kamer zullen dit plan langs de lat van het nieuwe beleidskader leggen. En dan voorspel ik u het volgende:

 1. Het proces voldoet niet aan de zorgvuldigheidsvereisten
 2. Het draagvlak ontbreekt
 3. De noodzaak is niet voldoende onderbouwd
 4. En de voorgespiegelde oplossing blijkt op drijfzand te berusten.

Laten we beginnen met het drijfzand.

Kernenbeleid
Het Kernenbeleid dat GS voorstellen wordt gebruikt ter legitimatie van deze herindeling. ‘Nu komt alles goed beste mensen, Scherpenzeel behoudt haar autonomie!’. Waarom moet het dan, terwijl er over het algemeen tevredenheid heerst over het bestaande dorpskernenbeleid? Is dit het wondermiddel om een herindeling soepel te laten verlopen? GS stellen wel dat het aan gemeenten is, maar dwingen de gemeenten wel dit kernenbeleid vorm te geven. Voorzitter, dit kan echt niet door de beugel. Barneveld heeft geen kernenbeleid 1.0, en als ik op de bespreking in onze raad af ga voorzie ik ook geen draagvlak om daadwerkelijk budget of bevoegdheden af te geven. GS gebruiken het wel om tegen u te zeggen dat het allemaal dik voor elkaar gaat komen en dat Barneveld een Kernenbeleid 2.0 wil. Maar dat is het collége. Er is nóóit iets aan inwoners of de raad gevraagd wat het kernenbeleid, zowel inhoudelijk, juridisch als financieel dan zou moeten inhouden. GS neemt een groot risico door blind te vertrouwen op de bereidheid van de Barneveldse/nieuwe raad om budget en bevoegdheden af te staan. GS wekken allerlei verwachtingen naar u als PS, de inwoners van Scherpenzeel en Barneveld en de minister.
Maar die verwachtingen berusten op drijfzand, want garanties ontbreken.

Draagvlak
Draagvlak, het primaire beoordelingscriterium, volgens de minister. U zult daar als PS rekenschap aan moeten geven. De gemeente Barneveld heeft van het begin af aan glashelder en méérmaals in randvoorwaarden geformuleerd dat er ‘een stevig draagvlak moet zijn in béide gemeenten. Geen gedwongen huwelijk dus. Daarnaast heeft ons college nooit een serieuze poging ondernomen om zelfstandig te voldoen aan het ministeriële beleidskader dat aangeeft dat draagvlak in kaart moet worden gebracht; inwoners is nooit wat gevraagd. Verder hebben uw GS in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven de peiling van 17 maart in Scherpenzeel niet serieus te nemen, sterker nog, te negeren. Wij vinden dit zeer, zeer kwalijk en doet geen recht aan de betrokkenheid van al die Scherpenzelers die hun gemeente graag zelfstandigheid willen houden. Ook de kleuring de GS geven aan het gehouden Kieskompas is kwalijk. En wat moet Barneveld toch met het gegeven van een onwillige partner? Het enige onderzoek, dat echt met recht representatief kan worden genoemd, is het referendum van Scherpenzeel. Een opkomst van 77%, sprak zich met 82% uit zelfstandig te willen blijven. Wat betekent dat voor u als PS?

Financiën
GS beoordeelden de keuzes van Scherpenzeel voor de toekomstige lasten voor inwoners (niet)proportioneel wat mede een reden was hun aangenomen Kadernota als onderbouwing voor zelfstandigheid, af te wijzen. Groot is dan de verbazing dat diezelfde GS wel eisen dat Barneveld binnen 2 maanden hun meerjarige miljoenen-tekorten wel kunnen oplossen door belástingverhoging. Mogelijk tot 7,8 miljoen. Is dat dan wel proportioneel? Nogmaals, inwoners en raadsleden is niets gevraagd. Ons college lijkt al wat geschrokken en verzoekt uw GS al om instandhouding van voorzieningen en tijdelijke financiële ondersteuning om de lasten voor inwoners niet te laten stijgen. Uw gedeputeerde heeft al aangegeven dat niet te gaan doen waarop ons college vorige week weer aangaf dit heel raar te vinden.
Kortom, onzekerheid alom en er zijn geen garanties. Waarachtig ook geen voordeel, zoals ook recent weer uit wetenschappelijk onderzoek bleek.

Lichte variant
Wij betreuren het zeer dat zowel ons college als GS onderhandelingsruimte laten liggen als het gaat om de ‘lichte variant’. Scherpenzeel kiest daar nadrukkelijk niét voor, maar wil op een aantal terreinen wel samenwerken met de gemeente Barneveld, zoals dat in regionaal verband ook wordt geëntameerd. En wie weet wat uit die samenwerking op langere termijn kan groeien, als beide gemeenten elkaar dichter naderen, zal dat dan in ieder geval van  ‘onder op zijn’, waartoe  ook het Beleidskader van de minister  bestuurlijk Nederland nadrukkelijk oproept.

Onzorgvuldig proces
Het tweede beoordelingscriterium, een zorgvuldig proces, behoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Dat hebben de hoogleraren Elzinga, Frissen, en De Vries al glashelder gedaan. U als Staten lijken de reacties van GS trouw te geloven. Hoe kan dat toch? Beoordeelt u het proces dan wel als zorgvuldig? Ik heb namens onze fractie de Spiegelgroep voorzien met een lijst van punten waaruit vooringenomenheid blijkt. Bij interesse stuur ik u deze toe. Vanuit uw controlerende rol, en uw beslisbevoegdheid, ligt opnieuw de bal bij u om te zorgen dat het advies, dat u straks aan de minister uit gaat brengen, hout snijdt. Ik roep u met klem op om u in dat kader nog eens goed te bezinnen.

Tot slot
Voorzitter, het spijt mij te moeten zeggen, maar wij hebben niet ervaren dat de meeste van de leden van PS voldoende doordrongen zijn van de treurige situatie waar mijn gemeente Barneveld maar ook onze buurgemeente Scherpenzeel, zich door toedoen van GS, in bevinden. Daarom verzoek ik u onze zienswijze, en alle zienswijzen die zijn ingediend, zorgvuldig te lezen. Stel vragen, aan uzelf, aan GS, aan de indieners, en aan alle betrokken experts. Ik verzoek u beide betrokken gemeenten de tijd en de rust te geven te werken aan een verdere uitbouw van een toekomstbestendige situatie, welke kant het dan ook op mag gaan. Maar niet vanuit dit huidige herindelingsontwerp.

2e termijn slotopmerking:
Voorzitter, wij hebben de uitslag van het Kieskompas door GS gezien en de uitpraken van gedeputeerd Markink daarover: 
"Het laat zien dat kennis leidt tot andere opvattingen en invloed heeft op het draagvlak."
Daar maken wij bezwaar tegen. Ten eerste het feit dat het Kieskompas door Jan en Allemal kon worden ingevuld en dat er slechts genoemd werd dat de nieuwe gemeente met 'kernenbeleid, voorzieningen, zeggenschap en financien aan de slag zou gaan. Geen inhoud en uitleg dus. Dan: 82% van de inwoners van de gemeente Barneveld die dit Kieskompas hebben ingevuld, hebben aangegeven GEEN kennis te hebben van de inhoud van het herindelingsontwerp. Daarmee kan dus echt niet, zoals gedepurteerde Markink wel doet, de conclusie getrokken worden dat er dus draagvlak is gekomen op basis van meer kennis. Er is geen kennis bij de inwoners van Barneveld want ze zijn nooit meegenomen in de inhoud laat staan iets gevraagd.

Lees verder

Schriftelijke vragen Openbaarmaking verslagen herindeling Scherpenzeel-Barneveld

12-04-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de openbaarmaking van een tweetal verslagen met betrekking tot de mogelijke herindeling van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Afgelopen dinsdag 6 april behandelden het college en de raad het onderwerp ‘herindeling Scherpenzeel en Barneveld’.

Naar aanleiding van de reacties van het college, of het uitblijven daarvan, op de voor Lokaal Belang essentiële onderwerpen zoals draagvlak, financiële gevolgen voor inwoners, het nieuw te ontwikkelen kernenbeleid, verzoeken wij om openbaarmaking van reeds bestaande stukken.

Rondom de besluiten van GS op 12 en 26 januari, is het volledige dossier van de herindeling Scherpenzeel openbaar geworden en op de website van de gemeente Barneveld geplaatst (https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports). Zo ook het lijvige en belanghebbende rapport van Drs. M.A.J.R Hermans van BMC, dat zowel op 14 november 2019 als op 3 december 2019 in raadsbijeenkomsten met het college en de gemeenteraad (raadsleden en raadscommissieleden) aan de orde is geweest. Van de bijeenkomst van 3 december is een verslag gemaakt wat een belangrijk licht werpt op de huidige situatie. Er zijn hierin kernpunten, algemeen gedeelde opvattingen, zoals bijvoorbeeld in relatie tot het Beleidskader van het ministerie van binnenlandse zaken nadrukkelijk genoemde draagvlak-criterium, geformuleerd. Het gaat ons vooral om de kernpunten 1 t/m 4 in dit verslag, omdat deze punten nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de huidige discussie in de raad.
Wij achten het in het kader van een zorgvuldige meningsvorming en besluitvorming van onze gemeenteraad over dit belangrijke onderwerp, noodzakelijk om dit verslag in de openbaarheid te kunnen bespreken in de raadsvergadering van 21 april aanstaande. Wij achten dit ook noodzakelijk om onze plichten die bij het ambt van raads(commissie)lid horen, naar eer en geweten te kunnen vervullen.
 

 1. Wij vragen u om het verslag van de raadsbijeenkomst op 3 december 2019 per ommegaande openbaar te verklaren en aan het openbare dossier ‘Overzicht Arhi-procedure Barneveld Scherpenzeel’ toe te voegen. Wij zien graag een zo veel mogelijk ‘ongelakt’ verslag waarbij het natuurlijk vanzelfsprekend is dat namen van ambtenaren wel onleesbaar worden gemaakt. Deze openbaarmaking graag per ommegaande, doch uiterlijk vrijdag 16 april, teneinde iedereen de gelegenheid te geven zich op een goede wijze op de raadsvergadering te kunnen voorbereiden. Wij gaan er vanuit dat u daartoe bereid bent?
 2. Openbaar bekend is dat de verslaglegging van deze raadsbijeenkomst op 3 december gebruikt is in een gesprek met de CvdK en de Gedeputeerde op 16 december 2019. “Voorbereiden gesprek met CdK en Gedeputeerde op 16 december, mede op basis van raadsbijeenkomst 3 december.” Bent u het met ons eens dat als raadsleden, raadscommissieleden en college bijeen zijn in een raadsbijeenkomst en de verslaglegging (feitelijke informatie) ook nog gebruikt wordt voor een gesprek met Provinciale bestuurders, deze input niet afgedaan kan worden als ‘een persoonlijke beleidsopvatting’ daarom niet als argument kan dienen om iets niet openbaar te maken of teksten weg te lakken?
 3. Bent u het met ons eens dat omdat het een raadsbijeenkomst betreft, de raad er zelf over zou moeten gaan of het verslag van een dergelijke bijeenkomst al dan niet openbaar zou moeten zijn?


Aangezien het een bestaand document betreft en onze 1e vraag met 1 druk op de knop gerealiseerd kan worden, verzoeken u wij dringend dit uiterlijk morgen, 13 april, in uw collegevergadering te bespreken en erover te besluiten.

Vriendelijke groeten,
M. Pluimers-Foeken Fractievoorzitter, raadslid

Foto: Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande houtstook en fijnstofproblemen in onze gemeente

26-03-2021

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande houtstook en een artikel in De Stadsbron over fijnstofproblemen in onze gemeente.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente in een schone en gezonde omgeving wonen. Dat geldt niet alleen voor wonen alleen; ook de lucht die wij inademen moet schoon en gezond zijn.
Op  21 januari boog de gemeenteraad zich tijdens de commissie Grondgebied over het onderwerp houtstookoverlast, geagendeerd door de fractie van Pro98. Tijdens dit gesprek werd er gepleit voor maatregelen om overlast door houtstook te verminderen. Een van de mogelijkheden is een stookverbod op momenten dat het RIVM met een ‘stookalert’ komt. Dit stookalert wordt uitgegeven op momenten dat er sprake is van mist of windstille situaties. Lokaal Belang kwam met het idee om de gemeentelijke afvalwijzer, een zeer populaire app die door veel van onze inwoners gebruikt wordt, daarvoor te gebruiken. De wethouder deed op deze avond de toezegging dat hier serieus naar gekeken zal worden en op teruggekomen zou worden. Helaas hebben wij daar nog geen antwoord op mogen ontvangen.

Op 24 maart jl werden wij opgeschrikt door een zeer alarmerend artikel in de Stadsbron over de fijnstofproblematiek in de gemeente Barneveld www.destadsbron.nl/nl/fijnstof waar op detailniveau, zelfs op straatniveau, locaties te vinden zijn in onze gemeente waar de fijnstofconcentraties inktzwart kleuren. Dit zijn locaties die vol staan met megastallen volgens het artikel. Genoemd werden hier o.a. de Schoenlapperweg en de Akkerweg in Voorthuizen, de Wesselseweg in Barneveld en Kootwijkerbroek, gebieden tussen de Achterveldseweg en de Scherpenzeelseweg en nabij de Valkseweg in Barneveld.


In het kader van de houtstook en het artikel in De Stadsbron heeft Lokaal Belang de volgende vragen:

 1. Kan het college op korte termijn een RIVM stookalert toevoegen aan de gemeentelijke afvalwijzer app? Op deze manier kunnen onze inwoners snel op de hoogte gebracht worden als er aanleiding is om geen hout te stoken.
 2. Bent u bereid om naast deze app uit te zoeken of er nog meer mogelijkheden zijn buiten de afvalwijzer, om zgn. stookwaarschuwingen naar buiten te brengen indien meteorologische omstandigheden daartoe aanleiding geven? 
 3. a. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in De Stadsbron?
  b. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de informatie in dit artikel aanleiding geeft om op zeer korte termijn een open en brede discussie aangaande fijnstofproblematiek met elkaar te voeren om een begin te maken met oplossingen die moeten leiden tot schonere en gezondere lucht in de gemeente Barneveld? 
 4. Wat is het beleid van uw college met betrekking tot het vergunningenbeleid voor nieuwe (mega)stallen in onze gemeente in combinatie met de fijnstofproblematiek?
 5. Wat is het beleid van uw college met betrekking tot bestaande megastallen en de fijnstofproblematiek?
 6. Kunt u ons op de hoogte houden of en hoe er momenteel geïnvesteerd wordt om de fijnstofemissies tot aanvaardbare niveaus terug te brengen? Graag een toelichting.
 7. In uw coalitieakkoord schrijft uw college bij het onderwerp Milieu en Ruimtelijke Ordening dat u de in gang gezette regionale aanpak luchtkwaliteit voortzet. Kunt u aangeven hoe u dit de afgelopen drie jaar vorm heeft gegeven?
 8. Bent u het met ons eens dat de nieuwste cijfers aanleiding geven om het huidige beleid aangaande de fijnstofproblematiek nieuwe impulsen te geven en te versnellen omdat het helaas niet goed gaat met de luchtkwaliteit in onze gemeente?
 9. Indien vraag 8 met ‘ja’ wordt beantwoord; bent u bereid en zo ja wanneer, om met een plan van aanpak te komen aangaande de fijnstofproblematiek met als doel een aanvaardbare (gezonde) luchtkwaliteit? Graag een toelichting.


Met vriendelijke groet,
Jan Willem van den Born

Barneveld, 26 maart 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande glasvezel en snel internet in 7 kernen van onze gemeente

23-03-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande glasvezel en snel internet in zeven kernen van onze gemeente.

Een leven zonder internet? Ondenkbaar… Snel internet is onontbeerlijk in het hedendaagse leven. Lokaal Belang beschouwt een goed functionerend internet daarom als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Deze bestuursperiode zou er verder gegaan worden met de aanleg van glasvezel in een deel van het buitengebied van de gemeente Barneveld. Daarnaast hebben, op Barneveld en Voorthuizen na, de andere 7 kernen in onze gemeente, geen glasvezel, geen snel internet. Lokaal Belang wil heel graag glasvezel in deze zeven waardevolle kernen in onze gemeente en zal zich daarvoor blijven inzetten.

In een voorgaande bestuursperiode (2014-2018) is er 2 miljoen euro vrijgemaakt en gelabeld voor de aanleg van dit glasvezel. De uitvoer daarvan is toen goed van start gegaan. De laatste jaren waren er soms wat knelpunten (zie ook schriftelijke vragen 6-3-2019). Echter, al sinds halverwege 2018 vraagt Lokaal Belang regelmatig om ‘de stand van zaken’ met het oog op een goede besteding van dit geld en, indien aan de orde, een goede bestemming voor het eventuele overgebleven geld. Wij zagen het bijvoorbeeld voor ons de inwoners van het buitengebied te compenseren voor de forse investering (1600,- euro). die zij, in tegenstelling tot de inwoners in de kernen Barneveld en Voorthuizen, moesten doen om glasvezel te krijgen.

Wij hebben de afgelopen jaren goed contact gehad met de betreffende ambtenaar en meermaals gevraagd naar de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Het doel was om duidelijkheid te krijgen wanneer het onderwerp als raadsvoorstel op de raadsagenda zou komen teneinde het gesprek hierover te kunnen aangaan en het eventuele overgebleven geld te bestemmen. Tot onze schrik lezen wij in de LTA dat het college meent over het overgebleven geld geen raadsvoorstel meer te willen indienen, maar een collegebesluit wenst te nemen én, bij navraag, dit geld aan de algemene reserve wil toevoegen. Het gaat hier ook nog om maar liefst 1 miljoen euro (!), dus 50% van het totale bedrag wat in 2014 is gereserveerd en gelabeld om onze inwoners te voorzien van het zo belangrijke snelle internet.
 

 1. Bent u het met ons eens dat snel internet onontbeerlijk is in het hedendaagse leven en een goed functionerend internet daarom als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen) voor zowel inwoners als ondernemers gezien moet worden?
 2. Wat is de reden dat u meent dat het besluit over het overgebleven geld (1 miljoen euro) een collegebesluit moet zijn en geen raadsvoorstel? Wij wijzen in dit verband niet alleen op uw eerdere uitspraken een raadsvoorstel te zullen indienen maar óók op de financiële verordening en dan met name artikel 2; Autorisatie begroting (waaronder de algemene reserve) en begrotingswijzigingen. Duiding: de raad gaat erover.
 3. Bent u met ons van mening dat het heel belangrijk en wenselijk is ook de andere zeven kernen in onze gemeente te voorzien van glasvezel; snel internet?
 4. Wat is de reden dat u dit gereserveerde en dus gelabelde geld in de algemene reserve wilt storten, op de grote hoop dus, en niet wil bestemmen voor andere glasvezel- dan wel snel internet projecten in onze gemeente? Lokaal Belang vindt het bijzonder om deze reservering vrij te laten vallen, terwijl het probleem niet is opgelost.
 5. Bent u met ons van mening dat we ons, daar waar mogelijk, moeten inzetten op aanleg van glasvezel in alle kernen van onze gemeente? Wij maken ons namelijk zorgen dat dit nog niet gebeurd is.
 6. Bent u bereid om op uw voornemen terug te komen en deze bestemmingswijziging cq. begrotingswijziging voorafgaande aan de Kadernota (uiterlijk in de raad van 26 mei a.s.) als raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen? Graag een toelichting.
 7. KPN en ABP hebben vanochtend een plan gepresenteerd waarin zij in 5 jaar de dekkingsgraad van glasvezel gaan opschroeven naar 80% van alle Nederlandse huishoudens. Is het college bereid om actief contact te zoeken met KPN om de 7 kernen van onze gemeente, die tot op heden verstoken zijn van snel internet, toegevoegd te krijgen aan het plan van KPN? Tenminste, als er geen andere, nog snellere plannen zijn.
  https://www.ad.nl/economie/jaren-eerder-glasvezel-voor-duizend-dorpen-en-plattelandskernen-door-joint-venture-kpn-en-abp~aa414a02/
  https://www.gelderlander.nl/economie/jaren-eerder-glasvezel-voor-duizend-dorpen-en-plattelandskernen-door-joint-venture-kpn-en-abp~aa414a02/


Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, Raadslid, fractievoorzitter

Lees verder

Doet u mee? Geef met een warm hart aan Kinderboerderij De Glind

20-03-2021

Voor plezier van kind en dier - Kinderboerderij De Glind

Deze kinderboerderij in onze gemeente biedt tal van mogelijkheden en is heel bijzonder en voor velen een begrip in de omgeving. Voor anderen een onbekende kinderboerderij. De kinderboerderij ligt in een prachtige omgeving en heeft veel gewone en veel bijzondere dieren.
De medewerkers, de mensen die het werk doen, zijn de jongeren die op de boerderij te vinden zijn. Zij doen vanuit school tijdens een lesuur of tijdens een stage de werkzaamheden. Het doel van deze kinderboerderij is de integratie van geïsoleerde groepen en kennisoverdracht. De begeleiding is in handen van een drietal medewerkers en zij zijn gewend met de verschillende doelgroepen te werken. Door al deze verschillende medewerkers wordt de kinderboerderij een heel bijzondere, gewone kinderboerderij.

Lokaal Belang heeft deze kinderboerderij onlangs bezocht en was zeer onder de indruk. Onder de indruk hoe bijzonder deze kinderboerderij is, en met hoeveel liefde en passie er gewerkt wordt om deze kinderboerderij een plek te laten zijn waar iedereen zich welkom voelt. Wij dragen de kinderboerderij een warm hart toe en hopen dat u dat ook doet. Wanneer u wilt doneren is dat van harte welkom. Zeker in corona-tijd. 

Steun deze unieke Kinderboerderij die een hele fijne plek biedt aan kwetsbare kinderen, maar ook een plek voor iedereen is om te genieten van alle mooie dieren en lekker te spelen en te ravotten zoals met kinderfeestjes.

Donaties zijn nodig voor het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen, het onderhoud van de stallen en de kinderboerderij.
Giften mogen naar:

Rudolphstichting
o.v.v.v Kinderboerderij de Glind
Rek. nr. NL60RABO0150002297

Heel erg bedankt namens alle mensen van de Kinderboerderij.

Lees verder

Bijdrage raad: verdeling steunpakket culturele sector - Marleen Blankenburgh

19-03-2021


Voorzitter,

De culturele sector maakt moeilijke tijden door. De eerste lockdown was gelijk pittig, wij ontvingen in mei reeds een brandbrief via het Cultuurplatform met de eerste zorgen. De huidige, lange lockdown heeft de financiële situatie voor een aantal culturele voorzieningen in sneltreintempo verslechterd. In de cie vergadering werd de ernst van de situatie, de urgentie voor steun aan onze musea, onderstreept.

PRO98 had een motie voorbereid. Deze is na de cievergadering vervangen door een initiatiefvoorstel, dat nu voorligt. Ik wil allereerst een compliment maken aan collega van der Lubbe voor zijn initiatief en inzet op dit onderwerp. Toch vragen wij ons af of dit niet anders had gekund? Waarom kwam het college zelf niet tijdig in actie met een nieuw voorstel op het moment dat de vele aanvragen binnenkwamen en de hoogte van de aanvragen duidelijk werd? We hebben nu te maken met een soort noodgreep om met snelheid geld te kunnen bestemmen voor de culturele sector. Geld dat nota bene in december al door de minister in de gemeentekas is gestort, waarbij  expliciet was aangegeven dat dit bedoeld was voor de cultuursector.. Kortom, waarom was er geen actie vanuit het college?

Inmiddels is er duidelijkheid gegeven over de verdeling van de eerste Tranche en is het geld onderweg naar de culturele instellingen. Het geeft de betreffende noodlijdende musea iets lucht. De hele procedure van aanvragen tot uitkeren nam de nodige tijd in beslag, een maand of 3. Daarin kan veel gebeuren, het kan hard gaan zoals blijkt uit het verhaal van het Pluimveemuseum. In november waren er nog geen problemen, nu zijn zo goed als technisch failliet. Dit onderstreept voor ons het belang van snel en adequaat handelen.
Mocht blijken dat er een 3e Tranche aankomt en gestort wordt, dan zien wij graag dat de wethouder proactief handelt zodat het geld tijdig, dus snel, beschikbaar gesteld kan worden via een raadsvoorstel. Graag een toezegging op dit punt.

Voorzitter, cultuur is van meerwaarde voor onze samenleving. Cultuur verbindt en is van positieve invloed. Lokaal Belang is zuinig op onze culturele voorzieningen. Ik wil hierbij graag ons amendement in herinnering brengen dat we bij de begroting in november ingebracht hebben om een reservepost in te stellen voor het MTB, juist om te voorkomen dat culturele instellingen en dan speciaal het Schaffelaartheater in de loop van 2021 in de knel zouden komen. Dit voorstel werd tot onze spijt afgestemd. Had het college zelf geld gereserveerd, dan was er meer geld en waren er andere keuzes mogelijk geweest bij deze 1e Tranche.
Vraag aan de wethouder hoe het er op dit moment financieel voorstaat met het theater? Kunnen zij opnieuw meedoen met de nieuwe aanvraagronde?

VZ, deze 2e Tranche betreft een bedrag van € 276.400,-. Dat is een hoog bedrag. Als raad worden wij niet verder betrokken bij de verdeling van deze gelden, zoals dat wel enigszins het geval was met het raadsvoorstel bij de 1e Tranche. Dat hadden we liever anders gezien.
De rapportage achteraf is de verantwoording naar de raad en wij vinden het belangrijk dat dit een goed en helder overzicht geeft waarin we ook kunnen terugzien wie er buiten de boot vallen en waarom. Graag aandacht voor een zo volledig mogelijk overzicht.

Met een positief besluit vandaag op dit initiatiefvoorstel wordt gehoor gegeven aan het verzoek uit de brieven en aan de dringende oproep van de minister van OCW om de extra middelen daadwerkelijk te besteden aan de lokale cultuursector. Dit geld was en is bedoeld voor cultuur. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat de verdeling eerlijk en zorgvuldig gebeurt en dat het geld efficiënt wordt ingezet.

Tot slot, wij dragen de cultuursector een warm hart toe. Wij wensen de musea en andere instellingen veel geduld en wijsheid toe. Wij hopen met jullie dat er binnenkort versoepelingen mogelijk zijn en dat activiteiten weer opgepakt kunnen worden.


Bijdrage Marleen Blankenburgh, raadsvergadering 18 maart 2021

Lees verder

Bijdrage raad Motie bescherming elementen Pastoriebos - Mijntje Pluimers

19-03-2021


Inhoudelijke behandeling:

Voorzitter, ik zei het al: Lokaal Belang is verbaasd.
Twee weken geleden spraken wij op verzoek van Lokaal Belang over het proces rondom het voornemen van dit college een betonnen massa in dit prachtige stukje Voorthuizen toe te staan. Lokaal Belang wil groen juist behouden.
Wij hebben BI en de VVD zich niet duidelijk horen uitspreken. Waarom niet? En waarom nu wel? En Pro alleen op de wens over een ordentelijke procedure. Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd dat u meent deze stap te moeten zetten om, zoals Lokaal Belang al veel lánger zegt, dit unieke stukje groen en cultuur te beschermen?

Natuurlijk zullen wij alles steunen wat helpt om dit onzalige plan, dat groen en cultuur-historie in het centrum van Voorthuizen aantast, van tafel te krijgen. Maar dat is dan natuurlijk de vraag.
- Helpt deze motie om te voorkomen dat er een betonnen massa op deze prachtige plek gebouwd gaat worden?
- Helpt het om deze prachtige plek werkelijk in zijn gehéél te beschermen, te koesteren en te behouden?

Lokaal Belang denkt van niet. Een paar punten:

 1. De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college om niet inhoudelijk te behandelen.
  Er is nogal discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang en de erfgoedverenigingen hebben dan ook bezwaar ingediend. Mocht deze motie het halen, dan doorkruisen wij als raad deze hele bezwaarprocedure en gaan wij voorbij aan die inhoud maar ook aan de door het college gevolgde procedure, waarvan wij vinden dat deze niet goed is.
   
 2. Wij wilden toch een ordentelijke procedure? Met deze bespreking halen we de inhoudelijke discussie over een deel van het bestemmingsplan, ook nog eens onvoorbereid, naar voren. Dat vinden wij niet ordentelijk. Het verbaast ons dan ook op dit punt dat deze motie wordt ingdiend.
   
 3. Er wordt met diverse definities gestrooid. Indifferent, waarde cultureel Erfgoed. Maar hebben wij het over hetzelfde? Bedoelen wij hetzelfde? Is dit volledig? Dat zijn vragen. Die discussie is er niet geweest.
   
 4. Deze motie lijkt het brede aspect van het ‘Cultureel Erfgoed’ te behandelen, maar deze motie is een zeer 1-dimensionale benadering. Cultureel Erfgoed wordt namelijk op veel meer aspecten beoordeeld dan alleen op tuinhistorie en dat wordt in dit voorstel niet besproken. Dat zijn cultureel-historische waarde, architectonische waarde, oudheidskundige waarde en stedenbouwkundig waarde / ensemble. Die worden hier niet genoemd, alleen Tuinhistorie. Dus deze motie is niet voldoende onderbouwd en daarom onvolledig. Dat is spijtig.
   
 5. Verder het zogenaamd indifferent zijn van het gebied rondom het kerkelijk centrum; het niet van waarde zijn. Voorzitter, als je het gebied niet op een ordentelijke manier onderhoudt, wordt het vanzelf ‘indifferent’. Als dit de afgelopen 10 jaar wel was gebeurd, dan had het zeker niet die lage waardering gekregen. Dit aspect op deze manier neerzetten is dus selectief shoppen in het tuin historisch onderzoek. Slecht onderhoud mag geen argument zijn om dan bebouwing toe te staan. De tuin van de nieuwe pastorie (blauw en geel) valt buiten de motie, terwijl dáár juist gebouwd zal worden. Met andere woorden: De motie brengt geen duidelijkheid.
  Naast het feit dat tenminste de helft van het terrein zonder meer als different, dus waardevol is bestempeld, is dit Tuinhistorisch onderzoek in ieder geval voor de Monumentencommissie een reden geweest een negatief advies uit te brengen. Dat missen wij in deze motie.
   
 6. Verder lezen wij dat de motie bedoeld is om ‘onrust en onzekerheid’ bij inwoners weg te nemen. Ik ben zeer benieuwd en dat is dus een vraag aan de indieners, of zij met alle erfgoedverenigingen, oud Voorthuizen, oud Barneveld, de landelijke bomenstichting, Rijkd Dienst voor Cultureel Erfgoed en het comité Pastoriebos hebben gesproken of zij deze motie wel een goed idee vinden. Graag een reactie.
   
 7. De motie geeft  in overweging dat ‘Voorthuizen moet kunnen blijven genieten van deze waardevolle plek.’ Voorzitter, dan moet je hier niet gaan bouwen. Dat kan met deze motie nog steeds, het geeft geen enkele garantie en lijkt een dun pleistertje op een zwerende wond.


Stemverklaring:
Deze motie geeft geen helderheid en duidelijkheid.
De motie klopt ook niet; het stelt te beschermen, zonder echt te beschermen.
De motie bereikt dus het tegendeel; het zorgt niet voor minder zorgen maar voor meer; er kan nog steeds gebouwd worden, wat inwoners niet willen.
Men stelt: We nemen de zorgen van Voorthuizenaren weg, maar we houden onze handen vrij om alles nog te kunnen doen.Dat is een discrepantie.
Lokaal Belang constateert dat er geen enkele garantie wordt gegeven dus wij kunnen niet anders en zullen tegen stemmen.


Bijdrage Mijntje Pluimers raadsvergadering 18 maart 2021

Lees verder

Lokaal Belang: niet met zevenmijlslaarzen een besluit over snelle groei gemeente Barneveld

16-03-2021

“Niet met zevenmijlslaarzen een besluit over snelle groei gemeente Barneveld”

Principekeuze? Nu?
Tijdens een informatiebijeenkomst vorige week, over 3 groeiscenario’s voor de gemeente Barneveld, zijn gemeenteraadsleden via 3 stellingen waarover gestemd moest worden, gevraagd hier een mening over te geven. Lokaal Belang heeft vooraf medegedeeld dat wij als fractie niet aan het stemmen mee te zullen doen omdat wij de inhoudelijke discussie graag eerst willen voeren tijdens een officiële commissie- en/of raadsvergadering. En dat wij dus niet nu al inhoudelijk stelling  willen nemen en ons dus ook niet op voorhand te willen binden. Want, zo werd in de notitie gesteld, tijdens deze bijeenkomst moest “een principekeuze met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van Barneveld gemaakt worden”.

Wilde ideeen 
Tijdens deze avond kwamen de meest wilde ideeën voorbij. Zo vond Pro98 het geen enkel probleem om bij een groei naar 90.000 inwoners de woningbouw in kleine kernen te laten exploderen (Stroe), terwijl de SGP opteerde voor een nieuw dorp tussen Barneveld en Scherpenzeel. Wat Scherpenzeel daarvan zou vinden werd die avond in het midden gelaten, maar inmiddels is duidelijk dat daar vol ongeloof op gereageerd is. Begrijpelijk.

Langer bestaande zorgen
Lokaal Belang maakt zich al vele jaren grote zorgen over dit onderwerp. Bij de Kadernota van 2019 en de begrotingsvergadering van 2020 heeft Lokaal Belang moties ingediend om de groei van de gemeente Barneveld op de politieke agenda te zetten. Helaas kregen wij daarvoor niet de handen op elkaar. En pas nadat onlangs duidelijk werd dat de druk vanuit het Rijk en de Provincie toeneemt, kwam er beweging in het gemeentehuis.

Stoom en kokend water
Nu zijn wij bijna 3 jaar verder en moet er plotseling onder stoom en kokend water binnen 4 weken tot een groeiscenario worden besloten. Daar voelen wij niets voor. Een onderwerp dat zo belangrijk is voor onze gemeente moeten wij als gemeenteraad eerst uitgebreid met elkaar én met onze inwoners bespreken, de voordelen en nadelen van ieder scenario overwegen en dan pas tot een besluit komen. Het feit dat wethouder Wijnne reeds na een bespreking van 2 uurtjes en op basis van de uitkomst van slechts 3 stellingen tot een voorstel voor een groeiscenario namens het college gaat komen, baart ons grote zorgen. Er wordt niet serieus gekeken naar de gevolgen van zo’n keuze voor de identiteit, de infrastructuur, de natuur/landschap voor onze gemeente en haar inwoners.

Zorgvuldig en volledig
Waarom neemt het college niet de tijd om deze verschillende groeiscenario’s zorgvuldig en uitgebreid met de gemeenteraad te bespreken? Lokaal Belang wil eerst een zorgvuldige en uitgebreide inhoudelijke discussie over de consequenties van de diverse groeiscenario’s voordat met wilde plannen gestrooid gaat worden. Want laten we eerlijk zijn, zitten we echt te wachten op een nieuw dorp tussen Barneveld en Scherpenzeel en/of misschien zelfs wel 100.000 inwoners omdat veel mensen uit de Randstad graag in het groen willen wonen? Daarom zal Lokaal Belang het college via de agendacommissie vragen om te wachten met een definitief voorstel en dit onderwerp eerst in alle rust met de gemeenteraad te bespreken.

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het financiele beleid en mogelijke gevolgen daarvan

16-03-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het financiële beleid en mogelijke gevolgen daarvan voor inwoners en ondernemers om te kunnen voldoen aan de eisen die de Provincie aan de gemeente Barneveld heeft gesteld in het kader van het financieel toezicht in het kader van de Arhi-procedure.

De laatste tijd hebben wij meerdere keren stilgestaan bij een aantal financiële beleidskeuzes van het college. Dit ook in het licht van de mogelijke herindeling met de gemeente Scherpenzeel, het sinds 26 januari jl. geldende preventieve toezicht en de opdracht vanuit de Provincie om ‘schoon door de poort te komen’. Dit betekent dat ons financieel meerjarenperspectief in de komende Kadernota over de gehele linie sluitend moet worden gemaakt, waarbij incidentele dekking voor structurele kosten niet langer is toegestaan. Na diverse commissie- en raadsvergaderingen blijven wij met een aantal prangende vragen zitten. Enerzijds omdat wij niet op al onze vragen een helder antwoord kregen, anderzijds vanwege het antwoord zelf.

Wij staan een degelijk en sluitend financieel beleid voor; ‘het huishoudboekje van de gemeente op orde’. Dit is van belang voor onze inwoners en ondernemers. Het gaat tenslotte om belastinggeld en elke euro kan maar een keer worden uitgegeven. Het hebben van voldoende geld nu en in de toekomst is een randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijk beleid en het kunnen bieden van allerlei voorzieningen aan onze burgers en bedrijven en vindt Lokaal Belang zeer belangrijk. Staat dit huishoudboekje onder druk?
 

 1. Financieel toezicht ihkv Ahri-procedure
  a. Wij hebben begrepen dat de Arhi-procedure elk moment stopgezet kan worden.
  Bijvoorbeeld dat
  -GS zou kunnen besluiten dat de huidige ontwikkelingen m.b.t. samenwerking met de gemeente Barneveld aanleiding zijn om geen Herindelingsadvies voor te leggen aan PS;
  -PS zou kunnen besluiten het Herindelingsadvies niet vast te stellen;
  -de minister, al dan niet op basis van het advies van de Raad van State, kan besluiten om geen wetsvoorstel in te dienen;
  -de Tweede Kamer het wetsvoorstel kan afwijzen etc.
  Klopt dit?
  b. Wij hebben ook begrepen dat zodra de Ahri-procedure is stopgezet, automatisch van rechtswege en direct, het financieel toezicht vervalt. Klopt dat?
   
 2. Begroting (nettoschuldquote, solvabiliteit, reserves: Bijlagenboek D2B blz. 31-34)
  a. Wat is de reden dat u diverse mutaties, effecten en ontwikkelingen van financiële kengetallen, belangrijk voor ons als raad om duiding te geven aan de financiële positie van de gemeente, niet inzichtelijk heeft gemaakt in Programmabegroting 2021 in november 2020?
  b. Hoe verklaart u het verschil van -7,5 miljoen euro ten aanzien van de reserve ten opzichte van de Programmabegroting 2021 (85,2 miljoen in uw begroting vs. 77,7 miljoen zoals berekend door de Provincie)?
  c. Zijn wij als raad in november 2020 volledig genoeg geïnformeerd?
   
 3. Woonlasten en belastingen: HO, D2A (blz. 38-43)
  De lastendruk is in de gemeente Barneveld ‘gemiddeld’ ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Echter, de Provincie geeft aan dat onze gemeente een ‘onbenutte belastingcapaciteit’ heeft van maar liefst 7,8 miljoen (blz. 39). Wij lezen verder op blz. 42-43 over de lastenontwikkeling na de herindeling; die stijgen voor onze inwoners. Er staat ook bij dat er nog géén rekening is gehouden met de maatregelen die de gemeente Barneveld moet nemen om ‘schoon door de poort te komen’.
  a. Klopt onze analyse, dat om ‘schoon door de poort te komen’, wij grofweg 3 opties hebben: bezuinigen, belastingverhoging of een combinatie van beide?
  b. Moeten inwoners en ondernemers rekenen op een belastingverhoging?
  c. Moeten zij rekenen op bezuinigingen op b.v. voorzieningen zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, de muziekschool, het Schaffelaartheater etc.?
  d. Het zou kunnen betekenen dat wij van een ‘gemiddelde lastendruk’ naar een hogere belastingdruk gaan. Deelt u deze conclusie?
  e. Vandaag werden de woonlastencijfers 2021 van Coelo gepubliceerd. In onze gemeente wonen er gemiddeld 2,6 mensen in een huis (bron: allecijfers.nl) We constateren dat (zie bijlage) de verschillen tussen de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld minimaal zijn. Echter, wij moeten nog ‘schoon door de poort’. Scherpenzeel heeft voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een lastenverhoging afgekondigd van 6 % inclusief inflatiecorrectie. Kan het college garanderen of zich tenminste tot het uiterste inspannen om de lasten voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Barneveld op min of meer hetzelfde niveau te houden als voor de inwoners van Scherpenzeel?
  f. De Provincie gaf aan dat zij de keuzes van de gemeente Scherpenzeel afwijzen vanwege het feit dat zij de lasten voor de inwoners aldaar ‘niet proportioneel’ achten. Daarnaast gaf gedeputeerde Markink opnieuw aan (2 maart) dat de gemeente Barneveld nog een onbenutte belastingcapaciteit heeft van 7,8 miljoen voor bijvoorbeeld de OZB. Welke belastingverhoging vindt u in het licht van de huidige gemiddelde lastendruk proportioneel?
  g. Maakt u zich zorgen over een mogelijke overbelasting van onze inwoners en ondernemers, zeker in crisistijd (corona)? Graag een toelichting.
   
 4. Wij waren verbaasd over de opmerkingen van zowel wethouder van de Burgwal als wethouder van Daalen in de commissie van 2 maart jl. die aangaven dat we niet zo zwaar moesten tillen aan de mening van de Provincie over de financiën van de gemeente Barneveld. En, u plaatste enige kanttekeningen bij de deskundigheid van de Provincie om de financiën van de gemeente te duiden.
  a. Het is toch de ‘corebusiness’ van een Provincie om elke jaar weer de financiën van gemeenten te analyseren en te beoordelen?
  b. Bent u het met ons eens dat men erop mag- en moet kunnen rekenen dat in de Provincie kennis en kunde aanwezig is voor de juiste financiële duiding van gemeentelijke cijfers?
  c. In die vergadering wekten beide wethouders de indruk dat de kritiek niet zo serieus hoefde te worden genomen en dat wij ons er niet zoveel van moesten aantrekken. Was dat ook uw bedoeling?
  d. Heeft u al bezwaar ingediend bij de Provincie? Zo ja, dan ontvangen wij graag een afschrift daarvan. Zo nee, waarom niet? Het is toch van belang dat de verhalen over onze financiën berusten op feiten?
  e. Bent u het met ons eens dat als u het voorstel van de thuiswerkregeling en de bovenstaande mutaties, effecten en de ontwikkelingen van de financiële kengetallen in de begroting 2021 had meegenomen, het begrotingsjaar 2021 ook negatief was geweest?
  f. Realiseert u zich dat volgens de Beleidskader financieel toezicht van de provincie een gemeente onder financieel toezicht komt te staan als blijkt dat alle jaarcijfers in de meerjarenbegroting negatief zijn? Dus los van een eventuele herindeling?
   
 5. Het college heeft ervoor gekozen om de maatregelen die nodig zijn voor een structureel sluitende (meerjaren)begroting vooruit te schuiven naar de kadernota, aanstaande juni (besluitvorming).
  a. Bent u het met ons eens dat dit betekent dat de te nemen maatregelen, die dus nodig zijn voor de herindeling (‘schoon door de poort’), niet meer door de gemeenteraad en het college kunnen worden meegenomen in een zienswijze die uiterlijk 26 april a.s. moet worden ingediend?
  b. Hoe kijkt u naar deze situatie? Ook in het licht van vraag 3.

 6. Zo halverwege mei aanstaande zal de concept-kadernota 2022 door u als college worden vastgesteld, inclusief de door u te nemen maatregelen om ‘schoon door de poort te komen’.
  Dat is al over 2 maanden. Wij zijn benieuwd wat de ontwikkelingen zijn met uw besluit “samen met de raad aan het werk wil gaan om scenario’s voor een sluitende meerjarenbegroting te realiseren”.
  Zoals u bekend heeft Lokaal Belang, o.a. gezien het niet-openbare, niet-duale en semi-bindende karakter van deze samenwerking, al meteen aangegeven niet deel te zullen nemen aan dergelijke samenwerking.
  a. Wat zijn de ontwikkelingen hieromtrent?
  b. Op welke wijze gaat u de raad hier, transparant, over informeren?


Namens de fractie van Lokaal Belang,
vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 16 maart 2021

Lees verder

Noodbrief Lokaal Belang aan Provinciale Staten: zogenaamde legitimatie van herindeling

15-03-2021

Aan: Provinciale Staten Provincie Gelderland
Van: Lokaal Belang Gemeente Barneveld
Betreft: Door GS voorgesteld Kernenbeleid 2.0. herindeling Scherpenzeel-Barneveld

Barneveld, 10 maart 2021

Geachte leden van Provinciale Staten Provincie Gelderland, beste collega’s,

Wij vragen jullie in het kader van jullie beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het herindelingsadvies Scherpenzeel-Barneveld aandacht voor het volgende: Naar aanleiding van de inhoud van het herindelingsontwerp, de diverse commissie- en raadsvergaderingen in de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel, de webinars van GS (2 en 4 maart) en uw Statenvergadering van 10 maart jl., hebben wij een dringende vraag aan u:

Wordt het door GS geïnitieerde ‘Kernenbeleid 2.0’ door hen als legitimatie voor de herindeling van
de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld gebruikt?

Het is genoegzaam bekend hoe Gedeputeerde Staten (GS) de fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld door willen drukken. De argumentatie en handelwijze hieromtrent is al bijna 2 jaar reden voor flinke discussies in diverse besturen. Ook in onze gemeente Barneveld. Lokaal Belang heeft al langer meerdere malen de vinger gelegd bij de hiaten in het onzorgvuldige proces (waaronder vooringenomenheid) en een duidelijk gebrek aan draagvlak. Wij wijzen u er, nogmaals, nadrukkelijk op dat Lokaal Belang geen voor- of  tegenstander van een herindeling met de gemeente Scherpenzeel is. Maar dat wij zeer hechten aan een zorgvuldig proces, gebaseerd op feiten en een aantoonbaar draagvlak.

Kernenbeleid 1.0 vernieuwen?
GS hebben op 26 januari jl. haar uiteindelijk besluit genomen en het Herindelingsontwerp (HO) vastgesteld. Een argument voor deze herindeling was het invoeren van een kernenbeleid 2.0.
Een van de 4 beoordelingscriteria in het beleidskader is, naast draagvlak (wat er niet is) en een zorgvuldig proces (wat er ook niet is), 'interne samenhang en nabijheid bestuur'.  Het 'Kernenbeleid 2.0 ' is dan kennelijk het ei van Columbus: "​Nu komt alles goed, Scherpenzelers. Hiermee krijgen jullie een hoge mate van autonomie, zeggenschap en zelfbeschikking. Stop uw zorgen, een fusie gaat juist heel goed voor jullie zijn. En het is ook heel leuk voor alle dorpen in de gemeente Barneveld" GS schreven ook nog dat de gemeente Barneveld hier nadrukkelijk voor open staat.

Klopt dat? Zowel in de commissie van 18 februari als 2 maart stelde onze fractie daar vragen over. De wethouder antwoordde bevestigd: "Dat gaan we gewoon doen; We gaan het kernenbeleid 1.0 vernieuwen". Kernenbeleid 1.0? Bestaat dat dan? Wanneer is dat door de gemeenteraad vastgesteld? Wanneer heeft de gemeenteraad dat geëvalueerd of gaat dat nog geëvalueerd worden? Bij een vernieuwing of doorontwikkeling is het namelijk te doen gebruikelijk het voorgaande beleid te evalueren. Vanwege het uitblijven van een helder antwoord hebben wij deze vraag schriftelijk opnieuw gesteld met daarop o.a. dit antwoord:

 "Het dorpenbeleid 1.0 moet daarom gezien worden als een aantal losstaande instrumenten waarvoor de raad in sommige gevallen kaders heeft vastgesteld en in andere gevallen niet.”

Zienswijze op tijd en volledig?
Het is duidelijk dat er van het bestaan van een echt Kernenbeleid 1.0 geen sprake is. En dat wat er dan wel is, eerst nog eens geëvalueerd zou moeten worden. Onze fractie heeft in de commissievergadering gewezen op het feit dat de termijn voor het indienen voor een zienswijze voor inwoners eindigt op 1 april en voor de raden op 26 april a.s. In die zienswijze moet opgeschreven gaan worden wat inwoners of raadsleden vinden van het besluit en argumenten van GS. Dus ook over het Kernenbeleid 2.0, dat GS dus als argument voor de herindeling gebruiken. Hoe kunnen zowel inwoners als raadsleden nu een fatsoenlijke, goed onderbouwde zienswijze over dit punt schrijven als het volstrekt onduidelijk is wat het Kernenbeleid 2.0 moet gaan inhouden (zowel op juridisch-, inhoudelijk- als financieel niveau)? Dat gaat dus niet.

GS en Kernenbeleid 2.0
Willen de gemeenteraden en inwoners eigenlijk wel een Kernenbeleid 2.0? De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen en dat is een goede zaak. Maar ons college gaat nu mee met GS en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft. Het bevreemdt ons zeer dat uw gedeputeerde de heer Markink, nadrukkelijk en herhaaldelijk uitspreekt (in Webinars en uw Statenvergadering van 10 maart) dat het standpunt van de gemeente Barneveld zou zijn dat zij Kernenbeleid 2.0 willen implementeren. Want wie is de gemeente Barneveld dan eigenlijk? Het college van B&W? Zeker niet. Dat zijn wij allemaal waarbij de inwoners hun vertegenwoordiging in handen leggen van de gemeenteraad, als zijnde hun volksvertegenwoordigers en het hoogste bestuursorgaan. Daarnaast bevreemdt het ook dat GS uitspreken dat de gemeenten weliswaar over dit Kernenbeleid gaan maar daarentegen wel van de gemeenten eisen (blz. 52, HO) dat zij invulling geven aan dit beleid.
Een hoogleraar die aanwezig was bij de technische briefing in Scherpenzeel op 8 maart jl. gaf aan dat de enige juridische structuur voor een dergelijke wens voor ‘autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking’ een bestuurscommissie is. Een commissie die door de gemeenteraad bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen met een bepaald vooraf vastgesteld budget. Willen wij dat? Wil straks elk dorp in de nieuwe gemeente een bestuurscommissie (dat zijn er dan 10) met alle organisatorische, juridische, financiële en inhoudelijke gevolgen van dien? Dat kunnen wij niet zeggen, want wij hebben het er als raad nooit over gehad laat staan besloten.

Suggesties en verwachtingen
Wij maken ons zorgen over de suggesties en verwachtingen die door GS worden gewekt ten aanzien van dit Kernenbeleid 2.0 richting met name de inwoners van de gemeente Scherpenzeel, maar ook richting de besluitvormende besturen zoals u, PS, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer. Het is niet gezegd dat het Kernenbeleid 2.0 er gaat komen en als het er al komt, op welke manier, met welke mogelijkheden etc. Dit is vragen om teleurstellingen en dat is ongewenst voor iedereen. Het helpt dan ook niet in het versterken van de onderlinge relatie en samenwerking (op welke manier dan ook). Wij zijn juist blij te ervaren dat de samenwerking en de invulling ervan tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld de laatste tijd zulke concrete ontwikkelingen doormaken. Dienstverleningsovereenkomsten, bestendigen van huidige samenwerking en verdiepingswensen voor de langere termijn, klinken hoopvol, maar dat terzijde.

Conclusie
Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat GS met dit Kernenbeleid 2.0 de herindeling probeert te legitimeren en te 'verkopen' aan zowel de gemeenten Scherpenzeel als Barneveld, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State als aan u, PS. Ongewenst in het licht wat er allemaal al gebeurd is.

Verzoek
Wij verzoeken u dan ook dringend dit in uw beeldvormende-, oordeelsvormende- en besluitvormende vergaderingen mee te nemen en u af te vragen of deze door uw GS gewenste herindeling werkelijk  gebaseerd is op de door het Rijk geformuleerde beoordelingscriteria in het Beleidskader.
Uiteraard zijn wij bereid tot het verstrekken van meer informatie indien dat gewenst is.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Kernenbeleid 2.0 als legitimatie voor fusie met Scherpenzeel?

04-03-2021

Kernenbeleid 2.0 als legitimatie voor fusie met Scherpenzeel?
Het is genoegzaam bekend hoe de Provincie de fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld door wil drukken. De argumentatie hieromtrent is al bijna 2 jaar reden voor flinke discussies in diverse besturen. Ook in onze gemeente Barneveld. Lokaal Belang heeft al langer meerdere malen stevig de vinger gelegd bij de hiaten in het onzorgvuldige proces (waaronder vooringenomenheid) en een glashelder gebrek aan draagvlak. Iets waarvan het college in Barneveld eerder nog zo stellig beweerde dat 'een stevig draagvlak in beide gemeenten' een randvoorwaarde was om eventueel akkoord te kunnen gaan met een fusie.

Kernenbeleid 1.0 vernieuwen?
De Provincie heeft op 26 januari jl. haar uiteindelijk besluit en Herindelingsontwerp genomen en vastgesteld. Een argument, met stip op nummer 1, was het invoeren van een kernenbeleid 2.0. Want ja, een van de 4 beoordelingscriteria naast draagvlak (wat er niet is) en een zorgvuldig proces (wat er ook niet is) is 'interne samenhang en nabijheid bestuur'. Het 'Kernenbeleid 2.0 ' is dan het ei van Columbus, of, zoals een cartoonist eerder treffend weergaf, het konijn uit de hoge hoed.
"​Nu komt alles goed, Scherpenzelers. Hiermee krijgen jullie een hoge mate van autonomie, zeggenschap en zelfbeschikking. Stop uw zorgen, een fusie gaat juist heel goed voor jullie zijn. En het is ook heel leuk voor alle dorpen in de gemeente Barneveld." De provincie schreef ook nog dat de gemeente Barneveld hier nadrukkelijk voor open staat. 

Is dat zo, vroeg Lokaal Belang zich af? Dus in de commissie van 18 februari jl. stelde onze fractievoorzitter Mijntje Pluimers daar vragen over. Ja hoor, zei de wethouder. "Dat gaan we gewoon doen; We gaan het kernenbeleid 1.0 vernieuwen". Kernenbeleid 1.0? Waar staat dat dan? Wanneer is dat door de gemeenteraad vastgesteld? Wanneer hebben we dat geevalueerd of gaan we dat nog evalueren? Als je vindt dat 1.0 een 2.0 moet worden, is het verstandig en een hele gebruikelijke gang van zaken, eerst eens te kijken wat we van het voorgaande beleid vonden. Geen antwoord. Vandaar dat onze fractie vragen heeft gesteld. Het antwoord:

"De afgelopen jaren is de (stevige) groei van Barneveld doorgezet. Jaarlijks worden honderden woningen gerealiseerd, worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld en wordt geïnvesteerd in een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. De groei van de gemeente in combinatie met de maatschappelijke verscheidenheid van de dorpen en de veranderende rol van gemeenten in de samenleving vraagt om een vernieuwing van de samenwerkingsaanpak.
Maatschappelijke vraagstukken en potentiële oplossingen kunnen per dorp verschillen. Tevens kan er meer van de kracht van de samenleving gebruik gemaakt worden door meer in te zetten op participatie. Het gemeentebestuur kan daarbij aan dorpen meer zeggenschap geven over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de opgaven in hun leefomgeving.
De afgelopen jaren zijn in de gemeente Barneveld reeds diverse instrumenten in gezet om de sociale cohesie in de dorpen te vergroten en vraaggericht in te spelen en aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften van de verschillende dorpen. Voorbeelden hiervan zijn de dorpsvisies, de nota wijkplatforms en right to challenge. De rode draad welke al deze instrumenten verbindt, is het principe van “loslaten in verbondenheid”. 
Het dorpenbeleid 1.0 moet daarom gezien worden als een aantal losstaande instrumenten waarvoor de raad in sommige gevallen kaders heeft vastgesteld en in andere gevallen niet. Zoals de wethouder in de raadsbijeenkomst heeft gezegd, wordt de behoefte om te komen tot een samenhangend kader voor het opstellen van het dorpenbeleid 2.0 versneld door het lopende herindelingstraject tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Om het dorpenbeleid 2.0 vorm en inhoud te geven wordt op dit moment een bestuursopdracht geschreven ten behoeve van de ambtelijke opdrachtneming. Een beleidsevaluatie van de ervaringen uit het dorpenbeleid 1.0 maakt onderdeel uit van de opdracht. Na vaststelling van de bestuursopdracht door het college zal deze ter kennisgeving van de raad worden gebracht."


Zienswijze op tijd en volledig?
Een mooi verhaal, maar wat duidelijk is is dat er van een echt Kernenbeleid 1.0 geen sprake is en dat wat er dan wel is, eerst nog eens geevalueerd zou moeten worden. Op 2 maart jl. bespraken wij opnieuw in een commissie de mogelijke herindeling. Onze fractie gaf aan dat, als vervolg op 18 februari, dat de termijn voor het indienen voor een zienswijze voor inwoners eindigt op 1 april en voor de raad op 26 april a.s. In die zienswijze moet opgeschreven gaan worden wat inwoners of raadsleden vinden van het besluit en argumenten van de Provincie. Dus ook over het Kernenbeleid 2.0 dat de Provincie dus als argument voor de herindeling gebruikt.

Hoe kunnen zowel inwoners als raadsleden nu een fatsoenlijke, goed onderbouwde zienswijze over dit punt schrijven als het Kernenbeleid 1.0 (wat feitelijk bestaat uit wat losse documenten) nog niet eens geevalueerd is en het volstrekt onduidelijk is wat het Kernebeleid 2.0 moet gaan inhouden (zowel op juridisch-, inhoudelijk- als financieel niveau)? In de commissie heeft onze fractie meerdere vragen over dit onderwerp gesteld (zie onder) maar waar helaas geen echte antwoorden op kwamen.

GS en Kernenbeleid 2.0
Willen de gemeenteraden en inwoners eigenlijk wel een Kernenbeleid 2.0? De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen en dat is een goede zaak. Maar ons college gaat nu mee met GS en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft. Het bevreemdt ons zeer dat uw gedeputeerde de heer Markink, nadrukkelijk en herhaaldelijk uitspreekt (in Webinars en uw Statenvergadering van 10 maart) dat het standpunt van de gemeente Barneveld zou zijn dat zij Kernenbeleid 2.0 willen implementeren. Want wie is de gemeente Barneveld dan eigenlijk? Het college van B&W? Zeker niet. Dat zijn wij allemaal waarbij de inwoners hun vertegenwoordiging in handen leggen van de gemeenteraad, als zijnde hun volksvertegenwoordigers en het hoogste bestuursorgaan. Daarnaast bevreemdt het ook dat GS uitspreken dat de gemeenten weliswaar over dit Kernenbeleid gaan maar daarentegen wel van de gemeenten eisen (blz. 52, HO) dat zij invulling geven aan dit beleid.
Een hoogleraar die aanwezig was bij de technische briefing in Scherpenzeel op 8 maart jl. gaf aan dat de enige juridische structuur voor een dergelijke wens voor ‘autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking’ een bestuurscommissie is. Een commissie die door de gemeenteraad bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen met een bepaald vooraf vastgesteld budget. Willen wij dat? Wil straks elk dorp in de nieuwe gemeente een bestuurscommissie (dat zijn er dan 10) met alle organisatorische, juridische, financiële en inhoudelijke gevolgen van dien? Dat kunnen wij niet zeggen, want wij hebben het er als raad nooit over gehad laat staan besloten.

Tweede Kamer debat 11 februari
Op 11 februari was er een terug-te-kijken-waard debat over herindelingen in de Tweede Kamer, waar ook de herindeling Scherpenzeel-Barneveld aan de orde kwam.
citaten:
"Ik (Van der Moolen) heb de indruk dat herindelingsvoorstellen waarin een kernenbeleid wordt opgevoerd per definitie positiever worden beoordeeld door het ministerie. Het kan niet zo zijn dat er van een voorstel wordt gezegd 'mooi, ze hebben een kernenbeleid; nu is het goed.' Een kernenbeleid is namelijk iets wat elke gemeente gewoon behoort te hebben. Het mag dus geen beoordelingscriteirium zijn"
"Ik (Van Raak) plaats vraagtekens bij allerlei 'kunstgrepen' in herindelingsvoorstellen zoals doprscommissies die middels budgetten zeggenschap krijgen."

Analyse en conclusie
Wij maken ons zorgen over de suggesties en verwachtingen die door de Provincie wordt gewekt ten aanzien van dit Kernenbeleid 2.0 richting met name de inwoners van de gemeente Scherpenzeel, maar ook richting de besluitvormende besturen zoals PS, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer. Het is niet gezegd dat het Kernenbeleid 2.0 er gaat komen en als het er al komt, op welke manier, met welke mogelijkheden etc. Dit is vragen om teleurstellingen en dat is ongewenst voor iedereen. Het helpt dan ook niet in het versterken van de onderlinge relatie en samenwerking (op welke manier dan ook). Wij zijn juist blij te ervaren dat de samenwerking en de invulling ervan tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld de laatste tijd zulke concrete ontwikkelingen doormaken. Dienstverleningsovereenkomsten, bestendigen van huidige samenwerking en verdiepingswensen voor de langere termijn, klinken hoopvol, maar dat terzijde.

De Provincie hoopt met dit Kernenbeleid 2.0 de herindeling te legitimeren en te kunnen 'verkopen' aan zowel de gemeenten Scherpenzeel als Barneveld, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer als de Raad van State. Ongepast en in het licht wat er allemaal gebeurd is, een onzorgvulduldig proces, zeer ongewenst. De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen, maar het college gaat nu mee met de Provincie en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft en zonder dat de raad (en inwoners) dit op tijd kan meenemen in een officiele zienswijze. De Provincie? Die lacht vast in haar vuistje.

Barneveld, 4 maart 2021 (update 10 maart)

Fractie Lokaal Belang
 

Bijlage:

Enkele citaten uit het Herindelingsontwerp van de Provincie en vragen Lokaal Belang:
blz 28-29
“Daarbij bestaat bij Barneveld het beeld dat de expliciete behoefte aan eigen zeggenschap en eigen regie vanuit de gemeente Scherpenzeel voor veel overleg, afstemming en mogelijk ook spanning in de samenwerking zal zorgen. Een hoge mate van autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking zijn voor Scherpenzeel erg belangrijk, zo niet noodzakelijk. De gemeente Barneveld staat er nadrukkelijk voor open”
Vragen:
>Het College van Barneveld maakt zich dus enigszins zorgen over deze zeggenschap en autonomie. Toch wil zij het kernenbeleid :"echt gaan doen" (cie 18 feb jl.).
>Waarom zegt het college ‘ja’ tegen de Provincie als geenzins duidelijk is hoe dit kernenbeleid er in de praktijk uit moet gaan zien? Laat staan of de gemeenteraad dit wil.
>Hoever wil het college gaan met autonomie en zeggenschap?
>Krijgen we straks in elk dorp een dorpenraad? Zie argumentenkaart van Scherpenzeel, zij hebben dit al genoemd als optie.
>Welke juridische basis (op institutioneel niveau) moet er voor zijn?
>Loopt het college niet wat vooruit op wat de raad wil? 

Blz. 30
-Provincie zegt dat er “een vernieuwde en passende vorm van kernenrepresentatie binnengemeentelijke decentralisatie van zeggenschap moet komen. En dat daar instrumenten en budgetten voor moeten komen”
Vragen:
>Wat mag deze zeggenschap eigenlijk gaan kosten? Incidenteel en structureel. Zeker gezien de opdracht van de Provincie dat 'de gemeente Barneveld de financiele bakens moet verzetten en 'schoon door de poort' moet komen.
>Welke juridische basis (op institutioneel niveau) moet er voor zijn?

Blz. 48
-Provincie benoemt een van de beoordelingscriteria voor de minister ‘interne samenhang en nabijheid bestuur’. Daar wordt opnieuw het kernenbeleid opgevoerd als argument, als een soort vaststaand feit, een 'moeten' en gebruikt ter legitimatie van de herindeling.
-De provincie gaat er niet over en wij als beide gemeenten, hebben geen idee hoever wij met de zeggenschap en autonomie willen gaan, terwijl ook onze zienswijzeperiode volgende maand al voorbij is!
-De Provincie schrijft dan wel dat zij niet over het dorpenbeleid (=kernenbeleid) gaan, maar schrijft op blz. 52 wel een 10-punten plan wat de gemeenten moeten doen de komende periode, om de nieuwe gemeente een goede start te geven.
Vragen:
>Hoe kijkt het college hier naar? Is dit wel eerlijk beleid?
>Onderschrijft het college de opmerking vd Moolen (CDA, 2e kamerlid) dat Kernenbeleid geen beoordelingscriterium mag zijn? Gaat u dit meenemen?


cartoon van : JeH

 

Lees verder

Programma-team verkiezingen 2022 gestart

01-03-2021


Programma-team verkiezingen Lokaal Belang gestart
Een volgende stap in de campagne van Lokaal Belang: Het programmateam voor de verkiezingen 2022 is gestart. Zij gaan aan de slag om het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang vorm te geven. Een programma vol kansen om onze mooie gemeente nog mooier en beter te maken. Een verkiezingsprogramma met een helder, eerlijk en duidelijk verhaal. Het team stelt zich graag even aan jullie voor:

Mona Tamaela (53, Barneveld)
“Geboren en getogen in Barneveld én van Molukse afkomst. Ik werk als management assistent bij een inspectiebureau. Daarnaast ben ik secretaris bij de Oranjestichting Barneveld. Lokaal Belang is zeer betrokken bij de inwoners en de samenleving in zijn geheel! Dat is de kracht die opnieuw een prominente plek moet krijgen in het programma.”

Stefan Velt (27, Barneveld)
“Afgestudeerd Human Resource Management (HRM) en graag actief op de racefiets, voetbal en verdiep mij graag in de politiek. De visie van Lokaal Belang spreekt mij zeer aan en hoop ik ook in het VK programma te kunnen laten terugkomen: Duidelijk, transparant, gedegen, adequaat en vastberaden. En, het gericht zijn op groei, maar ook het behouden van wat van waarde is, is heel sterk in het verhaal van Lokaal Belang.”

Gert Hein Kevelam (52, Garderen)
“In het dagelijks leven ben ik werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie. Daarnaast ben ik de afgelopen vijfentwintig jaar altijd betrokken geweest als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke initiatieven en clubs. Zoals o.a. voorzitter van de Oranje vereniging, voetbalvereniging Veluwse Boys en nu van het cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’ Ik ben van het type logisch nadenken, no-nonsens en altijd kijken hoe dingen beter kunnen. Dat breng ik heel graag in het verkiezingsprogramma, want dat is waar Lokaal Belang voor staat.”

René Oosterom (47 jaar, Barneveld (Veller))
“Ik ben werkzaam binnen de ICT-sector als Solution Architect CRM bij Rabobank Nederland. Daarnaast ben ik actief in de nieuwbouwwijk Veller als coördinator van allerlei soorten buurtpreventie, o.a. WhatsAppGroepen en Burgerwacht. Als hobby houd ik me graag bezig met  korfbal, klussen in en rond het huis, motorrijden en genieten in en van de prachtige natuur. Veiligheid is waar Lokaal Belang pal voor staat en dat vind ik een goede zaak. Ik hoop samen met anderen dit belangrijke onderwerp een prominente plek te geven in het verkiezingsprogramma.”

Nadeche van Veen (30, Zwartebroek)
“Ik ben afgestudeerd als juridisch medewerker en vervolgens als psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling. Ik heb veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren. Door mijn oprechte, maar ook persoonlijke betrokkenheid houd ik mij daarom graag bezig met maatschappelijke vraagstukken. Ik vind het van belang dat de gemeente kwaliteit levert in hetgeen ze doet en aanpakt. Lokaal Belang neemt die verantwoordelijkheid en zet zich in om voorwaarden te scheppen voor verbeteringen. Dat zag en zie ik graag terug in het verkiezingsprogramma.”

Jan Willem van den Born (54, Barneveld)
“In het dagelijks leven ben ik sales directeur van Profact International B.V. Verder houd ik van koken en geniet graag van het leven met vrienden en familie en ik lees alles wat los en vast zit over de politiek. Ik geniet enorm van natuurschoon, vogels en prachtige uitzichten. Voor Lokaal Belang is het behoud van onze prachtige natuur en groen zeer belangrijk. Daar zet ik mij, ook voor het nieuwe verkiezingsprogramma, heel graag voor in!”

Dit energieke team zet zich samen met de andere campagneteams, de fractie en het hele Lokaal Belang team, in om er een krachtig en kansrijk verkiezingsprogramma van te maken zodat kiezers echt iets te kiezen hebben; op naar 2022, Lokaal Belang de grootste partij!

Ook meedenken en meedoen? Klik hier.
Komende tijd onze campagne volgen? Klik hier

Foto:
Bovenste rij vlnr: Mona Tamaela, Stefan Velt en Gert Hein Kevelam.
Onderste rij vlnr: René van Oosterom, Nadeche van Veen en Jan Willem van den Born.

Lees verder

Behoud groen in Voorthuizen; Het Pastoriebos

27-02-2021


Behoud groen in Voorthuizen; Het Pastoriebos
Het college van B&W wil in en om het prachtige stukje groen, een unieke cultuur-historische plek in het hart van Voorthuizen, een appartementencomplex neerzetten. Lokaal Belang begrijpt niets van dit plan. Waarom? De inzet is en moet zijn om Voorthuizen groener te maken, niet om een stenen massa te plaatsen. En niet alleen wij, maar velen Voorthuizenaren willen dit groen behouden.
Groen is zeer waardevol, kostbaar en erg belangrijk in het kader van gezondheid, welzijn en het klimaat.
Meer informatie over de standpunten van Lokaal Belang over groen hier.

Commissievergadering donderdag 4 maart
Aanstaande donderdag 4 maart zal dan, na eindloos vooruitschuiven, de eerste openbare bespreking van het plan zijn.
Lokaal Belang heeft hier meerdere malen om verzocht, dus wij zijn blij dat dit eindelijk doorgang kan vinden.
Meeluisteren? De stukken lezen? Dat kan hier.

Vele organisaties zetten zich in voor behoud
Dit groene hart heeft inmiddels veel landelijke en regionale belangstelling. Diverse erfgoedverenigingen zoals Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en Nederlandse Tuinenstichting, maar ook de landelijke Bomenstichting, Oud Barneveld en Oud Voorthuizen, spreken zich nadrukkelijk uit tegen de plannen. Daarnaast heeft Bond Heemschut een verzoek ingediend om het gehele gebied een gemeentelijk monument te verklaren (nu is een deel monument). Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben zich bij het college gemeld. Zij hebben een verzoek in behandeling om het terrein onderdeel te laten uitmaken van de twee aanwezige rijksmonumenten (kerktoren en oude pastorie).

Eerdere schriftelijke vragen van Lokaal Belang hier.

Lees verder

Schriftelijke vragen CU en LB over horeca en detailhandel i.v.m. de coronacrisis

25-02-2021


Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen wij u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de horeca en detailhandel.

Ondernemers in de detailhandel en horeca maken zware tijden door. Hoe zwaar het kan zijn was bijvoorbeeld te lezen in een interview met Mark van Beek in de Barneveldse Krant van afgelopen zaterdag. Voor hem betekent de coronaperiode 80 uur per week werken terwijl hij flink verlies maakt. Een grote groep ondernemers bevindt zich in een vergelijkbare schrijnende situatie. Veelal leidt dit ook tot ingrijpende financiële én psychische problemen.

Onze mogelijkheden als gemeente zijn beperkt, maar als gesteld wordt dat we ‘alleen samen corona eronder krijgen’ dan moeten we dat ook écht samen doen. Het is goed om te horen dat er in enige mate ook op afspraak gewinkeld mag gaan worden. En de inzamelingsactie voor ondernemers in Voorthuizen is hartverwarmend. Maar is het genoeg?
En, voor de horeca verandert er niets. Daardoor hebben de horeca-ondernemers nog steeds te maken met flink afgenomen inkomsten.

Onze fracties maken zich zorgen over deze ondernemers, hun werknemers en gezinnen, maar ook over wat dit voor onze winkelcentra betekent op het moment dat we terug gaan naar het ‘normale normaal’. De winkelcentra moeten levendig zijn, maar dat zullen ze niet zijn als veel zaken failliet gaan.

Afgelopen maandag ontvingen de burgemeester en de fractievoorzitters een brief van de Barneveldse Middenstandsvereniging met het verzoek om richting de veiligheidsregio en het kabinet te pleiten voor opening van de winkels, de horeca en culturele organisaties. Deze brief wordt komende woensdag op verzoek kort in de commissie besproken. Heropening kan nog niet. Maar we vragen wel van het college om hier actief over mee te denken en hun invloed waar nodig en mogelijk aan te wenden.

Heel concreet denken we dan bijvoorbeeld aan een mogelijkheid om (picknick-)tafels neer te zetten in de buurt van horeca. Of gebruik te laten maken van de al aanwezige tafels. We zien nu al dat mensen overdag bijvoorbeeld broodjes of koffie afhalen en daar dan op muurtjes of bankjes van genieten. Maar hoe mooi zou het zijn als het afhalen overdag gestimuleerd wordt, zodat mensen meer mogelijkheden hebben om ergens te gaan zitten. Natuurlijk moeten die tafeltjes dan wel goed verspreid staan, zodat de coronamaatregelen worden gerespecteerd. Wellicht kan het college in overleg met winkeliers en horeca-ondernemers tot werkbare afspraken komen. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid om met de centrumondernemers en KNH te overleggen over mogelijkheden om de horeca te helpen hun vak uit te oefenen?
2. Is het college bereid het idee van de (picknick-)tafels op korte termijn te onderzoeken?

Natuurlijk moeten ideeën wel passen binnen de maatregelen zoals die door de regering genomen worden. De regering maakt de afwegingen en moet, natuurlijk, waken voor toename van het aantal besmettingen. Echter, het is wel belangrijk dat de zorgen die er zijn breed gedeeld worden en vooral te kijken naar wat wél kan. De (horeca-)ondernemers staat het water aan de lippen. Vandaag werd de urgentie nog eens extra onderstreept in de Tweede kamer, waarbij bijvoorbeeld gesteld werd dat het openen van terrassen, naast mogelijkheden voor de horecaondernemers, ook ruimte geeft het bezoek van gasten veel beter te reguleren als het gaat om corona-maatregelen.

3. Is de burgemeester bereid om ook in het overleg van de Veiligheidsregio aan te dringen op gesprekken met detailhandel en horeca om in overleg met betreffende ondernemers en/of hun vertegenwoordigers, op zoek te gaan naar mogelijkheden ‘wat wel kan’ om ondernemers hun zaak (ruimer) te kunnen laten openen?
4. Is de burgemeester bereid om de zorgen voor de detailhandel, horeca en culturele instellingen door te geleiden naar de Veiligheidsregio en vervolgens het Veiligheidsberaad?

Wij vragen u vriendelijk, met het oog op de bespreking woensdag 3 maart aanstaande, deze vragen voor die tijd te beantwoorden. Wij zijn u daar alvast zeer erkentelijk voor.

Met vriendelijke groet namens ChristenUnie en Lokaal Belang,
Lukas Scheijgrond
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 24 februari 2021

Lees verder

Plaatsing windmolens in Barneveld: Laat u horen!

17-02-2021

Windmolens 
Het college heeft afgelopen week een inwonersgroep aangeschreven (zie onder).
Het bijgevoegde kaartje spreekt in onze ogen boekdelen waar wij al vele malen voor gewaarschuwd hebben: Een grote hoeveelheid inwoners zullen, bij plaatsing van windmolens in dit gebied, forse hinder gaan ondervinden. Zowel inwoners van Barneveld-Noord (De Vaarst en Vliegersveld, maar ook in de nieuwe woonwijk Bloemendal), Voorthuizen-Zuid als alle daartussen en omheen gelegen woningen in het buitengebied. Zie ook onze eerdere berichtgeving en vragen op dit punt. 
NB: Het kaartje met de cirkels gaat uit van windmolens met een ashoogte van 100-120 meter. 
De huidige windmolens zijn veel hoger: ashoogte 160-170 meter, tiphoogte 235-240 meter!

Agendering en bespreking van voortgang windmolens in de gemeente Barneveld
Lokaal Belang heeft de voorgangsmemo geagendeerd voor de commissievergadering van woensdag 3 maart. Wij willen nadrukkelijk stilstaan bij de gevolgen voor inwoners, maar ook bij het traject van de 'windgesprekken' van de gemeente met inwoners. U als inwoner heeft het recht in te spreken tijdens de commissievergadering van 3 maart en aan raadsleden en het college te laten weten hoe u erover denkt. Doe mee en geef u op: raadsondersteuning@barneveld.nl

Daarnaast nodigt de gemeente inwoners uit voor een gesprek via Teams. Voelt u zich betrokken op dit onderwerp omdat u bv. in de invloedsfeer van de mogelijke windmolens woont? Ga in gesprek. Opgeven moet wel snel via duurzaamheid@barneveld.nl Zie ook de uitnodigingbrief hieronder. 

Lokaal Belang en duurzaamheid
De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Lokaal Belang wil een duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen onnodig hoge belastingen met zich meebrengt. Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de burgers van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie en het voorkomen van milieuvervuiling.  

Het college en de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad, willen megawindmolens in onze prachtige gemeente. Lokaal Belang is groot tegenstander van deze plannen omdat windmolens industriële inrichtingen zijn die voor grote overlast voor mens en dier zorgen en het landschap verpesten. Onze gemeente is niet geschikt voor de plaatsing ervan. Lees meer op onze speciale site.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Betrokkenheid collegeleden ri raadsleden Scherpenzeel

15-02-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande uitingen over o.a. vermeende betrokkenheid van ons college richting raadsleden van de gemeente Scherpenzeel.

Tijdens de raadsvergadering in Scherpenzeel van 11 februari jl., heeft de heer W. Schuur, fractievoorzitter Pro Scherpenzeel, tot driemaal toe uitgesproken dat hij expliciet “vanuit het college van de gemeente Barneveld” benaderd en geïnformeerd is over het ongenoegen binnen het Barneveldse college, dat zij het nieuws over het Scherpenzeelse burgemeestersvoorstel voor een peiling aangaande de herindeling, uit de media hebben moeten vernemen. Burgemeester Klein weersprak dit in de raadsvergadering van Scherpenzeel. Mede gelet op de berichtgeving hierover in de Barneveldse Krant en andere media, hebben wij de volgende vragen:

1. Klopt de lezing van dhr. Schuur, dat hij hierover expliciet “vanuit het college van de gemeente Barneveld” is benaderd? Of heeft hij zelf contact gezocht? Zo ja:
a. Welke wethouder(s) betrof(fen) dit?
b. Sprak(en) deze wethouder(s) namens het college of op eigen titel?

2. a. Is er al eerder sprake geweest van contacten tussen het Barneveldse college (individueel of op collegeniveau) en leden van de gemeenteraad in Scherpenzeel over de mogelijke herindeling?
b. Is het vermelde feit aanleiding geweest om als colleges contact te zoeken met elkaar hoe om te gaan met deze situatie en dit soort situaties en/of uitspraken in algemene zin?
c. Wat is daar uitgekomen?

3. Vindt het college het verdedigbaar, daar waar het college in het openbaar met de mond belijdt ‘geen voorkeur te hebben voor zelfstandigheid of herindeling’ en ‘een ‘goede buur te willen zijn’, er mogelijk buiten het zichtveld van de samenleving en de gemeenteraden er oncontroleerbare uitspraken door het college worden gedaan?


In de gemeenteraadsvergadering van 11 februari jl. van Scherpenzeel is gesproken over en besloten tot het houden van een representatieve peiling op 17 maart a.s. teneinde ‘eenduidigheid en eenheid’ te krijgen op het aspect draagvlak. Een essentieel punt in het Beleidskader Wet Ahri, waarop de wens van GS tot deze herindeling door de Minister en andere betrokkenen, zoals PS en de Tweede en Eerste Kamer, getoetst gaat worden. Zowel GS (gedeputeerde Markink tijdens de PS vergadering van 10 februari jl.) als de Tweede Kamer en de Minister van BZK (Tweede Kamervergadering 11 februari jl.) als de gemeenteraad en Burgemeester van Scherpenzeel geven nadrukkelijk aan dat een peiling heel wenselijk, zo niet essentieel is om het belangrijke aspect draagvlak (in beide gemeenten) in kaart te brengen. Lokaal Belang heeft hier al vele malen op gehamerd. Bovendien gaf Gedeputeerde Markink in dezelfde vergadering van PS aan het liefst een peiling te zien in zowel Scherpenzeel als Barneveld! Wij zijn verbaasd dat, nog voordat de gemeenteraad van Scherpenzeel zich had uitgesproken, laat staan onze eigen gemeenteraad, wethouder Van Daalen al in de Barneveldse krant liet optekenen een peiling “niet nodig te vinden”.

4. a. Was de uitspraak van wethouder Van Daalen in de krant een eigen standpunt of het standpunt van het college?
b. Indien een collegestandpunt: Wanneer is dit dan officieel besloten?
c. Waarom heeft het college dit kennelijke besluit niet vooraf met de gemeenteraad in de gemeente Barneveld gecommuniceerd? En moest onze gemeenteraad dat via de Barneveldse Krant vernemen en niet via, zoals gebruikelijk is, een memo, zoals het college van B&W in de gemeente Scherpenzeel dit wel heeft gedaan? Overigens is het, volgens de Kieswet artikel J6, een bevoegdheid van de gemeenteraad om te besluiten om al dan niet een peiling uit te schrijven.
d. De inwoners van de gemeente Barneveld weten nergens van als het gaat om -bijvoorbeeld- de (financiële) gevolgen van een herindeling. Wij verwijzen u graag nog even naar onze schriftelijke vragen van 10 februari jl. Waarom passeert u de inwoners van de gemeente Barneveld, door het kennelijke standpunt geen gemeentelijke peiling te willen houden, als het gaat om draagvlak?
e. Waarom gaat u op voorhand voorbij aan de wens/advies van zowel GS (gedeputeerde Markink), als de Tweede en Eerste Kamer alsmede de Minister, door het houden van een gemeentelijke peiling met betrekking tot draagvlak, af te wijzen? U laat als college een kans lopen om, ook in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel, extra aandacht te besteden aan het in kaart brengen van draagvlak, terwijl u eerder stelde dit heel belangrijk te vinden.
f. Was het niet verstandiger geweest om eerst, na de besluitvormende vergadering in Scherpenzeel op 11 februari jl., in overleg te gaan met de beoogde fusiepartner, de gemeente Scherpenzeel, alvorens stellige uitspraken te doen? Dit in het kader van de goede verhoudingen en het werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen.
g. Vond u eerst ‘een stevig draagvlak in beide gemeenten’ een duidelijke randvoorwaarde, die randvoorwaarde verdween als sneeuw voor de zon in uw reactie op het besluit van GS tot de vaststelling van het Herindelingsontwerp, 12 januari jl. (B4.28). Doet ‘een stevig draagvlak in beide gemeenten’ er voor het college niet meer toe?
h. Is uw college met ons van mening, zoals gesteld, dat de raad van de gemeente Barneveld over een peiling ten aanzien van draagvlak een besluit moet nemen?

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 15 februari 2021

Lees verder

Persbericht LB Gert Hein Kevelam campagneleider Lokaal Belang

14-02-2021


Met trots meldt het bestuur van Lokaal Belang dat Gert Hein Kevelam bereid is om, net zoals bij de vorige campagne in 2018, ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 campagneleider te zijn voor Lokaal Belang. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen wist Lokaal Belang met Gert Hein Kevelam als campagneleider vanuit het niets met maar liefst 4 zetels te winnen. Daarom is het bestuur van Lokaal Belang ontzettend blij dat Gert Hein wederom de campagnekar gaat trekken.

Gert Hein Kevelam: “ Lokaal Belang is uit de startblokken voor de campagne van 2022 gekomen. Na de enorme verkiezingsoverwinning in 2018 houdt Lokaal Belang er serieus rekening mee om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 als grootste partij uit de bus te komen.

Na 3 jaar keihard werken als oppositiepartij heeft Lokaal Belang laten zien dat wij een partij zijn waar in het gemeentehuis serieus rekening mee wordt gehouden. Er is veel bereikt en er zijn ontzettend veel zaken door Lokaal Belang op de politieke agenda gezet. Zo heeft Lokaal Belang zich o.a. ingezet voor behoud van groen, komen wij met creatieve oplossingen voor veel problemen rondom wegen, fietspaden en oversteekplaatsen en heeft Lokaal Belang zich hard gemaakt en haar nek uitgestoken voor meer democratie, bestuurlijke integriteit, transparantie en minder achterkamertjespolitiek in het gemeentehuis van de gemeente Barneveld. Verder hebben wij ons ingezet voor veiligheid en ruimte voor ondernemers, hebben wij een warm hart voor onze medemens, cultuur en sport, en staan wij een verstandig en behoedzaam financieel beleid voor.

De afgelopen jaren hebben wij met veel enthousiasme en ambitie aan de weg getimmerd en bewezen de enige echte lokale partij van de gemeente Barneveld te zijn. Het moet daarom mogelijk zijn om bij de komende verkiezingen de grootste partij van de gemeente Barneveld te worden. Want het wordt wat mij betreft hoog tijd voor een flinke frisse wind in een volgend college van B&W en de gemeenteraad. En ik hoor overal om mij heen dat heel veel inwoners van onze gemeente daar net zo over denken. Ik heb er, samen met mijn team, veel zin in!”


Persbericht 14-2-2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB financiele situatie Gemeente Barneveld

12-02-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het meerjarenperspectief van de gemeente Barneveld, het financieel toezicht vanuit de Provincie alsmede ontwikkelingen met betrekking tot onze gemeente in de Provincie zelf.

De gemeente Barneveld staat sinds 26 januari jl. onder financieel toezicht. Door deze situatie kunnen wij als gemeenteraad niet meer zelfstandig beslissen over financiële zaken boven de 300K en het college niet over financiële zaken boven de 50K. Dit toezicht is bedoeld om het financiële belang van de nieuwe gemeente te beschermen. Dit toezicht geldt voor alle financiële besluiten die invloed kunnen hebben op de financiële positie van de huidige of de nieuw te vormen gemeente.

Daarnaast heeft de gemeente Barneveld een duidelijke opdracht van de Provincie meegekregen: “Verzet uw financiële bakens, zorg voor een structureel sluitende meerjarenbegroting, herbezin u over uw uitgaven en uw organisatiegrootte” Samenvattend: “U moet schoon door de poort komen” Los van zaken waar wij als gemeente geen directe invloed hebben (jeugdzorg, gemeentefonds) zijn er wel degelijk vele zaken waarbij het college zelf aan de knoppen zit, eigen keuzes dus. En daar wijst de Provincie nadrukkelijk naar.

Oplossingen voor deze opdracht kent maar een beperkt aantal smaken: bezuinigen, belastingen verhogen of investeringen terugdraaien, want: ”Onttrekking aan de algemene reserve als dekking voldoet niet aan het criterium van een aanvaardbare dekking, omdat hiermee het vermogen van de huidige gemeente, en daarmee ook het vermogen van een nieuw te vormen gemeente vermindert.” Overigens is het in bestuurlijk Nederland een gebruikelijke gang van zaken om structurele lasten te dekken met structurele inkomsten, wat wij als Lokaal Belang onderschrijven. Maar met deze herindeling en het financiële toezicht is dit helemaal ‘not done’.
 

 1. Op de website van de gemeente Scherpenzeel vinden wij uitgebreide documentatie van het college aan de gemeenteraad die de raad op detailniveau uitlegt hoe het financieel toezicht in zijn werk gaat (zie bijlagen). Hoe kan het dat onze gemeenteraad niet een dergelijke uitleg van ons eigen college heeft gekregen? Was ons college niet voorbereid op dit financieel toezicht?
 2. Waarom heeft het college ons als raad, gedurende de hele periode tot aan 26 januari jl. (vaststelling HO en financieel toezicht) ons niet actief én inhoudelijk voorbereid op en meegenomen met de gevolgen van een mogelijk preventief financieel toezicht?
 3. Op welke wijze gaat het college de gemeenteraad, terwijl wij overigens al voor voldongen feiten staan, verder informeren en meenemen over de ‘ins en outs ‘ van het financieel toezicht op onze gemeente voor de komende 2 jaar?
 4. Een van de zaken waar de Provincie op wijst als reden voor een negatieve meerjarenbegroting is de forse extra uitgaven voor de ODDV (+637K). Op 27 mei 2020 heeft Lokaal Belang haar zorgen uitgesproken over deze enorme verhoging en via een motie en amendement kortgezegd de wens uitgesproken dat het college in de gesprekken met de ODDV kostenreductie, soberheid & doelmatigheid nastreeft, alsmede een minimale verhoging. Wij verzochten u ook om een informatieve memo alvorens akkoord te gaan met de verhoging. U sprak geruststellende woorden en u gaf aan zich te zullen inzetten voor een kostenreductie. In de Programmabegroting 2021 bleek dat er (nog) niets terecht was gekomen van reductie voor de afdracht van onze gemeente aan de ODDV. Lokaal Belang heeft opnieuw, middels een amendement verzocht om een kostenreductie. U heeft ons als college medegedeeld dat u zich zult inzetten voor een reductie. Aangezien wij inmiddels in 2021 zitten:
  a. Hoe staat het met de gesprekken met de ODDV voor een kostenreductie voor de gemeente Barneveld?
  b. Is het gelukt om dit forse bedrag naar beneden te krijgen? Graag een toelichting.
 5. De provincie gaf aan dat de gemeente Barneveld ‘ruim in haar jas’ zit, boven het landelijk gemiddelde, als het gaat om de organisatie. Sinds 2018 (peildatum 1 januari 2018) is de organisatie aanzienlijk uitgebreid met zo’n 50 fte (totaal 444,78 fte). Ook financieel kost dit een flinke berg geld. Uiteraard vindt Lokaal belang dat het werk dat gedaan móet worden, gedaan moet kúnnen worden. Tijdens discussie in de commissie (2 februari) en de raad (3 februari) van vorige week heeft onze fractie nadrukkelijk stilgestaan bij onze ruime organisatie (o.a. m.b.t. thuiswerken) in relatie tot de opdracht van de Provincie.
  Een van de vragen was: “Wat gaat de wethouder doen met deze investering in relatie tot de eis van de provincie om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Gaan er bezuinigingen komen? Worden investeringen teruggedraaid of de belastingen verhoogd?”
  Helaas kwam er geen duidelijk antwoord. Dus nogmaals: Wat gaat het college doen om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen?
 6. In uw antwoorden op onze schriftelijke vragen over de thuiswerkregeling zegt u bij vraag 16: “Tijdens de begrotingsbespreking 2021 is de wens uitgesproken om als raad betrokken te zijn bij de voorbereiding van een structureel sluitende meerjarenbegroting van de gemeente Barneveld. Hieraan zullen we uitvoering geven.” U gaf op 11 november jl. inderdaad aan dat u graag “samen met de raad aan het werk wil gaan om scenario’s voor een sluitende meerjarenbegroting te realiseren”. Aangezien u bij de behandeling van de Programmabegroting van 2021 in november jl. maatregelen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen voor u uitgeschoven heeft, de opdracht van de Provincie is dat u bij de behandeling van de Kadernota 2022 met maatregelen voor een sluitende meerjarenbegroting komt en deze Kadernota over een dikke 3 maanden in concept gereed moet zijn; de tijd dringt.
  a. Wat is de stand van zaken van deze samenwerking?
  b. Werkgroep sluitende meerjarenbegroting: In een eerder stadium al, heeft Lokaal Belang zowel de gemeenteraad als het college laten weten grote bezwaren te zien in dit construct (zie bijlage). In een democratie én een bestuurlijk systeem dat gestoeld is op dualisme, is de scheiding tussen de diverse rollen en daarbij behorende verantwoordelijkheden, essentieel. Het traject om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting hoort bij het college van B&W van de gemeente Barneveld. Dat is uw taak, uw werk. De raad stemt met deze begroting in (of niet) en controleert vervolgens de uitwerking. Wij hebben daarom afgezien van deelname aan deze werkgroep en u opgeroepen in zijn geheel af te zien van deze werkgroep. We vinden het jammer na 2 maanden nog geen reactie te hebben ontvangen, maar we maken uit uw beantwoording van vraag 16 op dat u deze werkgroep daadwerkelijk doorzet. Waarom? Graag een toelichting, ook in het licht van bovenstaande (dualisme, functiescheidingen).
 7. Tijdens de PS vergadering van 10 februari jl. werd de gedeputeerde bevraagd over onze financiële situatie in relatie tot onze organisatie. Hij gaf aan dat ‘’De gemeente Barneveld hoeft er geen personeel erbij, maar dat kan niet betekenen dat al het personeel van Scherpenzeel straks thuis zit.”
  Tijdens de behandeling van de Programmabegroting heeft Lokaal Belang, naast de zorgen over de forse extra uitgaven voor de eigen organisatie (+500K incidenteel en +1,2 miljoen structureel voor de eigen organisatie met een totaal van al ruim 23 miljoen) ook haar zorgen geuit over de forse extra kosten voor inhuur van 5 miljoen euro. Onlangs is daar over doorgepraat waarbij het college zelfs 85K extra vroeg voor ‘budget werving en selectie’ (B 4.3, 7 oktober 2020) ten behoeve van werving personeel. Nu erkent Lokaal Belang natuurlijk het belang van goed personeel. Maar:
  a. Wilt u in gesprek gaan met de gedeputeerde Markink en hem bevragen over de inhoud van zijn opmerking en ons laten weten wat daaruit gekomen is?
  b. Wil het college nou wel of geen extra personeel?
  c. Gaat het college zich herbezinnen op (de omvang van) de eigen organisatie in relatie tot de opdracht van de Provincie en de opmerkingen over de organisatie van de gemeente Barneveld? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
10 februari 2021

Bijlage:

 1. 2021-15 Memo Financieel Arhi toezicht, gemeente Scherpenzeel, 2 februari 2021
 2. 2021-15a Bijlage 1 Memo Financieel Arhi toezicht, gemeente Scherpenzeel, 2 februari 2021
 3. Reactie LB werkgroep structurele sluitende begroting, 14 december 2020

Lees verder

Windmolens bij de buren? Samen optrekken Energievisie Regio Barneveld-Scherpenzeel

09-02-2021

HEDENAVOND 15 februari vergadering Gemeenteraad Scherpenzeel:
Hier de link

Zowel brieven van inowners als onderstaande brief staan op de agenda:

Aan: gemeenteraad gemeente Scherpenzeel
CC: Belangengroepen: Tegenwind Buitengebied Barneveld West, De Glind, Tegen windmolens noordelijk buitengebied Scherpenzeel
Betreft: Energievisie gemeente Scherpenzeel

9 februari 2021

Geachte gemeenteraad  van de gemeente Scherpenzeel, beste collega’s,

Via deze brief willen wij jullie aandacht en inzet vragen voor jullie voorgelegde ‘Energievisie’,
welke donderdag 11 februari aanstaande in jullie raad behandeld wordt.

De reden dat wij jullie aanschrijven ligt gelegen in het feit dat mogelijke keuzes in jullie raad direct invloed hebben op onze inwoners, inwoners van de gemeente Barneveld. Daarnaast bestaat de kans, los van wat wij daarvan vinden, dat wij in de toekomst samen een gemeente vormen. Jullie keuzes hebben mogelijk straks invloed op onze mooie gezamenlijke gemeente. Wij voelen dit als onze verantwoordelijkheid; zowel in bestuurlijk opzicht als in volksvertegenwoordigend opzicht en dan in de eerste plaats voor onze inwoners. Daarnaast in brede, maatschappelijke zin. Daar bedoelen wij duurzaamheid, het koesteren van onze prachtige landschap en het welzijn en gezondheid van onze inwoners mee.

Wij willen daarin graag samen met jullie optrekken; daar waar mogelijk en waar gepast. Hierbij reiken wij jullie graag de hand. De hand om samen, als buren maar ook als partners in de Regio Food Valley, vorm en inhoud te geven aan het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast doen wij ook een dringend beroep op jullie: Bescherm het mooie landschap en het welzijn van inwoners. In eerdere uitingen hebben wij dit meerdere malen aangegeven, maar voor de volledigheid hechten wij eraan het volgende heel helder te stellen: Wij respecteren jullie autonome, zelfstandige positie als democratisch gekozen gemeenteraad, zeer.

In jullie raadsvoorstel staat jullie opgave beschreven waarbij twee mogelijkheden opvallen:
windenergie en houtige biomassa. Ten eerste windenergie: In dit voorstel staan ‘potentiële zoeklocaties’ beschreven voor de plaatsing van windturbines in o.a. het noorden van jullie gemeente. Verderop wordt gesteld dat  2 grote windturbines (van elk 5,6 MW) mogelijk zouden moeten zijn. De ashoogte en tiphoogte wordt in het voorstel niet nader omschreven. Dit voorstel heeft tot een storm aan protest geleid.
Niet alleen in Scherpenzeel, maar ook bij inwoners uit onze gemeente; die van De Glind, Barneveld-West en het buitengebied rondom deze gebieden. Wij hebben kennisgenomen van deze protesten door o.a. de artikelen, ingezonden brieven en hun bijdrage voor de opinieronde van 28 januari jl.

De afgelopen jaren heeft ons college gewerkt aan de duurzaamheidsopgave en dat is in basis een goede zaak. Wij allen hebben de opdracht  zorgvuldig om te gaan met de aarde en het milieu die ons dierbaar zijn. Wij hebben allemaal energie van deze aarde nodig. Maar hoe doen wij dat en hoe houden wij de balans tussen de vraag naar energie en de bescherming van onze omgeving, mens en dier? Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de inwoners van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt, met gezond verstand en draagvlak kan worden gewerkt aan de energietransitie.

De plannen van ons college om megawindmolens (tiphoogte circa 240 meter) in onze gemeente te zetten, heeft tot grote protesten geleid. Mogelijke locaties nabij woningen, nabij recreatiegebieden, nabij prachtige natuur, is iets wat heel veel mensen niet willen. Windturbines zorgen voor de verwoesting van het landschap en geven geluidsoverlast, slagschaduw en brengen dus schade toe aan het welzijn en gezondheid van mens en dier. Het is te veel om alle aspecten uitvoerig te behandelen, maar wij verwijzen jullie graag naar onze website met al onze bijdragen en informatie over windturbines www.lokaal belang.com/lb-over-windmolens  Voor nu beperken wij ons tot het volgende:

Onze regio ligt in een windluw gebied en is dus niet geschikt voor het plaatsen van windmolens. Als er al windturbines zouden moeten komen, moeten die dus heel hoog zijn om nog enig rendement te maken. Sowieso worden windturbines steeds hoger; de hoogste staat nu in Rotterdam, de Haliade X van 260 meter. In jullie Energievisie wordt dit ook beschreven: windturbines van elk zo’n 5,6 MW. Dat zijn windturbines met een tiphoogte van ongeveer 200-250 meter. Het geluid van windturbines komt niet van de motor maar van het draaien van de wieken en kan tot kilometers ver reiken. Het is niet voor niets dat in Duitsland de afstand tot woningen tenminste 1 kilometer is (en Beieren zelfs 10x de tiphoogte). Windturbines op jullie grondgebied kunnen dus ook invloed hebben op onze inwoners. Daarnaast produceren windturbines ook laagfrequent geluid dat tot kilometers ver reikt. Van dit laagfrequente geluid is bekend dat dit gezondheidsschade kan veroorzaken.

In Nederland bestaan geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen: 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. Oftewel, de hoogte van windmolens in combinatie met de afstand tot woningen, is essentieel.

Ten tweede is in jullie voorstel de opwek van energie middels (houtige) biomassa meegenomen (10TJ).
Het zal vast niet  onbekend zijn hoezeer inwoners in het hele land bezwaar hebben tegen deze manier van energieopwekking. Naast dat dit bossen sloopt, zowel in Nederland als in het buitenland, is het verbranden van hout gewoonweg niet goed. Onze partij staat bekend als een groot voorvechter van het behoud van bomen, het ‘groene kapitaal’. Bomen dragen juist bij aan een goed klimaat (afvangen fijnstof en CO2, opname van stikstof, tegen hittestress, goed voor de ecologie etc.). Het verbranden van bomen zorgt juist voor de extra uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Schadelijk dus voor inwoners. Aangezien biomassa in jullie energiemix staat evenals in de RES 1.0 waar onze beide gemeenten deel van uitmaken, vragen wij jullie ook hier niet in te stemmen met (houtige) biomassa maar dit juist proberen te voorkomen.

Maar wat dan wel? Lokaal Belang heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de opgaven die wij als gemeente hebben. www.lokaal-belang.com/lb-bijdragen-energie In maart 2018 hebben wij het initiatief genomen voor het maken van een zeer zorgvuldige en onderbouwde alternatieve energiemix , die wij maart 2020 hebben vernieuwd. Wij verwijzen jullie graag naar deze informatie om te zien hoe het ook kan www.lokaal-belang.com/lb-alternatieve-energiemix Windmolens zijn onwenselijk maar ook niet nodig, het kan echt anders. Zowel op korte, middellange- als langere termijn. Als voorbeeld noemen wij het zorgvuldig aanwijzen van locaties voor zonneweides, mono-mestvergisters en geothermie (aardwarmte). Onze regio is juist erg geschikt voor aardwarmte en vanuit het Rijk en ook ons college is er veel interesse in deze vorm van energieopwekking. Sterker nog, er is vanuit het Rijk een flinke hoeveelheid geld beschikbaar gesteld voor onderzoek. Onderzoeken die in onze regio, In Barneveld en andere plaatsen zoals Soest, Amersfoort, Ede, al meerdere maken hebben plaatsgevonden waarvan de resultaten spoedig verwacht worden.
Uiteraard willen wij onze bevindingen graag met jullie delen als daar interesse voor is.

Hartelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers

Lees verder

Waarom heeft LB zorgen over de financien en forse uitgaven?

05-02-2021


Voorzitter,

Het kan verkeren. Was onze gemeente 25 januari jl. nog een gemeente met flexibele financiële slagkracht. Een gemeenteraad die zelfstandig belangrijke uitgaven kon doen boven de 300.000 Euro. Zaken die allemaal horen bij een groeigemeente met ambitie. Wat dat zijn we toch?

Toen kwam 26 januari. Een bijzondere dag in de geschiedenis van onze gemeente. De dag dat onze gemeente voor het eerst in haar bestaan onder financieel preventief toezicht kwam te staan. Vanaf die dag gaat niet alleen de provincie, maar ook de gemeente Scherpenzeel meekijken en meebeslissen over alle uitgaven die ons college wil doen boven de 300K.  

Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november heeft onze fractievoorzitter Mijntje Pluimers het college er al op gewezen dat er op deze dag direct preventief toezicht komt vanuit de provincie en de gemeente Scherpenzeel. De reactie van de wethouder n.a.v. deze opmerkingen was: ik citeer: “er gaat niet bijster veel veranderen. Het gaat alleen over de begroting en begrotingswijzigingen dacht ik. Alles kan doorgaan, Maar ik zal het wel inbrengen in het bestuurlijk overleg, U krijgt een terugkoppeling” Einde citaat.

Vandaag is het 3 februari en staan wij onder financieel preventief toezicht. Gedeputeerde Staten van Gelderland liet er meteen geen gras over groeien. Er kwam een herindelingsontwerp en een bijlagenboek die LB tot de laatste letter heeft uitgespit. En wat bleek voorzitter, dames en heren, De provincie komt met keiharde opdrachten. Laat ons in het bijlagenboek op blz 6 en 7 weten hoe zij aankijkt tegen onze gemeente en onze organisatie. Zomaar een paar citaten, mijn collega’s raadsleden zullen ze wel herkennen want ik kan mij zo voorstellen dat niet alleen LB  deze opmerkingen van de provincie met rode oortjes heeft gelezen:

Daar komen ze:

 • Barneveld zal de financiële bakens moeten verzetten om een begroting te presenteren die structureel en reëel in evenwicht is.
 • Barneveld zit ruim in de organisatie en Scherpenzeel is te krap georganiseerd. Hier kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden.
 • Het is essentieel dat Barneveld financieel gezien “Schoon door de poort gaat en structurele maatregelen treft om de tekorten die ontstaan zijn in 2022, 2023 en 2024 weg te werken. En nu komt de uitsmijter die meteen te maken heeft met de thuiswerkregeling: Hierbij kan Barneveld naar de eigen organisatie kijken.


Voorzitter, gisterenavond gaf de wethouder ruiterlijk toe dat het college niet goed gehandeld heeft door de thuiswerkregeling via de maandrapportage, en niet via een ordentelijk raadsvoorstel aan de raad te presenteren. Dus daar zal ik hem niet meer op bevragen vanavond. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat de timing van dit voorstel, namelijk een paar weken na de begrotingsvergadering, dat deze timing noodzakelijk was om in ieder geval een sluitende begroting voor 2021 te kunnen presenteren. Het plusje van 65K was tenietgedaan door deze investeringen. Daarom vroeg ik de wethouder gisterenavond ook wat de wethouder gaat doen met deze investering in relatie tot de eis van de provincie om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Gaan er bezuinigingen komen? Worden investeringen teruggedraaid of de belastingen verhoogd? Want in de brief aan de gemeente van de provincie over het financiële toezicht lezen wij op pag 2 eerste alinea dat een onttrekking aan de algemene reserve als dekking niet voldoet aan het criterium van een aanvaardbare dekking, omdat hiermee het vermogen van de huidige gemeente, en daarmee ook het vermogen van een nieuw te vormen gemeente vermindert. Ik citeer gedeputeerde Markink nog maar even die op 4 juni vorig jaar in deze raadszaal zei dat gemeenten vlak voor het besluit tot herindeling de neiging hebben om snel allerlei uitgaven te doen.  VZ, Omdat ik gisterenavond op deze vraag geen duidelijk antwoord kreeg, nogmaals de vraag, hoe gaat deze investering gedekt worden? Andere investeringen teruggedraaid of belastingen verhoogd?

Een vraag waar ik gisterenavond ook geen helder antwoord op kreeg en vanavond in deze raadsvergadering nogmaals wil stellen heeft ook te maken met het financiële toezicht in relatie tot de thuiswerkregeling. Omdat wij sinds 26 januari onder toezicht staan schrijft de wet voor dat dit investeringsvoorstel met zowel GS als met Scherpenzeel gedeeld moet worden. Toen ik de wethouder gisterenavond vroeg of deze investering al onderdeel van discussie van zowel GS als Scherpenzeel antwoordde de wethouder dat er momenteel e.e.a. wordt opgezet om zulke zaken samen met Scherpenzeel en de provincie te behandelen. Mijn vraag aan de wethouder is heel eenvoudig, is deze investering al ter sprake geweest in een overleg met Scherpenzeel? Hetzij ambtelijk, hetzij tussen u als wethouder financiën samen met uw Scherpenzeelse collega? Ja of nee?

Een aspect dat LB in dit voorstel mist, zijn de besparingen die dit voorstel oplevert. Gaan wij door deze thuiswerkregeling ook minder reiskostenvergoeding betalen? Minder schoonmaakkosten en minder vaste kosten maken in het gemeentehuis?  Het kan niet anders dat deze regeling ook besparingen oplevert. Zijn deze besparingen bekend bij de wethouder en kan hij deze met ons delen vanavond?

Voorzitter; 
Nu de investering zelve. Sinds april werken er 4,5 miljoen Nederlanders thuis. Dat geldt ook voor mijzelf. En dat geldt ook voor veel medewerkers van de gemeente. En het is echt niet zo dat deze medewerkers plotseling niet meer thuis kunnen werken als vanavond dit voorstel het niet zou halen. Gisteren sprak de wethouder zijn verbazing uit over het feit dat er nog een telefoon met draadjes op zijn bureau stond toen hij als wethouder aantrad. Dat hij in een omgeving kwam uit de jaren 90.  Er worden de laatste jaren enorme bedragen geïnvesteerd in onze organisatie. Investeringen overigens waar Lokaal Belang allemaal mee ingestemd heeft. Ook de investeringen van 500K incidenteel, 1,2 miljoen structureel extra voor de eigen organisatieontwikkeling en de 300K voor extra ICT. Dus kom niet met een emotioneel verhaal aanzetten zoals de wethouder dat gisterenavond deed alsof LB geen oog heeft voor de noden en noodzakelijkheden van ons eigen huis. LB heeft ingestemd met 2 miljoen extra voor de eigen organisatie (op een totaal van ruim 23 miljoen per jaar) en de begroting goedgekeurd

Daarnaast is niet duidelijk hoeveel medewerkers gebruik gaan maken van deze regeling. Het college stelt dat de helft van het aantal medewerkers gebruik gaan maken van deze regeling, maar van de 600 medewerkers heeft lang niet iedereen een bureaufunctie voorzitter.

Ik heb om mij heen gekeken de laatste dagen en vele thuiswerkregelingen tegen het licht gehouden. Zowel die uit het bedrijfsleven als van gemeenten. En wat daaruit naar voren komt is terughoudendheid. En bedragen die substantieel lager liggen dan die waar wij vanavond over spreken. Wij zeggen vanavond niet dat wij deze investering uiteindelijk niet moeten doen, maar vinden dit tijdstip prematuur. Onze gemeente staat er helaas financieel niet goed voor. Dat is jammer genoeg een feit. Daarnaast staan wij aan de vooravond van grote veranderingen, namelijk een fusie met Scherpenzeel.

Ik dat licht citeer ik nogmaals de provincie in haar brief daar waar het gaat om onze ambtelijke capaciteit: Daar zegt de provincie nl:
De kosten voor de ambtelijke organisatie van Barneveld lagen in 2018 op het landelijk gemiddelde. Vanaf 2018, de komst van dit college dus, is de formatie aanzienlijk uitgebreid met in totaal 50 fte, een toename van 13% Voor 40 van deze fte’s is de formatie uitgebreid zonder dat hier extra taken of financiering tegenover stonden. Het is aannemelijk dat de kosten van de organisatie van de gemeente Barneveld inmiddels boven het landelijk gemiddelde liggen.

Dit alles gecombineerd met het financieel preventieve toezicht van de provincie heeft LB doen besluiten om vanavond het college te vragen dit besluit te heroverwegen en uit te stellen totdat er meer duidelijkheid bestaat over deze herindeling, totdat duidelijk is wat de kostenbesparingen zijn en duidelijk is hoeveel medewerkers daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze dure regeling.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Bijdrage raadsvergadering 3 februari 2021

Lees verder

Persbericht LB: Initiatiefvoorstel zienswijze herindeling Barneveld-Scherpenzeel

02-02-2021


Initiatiefvoorstel zienswijze herindeling Barneveld-Scherpenzeel

Het onderwerp ‘toekomst gemeente Scherpenzeel’ is, al ruim anderhalf jaar, heel actueel. Het proces waarbij de Provincie de regie heeft genomen en waarbij op 26 januari jl. de vaststelling van het herindelingsontwerp (HO), herindeling Barneveld-Scherpenzeel heeft plaatsgevonden, markeert een voorlopig einde aan de rol van het Provinciaal bestuur en de colleges van B&W van beide gemeenten. Deze bestuurslagen hebben de afgelopen tijd een uitgesproken rol gehad in het ‘Bestuurlijk- en Open Overleg’. Dit heeft geresulteerd in vele notities met daarin uitgangspunten, standpunten en besluiten.

Nu is er een nieuwe fase ingegaan; de fase van zienswijzen voor inwoners en gemeenteraden. De gemeenteraad is nu dus, naast inwoners, nadrukkelijk en expliciet aan zet om zich te buigen over het proces en de inhoud en dit in een zienswijze bij de Provincie en andere betrokkenen, in te dienen.

Lokaal Belang heeft het initiatief genomen om een initiatiefvoorstel te schrijven voor een zienswijze. De strekking van het voorstel is dat er, op basis van de eerder geformuleerde uitgangspunten, te weinig meerwaarde is voor onze gemeente Barneveld voor een herindeling, laat staan een ‘reguliere’ herindeling, met ook flink ingrijpende gevolgen. Lokaal Belang denkt dat de beide gemeenten gebaat zijn bij rust en tijd om te werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen en het verder vormgeven van samenwerkingsverbanden.

De basis hiervoor zijn de visie en uitgangspunten over wat voor een gemeente wij willen zijn en hoe dat in de praktijk merkbaar zou moeten zijn: een gemeente die sterk betrokken is bij haar burgers en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met burgers en bedrijven waardoor wederzijdse inspiratie ontstaat en alle belangen goed worden afgewogen. En, waar draagvlak, het democratisch proces en de democratische rechten heel serieus worden genomen, welke ook concreet zichtbaar zijn in de dagelijkse politieke en maatschappelijke praktijk.

Verder constateert Lokaal Belang dat deze zienswijze in belangrijke mate aansluit bij de door het college van B&W van de gemeente Barneveld eerder geformuleerde uitgangspunten (o.a. stevig draagvlak, duidelijke meerwaarde voor de gemeente Barneveld, lichte samenvoeging, zo min mogelijk coördinatievraagstukken).

Met deze zienswijze wil Lokaal Belang gehoor en invulling geven aan zorgvuldig bestuur, draagvlak en democratie. Daarnaast zorgt het ervoor dat beide gemeenten de rust en de tijd krijgen om te werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen, met als doel, in eerste instantie, om op een goede manier samen te werken, met behoud van autonome financiële slagkracht en zonder druk of vastomlijnd einddoel voor ogen. Dat is, zo vindt Lokaal Belang, in deze fase en op dit moment en met het afgelopen proces in het achterhoofd, het beste voor zowel de inwoners van de gemeente Barneveld als van de gemeente Scherpenzeel.

Wij nodigen de andere partijen van harte uit om de handschoen gezamenlijk verder op te pakken en de komende tijd te gebruiken om tot een gezamenlijk en zorgvuldig afgewogen zienswijze te kunnen komen. Dit voorstel mag dus gezien worden als een startpunt.

PERSBERICHT 02-02-2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Pastoriebos

25-01-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het Pastoriebos (Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat) in Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het wederom bijeenroepen van de Monumentencommissie en het wederom verder completeren van het structureel ontoereikende dossier om de bouwplannen in het Pastoriebos door te kunnen laten gaan; het college wil dit plan tóch doorzetten en voorleggen aan de raad (memo B3.42). De aanvankelijke plannen voor het bouwen van zorgappartementen zijn al lang verlaten. Wat rest is de bouw van luxe appartementen in de vrije sector van een half miljoen euro per stuk. De bezwaren van de Monumentencommissie zijn op hoofdlijnen als volgt samen te vatten::
• Te massief
• Te groot bouwvlak
• Te dicht op de oude pastorie
• Aantasting van het historisch gebied waaronder het kerkpad
• Aantasting van het cultuur-historische karakter en waarde van het ensemble van tuin/bos, pastorie en kerk

Lokaal Belang is van mening dat één van onze kerntaken is, onze leefomgeving gelijkwaardig (en liefst mooier) door te geven aan de volgende generatie. Hierin zijn we gelukkig niet uniek. De ene partij noemt dit rentmeesterschap de ander spreekt van zorgvuldig beheer, maar we bedoelen allemaal hetzelfde.

Maar wat is dan gelijkwaardig en mooi? Over smaak valt niet te twisten, wat de één mooi vindt is voor de ander afzichtelijk. Om al teveel discussie op dit terrein te voorkomen hebben we in dit mooie land, zowel gemeentelijk als landelijk, diverse gremia en organisaties die vanuit hun expertise een min of meer objectieve blik kunnen geven op allerhande plannen. Het is op dit punt waar wij het zicht op de bedoeling van het college volledig kwijt zijn. Hoewel het zeker niet de mening van Lokaal Belang is zou men het buurtcomité ‘Behoud Pastoriebos Voorthuizen’ in haar verzet tegen de plannen, met wat kwade wil, weg kunnen zetten als een groepje omwonenden met een NIMBY-belang. Maar dit kan toch kwalijk beweerd worden van:
-Erfgoedvereniging Bond Heemschut
-Landelijke Bomenstichting
-Oud Barneveld
-Oud Voorthuizen
-Erfgoedvereniging het Cuypersgenootschap
-Erfgoedvereniging Nederlandse Tuinenstichting
Allen adviseerden tégen de plannen van het college, waarbij de drie erfgoedverenigingen op 24 augustus 2020 reeds een aanvraag deden voor een gemeentelijke monumentenstatus voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk.

Het antwoord op deze aanvraag liet ruim vier maanden op zich wachten. Teleurstellender nog dan de antwoordtermijn was het antwoord zelf. Er is geen monumentenvergunning aangevraagd. De procedure moet daarom geheel opnieuw doorlopen worden. Lopende de procedure zou er, als Lokaal Belang goed is geïnformeerd, volgens artikel 5 van de Erfgoedverordening van de gemeente Barneveld, sprake zijn van ‘voorbescherming’ en had elke activiteit omtrent de plannenmakerij direct ‘on hold’ gezet dienen te worden en nu dus alsnog.

Naar wij vernamen, heeft naast bovengenoemde organisaties ondertussen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich gemeld bij de gemeente. Vanuit deze organisatie zou er gekeken worden of er bescherming kan plaatsvinden door het geheel (of delen ervan) te betitelen als Rijks Cultureel Erfgoed; als Rijksmonument dus.
Langzamerhand bekruipt Lokaal Belang het gevoel dat het wachten nog is op Koning Willem-Alexander die zich met de zaak komt bemoeien voordat de boodschap serieus wordt genomen.

Wat Lokaal Belang intrigeert in deze kwestie is de reden van al deze Sturm und Drang van het college om het Pastoriebos hoe dan ook ten prooi te willen laten vallen aan de geplande ontwikkeling. Het enige argument dat wij kunnen bedenken is geld, het slijk der aarde zoals de aanpalende Hervormde Kerk wellicht zal zeggen. Een eenmalige dotatie in de kas van de Kerkelijke gemeente en ondernemingswinst voor enkele betrokken bouwondernemingen, is dat waarom de monumentencommissie en de door de gemeente ingehuurde tuinhistoricus overruled worden?

Nu alle genoemde organisaties hun stellingen betrokken hebben is een gang naar de Raad van State haast onvermijdelijk. Hier kan straks de wethouder, of erger nog, zijn opvolger, dit rammelende dossier gaan verdedigen. Naast veel gezichtsverlies is een financieel debacle (alleen al aan juridische kosten) de te verwachten uitkomst.

Wat nu, zo vraagt Lokaal Belang zich af, als alle uren van ambtenaren in pak nu eens gestoken waren in ambtelijke uren van de afdeling groen? En als alle reeds gemaakte en nog te maken juridische kosten niet werden en worden gemaakt, maar gebruikt worden voor het opknappen van het Pastoriebos, zou daar dan de, in het huidige coalitieakkoord genoemde, vergroening van de kern van Voorthuizen niet beter mee gediend zijn? Zouden we dan niet allemaal wijzer af zijn, of is er toch een groter belang wat Lokaal Belang, en met ons al die Voorthuizenaren, deskundigen, erfgoedverenigingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet kunnen overzien? Help ons op weg!

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het juist dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich heeft gemeld inzake het Pastoriebos? Zo ja, wat is de status van de gesprekken met hen?
 2. Bent u van mening dat De Monumentencommissie bij haar werk tijdig en volledig over alle relevante informatie moet beschikken? Zo ja, waarom is er dan voor gekozen hen niet te kennen in en niet te voorzien van de stukken omtrent de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus door de drie erfgoedverenigingen? Waarom zijn zij niet op de hoogte gebracht over het feit dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich heeft gemeld inzake het Pastoriebos? Waarom moest dit toevallig en door toedoen van een derde partij?
 3. Is het juist dat de gehele procedure van de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus, zoals aangevraagd door de eerder genoemde erfgoedverenigingen opnieuw doorlopen moet worden? Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
 4. Is het juist dat hierdoor het college eerst een besluit moet nemen op het verzoek van uitgebreidere bescherming, zoals erfgoedvereniging Heemschut betoogt en dan pas verder kan gaan met planontwikkeling?
  Zo ja, op welke termijn denkt het college dit te doen?
 5. Is het juist dat alle planontwikkelingen/activiteiten gedurende de aanvraag tot aan het besluit op een monumentenstatus ‘on hold’ moeten worden gezet volgens artikel 5 van de Erfgoedverordening gemeente Barneveld (onafhankelijk van het momentum van de aanvraag voor een omgevingsvergunning)? En zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de lopende activiteiten van de gemeente Barneveld?
 6. Wat gaat het college doen als de Monumentencommissie voor een 4e keer (!) negatief adviseert over de door u gewenste planontwikkeling Pastoriebos?
 7. En de hoofdvraag, die velen bezig zal houden: Welk groot belang wordt er gediend bij het doorzetten van de plannen, ondanks het (meerder malen gegeven) negatieve advies van de monumentencommissie, de grootste erfgoedverenigingen van ons land, een groot deel van de inwoners van Voorthuizen en wie al niet meer? Waarom wil het college dit plan koste wat het kost, doorzetten?
   

Wij verzoeken u alle vragen en afzonderlijk van elkaar te beantwoorden

Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 25 januari 2021

Lees verder

Lokaal Belang komt met Lokaal Referendum

18-01-2021

PERSBERICHT 18-1-2021

Lokaal Belang komt met initiatiefvoorstel voor Lokaal Referendum
De Gedeputeerde Staten van Gelderland meldden deze week dat zij een ‘aangepaste en innovatieve’ vorm van herindelen voorstaan van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel waarbij de diverse dorpen meer zeggenschap krijgen over de eigen voorzieningen en ontwikkelingen.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar de inwoners. Dit geldt in het bijzonder voor ingrijpende plannen in hun directe leefomgeving. Lokaal Belang realiseert zich dat projecten een grote impact kunnen hebben. Draagvlak in de omgeving is daarom erg belangrijk. Uiteindelijk is het algemeen belang doorslaggevend, maar inspraak en advies van omwonenden vooraf moet mogelijk zijn en ook serieus genomen worden. Omwonenden worden niet geconfronteerd met voldongen feiten maar mogen vooraf meedenken en meepraten.
Het college werkt het plan vervolgens uit waarover de gemeenteraad uiteindelijk beslist. Daarom speelde in het verkiezingsprogramma 2018 van Lokaal Belang het ‘lokale referendum’ een prominente rol. Tijdens de debatten in 2018 bleek dat Lokaal Belang helaas alleen in stond met deze wens.

Maar de tijd staat niet stil. Met de plannen van de provincie om te komen tot een mogelijke komende herindeling van Barneveld en Scherpenzeel en hun idee over ‘zeggenschap’, ziet Lokaal Belang een unieke aanleiding om dit lokale referendum nog voor de mogelijke herindeling met Schepenzeel in te voeren. Naast het feit dat in de gemeente Barneveld de dorpen (bv. via wijkplatforms en plaatselijk belangen) al heel betrokken en actief zijn, is dit een mooie aanvulling op de belangrijke positie van inwoners. Betrokkenheid van onze inwoners is ons namelijk veel waard. Samen weten en kunnen wij meer. Zij zijn de ogen en de oren van een wijk/dorp en zetten zich belangeloos voor de samenleving in.

Daarom wil Lokaal Belang een raadgevend referendum dat de mogelijkheid biedt aan alle dorpen om zelfstandig en voorafgaand aan ingrijpende lokale vraagstukken of besluiten, een lokaal referendum aan te vragen waarbij alleen de inwoners van het desbetreffende dorp worden geraadpleegd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om besluitvorming die alleen een specifiek dorp aangaat (lokáál referendum) ook daadwerkelijk neer te leggen in het desbetreffende dorp.

Het is daarom dat Lokaal Belang momenteel werkt aan een verdere uitwerking van een lokale referendumverordening, waarmee het de bedoeling is het lokale referendum mogelijk te maken, dat direct uit het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang komt en dat als een initiatiefvoorstel in te dienen. Uiteraard is er aandacht voor details, zoals borging van privacy en een zorgvuldige uitvoering.
Dit raadsvoorstel zal in het tweede kwartaal van dit jaar het licht zien.

Het is belangrijk voor alle inwoners van onze gemeenten, en in het bijzonder die van de gemeente Scherpenzeel, te weten dat het gemeentebestuur bij alle besluiten die zij neemt zich ervan bewust is van de mening van inwoners en daar daadwerkelijk naar luistert en handelt. Dit komt het democratische gehalte, de transparantie en zorgvuldige besluitvorming van de lokale politiek ten goede. Deze laatste zijn onder andere redenen waarom Lokaal Belang in 2016 is opgericht.

Zie ook:
www.lokaal-belang.com/missie-en-visie

www.lokaal-belang.com/h8-bestuur

 

EINDE PERSBERICHT

Lees verder

Persverklaring LB herindeling Barneveld en Scherpenzeel

12-01-2021


Teleurstelling én vertrouwen bij Lokaal Belang
De democratie en bestuurlijke integriteit worden in het kader van de toekomst van Scherpenzeel, helaas niet door Gedeputeerde Staten (GS) gerespecteerd en uitgedragen; dat is de uitkomst van een langlopend en slepend proces dat in de ogen van Lokaal Belang vele hiaten kende. Lokaal Belang is teleurgesteld dat de gemeente Scherpenzeel niet de rust en de tijd krijgt die het verdient. De rust om met elkaar de huidige koers en beleidskeuzes vorm en inhoud te geven en met elkaar, college en de gemeenteraad, democratische keuzes te maken in het belang van de inwoners en de samenleving van Scherpenzeel.

Het is tragisch en beschamend dat GS, na vele problemen die door hen zelf veroorzaakt zijn, zie bijvoorbeeld het glasheldere rapport Frissen, toch een herindeling doordrukt en afdwingt. De woorden ‘zorgvuldigheid en tijd’ die enkele malen door GS zijn uitgesproken, zijn loze en holle kreten gebleken. GS acht zichzelf alwetend en heer & meester in het speelveld dat openbaar, transparant en democratisch bestuur zou moeten voorstellen. GS gaat voorbij aan de indringende vragen die hen over hun handelwijze gesteld zijn, weigert werkelijk in de spiegel te kijken en daar wat mee te doen. “Dergelijk gedrag is geen sieraad in het huis van Thorbecke”; een collega raadslid uit Scherpenzeel citerend, wat wij als Lokaal Belang onderschrijven. Lokaal Belang noemt dit ‘bewust-oogkleppen-beleid’ een typisch voorbeeld van een oude bestuurscultuur met gebrek aan bestuurlijke integriteit die al jaren niet meer gepast geacht wordt.

Lokaal Belang wenst dat GS een periode van bezinning en reflectie op hun eigen handelen van het afgelopen anderhalf jaar inlast. Bezinning en reflectie op onderwerpen als zorgvuldigheid, transparantie en draagvlak. Hoe geef je dat als GS vorm? Hoe communiceer je als GS? Hoe kritisch ben je als GS op je eigen handelen? Hoe en hoe zwaar weeg je bestuurlijke integriteit en hoe geef je daar in de dagelijkse praktijk uitvoering aan? Vertrouwen is essentieel om de samenwerking met gemeenten nu en in de toekomst vorm te geven. Zonder een stip op de horizon vooraf, maar met een open, oprechte en dienende houding. Helaas is ons vertrouwen in GS geschaad en dat is een trieste constatering na alles wat er gebeurd is.

Lokaal Belang ziet Scherpenzeel als een waardevolle partner in de regio. Lokaal Belang wil graag samen optrekken om gezamenlijk een stevige(re) positie in te (blijven) nemen in Regio Food Valley en de Regio Amersfoort. De regio’s kennen een aantal efficiency voordelen, maar nimmer mogen de democratie en het belang van inwoners ondergesneeuwd raken. De democratische legitimatie van beleid, zoals op het gebied van duurzaamheid en woningbouw, dient te allen tijde de belangen van de samenleving te dienen, waarbij de wensen zoals die door de inwoners en gemeenteraden zijn uitgesproken en besloten (draagvlak), gerespecteerd dienen te worden. Lokaal Belang wenst dat wij samen met Scherpenzeel, deze fundamentele waarden blijvend aandacht en respect geven. Scherpenzeel heeft tenslotte kennis mogen nemen van wat er gebeurt als hogere overheden de autonomie en de democratisch genomen besluiten in een gemeente niet accepteren en respecteren.

Nu de gemeente Barneveld werkelijk moet gaat herindelen met Scherpzeel laten wij als Lokaal Belang heel graag en nogmaals weten dat Scherpenzeel zeer hartelijk welkom is. Lokaal Belang heeft alle vertrouwen in Scherpenzeel; inwoners en het bestuur, om samen en gelijkwaardig te werken aan een fijne samenleving. Met onder andere oog voor de eigenheid van élk dorp, goede voorzieningen, behoud van groen en veiligheid. Maar bovenal oog en oor voor de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Échte betrokkenheid met elkaar, op de samenleving die ons allen dierbaar is. De komende periode zal Lokaal Belang, zoals de afgelopen anderhalf jaar, blijvend aandacht schenken en eventuele noodzakelijke acties uitzetten in het kader van het proces tot herindeling. Dit alles in het belang van de democratie, alle inwoners en de samenleving als geheel.

Barneveld, 12 januari 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB collegevoorstel thuiswerken, organisatie en begroting

06-01-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen o.a. aangaande het collegebesluit aangaande ‘thuiswerkregeling’ (besluit 15 december 2020) in relatie tot de op 12 november jl. door de raad vastgestelde Programmabegroting 2021.

Lokaal Belang dacht na een onstuimig politiek en maatschappelijk jaar even gas te kunnen terugnemen. Dat hebben we allemaal, ook u als college, wel verdiend na de zeer intensieve tijd met o.a. de coronacrisis. Een kerstreces is tenslotte ook bedoeld om even afstand te kunnen nemen en te ontspannen met vrienden en familie; zij het in beperkte mate. Het verbaast ons dan ook dat, notabene een maand ná vaststelling van de begroting al, het college plotsklaps met een ingrijpend financieel voorstel komt (NB verstuurd in reces 24-12-’20), dat flink afwijkt van deze eerder vastgestelde begroting. En, wat tevens druk zet op de meerjarenbegroting die vanaf 2022 al zwaar negatief is en waar het college geen werkelijk plan voor heeft. De fractie van Lokaal Belang heeft ten tijde van de begrotingsbehandeling daar overigens al nadrukkelijk de vinger bijgelegd:

Vooruitschuiven
“Meer bezorgd zijn wij met de nu al forse negatieve cijfers in de jaren erna (2022:-1483K, 2023:-2236K, 2024:-1618K). Ondanks de begrijpelijke onzekerheden, moet je als bestuur, ook in onzekere tijden, navigeren, vooruitzien en daarop anticiperen. Lokaal Belang ervaart dit als het vooruitschuiven van problemen. Bewust? Het valt wel op dat het grootste tekort verwacht wordt in 2023, bijna 2,3 miljoen, het jaar na de verkiezingen. Wilt u het probleem dan met name op het bordje van de volgende coalitie schuiven? Wat Lokaal Belang betreft had het college stappen mogen en moeten zetten in de meerjarenbegroting. Dat is hun taak. Want u weet ook, in de loop van de jaren komen er meer concrete plannen bij. Het wordt niet minder. Dit is vooruitschuiven en daar maken wij ons zorgen over.”


Voor Lokaal Belang en natuurlijk de raad als geheel, zijn de behandeling van de Kadernota en de daarbij behorende begroting, de belangrijkste politieke vergaderingen van een politiek jaar. Daar worden debatten gevoerd om integrale afwegingen en keuzes te maken over het beleid en de financiën van het komende jaar en de komende jaren. Raadsleden moeten ervan op aan kunnen dat zij na vaststelling niet geconfronteerd worden met grootse en zeker niet ongedekte, wijzigingen. Ook niet als daar geen duidelijke visie of beleid achter zit waarover de raad heeft kunnen debatteren. Want waarom zouden wij anders een begrotingsvergadering hebben? Natuurlijk is Lokaal Belang voorstander van voorstellen die de kwaliteit en de efficiency van de organisatie verbeteren. Maar wel op een ordentelijke manier, waar een heldere visie aan ten grondslag ligt en waar de raad integraal over heeft kunnen debatteren en besluiten.

Nu komt u met een voorstel, kenbaar gemaakt via een besluitenlijst, dat via de eenvoudige weg van de maandrapportage door de raad geautoriseerd/geaccordeerd moet worden (Een maandrapportage wordt overigens niet standaard op de commissie- of raadsvergadering gezet; alleen als daar om gevraagd wordt door een fractie). Een voorstel om o.a.: 500.000 euro extra uit te geven aan “Infoplan 2021” voor ICT-middelen; een nieuw krediet van € 300.000 voor Arbo-voorzieningen waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 te dekken uit de structurele begrotingsruimte 2021 e.v. ten behoeve van thuiswerken. Wij wijzen u ook nog even op het feit dat u bij de begroting ook al 500.000 euro incidenteel, 1,2 miljoen structureel voor de eigen organisatieontwikkeling en 300K structureel voor ICT extra heeft gevraagd.

Proces
1. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit voorstel niet in te dienen bij de begrotingsbehandeling ‘Programmabegroting 2021’ (PB 2021); daar waar het thuishoort?
2. Waarom heeft het college ervoor gekozen een dergelijk voorstel notabene een maand na de vaststelling van de begroting 2021 in te dienen en niet bijvoorbeeld bij de Kadernota of de volgende begroting (‘Programmabegroting 2022’)?
3. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit financieel omvangrijke voorstel te doen via een achterdeur, namelijk via de maandrapportage en niet in een fatsoenlijk raadsvoorstel?

Status Programmabegroting
4. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de behandeling van een Kadernota en een Programmabegroting het moment zijn om als raad op een goede, ordentelijke en integrale wijze te debatteren over afwegingen en keuzes ten aanzien van het beleid en de financiën van onze gemeente? U ontneemt met deze werkwijze de raad die mogelijkheid. Graag een toelichting.
5. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de Programmabegroting op deze wijze minder zekerheden voor de raad biedt?
6. Hoe kijkt u aan tegen de Programmabegroting in zijn algemeenheid als richtlijn voor toekomstige besluiten in relatie tot de vragen 4 en 5?
7. Hoe kwalificeert u de volledigheid en de kwaliteit van de Programmabegroting van 2021?

Invloed voorstel op (meerjaren)begroting
8. De uit uw voorstel ‘voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 worden gedekt uit de structurele begrotingsruimte 2021 ev.’ In de PB 2021 wordt een klein plusje van 65K genoteerd. De jaren erna vallen, zoals gezegd, de forse negatieve cijfers op. Als uw voorstel wordt geautoriseerd, dan betekent dat een extra uitgave van 230.747 structureel vanaf 2021. Dat betekent dat ook het jaar 2021 in het rood komt te staan en dat de jaren 2022, 2023 en 2024 negatiever worden.
Hoe kijkt u aan tegen het gegeven dat u de raad en de samenleving heeft voorgehouden dat het jaar 2021 positief kan worden afgesloten maar dat u daags na deze vaststelling een voorstel indient dat dit plusje omzet in een flinke min?
9. Hoe denkt u dat de Provincie zal reageren op een meerjarenbegroting die al fors negatief was, maar waar nu ook het lopende jaar 2021 in de min gaat?

Voorstel in relatie tot beleid en maatschappelijke ontwikkelingen
10. Met verbazing constateren wij dat u voorstelt ook de afschrijvingstermijn voor meubilair van 10 jaar naar 5 jaar te brengen en dat de afschrijvingstermijn voor ICT op 3 jaar wordt gezet (500K:3~170K). Acht u het in deze tijd, waarbij overheden voor grote financiële vraagstukken worden gesteld, gepast en vindt u deze keuze getuigen van behoedzaam beleid om die afschrijvingstermijnen naar beneden bij te stellen?
Graag een toelichting.
11. Is een meer sobere afschrijving van 10 respectievelijk 5 jaar, niet een verstandiger keuze?
12. U doet een voorstel waarbij thuiswerken kennelijk structureel van aard zou moeten worden. Is dit nieuw beleid? Graag een toelichting.
13. De vaccinaties tegen corona staan op punt van beginnen, het kabinet hoopt dat tegen de zomer het leven weer een beetje normaal wordt, waarbij mensen weer veel meer normaal naar hun werk kunnen. Acht u uw structurele voorstel verstandig en echt nodig gezien het feit dat men straks hopelijk weer terug kan naar hun vertrouwde werkplek en waar echte ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden? Graag een toelichting.
14. Zou uw voorstel kunnen betekenen dat er afscheid genomen zou moeten worden van mensen? Zou uw voorstel kunnen betekenen dat we met een ‘leeg’ gemeentehuis te maken krijgen? Welke visie ligt daaraan ten grondslag? Graag een toelichting.

Besluitenlijst week 52, 22 december 2020
15. Wat is de reden dat u, ook hier, slechts een maand na de vaststelling van de begroting, ook via het autoriseren van de maandrapportage door de raad en notabene verstuurd in het reces op 31-12-’20, de incidentele beleidstoevoeging van 500.000 euro voor 2022, naar voren haalt en wilt uitgeven in 2021?
16. Op deze wijze ontneemt u de raad én het dan zittende college om op basis van de dan geldende omstandigheden, eventuele andere keuzes te maken. Dit acht Lokaal Belang, zeker gezien de coronacrisis en de zwaar negatieve meerjarenbegroting, onverstandig. U creëert hier een mogelijk financieel probleem voor uw opvolgers en neemt tevens een voorschot op een mogelijke herindeling met Scherpenzeel. Merkwaardig. Hoe kijkt u hiernaar?

Reflectie op keuze
17. Is het achteraf bezien, in het kader van de coronacrisis; de ontwikkelingen van de mogelijke herindeling met Scherpenzeel; het onder financieel toezicht van de Provincie komen te staan als gemeente Barneveld; de ordentelijkheid van de behandeling en zekerheden m.b.t. een begroting en de handelwijze richting de raad, niet beter geweest uw beide voorstellen te integreren in de Programmabegroting 2021 of Kadernota 2022 en Begroting 2022?

Vriendelijk verzoek om alle vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Jan Willem van den Born


Barneveld, 6 januari 2021

 

Lees verder

Lokaal Belang wenst u een heel gelukkig nieuwjaar!

01-01-2021


Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een gelukkig en gezond nieuwjaar!
Ook in 2021 staan wij weer voor u klaar. Wij blijven ons heel betrokken inzetten voor kansen en kwaliteit voor onze samenleving! 
Interesse om mee te doen met ons team? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden
 

NB op de foto een klein LB-jaaroverzicht van 2020

Lees verder

Doe mee met kaartenactie voor mensen die eenzaam zijn of zich alleen voelen

12-12-2020

Kaartactie voor mensen die zich eenzaam voelen of alleen zijn

Een belangrijk thema; eenzaamheid en alleen zijn; wat kunnen wij als samenleving doen?
Welzijn Barneveld doet ontzettend goed werk! Zeker in deze tijd.
Lokaal Belang doet een oproep:

Denk aan hen
"Denk aan deze mensen; geef ze een mooie wens voor het nieuwe jaar.
Zij zullen daar heel blij mee zijn, dat er aan ze gedacht wordt.
Samen, met de gehele gemeente Barneveld!"

Hoe?
-Schrijf zoveel mogelijk ongeadresseerde kaarten en zonder aanhef.
-Geef mensen een mooie wens voor het nieuwe jaar mee.
-Breng deze kaarten naar Welzijn Barneveld. Dat kan op diverse plekken in de gemeente.
-Welzijn Barneveld zorgt voor bezorging.
-Een postzegel mag, heel fijn! Maar is niet verplicht.

Ontzettend bedankt! Samen voor elkaar!

Waar?
Barneveld en De Glind:

-Welzijn Barneveld: Veluwehal, Nieuwe Markt 6
-Welzijn Barneveld: Wilhelminastraat 12

Garderen:
-De Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34

Kootwijk/Kootwijkerbroek:
-De Essenburcht, Schoonbeekhof 1

Stroe: 
-De Hofstee, Stroeerweg 49a

Terschuur/Zwartebroek:
-De Belleman, Eendrachtstraat 97

Voorthuizen:
-De Eng, Rochetstraat 2

Lees verder

Schriftelijke vragen LB bouw goedkope woningen Garderen

07-12-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bouw goedkope koopwoningen in Garderen.

Lokaal Belang heeft 17 november j.l. kennisgenomen van de tussentijdse rapportage Contouren Woonvisie, gericht aan de gemeenteraad. Het is goed dat er een woonvisie in ontwikkeling is; een toekomstgerichte planning komt de gemeente ten goede. Zeker als er al sprake is van een grote woningdruk. In deze rapportage wordt echter eens temeer duidelijk dat er voor de kern Garderen geen plannen zijn om koopwoningen te realiseren in de categorie goedkoop. In 2013 werd de laatste woning gerealiseerd die binnen deze categorie te plaatsen is. Daar de genoemde rapportage ziet op de periode tot en met 2024, kan dus worden gesteld dat er in Garderen straks gedurende 11 jaren niet één (0) woningen gebouwd zijn die gelabeld kunnen worden als goedkope koopwoningen.

Er is in Garderen sprake van een demografische onbalans die de leefbaarheid van het dorp op termijn in gevaar brengt. Daar maken wij ons zorgen over. Lokaal Belang stelt dat dit niet iets is wat ons overkomt, maar dat dit een keuze is. En wel een keuze van de weg van de minste weerstand. Planontwikkeling in Garderen is namelijk per definitie kleinschalig vanwege de beperkte ruimte en mogelijkheden. Daarom is de meest eenvoudige keuze om in deze plannen te kiezen voor dure koopwoningen in het kader van financierbaarheid van een project. Deze keuze wordt dan ook voortdurend in deze (overigens sporadisch voorkomende) plannen gemaakt. Met iets meer creativiteit zijn andere keuzes ook zeker mogelijk.

Ter illustratie de bevolkingsopbouw van Garderen afgezet tegen het percentage gemeentebreed: (zie onderaan de pagina)
In de illustratie is duidelijk te zien dat in 2008 (slechts 12 jaar geleden) Garderen parallel liep met het gemeentelijk gemiddelde. Tussen 2008 en 2019 is het percentage van de bevolking in de leeftijdsgroep 45+ in Garderen van 36% gegroeid naar 54%, in dezelfde periode groeide dit percentage in de gehele gemeente van 37% naar 41%.

Naast bovengenoemde zaken is er in het voorjaar van 2020 de motie Startnotitie Woonvisie 2020 – 2025 aangenomen, die klip en klaar stelt waar bestemmingsplannen aan dienen te voldoen voor wat betreft diversivisering in koop versus huur en goedkoop versus middelduur versus duur. De daarbij mede door Lokaal Belang ingediende motie die aangenomen is, en als doel heeft het zorgen voor voldoende woonruimte voor mensen met een kleinere beurs zoals o.a. jongeren, starters, ouderen en jonge gezinnen met een modaal inkomen, wordt voor Garderen geheel terzijde geschoven. Dit blijkt uit de eerder genoemde rapportage Contouren Woonvisie. Dat vindt Lokaal Belang buitengewoon jammer voor Garderen en onbegrijpelijk gezien de ondubbelzinnige status van een door de raad aangenomen motie.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar een gezonde mix van woningbouw, waar het mogelijk is voor jongeren en jonge gezinnen om een woning te verwerven. In de kleine kernen staat Lokaal Belang voor een gefaseerde, structurele woningbouw waar jonge mensen de drager zijn van de leefbaarheid van deze kernen, zoals ook al vermeld staat in ons verkiezingsprogramma van 2018. Dit bevordert ook de doorstroming. En, gefaseerd, omdat er een groot verschil is tussen één keer per tien jaar 50 huizen of elk jaar 5 huizen. De eerste vorm geeft desastreuze gevolgen voor de school en de sportverenigingen.

Elk dorp, ook Garderen, verdient het om jonge mensen te mogen huisvesten. Omdat vooral zij de dynamiek aan een dorp geven die het verschil maakt tussen een verzameling huizen en een echte samenleving.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Kan het college uitleggen hoe de tussentijdse rapportage Contouren Woonvisie gezien moet worden in relatie tot de in 2020 aangenomen motie Startnotitie Woonvisie 2020 – 2025 voor wat betreft de woningbouwplannen in de kern Garderen?
 2. Is het college het eens met Lokaal Belang dat het niet wenselijk is dat één van haar kernen, namelijk Garderen, steeds verder afdrijft van de gemiddelde leeftijdsopbouw in onze gemeente?
 3. Zo ja, is het college bereid hier middels sturing bij woningbouwplannen eraan bij te dragen deze ontwikkeling te wijzigen?
  Zo nee, hoe ziet men dan de toekomst van Garderen?
  En: Is het college dan bereid deze visie eerlijk met de inwoners van Garderen te delen?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat het college, voor het uitkomen van de definitieve woonvisie, in een memo aan de raad komt met concrete plannen die de onevenwichtigheid van de huidige plannen compenseert door middel van een voorstel dat ziet op gefaseerde, structurele woningbouw met daarin een grote plaats voor goedkope koop- en huurwoningen in Garderen.
  Is het college daartoe bereid? Graag een toelichting op uw antwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 7 december 2020

Lees verder

Interview Mijntje Pluimers in de Scherpenzeelse Krant

02-12-2020


'Barneveld heeft ook belang bij zorgvuldig proces'

Artikel Scherpenzeelse krant 24 november 2020, door Margreet Hendriks, foto Monique Laanstra

In de Scherpenzeelse raad werd al gesuggereerd dat zij wordt gestuurd door de lobby van het college voor zelfstandigheid. Mijntje Pluimers van raadsfractie Lokaal Belang, laat het allemaal van zich afglijden. "Iedereen heeft recht op integer, zorgvuldig en transparant bestuur. Of het nu gaat om de inwoners van Barneveld of die van Scherpenzeel."

Pluimers is een politica met een missie. Een roeping bijna, die zichtbaar werd toen zij in de vorige raadsperiode, samen met haar fractiegenoot Jan-Willem van den Born, stopten bij de lokale VVD om een eigen lokale partij te beginnen. ,,Een ingrijpende beslissing, maar onvermijdelijk’’ kijkt zij terug.

Aanleiding was het VVD-beleid om alle lokale afdelingen in het land op te heffen en op te laten gaan in grotere (regionale) verbanden. Maar bovenal was het schrijnend gebrek aan integriteit voor hen de reden om Lokaal Belang in 2016 op te richten.

Plicht. "Elk besluit dat aan de orde is, moet langs de meetlat wordt gelegd van integer bestuur, kwaliteit en kansen voor de samenleving, democratie en betrokkenheid bij inwoners. Op deze manier beoordelen wij ook de situatie in Scherpenzeel, waarbij we als Barneveldse raad door de provincie betrokken zijn geraakt. Dit omdat de rol die wij van de provincie hebben gekregen ook voor Barneveld een verantwoordelijkheid met zich meebrengt om iets te vinden van het proces zoals dat zich voltrekt. Ik erger mij flink dat vrijwel de voltallige raad van Barneveld net doet alsof het ons niet aangaat wat er gebeurt in de buurgemeente. Als je, zoals Lokaal Belang, grote waarde hecht aan transparantie, democratie en integer bestuur, kan het niet zo zijn dat je klakkeloos achter de provincie aanrent omdat die het kennelijk zo wil hebben. Wij zijn medeverantwoordelijk voor het proces dat mogelijk gaat leiden tot een fusie. Dat betekent dat het je plicht is te onderzoeken hoe dit proces gaat en wat de feiten zijn. En als dat proces flinke hiaten in de inhoud vertoont, er een overduidelijk gebrek is aan draagvlak voor een fusie bij de inwoners van Scherpenzeel en voorbij wordt gegaan aan democratisch genomen besluiten door een meerderheid van de Scherpenzeelse gemeenteraad, dan moeten wij daar ook wat van vinden.
Alleen al uit respect voor de inwoners van Scherpenzeel! Wij hebben begrip voor de emoties en gevoelens in Scherpenzeel. Die kun je niet wegwuiven of bagatelliseren. Dat geeft ons de plicht om goed te kijken naar hoe en waarom die emoties zijn ontstaan, ons te verdiepen in de achtergronden en zelf een mening daarover te vormen langs de meetlat van democratie, transparantie en integer bestuur. En daar is volgens Lokaal Belang helaas veel op aan te merken.’’

Valide vraag. Pluimers is met het college van Scherpenzeel van mening dat het niet in de haak is dat er geen inhoudelijke toetsing van hun bezwaar tegen de start van de arhi-procedure mogelijk is. Noch bij de provincie, noch bij de Minister. Een ‘gebrek aan rechtsbescherming voor een gemeente’ waarover zij gedeputeerde Jan Markink scherp bevroeg in de onlangs gehouden bijpraatsessie met de raad van Barneveld. Tot grote afkeuring van diverse fracties stelde zij ook vragen over een mogelijke ‘pettenwestie’ omdat de door de provincie ingehuurde advocaat om het bezwaarschrift van Scherpenzeel te betwisten, straks ook als Eerste Kamerlid van het CDA mee moet besluiten over een eventueel herindeling. ,,Een valide vraag’’ meent Pluimers die bij navraag mede naar aanleiding van een publicatie in een landelijk weekblad, ook op dezelfde manier met een schuin oog heeft gekeken naar de samenstelling van de spiegelgroep die de provincie in het leven heeft geroepen om toezicht te houden op de kwaliteit van het op dit moment lopende open overleg. ,,Is het bestuurlijk integer en verstandig dat twee van de vier bestuurlijke zwaargewichten in deze onafhankelijke groep respectievelijk een Eerste Kamerlid van de SGP betreft en een Staatsraad is die zich straks in zijn functie van voorzitter van de sectie die zich bezighoudt met advisering over wetvoorstellen, waaronder dus ook herindelingsontwerpen, aan de Minister?’’ vraagt Pluimers zich af. ,,

Toeschouwer. Met name omdat een herindelingstraject zo gevoelig ligt, moet de provincie extra zijn best doen om alle schijn van vooringenomenheid of sturing van het proces te vermijden. Gedeputeerde Markink zeilt er handig omheen met het argument dat het goed scheiden van beide rollen een eigen verantwoordelijkheid is van de betreffende personen. Uiteraard. Maar in dit proces, waarin toch al zoveel druk op de ketel staat, hiaten zitten en zelfs al het een en ander is misgelopen, voelt dit gewoon niet goed. Kijk, niet alleen Scherpenzeel, maar ook Barneveld heeft belang bij een goed en zorgvuldig proces. Bij een mogelijke gemeentelijke herindeling gaat het ook om onze inwoners en onze gemeente. Indien er, wat een reële kans is, in januari een herindelingsontwerp door de Provincie wordt vastgesteld,  komen beide gemeenten financieel onder curatele van de provincie te staan. Dan kan de provincie voor ons beslissen tot verhoging dan wel verlaging van bestaande inkomsten of vermindering van vermogen. Dat is nogal wat. Dit is ook een reden waarom ik mij eraan heb gestoord dat de gemeenteraad van Barneveld nooit onderling werkelijk een openbaar debat heeft gevoerd over wat wij nu eigenlijk zelf vinden van een eventuele fusie. Na, in de hele aanloop naar dit proces op onze handen te hebben moeten zitten zijn we, tot aan het besluit om een arhi-procedure te starten, niet verder gekomen dan ons als een ‘goede buur’ op te stellen in het streven om het door GS vermeende gebrek aan bestuurskracht van Scherpenzeel op te lossen. Het college en de meerderheid van de raad  hebben zich opgesteld als toeschouwer en niet als betrokken partij.’’
,,Begrijp me niet verkeerd: Lokaal Belang heet, mocht het zover komen, Scherpenzeel van harte welkom. Belangrijk is dat beide gemeenten dit willen en het voor beiden goed is, benadrukt Pluimers. ,,Maar Lokaal Belang vindt wel dat een dergelijke beslissing op de eerste en laatste plaats een zaak is waarover beide gemeenten zelf moeten debatteren, onderhandelen en beslissen. Niet de provincie en zeker niet wanneer zo’n eventuele fusie ook nog onder stoom en kokend water tot stand wordt gebracht in een proces dat de toets van onze meetlat – democratisch, zorgvuldig en transparant bestuur – niet kan doorstaan. En dat is wel waar Lokaal Belang in de gemeenteraad van Barneveld voor staat. Of men het nu leuk vindt of niet.’’

https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/377335/-barneveld-heeft-ook-belang-bij-zorgvuldig-proces-

Lees verder

Schriftelijke vragen LB voetgangersoversteek Wolweg Stroe

02-12-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voetgangersoversteekplaats op de Wolweg in Stroe.

Lokaal Belang is de laatste tijd diverse keren door inwoners van Stroe benaderd over de onveilige situatie bij het zebrapad op de Wolweg. Dit zebrapad sluit aan op het voet-/fietspad ‘het Bakkerspaadje’, dat een verbinding vormt met basisschool de Bron en een Kinderdagverblijf. Van dit zebrapad wordt dan ook veelal gebruik gemaakt door ouders/begeleiders met jonge kinderen (lopend aan de hand, op hun eigen fietsje of in de buggy).

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich veilig weten/voelen in het verkeer en met een gerust hart durven over te steken op een plek die daarvoor bedoeld is. En daarbij, dat de weg zo optimaal mogelijk ingericht is om deze veiligheid te optimaliseren. Dit is bij deze voetgangersoversteekplaats een punt van zorg. Men geeft aan dat het zebrapad onoverzichtelijk is: verkeer op de Wolweg ziet niet altijd (of te laat) dat er voetgangers willen oversteken of zijn niet bereid om te stoppen. Dit levert geregeld gevaarlijke momenten op, waarbij het soms maar net goed gaat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van problemen met de oversteekbaarheid en veiligheid op deze locatie?
   
 2. Wat ons opvalt is dat dit zebrapad niet op een verhoogd plateau ligt, terwijl dat juist wel gebruikelijk is op een 50km weg binnen de bebouwde kom om daarmee de snelheid van het overige verkeer af te remmen. Waarom is er voor de huidige inrichting gekozen?
   
 3. Inwoners geven aan dat ze nogal eens lang moeten wachten voordat ze kunnen oversteken.
  a. Zijn voetgangers op deze plek goed zichtbaar voor automobilisten? Valt het voldoende op wanneer voetgangers gebruik willen maken van dit zebrapad? Zo niet, wat kan daar verbetering in brengen?
  b. Speelt de openbare verlichting in de omgeving van het zebrapad hierin een rol? Is op dit punt verbetering mogelijk?
  De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde benadrukt in haar rapport van februari 2020 het belang van goed verlichte zebrapaden: https://www.nsvv.nl/zebrapadenveiliger-door-beter-licht/ Kunt u deze informatie ook betrekken in uw antwoord?
   
 4. De attendering d.m.v. bebording bestaat uit een bord ‘Schoolzone’ (alleen vanuit de zuidelijke route) en de verplichte borden L02 ter hoogte van het zebrapad. Zie foto’s in de bijlage.
  a. Vindt het college deze bebording voldoende om het verkeer op de Wolweg te waarschuwen voor het zebrapad en met name alert te maken op de mogelijkheid van overstekende kinderen? Zo nee, welke verbeteringen in bebording of eventuele markering (op de weg) zijn er mogelijk?
  b. Hoe denkt u bijvoorbeeld over het aanbrengen van een verlicht bord L2 boven de zebra, zoals op de Rembrandtstraat in Voorthuizen? (conform advies SWOV/richtlijn CROW 2006)
   
 5. Ziet u kans om in het kader van Verkeerseducatie, in samenwerking met de school, aandacht te besteden aan deze verkeerssituatie?
  Zie bijvoorbeeld: https://www.crow.nl/mobiliteit-engedrag/tools/toolkit/documenten/ik-stop-voor-zebra-s-actie
   
 6. Lokaal Belang ziet graag dat er aandacht komt voor deze situatie en dat er een veiligere oversteekplek ontstaat. Bent u bereid op korte termijn, in afstemming met belanghebbenden (Plaatselijk Belang, school en inwoners) verbetermaatregelen voor te bereiden en uit te voeren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  En wat vindt u inhoudelijk van de volgende suggesties die o.a. door inwoners genoemd zijn als mogelijke oplossingen, zoals:
  - een voetgangersverkeerslicht
  - een verkeersplateau
  - het aanbrengen van attentiepalen
  - attentieribbels voorafgaand aan het zebrapad
   
 7. Een aantal gemeenten, zoals Zwolle en Den Haag hebben hun uitgangspunten voor zebrapaden vastgelegd in een notitie. Voorbeeld Zwolle: https://toegankelijkestad.zwolle.nl/sites/toegankelijkestad/files/een-stap-vooruit-vop-def-lr.pdf
  Heeft de gemeente Barneveld een duidelijk beleid voor de inrichting van voetgangersoversteekplaatsen op de verschillende type wegen? Zo ja, kunt u ons deze informatie doen toekomen?
  Zo nee, is het college bereid zich te beraden op het maken van een dergelijke notitie voor onze gemeente? Dit kan helpend zijn voor de veiligheid en voor een meer uniforme inrichting van oversteekplaatsen.
   
 8. Graag vernemen wij, tot slot, de stand van zaken rond de plannen voor een 30 km zone op de Wolweg en een 30km zone op de Tolnegenweg, zoals opgenomen in het GVVP-indicatieve Maatregelenpakket (2017).
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Schriftelijke vragen vervolgproces mogelijke herindeling Scherpenzeel en Barneveld

25-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het vervolgproces rondom de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld.

Afgelopen dinsdag 17 november heeft Lokaal Belang in het kader van het Open overleg de commissievergadering bestuur, met daarbij namens GS aanwezig, dhr. Markink, wederom haar zorgen over het proces geuit en enkele vragen gesteld. De heer Markink heeft op diverse vragen gereageerd. Helaas was er geen tijd om de nog op ons lijstje staande vragen te stellen en verder inhoudelijk te reageren op de antwoorden van de heer Markink. Gezien de gevoeligheden, de grote tijdsdruk en de grote belangen, ook voor de gemeente Barneveld (!), stellen wij hierbij een aantal schriftelijke vragen.

Lokaal Belang heeft eerder kennisgenomen van het Plan van Aanpak, de bijbehorende tijdslijn. In de vergadering heeft Lokaal Belang hierop doorgevraagd over het “Concept beslisdocument over de meest duurzame variant” in deze kwestie op en/of rond 2 december aanstaande. De heer Markink antwoordde daarin ontwijkend of er inderdaad een (concept-)besluit zou vallen en hoe dit precies in elkaar zat. Als wij het Plan van Aanpak hierop opnieuw raadplegen, dan is klip en klaar dat: “in het ‘Bestuurlijk overleg’ bestuurlijke besluit- en afstemming plaatsvindt waarbij partijen gezamenlijk aan de uitvoering van dit Plan van Aanpak werken, waarbij de Provincie bestuurlijk en ambtelijk een regierol vervult. In dit overleg zijn bestuurders van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vertegenwoordigd.” In de praktijk is dat voor Barneveld ons college.

Daarnaast is in de commissievergadering van PS een dag later, 18 november, dit beslismoment ook aan de orde geweest. Hierbij was de heer Markink ineens veel duidelijker en bevestigde dit onze vraag. Het is dus duidelijk dat er in het ‘Bestuurlijk Overleg’ rond 2 december (of misschien iets later vanwege een extra bestuurlijk overleg) een ‘concept-beslisdocument’ wordt vastgesteld waarbij wordt uitgesproken wat deze groep als ‘meest duurzame variant’ van de 3 varianten acht. Dat kan dus ook herindeling zijn.

Dat betekent dus ook dat ons college namens de gemeente Barneveld een bepalende uitspraak doet die GS gaat meenemen in haar oordeel voor het definitieve besluit (uiterlijk half januari), zonder dat onze raad ooit werkelijk heeft gedebatteerd over de wenselijkheid van een herindeling, een lichte variant of reguliere samenvoeging en alles wat daarbij hoort. Het college kan dus commitment gaan geven aan variant 3, de herindeling met Scherpenzeel. De mening van de raad wordt in deze gewichtige, gevoelige kwestie dan niet meegenomen. Dat kan ook niet, want als raad hebben wij nooit een officieel standpunt kunnen innemen. De afwegingen van het college voor een van de 3 varianten wordt dus niet met de raad besproken en gaat rechtstreeks naar GS toe. Wij kunnen in ieder geval niet ontdekken waar de raad van de gemeente Barneveld aan zet is tussen het concept-beslisdocument en het definitieve besluit van GS. In de ogen van Lokaal Belang buitengewoon onwenselijk. Dat er volgens ‘het boekje’ geen mening van de raad gevraagd zou hoeven te worden in deze periode, betekent nog niet dat dit onbelangrijk of bestuurlijk onverstandig is. Integendeel. Hier hoort de raad in volle openbaarheid over te spreken zodat de ‘de mening van de gemeente Barneveld’ genuanceerd en breed gehoord wordt door GS.

1. Is het college bereid het ‘concept-beslisdocument (en de variantenanalyse met de daarachter liggende aannames c.q. toezeggingen ten aanzien van voorzieningenniveau, financiën en dienstverlening) over de meest duurzame variant ten aanzien van de ‘versterking bestuurskracht Scherpenzeel’ vergezeld met een toelichting van het college, per ommegaande met de raad te delen?
2. Is het college bereid om te wachten met het innemen van een standpunt (in ieder geval ten aanzien van reguliere herindeling) totdat de raad zich over de wenselijkheid hiervan heeft kunnen uitspreken?

Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan zullen wij ons als Lokaal Belang beraden op hoe wij u dan zullen bevragen.

Zoals u weet hecht Lokaal Belang zeer aan draagvlak; in Scherpenzeel én in de gemeente Barneveld. In Scherpenzeel ontbreekt dat overduidelijk; helaas gaat de Provincie hieraan voorbij en wordt de peiling in Scherpenzeel op een ongepaste wijze terzijde geschoven. Aangegeven werd, door zowel u als GS, dat het draagvlak tijdens het Open Overleg verder in kaart gebracht en geduid zou worden.

3. Eerder is door het college o.a. als randvoorwaarde gesteld “een stevig draagvlak voor een fusie, zowel in Scherpenzeel als Barneveld”. Onze eerdere vragen hierover (20 mei, 14 juli, 1 oktober) heeft u in onze ogen steeds ontwijkend beantwoord. Inmiddels, zo blijkt uit het verslag van 13 oktober jl., lijkt het college een voorstander van een herindeling. Nu, in deze fase, wordt het tijd voor duidelijkheid.
a. Tot op heden is er geen politiek of maatschappelijk draagvlak voor herindeling in Scherpenzeel. Waarom heeft het college op basis van haar eigen randvoorwaarden geen andere conclusies getrokken?
b. Welke ondergrens hanteert het college voor het draagvlak in Scherpenzeel? En welke voor Barneveld?

Daarnaast werden wij tijdens de commissievergadering van 17 november jl. verrast door de opmerking van de heer Markink over het instellen van een ‘Kieskompas’ om het participatietraject aan te vullen teneinde, zo lezen we later in uw memo van 23 november “de verkregen kwalitatieve informatie kwantitatief te valideren”. Er staat ook dat verwacht wordt dat het participatietraject eind week 48 (dat is uiterlijk 29 november a.s.) afgerond wordt.

4. Aangezien u met GS in het Open Overleg gesproken heeft over het participatietraject en het Kieskompas, hebben wij de volgende vragen:
a. Op welke wijze heeft het duiden en in kaart brengen van draagvlak nu een plek gekregen in het participatietraject, welke eind week 48 afgerond wordt?
b. Wat voor ‘suggesties’ heeft u aangedragen met betrekking tot de participatie in het overleg op 3 november?
c. Is het Kieskompas nu wel of niet bedoeld om draagvlak in kaart te brengen?
Zo ja, hoe kan dit Kieskompas dan nog onderdeel uitmaken van het participatietraject? NB Dit traject is al bijna ten einde en zeer binnenkort wordt al besloten over de voorkeursvariant?!
Zo nee, waarvoor is het Kieskompas dan bedoeld?
d. Wordt dit Kieskompas alleen verspreid in de gemeente Barneveld of ook in Scherpenzeel?
e. Wie stelt de vragen voor dit Kieskompas op? Worden deze vragen vooraf in het bestuurlijk overleg vastgesteld?
f. Wat is de grondslag voor de vraagstelling? Is die gelegen in een evenwichtige, objectieve vergelijking van de 3 varianten?
Zo ja, wordt deze vergelijking eerst voorgelegd aan alle betrokken gemeenten, zodat we zeker weten dat deze objectief en evenwichtig is?
Zo nee, op grond van welke afweging wordt uit de beantwoording dan draagvlak voor 1 van de varianten afgeleid?
Voorbeeld: Als een inwoner aangeeft te hechten aan voorzieningen zoals bijv. een zwembad, welke conclusies worden dan vervolgens verbonden aan het draagvlak voor herindeling? Welke toezeggingen ten aanzien van de instandhouding van een zwembad liggen daaraan ten grondslag? Worden die door beide gemeentebesturen onderschreven?
g. Wat zijn de criteria voor ‘goede’ vragen? Het is namelijk belangrijk dat een vraag ondubbelzinnig te interpreteren valt. Een vraag kan door zowel Scherpenzelers als Barnevelders anders geïnterpreteerd worden.
Voorbeeld 1: “Hecht u aan een groene omgeving?”
-Barnevelders kunnen bijvoorbeeld antwoorden: “Ja” met de gedachte: Hier wordt teveel gekapt; het is hier niet groen genoeg.
-Scherpenzelers kunnen bijvoorbeeld antwoorden: “Ja” met de gedachte: Maar wij willen ook graag meer woningen om de woningbouwopgave die er is, een plek te geven; en-en dus.
Beide antwoorden zijn ja, maar de achtergrond van de gedachte erbij is verschillend. Er bestaat dan een risico dat de uitslagen niet werkelijk de gedachten weergeven zoals deze leven.
Voorbeeld 2: “Accepteert u een verhoging van de OZB?”
Denkt u dat iemand hierop zonder meer ‘ja’ gaat antwoorden?
h. Zijn de resultaten van het Kieskompas beschikbaar en gekwalificeerd voorafgaande aan het definitieve besluit tot een herindelingsontwerp, uiterlijk half januari a.s.? Lokaal Belang acht dit wenselijk; draagvlak is tenslotte een essentieel criterium in het nieuwe beleidskader en GS dient hier in haar besluiten dus rekening mee te houden.

5. In uw memo geeft u aan dat u GS erop wijst dat het “college van Scherpenzeel - in haar reactie op het concept brondocument bij de variant fusie met Barneveld - afstand neemt van het voorstel voor een lichte samenvoeging. Dit sluit niet aan bij hetgeen het college eerder heeft aangegeven. Barneveld verzoekt de provincie dit in verslagen na te gaan en te bespreken”.
Wij zijn verbaasd dat u dit wilt laten ‘uitzoeken’. In de ogen van Lokaal Belang is Scherpenzeel glashelder in haar overtuiging dat zij géén ‘lichte samenvoeging’ wil.
a. In de commissie gaf u geen helder antwoord op onze vraag hierover; Heeft het college van Scherpenzeel zich nu positief of negatief uitgesproken over een lichte samenvoeging? Wanneer was dit en waar is dit terug te lezen?
Deze vragen en de antwoorden daarop zijn zeer relevant voor de gemeente Barneveld, inwoners en raad. Tenslotte; mocht GS een herindeling willen, waar het zeer op lijkt, dan valt de lichte herindeling af en blijft een ‘reguliere herindeling’ over. Dat betekent óók de opheffing van de gemeente Barneveld, het vervallen van de gemeentenaam Barneveld en het ontslag van alle ambtenaren. Hierover heeft onze raad zich nooit beraden en uitgesproken. Ook onze inwoners niet. Dat vindt Lokaal Belang, zeker met het oog op het spoedig volgende herindelingsbesluit, ongewenst.
b. Is het college dat met ons eens?
c. Indien een reguliere herindeling; Heeft het college al een plan voor dit scenario?
d. Accepteert u het standpunt van Scherpenzeel wel of niet?

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 25 november 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen ontwikkeling AgruniekRijnvallei Barneveld-Centrum

23-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de (mogelijke) uitbreiding van AgruniekRijnvallei in Barneveld.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van publicatie van een aanvraag van een ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation nabij veevoederfabriek AgruniekRijnvallei. In 2001 heeft de voormalige veevoederfabriek van De Heus die in het centrum van Barneveld stond, plaatsgemaakt voor 143 woningen, een supermarkt en een parkeerplaats. Een grote fabriek veranderde in een prachtige locatie om te wonen en te werken. Dit was het resultaat van 9 jaar onderhandelen en bijdragen uit de saneringspot van de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Dit soort ontwikkelingen, die dorpen verfraaien en kansen bieden, juicht Lokaal Belang van harte toe. Het zijn namelijk investeringen in de leefbaarheid. Daarnaast is het ook belangrijk dat ondernemers ruimte krijgen te ondernemen en uit te breiden als dit mogelijk is. Het is van belang dat zij ook aan hun toekomstbestendigheid kunnen werken. Bestaande afspraken moeten daarin gerespecteerd worden. Dat wel binnen de regelgeving, maar het is ook wenselijk dat dit zoveel mogelijk binnen de ontwikkelingsvisie past die een overheid met een gemeente heeft.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van deze aanvraag?
 2. Is deze uitbreiding bedoeld voor de (uitbreiding van de) bedrijfsvoering van AgruniekRijnvallei?
 3. Is er voorafgaande aan de aanvraag contact geweest tussen het bedrijf, het college en de Provincie?
  Zo ja, wat is daar uitgekomen?
 4. Is in de aanvraag ook beschreven hoe het bedrijf om wil gaan met de (extra) uitstoot van fijnstof, stikstof, CO2 en/of andere milieubelastende stoffen, in relatie tot de huidige inzichten en regelgeving ten aanzien van gezondheid? Graag een toelichting.
 5. Wat zijn de bestaande afspraken/beloften met betrekking tot de ontwikkelingen van dit bedrijf?
 6. Lokaal Belang heeft de wens voor een onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van o.a. deze grote veevoederfabriek AgruniekRijnvallei in het centrum van Barneveld. Op deze wijze krijgt het centrum van Barneveld een kwaliteitsimpuls. Bent u bereid om in gesprek met het bedrijf, de provincie te bezien of er een onderzoek mogelijk is dat als doel heeft om een mogelijke verhuizing van dit bedrijf naar een industrieterrein elders in de gemeente mogelijk te maken?
 7. Lokaal Belang begrijpt goed dat een mogelijke verhuizing flink wat kosten met zich mee kan brengen.
  Is het college bereid om, als uit onderzoek blijkt dat een verhuizing ruimtelijk tot de mogelijkheden zou behoren, in samenspraak met het bedrijf en de Provincie te bezien op welke wijze de gemeente en de Provincie, of een ander (Europees) fonds, een reële bijdrage kan leveren aan de verhuizing van dit bedrijf? Wij zien dit als kans voor het bedrijf zelf (het bedrijf kan zonder problemen uitbreiden). Daarnaast is het ook een kans voor het centrum van Barneveld: Het krijgt een kwaliteitsimpuls met kansen voor woningbouw, groen en vooral een schonere, gezondere, een aantrekkelijke leefomgeving.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 november 2020

Bron: officiele bekendmakingen op Overheid.nl
Provincie Gelderland - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation- Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld- OLO 4153239​
 

Lees verder

Maidenspeech Gert Hein Kevelam bijdrage raad 12 november 2020

13-11-2020


Betreft het raadsvoorstel Bestemmingsplan Hunnenweg VI


Dank u wel voorzitter,

Voorzitter, ik w