Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Archief

content image

In ons nieuwsarchief vindt u een overzicht van alle berichten die op onze website zijn verschenen: persberichten, schriftelijke vragen en artikelen in de media. Wilt u graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de activiteiten van Lokaal Belang? U kunt ons ook vinden op Social Media. Volg, like en deel Lokaal Belang op Facebook. Of volg ons op Twitter en YouTube.

Schriftelijke vragen LB subsidie project Pastorietuin

24-11-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de Rijkssubsidie op het bouwproject Pastorietuin Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de verstrekte subsidie van € 270.000,- aan de ontwikkelaar(s) van bovengenoemd bouwproject.

Lokaal Belang is een groot voorstander van het bouwen in onze kernen. Speciale doelgroepen springen daar wat ons betreft bij in het oog. We zien erg graag mogelijkheden voor startende jongeren. Maar ook bouwen voor senioren juichen wij toe, zeker als dit de doorstroming in een kern kan bevorderen. Ook inbreidingen in zijn algemeenheid kunnen een dorp mooier maken als zij lelijke plekken opvullen of verdoezelen. 

Over het bouwproject Pastorietuin hebben wij echter in het verleden al vaker vragen gesteld, over of dit de omgeving mooier maakt (o.a. bouwhoogte) en of het ook wel bijdraagt aan doorstroming (o.a. verkoopprijzen). Een meerderheid van de gemeenteraad heeft destijds ingestemd met dit plan waarna wij ons neergelegd hebben bij de democratisch genomen beslissing.

Wij hebben nu vragen bij het verstrekken van de subsidie op dit project, en de bemoeienis van het college hierbij. Vooral omdat ons beeld is dat het project ook zonder subsidie doorgang had gevonden, temeer daar het merendeel van de appartementen reeds verkocht is.


Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Vindt u dat in het geval van Rijkssubsidies dezelfde behoedzaamheid gehanteerd moet worden als voor gemeentesubsidies?
 2. Vindt u, net als Lokaal Belang, dat projectontwikkeling in de basis een vorm van ondernemen is, waarbij zowel de winst als het verlies valt onder ondernemersrisico?
 3. Wat was uw rol om het betreffende project richting de Rijksoverheid aan te duiden als geschikt project voor de subsidieregeling?
 4. Heeft er een toetsing door u plaatsgevonden over nut en noodzaak voor het aanbrengen van dit project voor de betreffende subsidie?
  Zo ja, wat waren de toetsingskaders?
 5. Zijn er meer projecten aangemeld uit onze gemeente, is daar ook subsidie toegekend en wat waren de afwegingscriteria?
 6. Waren er geen projecten met meer maatschappelijke relevantie en/of moeilijkere rentabiliteit dan dit project, zoals projecten uitgevoerd door de Woningstichting?
 7. Als het doel van de subsidie is “het verder brengen van een project dat zonder subsidie mogelijk niet gerealiseerd wordt”, hoe verklaart u dan het grote aantal verkochte appartementen en de gestarte bouw in relatie tot het doel van de subsidie?
 8. Tot slot de hamvraag: Wat heeft de besteding van dit gemeenschapsgeld ons gebracht?
   

Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 23 november 2023

 

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Gert Hein Kevelam bij begroting 2024

10-11-2023

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de Ontwerp-Programmabegroting 2024, een stuk vol getallen waarin de miljoenen je om de oren vliegen. Een klein beetje relativering is hier wel op zijn plek. Ik kijk daarbij terug op het afgelopen jaar. Er zijn dingen gebeurd, laat ik er eens wat mooie zaken uitpakken: Neem nou eens dat dorp wat opeens nog gelukkiger werd, waar het leven opeens nog iets mooier werd. Dat dorpje ja, waar ik wel vaker over vertel hier binnen de raad. Er was opeens politieke wil, er was een flinke dosis bestuurlijke daadkracht en er waren twee blikken borden. Zo werd Garderen verlost van de vrachtwagenplaag. Iets dergelijks gebeurde ook hier in het centrum. Een paar hekjes, politieke wil, bestuurlijke daadkracht en inzet van onze boa’s en plotseling had Barneveld weer een wandelpromenade, met de nadruk op WANDEL. Wat ik hier betoog zijn 2 dingen:

1.      Het doet ertoe wat wij hier beslissen. Wij kunnen problemen oplossen.
2.      Het gaat niet altijd over geld. Zoals ik al zei, 2 blikken borden veranderden Garderen ten goede.

Dit gezegd hebbend ga ook ik onvermijdelijk over naar dat boekwerk met al die getallen. Maar niet nadat ik het college, de wethouder van financiën in het bijzonder en de vele ambtenaren betrokken bij dit stuk mijn complimenten heb gemaakt. Ik weet dat dit een loze kreet kan zijn, dit doe je zo bij het behandelen van dit stuk. Maar zo ziet Lokaal Belang het deze keer niet. Waar we vorig jaar de contouren zagen van een organisatie met grip op haar financiën, wordt dat in deze begroting waar gemaakt. Wij zijn daar blij mee. Als we het uitvoeringsplan nemen, en het daaraan gekoppelde Meerjaren Investeringsplan, dan zie je dat er keuzes worden gemaakt door dit college. Pak daar dan de nu al bijna beroemde lijst B bij. De lijst met voor het komend jaar afgevallen projecten, dan zie je de afweging die gemaakt wordt. Je ziet, ik zou bijna zeggen eindelijk, dat je wensen kunt hebben maar dat niet alles kan. Je ziet dat een urgente en reële wens soms in het komend jaar niet uitgevoerd kan worden, en dat dit college daar niet voor wegduikt, maar dit onomwonden recht voor z’n raap op papier zet. We zien gelukkig ook een lange lijst van projecten die wél lukken. Een motie over circulariteit wordt uitgevoerd in de vorm van een grondbank, prachtig. De Troelstralaan wordt aangepakt, Troelstra zou trots op u zijn. En ja, er komt een Boulodrome. Een kleine greep uit een lange lijst.

Maar even terug naar de befaamde lijst B, daarin zien we ook waarom het niet allemaal lukt. Geld was altijd het afwegingskader. Nu is daar de factor capaciteit aan toegevoegd met daarbij de term “realistisch begroten”. Dus begroten wat je je kunt veroorloven en wat je kunt realiseren, met daarbij de opdracht afmaken waar je aan begonnen bent. Mooi deze omslag en de daarbij behorende transparantie. Deze openheid geeft kwetsbaarheid en vraagt om lef. Men kan zo maar gaan vragen: "Hoe kan het nou dat je 14 miljoen euro investeringsbudget hebt, dat niet uitgeeft, maar wel een lijst hebt met projecten die afvallen voor 2024?” Dat is dan ook de vraag die wij als Lokaal Belang stellen. Of iets preciezer, als je zegt dat je de kapitaallast van 14 miljoen investeringen langjarig kunt dragen, maar slechts voor 8 miljoen projecten uitvoert omdat je geen capaciteit hebt, dan moet je daar hard aan de bak. Niet dat wij denken dat er niet van alles gebeurt op het gebied van personeelswerving en het zoeken naar externe partijen voor de uitvoering, maar als een extra steun in de rug of zo u wilt een duwtje in de goede richting dienen wij, samen met het CDA, een motie in waarin wij oproepen om bij de aanstaande kadernota te komen met maatregelen om de lijst met afgevallen civiele werken te bekorten.

Wat een beetje dreigt onder te sneeuwen is het feit dat er intern op een andere manier naar projecten wordt gekeken. Waar het eerst ging over budgetten en zorgen dat je voldoende budget hebt voor je project om een tegenvaller op te vangen, wordt er nu meer gestuurd op kosten. Ja, het moet goed, maar het budget hoeft niet op. Het is ook niet nodig om eigen potjes te creëren voor tegenvallers. Nee, tegenvallers meld je gewoon en dan wordt er gezamenlijk naar gekeken. Dat vraagt vertrouwen van de ambtenarij in het college. Door alle nog bestaande budgetten strak onder de loep te nemen heeft dit al serieuze bedragen opgeleverd. Maar het is vooral deze nieuwe werkwijze en de daaraan gekoppelde mindset waar Lokaal Belang voor de toekomst grote verwachtingen bij heeft.

De wethouder heeft ons toegezegd dat er gewerkt gaat worden aan scenario’s voor de jaren die nu als ravijnjaar worden betiteld. Lokaal Belang is één van de partijen die hierop aangedrongen heeft. Wij begrijpen de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het VNG, we staan ook zeker achter de nu gevoerde actie op dit punt, maar er moet een alternatief voorhanden zijn. Wij zien dus uit naar deze alternatieven zoals die in de eerste helft van het komend jaar gepresenteerd gaan worden. Tenslotte is degelijk financieel beleid een belofte van deze coalitie.

Voorzitter, wij blijven het lastig vinden dat er op allerlei momenten, schijnbaar achteloos, miljoenen uit Den Haag onze kant opvliegen. Het lijkt mij enerzijds dat de landelijke overheid hier mee door moet gaan, het gemeentelijk beleid moet betaald worden. Maar anderzijds is ook deze begroting alweer in een ander daglicht gezet door de Septembercirculaire en een uitkering in het kader van BUIG van gezamenlijk zo’n 4 miljoen. Wij kunnen daar met z’n allen even niets mee, maar ik wilde het hier graag even gezegd hebben.

Nu nog even een tweetal moties ter afronding. Lokaal Belang dient, samen met ChristenUnie, een motie in om het vapen, het roken van elektronische sigaretten, te behandelen als een zeer slechte gewoonte. Het zou derhalve wat ons betreft opgenomen moeten worden in het Gezonde Leefstijlakkoord. Van daaruit kan het een integraal onderdeel uitmaken van alle acties die plaatsvinden vanuit de gemeente op het gebied van voorlichting en preventie voor wat betreft een gezonde leefstijl.

Wij schreven een motie om het rioolwater te controleren op middelengebruik, laten we zeggen drugs. Even procedureel, wij wilden een motie indienen op dit punt, maar zagen niet dat Pro’98 op exact ditzelfde punt en eerder dan ons een motie had rondgestuurd. Wij tekenen dus graag mee met de motie van Pro’98. U heeft, naast wat u in de motie heeft kunnen lezen de argumentatie bij deze motie reeds gehoord van dhr. Van der Lubbe (PRO'98). Maar ik wil er nog een kleine persoonlijke overweging bij geven. Als 50+er heb ik in de afgelopen jaren veel lessen van mijn drie dochters moeten krijgen op het punt van problematiek rondom middelengebruik, en dan vooral in hoe dichtbij het is. Mijn naïviteit is door hen afgenomen, maar nog altijd hoor ik verhalen die mij van mijn stoel doen vallen. Het is niet alleen het gebruik op dat feestje. Het is ook het gebruik om die werkprestaties vol te houden. Die extra uren te draaien. Ja, dat werkethos waar wij ons als Veluwenaren, en Barnevelders in het bijzonder, zo op voor laten staan. Daarom, meten is weten. Laten we proberen te meten wat, hoeveel en wanneer we gebruiken, en daar vervolgens ons beleid op voeren.

Voorzitter ik rond af met de woorden dat Lokaal Belang in zal stemmen met deze ontwerpbegroting.

Lees verder

"Uit de Raad" - 9 november 2023

10-11-2023

En daar was hij dan, na veel politiek gekrakeel in de afgelopen weken over boeren, gronden, arbeidsmigranten en een grote Voorthuizense hal. De begrotingsvergadering voor het jaar 2024. De Hoogmis voor de dames en heren raadsleden. De langste vergadering van het jaar, hoewel dit misschien best aan een paar inwoners voorbij is gegaan.

Maar goed, het mag niet onderschat worden. In de begrotingsvergadering presenteert het college de ontwerpbegroting voor komend jaar. In de kadernota van het afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad de kaders meegegeven waarbinnen zij de begroting graag ziet opgesteld. Tel daarbij het feit dat geld en capaciteit niet onuitputtelijk zijn en je hebt het dilemma waartussen het college moet opereren.

Met name het woord capaciteit was een even magisch als verguisd woord geworden in de afgelopen tijd. In het verleden werd de begroting geheel vanuit een financieel perspectief geschreven. Met andere woorden, als het geld er is dan kun je het project opnemen in je begroting. Aan het einde van elk jaar bleek dan dat er een grote hoeveelheid plannen niet tot uitvoer was gekomen. Oorzaak: We zijn er niet aan toegekomen. Het werk was dus niet gedaan en het geld lag nog op de plank. Daarom is er vanaf vorig jaar gesteld dat capaciteit (lukt de uitvoering ook qua menskracht) een even belangrijke factor wordt als financieel (kunnen we het betalen).

Er was al eens uitgerekend dat er voor 14 miljoen euro kan worden geïnvesteerd in de samenleving, dit naast diverse investeringen die sowieso plaatsvinden. Van deze 14 miljoen is de financieringslast (rente + afschrijving) over lange tijd op te brengen. Vandaar het investeringsplafond van 14 miljoen. En daar ontstond de crux in de aanloop van deze vergadering. Er is financiële ruimte voor investeringen van 14 miljoen, maar er is onvoldoende capaciteit. Namelijk maar voor 8 miljoen. Een motie van Lokaal Belang en CDA riep op om toch vooral heel hard aan de gang te gaan met oplossingen voor het capaciteitstekort. De motie werd aangenomen.

En wat gebeurt er dan zo verder nog op deze vergadering. Allereerst wordt er gegeten. In het bedrijfsrestaurant, ja daar. Maar ook in de vergaderzaal, hier betreft het dan gevulde koeken. Geschonken door de burgervader vanwege zijn onlangs gepasseerde geboortedatum. Verder wordt er erg veel gespeecht. Iedere fractie 10 minuten, bij zeven fracties ben je dan het uur al voorbij. Tijdens die speeches interrumperen andere fracties, soms om verduidelijking te krijgen soms om het tegenovergestelde te laten ontstaan. Het college gaat vervolgens in op wat zij in de zeven speeches aan vragen gehoord heeft. En vervolgens worden er een hele rij moties en amendementen, dwingende wijzigingen, voorgesteld om zo de ontwerpbegroting van het college een stuk van de raad te maken. Uiteindelijk lukte dat, op 2 stemmen na was iedereen zodanig tevreden dat de begroting werd goedgekeurd.

Bij die moties en amendementen zitten altijd leuke ideeën en goede wijzigingen. Als ik dit zo schrijf zou u wellicht kunnen concluderen dat er ook slechte ideeën en slechte wijzigingen worden geopperd, dat heeft u dan goed geconcludeerd. Maar ik beperk mij tot enkele leuke en goede zaken. Zo vond Pro’98 dat het potje “Tussen de wal en ’t schip” best iets breder ingezet zou kunnen worden dan alleen bij re-integratie. Goed idee, aangenomen. De SGP wilde wel erg graag dat er alvast naar goede alternatieve routes gekeken wordt nu er enkele belangrijke Barneveldse verkeersaders op de schop gaan. Goed idee, aangenomen. ChristenUnie zou wel graag vrijstelling willen van de OZB voor kerkelijke gebouwen, die geen kerk zijn. Goed idee, aangenomen.

Een extra vermelding verdient de motie van Burger Initiatief om de raad vroegtijdig te informeren over nieuw te stellen beleidskaders, en nog zo wat daar omheen. Unaniem aangenomen. Na afloop van de vergadering glom Judith van den Wildenberg van oor tot oor. Naast de maaltijd voorafgaand aan de vergadering en de gevulde koek tijdens de vergadering sloeg zij ook de bitterbal na afloop niet af.

De volgende raadsvergadering is woensdag 13 december. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Spreektekst Gert Hein Kevelam (LB) tijdens het interpellatiedebat verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen

26-10-2023

Op verzoek van de fracties van Pro’98, CDA, VVD en Burger vond er op 25 oktober een interpellatie plaats met het doel het college te bevragen over de stand van zaken rond de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen. Gert Hein Kevelam voerde namens Lokaal het woord. Hieronder volgt zijn spreektekst.
Het volledige debat is terug te kijken via de gemeentelijke website.


Voorzitter,

Ik geef u mijn visitekaartje. Mijn naam staat er nogal pontificaal op, maar ook mijn telefoonnummer en mijn mailadres. Op de achterzijde staat naast Lokaal Belang de tekst Contact opnemen? Ik geef hem aan u maar ik heb ook nog een stapeltje op de rand van mijn tafel liggen. Iedereen mag er één pakken. Maar in het bijzonder wil ik de initiatiefnemers van deze interpellatie oproepen een kaartje mee te nemen. Mijn telefoonnummer was hen blijkbaar niet bekend toen zij in de afgelopen dagen over elkaar heen buitelden om als de wiedeweerga een politiek spel op de wagen te hijsen. In Barneveld hadden we tot afgelopen week volgens mij de goede en collegiale gewoonte om moties, amendementen en dergelijke raadsbreed voor te leggen met de vraag “doe je mee”. De oppositiepartijen besloten dat het tijd wordt voor wij en zij. Dat betreuren wij. 

Dit gezegd hebbend ga ik over naar waar het wat mij betreft echt om gaat: Voorzitter, ongeveer een jaar geleden hebben wij in deze zaal een profielschets voor een te benoemen burgemeester opgesteld. Hierin stonden de woorden Lef en Daadkracht centraal. Zochten wij een burgemeester met lef en daadkracht om als afleiding te dienen voor een bang en angstig college? Of zochten wij een burgemeester met lef en daadkracht omdat wij ook daadkrachtige wethouders hebben? Wij zouden daarmee 5 bestuurders met lef en daadkracht hebben. Wat ons betreft is het laatste het geval. We zien op alle beleidsterreinen dat er knopen worden doorgehakt. Dat er beslissingen worden genomen en dat er niet altijd het veilige paadje wordt gekozen maar dat er met lef wordt bestuurd. Ook in dit dossier, wat nu al 6 jaar voortsukkelde is met dit nieuwe college de koe bij de horens gevat. Na vijf jaar praten over een idee wat maar niet tot een plan wilde komen is er gesteld dat het toch eens hom of kuit zou worden. Wij zitten hier bij elkaar omdat de uiteindelijke voorfase van het plan heeft geleid tot een nee. We hebben zojuist uitvoerig gehoord van beide wethouders wat hier de beweegreden voor is geweest. Is dit erg? Ja, er hebben vele mensen, zowel ambtenaren als vrijwilligers, veel tijd gestopt in dit alles en vooralsnog leidt dit tot niets. Maar, voorzitter, was het niet veel erger geweest als er nog een paar jaar koffiegedronken en gekletst was, waarbij de ene zei dat hij een hal wilde van 3200 m2 en de andere maar weer eens herhaalde dat dat er niet inzit. Of was het niet veel erger geweest als er een goedkeuring op het plan was gegeven en na de feestvreugde hierover er een Raad van State procedure was gevolgd omdat omwonenden van de beoogde locatie ook rechten hebben, met jaren van vertraging en een uiteindelijke afwijzing tot gevolg. Soms is duidelijkheid beter dan hoop. Om deze reden spreken wij onze onvoorwaardelijke steun uit voor het besluit van het college.

Was het dan allemaal perfect, zoals het proces is gelopen? Vast niet. Er zijn echt wel momenten in het hele proces te vinden waar zaken anders hadden kunnen worden aangevlogen. Dat geldt overigens voor beide partijen. Een patroon in het regelmatig niet juist benaderen van verenigingen, zoals de oppositie betoogd, zien wij echter niet. Het tegendeel is volgens mij waar. Het lijkt mooi om wat mee te veren en af en toe maar weer eens een kopje koffie te gaan drinken, maar uiteindelijk schiet geen vereniging daar iets mee op. Een college met lef en daadkracht zegt vaak ja, maar af en toe ook nee. Daar zijn ze voor aangesteld, en zo doet dit college het ook. Dat schept duidelijkheid voor verenigingen, want nogmaals, onduidelijkheid is erger dan op niets gebaseerde hoop. 

Maar is het daarmee dan einde oefening? Wat Lokaal Belang betreft niet. Wij hebben de bijdrage van beide wethouders gehoord, maar konden het ook al lezen in alle stukken die wij de afgelopen dagen uitvoerig hebben bestudeerd. Er wordt steeds gesproken over het huidige plan. Het huidige plan is niet uitvoerbaar op de beoogde locatie. Dus, dit plan gaat het niet worden. Maar na het stoppen van het huidige plan, kan een nieuw plan worden opgetuigd. Zodat wij het huidige plan binnen afzienbare tijd kunnen betitelen als het vorige plan. Hier staat dus geen punt, hier staat een komma.

Wat Lokaal Belang betreft is dit het moment om, voor zover het nog niet helder is, de kaders nog eenmaal duidelijk te stellen waarbinnen één en ander wel kan. Want, en daar had ik misschien wel mee moeten beginnen, het idee zoals dat in de hoofden van twee heren is ontsproten staat ons zeer aan. Een omvangrijke carrousel waarbinnen het meest bruisende dorp van onze gemeente nog meer kan bruisen, dat is wat we allemaal willen, Lokaal Belang zeker. Onze fractie, en dan in het bijzonder de raadsleden van Amerongen en Blankenburgh hebben zich al meermaals ingezet voor de Oranjevereniging en het Grieze Veen waar het dit onderwerp betreft. Ik mag namens hen beiden, en eigenlijk namens de gehele fractie, zeggen dat wij, waar wij kunnen, graag ondersteunend zijn in het vervolgproces.

Wij betreuren het dat er om diverse redenen partijen tegenover elkaar zijn komen te staan die eigenlijk beide aan hetzelfde eind van het touw moeten trekken. Maar wij hebben er vertrouwen in dat er een gezamenlijke oplossing gevonden wordt want er is maar één Voorthuizen, één Oranjevereniging en één gemeente Barneveld en zij zullen het met elkaar moeten doen.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over de bescherming van vleermuizen bij isolatiewerkzaamheden

23-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de bescherming van vleermuizen tijdens isolatiewerkzaamheden in de gemeente Barneveld.

De Raad van State heeft met haar uitspraak¹ aangegeven dat camera-inspectie van spouwmuren onvoldoende is om de afwezigheid van (beschermde) vleermuizen aan te tonen. Hierdoor loopt iedere woningeigenaar die zijn muren wil isoleren aan tegen vertraging en extra kosten. Iedere woningeigenaar moet individueel een ecoloog in de arm nemen om te controleren of er vleermuizen zitten. Zitten er vleermuizen in de spouwen, dan moeten er ‘one way’ borsteltjes in alle kieren worden gezet zodat na een jaar ervan uitgegaan kan worden dat de vleermuizen allemaal vertrokken zijn. Een kostbaar en langdurig proces. En bovendien inefficiënt, omdat niet in alle woningen vleermuizen leven, en iedere woning wél door een ecoloog beoordeeld moet worden. Bovendien is er een tekort aan ecologen, wat het proces nog verder vertraagt, terwijl de noodzaak tot isoleren groot is.

De gemeente Utrecht heeft een alternatieve werkwijze ontwikkeld² , waarbij voor de gehele gemeente door een ecoloog in kaart is gebracht waar populaties zitten. Huiseigenaren weten dus vooraf of zij borsteltjes moeten plaatsen of dat zij zonder beperkingen direct kunnen isoleren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat woningisolatieprojecten niet vertraagd worden. Daarom willen we graag de succesvolle vleermuizenbeschermingsmaatregelen, zoals toegepast in Utrecht, in onze gemeente implementeren. Ons doel is een gebalanceerde leefomgeving waar duurzaamheid en biodiversiteit samengaan zonder vertragingen in woningisolatieprojecten.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wordt er in onze gemeente momenteel gebruik gemaakt van grootschaliger ecologisch onderzoek zoals in het voorbeeld van Utrecht? Indien dit het geval is, vanaf welke datum is deze aanpak geïmplementeerd? Indien niet, welke specifieke redenen weerhouden het college ervan een vergelijkbare aanpak toe te passen?
   
 2. Staat het college open voor het implementeren van een aanpak vergelijkbaar met die in Utrecht, waarbij de vleermuiscontrole efficiënter wordt uitgevoerd en dit kan leiden tot een versnelling van isolatieprojecten, terwijl tegelijkertijd zorgvuldige bescherming van de vleermuizen wordt gegarandeerd?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
In samenwerking met raadscommissielid Ingrid Lether

Barneveld, 23 oktober 2023

Voetnoot:
¹ 
Uitspraak 202103977/1/R2 - Raad van State
² Utrecht heeft oplossing voor vleermuizenprobleem (binnenlandsbestuur.nl)

Foto: AD
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB gebruiksvriendelijkheid parkeerautomaten Barneveld-centrum

10-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de gebruiksvriendelijkheid van de parkeerautomaten in Barneveld-centrum.

Lokaal Belang heeft via een persbericht (1) d.d. 31 augustus 2023 kennisgenomen van een wijziging in het betaald parkeren op het Gowthorpeplein. De slagbomen op dit parkeerterrein worden vervangen door camera’s. Bezoekers hebben de keuze om achteraf te betalen bij het parkeerautomaat of via de mobiele telefoon.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat parkeren in de diverse winkelcentra voor iedereen gemakkelijk verloopt en dat de parkeervoorzieningen goed werken. Dit biedt kwaliteit voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Wij zijn voorstander van achteraf betaald parkeren; dit betekent een eerlijk tarief voor het parkeren. Daarbij kan het een stimulerend effect hebben op het functioneren van de winkelcentra. Het betalen via een app op een mobiele telefoon, het zgn. ‘bel parkeren’ is daarbij een handig hulpmiddel. Lokaal Belang staat er dan ook positief tegenover dat de gemeente overschakelt op een ander innovatief parkeersysteem, zodat de slagbomen bij parkeerterreinen kunnen verdwijnen. Het Gowthorpeplein is vooralsnog de enige locatie met dit nieuwe camerasysteem. We zijn dan ook zeer benieuwd naar hoe deze manier van parkeren ervaren gaat worden en het eventuele vervolg voor andere parkeerterreinen.

Daarnaast ontvangen wij vanuit inwoners en met name van ouderen signalen dat zij zich zorgen maken over en moeite hebben met het gebruik van diverse bestaande betaalautomaten op de parkeerterreinen in Barneveld-centrum. Wij herkennen die zorgen. Het begint met het invoeren van het kenteken, waarvan niet iedereen de gegevens paraat heeft. De apparatuur werkt traag en dat zorgt voor frustratie, onduidelijkheid of het proces goed gaat, en wachtrijen bij de apparatuur. Bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Kuntzelaan (AH). In de commissie grondgebied van 9 maart 2023 zijn daar door het CDA vragen over gesteld. De wethouder gaf aan dat er nogmaals naar de apparatuur gekeken zou worden of er een optimalisatie zou kunnen plaatsvinden en dat gewenning mogelijk een rol speelt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft het college sinds maart jl. enige verbetering geconstateerd m.b.t. snelheid en gewenning bij het gebruik van de verschillende parkeerautomaten? Zonee, ziet het college nog mogelijkheden hier stappen in te zetten?
   
 2. In het persbericht d.d. 31 augustus werd aangekondigd dat het parkeren op het Gowthorpeplein vanaf 11 september zou veranderen. Daarvoor moest de apparatuur nog worden omgebouwd, wat naar verwachting vanaf 6 september zou plaatsvinden.
  a. Is de nieuwe apparatuur reeds in werking geweest? Zoja, hoe zijn de eerste ervaringen?
  b. Is het college ervan op de hoogte dat bezoekers momenteel vrij kunnen parkeren op het Gowthorpeplein? Dit wordt als volgt op de parkeerautomaat aangeduid: ‘Vrij parkeren ivm werkzaamheden’ (2)
  c. Betreft het hier werkzaamheden in de openbare ruimte of werkzaamheden aan de apparatuur?
  d. Kan het college aangeven wanneer men verwacht dat het vrij parkeren wordt opgeheven en het betaalsysteem (weer) kan worden gebruikt?
   
 3. Ook voor gebruik van een parkeerplaats op het Gowthorpeplein dient natuurlijk betaald te worden. Het is de bedoeling dat er via de parkeerautomaat of via de mobiele telefoon afgerekend wordt, voordat men het parkeerterrein verlaat. De instructies (3) hangen bij de parkeerautomaat en ook hier moet eerst het kenteken ingevoerd worden, waarna het betaalproces doorlopen kan worden.
  a. In hoeverre vindt het college dit nieuwe parkeersysteem gebruiksvriendelijk(er) voor de oudere doelgroep?
  b. Wat gebeurt er als er niet ter plekke afgerekend wordt? Is er een boete aan verbonden?
   
 4. Wij vinden het belangrijk dat ook ouderen onbezorgd gebruik kunnen maken van onze parkeerterreinen en daarvoor is een gebruiksvriendelijk parkeersysteem nodig.
  a. Is het college het met ons eens dat de parkeersystemen voor de ouderen niet belemmerend mogen werken in een keus om het centrum van Barneveld wel/niet te bezoeken?
  b. Wellicht zijn er technische mogelijkheden om het ouderen makkelijker te maken op de parkeerterreinen in het centrum van Barneveld te parkeren. Bijvoorbeeld door op kenteken een uitzondering te maken voor oudere inwoners (bijv. 70+), waardoor men geen gebruik hoeft te maken van de app op de telefoon of invoering gegevens in de parkeerautomaat. Betaling zou dan op een andere wijze kunnen plaatsvinden. Is het college bereid deze technische opties te onderzoeken, de consequenties in beeld te brengen en de resultaten te delen met de raad?

  Een idee voor een oplossing is terug te lezen in de rubriek De Zevensprong in de Barneveldse Krant van 7 oktober 2023: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/opinie/967812/-zevenspronghypermoderne-parkeerapparatuur-en-allergisch-


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

 

Barneveld, 9 oktober 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB toepassen gebiedseigen zadenmengsels in bermen en parken

06-10-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het vergroten van de biodiversiteit binnen de gemeente.

De gemeente Barneveld dient, net als de rest van Nederland, haar uiterste best te doen de natuur te beschermen en de biodiversiteit te verbeteren. Het bedrijf Cruydt-Hoeck is al decennialang marktleider in het leveren van inheemse plantenzaden. Afgelopen jaar heeft Cruydt-Hoeck speciale zaadmengsels ontwikkeld voor gebiedseigen zadenmengsels ter bevordering van de lokale biodiversiteit in Nederlandse gemeenten. Lokaal Belang juicht deze ontwikkeling van harte toe. Wij benadrukken de noodzaak van het behoud van inheemse plantensoorten en het ondersteunen van onder andere lokale insectenpopulaties als elementen voor het ecologisch welzijn van de gemeenschap. De zaadmengsels bevatten plantensoorten die van nature in onze regio voorkomen, en we zien de implementatie ervan als een praktische manier om de lokale biodiversiteit te vergroten.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Hoe ziet het college de rol van de gemeente Barneveld in het behoud en het herstel van biodiversiteit?
  Welk beleid is er op dit gebied in ontwikkeling?
 2. Ziet het college potentie in het toepassen van gebiedseigen zadenmengsels in bermen en parken binnen de gemeente Barneveld?
  Zo nee, wat zijn de overwegingen deze niet te gebruiken?
 3. Is het college op de hoogte van het initiatief van Cruydt-Hoeck betreffende gebiedseigen zadenmengsels ter bevordering van de plaatselijke biodiversiteit in Nederlandse gemeenten, waaronder Barneveld?
 4. Heeft het college overwogen om het gebiedseigen zadenmengsel van Cruydt-Hoeck in te zetten binnen de gemeente Barneveld?
  Zo ja, welke stappen zijn reeds genomen in deze richting? Zo nee, is het college bereid deze optie te overwegen
 5. In hoeverre wordt er momenteel al gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten in de gemeente Barneveld, en op welke wijze? Kan het college aangeven of er verdere plannen zijn om het gebruik van inheemse planten te intensiveren ter ondersteuning van de lokale biodiversiteit?
 6. Zou het college in gesprek willen gaan met de Cruydt-Hoeck om de mogelijkheden van aanschaf en toepassing van het gebiedseigen zadenmengsel voor Barneveld te verkennen? Zo ja, op welke termijn en op welke manier? Zo nee, wat zijn de redenen om hiervan af te zien?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Met medewerking van Ingrid Lether, raadscommissielid.


Barneveld, 6 oktober 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verbod rubberkorrels kunstgrasvelden

05-10-2023

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het Europees verbod op rubberkorrels voor kunstgrasvelden¹

De Europese Unie gaat een verbod instellen op de verkoop van microplastics en daarmee ook op (rubber)granulaat dat gebruikt wordt op kunstgrasvelden. Het verbod kent een overgangstermijn van 8 jaar tot eind 2031; de verkoop en koop van polymere infill is na deze termijn niet meer toegestaan. Lokaal Belang heeft op 25 september jl. kennisgenomen van dit besluit en heeft vragen over de consequenties. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat sportverenigingen worden meegenomen en goed worden geïnformeerd over de aanstaande ingrijpende verandering. Daarnaast vinden we het belangrijk om te weten wat dit mogelijk voor gevolgen heeft voor onze gemeentefinanciën en de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden.

De Europese commissie is bezig om microplastic dat in de natuur terechtkomt terug te dringen. Hiervoor worden meerderen maatregelen genomen, waaronder deze van de rubber kunstgraskorrels. Rubberen kunstgraskorrels bestaan uit microplastic². Deze minuscule plasticdeeltjes komen in de natuur terecht en zijn niet afbreekbaar. Uiteindelijk met als gevolg dat het in de voedselketen van mens en dier terecht komt, waardoor schade aan de gezondheid kan ontstaan. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat deze effecten worden tegengegaan.

Tegelijkertijd betekent deze verdwijning van rubberkorrels op kunstgrasvelden ook wat voor de sportverenigingen. Zij moeten op termijn overgaan van rubberkorrels naar alternatief infillmateriaal. Aangezien de gemeente eigenaar van de velden is en verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden, zullen de gemeente en verenigingen in overleg moeten gaan wat dan het alternatief moet worden. Een extra uitdaging daarbij is het om de bespeelbaarheid van het veld op hetzelfde niveau te houden en de kwaliteit van de sportieve prestaties niet te belemmeren.

Ook lijken alternatieve infillmaterialen duurder te zijn dan de huidige rubber kunstgraskorrels (zie bijlage 1 en 2). Dit gaat ongetwijfeld wat betekenen voor de financiën van gemeenten en verenigingen. Aangezien wij deze ‘verandering’ van boven opgelegd lijken te krijgen, zien we ook graag dat de partijen die deze verandering aan ons opleggen, meebetalen aan deze verandering.


Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het definitief besluit van de Europese commissie over het verbieden van rubber kunstgraskorrels op kunstgrasvelden vanaf 2032?
   
 2. Welke sportverenigingen maken momenteel gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels? Om hoeveel kunstgrasvelden gaat het?
   
 3. De discussie over de gezondheidsgevaren en milieueffecten van rubberkorrels op kunstgrasvelden loopt al jaren. In hoeverre heeft de gemeente zich afgelopen jaren voorbereid op dit te verwachten verbod?
   
 4. Op 3 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Masterplan Buitensport 2018-2028 vastgesteld. Kader 10 luidt als volgt:
  Bij nieuwe aanleg- of vervanging van kunstgras voetbalvelden wordt in samenspraak met de vereniging onderzocht, welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van alternatieve infillmaterialen en daaraan voor gemeente en vereniging verbonden extra kosten; Deze infill moet voldoen aan de vereiste sporttechnische eigenschappen, de Reach norm voor consumentenproducten en moet veilig zijn voor het milieu, Van SBR rubbergranulaat wordt geen gebruik meer gemaakt.
  a. Welke infill is er na 3 oktober 2018 toegepast bij nieuwe aanleg of vervanging van kunstgrasvelden? Welke keus is er gemaakt en waarom?
  b. Welke kunstgrasvelden staan op de planning voor aanleg of vervanging vóór 2032? Hoe gaat het college daarmee om m.b.t. de keuze voor infill?
   
 5. Welke stappen verwacht het college te moeten zetten om vanaf 2032 alleen maar kunstgrasvelden zonder rubberkorrels te hebben?
   
 6. Hoe gaat het college hierin samen optrekken met de sportverenigingen?
   
 7. Welke financiële gevolgen zal de overgang van kunstgrasvelden met rubberkorrels naar kunstgrasvelden met alternatief infillmateriaal hebben?
   
 8. Hoe wordt de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden gewaarborgd?
   
 9. Gaat het college samen met andere gemeentes optrekken om dit proces te doorlopen?
   
 10. Is het college bereid te kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de extra kosten die de verdwijning van rubberkorrels met zich meebrengt?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Stefan Velt
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 4 oktober 2023


Voetnotes:
¹ https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/europees-verbod-voor-kunstgrasvelden-met-rubberkorrels
² https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/milieu-beschermen-vervolgacties-voor-verbod-op-microplastics-2023-09-25_nl

 

Lees verder

Artikel Barneveldse Krant n.a.v. afscheid Jan Willem van den Born

05-10-2023

Na 22 jaar afscheid van de gemeenteraad: ‘Eerste verkiezingszege was ‘t mooist, een droom’

Hij hield van het debat. Kreeg een enkele keer ongenadig harde politieke klappen, maar schuwde de aanval zelf ook bepaald niet. Hij boekte verkiezingssuccessen, aan de zijde van zijn trouwe politieke partner Mijntje Pluimers. Jan Willem van den Born (57) maakte zo’n beetje alles wel mee in de Barneveldse politiek. Afgelopen woensdag stopte het langstzittende Barneveldse raadslid, na 22 jaar.

Op korte termijn een afspraak maken met Van den Born valt niet altijd mee. Als hij niet op zakenreis in het buitenland is - de geboren Terschuurder is commercieel directeur bij een cd-fabriek in Breda - dan kijkt hij op zijn geliefde Texel vogels met een goede vriend, doet hij een boodschap met zijn moeder op de Albert Cuyp Markt in Amsterdam of is hij actief voor zijn ‘kindje’, politieke partij Lokaal Belang. ,,Dat blijf ik ook gewoon doen hoor! Binnenkort sta ik weer op de markt te flyeren. Ze zijn nog niet van me af.”

HANS WIEGEL Zoals hij afgelopen woensdag halverwege een raadstermijn van vier jaar stopte met zijn raadswerk, zo stapte hij in 1989 halverwege een termijn in namens de VVD. Als groot bewonderaar van het landelijke partijkopstuk Hans Wiegel was dat voor Van den Born een logische stap. ,,Wiegel was en is voor mij een grote bron van inspiratie. Zijn nuchterheid, eerlijkheid en zelfspot spraken mij enorm aan.”

Al zeer jong raakte Van den Born politiek geëngageerd. Die interesse ontstond mede door bezoeken aan een Duitse vriend, die aan de grens met de DDR woonde. ,,Daar maakte ik kennis met het communisme en in Oost-Berlijn zag ik de muur. Mijn weerzin tegen regimes waar mensen niet vrij kunnen zijn, is daar ontstaan en motiveerde mij om de politiek in te gaan.”

SMAAK TE PAKKEN Voor de verkiezingen van drie jaar eerder stond de jonge Jan Willem verre van hoog op de VVD-lijst. ,,26ste ofzo”, schat hij in. ,,Toen werd de nummer vijf ziek en die nam afscheid. Niemand tussen nummer zes en nummer 26 wilde de raad in. Maar ik wel, ik was net 22, enthousiast en wilde de wereld een stukje beter maken. Ik had al snel de smaak te pakken.”

Van den Born voelde zich al snel thuis in de Barneveldse raadszaal. ,,Ik voelde toen voor het eerst, wat ik nu nog steeds voel als ik die zaal binnenstap: hier gebeurt het. Hier moet ik wezen. Al was het een volslagen andere tijd dan nu.” Dat had dan voornamelijk te maken met de manier waarop de gemeentebesturen destijds in Nederland nog waren ingericht. ,,Het was het niet-duale tijdperk. Na afloop van de vergaderingen rookten de fractievoorzitters en wethouders sigaren bij de burgemeester op de kamer en dronken ze een glas korenwijn. Zij regelden eigenlijk alles samen, als ‘gewoon’ raadslid was je invloed in mijn ogen minimaal. Gelukkig veranderde dat later en nu kun je als raadslid echt het verschil maken.”

ZURE AVOND Ondanks zijn enthousiasme, stelde Van den Born zich voor de verkiezingen in 1990 niet herkiesbaar. Hij wilde aan zijn maatschappelijke carrière werken. In 2002 keerde hij terug in de fractie, nadat hij achter de schermen enkele jaren actief was geweest als fractievolger. ,,In 1998 was ik aanvankelijk gekozen, maar kreeg partijgenoot Adriaan Guldie meer voorkeurstemmen. Dat was een heel zure avond voor mij.” 

In 2002, inmiddels verhuisd van Terschuur naar Barneveld, was het dus wel raak voor Van den Born en keerde hij terug in de raad. Met genoegen kijkt hij terug op de ‘jaren nul’. ,,Een interessante tijd”, herinnert hij zich. ,,De eerste echte groeistappen werden in die periode gezet. Toen ik begon had Barneveld 40.000 inwoners. We groeiden als kool: Harselaar, Voorthuizen, noem maar op. Tegelijk hoorde je toen al de discussie, die je nu ook weer hoort: dat je moet oppassen dat Barneveld geen onderdeel wordt van de Randstad. Maar wel mooi dat ik heb mogen bijdragen aan die beginstappen.”

PIT EN AMBITIE Vlak voor het einde van het decennium, ontmoette Van den Born een vrouw die sindsdien niet meer week van zijn politieke zijde: de huidige wethouder Mijntje Pluimers. ,,Ik vergeet het nooit meer. Het was bij een ledenvergadering van de VVD. Ze was net lid geworden van de VVD. Bij die vergadering voelde ik, en met mij velen: deze dame heeft pit en ambitie, een blijvertje voor de politiek. We hadden gelijk een klik. Daar ontstond een heel bijzondere vriendschap, samen met VVD-fractiegenoot Paul Vos.”

De fractie was hecht. De liberalen leverden een wethouder in de persoon van Gerard van den Hengel en op politiek vlak was het een relatief rustige periode tussen 2010 en 2015. ,,Er gebeurde weleens wat, bijvoorbeeld rond Columbiz Park (het megalomane kantorenproject op Harselaar dat er uiteindelijk niet kwam, maar de gemeente wel vele miljoenen euro’s kostte, red.). Maar dat was het wel zo’n beetje.” Achter de schermen liep het binnen de partij echter een stuk stroever. ,,Vanuit Den Haag was besloten dat onze Barneveldse VVD-afdeling zou opgaan in een grotere regio. Dat zou betekenen dat mensen uit Ede deels zouden bepalen wat hier zou gebeuren. Dat zag ik absoluut niet zitten.” Daarbij speelde mee dat er sprake was van integriteitsproblemen binnen de VVD. ,,Mijntje heeft geprobeerd dat fenomeen van binnenuit de partij te bestrijden. Maar tot veranderingen leidde dat allemaal niet. De partij verliet mij, in feite. Ik had er geen zin meer in.”

NIEUWE PARTIJ Tijdens een diner in de zomer van 2015 in een Italiaans restaurant in Baarn was Van den Born van plan om fractiegenoot Pluimers persoonlijk te vertellen dat hij wilde stoppen met zijn raadswerk. Het gesprek kreeg echter een totaal andere wending. ,,Mijntje zei toen: we kunnen toch ook samen een nieuwe partij beginnen? Ik aarzelde eigenlijk geen moment en zei direct: ‘Gaan we doen!’”

Het fundament voor Lokaal Belang was gelegd. Maar dat zorgde binnen de lokale VVD ook voor een complexe situatie. Er was nog een jaar te gaan binnen de raadstermijn; de partij leverde een wethouder, terwijl VVD-fractieleden Van den Born en Pluimers hadden aangekondigd ná de verkiezingen voor LB aan de slag te gaan. ,,We zeiden toen: we blijven VVD-raadslid en houden ons aan de partijlijn tot aan de verkiezingen. Ons besluit zorgde wel voor interne spanningen. Dat was ook logisch. Uiteindelijk zaten we de termijn gewoon uit en zijn we in 2018 gestart met LB.” Samen kwamen ze overeen dat Pluimers de nieuwe partij zou gaan leiden.

WEERSTAND Van een relatief rustige politieke periode belandden Van den Born en Pluimers met hun nieuwe partij in het oog van een politieke orkaan die Barneveld niet eerder gezien had. Die begon eigenlijk al tijdens de campagne. Waar de verhoudingen met de andere partijen als lid van de VVD nog goed waren, veranderden die tijdens die campagne radicaal. ,,Collega-politici keken ons ineens met de nek aan”, herinnert Van den Born zich. ,,We snapten er niets van. Het was verschrikkelijk. Er is in die tijd héél veel gebeurd. Ik wil het woord ‘haat’ niet gebruiken, maar we voelden zóveel weerstand dat het soms eng was. Kijk, Mijntje is een heel goed debater en een flitsende vertoning. Wij boezemden angst in: we waren nieuw, maar wisten tegelijk precies hoe de hazen in de raad liepen. Dat uitte zich in ongekende aanvallen in onze richting.” Van den Born is wel zo zelfbewust om aan te geven dat LB de confrontatie met de anderen ook vaak zelf opzocht. ,,Natuurlijk; het leverde ook aandacht op. Maar het is ons steeds om de inhoud gegaan.”

Een hectische campagne leidde tot een klinkende verkiezingszege voor LB. Niet eerder kwam een nieuwe partij met vier zetels de Barneveldse raad in. In zetelaantal waren de verkiezingen in 2022 nog succesvoller. ,,Maar de eerste keer was ‘t mooist, een droom. We hadden gehoopt op één, misschien twee zetels. Ook bij de andere partijen leidde het tot totale verbijstering. Vrijwel niemand feliciteerde ons. De verkiezingsbijeenkomst in het Schaffelaartheater viel gewoon dood toen de uitslag bekend werd. Het podium werd afgebroken, iedereen droop af en wij waren met een clubje aan het feestvieren.”

ZANDCRISIS De toon was gezet voor de vier jaren die volgden. De onderlinge onvrede nam enorme proporties aan, bijvoorbeeld gedurende de beruchte zandcrisis: de bestuurlijke rel die ontstond na een uitzending van tv-programma Zembla over vermeende giftige stoffen in toegepast zand onder Barneveldse woonwijken. Tot afgrijzen van de rest van hun collega’s stelde LB zich zeer kritisch op, onder meer door het stellen van een karrenvracht aan schriftelijke vragen aan het college. Volgens tegenstanders was het Pluimers er puur om te doen om de wethouders van de andere partijen in een kwaad daglicht te stellen. ,,Mijntje kreeg het toen zeer zwaar voor de kiezen, van alle kanten. Ik was in die tijd vooral een steun en klankbord voor haar. Wij vonden gewoon dat hier echt iets niet goed was gegaan en bleven volhouden dat wat ons betreft de onderste steen boven moest komen, waar de andere partijen de boel het liefst wilden ‘downplayen’. Gelukkig kregen we in die periode ongelooflijk veel steunbetuigingen van inwoners. Dat motiveerde wel om door te gaan.”

Met de herindeling met Scherpenzeel diende zich de volgende rel rond LB aan. Dat vond als enige Barneveldse fractie dat Scherpenzeel zelfstandig kon blijven, omdat het draagvlak bij die gemeente ontbrak om samen te gaan met Barneveld. ,,We vonden het onrechtvaardig dat de provincie Gelderland die fusie doorzette, terwijl Scherpenzeel zelf niet wilde.” De situatie kwam begin 2021 tot een climax tijdens een raadsvergadering, waarin LB het voorstel deed om een verslag van een besloten Barneveldse raadsbijeenkomst openbaar te maken, waarvan eerder was afgesproken dat die geheim zou blijven.

WOEDE Bij die vergadering stond niet Pluimers maar Van den Born voor het figuurlijke vuurpeloton. ,,Ik bood haar aan om dat debat te doen. Zij had het al zo vaak heel zwaar gehad en ik voelde wel aan dat het wel eens hectisch kon worden.” En dat werd het ook. ,,Dat debat vergeet ik nooit meer. Het was coronatijd, een digitale vergadering dus. Het leek wel alsof alle woede van de jaren ervoor in dat debat aan de oppervlakte kwam.” Van alle kanten kreeg zijn partij verwijten. ,,Raadsleden ervoeren ons voorstel als een persoonlijke aanval, wat het echt niet was. Een van de fractievoorzitters noemde mij ‘niet integer’. Dat deed pijn en ik heb er nog lang last van gehad.” Uiteindelijk besloot minister Ollongren dat Scherpenzeel inderdaad zelfstandig zou blijven. ,,Voor ons wel prettig, zeker omdat zij in haar besluit precies de argumenten noemde waar Mijntje vanaf het begin op hamerde.”

Terugkijkend denkt Van den Born dat het op dat moment misschien wel goed was dat de collega-politici in die vergadering hun zegje hadden kunnen doen. ,,Het was pijnlijk, maar alle frustratie was eruit. Gek genoeg verbeterden de verhoudingen na die vergadering best wel snel. Misschien speelde wel mee dat de andere partijen - net als wij overigens - ook wel aanvoelden dat wij zouden blijven groeien. Ze wisten zich er niet goed raad mee.” Niet lang na dat debat wisselden SGP en CU van fractievoorzitter. ,,Voor ons was dat een prettige ontwikkeling. Met de aanstelling van SGP’er Jan Top en CU’er Henk Wiesenekker werden de verhoudingen met de collega’s weer beter en na afloop van de raadsvergaderingen wilde men weer met ons napraten. Het gaat nu goed; daar ben ik ontzettend blij mee. Er zijn politieke verschillen, maar het debat gaat weer waarover het hoort te gaan. Wat dat betreft vertrek ik als een tevreden mens.”

NIEUWE ZEGE Uiteindelijk leidde dit alles in maart 2022 tot een tweede verkiezingszege voor LB: zeven zetels. ,,Fantastisch, maar de eerste was mooier.” Dat Van den Born nog aan die verkiezingen zou deelnemen, was niet vanzelfsprekend. ,,Eigenlijk voelde ik wel dat mijn politieke houdbaarheidsdatum was overschreden. Aan de andere kant kon ik het niet maken om LB achter te laten met een weliswaar zeer gemotiveerde, maar ook grotendeels onervaren fractie. Toen heb ik tegen Mijntje gezegd: ik blijf aan het roer staan als jij wethouder wordt. Ze moest er wel rekening mee houden dat ik halverwege de termijn zou kunnen stoppen. En nu er zakelijk nieuwe uitdagingen op mijn pad komen, is dat moment nu gekomen.”

Van den Born blijft weliswaar actief achter de schermen voor de partij, maar verwacht - nu hij stopt - tegelijk wat meer tijd voor zichzelf over te houden. Daar kijkt hij erg naar uit. ,,Voor mijn werk reis ik veel. Dan is het ook weleens fijn als je niet direct als de wiedeweerga naar huis moet voor een commissievergadering. Ik heb een enorm fijne groep vrienden; zij zijn heel blij dat ik stop. En weet je: 22 jaar heb ik het mooie raadswerk mogen doen. Het is wel goed zo.”

Artikel uit de Barneveldse Krant 30 september 2023
https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/politiek/965174/na-22-jaar-afscheid-van-de-gemeenteraad-eerste-verkiezingszeg

Lees verder

"Uit de raad" - 27 september 2023

28-09-2023

Na tweeëntwintig jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd…. Boudewijn de Groot zong het in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Dezelfde eeuw waarin Jan Willem van den Born voor het eerst werd beëdigd door locoburgemeester David van Boven, in 1989 om precies te zijn. Na tweeëntwintig jaren raadslidmaatschap (inderdaad niet aaneengesloten zoals de snelle rekenaars al hebben ontdekt), nam hij woensdag 27 september afscheid van de gemeenteraad van Barneveld. En zoals het lied van de Groot verder gaat; hij heeft nog wel wat mooie idealen, wie ze hebben wil die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Eigenlijk zijn die idealen gevat in de US Declaration of Independence; Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Het recht op het leven, vrijheid en het recht op het nastreven van geluk. Maar voordat dit afscheid kon plaatsvinden moest er eerst nog vergaderd worden door de dames en heren raadsleden.

In de vorige vergadering was er afscheid genomen van griffier Bakker. Op deze vergadering kon zijn opvolger worden aangewezen. Marlies Bongers gaat op interimbasis deze taak vervullen. Toen ook de rekenkamer was ingesteld en de onderzoekscommissie naar de geloofsbrieven van Ingrid Lether (beoogd nieuw raadslid voor Lokaal Belang) was goedgekeurd kon het meer politieke deel van de avond worden behandeld.
Te beginnen met de Flying Bikes. De fietscrossclub vertrekt uit Kootwijkerbroek om een paar kilometer verderop door te gaan met waar ze heel goed in zijn: hard fietsen op een hobbelige baan. Daarover, en trouwens over de hele verhuizing, was geen discussie. Het ging om wat er achterbleef. De raad heeft lange tijd geleden bepaald dat het te verlaten terrein € 560.000,- moet opbrengen. Dat is op zich goed mogelijk, maar de Kootwijkerbroekse gemeenschap heeft mooie plannen met deze locatie zo middenin het centrum. Plannen die misschien niet leiden tot een maximale opbrengst. In de commissievergadering twee weken geleden sprak Wethouder Pluimers over de ambitie om € 560.000,- te genereren met de grond. Ho, ho, zei de raad. Het gaat niet over ambitie, het gaat over een afspraak. De Wethouder schonk klare wijn. De grond gaat €560.000,- opbrengen. Dat was wat de raad wilde horen en daar kan iedereen nu verder mee.

Hierna bestemmingsplan Postweg in De Glind. Er komt, op het oude voetbalveld, een wijk die door de toekomstige bewoners zelf ontwikkeld wordt. Dat is een vrij unieke constructie in de gemeente, maar dat kan wel eens een mooi instrument voor de toekomst worden. Het debat ging uiteindelijk vooral over het feit of deze nieuwe wijk de bestaande reguliere bouwplannen niet zou doorkruisen. De wethouder was hier net zo duidelijk over als hij ook twee weken eerder al was geweest. Dit project gaat geen effect hebben op de gefaseerde groei van De Glind. De Glind gaat dus een nieuwe wijk krijgen met een nadrukkelijke focus op ecologisch verantwoord leven en daarnaast kan De Glind groei tegemoetzien door gefaseerde bouw in, of grenzend aan, de dorpskern.

Als laatste bestemmingsplan De Lanen Oost in Barneveld. Een logische uitbreiding op een even zo logische plek. Hoewel, er heeft wel een enorm traject aan onderhandelingen aan ten grondslag gelegen. Maar daar ging het deze avond niet over. Christen Unie, Pro98 en het CDA dienden een motie in waarin zij vroegen nu alvast te anticiperen op (uitbreiding van) een nog te bouwen school door hier grond voor te reserveren. Ervaring leert namelijk dat in een nieuwe wijk na een kleine tien jaar de school te klein is, vaak is er dan geen of beperkte ruimte rondom de school om dit probleem op te lossen. Hoewel Lokaal Belang sympathie en begrip zei te hebben voor de motie wierpen zei, bij monde van Gert Hein Kevelam, bezwaren op tegen dit alles. Geld is een schaars goed, dat weet de Barneveldse gemeenteraad steeds beter. Met dit in het achterhoofd wilde Lokaal Belang weten wat de financiële consequenties zijn van deze motie. Die was op de korte termijn niet te geven, maar zeer zeker wel aanwezig. Grond jaren reserveren om een toekomstig probleem te tackelen gaat iets doen met de betaalbaarheid van de wijk, zo sprak de wethouder. Toen ook SGP haar bedenkingen had bij de motie werd deze voor dit moment teruggetrokken. Later zal er opnieuw naar gekeken kunnen worden.

Toen was het tijd voor toespraken en bitterballen. En ook voor een onderscheiding. Jan Willem van den Born ontving het gemeentewapen in goud wat hem werd opgespeld door de burgemeester. Wij nemen afscheid van één van de langstzittende raadsleden uit de geschiedenis van de Barneveldse Gemeenteraad, zo sprak hij. Hoewel “langstzittende” een rare term is om Jan Willem te beschrijven. Zitten doet hij eigenlijk zelden. Hij beweegt voortdurend, praat, lacht, eet en drinkt goede wijn. En vooral, hij is bezig met dat waar hij in gelooft, op vrijwel continue basis: het mooier maken van de gemeente Barneveld. Een verdiende onderscheiding derhalve. Rond middernacht waren de hapjes op en verdween Jan Willem in de Barneveldse nacht, zacht zingend: “Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn de goede raadsherinneringen, die neem ik mee zolang ik verder leef”.   

De volgende raadsvergadering is woensdag 25 oktober. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande informatiebijeenkomsten Hoe gaan wij om met de wolf?

19-09-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande informatiebijeenkomsten “Hoe gaan wij om met de wolf?”

Lokaal Belang is benaderd door verontruste dierenhouders die wonen aan de oostgrens van onze gemeente. Daarnaast heeft Lokaal Belang kennis genomen van informatiebijeenkomsten geïnitieerd door de provincie Gelderland. Onder andere in de gemeenten Ermelo en Nunspeet organiseert de provincie informatiebijeenkomsten.

Lokaal Belang acht het belangrijk dat de dierenhouders in de gemeente Barneveld op de hoogte worden gesteld op een zelfde wijze als in aangrenzende gemeenten. Temeer daar er aangrenzend aan de oostzijde van onze gemeente al meerdere incidenten met wolven zijn gemeld. Op een afstand van nog geen vijf kilometer van onze gemeentegrens zijn in de afgelopen weken al zo’n dertig schapen gedood waarbij de wolf de meest voor de hand liggende oorzaak is. Op zo’n vijftien kilometer afstand van de gemeentegrens zijn er in de afgelopen weken twee pony’s gedood met dezelfde vermoedelijke dader.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Deelt het college de mening van Lokaal Belang dat goede voorlichting een eerste stap is vanuit de overheid, wanneer burgers terechte zorgen hebben over problemen in hun leefomgeving?
 2. Deelt het college de mening van Lokaal Belang dat de overlast en schade door wolven toeneemt?
 3. Is het college op de hoogte van de door de provincie georganiseerde bijeenkomsten?
 4. Is het college bereid in samenwerking met de provincie ook een bijeenkomst in Barneveld (bij voorkeur in de omgeving Garderen, Kootwijk) te organiseren?
 5. Zo ja, kan het college initiatief nemen richting provincie om te komen tot een informatiebijeenkomst?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Marleen Blankenburgh- in 't Anker


Barneveld, 19 september 2023

Lees verder

Persbericht LB: Ingrid Lether nieuwe raadslid Lokaal Belang

08-09-2023

Ingrid Lether nieuwe raadslid Lokaal Belang
De fractie van Lokaal Belang is verheugd dat Ingrid Lether, thans raadscommissielid in de gemeenteraad, gekozen heeft raadslid te willen worden. Daarmee zal zij de zetel innemen die vrijkomt door het vertrek van Jan Willem van den Born uit de gemeenteraad.

Ingrid Lether is geboren in Den Haag en opgegroeid in Den Briel en sinds 1993 met haar echtgenoot woonachtig in Voorthuizen. Zij is als biologe afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij 10 jaar gewerkt bij verschillende farmaceutische bedrijven en de laatste 20 jaar van haar werkzame jaren bij een gezondheidsfonds. Daar was zij verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste wetenschappelijke projecten. Vervolgens heeft zij deel uitgemaakt van het burgerforum van de RES (Regionale Energie Strategie). Als raadscommissielid heeft Ingrid momenteel de portefeuilles: duurzaamheid en milieu, landbouw, dierenwelzijn en groen en openbare ruimte. Als biologe liggen haar specifieke interesses mede op het vlak van gezondheid, de microscopische wereld, biodiversiteit en klimaatproblematiek.

Ingrid Lether: “Alles in het leven is met elkaar verweven. Er bestaat een wisselwerking tussen stikstof, fijnstof, verdroging, de opwarming van de aarde en de weerslag die dat heeft op de rest van het leven. Daarom is het zo belangrijk dat de politiek zich daar bewust van is en daar naar handelt. De wereld en de natuur kunnen prima zonder de mens, maar de mens kan niet zonder natuur. Ik heb er zin in om mijn rol binnen de fractie van Lokaal Belang als raadslid te kunnen gaan vervolgen”.

Paul Overgaauw, bestuursvoorzitter Vereniging Lokaal Belang: “Met Ingrid Lether als raadslid wordt de gemeenteraad een natuurkenner en liefhebber rijker. Zeker in deze tijd waarin klimaat- natuur- en gezondheidsvraagstukken nadrukkelijk op de agenda staan, een waardevolle aanvulling. Namens het bestuur wens ik haar veel succes.”

Gert Hein Kevelam, fractievoorzitter Lokaal Belang: “Wij kennen Ingrid al als raadscommissielid en haar krachtige en inhoudelijke kennis op haar dossiers. Ik ben verheugd dat zij haar rol in de fractie kan gaan uitbreiden en zie uit naar mooie bijdragen in de raad. Vanuit de fractie zijn wij verheugd over haar besluit en wensen haar veel succes.”

Benoeming en beëdiging van Ingrid Lether als raadslid namens de fractie van Lokaal Belang wordt beoogd in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 25 oktober a.s. Hierna zal de fractie definitief besluiten over de portefeuilleverdeling. Tevens zal de fractie zich beraden over nieuwe raadscommissieleden om de fractie uit te breiden.

 

Foto: Pauw Media

Lees verder

Persbericht LB: Nieuwe (vice)fractievoorzitter Lokaal Belang

30-08-2023


Nieuwe leiding fractie Lokaal Belang
De fractie van Lokaal Belang heeft Gert Hein Kevelam benoemd tot haar nieuwe fractievoorzitter. Gert Hein volgt hiermee Jan Willem van den Born op die eerder deze week bekend maakte te stoppen als raadslid en daardoor ook als fractievoorzitter.

Gert Hein Kevelam is sinds het oprichtingsjaar 2016 betrokken bij Lokaal Belang. Hij was campagneleider bij beide verkiezingen, in 2018 en 2022, waarbij Lokaal Belang klinkende overwinningen boekte. Sinds 2019 is Kevelam raadslid en sinds 2022 ook vicefractievoorzitter. Zijn portefeuilles zijn thans gericht op ruimtelijke ordening en financiën.

Gert Hein Kevelam is geboren en getogen in Garderen, is getrouwd en vader van drie volwassen dochters. Voor zijn politieke carrière was hij zeer actief in het Garderense verenigingsleven. Zo was hij tien jaar voorzitter van de plaatselijke Oranjevereniging en 5 jaar voorzitter van voetbalvereniging Veluwse Boys. Hij is ook één van de initiatiefnemers van cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’, waar hij nu nog voorzitter van is. In het dagelijks leven is Gert Hein werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie.

Gert Hein Kevelam: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de fractie in mij heeft gesteld. Het zijn grote schoenen die gevuld moet worden. Jan Willem van den Born was 22 jaar raadslid en was met zijn ervaring en enthousiasme een geweldige teamleider voor ons als fractie. Jan Willem en Mijntje Pluimers hebben Lokaal Belang opgericht en zijn de stuwende kracht geweest achter het succes van de partij. Nu Mijntje als wethouder en Jan Willem vanwege niet te combineren werkzaamheden wat op afstand van de fractie komen te staan, geven zij iets van “hun kind” door. Dit voelt als een grote verantwoordelijkheid. Maar met het sterke team, wat Lokaal Belang gebleken is te zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat we het goed kunnen doen. Uitgangspunten veranderen niet. Het gaat allemaal om proberen het beste te doen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners. Wij willen koesteren wat van waarde is, waarbij wij midden in de samenleving staan en een open en transparant bestuur voorstaan.”

Kevelam laat een vacature van vicefractievoorzitter achter. De fractie van Lokaal Belang heeft hierin Marleen Blankenburgh als haar nieuwe vicefractievoorzitter benoemd. Marleen is vanaf de oprichting in 2016 betrokken bij Lokaal Belang en sinds 2018 raadslid. Haar portefeuilles richten zich met name op verkeer en vervoer, onderwijs en duurzaamheid. Zij is woonachtig in Barneveld, getrouwd en heeft drie volwassen dochters. Naast haar politieke carrière is zij betrokken bij de samenleving en is zij actief geweest met allerlei soorten vrijwilligerswerk zoals binnen wijkplatform Veller/zuid III en gymvereniging Doves. Zij heeft een achtergrond in de sector toerisme en recreatie.

Blankenburgh: “Ik ben vereerd en dankbaar dat ik door de fractie ben benoemd als vicefractievoorzitter. Ik wil graag bijdragen aan de dagelijkse leiding van de fractie en de fractie als geheel. We zijn een sterk en fijn team, en ik ben blij daar onderdeel van te zijn. Samen met Gert Hein en de rest van de fractie gaan we door op de ingezette koers.”

De fractie en het bestuur van Lokaal Belang spreekt het vertrouwen uit in Kevelam en Blankenburgh. Samen met de rest van de fractie van goed ingewerkte en talentvolle raadsleden, een commissieraadslid en een fractievolger, kan er verder gebouwd worden aan de partij in het belang van alle inwoners van de gemeente Barneveld.

Foto's: Pauw Media

Lees verder

Jan Willem van den Born gaat stoppen als raadslid en fractievoorzitter van LB

29-08-2023

Jan Willem heeft te kennen gegeven dat hij zijn raadslidmaatschap op korte termijn gaat beëindigen. Wij begrijpen heel goed zijn keuze, maar zullen hem, zijn inbreng en ervaring zeker gaan missen.
Wij bedanken hem dan ook voor alles wat hij voor onze partij Lokaal Belang en de gemeente Barneveld in die vele jaren als raadslid heeft mogen betekenen. We zijn daarnaast blij dat hij zich actief zal blijven inzetten als bestuurslid.


►Lees hieronder de brief van Jan Willem waarin hij zijn vertrek uit de raad aankondigt:

 

Barneveld, 29 augustus 2023

Er zijn geen ideale recepten om het afscheid uit de gemeenteraad aan te kondigen. Komen is vaak moeilijk, maar vertrekken nog veel moeilijker.

Toch heb ik tijdens het zomerreces het besluit genomen om mijn raadslidmaatschap, en daarmee ook mijn fractievoorzitterschap, te beëindigen. Daarom zal de raadsvergadering van 27 september a.s. mijn laatste als raadslid zijn. De belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat er zakelijke uitdagingen op mijn pad gekomen zijn die niet meer te combineren zijn met het raadswerk. Het raadslidmaatschap is een eervolle functie waarvoor je de volle 100% moet kunnen geven. Dat ben je als raadslid aan je kiezers en aan je partij verplicht. En wanneer je weet dat je daartoe binnenkort niet meer in staat bent, moet je voor jezelf een keuze maken. Na lang wikken en wegen heb ik voor mijzelf deze keuze gemaakt. Daarnaast ben ik al 22 jaar gemeenteraadslid in onze mooie gemeente. Wat dat betreft is het ook mooi geweest en wordt het tijd om ruimte te maken voor iemand anders. De fractie zal binnenkort bekend maken wie mij als fractievoorzitter en als raadslid gaan opvolgen.

Bijna had ik dit besluit jaren eerder genomen, ware het niet dat Mijntje mij 8 jaar geleden tijdens een etentje de vraag stelde of ik interesse had om samen met haar een nieuwe partij op te gaan richten. Wat volgde waren jaren van hard werken aan een nieuwe, prachtige lokale partij; Lokaal Belang, onze partij. Het resultaat mag er wezen. Bij de laatste verkiezingen werd Lokaal Belang de 2e partij van Barneveld, met 7 zetels in de gemeenteraad en een plek in het college. Wat dat betreft vertrek ik vol trots en voldoening. Trots op onze fractie met zoveel ervaring en zoveel nieuw talent. Trots op Mijntje Pluimers als wethouder namens Lokaal Belang en ook op de wethouders van SGP en CU, Bennie Wijnne, Jolanda de Heer en Wim Oosterwijk.  Ik zie hoe ontzettend hard er gewerkt wordt door dit sterke team om onze gemeente door de woelige baren van de huidige tijd te loodsen. En met voldoening door de goede samenwerking met mijn collega -raadsleden en raadscommissieleden van zowel coalitie als oppositie.

Ik kijk terug op een bijzonder mooie tijd als raadslid. De gemeenteraad is namelijk de plek waar het gebeurt. Waar het verschil wordt gemaakt. Waar keuzes worden gemaakt die van invloed zijn op het leven van onze inwoners. En om daar de laatste jaren namens Lokaal Belang deel van te hebben mogen uitgemaakt, beschouw ik als een grote eer.

Ik verlaat de gemeenteraad wel, maar de politiek niet helemaal. Als bestuurslid van de vereniging Lokaal Belang ga ik samen met mijn medebestuursleden en het grote LB-team hard werken aan een klinkende verkiezingsoverwinning in 2026.

Ik ben nogal wat dank verschuldigd. Maar deze woorden van dank volgen later uitgebreid bij mijn echte afscheid, 27 september a.s.


Met vriendelijke groet,

Jan Willem van den Born
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande huisvestingsproblematiek Floralia bouwteams

06-07-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de huisvestingsproblematiek van de aan de Floraliavereniging Voorthuizen deelnemende bouwgroepen/teams.

Deze deelnemers kampen met een toenemende afname van beschikbare bouwlocaties door o.a. het functieveranderingsbeleid waardoor meerdere bouwlocaties vervallen in verband met de verkoop van sloopmeters. Sinds februari 2022 heeft een aantal bouwgroepen tijdelijk onderdak gevonden op het terrein van de Oranjevereniging in Voorthuizen. Hier is voor het plaatsen van een loods een tijdelijke gedoogvergunning verleend. Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het feit dat deze gedoogvergunning in mei 2024 verloopt. Gezien het feit dat de verhuizing van de Oranjevereniging op dat moment nog niet gerealiseerd zal zijn is men dringend op zoek naar een alternatief voor de (momenteel) 4 à 5 bouwgroepen. Zonder deze deelnemende bouwgroepen is het evenement gedoemd te eindigen.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat dit evenement, dat dit jaar haar 90e editie beleeft, kan blijven voortbestaan. Het zorgt voor cohesie in de diverse deelnemende wijken en is tevens een goede promotie voor het dorp Voorthuizen en de gemeente Barneveld gezien de bezoekersaantallen (ca. 20.000 per editie) en de publiciteit rondom het corso. Daarnaast staat het evenement sinds 2021 op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco. Tijdens een overleg met een aantal bestuursleden van de Floraliavereniging kwam een 3-tal mogelijke locaties ter sprake die (nu nog) in het bezit zijn van de gemeente Barneveld. Er is momenteel ruimte beschikbaar op de parkeerplaats achter het oude dorpshuis (’t Trefpunt), een andere optie zou kunnen zijn om gebruik te maken van een deel van de parkeerplaats op het oude Spirit terrein aan de Overhorsterweg en als laatste optie kwam het MOB-complex aan de Garderbroekerweg ter sprake.

Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Is het college op de hoogte van de aflopende gedoogvergunning voor de loods op de huidige plek?
 2. Zo ja, in hoeverre kan en wil de gemeente medewerking verlenen aan een mogelijke verlenging van deze vergunning op een andere locatie?
 3. Is er een mogelijkheid ruimte zoals hierboven gesteld beschikbaar te stellen zodat de bouwgroepen met de te verplaatsen loods of tenten voor het komende corso-seizoen aan de gang kunnen?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat het college hier haar medewerking aan verleend, is het college daartoe bereid? En wil het college de Floraliavereniging dan zo spoedig mogelijk informeren?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mona Tamaela
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 6 juli 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 5 juli 2023

06-07-2023

Zo’n laatste raadsvergadering voor het zomerreces wil nog wel eens een vergaarbak worden van allerlei onderwerpen die nog snel even geregeld moeten worden. De agenda gaf deze keer een ander beeld. Twee bestemmingsplannen, Locatie Asielzoekerscentrum (AZC) en het Groeidocument Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley (RPLG).

Eén van de mooiste momenten van de avond vond al vroeg na de gong plaats. Het onderwerp was de locatiekeuze voor het AZC. Omdat de Burgemeester ook portefeuillehouder is van (een deel van) het onderwerp gaf hij de voorzittershamer over aan de nestor van de raad. Hierdoor kwam raadslid Knapen (de nestor van de raad) na een maandenlange periode van ziekte op mooie wijze terug in de raad. Dat liet niemand onberoerd.

Het onderwerp zelf vroeg twee uur van de tijd van de geachte aanwezigen. Belangrijkste discussie ging over een amendement (een dwingende aanwijzing) van SGP, Lokaal Belang en Burger Initiatief. Er is contractueel afgesproken dat de periode dat het AZC gevestigd gaat worden aan de Nijkerkerweg maximaal 10 jaar betreft, behalve als een toekomstig college over acht jaar anders beslist. Het amendement van de genoemde partijen ziet erop dat deze periode maximaal tien jaar is en niet verlengd kan worden. Met als argument; Een AZC in jouw buurt kan als belastend ervaren worden, dus over tien jaar is een andere buurt aan de beurt (als er dan nog steeds behoefte is aan een AZC). Enkele partijen vonden dit wat al te stellig en zouden de beslissing liever over laten aan de toekomstige raad. Het amendement werd aangenomen, waardoor tien jaar dus tien jaar is.

Er kwamen nog enkele moties en een amendement van de VVD langs die het niet haalden onder andere vanwege onmogelijkheid in de uitvoering. Ook was het, niet voor het eerst de laatste tijd, lastig om feit en fictie te scheiden voor de liberalen, hetgeen de moties niet geloofwaardiger maakte. Verlichting van de fietspaden rondom het AZC, ook een VVD-motie, werd - op PRO98 na - unaniem gesteund. 

Het bestemmingsplan Walhuisweg begon ruim een uur later dan gepland. De eerdergenoemde Knapen wist met kindertekeningen aan te tonen dat een kerk een spits heeft. Een spits die volgens de Provincie niet geplaatst kan worden op de nieuw te bouwen kerk omdat dit ten koste gaat van 22 minuten wind in de wieken van de Puurveense molen (mind you; per jaar!). Dit vonden de Staatkundig Gereformeerden, en met hen Lokaal Belang, ChristenUnie en Burger Initiatief, wat al te gortig. Hun amendement zei, in zeer juridische taal, dat er gewoon een torentje op de kerk moet worden toegestaan.  Lokaal Belang haalde, bij monde van raadslid Kevelam, nog een rijtje toezeggingen op bij de wethouder die ervoor gaan zorgen dat er tegenover 3 te kappen bomen tien nieuwe bomen terugkomen. Bovendien zegde de wethouder toe dat hij zich in wilde zetten om lelijke knot van enkele elzen te voorkomen.

Het RPLG is een document dat ervoor moet zorgen dat de juiste keuzes gemaakt gaan worden in het landelijk gebied van Foodvalley. Er gaat in de komende jaren nogal wat gebeuren in dit gebied, waar de agenda van de landelijke overheid soms op gespannen voet staat met de visie van de betreffende gemeentes. Lokaal Belang bracht, samen met Pro’98, een motie in die ervoor moest zorgen dat de bodem (grond en water) de start van alles zou moeten zijn. Zonder goede bodem geen goed leefklimaat, maar ook geen goede basis voor de landbouw of welke andere sector dan ook. De motie haalde het niet. Het RPLG was voor de lokaal sterk in de landbouw gewortelde partijen SGP, CU, CDA en VVD het moment om de nodige amendementen in te dienen met betrekking tot de agrarische sector. Deze amendementen haalden allen een meerderheid niet in de laatste plaats vanwege de brede steun van de genoemde vier partijen. Het betreft een groeidocument, de volgende versie zal weer even gretig gelezen en geamendeerd worden.

Het einde van de avond was ingeruimd voor het afscheid van griffier Iede Bakker. Vijf jaar lang diende hij de Barneveldse zaak door de raadsleden (en ook het college) bij te staan in hun werk en het smeermiddel te zijn tussen raad en coalitie. Hij gaat zijn carrière vervolgen in Den Haag bij de Kiesraad. Mooie woorden vielen hem ten deel. Dat hij hard had gewerkt werd gemeld, maar wisten we al. Dat hij zangles had gehad van Pearl Jozefzoon was nieuwe informatie. Ook dat het Urker Mannenkoor vele verschijningsvormen kent was niet bij iedereen bekend. Het koor met de naam “Hallelujah” was het koor waar Bakker ooit zong. Waardoor “Soli Deo Gloria”, “Eiland Urk” “Siloam” en “Oud Hallelujah” toch wat daalden in aanzien deze avond. Om maar te zwijgen van “Adoramus” en ”Excelsior” die ook vrouwen toelaten tot de edele zangkunst.

 

Lees verder

"Uit de raad" - 28 juni 2023

29-06-2023

Twee keer per jaar is er een raadsvergadering met een bijzonder karakter; in het voorjaar is dat de vergadering voor de Kadernota, in het najaar is dat de begrotingsvergadering. Bij de kadernota presenteert het college een stuk waarin zij een raamwerk maakt waarbinnen zij hun plannen willen gaan uitvoeren. Het is bij deze vergadering voor raadsfracties (partijen) mogelijk extra kaders mee te geven of voorgestelde kaders bij te sturen. Bij de begrotingsvergadering volgt er dan een financiële uitwerking van de gestelde kaders. Op 28 juni stond de Kadernota op de rol.

Vanuit de oppositie was de kritiek niet mals over het onderliggende stuk. Er staan helemaal geen kaders in, er is geen toekomstvisie en het leest ook nog eens slecht, waren de meest gehoorde klachten. Valt wel mee hoor, zeiden de coalitiepartijen in koor. Er wordt duidelijk voorgesorteerd op de toekomst en we zijn ontzettend blij met het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Eindelijk, en voor het eerst, zet een college eens op een rij wat er de komende jaren aan plannen liggen en wat die gaan kosten. Zie hier de tegenstelling tussen de beide groepen in de raad. En hoe hard er ook geroepen werd “we moeten het samen doen”, deze tegenstelling bleef de avond domineren.

De wethouder financiën sprak de kaderloosheid tegen: “Mijn kader is dat ik eerst alles wil doen wat in de afgelopen jaren is blijven liggen. We hebben een stuwmeer aan aangenomen plannen  die nog niet uitgevoerd zijn vanwege onder andere capaciteitstekort of andere onvoorziene omstandigheden. Dus oud voor nieuw.” “Bovendien”, zo stelde van den Born van Lokaal Belang, “staat het elke partij vrij om in te brengen wat zij wil betreffende deze Kadernota. Vervolgens gaan we wel stemmen of we het een goed idee vinden.” Dat gebeurde, ruim dertig moties (een belangrijke aanbeveling) passeerden deze avond de revue.

Lokaal Belang haalde de diep gekoesterde wens van afschaffing van de hondenbelasting nog maar eens van stal (standpunt: Hondenbelasting is oneerlijk want er is ook geen kattenbelasting of paardenbelasting, bovendien is er geen relatie tussen de inkomsten en uitgaven aan honden). Uiteindelijk spitste de discussie zich toe tot de vraag of hondenpoep viezer is dan kattenkak. En dat nog voor het avonddiner… De motie werd aangehouden tot er meer bekend is over financiële gevolgen van afschaffing. Zo was er nog een rijtje niet aangenomen moties. Meest opvallende (of eigenlijk op één na meest opvallend, waarover verderop meer) was de motie voor oproep tot collegesteun voor een sporthal in Kootwijkerbroek. SGP en Lokaal Belang waren niet erg te spreken over de antwoorden van insprekers, in de voorafgaande week, op de vraag of Kootwijkerbroek zelf ook nog plannen had om het gat van zo’n drieënhalf miljoen te helpen dichten. Het waren dan ook deze twee partijen die tegen de motie stemden, waarmee deze verworpen werd.

Wel werd een motie aangenomen om de overlast van houtstook tijdens een RIVM stookalert te bestrijden. Pro’98, Lokaal Belang, Christen Unie en SGP dienden de motie in. Hiermee was de motie eigenlijk al binnen, uiteindelijk vond alleen VVD het geen goed idee hier regels voor op te stellen. Op voorspraak van Lokaal Belang, Christen Unie en SGP gaat er ook strenger gekeken worden naar het verkeer in het winkelgebied van Barneveld. Er is een verbod, maar (elektrische) fietsen, scooters en bezorgbusjes lappen dit verbod geregeld aan hun laars. Optreden hier tegen, zo stelde de motie. Verder kan er, dankzij moties,  straks ook compost opgehaald worden in de andere dorpen, mag je zonnepanelen in je achtertuin leggen, komen er knarrenhofjes, gaat de giftendrempel voor bijstandsgerechtigden omhoog en volgt er dit jaar ook een impuls armoedebeleid.

Omdat er in de afgelopen weken alarmerende berichten over de onbetaalbaarheid van diverse plannen vanaf Raadhuisplein 2 richting de inwoners van Barneveld werden uitgestort, moest Wethouder Financiën hier toch wat duiding aan geven. Er is geen reden tot paniek, zo sprak hij, maar we moeten er wel rekening mee houden dat niet alles wat we ons voor hebben genomen ook daadwerkelijk kan. Dit blijkt uit het eerder genoemde MIP. Nu we alles op een rijtje hebben, blijkt dat we als raad en college erg goed zijn in het maken van goede plannen, de financiële haalbaarheid is hier wat bij op de achtergrond geraakt. In dit kader diende Lokaal Belang samen met Christen Unie een motie in die vroeg aan het college om eens een scenario te maken waarin we niet in 2040 op 85.000 inwoners uitkomen, maar in 2050. Gaat dat financieel veel lucht geven? Is dat op andere vlakken beter of slechter? De motie werd aangenomen door steun van SGP, de oppositiepartijen zagen niets in dit uitzoekwerk.

De meest opvallende motie werd als laatste ingediend. De voltallige oppositie vond de kadernota zodanig onduidelijk in keuzes dat zij deze wenste af te keuren. De coalitiepartijen konden hier niet in meegaan zodat deze motie werd verworpen en de Kadernota dus aangenomen.

Rond half zeven was er nieuwe haring met uitjes gepresenteerd, als dessert was er bosbessenijs. Gelukkig zat bovengenoemde discussies tussen deze twee gerechten in, zodat er tijd genoeg was om beide smaken niet te laten mengen.


De volgende raadsvergadering is woensdag 5 juli. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Lokaal Belang over de Kadernota: Doen wat je belooft!

22-06-2023


Doen wat je belooft!

Het is alweer een jaar geleden dat het nieuwe college van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het licht zag. Een college waar Lokaal Belang trots op is. Daarbij is ook een belofte gedaan aan onze inwoners.  Namelijk dat wij ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam het beleid voor de komende vier jaar zullen vormgeven. Daarom heeft het akkoord ook deze naam gekregen.

Nu zijn we een jaar verder. Een jaar waarin ontzettend veel gebeurd is. Oorlog in Oekraïne, een mega-inflatie en hoge energieprijzen. En een jaar waarin wederom duidelijk werd dat klimaatverandering wereldwijd doorzet. Vraagstukken waar wij direct en indirect allemaal mee te maken hebben. Dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het schip koers houdt op de woelige baren en te doen wat je beloofd hebt. Namelijk te werken aan een ondernemende, betrouwbare en zorgzame gemeente. Zomaar een paar voorbeelden:  Deze coalitie heeft geen seconde getreuzeld toen de energieprijzen explodeerden en kwam met een armoedefonds voor gezinnen en ondernemers die de rekening niet meer konden betalen. Deze coalitie investeert in het op niveau brengen en in stand houden van onze wegen en zet zich in op realisatie van lokale bedrijventerreinen.  Er komt eindelijk een vrachtwagenverbod voor het centrum voor Garderen, een maatregel die de leefbaarheid voor vele Garderenen enorm zal verbeteren en waar Lokaal Belang trots op is.

En tot slot, deze coalitie staat voor een degelijk financieel beleid. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om inzichtelijk te krijgen hoe onze gemeente er over een aantal jaren financieel voorstaat indien wij als gemeente net zo hard zullen groeien als nu de verwachting is. En het antwoord daarop was glashelder. Niet zo best. Bij deze groei, gewenste ambities en ongewijzigd beleid komt onze gemeente miljoenen euro’s tekort. Dat was de harde, maar ook eerlijke conclusie. Dus zal de politiek de komende tijd goed moeten nadenken welke keuzes er voor de toekomst gemaakt moeten worden. Voor Lokaal Belang staat voorop dat de groei van onze gemeente nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit van onze voorzieningen. Dan groeien we desnoods maar iets minder hard.

Jan Willem van den Born,
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Barneveld, 22 juni 2023
 

Op woensdag 28 juni a.s. bespreekt de gemeenteraad de kadernota en andere financiële stukken. Het debat is live te volgen, vanaf 16,00uur: https://www.barneveld.nl/over-barneveld/gemeenteraad

Lees verder

Schriftelijke vragen LB meenemen waterreservoir in planontwikkeling nieuwbouw school Terschuur

14-06-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het mogelijk opnemen van een waterreservoir bij de planontwikkeling van de nieuw te bouwen school in Terschuur.

Lokaal Belang is van mening dat in het kader van een goede waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering het verstandig is om te onderzoeken welke investeringen kunnen bijdragen aan positieve veranderingen op dit gebied. Groene, klimaat adaptieve schoolpleinen bieden een uitstekende mogelijkheid om op een duurzame manier om te gaan met water en klimaat.

Daarnaast erkent Lokaal Belang het belang van het combineren van bovengenoemde standpunten op een creatieve en handige manier. Het is essentieel om nauw samen te werken met scholen en schoolbesturen om een win-win situatie te creëren. Door gezamenlijk overleg kunnen de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd en kan er gezocht worden naar innovatieve oplossingen die zowel bijdragen aan de strijd tegen verstening als aan het vergroenen van schoolpleinen.

Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan met scholen en schoolbesturen, waarbij de mogelijkheden en uitdagingen van het verduurzamen en vergroenen van schoolpleinen worden besproken. Door te luisteren naar de behoeften en ideeën van de betrokken partijen, kan er een gezamenlijk plan worden ontwikkeld dat rekening houdt met zowel de waterhuishouding als de klimaatverandering. Op deze manier kan er een win-win situatie worden gecreëerd waarin zowel de leefomgeving als de educatieve waarde van schoolpleinen wordt verbeterd. Lokaal Belang denkt graag in kansen en is van mening dat bij nieuwe ontwikkelingen de optie waterreservoir serieus bekeken zou moeten worden.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bereid als optie voor een goede waterberging te onderzoeken of het mogelijk is om een waterreservoir (met overlooppreventie) onder het schoolplein te realiseren van de nieuwe school in Terschuur, zodat het opgevangen water gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten op de school? Dit in goed overleg met de scholen.
  a. Past realisatie van een waterreservoir financieel binnen de beschikbare budgetten (normbedrag nieuwbouw school )?
  b. Is het voor scholen mogelijk om aanspraak te maken op budget/subsidies uit het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) dat bestemd is voor klimaatadaptatie of andere budgetten?
  c. Indien er extra budget voor nodig zou zijn, wilt u de gemeenteraad daarover informeren?
   
 2. Is het college bereid een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om deze waterreservoirs ook toe te passen bij de (ver)nieuwbouw van andere scholen in de toekomst en bij renovatie van schoolpleinen?
   
 3. Hoe kan de vrijwilligheid van scholen en schoolbesturen bij het implementeren van deze maatregelen worden gewaarborgd?


Graag verwijzen wij naar de aangenomen Motie Opnemen ‘waterreservoir’ bij planontwikkeling ‘vergroenen schoolpleinen’ d.d. 13 november 2019 (toegevoegd als bijlage 1).

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Marleen Blankenburgh


Barneveld, 14 juni 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake Waarborgfonds Saneringskrediet

02-06-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande financiële hulpverlening.

Schuldenrust, ook bekend als het project 'Schuldenrust', is een waardevol initiatief dat tot doel heeft inwoners met schulden snel en effectief te helpen door alle schuldeisers in één keer af te lossen. De gemeente kan de gesaneerde schulden van een inwoner overnemen, waardoor de persoon met schulden nog maar één schuldeiser heeft, namelijk de gemeente zelf. Binnen een periode van 3 jaar dient de hulpvrager deze lening af te lossen bij de gemeente, en momenteel lukt dit meer dan 97% van de gevallen.

Dit initiatief biedt een cruciale periode van schuldenrust, waardoor financiële problemen niet verder escaleren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de hulpvrager om aan andere zaken te werken, zoals het volgen van een opleiding, het vinden van werk en het ontwikkelen van betere vaardigheden op het gebied van financiën. Met slechts één resterende schuldeiser komt er definitief een einde aan het incassocircus. Daarnaast brengt dit ook administratieve verlichting voor de gemeente.

Natuurlijk brengt dit initiatief ook een risico met zich mee, namelijk dat de lening mogelijk niet volledig wordt terugbetaald. Om dit risico te beperken, vragen kredietbanken vaak aan gemeenten om garant te staan. Het Waarborgfonds Saneringskredieten voor leningen om schulden af te lossen (WsK) biedt een uitstekende oplossing om dit risico volledig weg te nemen voor de gemeente. Deze samenwerking heeft geen invloed op de bestaande werkwijze tussen kredietbanken en gemeenten, maar biedt juist een extra en aantrekkelijke mogelijkheid om leningen te verzekeren.

Lokaal Belang vindt het van essentieel belang om deze mogelijkheid van het overnemen van schulden sterk te benadrukken, vooral gezien de verwachte toename van mensen die hulp nodig hebben als gevolg van stijgende energieprijzen en inflatie. Wij vinden het van groot belang om de toegang tot deze hulp zo gemakkelijk mogelijk te maken. In de gemeente Barneveld zijn er ook mensen die worstelen met financiële zorgen en problemen, en zij hebben professionele ondersteuning nodig om hen uit hun moeilijke situatie te helpen. Een overeenkomst met het Waarborgfonds wordt door de NVVK (de branchevereniging van financiële hulpverleners) benoemd als een van de ‘must-haves’ voor elke gemeente om mensen met financiële zorgen en problemen sneller en efficiënter te helpen.

Gelukkig heeft de regering in de Rijksbegroting 2023 aanzienlijke extra financiële steun aan gemeenten toegezegd, wat een duidelijk signaal is van hun toewijding om armoede te bestrijden en de dienstverlening te verbeteren. Met bedragen als € 118 miljoen in 2023, gevolgd door € 102 miljoen in 2024 en € 95 miljoen in 2025, laat het kabinet zien dat ze serieus werk maken van deze problematiek. Vanaf 2026 wordt er zelfs structureel € 73 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het landelijke Waarborgfonds Saneringskrediet (WsK) en zo ja, is het college bereid om de mogelijkheden ervan te onderzoeken? Indien het college niet op de hoogte is, bent u bereid om u erin te verdiepen en de potentie ervan te onderzoeken?
   
 2. Bent u het met ons eens dat dit initiatief een kans biedt om schuldenrust te creëren voor inwoners en daarmee op een duurzame manier bijdraagt aan investeringen in de toekomst van mensen? Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dan aangeven waarom?
   
 3. Bent u bereid om deze mogelijkheid op te nemen in het Armoedebeleid dat begin 2024 aan de raad zal worden voorgelegd? Indien dit niet het geval is, kunt u dan toelichten waarom niet?
   
 4. Is het college bereid om een overeenkomst af te sluiten met het Waarborgfonds? Zo ja, binnen welke termijn zou dit kunnen plaatsvinden? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom niet?
   
 5. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanpak van armoede in onze gemeente? Welke concrete maatregelen worden er genomen om de situatie te verbeteren en welke rol ziet het college voor het Waarborgfonds Saneringskrediet binnen deze aanpak?
   

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 1 juni 2023

 

Lees verder

Eindelijk een vrachtwagenverbod voor Garderen

01-06-2023

Al vanaf de oprichting van Lokaal Belang hebben wij ons ingezet voor een vrachtwagenverbod voor Garderen. Garderen wordt al jaren geconfronteerd met een enorme stroom vrachtwagens die zich tijdens de spits in de ochtend en middag door de smalle straten van Garderen worstelen. In 2018 en 2019 heeft Lokaal Belang tellingen verricht met betrekking tot het aantal vrachtwagens in de kern van Garderen. Met die resultaten hebben wij destijds een bezoek gebracht in het Provinciehuis in Garderen om e.e.a. onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft Lokaal Belang brieven gestuurd en vele vragen gesteld over dit onderwerp. Lokaal Belang was destijds ook de eerste partij waarbij een vrachtwagenverbod voor Garderen in het verkiezingsprogramma stond.

Daarom zijn wij ontzettend blij en trots dat er eindelijk na vele jaren wachten een vrachtwagenverbod komt voor de kern van Garderen. Natuurlijk moet het dorp bevoorraad worden. Daarom is er ook een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Lokaal Belang feliciteert de inwoners van Garderen van harte met dit vrachtwagenverbod. Maar ook Plaatselijk Belang Garderen, het college van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder wethouder verkeer, Mijntje Pluimers die zich hier actief voor heeft ingezet.

Lees verder

"Uit de raad" - 31 mei 2023

01-06-2023

Op de zonnige laatste avond van mei zaten het college en de raadsleden nog maar nauwelijks in hun zetel toen de agenda van die avond al ernstig werd ingekort. De fracties van het CDA, CU, VVD, Pro’98 en BI hadden een motie (een belangrijke aanbeveling) vreemd aan de agenda ingediend. Zij wilden het college hiermee oproepen om actief de verbinding te zoeken om de vierde aanvliegroute van Schiphol te voorkomen. Deze route gaat namelijk over het zuidelijkste puntje van onze gemeente. “Ho, ho, zo gaat dat niet”, riepen Top (SGP) en van den Born (Lokaal Belang) in koor. Stuur die motie nou gewoon naar de agendacommissie zodat die er in de volgende commissievergadering een ordentelijk overleg over kan inplannen. Gezien de zetelverhoudingen is de stem van deze heren voor de overige partijen voldoende om dit advies te volgen. Pats! Een gat in de agenda van tenminste 45 minuten.

Vervolgens stond het Beleidskader Inclusie, met de naam “Meedoen is vanzelfsprekend”, op de rol. Van der Lubbe van Pro’98 trapte af met een bijdrage waarin hij vooral aandacht vroeg voor Sociale Toegankelijkheid, omdat hij vond dat dit deel was ondergesneeuwd ten opzichte van het deel Fysieke Toegankelijkheid. “Inclusie is niet woke, inclusie is het tegenovergestelde van discriminatie”, zo sprak hij. De Knegt van SGP hield een uiteenzetting over de liefde voor de naaste. Waarbij hij duidelijk stelde dat de naaste niet alleen een SGP-stemmer is maar elk medemens, zelfs als hij zondags naar Ajax gaat. Dat juist deze specifieke medemens inderdaad wat liefde behoeft in deze tijd was bij de Knegt wellicht minder bekend dan bij anderen in de raadszaal.

Velt van Lokaal Belang richtte zich op de discrepantie tussen het aantal meldingen van discriminatie en het aantal werkelijke incidenten. Hij riep op te kijken hoe we de werkelijkheid boven tafel kunnen krijgen. Een voorbeeld van fysieke inclusie waarbij raadsleden een positieve rol kunnen spelen was de zwembadlift die door tussenkomst van Velt waarschijnlijk binnenkort kan worden toegevoegd aan het inventaris van het Oosterbosbad. Van de Wildenberg van Burger Initiatief liet een wat ander geluid horen. Zij was vooral vol lof over de stappen die gemaakt zijn en worden gemaakt. Wethouder de Heer reageerde vervolgens op de verschillende bijdrage met een mooie metafoor. Inclusie is geen saus maar een marinade. Voor de niet keukenprins(ess)en onder ons bedoelde ze dat de samenleving en de diverse besluitvormingsorganen het als een ingrediënt moeten zien en niet als een toevoeging.

Bij het onderwerp Locatiebeleid Energiestations spitste de discussie zich, gek genoeg, toe tot Verlengd Privaat Laden. Mooie woorden voor “een stroomdraad van je eigen terrein naar een publieke parkeerplaats “ om zo je auto te laden. Mensen zonder oprit hebben ook recht op het opladen via privéstroom, zo stelden SGP, CU en BI. Of althans; “best college, wilt u eens onderzoek hiernaar doen want wij willen duidelijke kaders”. Nou, die kaders zijn er al, het mag niet, zo stelden  De Man (Pro’98) en van den Born (Lokaal Belang) aan de andere kant van het spectrum. Draden op straat zijn gevaarlijk en je kunt een openbare parkeerplaats niet claimen omdat jouw draadje daar ligt. Uiteindelijk werd de motie aangenomen en zal het college op zoek gaan naar kaders om te bezien of Verlengd Privaat Laden mogelijk is in Barneveld.

Het laatste onderwerp betrof de Valleihopper. VVD-er van Schaik nam het podium om het voor de rest van de avond niet meer weg te geven. Het begon rustig maar toen er verduidelijkingsvoorbeelden werden genoemd was binnen de kortste keren Top van de SGP een zwartrijder en de Vries (CDA) zijn kompaan in dit verfoeilijke gedrag. Dit alles, beste lezer, met humor en zonder werkelijke beschuldiging. Beiden hebben sinds hun middelbareschooltijd geen bus meer van binnen gezien, schat ik zo in. Uiteindelijk ging het om de beprijzing van de diensten van de Valleihopper. Iedereen wilde de dienst behouden, iedereen wilde dat er veel gebruik van wordt gemaakt, iedereen wilde solidariteit, en daar werd tenminste een half uur over gesproken. Ook dat is politiek.   

De volgende raadsvergadering is woensdag 28 juni. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

“Een kijkje achter de schermen”

31-05-2023


Het bestuur van Lokaal Belang nodigt iedereen die in politiek geïnteresseerd is van harte uit voor een unieke avond.

Bij de start van de avond zal onze nieuwe burgemeester Jacco van der Tak de aanwezigen toespreken in de raadzaal. Daarna zal onze eigen Lokaal Belang wethouder, Mijntje Pluimers, iets vertellen over haar eerste jaar als wethouder.

Vervolgens zal zij ons rondleiden in het gemeentehuis waarbij we een kijkje zullen nemen op de afdeling waar zich de kamers van de burgemeester en wethouders bevinden. Maar kijken we ook in de ruimte waar wekelijks het college vergadert. En natuurlijk slaan we de kamer van onze LB-fractie niet over. Kortom, een unieke avond achter de schermen.

Na afloop van de rondleiding zal er een hapje en een drankje geserveerd worden in en rond de fractiekamer van Lokaal Belang.
 

Wanneer?   Op 15 juni a.s. Inloop vanaf 19.15u, start om 19.30u

Waar?          Aan de ingang van het Oude Raadhuis

Wie?            Iedere inwoner van onze gemeente die in politiek geïnteresseerd is


Indien je komt, wat wij natuurlijk hopen, laat via een mailtje even weten of je komt: Janwillemvdborn@gmail.com

Graag tot 15 juni! 
Esther, Walenka, Paul, Randy en Jan Willem

Lees verder

Vergroening Barneveld-Centrum gaat beginnen! Bomenplan van start!

17-05-2023

Vergroening Barneveld-Centrum gaat beginnen! Bomenplan van start!

Lokaal Belang heeft zich áltijd ingezet voor vergroening ook in Barneveld.
Het gaat nu écht gebeuren; het Bomenproject Barneveld-Centrum is van start.
Lokaal Belang is trots en blij met deze investering van de gemeente. 
De concrete uitwerking start, na een goede en participatieve voorbereiding, vanaf deze week.
Omwonenden krijgen de mogelijkheid te kiezen. Meer informatie vindt u hier.

Lees verder

Persbericht LB antwoorden brandbrief aanrijdtijden ambulance

03-05-2023

Lokaal Belang fractie krijgt antwoord van Ministerie van VWS en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden op brandbrief over verslechteren ambulancezorg

Op 8 maart jl. heeft de fractie van LB een brandbrief verstuurd naar aanleiding van het opnieuw verslechteren van de aanrijtijden van de ambulances bij spoedritten, de zogenaamde A1-ritten. De fractie van Lokaal Belang maakt zich grote zorgen over alsmaar verder verslechterende aanrijtijden van ambulances van de afgelopen jaren. Zeker in het licht van de enorme groei van onze gemeente. Lokaal Belang heeft in deze brandbrief een oproep gedaan dat er niet langer kan worden gewacht en dat maatregelen om deze aanrijtijden te verbeteren, noodzakelijk zijn. In deze brief heeft de fractie tevens aangegeven grote waardering te hebben voor de ambulance-medewerkers en hun enorme betrokkenheid bij dit belangrijke werk. De concrete vraag van Lokaal Belang was om op korte termijn in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars, de veiligheidsregio en alle andere betrokken partijen om er zo voor te zorgen dat de 15-minutennorm van aanrijtijden van ambulances in al de dorpen van onze gemeenten wel gehaald gaat worden.

Fractievoorzitter Jan Willem van den Born: “Wij zijn zeer verheugd dat er op korte termijn een informatiebijeenkomst wordt belegd voor de burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad vanuit de VGGM. Deze vindt binnenkort al plaats namelijk op dinsdag 16 mei a.s., om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij zullen onze zorgen ook dan weer onder de aandacht brengen en verzoeken om concrete inzet de aanrijdtijden te verbeteren.”

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ook geantwoord richting de fractie van Lokaal Belang. De VGGM heeft aangegeven dat zij de NZa en IGJ zullen informeren naar aanleiding van de brandbrief en de daarin gemelde cijfers over aanrijtijden. Daarover is onze fractie zeer verheugd, want actie is noodzakelijk. Aanrijtijden van ambulances zijn cruciaal; het gaat tenslotte om levensreddend handelen in noodsituaties. Maar ook in het licht van onze gemeente waar de afstanden soms groot zijn. Prestatienormen zijn er niet voor niets. Juist bij langer voortdurende verslechtering van de prestaties zal er moeten worden ingegrepen en kan een gemiddelde voor een Veiligheidsregio niet een reden zijn de (soms erg) slechte cijfers van een gemeente te accepteren.

Het is de taak van de lokale politiek om alle instanties die hier een rol in spelen te informeren en zo nodig via een brandbrief haar zorgen over te brengen. Lokaal Belang is tevreden dat de brandbrief goed is ontvangen en dat er direct acties zijn uitgezet. Wij hopen op positieve ontwikkelingen.”

Persbericht 3 mei 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 26 april 2023

28-04-2023

Koningsnacht heeft in den lande vele verschijningsvormen. In Barneveld kan dat zomaar een raadsvergadering betekenen, zo bleek. De raadsleden zaten vol goede moed achter de oranje soezen geposteerd toen Burgemeester van der Tak de vergadering opende.

Bij het vaststellen van de agenda vroeg de VVD het agendapunt “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid” van de agenda te halen omdat zij het niet rijp voor besluitvorming achtten. Dit zagen, op de fractie van Burger Initiatief na, de andere fracties anders. Vervolgens verzocht de SGP om na afloop van de vergadering gezamenlijk het Wilhelmus te zingen. Hierop was geen bezwaar vanuit de raad.

Om het eerste punt op de agenda, pilot onderzoek arbeidsmigrantenhuisvesting, te begrijpen is het belangrijk om wat achtergrondinformatie te hebben. In het verleden zijn er zeer strakke kaders gesteld waarbinnen het mogelijk is om een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten te krijgen. Zo streng, dat er ongeveer niets mogelijk bleek, met als gevolg dat de huisvesting veelal plaats vindt in huizen in de centra van de verschillende dorpen. De wethouder vroeg om eens een onderzoek te mogen doen naar twee ideeën die niet binnen de gestelde kaders passen en dus eigenlijk bij voorbaat zouden moeten worden geweigerd. Hoewel CU vergeefs trachtte middels een amendement, een dwingende wijziging van het voorstel, het buitengebied tot een “no go area” te maken voor wat betreft dit plan, gingen de partijen akkoord met de pilot. Heel duidelijk is gesteld dat het gaat om een onderzoek of er buiten de kaders goede mogelijkheden zijn. Er vindt in de praktijk geen enkel initiatief plaats zonder dat de raad hierover heeft beslist.

Hierna de “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid”. Het functieveranderingsbeleid ziet erop dat van de vierkante meters van afgebroken agrarische gebouwen elders in het buitengebied 70% mag worden herbouwd. Dit heeft in het verleden erg goed gewerkt. Doordat er een levendige handel in zogenaamde sloopmeters binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt heeft bijvoorbeeld een oude schuur van een agrarisch bedrijf veel waarde. De betreffende agrariër kan zijn schuur beter slopen en de vierkante meters verkopen dan dat hij de boel laat verpauperen. Geen oude leegstaande schuren in het buitengebied dus en door de 100% naar 70% regel een afname van bebouwing. Iedereen blij, zou je zeggen. Behalve de Raad van State, zo bleek. Zij stelden onlangs dat de regels niet werden toegepast zoals ze zijn opgeschreven. De gemeentelijke juridische dienst heeft de regels herschreven, vervolgens vond er een externe juridische toets plaats en daarmee zou het allemaal “Raad van State proof” moeten zijn. VVD vertrouwde het nog niet zo, echt duidelijk waarom niet werd dit niet bij de andere fracties. Daarom werd de voorgestelde aanpassing aangenomen.

De bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley volgde. Een mooi document met prachtige gezamenlijke doelen van de diverse gemeenten waar het aankomt op bereikbaarheid. Prachtig hoor, zo stelde Marleen Blankenburgh van Lokaal Belang. Maar als het rijk vervolgens via de woondeal een afspraak met de regio maakt voor de bouw van duizenden huizen en enkele weken later zegt dat het knooppunt A1-A30 nog lang niet aan de beurt is voor een oplossing, dan ontbreekt er wel iets fundamenteels aan dit stuk. Zij diende daarom een motie (een belangrijke aanbeveling) in die vroeg om een krachtige lobby om het rijk op dit punt toch echt op andere gedachten te brengen. Deze motie werd medegetekend door CU, SGP en CDA en verder unaniem gesteund door de overige fracties. Hetzelfde resultaat kon Blankenburgh bijschrijven over haar amendement (ook deze samen ingediend met CDA, CU en SGP) dat oproept tot betaalbaar openbaar vervoer en een verbetering (en zeker geen verschraling) van het ov in de kleine kernen. VVD wist, met zeer geringe inspanning, ook een motie te schrijven die het niet haalde. Deze motie leek wel erg op de motie van Blankenburgh met wat verdere strekking.

Als laatste werd een Integrale aanpak Middelengebruik besproken. Er is veel beleid op het gebied van repressie (het is al gebeurd en dan gaan we acteren), de voorliggende aanpak is vooral gericht op voorkomen. Mona Tamaëla van Lokaal Belang vertelde in haar “Maidenspeech” dat er bij haar thuis geen ruimte was voor grappen en grollen met drugs en alcohol. Moeder Tamaëla was van de strakke lijn. Waar zij vóóraf duidelijk was over de regels, wilde de VVD meer controle en handhaving achteraf in het plan zien. Zij dienden hiervoor een motie in. Gewoon voor de bühne, zo stelde Pro98. CU gaf aan dat er al erg veel repressief beleid is in de gemeente op dit punt, meer dan elders. Als CU dit zegt, met 40% politiemannen in haar fractie, zullen we dit toch moeten geloven. Al stelde Henk Wiesenekker duidelijk dat hij deze avond als raadslid en niet als politieman aanwezig was. Het voorstel werd aangenomen, de VVD-motie werd niet in stemming gebracht maar aangehouden.

Toen na de vergadering de mannenbroeders van de SGP het tempo bepaalden van het gezongen Wilhelmus werd een korte vergadering toch nog opgerekt tot half elf.

De volgende raadsvergadering is woensdag 31 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Marleen Blankenburgh bij de Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2023-2026

27-04-2023

Voorzitter,
Nederland loopt vast, o.a. op het gebied van infrastructuur en woningbouw. Oorzaak: stikstof. Dat is de boodschap die we bijna dagelijks vanuit de Tweede Kamer te horen krijgen. Ook lokaal en regionaal worden we hiermee geconfronteerd. Op 29 maart werd bekend gemaakt dat door de minister een streep gezet is door de aanpak van knooppunt A1/A30. Dat terwijl dit knooppunt bovenaan de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat stond. Het is volstrekt onzeker hoe dit verder gaat. “Latere kabinetten moeten vervolgens kijken of zij er nog geld vrij voor willen maken” aldus de minister. Dit bericht lijdt tot grote zorg over de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld, de regio en de provincie Gelderland.

Het belang van aanpak van het knooppunt A1/A30 en de jarenlange lobby vanuit de regio wordt uitdrukkelijk benoemd in de Bereikbaarheidsagenda die nu voorligt. Dit knooppunt bij Barneveld heeft namelijk een enorme impact op omliggende gemeenten. Ook wordt de koppeling gemaakt met de woningbouwopgave, de recent afgesloten woondeal d.w.z. de verplichting tot bouw van 25.000 nieuwe woningen in 2030.

Ik citeer:
“In 2022 heeft de regio goede afspraken gemaakt met het rijk over de woningbouw en bereikbaarheid. Een goede aansluiting van de regio op de corridors A1 en A12, zowel via de weg als via spoor, is essentieel om die toename op te vangen en de verbinding met de Randstad en de stedelijke regio’s in het oosten van het land op peil te houden. We kijken hier uiteraard ook naar de (auto)knelpunten op deze corridors”

Essentieel voorzitter, d.w.z. zeer belangrijk... noodzakelijk... onmisbaar

Tot 2040 komen er in de regio naar verwachting zelfs 40.000 nieuwe woningen bij met daarbij een verwachte groei van het aantal inwoners naar ruim 500.000. We hebben het dan over 1/3 meer inwoners. Inwoners die hun huizen uitkomen en de weg op zullen gaan. Ook via de A30 en de A1. Hoe moet dat dan? vragen wij ons af als de knooppunten Hoevelaken en A1/A30 niet tijdig worden aangepakt.

Lokaal Belang vindt het niet uit te leggen dat er enerzijds een woningbouwopdracht gegeven wordt vanuit het Rijk en we anderzijds als gemeente en regio een paar maanden later in het ongewisse worden gelaten of (en wanneer) er een oplossing komt voor een groot knelpunt in de infrastructuur. Wel duidelijkheid over de woondeal, geen duidelijkheid over de infra. Dat kan niet!

VZ. We komen dan ook met een motie, waarmee we een krachtig signaal willen afgeven naar Den Haag. Op deze manier komen we klem te zitten bij de uitvoer van de woondeal en loopt het verkeer in en rond Barneveld letterlijk vast.

Deze motie is medeondertekend door CU, CDA en SGP.
De motie 'Gevolgen uitstel aanpak knooppunt A1/A30 voor Woondeal' is unaniem aangenomen

 

Voorzitter,
dan heb ik nog een amendement m.b.t. het OV.

Het openbaar vervoer zou een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor het autogebruik.
Dan is het wel belangrijk dat het trein- of buskaartje betaalbaar blijft voor de gebruikers en dat er voldoende aanbod is.

In de bereikbaarheidsagenda mis ik de aandacht voor het betaalbaar houden van het OV. In de commissie gaf de wethouder aan dat de gemeente Barneveld in een brief aan de verkenner van de Provincie die betaalbaarheid aan de orde heeft gesteld. Daarmee is nog niet duidelijk hoe de regio er precies instaat. Met ons amendement willen we dan ook die betaalbaarheid voor de inwoners als aandachtspunt meegeven.

Het op peil houden van de huidige OV-lijnen is een goed uitgangspunt. Wij zien daar nog wel graag een stapje bij, dat er waar mogelijk opgeschaald wordt in bijv de frequentie of misschien zelfs een extra buslijn. Bijv. tussen Barneveld en Nijkerk.
Als ik verhalen hoor dat iemand die om op haar stageplek te kunnen komen als oplossing maar een auto koopt omdat het met de bus niet te doen is vanuit het dorp waar ze woont, dan is er nog veel winst te halen.

Uiteindelijk gaat de Provincie over het bus- en treinvervoer, maar wij kunnen wel onze wensen en de belangen van onze inwoners kenbaar maken, rechtstreeks en via de regio.
Dat laatste beogen wij dan ook via dit amendement.

Mede ingediend namens het CDA, CU en SGP
Het amendement 'Betaalbaarheid, toegankelijkheid en opschaling Openbaar Vervoer' is unaniem aangenomen.

Lees verder

Maidenspeech Mona Tamaela

27-04-2023

Mijn broer en ik zijn opgegroeid in een kansrijke omgeving. We hebben een strenge opvoeding gehad, waarbij normen en waarden een belangrijke rol speelden (ik hoor mijn moeder nog zeggen en ook wijzen met dat vingertje: “luister, je en jij zeg je tegen je vriendinnetjes en ik ben je moeder dus is het u!”). Maar…naast die strenge regels, hebben we vooral een liefdevolle opvoeding gehad. Voor zover het mogelijk was, mochten we en konden we alles doen. Vrienden en vriendinnen waren en zijn nog steeds - zelfs al 30 jaar! - van harte welkom en ja, zoals het in de Molukse cultuur gaat, iedereen mag, herstel: “moet” blijven eten. Dat het in ieder gezin niet zo vanzelfsprekend is, zoals het bij ons ging en nog steeds gaat, dat hebben onze ouders destijds al duidelijk gemaakt. Het is triest dat er jongeren zijn die vanwege hun thuissituatie naar de alcohol of drugs grijpen. Dit omdat zij zich verwaarloosd voelen of niet gewenst zijn. Of in aanraking komen met verkeerde vrienden en daardoor op het criminele pad belanden.

In 2006 werden onze jongeren in het dagblad Trouw de ‘zuipschuiten van Europa’ genoemd. Dit soort alarmerende berichten over het middelengebruik van de Nederlandse jeugd zorgde ervoor dat er meer aandacht kwam voor preventieve maatregelen. Jongeren en hun ouders werden, via voorlichtingscampagnes vanuit de Rijksoverheid en door middel van preventie op scholen, hierop aangesproken. De aandacht hiervoor is nu gedaald en dat terwijl het middelengebruik van jongeren de afgelopen jaren echter niet meer afneemt. Het is belangrijk dat hier verandering in komt. Dit geldt ook voor de gemeente Barneveld. Het gebruik van alcohol bijvoorbeeld is al jarenlang te hoog.

Ondanks alle al ingevoerde preventieve maatregelen blijft het middelengebruik onder de jongeren aantoonbaar veel te hoog. Het voorkomen en verminderen van alcohol en drugsgebruik is van groot belang voor een vitale samenleving en persoonlijk welbevinden. Laten we daarom vooral deelnemen aan het programma “Opgroeien in een kansrijke omgeving”. Gun alle jongeren een kans om zichzelf te kunnen ontplooien; zo mogelijk vanuit een liefdevol gezin, zoals mijn broer en ik dat hebben meegekregen, of desnoods dankzij de opgedane ervaringen tijdens hun jeugd buiten het eigen gezin.

Voorzitter, het is goed dat er een integraal plan komt voor de aanpak tegen middelengebruik. Alcohol en drugs kunnen jonge levens kapot maken. We moeten doen wat we kunnen om dit tegen te gaan en nog liefst het middelengebruik verminderen.

Daarom stemt onze fractie van harte in met dit integraal plan middelengebruik en daarbij met deelname aan het programma ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving”.

Dank u wel, voorzitter

Bijdrage van LB-raadslid Mona Tamaëla in de raadsvergadering van 26 april 2023 bij het raadsvoorstel Integraal plan middelengebruik

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande plannen uitbreiding veevoederfabriek Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving

24-04-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bedrijfsmatige ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving.

Lokaal Belang heeft een mail ontvangen van een bezorgde Voorthuizenaar die ons wees op een informatiebrief van de firma Brons uit Voorthuizen aangaande geplande informatiebijeenkomsten op 9 en 15 mei a.s. ten aanzien van de wens verhogen van de productiecapaciteit en vergunningsaanvraag.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners op een prettige manier kunnen samenleven; in een veilige schone omgeving waar iedereen een bijdrage levert en de verantwoordelijkheid voelt voor die omgeving. Zowel in 2018 als in 2022 heeft Lokaal Belang in haar verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor in de gemeente gevestigde bedrijven in dorpscentra (Barneveld en Voorthuizen). Wat Lokaal Belang betreft horen dergelijke omvangrijke bedrijven, veevoerderbedrijven, niet in dorpscentra thuis. Tegelijkertijd begrijpen wij goed dat het belangrijk is dat bedrijven de ruimte hebben om op een veilige en goede manier te ondernemen. Daarom ziet Lokaal Belang graag dat wordt ingezet op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten. Een veevoederfabriek hoort niet thuis in een woonwijk. Lokaal Belang vindt tevens dat het college geen medewerking zou moeten verlenen aan nieuwe vergunningen die verdere uitbreiding veevoederfabriek Brons in Voorthuizen mogelijk maakt.

Verder hebben wij destijds een aantal maal onze zorgen geuit over de verkeers(on)veiligheid, toename van het zware vrachtverkeer en activiteiten, ervaren geur- en geluidsoverlast ten aanzien van dit bedrijf. Zeker gezien het feit dat in de directe omgeving woonhuizen staan. Met enige regelmaat krijgen wij ook bezorgde signalen uit Voorthuizen zelf. Wij hebben daar via technische vragen een paar keer aandacht voor gevraagd. Ons is medegedeeld dat het een provinciale inrichting betreft waardoor de Provincie het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt de vergunningverlening voor de Provincie en bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de Provincie het toezicht en de handhaving ondergebracht.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van deze brief?
 2. Heeft het college berichten en/of signalen ontvangen van een mogelijk aanstaande vergunningaanvraag?
 3. Hoe kijkt het college aan tegen deze vergunningsaanvraag; zijnde volgens de firma zelf, vergroting van de productiecapaciteit?
 4. Wij stellen het op prijs dat het bedrijf actief de buurt betrekt en informatieavonden organiseert. Zou u bereid zijn om in het kader van betrokkenheid contact op te nemen met het bedrijf en te vragen of u als gemeente als toehoorder aanwezig kan zijn? Op deze manier hoort de gemeente uit eerste hand wat de vragen en antwoorden op deze kwestie zijn en bent u goed op de hoogte.
 5. Is het college het met ons eens dat de bestaande situatie voor nu een gegeven is, maar dat wel moet worden ingezet op voorkomen van verdere uitbreiding en verdere overlast? Kunt u dat toelichten?
 6. Klopt het dat wat ons eerder is gemeld dat vergunningsverlening, toezicht en handhaving nog steeds een bevoegdheid is van de Provincie, of is dat veranderd?
 7. Wij hebben eerder onze zorgen geuit over de leefbaarheid, verkeers(on)veiligheid en toezicht en handhaving op dit bedrijf. Heeft u naar aanleiding van klachten van inwoners en de geuite zorgen en vragen van onze kant, aanleiding gezien om de contacten over dit bedrijf met de Provincie te intensiveren? Wat is daar uit voortgekomen?
 8. Is het college het met ons eens dat uitbreiding van de productiecapaciteit en de daarmee gepaard gaande toename aan zwaar vrachtverkeer op een nog her in te richten toegangsweg van Voorthuizen niet wenselijk is?
 9. Spelen er op dit moment handhavingskwesties voor zover u weet?
 10. Bent u bereid om met betrekking tot deze casus u in te spannen om met de Provincie in overleg te treden; enerzijds om meer informatie te krijgen over de vergunningsaanvraag, maar anderzijds om onder de aandacht te brengen wat de aanwezigheid van dit bedrijf betekent voor de leefbaarheid van Voorthuizen en de zorg daarover in te brengen?
 11. Bent u tevens bereid om op een redelijke termijn in te zetten op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten? Wij realiseren ons terdege dat dit een ingewikkeld en langdurig proces kan zijn, maar het starten ervan lijkt ons waardevol en belangrijk. Zeker gezien het feit dat ook het Rijk en provincies de waarde zien van uitplaatsing van bedrijven in woongebieden; ook in relatie tot mogelijke woningbouw.
 12. Heeft u verder nog informatie die relevant is in relatie met bovenstaande vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Jan-Willem van den Born
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 20 april 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 22 maart 2023

23-03-2023

Raadslid van de Wildenberg vergiste zich in haar tekst en ze was ook wat rillerig, zo zei ze. In de bijdrage van collega De Knegt kwam de verklaring: “We leven in een gure tijd”, zo sprak hij. Gelukkig, zag je van de Wildenberg denken, ik was al bang dat ik griep kreeg.

Maar wat was er allemaal aan voorafgegaan? Dat begon eigenlijk al in de namiddag. Zo’n vijftien belangstellenden hadden zich aangemeld om als gast van de raad een raadsvergadering bij te wonen, met een uitleg en diner vooraf. Zij zagen bij aanvang van de vergadering fractievoorzitter van de ChristenUnie Wiesenekker een zorgvuldig voorbereide motie (een belangrijke aanbeveling) terugtrekken. Hij was voornemens artikel 1 van de grondwet (grofweg: Iedereen is gelijk en wordt gelijk behandeld) in de hal van het gemeentehuis te laten schilderen. Er was hem in de aanloop naar het moment van indienen gebleken dat dit eerder tot verdeeldheid dan tot verbroedering zou leiden.

Verbroedering was ook de bedoeling van het volgende agendapunt, inclusieve taal. Al zouden de indieners wellicht dit woord niet gekozen hebben. De personen Van de Berg en De Man (beiden Pro’98) schreven in hun eerste jaar als raadslid een initiatiefvoorstel. Voorwaar geen klein klusje. Het leverde hen dan ook veel complimenten op van de overige fracties. Het deel van het voorstel dat toezag op eenvoudiger taalgebruik in de raad en in ambtelijke stukken kon ook nog wel op de goedkeuring van de andere raadsleden rekenen. Moeilijker werd het op het punt van inclusief taalgebruik. De aanvankelijke “verboden lijst” was al uit het voorstel gehaald, maar dan nog. Allemaal te “woke” zo gaf De Knegt het gevoel aan van velen in de zaal. Toen van den Born (Lokaal Belang) er nog bij vertelde dat hij Pro’98 eigenlijk een pot vond die de ketel zijn zwart zijn verweet was het wel duidelijk. Dit ging niet aangenomen worden. En zo geschiedde.

Arend Flier sprak nog als een hedendaagse Kapitein Haddock over duizend bommen en granaten die op kosten van de landelijke overheid konden worden opgeruimd. De burgemeester, die deze avond zijn debuut maakte als voorzitter van de raad, gaf aan dat hij met enige creativiteit wellicht gelden uit het Haagse zou kunnen halen en daarmee tegemoet zou kunnen komen aan de geuite wens.

Daarna stond ook de werkwijze van de raad nog ter discussie. Uit hun eigen midden had de raad een groepje gekozen die eens moest kijken hoe de processen eenvoudiger en sneller zouden kunnen lopen. Een set aan wijzigingen werd door iedereen omarmd. Eén punt lag echter wat gevoelig. Het is het recht van een raadslid om een punt op de agenda te zetten van de raadsvergadering voor de meningsvorming. De werkgroep stelde voor om dit te wijzigen en voortaan te stellen dat er twee fracties nodig zijn voor een agendering tenzij een fractie een motie of amendement wil indienen. Niet wenselijk want niet democratisch, stelde van Schaik (VVD). Eigenlijk wel terechte kritiek, zo vonden velen. Uiteindelijk werd het voorstel zodanig aangepast dat de betwiste regel eruit verdween.

Na afloop werd aan één van de gasten van de raad gevraagd wat hij nou eigenlijk het hoogtepunt vond van de zojuist gehouden vergadering. Het antwoord: “Dat de burgemeester bonbons uitdeelde aan de leden van de werkgroep” zette de raadsleden weer met beide benen op de grond. Onderweg naar huis constateerde menigeen dat De Knegt gelijk had toen hij zei dat we in een gure tijd leven.

Lees verder

Boomplantdag 15 maart 2023: Lokaal Belang plant notenboom in Stroe

17-03-2023

Woensdag 15 maart was het weer Nationale Boomfeestdag. Op deze feestelijke dag plant Lokaal Belang traditiegetrouw ieder jaar, in overleg met de gemeente Barneveld, een boom in een van de kernen van onze gemeente. Dit jaar is het een mooie grote walnotenboom geworden die geplant is op het veldje achter dorpshuis De Hofstee in Stroe. Lokaal Belang hoopt dat deze boom het goed zal doen en over een paar jaar de inwoners van Stroe iedere herfst zal verwennen met heerlijke walnoten.

Lees verder

Persbericht LB Podcast Lokaal Geluid

10-03-2023


Lokaal Belang maakt politiek toegankelijk in nieuwe podcast: “Lokaal Geluid”. Een podcast over politiek, maar dan interessant en begrijpelijk. En vooral kort, en krachtig.

De fractie van Lokaal Belang lanceert de eerste aflevering van haar nieuwe podcast, “Lokaal Geluid”. In deze podcast bespreken wij minimaal 6 keer per jaar actuele, politieke of maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat iedereen die geïnteresseerd is, op de hoogte is van wat er in het gemeentehuis van Barneveld gebeurt, maar ook daarbuiten.

In de podcastserie zullen een aantal onderwerpen door raadsleden worden toegelicht en ook door inwoners ingebrachte onderwerpen en thema’s komen aan bod. Een inwoner uit Voorthuizen mailde ons vorig jaar met de volgende opmerking: “Niet iedereen weet precies waar het over gaat, maar iedereen heeft er vaak wel een mening over. Maar wat betekent het nu echt voor ons wat jullie daar allemaal in het gemeentehuis met elkaar bespreken?”

Jan Willem van den Born, fractievoorzitter: “We liepen al even rond met het idee om een podcast te maken. Deze opmerking was een helder geluid en gaf de doorslag om te besluiten met een podcast te komen. Afgelopen februari hebben we een tijdje proefgedraaid en nu gaan we echt de lucht in! Tijdens het proefdraaien werd het ons duidelijk dat onze podcast kort en krachtig moet zijn. Maar ook dat we daarbij geen onderwerp uit de weg zullen gaan. Bijvoorbeeld een podcast die gaat over het ‘ketenbeleid’, want wat is dat nou eigenlijk? Hoe kan je daar als jongere uit de gemeente Barneveld mee te maken krijgen, of hoe krijg je daar als ouders mee te maken? Of het nu gaat om het klimaatakkoord, stikstof of de gezondheidszorg; alles moet besproken kunnen worden.

In de eerste aflevering van Lokaal Geluid gaan Paul Overgaauw en Nadeche van Veen in gesprek over het beleid van ‘de participatieladder’, dat vanaf 1 januari 2023 ingezet wordt door de gemeente Barneveld. Welke ladder kan je op, en wat vind je op welke trede? En hoe hoog is die ladder nou eigenlijk?

De podcast is te beluisteren op het YouTube kanaal van Lokaal Belang. YouTube is bekend, laagdrempelig én een vrij toegankelijk kanaal dat dagelijks al door veel mensen gebruikt wordt. Wij hopen als Lokaal Belang op deze manier écht het ‘Lokale Geluid’ te laten horen. De podcasts van Lokaal Belang zullen tussen de 7 en 10 minuten gaan duren, zo is de drempel laag om in te stappen. ‘Lokaal Geluid’ is vanaf vandaag online te luisteren en te vinden op onze website www.lokaal-belang.com.

Barneveld, 10 maart 2023

Lees verder

Persbericht LB stuurt brandbrief over aanrijtijden ambulance naar Den Haag

08-03-2023

Als elke seconde telt…Brandbrief naar Den Haag
Lokaal Belang heeft een brandbrief naar de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en de leden van de Tweede Kamer gestuurd, om tot daadwerkelijke oplossingen te komen om ambulances bij spoedritten op tijd te laten zijn in de gemeente Barneveld.

Wederom verslechtering aanrijdtijden ambulance
Sinds 2017 houdt Lokaal Belang nauwkeurig de aanrijdtijden van de ambulance bij spoedritten (zogenaamde A1-ritten) in de dorpen van de gemeente Barneveld bij. Helaas hebben wij al jaren moeten constateren dat de gestelde norm van 95% op tijd zijn (binnen 15 minuten aanwezig bij het noodgeval) niet gehaald wordt. Daarnaast is er, naast kleine en tijdelijke verbeteringen, op structurele basis sprake van verslechtering van de aanrijdtijden. Zowel voor de gemeente als geheel (nu 84,5%) als de dorpen op zich. Alle dorpen (los van een stukje buitengebied Achterveld) scoren onvoldoende. Vele dorpen, veelal noordoostelijk gelegen dorpen scoren zelfs fors onder de norm; Garderen (67,1%), Kootwijk (47,4%), Kootwijkerbroek (77,1%), Stroe (63,3%) en Terschuur (77,4%). Maar ook Voorthuizen (80%) en Zwartebroek (88,6%) scoren slecht (zie bijlage 1).

Inzet tot verbetering
Het gevoel van urgentie wordt al jaren breed in de gemeente ervaren. Er is op diverse manieren nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, bijvoorbeeld door agenderingen in commissievergaderingen, dringende moties (mei 2018, november 2022) die oproepen tot actie, samenwerking en bovenal het daadwerkelijk verbeteren van de ambulance aanrijdtijden. Maar ook schriftelijke vragen (mei 2019) die opriepen tot creativiteit, koppelingskansen en interregionale samenwerking. Helaas hebben die tot niets geleid; sterker nog, er is alleen maar verslechtering opgetreden. Ook de Tweede Kamer zelf vroeg middels een motie om verbetering van de aanrijdtijden van ambulance in de Provincie Gelderland (2019).

Onacceptabel
Het is voor Lokaal Belang onverteerbaar en onacceptabel dat het afhankelijk is van je woonplaats hoe groot je kans op overleven is in geval van nood. In acute noodsituaties is het van levensbelang om te kunnen rekenen op zorg van professionals, zoals ambulancemedewerkers. Wij hebben respect voor het moeilijke en ingrijpende werk wat zij doen. Aan hen ligt het niet. Wij begrijpen ook dat het in onze grote gemeente een uitdaging is om al onze inwoners op tijd te kunnen bereiken. Echter, prestatieafspraken (cijfers) zijn er niet voor niets en om deze te behalen is (extra) inzet nodig. Dat er meer vraag is naar spoedritten is in een groeigemeente logisch en mag geen verzachtend argument zijn. Tenslotte, de groei van onze gemeente is al jaren aan de gang en bekend. Daar horen zorgverzekeraars en andere betrokkenen op te anticiperen. Maar los van de groei blijven de cijfers en de ontwikkeling daarvan schrikbarend en dat al 5 jaren lang. De betrokken organisaties als de VGGM en zorgverzekeraars hebben een nadrukkelijke verantwoordelijkheid. Het is moeilijk te accepteren dat zorgverzekeraars zo’n grote invloed hebben op de ambulanceposten en kennelijk niet ingrijpen en investeren.

Noodkreet en oplossing
Lokaal Belang ziet geen andere manier meer dan de weg naar Den Haag en de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders via een brandbrief indringend te verzoeken concreet, adequaat en snel met oplossingen te komen (bijlage 2). Die oplossingen zijn in de ogen van Lokaal Belang (meer) uitrukposten en meer ambulances met eventuele regionale samenwerking. De samenleving heeft er recht op.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB kap 2 essen Schoonengweg Voorthuizen

16-02-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 2 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan de Schoonengweg 2 te Barneveld.

Zoals bekend is Lokaal Belang voor het behoud van bomen en groen in onze kernen. Afgelopen vrijdag 10 februari 2023 werden wij dan ook onaangenaam verrast door berichten vanuit de hoek Boeienkamp/Schoonengweg in Voorthuizen. Het betreft de 2 bomen waarvoor eerder een vergunning is aangevraagd in 2021 om de illegale demping van de sloot door de eigenaar van het perceel aan de Schoonengweg 2 op te lossen. De vergunningaanvraag is later ingetrokken omdat het Waterschap het toch niet nodig achtte. Overigens is in 2021 geconstateerd dat het geen populieren waren maar essen (zie bijlage 1).

Lokaal Belang heeft al eerder aandacht gevraagd voor ontwikkelingen rond dit perceel en nu hebben wij weer een aantal vragen waarop wij, gezien de ontstane commotie in de buurt, graag antwoord zouden ontvangen.

 1. Uit navraag blijkt dat deze 2 grote bomen zonder vergunning zijn gekapt. Het betreft (zoals bekend sinds 2021) essen en geen populieren en voor essen langs de doorgaande weg dient wel degelijk een vergunning te worden aangevraagd (zie bijlage 2). Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partij?
   
 2. Is er sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is en kunt u ook waarborgen dat controle op uitvoering hiervan volgt?
   
 3. Zo ja, kunt u opleggen dat er 2 gelijkwaardige grote bomen op dezelfde plek worden herplant?
   
 4. Klopt het dat op 10 februari jl. (vòòr 15:50 uur) de ODDV telefonisch onbereikbaar was voor omwonenden die contact probeerden te zoeken in verband met dit voorval?
   
 5. Op welke wijze is het mogelijk (te maken) dat inwoners alle dagen van de week dringende meldingen telefonisch kunnen doen bij de gemeente en ODDV zodat direct kan worden ingegrepen bij mogelijk illegale activiteiten? Hiermee kunnen mogelijke illegale en onomkeerbare activiteiten gestopt worden en bomen behouden blijven.
   
 6. Ter plekke constateerden wij tevens een rij grote zwerfkeien in de berm langs de smalle weg. Wat is daar de reden van en mogen deze daar uit verkeersveiligheids-oogpunt zomaar neergelegd worden?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

 

Lees verder

"Uit de raad" - 8 februari 2023

09-02-2023

Omdat Burgemeester Luteijn op deze avond zijn laatste vergadering in Barneveld voor zou zitten was er een diner in het bedrijfsrestaurant georganiseerd. De voltallige raad nam hieraan deel om zo een feestelijk tintje te geven aan het naderende afscheid van de burgervader. Tussen het hoofd- en het nagerecht sprak griffier Iede Bakker mooie woorden over de hoofdpersoon van de avond. Hij zette deze toespraak luister bij door een zelf geschreven lied ten gehore te brengen. Hij bleek een fraaie sopraan tot zijn beschikking te hebben. De onvermoede kwaliteiten van de ondersteuner van alle raadsleden kwamen hem op een luid applaus te staan. Zo vond het eerste hoogtepunt van de avond al plaats voordat de gong voor aanvang van de vergadering geklonken had.

Toen de eigenlijke vergadering om half acht van start ging was er weinig tijd om rustig warm te draaien. VVD-er van Schaik trapte af met zijn bijdrage over de kaderbrief regio Foodvalley. Hij had er duidelijk zin in. Een burgemeester uit een buurgemeente moest zich niet bemoeien met onze woningbouw en er was wel erg veel gedram komend vanuit het geldverslindende samenwerkingsverband, was samengevat zijn stelling. Uiteindelijk werd de kaderbrief vastgesteld. Vooraf aan dit agendapunt was John van Ginkel al beëdigd als raadscommissielid voor de SGP. Daarmee beschikt deze partij vanaf nu over een elftal aan raads(commissie)leden, en zal er gevochten worden om portefeuille inhoud.

Het volgende agendapunt betrof de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley. In de commissie was er al het één en ander gezegd over een nabetaling die moest plaatsvinden zodat dit onderwerp niet al te zeer naar de voorgrond kwam. Noemenswaardig was het amendement (een dwingende wijziging) waarbij indieners VVD, Pro98 en CDA, Lokaal Belang en Christen Unie wisten te overtuigen van het belang van het Live Streamen van de vergaderingen. Voor transparantie mag je de Lokaal Belangers ’s nachts wakker maken dus een grote verrassing was dit niet.

Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) werd vervolgens behandeld. Een nieuwe werkwijze voor dat wat een gemeente al tientallen jaren doet. Investeren in de samenleving (scholen, wegen, sportaccommodaties enzovoorts), en hier geld voor lenen.  Het MIP brengt een plafond per jaar aan in deze investeringen, geeft (uiteindelijk) een doorkijk naar de investeringen over lange periode en laat de financiële consequenties van de keuzes zien. Geen echt nieuw beleid dus maar veel meer  een structurering van bestaand beleid. Maar toch, opeens wilde de VVD gaan sparen voor scholen en wilde Pro98 de rekening zien die in november al was gepresenteerd tijdens de begrotingsbehandeling. Het is nog wat wennen, dus legde Wethouder Oosterwijk het, niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst, nog maar weer eens uit. Op Pro98, VVD en BI na konden de partijen zich vinden in het voorstel.

Het venijn zat deze avond in de spreekwoordelijke staart. Daar waar het college vond dat zij gesteld waren voor de keuze het gehele traject van de Rebellaan en Troelstralaan 30 km danwel 50 km te maken, zagen diverse fracties dat er tussen zwart en wit ook nog grijs bestaat. Een deel van het traject 50 km maar op een deeltraject 30 km. Waar Lokaal Belang en Pro98 aanvankelijk gelijk opliepen en zo tot een gezamenlijke motie (een belangrijke aanbeveling) dachten te kunnen komen, liep dit spaak. Pro98 wilde veel tempo en een dwingend karakter. Lokaal Belang vond door uitvoerig speurwerk en gesprekken dat een motie met realistischer verwachtingen omtrent “het wanneer” een betere optie was. Twee moties dus, dezelfde strekking, op de aanwijzing wanneer het moest plaatsvinden na. Kleine verschillen kunnen leiden tot grote woorden zo bleek in de vergadering. Grote winnaar waren de bewoners van de wijk De Vaarst. De weg wordt gedeeltelijk afgewaardeerd naar 30 kilometer, er wordt onderzocht of een schoolzone van meerwaarde kan zijn en er wordt gekeken naar afscheiding bij de speelplaats van het zwembad. De keuze viel op de motie van Lokaal Belang, mede ingediend door SGP en Christen Unie.

In de nazit in het bedrijfsrestaurant kon er nog even gekeuveld worden met de vertrekkende burgemeester. Wie goed keek en luisterde zag griffier Bakker in een hoekje staan, hij neuriede zacht “De Zilvervloot”.  

De volgende raadsvergadering is woensdag 22 maart. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Inspreektekst commissie samenleving over de voortgang Regionale Energie Strategie 1.0 (RES)

28-01-2023

Agendering van Lokaal Belang in Commissie Samenleving 25 januari 2023.
Motivering: Lokaal Belang wil in gesprek over de voortgang van de Regionale Energie Strategie 1.0 en 'over de vaart die het college wil maken op een wijze die bij Barneveld past wanneer het gaat om de energietransitie.

De gemeente Barneveld maakt deel uit van de Regio Food Valley, dit is een regionale samenwerking om samen op te pakken wat samen ook beter kan. De Regionale Energie Strategie is op zich in de basis best een goed idee geweest.
De invulling van de Regionale energie Strategie (RES) dient door de gekozen raadsleden van de gemeente Barneveld ingevuld te kunnen worden. En na een meerderheid van stemmen te worden vastgesteld net zoals is gebeurd met de RES 1.0 waarin een bod is gedaan van 3 windmolens op de Harselaar en 650.000 zonnepanelen door de gemeente Barneveld.
Op dit moment zijn er 150.000 panelen gerealiseerd via de SDE-subsidie. Er zitten nog 190.000 panelen in de pijplijn, maar de ervaring leert dat die niet allemaal gerealiseerd gaan worden. 23% van de 650.000 zonnepanelen is dus gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft een Milieu Effect Rapportage[1] (MER) op laten stellen en een Structuurvisie Wind[2] opgesteld, hierin staan de belangrijkste Kaders (kader waarin het college mag werken/uitvoeren van de Raad).

Tot zover, op naar de Regionale Energie Strategie 2.0. Deze moet worden vastgesteld, volgens de tijdlijn,[3] op 1 juli 2023; over een klein half jaar dus. Tot onze grote verbazing lezen wij in de informatiebrief Regio Foodvalley[4] inzake RES voortgang van 9 december op pagina 1 het volgende:

“Op 1 juli 2023 dient een RES 2.0 opgesteld te zijn. Er zijn twee ‘opties’ voor de invulling van de RES 2.0; een monitoring óf een monitoring én een herijking van de RES 1,0. Deze tweede optie is aan de orde wanneer de RES-partners aanleiding zien om het bod uit de RES 1.0 aan te passen; dit is nu niet het geval. Derhalve is gekozen om voor 1 juli 2023 een monitoringsdocument vast te stellen, waarin de voortgang van de realisatie van het bod uit de RES 1.0 wordt weergegeven, als ook wordt ingegaan op de wijze waarop dit gerealiseerd wordt voor 2030, binnen de kaders van de RES 1.0. We spreken nu dan ook over een RES 2.0 monitoring.”

Een korte uitleg, want het is best wat ingewikkeld..

 • Monitoring betekent dat wij als gemeente Barneveld de boel in de gaten houden, verder gaan met het bod van 3 windmolens op Harselaar en de 650.000 zonnepanelen.
 • Herijking betekent dat er op basis van recente ontwikkelingen aangepaste en/of nieuwe plannen en kaders moeten komen om te kunnen voldoen aan het door ons gedane bod in de Regio Food Valley.

De Raad van Uitvoering (RVU) zorgt dat alles volgens plan verloopt en juist wordt uitgevoerd. Daarnaast is er nog het ‘Dagelijks bestuur publieke besluitvorming’ (DDP) dat bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeentes, Gedeputeerde van Provincie(s) en het Algemeen bestuur van de Waterschap.[5] Lokaal Belang heeft de notulen van de vergaderingen die gehouden zijn in 2022 van deze twee partijen opgevraagd om te kunnen controleren of het besluit dat genomen is, verantwoord is. Deze notulen zijn voor raadsleden van de gemeente Barneveld niet openbaar. RFV geeft aan dit eerst te moeten afstemmen met de RVU in de eerstvolgende vergadering.


Lokaal belang heeft een aantal vragen, namelijk:

Vraag 1:
Wat vindt het college van het feit dat de notulen van de vergadering waarin unaniem is besloten door de Raad van Uitvoering tot op heden niet openbaar zijn voor raadsleden? En is de wethouder bereid zich in te spannen voor een zo spoedig mogelijke openbaarmaking?

Een aantal feiten:

 • er is onvoldoende ruimte op het netwerk om nu 3 windmolens aan te sluiten;
 • tot op heden geen landelijke normen voor geluid en;
 • er vliegt, blijkt uit onderzoek, een wespendief rond.
 • ook is er nog geen initiatiefnemer wind! 

Vraag 2:
Uit de beantwoording van het college op de schriftelijke vragen van de CU over de wespendief blijkt dat de 3 windmolens op Harselaar waarschijnlijk in 2025 geen onderdeel kunnen zijn van het RES 1.0 bod. Is het dan niet nodig om met dit risico onze plannen aan te passen, en nieuwe kaders vast te stellen? Dus te Herijken?

Vraag 3:
Is het college het met ons eens dat er nu stevig ingezet moet worden op besparen, opslag, zonnepanelen, isoleren en alle alternatieven voor opwek van duurzame energie en deze opneemt in de Herijking van de RES 2.0?

In het programma Duurzaamheid staat dat er op basis van inzicht snel kan worden gereageerd en bijgestuurd kan worden op activiteiten. In hoofdstuk 3, pagina 20 van Jaarplan 2023 staat: Voor 1 juli 2023 sturen alle energieregio’s in Nederland, waar de Food Valley er een van is, hun RES 2.0 op naar het NPRES. Dit document wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. (6)

Vraag 4:
Kan het college uitleggen wie er voor 1 juli een besluit neemt over dit document, de RES 2.0 met de kennis en inzichten van de afgelopen tijd zoals eerder benoemd?

Wilt u de vergadering commissie Samenleving van 25 januari 2023 over dit onderwerp terugkijken? Dat kan vanaf 1 uur 7 minuten tot 1 uur 50 minuten. Link: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/edd66c4f-cc0c-40eb-922a-ef99482c7911

 

Bronnen:

[1] https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006590.pdf

[2] https://windenergie-nieuws.nl/17/sturctuurvisie-wind-aan-gemeenteraad-barneveld-aangeboden/

[3] https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/2086713.aspx

[4] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=52a829eb-2c0d-4461-a99a-a38541578ca4&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

[5] https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/1-aanpak

[6] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=bf95ad61-b558-433c-ace0-250bb22a4a66&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

 

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente

18-12-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 15 december jl. de landelijke campagne ‘Hey, het is oke campagne’ is gestart.1 2 
Uit onderzoek blijkt een toenemende stijging van het aantal jongeren dat zich psychisch ongezond voelt.3 Lokaal Belang maakt zich daar grote zorgen om. Ook uit eerder onderzoek 4 bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020 en verder doorzette in de eerste twee kwartalen van 2021. In 2021 gaven jongeren vaker aan (t.o.v. 2019) zich in de afgelopen vier weken zich vaak, meestal of voortdurend neerslachtig en somber te voelen. Ook in de put zitten, zich ongelukkig voelen en zich onrustig voelen werden meer gerapporteerd. Lokaal Belang schrikt hiervan en vindt het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft in onze gemeente, deze hulp ook krijgt. Wij vinden het belangrijk om het zorgaanbod binnen de gemeente zoveel mogelijk ‘vraag gestuurd’ aan te bieden. Dit betekent dat de hulpvraag van onze inwoners en de signalen vanuit de samenleving centraal staan. Niet iedere jongere beschikt over een sociaal vangnet óf de vaardigheden om het te hebben over de mentale gezondheid van zichzelf of van iemand uit de omgeving waarover zij zich zorgen maken.

Quote van Staatssecretaris Maarten Van Ooijen:
“Het is goed om over je mentale klachten te praten, dat lucht op. Met vrienden of thuis met familie. Om jongeren hierbij te helpen, starten we vandaag de campagne. Want je even ‘niet oké’ voelen is heel gewoon. En ook dát mag je laten zien.”

Praten over en met jongeren wanneer het gaat om de mentale gezondheid is belangrijk. Zeker in de wintermaanden, waarin gevoelens vaak nog sterker ervaren kunnen worden. Toch heeft op dit moment een kwart van de jongeren met beginnende mentale klachten nooit gepraat met iemand uit zijn/haar omgeving. Dit betreft een meerjarige campagne met als doel het stigma dat op het bespreken van de mentale gezondheid van jongeren kan liggen, te verminderen of weg te nemen. De drempel om erover te praten te verlagen, voor zowel jongeren die zich mentaal ongezond voelen, als voor de mensen in hun omgeving. De campagne ‘heyhetisoke’ geeft informatie over bekende en minder bekende voordelen van het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid en richt zich daarbij speciaal op jongeren. Er worden ervaringsverhalen gedeeld die gaan over de mentale (on)gezondheid en ook worden er concrete tips en voorbeeldvragen gegeven om zelf het gesprek aan te gaan.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het bij het college bekend dat het aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt is toegenomen vanaf 2019 en flink blijft toenemen tot op heden? Bent u daarnaast met ons bezorgd over de toename van dit aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt?
 2. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 15 december jl. de campagne ‘heyhetisoke’ gestart. Bent u het met ons eens dat deze campagne een kans biedt om extra aandacht te geven aan het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente? Juist nu in de donkere wintermaanden?
 3. Zo ja, is het college dan bereid om zo spoedig mogelijk actief uitvoering te geven aan de Heycampagne richting inwoners, met name gericht aan jongeren, binnen onze gemeente? Dit in eventuele samenwerking met verschillende partners die al maatschappelijk betrokken zijn, zoals het CJG en jongerenwerk (Be Active&Creative) of de GGD?
 4. Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? Ziet u nog andere mogelijkheden om iets voor deze jongeren te doen?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 16 december 2022


Bronnen:
1 Jongeren | Hey, het is oké (heyhetisoke.nl)
2 Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
3 Mentale gezondheid jongeren afgenomen (cbs.nl)
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl

 

 

Lees verder

"Uit de raad" - 14 december 2022

15-12-2022

De raadsvergadering van woensdag 14 december stond eigenlijk in de schaduw van de dag ervoor. De raad heeft, op voordracht van een uit haar midden gekozen commissie, een nieuwe burgemeester gekozen die wordt aanbevolen voor benoeming door de Kroon. Het is Dhr. Jacco van der Tak geworden. In allerlei opzichten een atypische kandidaat, maar daardoor juist zo geschikt. Hij is jong, politiek niet verbonden aan één van de grootste fracties uit de raad en niet direct afkomstig uit het politieke of ambtelijke leven. We kijken uit naar zijn komst.

Maar nu naar de raadsvergadering van 14 december. Deze stond ook in het teken van de komst van een nieuwe bestuurder. Mevrouw Jolanda de Heer werd gekozen en vervolgens benoemd tot wethouder in de plaats van Dhr. Hans van Daalen, die burgemeester van Ermelo is geworden. Na alle plichtplegingen, bloemen en mooie woorden kon de raad verder met een viertal agendapunten.

Allereerst de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. In dit stuk worden allerhande specifieke afspraken, verboden en geboden genoteerd die plaatselijk van toepassing zijn. Er was van tevoren nogal wat aan te merken op de conceptteksten, zodat er veel wijzigingen voorgesteld zouden gaan worden. Om te veel verwarring te voorkomen werd het punt van de agenda gehaald en doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Eén ding kon geen uitstel verdragen met het oog op de naderende jaarwisseling, de klaphamer. Dit apparaat waarmee je enorme knallen kunt produceren maar die ook levensgevaarlijk is, is een doorn in het oog van de Christen Unie. Zij stelden dan ook voor per amendement (een dwingende wijziging) om dit apparaat per direct te verbieden. SGP en Lokaal Belang waren het hier hardgrondig mee eens zodat zij mede-indieners waren. Het navolgende debat ging erover of het probleem wel zodanig groot is dat hier een verbod gerechtvaardigd is. Uiteindelijk haalde dit amendement het en kun je vanaf vandaag niet meer ongestraft met je klaphamer in de weer, in ieder geval niet in de gemeente Barneveld.

Het volgende agendapunt betrof de verhoging van de huizenprijs waarbij je een starterslening zou kunnen krijgen. Die stond op € 300.000 en moest volgens het college verhoogd worden naar € 350.000. SGP vond, middels een amendement, dat dit ook best de NHG-grens (ongeveer € 400.000) mocht worden. Onder andere omdat je hiermee de startende eigen inwoners van de gemeente een voorspong geeft op potentiële kopers van buitenaf, temeer daar het de gemeente niets kost en het risico nul is. Alle partijen waren het daar mee eens op één na. De Christen Unie. Klaar dus, zou je zeggen. Maar er stond niet al te veel op het programma dus werd er even vrolijk een half uur gediscussieerd over dit onderwerp, met als uitkomst…. dat het amendement werd aangenomen.

Toen over naar het bestemmingsplan Buurtweg II. Hierbij waren drie onderwerpen die de aandacht vroegen. De communicatie met de indieners van een zienswijze, de goothoogte van bepaalde nieuwe woningen en de groencompensatie. Even het rijtje af. Er was laat en summier gecommuniceerd met de indieners van een zienswijze (zij die bezwaar hebben tegen (delen van) het plan). Lokaal Belang kreeg in de commissie al de toezegging dat er nieuwe regels zouden worden gemaakt over hoe dit in de toekomst beter zou moeten. Deze avond scherpten zij de vraag aan en kregen ook de toezegging van de wethouder dat deze regels in het eerste kwartaal van 2023 in de raad besproken gaan worden. Vervolgens, de goothoogte van het nieuw te bouwen huis het dichtste bij de al bestaande huizen krijgt een erg hoge nok, ruim 11 meter is toegestaan. Dit tot verdriet van de dichtstbijzijnde buurman. Christen Unie diende een amendement in om dit te matigen naar zo’n 9 meter. Lokaal Belang was het hier mee eens en tekende mee. Andere partijen vonden dit te veel willekeur en steunden het amendement niet waardoor het werd verworpen. Daarna, de groencompensatie voor het groen wat verloren gaat in de nieuw te bouwen wijk, moest ergens in Gelderland plaats gaan vinden, volgens de provincie. Onacceptabel, zei Lokaal Belang. Als het in Voorthuizen verdwijnt moet het in Voorthuizen terugkomen. Een motie (een belangrijke aanbeveling) met deze strekking werd ingediend, Christen Unie tekende mee. Toen de wethouder aangaf zelf ook wel op deze koers te zitten besloten beide partijen dat dat voldoende was en trokken zij de motie in.

Als laatste punt om over te debatteren volgde een motie vreemd aan de agenda over het speelruimtebeleid. Deze motie werd ingediend n.a.v. een eerder besproken memo waarin de verdeling van een restantbedrag van 180.000 euro voor aanpak van een aantal speelplekken werd geregeld. Over de inzet van dit budget waren veel kritische vragen. De indieners van de motie wilden een aanvullend plan (in de vorm van een raadsvoorstel) om zo tegemoet te komen aan toezeggingen en beloften die er nog zouden liggen. De motie haalde het niet. De wethouder beloofde wel de raad op de hoogte te brengen van de voortgang op alle openstaande toezeggingen.

In de derde helft werd onder het genot van een bitterbal en een vlammetje Jolanda de Heer van harte gefeliciteerd met haar benoeming.
De volgende raadsvergadering is woensdag 8 februari. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Buslijnen 102 en 110 blijven behouden in nieuwe dienstregeling busvervoer!

16-11-2022


Goed nieuws voor de reizigers die in onze regio gebruik maken van de bus. De nieuwe dienstregeling is bekendgemaakt met daarin vooral een aantal positieve punten.
Lokaal Belang zet zich in voor een goede bereikbaarheid van alle kernen. De bestaande buslijnen willen wij zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in stand houden.De afgelopen jaren hebben we op allerlei manieren specifiek aandacht gevraagd voor buslijn 102 voor de bewoners van Terschuur en Zwartebroek en buslijn 110 Barneveld-Scherpenzeel. We zijn dan ook blij dat deze bussen ook komend jaar blijven rijden.

Lees alle informatie hieronder in het persbericht van de gemeente Barneveld:

PERSBERICHT Gemeente Barneveld blij met behoud buslijn 102 
De dienstverlening voor busvervoer gaat per 11 december veranderen. Dit biedt reizigers belangrijke pluspunten. Zo gaan buslijn 110 en 105 de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen, waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel. Gemeente Barneveld is met de vervoerder in gesprek of buslijn 103 weer terug kan keren.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Als gemeente zijn wij in gesprek geweest met de vervoerders. Ik ben dan ook verheugd over het besluit van de provincie dat buslijn 102, 104, 111 en 112 niet worden gewijzigd. Dit zorgt voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen Zwartebroek, Terschuur en Garderen (lijn 102). Ook voor scholieren van het JFC en studenten van Aeres zijn deze buslijnen belangrijk. Buslijn 110 en 105 gaan de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen, waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel. Buslijn 103 komt (tijdelijk) te vervallen. De gemeente Barneveld was blij met de introductie van buslijn 103, hoewel deze uitsluitend in de ochtend -en avondspits slechts een paar keer reed was daarmee wel een directe verbinding naar Apeldoorn mogelijk. We zijn daarom in overleg met de vervoeder of deze buslijn weer terug kan keren. Ik wil iedereen bedanken die zich hier mede voor heeft ingespannen.”

Andere bussen en lijnnummers
Reizigers gaan de veranderingen merken. Er gaan andere bussen rijden (kleurstelling en type), er worden andere routes gereden en de lijnnummers worden anders. De andere wijzigingen zijn:

 • Buslijn 103 komt (tijdelijk) te vervallen. We zijn in overleg met de vervoerder of deze buslijn weer terug kan keren om zo ook de noordoostkant van Barneveld beter met openbaar vervoer bereikbaar te maken. In ieder geval komt buslijn 687 weer te rijden waarmee ook de nieuwe wijk Bloemendal (maar ook de Midden Nederland Hallen) toegang heeft tot een buslijn.
 • Buslijn 105 en 205 komen niet meer in dezelfde concessie. Als voorbeeld; een reiziger die vanuit Voorthuizen naar Arnhem wil moet een extra overstap maken op Barneveld Centrum. Wel is het zo dat lijn 205 in een volgend vervoerplan door gaat rijden richting Dronten om de verbinding tussen verschillende scholen te verbeteren (studenten Aeres). Hiermee ontstaat een directe verbinding naar Dronten. Dit is met name prettig voor de studenten van Aeres, die veelal geen auto hebben. Een directe verbinding is fijn en hiermee wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd.
 • Buslijn 107 gaat eerder en later rijden met reguliere bussen i.p.v. een reserveerbus.

Buslijnen 110 en 105 gaan de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel.

Persbericht gemeente Barneveld 16 november 2022

 

 

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Jan Willem van den Born bij de Begroting 2023

12-11-2022

Allereerst dankt onze fractie onze wethouder en de afdeling financiën voor het vele werk wat verzet is. Het is altijd weer een hele klus, zeker dit jaar, het eerste bestuursjaar van een nieuwe coalitie.

We leven in bijzondere tijden. Een oorlog in Europa waarbij al duizenden Oekraïense burgers om het leven zijn gekomen en miljoenen op de vlucht zijn. Mega hoge inflatie en energiekosten, Een economie die piept en kraakt en 1 op de 13 kinderen in Nederland die met honger naar school gaan. We dachten 2 jaar geleden dat corona het ergste was wat ons kon overkomen. Vandaag weten we wel beter.

Daarom ben ik blij dat er in deze begroting van SGP, LB en CU veel aandacht is voor het onderwerp armoede. Ik ben ook blij dat onze gemeente financieel in staat is om 2,1 miljoen euro ten laste van het voorlopige resultaat 2022 beschikbaar te kunnen stellen ten behoeve van armoedebeleid om maatregelen te nemen om bijvoorbeeld eenmalig schoolkostenregelingen te verhogen, gezinnen en ondernemers te ondersteunen bij de kosten voor energie en de inkomenstoeslag kunnen verhogen.

Dit college gaat ook extra investeren in het voorkomen van schulden, het verhogen van de subsidie van de muziekschool, extra investeren in het stimuleren van evenementen en uitbreiden van de balie publiekszaken. Ik noem er zomaar een paar.

Waar LB natuurlijk uiteraard zeer content mee is, is het opstellen van een bomenbeleidsplan. Een lang gekoesterde wens. Bomen zijn belangrijk. Ze leggen co2 vast en remmen de klimaatverandering af. Bomen houden ons koel in warme zomers en dempen geluidoverlast. Het is niet voor niets dat in alle dorpsplannen, dorpsvisies of centrumvisies er door onze inwoners 1 onderwerp prominent genoemd wordt. Meer bomen en groen in de dorpen. Daar gaan we dus mee beginnen.

Voorzitter, op 7 juli vorig jaar heeft de raad de hoofdlijnennotitie aangenomen. Unaniem. Met dit besluit heeft de raad besloten dat onze gemeente de komende 18 jaar gaat groeien van 60.000 naar maximaal 85.000 inwoners. De consequentie van deze explosieve groei is dat we als gemeente fors moeten gaan investeren om deze groei mogelijk te maken. Investeren in wegen en overige infrastructuur, investeren in scholen, investeren in dorpshuizen, investeren in ontmoetingscentra zoals Bronveld waar we onlangs over besloten hebben en bovenal in woningbouw.  Deels kunnen wij deze investeringen financieren met eigen kapitaal, en deels moet dat met vreemd vermogen. Dat daardoor onze schuldquote stijgt naar boven de 185% is niet prettig, maar ook een logisch gevolg van de forste investeringen die de komende jaren plaats zullen vinden.

De financiële risico’s bij deze hogere schuldquote kunnen we aan als gemeente Barneveld. Namelijk ons weerstandsvermogen blijft binnen een aanvaardbare bandbreedte.

Bij deze enorme investeringen horen ook zorgen over de betaalbaarheid van dit alles. Dat zijn terechte zorgen voorzitter. Want de komende 4 jaar zijn wij uitstekend in staat om aan onze verplichtingen betreffende de kapitaallasten te voldoen. Maar zijn we dat over 8 jaar ook? Of over 12 jaar? LB is zeer tevreden dat dit college besloten heeft om over te gaan tot een MIP (Meerjaren InvesteringsPlan) Dit plan zorgt ervoor dat de grenzen van onze financiële ruimte steeds duidelijker, inzichtelijker en transparanter worden. Daarnaast moet ieder investeringsvoorstel gebaseerd zijn op een visie, een besluit of een beheerplan. De planning moet realistisch en haalbaar zijn. Voorzitter, dit alles hoort bij een solide realistisch financieel beleid. Door realistisch te begroten en het instellen van een investeringsplafond is er meer financiële ruimte gekomen. Hoe? Gewoon. Door als je als organisatie niet te verslikken in plannen die niet realistisch en uitvoerbaar zijn. En dat te vertalen naar een investeringsplafond met de daarbij behorende kapitaallasten. En als blijkt dat het in de toekomst heel erg lastig wordt om bepaalde investeringen betaalbaar te houden, dan kunnen we als raad direct daarin sturen.

Voorzitter,

In het meerjarenperspectief bij de kaderbrief heeft het college ervoor gekozen om bij de inflatieontwikkeling te kiezen voor een driejaarsgemiddelde in plaats van een 5 jaarsgemiddelde. LB staat achter dit besluit. Het is onverstandig om je organisatie door inflatie financieel uit te hollen. Daarmee hou je je voorzieningenniveau in stand zonder grote ombuigingen. En door het vertragingseffect zien wij dat we dat dit resulteert in een verhoging van 0,25% hoger voor 2023.

Wij zijn verheugd dat er dit jaar geen stijging plaatsvindt voor de afvalstoffenheffing. We zien dat dit effect zelfs doordruppelt in de belastingcapaciteit de komende jaren. Die blijft nl. onder de 100%. Dat betekent dat onze lokale lastendruk lager is dan gemiddeld in Nederland. Een zeer positieve ontwikkeling voorzitter.

U begrijpt uit mijn betoog dat LB zeer tevreden is met deze begroting. De wethouder financiën heeft het goed verwoord in zijn eerste zin van de begroting. We moeten scherp aan de wind varen. Ons schip door de woelige baren van deze tijd loodsen. Deze gemeenteraad staat voor grote vraagstukken en uitdagingen de komende jaren. De groei naar 85.000 inwoners wordt met deze begroting verder mogelijk gemaakt.

 

Moties

Voorzitter, onze fractie heeft een aantal moties.

 • Onze eerste motie gaat over het versnellen van een onderzoek naar monomestvergisters. Dit stond al in ons coalitieakkoord, maar wij vinden dat er extra gas gegeven moet worden in het onderzoek naar deze bron van energie. Onze fractie heeft onlangs een bezoek gebracht aan agrariër Jan Dekker in Putten. Met zijn installatie levert hij iedere dag energie aan 1500 huishoudens. Met voornamelijk mest en reststromen uit voedsel wat niet meer voor consumptie gebruikt wordt. Een ander voorbeeld is de fam.van Houten uit Leeuwarden. Zij hebben een melkveebedrijf met 380 melkkoeien en leveren iedere dag groen gas aan 240 woningen in Leeuwarden, hebben hun co2 footprint drastisch verlaagd en bij het uitrijden van hun mest in de vorm van digistaat ontstaat geen stank.
 • Samen met de CU dienen wij een motie in om een onderzoek te starten om wellicht assistentie te krijgen door defensie m.b.t. de ambulancedienst.
 • Een motie om een bomenroute te starten in onze gemeente. Een voorbeeld daarvan zit bij de motie.
 • Een motie om de telefonische bereikbaarheid van de BOA’s te verhogen.
 • Een motie om strengere regels bij houtstook toe te passen in het geval van een RIVM stookalert. (Zoals in heel Twente, Soest, De Bilt, Haren, Nijmegen, Leek, Loppersum, Delfzijl)
 • Een motie om een skatebaan in Voorthuizen mogelijk te maken
 • Een motie voor het plaatsen van meer openbare schaaktafels
 • En een motie om te bekijken of wij andere gemeenten in Nederland kunnen volgen die de graven van ex KNIL-militairen een bijzondere status gegeven hebben.

Lees verder

"Uit de raad" - 9 november 2022

10-11-2022

Op donderdag 9 november stond de jaarlijkse begrotingsvergadering op het programma. Het college bracht enkele weken geleden haar begroting voor 2023 uit. Conceptbegroting moet je dan eigenlijk zeggen want in de begrotingsvergadering kunnen de diverse fracties door middel van moties (een belangrijke aanbeveling) en amendementen (een dwingende wijziging) verandering aanbrengen. Dat de partijen hier wel zin in hadden mag blijken uit de 34 moties en amendementen die uiteindelijk behandeld werden.

De conceptbegroting laat een beeld zien van een gemeente waar ambitieus gewerkt wordt aan groei. Wegen krijgen speciale aandacht, die moeten namelijk veel beter worden dan ze nu zijn. Er zijn forse meevallers door extra geld uit Den Haag. Een belangrijk deel hiervan (€ 2,1 miljoen) is apart gezet voor armoedebestrijding. In de bijdragen van diverse fractievoorzitters van met name de oppositie klonk bezorgdheid omdat zij wel veel leningen zagen ontstaan maar het ontbrak aan aflossing. Een nare erfenis voor onze kinderen, zo dachten zij. Dat deze veronderstelling berust op een misverstand, probeerde Wethouder Oosterwijk van Financiën uit te leggen. De leningen worden wel degelijk volledig afgelost, geheel volgens de levensduur van de onderliggende investering. Afdeling treasury maakt echter strategische keuzes wat en op welk moment precies wordt afgelost. Niets nieuws onder de zon, zo gaat het al decennia.

Over naar enkele moties en amendementen. Wat het laatste betreft, dat kan snel. Geen van de ingediende amendementen wisten een meerderheid te behalen en werden dus allen verworpen. De moties dan maar: Er komt een Barneveld-pas, een pas waarbij minima diverse kortingen krijgt om mee te doen met activiteiten in de samenleving, ingediend door Pro98, CDA en CU. SGP, Pro98 en CU dienden een motie in om de open monumentendag op zaterdag te promoten. Deze motie haalde het. Toen VVD hier een moties naast zette om ook de open monumentendag op zondag te promoten konden SGP, CU en CDA hier niet in meegaan zodat deze motie verworpen werd.

Lokaal Belang, SGP en CU dienden een motie in om de plaatsing van een (mono)mestvergister in Barneveld te onderzoeken. Dit voorstel haalde het, zodat er in de toekomst wellicht groen gas uit Barneveldse mest kan worden gewonnen. Ondanks een hartstochtelijk pleidooi van de fractievoorzitters van Lokaal Belang, Pro98 en CU zat een verbod op houtstook ten tijde van een negatief stookadvies er niet in. Wat wel lukte was een motie om met Voorthuizen te gaan overleggen om daar een skatebaan te plaatsen. Op initiatief van Lokaal Belang en met medepleitbezorgers CU, CDA en Pro98 wist dit voorstel een ruime meerderheid te halen.

Een ander initiatief van Lokaal Belang, het beschermen van de graven van KNIL-militairen, werd door de voltallige raad ondersteund. Indiener Mona Tamaëla dacht even terug aan haar opa die ooit een aparte plek voor de Molukse gemeenschap wist te realiseren op de Barneveldse begraafplaats. Nu, door de aangenomen motie, mogen de KNIL graven niet meer geruimd worden. Het college gaat in gesprek met de organisatie Urban Chess om te kijken of er schaaktafels in Barneveld kunnen komen, dit op initiatief van Lokaal Belang en VVD. Lokaal Belang stond ook aan de wieg van de motie om te kijken of defensie een rol kan spelen bij de ambulancezorg, met name in de hoek Stroe, Garderen en Kootwijk. Samen met CU en SGP merkten zij op dat de voorgeschreven aanrijtijd te vaak wordt overgeschreden in deze dorpen. Dorpen waar een kazerne in de buurt is, misschien is één en één wel twee.

CU nam het initiatief om het diplomazwemmen betaalbaar te houden voor alle beurzen. Lokaal Belang, SGP, CDA en Pro98 waren het hier hartgrondig mee eens en tekenden mee met deze motie. Dezelfde partijen, met toevoeging van BI, droegen het college op de gemeentelijke correspondentie in heldere taal te schrijven. Bijzondere aandacht dient hierbij te zijn voor laaggeletterden en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. 

Na een avond vol wijzigingen en nieuwe ideeën volgde er nog een moment van afscheid. Wethouder Hans van Daalen wordt per 1 december burgemeester in Ermelo. Zoals hij zelf zei in zijn speech, had hij dit ambt graag gecombineerd met zijn wethouderschap in Barneveld, maar dat is bij wet verboden. Dat dit een grap was, was duidelijk. Hans heeft Barneveld 12½ jaar met volle overgave gediend, en dat was meer dan een dagtaak. Als waardering ontving hij de zilveren speld van de gemeente.     


Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kun je deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

"Uit de raad" - 3 november 2022

04-11-2022

Als gevolg van een overvolle agenda moesten de dames en heren raadsleden donderdag 3 november al om 19.00 uur op appèl verschijnen. Er werd druk gediscussieerd, gedebatteerd en uiteindelijk gestemd over een tiental onderwerpen. In dit stukje informeren we je over de belangrijkste (dit is arbitrair) onderwerpen en besluiten.

De tweede doelgroepenverordening: In dit stuk informeerde het college de raad dat de grens van de goedkoopste huizen (sociale koop) was opgehoogd van € 230.000 naar € 260.000. Onontkoombaar zei de wethouder. Enkele partijen vonden dat de bevoegdheid tot het ophogen van de grens terug bij de raad moest komen. Zo zouden de bouwers een extra drempel ervaren om naar het raadhuisplein te komen bij een volgend verzoek om verhoging van de grens. Dit amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) werd niet aangenomen. Lokaal Belang haalde een ander punt naar voren: Als de ondergrens € 260.000 is, dan betekent dat niet dat alle huizen tenminste € 260.000 móeten kosten. Dat mag ook gerust minder zijn. De wethouder zegde toe (dat betekent dat hij het moet doen) dat hij in zijn gereedschapskoffer zou kijken of hij de juiste middelen heeft om dit te gaan realiseren. Zo niet dan kunnen we daar in het voorjaar bij de nieuwe woonvisie maatregelen toe nemen.

Ontmoetingscentrum Bronveld en Hulp aan Elkaar: Een prachtig nieuw gebouw in de wijk Oldenbarneveld. Er wordt al lang over gesproken. Sinds de raadsvergadering staan alle seinen op groen: de raad heeft ingestemd met de nieuwbouw en krediet beschikbaar gesteld..Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de bouw. Maar dit niet nadat de motie (een belangrijke aanbeveling)  van de VVD om te onderzoeken of er een heus Cruyffcourt kan komen, was aangenomen. Daarnaast was er nog een semantische discussie over het woord sober. Enkele partijen vielen namelijk over de tekst dat de ruimte voor de Barneveldse voedselbank “sober en doelmatig” moet zijn. Dit zou gebruikers en vrijwilligers stigmatiseren. Dat was dan weer een woord waar de wethouder over viel. Na over en weer elkaar met de Dikke van Dale om de oren te hebben geslagen (gelukkig figuurlijk) bleek bij stemming dat de meerderheid van de raad de werkelijke verschijningsvorm van het gebouw belangrijker te vinden dan de gekozen woorden.

Herstel gemeentelijk deel van het pastorie- en Sparrenbos in Voorthuizen: Er is al veel gepraat over dit stukje Voorthuizen. Deze keer ging het over de aanleg van een parkachtig stukje bos wat nu nog een bosje is met veel sparren waar de letterzetter (dat is een kever met een grote bek) behoorlijk heeft huisgehouden. Er is veel geld voor vrijgemaakt, teveel volgens sommige fracties (de partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn). Ander spannend punt voor veel raadsleden was het participatieproces. Participatie kan op meerdere manieren plaatsvinden, daarvoor hebben we de participatie ladder. Hoe hoger een plan op de ladder staat hoe meer de inwoners te zeggen hebben. Dit plan staat op de hoogste trede van de participatieladder. Gevolg is dat de raad het budget vrijgeeft en vervolgens pas bij de opening weer komt kijken hoe het geworden is. Dat vinden sommige dames en heren, zoals gezegd, best een beetje spannend. Een deel van de participatie wordt zelfs vormgegeven door kinderen, we zijn vooral reuze benieuwd.

Beheerplan wegen: In de afgelopen jaren is er eigenlijk te weinig geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud en vervanging van de wegen. Onafhankelijk onderzoek gaf vorig jaar de wegen in Barneveld het cijfer 4,3. Het college kwam met een voorstel waarbij er met een stevige kapitaalinjectie naar een voldoende moet worden gewerkt. Barneveld is een behoorlijk uitgestrekte gemeente waardoor er ook veel wegen zijn. dat maakt het dus niet eenvoudig. Daarnaast is er maar beperkt capaciteit in materialen en personeel. Al met al dus een behoorlijke klus. De wethouder kreeg groenlicht van de raad om met de plannen aan de gang te gaan. Sta je de komende tijd te wachten bij een halve afsluiting of rijd je weer eens een omleidingsroute, dan weet je nu hoe dat komt. We willen van een 4,3 naar tenminste een 6!

Voor Lokaal Belang zaten er in deze vergadering nog twee heuglijke feiten: Nadeche van Veen en Stefan Velt spraken hun maidenspeeches (eerste bijdrage in de raadsvergadering). Nadeche liet duidelijk horen dat zij al van jongs af aan weet dat iedereen er toe doet. Stefan wist al sinds zijn studietijd dat hij ooit zo’n maidenspeech zou gaan houden omdat hij impact op de levens van mensen wil hebben en dat kan als raadslid. Kijk, daar kunnen we de dag weer mee in. We gaan nog veel horen van die twee!   


Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kun je deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Maidenspeech Nadeche van Veen

04-11-2022

“In november 1995 zei manager Jan Boute van Innovatie en praktijkcentrum Dierlijke soorten het volgende: “We hebben hier een interculturele samenleving, maar niemand heeft daar problemen mee. Iedereen heeft respect voor de cultuur en religie van de ander". Waarom benoem ik dit? En waarom spreekt mij dit aan? Dat zal ik u vertellen in mijn maidenspeech die ik vandaag mag houden, als raadslid voor Lokaal Belang, als vertegenwoordiger voor de inwoners van de Gemeente Barneveld.

In de jaren 90’ waren mijn opa en oma gastgezin voor buitenlandse studenten die een opleiding volgden op de Praktijkschool. De studenten, uit o.a. Malawi, Tanzania, Bhutan, Nepal en de Seychellen, hebben hun tweede huis in het kasteel; Kasteel de Schaffelaar. Ik ontmoette in het kasteel als kind, mensen van over de hele wereld, maar ook mensen uit de gemeente Barneveld: vrijwilligers, docenten, gastgezinnen, al met al, een bont gezelschap. Bowlen in de Veluwehal, gourmetten bij mijn opa en oma thuis met de buitenlandse studenten. 

Elkaar ontmoeten, leren van elkaar, met elkaar in gesprek zijn, van mens tot mens. Dat is wat belangrijk is, en wat telt. Het vergroten van zelfredzaamheid, het versterken van de sociale cohesie en het vergroten van kennis zijn van groot belang wanneer we kijken naar de vele ontwikkelingen in de huidige samenleving. Een plek waar je elkaar kan ontmoeten, zoals bijvoorbeeld het nieuw te realiseren pand voor Bronveld, dat dienst mag doen als buurtcentrum en als locatie voor de voedselbank. Een bestuur dat er is voor en door de inwoners vanuit de omgeving van Bronveld. Ook hopen wij op een passende oplossing voor hondenbezitters die gebruik makken van het gebied waarin het nieuwe pand van Bronveld komt. Bronveld, een plek waar je van mens tot mens er voor elkaar en met elkaar kan zijn. Want dat is volgens mij waar het om gaat.. Ik wens een ieder die gebruik mag maken van het nieuw te realiseren buurthuis en omgeving ‘Bronveld’ in alle opzichten een goede toekomst toe.”

“Een knipoog naar het verleden, de realiteit van het heden en zicht op toekomstmogelijkheden.”


Bijdrage van LB-raadslid Nadeche van Veen in de raadsvergadering van 3 november bij het raadsvoorstel Nieuwbouw ontmoetingscentrum Bronveld & Hulp aan Elkaar 

Lees verder

Maidenspeech Stefan Velt

04-11-2022

Voorzitter, geachte raadsleden,

Als kleine jongen had ik al veel met sport te maken. In mijn geboortestad Hilversum voetbalde ik dagelijks met mijn broer en zijn vriendjes. Ook volgde ik en mijn broer het EK en WK voetbal en de Nederlandse competitie. Naast voetbal werd bij ons thuis ook de Tour de France gekeken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik voor een opleiding sport koos; deels uit interesse, deels uit het-gebrek-aan-niet-weten-wat-ik-wou. Alleen halverwege mijn opleiding kwam ik er achter dat sport voor mij een beperkt bereik heeft als het gaat om mensen verder willen helpen. Want zover was ik inmiddels wel; in mijn werk wil ik mensen tot dienst zijn.

Toen kwam de opleiding HRM (Human Resource Management) voorbij. Deze opleiding sprak mij aan, omdat je mensen kan helpen in de context van werken. Werken; een onmisbaar onderdeel in het leven van mensen en daarom extra belangrijk dat je daar plezier in hebt en zingeving in ervaart. In dat licht begon ik mij te realiseren dat ik impact wil hebben op levens van mensen; zorgen dat ik dusdanig handel dat anderen daar profijt van hebben. Een uitspraak die dit voor mij bevestigde, was bij mijn eindgesprek voor het afstuderen. Waarin mijn beoordelaar het volgende zei: ‘’dat je visie om mensen te helpen tot in het diepst van je vezels zit, zie ik gelijk’’.

Ik was destijds al politiek geïnteresseerd, omdat daar besluiten worden genomen die raken aan levens en situaties van mensen. En omdat die besluiten raken aan levens en situaties van mensen, hebben ze dus impact op levens van mens; hetgeen ik nastreefde. Daarom besloot ik de optie voor politiek verder te onderzoeken. 

Ik kwam toen al snel uit bij raadslid. Dit sprak mij gelijk aan: binnen je eigen leefgebied mensen verder helpen, omdat je immers ook weet wat daar afspeelt. Daarop heb ik mij aangemeld bij de partij waar ik nu deel van uitmaak, omdat ik geloof in de kracht van ons verhaal en onze daadkracht in de praktijk. Ik ben dan ook alle mensen dankbaar, die het mogelijk hebben gemaakt voor mij om raadslid te worden.

Want, ik trad een nieuwe wereld binnen. Een wereld waarbinnen iedereen tot het uiterste gaat om het beste te doen voor de inwoners van Barneveld. In deze missie herken ik mij en zal ik mijn ziel en zaligheid leggen. Ik kijk uit om dat samen met u als raad op de meest passende en optimale wijze te mogen doen. Dankuwel.


Voorzitter, ik vervolg met het inhoudelijke stuk.

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel: de verzelfstandiging van team Be Active & Creative. Het proces hiernaartoe kent een lange aanloop en werd gekenmerkt door verschillende ontwikkelingen. Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen geleid tot het besluit om Be Active & Creative te verzelfstandigen- in de vorm van een stichting.

Wij - als Lokaal Belang - zijn blij dat hiermee voor alle betrokken- en samenwerkende partijen duidelijkheid komt over de toekomst van Be  Active & Creative, niet in laatste plaats voor het team zelf.

We zijn dan ook verheugd voor Be Active & Creative, dat zij de ruimte krijgen en gegund worden om te werken en verder te bouwen aan hun ondernemerschap en creativiteit; hetgeen zij zoveel waarde aan hechten.

Tegelijkertijd blijven wij het noodzakelijk vinden dat het uiteindelijk doel niet uit het oog verloren mag worden, namelijk het zorgen voor een vitale samenleving waarin inwoners gezond en fit blijven en kunnen meedoen. Dat blijft voor ons leidend voorzitter. In dat licht zien wij de verzelfstandiging van Be Active & Creative dan ook als een middel, niet als een uiteindelijk doel.

Ook blijven wij aandacht schenken en met de nodige interesse uitkijken naar het proces en uitwerking van de verzelfstandiging. Niet vanuit wantrouwen of ongeloof in deze verandering óf sterker nog: om belerend te zijn. Maar vanuit gezond vertrouwen zodat we er zeker van zijn dat deze verandering tot een goed einde wordt gebracht, dat de betrokken- en samenwerkende partijen voldoende vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar maar bovenal voorzitter: dat de inwoners uiteindelijk profijt zullen hebben van deze verandering.

Voorzitter ik sluit af.

Lokaal Belang wenst alle betrokken personen en partijen bij het vervolgproces het allerbeste toe en bij deze wil ik wil kenbaar maken dat wij verder geen wensen of bedenkingen hebben bij het voorstel.


Bijdrage van raadslid Stefan Velt tijdens de raadsvergadering van 3 november bij het raadsvoorstel Verzelfstandiging team Be Active & Creative.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake stenen onder wegdek Apeldoornsestraat Voorthuizen

24-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de oude weg onder de Apeldoornsestraat.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat er onder het wegdek van de Apeldoornsestraat de oude weg bevindt. Deze oude weg komt nu bloot te liggen en wordt al deels afgevoerd naar wij vernamen. Juist in Voorthuizen is deze oude weg wellicht van historische waarde. Voorthuizen zou niet bestaan hebben zonder de weg lopende van Amersfoort naar Apeldoorn. De geschiedenis van Voorthuizen en de belangrijke rol die de Apeldoornsestraat hierin heeft gespeeld mag genoegzaam bekend worden geacht. Als tweede argument zou circulariteit nog een goed argument zijn om de klinkers te hergebruiken.

Wij stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het afvoeren van de oude weg die gelegen is onder het huidige wegdek?
 2. Is het college het met ons eens dat juist in Voorthuizen de stenen uit de oude weg het verdienen om eerst historisch beoordeeld te worden voordat ze in een shredder belanden?
 3. Lokaal Belang ziet graag dat de verwijderde klinkers uit deze weg opgeslagen worden, bijvoorbeeld op de Otelaar. Hier zou wellicht een mooie bestrating van gemaakt kunnen worden bij de nieuwe herinrichting van het centrum. Weggooien kan tenslotte altijd nog. Is het college hiertoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen

 

Foto's: B. Pater

Lees verder

Persbericht LB: Mestvergisting kans voor Barneveld?

17-10-2022


Al vele jaren noemt Lokaal Belang mestvergisting als een kansrijke toevoeging om te voorzien in de energiebehoefte van Barneveld. Vorige week bracht de fractie van de lokale Barneveldse partij een werkbezoek aan de mestvergister bij de firma Dekker in buurgemeente Putten.

Op een relatief klein oppervlak van een half voetbalveld wordt hier door middel van het vergisten van mest, in combinatie met reststromen van Food- en Feedproducenten, voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 1.500 huishoudens. Uit, voornamelijk, varkens- en koeienmest wordt een biogas gewonnen. Het is een veilig en vol continue proces op een temperatuur van 38 graden Celsius met toevoeging van bacteriën.  Het gewonnen gas dient vervolgens als brandstof voor de motoren die hier elektriciteit van maken. Dat dit een vervanging van fossiel gewonnen energie is is evident. Maar in het proces wordt ook een reductie van 30% van het aanwezige stikstof gerealiseerd.

Lokaal Belang raadslid Gert Hein Kevelam over hetgeen de fractie te zien kreeg in Putten: “Door de sterk veranderde situatie in de energiemarkt worden alternatieve vormen van energie in razend tempo interessant voor marktpartijen. Wat ons in dit proces zo aanspreekt is dat er meerdere zaken bij elkaar komen. Een niet fossiele energievoorziening, stikstofreductie en als extraatje in de toekomst wellicht gedeeltelijke vervanging van kunstmest (een product met een belastend productieproces) door residuen uit de vergistingssilo. Wat dit laatste betreft, hier staat Europese regelgeving de praktijk nog in de weg. Wij zouden graag in contact komen met potentiële initiatiefnemers om mogelijkheden in Barneveld te onderzoeken op het gebied van mestvergisting. Vanuit de gemeente zou er wellicht meegeholpen kunnen worden aan een haalbaarheids- en locatieonderzoek. Verder zou een positieve grondhouding richting een initiatiefnemer het vergunningentraject een zet in de goede richting kunnen geven.”

Persbericht Lokaal Belang 15 oktober 2022

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen LB aangaande bomenkap Wesselseweg en Schaffelaarsebos

14-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld, dit mede naar aanleiding van uw beantwoording d.d. 12-10-2022.

Op basis van uw antwoorden blijkt dat voor de kap geen toestemming noch een vergunning is verleend. Daarmee is er dus sprake van illegale kap. Wij hebben dan ook onderstaande aanvullende vragen:

1. Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partijen?
2. Er is sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is. Wie houdt er toezicht op deze herplantplicht?
3. En op welke wijze wordt het college/de gemeente hiervan op de hoogte gehouden?
4. Binnen welke termijn behoort deze herplant gedaan te zijn?
5. Bent u met ons van mening dat, in verband met deze illegale kap, er zo snel mogelijk aan deze herplantplicht voldaan moet worden, het liefst in de (voor het planten van bomen de beste) periode november 2022 of maart 2023 ?
6. De betreffende bomenrij wordt als zeer waardevol gezien. Op welke wijze kunt u uw invloed aanwenden om de herplant op dezelfde plek te laten plaatsvinden als daar waar de illegaal gekapte bomen stonden? 
7. Zo nee, wilt u daarover dan in overleg gaan met de provincie om dat alsnog te realiseren?

En los van bovenstaande blijkt dat SGLK recent weer een zogenoemde “taartpunt “ in het Schaffelaarsebos heeft uitgedund. (zie foto’s). Dit betreft een deel van het zo benoemde hakhout/productiebos. Hier is eind 2016, begin 2017 een toezegging gedaan aan de samenleving en de gemeente  dat hierover gecommuniceerd zou worden middels de gemeentepagina. Daarom de vraag:

8. Heeft SGLK conform de afspraak die er ligt, het College vooraf en actief geïnformeerd over de kap die nu heeft plaatsgevonden?
9. Zo ja, waarom is dit dan niet vermeld op de gemeentepagina?
10. Zo nee, wilt u dit dan meenemen in het te plannen gesprek met SGLK waarin afspraken uit het verleden worden opgefrist en herijkt?
11. Is het college met ons van mening dat het in 2005 op basis van de visie van SGLK het ingezette beleid mbt beheer en productie van hakhout in het veertienlanenpunt,  gezien de huidige kennis en erkenning van het belang van bomen, toe is aan een evaluatie en mogelijk herziening?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Barneveld, 13 oktober 2022

Vragen en antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen kunt u vinden via de link:
https://www.lokaal-belang.com/schriftelijke-vragen-lb-bomenkap-wesselseweg

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake vergroenen dorpscentra

07-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de vergroening van de dorpscentra.

Al geruime tijd is de wens in zowel Voorthuizen als Barneveld (en wat Lokaal Belang betreft in alle dorpskernen) om de centra te vergroenen. Daar het vergroenen middels het plaatsen van bomen op sommige centrale plekken kan leiden tot problemen met bereikbaarheid of geplande evenementen hebben wij wellicht een oplossing hiervoor. In Leeuwarden heeft dit jaar een project gedraaid van 7 mei t/m 14 augustus genaamd “Bosk”(¹). Dit is in feite een “wandelend bos”. Op diverse plekken in het centrum werden “mini-bossen” gecreëerd door bomen in grote verplaatsbare bakken te plaatsen. Voor een visualisatie, zie bijgaande foto’s. Wellicht is dit een over te nemen idee om hiermee de centra in onze kernen op een innovatieve manier te vergroenen.

Op basis van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met dit project in Leeuwarden?
 2. Zo nee, is men bereid de afdeling BOR/Groenvoorziening contact op te laten nemen met Arcadia en de gemeente Leeuwarden om meer informatie hierover te verkrijgen?
 3. Is het college het met ons eens dat dit mogelijkheden biedt om de centra te vergroenen op een manier die een hoge mate van flexibiliteit in zich draagt?
 4. Zo ja, is het college dan bereid een dergelijk project op te nemen in het bomenbeleidsplan en hiervoor eventueel benodigd budget op te nemen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Jan Willem van den Born
 

(¹) https://arcadia.frl/projecten/bosk/

Lees verder

"Uit de raad" - 29 september 2022

01-10-2022

Donderdag 29 september stond er weer een gemeenteraad op het programma. Een bomvolle agenda leidde ons langs veiligheid, onderwijs, woningbouw en recreatie. Hieronder een impressie van wat er langskwam en besloten werd.

De avond begon met een initiatiefvoorstel -een door een raadslid ingebracht voorstel, compleet met financiële dekking en alles erop en eraan- van de VVD.  Het doel van het voorstel was het verhogen van de veiligheid. Een initiatiefvoorstel komt zelden langs in de raad, daarom was de waardering voor het werk groot bij alle fracties. Het voorstel zelf kon op minder enthousiasme rekenen. Uiteindelijk was alleen de eigen VVD voor en verwierp de rest van de raad het idee met de argumenten “we herkennen de situatie in Barneveld hier niet in” en “er zijn slechts nuanceverschillen met het huidige beleid”.

De Visie Verblijfsrecreatie leverde vervolgens met name op het punt van de nieuw te vormen camperplaatsen wat discussie. Enkele partijen vonden de visie op dit punt wat strak geformuleerd, maximaal 2 nachten, maximaal 5 plaatsen, minimaal 500 meter vanaf een ander recreatieterrein. Met de uitleg van de wethouder dat dit om plaatsen exclusief voor campers gaat, maar dat campers op vrijwel alle andere terreinen ook meer dan welkom zijn, ging een meerderheid van de raad akkoord. Moties (een belangrijke aanbeveling) van BI, VVD, CDA en Pro98 voor meer flexibiliteit en andere uitgangspunten voor initiatieven haalden het niet.   

De Apeldoornsestraat in Voorthuizen volgde. Vriend en vijand is het er over eens dat er dringend iets moet gebeuren aan het eerste stuk aan de oostkant van het dorp. Daarover dus geen discussie. Over het gelopen proces des te meer. Door diverse vertragingen kwam de start van het proces, de informatie aan de Voorthuizense inwoners, veel te laat op gang. Door de noodzaak van snelle verbetering van de weg, een aannemer die nu aan de gang kan en snel stijgende prijzen was er aan het einde van het proces weinig flexibiliteit om te schuiven. Gevolg, alles kwam op één hoop in de afgelopen weken. Inwoners mochten meepraten maar het gevoel dat er veel mee gedaan kon worden ontbrak bij diverse mensen. Na een “dit nooit meer” van de wethouder en een aangenomen motie (daar heb je er weer één) van Lokaal Belang, SGP en CU voor een mooi voetpad, werd het plan aangenomen. Het goede nieuws is in ieder geval dat er snel een mooie weg ligt met een fraai voetpad.

Het Masterplan Onderwijs Huisvesting werd aangenomen, waarbij een amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) door de hele raad aangedragen, werd toegevoegd. Hierdoor ontstaat er extra fysieke ruimte voor passend onderwijs in nieuwe schoolgebouwen. Een motie van CU, Lokaal Belang en SGP om naast centrale overlooplocaties ook te kijken naar oplossingen nabij de scholen, werd ook aangenomen. Hierdoor zullen er met name in nieuwe wijken plekken gecreëerd worden waar meerdere scholen eventueel ruimtegebrek op kunnen vangen.

Als laatste in deze samenvatting belichten we het Wulperveld. Het Wulperveld is een nieuwe woonwijk in Stroe. Deze is gepland langs de Stroeërschoolweg en zal 115 woningen aan het dorp toevoegen. Het gefaseerd bouwen gaat in deze wijk plaatsvinden. Lokaal Belang is al jaren een vurig pleitbezorger van deze manier van bouwen in een kleine kern. Even uitleggen: Je gaat een groot stuk grond klaarmaken om veel huizen op te bouwen. Als je alle procedures klaar hebt begin je met de bouw. Maar je bouwt maar een beperkte hoeveelheid van het uiteindelijke aantal huizen. Zodra deze huizen verkocht zijn en er weer nieuwe behoefte bestaat in het dorp bouw je weer een aantal huizen. Dit herhaal je tot de wijk vol is. Je voorkomt zo grote pieken en dalen in de woningvoorziening. Dit zie je namelijk anders altijd terug in de scholen en de sportverenigingen door heel veel en vervolgens heel weinig kinderen. Geweldig dus dat dit gaat gebeuren in Stroe. De hele raad was happy. Toen de wethouder op diverse vragen ook nog toezegde dat nieuwe initiatieven op bijvoorbeeld de Harselaar, die gevolgen voor het spoorverkeer hebben, eerst onderzocht moeten worden op hun gevolgen, kon het plan op unanieme steun rekenen. De volgende dag is er al begonnen met de wijk, zo snel kan het gaan.

Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kunt u deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.   

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande uitspraak Rechtbank Den Haag m.b.t. geuroverlast

27-09-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, dat het huidige wettelijke systeem burgers in het buitengebied niet voldoende beschermt met betrekking tot geuroverlast. Met die uitspraak wordt de overheid medeverantwoordelijk voor het aanpakken van geuroverlast en kunnen omwonenden die geurhinder ervaren dit verhalen op de overheid.  De uitspraak van de rechter ging over bestaande casussen. Uit de uitspraak bleek dat de rechtbank schadevergoedingen toekende in die gevallen waar de norm fors werd overschreden. Boven de norm, waarbij de rechter schadevergoeding toekende, worden vergunningen niet meer verleend.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verhogen van de geurnormen in de gemeente Barneveld. Het doel van deze verhoging was om woningbouw mogelijk te maken op een aantal beoogde woningbouwlocaties zonder de rechten van de veehouders in te perken. Daardoor kunnen bouwprojecten in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm doorgang vinden.

In het raadsvoorstel van 18 november 2021 lazen wij ook dat een effect zou kunnen zijn, dat de geurbelasting op een aantal plaatsen hoger zal zijn dan wenselijk wordt geacht en dat de bewoners van deze wijken meer geurhinder zullen ervaren. Vooral deze kanttekening was voor Lokaal Belang de belangrijkste reden om destijds als enige partij niet in te stemmen met dit raadsvoorstel.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

 1. Hoe duidt uw college de uitspraak van de Rechtbank Den Haag met betrekking tot de situatie in de gemeente Barneveld? Uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat inwoners onvoldoende worden beschermd tegen stank omdat de huidige geurnormen zijn gebaseerd op behoud van uitbreidingsmogelijkheden van veehouders en niet op het voorkomen van geurhinder die volgens de uitspraak een reëel gezondheidsrisico vormt.
 2. Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de geurnormen in 2021 voor de gemeente Barneveld in relatie tot de uitspraak van de Rechtbank Den Haag? Is het mogelijk dat de verhoging van de geurnorm een tegenovergesteld effect heeft, namelijk vertraging van woningbouw in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm in plaats van het mogelijk maken van woningbouw?
 3. Wat zijn de gevolgen voor veehouders in onze gemeente die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag?
 4. Heeft de uitspraak van de Rechtbank Den Haag op korte termijn gevolgen voor een aantal bouwlocaties in de gemeente Barneveld die in de nabijheid van zoekgebieden liggen waarbij er sprake is van een hogere geurbelastingnorm?
 5. Kunt u een schatting maken van de hoeveelheid burgers en veehouderijen die gevolgen zullen ondervinden van de implicaties van deze uitspraak? Indien dit beeld onvoldoende is, kunt u hiervoor een inventarisatie maken?
 6. Heeft het verhogen van de geurnormen in onze gemeente effect gehad op het aantal klachten met betrekking tot geuroverlast? Zijn deze toegenomen? En indien deze cijfers bekend zijn, wilt u deze met ons delen?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Jan Willem van den Born

Barneveld, 27 september 2022

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het realiseren van een buurtmoestuin

15-09-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het realiseren van een buurtmoestuin voor huishoudens met een inkomen tot 165% van de bijstandsnorm van de gemeente Barneveld.

Een eigen moestuin hebben kan veel voordelen opleveren voor de inwoners van de gemeente Barneveld. Het verbetert de voedselzekerheid in de buurt, het bespaart geld, het zorgt voor het vergroten van de sociale cohesie en zorgt voor activiteit in de buurt. Daarnaast vermindert het de afstand die voedsel aflegt tussen productie en consumptie en zo ook verpakkingsmaterialen (dus verminderen van co2 uitstoot). Een moestuin hebben heeft ook voordelen voor de gezondheid. Inwoners zullen meer in beweging zijn en daarnaast kan men genieten van het buiten en in de natuur zijn. Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het idee om een buurtmoestuin te realiseren. Juist in een tijd waarin stijgende armoede een grote rol speelt in steeds meer huishoudens.

Daarnaast ziet Lokaal Belang kansen wanneer het gaat om jeugdeducatie. De buurtmoestuin kan dienen als een ‘openlucht lokaal’ waar de jeugd waardevolle ervaring kan opdoen. Leren over het belang van de gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.

Door de huidige stagnatie in de woningbouw kunnen braakliggende terreinen in en rondom verschillende kernen van de gemeente Barneveld ruimte bieden om (tijdelijke) buurtmoestuinen te realiseren (Wendker, 2014)¹. De braakliggende terreinen zouden er milieu technisch op vooruit kunnen gaan, vanwege onder andere een betere omgang met water en het verminderen van bodemerosie (Hampwaye, 2013)². Door met inwoners een bruikleenovereenkomst aan te gaan geeft de gemeente Barneveld de grond voor het realiseren van een buurtmoestuin te leen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Het participeren in een buurtmoestuin heeft invloed op fysieke activiteit, sociale cohesie, stress vermindering en in mindere mate op luchtkwaliteit. Is het college bekend met bovengenoemde voordelen die ontstaan bij het realiseren van een buurtmoestuin?
  a. Zo ja, wat heeft het college al met deze benoemde voordelen gedaan voor de inwoners van de gemeente Barneveld?
  b. Zo nee, bent u bereid zich te verdiepen in de voordelen die een buurtmoestuin heeft en daarop mogelijk actie te ondernemen?
   
 2. Is het college bereid te verkennen/onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om buurtmoestuinen te realiseren in de gemeente Barneveld? Daarbij denken we aan:
  - Een inventarisatie van braakliggende terreinen.
  - Een inventarisatie van hoeveel inwoners er gebruik kunnen maken van een buurtmoestuin.
  - Het in kaart brengen van de kosten voor het realiseren van een buurtmoestuin.
  Zo ja, bent u bereid de raad op de hoogte te brengen van de resultaten middels een memo?
  Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen


Voetnoot:
¹ Wendker L. (2014). Kip in de stad. Noorderbreedte. 38 (nr. 3, 2014) 10-15
² Hampwaye G. (2013). Benefits of urban agriculture: Reality of illusion? Geoforum. 49, (oktober 2013), R7-R8

Lees verder

Schriftelijke vragen LB en CU betreffende realiseren extra ambulancepost

01-09-2022

Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen we op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad vragen over de kans om een extra structurele ambulancepost te realiseren in onze gemeente. Daarmee zien wij kans om een directe, substantiële en blijvende verbetering van de aanrijtijden te realiseren en daarmee de directe veiligheid van onze inwoners te vergroten.

Het is al langer bekend dat de aanrijtijden van ambulances in onze gemeente onder de maat zijn. Hiervoor namen onze fracties in 2018 al het initiatief om te komen tot een raadsbreed gesteunde motie waarin de raad het college opriep om zich in te spannen voor verbetering van de aanrijtijden van onze ambulances. Ondanks inzet van het gepassioneerde ambulancepersoneel lukt het niet om de aanrijtijden te verbeteren. Zeker in de jaren waarin corona een grote invloed had op het werk van deze hulpverleners, bleken de aanrijtijden onder de maat. In deze periode kwam dat o.a. door extra begrijpelijke voorzorgsmaatregelen die getroffen moesten worden voordat er hulp verleend kon worden. Andere genoemde oorzaken voor de matige aanrijtijden zijn de grootte van onze gemeente, het feit dat onze gemeente aan de rand van de veiligheidsregio ligt en het feit dat lage aantallen spoedritten in kleine dorpen snel een vertekend beeld geven van het aantal ritten waarin de aanrijtijden niet gehaald worden.

Ook in de commissie van juni 2022 bespraken we dit onderwerp met elkaar. In deze commissie kregen we een uitleg over de maatregelen die genomen zijn en worden om de aanrijtijden te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is de nieuwe opzet van dienstverlening met een DIA (directe inzet ambulance), MCA (midden complexe inzet ambulance) waardoor beter ingespeeld kan worden op de urgentie van een spoedsituatie. Ook kregen we te horen dat er veel extra personeel werd geworven en opgeleid. Met dit personeel was het waarschijnlijk mogelijk om de uitrukpost in Terschuur vaker te bemannen. Al deze maatregelen waren nog niet ten volle benut en de hoop én verwachting was en is dat dit de aanrijtijden zou verbeteren. In deze commissie is ook gesproken over het uitbreiden van een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld. Hierbij werd concreet de locatie naast bouwmarkt Karwei genoemd omdat hier een braakliggend terrein bevindt. Dit lijkt een goede plek voor een ambulancepost om de dorpen Stroe, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen én Barneveld Zuid beter te bedienen én ook de snelweg goed bereikbaar is. In de commissie bleek deze optie niet mogelijk en ook niet nodig o.a. omdat de voorkeur werd gegeven om eerst de ingezette en zojuist genoemde maatregelen ten volle te benutten en de effecten daarvan af te wachten.

In de Barneveldse krant van 29 augustus lezen we dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) inmiddels toch denkt aan een nieuwe ambulancepost, waarmee Barneveld-Zuid en Lunteren beter kan worden bestreken. Hiermee lijken er kansen te liggen om de veiligheid van onze inwoners direct te verbeteren. Wij blijven van mening dat dit een grote kans biedt en we moeten inspelen op dit actuele inzicht van de VGGM. Elke minuut kan bij bijv. acuut hartfalen cruciaal zijn en juist daarom is dit een unieke kans!

Wij stellen het college daarom de volgende vragen:

 1. In hoeverre verwacht het college dat de genomen maatregelen om de aanrijtijden van ambulances te verbeteren alsnog gaan leiden tot een aantoonbaar substantiële verbetering?
 2. Wat vindt het college van het actuele inzicht van de VGGM om mogelijk toch een ambulancepost in Barneveld te realiseren?
 3. Is het college het met ons eens dat dit actuele inzicht van de VGGM een unieke kans biedt om ook de aanrijtijden van ambulances in met name de dorpen Kootwijkerbroek, Kootwijk, Stroe en Garderen – juist in deze dorpen zijn de aanrijtijden onder de maat - te verbeteren?
 4. In hoeverre is het college bereid hierover op korte termijn in contact te treden met de VGGM én een actieve bijdrage te leveren in het zoeken naar een passende locatie voor een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld?
 5. Is het college bereid om de genoemde optie naast bouwmarkt de Karwei te verkennen en mee te geven aan de VGGM?


Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie en Lokaal Belang,

Henk Wiesenekker (CU)
Gert-Hein Kevelam (LB)

Barneveld, 30 augustus 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB bomenkap Wesselseweg

23-08-2022

Barneveld, 22 augustus 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen (met een doorsnede van 1,20 meter) aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld. Voor nadere duiding zie de foto's. 

Wij hebben hiervoor geen aanvragen voor een kapvergunning kunnen terugvinden en stellen derhalve onderstaande vragen:

 1. Is bekend van wie de grond is waarop de bomen staan die gekapt zijn?
 2. Is voor het kappen van deze 4 bomen een vergunning aangevraagd en verleend?
 3. Zo ja, wanneer is deze dan gepubliceerd en waar?
 4. Zo nee, wat is de gemeente voornemens aan deze dan illegale kap te doen?
 5. Op basis waarvan is deze kapvergunning dan verleend gezien de ogenschijnlijk gezonde staat van deze bomen?
 6. Heeft deze kap te maken met de mogelijk te vergunnen helihaven aldaar?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen LB vertraging werkzaamheden Bakkersweg door achterstanden Liander

10-07-2022

Barneveld, 8 juli 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vertraging in werkzaamheden door achterstanden bij Liander.

De herinrichting van de Bakkersweg in Voorthuizen is qua werkzaamheden aan het straatwerk inmiddels afgerond. Er staat echter nog wel een “tijdelijke electricteitskast” die benodigd was voor de aannemer tijdens de werkzaamheden. Deze is gesitueerd aan de rand van het wegdek op het trottoir (zie foto 1 - LB). Daarnaast zijn aan de zijde van het bos reeds deels gerealiseerde parkeervakken verwijderd omdat Liander geen tijd had om onderliggende kabels tijdig te verleggen. Deze parkeervakken worden op een later tijdstip dan opnieuw aangelegd. Ook dan pas kan het project verder afgerond worden (wadi’s en inrichting groen). Navraag bij de uitvoerder van Hoornstra Infra leerde deze week dat Liander maar liefst 15 weken achterstand heeft.

Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

 1. In hoeverre heeft de achterstand van Liander economische gevolgen voor dit project? Want reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn teruggedraaid (extra werk) en kunnen pas op een later tijdstip (nogmaals) uitgevoerd worden. Kunnen deze meerkosten verhaald worden op Liander?
 2. Bent u het met ons eens dat een obstakel op een trottoir zo snel mogelijk verwijderd moet worden om een optimale doorgang voor alle passanten te garanderen? Er kan nu amper een rollator of rolstoel langs namelijk. Deze moeten over de weg (foto 2 – GoogleMaps) hetgeen tot gevaarlijke situaties kan leiden.
 3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om bij Liander te bewerkstelligen de achterstallige werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren zodat dit mooie project volledig afgerond kan worden?
 4. In deze straat is ook sprake geweest van enkele langdurige storingen in de straatverlichting welke door Liander ook door drukte deels pas heel laat verholpen werden. Dit leidde tot onveilige situaties ’s avonds en ’s nachts. Kunt u Liander daar ook op aanspreken dit soort storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Wilbrinkbos

10-07-2022

Barneveld, 8 juli 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de plannen van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (hierna te noemen SGLK) met het Wilbrinkbos in Voorthuizen.

In een artikel in de Barneveldse Krant van 28 juni jl. (zie link onderaan) maakt SGLK melding van een steeds zwakker wordende zandwal in het Wilbrinkbos door erosie. De bomen op de wal zouden het zwaar hebben. Daarover is een bijeenkomst geweest met gebruikers van het bos, PBV en de gemeente op 6 juli jl. Helaas konden wij daar niet aanwezig zijn vanwege een raadsvergadering.

Nu valt ons op dat sinds “Corona” natuurbeheerders vinden dat de natuur overlopen wordt, dit mede doordat mensen weinig andere uitjes konden plannen dan een wandeling. De getrokken conclusie dat het te druk zou worden heeft al geleid tot het afsluiten van stukken natuur en het opheffen van parkeerplaatsen om zo meer gecentreerd bezoekers te ontvangen (voorbeelden Posbank en Kootwijkerzand).

Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

 1. In hoeverre heeft de gemeente Barneveld invloed op de plannen van SGLK die als eigenaar/beheerder van het Wilbrinkbos opteert voor afsluiting van een deel van het bos (het wandelpad op de stuwwal)?
 2. Is de gemeente bekend met de wijze waarop Staatsbosbeheer in dit soort gebieden juist de natuur haar gang laat gaan? (Neem als voorbeeld de stuwwallen bij Garderen die er net zo uitzien. Omgevallen bomen blijven er ook gewoon liggen, wat de biodiversiteit bovendien doet toenemen).
 3. Is de situatie werkelijk zo veel slechter geworden in enkele jaren tijd zoals SGLK schetst? Ter verduidelijking voegen wij een foto bij die vermeld staat in het boek “Fotoboek van Voorthuizen” uit 1999. De foto dateert van tientallen jaren eerder en ook op die foto zijn de wortels al te zien namelijk. Erosie is in feite ook het normale lot van een stuwwal en zou geen reden tot ingrijpen moeten zijn.
 4. Is de gemeente bereid navraag te doen naar de daadwerkelijke plannen van SGLK?
 5. Zijn de plannen niet te voorbarig? Want mogelijk is de huidige hogere belasting op de natuur over een aantal jaren weer lager en herstelt de natuur zichzelf?
 6. En kan de gemeente dan navragen of het wellicht een optie is om stuifzand op te brengen en daardoor de situatie te verbeteren in plaats van afsluiten van delen van het bos?


In afwachting van uw gewaardeerde reactie,

Met vriendelijke groeten

Namens de fractie van Lokaal Belang
Sjoerd van Amerongen
Raadslid


Link Barneveldse Krant: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/836197/wilbrinkbos-lijdt-onder-erosie-eeuwenoude-stuifduin-wordt-bedre

Lees verder

Maidenspeech Sjoerd van Amerongen

06-07-2022

Voorzitter,

Dank voor het woord, de 1e keer als raadslid in een raadsvergadering. Daar had ik 4,5 jaar geleden nog niet direct aan gedacht toen ik mij aanmeldde bij Lokaal Belang.

Iedereen die een stap maakt richting de politiek doet dat om zijn of haar gemeente een stukje beter en veiliger te maken. Ik deed dat omdat ik vind dat als je van mening bent dat zaken anders of beter kunnen, dat je je daarvoor dan ook moet inzetten. Op welke manier dan ook.

Verkeer en alles wat daarmee te maken heeft is belangrijk. Ik heb 2 jonge schoolgaande kinderen en daardoor kijk ik toch anders en kritischer aan tegen verkeer en verkeersveiligheid.

De afgelopen 4 jaar mocht ik als raadscommissielid ook al een aantal keer over verkeer praten en ondanks de nodige woordvoeringen in commissies geeft dit in de raad toch weer een ander gevoel. Ik sta een beetje te trillen.  Mooi en daarnaast ook spannend natuurlijk. Ik ben blij hier te kunnen staan namens Lokaal Belang als vertegenwoordiger van de kiezers. en ik kijk uit naar de samenwerking met jullie, al mijn 32 collega’s in de gemeenteraad en het college natuurlijk.

Genoeg over mijzelf gepraat, ik sta niet zo heel graag in de belangstelling, ik heb ook een camouflage colbert aan zodat ik niet zo opval, dus nu maar snel naar het onderwerp waar het over gaat.

De “Verkeersvisie centrumring en centrumgebied Barneveld”, een mond vol, een visie, nog geen uitvoeringsplan, dat volgt nog. In ons verkiezingsprogramma hebben wij met betrekking tot de Centrumring o.a. aangegeven aandacht te willen besteden aan het zo veilig mogelijk inrichten van fietsoversteekplaatsen als er een 30 km zone ingevoerd gaat worden om problemen zoals bij de Kuntzelaan te voorkomen. Over deze beruchte oversteek hebben wij tevens aangegeven dat die verbeterd moet worden eventueel met verkeerslichten. En ook de Kapteijnstraat benoemden wij, deze zou overzichtelijker en veiliger moeten worden voor fietsverkeer.

In de commissie bleek dat er nog de nodige vragen open staan waar niet direct een duidelijk antwoord op gegeven kon worden. De vraag naar uniformiteit voor wat betreft “fietsers in de voorrang ja dan nee “ bijvoorbeeld. Deze uniformiteit is moeilijk te realiseren omdat niet elke oversteek dezelfde mogelijkheden biedt. Dit staat onder uitgangspunt 3 van de oplegnotitie ook vermeld. 3. Voetgangers en fietsers krijgen veilige oversteken met waar mogelijk voorrang op autoverkeer. Veiligheid is het uitgangspunt bij het bepalen of de voetganger en fietser voorrang kunnen krijgen. Hierbij is ook comfort belangrijk bij de inrichting van de oversteken. Per locatie wordt de afweging gemaakt.

Zoals de wethouder in de commissie al stelde, het gaat erom verkeersveiligheid te garanderen en daarvoor is maatwerk per oversteek gewenst. Daar sluiten wij ons dan ook graag bij aan. Beoordeel de situatie per plek en pas toe wat het veiligst is. Of dat nu een verkeerslicht is of de situatie van fietsers in de voorrang.

De door Mobicon opgestelde visie blijkt breder dan de vastgestelde kaders en op basis van het rapport herbevestigen wij dan nu de kaders uit het huidige GVVP. Dat dit allemaal nog niet in beton gegoten is geeft gelukkig nog wijzigingsmogelijkheden indien de tijd of de omstandigheden ons daartoe dwingen. Ik zou graag van de wethouder hier nog een reactie op willen krijgen. Is e.e.a. inderdaad niet al in beton gegoten?

Tenslotte zouden wij het daarom zeer waarderen als men met de Kuntzelaan inderdaad “vlot aan de slag gaat nog dit jaar” en dat men dit project breed gaat benaderen om meerdere opties te bekijken ook in relatie tot toekomstige aanpassingen in de omgeving. Wij hebben hier de afgelopen vier jaar al vaker aandacht voor gevraagd.

In de tweede termijn zal ik een reactie geven op de moties en amendementen die worden of zijn ingediend.

Dank u wel voorzitter.


Bijdrage van LB-raadslid Sjoerd van Amerongen in de raadsvergadering van 6 juli bij het raadsvoorstel Verkeersvisie centrumring en - gebied Barneveld.

Lees verder

Persbericht: Leden Lokaal Belang kiezen nieuwe voorzitter en nieuw bestuur

30-06-2022

Leden Lokaal Belang kiezen Paul Overgaauw als nieuwe voorzitter en kiezen tevens nieuw bestuur

In ontmoetingscentrum De Eng in Voorthuizen hebben de leden van Lokaal Belang op woensdag 29 juni jl. tijdens een algemene ledenvergadering afscheid genomen van Mijntje Pluimers als voorzitter van het bestuur van vereniging Lokaal Belang. Mijntje neemt afscheid omdat zij een maand geleden wethouder geworden is namens Lokaal Belang.

Paul Overgaauw is gekozen als nieuwe voorzitter van Lokaal Belang. Paul is geen onbekende bij Lokaal Belang. Vanaf het moment van oprichting is Paul actief bij Lokaal Belang.
De afgelopen 4 jaar is hij bij de fractie als fractie- assistent werkzaam geweest met daarbij de portefeuilles volksgezondheid, duurzaamheid en landbouw. In het dagelijks leven is Paul werkzaam als specialist microbiologie en docent-onderzoeker Veterinaire Volksgezondheid bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht.

Bij het afscheid van Mijntje roemde Paul de enorme inzet, energie en betekenis van Mijntje voor Lokaal Belang, de Barneveldse politiek en de samenleving. Hij verzekerde haar dat het DNA van Lokaal Belang - een open en transparante politiek, dienstbaar voor de inwoners en luisteren naar de inwoners - bij het nieuwe bestuur in goede handen is.

Naast Paul Overgaauw zijn de volgende bestuursleden gekozen: Esther Looij uit De Glind, Walenka Jansen uit Barneveld, Randy Wilbrink uit Barneveld en herkozen als bestuurslid is Jan Willem van den Born

Het nieuwe bestuur van Lokaal Belang gaat veel tijd en energie steken in de verdere groei van Lokaal Belang.

Paul Overgaauw: "Onze partij is de laatste jaren enorm gegroeid. Gegroeid in het aantal kiezers, gegroeid in raadszetels, we leveren een wethouder in het college van B&W, maar ook ons eigen Lokaal Belang team is enorm gegroeid. Deze groei willen we ook de komende jaren voortzetten zodat Lokaal Belang tot in lengte van jaren een rol van betekenis zal spelen in de Barneveldse politiek. We staan als partij middenin de samenleving.  De inwoners van onze gemeente weten Lokaal Belang te vinden als ze ons nodig hebben of goeie adviezen hebben om onze gemeente een stukje mooier te maken. Dat is fantastisch. Daar doen we het voor".

Lees verder

Mijntje Pluimers beedigd als wethouder namens Lokaal Belang

02-06-2022


Mijntje Pluimers beëdigd als wethouder namens Lokaal Belang
Zeer trots en blij is Lokaal Belang met de benoeming en beëdiging van Mijntje Pluimers-Foeken als wethouder in het college van B&W, namens onze partij Lokaal Belang. Zij maakt onderdeel uit van het team dat het dagelijks bestuur vormt van de gemeente. De SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie vormen samen de coalitie. Als wethouders zijn tevens haar collega's Bennie Wijnne, Hans van Daalen en Wim Oosterwijk benoemd en beëdigd. Een heel bijzonder en vreugdevol moment voor allen. 

Lokaal Belang feliciteert de wethouders heel hartelijk en wenst hen allen, samen met Burgemeester Jan Luteijn, veel wijheid, inspiratie, daadkracht en succes toe. 'Ondernemend, Betrouwbaar en Zorgzaam', als dagelijks politiek kompas; een meetlat, een richting.
Wij hebben alle vertrouwen in deze krachtige samenwerking, hun inzet voor de samenleving en we zien uit naar de periode die voor ons ligt.

1 juni 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB maaibeleid en biodiversiteit

01-06-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het maaibeleid.

Recent zijn wij aangesproken door diverse inwoners die zich verwonderden over het gevoerde maaibeleid in o.a. de wijk Holzenbosch en aan de Tromplaan te Voorthuizen en de wijk Veller te Barneveld. Men gaf aan dat vol in bloei staande bermen en perken volledig kaalgemaaid werden en stelden ons dan ook de vraag of dit niet ten koste gaat van de door ons allen zo gewenste en bepleite biodiversiteit.

Wij vinden het van belang dat bij het maaien rekening gehouden wordt met een verantwoorde balans tussen kwaliteit en het versterken van biodiversiteit. Want, een goede biodiversiteit draagt bij aan een gezond ecosysteem. En helaas staat de biodiversiteit door verschillende oorzaken onder druk. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden dier- en plantensoorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen. De opgave is urgent, want de afgelopen 25 jaar zijn we al 75% aan insectensoorten verloren. Dit bedreigt ook de vogelpopulatie. Natuur en biodiversiteit hebben een aantal waarden: ecologisch, recreatief en economisch. Investeren in natuur en het versterken van biodiversiteit is daarom een waardevolle zet. Uiteraard staat Lokaal Belang ook voor veilige en overzichtelijke verkeerspunten.

Op basis van bovenstaande hebben wij daarom een aantal vragen:

 1. Dienen inwoners zich zorgen te maken over dit gevoerde maaibeleid met betrekking tot de biodiversiteit?
 2. Heeft deze wijze van maaien te maken met de verkeersveiligheid ter plekke (te hoog = onoverzichtelijk)?
 3. Wat is het door de gemeente gevoerde beleid in deze?
 4. En klopt het dat wij als gemeente zogenaamd ‘extensief maaien’ (dat wil zeggen in 2 rondes maaien, te beginnen halverwege mei, het moment dat bermen net in bloei staan. Dit klinkt misschien vreemd, maar door het maaien van een aantal bermen die op dat moment in bloei staan bevordert men de biodiversiteit. Het belangrijkste doel van het maaien is om in de zomermaanden juni, juli en augustus zoveel mogelijk bloeiende vegetatie/planten te hebben. Dit is namelijk de periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben – zie onderstaande link)
 5. Als bovenstaande vraag met een ja beantwoord is, willen wij graag voorstellen dit beleid op korte termijn middels de gemeentepagina te communiceren zodat inwoners begrip krijgen voor het maaibeleid en daarmee de vragen weg te nemen. Is het college dit met ons eens en zo ja, is het daartoe bereid?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

 

https://www.rova.nl/kennisbank/16/maaien-voor-een-betere-biodiversiteit
https://www.maaimeinietnederland.nl/

Lees verder

Lokaal Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

31-05-2022

Lokaal Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

Dank en afscheid
In een speciaal belegde fractievergadering is met mooie woorden, bloemen en een glaasje, afscheid genomen van Mijntje Pluimers, fractievoorzitter van de afgelopen 4 jaar. Er is uitvoerig stilgestaan bij wat zij voor de partij en de fractie in het bijzonder heeft betekend.
De fractie is haar zeer veel dank verschuldigd voor het vele goede werk dat zij gedaan heeft. Niet alleen voor de samenleving en inwoners, maar ook voor de partij en de fractie. Onder haar leiding heeft de fractie mogen groeien en bloeien. De fractie is tevens heel trots haar 'onze wethouderskandidaat' te mogen noemen en zij wensen haar succes en het allerbeste. 

Welkom en succes
In de fractievergadering heeft Mijntje Pluimers formeel de voorzittershamer overgedragen aan haar opvolger Jan Willem van den Born.
De fractie is erg blij met de nieuwe fractievoorzitter en met hem start er een nieuwe periode; een periode van onderdeel zijn van de coalitie en het college. Jan Willem heeft een lange staat van dienst binnen de raad. De fractie is dan ook erg blij met de ervaring en continuïteit en ziet ernaar uit zich onder zijn leiding verder te ontwikkelen en zich in te blijven zetten voor de gemeente. Samen aan de slag; fractie, college en de raad.
De fractie ziet uit naar een mooie, constructieve en waardevolle tijd in het belang van de samenleving.

1 juni 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake zwembadtillift Oosterbosbad

30-05-2022

Barneveld, 27 mei 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het plaatsen van een zwembadtillift voor mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking in het Oosterbosbad in Barneveld.

Recentelijk hebben in het Oosterbosbad werkzaamheden plaatsgevonden, waarbij onder andere een afdekconstructie is geplaatst, die voorziet in het besparen van energie- en stookkosten (zie artikel Barneveldse krant d.d. 24 januari 2022). Dat vindt Lokaal Belang een goede zaak. Daarnaast zien wij graag dat er ook voldoende aandacht is voor de toegankelijkheid van het Oosterbosbad, bijvoorbeeld voor bezoekers met een beperking. Dit ook in het kader van het VN-verdrag Handicap, dat streeft naar een verbetering van de positie van mensen met een beperking.

Wij zijn benaderd door een betrokken, maar bezorgde inwoner, die aangaf dat er geen zwembadtillift aanwezig is voor het in het water helpen van mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking. Dit vinden wij een situatie die aandacht vraagt en actie vereist, want voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de gemeente zo is ingericht dat iedereen gebruik kan maken van de voorzieningen binnen de gemeente. Het plaatsen van een zwembadtillift valt hier volgens Lokaal Belang zeker onder.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er geen zwembadtillift aanwezig is in het Oosterbosbad?
  Zo ja, waarom is deze niet aanwezig?
 2. Is er ooit overwogen om een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad?
 3. Is er bij de overweging voor het plaatsen van een zwembadtillift gesproken met Optisport? Zo ja, wat is hieruit gekomen?
 4. Is het college het met ons eens dat het realiseren van een zwembadtillift een nog grotere bijdrage levert aan het zwemgenot van mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking?
 5. Op welke manier kan het college haar invloed aanwenden om alsnog een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad? En is het college bereid zich hiervoor in te spannen? Mogelijk zijn daar de bestaande fondsen voor te gebruiken.

  Hierbij verwijzen we op een passage uit het beleidsplan Sociaal Domein ‘Mensen Voorop’ (op pag. 37): Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking bewegen en sporten minder dan andere mensen. Beweeg- en sportparticipatie van deze doelgroep vraagt om speciale aandacht. Naast geschikte speelplekken voor ‘inclusief spelen’ willen we mensen met een beperking zoveel mogelijk laten meedoen binnen de bestaande sportinfrastructuur. Daar waar dat nodig en mogelijk is passen we het bestaande aanbod of de bestaande voorziening aan.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Stefan Velt
Raadslid

​​
Artikel Barneveldse Krant d.d. 24 januari 2022:
Oosterbosbad Barneveld krijgt afdekconstructie - Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

Lees verder

Persbericht: SGP, LB en CU ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

20-05-2022


SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

Op vrijdag 20 mei is het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd en ondertekend door de fractievoorzitters Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie). De drie politieke partijen vormen samen het nieuwe college van de gemeente Barneveld.

In het coalitieakkoord met de titel ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’ zetten SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie hun ambities centraal ten aanzien van de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente Barneveld voor staat.

Portefeuilleverdeling wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). In het coalitieakkoord staat in de bijlage de nieuwe portefeuilleverdeling van de vier wethouders.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
Op 1 juni wordt het coalitieakkoord toegelicht en besproken in de gemeenteraad. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats

Het coalitieakkoord 2022-2026 staat op de gemeentelijke website barneveld.nl/coalitieakkoord

 

Lees verder

Uitnodiging: presentatie en ondertekening Coalitieakkoord SGP - Lokaal Belang - ChristenUnie

18-05-2022

UITNODIGING - 20 mei 2022

Onderwerp
Presentatie coalitieakkoord SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie

Wanneer
Vrijdag 20 mei

Tijd
13.30 uur

Waar
Raadszaal, gemeentehuis Barneveld. Raadhuisplein 2, 3771 ER, Barneveld

Aanmelden
Aanmelden voor het bijwonen van de presentatie kan via pers@barneveld.nl.

Toelichting
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn tot een coalitieakkoord gekomen voor de gemeente Barneveld. Op vrijdag 20 mei om 13.30 uur wordt het coalitieakkoord gepresenteerd en ondertekend door Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie).

Naast kandidaat-wethouder Mijntje Pluimers-Foeken, zijn ook de andere kandidaat-wethouders Bennie Wijnne, Hans van Daalen en
Wim Oosterwijk bij de presentatie aanwezig. Met het coalitieakkoord wordt ook de portefeuilleverdeling voor de vier wethouders bekendgemaakt.

Er zijn vrijdag fysieke exemplaren van het coalitieakkoord beschikbaar. Het coalitieakkoord is na de presentatie openbaar en wordt online beschikbaar gesteld via www.barneveld.nl/coalitieakkoord

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter

18-05-2022

Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter
Nieuw raadslid maakt haar opwachting

Door het aanstaande wethouderschap namens haar partij Lokaal Belang, draagt huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers het voorzittersstokje per 1 juni a.s. over aan de huidige vicefractievoorzitter Jan Willem van den Born. De fractie heeft unaniem ingestemd met zijn voordracht. Er wordt beoogd dat Nadeche van Veen, thans raadscommissielid, vanwege het vertrek van Mijntje Pluimers uit de raad, de vrijgekomen raadszetel vanaf 1 juni zal gaan innemen.

Jan Willem van den Born (55, Barneveld), medeoprichter van de partij, heeft reeds een lange staat van dienst in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zette hij zich voornamelijk in op dossiers als de groei en ontwikkeling van de gemeente Barneveld, de energietransitie en de regionale samenwerking. Hij is ondernemer, groot liefhebber van natuur en vogels en geniet van samenzijn met vrienden en familie.
Zijn passie en zijn brede interesse in de politiek zet hij heel graag in voor de samenleving van de gemeente Barneveld. Zijn portefeuilles zullen zich toespitsen op bestuur, veiligheid, energietransitie en regionale samenwerking.

De fractie heeft ook unaniem ingestemd met Gert Hein Kevelam (53, Garderen) als aanstaand vicefractievoorzitter. In het dagelijks leven manager van de NTTO (sportbond). Hij is zeer betrokken bij en actief in het dorpse leven en de maatschappelijke activiteiten die daar bij horen zoals ‘Garderen Slaat Door!’. Binnen de politiek houdt hij zich bezig met bouwen, wonen en financiën, heeft hij zitting in de auditcommissie en zal dat ook blijven doen.

Nadeche van Veen (31, Zwartebroek), geschoold als juridisch medewerker, toegepaste psychologie en onderwijs & ontwikkeling, staat te popelen om de volgende stap te maken als raadslid.
De afgelopen jaren was zij al zeer betrokken als Lokaal Belanger, maar nu hoopt zij de overstap te maken naar de raadszaal. Samen met haar man en zoon Adam van 4 jaar, woont zij, met trots als 6e generatie in het mooie Zwartebroek. Zij ervaart het elke dag als geschenk om van de mooie flora en fauna te mogen genieten. Daarnaast leest zij graag, is zij bezig in de tuin en heeft zij een brede politieke en maatschappelijke interesse. Met hart, ziel en verstand wil zij zich graag voor de inwoners van de gemeente Barneveld inzetten. Haar portefeuilles betreffen welzijn en zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie en duurzaamheid en milieu.

Mijntje Pluimers ‘’Het is een eer en geweldig om raadslid en fractievoorzitter te zijn en het verlaten van de raad en fractie is daarom niet gemakkelijk. Maar met Jan Willem als fractievoorzitter, Gert Hein als vicefractievoorzitter, Nadeche als nieuw raadslid en uiteraard de fractie als geheel, heb ik er het volste vertrouwen in dat ons geluid en onze inzet hoorbaar en zichtbaar blijft. Met deze fractie zorgen wij voor stabiliteit, continuïteit en vernieuwing. Met trots draag ik het stokje over aan mijn opvolgers.”

Lees verder

Persbericht: SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie bereiken coalitieakkoord

12-05-2022

De politieke partijen SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij tot een coalitieakkoord zijn gekomen voor de gemeente Barneveld. De inhoud van het akkoord wordt op vrijdag 20 mei bekendgemaakt.

Informateur Nieuwenhuis presenteerde op 7 april 2022 zijn eindrapport. Hij gaf daarbij aan dat een coalitie van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het meest kansrijk is voor een nieuw te vormen college. Daarop zijn de genoemde politieke partijen de onderhandelingen gestart.

Laatste details
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie voelen de verantwoordelijkheid het beste te zoeken voor de gemeente in het algemeen, en voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het bijzonder. De komende dagen buigen de drie partijen zich over de invulling van de laatste details van het akkoord.

Kandidaat-wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). Bennie Wijnne en Hans van Daalen zijn beiden wethouder in het huidige college. Mijntje Pluimers-Foeken is fractievoorzitter van Lokaal Belang. Wim Oosterwijk is momenteel wethouder in de gemeente Nijkerk.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie willen het bereikte coalitieakkoord graag toelichten en bespreken in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juni 2022. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats. SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de gehele gemeenteraad.

Namens de politieke partijen,
Jan Top (SGP)
Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang)
Henk Wiesenekker (ChristenUnie)

 

Bijlage: artikelen uit de Barneveldse Krant 13 mei 2022

Lees verder

Lokaal Belang feliciteert 22 inwoners met hun Koninklijke Onderscheiding

26-04-2022

Lokaal Belang feliciteert 22 inwoners met hun Koninklijke Onderscheiding
Wij feliciteren van harte maar liefst 22 mensen uit de gemeente (6 vrouwen, 16 mannen) met hun Koninklijke Onderscheiding; het 'lintje'.
Hartelijk dank voor al jullie inzet voor de samenleving!
Lees via Barneveldse Krant hier

Lees verder

Schriftelijke vragen LB en VVD inzake de Zandhappers en illegale motorcrossactiviteiten op de Harselaar

21-04-2022

Geacht College,

Namens de fractie van de VVD en Lokaal Belang stellen wij u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de situatie bij Quadvereniging de Zandhappers en de activiteiten van illegale crossers op de Harselaar.

Eerdere schriftelijke vragen
Op 20 januari 2020, 21 december 2021 en 18 februari 2022 hebben onze fracties u eerder vragen gesteld naar aanleiding van de situatie met betrekking tot de (beoogde) trainingslocatie van Quadvereniging de Zandhappers. De VVD en Lokaal Belang zijn beide van mening dat een doorbraak in dit dossier noodzakelijk is om Quadvereniging de Zandhappers niet te verliezen in ons unieke sportklimaat in Barneveld.

Middels dit schrijven willen wij u nogmaals onder de aandacht brengen dat Quadvereniging de Zandhappers een noodoproep heeft gedaan in de commissievergadering van 22 februari jl. en dat actie op zeer korte termijn vereist is.

Illegale crossers op de Harselaar
Op diverse plekken op het industrieterrein de Harselaar wordt in het weekeinde geregeld illegaal met crossmotoren gereden. Dit zorgt in veel gevallen voor gevaarlijke (verkeers-)situaties en overlast. In de Barneveldse Krant van 30 maart jl.¹ hebben wij vernomen dat een van de locaties waar illegaal gecrost wordt de voormalige trainingslocatie van de Quadvereniging de Zandhappers aan de Wencopperweg betreft. Het hele traject rond de trainingslocatie van Quadvereniging de Zandhappers is al moeilijk en frustrerend genoeg. Omwonenden maken zich bovendien door deze crossactiviteiten meer zorgen over de overlast, wat van negatieve invloed kan zijn richting de Zandhappers. Wij begrijpen daarom ook zeer goed dat dit voor de vereniging en haar leden opnieuw een zeer pijnlijke situatie is. Zeker omdat zij als vereniging zelf wildcrossen en illegaal crossen willen voorkomen.

De VVD en Lokaal Belang zouden graag antwoord willen hebben op de volgende vragen:

Quadvereniging de Zandhappers

1. Hoe verklaart het college dat illegaal crossen niet wordt gehandhaafd en crossen door Quadvereniging de Zandhappers niet wordt gedoogd?

2. Deelt het college met ons de mening dat de opgeleverde negatieve publiciteit door de illegale crossers weerslag kan hebben op het proces rondom huisvesting van Quadvereniging de Zandhappers? En is het college het met ons eens dat dit te allen tijde voorkomen moet worden?

3. Gegeven de extra pijn die opspeelt bij Quadvereniging de Zandhappers (zie artikel Barneveldse krant d.d. 30 maart 2022): Kan het college aangeven in welk stadium de ondersteunende- en actieve houding van de gemeente richting de omgevingsprocedure van Quadvereniging de Zandhappers zich bevindt?


Illegale crossers

4. Is het college het met onze fracties eens dat illegaal crossen met crossmotoren op de Harselaar zeer ongewenst is en voorkomen moet worden?

5. Is het college zich ervan bewust dat er sprake kan zijn van een aanzuigende werking als onder crossers uit de regio bekend is dat er op de Harselaar zonder ingrijpen gecrosst kan worden?

6. Wat is de reden dat het college niet heeft gehandhaafd toen bekend werd dat de illegale crossers overlast veroorzaakten? Is het college alsnog bereid handhavend op te treden als zij zich weer op de Harselaar vertonen?

7. Wat is de reden dat het college de omvergewaaide bouwhekken op de Harselaar niet heeft herplaatst nadat er melding van is gemaakt bij de gemeente?

8. Welke concrete stappen gaat het college zetten om deze illegale crossers blijvend te weren van de Harselaar?

9. Hoe kijkt het college naar een ‘overlast telefoon’ waar inwoners in de avonduren en weekenden overlast rechtstreeks kunnen melden aan de handhaver-van-dienst?


Wij zien de reactie van het college tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie, Jarne van Schaik
Namens de Lokaal Belang fractie: Stefan Velt

 

¹ Artikel Barneveldse Krant d.d. 30 maart 2022:
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/805880/quadvereniging-pak-illegale-crossers-op-harselaar-aan-/

Lees verder

Lokaal Belang over bevindingen Informateur coalitie 2022-2026: Verheugd en verantwoordelijk

07-04-2022

“Verheugd en verantwoordelijk’’

Lokaal Belang reageert op bevindingen Informateur voor een nieuwe coalitie 2022-2026
Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de bevindingen van de informateur aangaande zijn opdracht:

‘’Welke coalitie biedt perspectief op een vruchtbare samenwerking in het college en de gemeenteraad gedurende de komende bestuursperiode?”

Lokaal Belang is zeer content met de conclusie van de informateur dat een 3-partijencoalitie met de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie, als meest kansrijk en vruchtbaar wordt beoordeeld. Onderdeel zijn van het dagelijks bestuur van de gemeente Barneveld is naast een eervolle taak ook een grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat Lokaal Belang graag aan.

Lokaal Belang heeft de gesprekken met de informateur als zeer waardevol, inhoudelijk en constructief ervaren. Wij hebben daarin alle voor ons belangrijke en relevante punten naar voren kunnen brengen. De gesprekken waren intensief maar bovenal goed. Wij vinden dat de conclusie van de informateur, namelijk een 3-partijencoalitie van SGP-LB-CU, recht doet aan de verkiezingsuitslag en de samenleving, waarbij er een goede balans is binnen zowel het beoogde college als de gemeenteraad.

Lokaal Belang heeft vertrouwen in een constructieve, plezierige en succesvolle samenwerking met de  SGP en de ChristenUnie. Graag gaan wij gezamenlijk de volgende fase in; de formatiefase. Dan zal op inhoud gesproken moeten worden over de nieuwe koers, de bestuurscultuur en een goede toekomst voor onze mooie gemeente.

De samenleving heeft met haar keuze tijdens de verkiezingen duidelijk laten weten een verantwoordelijke rol van Lokaal Belang te verwachten. Wij blijven dankbaar voor het door de samenleving in ons gestelde vertrouwen. Vanuit onze politieke waarden (betrokkenheid, kwaliteit en kansen), onze dagelijkse meetlat voor ons handelen, zullen wij zorgvuldig, dienstbaar en concreet met dit vertrouwen en de aan ons gegeven verantwoordelijkheid omgaan.

 

Lokaal Belang, 7 april 2022

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de Cornelia Bewaarschool en omliggende panden (Barneveld-Centrum)

24-03-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de situatie en eventuele mogelijkheden en kansen met betrekking tot de Cornelia Bewaarschool in Barneveld-Centrum en de omliggende panden.

Eind februari zagen wij een bericht van Plaatselijk Belang Barneveld (Facebook) aangaande de Cornelia Bewaarschool uit 1857 dat sinds 1 juni 2007 op de monumentenlijst staat. Iedereen werd om zijn/haar mening gevraagd aangaande de toekomst van dit monumentale pand. De reacties waren overwéldigend. Enkele voorbeelden:

“Laat dit stuk bijzondere Barneveldse geschiedenis niet verdwijnen, wetende dat het renoveren hiervan heel veel tijd en aandacht zal vragen, het is een prachtig pand! Met een net zo waardevolle en prachtige geschiedenis, wellicht een locatie voor educatie, geschiedenis, kunst, cultuur.” “Natuurlijk bewaren, er is al veel te veel gesloopt!” “Bewaren, dit is een mooi stukje Barneveldse geschiedenis. En wordt teveel plaats gemaakt voor nieuwe panden. Dit moet zeker blijven staan en als het even kan in oude glorie hersteld zodat het nog vele jaren mee kan.” “Laten we dit stukje Barneveldse geschiedenis niet laten verdwijnen’’ ‘’Prachtig stukje oud Barneveld natuurlijk bewaren en restaureren’’

Lokaal Belang stond en staat voor het beschermen en behouden van Cultureel Historisch Erfgoed. Zo hebben we dat ook in de praktijk uitgedragen door onze inzet voor het behoud van ‘Het Pastoriebos’ in Voorthuizen. Het leidt geen twijfel dat dit monumentale pand, ondanks dat het in slechte staat is, onderdeel is van het Culturele Erfgoed van de gemeente Barneveld en Barneveld-Centrum in het bijzonder.
Lokaal Belang heeft daarvoor heldere standpunten in haar verkiezingsprogramma geformuleerd.
De Erfgoedverordening van 2016 geeft een kader aan waarbinnen de gemeente omgaat met haar Erfgoed. Echter, de gemeente kan ook op eigen initiatief en op basis van cultuurhistorisch besef besluiten nemen. De kwaliteit van de samenleving is gebaat bij de instandhouding van Cultureel Erfgoed. Daarvoor zou een Erfgoedverordening niet eens nodig hoeven zijn. De gemeente dient cultuurhistorisch besef diep te ervaren en door te laten klinken in concreet beleid en besluitvorming, vinden wij. (H.10 Cultuur)

Opnieuw wordt onze aandacht gevraagd voor het behoud van de Cornelia Bewaarschool, mooie treffende naam trouwens, door Vereniging Oud Barneveld en Plaatselijk Belang Barneveld¹ . Tevens vragen zij aandacht voor de omliggende panden aan de Langstraat 81-83. Zij hebben zelfs een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente. Voor ons als Lokaal Belang is het belangrijk ook hier een bijdrage te leveren aan de mogelijke kansen voor dit monumentale stukje Barneveld.

Vandaar de volgende vragen:

 1. Kunt u aangeven wat precies de inhoud is van het handhavingsverzoek? Graag ontvangen wij het handhavingsverzoek zelf en uw duiding daarbij.
 2. Wat zijn de concrete mogelijkheden van de gemeente als het gaat om het handhavingsverzoek?
 3. Wat gaat u met het handhavingsverzoek doen?
 4. Wat voor een waarde hebben de panden, met de Cornelia Bewaarschool in het bijzonder, voor het college? Uiteraard bedoelen wij daar de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde mee. Wij vragen u ook dit te bezien en te beoordelen in het licht van het feit dat er al veel historische panden verdwenen zijn.
 5. Volgens onze informatie zijn de eigenaren overleden en is er als erfgenaam een familielid woonachtig in Lunteren die een zaakwaarnemer heeft aangaande deze panden. Klopt dit?
 6. Bent u bereid in contact te treden met de erfgenaam en/of de zaakwaarnemer om in gesprek te gaan over wensen van de erfgenaam?
 7. Bent u met ons van mening dat het belangrijk is om, in redelijkheid, alles op alles te zetten deze panden te bewaren en niet ten prooi te laten vallen aan projectontwikkelaars die er wellicht een appartementencomplex o.i.d. willen neerzetten?
 8. Wat zijn de opties van de gemeente om deze panden te behouden? Wij vragen u zich tot het uiterste in te spannen en creatief te denken om alle opties aan ons voor te leggen. Daarnaast wijzen wij in dit verband ook op het doel van het kwalificeren van een gebouw als een monument, ook in relatie tot de Erfgoedverordening 2016. Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Het is de bedoeling dat de panden en objecten zo veel mogelijk ongeschonden blijven. Het is van het grootste belang dat deze een functioneel onderdeel blijven vormen van de bebouwde omgeving (www.monumenten.nl).
 9. Is er een mogelijkheid om, naast de antwoorden op onze vragen, ook meer op detailniveau te informeren middels een memo?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 maart 2022

Foto: Jan Schut

¹ https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/historie/803594/-gemeente-grijp-in-bij-bouwvallige-cornelia-bewaarschool-/7LK_5ljzflsvbcnNy7pKGt31W7X5U9RIa_Lk8wU6tmcKwTne5771PgA22QLHCUmW_3v_kGrZI8qnXVzihbLzMoFrgcS1A2giGgU60h9dtwRKharU3-0wUb0Lv8LAsX4K

Lees verder

Verkiezingsuitslag: LB van 4 naar 7 zetels

23-03-2022

Blij, trots en dankbaar zijn wij, voor de mooie verkiezingsuitslag en het vertrouwen van de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Lokaal Belang is nu de 2 partij van de gemeente Barneveld, met maar liefst 7 zetels!

Ongelooflijk bedankt voor uw stem! Ook de komende 4 jaren zullen wij ons inzetten voor het lokale belang; úw belang. Daar kunt u op rekenen, daar kunt u op vertrouwen.

Op 23 maart hebben onze 7 raadsleden hun benoeming mogen aannemen en ondertekenen: Mijntje Pluimers, Sjoerd van Amerongen, Gert Hein Kevelam, Mona Tamaela, Jan Willem van den Born, Marleen Blankenburgh en Stefan Velt.  De beëdiging volgt a.s. woensdag, 30 maart, in het Schaffelaartheater.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest fractievoorzitter

18-03-2022

Een trots Lokaal Belang kiest fractievoorzitter
In een eerste fractiebijeenkomst heeft de fractie (in bestaande en beoogde samenstelling) unaniem haar fractievoorzitter gekozen: lijsttrekker Mijntje Pluimers.

De fractie: “Wij zijn heel trots Mijntje Pluimers opnieuw te hebben mogen kiezen als onze fractievoorzitter. Naast dat zij verantwoordelijk is voor, opnieuw, een eclatante verkiezingsoverwinning (in zetels een groei van maar liefst 75%), heeft zij de fractie de afgelopen jaren op een vakkundige, verbindende en energieke wijze geleid. Zij is in staat gebleken om de fractie te enthousiasmeren, te begeleiden en ons op een hoger plan te brengen. Samen zijn wij gegroeid, verder geprofessionaliseerd en hebben wij onder haar leiding ons in kunnen zetten voor de samenleving en haar inwoners. Daar gaan wij de komende 4 jaar heel graag mee verder.”

Mijntje Pluimers: “Ik ben heel blij en dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. De afgelopen 4 jaar waren voor mij heel plezierig. We hebben een geweldig fijne, warme en hardwerkende fractie; daar ben ik trots op. Onze fractie is nu bijna verdubbeld. Ik kan het nog bijna niet geloven; we zijn de 2e partij geworden. Ons geluid en onze inzet is door de kiezer gezien, gehoord en gewaardeerd. Wat een eer! Vol energie en optimisme ga ik er met de fractie en het hele team weer tegenaan. We zullen er alles aan doen om het lokale belang, het belang van de samenleving en haar inwoners, te dienen.”

Binnenkort presenteert Lokaal Belang volledig haar nieuwe fractie; de fractieleden, de portefeuilles en taken. De raadsleden zullen op 30 maart beëdigd worden, de raadscommissieleden op 20 april a.s.

Lees verder

LB in gesprek met Dr. Claudia Vinke: ´Dierenwelzijn, een zorg van en voor ons allemaal´

14-03-2022


Corona heeft geen positieve invloed gehad op het welzijn van huisdieren. Dat stelt Dr. Claudia Vinke, universitair docent diergedrag en dierenwelzijn aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze beantwoordt in dit artikel vragen van Mijntje Pluimers en dierenarts en voormalig lector diergezondheid en -welzijn Paul Overgaauw, beiden van Lokaal Belang. De partij heeft van dierenwelzijn een belangrijk punt gemaakt in haar verkiezingsprogramma.
 

Heeft u de indruk dat dierenmishandeling/verwaarlozing vaker voorkomt of is het probleem meer zichtbaar geworden door de toenemende aandacht?
,,We hebben meer huisdieren dan voorheen. Deze aantallen zijn in de coronaperiode sterk toegenomen. Helaas heeft dat ook meer probleemsituaties tot gevolg (gehad). Daarnaast speelt natuurlijk dat de problemen door meer aandacht zichtbaarder is geworden (bijvoorbeeld bij dierenwelzijnsorganisaties, politie ej politieke partijen). Aandacht en bewustwording is een belangrijk aspect. Je moet weten dat iets bestaat of gebeurt, voordat je beseft dat het een aandachtspunt is.
 

Wat kunt u zeggen over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld?
Onderzoek heeft aangetoond dat hier relaties kunnen zijn en dat we er daarom bijzonder alert op moeten zijn. Dus als we bij een dier mishandeling vermoeden, kan dit gepaard gaan met huiselijk geweld en andersom. Huisdieren kunnen ook door het beleven en ervaren van heftige situaties binnenshuis, zoals ruzies met stemverheffing of erger, mentale trauma’s oplopen. Deze gezondheidsproblemen kunnen zelfs de openbare veiligheid aantasten als zo’n dier zich in zijn stress en gevoel van onveiligheid genoodzaakt voelt zich te verdedigen.´´
 

Heeft de coronatijd nog een bijzondere invloed gehad?
Ja, er kwamen veel nieuwe huisdiereigenaren bij (met minder ervaring op het gebied van verzorging en opvoeding). Daarnaast werden door corona ook nog alle hondenscholen gesloten en de trainingen opgeschort. Het logische gevolg: meer gedragsproblemen. Dierenartsen en diergedragstherapeuten hebben het er beslist drukker mee gekregen.

Veel pups en kittens zijn bovendien uit allerlei hoeken en gaten gekomen, waaronder ook via de malafide dierenhandel uit het buitenland en de broodfok. Dit kan resulteren in meer medische problemen en gedragsproblemen. Commerciële fokbedrijven hebben ook geen mogelijkheden (en de wil niet) om jonge dieren goed te socialiseren en voor te bereiden op een gezinsleven in een drukke samenleving. Aangezien voor gedragsontwikkeling de eerste klap een daalder waard is, zijn daardoor heel wat huisdieren slecht gesocialiseerd terechtgekomen bij -overwegend- slecht geïnformeerde en onervaren eigenaren.´´
 

Heeft de gemeente hier een rol in?
Om gedragsproblemen en volle asiels (met lastig herplaatsbare dieren)  te voorkomen, kan preventie goed werken. Eigenaren die een huisdier willen, kunnen zich bijvoorbeeld vooraf laten informeren door een dierenarts om door te nemen wat het betekent om een huisdier te hebben; de kosten en de tijdsinvestering, maar ook het besef  dat je als eigenaar verantwoordelijk bent om de nodige zorg te verlenen en je huisdier veilig te houden voor de rest van de samenleving. Ook kunnen dierenartsen eigenaren met jonge dieren informeren, bijv. bij de eerste enting, hoe je een jong dier goed moet socialiseren en voorbereiden op de toekomst. Gemeenten zouden hierover met zorggevers kunnen overleggen, zoals dierenartsen, maar ook hondenscholen, diergedragstherapeuten en asiels. Dit om in de gemeente een preventief beleid en protocollen op te zetten voor de gezamenlijke zorg voor dierenwelzijn, diergezondheid en veiligheid in de samenleving.
 

Zou een jaarlijks overleg met dierenartsen in de gemeente bijvoorbeeld zinvol zijn om problemen tijdig te signaleren?
De dierenarts fungeert als een spin in het web voor de gezondheids- en welzijnszorg van (landbouw)huisdieren. In die centrale rol kan de dierenarts ook informeren naar de ontwikkeling van het gedrag en/of gedragsproblemen zoals bij een ‘’consultatiebureau’’.
 

Op welke manier kan de gemeente de samenleving actief betrekken? Wat vindt u er bijvoorbeeld van om regelmatig informatie/tips richting burger via de gemeentepagina en sociale media te geven op het gebied van dierenwelzijn? Zou dat een positief effect hebben op de samenleving in de vorm van  minder gevaar op straat en minder dieren in het asiel?

Dit kan zeker een positief effect hebben, Als de gemeente op de website informeert over hondenbelasting, kan die evengoed wijzen op het lokale dierzorgsysteem, aanschaf, dierenarts, hondenschool, opvang, uitlaatservices, trimsalon (voor de nodige vachtzorg), lokale diergedragstherapeut bij gedragsproblemen en over de gemeentelijke interventies als het mis gaat. Zo kan een hond bij verwaarlozing, mishandeling en/of recidiverende en/of ernstige bijtincidenten door de burgemeester in beslag genomen worden.’’


Artikel Barneveldse Krant 12 maart 2022: 
https://www.barneveldsekrant.nl/nieuws/verkiezingen/800422/-dierenwelzijn-een-zorg-van-en-voor-ons-allemaal-

Lees verder

Verkiezingsdebat 10 maart: Verhit ‘theaterdebat’ zet deur op kier

14-03-2022

 

SGP-lijsttrekker Jan Top en directeur Ronald de Wilde van het Schaffelaartheater gaan binnenkort samen  - bij een kop koffie - doorrekenen of het Barneveldse theater zonder subsidie kan voortbestaan of juist niet. Top nodigde De Wilde daartoe uit na een verhit lijsttrekkersdebat over de toekomst van het theater.

Dat debat werd in eerste instantie gevoerd door Top en lijsttrekker Mijntje Pluimers van Lokaal Belang. Zij kruisten de degens over de stelling ‘het gemeentelijke subsidiebedrag voor het Schaffelaartheater moet omlaag’.

EIGEN BENEN Wat Top betreft hoeft het theater niet weg, maar moet het wel helemaal op eigen benen staan. Dus er kan er zoveel mogelijk van die 2,5 ton subsidie af. ,,We zijn altijd al kritisch geweest als het gaat om subsidie voor het Schaffelaartheater. Los daarvan is het voor elke organisatie van belang om op eigen benen te staan. Er komt nu veel op ons af daarom is dit het moment om de subsidie voor het theater tegen het licht te houden en te verlagen.’’ 

Pluimers reageerde dat er niets van het subsidiebedrag af kan en stelde dat theater in het verleden al fors op de subsidie werd gekort. ,,De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers en medewerkers van het theater een topprestatie geleverd door met een bescheiden subsidie een geweldig theater neer te zetten. De SGP stelt het bestaansrecht van dit theater opnieuw ter discussie en dat doet heel veel pijn bij heel veel mensen in de samenleving. Er mag niks af en kan alleen wat bij.”

ONACCEPTABEL Aangezet door debatleider Riekelt Pasterkamp gaf Top aan dat het totale subsidiebedrag van 2,5 ton weg zou kunnen. Pluimers fel: ,,Absoluut onacceptabel. Hiermee gaat het theater direct failliet. Het kan niet waar zijn dat het podium dat hier is, waar veel verenigingen een plek krijgen en waar geweldige voorstellingen worden gegeven waarvan vele mensen genieten, ten gronde wordt gericht. Dat is wat de SGP hier voorstelt.’’

Top bestreed dat en ging in op de geschiedenis van het theater. ,,Bij de start in 2009 is gezegd ‘we hebben enkele jaren een aanloopsubsidie nodig en dan kunnen we onszelf bedruipen’. Maar al in 2010 bleek dat dat niet ging lukken. De subsidie is omhooggegaan en het college kwam in 2017 met het voorstel om het uit te besteden (aan Coulissen, red). Toen kreeg het theater inmiddels 4,5 ton subsidie. Maar met het dreigement van de uitbesteding, kon het plotseling wel met 2,5 ton. Met een goede bedrijfsvoering en het verder exploiteren van dit gebouw met commerciële activiteiten, moet het mogelijk zijn kostenneutraal te zijn.’’

Pluimers noemde dat feitelijk onjuist. ,,Het kan niet zo zijn dat als er meer amateurverenigingen zouden komen, de subsidie omlaag kan. Juist de commerciële verhuringen zorgen ervoor dat het theater overeind blijft.’’ Ook stelde ze dat er altijd een bijdrage is geweest van de gemeente. ,,En zo hoort het ook. We betalen voor scholen, we betalen voor wegen en we betalen ook voor cultuur, dat is een voorziening voor de geest en die vinden wij ontzettend belangrijk.’’ Top direct: ,,Daar denken wij anders over.’’ 

STEMPEL Inspreker Arjen Korevaar (Pro ‘98) speelde tijdens een interruptie de bal terug naar Pluimers. Hij noemde haar één van de architecten van het huidige subsidiebedrag. ,,In de tijd van mevrouw  Pluimers als VVD’er is de hele formule van het Schaffelaartheater teruggebracht naar 2,5 ton subsidie. En dat was een minimaal bedrag. Er wordt door het Schaffelaartheater een absolute topprestatie geleverd, maar het is een schande dat we het zover hebben laten komen. Dat had echt niet zo gehoeven.’’ Hij verwonderde zich daarom over het huidige standpunt van Pluimers. ,,Is de stempel op uw hoofd veranderd van kleur?’’

De Lokaal Belang-lijsttrekker antwoordde dat ze zich altijd met hart en ziel voor het theater heeft ingezet. ,,Het voorstel waar de heer Korevaar het over heeft, was een kans voor het theater. Die kans heeft het theater gegrepen. Er is een goed plan neergezet en zo is het theater behouden gebleven. En’’, gaf Pluimers scherp aan, ,,dáár heeft Pro’98 destijds tegen gestemd.’’

OPROEP Nadat het debat over het Schaffelaartheater was afgelopen, kreeg het publiek de gelegenheid vragen te stellen. Een van de vragenstellers was theaterdirecteur Ronald de Wilde. Eigenlijk had hij zich voorgenomen zich afzijdig te houden. ,,Maar ik reageer toch, omdat er feitelijke onjuistheden in de discussie naar voren komen. Het klopt dat het theater 2,5 ton subsidie krijgt, maar van de totale omzet is dat 20 procent en 80 procent verdienen we al ondernemend, door doordeweeks overdag open te zijn voor cultuurparticipatie, en door ‘s avonds en in het weekend theatervoorstellingen te bieden die passen bij de kleur van onze samenleving in Barneveld. Van de totale verhuurportefeuille komt 70 procent van amateurverenigingen. Dus als gezegd wordt ‘minder subsidie en ga meer geld verdienen’,  dan zou ik niet weten waar dat vandaan moet komen. Ik denk dat we hier elke euro met elkaar hebben omgedraaid.’’ Hij riep de SGP op om een keer met een ‘open mind’ te kijken naar wat er in het theater, dat jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers trekt, is bereikt. 

Top waardeerde de inbreng van De Wilde en stelde voor om er een keer bij een kop koffie samen nader op in te gaan. De Wilde nam die uitnodiging graag aan. ,,Ik denk dat het goed is om u mee te nemen in de exploitatie van het theater. Dat u het op z’n minst begrijpt en er nog een keer over na kunt denken. Want met 2,5 ton weg, gaat het licht hier echt uit.’’
 

Artikel BK 12 maart 2022 André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/799667/verhit-theaterdebat-zet-deur-op-kier/NoLhTihlZzZuztqY0p6tvEHQ3ZsBSpM1agwVTTxzNRVhqpor1_Ek88bJwypQiZtT8hXIjMrds9bsIzpydponwGvUGCMGVZJZjVJ_55AoPnUvqgqV6fRkdbJGLlAuzgZo

Lees verder

LB: Wij gaan voor schonere lucht in onze gemeente; geen railterminal

12-03-2022

Een railterminal is een soort treinstation waar vrachtwagens hun containers of complete oplegger op een treinstel zetten. Het verdere vervoer van de goederen gebeurt dan per spoor. Lokaal Belang is toch de partij van de schone lucht? Een railterminal zorgt toch voor minder vrachtwagens op de weg? Dan zou je toch wel verwachten dat Lokaal Belang een groot voorstander is van een railterminal in Barneveld? Toch is het tegenovergestelde waar. Dit leggen we graag uit.

Om de treinen van de railterminal te laden of te lossen, moeten er vrachtwagens van en naar deze railterminal. In de eerste berekeningen zou het gaan om 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar (nog los van overslag en groei). 80.000 vrachtwagens die van de A1 of de A30 over industrieterrein de Harselaar naar de railterminal rijden. Dat geeft een enorme druk op de op- en afritten. Het zorgt plaatselijk -in de gemeente Barneveld dus- voor een grote toename van verkeersdrukte én vieze lucht. En wat zou je denken dat er gebeurt als er een file op de A1 staat? De vrachtwagens komend vanaf Apeldoorn zullen afrit Stroe nemen en via Stroe en Kootwijkerbroek hun weg naar de railterminal zoeken. Iets soortgelijks kan zich voor gaan doen met de A30 en de nog aan te leggen oostelijke rondweg. Heel ongewenst dus.

 

Maar hoe zit dat dan met het ondernemersklimaat? Moet er voor toekomstige groei van onze gemeente niet gekeken worden naar nieuwe banen? Een moderne railterminal laadt en lost zichzelf in twintig minuten en daar komen bijna geen handen aan te pas. Rondom de railterminal zal zich op- en overslag gaan ontwikkelen. Op andere plaatsen waar soortgelijke terminals zijn, zie je enorme opslagloodsen waar enkele mensen met heftrucks al het werk voor hun rekening nemen. Deze hallen leggen beslag op onze schaarse industriegrond. Lokaal Belang denkt dat, als we toch werkgelegenheid willen creëren, we beter in kunnen zetten op bedrijven die veel meer arbeidsplaatsen per vierkante meter schaarse industriegrond genereren.

Samenvattend: Vervoer per spoor is een goed idee. Maar een railterminal bij één van de drukste stukjes snelweg van Nederland en op een plek die in de top drie staat van meest door fijnstof vervuilde gebieden van Nederland? Laten we dat vooral niet doen.

12 maart 2022

Lees verder

Bijdrage raad: accommodatiebeleid sport en cultuur - Marleen Blankenburgh

09-03-2022

Voorzitter,

Sport en bewegen is een onmisbaar onderdeel in het leven van veel mensen. Wat hebben we het gemist tijdens de lockdowns. Sport levert een positieve bijdrage voor de fysieke en mentale gezondheid. Het draagt ook bij aan het onderhouden van sociale contacten en meedoen in de maatschappij via vrijwilligerswerk. Sport verbroedert.. Tevens biedt het mensen de mogelijkheid om zichzelf uit te dagen en talenten verder te ontwikkelen. Vz Ook het belang van cultuur willen we onderstrepen.

Bij voorliggend raadsvoorstel gaat het om het accommoderen van beiden, sport en cultuur. Welke rol hebben verenigingen, organisaties zelf, wat kunnen ze zelf en hoe ver ga je als gemeente in het ondersteunen, meewerken en financieren? Ik ben nu 4 jaar raadslid en heb de nodige vraagstukken langs zien komen, BDSV, Petanque, Flying Bikes, de skeelervereniging, De Zandhappers.

Wat mij is bijgebleven uit gesprekken met verenigingen is de opmerking dat “de regie ontbreekt”. Het bleef teveel hangen bij ideeën, hier en daar een onderzoek, maar er werd niet doorgepakt. Geld dat eerst gereserveerd zou worden met het oog op een Boulodrome, werd uiteindelijk besteed aan een rotonde t.b.v. de Flying Bikes. Dat doet wat met verenigingen. Wij hopen en verwachten dat dit nieuwe beleid met een transparanter afwegingskader verbetering gaat brengen.

Multifunctioneel inzetten van gemeentelijke accommodaties heeft onze steun. Vooral ook omdat daar kansen liggen om verzoeken te koppelen en meer mogelijk te maken. Win-win dus. Daarom benadrukken wij nogmaals het belang van een blijvende, goede inventarisatie van de wensen. Houdt een goed overzicht bij en betrek verenigingen tijdig bij nieuwe plannen: vraag door of er mogelijk interesse is om aan te haken bij nieuwbouw van bijvoorbeeld een buurthuis.

Lokaal Belang vindt het belangrijk tijdig te investeren in huisvesting voor sport en ook cultuur. We willen voorkomen dat verenigingen in de problemen raken. Wat ons betreft worden alle verenigingen serieus genomen, grote en kleinere verenigingen. Ik heb goed geluisterd in de commissie en heb wethouder Dorrestijn horen zeggen dat alle verenigingen haar lief zijn. Dat is mooi en ook goed dat dat uitgesproken wordt.

Een zorg is dat er best veel van verenigingen wordt gevraagd. Besturen hebben vaak hun handen al vol aan het dagelijks draaiende houden van de vereniging. Uit ervaring weet ik hoeveel erbij komt kijken. We moeten niet vergeten dat dit gebeurt door vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging. Verenigingsbesturen, die daarnaast ook moeten nadenken over en inspelen op de toekomst van hun vereniging. Het proces naar nieuwbouw/verbouw is niet te onderschatten. Bij het lezen van het raadsvoorstel kreeg ik de indruk dat de gemeente het liefst kant-en-klare-aanvragen in behandeling neemt. Wat ons betreft moet de gemeente bereid zijn om gedurende het proces te helpen en te ondersteunen. Hoe klein of ingewikkeld de vraag ook is.

Een ander punt van aandacht is de uiteindelijke prioritering en financiering.
Er is geen spaarpotje, geen structureel geld. “Uiteindelijk zullen aanvragen altijd afgewogen moeten worden tegen de dan beschikbare middelen en beleidsvoornemens” staat er.  Tot op zekere hoogte snappen we dit, maar we zien hier ook een risico dat er niets van de grond gaat komen of dat er jaren vooruitgeschoven wordt. Kan de wethouder ons hierin geruststellen?


Moties
Voorzitter, ik heb 2 moties bij me. Beide moties hebben betrekking op de ontstane situatie rond Quadvereniging De Zandhappers. Zij doen een noodoproep aan ons als raad en hebben een hulpvraag. De Zandhappers waren in de veronderstelling een nieuwe trainingsbaan in gebruik te kunnen nemen. Mede gebaseerd op gedane beloften en toezeggingen vanuit het college. Dit pakte tot hun teleurstelling anders uit en leidde tot veel frustraties in de daarop volgende maanden. Ze hebben in de baan geïnvesteerd, maar al langer dan een jaar geen trainingen op deze baan kunnen geven. Ze zien leden vertrekken en hebben nog steeds geen zekerheid dat het goed gaat komen met de omgevingsvergunning en op welke termijn. Al met al een trieste situatie. Als het zo doorgaat komt het bestaan van deze vereniging mogelijk in gevaar.

Motie 1 Kansen en oplossing voor Sportvereniging De Veluwse Zandhappers
De Zandhappers ervaren tegenwerking en onvoldoende steun vanuit het college. Dit willen wij graag omdraaien. Er moet een doorbraak komen. Met deze motie willen wij deze vereniging ondersteunen in hun oproep om tot een oplossing te komen. Hetzij via meer hulp bij de omgevingsvergunningsaanvraag of via een creatieve oplossing met bijvoorbeeld een tijdelijke gedoogconstructie ter overbrugging, zodat ze al heel snel weer kunnen gaan trainen. We doen hierbij duidelijk een beroep op het college. Het moet echt anders. Ook deze vereniging verdient een plek om hun sport te beoefenen.

Dictum: Draagt het college

 • op een helpende en actieve houding aan te nemen, o.a. in de lopende omgevingsprocedure die de Zandhappers is gestart op de huidige locatie en samen met de Zandhappers en andere betrokkenen tot een oplossing te komen aangaande huisvesting voor de vereniging;


Motie 2 heroverweging globale toetsing De Zandhappers
Deze motie gaat in op de beoordeling in de globale toetsing, bijlage 2. Wij realiseren ons dat we vanavond geen besluit nemen over deze toetsing en dat het gaat om een voorlopige beoordeling. Gezien de reacties vanuit de Zandhappers achten wij het echter nodig om ook hier een duidelijke opdracht mee te geven aan het college.

Dictum: Draagt het college op

 • in gesprek te gaan met de vereniging met betrekking tot bovengenoemde punten;
 • de globale toetsing in het vervolgtraject te heroverwegen en een meer passende beoordeling toe te kennen aangaande deze vereniging en de raad daarvan in kennis te stellen;


Beide moties dienen wij samen met de VVD in.

Lees verder

Lokaal Belang houdt vol en gaat door voor een oplossing voor vrachtwagenproblematiek Garderen

07-03-2022

Lokaal Belang heeft zich de afgelopen 4 jaren veelvuldig en herhaaldelijk ingezet om het probleem van de vrachtwagenproblematiek
enerzijds op de kaart te houden en anderzijds een oplossing te bewerkstelligen.
Wij hebben tot twee keer toe zelf vrachtwagens geteld, zowel de tellingen, de analyse en een verzoek ingediend bij Provincie als het college.
We hebben schriftelijke vragen gesteld, dit punt regelmatig op de agenda van de commissies gezet, rondvragen gesteld, oplossingen aangedragen maar helaas. Na 4 jaar geen oplossing. Daarom nemen we nu zelf een vervolgstap: De Provincie.
Ook zij zijn er voor de inwoners van Garderen, een dorp in Gelderland. Ook zij hebben een zorgplicht naar inwoners.

Het gaat Lokaal Belang erom dat er na 4 jaar niets wezenlijks gebeurd is voor de Garderenen.
Het probleem bestaat eigenlijk al veel langer dan 4 jaar, maar Garderen ziet het de afgelopen jaren toenemen.
NB het gaat ons om doorgaand vrachtverkeer dat dus niks in Garderen zelf te zoeken heeft.
Garderen had ook de hoop gevestigd op het college aangezien daar een zinsnede over opgenomen is in het akkoord.
Helaas is er nog steeds geen oplossing gekomen. De afgelopen jaren hebben wij helaas geen doortastende en concrete aanpak gezien.
Enkele tekstkarren en dat was het dan.

Het betekent veel voor de verkeersveiligheid van inwoners; b.v. schoolgaande kinderen, ouderen, fietsers.
De fijnstofproblematiek is in onze gemeente al heel hoog (3e plek van Nederland) maar voor dit dorp is er een extra probleem.
Vergeet ook niet de trillingen/het geluid. Kortom, de leefbaarheid staat al een hele poos onder druk.

Kortom, Lokaal Belang houdt vol en gaat door. We laten niet los voordat er een oplossing is voor de inwoners.

Op de foto vlnr Mijntje Pluimers, Gert Hein Kevelam, Ton van Krevel (PB Garderen)

 

Lees verder

Standpunt LB opvang vluchtelingen; ''Het is onze plicht te helpen waar het kan''

05-03-2022

Oorlog in Oekraine, oorlog in Europa

Wat bijna niemand voor mogelijk heeft gehouden is helaas bewaarheid geworden.
De despoot en dictator Vladimir Poetin heeft het soevereine Europese land Oekraïne land op een laffe wijze overvallen en is bezig met het vernietigen van Oekraïne, een land met 40 miljoen inwoners. De beelden van vluchtende burgers, raketaanvallen of van een pasgeboren tweeling die in een metrostation ter wereld kwamen, zullen voor altijd in ons geheugen gegrift staan. Intens verdrietig.

Deze daad van agressie zal de wereld voorgoed veranderen. Langer dan ooit kenden wij een periode van vrede in Europa. Aan deze vrede is vorige week op een afschuwelijke manier een einde gekomen. Deze oorlog zal enorme gevolgen hebben voor Europa, en dus ook voor Nederland. En dus ook voor de gemeente Barneveld. Miljoenen Oekraïners zullen de komende weken naar het westen vluchten indien er in de tussentijd geen vrede komt. Maar de kans daarop is minimaal.

Het is onze plicht als inwoners van het welvarende Nederland en als inwoners van onze welvarende gemeente Barneveld om te helpen daar waar het kan. Het is hartverwarmend om te zien dat er momenteel veel initiatieven zijn om een helpende hand te bieden. Maar er zal veel meer nodig zijn. Onze gemeente zal zich alvast moeten gaan voorbereiden op dat wat komen gaat. En dat is de opvang van Oekraïners in onze gemeente.

Wij hebben gelezen dat de gemeente zich hier al over beraadt en haar uiterste best gaat doen om een bijdrage te leveren. Fijn. Want het is een kwestie van weken zijn voordat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en onze regering een beroep zullen doen op alle gemeenten om voor opvang te zorgen.

Echte solidariteit met Oekraïne betekent de opvang van vrouwen, kinderen en mannen die gevlucht zijn voor het geweld. Echte solidariteit met Oekraïne betekent geen mitsen of maren, maar helpen daar waar kan. Echte solidariteit met Oekraïne betekent dat de gemeente Barneveld ruimhartig moet zijn om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen en ze een veilige haven te bieden in een wereld die steeds onveiliger wordt.

Lokaal Belang, 5 maart 2022

Lees verder

Verkiezingsdebat 3 maart: Scherp debat over windmolens

05-03-2022

Het verkiezingsdebat in Voorthuizen begon donderdagavond met een onderwerp dat de afgelopen jaren in en buiten de raadszaal tot felle debatten heeft geleid: de mogelijke komst van windmolens in Barneveld. Inmiddels is door de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld en is bedrijventerrein Harselaar naar voren gekomen als geschikte locatie voor drie windturbines. Mijntje Pluimers (Lokaal Belang)  en Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) stonden als eerste duo tegenover elkaar om de degens ter kruisen over de stelling ‘Windmolens zijn niet welkom in de gemeente Barneveld’.

Pluimers onderschreef de stelling volmondig. ,,We zijn voor duurzaamheid, maar duurzaamheid mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van onze mensen of leiden tot het verpesten van het landschap.’’ 

Van den Wildenberg: ,,Wat zou ik graag willen zeggen dat we geen windmolens kunnen krijgen in de gemeente Barneveld, maar helaas, helaas. We moeten iets doen aan duurzame energieopwekking en daar zijn windmolens - helaas - onontbeerlijk bij.’’

TERECHTE KEUZE Pluimers wees op de alternatieven. ,,We hebben een hoge ambitie als het gaat om zonnepanelen en met een monomestvergister heb je helemaal geen windmolens meer nodig. Ook moet een geothermie-centrale in onze  gemeente mogelijk zijn.’’

Van den Wildenberg haakte daar op in. ,,Zonnepanelen zijn zeker een goed idee. Het punt is alleen dat er niet voldoende ruimte is op het energienet om dat te verwerken. Ook aardwarmte is een fantastisch idee. Alleen, we moeten nú technieken hebben die we nú zo snel mogelijk kunnen inzetten. We kunnen niet meer wachten.’’

De locatiekeuze voor de windmolens legde de tegenstelling tussen Burger Initiatief en Lokaal Belang verder bloot. Van den Wildenberg: ,,De keuze voor Harselaar is helemaal terecht, want ze moeten of langs een snelweg of in een industriegebied, omdat je dan ook gelijk kunt aansluiten bij alle bedrijven die daar zitten.’’

Pluimers verontwaardigd: ,,Het trieste is eigenlijk dat mevrouw Van den Wildenberg aangeeft dat ze op Harselaar moeten komen voor de industrie daar. Ook is besproken dat de windenergie die daar wordt opgewekt, gebruikt zou gaan worden voor de railterminal die daar moeten komen. Dit betekent dat de inwoners de lasten krijgen en dat de lusten zijn voor degenen die de railterminal gaan exploiteren.’’

Van den Wildenberg was het daar ,,helemaal’’ niet mee eens. ,,De windenergie kan hoe dan ook veel breder worden gebruikt. Ik heb nog nergens gelezen dat die exclusief voor de railterminal zal worden gebruikt, integendeel.’’

BOEMERANG Arjen Korevaar (Pro’98) verbaasde zich over de discussie. ,,Als we niet met enige snelheid met windmolens aan de slag gaan, raken we de regie kwijt. Ons ‘nee’  kan dan als een boemerang terugkomen. De windmolens worden dan niet door de gemeente Barneveld onder onze voorwaarden geplaatst, maar de provincie zegt dan straks: ‘Gij zult daar de windmolens plaatsen’.’’

Pluimers hoorde het hoofdschuddend aan. ,,Het zou toch heel raar zijn dat wij als bevoegd orgaan om een bestemmingsplan vast te stellen alleen kunnen tekenen bij het kruisje. Dat is nonsens.’’

Op de vraag van debatleider Riekelt Pasterkamp hoeveel windmolens er kunnen komen, antwoordden Korevaar en Van den Wildenberg ‘drie’ en Pluimers ‘nul’. ,,Want er is absoluut geen draagvlak in Voorthuizen en Barneveld. Zo’n 21.000 mensen willen geen windmolens in deze gemeente. Als wij een overheid zijn die haar burgers serieus neemt, en die vertrouwen heeft in de burgers, dan luisteren we ook naar die burgers.’’ Korevaar wees Pluimers er fijntjes op dat ze dan wel het hele verhaal moet vertellen. ,,Geothermie zorgt ook voor trillingen en monomestvergisters renderen niet lekker en leveren ook nog eens last op voor de omgeving. Of dat nou de ideale alternatieven zijn, dat waag ik te betwijfelen.’’ Volgens Pluimers ziet de Tweede Kamer dat inmiddels anders.

REFERENDUM Bij de vragenronde in de zaal namen enkele uitgesproken tegenstanders van windmolens in Barneveld het woord. Een van hen vroeg zich af waarom over ‘windenergie’ geen referendum wordt gehouden. ,,Dit lijkt er nu doorheen te worden gedramd.’’ Debatleider Pasterkamp wilde vervolgens weten welke lijsttrekkers voor een referendum zijn. Alleen Pluimers stak haar hand op. ,,De wereld staat niet stil en er kan in vier jaar tijd van alles gebeuren: nieuwe inzichten, nieuwe onderzoeken, nieuwe weetjes. Dan behoor je als overheid bij te schakelen. Soms is een democratische noodrem nodig. Als ingrijpende voorstellen worden gedaan door het college of de gemeenteraad, dan moeten burgers en ondernemers echt een stem krijgen.’’

Leendert de Knegt liet namens de SGP een ander geluid horen. ,,We zijn voor participatie, dat als beleid wordt gemaakt ook wordt geluisterd naar burgers en ondernemers. Maar de gekozen gemeenteraad neemt daar uiteindelijk een besluit over. Zij kijkt ook naar het bredere belang.’’

Henk Wiesenekker (ChristenUnie) verwoordde dat anders. ,,Een referendum slaat een heel ingewikkelde discussie plat met een ‘ja’ of een ‘nee’. Nu komen de windmolens op een plek waar de meeste energie wordt gebuikt, op een industrieterrein. En het voorkomt dat Kootwijkerbroek, Barneveld, De Glind, Garderen en Terschuur in onzekerheid blijven zitten.’’


Barneveldse Krant 5 maart 2022, André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/797566/scherp-debat-over-windmolens/wj9MHChk-ASTWneMdIlR1MBjNj9PUP2sUx3uk8nHPJsQMulzi8hKxbs_JdP4SeEb5PnpKvY0aYR1Gjc-RHEKWq_DEW8BWuPIEztVBEzryfoob-W_8HrjkOYqCP9BR91o

Lees verder

Standpunt LB over afvalscheiding

27-02-2022

De inwoners van onze gemeente doen al jaren goed hun best om afval te scheiden. Vanuit afvalverwerkers horen wij dat ook terug; de gemeente Barneveld doet het best netjes. Het is daarom jammer dat de gemeente nu voor de 4e keer op rij de afvalstoffenheffing verhoogt. Na de 2e keer beloofde het college nog het bij deze verhoging te laten. Maar er kwam een 3e keer. Lokaal Belang heeft toen voorstellen ingediend om deze verhoging ongedaan te maken. Helaas hebben die voorstellen het niet gehaald. Nu zelfs een 4e verhoging. Naast alle kostenstijgingen kom dit er nog eens bij.

Wij begrijpen goed dat je als gemeente niet alles in de hand kan hebben, maar op deze manier verlies je draagvlak bij de samenleving voor het scheiden van afval. Wij willen graag een gemeente die er actief bovenop zit om de belastingen zo laag mogelijk te laten zijn en waar inwoners een redelijke bijdrage leven aan het milieu. Een goede dienstverlening hoort daarbij.

Op sommige plekken zal een centrale inzamelplaats in de wijk een vervanging van vier kliko’s kunnen zijn. Maar ook dit heeft een keerzijde, men zal de wijk door moeten om het huisvuil kwijt te raken, ook minder mobiele mensen. Daarom kan dit middel alleen in specifieke gevallen worden ingezet. 

Lokaal Belang is een tegenstander van het invoeren van ‘Diftar (inwoner betaalt per kilo aangeleverde hoeveelheid afval). Het risico op afvaldumping in de natuur is hierbij aanzienlijk, evenals de natuurschade. Maar ook dat inwoners hun afval in de kliko’s van anderen dumpen. Heel ongewenst.

Lokaal Belang wil daarom al jaren dat er regelmatig wordt geëvalueerd of het huidige beleid van afvalscheiding met maar liefst 4 kliko’s (bronscheiding) wel het meest efficiënt en doelmatig is. Tevens wil Lokaal Belang dat er onderzocht wordt of afvalscheiding achteraf (nascheiding) niet beter is voor het milieu en goedkoper is voor zowel inwoners als de gemeente zelf. Vele gemeenten gingen ons al voor. Indien blijkt dat dit het geval is dan dient de gemeente daar adequaat naar te handelen en kan het aantal kliko’s terug.

Lees verder

Standpunt LB over vuurwerk

20-02-2022

Lokaal Belang is geen voorstander van een volledig vuurwerkverbod. In de nacht van 31 december op 1 januari wordt er in Nederland traditiegetrouw vuurwerk afgestoken. Dit is een mooie traditie waar vele mensen veel plezier aan beleven. Maar deze traditie is alleen houdbaar als we ons allemaal aan de juiste voorschriften houden; dus op de juiste tijd, op de juiste plaats en legaal vuurwerk.

Lokaal Belang vindt vuurwerkvrije zones belangrijk. Zo moet er rond verpleeg- en verzorgingshuizen, kinderboerderijen, dierenopvang, hulpverleningscentra, etc. een vuurwerkverbod van kracht zijn waar ook op gehandhaafd dient te worden. Zij die zorgen voor onze veiligheid, zijn geen schietschijf. Waar rust moet zijn, zoals bij tehuizen en dierenopvangplaatsen, moet deze rust zoveel mogelijk gewaarborgd worden. 

Ook het afsteken van vuurwerk op tijden die niet zijn toegestaan, moet streng worden aangepakt. 
Het grootste probleem ziet Lokaal Belang in de verkoop en het gebruik van illegaal vuurwerk. Dit is tevens het hardnekkigste en moeilijkst te voorkomen probleem. Een landelijk probleem wat jaarlijks tot enorme ellende in menig gezin in de samenleving leidt. Natuurlijk willen we graag strenge handhaving hierop, maar van onze agenten en BOA’s mogen we niet meer verwachten dan hun maximale inzet. Een belangrijke rol hierin is, naast goede voorlichting, dan ook weggelegd voor ouders en verzorgers. Gezond verstand komt (soms pas) met de jaren, tot die tijd moeten wij onze jongeren blijven wijzen op de grote risico’s die illegaal vuurwerk met zich meebrengt.  

Een apart hoofdstuk is het carbidschieten. Op oudejaarsdag is het op diverse plaatsen in onze gemeente al jaren gebruik om gezellig samen te komen en daarbij de carbidbus voor de dag te halen. Mooi, één keer per jaar op van tevoren aangewezen plaatsen, ook dit moet mogelijk blijven wat Lokaal Belang betreft. Maar ook hier geldt: alleen op oudejaarsdag en op de aangewezen plek. 

Zoals het standpunt over vuurwerk is, zo ziet Lokaal Belang de hele samenleving voor zich. Rekening houden met elkaar (vuurwerkvrije zones), respect voor tradities (carbidschieten), vrijheid waar dat mogelijk is (legaal vuurwerk op de juiste tijden) en streng waar dat moet (illegaal vuurwerk). Op deze wijze kunnen wij onze toch al prachtige gemeente nog mooier maken.  
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen huisvesting Quadvereniging De Veluwse Zandhappers

18-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom huisvesting van de Quadvereniging de Veluwse Zandhappers.

In de afgelopen jaren heeft Lokaal Belang veelvuldig aandacht en inzet gevraagd voor de Quadvereniging de Zandhappers aangaande hun huisvestingsvraagstuk 1. Lokaal Belang vindt het van belang dat ook deze vereniging geholpen wordt aan een (tijdelijke en) structurele huisvesting. Echter, de afgelopen jaren trok deze vereniging telkenmale aan het kortste eind. Wij erkennen dat sommige huisvestingsvraagstukken minder makkelijk zijn dan andere. Maar, ook deze vereniging maakt onderdeel uit van onze samenleving en kent een goede reputatie; ook deze vereniging doet ertoe. In algemene zin mag ook voor deze vereniging inzet voor een oplossing van het college verwacht worden.

Naar de mening van Lokaal Belang wordt deze vereniging elke keer opnieuw teruggeworpen, op achterstand gezet en niet behandeld in het kader van ‘zelf-samen-gemeente’. In de commissie van 2-11-2021 gaf Lokaal Belang nog aan: ,,Het college hanteert het principe zelf-samen-gemeente, als het gaat om nieuwe accommodaties. Sinds de aangenomen motie 2 geldt voor de quadvereniging echter het principe zelf-zelf-zelf. Die moet het zelf maar uitzoeken. Wat doet de gemeente nu voor deze vereniging, in het kader van zelf-samengemeente? Voor deze vereniging is het telkenmale ‘zelf-zelf-zelf’’. Na al die jaren is de oplossing verder weg dan ooit. Lokaal Belang vindt dat dit niet meer kan. Deze vereniging voelt zich, begrijpelijkerwijs, aan haar lot overgelaten.

De vereniging heeft reeds 4x op eigen kosten een eigen baan moeten realiseren. Bij de laatste keer (verhuizing van Wencopperweg naar de Grote Bosweg) is er vooraf tussen het college en de vereniging afgesproken dat zij dit stuk grond onder dezelfde voorwaarde mochten huren als de Wencopperweg. Dat wil zeggen met een gedoogconstructie. Daar is ook een verslag van.3 In de mailwisseling daarover wordt o.a. door het college aangegeven dat: “Natuurlijk zullen we met jullie en een mogelijke bezwaarmaker in gesprek gaan voor we gaan handhaven om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden waardoor jullie kunnen blijven zitten op de plek.”Dit is ook de normale werkwijze; het college treedt in overleg met de betrokkenen, teneinde een passende oplossing te vinden voor de kwestie die voorligt. Zo blijkt dat uit tal van zaken en dat is prima. Hier lijkt het college echter de handen ervan af te trekken. De ODDV is kennelijk niet verzocht het handhavingsverzoek in te trekken en dat verbaast ons. Het college volhardt juist in de stelling dat de situatie niet voldoet aan het bestemmingsplan 5 . Dat is technisch waar, maar het college gaat voorbij aan de historie en gedane beloften. Vanwaar toch deze verharding als het om deze vereniging gaat? Daarnaast werkt de ODDV in opdracht van de gemeente. Van het college mag dus ook regie worden verwacht richting de inzet van de ODDV. De vereniging wordt vervolgens geadviseerd een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen wat zij in april 2021 ook doet. Telefonisch is door een juridisch medewerker van de gemeente bevestigd dat zij dit goed ingediend hebben. Echter, later worden steeds aanvullende eisen gesteld. Een enorme bureaucratische berg die veel tijd, geld en kennis vergt, waardoor de berg alleen maar hoger wordt. De situatie lijkt voor de vereniging steeds meer onhaalbaar; het bestaan staat onder druk. Dat betreurt Lokaal Belang.

Tot slot het accommodatiebeleid. Deze sportvereniging is net zoals alle andere sportverenigingen onderdeel van onze samenleving. En vele junioren en senioren vinden daar elke week hun sportplezier en vele vrijwilligers zetten zich elke keer in voor de vereniging. Waarachtig dus ontmoeting, sociale cohesie. Maar wat lezen wij in het accommodatiebeleid; alle verenigingen met huisvestingsvraagstukken ontvangen een dikke plus als het gaat om ontmoeting en inclusie, behalve de Zandhappers. Multifunctionaliteit ontvangt tevens een min, dit in tegenstelling tot de meeste anderen. Dat is vreemd want de vereniging geeft telkenmale aan volop mogelijkheden te zien voor samenwerking. Een clubhuis zou door meerdere verenigingen gebruikt worden, er is ruimte voor bijvoorbeeld Jeu de boules / Petanque etc. Helaas opnieuw een negatieve en afwijzende houding naar deze vereniging. De kansen voor de vereniging worden opnieuw kleiner; opnieuw een klap in het gezicht. Gezien de huidige treurige situatie, de omvang en complexiteit van het dossier mede in relatie tot de beperkte tijd in de commissie stellen wij hier schriftelijke vragen over.
 

 1. Wat is de reden dat u kennelijk niet de ODDV op de hoogte heeft gesteld van de bijzondere situatie en niet verzocht heeft het verzoek tot handhaving in te trekken? Juist omdat dit een belofte van uw kant was, het staand beleid is en omdat er sprake is van een tijdelijke situatie? Dan mag toch een helpende houding van het college verwacht worden? Wij wijzen in dit verband nog eens op uw regierol.
 2. De vereniging geeft aan telkenmale, achteraf met nieuwe eisen te worden geconfronteerd als het gaat om de tijdelijke wijziging omgevingsvergunning.
  a. Klopt het dat u en/of de ODDV de vereniging steeds met nieuwe eisen confronteert
  b. Bent u met ons van mening dat doordat u een vereniging met zulke grote opgaven confronteert het de vereniging opnieuw steeds moeilijker maakt?
  c. Bent u het met ons eens dat na alles wat er al gebeurd is, dit verzoek eigenlijk onevenredig veel, teveel, van een vereniging vraagt? Zeker omdat het gaat om een tijdelijke situatie?
  d. Ondanks het feit dat in het algemeen de kosten voor een omgevingsvergunning voor de aanvrager zijn en tegemoetkoming een precedent zou kunnen scheppen, bent u alsnog bereid deze vereniging tegemoet te komen in de kosten? Tenslotte, deze vereniging heeft het steeds ‘zelf-zelf-zelf’ gedaan. Na alles wat er gebeurd is, is een geste vanuit het college goed te verantwoorden vindt Lokaal Belang.
 3. Dan het voorgestelde accommodatiebeleid en bijlage 2 in het bijzonder.
  a. Wat is de reden dat u de Zandhappers een negatief oordeel toebedeelt over ‘ontmoeting en inclusie’? Waar is dat concreet op gestoeld? Welke criteria precies?
  b. Waarom zouden de Zandhappers geen aandacht hebben voor ontmoeting en inclusie?
  c. Is er met de Zandhappers gesproken over hun invulling van ontmoeting en inclusie binnen hun vereniging?
  d. Is er met de andere beoordeelde verenigingen gesproken over hun invulling van ontmoeting en inclusie binnen hun verenigingen?
  e. Gezien hun sociale activiteiten, hun verenigingsleven, hun verantwoordelijke rol als het gaat om sportief gedrag, ook naar de omgeving, is het college bereid deze ‘min’ ten aanzien van ‘ontmoeting en inclusie’ te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
  f. Wat is de reden dat de vereniging op voorhand voor multifunctionaliteit een ‘min’ ontvangt?
  g. Is er met de diverse sportverenigingen overleg geweest om te bezien of het mogelijk is om samen met de diverse sportverenigingen die een huisvesting zoeken, te werken aan een gezamenlijke oplossing? Zo nee, waarom niet? Er is tenslotte op 7 juli 2021 een motie 6 aangenomen, mede door LB ondertekend, die nadrukkelijk aandacht vraagt voor huisvestingsproblemen van sportverenigingen in relatie tot het overgebleven stuk grond op de Hanzeweg-Zuid van 40.000 m2. Zo ja, zijn de Zandhappers actief betrokken in dit overleg? Zo nee waarom niet?
  h. Bent u bereid om de ‘min’ als het gaat om multifunctionaliteit te heroverwegen?
 4. Wij zijn teleurgesteld in het besluit van de meerderheid van de raad met betrekking tot de motie aangaande milieueffecten en geluidsoverlast en het minder snel honoreren van huisvestingsvraagstukken van sportverenigingen, want: Wij hebben ten tijde van de bespreking nadrukkelijk gewaarschuwd voor het negatieve effect op het huisvestingsvraagstuk van de Zandhappers. Juist ook vanwege het feit dat ook zij verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzaamheidsontwikkelingen.
  a. Erkent u het negatieve effect van deze aangenomen motie voor de Zandhappers?
  b. Bent u met ons van mening dat na de hele geschiedenis dit een nieuwe klap is voor de vereniging?
  c. Om nog een andere reden is Lokaal Belang verbaasd en teleurgesteld. De meerderheid van de raad heeft ingestemd met een ‘’positieve grondhouding ten aanzien van een railterminal als een gewenste ontwikkeling in de gemeente’’ wat circa 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar extra oplevert (dat is nog exclusief groei en overslag maar wel inclusief de toename van fijnstof en stikstof…). Bent u het met ons eens dat als u (het was uw raadsvoorstel) een positieve grondhouding heeft ten aanzien van een railterminal, toch tenminste een positieve grondhouding zou moeten hebben aangaande het bestaan van de Zandhappers en ze creatief, dienend en helpend tegemoet moet treden?


Wij vragen u vriendelijk u tot het uiterste in te spannen de vragen voorafgaande aan de commissie te beantwoorden. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken, Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 18 februari 2022
Foto: De Veluwse Zandhappers


1 Onder andere:
10-11-2021 Amendement LB beleidstoevoeging voor sportaccommodaties in de knel (verworpen) 06-10-2021 Motie (LB) eerlijk en transparant afwegingskader bij huisvesting (verworpen)
09-12-2020 Amendement (LB) verduidelijking APV t.a.v. crossen i.h.k.v. de Zandhappers (verworpen)
07-07-2020 agenderingsverzoek Memo huisvesting sportverenigingen i.h.k.v. de Zandhappers
21-10-2019 schriftelijke vragen LB inzet huisvesting de Zandhappers
25-06-2019 rondvraag commissie te maken kosten voor onderzoek door de Zandhappers

2
06-10-2021 Motie (Pro98, SGP, CDA, CU met steun van BI) (aangenomen) Initiatieven met meer geluidsoverlast en milieuvervuiling minder snel honoreren

3
26-11-2021 Communicatieverslag Gemeente-ODDV-ZH maart 2020-november 2021 (in overleg opvraagbaar)

4
08-06-2021 Mail gemeente > de Zandhappers “Natuurlijk zullen we met jullie en een mogelijke bezwaarmaker in gesprek gaan voor we gaan handhaven om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden waardoor jullie kunnen blijven zitten op de plek.”

5
25-01-2022 Antwoorden schriftelijke vragen VVD

6
07-07-2021 Motie (CU, BI, SGP, LB) gebruik resterende grond maatschappelijke functies zoals sportaccommodaties (aangenomen

 

 

Lees verder

1500 helikoptervluchten per jaar naast Schaffelaarsebos? LB stelt schriftelijke vragen

17-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de komst van een helikopterterrein-helihaven nabij het Schaffelaarsebos en nabij de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst.

Onlangs is de fractie van Lokaal Belang ter ore gekomen dat er mogelijk een helikopterluchthaven-helihaven nabij het Schaffelaarse bos en de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst gerealiseerd gaat worden.
Uit de informatie die Lokaal Belang ontvangen heeft blijkt dat deze helihaven op het adres Wesselseweg 23 in Barneveld gepland is en dat de voorbereidingen daartoe al getroffen zijn. Tevens begrepen wij dat het gaat om een commerciële ‘helihaven’ waarvan jaarlijks 1.500 vluchten zullen aankomen en vertrekken.  

Bij het vernemen van dit plan sloeg ons ongeloof om in verbijstering nadat wij begrepen dat er al serieuze gesprekken plaatsgevonden hebben voor het realiseren van deze helihaven en dat de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn. Het kan toch niet waar zijn dat er in naast de windmolens met hun welbekende overlast en een railterminal die 80.000 extra vrachtwagenbewegingen per jaar gaat opleveren, nu óók een helihaven gaat komen met het daarbij behorende vliegverkeer boven Barneveld dorp en de omliggende dorpen? Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat er vergaande plannen zijn om een zogenaamde ‘helihaven’ te realiseren op het adres Wesselseweg 23 in Barneveld waarvan jaarlijks 1.500 vluchten zullen vertrekken en aankomen?
 2. Is het college het met ons eens dat het zeer onwenselijk is een soort van helikopter luchthaven te ontwikkelen op slechts tientallen meters grenzend aan het Schaffelaarse bos en op enkele honderden meters daar waar de wijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst beginnen?
 3. Is het college het met ons eens dat deze helihaven een directe aanslag is op de rust van de inwoners van de wijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst de andere wijken die getroffen gaan worden door overvliegende helikopters én de rust van mens en dier die genieten van en leven in het Schaffelaarsebos?
 4. Is het bekend wat de komst van een helihaven voor consequenties heeft voor de hoeveelheid fijnstof en stikstof in de nabijheid van deze helihaven bij 1.500 vluchten?
 5. Is een verdere toename van fijnstof en stikstof in een gemeente die op dit gebied al onder druk staat in uw ogen verstandig?
 6. Nu heeft de meerderheid van de raad ingestemd met het verhogen van de geurnormen omdat er gebouwd moet worden nabij agrarische bedrijven. Moeten we dan straks ook de geluidsnormen verhogen als we de wijk Norschoten en wellicht ook andere (nieuwe) wijken willen uitbreiden?
 7. De komst van zoveel helikoptervluchten brengt tevens een veiligheidsrisico mee in geval van een ongeval. Is het in de ogen van het college verantwoord om, los van de onwenselijkheid ervan, een helihaven zo dicht bij een woonwijk en benzinestation te positioneren?
 8. Wij vernamen dat er sprake is van een commerciële helihaven. Wat betekent dit in de praktijk?
  Gaat het om vluchten naar andere helihavens of naar luchthavens? Wordt het gebruikt voor werkverkeer of voor commerciële rondvluchten?
 9. Indien onze informatie klopt, waarom is deze locatie in het vizier? Uw college heeft plannen om windmolens en een railterminal in onze gemeente mogelijk te maken en nu is er ook sprake van de komst van een helihaven? Naast vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen veroorzaakt door de railterminal en de o.a. geluidsoverlast van windmolens, moeten we nu ook gaan vrezen voor het verstoren van de rust in de lucht door de mogelijke komst van een helihaven?
 10. Is het college het met ons eens dat er hier een streep getrokken moet worden indien deze plannen serieus zijn? Voor Lokaal Belang is de komst van een helihaven onbespreekbaar. De leefbaarheid voor onze inwoners staat boven de commerciële belangen van een helihaven-ondernemer.
  Wij hopen dat het college dit met ons eens is?
 11. Bent u bereid om naast de beantwoording van de vragen spoedig doch uiterlijk voor het einde van uw bestuursperiode een uitgebreidere memo op te stellen over uw visie op heliluchthavens in de gemeente Barneveld? Deze willen we dan bespreken in een eerstvolgende commissievergadering.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

17 februari 2022

foto: heliflight.nl (niet het bedoelde bedrijf aangaande de vragen)

 

Lees verder

Interview (Barneveldse Krant) met LB-er Mona Tamaela

17-02-2022

Interview met Mona Tamaela, nummer 6 op de kieslijst van Lokaal Belang
Gepubliceerd in de Barneveldse Krant 16 februari 2022
auteur: Freek Wolff
Foto: Pauw Media


‘Hij gaf me een tweede kans'

Ze verdiende haar sporen als secretaresse bij meerdere bedrijven en staat relatief fris ten opzichte van de politiek. Mona Tamaela (55) staat zesde op de verkiezingslijst van Lokaal Belang en hoopt dat ze kans maakt op een zetel in de gemeenteraad. De Molukse opvoeding gaf haar een goede basis voor het leven, vindt de Barneveldse.

U bent geboren in opvangkamp De Biezen tussen Lunteren en Barneveld, waar veel personen van de eerste generatie Molukkers kwamen te wonen. Kon uw familie snel wennen?

,,Mijn opa regelde heel veel voor het Molukse volk, omdat hij tot de weinige mensen behoorde die goed Nederlands sprak. Ik ben supertrots op hem dat hij dingen als geboorteaangiftes kon regelen met de burgemeester van Barneveld, zodat de bewoners niet naar de gemeente Ede hoefden. In Barneveld zijn er overigens nog maar twee mensen van de eerste generatie in leven. Mijn opa heeft er ook voor gezorgd dat op de Barneveldse begraafplaats een Moluks gedeelte kwam. En van alle Molukse wijken in Nederland, is Barneveld de enige die dat heeft. Ik ben megatrots op die man!”

Hoe omschrijft u de Molukse opvoeding die u kreeg?

,,Ik kom absoluut uit een warm nest. Ik heb één broer en we konden alles met onze ouders bespreken, maar wel met de afspraak dat dit binnen de muren van ons huis zou blijven. De opa en oma van mijn moeders kant waren er ook altijd bij. De familieband is heel waardevol. Elk jaar hebben we nog een neven- en nichtendag, dat is één groot feest. Thuis spraken we Maleis, maar zette je één stap buiten de deur dan werd er gewoon Nederlands gesproken. We moesten ons aanpassen aan deze samenleving en verder geen gezeur. Ik ben tot nu toe nog nooit naar de Molukken geweest, ook al kan ik daar prima bij familie terecht. Ik heb daar blijkbaar weinig behoefte aan.”

Wat vonden uw ouders belangrijk voor uw leven?

,,We kregen de Molukse normen en waarden mee. Respect hebben voor anderen en goed luisteren. Dat is voor mij weleens een uitdaging, omdat ik soms mijn mening er iets te snel uit flap. Meestal kom ik daar dan wel op terug en zeg ik sorry, dat ik te snel was met mijn reactie. Ik vind het ook fijn als mensen dat in mijn richting doen.”

IN COMA Bent u kerkelijk opgevoed?

,,Ja. Ik ben belijdend lid van de Moluks Evangelische Kerk, al ga ik niet elke zondag naar een dienst. Ik geloof absoluut. We bidden en danken voor het eten. Voordat ik naar bed ga, bid ik tot de Heer en dank ik Hem dat ik gezond de dag door mag brengen. Ook in de ochtend doe ik dat. Dat is geen ritueel, maar een oprecht gebed. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, dat is me ingeprent.”

Uw persoonlijke geloof kwam van pas toen u solliciteerde bij het Nederlands Dagblad, vermoed ik?

,,Ja, daar heb ik twaalf jaar gewerkt. Ik weet nog dat ze me wilden aannemen, maar dat ze onderling stevig over mij vergaderden, omdat ik geen lid van de vrijgemaakt gereformeerde kerk was. Toen heb ik gezegd dat ik belijdend lid van de Molukse kerk was en donders goed wist wat er in de Bijbel staat. Die man stond met zijn mond open naar me te luisteren en daarna werd ik aangenomen. Ik heb respect voor alle kerken, maar er is maar één Heer. Ik geloof op mijn manier.”

Geeft het persoonlijke geloof u kracht?

,,Ja. Ik zeg altijd dat ik een jaar jonger ben als mensen naar mijn leeftijd vragen. Want in 1993 heb ik een verkeersongeluk gehad en lag ik vijf dagen in coma. Daar zat ook mijn verjaardag tussen. Het is gelukkig allemaal goed gekomen. Ik had een zwaar hersenletsel en mijn lever was beschadigd, maar ik ben er niet als een kasplantje uitgekomen. Als je zoiets meemaakt, sta je stil bij het feit dat de Heer blijkbaar plannen met me had. Hij gaf me nog een tweede kans.”

Het leven is blijkbaar kostbaar in uw ogen. Hoe kijkt u naar een thema als euthanasie?

,,Als je gelovig bent, kun je eigenlijk geen euthanasie plegen, want je mag niet voor eigen rechter spelen. Maar als je erg ziek bent en veel pijn hebt, wat dan? Dat vind ik echt heel ingewikkeld en moeilijk. Bij sommige onderwerpen liggen de antwoorden niet voor het oprapen.”

Gelooft u in een leven na de dood?

,,Ja, want toen ik uit mijn coma kwam, stond er een vriendin naast mijn bed. Haar moeder was vier jaar voor die tijd overleden en het eerste wat ik spontaan tegen haar zei was: ‘Je moet de groeten van je moeder hebben en het gaat goed met haar’. Ik kon me dat later niet meer herinneren, maar die vriendin zei dat ik dit gelijk heb gezegd.”

Inspireert het geloof u om een liefdevol en sociaal persoon te zijn? En hoe kijkt u aan tegen goed en kwaad?

,,Ik heb geleerd om mensen te helpen als dat kan. Dat probeer ik nog steeds, ook in mijn werk. Ik sta afdelingshoofden bij met raad en daad. Hierbij is het belangrijk dat je goed overlegt en ik wil mensen zoveel mogelijk vriendelijk te woord staan. Goede communicatie is het allerbelangrijkste.”

U was secretaresse bij het Nederlands Dagblad en werkte daarna bij bedrijven als Shell en Tennet. De laatste vier jaar bent u in dienst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Utrecht. Is dit een nuttige organisatie in uw ogen? Ook als het gaat om alle suiker die producenten blijkbaar aan heel veel verpakt eten toevoegen? En kan de politiek daar niks aan doen?

,,Het gaat bij dit bedrijf om de veiligheid van ons eten. Dat is goed voor de mens en de samenleving. Ik vind het een heel leuke organisatie en mag niks over de werkwijze zeggen, want daar heb ik voor getekend.”

FRISSE GROEP Was u altijd al geïnteresseerd in de politiek?

,,Dat is ontstaan. Dick van Rheenen was in Barneveld vele jaren actief in de politiek en ik ken hem heel goed. Hij was de grondlegger van Burger Initiatief (B.I.) en vroeg me om mee te doen met deze lokale partij. Zo ben ik als lijstduwer de politiek ingerold. Toen Lokaal Belang opgericht werd, belden ze me om mee te helpen. Het is een hele frisse groep mensen.”

Waarom gaf u hier de voorkeur aan en klopte u niet aan bij een landelijk bekende partij?

,,Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Bij Lokaal Belang is een grote diversiteit aan mensen. Er zijn evenveel mannen als vrouwen, kerkelijk en niet-kerkelijke leden, progressieve en conservatieve personen. We hebben veel respect voor elkaar en luisteren goed naar elkaar. We willen alles voor de samenleving doen. 

Ik sta op de zesde plek van de verkiezingslijst, terwijl de fractie momenteel vier zetels in de gemeenteraad heeft. Ik wil niet te hoog van de toren blazen, maar ik zou het erg leuk vinden als ik nu in de raad kan komen. Dan word ik in het diepe gegooid en dat vind ik wel spannend, want ik heb nog geen commissies gevolgd. Dus mocht het gebeuren, dan heb ik wel als voorwaarde gesteld dat ik goed begeleid wordt.”

Voor welk onderwerp zou u zich graag willen inspannen?

,,Wat mij aan het hart gaat is de culturele sector. Daar wil ik me graag voor inzetten. Zo weet ik dat het slecht gaat met het Oude Ambachten en Speelgoed Museum in Terschuur. Ik hoop in die hoek veel werk te kunnen verzetten en ben blij dat de horeca weer langer open kan blijven. Ik woon midden in het centrum van Barneveld en vind het leuk dat ik hier weer wat geroezemoes hoor. Ik ben ook bestuurslid van de Oranjestichting. We konden natuurlijk al twee jaar geen Koningsdag organiseren. Daarom hopen we dat we het dit jaar wel kunnen vieren, want het is zo sneu voor de bevolking.”

NAT KING COLE Welk liedje schiet u het eerst te binnen, ook vanwege de mooie tekst?

,,Dat is ‘Mona Lisa’ van Nat King Cole, want dat zong mijn vader vroeger altijd voor mij. Ik ben opgegroeid met jazzmuziek. Thuis luisterden we ook veel naar zangers als Frank Sinatra. Zelf vind ik ook artiesten als Lenny Kravitz geweldig.”

Dan zie ik ineens twee lijntjes die je misschien aan elkaar kunt knopen. Want Lenny Kravitz sluit zijn concerten vaak af met zijn iconische doorbraaksong ‘Let love rule’. Kun je zeggen dat je vader met ‘Mona Lisa’ indirect in jouw richting liet weten dat hij heel veel van je hield?

,,Absoluut! Mijn vader kwam plotseling te overlijden toen ik zelf in Italië op vakantie was. Mijn oom belde me op met deze boodschap, terwijl ik juist naar het liedje ‘Michel’ van Anouk luisterde. Wanneer ik dit nu weer hoor, associeer ik het met dat verdrietige bericht. Dat is dan niet leuk. Dan hoor ik natuurlijk veel liever ‘Mona Lisa’. Mijn broer en ik zijn heel liefdevol opgevoed. Er was altijd tijd voor een knuffel en een dikke kus. Aan de kant van mijn vader waren er in de familie heel veel jongens en bijna geen meisjes. Daarom voelde ik me heel speciaal en werd ik erg verwend. Maar ik denk niet dat ik daar slechter van geworden ben, al weet ik niet wat anderen van mij vinden natuurlijk. Ik kan af en toe stevig uit de hoek komen, maar ben ook heel lief.”

Freek Wolff (Barneveldse Krant)

Lees verder

Standpunt LB Veluwehal: Behoud het sociale hart van Barneveld

13-02-2022

Behoud het sociale hart van Barneveld
Lokaal Belang is een voorstander van ieder realistisch en goed idee dat de dorpskernen mooier en beter maakt. Echter, de sloop van de Veluwehal als sociaal hart van Barneveld is dat in de ogen van Lokaal Belang niet. En zeker niet nu. Dit centraal gelegen en toegankelijke sociale hart, als ontmoetingsplaats voor vele mensen met hun diverse activiteiten zoals jongeren en senioren, is waardevol en moet behouden blijven.
Ook in het kader van het tegengaan van eenzaamheid.

De VVD vindt het  ‘’verouderd en niet meer passend op de huidige locatie’’. In plaats daarvan moet er ‘’elders’’ een nieuw sportcomplex komen met 3 hallen, de modernste voorzieningen en een showzaal.

Aan de heftige reacties van 2018 hebben we gezien dat dit voor veel mensen een ingrijpend plan is.
Dat vindt Lokaal Belang nog steeds. De Veluwehal is nog niet afgeschreven. Daarbij hebben er tussen 2010 en 2015 grote renovaties aan de Veluwehal plaats gevonden, is asbest verwijderd en heeft het complex een nieuw uiterlijk gekregen. Sloop zou kapitaalvernietiging van zo’n 4 miljoen euro betekenen en dus het onzorgvuldig omgaan met belastinggeld. Lokaal Belang wil juist weloverwogen omgaan met belastinggeld van inwoners; een gedegen financieel beleid dus. Dat is dit niet.

Verder is dat ‘’elders’’ volstrekt onzeker. Waar moet dit dan komen? Is dit dan goed en makkelijk bereikbaar voor met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn? Een centrale ligging is juist belangrijk. En wat kosten de grond en dat complex wel niet?

Daarbij, er zijn andere prioriteiten bv. de oostelijke rondweg die we heel hard nodig hebben en de inzet op een mogelijke verhuizing van o.a. veevoederfabriek Rijnvallei uit het centrum van Barneveld.
Hier zijn 1000 woningen te ontwikkelen. Daarmee verdwijnt óók een industrieel gebouw uit ons dorpscentrum. Dat is 2x winst. We zijn blij dat regio Amersfoort dit ook opgepikt heeft. De kansen hiervoor zijn dus groter.

Maar hoe dan ook; dit ondoordachte plan komt te vroeg, het zorgt voor kapitaalvernietiging, het goed toegankelijke sociale hart verdwijnt en het is zeer onzeker wat ervoor terugkomt en wat de belastingbetaler daarvoor moet betalen.

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB defecte openbare toiletten Voorthuizen en Barneveld

08-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande defecte openbare toiletten in zowel Voorthuizen centrum als Barneveld centrum.

Lokaal Belang is op 29 januari jl. haar verkiezingscampagne begonnen in Voorthuizen centrum. Tijdens gesprekken werden wij er door verschillende Voorthuizenaren op geattendeerd dat het enige openbare toilet in Voorthuizen centrum al lange tijd buiten gebruik is. Bij navraag bij enkele marktkooplieden kregen wij eveneens de reactie dat dit het geval is en dat zij dit al vaker hebben aangekaart bij de officiële instanties maar dat er nog niets mee gedaan is. Tevens kregen wij te horen dat ook het enige openbare toilet in Barneveld centrum ook al langere tijd buiten gebruik is. Uiteraard heeft Lokaal Belang de proef op de som genomen en het resultaat, foto’s van het openbare toilet in Voorthuizen en het openbare toilet in Barneveld, zijn bijgevoegd. Beide toiletten zijn buiten gebruik. Conclusie: De gemeente Barneveld waar per jaar 450.000 toeristische overnachtingen zijn en vele tienduizenden dagjesmensen komen om onze winkelcentra te bezoeken, heeft op dit moment geen openbare toiletten.

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Op 6 april 2021 heeft wethouder van Dalen tijdens een rondvraag over dit onderwerp toegezegd dat “Er een monteur is bij geweest maar het probleem nog niet is opgelost maar dat er actie wordt ondernomen”. Onze vraag: Welke actie is er tussen 6 april 2021 en heden ondernomen om deze problemen op te lossen?
 2. Wat is de reden dat het tot op heden niet gelukt lijkt te zijn deze toiletten weer te laten functioneren?
 3. Het college besteedt veel tijd, geld en aandacht voor het promoten van onze gemeente. Go Barneveld is daar een voorbeeld van. Is het college het met ons eens dat een schoon, niet door graffiti ondergekliederd en bovenal goed werkend openbaar toilet een basisbehoefte is die wij niet alleen onze inwoners (zeker diegene met maag- en darmproblemen), maar ook onze vele gasten die Voorthuizen en Barneveld komen bezoeken, moeten kunnen aanbieden?
 4. Is het college het met ons eens dat er direct actie ondernomen moet worden om: a. de technische problemen op te lossen en b. het openbaar toilet in Voorthuizen van graffiti te ontdoen en wellicht op korte termijn een beter locatie te zoeken? Nu is het openbare toilet ver weg in een donker hoekje van het Smidsplein weggestopt.
 5. Kan het college ons toezeggen dat in de toekomst echt adequaat en dus snel wordt opgetreden indien onze openbare toiletten defect zijn?
 6. En tot slot, is het college het met ons eens dat een goed werkend en gratis openbaar toilet hoort bij een gemeente die wil uitstralen dat onze gasten welkom zijn?

  Vriendelijke groeten,

  Namens de fractie van Lokaal Belang,
  Mijntje Pluimers-Foeken
  Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma 2022

05-02-2022


Vol trots en optimisme de verkiezingen in
Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma 2022

Vol trots en optimisme presenteert Lokaal Belang haar verkiezingsprogramma!
Een stevig programma, 14 hoofdstukken voor de 10 prachtige dorpen die onze gemeente rijk is. Een programma dat haar fundament kent in waarden van onze partij; betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Ons werk wordt door deze waarden gestuurd.

Dat begint met een hoge mate van betrokkenheid van Lokaal Belang bij de samenleving.
Wij zijn er, niet alleen in woorden, maar met name in daden. Wij luisteren, verdiepen ons inhoudelijk en zetten zaken in gang. Dit alles met als doel kansen en kwaliteit voor onze samenleving te vergroten. Dat is onze dagelijkse meetlat, dat is de spiegel waarin wij kijken, dat bepaalt ons handelen. En het belang van die samenleving, daar gaat het om; úw lokale belang.

En wat betekent dit voor u?
Geïnteresseerd in een bepaald thema?
Bekijk ons programma per hoofdstuk: Programma 2022

Meer weten over onze plannen in uw dorp?
Bekijk dit op uw eigen dorpenpagina via de link https://www.lokaal-belang.com/dorpen


Verkiezingsprogramma voor mensen met dyslexie
Heeft u dyslexie? Wij vinden het belangrijk dat ook voor u het programma toegankelijk is.
Speciaal voor u het verkiezingsprogramma in een speciaal lettertype wat makkelijker leest.
U vindt dit eveneens op de pagina Programma 2022.
Wij danken Sander Mulders voor zijn hulp om dit programma in dit lettertype te kunnen presenteren.

Wij wensen u veel leesplezier!

Vragen? Neem contact met ons op.

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang: gratis parkeren Barneveld-centrum?

04-02-2022

Gratis parkeren in het centrum van Barneveld klinkt als een sympathiek idee, heel gastvrij, goed voor de consument en dus goed voor de winkeliers en andere ondernemers daar.
Toch vindt Lokaal Belang dit geen goed idee. 
Werknemers in het centrum, denk aan werknemers van het gemeentehuis of uit het winkelgebied, zijn vaak als eerste ter plaatse en nemen voor de rest van de dag de gratis parkeerplekken in. Daarnaast zullen treinreizigers die vanaf Barneveld-Centrum reizen, de gratis parkeerplaatsen in het centrum al vroeg in gebruik nemen en  zijn dus de hele dag bezet. De zgn. langparkeerders.

Een bescheiden vergoeding per uur, zoals dat nu het geval is, zorgt ervoor dat parkeerplaatsen vrij blijven voor mensen die komen winkelen en genieten in de horeca en dus de lokale economie stimuleren. 
Zo gesteld is het dus juist zinvol voor de ondernemers om een kleine parkeervergoeding in rekening te brengen. Wij dragen het winkelcentrum en haar ondernemers een warm hart toe en willen dat zij behouden blijven voor het centrum. Op de Vetkamp hebben we een prima faciliteit voor langparkeerders. 

Maar is nog iets dat meespeelt: Omdat Lokaal Belang een gedegen financieel beleid voorstaat is de opbrengst van het parkeergeld niet onbelangrijk. Vrijstelling van parkeergelden zou dus betekenen dat dit een gat in de begroting zou veroorzaken die dan op een andere wijze gedicht moet worden. Parkeren mag geen melkkoe worden, maar de opbrengst van de parkeergelden komt tevens ten goede aan de samenleving en dat vindt Lokaal Belang waardevol. Lokaal Belang ziet uit naar de nieuwe parkeervisie, die voor dit voorjaar is aangekondigd. Een innovatievere manier van parkeergeld innen kan er toe leiden dat de slagbomen bij diverse parkeerplaatsen verdwijnen. Ook controle door BOA’s zou niet nodig moeten zijn als we het parkeer- en controlebeleid moderniseren. BOA’s moeten er primair zijn voor de openbare orde en veiligheid.

Lokaal Belang vindt gratis parkeren een gastvrij gebaar naar de consument, maar er kleven ook nadelen aan, zoals langparkeerders. Kortom, betaald parkeren, ja. Maar het kan wel een beetje moderner en efficiënter.
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname NK tegelwippen en vergroenen in de gemeente

02-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het NK tegelwippen en vergroenen in de gemeente.

Hoe meer groen, hoe beter, wat Lokaal Belang betreft. Goed voor het welzijn van mensen, goed voor de kwaliteit van de lucht (zuivering van fijnstof, opname van stikstof), productie van zuurstof, maar ook een middel tegen wateroverlast, verdroging en hittestress. Daarom vindt Lokaal Belang het in een tijd waarbij het zorgzaam omgaan met de aarde gelukkig steeds meer aandacht krijgt, mede omdat steeds meer groen dreigt te verdwijnen, elke redelijke gelegenheid moet worden aangegrepen te vergroenen en bestaand groen te behouden. Lokaal Belang schenkt en plant ieder jaar rond Boomfeestdag een boom in de gemeente Barneveld om ook een bijdrage te leveren aan deze vergroening. Hoe mooi zou het zijn als veel meer mogelijkheden worden aangrepen, door gemeente en inwoners samen, om te vergroenen.

Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het initiatief NK-tegelwippen, dat ook dit jaar weer plaatsvindt (van 21 maart t/m 31 oktober). Vorig jaar was dit een groot succes en deden vele gemeenten mee. Helaas niet de gemeente Barneveld. En dat vinden wij jammer, omdat op 11 november 2020 op vragen van Pro98 nog toegezegd werd de suggestie voor deelname aan dit NK, mee te nemen. Tot op heden hebben we er niets meer over gehoord. Maar er is een nieuwe kans! Er wordt opgeroepen om met zoveel mogelijk gemeenten mee te doen en gemeenten kunnen zich ook via de organisatie gemakkelijk aanmelden ( https://nk-tegelwippen.nl/ ). Op de site is heel veel informatie te vinden, ook voor gemeenten. Er wordt helder uitgelegd hoe het een en ander in elkaar zit en er worden inspirerende tips gegeven om dit project tot een succes te maken. Er zijn ook geen kosten verboden aan deelname. Lokaal Belang wil heel graag dat de gemeente Barneveld dit jaar wel meedoet.
 

“Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid én draagt het bij aan meer biodiversiteit.”

 

 1. Bent u het met ons eens dat dit een mooie en laagdrempelige manier is om te vergroenen en de gemeente daarmee klimaatbestendiger te maken?
 2. De gemeente Barneveld kent een subsidieregeling ‘regenwater vasthouden’, waarmee o.a. ingezet wordt op ontharden van tuinen. Is het college met ons van mening dat deelname aan het NK-tegelwippen een extra stimulans kan geven om gebruik te maken van deze regeling en het tevens een goed middel is om onttegelen weer eens onder de aandacht te brengen bij onze inwoners?
 3. Bent u bereid zich zo spoedig mogelijk bij dit initiatief aan te melden?
 4. Bent u bereid daarvoor een actieve campagne te starten richting inwoners?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Geef inwoners een stem: Lokaal Referendum

30-01-2022

Vertrouwen en draagvlak
Lokaal Belang vindt het vertrouwen van de overheid in haar eigen inwoners het startpunt voor een gezonde onderlinge relatie. Betrokken inwoners zijn namelijk tot heel veel bereid om hun steentje bij te dragen aan hun leefomgeving. Daar heeft Lokaal Belang heel veel waardering voor. Inwoners zijn ook heel goed in staat zich in een dossier te verdiepen en een inhoudelijke bijdrage te leveren. Het is daarom erg belangrijk dat de gemeente serieus en inhoudelijk luistert naar de inwoners en daadwerkelijk wat met hun inbreng doet. Het is tenslotte hun leefomgeving en daarom weten zij als beste wat zich daar afspeelt. Dit geldt in het bijzonder voor plannen die een ingrijpende invloed hebben op hun directe leefomgeving. Lokaal draagvlak of het gebrek daaraan moet zeer serieus genomen worden. Zeker bij moeilijke, gevoelige kwesties is het van belang om als overheid deze begrijpelijke emoties van inwoners te proberen te begrijpen.
Een Lokaal Referendum vindt Lokaal Belang een uitstekend instrument im de mening van inwoners in kaart te brengen.

Lokaal Referendum
Een op de drie gemeenten heeft een referendumverordening. Een referendum is een democratisch instrument waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over een politieke kwestie. In de afgelopen tien jaar zijn er 36 lokale referenda gehouden in Nederland. De gemeente Barneveld kent (nog) geen referendumverordening. Daarmee missen onze inwoners een belangrijk instrument in de gereedschapskist van democratische middelen. Een actieve en goedwerkende democratie vereist betrokkenheid van inwoners. Een lokaal referendum betrekt meer groepen inwoners bij de besluitvorming van de gemeenteraad en kan daarnaast ook draagvlak creëren voor zorgen bij belangrijke politieke beslissingen/besluiten. Het lokaal referendum zorgt daardoor voor grotere legitimiteit en vertrouwen in de lokale democratie. Een referendum kan er bovendien voor zorgen dat kiezers actief deelnemen aan het publieke debat of zaken die volgens hen van maatschappelijk belang zijn. Lokaal Belang wil daarom een referendumverordening waarbij het mogelijk is een referendum te organiseren op initiatief van zowel inwoners als de gemeenteraad. Daarnaast wil Lokaal Belang de mogelijkheid bieden om wanneer een referendum door de gemeenteraad geïnitieerd wordt, de vraagstelling kan bestaan uit verschillende antwoorden of oplossingsrichtingen in plaats van de keus voor of tegen. Dat laatste doet recht aan de complexiteit en samenhang van besluiten waarbij het moeilijk is om de antwoorden plat te slaan tot een simpel ja of nee.

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang zondagsopening winkels

30-01-2022

Standpunt Lokaal Belang m.b.t. Stelling Barneveldse Krant zondagsopening winkels

“Het wordt tijd dat het in Barneveld, net als in omliggende gemeenten, mogelijk wordt om op zondag winkels te openen.”

Lokaal Belang is een politieke partij gestoeld op de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn veel LB’ers als privépersoon lid van een kerkelijke gemeenschap of die dat niet zijn. Hiermee willen wij zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien.

In onze idealen zien wij een gemeente die er is voor ál haar inwoners. Lokaal Belang ziet graag dat dit brede spectrum van de Barneveldse samenleving gediend wordt. In onze idealen zien wij dus een gemeente die ruimte biedt aan dat brede en gehele spectrum.
Het is dus geen “meeste stemmen gelden”, maar meer “voor ieder wat wils”.

Dat betekent dat er op zondag respect is voor de zondagsrust en tevens voor mensen die activiteiten op zondag willen ontplooien zoals cultuur, sport en horeca. Wat betreft de winkelopening op zondag is dit binnen Lokaal Belang geen onderwerp van discussie en leeft de behoefte ook niet. Wij vinden dat deze wens om te beginnen vanuit ondernemers zou moeten komen en vooralsnog is deze wens nog niet tot de gemeenteraad gekomen.

Deze wens kan op termijn ontstaan. Vervolgens is een lokaal referendum een uitstekend instrument om de mening van onze inwoners met betrekking tot de winkelopening op zondag te peilen. Het lokale referendum staat voor de tweede keer in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Een referendum over winkelopening op zondag is niet nieuw. Onze buurgemeente Ede heeft 6 jaar geleden via een lokaal referendum haar inwoners gevraagd wat zij daarvan vonden. Naar aanleiding van de uitslag van dit referendum zijn de winkels daar in sommige dorpen gesloten en in sommige dorpen op zondag open.

De vraag is niet wat Lokaal Belang van dit onderwerp vindt, maar wat onze inwoners en ondernemers van hiervan vinden.
Daarom is een lokaal referendum een goed instrument om het draagvlak in kaart te brengen.

Lees verder

Schriftelijke vragen Lokaal Belang noodfonds ondernemers

28-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang een schriftelijke vraag aangaande een Noodfonds voor ondernemers.

Sinds 13 november 2021 zijn er door de landelijke overheid zware maatregelen doorgevoerd waardoor ondernemers en instellingen opnieuw te maken kregen met minder of geen inkomsten. Daar zijn uiteraard ook ondernemers uit de gemeente Barneveld hard door getroffen. Ondanks het feit dat er sinds vorige week een aantal versoepelingen zijn doorgevoerd, bereiken Lokaal Belang berichten dat een aantal ondernemers in onze gemeente het erg zwaar hebben. De reserves zijn op, er kan geen geld meer geleend worden bij financiële instanties en het zal nog maanden duren voordat er weer gespaard kan worden en er positieve cash stromen zijn. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat een lokale overheid alles doet wat mogelijk is om ondernemers in de breedste zin van het woord die hulp nodig hebben, te helpen om daarmee ondernemingen te behouden. Dat is ook goed voor het behoud van werkgelegenheid en goed voor de ondernemer die buiten haar of zijn schuld getroffen is door de laatste lockdown of de consequenties van coronamaatregelen.

Steeds meer gemeenten in Nederland bieden ondernemers en instellingen noodfondsen aan met steunmaatregelen om de getroffen ondernemers te ondersteunen.

Lokaal Belang denkt daarbij aan het verstrekken van leningen van maximaal Euro 15.000,-. Dit moet een renteloze lening zijn voor de duur van vier jaar.

De groep ondernemers die aanspraak kan doen op het noodfonds is te omschrijven als:

 • Gevestigd in de gemeente Barneveld
 • Ondernemers die geen beroep doen op de TOZO-uitkering, kredietverstrekking of de Bbz (besluit bijstand zelfstandigen)
 • Ondernemers die geen financiële reserves hebben. Het spaargeld is minder dan Euro 10.000,-
 • Ondernemers die aannemelijk kunnen maken dat de covid-crisis de oorzaak is van hun financiële problemen.

1. Lokaal Belang vraagt het college of het college het met Lokaal Belang eens is dat het een goede zaak zou zijn een bedrag beschikbaar te stellen voor het verstrekken van leningen op grond van bovengenoemde criteria?

Indien dit het geval is zal Lokaal Belang alle partijen uit de gemeenteraad uitnodigen om een gezamenlijke motie in te dienen bij de komende raadsvergadering om e.e.a. mogelijk te maken.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Mijntje Pluimers
 

Barneveld, 27 januari 2022

Lees verder

Lokaal Belang presenteert met trots de kieslijst GR 2022

26-01-2022


Top 10: Stabiel, ervaren, nieuw talent en helft man-vrouw

Vol trots presenteert Lokaal Belang haar kieslijst met 50 kandidaten. Lokaal Belang groeide en bloeide de afgelopen jaren. En daar zijn wij trots op. Van al die Lokale Belangers hebben de leden maar liefst 50 kandidaten geselecteerd voor de kieslijst. De leden stelden deze onlangs per acclamatie vast. Een lijst die zich kenmerkt door stabiliteit, continuïteit en plaats voor nieuw talent. Lokaal Belang gaat met deze kieslijst vol optimisme de gemeenteraadsverkiezingen in. Lokaal Belang is verder trots op goede verhouding man-vrouw; in de top 10 zelfs 50-50%.
 

 1. Al eerder werd de lijsttrekker, huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers gekozen. Zij heeft zich de afgelopen jaren met verve ingezet voor een eerlijke, transparante politiek waarbij echt geluisterd wordt naar inwoners. Daarnaast heeft zij zich o.a. ingezet voor het voorkomen van de plaatsing van windmolens, behoud van groen en bomen en de aanpak van drugsoverlast.
   
 2. Met Jan Willem van den Born, ondernemer, raadslid met veel ervaring. Hij heeft zich met succes ingezet voor meer goedkopere woningen in onze gemeente, een goed ondernemersklimaat en schone lucht voor de samenleving.
   
 3. Raadslid, tevens campagneleider Gert Hein Kevelam uit Garderen; hij heeft zich inzet voor leefbaarheid in de kleinere dorpen zoals een verbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Daarnaast zet hij zich in voor behoedzaam en verstandig financieel beleid.
   
 4. Met raadslid Marleen Blankenburgh heeft Lokaal Belang ervaring, kennis en kunde in huis op het gebied van verkeer, goede en veilige wegen. Zij heeft zich bijvoorbeeld vol overgave ingezet voor een veiligere Kuntzelaan, Mercuriusweg en veiligheid rondom scholen.  
   
 5. Voorthuizenaar, huidig raadscommissielid Sjoerd van Amerongen heeft zich ingezet voor de belangen van dorpen en een goede communicatie met Plaatselijk Belangen en Wijkplatforms. Ook zet hij zich in voor biodiversiteit, natuur en dierenwelzijn.
   
 6. Nieuw talent met Mona Tamaëla, een zeer betrokken inwoner en actief binnen de Oranjestichting, Theater op het zand en de Ballonfiësta. Zij wil zich vol overgave inzetten voor cultuur, de leefbaarheid van en sociale samenhang in de dorpen zoals door evenementen.
   
 7. Jong talent heeft een plek; Stefan Velt (28) uit Barneveld, betrokken Barnevelder,
  op 7. In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen het HRM en heeft veel oog en aandacht voor het welzijn van en zorg voor mensen en goede dienstverlening, zeker voor hen die deze zorg en aandacht nodig hebben. Daarnaast wil hij een fijn woon- en leefklimaat voor iedereen.
   
 8. Nadeche van Veen (31) een zeer actieve en betrokken ‘Terbroekse’, is ook een nieuw jong talent van Lokaal Belang. Geschoold als juridisch medewerker en psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling bij jongeren, waar zij zich met hart en ziel voor wil inzetten.
   
 9. Nog meer nieuw talent is nieuwkomer Ingrid Lether, biologe uit Voorthuizen. Zij heeft hart voor natuur en dieren en heeft zich heel actief ingezet op het gebied van milieu en duurzaamheid, ook als lid van het burgerforum van de RES.
   
 10. Op 10 raadscommissielid Maurice Marsman die zich heeft ingezet voor ruimte en groei van sportverenigingen en cultuur. Ook gezonde overheidsfinanciën hebben zijn aandacht zoals het beperken van lokale belastingen.


Verderop in de lijst Robin Kinsbergen uit Voorthuizen die zich sterk maakt voor de horeca en evenementen, Randy Wilbrink, landbouwdeskundige die zich inzet voor een gezonde leefomgeving zonder windmolens, Herna van Dronkelaar en Ivonne Koster; zeer betrokken bij groen in de gemeente. René Oosterom, uit Veller, Barneveld, met grote betrokkenheid bij veiligheid en verkeer, maakt ook onderdeel uit van de lijst. En verder, Lokaal Belangers van het eerste uur, Terbroekers Erik van den Born en Harry Buitink, met hart voor kleine dorpen, hun inwoners en activiteiten die de sociale samenhang versterken. En zo vele anderen!

Lijstrekker Mijntje Pluimers: “Wat een top team heeft Lokaal Belang! Dit is het lokale belang, het belang van de samenleving. Wij gaan positief en met volle kracht en energie weer 4 jaar voor die samenleving aan de slag!”

 

Foto: Pauw Media
Vormgeving: J. van Beusekom

 

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang: Behoud het Schaffelaartheater

24-01-2022


Alles van waarde is weerloos
Afgelopen week verscheen het verkiezingsprogramma van SGP. Daarin lazen wij het volgende:

 • Het theater moet zelf het hoofd boven water houden.
 • Geen steun voor theaterprogramma’s en activiteiten op zondag.
 • De naam Schaffelaartheater moet vervangen worden door een naam die de lading beter dekt.
 • Omwonenden moeten een belangrijke stem krijgen in het doorgaan van evenementen.

Lokaal Belang is een politieke partij gedreven door de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn vele Lokale Belangers als privé persoon lid van bijvoorbeeld een kerkelijke gemeenschap. Hiermee willen wij maar zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien. In onze idealen zien wij een gemeente voor ons die er is voor al haar inwoners. Het is dus geen ‘meeste stemmen gelden’ maar meer ‘voor ieder wat wils’.
Wij wonen op de Veluwe in een gemeente met een christelijke identiteit. Dat is goed, daar zijn we blij mee. Maar dat is niet het enige wat onze gemeente is. SGP komt aan de wortels van ons theater en evenementen. Hier past het, wat Lokaal Belang betreft, niet om het aanbod te verschralen en de voorzichtig weer uit hun schulp komende evenementenorganisaties de nek om te draaien. Hier moeten wij pal staan en duidelijk zeggen: dit gaan we niet doen beste SGP.

Mijntje Pluimers, lijsttrekker en fractievoorzitter:
“Het Schaffelaartheater heeft een bijzondere plek in de samenleving van de gemeente Barneveld. Het theater is het culturele hart van de gemeente Barneveld, gedragen door o.a. vele vrijwilligers die cultuur en het theater een warm hart toedragen. De discussie over het Schaffelaartheater kent een lange en intensieve geschiedenis. Er is een besluit genomen over de bestuursvorm, de rol van de gemeente en de daarbij behorende subsidie. Het Schaffelaartheater verdiende rust en duidelijkheid en heeft dat toen ook gekregen.

Dat de SGP kennelijk de coronacrisis en de aankomende verkiezingen gebruikt om de positie van het Schaffelaartheater opnieuw ter discussie te stellen, is in de ogen van Lokaal Belang onbegrijpelijk. Dit is een klap in het gezicht van al die mensen die zich de afgelopen jaren met hart en ziel voor dit Schaffelaartheater hebben ingezet en van al die mensen die van het theater genieten en hebben genoten. Wij zouden graag zien dat de SGP het Schaffelaartheater zou respecteren en accepteren. En dat het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers zonder onzekerheid mag blijven bestaan en kan functioneren, zodat velen van cultuur kunnen genieten. Dat alles is van grote waarde en dat koesteren wij.”


Lokaal Belang heeft over deze kwestie een filmpje gemaakt. Zie hieronder.


 

Lees verder

Lokaal Belang start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek

20-01-2022

LB start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek
Lokaal Belang start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. met een flyeractie in Stroe en Kootwijkerbroek.
Gert Hein Kevelam, campagneleider van Lokaal Belang: “Lokaal Belang heeft de afgelopen 4 jaar niet stilgezeten en is niet het soort partij dat plotseling, vlak voor de verkiezingen, opeens actief gaat worden met het uitdelen van spiegeltjes en kraaltjes. Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en aan de weg getimmerd met activiteiten op straat, het uitdelen van flyers door ons team, investeringen in de samenleving zoals bomen, eenzame ouderen en waardevolle organisaties zoals de Wereldwinkel. En daarnaast laten wij, iedere week weer opnieuw, op sociale media van ons horen wat onze inzet is geweest, waar wij voor staan en vragen wij aandacht voor belangrijke thema’s.

Daarom vinden wij het belangrijk om de campagne 2022 te starten met een politiek actueel thema wat er echt toe doet. In dit geval vragen wij aandacht voor de komst van een railterminal op de Harselaar, Barneveld, waar wij ons grote zorgen over maken. Een railterminal in Barneveld zorgt namelijk voor vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen in onze gemeente. Dan is de groei en de overslag nog niet meegerekend. Dit zorgt voor enorme druk op onze toch al overvolle wegen.

Daarnaast vreest Lokaal Belang veel sluiperkeer via Stroe en Kootwijkerbroek indien er file staat op de A1 tussen Stroe en Knooppunt Hoevelaken, wat nog weleens het geval is. Dit sluipverkeer zal via N800 Stroe-Kootwijkerbroek-Harselaar gaan kiezen voor de route Wolweg, Kootwijkerbroekerweg, Veluweweg en Wesselseweg naar de railterminal op de Harselaar.

Lokaal Belang staat voor een goed ondernemersklimaat. Echter, de economie van onze gemeente is al goed en sterk en kan prima zonder een railterminal die meer nadelen dan voordelen gaat opleveren. Overvolle wegen zijn slecht voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze inwoners en ondernemers. Nog meer vrachtwagens betekent overigens ook nog meer fijnstof en stikstof in de lucht die al niet al te best is. Kortom, een belangrijk thema waar Lokaal Belang de aandacht voor vraagt.

Dat gaan wij de komende tijd ook doen in álle andere dorpen met diverse thema’s die er in het dagelijks leven van mensen toe doen. Daarvoor zitten wij in de raad; opkomen voor hun belang. En, zoals iedereen dat van Lokaal Belang gewend is, gaan wij serieus om met deze belangrijke thema’s die spelen en van grote invloed zijn op de leefbaarheid van onze inwoners. Zo hebben wij ons onlangs als enige partij in de gemeenteraad ingezet voor het behoud van het Pastoriebos in Voorthuizen en zien wij dat er geen draagvlak is voor de komst van mega-windmolens op Harselaar, vlakbij Zeumeren. Daarnaast is behoud van groen ontzettend belangrijk en willen wij via een lokaal referendum onze inwoners echt een stem geven.

Wij hebben er zin in! Lokaal Belang beschikt over een groot team en dat is fijn. Vele handen maken de komende weken licht werk. De flyers zullen binnenkort in alle brievenbussen van Stroe en Kootwijkerbroek vallen. Binnenkort presenteert Lokaal Belang haar kieslijst en het verkiezingsprogramma waarin wij op een aantal van deze thema’s volop zullen ingaan. Er valt dit jaar namelijk wat te kiezen in de gemeente Barneveld! Uw belang, Lokaal Belang.”

20 januari 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake fietspaaltjes Veller

20-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ongewenst autoverkeer en daardoor onveiligheid op het fietspad in Veller als gevolg van het neerklappen van de fietspaaltjes.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van klachten van meerdere bewoners van de wijk Veller, met name van omwonenden rond de fietsoversteek ter hoogte van de Vellerselaan. Sinds een aantal weken zijn de fietspaaltjes op deze plek niet meer in gebruik, maar neergeklapt, met als reden dat er dan makkelijker gestrooid kan worden. Het fietspad waar deze paaltjes zich op bevinden, is een veelgebruikte route, een hoofdfietsroute voor o.a. scholieren. Dat dit fietspad en specifiek de locatie kruising met de Vellerselaan, meegenomen wordt in de strooiroute is dan ook zeer begrijpelijk en toe te juichen; daar is ook geen discussie over. Echter, deze paaltjes staan er in principe niet voor niets. Blijkbaar is de verleiding groot om, zodra er geen paaltjes staan, een stukje fietspad te pakken en zo de weg af te snijden richting de Vellerselaan. Er zijn meldingen van auto’s, bestelbusjes en er is zelfs een vrachtwagen gesignaleerd op het deel van het fietspad bij de Dorkinglaan. Deze klachten werden bij navraag bevestigd door de coördinator van Buurtpreventie Veilig Veller. Inwoners ervaren dit als heel onveilig.

Het gebruik van het fietspad als (auto)rijbaan is een bekend fenomeen in Veller en inherent aan de wijkindeling. Om dit ongewenste gedrag tegen te gaan zijn op diverse strategische plekken fietspaaltjes geplaatst en deze zijn op dit moment gewoon in gebruik; deze paaltjes worden dus niet verwijderd tijdens de wintermaanden. Waarom gebeurt dit dan wel bij de oversteek Vellerselaan? Juist op een plek waar al zoveel over te doen is geweest en een herinrichting nodig was t.b.v. de verkeersveiligheid. Auto’s op het fietspad maken het onoverzichtelijker en dat ook nog eens tijdens de donkerste maanden van het jaar. De veiligheid van fietsers, maar ook van spelende kinderen, is nu dus weer in het geding. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een maatregel die er is om veiligheid te vergroten (tegengaan gladheid) er vervolgens toe leidt dat op hetzelfde moment onveiligheid juist toeneemt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het feit dat er klachten zijn van bewoners uit Veller m.b.t. misbruik van de situatie nu de fietspaaltjes neergeklapt zijn?
 2. Het betreft nieuwe stalen paaltjes, die met een sleutel neer- en opgeklapt kunnen worden. Wat is de reden dat voor deze paaltjes is gekozen en niet voor paaltjes die (alleen) overrijdbaar zijn door hulp- en strooidiensten, zoals eerder voor de herinrichting van de oversteek Vellerselaan het geval was?
 3. Wat is het beleid van de gemeente Barneveld m.b.t. fietspaaltjes tijdens de strooiperiode en hoe wordt de lengte van deze periode bepaald?
 4. Is er op deze locatie een alternatieve, creatieve manier van strooien mogelijk waarbij de paaltjes ‘gewoon’ kunnen blijven staan? Want dat zou toch de meest ideale oplossing zijn. Het is bovendien de enige locatie in Veller waar dit nu speelt. Dan moet maatwerk toch mogelijk zijn. Graag een toelichting.
 5. Zo niet, is het college dan bereid in overleg met Buurtpreventie Veilig Veller, het wijkplatform en de wijkagent te zoeken naar een acceptabele oplossing? Bijv. zeer tijdelijk (alleen tijdens vorst en/of verwachting van vorst) de paaltjes neerlaten, inzet op bewustwording, handhaving of een combinatie.
 6. Wanneer worden beide paaltjes in Veller naar verwachting weer opgeklapt? Is het college bereid voorrang te geven aan de uitvoering hiervan?


Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan met de meldingen van deze inwoners. Wij willen hierbij benadrukken, dat dit een jaarlijks terugkerend probleem dreigt te worden wat wij erg graag willen voorkomen. Wij willen verkeersveiligheid voor onze inwoners.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang pleit voor verbetering positie en kansen sociale huurder

15-01-2022

LB pleit voor verbetering positie en kansen sociale huurder
Iedereen moet een fijne woning kunnen betrekken; huur of koop. Zeker voor mensen met een kleine beurs heeft de overheid een plicht de omstandigheden optimaal te laten zijn, zodat ook zij een redelijke kans maken op een betaalbare woning. De Woningstichting speelt hierin ook een belangrijke rol waarvoor wij veel waardering hebben.

In de afgelopen dagen kwam Lokaal Belang ter ore dat de sociale huurwoningen in het ‘Kloezeman-plan’ in Garderen niet door de woningstichting zijn aangekocht. Toen Lokaal Belang op onderzoek uitging, bleek dat de woningen voor een hoge prijs waren aangeboden waardoor deze woningen voor de Woningstichting nooit rendabel te maken zijn. Nu worden ze aangeboden en waarschijnlijk aangekocht door beleggers. Dit is, hoewel voor Lokaal Belang heel onwenselijk, geheel volgens de thans geldende ‘Doelgroepenverordening wonen Barneveld’ en dus niet aan de ontwikkelaar te wijten noch aan de woningstichting.

Verder zoekend constateerde Lokaal Belang dat dit geval niet op zichzelf staat maar dit steeds vaker plaatsvindt. De gemeente geeft het contingent aan sociale huurwoningen in een plan aan. Het is vervolgens aan de ontwikkelaar om er uit te komen met de woningstichting. In het verleden was de ontwikkelaar wel haast veroordeeld deze woningen aan de woningstichting te verkopen omdat er geen andere gegadigden waren. Doordat we in de gemeente Barneveld een instandhoudingstermijn van 10 jaar hanteren (de periode dat een sociale huurwoning ook daadwerkelijk een sociale huurwoning is met daarbij behorende huurprijs) is het voor beleggers interessant deze termijn ‘uit te zitten’, na 10 jaar de huur boven de huursubsidiegrens te tillen en het huis leeg door te verkopen aan de hoogste bieder. Wat Lokaal Belang betreft om vele redenen een zeer onwenselijke situatie. Het aandeel sociale huurwoningen neemt hierdoor af. Tenslotte, elke sociale huurwoning die onder de huidige verordening uitgegeven wordt, zal op een te korte termijn geen sociale huurwoning meer zijn. Daarom is er, zeker in deze tijd, sprake van urgentie en de wens om dit probleem op te lossen.

Door nu de instandhoudingstermijn fors te verhogen naar 40 jaar (zoals ook Nijkerk afgelopen najaar heeft gedaan) kunnen we deze praktijk stoppen. Voor de Woningstichting is dit geen probleem, zij hanteerden toch al een termijn van 40 jaar, hebben zij ons bij navraag bevestigd. De Woningstichting en daarbij dus de sociale huurder, wordt hiermee erg geholpen. Tenslotte, iedereen, dus ook beleggers, dienen zich aan deze nieuwe, hogere norm te houden. Vandaar dat Lokaal Belang initiatief neemt door middel van het indienen van een motie vreemd aan de agenda.

Al met al wil Lokaal Belang graag een verbetering van de positie van mensen die een sociale huurwoning nodig hebben. Lokaal Belang vindt dat een overheid daartoe verplicht is.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB sluiting consultatiebureau Garderen

12-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het voornemen het consultatiebureau in Garderen te sluiten.

Via Medisch Centrum Garderen kwam ons ter ore dat het Consultatiebureau in Garderen gesloten wordt. Waarna ouder en kind voor deze voorziening doorverwezen zullen worden naar Kootwijkerbroek. Dit voornemen is blijkbaar in een dusdanig stadium dat een vertegenwoordiger van VGGM zelfs al gevraagd heeft om ontbinding van het huurcontract. In een schrijven aan Medisch Centrum Garderen wordt gesproken over “een besluit dat in gezamenlijkheid genomen is met de gemeente Barneveld”. Lokaal Belang schrikt hiervan. Inwoners van kleinere kernen in onze gemeente moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeente een beleid voert waarbij er getracht wordt basisvoorzieningen zoveel als mogelijk te behouden; zeker in kleine kernen. En, zeker een gemeente die (gechargeerd) in al haar beleidsstukken rept over “dichter bij de burger” past het niet een dergelijke voorziening te sluiten. En was het niet uw wens om een dorpenbeleid 2.0 te ontwikkelen met als doel samen te werken met de diverse kernen? Vreemd is het dan wel dat de belangrijkste stakeholder, namelijk Plaatselijk Belang Garderen, via via moet vernemen dat het Consultatiebureau op het punt van sluiten staat. Daarnaast is het expliciet beleid van de Provincie om in te zetten op de leefbaarheid in kleine kernen.

Wij begrijpen dat op dit moment al doorverwijzing naar Kootwijkerbroek plaatsvindt vanwege Coronamaatregelen. Dit blijkt zo ‘goed’ te bevallen dat dit structureel moet worden, aldus VGGM. Lokaal Belang vraagt zich af voor wie dit dan zo goed bevalt. Het antwoord laat zich raden. Maar voor autoriteiten zal centralisatie altijd goed bevallen; trek deze lijn door en we zullen met al onze voorzieningen in Amsterdam eindigen.

Er is na 11 jaar uitstel eindelijk weer een begin van bouwactiviteit in Garderen, uitholling van voorzieningen zal de aantrekkingskracht van Garderen op jonge gezinnen niet vergroten. Integendeel. Het lijkt Lokaal Belang daarom van groot belang te zorgen voor een goed basisvoorzieningenniveau; zoals een consultatiebureau, een bibliotheekvoorziening en voldoende woningbouw. Het doel van het consultatiebureau is het bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen; zeer waardevol vinden wij.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Kunt u het voornemen om het consultatiebureau in Garderen te sluiten bevestigen?
 2. Klopt het dat de gemeente hier een actieve rol in speelt of tenminste heeft ingestemd met dit voornemen?
 3. Kunt u aangeven wat uw concrete rol hierin is geweest? Graag een opsomming in tijd, activiteiten én overwegingen/standpunten?
 4. Ziet u een consultatiebureau als een basisvoorziening waarbij het zeer wenselijk is dat deze op beperkte afstand van inwoners aanwezig is?
 5. Hoe verhoudt dit besluit zich tot het dorpenbeleid 2.0 en de inzet voor de leefbaarheid in kleine kernen?
 6. Bent u met ons bezorgd over verdere uitholling van de voorzieningen in Garderen?
 7. Bent u daarnaast met ons bezorgd over de leefbaarheid van Garderen?
 8. Bent u bereid de sluiting van het consultatiebureau in Garderen te heroverwegen en alles op alles te zetten uw invloed aan te wenden deze sluiting tegen te gaan? Wellicht zelfs in samenwerking met de Provincie?

Wij verzoeken u de vragen separaat te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam


Barneveld, 12 januari 2022

Lees verder

Geef lokale ondernemer de ruimte om te ondernemen!

03-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de mogelijke ruimte voor lokale ondernemers om te ondernemen.

Lokaal Belang vindt het na bijna twee jaar, bijna ondragelijk om te zien en te horen wat ondernemers overkomt. Al even bereiken ons signalen van lokale ondernemers (zowel in de Retail, de horeca als dienstverlenend zoals kappers) dat het water ze ‘over’ de lippen staat. Privé spaargeld moet bijvoorbeeld (weer) worden aangesproken om het hoofd enigszins boven water te houden. De huidige lockdown is de zoveelste harde klap die ondernemers in heel Nederland, dus ook hier in de gemeente Barneveld, te verwerken krijgen. Extra schrijnend als ondernemers zien hoe in de ons omringende landen er wel veel mogelijk blijkt, waarbij Nederlanders hun geld uitgeven. Als reactie op de situatie hield bijvoorbeeld de kappersbranche op donderdag 30 december jl. in heel Nederland demonstraties tegen het coronabeleid. Kappers vinden dat zij niet of onvoldoende worden gecompenseerd en lieten zich op deze dag op ludieke wijze zien en horen, 'binnen de daarvoor gestelde coronaregels’.  

Onze gemeente kenmerkt zich door een uitstekend en krachtig ondernemersklimaat, de MKB-vriendelijkste gemeente van de Provincie Gelderland. En dat al jaren op rij. Daar zijn we trots op. Ook onze gemeente worstelt met de gevolgen van de coronamaatregelen. We zien een gemeente die ondernemers een hart onder de riem wil steken met warme woorden, maar ook die de lokale cadeaukaart, samen met ondernemers, succesvol onder de aandacht heeft weten te brengen. We werden zelfs regionaal nieuws (Omroep Gelderland)! Geweldig.
Lokaal Belang hecht heel veel waarde aan bruisende winkelcentra en wil deze erg graag behouden.
En achter iedere winkel of ondernemer zit een mens van vlees en bloed, met een gezin, kinderen, een huis met vaste lasten. Dat is óók ‘essentieel’! Daar moeten wij als lokale overheid oog voor hebben en ons daar waar mogelijk voor inzetten.
Lokaal Belang is continu met ondernemers in gesprek. Zoals bijvoorbeeld mei vorig jaar waarbij wij meerdere ondernemers bezochten en in gesprek gingen om te horen op welke wijze zij met de mogelijkheden omgingen en wat wij nog konden betekenen.

Toch horen wij ook geluiden dat ondernemers zich minder gehoord, gezien en geholpen voelen. Bijvoorbeeld in het kader van handhaving, ‘meten met twee maten’, meedenken, meehelpen en compensatiemogelijkheden. Nu realiseren wij ons zeer goed dat bij een dergelijke crisis, waarbij de maatregelen veelal vanuit het Rijk komen, de mogelijkheden van de gemeente beperkter zijn.

 1. a. Wij hebben begrepen dat enkele ondernemers vorige week een gesprek wilden met de Burgemeester, maar dat dit niet mogelijk zou zijn geweest in verband met reces. Klopt dit?
  b. Reces is voor ieder mens goed en dat gunnen wij iedereen, maar bent u het met ons eens dat, ook tijdens reces, er altijd een eindverantwoordelijke namens het college van B & W aanwezig moet kunnen zijn om bij dringende kwesties in gesprek te gaan? In dit geval mogelijk de locoburgemeester.
  c. Kunt u aangeven of diegene die namens het college piketdienst had, dit verzoek tot een gesprek heeft ontvangen? Hoe is dit verlopen?
  d. Is er inmiddels een afspraak gemaakt met een vertegenwoordiger van het college van B & W en de betreffende ondernemers?
  e. Bent u bereid om, naast deze ondernemers, ook breder kader in overleg te gaan met ondernemers(verenigingen) (en eventueel brancheorganisatie INretail) om samen en binnen de maatregelen, oplossingen te vinden zodat ondernemers meer ondernemingsmogelijkheden krijgen?
   
 2. Wij krijgen signalen dat ondernemers ervaren dat de regels te strikt zouden worden nageleefd.
  Wat is uw beeld hierbij?
   
 3. Zijn er mogelijkheden om, uiteraard binnen de kaders, creatiever om te gaan met de maatregelen, zodat ondernemers lucht en ruimte krijgen om op een veilige manier te ondernemen?
   
 4. Wij horen van ondernemers dat er pandeigenaren zijn die een gebaar maken als het gaat om de huur. Daar zijn wij heel blij mee en waarderen wij zeer. Toch zijn er ook vele pandeigenaren die dat niet doen. Is er op enige wijze een mogelijkheid dat de gemeente in gesprek gaat met pandeigenaren en ze te motiveren een geste te doen door tijdelijk een lagere huur te vragen?
   
 5. Is de Burgemeester bereid om in het eerstvolgende Veiligheidsberaad een dringend, nadrukkelijk en warm pleitbezorger te zijn van het verruimen van de mogelijkheden voor alle ondernemers per 15 januari a.s.? Daarbij zien wij graag ook de mogelijkheid van het op een veilige manier openen van de zaak. Wij verzoeken u daar met een stevig verhaal te komen en te staan voor uw ondernemers.
   
 6. Mocht blijken dat de ondernemingen (Retail, horeca en dienstverlening) vanaf 15 januari nog steeds de zaak gesloten dienen te houden en ook in het kader van het gebrek aan een goede compensatieregeling vanuit het Rijk:
  Zijn er tijdelijke financiële noodmaatregelen mogelijk die ruimte aan lokale ondernemers geven (daar waar redelijk, billijk en juridisch correct) om ze te compenseren als het gaat om gemeentelijke heffingen dan wel lasten of anderzins? Mocht dit niet kunnen dan zien wij graag andere mogelijkheden onderzocht of deze verlichting voor onze lokale ondernemers (en hun gezinnen) zou kunnen plaatsvinden. Wij doen hierbij een beroep op uw creativiteit en welwillendheid.
   
 7. Zijn er nog andere maatregelen vanuit de gemeente denkbaar om de lokale ondernemers te ondersteunen?


Vanwege het dringende karakter verzoeken wij u nog deze week de vragen intern te bespreken en de mogelijke acties met gezwinde spoed in gang te zetten.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 3 januari 2022

UPDATE: Fractievoorzitter Mijntje Pluimers is mede naar aanleiding van de vragen, uitgenodigd door A1Mediagroep om dindag 4 januari 21:00 uur in gesprek te gaan met o.a. ondernemers. Luister hier


Foto:
Ter illustratie een ondernemer uit Putten die op ludieke wijze aandacht probeert de vragen voor het leed van Nederlandse ondernemers. Uiteraard realiseren wij ons dat dit photoshop is.
Bron: https://www.facebook.com/Beadare/ 

Lees verder