Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten t/m 2021

4 jaar Kuntzelaan - Overzicht inzet Lokaal Belang

21-12-2021

De Burgemeester Kuntzelaan...een dossier dat zich al jaren voortsleept en waar echte oplossingen die echt helpen, niet worden gerealiseerd. Vanavond, dinsdag 21 december 2021, 19:30 uur praten inowners, de gemeenteraad en het college met elkaar. Kijk mee. Mede op indringend verzoek van Lokaal Belang. Wij schreven een brief aan de agendacommissie (die vergaderingen plant, organiseert en samenstelt) en gelukkig is deze avond gekomen. Wat Lokaal Belang Betreft is de maat echt vol. De dringende oproep uit de samenleving mogen we niet negeren. Dat deden en doen we ook niet, al 4 jaar zetten we ons in voor een veilger Kuntzelaan/. Al 12x eerder vroegen wij indringend om maatregelen:

 1. 20 augustus 2018: schriftelijke vragen
  Lokaal Belang constateert dat er tot op heden niets aan de situatie veranderd is en dat maatregelen te lang op zich laten wachten. Wij vinden de berichten echter dermate zorgelijk dat wij sterk willen aandringen op het meteen treffen van aanvullende en relatief eenvoudige maatregelen die de veiligheid per direct zouden kunnen verbeteren.
  Verzoek om:
  - ​overzicht van klachten en ongelukken
  - versnelling proces en uitvoering maatregelen
  - verkeerslichten te overwegen
  - attentieverhogende maatregelen
  - kleine aanpassingen middengeleider fietspad

  Antwoorden college (samenvatting):
  - We vinden het niet nodig; het heeft geen meerwaarde.
  - We willen een onrustig wegbeeld voorkomen.
  - We vinden het tegenstrijdig met de uniforme uitstraling van de oversteken.
  - We willen effecten van de te nemen maatregelen afwachten.
  Link met vragen en antwoorden:
   
 2. 15 januari 2019: commissie bestuur Verkeersveiligheidsmonitor
  Niet alle ongevallen worden geregistreerd, daardoor hebben we geen compleet beeld.
  Verkeerssituaties zijn daarnaast niet altijd in een oogopslag helder.
  Tevens wordt getracht om met de uitkomst het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid -sneller dan voorheen- aan te laten sluiten bij de trends en ontwikkelingen. 
  Hierbij vraagt Lokaal Belang om:
  - Meer aandacht voor tijdelijke, eenvoudig uit te voeren maatregelen in afwachting van de uiteindelijke aanpak vanuit het GVVP.
  - aandacht voor gedrag van fietsers zoals hoge snelheid door elektrische fietsen, pedelecs.
  - inrichting 30 km kan, maar dan moeten ook dergelijke fietsers zich daaraan houden.
   
 3. 3 april 2019: commissie samenleving Verkeersveiligheid Burg. Kuntzelaan
  Uit de analyse van het onderzoeksbureau Megaborn blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid. Daarnaast is de relatie met de hoeveelheid autoverkeer belangrijk. Dat werd min of meer als beoordelingscriterium aangegeven (zie vervolg 8 april). Conclusie van Lokaal Belang is dat helaas ondanks goede bedoelingen weg verkeerd is ingericht. Het echte probleem wordt weer niet aangepakt; het blijft onoverzichtelijk.
  Verzoek om:
  - inzetten van verkeerslichten
  - maatregelen die overzicht vergroten
  - snelheidsdisplays permanent inzetten
  - verbeteren verlichting
   
 4. 8 april 2019: schriftelijke vragen
  Conclusie LB is dat er sprake is van urgentie voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de veiligheid. Lokaal Belang is van mening dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende zijn om deze complexe en gevaarlijke verkeerssituatie echt veiliger te maken. Deze situatie kan geen dag uitstel meer krijgen.
  Aanbeveling uit onderzoek: ‘Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren’
  Er bleek inderdaad dat de verkeersintensiteit niet is afgenomen, oftewel op grond van deze analyse zouden verkeerslichten dan zeker een optie moeten zijn.
  Verzoek om:
  - verkeerstellingen doen
  - noodverkeerslichten plaatsen
  - permanente verkeerslichten overwegen
  - evaluatie Kuntzelaan met spoed af te ronden en niet verder vertragen.
  Antwoorden college (samenvatting):
  - We gaan niet heroverwegen.
  - Verkeerslichten hebben niet als doel duidelijkheid te creëren maar zorgen er wel voor dat verkeersdeelnemers niet zelf hoeven te beoordelen over oversteken mogelijk is.
  - Wij zien onvoldoende noodzaak voor het plaatsen van verkeerslichten.
  Link met vragen en antwoorden:
   
 5. Juni 2019: Motie ingediend bij Kadernota
  in samenwerking met het CDA
  Verzoek om:
  - Uit het oogpunt van veiligheid voor de automobilisten, fietsers en voetgangers op de gehele Burgemeester Kuntzelaan noodzakelijke aanpassingen door te voeren, met dien verstande dat de weg zodanig wordt ingericht dat het daadwerkelijk veiliger wordt. Waarbij de oplossingsrichtingen ‘verkeerslichten’ of ‘fietsers uit de voorrang’ tot de mogelijkheden behoren.
  Uitslag: LB, CDA: voor      SGP, CU, Pro98, BI, VVD tegen> Verworpen
   
 6. 30 oktober 2019: commissie grondgebied
  Lokaal Belang vindt de houding van het college niet te begrijpen; waarom zo eigenwijs?
  Verzoek om:
  - Test met verkeerslichten i.p.v. het fietspad verleggen.
  - Duidelijkheid voor alle verkeersdeelnemers, geen lapmiddelen meer.
  - Veel betere verlichting.
  - Geen uitstel meer van evaluatie, zorgt tevens voor vertraging maatregelen.
   
 7. 13 november 2019: Moties bij begroting
  Motie 1 verkeerslichten:
  in samenwerking met CDA, VVD, BI
  - Binnen het bestaande budget geld vrij te maken en op zeer korte termijn een proef te houden met betere verlichting en verkeerslichten bij de oversteek Nieuwstraat, waarbij de mobiele drempels verwijderd worden;
  - De raad in kennis te stellen van de uitkomsten van deze proef;
  - de resultaten mee te nemen in de evaluatie, zodat er een goede afweging kan plaatsvinden.
  Uitslag: LB, CDA, VVD, BI: voor     SGP, CU, Pro98: tegen > Verworpen

  Motie 2 evaluatie Kuntzelaan:
  in samenwerking met CDA, VVD, BI, Pro98
  - Met voortvarendheid de evaluatie van de gehele Kuntzelaan uit te voeren en de raad uiterlijk in januari 2020 te informeren over de uitkomsten hiervan;
  - In afwachting van deze evaluatie de geplande maatregel, zijnde de aanpassing van fietspad/trottoir ‘on hold’ te zetten.
  Uitslag: allen voor > Aangenomen
   
 8. 21 januari 2020: rondvraag commissie bestuur
  Naar aanleiding van weer een ongeluk een aantal vragen:
  - Werken drempels ongevallen in de hand?
  - De maand januari is bijna ten einde; waar blijft de evaluatie?
  Na alles wat er gebeurd is, geen enkele vertraging meer.
  Antwoord college:
  - Er is geen oorzakelijk verband tussen de drempels en het ongeval.
  - De evaluatie is afgerond en in procedure gebracht en komt in februari ter kennisname naar de raad.
   
 9. 5 maart 2020: commissie grondgebied
  Bespreking evaluatie Burg. Kuntzelaan
  - Lokaal Belang vindt de stellingname van het college halsstarrig.
  - Opnieuw attenderen wij college op eerder analyse 2019 dat aanbevolen moet worden verkeerslichten te overwegen. College weigert dit.
  - Opnieuw geen plan en uitvoer van verbetering verlichting.
  - Opnieuw geen verduidelijkende signalen zoals haaietanden
  - Uit evaluatie blijkt dat de Kuntzelaan een ‘duidelijke doorstroomfunctie’ heeft en is ingericht als ‘gebiedsontsluitingsweg’. Men hinkt op 2 gedachten door het langzaam verkeer in de voorrang te willen. Moet de conclusie niet zijn dat de kaders (GVVP 2017) niet haalbaar zijn? Durft het college te heroverwegen?
  Verzoek om:
  - Nu eindelijk eens concreet door te pakken en de halsstarrigheid te laten varen en in te zetten op (test met ) verkeerslichten, betere verlichting, heroverweging inrichting.
  - Bij voorstel aan het eind vd bespreking om te wachten op de centrumvisie heeft LB aangegeven dat wij het eigenlijk heel jammer vinden dat er niet op korte termijn iets gebeurt, zoals al aangegeven. Wel blij dat we mee mogen denken bij de ‘oplossingsrichting’. Er werd toen door de wethouder gesproken over een termijn van ongeveer een half jaar. Dat was ook de conclusie van de voorzitter, “We komen er na de zomer in ieder geval weer op terug”
  - Vraag gesteld over voorrangssituatie bij de Wilhelminastraat, fietsers t.o.v. elkaar. Suggestie meegegeven: voorrang duidelijker aangeven/bv met haaientanden. Wethouder gaf aan dat te noteren en ernaar te kijken.
  Niets meer over gehoord of verbetering ter plekke gezien.
   
 10. 25 november 2020: rondvraag commissie samenleving
  Lokaal Belang stelt opnieuw de veiligheid op de Kuntzelaan ter discussie. Dit onder andere naar aanleiding van twee ongevallen.
  - Wat de stand van zaken is rond de Kuntzelaan?
  Na maart dit jaar was afspraak dit te laten rusten tot na de zomer en te behandelen bij omgevingsvisie Barneveld-centrum. Echter, de Kunztelaan is niet besproken bij deze sessie. Hoe is dit mogelijk na alles wat er gebeurd is? Dat vinden wij best jammer, zeker gezien onze wens om meer te doen dan nu, zoals bv verkeerslichten.
  Antwoord college:
  - Op dit moment staan er geen acties of fysieke activiteiten gepland op deze oversteeklocatie aan de Kuntzelaan. Afgesproken is om het verkeersgedrag te monitoren en voorlopig geen veranderingen aan te brengen.
  -Tijdens de terugkoppeling sessie met de raad over de participatie in het kader van de Omgevingsvisie Centrum zijn goede tips en ideeën aangegeven waarmee de verkeersveiligheid op deze situatie verbeterd zou kunnen worden.
  Het zijn geen nieuwere ideeën dan wat er tijdens de besprekingen met de gemeenteraad over de Kuntzelaan en deze oversteek is besproken.
   
 11. 2 november 2021: commissie bestuur in relatie tot de begroting
  Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de zin: Blz 20 ”Burgers mogen geen verkeersonveiligheid meer ervaren”
  Dat vinden wij een zeer belangrijke zin; dat betekent dat er daar waar nodig, maatregelen moeten worden getroffen.
  Vragen:
  - Geldt dit ook voor de Burg. Kuntzelaan?
  - Wat gaat het college hier concreet doen?
   
 12. 10 november 2021: Motie ingediend bij raad
  -Motie met verzoek extra budget voor verkeersveiligheid. Budget mag nu geen rol spelen bij onze motie, desnoods komt college maar met een apart raadsvoorstel.
  Uitslag: LB voor     SGP, CU, Pro98, CDA, BI, VVD: tegen > Verworpen
   
 13. 21 december 2021 extra vergadering
  Lokaal Belang en andere partijen willen op zeer korte termijn een bespreking met het college en betrokkenen zoals inwoners in gesprek. Lokaal Belang heeft daar de agendacommissie voor aangeschreven en verzoek gedaan.
  De maat is vol, vindt LB. Dit kan zo langer niet doorgaan. De samenleving smeekt om maatregelen.


 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verkeersproblematiek bij Daltonschool De Vliegeniers

16-12-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de actuele verkeersproblematiek bij Daltonschool De Vliegeniers.

De toegang naar het schoolplein van deze school is gelegen aan de Bloemendaallaan, het gedeelte tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Wethouder Rebellaan; een verbindingsweggetje dat veel gebruikt wordt, vooral door schoolgaande fietsers van het JFC, de Julianaschool en basisschool De Vliegeniers. Autoverkeer is in beide richtingen toegestaan met een maximumsnelheid van 30km/u, waar helaas niet iedereen zich aan houdt. Bovendien zijn er slechts 8 parkeerplekken bij de school, wat ons erg weinig lijkt nu de school na de fusie van 2 scholen uitgebreid is qua aantal leerlingen. Tijdens het halen/brengen van de schoolkinderen komen er zeer regelmatig gevaarlijke situaties voor door deze combinatie van hoeveelheid verkeer, soms onverantwoord rijgedrag en te weinig ruimte voor ouders/verzorgers om fatsoenlijk te parkeren of hun kinderen uit te laten stappen. Wat ons daarbij opvalt, is dat er geen sprake is van een aanduiding ‘schoolzone’.

Lokaal Belang is door een inwoner benaderd over deze problematiek en heeft contact gezocht met de school om ook hun verhaal te horen. Daaruit blijkt dat het al veel langer speelt en er al vaak bij de gemeente aan de bel is getrokken, vooral de laatste maanden vanaf augustus. Sinds de zomer, na de fusie tussen De Zandberg en Lange Voren, zijn de problemen namelijk verergerd. Helaas is er vooralsnog geen echte actie ondernomen en een oplossing is nog niet in zicht. Men maakt zich zorgen hoe lang dit nog goed gaat en dat begrijpen wij heel goed.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen veilig hun school kunnen bereiken; de verkeersveiligheid in de omgeving van een school moet op orde zijn. Als er (verkeerstechnische) verbeteringen mogelijk zijn, willen we dat dat in samenspraak met de school en omgeving opgepakt wordt. Ook deze fijne school verdient het dat er aandacht is voor hun parkeerproblematiek, zoals eerder ook bij andere scholen het geval was.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is de gemeente bekend met bovenstaande problemen, dat het erger wordt?
 2. Zo ja, wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de problemen aan te pakken?
 3. De Julianaschool groeit hard in aantal leerlingen en gaat uitbreiden. De wijk Bloemendal wordt gebouwd, waarbij de Bloemendaallaan ingepland staat als fietsroute tussen de wijk en het centrum van Barneveld. Het zal naar verwachting dan nog drukker worden met m.n. fietsverkeer.
  a. Hoe ziet het college dit in relatie tot de genoemde problematiek op het deel van de Bloemendaallaan ter hoogte van De Vliegeniers?
  b. Is het college met ons van mening dat er niet gewacht moet worden tot het drukker wordt, maar dat er nu, op korte termijn dus, dringend iets moet gebeuren gezien de hoeveelheid incidenten?
 4. Het aantal parkeerplekken bij de school (8 stuks) blijkt in de praktijk onvoldoende. Ouders staan met hun auto bij het wegbrengen/ophalen stil op de weg.
  a. Voldoet de huidige situatie met 8 parkeerplekken nog wel aan de normen?
  b. Is het een optie om, in overleg met de buurt en de school, extra parkeerplaatsen te creëren? Er ligt bijvoorbeeld een braakliggend terrein tegenover de school.
 5. Bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van een ‘schoolzone’, Kiss & Ride-zone of het instellen van eenrichtingsverkeer voor autoverkeer op dit deel van de Bloemendaallaan? Zo nee, waarom niet?
 6. Mocht dit deel van de Bloemendaallaan uitsluitend fietsroute worden, hoe wordt dan voorzien in de parkeerbehoefte en (hoe) blijft de school bereikbaar per auto?
 7. Lokaal Belang ziet graag dat er heel spoedig overleg komt tussen scholen, ouders, aanwonenden en gemeente om de problemen te bespreken, bewustwording te creëren en te komen tot een passende en concrete oplossing. De school is bezig dit zelf te organiseren. Is het college bereid toe te zeggen dat de gemeente bij dit overleg haar rol pakt en erbij aanwezig zal zijn?​


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 15 december 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen in het Pastoriebos

13-12-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in ’Het Pastoriebos’ in Voorthuizen.

Lokaal Belang is verbijsterd over de recente ontwikkelingen rondom ‘Het Pastoriebos’; een uiterst gevoelig dossier waarbij vele inwoners, lokale én landelijke organisaties zich tot het uiterste hebben ingespannen om te voorkomen dat dit unieke stukje (monumentaal) groen in het hart van Voorthuizen, verwoest zou worden. Helaas, de meerderheid van de raad besloot, zonder enige vorm van aantoonbaar draagvlak in de samenleving, te kiezen voor beton, steen en staal. Dit, terwijl het ook anders had gekund.

U als college bent, samen met de projectontwikkelaar, de kerk en aannemers, medeverantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoer van het door de meerderheid van de gemeenteraad genomen besluit. U heeft tenslotte door uw toezeggingen medewerking verleend aan de totstandkoming en uitrol van het bestemmingsplan. Men mag daarom verwachten dat een college, na alle gebeurtenissen en begrijpelijke emoties, zich tot het uiterste inspant om de gevolgen van het besluit, voorzichtig, zorgvuldig en transparant vorm te geven, zeker richting de samenleving van Voorthuizen. Ofwel, stevig regie houdt. Helaas blijkt niets minder waar. Het vertrouwen van al die betrokkenen in ‘de gemeente’ rondom de gang van zaken en de besluitvorming was al laag. Opnieuw loopt dit vertrouwen een forse deuk op. Onbegrijpelijk. En dat nu zelfs de rechter de kap van ‘Het Pastoriebos’ heeft moeten stilleggen; hoe heeft het zover kunnen komen?

Vanuit het actiecomité Behoud het Pastoriebos werden wij uitvoerig én onderbouwd op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken.

 • Op 2 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het college en een vertegenwoordiger van het actiecomité aangaande de komende werkzaamheden in ‘Het Pastoriebos’. Er zijn enkele afspraken gemaakt:
  - Vanuit het actiecomité lagen nog bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunningen ten behoeve van de kap van 30 bomen ¹ . Uit de correspondentie blijkt dat er een akkoord is gesloten dat de bezwaarschriften door het actiecomité zouden worden ingetrokken waarbij als tegenprestatie het college de ‘ondergroei’ onder de bomen zou sparen.
  - De kap van de 30 bomen zou gaan aanvangen op dinsdag 14 december 07:30 a.s. waarbij, volgens afspraak, er netjes en voorzichtig zou worden gewerkt om de waardevolle ondergroei te behouden. De afspraak was zodanig, dat om 07:30 uur eerst nog een koffiemoment met het actiecomité, de gemeente en de uitvoerders zou zijn om alles nog eens goed door te nemen.
  - Er is op geen enkel moment voor-, tijdens of na het gesprek door het college melding gemaakt van de op handen zijnde kap van, blijkt nu, 10 december.
 • De omgevingsvergunning ² van 14 oktober jl. geeft aan dat de Provincie op basis van Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming moet geven voor de kap van in totaal 59 bomen waarvan 10 bomen onderdeel zijn van de 30 bomen onder a. Die toestemming is tot op heden niet verleend. In het genoemde overleg op 2 december heeft het college aangegeven dat de Provincie geen toestemming wilde verlenen in het kader van deze omgevingsvergunning.
 • Op basis van de onder b. genoemde voorwaarde van de Wnb-toestemming van de provincie vonden de advocaat van B. van Helden en het actiecomité het niet nodig om een voorlopige voorziening aan te vragen om eventuele kap tegen te gaan. Tenslotte, men dient zich aan een dergelijke voorwaarde te houden.
 • Op vrijdagochtend 10 december begon plots de sloop van het Pastoriebos (niet zijnde de 30 bomen onder a.) waarbij van bescherming van de ondergroei overigens geen sprake was; de ondergroei is weggehaald. De uitvoerders konden geen afgegeven kapvergunning en toestemmingsverklaring in het kader van de Wnb laten zien toen daar door het actiecomité om gevraagd werd. Vertegenwoordigers van de gemeente en kerk waren hier ook bij aanwezig en maanden de uitvoerders vooral door te gaan met hun sloopwerkzaamheden, ondanks het indringende verzoek van het actiecomité te stoppen op basis van het ontbreken van Provinciale toestemming.
 • Het actiecomité heeft zich toen tot het college gewend om in te grijpen, maar die heeft daar geen gehoor aan gegeven.
 • Het actiecomité heeft vervolgens direct via hun advocaat bezwaar gemaakt bij de Raad van State (RvS) en hen verzocht de kap stil te leggen. De advocaat heeft tevens een klacht ingediend bij de Commissaris van de Koning tegen het college van B&W en de Burgemeester aangaande het niet handhavend optreden.
 • De Politie heeft de situatie, inclusief foto’s, vastgelegd.
 • De RvS heeft de kap 10 december om 13:15 uur stilgelegd.

Betrouwbare overheid

 1. Bent u met ons van mening dat, zeker op een dossier met zo een emotionele lading die raakt aan het vertrouwen in de politiek en waar polarisatie op de loer ligt, een prudente en inlevende houding op zijn plaats is?
 2. Bent u ook met ons van mening dat die verworven rechten die een omgevingsvergunning zou kunnen bieden, een eigen proactief, betrouwbaar communiceren en handelen van het college, niet in de weg staan?
 3. Bent u met ons van mening dat op basis van vraag 1 en 2 en de in de commissie- en raadsvergaderingen uitgesproken ’werken aan vertrouwen in dit dossier’ het college had moeten inzetten op het serieus nemen vd inwoners, inzet op het laten zien van vergunningen, het geven van uitleg en het handhaven waar nodig?

Bezwaarschriften en juridische gevolgen

 1. Waarom heeft u gemeend het actiecomité te moeten verzoeken bezwaarschriften in te trekken?
 2. Waarom was het intrekken van de bezwaarschriften door het actiecomité zo belangrijk voor u?
 3. Bent u zich ervan bewust dat als u inwoners verleidt om bezwaarschriften in te trekken, dit de juridische mogelijkheden van inwoners beperkt?
 4. Heeft u het actiecomité gewezen op de juridische consequenties van het intrekken van de bezwaarschiften?
 5. Was er een jurist bij het overleg aanwezig om de vertegenwoordigers van het actiecomité deze juridische gevolgen uit te leggen?
 6. Bent u van mening dat u, als sterke overheid en het actiecomité inhoudelijk gelijkwaardige partners waren in het overleg van 2 december jl.?
 7. Bent u zich er tevens van bewust dat als u voor een dergelijke werkwijze kiest, u zich als college tot het uiterste moet inspannen om de gemaakte ‘deal’ met inwoners zeer zorgvuldig na te komen en nog veel zorgvuldiger over moet communiceren? Zeker in het licht van vragen 1,2,3.
 8. Het college stelt zich in het openbaar altijd op het standpunt dat er geen uitspraken worden gedaan tijdens lopende juridische procedures. Kunt u uitleggen waarom u tijdens de lopende juridische procedures (de beroepsprocedure bij de Raad van State) in een niet te controleren overleg met inwoners, ‘deals’ sluit?

Inhoudelijke gevolgen

 1. Bent u zich ervan bewust dat er door diverse partijen beroep is aangetekend bij de Raad van State en daarnaast nog twee bezwaarprocedures lopen, waarbij dus de mogelijkheid bestaat dat het genomen besluit van 6 oktober vernietigd kan worden?
 2. Uit de stukken (Toelichting, bijlage 8 en bijlage 18) bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 6 oktober 2021 trekken wij de conclusie dat de aanvraag Wnb nog in behandeling is. Ook in de omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021, bijlage bij het gecoördineerde besluit, wordt namelijk de aanvraag Wnb bij de provincie genoemd. Daarbij wordt duidelijk gesteld dat er pas begonnen mag worden met het uitvoeren van het plan als er toestemming is volgens de Wnb:
  Wet natuurbescherming
  Voor uw plan heeft u ook een toestemming nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). U heeft deze op 22 maart 2021 aangevraagd. U heeft hiervan een kopie meegestuurd bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning.
  Beide aanvragen komen met elkaar overeen. Dit betekent dat wij u de aangevraagde omgevingsvergunning kunnen geven. De aanvraag voor de toestemming volgens de Wnb wordt apart beoordeeld door de provincie Gelderland. Wanneer de provincie besluit dat u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van de provincie een aparte toestemming om uw plan uit te voeren.
  Let op: u mag pas beginnen met het uitvoeren van uw plan als u de omgevingsvergunning heeft én de toestemming volgens de Wnb.
 3. Waaruit zou volgens u blijken dat er toestemming zou zijn m.b.t. de Wet  natuurbescherming? In de brief van de Provincie d.d. 22 maart 2021 (laatste blz. Bijlage 8) lezen wij namelijk het volgende: “Het besluit wordt eerst in ontwerp vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op het ontwerpbesluit” Dit besluit is nergens terug te vinden. Een BOA van de Provincie wist het actiecomité zelfs te melden dat de Provincie de vergunning geweigerd heeft.
 4. Erkent het college dat de tekst uit de omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021 bij het beoordelen van de ontstane situatie een zeer belangrijke rol speelt?
 5. Waarom bent u niet ingegaan op het verzoek van het actiecomité om handhavend op te treden? Kennelijk zagen de Provincie en de RvS genoeg reden om acuut te stoppen, waarom het college niet?
 6.  Is het college het met ons eens dat onduidelijkheid (over status Wnb-aanvraag) en miscommunicatie (voor welke bomen geldt de afspraak?) rond dit dossier een groot effect kan hebben, in dit geval zelfs met onomkeerbare gevolgen? Immers, er is sprake van 3 omgevingsvergunningen met daarin een overlap m.b.t. van de 10 dode sparren, er liepen bezwaren en er is beroep ingesteld.
 7. Ongetwijfeld waren de intenties in het overleg van 2 december van beide kanten goed. Maar punt is en blijft dat een deal sluiten die deels ook nog eens gaat over bomen uit het gecoördineerde besluit waar beroep tegen loopt, niet kan. Bent u dat met Lokaal Belang eens? 16. a. Bent u met ons van mening dat inwoners van het college mogen verwachten dat zij te allen tijde regie houdt op en een verantwoordelijke houding naar inwoners aanneemt ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving, zeker een politiek gevoelige als deze?
 8. En bent u met ons van mening dat welke betrokkenen het ook betreft (projectontwikkelaar, aannemer, kerk, anderen) inwoners ervan uit moeten kunnen gaan dat het college in het belang van inwoners en de vertrouwensrelatie tussen inwoners en overheid, op een zorgvuldige wijze met deze betrokkenen relevante ontwikkelingen communiceert, afstemt en ingrijpt als dit noodzakelijk is? Wij wijzen in dit verband nogmaals op uw medeverantwoordelijkheid in dit dossier.
 9. Hoe heeft het dan zo mis kunnen gaan?

Wij verzoeken u elke vraag afzonderlijk te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 12 december 2021
 

¹  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-390723.html
   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-390733.html

²  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-358337.html

Lees verder

LB: stel besluit Structuurvisie wind uit; eerst draagvlak en effectenonderzoek recreatiesector

13-12-2021

Verzoek uitstel besluit structuurvisie wind

Lokaal Belang heeft op het einde van de commissievergadering op 24 november aangaande de structuurvisie wind aangegeven dat wij het om diverse redenen (b.v. het Rijk moet op basis van de uitspraak van de Raad van State nieuwe normen windenergie vaststellen) niet rijp voor besluitvoering vonden. De meerderheid van de raad was echter de mening toegedaan dat op woensdag 15 december kan passeren.

Onlangs hebben wij van 2 brieven ontvangen (actiecomités aangaande een peiling voor draagvlak en de HISWA-RECRON namens diverse ondernemers in toerisme/recreatie aangaande een MKBA en empirisch onderzoek). Dit sterkt ons nog meer in onze overtuiging dat deze structuurvisie niet kan worden vastgesteld aanstaande woensdag.

Daarom heeft Lokaal Belang een motie 'vreemd aan de agenda' opgesteld die zal worden ingediend bij de vaststelling van de agenda teneinde de structuurvisie van de agenda te halen. Stel besluit Structuurvisie wind uit; eerst draagvlak en effectenonderzoek recreatiesector.
Lokaal Belang zet zich al jaren in om de plaatsing van megahoge windturbines te voorkomen. Ze verpesten het mooie landschap, zijn slecht voor het welzijn en gezondheid van inwoners en zijn niet werkelijk duurzaam. Steeds meer onderzoeken en ervaringen tonen dat aan. Het kan anders.


 

Lees verder

Red de Wereldwinkel; laat uw hart spreken!

01-12-2021

De Wereldwinkel Barneveld is een hele bijzondere winkel, maar staat door de coronacrisis helaas op de rand van de afgrond.
De Wereldwinkel verkoopt prachtige spullen die gemaakt zijn in landen hier ver vandaan.
De mensen die deze spullen maken, hebben hierdoor een beter bestaan:
Er is ruimte voor een eigen bedrijfje, waardoor ze inkomsten verwerven voor bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs voor de kinderen en medicijnen. Heel erg belangrijk en heel waardevol!

Wij voelen ons betrokken met de Wereldwinkel waarbij louter vrijwilligers (!) zich inzetten voor het welzijn van mensen ver weg..
Laat uw hart spreken en doneer een bedrag; groot of klein, alles is zeer welkom.

Klik op deze betaallink waarna u doorgeleid wordt.

Rechtreeks overmaken kan ook:
NL 76 RABO 0300 7414 64 t.n.v. Wereldwinkel Barneveld

Uw gift is vanwege de ANBI-status, onder voorwaarden, financieel aftrekbaar.

En, zoekt u nog mooie spullen, cadeautjes voor Sint of Kerstmis, ga eens kijken op ’t Dijkje in Barneveld!

Hieronder treft u de brief met meer informatie van het Comité van aanbeveling aan.

Heel erg bedankt voor uw steun!

Team Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen LB m.b.t. nieuw advies Regio Foodvalley (RFV)

25-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over het voorstel van Regio Foodvalley om nieuwe grote logistieke bedrijven naar de gemeente Barneveld te halen.

Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad van Barneveld gesproken over ontwikkelbeelden en verstedelijking. Daarbij heeft de raad o.a. ingestemd met het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley en de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Gisteren vernamen wij dat de Economic Board van Regio Foodvalley (RFV) met een advies gekomen is aangaande verdere verstedelijking van onze gemeente en de mogelijke komst van grote logistieke bedrijven naar onze gemeente.

De inkt van de beleidsstukken is nog maar net droog en nu al vliegen de nieuwe adviezen ons om de oren. Adviezen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Allereerst valt het ons op dat nu ook RFV, in navolging van de regio Amersfoort, met een plan komt om het Rijnvallei-terrein te ontwikkelen voor woningbouw. Overigens een plan dat 4 jaar geleden al in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang stond. Maar nieuw in deze discussie is dat de RFV met name kijkt naar Barneveld, Veenendaal-De Klomp en Veenendaal-Ede als locatie voor de bouw van 40.000 woningen.

Daarnaast ziet RFV de gemeente Barneveld als ideale gemeente om als logistiek middelpunt te dienen voor de groei van RFV. Letterlijk: “We willen in ieder geval voor de grotere bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen de focus nu richten op Barneveld.” Er komt zelfs een ‘aanjaagteam’ om ervoor te zorgen dat de eerste initiatieven volgend jaar al gestart kunnen worden. Tevens spreekt RFV tot onze grote verrassing plotseling over “de wens van de regio om een railterminal dichterbij te kunnen brengen”. Deze laatste uitspraak staat overigens haaks op de opmerkingen in de Regionale Ruimtelijke Verkenning op blad. 39 waar staat: “De mogelijkheid om te komen tot een railterminal aan de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn kan daarvoor een uitstekende brug vormen, maar er is nog weinig bekend over effecten hiervan op bijvoorbeeld de doorstroming op het spoor. “

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Het is Lokaal Belang een volkomen raadsel dat de bovengenoemde inzichten van RFV met betrekking tot woningbouwlocaties en logistieke bedrijvigheid niet met de gemeenteraad gedeeld zijn voorafgaande aan de behandeling van de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley. Was het college ook verrast met deze nieuwe inzichten?
 2. Is het college voorafgaande aan het advies van RFV om grote nieuwe logistieke bedrijven naar Barneveld te halen op de hoogte gebracht van dit advies?
 3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de groei van honderdduizenden extra vrachtwagenbewegingen (mogelijke komst railterminal plus nieuwe grote logistieke bedrijven) gecombineerd met de groei naar 85.000 inwoners, een in potentie enorm gevaar met zich meebrengt? Namelijk dat het nu al drukke verkeer op onze overvolle wegen door deze plannen helemaal compleet shocking klem zal komen te staan van en naar alle toegangswegen naar A1 en A30 en binnen Barneveld dorp en mogelijk ook Voorthuizen zelf?
 4. Is het college het Lokaal Belang eens dat onze infrastructuur niet berekend is op dergelijke enorme verkeersstromen?
 5. Onlangs is bekend geworden dat de kwaliteit van de gemeentelijke wegen de laatste jaren sterk verslechterd is. Het rapportcijfer is slechts een 4.3 en daarnaast heeft uw college geopperd dat het kwaliteitsniveau verder verlaagd kan worden om kosten te drukken. Dit zeer tegen de wens van Lokaal Belang in. Maar ook tegen de expliciete opdracht van de raad in, dat het niveau op basis moet zijn voor alle wegen. Is het college het met Lokaal Belang eens dat onze wegen een enorme toename vanwege de wens van Regio Foodvalley om “grote bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen” naar Barneveld te halen eenvoudigweg niet aankunnen; zowel op bereikbaarheid als kwaliteit?
 6. Wat betekent zoveel extra vrachtwagenbewegingen voor de kwaliteit van onze lucht die door de fijnstofproblematiek in onze gemeente volgens het laatste RIVM rapport in nu al in het gedrang gekomen is (Op de 3e (!) plaats van Nederland als het gaat om fijnstof)?
 7. Waar Lokaal Belang al jaren voor waarschuwt wordt met advies van RFV m.b.t. verdere verstedelijking helaas verder bewaarheid. Namelijk de gretige ogen waarmee (na de regio Amersfoort) nu ook RFV richting gemeente Barneveld kijkt. Namelijk een in potentie enorme bouwlocatie die blijkbaar samen met Veenendaal een oplossing moet bieden voor de regio om voor 2040 40.000 woningen te bouwen. Kan het college duiden waarom RFV met name de gemeenten Barneveld en Veenendaal noemt als belangrijke verstedelijkingslocatie?
 8. Wat vindt het college zelf van deze ontwikkelingen? Maakt zij zich net zoals wij zorgen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant (24 nov): Regio Foodvalley: ‘Toekomstige woningbouw en logistieke bedrijven vooral in Barneveld’

Lees verder

Railterminal: Lokaal belast, Landelijk ontlast.

12-11-2021

Spreektekst: Railterminal in de gemeente Barneveld?

Het is onze taak duidelijk te zijn en geen valse verwachtingen te wekken richting onze ondernemers. Hoewel de beslissing van vandaag wordt voorgesteld als een klein en makkelijk omkeerbaar stapje daarom onze duidelijkheid.
De railterminal is een goed plan maar niet in Barneveld. Dit plan voorziet er in om maximaal 250 vrachtwagens van de A12, de A28, de A30 en de A1 af te halen. Wij krijgen daar diezelfde 250 vrachtwagens voor terug die op ons industrieterrein de Harselaar gaan rijden, laden en lossen. 500 vrachtwagenbewegingen per dag dus. Ik wijs de collega’s er graag op dat door de enorme reductie in laad- en lostijden bij een elektrische railterminal er op dit punt ook nog eens geen belemmering is om naar meer beladingen te gaan dan in de rapporten worden genoemd.

Voorzitter, voor de Harselaar een zwembad vol gedoe voor een druppel op de landelijke gloeiende plaat. Vervolgens gaat in het idee 2.0 deze railterminal ook nog de door ons verguisde windmolenenergie opslurpen. Dus voor de genoemde reductie van 250 vrachtwagens op het landelijke wegenverkeersnetwerk krijgen we er ook nog slagschaduw en horizonvervuiling bij  .

Zijn wij dan tegen een goed ondernemersklimaat? Nee zeker niet. Maar wij denken dat niet alleen de inwoners maar ook de ondernemers veel te verliezen hebben bij toenemende drukte bij de toch al overvolle op- en afritten en nog meer drukte op de Harselaar.

Kortom, een leuk idee, maar:

 • Niet in een gemeente gelegen aan één van de drukste stukjes snelweg
 • Niet in een gemeente uit de top drie van hoogste fijnstofmetingen van Nederland
 • Niet in een gemeente die haar wegennet en de kwaliteit daarvan matig op orde heeft
 • Niet in dit drukke stukje Nederland.

Daarom een motie genaamd Lokaal belast, landelijk ontlast

Gert Hein Kevelam, raadslid Lokaal Belang
10 november 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de aanplant van openbaar groen

07-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanplant van openbaar groen in de gemeente Barneveld.

Vorige week werd melding gemaakt van het feit dat openbaar groen in de wijk Eilanden-Oost in Barneveld niet goed groeit en daarom moet wijken voor nieuw groen¹. De gemeente geeft als verklaring dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft. Daarom moet de huidige beplanting worden verwijderd, wordt de grond gemengd met humusrijk materiaal en wordt het zand vervangen door aarde met voedingsstoffen.Het openbaar groen wordt vervangen.

Op 27 juni 2019² stelde onze fractie in de commissie grondgebied een rondvraag over diverse meldingen van inwoners over circa 22 omgezaagde jong aangeplante bomen in Veller en Eilanden-Oost. Uit een later antwoord bleek dat de bomen helaas niet goed aangeslagen waren en zijn doodgegaan. Daar lagen diverse mogelijke redenen aan ten grondslag waaronder de conditie van de bodem. De gemeente heeft de bomen omgezaagd en het voornemen werd uitgesproken nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover wij weten, zijn er echter nog steeds geen nieuwe bomen geplant.

Het doel van de vragen was uiteraard om te voorkomen dat iets dergelijks opnieuw zou gebeuren en er in ieder geval herplant zou gaan plaatsvinden. Wij zijn eigenlijk wel verbaasd dat we nu opnieuw geconfronteerd worden met een dergelijk bericht. Natuurlijk zijn wij geen bodemdeskundigen, maar het gaat hier om investeringen in de samenleving (aanleg van een woonwijk en openbaar groen) die achteraf niet toekomstbestendig bleken. Naast dat het zonde is van het groen, is het ook zonde van het geld. Daarom de volgende vragen:

 1. Wat is/zijn de oorzaak/oorzaken van het feit dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft?
 2. a. Heeft er voorafgaande aan de aanplant wel een bodemanalyse plaatsgevonden teneinde de grondkwaliteit in kaart te brengen om daar op een toekomstbestendige wijze te investeren in openbaar groen? Graag een toelichting.
  b. Wat is daar uitgekomen en was het nodig aanpassingen te doen aan de grondkwaliteit ten behoeve van de toekomstbestendigheid van het te planten openbaar groen?
  c. Zo ja, hebben die aanpassingen ook plaatsgevonden? Waar bestonden die uit?
 3. Hoe interpreteert u dat in dezelfde wijk nu opnieuw problemen zijn met de toekomstbestendigheid van het aangeplante openbaar groen? Acht u dit toeval? Op basis waarvan? Of is er meer aan de hand?
 4. Zijn er na onze vragen uit 2019 aanpassingen gedaan als het gaat om bodembeleid, bodemanalyses en eventuele investeringen in relatie tot aanplant van groen in algemene zin? Graag een toelichting.
 5. Wat zal de gehele aanpassing van de huidige situatie gaan kosten (verwijderen, grondaanpassingen, herplant, arbeid)?
 6. Wanneer gaat u uw belofte gestand doen en de eerder omgezaagde bomen vervangen door aanplant van nieuwe?
 7. Bent u bereid bij de (her)ontwikkelingen van woonwijken voorafgaande aan de aanleg, nog meer en beter te investeren in bodemanalyses, grondaanpassingen en toekomstbestendige investeringen in openbaar groen? Dit om situaties als beschreven zo veel mogelijk te voorkomen?


Namens de fractie van Lokaal Belang,

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 8 november 2021


Links:
1 https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/natuur-en-milieu/765143/bomen-en-planten-in-eilandenoost-groeien-niet-goed-en-worden-v/HV4ZcLAThSFokzMxwxb4WscyC48EHMRiltcL9ZHRFXCOOethZIqrRBO5zyycwULG8DVhsZVSpm7WHPDfeXa9YUHNbccYgBMFIwgTkPQdOwrVtSo7h4yal-dlPlfniob
2 https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1b962491-8a6a-4f58-abf0-862d7130081e op 3.04.44

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest lijsttrekker

03-11-2021


Lokaal Belang is trots en blij te kunnen melden dat haar huidige fractievoorzitter, Mijntje Pluimers, unaniem door de leden is gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Lokaal Belang ziet in Mijntje Pluimers de ideale kandidaat om niet alleen opnieuw de partij aan te voeren, maar acht haar tevens in staat om samen met het Lokaal Belang-team een grote verkiezingsoverwinning te gaan behalen. Dat heeft zij in 2018 bewezen door met een historische overwinning vanuit het niets maar liefst 4 zetels te bemachtigen. Mijntje Pluimers heeft de afgelopen jaren aangetoond zeer betrokken te zijn bij de samenleving, haar inwoners en de ondernemers. Vol energie heeft zij invulling gegeven aan de kernwaarden van Lokaal Belang: ‘betrokkenheid, kwaliteit en kansen’ voor iedere inwoner van deze gemeente.

Lokaal Belang hecht veel waarde aan het serieus nemen van inwoners én draagvlak bij inwoners en het zijn van een betrouwbare en transparante overheid. Lokaal Belang heeft onder aanvoering van Mijntje Pluimers op diverse dossiers (bijv. het Pastoriebos, fusie Schepenzeel en plaatsing mega-windmolens) aangetoond de wensen en zorgen van inwoners zeer serieus te nemen en zich inhoudelijk sterk erin te verdiepen. Dit is een van de redenen dat het invoeren van een ‘lokaal referendum’ een prominente plek zal krijgen in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Verder vindt Lokaal Belang het belangrijk dat de regels en afspraken die er zijn om de samenleving en haar inwoners te beschermen, gerespecteerd worden. Lokaal Belang heeft, met Mijntje Pluimers als lijsttrekker, het volste vertrouwen dat al deze uitgangspunten en de gevoerde koers worden voortgezet.

Mijntje Pluimers: “Ik ben ontzettend blij en trots dat ik wederom lijsttrekker mag zijn voor Lokaal Belang. Ik heb er veel zin in om er met het hele team een geweldige campagne van te maken en een grote overwinning te gaan behalen bij de verkiezingen. Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde unanieme vertrouwen van de leden. Waar wij eens met een klein aantal mensen begonnen zijn, is ons team de afgelopen jaren uitgegroeid tot een prachtige partij waar we allemaal trots op kunnen zijn.“

Barneveld, 3 november 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake reparatie wegdek A1 bij Terschuur

26-10-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de afhandeling van problemen met wegdek A1 ter hoogte van Terschuur.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van berichten in de media over geluidshinder en trillingen, veroorzaakt door beschadiging van het wegdek van de A1 (Barneveldse Krant1 en Omroep Gelderland2 ).
Enkele inwoners aan de Hoevelakenseweg in Terschuur hebben sinds februari 2021 meermaals zelf contact gezocht met Rijkswaterstaat (tientallen telefoontjes) om de klachten te melden met daarbij het dringende verzoek de problemen met spoed te verhelpen. Afgelopen week zijn ze een petitie gestart, waar inmiddels volop op wordt ingetekend. De klachten blijken duidelijk breder te leven, zo werd ons bevestigd bij navraag. De bewoners hebben daarnaast ook de Nationale Ombudsman op de hoogte gebracht, die inmiddels een onafhankelijk jurist heeft ingeschakeld. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich gehoord voelen bij aangekaarte problemen, dat ze zich gesteund weten door de gemeente en dat er actie, ook door de gemeente, ondernomen wordt om de situatie te verbeteren.

Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Was het college al eerder, dus voor de recente berichtgeving in de media, op de hoogte van de door bewoners van Terschuur ervaren geluidshinder en trillingsoverlast als gevolg van beschadigingen van het wegdek op de A1?
 2. a. Heeft u zich reeds ingespannen om dit probleem aan te kaarten bij Rijkswaterstaat? Na eventuele melding door bewoners bij de gemeente en/ of na berichtgeving in de media?
  b. Bent u bereid deze groep inwoners uit Terschuur te ondersteunen door u in te zetten bij Rijkswaterstaat?
 3. De betreffende inwoners geven aan al geruime tijd, sinds februari, last te hebben van deze overlast. Onduidelijk is wanneer de problemen verholpen gaan worden. Harde garanties kunnen niet worden gegeven door RWS.
  a. Bent u het met ons eens dat de tip om dan maar oordoppen in te doen slechts symptoombestrijding is en zeker niet gezien kan worden als een oplossing voor langere duur?
  b. Vindt u het acceptabel als reparatie, dus daarmee de overlast, nog wel een jaar op zich zou kunnen laten wachten, zoals kennelijk in een telefoongesprek gesuggereerd is richting een van de inwoners? Dat zou betekenen dat er bijna 2 jaar sprake is van ernstige overlast.
  c. Bent u bereid Rijkswaterstaat te manen tot spoed om het wegdek daadwerkelijk te repareren?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 25 oktober 2021

¹ 
We worden elke ochtend uit bed getrild’ | Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

² Omwonenden zijn overlast door beschadigde snelweg spuugzat: 'Je wil gewoon rust' - Omroep Gelderland (gld.nl)

Zie ook artikel in de Barneveldse Krant 26-10-2021: Nationale Ombudsman gaat zich bemoeien met snelweglawaai Terschuur

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake vaccinatiebus Kootwijkerbroek

25-10-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit om de GGD vaccinatiebus zaterdag 23 oktober niet in Kootwijkerbroek te zetten.

Lokaal Belang heeft met verbazing kennis genomen van het artikel van de Barneveldse Krant en het hierop volgende persbericht van de gemeente. Eerder was er door een groep jongeren verzocht de vaccinatiebus op een zaterdag in Kootwijkerbroek te plaatsen. Een mooi initiatief omdat er werd aangegeven dat het vermoeden bestond dat -met name- jongeren uit Kootwijkerbroek de drempel van de bus in Barneveld hoog vonden. Enerzijds vanwege de fysieke afstand en anderzijds vanwege de (werk)dag waarop de bus in Barneveld staat. Wij zijn geen voorstander van enige vorm van vaccinatiedwang maar: het tegenovergestelde, het afzeggen van een reeds geplande standplaats voor de vaccinatiebus gaat ons te ver. Daarom de volgende vragen:
 

 1. Is het college met ons van mening dat zij zich maximaal moet inspannen om gelegenheid te bieden aan inwoners zich vrijwillig te laten vaccineren teneinde de vaccinatiegraad in de gemeente te verhogen?
 2. Is het college met ons van mening dat het goed is initiatieven op dit gebied te ondersteunen, zeker als het op verzoek van inwoners zélf is en in een kern waarvan de vaccinatiegraad vermoedelijk relatief laag is?
 3. Hoe heeft de gemeente de belangen afgewogen van de groep jongeren die verzochten om de vaccinatiebus en zij die kennelijk aangaven “dat er geen draagvlak was voor de bus”? Temeer daar er op geen enkele wijze sprake kan zijn van dwang, hinder, overlast, geur, lawaai of wat dies meer zij.
 4. Kan het college concreet uitleggen wat ‘draagvlak voor een vaccinatiebus’ überhaupt betekent?
 5. Op basis van wat voor een type signalen (inhoud én vorm) hebben de gemeente en de GGD besloten de vaccinatiebus niet in Kootwijkerbroek te laten komen? Wij zien hierbij graag een concreet antwoord .
 6. Citaat BK: “Vrijdagochtend besloten gemeente en GGD in overleg toch af te zien van het bezoek aan Kootwijkerbroek. ,,Aanleiding is dat de komst van de bus vanuit verschillende kanten in het dorp op weerstand moet rekenen”.
  a. Waar zou deze weerstand uit gaan bestaan?
  b. Was de vorm, de inhoud en de frequentie van deze weerstand zodanig ernstig dat dit het besluit rechtvaardigt? Graag een toelichting.
 7. Is het college met ons van mening dat wij moeten werken aan vertrouwen onder jongeren in het politieke systeem? Zo ja, hoe moeten wij deze maatregel uitleggen aan hen?
 8. Mochten mensen in Barneveld inspiratie halen uit dit voorbeeld en het draagvlak voor de vaccinatiebus aan de Kapteijnstraat in twijfel trekken neemt het college dan in overweging ook deze standplaats te schrappen? Zo nee, waarom dan wel in Kootwijkerbroek?
 9. Bent u bereid alsnog een of meerdere zaterdagen de vaccinatiebus in Kootwijkerbroek te stationeren?


Wij verzoeken u deze vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden waarvoor alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 22 oktober 2021

 

Zie ook artikel in de Barneveldse Krant 25-10-2021: Politieke verbazing over annuleren Kootwijkerbroekse prikbus

Lees verder

Schriftelijke vragen LB energiearmoede

08-10-2021

Barneveld, 8 oktober 2021

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande energiearmoede.
Noot van redactie: 18 november werden de antwoorden op deze vragen toegestuurd. De Barneveldse krant schreef er een verslag over. Zie onder.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de enorme stijgingen die te verwachten zijn daar waar het gaat om onze energierekening. Onlangs is berekend dat in Nederland zo’n 550.000 huishoudens leven in zogenaamde energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. De verwachting is tevens dat deze groep in aantal zal toenemen indien er een strenge winter komt en dat veel mensen niet meer in staat zullen zijn de hoge energierekening te betalen. Om beter zicht te krijgen op energiearmoede moet er niet alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening gekeken worden, maar is het ook belangrijk om slecht geïsoleerde woningen versneld te verduurzamen. Het probleem is echter dat de mensen die het betreft meestal niet de middelen hebben om dit te organiseren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat voor deze doelgroep de verduurzaming versneld wordt ingezet, zodat het verbruik van energie afneemt en de rekening substantieel daalt. In onze ogen is dit de meest effectieve manier van armoedebestrijding voor de nabije toekomst.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft het college zicht op de omvang van deze problematiek in de gemeente Barneveld en wordt daar momenteel onderzoek naar gedaan?
 2. Indien dit het geval is, kan het college deze informatie op korte termijn met de raad delen?
 3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat het versneld mogelijk maken van minder energieverbruik een zeer effectieve manier is om de energiearmoede nu en in de toekomst te voorkomen en te bestrijden?
 4. Ziet het college kans om de woningen van deze doelgroep versneld te laten verduurzamen en is het college in staat om op korte termijn hiertoe maatregelen te ontwikkelen en deze maatregelen in te voeren als onderdeel van het Barneveldse armoedebeleid?
 5. Zijn er naast het verduurzamen van woningen ook andere regelingen aanwezig voor deze specifieke doelgroep indien inwoners de energierekening niet meer kunnen betalen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Artikel Barneveldse krant 19 november 2021 klik hier
 

Lees verder

Bijdrage Uitgangspuntennotitie accommodatiebeleid sport en cultuur

07-10-2021

Voorzitter, dankuwel

Veel van onze inwoners, van jong tot oud, beleven dagelijks plezier aan het culturele en sportieve aanbod in onze gemeente. Vaak in mooie eigentijdse voorzieningen en soms in wat verouderde of te kleine accommodaties. De gemeente Barneveld ondersteunt al jarenlang diverse cultuur- en sportinstellingen. Lokaal Belang vindt dit een goede zaak en wil ook graag dat dit zo blijft. We vinden het daarbij belangrijk dat het geld dat aan sport en cultuur besteed wordt, eerlijk en efficiënt wordt ingezet.

Voor ons ligt de uitgangspuntennotitie. Wij realiseren ons goed dat het hier gaat om conceptuitgangspunten. Uitgangspunten die zullen worden voorgelegd aan de verenigingen en organisaties. Het college gaat hiermee, zoals ze zelf zeggen, de boer op. Ook wij willen heel graag eerst de verenigingen horen over deze uitgangspunten. Wat betekent dit voor hen? Levert dit knelpunten op die we mogelijk over het hoofd zien? Met de kennis en meningen die opgehaald worden, kunnen we pas goed beoordelen of de uitgangspunten werkbaar en wenselijk zijn en hoe dit allemaal kan gaan uitpakken voor de accommodatiewensen die er nu liggen of die zich mogelijk in de toekomst kunnen aandienen. We zullen namelijk ook rekening moeten houden met de groei vd gemeente en bijv. de vergrijzing vd samenleving.
Deze participatieronde vinden wij dan ook van groot belang voor onze uiteindelijke afweging. Daarom komen wij vandaag niet met wijzigingsvoorstellen.

Wel hebben we meegetekend met het amendement van de CU.
De doelgroep ouderen wordt namelijk gemist in de notitie en dat heeft de heer Wiesenekker goed opgemerkt. Eigenlijk best vreemd, omdat in het beleidsstuk ‘Mensen Voorop’ ¹, de 55-ers uitdrukkelijk genoemd worden.

Voorzitter, wij staan als Lokaal Belang in principe voor kansen voor alle verenigingen, van de grotere clubs tot de kleinere verenigingen of evt. clusters van allerlei clubjes. Wij begrijpen tegelijkertijd ook dat niet alles kan en niet alles tegelijk kan, dat prioritering nodig is. Het is belangrijk dat er duidelijke kaders komen om verder te kunnen. Maar om die duidelijkheid maken wij ons enigszins zorgen vz, want: Hoe vindt de totaal afweging plaats? Welk uitgangspunt weegt zwaarder, is doorslaggevend? Uitgangspunt 5.2? Fysieke sporten zijn toch niet de enige sporten die een accommodatie waard zijn?
Wij denken dat een schematisch overzicht helpend kan zijn. Daarom dienen wij een motie in: We denken dat het goed is als er een duidelijk overzicht komt:

 • daarmee wordt zichtbaar dat alle uitgangspunten meetellen
 • het zorgt voor de gewenste transparantie over de afweging,
 • schept helderheid naar de verenigingen toe over hun kansen
 • en voorkomt hopelijk eindeloze discussies

De praktische uitwerking wil ik zoveel mogelijk aan het college zelf overlaten. Zelf dacht ik hierbij aan een schema met plusjes en minnetjes, dat is zo een idee.

Dan nog een belangrijk punt VZ. Hoe gaan we financieel met accommodatiebeleid om?
Er ligt helaas nog niks concreets, er is nog geen definitief plan voor de a.s. begroting. Het wachten is op de definitieve kaders. Ondertussen is het potje met 615.000 euro terug naar 0.
Voorzitter, wij vragen het college om een toezegging dat er ruim voor de kadernota beleid is. Zodat er in ieder geval volgend jaar rekening mee kan worden gehouden in de begroting.

Tot slot wil ik kort ingaan op de situatie rond BDSV
Ik heb de motie uit 2017 er nog eens bijgepakt. De raad was toen van mening dat (quote) “De gemeente zorg moet dragen voor structurele en representatieve huisvesting van denksportverenigingen”.  Iedereen heeft ja gezegd op een onderzoek naar mogelijke realisering van een denksportcentrum. De gemeente en de raad heeft daarmee een bepaalde verwachting gecreëerd, daar kan niemand omheen. Naar onze mening kan het dan ook niet de bedoeling zijn dat door nieuwe uitgangspunten er een definitieve streep zou gaan door de kansen op een Denksportcentrum.
Wij verwachten in ieder geval van het college dat het vraagstuk rond de structurele huisvesting van BDSV nu echt opgelost gaat worden. De participatieronde is een goed moment om weer eens met elkaar in gesprek te gaan.

Tot zover voorzitter. dankuwel.

Marleen Blankenburgh
Raadslid Lokaal Belang
6 oktober 2021

¹ Citaat uit Beleidsplan Sociaal Domein 'Mensen Voorop': 
“Ons doel is dat alle inwoners van de gemeente Barneveld op een verantwoorde manier aan enige vorm van bewegen en sport deelnemen. Wij richten ons hierbij primair op drie specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren, mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en 55-plussers”

Lees verder

Verdrietig en terneergeslagen; meerderheid raad stemt voor sloop cultuur/natuur-historisch hart Voorthuizen; Het Pastoriebos

06-10-2021

Pastoriebos 6 oktober 2021

1e termijn
Voorzitter, dank u wel.
Veel in het leven is een kéuze; een vrije keuze. Wij als raad maken die keuze voor de samenleving, voor alle dorpen en alle mensen. Welke keuzes maken wij? Wat gaan wij daadwérkelijk doen met de maatschappelijke opdracht die wij hebben om zorgvuldig met onze omgeving en de aarde om te gaan en deze te beschermen? Want wat zijn mooie woorden waard als wij er in de dagelijkse praktijk niet naar handelen?
Twee aspecten voorzitter:

Ten eerste
...willen wij de partijen met klem oproepen dit BP af te stemmen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit plan überhaupt voorligt. Doe dit Voorthuizen niet aan.

a.     Voorbij gaan aan regels en uitgangspunten
-Het gaat in tegen de geldende regels om onze openbare ruimte in te richten: “Realisatie van 25 appartementen en een pastorie is niet toegestaan.” (toelichting blz. 6/7) Omdat het niet uitkomt, wordt ontheffing of wijziging aangevraagd. Waar is het respect voor die beschermingsregels op natuur en cultuur te beschermen?
-Het is heel bijzonder dat het college niet inhoudelijk ingaat op verzoek van de Erfgoedverenigingen tot aanwijzing van een monument op het hele gebied. Dat is buiten de belofte van het college (21-9-2011> zie onder voor toelichting). Waarom die keuze?

b.     Gebrek aan visie op de inrichting van de omgeving
Als tegenwerping op al die bezwaren van inwoners dat het niet in lijn is met het groenstructuurplan, de dorpsvisie of centrumvisie VHZ, brengt het college vooral in “dat het Pastoriebos er niet in staat”. Voorzitter, dat iets niet zou staan betekent nog niet dat je voorbij moet gaan aan de huidige indringende wens van inwoners en vele anderen? Waar is uw visie over hoe VHZ eruit moet zien? Overigens staat het Pastoriebos keurig ingetekend in de bestaande en gewenste GroenSTP en zijn er genoeg verwijzingen naar dit bos.
Zoals (blz. 117): “Het behouden en versterken van groene randen zorgen voor een blijvende kwaliteit van deze relatief grote kern (Voorthuizen).” en: -“De belangrijkste straten voor de groenstructuur aan de noordzijde van de wijk zijn Pieter de Hooghstraat, Gerard Doustraat en het groen in de Jan Steenstraat.” (blz. 116)

c.      Gebrek aan draagvlak
Het gebrek aan draagvlak is evident. Wat blijft staan is dat als dit plan in een open weiland zou komen, het niet zo gevoelig zou liggen. Er wordt wéér allerlei groen opgeofferd op een dergelijke historische locatie. Wat is uw keuze: Of groen opofferen, wat niet terug te draaien is of inzetten op andere locaties, want die zijn er genoeg? En welke keuze gaan we nu en in de toekomst maken? Zoekt de raad telkens de confrontatie met de inwoners of zetten we sterk in op behoud van groen?

d.     Inpasbaarheid in de omgeving
Natuurlijk erkent Lokaal Belang de woningbehoefte. Maar is daarmee alles gerechtvaardigd omdat het nodig zou zijn? Als dat zo is, staat hiermee dan de weg vrij voor alle aanvragen, ongeacht of er bomen voor gekapt moeten worden, monumenten voor gesloopt etc.? Wat hier ter discussie staat is de inpasbaarheid van dit plan en de wenselijkheid daarvan. Wij en velen met ons vinden dit plan op deze plek heilloos. Kan het ook anders?

e.     Beloften niet nakomen
In het Trefpunt, op dat podium, lieten alle partijen als reactie op de Dorpsvisie, in koor, weten VHZ snel te willen vergroenen. Mooi woorden richting de kiezers in de diverse VK-programma’s. Waarom dan dit voorstel? Dit is het groene en cult.- historische hart van VHZ. VHZ snakt naar groen, snakt naar de uitvoer van die beloften en bescherming voor dat wat van waarde is. Lokaal Belang staat voor haar beloften en wil dat wat van waarde is beschermen.

Ten tweede
...is er teveel onzekerheid over het totale gebied, want er is geen groenherstelplan en geen budget. Wij zijn als raad kaderstellend. Lokaal Belang vindt het echter in deze situatie gerechtvaardigd om meer op detailniveau voorstellen te doen. Zes voorstellen die als doel hebben een gebaar te maken naar Voorthuizen en de pijn over en de schade van het verlies van groen te beperken.

 1. Motie Onderzoek cultuurhistorie en groenherstelplan
  Onzekerheid is er naast het ontbreken van een groenherstelplan, ook over de gang naar de rechter van de Erfgoedverenigingen. Deze ontwikkelingen en vraagstukken vragen o.i. om afwachten, afwegen en afhandelen. Dit plan is eigenlijk niet klaar. Door de gedachtewisselingen in de commissie werd ons duidelijk dat we dit vandaag besluitvormend zouden gaan behandelen. Maar nu ook definitief de gang naar de rechter wordt gemaakt, los van de lopende rechtzaak en de gang naar de Raad van State, vinden wij dat we deze motie als zodanig willen indienen.
   
 2. Amendement Bestemming groen-verkeer
  Het voorstel neemt een voorschot op een eventueel (tweerichtingen)fietspad. Maar zover is het nog lang niet. Dus Lokaal Belang wil de bestemming van de strook nu laten zoals die is, namelijk groen.
   
 3.  Motie Platanen
  Het BP en de Platanen staan los van elkaar. Maar, gezien de impact van het BP en de hoeveelheid groen die verdwijnen gaat willen wij júist nú al een uitspraak van de raad over behoud van deze Platanen. Zeker gezien het voorschot vanuit het college zélf op een tweerichtingenfietspad.
   
 4.  Motie Groen
  Het begrip groen kan heel divers worden uitgelegd en uitgevoerd. Het is in deze specifieke casus belangrijk om heldere kaders mee te geven over het begrip groen. Hoogwaardig en robuust groen dus.
   
 5. Motie Bestaande haag
  Wij willen voorkomen dat de heg gekapt wordt als het (nog) niet noodzakelijk is. Wellicht kan de haag blijven staan, dan is het zowel kostentechnisch als ook qua aanzicht zonde om het op voorhand weg te halen.
   
 6.  Amendement Nieuwe Haag
  De voorgestelde nieuwe haag kan mooier: wintergroen. En beter: afscherming en biodiversiteit. Vogels en insecten vliegen er wel bij. Het gaat er dus om als de bestaande haag echt weg moet, er een groénere keuze voor herplant wordt gemaakt.

Lokaal Belang staat voor haar zaak: Bescherm het bestaande groen en investeer in nieuw groen. Dat is onze maatschappelijk opdracht, dat is ons morele plicht: om op te komen voor dat wat van waarde is. Wij nodigen de partijen uit om betere en groenere keuzes te maken en de schade in VHZ te beperken dan wel te voorkomen.

Dank u wel voorzitter.
 

2e termijn
Dit bestemmingsplan doet Lokaal Belang om 2 redenen veel verdriet;

 1. Voorthuizen zit met het gapende gat, want zekerheid over een plan en het budget voor herinrichting is er niet. Alle partijen laten dit gebeuren. Onbegrijpelijk. Sterker nog: de gemeente mag het gaan opknappen en betalen, de rekening krijgen wij nog gepresenteerd.
 2.  Alle coalitiepartijen willen koste wat het kost het groene hart verstenen met dit heilloze plan. Wat zijn de beloften aan hun kiezers nog waard?

Voorzitter, ik had hier een heel verhaal staan over deze beloften aan de kiezer, verkiezingsavonden, mooie woorden, filmpjes. Maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in; laat maar. De strijd is gestreden, wij hebben ons uiterste best gedaan om de schade te beperken. Vorig jaar in de zomer nog met de fractie een wandeling gemaakt en het was er prachtig. Deze strijd hebben wij helaas niet gewonnen. Wij zijn verdrietig en terneergeslagen, dat merkt u. Wij zijn blij met enkele toezeggingen. Maar dat maakt ons verdriet om het verdwijnen van een groot gedeelte van het Pastoriebos en de historische, monumentale tuin er niet minder op.
Wij  zullen hier op terugkomen bij verkiezingsavonden in Voorthuizen in 2022, volgend jaar.

Dank u voorzitter.

 

Mijntje Pluimers

Fractievoorzitter, raadslid

 

Toelichting:
Onderzoek cultuurhistorie-Monumenten
Raad 21-9-2011 blz. 49:
Raad: “Wij vroegen ons af of dat aanwijsbeleid an sich nog wel overeind blijft, mochten er particuliere initiatieven zijn?”
College: “Over uw vraag over particuliere initiatieven: die mogen nog altijd worden ingediend alleen is de verwachting dat dit niet zoveel zal gebeuren omdat wij een redelijke complete inventarisatie hebben gedaan. De monumentencommissie zal worden ingeschakeld wanneer er een initiatief vanuit de markt zelf komt.”

> Hier worden twee toezeggingen/beloften door het college gedaan dat particuliere initiatieven mogen worden blijven ingediend en mocht er inderdaad een particuliere aanvraag gedaan worden, het college de monumentencommissie inschakelt voor advies. Dat is niet gebeurd.

Uitspraak bezwarencommissie 14-9-2021:
De bezwarencie stelt op blz. 6 van hun betoog dat het college de MC niet hoefde in te schakelen als het college zelf geen aanwijzing wenste te doen.
Maar dat is niet het punt:
Het gaat erom dat een particulier een aanvraag doet. Op basis van de uitspraak van het college in 2011 had het college hoe dan ook de MC in moeten schakelen, los of zij zelf wilde aanwijzen of niet.
“Over het voornemen tot aanwijzing vraagt uw college ingevolge artikel 6, lid 1, van de verordening advies aan een gemeentelijke adviescommissie. Aangezien uw college niet voornemens is om het kerkelijk complex aan te wijzen als monument en in dat kader dus ook geen voornemen bekend heeft gemaakt, bestaat er naar het oordeel van de commissie geen grondslag of aanleiding om een dergelijk advies in te winnen.

>De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college:
We gaan inhoudelijk niet behandelen. Er blijft discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel

28-09-2021


Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel
Lokaal Belang was van plan er en gezellige en ontspannen kennismaking van te maken vanavond, 28 september 2021.
Een avond waarbij informele ontmoeting en kennismaking tussen vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Barneveld en Scherpenzeel centraal stond. Helaas hebben wij vandaag moeten besluiten niet te gaan. In onderstaand persbericht de redenen daarvoor.
Lokaal Belang is een voorstander van ontmoeting, informeel en formeel overleg. Een goede basis daarvoor is van belang.

Persbericht
De fractie van Lokaal Belang trekt zich terug van de informele bijeenkomst op 28 september a.s. waarbij vertegenwoordigers van de Barneveldse en Scherpenzeelse gemeenteraden informeel kennis met elkaar konden maken. De ingezonden brief van de heer Scheijgrond  in de Barneveldse Krant is daar de directe reden voor.

De heer Scheijgrond, als organisator, kiest er onder andere voor om, zonder overleg met het Presidium, een brief te sturen met daarin impliciet en expliciet kritiek op de keuzes van de twee partijen, GBS en SGP uit Scherpenzeel.

Hij wekt tevens de suggestie dat hij namens alle andere partijen spreekt; “Daarom is het belangrijk dat er nu eindelijk een kennismaking komt tussen Scherpenzeelse en Barneveldse raadsleden. Hiervoor is breed draagvlak. Alle Barneveldse en drie Scherpenzeelse partijen hechten hieraan” en hoe zaken in het verleden gegaan zouden zijn.

De afspraak was er een ontspannen en gezellig samenzijn van te maken, dus zeker geen politieke insteek. Maar blijkens de brief van de heer Scheijgrond heeft hij toch een iets andere agenda. Hij kiest ervoor om direct kritiek te uiten op de te respecteren keuzes van twee partijen.
Zij vertegenwoordigen de meerderheid van de samenleving van Scherpenzeel. Als het doel van de bijeenkomst daadwerkelijk ‘begrip, ontmoeting en verbinding’ is, is een dergelijke brief hoogst opmerkelijk.

Lokaal Belang wenst niet mee te doen aan dergelijke politieke spelletjes en zal daarom niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 28 september a.s.

Einde persbericht

Lees verder

Schriftelijke vragen LB sluiting huisartsenpost

28-09-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het definitief gesloten blijven van de huisartsenpost (HAP) in het Hulpverleningscentrum in Barneveld.

Lokaal Belang heeft met schrik en verbazing kennisgenomen van dit bericht. Goede medische zorg, vooral in urgente situaties, is van groot belang. Ook dient deze zorg gemakkelijk en snel bereikbaar te zijn. Het was Lokaal Belang al een doorn in het oog dat de HAP in het goed bereikbare hulpverleningscentrum (HVC) in Barneveld, zo weinig open was.
Lokaal Belang heeft altijd de wens uitgedragen dat er alles op alles gezet moet worden om de HAP alle werkdagen van de week, buiten kantooruren en op zaterdag en zondag ook in de avonden, open te laten zijn. Daarbij hoort ook dat er in de gemeente Barneveld een apotheek is waar buiten kantooruren en op zaterdag en zondag de benodigde medicijnen direct kunnen worden opgehaald.

Nu blijkt er niet een verbetering, maar juist een blijvende verslechtering te ontstaan, met als hoofdreden: ‘capaciteitsproblemen’. Inwoners in onze gemeente moeten nu blijvend voor spoedzorg buiten kantoortijden naar de HAP Eemland (digitaal) of HAP Amersfoort naast het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het college geeft aan de situatie te betreuren maar ook begrip voor de argumenten te hebben. Lokaal Belang betreurt de situatie ook, maar heeft minder begrip voor de argumenten.
Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat goede zorg, ook in urgente situaties en buiten kantoortijden, voor iedereen goed en snel bereikbaar moet zijn? Dus ook voor ouderen, mensen zonder eigen vervoer, mensen in het buitengebied etc.
 2. Is het college het met ons eens dat ‘capaciteitsproblemen’ een organisatieprobleem is en niet een argument op medische en dienstbare gronden?
 3. Is het college het met ons eens dat een nabij gelegen apotheek belangrijk is? Tenslotte, de reden om buiten kantooruren een huisartsenpost te moeten bezoeken is vaak ook dat er meteen actie, inzet en dus ook medicijnen nodig zijn.
 4. Is het college ervan op de hoogte dat de apotheken in Barneveld het nu ook al niet meer nodig vinden om op zaterdag open te zijn en verwijzen naar afhaalautomaten? https://www2.serviceapotheek.nl/nieuwemarkt/blog/zaterdagsluiting
 5. Is het college op de hoogte van het feit dat als je een recept hebt en vanwege drukte denkt, ‘Ik haal het zaterdag wel even op’, je dan dus een probleem hebt? Je moet je vooraf hebben aangemeld. En, ook niet alle type medicijnen kunnen in een dergelijk afhaalautomaat, bijvoorbeeld medicijnen die koel bewaard moeten worden. Is het college het met ons eens dat dit problemen voor onze inwoners kan veroorzaken?
 6. Is het college het met ons eens dat het direct kunnen ontvangen van al de benodigde medicijnen (ook bv gekoelde), zeker op onverwachte en dus onrustige en wellicht ook angstige momenten, belangrijk is dat medicijnen persoonlijk kunnen worden afgehaald en dat er persoonlijk contact mogelijk is?
 7. Is het college het met ons eens dat het argument van de apotheek om op zaterdag te sluiten ‘omdat het niet nodig is’ niet gelegen ligt in het feit dat inwoners buiten kantooruren geen medicijnen nodig hebben maar omdat de HAP niet open is?
 8. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de apotheken of zij, indien de HAP in Barneveld behouden blijft, zij ook hun apotheek weer op zaterdag willen openen?
 9. De huisartsen en zorgverzekeraars geven aan “dat de patiëntveiligheid en toegankelijkheid geborgd is”. Is het college het met ons eens dat het moeten bezoeken van een huisartsenpost, dat doe je niet voor de lol, voor velen zo niet makkelijk toegankelijk is aangezien zij daarvoor naar Amersfoort moeten? Zie ook vraag 1.
 10. Is het college er van op de hoogte dat door de coronacrisis inwoners juist veel terughoudender zijn geworden met hun medische hulpvragen (vanwege angst om corona op te lopen)?
 11. Is het college het met ons eens dat de coronacrisis geen argument zou mogen zijn om te stellen dat er weinig patiënten zijn en dat dus de HAP in Barneveld daardoor wel dicht zou kunnen?
 12. Bent u het met ons eens dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben voor goede zorg nabij, ook voor een huisartsenpost?
 13. Er wordt gesteld dat de digitale huisartsenpost ‘uitstekend werkt’. Voor wat betreft digitaal vaardige mensen die tevens de beschikking hebben over een pc met een stabiel en sterk intern, kunnen wij dat enigszins volgen. Helaas is niet iedereen digitaal vaardig (genoeg), heeft niet iedereen een pc, heeft niet iedereen stabiel en sterk internet (denk aan de glasvezel-discussie) en is het voor sommige mensen om diverse redenen moeilijk om via een computer ‘te praten’. Bent u het met ons eens dat een digitale huisartsenpost geen vervanging mag zijn van een gewone fysieke huisartsenpost?
 14. Is het college met ons eens dat met de forse groei van onze gemeente een huisartsenpost binnen de gemeentegrens, eigenlijk onontbeerlijk is?
 15. Bent u met Lokaal Belang van mening dat de fysieke huisartsenpost in het HVC behouden moet blijven?
 16. Bent u bereid zich tot het uiterste in te spannen huisartsen en zorgverzekeraars ertoe te bewegen de huisartsenpost alsnog te heropenen?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Raadslid, fractievoorzitter

foto: Wouter van Dijk, Barneveldse Krant

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verduurzaming woningen Woningstichting

22-09-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de renovatie van woningen in Voorthuizen.

Naar aanleiding van het project 2021W2265, het renoveren van 127 woningen in de wijk de Wheem in Voorthuizen, is ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen benaderd door bezorgde bewoners. Het project betreft woningen van de Woningstichting Barneveld (hierna WSB te noemen). Men wil de huizen verduurzamen door het vervangen van kozijnen, deuren, daken en door isolatie van de vloer. Nu betreft het een wijk waarin de afgelopen jaren door dezelfde WSB huizen zijn verkocht aan particulieren. Veelal betreft dit de hoekwoningen in rijtjes. De middenwoningen zijn nog van WSB en zij zijn voornemens deze te renoveren. De eigenaren van deze hoekwoningen hebben een brief ¹ ontvangen met daarin de vraag om men mee wil werken aan deze renovatie en daarin is een bedrag van ca. 18.000 Euro per woning benoemd, enkel voor het vernieuwen van het dak. Men diende tevens op een hele korte termijn ¹ en in de vakantieperiode te reageren of men mee wilde doen of niet. Doet men niet aan het project mee dan leidt dit tot een verschil in dakhoogte tussen de middenwoningen en de hoekwoningen van ca. 30cm, tevens zal de dakgoot verschillen. Het aanzicht van de rij huizen zal dan ook danig veranderen.
Lokaal Belang is warm voorstander van het verbeteren van huizen in het kader van duurzaamheid. Maar daarbij is het wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van inwoners, dat inwoners de tijd krijgen hier over na te denken en zichzelf te laten informeren en dat maatregelen geen overlast veroorzaken.

Op basis hiervan stellen wij de volgende vragen:

 1. Acht het college het wenselijk dat WSB een deel van de huizen in een aaneengesloten rij laat aanpassen?
 2. Enerzijds esthetisch:
  a. Is dit getoetst aan de welstandseisen? Zo ja, wat is daaruit voortgekomen?
  b. Zo nee, acht u het verstandig de welstandscommissie hiernaar te laten kijken?
  c. Bent u bereid dit proces in gang te zetten?
 3. Anderzijds technisch:
  a. Wat zijn de directe gevolgen voor de technische staat van de niet gerenoveerde huizen?
  b. Kan dit op ook op langere termijn negatieve effecten hebben?
 4. a. Vindt het college het wenselijk dat in een tijd van een overspannen huizenmarkt, waar particulieren vaak al aan de top qua financiering zitten, deze particulieren met een onverwachte kostenpost van ca. 20K geconfronteerd worden, waarover men op een hele korte termijn moet beslissen?
  b. Dit veroorzaakt een gevoel van ‘onder druk staan’ zowel op inhoud en financieel. Dat vinden wij ook niet de bedoeling. Hoe kijkt u daar tegenaan?
 5. Is het college bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de bewoners mee te kunnen laten doen met de renovatie en via bijvoorbeeld gespreide betaling de kosten ‘een zachte landing te geven’? De investering geeft een toekomstige besparing, hieruit kan (deels) de verbouwing betaald worden.
 6. Is het college op de hoogte van de moeizame manier van communiceren¹ door de aannemer (met WSB als eindverantwoordelijke) richting eigenaren die bezorgd en onzeker zijn en ervaren geen duidelijke antwoorden op vragen krijgen? Hoe kijkt u hier tegenaan?
 7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met WSB teneinde een soepele communicatie en eventuele samenwerking tussen WSB (en wellicht de aannemer) en de bewoners te bewerkstelligen?
 8. Zou u daarbij ook eventuele toekomstige projecten van WSB in relatie tot een tijdige en goede communicatie en de punten onder vraag 1 t/m 4 onder de aandacht willen brengen?


In afwachting van uw antwoorden en met vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 21 september 2021
 

¹ De 1e brief dateert van 22 juni 2021. Hierin wordt voor het eerst gesproken over plannen, maar niet wat deze concreet voor de desbetreffende inwoners zouden inhouden en ook geen indicatie van de kosten. De 2e brief dateert van 28 juli 2021 met daarin wel meer informatie over de mogelijke aanpassingen en de kosten. Het verzoek was te reageren voor 25 augustus, anders kon er geen offerte meer gemaakt worden. Deze periode viel in de bouwvak en inwoners waren op vakantie. Daarna waren er voor hen nog maar enkele dagen om te reageren. Echter tot 23 augustus bleek er niemand bereikbaar bij de aannemer i.v.m. vakantie. Beide brieven waren afkomstig van de aannemer, namens de Woningstichting. Van de Woningstichting zelf hebben inwoners niks vernomen.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen winddossier

08-09-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in het winddossier.

Zoals bekend is Lokaal Belang groot voorstander van het behoud van ons mooie landschap en het beschermen van natuur. Daarnaast heeft de overheid een zorgplicht jegens haar inwoners. Lokaal Belang komt daarom graag op voor het welzijn en de gezondheid van inwoners. Het standpunt van Lokaal Belang over windmolens is genoegzaam bekend. Besturen is geen sinecure en daarbij horen afwegingen: Schuiven wij gecompliceerde gesprekken en debatten ver(der) voor ons uit, of kiezen wij ervoor om zo vlot mogelijk, transparant en met een open houding een onderwerp tegemoet te treden? Willen wij een overheid zijn die op tijd bijschakelt, nieuwe kennis en feiten direct bespreekt, afweegt en handelt naar bevinden? Waar zijn onze inwoners en de samenleving als geheel bij gebaat en in welke situatie?

Op 18 mei jl. vond de commissie samenleving over de RES plaats.Twee actiecomités waren aanwezig en maakten duidelijk dat ze het die avond niet specifiek over windmolens zouden hebben aangezien het onderwerp de RES betrof. Maar met name omdat zij de raad inhoudelijke brieven over windmolens hadden gestuurd en deze graag in een commissievergadering op detailniveau wilden bespreken. Wij zagen inhoudelijk aanleiding om deze brieven te agenderen en hebben op 26 mei jl. daarom een verzoek bij de agendacommissie ingediend om deze twee brieven in een commissievergadering te bespreken. Dit met name vanwege nieuwe kennis en feiten welke dan zouden kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling van de concept-structuurvisie. Dit verzoek is helaas bij meerderheid in de agendacommissie verworpen. Op 7 juli dienden wij opnieuw een verzoek in de beide brieven te bespreken mede gezien recente en betekenisvolle ontwikkelingen, namelijk die van de uitspraak van de Raad van State (RvS) (1). Een overheid die bezig is zeer ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving mogelijk te maken, wil toch zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan om helderheid te scheppen? Des te meer om te voorkomen dat kostbare tijd, belastinggeld en energie verspild wordt?

Vorige week, 1 september, kwam daar een derde ontwikkeling bij, namelijk een brief van het Actiecomité Windmolens Nee uit Voorthuizen, over hun stelling dat er, in tegenstelling tot wat het college tot dan toe uitdroeg, wel degelijk concrete windmolen-initiatieven zouden zijn waar ook de gemeente kennis van had. Voor tenminste 1 initiatief geldt dat er inderdaad sprake van was. Wij zijn om diverse redenen geschrokken van deze brief. Gezien al deze ontwikkelingen besloten wij het al bestaande agenderingsverzoek uit te breiden met deze laatste brief inclusief een brief van de Staatsecretaris aangaande de uitspraak van de RvS. Helaas heeft de meerderheid van de agendacommissie deze week opnieuw ons verzoek afgewezen. Mogelijk dat het een en ander aan bod kan komen in de commissievergadering van december, maar dat is niet zeker.
Al met al zijn wij dan als raad 6 á 7 maanden verder in de tijd. De raad gaat over zijn eigen agenda, dat wel. Wij vinden het echter onbegrijpelijk dat een raad, terwijl er zóveel aanleiding is vanuit zowel inwoners als landelijk, de discussie voor zich uitschuift en zichzelf niet in de gelegenheid stelt open en transparant kwesties te bespreken en de aanpak en/of inhoud bij te stellen. Dit in het belang van diezelfde inwoners en de samenleving als geheel! Is dit dan hoe men een gemeente wil besturen? Is dit hoe wij met de samenleving willen omgaan?
Wij kunnen daarom niet anders en voelen ons genoodzaakt alsnog schriftelijke vragen te stellen.
 

Initiatieven en informatie

 1. Lokaal Belang heeft meerdere malen gevraagd naar de ontwikkelingen van (eventuele) windmoleninitiatieven; voor het laatst op 22 juni 2021 commissie bestuur (2) Was u als college, nu wel of niet bekend met windmoleninitiatieven?
 2. Zo ja, per wanneer bent u van de afzonderlijke initiatieven op de hoogte geraakt? Dus, wanneer en hoe hebben de potentiële initiatiefnemers zich precies bij de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) gemeld en/of blijk gegeven van hun ideeën?
 3. Zijn er gesprekken gevoerd door de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) met potentiële initiatiefnemers buiten de genoemde ‘windgesprekken’? Zo ja, wanneer? U schrijft namelijk dat er “momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers zijn”. Maar dat zegt natuurlijk niets over eerdere gesprekken.
 4. Graag ontvangen wij per potentieel initiatief een uitvoerig overzicht met in ieder geval doch niet uitsluitend: gespreksdata, aanwezigen gesprek, inhoud gesprek, eventuele afspraken/toezeggingen, bijbehorende stukken (agenda’s, notities, memo’s, notulen, verslagen, overzichten etc.), de communicatie tussen de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) en potentiële initiatiefnemers die buiten de gesprekken zelf valt (dus mail, app, voicemail, sms etc.) die betrekking hebben op potentiële windmoleninitiatieven in de gemeente Barneveld.
 5. Hoeveel ‘potentiële initiatiefnemers’ hebben zich afzonderlijk tijdens de windgesprekken gemeld?
 6. Welke gespreksverslagen van de windgesprekken behoren bij de door het college genoemde ‘gebleken animo’ van potentiële initiatiefnemers? Graag ontvangen wij deze niet-geanonimiseerd en voorzien van datum. Bent u daartoe bereid?
 7. Bent u van mening dat u de vraag van Lokaal Belang van 22 juni jl., óók naar de geest van de vraag, werkelijk volledig en correct heeft beantwoord? U weet ongetwijfeld erg goed wat Lokaal Belang precies bedoelde met de vraag. Wij ervaren het antwoord in ieder geval met terugwerkende kracht als minimaal ontwijkend. Wij wijzen u nadrukkelijk op uw plicht, het actief en volledig informeren van raadsleden, óók als zij daarom vragen.
 8. De locatie, die nu geschikt is bevonden voor de windturbines (concept-structuurvisie), is eerder aangewezen als dé plek waar de railterminal gepositioneerd zou moeten worden. Betekent de aanwijzing voor de windturbinelocatie dat het college hiermee het plan van een railterminal in Barneveld definitief ten grave gedragen heeft? Wij gaan er overigens vanuit dat u niet antwoordt dat het één het ander niet uitsluit, want technisch gezien is dit onmogelijk.
 9. Wat betekent dit voor de Stuurgroep Railterminal (o.l.v. Dhr. Eikelenboom)?
 10. Zijn zij geïnformeerd over de plannen voor de windturbinelocatie en zo ja, hoe reageerden zij hierop?
 11. Waarom is er door de gemeente tot op de dag van vandaag geïnvesteerd (ook financieel) in deze Stuurgroep Railterminal als het college, naar wij aannemen, al enige tijd andere plannen heeft met deze locatie, namelijk het plaatsen van windturbines?


Initiatief 1 en 2

 1. Wij ontvangen graag uw uitgebreide inhoudelijke reactie op de door het actiecomité genoemde initiatieven 1 en 2 in hun brief van 1 september jl. met daarbij in ieder geval: Sinds wanneer bent u bekend met deze twee initiatieven?
 2. Voor de volledigheid voegen wij nog enkele detailvragen toe:
  a. Wij lezen dat het actiecomité de genoemde initiatiefnemers in mei dit jaar een aansprakelijkheidsstelling heeft gestuurd en dat daar niet inhoudelijk op zou zijn gereageerd doch dat ‘de gemeente nu eerst aan zet is’. In de Barneveldse Krant van 3 september komen de eigenaren van Bosch Beheer/Bosch Beton aan het woord en ontkennen dat ‘dit gesprek ooit in die hoedanigheid heeft plaatsgevonden’ (met de gemeente) en ontkennen betrokkenheid bij windmoleninitiatieven. Er zijn echter wel ‘gesprekken met mensen geweest’.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen de eigenaren of hun vertegenwoordigers van Bosch Beheer en/of Bosch Beton en/of hun beoogde mede-initiatiefnemer Eneco en de gemeente?
  b. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  c. Van initiatief 1 komt ook een vertegenwoordiger van TopWind aan het woord. Hij geeft aan dat er ‘gesprekken zijn geweest’ maar kwalificeert die als ‘pril’ om daarmee het ‘concreet’ zijn van het initiatief te weerleggen.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen TopWind en de gemeente?
  d. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  e. Ook uw wethouder weerlegt het bestaan van gesprekken omdat zij ‘niet concreet’ zouden zijn. Nu hebben wij geen behoefte aan definitiekwesties en misverstanden daarover. Maar dat er mogelijk gesprekken zijn tussen de gemeente en derden over de plaatsing van windmolens in onze gemeente, brengt ons wel weer terug bij vraag 1 en 7 van bovenstaande alinea.
  Graag een toelichting op de uitspraken van de wethouder.


Rol raadslid vs. initiatiefnemer
Deze vragen hebben betrekking op de uitingen over een gewaardeerd collega wat het delicaat maakt. Wij achten het wel belangrijk dat de vragen gesteld worden. Het is daarom extra belangrijk de vragen zorgvuldig te formuleren. Wij hechten er ook waarde aan te melden dat wij een goed gesprek hebben gehad met het betreffende raadslid om zijn kant van het verhaal te horen. De vragen betreffen met name uw rol in deze kwestie.

 1. In de brief van het actiecomité wordt melding gemaakt van ‘initiatief 1’ waarbij een raadslid, tevens fractievoorzitter, betrokken zou zijn als mede-initiatiefnemer. Dit blijkt te kloppen; het raadslid was inderdaad mede-initiatiefnemer van windmolens op/rond Harselaar; initiatief ‘Esvelderbeek’, tot 1 augustus jl.
  Sinds wanneer is het college precies op de hoogte van het feit dat dit raadslid mede-initiatiefnemer was?
 2. Heeft u formeel dan wel informeel gesprekken gevoerd met dit raadslid over zijn mede-initiatief voor de plaatsing van windmolens?
  Zo ja, wat is daaruit gekomen en eventueel over afgesproken?


Raad van State

 1. U bent bekend met de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni jl. betreffende het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. Het Europese recht dwingt de Nederlandse overheid om ook voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling te maken. Nu gelden er slechts algemene normen op basis van verouderde gegevens. Dit heeft Lokaal belang overigens al eerder vele malen aan de kaak gesteld (inbreng in vergaderingen, schriftelijke vragen). Het college vond dit echter niet relevant.
  Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland, zoals in onze gemeente Barneveld. Pas na deze beoordeling kan namelijk gebruik worden gemaakt van de (mogelijk gewijzigde) windturbinenormen. De gemeenteraad is bij een bestemmingsplan niet verplicht om aan te sluiten bij de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, maar kan eigen normen stellen, als deze normen maar goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan.
  a. Wat is het standpunt van het college inzake deze veranderde situatie door de uitspraak van de RvS?
  b. Wat is daarbij de inhoudelijke, ook juridische, onderbouwing?
  c. Gaat u afwachten tot de nieuwe windturbinenormen zijn vastgesteld? Graag een toelichting.
  d. Zo nee, gaat u dan uw eigen normen vaststellen? Op basis waarvan? Graag een toelichting.
 2. Bent u met ons van mening door nu toch door te zetten (concept-structuurvisie) u het risico neemt dat deze in de toekomst door de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS zullen worden afgewezen?
 3. Is uw beleidskeuze, namelijk het zonder pas op de plaats doorzetten van de ontwikkelingen van de (concept-)structuurvisie, wel ‘Raad-van-State-proof’? Helaas is in het verleden gebleken dat er, soms lastige dossiers, niet RvS-proof bleken, met alle gevolgen van dien.
 4. Deelt u onze mening dat er dan heel veel kostbare tijd, energie en belastinggeld verloren is gegaan?
 5. Bent u zich bewust dat u, door geen pas op de plaats te maken en geen goed onderbouwde tussenbeoordeling te doen op basis van de uitspraak van de RvS, veel extra maatschappelijke onrust, onzekerheid en frustratie in de samenleving teweeg brengt? Is dat ook wat u voor ogen hebt?
 6. a. Wat is de reden dat u, ondanks alle bezwaren, onrust, uitspraken, ontwikkelingen en los van wat de raad besluit, niet zelf een voorstel aan de raad doet en pas op de plaats te maken?
  b. Acht u dat, ook in het licht van met name de vragen 3, 4, 5 en 6, verstandig?


Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 8 september 2021


Voetnoten:

(1) “De regering zal een milieubeoordeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.”
(2) Antwoord van het college op rondvraag Lokaal Belang tijdens commissie bestuur op 22 juni jl.: “Er zijn momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers. In de windgesprekken is mogelijk wel met een of meerdere potentiële initiatiefnemers gesproken. Voor het college is het echter essentieel eerst duidelijkheid te hebben over de te hanteren kaders alvorens met de markt gesprekken worden gevoerd over concrete planinvullingen. De tijdens de windgesprekken gebleken animo is ambtelijk dan ook enkel ter kennisgeving aangenomen.”

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid en weigeren vergunning wijkfeest Oldenbarneveld (2)

23-08-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Er lijkt meer kapot te zijn gegaan dan alleen het wijkfeest Oldenbarneveld, denken wij. Na indiening van onze eerste schriftelijke vragen van 19 augustus jl., ontvingen wij op 20 augustus een afschrift van een aan u gerichte indringende brief van de voorzitter van het Wijkplatform Oldenbarneveld (WPF). Dit schrijven stipt een aantal punten aan die wij relevant achten ten aanzien van de samenwerking tussen de gemeente, haar inwoners en organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals wijkplatforms. Daarnaast zijn wij de afgelopen dagen veelvuldig benaderd met opmerkingen, emoties en zorgen rondom deze kwestie.

Dat het WPF uw besluit, mede in relatie met de Smaak & Sfeerdagen, als een klap in hun gezicht ervaren, kunnen wij goed begrijpen. Lokaal Belang is van mening dat de gemeente zich te allen tijde dienend en helpend behoort op te stellen. Het gemeentelijk beleid behoort daarnaast eensluidend en eerlijk te zijn, geen willekeur. Maar bovenal denken in kansen, wat er en hoe het wél kan. En wij willen een gemeente die vertrouwen heeft in de verantwoordelijkheid van inwoners. Wij hebben flinke twijfels of dit wel gebeurd is.
Bovenal heeft het convenant als doel de sociale samenhang, de sociale cohesie in, deze ook kwetsbare wijk, te verbeteren. Hier lijkt helaas het tegendeel gebeurd: verwijdering, wantrouwen, teleurstelling en cynisme in de gemeente. ‘’Er wordt met twee maten gemeten’’. Wat doet dat met u? Lokaal Belang vindt dit een gemiste kans, maar bovenal niet conform de eigen geformuleerde visie en het ondertekende convenant. Zie o.a. onze eerdere vragen. “Sociale cohesie en een sociaal vangnet zijn van het allergrootste belang in de strijd tegen armoede en cultureel onbegrip tussen mensen”. Lokaal Belang onderschrijft dit van harte. De gemeente Barneveld ook?

Vragen:

15. Wat doet deze kwestie met u?
16. Wij verzoeken u het WPF een reactiebrief te sturen met een uitgebreide inhoudelijke reactie op, in ieder geval, maar niet uitsluitend, de door de voorzitter genoemde punten. Bent u daartoe bereid?
17. Zo ja, dan verzoeken wij u een afschrift van uw reactiebrief naar de gehele raad te zenden. Bent u daartoe bereid?
18. Indien blijkt dat er van de kant van de gemeente onvolkomenheden zijn (zijnde: niet gewerkt volgens de eigen visie van de gemeente Barneveld en het convenant; e/o niet dienend en helpend zijn; e/o niet denken en handelen in kansen; e/o alles in lijn met voorgaande) in het voortraject en de afwikkeling van de vergunningsaanvraag, gaat u dan excuses aanbieden aan het WPF en de wijk Oldenbarneveld?
NB. Het feit dat het WPF zich door de reactie van de gemeente genoodzaakt achtte het wijkfeest af te blazen, mag geen argument zijn om de verantwoordelijkheid van de gemeente in het voortraject en de afhandeling bij het WPF neer te leggen en daardoor af te zien van excuses richting het WPF.
19. Lokaal Belang maakt helaas uit de reacties op dat er sprake is van een beschadiging van het vertrouwen van de inwoners van de wijk Oldenbarneveld in de gemeente. Dat vindt Lokaal Belang bijzonder spijtig. Op welke wijze gaat u het vertrouwen van deze inwoners, inclusief het WPF, herstellen?

Wij hopen op een zeer spoedige beantwoording van zowel onze vragen als een spoedig schrijven van een reactiebrief aan het WPF. Onder andere omdat ons doel is dat u als college op zoek gaat naar mogelijkheden en uw hulp aanbiedt voor een wijkfeest Oldenbarneveld op korte termijn.

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 augustus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid (1)

20-08-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Helaas is de zomervakantie voor velen anders dan voorgesteld. Reizen is moeilijker, evenementen zijn aan voorwaarden verbonden. Toch heeft de gemeente Barneveld kunnen genieten van bijvoorbeeld de kermis in Voorthuizen, Bennie de Boswachter, zomermarkt XXL en de wekelijkse marktboodschappen en sporten zijn ook mogelijk. Mogelijkheden dus, mogelijkheden om op een kleinschalige manier plezier te beleven, elkaar te ontmoeten en te verbinden. Wij zijn blij hier voor een deel de kernwaarden van de gemeente Barneveld te ontwaren; Gastvrij, Ondernemend, Verbindend en Wendbaar, vervat in de slogan ‘Blij met Barneveld’ die een ‘positieve klantbeleving’ moet opleveren (website gemeente). Lokaal Belang heeft als een van de 3 kernwaarden ‘kansen’ geformuleerd. Kansen voor inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Dat vraagt een proactieve en creatieve manier van denken en in ieder geval de wil om op deze wijze te denken en te handelen.

U spreekt vaak uit ‘sociale samenhang’ erg belangrijk te vinden. Begin dit jaar werd hiervoor nog een convenant ondertekend (BK, 28-2-’21) waarmee betrokkenen (zoals het wijkplatform en de gemeente) zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang. Verder sprak u uit het nieuwe ‘gebiedsgerichte werken’ in de praktijk te willen brengen om “zo vooral verbeteringen sneller door te kunnen voeren en frustratie te voorkomen. Dat laatste hebben we in het verleden helaas wel gezien, dat mensen met goede plannen kwamen om iets in hun eigen omgeving te verbeteren, maar bij de gemeente tegen een muur aanliepen, waardoor initiatieven vastliepen (BK, 21-6-’21) .”

In de krant van 17 augustus lazen wij dat het wijkfeest in de wijk Oldenbarneveld niet kan doorgaan omdat gemeente geen toestemming heeft gegeven en dus geen vergunning heeft verstrekt. In het artikel worden geen concrete redenen beschreven behalve dat het niet zou voldoen aan de coronamaatregelen. Er wordt gesteld dat het wijkplatform toegangstesten had moeten regelen om het feest (kleedjesmarkt, stands met etenswaren, sportdemonstraties, muziek) door te kunnen laten gaan. Het is spijtig te moeten horen dat het wijkplatform ervaarde niet ander te kunnen dan het wijkfeest af te zeggen.

Wij hebben begrip voor de het feit dat er in coronatijd maatregelen zijn om de coronacrisis te bedwingen. Daarnaast achten wij het van belang dat de regels redelijk en begrijpelijk moeten zijn. Voor zover ons bekend en ook op de website van de overheid te vinden is (bijlage 2) zijn evenementen die doorstroomlocaties zijn, zoals kermissen ed., toegestaan zonder toegangstesten mits de organisatoren zorgen dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter. Vorig jaar vond dit wijkfeest ook plaats en hield men zich, wordt gesteld, goed aan de 1,5 meter regel.

Wij hebben navraag gedaan bij betrokkenen en dat levert de volgende vragen op:

 1. Waarom is dit wijkfeest niet door het college toegestaan?
 2. Is het college bekend met de uitzonderingsmogelijkheden (zie bijlage 2)?
 3. Waarom is er, kennelijk, niet gekozen voor het toestaan van dit kleinschalige evenement als zijnde een doorstroomlocatie? Waar en bij wie is dit precies misgegaan?
 4. Is er met het wijkplatform meegedacht (verbindend, wendbaar) en overleg geweest op welke wijze en met eventuele eenvoudige en tevens redelijke aanpassingen, het wijkfeest wel doorgang kon vinden?
  Oftewel, denken in kansen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat is daar uit gekomen?
 5. Heeft het wijkplatform redelijke kansen gekregen om, tevens redelijke, aanpassingen te kunnen doen?
 6. Is het college van mening dat zij zich, in relatie tot het convenant (“zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang”) tot het uiterste hebben ingespannen om gezamenlijk met het wijkplatform het wijkfeest mogelijk te maken? Graag een toelichting.
 7. Denkt u dat frustratie bij het wijkplatform voorkomen is en dat zij de positieve klantbeleving hebben mogen ervaren?
 8. Is het college zich ervan bewust dat de organisatie, het wijkplatform en andere vrijwilligers, zich geheel in hun eigen tijd inzetten voor het welzijn en de sociale samenhang in de wijk?
 9. Is het college het met ons eens dat juist inwoners die zich belangeloos voor de samenleving inzetten, dienstbaar, conform de eigen kernwaarden en helpend tegemoet getreden moeten worden?
 10. Is het college van mening dat dit in deze kwestie ook is gebeurd?
 11. Is het college het met ons eens dat als weekmarkten, zomermarkten, kermissen en zelfs het smaak & sfeerfeest doorgang kunnen vinden, er gezocht moet worden naar de redelijke mogelijkheden om een vrij kleinschalig en min of meer overeenkomend wijkfeest als genoemd, doorgang te kunnen laten vinden?
 12. Is er tussen de verschillende afdelingen van de gemeente Barneveld die te maken hebben met vergunningen goed en constructief overleg, gebaseerd op de kernwaarden en zijn al deze afdelingen doordrongen van o.a. de kernwaarden en het convenant?
 13. Welke verbeteringen ziet het college in de eigen organisatie en tussen de verschillende afdelingen die te maken hebben met vergunningenbeleid in relatie tot de kernwaarden, sociale samenhang, vrijwilligers en denken in kansen?
 14. Is het college bereid om samen met het wijkplatform zich in te spannen op redelijk korte termijn, binnen de regels, een alternatief wijkfeest mogelijk te maken?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 19 augustus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over ondersteuning Floralia Voorthuizen

13-07-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de knelpunten voor de Floralia in Voorthuizen.

De Floralia Voorthuizen zorgt jaarlijks voor veel sociale contacten binnen (momenteel) 8 bouwgroepen/wijken. Floralia wenst overigens een uitbreiding van het aantal teams; het waren er eerst tenminste 12. In het ontwerp- en opbouwtraject gaat het om zo’n 80 mensen, in de corsoweek zelf om ca. 1.000 inwoners van Voorthuizen die hier actief aan deelnemen. Dit om het corso elk jaar weer groots te laten zijn met een bezoekersaantal van 30.000 tot 40.000 mensen, waarmee onze gemeente op een prachtige manier op de kaart wordt gezet. Ook op en top sociale cohesie in dit mooie dorp, wat wij erg waardevol vinden! Wij zijn dan ook altijd graag aanwezig om deze prachtige kunstwerken te bekijken.

Eind dit jaar wordt bekend of de gezamenlijke corso's van Nederland op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco worden toegevoegd en als gemeente zouden we dat toch ook in stand willen houden. Toch? Floralia Voorthuizen heeft in ieder geval het verzoek daartoe, mede met andere corso’s, ingediend.

Nu is er een probleem ontstaan, doordat tenminste 4 van de 8 bouwgroepen (corsoteams) op zoek moeten naar een andere locatie voor het bouwen van de wagens. Dit wordt veroorzaakt door de handel in sloopmeters waardoor stallen die men tot voor kort mocht gebruiken, gesloopt worden. Momenteel kunnen 2 bouwgroepen gebruik maken van het gebouw van de Oranjevereniging. Doordat het afgelopen en dit jaar niet gaat om complete wagens (i.v.m. corona) maar om mozaïeken, kunnen deze 2 groepen daarmee vooralsnog uit de voeten, maar dat zegt niets over de andere groepen en volgende jaren waar er hopelijk weer wagens mogelijk zijn. Overigens heeft een van de bouwgroepen uit zorg al aangegeven te overwegen het onderstel van de wagen te verkopen, wat een toekomstige wagen sowieso blokkeert.

Zaterdag 3 juli stond er een artikel in de Barneveldse Krant over de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen. Tevens is daarin vermeld dat mogelijk andere verenigingen gebruik kunnen maken van de nieuw te bouwen hal. Ook vandaag is er een bericht verschenen over dit onderwerp.

Om te kijken of er iets voor dit mooie evenement gedaan kan worden, stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente, in het kader van de mogelijke plaatsing op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed, het corso, ‘Floralia Voorthuizen’, redelijkerwijs moeten (blijven) ondersteunen? Zeker als zij praktische knelpunten ervaren (niet zijnde gebrek aan vrijwilligers)?
 2. De verschillende bouwgroepen hebben gedurende het jaar opslagruimte nodig voor hun materialen en vanaf maart elk jaar een ruimte om te kunnen bouwen. Het nieuwe Oranjevereniging gebouw zal nooit toereikend zijn voor alle bouwgroepen. Is er een mogelijkheid dat de gemeente hier wellicht een ondersteunende rol in kan vervullen door het tijdelijk beschikbaar stellen van ruimte? Het hele plan voor nieuwbouw van het Oranjevereniging gebouw gaat nog wel even duren en het locatie probleem is er nu en zal in de toekomst nog groter worden.
 3. Indien er geen mogelijkheid is om te helpen met het oplossen van het ruimteprobleem, is er dan een mogelijkheid de bouwgroepen te compenseren voor de extra te maken kosten voor te huren ruimtes?

In samenwerking met Sjoerd van Amerongen (raadscommissielid) en in afwachting van uw reactie,

vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 13 juli 2021

Lees verder

Ruimte voor de Flying Bikes en MTB

07-07-2021

Flying Bikes en andere sportverenigingen

Voorzitter, dank u wel.

Dit voorstel heet Uitvoeringskrediet verplaatsing Flying Bikes en MTB.
Maar gaat het daar wel over?

Wat Lokaal Belang betreft zijn er hier 3 onderwerpen te beschouwen:
Inzet voor sport, waar mijn collega Marleen Blankenburgh zich de afgelopen jaren steeds voor inzet; degelijk financieel beleid en bestemmingsplannen, waar mijn college Gert Hein Kevelam zich mee bezighoudt en openbaar bestuur en communicatie waar u ondergetekende wel eens wat over hoort zeggen. Alles komt in dit voorstel samen.

Voorzitter, wij gunnen de Flying Bikes, na al die jaren, eindelijk een toekomstbestendige nieuwe huisvesting. Hun zoektocht voor de locatie zelf, is gelukkig alweer een tijdje voorbij. Voldoet dit voorstel in basis? Ja, maar we hebben zelden zo’n gecompliceerd en op bepaalde punten merkwaardig voorstel gezien.

Als volgt:

 1. Het college stelt de bijdrage van 700K in de voorwaardelijke sfeer voor. Hierdoor wordt er een lange tijd van onzekerheid gecreëerd waar zowel de Flying Bikes als MTB geen invloed op hebben en dus ook niet voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Het college heeft op vragen in de commissie in het kader van financiële onderbouwing aangegeven dat alle bedragen en ramingen goed doordacht en onderbouwd zijn.
  Dan mogen wij als raad uitgaan van voldoende financiële zekerheid en vinden wij dat de voorwaardelijke sfeer uit het raadsvoorstel gehaald moet worden. Wij gaan verder uit van het goede overleg tussen Plaatselijk Belang en het college over de invulling van het achterblijvende gebied, En, zoals wij hopen, zo groen mogelijk. Laat dit plaatsvinden zonder de harde voorwaarde van 560K maar als streefwaarde, want niemand weet wat het uiteindelijke voorstel precies gaat worden. Wellicht een voorstel met onverwachte kansen. Daarvoor amendement 1.
   
 2. Zoals aangegeven is de Flying Bikes niet zoekende meer, ze hebben sinds enige tijd een nieuwe locatie. Het amendement van 19 juni 2019 sprak over ‘diverse sportverenigingen die zoeken naar structurele huisvesting’, zoals BDSV, Petanque en de IJs- en skeelervereniging ea, die zijn nog steeds zoekende. In het amendement staat duidelijk omschreven dat de 615K ten goede moet komen aan ‘accommodatie voor diverse sportactiviteiten’ voor diverse sportverenigingen die op zoek zijn naar structurele huisvesting.
  Tevens riep het amendement expliciet op tot, en was het genoemde geld t.w. € 615.000,- bestemd voor, het onderzoeken van alle mogelijkheden tot samenwerking teneinde de huisvestingsvraagstukken van diverse sportverenigingen op te lossen. Van die samenwerking is tot op heden niets gebleken. Sterker nog, er hebben geen gesprekken plaatsgevonden. De genoemde verenigingen staan hier met lege handen en dat is voor Lokaal Belang heel moeilijk te verteren.
  De waarde van een rotonde wordt niet betwist, echter deze hoort niet thuis in dit voorstel aangaande een sportaccomodatie. De rotonde dient al helemaal niet gefinancierd te worden uit de € 615.000,- daar het eerder genoemde amendement volstrekt helder is voor wat betreft de bestedingsdoelen van dit bedrag. Daarvoor hadden wij in eerste instantie een tweede amendement geschreven.
  Maar, mocht er nou een kans zijn dat BDSV en Petenque en wellicht nog andere verenigingen, ook op deze locatie gehuisvest worden, dan kunnen wij het gebruik van die 615K billijken. Daarom hebben we overtuigd meegetekend met de motie, samen met CU, SGP en BI aangaande het opstarten van de gesprekken met de verenigingen, teneinde te bezien of ook deze 2 verenigingen daar structureel gehuisvest kunnen worden.
  Daarbij aansluitend moet het overgebleven deel van de locatie bij voorkeur beschikbaar blijven voor andere maatschappelijke functies, zoals deze of andere verenigingen. En mocht het college een alternatief plan wensen, dan vragen wij hen dat tijdig en voorafgaande aan die alternatieve planvorming aan de raad voor te leggen. Daarvoor dienen wij, het is al gezegd, samen met CU, SGP en BI een amendement in.

Samenvattend voorzitter:
Wij staan positief t.o.v. van dit voorstel, maar wij hopen niet ooit weer zo’n vreemd voorstel te ontvangen.
Regel het, regel het goed. Communiceer en overleg en voer moties en amendementen uit zoals ze bedoeld zijn.
Dat is degelijk, dat is betrouwbaar en dat zogt voor mooie ontwikkelingen in onze gemeente.

Dank u.

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers

7-7-2021

Foto: Flying Bikes Kootwijkerbroek

 

Lees verder

Schriftelijke vragen RES 1.0 windmolens en milieunormen

01-07-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande recente besluitvorming over de RES 1.0, windmolens en de milieunormen daaromtrent.

De eerdere vragen (7 juni 2021) gingen over het verzoek van de gemeente Veenendaal aan de overige gemeenten van de Regio Food Valley, om het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens Regio Food Valley. De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. De argumenten van de gemeente Veenendaal mochten op onze volledige instemming rekenen.

Vannacht heeft de gemeenteraad van Renswoude bij meerderheid tegen het voorstel van het college, om twee windmolens te plaatsen, gestemd. Veenendaal zit ook in dat gebied. Naar aanleiding van dit besluit is een wethouder, tevens de voorzitter van de RES voor de Regio Food Valley gemeenten, opgestapt. De ChristenUnie besloot daarop uit het college te stappen en vervolgens viel het hele college. https://www.ad.nl/utrecht/renswoude-zegt-nee-tegen-windmolens-wethouder-stapt-op~a3a83b18/

1. Na Veenendaal heeft ook de raad van Renswoude een voorlopige streep gezet door het RES bod door de zoekgebieden van windmolens te schrappen. Wat betekent dit voor het gehele RES bod van de RFV?
2. Nu het RES bod als een kaartenhuis in elkaar valt, wat betekent dit voor de gemeente Barneveld die helaas wel windmolens wil gaan plaatsen?
3. Blijft de wethouder nog bij haar toezegging dat ontwikkelingen in andere RFV gemeenten geen effect zullen hebben op het door Barneveld geplande aantal van max. 3 windmolens?
4. Is het niet verstandig om het gehele bod van de RFV m.b.t. de RES terug te trekken nu maar liefst 2 gemeenten voorlopig de stekker eruit getrokken hebben?
5. Wanneer krijgen wij antwoord op onze eerder gestelde vragen over Veenendaal?

Tevens heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan over milieunormen in relatie tot windmolenparken. “Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.” Deze uitspraak is het gevolg van het Nevele-arrest van het Europese hof. Onze fractie heeft daar het college op 16 september 2020 (commissie samenleving aangaande de MER)¹ nadrukkelijk op bevraagd wat de eventuele gevolgen voor de windmolenplannen voor onze gemeente zijn. Het college sprak toen geruststellende woorden. Nu blijkt dit toch gevolgen te hebben. www.raadvanstate.nl/@125920/milieubeoordeling-voor-windturbinenormen

6. Hoe beziet het college deze uitspraak in het licht van onze eerdere vragen hierover op 16 september 2020? Graag een nieuwe beantwoording van onze vragen van destijds.
7. Wat betekent deze uitspraak voor de ontwikkeling van de structuurvisie windenergie (voorzien uiterlijk december 2021)? Welke concrete gevolgen heeft dit hiervoor?
8. Kan hiermee het eerdere gedane MER-onderzoek en het daaruit verschenen MER-rapport de prullenbak in? Zo nee, moet dit dan wel worden aangepast/aangevuld? Graag een toelichting over de aanpak hiervoor.
9. Gaat u de bezwaren van inwoners en actiegroepen, onder andere geuit in de windgesprekken, nu bezien in dit nieuw licht? Oftewel, gaat u hun bezwaren ten aanzien van geluid, slagschaduw en veiligheid nu anders meten en wegen in uw samenvatting en conclusies die als input en bijlage dienen voor het ontwerp-structuurvisie na deze uitspraak van de Raad van State? Graag een toelichting.

Ook de ontwikkelingen rondom de wespendief staan niet stil. Het is helder dat de beoogde hoeveelheid wespendieven onder niveau is en dat de komst van windturbines deze stand wel eens verder negatief kan beïnvloeden. Onze fractie was op 25 februari jl. aanwezig bij de webinar over windenergie op de Veluwe in relatie tot de Wespendief. Daar werd bepleit verder onderzoek te doen om helderheid te krijgen.
Uit De Stentor van 21 juni jl. blijkt het erg moeilijk om gedegen onderzoek te doen, ook in korte tijd. https://www.destentor.nl/veluwe/wespendief-blijkt-niet-te-tellen-nieuwe-tegenslag-voor-komstwindmolens-op-de-veluwe~abd4a9e8/
De provincie vindt het maar niks en denkt aan maatregelen zoals het zwartverven van wieken. Maar als dat niet genoeg effect sorteert, dan wil de Provincie zelfs kijken of de regels rondom deze beschermde diersoort kunnen worden aangepast om toch sneller meer windturbines te plaatsen. Nu verbaast het ons niets dat de Provincie wat creatief omgaat met wetgeving en kaders. Maar aangezien wij niet alleen tegen windturbines zijn vanwege het desastreuze effect op de gezondheid en het welzijn van mensen, de beschadiging van het landschap maar ook vanwege het negatieve effect op vogels, de volgende vraag:
10. a. Is het college met ons van mening dat regelgeving om beschermde vogels in stand te houden en te beschermen, niet gepasseerd moeten en mogen worden om windturbines toch, met een omweg, mogelijk te maken?
b. Zo ja, is het college bereid om dit standpunt in te brengen bij de RES?
c. En bij GS onder de aandacht te brengen en te pleiten de regels in stand te houden en niet omwille van windturbines te omzeilen?

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Woordvoeder windenergie

Jan Willem van den Born
Woordvoerder RES

¹Vragen Commissie samenleving - MER- 16 september 2020
Grote risico’s m.b.t. wetgeving
“LB heeft kennis genomen van een arrest van het Europese Hof, dat de huidige wettelijke voorschriften zoals wettelijke geluidsnormen, zelf onderworpen dienen te worden aan een MER. Dat is niet zo. De milieuonderzoeken die nu bij windparken worden gedaan, zoals ook deze MER, zijn gebaseerd op verouderde aannames en normen en die zijn dus nooit zelf onderworpen aan een milieutoets. Windmolens zijn nu wel 250 meter hoog en niet 75 meter waarmee in alg. norm wordt gerekend. Dit heeft mogelijk enorme gevolgen voor alle windmolenplannen in heel Nederland.
-Hoe kijkt het college tegen dit risico aan?
-Wat gaat het college met haar nu beperkte risicoparagraaf doen?
-Heeft het college een plan B?
-Is het college het met ons eens dat we er vanavond eigenlijk niet echt meer over kunnen praten?”

Lees verder

Zienswijze Lokaal Belang gem. Barneveld - Herindeling Scherpenzeel-Barneveld

30-06-2021

Aan: Provinciale Staten Provincie Gelderland
Van: Fractie Lokaal Belang Gemeente Barneveld
CC: Minister van Binnenlandse Zaken, mw. Jkvr. drs. K.H. Ollongren

Betreft: Inspraak herindelingsadvies (HA) Barneveld-Scherpenzeel

Barneveld, 30 juni 2021


Geachte Statenleden,
Wij achten het, gezien recente ontwikkelingen, noodzakelijk u toch opnieuw aan te schrijven om u onze bezwaren en zorgen over de plannen van uw Gedeputeerde Staten (GS) kenbaar te maken. In onze ogen begaat GS een grote fout door u dit HA voor te stellen. Uw GS geven u bij herhaling een eenzijdige voorstelling van zaken en dat vinden wij kwalijk, want het HA gaat volstrekt voorbij aan een aantal wezenlijke kernpunten. U, als controlerend, kader stellend en volksvertegenwoordigend orgaan, bent in staat dit proces in het juiste perspectief te plaatsen of te stoppen. Wij willen u hiertoe met klem verzoeken na lezing van de volgende informatie en vragen u dit schrijven mee te nemen in uw uiteindelijke beslissing.

Op 21 april jl. heeft de gemeenteraad van Barneveld met een meerderheid ingestemd met een zienswijze op het Herindelingsontwerp (HO). Onze partij stemde als enige tegen. Wij dragen de democratie een warm hart toe, daarom respecteren wij dit democratisch genomen besluit, ondanks dat wij het er principieel mee oneens zijn zoals wij dat verwoord hebben in onze zienswijze aan u op 30 maart jl. en in ons initiatiefvoorstel op 21 april. Wij zijn van mening dat een bestuurlijk vraagstuk altijd eerst beoordeeld moet worden op de principiële, democratische en bestuurlijke juistheid daarvan (Deugt het?) en dus niet op basis van eigenbelang (Hoe worden wij er zelf beter van?).

Eerder schreven wij u dat wij onmogelijk aanwezig konden zijn bij de hoorzitting van woensdag 16 juni.
Het is spijtig te moeten constateren dat inspraak voorafgaande aan uw oordeelsvormende commissievergadering op 23 juni alsmede de besluitvormende Statenvergadering van 6 juli, onmogelijk blijkt. Zeker in een dergelijk gevoelig dossier, is het wenselijk dat er alternatieve inspraakmogelijkheden zijn. Een werkelijk gesprek met u dus en niet een brief of filmpje.

Kernenbeleid/Dorpenbeleid
Het dorpenbeleid 2.0 is op 26 januari jl. specifiek voor en expliciet vanwege de zorgen van Scherpenzelers over zeggenschap en autonomie door GS  in het HO1 in het leven geroepen; de zgn. ‘Plusvariant’: nieuwe samenwerkingsvormen waarmee de dorpen in de nieuwe gemeente meer zeggenschap krijgen over hun eigen woon- en leefomgeving. GS achten het ‘’essentieel en noodzakelijk’’ (blz. 28-29) voor Scherpenzeel. Dat wordt in het HA2 weliswaar bevestigd, maar merkwaardig genoeg afgezwakt. GS zeggen dat het dorpenbeleid een verantwoordelijkheid is van de nieuwe te vormen gemeente en zij manen beide gemeenten om, nog voor de fusie, gezamenlijk en snel in actie te komen en in nauwe samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers invulling te geven aan dat door GS gepropageerde dorpenbeleid.

Feiten

 1. Het college van B&W van de gemeente Barneveld heeft op 17 maart jl. een bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.03 vastgesteld met een stappenplan met daarin o.a. een concept-agenda, uitvoeringsstrategie en kadernotitie, waarvan de planning is deze eind 2022 gereed te hebben.
 2. In Scherpenzeel is op 21 april jl. een motie aangenomen die oproept dat deze zeggenschap voor Scherpenzeel in het dorpenbeleid gewaarborgd moet zijn; garanties met een formeel mandaat.
 3. In Barneveld is op 21 april jl. een amendement4 aangenomen dat stelt dat de fusie het dorpenbeleid in Barneveld niet overhoop mag gooien. En, dat er voor Scherpenzeel ook iets moet, maar dat Barneveld ‘daar niet over gaat’. Dit amendement beoogde de tekst over de bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0 , zoals het college bedacht heeft, uit de zienswijze van de gemeenteraad te halen. Door een fout is dat deels nagelaten, is de bestuursopdracht zelfs bij de zienswijze van de gemeenteraad aan u meegestuurd. De 1e indiener van het amendement heeft dit op 10 juni jl.6, waar de heer Markink dus bij aanwezig was, expliciet medegedeeld en rechtgezet.
 4. In Barneveld is op 21 april jl. een motie5 van de fractie van Lokaal Belang door alle andere partijen afgestemd, die opriep om het dorpenbeleid ‘on hold’ te zetten zodat beide gemeenten op dezelfde en gelijkwaardige wijze mee kunnen doen in de gehele voorbereiding van het dorpenbeleid.
 5. In het HA schrijven GS op blz. 39 “Door B&W van Barneveld is recent een bestuursopdracht vastgesteld, die als bijlage bij de zienswijze van de gemeenteraad is gevoegd.” Deze zienswijze is de zienswijze van de raad, niet van het college. De gemeenteraad heeft de bestuursopdracht dorpenbeleid 2.0 niet vastgesteld en behoorde deze, mede n.a.v. het aangenomen amendement, officieel geen deel uit te maken van de zienswijze. GS maken daar echter wel gebruik van, in ieder geval richting u, als PS.
 6. Op 10 juni jl. hebben diverse woordvoerders namens hun fracties (en in aanwezigheid van gedeputeerde Markink) hun weerstand uitgesproken jegens het creëren van formele zeggenschap. “Geen extra bestuurslaag”, zo klonk unaniem het geluid. Ook onze fractie is overigens die mening toegedaan; alhoewel wij begrip hebben voor de wens van Scherpenzeel om dit formeel te borgen, zien wij meerdere ‘haken en ogen’ en de meerwaarde hiervan vanuit Barnevelds perspectief niet.
 7. Gedeputeerde Markink stelde op 23 juni dat GS willen dat de beide gemeenten en GS een ‘bestuursakkoord’ gaan vaststellen waarbij er afspraken gemaakt worden over de invulling m.b.t. onder andere zeggenschap. Hij acht het een “absolute voorwaarde’’ dat dit tot stand komt.

Onze zorgen en vragen:

 1. Geven deze ontwikkelingen u vertrouwen dat die zeggenschap en autonomie daadwerkelijk gerealiseerd worden? Voor de raad van Barneveld is er vooralsnog weinig tot niks ‘gezamenlijks’ aan: De gemeenteraad wil bij meerderheid geen bestuurscommissie (de enige juridische mogelijkheid om zeggenschap en autonomie te borgen). Ook wij hebben hier dus, mede gezien de zorgen van bestaande Plaatselijk Belangen in onze gemeente, grote vraagtekens bij.
 2. Dat de gemeente Scherpenzeel garanties wil, is begrijpelijk. Tenslotte, in het HO en HA werden het door GS als ‘’essentieel en noodzakelijk’’ gekwalificeerd. Redelijkerwijs mogen garanties verwacht worden. Uiteraard is het aan de nieuwe gemeente hier uiteindelijk over te beslissen. Maar dat doet niets af aan de stellingen van GS over dit dorpenbeleid 2.0. Het is dan vreemd dat in uw Statenvergadering (23 juni jl.) door enkelen van u hieraan voorbijgegaan wordt en zelfs gesteld wordt dat garanties geven juist een belemmering zou zijn.
 3. Waarom oefenen GS zoveel druk en dwang op beide gemeenten uit, ‘’pushen’’, zoals door dhr. Markink op 10 juni 2021 verwoordde, om dit dorpenbeleid invulling te geven? Waarom, terwijl GS ook laten optekenen dat het dorpenbeleid aan de gemeenten is? Wij achten dit tegenstijdig.
 4. Waarom willen GS deze snelheid? Is dat om tegen u als PS, de minister en de beide kamers te kunnen zeggen dat het wel goed zit met het dorpenbeleid? Terwijl de werkelijkheid niet zo is. Beide gemeenten verschillen 180 graden op dit punt: Scherpenzeel wil garanties mocht het onverhoopt tot een herindeling komen (ook de nadrukkelijke wens van GS - het innovatieve experiment in de Gelderse Vallei als voorbeeld voor de rest van Nederland…) en Barneveld wil dat pertinent niet. Daarmee is  de zgn. ‘Plusvariant’ een lege huls! U besluit dus op 6 juli a.s. over niet bestaande zekerheden, die ook onderweg naar verdere besluitvorming in Den Haag, mocht PS het HA van GS volgen, feitelijk geen bestaansrecht heeft in de argumenten om tot herindeling over te gaan.
 5. Wij hebben GS al heel vaak horen zeggen hoe belangrijk zorgvuldigheid en tijd zijn, bijvoorbeeld op 4 juni 2020 toen de heren Markink en Berends in onze raad waren. Komen zij daar nu op terug?
 6. Deze vragen heeft onze fractie op 10 juni aan uw gedeputeerde Markink voorgelegd. Het is spijtig te moeten constateren dat dhr. Markink niet inhoudelijk reageert en zelfs stelt dat het dorpenbeleid niet door GS zijn bedacht, maar door de gemeente Barneveld. Bij het besluit HO. (26 januari 2021) is juist door GS, zoals eerder gesteld, expliciet de variant 3-plus gepresenteerd; het dorpenbeleid 2.0. Die plus zou het argument zijn waardoor Scherpenzelers niet meer ongerust of angstig voor een herindeling hoeven te zijn. GS draaien hier de zaak om.
  Daarnaast bevreemd het nóg meer dat GS stellen (o.a. tijdens PS, 23 juni 2021) dat in het Open Overleg dan wel bestuurlijk overleg in december 2020 het dorpenbeleid onderdeel van het gesprek is geweest en dat daar de eerste stappen zijn gezet om dit te ontwikkelen. In de verslagen blijkt daar helemaal niets van terug te vinden!
 7. Het door Markink genoemde bestuursakkoord betreft hier de beide colleges van B&W en GS, niet de gemeenteraden. Dat zou het echter wel moeten zijn. Immers, alleen gekozen volksvertegenwoordigers kunnen, vanuit hun partijlijn, iets zeggen over intenties die verder reiken dan de horizon van hun eigen kiezersmandaat. Bovendien is het essentieel dat de mening van de raad, die op dit punt duidelijk afwijkt van de lijn van het college, gehoord wordt. Raadsleden mogen zelfstandig beslissen en kunnen als hoogste orgaan de eventuele besluiten van de colleges overrulen. Ook hier doen GS u voorkomen alsof zeggenschap en autonomie hun plek gaan krijgen. Er is echter geen zekerheid over. Vanuit het perspectief van de gemeente Scherpenzeel, dat tegen hun zin een herindeling voor de kiezen krijgt en de uitspraken van GS zelf, is het meer dan logisch dat deze zekerheden er op raadsniveau waren geweest. Zeker als ze als dragend argument voor de herindeling dienen. Er is echter geen sprake van.

Voorwaardelijk draagvlak
Draagvlak, zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak, is een essentieel beoordelingscriterium in het beleidskader.
Feiten

 1. GS geven in het HA aan draagvlak vooral gebaseerd te hebben op hun eigen Kieskompas7. In het Kieskompas werden enkele zaken in het vooruitzicht gesteld zoals zeggenschap, voorzieningen en redelijke financiële lasten. De vraag was: “Als de herindeling wordt doorgevoerd en de vier punten worden waargemaakt,  vindt u dan de herindeling een goed idee?”. Inwoners van beide gemeenten hebben dus in de voorwaardelijke sfeer op de stellingen in het Kieskompas moeten reageren. “Als…..dan….?” op basis van enige stijging in de positieve beantwoording ervan, achten GS draagvlak in voldoende mate bewezen.
 2. De gedeputeerde heeft eerder gezegd (PS 14-2021) dat zaken als zeggenschap in het HA zijn beslag moeten krijgen. Dat is echter niet het geval. Er zijn geen garanties of enige zekerheid.
 3. Zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak in Scherpenzeel ontbreken (aangetoond met een referendum: 82% tegen, opkomst 77%). In Barneveld is er geen overtuigende meerderheid; 82% van hen heeft zelfs nog nooit kennisgenomen van het HO. Inwoners van de gemeente Barneveld is door het college nog nooit wat gevraagd (“Niet nodig” aldus het college). Gedeputeerde Markink wijst het referendum in Scherpenzeel af als ‘oppervlakkig’ en ‘emotioneel’.

Onze zorgen en vragen:

 1. Het kabinet vraagt in gevallen van het ontbreken van unanimiteit of draagvlak een solide onderbouwing waarom bij gebrek aan breed draagvlak toch een herindeling gewenst wordt. Überhaupt, draagvlak moet duidelijk en aantoonbaar in kaart worden gebracht door de gemeenten zei de Minister onlangs nog (11-2-2021). In onze ogen spelen GS mooi weer als het gaat om dit draagvlak. Draagvlak werd in de voorwaardelijke sfeer geformuleerd; zijn daarmee het Kieskompas en het HA niet misleidend? Zowel naar u, PS, als de minister en de beide kamers. En is daarmee draagvlak in feite gebaseerd op drijfzand? In onze ogen wel.
 2. Is het begrijpelijk dat inwoners van zowel Scherpenzeel als Barneveld, gezien datgene wat de afgelopen 2 jaar gebeurd en gezegd is, geen vertrouwen hebben in de daadwerkelijke totstandkoming van de door GS in het vooruitzicht gestelde randvoorwaarden? Ja. Continu worden emoties weggezet als niet inhoudelijk, feitenvrij. Maar die emoties worden ingegeven op basis van inhoud; het ‘waarom’ achter de emoties dus. Wij doen hierbij ook een oproep aan u, de professionals, om de emoties te begrijpen, te doorgronden en het ‘waarom’ op inhoud te bestuderen en op waarde in te schatten. En niet de soms (te) harde woorden als argument te gebruiken om dan de inhoud niet tot u te nemen. Wij zien het echter bij sommigen wel gebeuren.
 3. Daarbij komt nog dat GS ten onrechte emotionele beweegredenen als ‘vrees voor verlies van identiteit’ aanvoeren als voornaamste drijfveer van respondenten om negatief tegen de herindelingsplannen aan te kijken. Dit wordt weersproken in beide kieskompas-onderzoeken; respondenten komen met rationele overwegingen en niet met emotionele.
 4. Door gedeputeerde Markink wordt de overtuiging van de inwoners van Scherpenzeel als niet inhoudelijk, niet beargumenteerd en niet relevant gekwalificeerd. Schokkend, zeker gezien het feit dat GS zelf niet met een onderbouwd verhaal komen als het gaat om draagvlak, maar dit wel zo etaleert naar de ‘buitenwereld’.

Fundament van juiste besluitvorming
Feiten doen ertoe. En dan wel alle feiten. Het verbaast ons zeer dat GS maar blijven verwijzen naar het inmiddels bijna ‘middeleeuwse’ rapport van SeinstravanderLaar uit 2019 als bewijs dat Scherpenzeel er niet goed voor zou staan en dat Scherpenzeel ook wel wil fuseren. Ondertussen zijn vele onderzoekrapporten van gerenommeerde instituten verschenen die tenminste een genuanceerd beeld geven. Is er fundamenteel een probleem? Ook GS kunnen het niet aantonen. Hoe Scherpenzeel er sinds 2 jaar instaat? Dat heeft u kunnen lezen. Maar dan nu de gemeente Barneveld; onze gemeente. Zien wij dan geen kansen voor onze gemeente? Jawel, natuurlijk, maar die kansen mogen nooit ten koste gaan van de principes van ordentelijk, integer en democratische openbaar bestuur. Nogmaals: Deugt het? Dat is de hamvraag.

Feiten

 1. Werd vanaf het begin door het college van de gemeente Barneveld nog actief uitgedragen dat draagvlak in beide gemeenten een randvoorwaarde voor herindeling was (o.a. Verslag regionale verkenning 12 mei 2020)8, sinds vorig jaar was dit verdwenen in de stukken en uitingen. Vragen hieromtrent werden herhaaldelijk ontwijkend beantwoord waarbij verwezen werd naar GS.
 2. Door de woordvoerders van de andere fracties in de gemeente Barneveld werd lauw of niet gereageerd op de ontwikkelingen omtrent de herindeling gemeente Scherpenzeel als het gaat om het (democratisch) proces, draagvlak en het beleidskader. Zorgen daarover werden niet gedeeld.
 3. Veel actiever reageerden de woordvoerders als het gaat om zaken die zij graag voor de gemeente Barneveld gerealiseerd zien (rondweg, treinstation Stroe, treinstop Barneveld-Noord, instandhouding voorzieningen, blijvend lage lasten voor inwoners) in relatie tot de herindeling met Scherpenzeel! ‘Prima die herindeling, maar dan wel graag een aantal ‘cadeautjes’ voor de gemeente Barneveld.’ De provincie moest dat maar gaan regelen. In diverse commissie- en raadsvergaderingen drongen ze daarop aan; ook onlangs nog in uw commissievergadering van 23 juni jl. waar een fractievoorzitter nadrukkelijk om meer geld en voorzieningen vroeg. Het meest vergaand waren de uitspraken die zijn gedaan op 2 maart jl. in onze commissie bestuur9, met een treffend verslag in de Barneveldse Krant van 3 maart (bijgevoegd)10. Overigens werd het startsein voor die wensen al ingegeven door de toezeggingen van uw gedeputeerde Markink in de raad van 4 juni 202011 in de gemeente Barneveld, die schermde met financiën en voorzieningen voor onze gemeente.
 4. Vele hoogleraren hebben op diverse wijzen hun kritieken geuit op het door GS gevoerde proces. GS wuiven dat weg. Sterker nog, de boodschappers worden aangevallen en hun boodschap gebagatelliseerd.

Onze vragen en zorgen

 1. Is deze herindeling in voldoende mate gestoeld op daar waar het ten principale als eerste over hoort te gaan? Namelijk principiële, democratische en bestuurlijke principes? Nee.
 2. Is de dwang voor deze herindeling in voldoende mate onderbouwd, zoals de Minister dan wenst, zodat voorbij gegaan kan worden aan o.a. het gebrek aan draagvlak? Nee.
 3. Mogen ‘cadeautjes’ een reden zijn om voor een herindeling te zijn? Nee.

Conclusie:
Deze hele gedwongen herindeling deugt niet en is, ten aanzien van de wezenlijke kernpunten zoals hierboven beschreven, een lege huls gebleken. Zowel op proces als inhoud is het hele traject onvoldoende. GS hebben hun hand zwaar overspeeld met het dorpenbeleid 2.0. dat als ‘plus’ werd gepresenteerd als steekhoudend argument om deze herindeling te onderbouwen en mede daarmee ook het gebrek aan draagvlak te omzeilen. Het is buitengewoon onrechtvaardig wat er gebeurt. GS willen koste wat het kost een herindeling afdwingen. Een ernstige zaak.

En u als volksvertegenwoordiger wacht de moeilijke taak om de feiten en zogenáámde feiten van elkaar te scheiden en het juiste principiële besluit te nemen. Een besluit dat gestoeld moet zijn op basis van de eed of de belofte die u ooit heeft afgelegd; “…dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als Statenlid naar eer en geweten zal vervullen”

Hoogachtend, namens de fractie van Lokaal Belang Gemeente Barneveld,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter


Verwijzingen:

 1. Herindelingsontwerp, 26-1-2021
   
 2. Herindelingsadvies, 25-5-2021
   
 3. Bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0, college B&W gemeente Barneveld, 17-3-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 4. Amendement dorpenbeleid, 21-4-2021, aanvaard (27V, 4T)
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 5. Motie dorpenbeleid, 21-4-2021, verworpen (4V, 27T) 
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 6. Commissie bestuur, gemeente Barneveld, 10-6-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/de70dd0f-6265-46fb-9acb-0711d66932a4
   
 7. Kieskompas, 12-4-2021
   
 8. Verslag regionale verkenning i.v.m. bestuurskracht Scherpenzeel, 12 mei 2020
  Zie bijlage, bladzijde 19
   
 9. Commissie bestuur, gemeente Barneveld, 2-3-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/19b62a78-261d-4e06-a172-b2b72011c81d
   
 10. Artikel Barneveldse Krant over wensenlijst gemeenteraad Barneveld, 3 maart 2020
  https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/670395/flink-barnevelds-fusie-wensenlijstje-richting-provincie/N6LczMVBCPF25mOnnc_0XtDV_d6hVEW3P-UHV2GOXEtYxnm6utTwsb9WfQHSA1tKEbYwHnr9ULC5SowZTT5OGyEugNhZqkp8SNbjvAYiHo2lvNZW-1aKhVlTezy70Wax 
   
 11. Raadsvergadering gemeente Barneveld, 4-6-2020
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d82a777d-0eae-45c9-a6cf-d80d042a22e3

Lees verder

Schriftelijke vragen over de ontwikkelingen/promotie van het plan Pastoriebos

29-06-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen rondom Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat; het Pastoriebos.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de brochure ‘De Pastorietuin’ die door de ontwikkelaar van het plangebied, de firma Van Bekkum uit Amersfoort, gemaakt is. Wij hechten eraan vooraf aan te geven dat een commercieel bedrijf natuurlijk alle recht heeft om hun plan op een positieve wijze voor het voetlicht en onder de aandacht te brengen. Wij nemen de firma van Bekkum dan ook niets kwalijk. Wij vroegen ons echter wel even af of het college zich heeft gespecialiseerd in reclame-uitingen, aangezien het college bijgedragen heeft aan de inhoud van deze promotionele glossy.

Duidelijk is dat dit plan, dat al jaren voortsleept, een controversieel onderwerp is; een hoofdpijn-dossier in de volksmond. Al jaren is het Actiecomité Behoud het Pastoriebos actief dat zich op alle mogelijke manieren inzet op dit dossier, vele inwoners in Voorthuizen maken zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van groen, de Monumentencommissie heeft nadrukkelijk haar stempel gedrukt over de onwenselijkheid van het plan, diverse Erfgoedverenigingen lieten van zich horen en maakten bezwaar en zo zijn er meer (landelijke) organisaties die zich tegen de plannen uitspreken. Al met al een situatie waarbij voorzichtigheid, behoedzaamheid en bovendien zorgvuldigheid vanuit het college verwacht mag worden.

De raad heeft gemeend een bezoek te moeten brengen aan het Pastoriebos teneinde een nog beter beeld van de situatie te krijgen. Vanwege corona is dit niet doorgegaan en op de langere baan geschoven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en er wordt beoogd het uiteindelijke bestemmingsplan eind september in de commissie te bespreken en besluitvormend in de raad op 6 oktober a.s.
 

 1. Is het college het ermee eens dat het de gemeenteraad is die in haar rol de besluiten neemt over bestemmingsplannen?
 2. Zekerheidshalve; bent u zich er van bewust dat de door u gedane toezeggingen aan het bedrijf Van Bekkum geen ‘status’ hebben? Tenslotte, de gemeenteraad heeft als hoogste orgaan de bevoegdheid over dit plan te besluiten.
 3. Is het college het ermee eens dat, zeker bij controversiële onderwerpen, het college terughoudendheid moet betrachten ten aanzien van hun zienswijze bij (ontwerp-)bestemmingsplannen in relatie tot
  a. de commerciële ontwikkelaar?
  b. de fase waarin het proces zich bevindt? Graag een afzonderlijk antwoord op beide vragen.
 4. Wat is de reden dat het college ervoor gekozen heeft mee te werken aan deze promotionele glossy van een commercieel bedrijf, nog voordat de raad een bezoek heeft kunnen brengen aan het Pastoriebos, inwoners en maatschappelijke organisaties via zienswijzen hebben kunnen reageren op het ontwerp en het uiteindelijke bestemmingsplan het licht heeft kunnen zien?
 5. Op welke wijze heeft het college gecontroleerd of de inhoud van de brochure, zowel in woord als in beeld, strookt met de werkelijkheid en de feiten (ontwerpbestemmingsplan)? Graag een concrete toelichting.
 6. Is het college van mening dat de gemeenteraad en de inwoners, inhoudelijk op een juiste manier zijn voorgelicht?
  Op basis waarvan is dat?
 7. a. Is het college van plan vaker bij (omstreden) plannen mee te gaan werken aan dergelijke promotionele brochures van commerciële bedrijven teneinde het plan te ‘verkopen’ aan de raad, inwoners en andere betrokkenen?
  b. Gaat dit de nieuwe manier worden om om te gaan met de gemeenteraad?
 8. Lokaal Belang heeft contact opgenomen met het bedrijf en zij lieten weten dat zij deze brochure wilde maken teneinde ‘’het werkelijke verhaal’’ voor het voetlicht te brengen en het plan ‘’presentabel’’ te maken voor inwoners, kerkleden en raadsleden. Daarvoor is o.a. een tekstschrijver ingehuurd om interviews af te nemen met betrokkenen. Het Actiecomité is gevraagd een bijdrage te leveren maar zij hebben om hun moverende redenen daarvan afgezien, wat hun goed recht is. Is het college met ons van mening dat als er een brochure over een bestemmingsplan gemaakt wordt met als doel ‘’het werkelijke verhaal’’ te vertellen, het college zich, nog los van andere bezwaren, zich ervan moet vergewissen dat alle kanten van het verhaal daadwerkelijk worden belicht? Dus zowel voor- als tegenstanders?
 9. Is het college met ons van mening dat als blijkt dat de ene kant van het verhaal, om welke reden dan ook, niet zal worden belicht, het college zijn bijdrage voor een dergelijke brochure moet intrekken?
 10. Wij zijn ook verrast dat tenminste de Monumentencommissie niet is gevraagd mee te werken aan de brochure. Uiteraard is het commerciële bedrijf Van Bekkum vrij de mensen en organisaties te vragen die zij willen. Maar, bent u met ons van mening dat de Monumentencommissie een belangrijke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt in dit dossier? Zij hebben tenslotte tegen dit plan geadviseerd waar u als college van afgeweken bent. U heeft zelfs geprobeerd de monumentenstatus van een deel van het gebied af te halen.
 11. Bent u met ons van mening dat dorpenbeleid inhoudt dat inwoners en maatschappelijke organisaties van een dorp op een gepaste, volledige en juiste wijze moeten worden voorgelicht, zowel in woord als in beeld? Zeker door de overheid, de gemeente in dit geval?
 12. In het licht van het door u gewenste dorpenbeleid 2.0, gaat deze handelwijze onderdeel zijn van het informeren van de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties?
 13. Bent u met ons van mening dat u met de medewerking aan deze promotionele brochure van een commercieel bedrijf voorbij gaat aan de rol van de raad? Tenslotte, met deze brochure wordt beïnvloeding van de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties beoogd terwijl de procedure mb.t. ter inzage legging en de zienswijzeprocedure nog lopen, de stukken dus nog niet definitief zijn, het bezoek nog moet worden afgelegd en het debat nog moet plaatsvinden.
 14. Als u nu op deze situatie en brochure terugkijkt, bent u met ons van mening dat de medewerking hieraan eigenlijk een flinke faux pas van het college was?


Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af, waarvoor alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld 29 juni 2021

Lees verder

Stalbranden moeten voorkomen worden; het gaat zo langer niet meer

24-06-2021

Voorkom Stalbranden

Lokaal Belang is al sinds haar oprichting druk met dierenwelzijn waaronder het willen voorkomen van stalbranden. Op 15 augustus 2018 stelden wij daar al uitgebreid vragen over. De gemeente Barneveld staat helaas in een heel vervelend lijstje; de meeste stalbranden in Gelderland, 82K dode dieren in 8 jaar. In NL totaal: 1,3 miljoen:
https://www.ad.nl/amersfoort/nergens-in-nederland-zijn-zoveel-stalbranden-als-in-barneveld-er-kwamen-82-048-dieren-om-het-leven~aca16e1e/  (April 2021)

Afwachten is ook in de ogen van LB een gepasseerd station. Er gebeurt onvoldoende.
Na 9 onderzoek, samen goed voor 679 pagina’s, waar tal van instellingen/organisaties mee bezig zijn geweest, is er geen of tenminste onvoldoende resultaat. Het gaat om organisaties als: WUR, LTO, brandweer, ministeries, verzekeraars en de belangrijkste:
de onderzoeksraad voor de veiligheid.

Het plan van de gemeente Barneveld om risico’s op stalbranden met praktijkvoorbeelden duidelijk in beeld te brengen, is echt volkomen overbodig. Dit soort onderzoeken zijn de laatste 8 jaar al vele keren door allerlei deskundige instituten en instellingen uitgevoerd en de resultaten zijn bekend.

De hoofdconclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn daarvoor het duidelijkste:

 • Van de in de loop der jaren aanbevolen maatregelen om het dierenleed door stalbranden te beperken zijn er vrijwel geen overgenomen, laat staan uitgevoerd;
 • De brandveiligheid voor veedieren is tussen 2012 en 2020 gedaald;
 • De betrokken partijen (boeren en overheid) geven de aanpak van stalbranden te weinig prioriteit;
 • Het ontbreekt aan een partij die de verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat en bijstuurt als dat niet wordt gehaald.

Vragen:
Wil het college op basis van de WUR-evaluatie met de brandweerkorpsen en andere betrokkenen in de regio overleggen om lokaal actie te ondernemen op het gebied van:

 1. Bevorderen van brandveiligheid van technische installaties (Veelbelovend en sneller te realiseren lijken sensoren op de apparaten in de stal die signaleren dat onderhoud of vervanging nodig is, voordat er brand uitbreekt – NOS 19 juni);
 2. Bevorderen van brandveilig werken;
 3. Bevorderen van alternatieve bluswatervoorzieningen op of nabij veehouderijbedrijven.

Antwoord college:
Er is begrip voor deze vragen en een stalbrand is een ramp voor alle betrokkenen. We zullen ons er als college op beraden.

 

Lees verder

Voorstellen Meerjarenbegroting in kadernota boterzacht

17-06-2021

Inbreng Lokaal Belang - Kadrenota gemeente Barneveld - 17 juni 2021

Voorzitter, dank u wel.
Eindelijk, hier zijn we dan echt weer, met elkaar. Een echt debat, elkaar echt in de ogen kunnen kijken. Wat is dat toch belangrijk in het besturen van een gemeente. Wat is het fijn, corona lijkt op zijn retour; er gloort echt licht aan het einde van de tunnel. Lokaal Belang heeft veel waardering voor de aanpak van het college als het gaat om de coronamaatregelen. Dank. Ga zo door. Of eigenlijk, liever niet, want dat betekent dat we het ‘normale leven’ weer hebben kunnen oppakken.

Hoop en investeren
Lokaal Belang wil heel graag blijven investeren in onze prachtige gemeente met al die prachtige dorpen met hun unieke karakter. Wij zijn hoopvol over de toekomst. Daarvoor is degelijk en robuust beleid nodig.

Orde op zaken
De Kadernota, dit keer een bijzondere, alleen al om het feit dat dit college een stevige financiële opdracht van de provincie meekreeg om ook een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Meer dan terecht in de ogen van Lokaal Belang.
Legden wij, samen met de SGP overigens, in november vorig jaar al de vinger bij het tekort van 5,3 miljoen, maar bovenal bij het gebrek aan de aanpak daarvan; concrete maatregelen. En ondanks de onzekerheden zoals het gemeentefonds en jeugdzorg, behoort dit college ook in lastige tijden scherp aan de wind te varen.
Gelukkig bleek gisteren op het nippertje een meevaller, maar dat was niet de verdienste van dit college, maar van het Rijk.

Boterzachte keuzes
De voorgestelde bezuinigingen zijn in onze ogen boterzacht. Waarom is dat dan niet meteen gedaan; kostenbewustzijn, meer met minder? ‘ Meer met minder’, dat is een achterhaald verhaal uit het bedrijfsleven, die komen daar nu in snel tempo op terug. Onze algemene conclusie: met onduidelijke en onzekere beleidskeuzes wordt de financiële toekomst voor gemeentelijke organisatie en daarmee ook voor de burger er niet rooskleuriger op. Een gemeente met groeiambities kan niet wegdromen in een sfeer van ‘op de winkel passen’, terwijl er juist heldere en concrete keuzes moeten worden gemaakt. Maar het blijkt nu kennelijk onmogelijk om met concrete plannen te komen om in eigen vlees te snijden. Ja, wel de hondenbelasting verhogen, voorzitter, hóndenbelasting. Wij vroegen ons af of het college nou niet een heel klein beetje schaamrood op de wangen kreeg bij hun voorstel. Genoeg daarover. Een motie en amendement, mewde ondertekend door BI. Ten eerste om de verhoging uit deze kadernota te halen en een voorstel voor te bereiden voor de totale afschaffing ervan bij de begroting. En samen met de VVD een motie om deze bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren, een harde opgave i.p.v. een ambitie.

Bezuinigingen

 • De indirecte kosten vs de directe kosten
  Het lijkt technisch maar in simpel Nederlands: Vooraf begroten versus achteraf de rekening opmaken. Wij lezen (op Blz. 8 punt 3) dat het college als besparingsmaatregel meer indirecte kosten toe wil gaan wijzen aan directe kosten, dus geen kosten besparen maar omlabelen. Indirecte kosten zitten in de begroting/kadernota, de directe kosten zitten in de GREX. Is dat handig? Slim? Creatief Boekhouden? Misschien. Eén ding is het niet, en dat is een besparing. Daarnaast, als meer kosten via de GREX gaan lopen, wordt de controlerende en kaderstellende rol van de raad min of meer terzijde geschoven. Tenslotte, de staat van baten en lasten m.b.t. GREX is alleen maar achteraf kijken. Waarom wil het college dit voorzitter? Graag een helder antwoord.
   
 • Oostelijke rondweg
  Is een voorziening uit eerdere jaren, waarbij er destijds voor is gekozen de Oostelijke rondweg een zachte landing in de begroting te geven. Nu wordt ervoor gekozen dit geld voor een heel ander doel (namelijk ‘schoon door de poort’), te gebruiken. Technisch kan het, netjes is het niet zo. Wat als het geld er dan niet is? Dit creëert onrust.  En dit is nu net een onderwerp waar je niet creatief mee moet boekhouden voorzitter. Deze rondweg is essentieel voor de verdere ontwikkeling van Barneveld. Het is niet voor niets dat vorige college’s hier zorgvuldig mee omgegaan zijn en reservepotjes hebben aangelegd. Graag een reactie van het college. https://www.ad.nl/amersfoort/barneveld-maakt-werk-van-aanleg-rondweg~afbf542b/
   
 • Vacatureruimte, eigen organisatie
  “Om die reden zijn wij terughoudend met het structureel invullen van alle vacatureruimte.” Voorzitter, kan het college uitleggen waarom er vorig jaar nog 1,2 miljoen + 500K extra geïnvesteerd werd in de organisatie? Dit is nogal tegenstrijdig. En wellicht komen er vanuit Scherpenzeel 50 ambtenaren bij. Graag een reactie van het college.

Lokaal Belang investeert graag in een mooiere beter samenleving. Onze ideeën hiervoor brengen wij graag naar voren:

Prog. 1
Psychisch welzijn jongeren
De coronacrisis lijkt langzaam op te lossen. Echter, deze crisis heeft ook een enorme impact op het psychisch welzijnen de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De negatieve gevolgen kunnen lang gaan doorwerken. Er is druk op psychische zorgverlening, er zijn wachtlijsten.. dit is nog maar het begin! Lokaal Belang heeft hier zorg voor en vragen het college dat te doen wat nodig is om de nood voor onze jongeren te ledigen. Experts hadden daar onlangs in het KRO-NCRV programma goede ideeën voor. Kent het college deze ideeën? https://bit.ly/2TywBCF We praten graag verder over de memo tijdens de commissie van 23/6: ‘coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn van jong en oud’.

Lachgas
Als er iets verwoestend kan zijn is het drugs. Lokaal Belang heeft grote zorgen over het ‘normale’ karakter wat drugs tegenwoordig lijkt te hebben. Even een pilletje, even een snuifje. Over lachgas, maar ook designerdrugs, is al veel gezegd. Vele gemeenten gingen ons voor en toonden zich vindingrijk en stelden een verbod in. Wat Lokaal Belang en CU en SGP, betreft, is het afwachten klaar. Een motie, mede ondertekend door BI en het CDA niet alleen om te verbieden, maar ook om na overtreden ook een last onder dwangsom op te leggen en daarmee herhaling voorkomen kan worden.

Milieustraat controle en handhaving
Waar wij graag een eerlijk gebruik zien van de door de belastingbetaler mogelijk gemaakte voorziening is de Milieustraat Otelaar. Al langer constateren wij oneigenlijk gebruik door niet ingezetenen en door bedrijven. Dat moet en kan anders. Via een motie een verzoek om dit in kaart te brengen en tevens maatregelen toe te passen. Hier zien wij een besparing.

Prog. 2
Railterminal

Voorzitter, in het belang van de gezondheid van onze inwoners en de goede bereikbaarheid van onze gemeente, willen LB en Pro98 graag dat er geen ambtelijke capaciteit of geld meer beschikbaar gesteld wordt aan het onderzoek naar een railterminal. Het beste bewijs dat het niet haalbaar is, is dat het ding er niet ligt. Op 24 april 2020 onderstreepte het college, op een vragen van Lokaal Belang, de noodzaak van een treinstation bij Stroe. Een railterminal zou dit station wel eens kunnen blokkeren. Als raad zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van en kansen voor onze samenleving. Deze motie is daar om vele redenen het gevolg van.

Vrachtwagenverbod Garderen
Twee keer tellen, petitie aan Provincie en college. LB pleit en zet zich al langer in voor afsluiting Hogesteeg Garderen voor vrachtwagenverkeer. Na 4 jaar is helaas de enige concrete actie van dit college: 4 testkarren. Waar blijft de echte oplossing?

Openbaar vervoer
Voor Lokaal Belang is het uitgangspunt dat het OV op peil moet blijven voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van m.n. de kleinere kernen. Mensen moeten niet geïsoleerd raken maar zich kunnen verplaatsen. In juli 2018, met een unaniem aangenomen amendement van LB en CDA, boekten wij succes met het behoud van buslijn 102 Terschuur, Zwartebroek. Het is echt heel, heel…bijzonder dat RRReis meent te vinden dat na een niet representatief coronajaar de dorpen denkt te raken met verschralen of schrappen van buslijnen. Een motie, samen met het CDA, mede die zij straks verder zullen toelichten, mede ondertekend door CU, Pro en SGP

Lunterseweg
Motie om te onderzoeken hoe we enorme toename van sluipverkeer via Lunterseweg kunnen gaan aanpakken. Laatste weken zien wij weer dat het verkeer regelmatig vast staat en zie veel verkeer de A30 afgaan (ook vrachtwagens) en via de Stationsweg weer richting A1 rijden.


Prog. 3
Flying bikes
Wij gunnen de FB en MTB al heel lang een fatsoenlijk onderkomen. Dit is uit de Kadernota; de wethouder heeft als reden dat het de vraag is wat er nodig is en wat het gaat kosten. Maar, dat is bekend. Wij zien het zo dat de FB uit de Kadernota zijn gehaald om een sluitende MJB te presenteren en de provincie met hun herindelingswens tevreden te stellen. Wees dan gewoon eerlijk, voorzitter.
Gedep. Markink zette al zijn vraagtekens. Wij maken ons enigszins zorgen. Lopen de FB nu weer een risico? (Let op: mag niet via GREX gaan).

Weidevogels en boomspiegels
Wij wonen in een gemeente met en enorm buitengebied. Wat niet alleen ons, maar ook veel natuurliefhebbers opvalt, is dat er steeds minder weidevogels in onze gemeente te horen en te zien zijn. Dit is een trend die al jaren gaande is. Ook landelijk horen wij de noodklok over dit probleem. Een motie, mede ondertekend door BI, om met een voorstel te komen tot maatregelen in onze gemeente om de ernstige teruggang van weidevogels tegen te gaan.  Wij willen geen groene woestijn, maar een levendige oase van groen, mét kleur en leven.
Gelukkig is er meer aandacht voor minder en verstandig maaien in het kader van het vergroten van de biodiversiteit, bv voor vlinders en bijen. Maar we zien toch dat dit beter kan. Een motie, mede door BI ondertekend,  om de kansen voor boomspiegels te vergroten door deze actief op te nemen in het te ontwikkelen biodiversiteitsplan.

Ruimtelijke ontwikkelingen, buitengebied, transitie landbouw
Is het verstandig vrijgekomen agrarische grond door te schuiven naar een andere boer terwijl er veel ruimte nodig is voor van alles en nog wat? We zien geen ambitie op andere gebieden. ‘Aantrekkelijk buitengebied’; wat wil het college hier zeggen? En helemaal in het kader van de BK van 31 mei waar de wethouder spreekt over de kaalslag van het buitengebied. LB vindt dat bij zo’n belangrijk onderwerp als het buitengebied er een aantal belangrijke woorden ontbreken, nl. nieuwe natuur, biodiversiteit, schone lucht, stikstofafname en recreatie en andere woonvormen. Een motie om meer in kansen, ook voor de boer, te denken en uiteraard ook samen met Pro een motie over het verbeteren van de biodiversiteit.

Eerlijk en rechtvaardig beleid
Wij staan voor een degelijk en kansrijk beleid tegelijk. Behoud het goede en investeer in meer. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid. Daar staat Lokaal Belang voor. 
Dankuwel.

Namens de fractie,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Lokaal Belang over concept-Kadernota

10-06-2021

Orde op zaken
Lokaal Belang investeert graag in belangrijke dingen voor onze samenleving. Daar is wel een degelijk financieel beleid voor nodig en daar staat LB voor; elke euro kan tenslotte maar een keer worden uitgeven. De raad controleert het financiële beleid van het college tijdens de begroting.

Vorig jaar november bleek de meerjarenbegroting zwaar negatief (-5,3 miljoen) en het college schoof de aanpak daarvan helaas voor zich uit. Daar had Lokaal Belang al grote zorgen over. Kort daarna bleek een forse investering ‘thuiswerken’ niet in die begroting te zijn opgenomen. Ook liet de provincie later weten dat er -7,5 miljoen van de reserve niet was meegenomen in diezelfde begroting.
Een begroting is een momentopname, maar in hoeverre heeft dit college nog grip op haar financiën? Wij zijn als raad in ieder geval onvolledig geïnformeerd over de financiële situatie van de gemeente.

Lokaal Belang heeft de afgelopen 3 begrotingen gesteund, met de hoop dat dit college de bestendige lijn van ‘zuinig op de centjes’ uit het verleden zou voortzetten. Dit blijkt ijdele hoop te zijn geweest. De provincie gaf dit college een stevige opdracht mee: Orde op zaken.
Nu de finish in zich is blijkt dat de burgers moeten meebetalen door o.a. het verhogen van de OZB (+3,5%) en zelfs de hondenbelasting (+20%). Bijzonder.

En dan die bezuinigingen: “Kostenbewustzijn, meer met minder als creatieve uitdaging en projectmatig werken”.
Daar moet 1,5 miljoen euro mee bezuinigd worden? Klinkt dit degelijk? Biedt dit enige zekerheid dat dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Lokaal Belang vindt dit boterzacht.

Degelijk financieel beleid is hard nodig voor al die belangrijke dingen die wij graag in onze mooie gemeente gerealiseerd zien: Veilige wegen en fietspaden, kwalitatief mooie centra, behoud en onderhoud van groen (bv Pastoriebos) en goede voorzieningen in de dorpen, voldoende betaalbare woningen en een goed ondernemersklimaat. Windmolens? Luister écht naar inwoners en doe er wat mee. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid.

Lees verder

Chatsessie 8 juni: Lokaal Belang beantwoordt uw vragen

09-06-2021

Een vraag? Een mening? Een idee? Lokaal Belang hield weer een live chatsessie op 8 juni 2021.
Vele vragen van inwoners passeerde de revu. Luister terug en wees er de volgende keer ook weer bij! 27 september 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande besluit gemeenteraad Veenendaal om besluitvorming RES1.0 uit te stellen

07-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit van de gemeenteraad van Veenendaal om besluitvorming over de RES1.0 uit te stellen.

Tevens doet zij het voorstel aan de overige gemeenten om bij een definitief uitstel van de gemeenteraad van Veenendaal, het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens regio Food Valley.

In de moties vreemd aan de agenda, die aangenomen zijn op 31 mei, staan de volgende argumenten:
1. De gemeenteraad van Veenendaal wil meer tijd nemen om goede en zorgvuldige democratische besluiten te nemen.
2. Het bod van 0,75 TWh zonder voldoende democratische legitimiteit een geheel eigen leven gaat leiden en inwoners zich hierdoor niet serieus genomen kunnen voelen.
3. De gemeente Veenendaal wil zorgvuldige afwegingen en afspraken maken over de voorlopige zoekgebieden in de RES
4. Draagvlak niet bereikt kan worden zonder een goed participatieproces

De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. Het moge duidelijk zijn dat de argumenten die de gemeenteraad van Veenendaal hanteert om de RES 1.0 voorlopig in de ijskast te zetten op onze volledige instemming kan rekenen. De fractie van Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 31 mei jl. besloten om besluitvorming over de RES 1.0 uit te stellen. In feite betekent dit uitstel een voorlopige blokkade van het indienen van de gezamenlijke RES 1.0. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat door dit uitstel het gezamenlijke bod RES 1.0 voorlopig geen doorgang kan vinden?
 2. De gemeenteraad van Veenendaal stelt dat de besluitvorming mede is uitgesteld omdat er veel onvrede in Veenendaal is over de plannen van windmolens net buiten de stad. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat er, net zoals in Veenendaal, door uw college veel meer aandacht had moeten zijn voor de protesten van onze inwoners tegen de komst van mega-windmolens in onze gemeente, waarbij er ook inhoudelijke invulling had moeten worden gegeven aan deze bezwaren?
 3. De gemeente Veenendaal heeft een brief gestuurd naar andere regio Food Valley gemeenten om te waarschuwen dat Veenendaal het niet eens is met mega-windmolens van andere gemeenten direct aan haar gemeentegrenzen. Is uw college bekend met deze brief van de gemeente Veenendaal en hoe kijkt uw college aan tegen de inhoud van deze brief?
 4. Bij een uitstel van de stemming over de RES in juni aanstaande wil de gemeenteraad van Veenendaal dat alle andere regio Food Valley gemeenten, maar ook de waterschappen en provincies, nog eens naar de RES 1.0 gaan kijken en dat het definitieve bod dan uiterlijk 1 november zou moeten worden ingediend.
  a. Is uw college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat dit een uitstekend plan is?
  b. En, dat er ook in de gemeente Barneveld bij een uitstel tot 1 november alsnog aandacht geschonken en invulling gegeven moet worden aan democratische legitimiteit en het noodzakelijke draagvlak i.r.t onder andere windmolens? Kortom, op deze wijze kan datgene wat niet goed gegaan is in de communicatie naar onze burgers alsnog “gerepareerd” worden.

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid (met lachgas en designerdrugs in het bijzonder)

04-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stellen de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid met lachgas en designerdrugs in het bijzonder.

Drugs maakt meer kapot dan je lief is. Vroeger al, maar de laatste tientallen jaren wordt drugs steeds sterker, ontstaan er nieuwe soorten drugs, veelal ‘designerdrugs’ maar ook lachgas. De problematiek rondom het gebruik van deze drugs lijkt steeds groter te worden. De gezondheidsschade kan heel groot en ingrijpend zijn; soms met ernstige invaliditeit of de dood tot gevolg. Daarnaast zijn overlast, de gerelateerde criminaliteit en de verkeersveiligheid een gevaar voor de omgeving, aspecten die niet onbelicht mogen blijven. Wij vinden dat het gebruik van drugs, drugshandel en de overlast daaromtrent blijvend, kordaat en stevig moet worden aangepakt. Maar door het ontbreken van laagdrempelig toepasbare (lokale) wetgeving is dit momenteel niet goed genoeg mogelijk.

In juni 2019 is tijdens de behandeling van de kadernota, op initiatief van Lokaal Belang, ChristenUnie en de SGP, een motie aangenomen met het volgende dictum:

 • het terugdringen van gebruik van lachgas mee te nemen in het huidige drugspreventie beleid;
 • het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening;
 • proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen en de raad daarvan op de hoogte te stellen.

Wij waren erg content met het feit dat deze motie het gehaald heeft. Afgelopen jaren hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rondom lachgas en het aanstaande verbod vanuit de landelijke overheid. Wij zien graag een totaalverbod voor o.a. lachgas; het gebruiken, onrechtmatig bezitten en verhandelen van lachgas in onze gemeente. Gezien het laatste punt uit de motie, mogen wij uitgaan van een pro-actieve houding ten opzichte van lachgas. De laatste jaren hebben vele gemeenten, bijna 200 inmiddels, de aangekondigde regelgeving niet afgewacht, maar zelf verboden opgenomen in hun APV of anderszins regelgeving vastgesteld met betrekking tot het bezit en gebruik van en handel in lachgas https://hetccv.nl/nieuws/steeds-meer-gemeenten-voeren-lachgasverbod-in/

Gisteren was er in de Tweede kamer een debat over het drugsbeleid (https://bit.ly/34H3Upb). Enkele Tweede Kamerleden (Kuik en Bikker) hebben in hun berichtgeving hierover laten weten dat er een indringende brief is ontvangen van een flink aantal burgemeesters in ons land die het Rijk oproepen om nu eindelijk haast te maken met dit landelijke verbod. Een flink deel van de ondertekenaars komen uit onze regio (zie hieronder). Uit de stukken blijkt dat het demissionaire kabinet opnieuw vertraging ziet in landelijke regelgeving en dit niet voor het voorjaar van 2022 ziet gebeuren. Dat betreuren wij.

 1. Is het college op de hoogte van of bekend met de genoemde brief van de burgemeesters aan het Rijk?
 2. Zo ja, kunt u aangeven waarom onze gemeente niet heeft meegetekend? Dit ook in relatie met punt 3 uit de aangenomen motie (zie boven).
 3. Is het college bereid om aan te sluiten bij deze groep gemeenten en gezamenlijk op te trekken in het verzoek om spoedige landelijke regelgeving?

Wij zouden als fracties graag zien dat de bovenstaande vragen nog vóór de behandeling van de Kadernota worden beantwoord. Dit met het oog op een mogelijke vervolgstap tijdens de behandeling van de Kadernota van onze kant. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,
Namens de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP,

Mijntje Pluimers
Henk Wiesenekker
Arend Flier


Barneveld, 3 juni 2021

Lees verder

Opinie: 'Geen behoefte aan een extra dorp als Vinex-woonwijk'

03-06-2021

Naar aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 2 juni ‘Tiende dorp in Barneveld zorgt juist voor balans’ heeft Jan Willem van den Born, namens Lokaal Belang, gereageerd met de volgende ingezonden brief: 

Opinie: ‘Geen behoefte aan een extra dorp als Vinex-woonwijk’
Mijn eerste reactie was, een slecht en niet doordacht plan. Allereerst bestaat er niet zoiets als ‘een nieuw dorp’. Dat is een utopie. Een dorp zoals wij dat kennen, kenmerkt zich door vele jaren historie, een centrum waar in de loop van vele jaren omheen gebouwd is met vaak een kerk in het midden en wat middenstand. Daarom hebben dorpen vaak hun eigen kenmerken en type inwoners. Dat maakt een dorp interessant en karakteristiek. Een nieuw “dorp” in deze tijd zal vooral neerkomen op een soort van vinexwijk, een grootschalige nieuwbouwwijk aan de randen van verschillende steden of dorpen. Kijk maar eens hoe dat met de dorpen rondom Utrecht gegaan is. Of met Zeewolde. Dat zijn zielloze woonwijken geworden zonder een kloppend historisch hart. En de huidige nieuwbouwwijken in Barneveld en Voorthuizen dan? De afstand tot de dorpskern wordt inderdaad steeds groter, maar ze behoren nog steeds tot het oorspronkelijke dorp. Een nieuwe losse woonwijk heeft dat niet.

Daarnaast is het gebied dat de SGP voor ogen heeft een wijds open en groen gebied. Ik ben er nog even doorheen gereden, veel vergezichten. Deze open gebieden, daar moet je zuinig op zijn. Het is ook een beetje vreemd dat de SGP geen meter extra landbouwgrond wil opgeven voor het opwekken van zonne-energie, maar plotseling met een plan op de proppen komt om vele honderden hectares grond, waarvan een groot gedeelte landbouwgrond zal zijn, om deze grond aan te wenden voor een nieuw dorp. Laten we toch alsjeblieft nieuwe woningen in Nederland, maar ook in onze gemeente, vooral bouwen binnen of rondom de bestaande steden en dorpen. En daar waar het kan het buitengebied open en vooral groen laten. Want dat buitengebied gaat steeds belangrijker worden voor ons welzijn. Daar wordt nieuwe natuur gecreëerd en daar is ruimte voor recreatie. Maar nog belangrijker, een open en groen buitengebied hoort gewoon bij de gemeente Barneveld. Daarbij speelt nog een argument een belangrijke rol. Namelijk, wanneer je de uitbreiding van je gemeente gaat concentreren op één nieuwe locatie, ontneem je de kansen voor andere kleinere kernen in onze gemeente om voorzieningen in stand te houden. Vooral wanneer deze kleinere kernen willen en kunnen groeien. 

De regio Amersfoort kijkt gretig naar de ruimte die wij nog  hebben. Als politieke partij maken we ons al een tijdje zorgen over dit fenomeen. Ik waarschuw al een tijd voor de enorme druk op onze gemeente die alleen nog maar zal toenemen. En ik ben blij dat wethouder Bennie Wijnne daar net zo over denkt. Voor het eerst in drie jaar voel ik de urgentie bij het college op dit onderwerp. Lokaal Belang heeft drie jaar geleden moties ingediend om deze noodzakelijke discussie te voeren. Helaas stonden wij daar, met uitzondering van Pro’98, alleen in. Ik voel dat de panelen eindelijk beginnen te schuiven.

Terug naar Amersfoort. Wij weten allemaal dat de regio Amersfoort de opgave heeft om op korte termijn 40.000 woningen te bouwen. Laten we niet vergeten dat Barneveld officieel behoort tot de regio Amersfoort, daar waar het gaat om woningbouw. Op het moment dat wij een nieuwe soort van vinexwijk gaan ontwikkelen rondom Barneveld, Scherpenzeel en De Glind, lopen we tevens het risico dat in de toekomst dit gebied zou kunnen worden aangewezen vanuit Den Haag om door te ontwikkelen en uit te breiden. Richting noorden en oosten, maar vooral richting De Glind. Waarom houdt Leusden zich zo muisstil op dit onderwerp en in deze discussie? Juist, om die reden. Leusden ligt ook in de gevarenzone daar waar het gaat om woningbouw.. Een regering kan keihard gebieden aanwijzen, indien de regio’s of gemeenten er onderling niet uitkomen. Willen we dat risico lopen? Op dit moment vormt het gebied tussen Kallenbroek via het gebied rondom de kleine Barneveldse Beek en een boog naar De Glind en Scherpenzeel een belangrijke groene buffer. Een groene buffer die nodig is tegen de steeds oprukkende Randstad. Daar moeten we ontzettend zuinig op zijn en koesteren. Dit is de reden waarom ik dit plan ondoordacht vind.’’

Jan Willem van den Born, raadslid Lokaal Belang

Lees verder

Lokaal Belang organiseert live chatsessie met inwoners en ondernemers

26-05-2021


In gesprek over belangen van nu en de toekomst
Wat kan de gemeente nu en in de toekomst nog beter doen; welke vragen leven er en welke onderwerpen verdienen het om “in het licht” te worden gezet? Lokaal Belang organiseert een live chatsessie op 8 juni aanstaande en nodigt inwoners van harte uit om dit gesprek aan te gaan.
 

Lokaal Belang timmert stevig aan de weg. De afgelopen 3 jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor een groene, veilige, duurzame, ondernemende en een sociale gemeente. Een gemeente met ruimte voor sport en cultuur. Maar ook een gemeente die staat voor de democratische rechten van inwoners en die open, eerlijk en transparant is. En daar gaat Lokaal Belang mee door.
 

De onderwerpen zijn soms complex en kunnen diep ingrijpen in het leven van alledag. Denk aan de mogelijke komst van megawindmolens, denk aan het belang van schone lucht en de vraagstukken die dat oplevert en denk aan de vele uitdagingen op het gebied van wonen, groen, verkeer, financiën en veiligheid. Maar zeker ook: willen wij een stad worden of blijven wij een dorp?
 

Lokaal Belang organiseerde de afgelopen jaren regelmatig acties op straat om samen met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over allerlei thema’s en vraagstukken. Maar door Covid vielen al die persoonlijke contacten weg. Ondanks alternatieve, veel gebruikte contactmogelijkheden, mist Lokaal Belang het dagelijkse en rechtstreekse contact met haar inwoners en ondernemers.
 

En daarom wil Lokaal Belang graag binnenkort digitaal met onze inwoners in gesprek over datgene wat voor hen belangrijk is; nu en in de toekomst. Wat kan onze gemeente beter doen en wat kunnen wij als Lokaal Belang doen om op te komen voor hun belangen? Alle vragen mogen gesteld worden.
 

Lokaal Belang nodigt iedereen uit voor dit gesprek via een live chatsessie via Facebook. Een Live sessie op Facebook houdt in dat een persoon of organisatie via haar Facebookaccount een uitzending organiseert, die voor alle gebruikers van het sociale medium live te volgen is. Tijdens de uitzending is het dan mogelijk om via het commentarenveld vragen te stellen, waarop de organiserende partij direct kan reageren. Mijntje Pluimers zal namens de partij de vragen beantwoorden. Wij nodigen alle inwoners dan ook van harte uit om in te schakelen via het Facebookaccount van Lokaal Belang.
 

Men is van harte welkom op dinsdag 8 juni a.s. vanaf 20.00 uur, om het gesprek aan te gaan, een vraag te stellen of gewoon iets op te merken. Het kan allemaal. Dat kan ter plekke, maar als men niet in de gelegenheid is, kan men de vragen of opmerkingen ook vooraf insturen via info@lokaal-belang.com

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni

26-05-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het landelijke congres ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni aanstaande.

De laatste jaren is er veelvuldig gesproken over het onderhoud van bomen, het kappen van bomen of het behoud van bomen en bossen. Vaak lag daar een voorstel voor het kappen van (veel) bomen aan ten grondslag. Lokaal Belang is, zoals bekend, groot voorstander van het behoud van zoveel mogelijk bomen; het groene kapitaal. Ook de samenleving hecht grote waarde aan het zoveel mogelijk behouden van groen en bomen in het bijzonder.

In de concept-kadernota blijkt dat het college voornemens is bomeninspecties te beperken tot het wettelijke minimum (blz. 8). Daar maakt Lokaal Belang zich wat zorgen over. Het is duidelijk dat de gemeente voor financiële uitdagingen staat om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar gezien de onrust en ophef over de bomenkap van de afgelopen jaren en de wens dat het in de toekomst beter gaat, hopen wij niet dat het huidige beleid verslechtert. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er een nieuw beleidsplan komt, namelijk beleidsplan biodiversiteit, met daarin, hopen wij, veel aandacht voor behoud en onderhoud van bomen.

Sinds 2008 vindt er jaarlijkse een landelijk congres plaats; ‘Nederlandse Boominfodag’. Dit jaar op 3 en 4 juni. Hier komt nieuwe (inter)nationale wetenschappelijke en praktische kennis over bomen, groene infrastructuur en aanverwante zaken samen. Ook dit jaar zijn er vele interessante sprekers en onderwerpen zoals o.a. de Europese standaard boomsnoeien, bomen en gezondheid, conditiebepaling bomen, ecosysteemdiensten en de aanpak van de eikenprocessierups. Dit zijn precies onderwerpen die voor onze gemeente van belang zijn, ook met het oog op de discussies van de afgelopen jaren. Deelname aan dit congres is, vanwege het digitale karakter, dit jaar overigens gratis. www.boominfodag.nl

Deze nieuwe kennis en kunde met betrekking tot bomen, bomenonderhoud en bomenbehoud kan van grote (meer)waarde zijn voor de gemeente Barneveld in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, tegengaan van verdroging, luchtzuivering, waterhuishouding en landschappelijke waarde. De actieve deelname aan dit congres, mede gezien de onderwerpen, kan ook van meerwaarde zijn in het kader van beleidsontwikkelingen richting de kadernota, begroting en het beleidsplan biodiversiteit. Lokaal Belang ziet hier meerdere kansen; meer kennis & kunde, maar hiermee ook zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen in het kader van de zorg voor groen en bomen.

 1. Bent u bereid (een) afgevaardigde(n) van de gemeente actief deel te laten nemen aan het landelijke congres Nederlandse Boominfodag?
 2. Bent u bereid de opgedane kennis en ervaringen mee te nemen in (toekomstig) beleid en de raad daarover te informeren? Dat kan via een memo en/of in nieuwe beleidsplannen zelf?
 3. Kunt u ons, gezien het feit dat de data van 3 en 4 juni heel snel naderen, op tijd uitsluitsel geven over deze vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers

Lees verder

Bericht LB n.a.v. gebeurtenissen protestmars Police for Freedom

08-05-2021

Onze mooie gemeente kwam vandaag op een heftige manier in het nieuws.

Lokaal Belang staat voor de grondwet, vrijheid en democratie. Lokaal Belang staat ook voor de orde en veiligheid van ons allemaal. Wij wijzen geweld dan ook resoluut af.
De (onaangekondigde) demonstratie van vandaag, was voor een groepje aanleiding om aanwijzingen van het gezag niet te volgen, wat ontaardde in geweld. Dat is onacceptabel en betreuren wij zeer.

Wij hopen dat de rust blijvend is wedergekeerd.
Dank aan iedereen die zich ingezet heeft voor onze gemeente.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB kapwerkzaamheden Kromme Akker

19-04-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de werkzaamheden t.b.v. Bestemmingsplan Kromme Akker Zuid II.

Als onderdeel van BP Kromme Akker Zuid II hebben er op een perceel aan de Groote Elstweg snoei- en kapwerkzaamheden plaatsgevonden. Omwonenden hebben ons benaderd om hun bezorgdheid uit te spreken en vragen te stellen. In het betreffende gebied huist en broedt de ijsvogel, een beschermde vogelsoort. Er vinden werkzaamheden plaats gedurende het broedseizoen van deze vogel. De werkzaamheden vinden plaats vooruitlopend op een nog goed te keuren bestemmingsplan. Ook blijkt bij navraag dat er bomen gekapt zijn zonder de daarvoor benodigde kapvergunning. Door deze signalen ontstaat bij ons bezorgdheid over de zorgvuldigheid van het proces, en dan in het bijzonder communicatie naar de inwoners en zorg voor de natuur.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Is het snoei- en kapwerk op het juiste moment uitgevoerd, dit vooral in het licht van het broedseizoen van de daar aanwezige beschermde vogelsoort?
 2. In hoeverre heeft de gemeente invloed op dit soort werkzaamheden als deze worden uitgevoerd door de eigenaar van het perceel? En wat als deze werkzaamheden worden uitgevoerd zonder vergunning? Worden er door het college inhoudelijke gevolgen aan gegeven? Zo ja, welke dan?
 3. Is er bij de plannen rekening gehouden met de aanwezigheid van de beschermde ijsvogel? Wij hebben begrepen dat er op basis van wet- en regelgeving eisen zijn gesteld aan bouwwerkzaamheden in relatie tot ijsvogels. Graag een toelichting.
 4. Is er sprake van een broedende ijsvogel en kan het broedsel verstoord zijn? Zo ja, wat kan er gedaan worden om dit te herstellen?
 5. Is er contact (geweest) met de Vogelbescherming of het aanpassen van de oevers naar een flauwere uitvoering invloed heeft op de aanwezigheid van ijsvogels?
 6. Klopt het dat er bomen gekapt zijn zonder dat hier een vergunning voor is afgegeven? Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren en belangrijker nog; hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?
 7. Waarom zijn deze werkzaamheden al uitgevoerd vooruitlopend op een nog vast te stellen bestemmingsplan? Als de raad andere keuzes maakt is er zonder reden ingegrepen in de natuur.


In afwachting van uw reactie,
G.H. Kevelam, raadslid
A.S. van Amerongen, raadscommissielid

Barneveld, 16 april 2021

Lees verder

Inspraaknotitie Provinciale Staten 14 april herindeling Barneveld-Scherpenzeel

15-04-2021

Inspraaknotitie 14 april 2021 - Provinciale Staten – Arnhem
Herindeling Scherpenzeel-Barneveld,
Mijntje Pluimers, Lokaal Belang Gem. Barneveld

Uw taken en verantwoordelijkheden
U hebt allen de eervolle en belangrijke taak uw provinciale burgers te vertegenwoordigen en op te komen voor hun belangen. Tot op heden waren GS in de lead. U bent geïnformeerd, u heeft er een aantal keer over vergaderd, maar u was zelf nog niet aan zet.
Dat gaat binnenkort veranderen. Ik heb mij de afgelopen jaren stevig inhoudelijk in de materie verdiept.
En met alle kennis die ik daarmee heb opgedaan, brengt dat mij tot een heel kritische houding ten opzichte van het proces, en de waarde van het voorliggende herindelingsontwerp. Ik wil u hierin meenemen, in de hoop dat dit u kan helpen op weg naar het moment dat u dadelijk wel aan zet bent. Want u wacht een verantwoordelijke taak.

Scherpenzeel
Voorzitter, wij hebben inhoudelijk geen mening over de keuzes van Scherpenzeel, maar als er een gemeente bestuurskracht heeft laten zien, is het de gemeente Scherpenzeel wel. Zij zijn uitstekend in staat gebleken zich, zowel op inhoud als het proces, te weren tegen de dwingende GS en het schijnbaar afwachtende Barneveld. Scherpenzeel heeft een onderbouwd toekomstplan, inclusief kadernota, begroting en samenwerkingsstrategie, ontwikkeld en deze zijn op democratische wijze in de gemeenteraad vastgesteld. Het laatste voorstel zelfs unaniem! Een autonome gemeente, met een autonome raad en met een, bij herhaling, overwéldigende steun van de bevolking voor zelfstandigheid; Diverse deskundigen onderstrepen de robuustheid van deze plannen. Voorzitter, wie zijn GS dan om te stellen dat een herindeling echt noodzakelijk is? De noodzaak is ten enenmale niet onderbouwd.

Onrecht
In onze ogen wordt Scherpenzeel groot bestuurlijk- en maatschappelijk onrecht aangedaan. En alleen al op basis van fatsoenlijk openbaar bestuur én goed nabuurschap, maken wij ons ernstige zorgen over het proces en hebben wij inhoudelijk grote bezwaren. De gemeente Barneveld is, linksom of rechtsom, onderdeel van het proces, en daarmee mede-verantwoordelijk voor wat hier gebeurt. De provincie is dat ook. En u als PS heeft daarin een kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid heeft u naar de inwoners van Barneveld en van Scherpenzeel. Van wie 82% tegen herindeling is. En die verantwoordelijkheid heeft u ook richting de Gelderse belastingbetalers, en richting de principes van democratie waarvoor u zegt te staan. Waarom volharden in een proces dat even onrechtvaardig als misschien wel kansloos is?

Beleidskader
Als u niet kritisch zou zijn, dan is het Rijk dat wel. Zowel de Minister als de Tweede en Eerste Kamer zullen dit plan langs de lat van het nieuwe beleidskader leggen. En dan voorspel ik u het volgende:

 1. Het proces voldoet niet aan de zorgvuldigheidsvereisten
 2. Het draagvlak ontbreekt
 3. De noodzaak is niet voldoende onderbouwd
 4. En de voorgespiegelde oplossing blijkt op drijfzand te berusten.

Laten we beginnen met het drijfzand.

Kernenbeleid
Het Kernenbeleid dat GS voorstellen wordt gebruikt ter legitimatie van deze herindeling. ‘Nu komt alles goed beste mensen, Scherpenzeel behoudt haar autonomie!’. Waarom moet het dan, terwijl er over het algemeen tevredenheid heerst over het bestaande dorpskernenbeleid? Is dit het wondermiddel om een herindeling soepel te laten verlopen? GS stellen wel dat het aan gemeenten is, maar dwingen de gemeenten wel dit kernenbeleid vorm te geven. Voorzitter, dit kan echt niet door de beugel. Barneveld heeft geen kernenbeleid 1.0, en als ik op de bespreking in onze raad af ga voorzie ik ook geen draagvlak om daadwerkelijk budget of bevoegdheden af te geven. GS gebruiken het wel om tegen u te zeggen dat het allemaal dik voor elkaar gaat komen en dat Barneveld een Kernenbeleid 2.0 wil. Maar dat is het collége. Er is nóóit iets aan inwoners of de raad gevraagd wat het kernenbeleid, zowel inhoudelijk, juridisch als financieel dan zou moeten inhouden. GS neemt een groot risico door blind te vertrouwen op de bereidheid van de Barneveldse/nieuwe raad om budget en bevoegdheden af te staan. GS wekken allerlei verwachtingen naar u als PS, de inwoners van Scherpenzeel en Barneveld en de minister.
Maar die verwachtingen berusten op drijfzand, want garanties ontbreken.

Draagvlak
Draagvlak, het primaire beoordelingscriterium, volgens de minister. U zult daar als PS rekenschap aan moeten geven. De gemeente Barneveld heeft van het begin af aan glashelder en méérmaals in randvoorwaarden geformuleerd dat er ‘een stevig draagvlak moet zijn in béide gemeenten. Geen gedwongen huwelijk dus. Daarnaast heeft ons college nooit een serieuze poging ondernomen om zelfstandig te voldoen aan het ministeriële beleidskader dat aangeeft dat draagvlak in kaart moet worden gebracht; inwoners is nooit wat gevraagd. Verder hebben uw GS in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven de peiling van 17 maart in Scherpenzeel niet serieus te nemen, sterker nog, te negeren. Wij vinden dit zeer, zeer kwalijk en doet geen recht aan de betrokkenheid van al die Scherpenzelers die hun gemeente graag zelfstandigheid willen houden. Ook de kleuring de GS geven aan het gehouden Kieskompas is kwalijk. En wat moet Barneveld toch met het gegeven van een onwillige partner? Het enige onderzoek, dat echt met recht representatief kan worden genoemd, is het referendum van Scherpenzeel. Een opkomst van 77%, sprak zich met 82% uit zelfstandig te willen blijven. Wat betekent dat voor u als PS?

Financiën
GS beoordeelden de keuzes van Scherpenzeel voor de toekomstige lasten voor inwoners (niet)proportioneel wat mede een reden was hun aangenomen Kadernota als onderbouwing voor zelfstandigheid, af te wijzen. Groot is dan de verbazing dat diezelfde GS wel eisen dat Barneveld binnen 2 maanden hun meerjarige miljoenen-tekorten wel kunnen oplossen door belástingverhoging. Mogelijk tot 7,8 miljoen. Is dat dan wel proportioneel? Nogmaals, inwoners en raadsleden is niets gevraagd. Ons college lijkt al wat geschrokken en verzoekt uw GS al om instandhouding van voorzieningen en tijdelijke financiële ondersteuning om de lasten voor inwoners niet te laten stijgen. Uw gedeputeerde heeft al aangegeven dat niet te gaan doen waarop ons college vorige week weer aangaf dit heel raar te vinden.
Kortom, onzekerheid alom en er zijn geen garanties. Waarachtig ook geen voordeel, zoals ook recent weer uit wetenschappelijk onderzoek bleek.

Lichte variant
Wij betreuren het zeer dat zowel ons college als GS onderhandelingsruimte laten liggen als het gaat om de ‘lichte variant’. Scherpenzeel kiest daar nadrukkelijk niét voor, maar wil op een aantal terreinen wel samenwerken met de gemeente Barneveld, zoals dat in regionaal verband ook wordt geëntameerd. En wie weet wat uit die samenwerking op langere termijn kan groeien, als beide gemeenten elkaar dichter naderen, zal dat dan in ieder geval van  ‘onder op zijn’, waartoe  ook het Beleidskader van de minister  bestuurlijk Nederland nadrukkelijk oproept.

Onzorgvuldig proces
Het tweede beoordelingscriterium, een zorgvuldig proces, behoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Dat hebben de hoogleraren Elzinga, Frissen, en De Vries al glashelder gedaan. U als Staten lijken de reacties van GS trouw te geloven. Hoe kan dat toch? Beoordeelt u het proces dan wel als zorgvuldig? Ik heb namens onze fractie de Spiegelgroep voorzien met een lijst van punten waaruit vooringenomenheid blijkt. Bij interesse stuur ik u deze toe. Vanuit uw controlerende rol, en uw beslisbevoegdheid, ligt opnieuw de bal bij u om te zorgen dat het advies, dat u straks aan de minister uit gaat brengen, hout snijdt. Ik roep u met klem op om u in dat kader nog eens goed te bezinnen.

Tot slot
Voorzitter, het spijt mij te moeten zeggen, maar wij hebben niet ervaren dat de meeste van de leden van PS voldoende doordrongen zijn van de treurige situatie waar mijn gemeente Barneveld maar ook onze buurgemeente Scherpenzeel, zich door toedoen van GS, in bevinden. Daarom verzoek ik u onze zienswijze, en alle zienswijzen die zijn ingediend, zorgvuldig te lezen. Stel vragen, aan uzelf, aan GS, aan de indieners, en aan alle betrokken experts. Ik verzoek u beide betrokken gemeenten de tijd en de rust te geven te werken aan een verdere uitbouw van een toekomstbestendige situatie, welke kant het dan ook op mag gaan. Maar niet vanuit dit huidige herindelingsontwerp.

2e termijn slotopmerking:
Voorzitter, wij hebben de uitslag van het Kieskompas door GS gezien en de uitpraken van gedeputeerd Markink daarover: 
"Het laat zien dat kennis leidt tot andere opvattingen en invloed heeft op het draagvlak."
Daar maken wij bezwaar tegen. Ten eerste het feit dat het Kieskompas door Jan en Allemal kon worden ingevuld en dat er slechts genoemd werd dat de nieuwe gemeente met 'kernenbeleid, voorzieningen, zeggenschap en financien aan de slag zou gaan. Geen inhoud en uitleg dus. Dan: 82% van de inwoners van de gemeente Barneveld die dit Kieskompas hebben ingevuld, hebben aangegeven GEEN kennis te hebben van de inhoud van het herindelingsontwerp. Daarmee kan dus echt niet, zoals gedepurteerde Markink wel doet, de conclusie getrokken worden dat er dus draagvlak is gekomen op basis van meer kennis. Er is geen kennis bij de inwoners van Barneveld want ze zijn nooit meegenomen in de inhoud laat staan iets gevraagd.

Lees verder

Schriftelijke vragen Openbaarmaking verslagen herindeling Scherpenzeel-Barneveld

12-04-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de openbaarmaking van een tweetal verslagen met betrekking tot de mogelijke herindeling van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Afgelopen dinsdag 6 april behandelden het college en de raad het onderwerp ‘herindeling Scherpenzeel en Barneveld’.

Naar aanleiding van de reacties van het college, of het uitblijven daarvan, op de voor Lokaal Belang essentiële onderwerpen zoals draagvlak, financiële gevolgen voor inwoners, het nieuw te ontwikkelen kernenbeleid, verzoeken wij om openbaarmaking van reeds bestaande stukken.

Rondom de besluiten van GS op 12 en 26 januari, is het volledige dossier van de herindeling Scherpenzeel openbaar geworden en op de website van de gemeente Barneveld geplaatst (https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports). Zo ook het lijvige en belanghebbende rapport van Drs. M.A.J.R Hermans van BMC, dat zowel op 14 november 2019 als op 3 december 2019 in raadsbijeenkomsten met het college en de gemeenteraad (raadsleden en raadscommissieleden) aan de orde is geweest. Van de bijeenkomst van 3 december is een verslag gemaakt wat een belangrijk licht werpt op de huidige situatie. Er zijn hierin kernpunten, algemeen gedeelde opvattingen, zoals bijvoorbeeld in relatie tot het Beleidskader van het ministerie van binnenlandse zaken nadrukkelijk genoemde draagvlak-criterium, geformuleerd. Het gaat ons vooral om de kernpunten 1 t/m 4 in dit verslag, omdat deze punten nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de huidige discussie in de raad.
Wij achten het in het kader van een zorgvuldige meningsvorming en besluitvorming van onze gemeenteraad over dit belangrijke onderwerp, noodzakelijk om dit verslag in de openbaarheid te kunnen bespreken in de raadsvergadering van 21 april aanstaande. Wij achten dit ook noodzakelijk om onze plichten die bij het ambt van raads(commissie)lid horen, naar eer en geweten te kunnen vervullen.
 

 1. Wij vragen u om het verslag van de raadsbijeenkomst op 3 december 2019 per ommegaande openbaar te verklaren en aan het openbare dossier ‘Overzicht Arhi-procedure Barneveld Scherpenzeel’ toe te voegen. Wij zien graag een zo veel mogelijk ‘ongelakt’ verslag waarbij het natuurlijk vanzelfsprekend is dat namen van ambtenaren wel onleesbaar worden gemaakt. Deze openbaarmaking graag per ommegaande, doch uiterlijk vrijdag 16 april, teneinde iedereen de gelegenheid te geven zich op een goede wijze op de raadsvergadering te kunnen voorbereiden. Wij gaan er vanuit dat u daartoe bereid bent?
 2. Openbaar bekend is dat de verslaglegging van deze raadsbijeenkomst op 3 december gebruikt is in een gesprek met de CvdK en de Gedeputeerde op 16 december 2019. “Voorbereiden gesprek met CdK en Gedeputeerde op 16 december, mede op basis van raadsbijeenkomst 3 december.” Bent u het met ons eens dat als raadsleden, raadscommissieleden en college bijeen zijn in een raadsbijeenkomst en de verslaglegging (feitelijke informatie) ook nog gebruikt wordt voor een gesprek met Provinciale bestuurders, deze input niet afgedaan kan worden als ‘een persoonlijke beleidsopvatting’ daarom niet als argument kan dienen om iets niet openbaar te maken of teksten weg te lakken?
 3. Bent u het met ons eens dat omdat het een raadsbijeenkomst betreft, de raad er zelf over zou moeten gaan of het verslag van een dergelijke bijeenkomst al dan niet openbaar zou moeten zijn?


Aangezien het een bestaand document betreft en onze 1e vraag met 1 druk op de knop gerealiseerd kan worden, verzoeken u wij dringend dit uiterlijk morgen, 13 april, in uw collegevergadering te bespreken en erover te besluiten.

Vriendelijke groeten,
M. Pluimers-Foeken Fractievoorzitter, raadslid

Foto: Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande houtstook en fijnstofproblemen in onze gemeente

26-03-2021

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande houtstook en een artikel in De Stadsbron over fijnstofproblemen in onze gemeente.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente in een schone en gezonde omgeving wonen. Dat geldt niet alleen voor wonen alleen; ook de lucht die wij inademen moet schoon en gezond zijn.
Op  21 januari boog de gemeenteraad zich tijdens de commissie Grondgebied over het onderwerp houtstookoverlast, geagendeerd door de fractie van Pro98. Tijdens dit gesprek werd er gepleit voor maatregelen om overlast door houtstook te verminderen. Een van de mogelijkheden is een stookverbod op momenten dat het RIVM met een ‘stookalert’ komt. Dit stookalert wordt uitgegeven op momenten dat er sprake is van mist of windstille situaties. Lokaal Belang kwam met het idee om de gemeentelijke afvalwijzer, een zeer populaire app die door veel van onze inwoners gebruikt wordt, daarvoor te gebruiken. De wethouder deed op deze avond de toezegging dat hier serieus naar gekeken zal worden en op teruggekomen zou worden. Helaas hebben wij daar nog geen antwoord op mogen ontvangen.

Op 24 maart jl werden wij opgeschrikt door een zeer alarmerend artikel in de Stadsbron over de fijnstofproblematiek in de gemeente Barneveld www.destadsbron.nl/nl/fijnstof waar op detailniveau, zelfs op straatniveau, locaties te vinden zijn in onze gemeente waar de fijnstofconcentraties inktzwart kleuren. Dit zijn locaties die vol staan met megastallen volgens het artikel. Genoemd werden hier o.a. de Schoenlapperweg en de Akkerweg in Voorthuizen, de Wesselseweg in Barneveld en Kootwijkerbroek, gebieden tussen de Achterveldseweg en de Scherpenzeelseweg en nabij de Valkseweg in Barneveld.


In het kader van de houtstook en het artikel in De Stadsbron heeft Lokaal Belang de volgende vragen:

 1. Kan het college op korte termijn een RIVM stookalert toevoegen aan de gemeentelijke afvalwijzer app? Op deze manier kunnen onze inwoners snel op de hoogte gebracht worden als er aanleiding is om geen hout te stoken.
 2. Bent u bereid om naast deze app uit te zoeken of er nog meer mogelijkheden zijn buiten de afvalwijzer, om zgn. stookwaarschuwingen naar buiten te brengen indien meteorologische omstandigheden daartoe aanleiding geven? 
 3. a. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in De Stadsbron?
  b. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de informatie in dit artikel aanleiding geeft om op zeer korte termijn een open en brede discussie aangaande fijnstofproblematiek met elkaar te voeren om een begin te maken met oplossingen die moeten leiden tot schonere en gezondere lucht in de gemeente Barneveld? 
 4. Wat is het beleid van uw college met betrekking tot het vergunningenbeleid voor nieuwe (mega)stallen in onze gemeente in combinatie met de fijnstofproblematiek?
 5. Wat is het beleid van uw college met betrekking tot bestaande megastallen en de fijnstofproblematiek?
 6. Kunt u ons op de hoogte houden of en hoe er momenteel geïnvesteerd wordt om de fijnstofemissies tot aanvaardbare niveaus terug te brengen? Graag een toelichting.
 7. In uw coalitieakkoord schrijft uw college bij het onderwerp Milieu en Ruimtelijke Ordening dat u de in gang gezette regionale aanpak luchtkwaliteit voortzet. Kunt u aangeven hoe u dit de afgelopen drie jaar vorm heeft gegeven?
 8. Bent u het met ons eens dat de nieuwste cijfers aanleiding geven om het huidige beleid aangaande de fijnstofproblematiek nieuwe impulsen te geven en te versnellen omdat het helaas niet goed gaat met de luchtkwaliteit in onze gemeente?
 9. Indien vraag 8 met ‘ja’ wordt beantwoord; bent u bereid en zo ja wanneer, om met een plan van aanpak te komen aangaande de fijnstofproblematiek met als doel een aanvaardbare (gezonde) luchtkwaliteit? Graag een toelichting.


Met vriendelijke groet,
Jan Willem van den Born

Barneveld, 26 maart 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande glasvezel en snel internet in 7 kernen van onze gemeente

23-03-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande glasvezel en snel internet in zeven kernen van onze gemeente.

Een leven zonder internet? Ondenkbaar… Snel internet is onontbeerlijk in het hedendaagse leven. Lokaal Belang beschouwt een goed functionerend internet daarom als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Deze bestuursperiode zou er verder gegaan worden met de aanleg van glasvezel in een deel van het buitengebied van de gemeente Barneveld. Daarnaast hebben, op Barneveld en Voorthuizen na, de andere 7 kernen in onze gemeente, geen glasvezel, geen snel internet. Lokaal Belang wil heel graag glasvezel in deze zeven waardevolle kernen in onze gemeente en zal zich daarvoor blijven inzetten.

In een voorgaande bestuursperiode (2014-2018) is er 2 miljoen euro vrijgemaakt en gelabeld voor de aanleg van dit glasvezel. De uitvoer daarvan is toen goed van start gegaan. De laatste jaren waren er soms wat knelpunten (zie ook schriftelijke vragen 6-3-2019). Echter, al sinds halverwege 2018 vraagt Lokaal Belang regelmatig om ‘de stand van zaken’ met het oog op een goede besteding van dit geld en, indien aan de orde, een goede bestemming voor het eventuele overgebleven geld. Wij zagen het bijvoorbeeld voor ons de inwoners van het buitengebied te compenseren voor de forse investering (1600,- euro). die zij, in tegenstelling tot de inwoners in de kernen Barneveld en Voorthuizen, moesten doen om glasvezel te krijgen.

Wij hebben de afgelopen jaren goed contact gehad met de betreffende ambtenaar en meermaals gevraagd naar de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Het doel was om duidelijkheid te krijgen wanneer het onderwerp als raadsvoorstel op de raadsagenda zou komen teneinde het gesprek hierover te kunnen aangaan en het eventuele overgebleven geld te bestemmen. Tot onze schrik lezen wij in de LTA dat het college meent over het overgebleven geld geen raadsvoorstel meer te willen indienen, maar een collegebesluit wenst te nemen én, bij navraag, dit geld aan de algemene reserve wil toevoegen. Het gaat hier ook nog om maar liefst 1 miljoen euro (!), dus 50% van het totale bedrag wat in 2014 is gereserveerd en gelabeld om onze inwoners te voorzien van het zo belangrijke snelle internet.
 

 1. Bent u het met ons eens dat snel internet onontbeerlijk is in het hedendaagse leven en een goed functionerend internet daarom als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen) voor zowel inwoners als ondernemers gezien moet worden?
 2. Wat is de reden dat u meent dat het besluit over het overgebleven geld (1 miljoen euro) een collegebesluit moet zijn en geen raadsvoorstel? Wij wijzen in dit verband niet alleen op uw eerdere uitspraken een raadsvoorstel te zullen indienen maar óók op de financiële verordening en dan met name artikel 2; Autorisatie begroting (waaronder de algemene reserve) en begrotingswijzigingen. Duiding: de raad gaat erover.
 3. Bent u met ons van mening dat het heel belangrijk en wenselijk is ook de andere zeven kernen in onze gemeente te voorzien van glasvezel; snel internet?
 4. Wat is de reden dat u dit gereserveerde en dus gelabelde geld in de algemene reserve wilt storten, op de grote hoop dus, en niet wil bestemmen voor andere glasvezel- dan wel snel internet projecten in onze gemeente? Lokaal Belang vindt het bijzonder om deze reservering vrij te laten vallen, terwijl het probleem niet is opgelost.
 5. Bent u met ons van mening dat we ons, daar waar mogelijk, moeten inzetten op aanleg van glasvezel in alle kernen van onze gemeente? Wij maken ons namelijk zorgen dat dit nog niet gebeurd is.
 6. Bent u bereid om op uw voornemen terug te komen en deze bestemmingswijziging cq. begrotingswijziging voorafgaande aan de Kadernota (uiterlijk in de raad van 26 mei a.s.) als raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen? Graag een toelichting.
 7. KPN en ABP hebben vanochtend een plan gepresenteerd waarin zij in 5 jaar de dekkingsgraad van glasvezel gaan opschroeven naar 80% van alle Nederlandse huishoudens. Is het college bereid om actief contact te zoeken met KPN om de 7 kernen van onze gemeente, die tot op heden verstoken zijn van snel internet, toegevoegd te krijgen aan het plan van KPN? Tenminste, als er geen andere, nog snellere plannen zijn.
  https://www.ad.nl/economie/jaren-eerder-glasvezel-voor-duizend-dorpen-en-plattelandskernen-door-joint-venture-kpn-en-abp~aa414a02/
  https://www.gelderlander.nl/economie/jaren-eerder-glasvezel-voor-duizend-dorpen-en-plattelandskernen-door-joint-venture-kpn-en-abp~aa414a02/


Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, Raadslid, fractievoorzitter

Lees verder

Doet u mee? Geef met een warm hart aan Kinderboerderij De Glind

20-03-2021

Voor plezier van kind en dier - Kinderboerderij De Glind

Deze kinderboerderij in onze gemeente biedt tal van mogelijkheden en is heel bijzonder en voor velen een begrip in de omgeving. Voor anderen een onbekende kinderboerderij. De kinderboerderij ligt in een prachtige omgeving en heeft veel gewone en veel bijzondere dieren.
De medewerkers, de mensen die het werk doen, zijn de jongeren die op de boerderij te vinden zijn. Zij doen vanuit school tijdens een lesuur of tijdens een stage de werkzaamheden. Het doel van deze kinderboerderij is de integratie van geïsoleerde groepen en kennisoverdracht. De begeleiding is in handen van een drietal medewerkers en zij zijn gewend met de verschillende doelgroepen te werken. Door al deze verschillende medewerkers wordt de kinderboerderij een heel bijzondere, gewone kinderboerderij.

Lokaal Belang heeft deze kinderboerderij onlangs bezocht en was zeer onder de indruk. Onder de indruk hoe bijzonder deze kinderboerderij is, en met hoeveel liefde en passie er gewerkt wordt om deze kinderboerderij een plek te laten zijn waar iedereen zich welkom voelt. Wij dragen de kinderboerderij een warm hart toe en hopen dat u dat ook doet. Wanneer u wilt doneren is dat van harte welkom. Zeker in corona-tijd. 

Steun deze unieke Kinderboerderij die een hele fijne plek biedt aan kwetsbare kinderen, maar ook een plek voor iedereen is om te genieten van alle mooie dieren en lekker te spelen en te ravotten zoals met kinderfeestjes.

Donaties zijn nodig voor het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen, het onderhoud van de stallen en de kinderboerderij.
Giften mogen naar:

Rudolphstichting
o.v.v.v Kinderboerderij de Glind
Rek. nr. NL60RABO0150002297

Heel erg bedankt namens alle mensen van de Kinderboerderij.

Lees verder

Bijdrage raad: verdeling steunpakket culturele sector - Marleen Blankenburgh

19-03-2021


Voorzitter,

De culturele sector maakt moeilijke tijden door. De eerste lockdown was gelijk pittig, wij ontvingen in mei reeds een brandbrief via het Cultuurplatform met de eerste zorgen. De huidige, lange lockdown heeft de financiële situatie voor een aantal culturele voorzieningen in sneltreintempo verslechterd. In de cie vergadering werd de ernst van de situatie, de urgentie voor steun aan onze musea, onderstreept.

PRO98 had een motie voorbereid. Deze is na de cievergadering vervangen door een initiatiefvoorstel, dat nu voorligt. Ik wil allereerst een compliment maken aan collega van der Lubbe voor zijn initiatief en inzet op dit onderwerp. Toch vragen wij ons af of dit niet anders had gekund? Waarom kwam het college zelf niet tijdig in actie met een nieuw voorstel op het moment dat de vele aanvragen binnenkwamen en de hoogte van de aanvragen duidelijk werd? We hebben nu te maken met een soort noodgreep om met snelheid geld te kunnen bestemmen voor de culturele sector. Geld dat nota bene in december al door de minister in de gemeentekas is gestort, waarbij  expliciet was aangegeven dat dit bedoeld was voor de cultuursector.. Kortom, waarom was er geen actie vanuit het college?

Inmiddels is er duidelijkheid gegeven over de verdeling van de eerste Tranche en is het geld onderweg naar de culturele instellingen. Het geeft de betreffende noodlijdende musea iets lucht. De hele procedure van aanvragen tot uitkeren nam de nodige tijd in beslag, een maand of 3. Daarin kan veel gebeuren, het kan hard gaan zoals blijkt uit het verhaal van het Pluimveemuseum. In november waren er nog geen problemen, nu zijn zo goed als technisch failliet. Dit onderstreept voor ons het belang van snel en adequaat handelen.
Mocht blijken dat er een 3e Tranche aankomt en gestort wordt, dan zien wij graag dat de wethouder proactief handelt zodat het geld tijdig, dus snel, beschikbaar gesteld kan worden via een raadsvoorstel. Graag een toezegging op dit punt.

Voorzitter, cultuur is van meerwaarde voor onze samenleving. Cultuur verbindt en is van positieve invloed. Lokaal Belang is zuinig op onze culturele voorzieningen. Ik wil hierbij graag ons amendement in herinnering brengen dat we bij de begroting in november ingebracht hebben om een reservepost in te stellen voor het MTB, juist om te voorkomen dat culturele instellingen en dan speciaal het Schaffelaartheater in de loop van 2021 in de knel zouden komen. Dit voorstel werd tot onze spijt afgestemd. Had het college zelf geld gereserveerd, dan was er meer geld en waren er andere keuzes mogelijk geweest bij deze 1e Tranche.
Vraag aan de wethouder hoe het er op dit moment financieel voorstaat met het theater? Kunnen zij opnieuw meedoen met de nieuwe aanvraagronde?

VZ, deze 2e Tranche betreft een bedrag van € 276.400,-. Dat is een hoog bedrag. Als raad worden wij niet verder betrokken bij de verdeling van deze gelden, zoals dat wel enigszins het geval was met het raadsvoorstel bij de 1e Tranche. Dat hadden we liever anders gezien.
De rapportage achteraf is de verantwoording naar de raad en wij vinden het belangrijk dat dit een goed en helder overzicht geeft waarin we ook kunnen terugzien wie er buiten de boot vallen en waarom. Graag aandacht voor een zo volledig mogelijk overzicht.

Met een positief besluit vandaag op dit initiatiefvoorstel wordt gehoor gegeven aan het verzoek uit de brieven en aan de dringende oproep van de minister van OCW om de extra middelen daadwerkelijk te besteden aan de lokale cultuursector. Dit geld was en is bedoeld voor cultuur. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat de verdeling eerlijk en zorgvuldig gebeurt en dat het geld efficiënt wordt ingezet.

Tot slot, wij dragen de cultuursector een warm hart toe. Wij wensen de musea en andere instellingen veel geduld en wijsheid toe. Wij hopen met jullie dat er binnenkort versoepelingen mogelijk zijn en dat activiteiten weer opgepakt kunnen worden.


Bijdrage Marleen Blankenburgh, raadsvergadering 18 maart 2021

Lees verder

Bijdrage raad Motie bescherming elementen Pastoriebos - Mijntje Pluimers

19-03-2021


Inhoudelijke behandeling:

Voorzitter, ik zei het al: Lokaal Belang is verbaasd.
Twee weken geleden spraken wij op verzoek van Lokaal Belang over het proces rondom het voornemen van dit college een betonnen massa in dit prachtige stukje Voorthuizen toe te staan. Lokaal Belang wil groen juist behouden.
Wij hebben BI en de VVD zich niet duidelijk horen uitspreken. Waarom niet? En waarom nu wel? En Pro alleen op de wens over een ordentelijke procedure. Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd dat u meent deze stap te moeten zetten om, zoals Lokaal Belang al veel lánger zegt, dit unieke stukje groen en cultuur te beschermen?

Natuurlijk zullen wij alles steunen wat helpt om dit onzalige plan, dat groen en cultuur-historie in het centrum van Voorthuizen aantast, van tafel te krijgen. Maar dat is dan natuurlijk de vraag.
- Helpt deze motie om te voorkomen dat er een betonnen massa op deze prachtige plek gebouwd gaat worden?
- Helpt het om deze prachtige plek werkelijk in zijn gehéél te beschermen, te koesteren en te behouden?

Lokaal Belang denkt van niet. Een paar punten:

 1. De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college om niet inhoudelijk te behandelen.
  Er is nogal discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang en de erfgoedverenigingen hebben dan ook bezwaar ingediend. Mocht deze motie het halen, dan doorkruisen wij als raad deze hele bezwaarprocedure en gaan wij voorbij aan die inhoud maar ook aan de door het college gevolgde procedure, waarvan wij vinden dat deze niet goed is.
   
 2. Wij wilden toch een ordentelijke procedure? Met deze bespreking halen we de inhoudelijke discussie over een deel van het bestemmingsplan, ook nog eens onvoorbereid, naar voren. Dat vinden wij niet ordentelijk. Het verbaast ons dan ook op dit punt dat deze motie wordt ingdiend.
   
 3. Er wordt met diverse definities gestrooid. Indifferent, waarde cultureel Erfgoed. Maar hebben wij het over hetzelfde? Bedoelen wij hetzelfde? Is dit volledig? Dat zijn vragen. Die discussie is er niet geweest.
   
 4. Deze motie lijkt het brede aspect van het ‘Cultureel Erfgoed’ te behandelen, maar deze motie is een zeer 1-dimensionale benadering. Cultureel Erfgoed wordt namelijk op veel meer aspecten beoordeeld dan alleen op tuinhistorie en dat wordt in dit voorstel niet besproken. Dat zijn cultureel-historische waarde, architectonische waarde, oudheidskundige waarde en stedenbouwkundig waarde / ensemble. Die worden hier niet genoemd, alleen Tuinhistorie. Dus deze motie is niet voldoende onderbouwd en daarom onvolledig. Dat is spijtig.
   
 5. Verder het zogenaamd indifferent zijn van het gebied rondom het kerkelijk centrum; het niet van waarde zijn. Voorzitter, als je het gebied niet op een ordentelijke manier onderhoudt, wordt het vanzelf ‘indifferent’. Als dit de afgelopen 10 jaar wel was gebeurd, dan had het zeker niet die lage waardering gekregen. Dit aspect op deze manier neerzetten is dus selectief shoppen in het tuin historisch onderzoek. Slecht onderhoud mag geen argument zijn om dan bebouwing toe te staan. De tuin van de nieuwe pastorie (blauw en geel) valt buiten de motie, terwijl dáár juist gebouwd zal worden. Met andere woorden: De motie brengt geen duidelijkheid.
  Naast het feit dat tenminste de helft van het terrein zonder meer als different, dus waardevol is bestempeld, is dit Tuinhistorisch onderzoek in ieder geval voor de Monumentencommissie een reden geweest een negatief advies uit te brengen. Dat missen wij in deze motie.
   
 6. Verder lezen wij dat de motie bedoeld is om ‘onrust en onzekerheid’ bij inwoners weg te nemen. Ik ben zeer benieuwd en dat is dus een vraag aan de indieners, of zij met alle erfgoedverenigingen, oud Voorthuizen, oud Barneveld, de landelijke bomenstichting, Rijkd Dienst voor Cultureel Erfgoed en het comité Pastoriebos hebben gesproken of zij deze motie wel een goed idee vinden. Graag een reactie.
   
 7. De motie geeft  in overweging dat ‘Voorthuizen moet kunnen blijven genieten van deze waardevolle plek.’ Voorzitter, dan moet je hier niet gaan bouwen. Dat kan met deze motie nog steeds, het geeft geen enkele garantie en lijkt een dun pleistertje op een zwerende wond.


Stemverklaring:
Deze motie geeft geen helderheid en duidelijkheid.
De motie klopt ook niet; het stelt te beschermen, zonder echt te beschermen.
De motie bereikt dus het tegendeel; het zorgt niet voor minder zorgen maar voor meer; er kan nog steeds gebouwd worden, wat inwoners niet willen.
Men stelt: We nemen de zorgen van Voorthuizenaren weg, maar we houden onze handen vrij om alles nog te kunnen doen.Dat is een discrepantie.
Lokaal Belang constateert dat er geen enkele garantie wordt gegeven dus wij kunnen niet anders en zullen tegen stemmen.


Bijdrage Mijntje Pluimers raadsvergadering 18 maart 2021

Lees verder

Lokaal Belang: niet met zevenmijlslaarzen een besluit over snelle groei gemeente Barneveld

16-03-2021

“Niet met zevenmijlslaarzen een besluit over snelle groei gemeente Barneveld”

Principekeuze? Nu?
Tijdens een informatiebijeenkomst vorige week, over 3 groeiscenario’s voor de gemeente Barneveld, zijn gemeenteraadsleden via 3 stellingen waarover gestemd moest worden, gevraagd hier een mening over te geven. Lokaal Belang heeft vooraf medegedeeld dat wij als fractie niet aan het stemmen mee te zullen doen omdat wij de inhoudelijke discussie graag eerst willen voeren tijdens een officiële commissie- en/of raadsvergadering. En dat wij dus niet nu al inhoudelijk stelling  willen nemen en ons dus ook niet op voorhand te willen binden. Want, zo werd in de notitie gesteld, tijdens deze bijeenkomst moest “een principekeuze met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van Barneveld gemaakt worden”.

Wilde ideeen 
Tijdens deze avond kwamen de meest wilde ideeën voorbij. Zo vond Pro98 het geen enkel probleem om bij een groei naar 90.000 inwoners de woningbouw in kleine kernen te laten exploderen (Stroe), terwijl de SGP opteerde voor een nieuw dorp tussen Barneveld en Scherpenzeel. Wat Scherpenzeel daarvan zou vinden werd die avond in het midden gelaten, maar inmiddels is duidelijk dat daar vol ongeloof op gereageerd is. Begrijpelijk.

Langer bestaande zorgen
Lokaal Belang maakt zich al vele jaren grote zorgen over dit onderwerp. Bij de Kadernota van 2019 en de begrotingsvergadering van 2020 heeft Lokaal Belang moties ingediend om de groei van de gemeente Barneveld op de politieke agenda te zetten. Helaas kregen wij daarvoor niet de handen op elkaar. En pas nadat onlangs duidelijk werd dat de druk vanuit het Rijk en de Provincie toeneemt, kwam er beweging in het gemeentehuis.

Stoom en kokend water
Nu zijn wij bijna 3 jaar verder en moet er plotseling onder stoom en kokend water binnen 4 weken tot een groeiscenario worden besloten. Daar voelen wij niets voor. Een onderwerp dat zo belangrijk is voor onze gemeente moeten wij als gemeenteraad eerst uitgebreid met elkaar én met onze inwoners bespreken, de voordelen en nadelen van ieder scenario overwegen en dan pas tot een besluit komen. Het feit dat wethouder Wijnne reeds na een bespreking van 2 uurtjes en op basis van de uitkomst van slechts 3 stellingen tot een voorstel voor een groeiscenario namens het college gaat komen, baart ons grote zorgen. Er wordt niet serieus gekeken naar de gevolgen van zo’n keuze voor de identiteit, de infrastructuur, de natuur/landschap voor onze gemeente en haar inwoners.

Zorgvuldig en volledig
Waarom neemt het college niet de tijd om deze verschillende groeiscenario’s zorgvuldig en uitgebreid met de gemeenteraad te bespreken? Lokaal Belang wil eerst een zorgvuldige en uitgebreide inhoudelijke discussie over de consequenties van de diverse groeiscenario’s voordat met wilde plannen gestrooid gaat worden. Want laten we eerlijk zijn, zitten we echt te wachten op een nieuw dorp tussen Barneveld en Scherpenzeel en/of misschien zelfs wel 100.000 inwoners omdat veel mensen uit de Randstad graag in het groen willen wonen? Daarom zal Lokaal Belang het college via de agendacommissie vragen om te wachten met een definitief voorstel en dit onderwerp eerst in alle rust met de gemeenteraad te bespreken.

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het financiele beleid en mogelijke gevolgen daarvan

16-03-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het financiële beleid en mogelijke gevolgen daarvan voor inwoners en ondernemers om te kunnen voldoen aan de eisen die de Provincie aan de gemeente Barneveld heeft gesteld in het kader van het financieel toezicht in het kader van de Arhi-procedure.

De laatste tijd hebben wij meerdere keren stilgestaan bij een aantal financiële beleidskeuzes van het college. Dit ook in het licht van de mogelijke herindeling met de gemeente Scherpenzeel, het sinds 26 januari jl. geldende preventieve toezicht en de opdracht vanuit de Provincie om ‘schoon door de poort te komen’. Dit betekent dat ons financieel meerjarenperspectief in de komende Kadernota over de gehele linie sluitend moet worden gemaakt, waarbij incidentele dekking voor structurele kosten niet langer is toegestaan. Na diverse commissie- en raadsvergaderingen blijven wij met een aantal prangende vragen zitten. Enerzijds omdat wij niet op al onze vragen een helder antwoord kregen, anderzijds vanwege het antwoord zelf.

Wij staan een degelijk en sluitend financieel beleid voor; ‘het huishoudboekje van de gemeente op orde’. Dit is van belang voor onze inwoners en ondernemers. Het gaat tenslotte om belastinggeld en elke euro kan maar een keer worden uitgegeven. Het hebben van voldoende geld nu en in de toekomst is een randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijk beleid en het kunnen bieden van allerlei voorzieningen aan onze burgers en bedrijven en vindt Lokaal Belang zeer belangrijk. Staat dit huishoudboekje onder druk?
 

 1. Financieel toezicht ihkv Ahri-procedure
  a. Wij hebben begrepen dat de Arhi-procedure elk moment stopgezet kan worden.
  Bijvoorbeeld dat
  -GS zou kunnen besluiten dat de huidige ontwikkelingen m.b.t. samenwerking met de gemeente Barneveld aanleiding zijn om geen Herindelingsadvies voor te leggen aan PS;
  -PS zou kunnen besluiten het Herindelingsadvies niet vast te stellen;
  -de minister, al dan niet op basis van het advies van de Raad van State, kan besluiten om geen wetsvoorstel in te dienen;
  -de Tweede Kamer het wetsvoorstel kan afwijzen etc.
  Klopt dit?
  b. Wij hebben ook begrepen dat zodra de Ahri-procedure is stopgezet, automatisch van rechtswege en direct, het financieel toezicht vervalt. Klopt dat?
   
 2. Begroting (nettoschuldquote, solvabiliteit, reserves: Bijlagenboek D2B blz. 31-34)
  a. Wat is de reden dat u diverse mutaties, effecten en ontwikkelingen van financiële kengetallen, belangrijk voor ons als raad om duiding te geven aan de financiële positie van de gemeente, niet inzichtelijk heeft gemaakt in Programmabegroting 2021 in november 2020?
  b. Hoe verklaart u het verschil van -7,5 miljoen euro ten aanzien van de reserve ten opzichte van de Programmabegroting 2021 (85,2 miljoen in uw begroting vs. 77,7 miljoen zoals berekend door de Provincie)?
  c. Zijn wij als raad in november 2020 volledig genoeg geïnformeerd?
   
 3. Woonlasten en belastingen: HO, D2A (blz. 38-43)
  De lastendruk is in de gemeente Barneveld ‘gemiddeld’ ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Echter, de Provincie geeft aan dat onze gemeente een ‘onbenutte belastingcapaciteit’ heeft van maar liefst 7,8 miljoen (blz. 39). Wij lezen verder op blz. 42-43 over de lastenontwikkeling na de herindeling; die stijgen voor onze inwoners. Er staat ook bij dat er nog géén rekening is gehouden met de maatregelen die de gemeente Barneveld moet nemen om ‘schoon door de poort te komen’.
  a. Klopt onze analyse, dat om ‘schoon door de poort te komen’, wij grofweg 3 opties hebben: bezuinigen, belastingverhoging of een combinatie van beide?
  b. Moeten inwoners en ondernemers rekenen op een belastingverhoging?
  c. Moeten zij rekenen op bezuinigingen op b.v. voorzieningen zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, de muziekschool, het Schaffelaartheater etc.?
  d. Het zou kunnen betekenen dat wij van een ‘gemiddelde lastendruk’ naar een hogere belastingdruk gaan. Deelt u deze conclusie?
  e. Vandaag werden de woonlastencijfers 2021 van Coelo gepubliceerd. In onze gemeente wonen er gemiddeld 2,6 mensen in een huis (bron: allecijfers.nl) We constateren dat (zie bijlage) de verschillen tussen de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld minimaal zijn. Echter, wij moeten nog ‘schoon door de poort’. Scherpenzeel heeft voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een lastenverhoging afgekondigd van 6 % inclusief inflatiecorrectie. Kan het college garanderen of zich tenminste tot het uiterste inspannen om de lasten voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Barneveld op min of meer hetzelfde niveau te houden als voor de inwoners van Scherpenzeel?
  f. De Provincie gaf aan dat zij de keuzes van de gemeente Scherpenzeel afwijzen vanwege het feit dat zij de lasten voor de inwoners aldaar ‘niet proportioneel’ achten. Daarnaast gaf gedeputeerde Markink opnieuw aan (2 maart) dat de gemeente Barneveld nog een onbenutte belastingcapaciteit heeft van 7,8 miljoen voor bijvoorbeeld de OZB. Welke belastingverhoging vindt u in het licht van de huidige gemiddelde lastendruk proportioneel?
  g. Maakt u zich zorgen over een mogelijke overbelasting van onze inwoners en ondernemers, zeker in crisistijd (corona)? Graag een toelichting.
   
 4. Wij waren verbaasd over de opmerkingen van zowel wethouder van de Burgwal als wethouder van Daalen in de commissie van 2 maart jl. die aangaven dat we niet zo zwaar moesten tillen aan de mening van de Provincie over de financiën van de gemeente Barneveld. En, u plaatste enige kanttekeningen bij de deskundigheid van de Provincie om de financiën van de gemeente te duiden.
  a. Het is toch de ‘corebusiness’ van een Provincie om elke jaar weer de financiën van gemeenten te analyseren en te beoordelen?
  b. Bent u het met ons eens dat men erop mag- en moet kunnen rekenen dat in de Provincie kennis en kunde aanwezig is voor de juiste financiële duiding van gemeentelijke cijfers?
  c. In die vergadering wekten beide wethouders de indruk dat de kritiek niet zo serieus hoefde te worden genomen en dat wij ons er niet zoveel van moesten aantrekken. Was dat ook uw bedoeling?
  d. Heeft u al bezwaar ingediend bij de Provincie? Zo ja, dan ontvangen wij graag een afschrift daarvan. Zo nee, waarom niet? Het is toch van belang dat de verhalen over onze financiën berusten op feiten?
  e. Bent u het met ons eens dat als u het voorstel van de thuiswerkregeling en de bovenstaande mutaties, effecten en de ontwikkelingen van de financiële kengetallen in de begroting 2021 had meegenomen, het begrotingsjaar 2021 ook negatief was geweest?
  f. Realiseert u zich dat volgens de Beleidskader financieel toezicht van de provincie een gemeente onder financieel toezicht komt te staan als blijkt dat alle jaarcijfers in de meerjarenbegroting negatief zijn? Dus los van een eventuele herindeling?
   
 5. Het college heeft ervoor gekozen om de maatregelen die nodig zijn voor een structureel sluitende (meerjaren)begroting vooruit te schuiven naar de kadernota, aanstaande juni (besluitvorming).
  a. Bent u het met ons eens dat dit betekent dat de te nemen maatregelen, die dus nodig zijn voor de herindeling (‘schoon door de poort’), niet meer door de gemeenteraad en het college kunnen worden meegenomen in een zienswijze die uiterlijk 26 april a.s. moet worden ingediend?
  b. Hoe kijkt u naar deze situatie? Ook in het licht van vraag 3.

 6. Zo halverwege mei aanstaande zal de concept-kadernota 2022 door u als college worden vastgesteld, inclusief de door u te nemen maatregelen om ‘schoon door de poort te komen’.
  Dat is al over 2 maanden. Wij zijn benieuwd wat de ontwikkelingen zijn met uw besluit “samen met de raad aan het werk wil gaan om scenario’s voor een sluitende meerjarenbegroting te realiseren”.
  Zoals u bekend heeft Lokaal Belang, o.a. gezien het niet-openbare, niet-duale en semi-bindende karakter van deze samenwerking, al meteen aangegeven niet deel te zullen nemen aan dergelijke samenwerking.
  a. Wat zijn de ontwikkelingen hieromtrent?
  b. Op welke wijze gaat u de raad hier, transparant, over informeren?


Namens de fractie van Lokaal Belang,
vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 16 maart 2021

Lees verder

Noodbrief Lokaal Belang aan Provinciale Staten: zogenaamde legitimatie van herindeling

15-03-2021

Aan: Provinciale Staten Provincie Gelderland
Van: Lokaal Belang Gemeente Barneveld
Betreft: Door GS voorgesteld Kernenbeleid 2.0. herindeling Scherpenzeel-Barneveld

Barneveld, 10 maart 2021

Geachte leden van Provinciale Staten Provincie Gelderland, beste collega’s,

Wij vragen jullie in het kader van jullie beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het herindelingsadvies Scherpenzeel-Barneveld aandacht voor het volgende: Naar aanleiding van de inhoud van het herindelingsontwerp, de diverse commissie- en raadsvergaderingen in de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel, de webinars van GS (2 en 4 maart) en uw Statenvergadering van 10 maart jl., hebben wij een dringende vraag aan u:

Wordt het door GS geïnitieerde ‘Kernenbeleid 2.0’ door hen als legitimatie voor de herindeling van
de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld gebruikt?

Het is genoegzaam bekend hoe Gedeputeerde Staten (GS) de fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld door willen drukken. De argumentatie en handelwijze hieromtrent is al bijna 2 jaar reden voor flinke discussies in diverse besturen. Ook in onze gemeente Barneveld. Lokaal Belang heeft al langer meerdere malen de vinger gelegd bij de hiaten in het onzorgvuldige proces (waaronder vooringenomenheid) en een duidelijk gebrek aan draagvlak. Wij wijzen u er, nogmaals, nadrukkelijk op dat Lokaal Belang geen voor- of  tegenstander van een herindeling met de gemeente Scherpenzeel is. Maar dat wij zeer hechten aan een zorgvuldig proces, gebaseerd op feiten en een aantoonbaar draagvlak.

Kernenbeleid 1.0 vernieuwen?
GS hebben op 26 januari jl. haar uiteindelijk besluit genomen en het Herindelingsontwerp (HO) vastgesteld. Een argument voor deze herindeling was het invoeren van een kernenbeleid 2.0.
Een van de 4 beoordelingscriteria in het beleidskader is, naast draagvlak (wat er niet is) en een zorgvuldig proces (wat er ook niet is), 'interne samenhang en nabijheid bestuur'.  Het 'Kernenbeleid 2.0 ' is dan kennelijk het ei van Columbus: "​Nu komt alles goed, Scherpenzelers. Hiermee krijgen jullie een hoge mate van autonomie, zeggenschap en zelfbeschikking. Stop uw zorgen, een fusie gaat juist heel goed voor jullie zijn. En het is ook heel leuk voor alle dorpen in de gemeente Barneveld" GS schreven ook nog dat de gemeente Barneveld hier nadrukkelijk voor open staat.

Klopt dat? Zowel in de commissie van 18 februari als 2 maart stelde onze fractie daar vragen over. De wethouder antwoordde bevestigd: "Dat gaan we gewoon doen; We gaan het kernenbeleid 1.0 vernieuwen". Kernenbeleid 1.0? Bestaat dat dan? Wanneer is dat door de gemeenteraad vastgesteld? Wanneer heeft de gemeenteraad dat geëvalueerd of gaat dat nog geëvalueerd worden? Bij een vernieuwing of doorontwikkeling is het namelijk te doen gebruikelijk het voorgaande beleid te evalueren. Vanwege het uitblijven van een helder antwoord hebben wij deze vraag schriftelijk opnieuw gesteld met daarop o.a. dit antwoord:

 "Het dorpenbeleid 1.0 moet daarom gezien worden als een aantal losstaande instrumenten waarvoor de raad in sommige gevallen kaders heeft vastgesteld en in andere gevallen niet.”

Zienswijze op tijd en volledig?
Het is duidelijk dat er van het bestaan van een echt Kernenbeleid 1.0 geen sprake is. En dat wat er dan wel is, eerst nog eens geëvalueerd zou moeten worden. Onze fractie heeft in de commissievergadering gewezen op het feit dat de termijn voor het indienen voor een zienswijze voor inwoners eindigt op 1 april en voor de raden op 26 april a.s. In die zienswijze moet opgeschreven gaan worden wat inwoners of raadsleden vinden van het besluit en argumenten van GS. Dus ook over het Kernenbeleid 2.0, dat GS dus als argument voor de herindeling gebruiken. Hoe kunnen zowel inwoners als raadsleden nu een fatsoenlijke, goed onderbouwde zienswijze over dit punt schrijven als het volstrekt onduidelijk is wat het Kernenbeleid 2.0 moet gaan inhouden (zowel op juridisch-, inhoudelijk- als financieel niveau)? Dat gaat dus niet.

GS en Kernenbeleid 2.0
Willen de gemeenteraden en inwoners eigenlijk wel een Kernenbeleid 2.0? De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen en dat is een goede zaak. Maar ons college gaat nu mee met GS en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft. Het bevreemdt ons zeer dat uw gedeputeerde de heer Markink, nadrukkelijk en herhaaldelijk uitspreekt (in Webinars en uw Statenvergadering van 10 maart) dat het standpunt van de gemeente Barneveld zou zijn dat zij Kernenbeleid 2.0 willen implementeren. Want wie is de gemeente Barneveld dan eigenlijk? Het college van B&W? Zeker niet. Dat zijn wij allemaal waarbij de inwoners hun vertegenwoordiging in handen leggen van de gemeenteraad, als zijnde hun volksvertegenwoordigers en het hoogste bestuursorgaan. Daarnaast bevreemdt het ook dat GS uitspreken dat de gemeenten weliswaar over dit Kernenbeleid gaan maar daarentegen wel van de gemeenten eisen (blz. 52, HO) dat zij invulling geven aan dit beleid.
Een hoogleraar die aanwezig was bij de technische briefing in Scherpenzeel op 8 maart jl. gaf aan dat de enige juridische structuur voor een dergelijke wens voor ‘autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking’ een bestuurscommissie is. Een commissie die door de gemeenteraad bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen met een bepaald vooraf vastgesteld budget. Willen wij dat? Wil straks elk dorp in de nieuwe gemeente een bestuurscommissie (dat zijn er dan 10) met alle organisatorische, juridische, financiële en inhoudelijke gevolgen van dien? Dat kunnen wij niet zeggen, want wij hebben het er als raad nooit over gehad laat staan besloten.

Suggesties en verwachtingen
Wij maken ons zorgen over de suggesties en verwachtingen die door GS worden gewekt ten aanzien van dit Kernenbeleid 2.0 richting met name de inwoners van de gemeente Scherpenzeel, maar ook richting de besluitvormende besturen zoals u, PS, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer. Het is niet gezegd dat het Kernenbeleid 2.0 er gaat komen en als het er al komt, op welke manier, met welke mogelijkheden etc. Dit is vragen om teleurstellingen en dat is ongewenst voor iedereen. Het helpt dan ook niet in het versterken van de onderlinge relatie en samenwerking (op welke manier dan ook). Wij zijn juist blij te ervaren dat de samenwerking en de invulling ervan tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld de laatste tijd zulke concrete ontwikkelingen doormaken. Dienstverleningsovereenkomsten, bestendigen van huidige samenwerking en verdiepingswensen voor de langere termijn, klinken hoopvol, maar dat terzijde.

Conclusie
Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat GS met dit Kernenbeleid 2.0 de herindeling probeert te legitimeren en te 'verkopen' aan zowel de gemeenten Scherpenzeel als Barneveld, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State als aan u, PS. Ongewenst in het licht wat er allemaal al gebeurd is.

Verzoek
Wij verzoeken u dan ook dringend dit in uw beeldvormende-, oordeelsvormende- en besluitvormende vergaderingen mee te nemen en u af te vragen of deze door uw GS gewenste herindeling werkelijk  gebaseerd is op de door het Rijk geformuleerde beoordelingscriteria in het Beleidskader.
Uiteraard zijn wij bereid tot het verstrekken van meer informatie indien dat gewenst is.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Kernenbeleid 2.0 als legitimatie voor fusie met Scherpenzeel?

04-03-2021

Kernenbeleid 2.0 als legitimatie voor fusie met Scherpenzeel?
Het is genoegzaam bekend hoe de Provincie de fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld door wil drukken. De argumentatie hieromtrent is al bijna 2 jaar reden voor flinke discussies in diverse besturen. Ook in onze gemeente Barneveld. Lokaal Belang heeft al langer meerdere malen stevig de vinger gelegd bij de hiaten in het onzorgvuldige proces (waaronder vooringenomenheid) en een glashelder gebrek aan draagvlak. Iets waarvan het college in Barneveld eerder nog zo stellig beweerde dat 'een stevig draagvlak in beide gemeenten' een randvoorwaarde was om eventueel akkoord te kunnen gaan met een fusie.

Kernenbeleid 1.0 vernieuwen?
De Provincie heeft op 26 januari jl. haar uiteindelijk besluit en Herindelingsontwerp genomen en vastgesteld. Een argument, met stip op nummer 1, was het invoeren van een kernenbeleid 2.0. Want ja, een van de 4 beoordelingscriteria naast draagvlak (wat er niet is) en een zorgvuldig proces (wat er ook niet is) is 'interne samenhang en nabijheid bestuur'. Het 'Kernenbeleid 2.0 ' is dan het ei van Columbus, of, zoals een cartoonist eerder treffend weergaf, het konijn uit de hoge hoed.
"​Nu komt alles goed, Scherpenzelers. Hiermee krijgen jullie een hoge mate van autonomie, zeggenschap en zelfbeschikking. Stop uw zorgen, een fusie gaat juist heel goed voor jullie zijn. En het is ook heel leuk voor alle dorpen in de gemeente Barneveld." De provincie schreef ook nog dat de gemeente Barneveld hier nadrukkelijk voor open staat. 

Is dat zo, vroeg Lokaal Belang zich af? Dus in de commissie van 18 februari jl. stelde onze fractievoorzitter Mijntje Pluimers daar vragen over. Ja hoor, zei de wethouder. "Dat gaan we gewoon doen; We gaan het kernenbeleid 1.0 vernieuwen". Kernenbeleid 1.0? Waar staat dat dan? Wanneer is dat door de gemeenteraad vastgesteld? Wanneer hebben we dat geevalueerd of gaan we dat nog evalueren? Als je vindt dat 1.0 een 2.0 moet worden, is het verstandig en een hele gebruikelijke gang van zaken, eerst eens te kijken wat we van het voorgaande beleid vonden. Geen antwoord. Vandaar dat onze fractie vragen heeft gesteld. Het antwoord:

"De afgelopen jaren is de (stevige) groei van Barneveld doorgezet. Jaarlijks worden honderden woningen gerealiseerd, worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld en wordt geïnvesteerd in een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. De groei van de gemeente in combinatie met de maatschappelijke verscheidenheid van de dorpen en de veranderende rol van gemeenten in de samenleving vraagt om een vernieuwing van de samenwerkingsaanpak.
Maatschappelijke vraagstukken en potentiële oplossingen kunnen per dorp verschillen. Tevens kan er meer van de kracht van de samenleving gebruik gemaakt worden door meer in te zetten op participatie. Het gemeentebestuur kan daarbij aan dorpen meer zeggenschap geven over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de opgaven in hun leefomgeving.
De afgelopen jaren zijn in de gemeente Barneveld reeds diverse instrumenten in gezet om de sociale cohesie in de dorpen te vergroten en vraaggericht in te spelen en aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften van de verschillende dorpen. Voorbeelden hiervan zijn de dorpsvisies, de nota wijkplatforms en right to challenge. De rode draad welke al deze instrumenten verbindt, is het principe van “loslaten in verbondenheid”. 
Het dorpenbeleid 1.0 moet daarom gezien worden als een aantal losstaande instrumenten waarvoor de raad in sommige gevallen kaders heeft vastgesteld en in andere gevallen niet. Zoals de wethouder in de raadsbijeenkomst heeft gezegd, wordt de behoefte om te komen tot een samenhangend kader voor het opstellen van het dorpenbeleid 2.0 versneld door het lopende herindelingstraject tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Om het dorpenbeleid 2.0 vorm en inhoud te geven wordt op dit moment een bestuursopdracht geschreven ten behoeve van de ambtelijke opdrachtneming. Een beleidsevaluatie van de ervaringen uit het dorpenbeleid 1.0 maakt onderdeel uit van de opdracht. Na vaststelling van de bestuursopdracht door het college zal deze ter kennisgeving van de raad worden gebracht."


Zienswijze op tijd en volledig?
Een mooi verhaal, maar wat duidelijk is is dat er van een echt Kernenbeleid 1.0 geen sprake is en dat wat er dan wel is, eerst nog eens geevalueerd zou moeten worden. Op 2 maart jl. bespraken wij opnieuw in een commissie de mogelijke herindeling. Onze fractie gaf aan dat, als vervolg op 18 februari, dat de termijn voor het indienen voor een zienswijze voor inwoners eindigt op 1 april en voor de raad op 26 april a.s. In die zienswijze moet opgeschreven gaan worden wat inwoners of raadsleden vinden van het besluit en argumenten van de Provincie. Dus ook over het Kernenbeleid 2.0 dat de Provincie dus als argument voor de herindeling gebruikt.

Hoe kunnen zowel inwoners als raadsleden nu een fatsoenlijke, goed onderbouwde zienswijze over dit punt schrijven als het Kernenbeleid 1.0 (wat feitelijk bestaat uit wat losse documenten) nog niet eens geevalueerd is en het volstrekt onduidelijk is wat het Kernebeleid 2.0 moet gaan inhouden (zowel op juridisch-, inhoudelijk- als financieel niveau)? In de commissie heeft onze fractie meerdere vragen over dit onderwerp gesteld (zie onder) maar waar helaas geen echte antwoorden op kwamen.

GS en Kernenbeleid 2.0
Willen de gemeenteraden en inwoners eigenlijk wel een Kernenbeleid 2.0? De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen en dat is een goede zaak. Maar ons college gaat nu mee met GS en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft. Het bevreemdt ons zeer dat uw gedeputeerde de heer Markink, nadrukkelijk en herhaaldelijk uitspreekt (in Webinars en uw Statenvergadering van 10 maart) dat het standpunt van de gemeente Barneveld zou zijn dat zij Kernenbeleid 2.0 willen implementeren. Want wie is de gemeente Barneveld dan eigenlijk? Het college van B&W? Zeker niet. Dat zijn wij allemaal waarbij de inwoners hun vertegenwoordiging in handen leggen van de gemeenteraad, als zijnde hun volksvertegenwoordigers en het hoogste bestuursorgaan. Daarnaast bevreemdt het ook dat GS uitspreken dat de gemeenten weliswaar over dit Kernenbeleid gaan maar daarentegen wel van de gemeenten eisen (blz. 52, HO) dat zij invulling geven aan dit beleid.
Een hoogleraar die aanwezig was bij de technische briefing in Scherpenzeel op 8 maart jl. gaf aan dat de enige juridische structuur voor een dergelijke wens voor ‘autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking’ een bestuurscommissie is. Een commissie die door de gemeenteraad bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen met een bepaald vooraf vastgesteld budget. Willen wij dat? Wil straks elk dorp in de nieuwe gemeente een bestuurscommissie (dat zijn er dan 10) met alle organisatorische, juridische, financiële en inhoudelijke gevolgen van dien? Dat kunnen wij niet zeggen, want wij hebben het er als raad nooit over gehad laat staan besloten.

Tweede Kamer debat 11 februari
Op 11 februari was er een terug-te-kijken-waard debat over herindelingen in de Tweede Kamer, waar ook de herindeling Scherpenzeel-Barneveld aan de orde kwam.
citaten:
"Ik (Van der Moolen) heb de indruk dat herindelingsvoorstellen waarin een kernenbeleid wordt opgevoerd per definitie positiever worden beoordeeld door het ministerie. Het kan niet zo zijn dat er van een voorstel wordt gezegd 'mooi, ze hebben een kernenbeleid; nu is het goed.' Een kernenbeleid is namelijk iets wat elke gemeente gewoon behoort te hebben. Het mag dus geen beoordelingscriteirium zijn"
"Ik (Van Raak) plaats vraagtekens bij allerlei 'kunstgrepen' in herindelingsvoorstellen zoals doprscommissies die middels budgetten zeggenschap krijgen."

Analyse en conclusie
Wij maken ons zorgen over de suggesties en verwachtingen die door de Provincie wordt gewekt ten aanzien van dit Kernenbeleid 2.0 richting met name de inwoners van de gemeente Scherpenzeel, maar ook richting de besluitvormende besturen zoals PS, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer. Het is niet gezegd dat het Kernenbeleid 2.0 er gaat komen en als het er al komt, op welke manier, met welke mogelijkheden etc. Dit is vragen om teleurstellingen en dat is ongewenst voor iedereen. Het helpt dan ook niet in het versterken van de onderlinge relatie en samenwerking (op welke manier dan ook). Wij zijn juist blij te ervaren dat de samenwerking en de invulling ervan tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld de laatste tijd zulke concrete ontwikkelingen doormaken. Dienstverleningsovereenkomsten, bestendigen van huidige samenwerking en verdiepingswensen voor de langere termijn, klinken hoopvol, maar dat terzijde.

De Provincie hoopt met dit Kernenbeleid 2.0 de herindeling te legitimeren en te kunnen 'verkopen' aan zowel de gemeenten Scherpenzeel als Barneveld, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer als de Raad van State. Ongepast en in het licht wat er allemaal gebeurd is, een onzorgvulduldig proces, zeer ongewenst. De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen, maar het college gaat nu mee met de Provincie en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft en zonder dat de raad (en inwoners) dit op tijd kan meenemen in een officiele zienswijze. De Provincie? Die lacht vast in haar vuistje.

Barneveld, 4 maart 2021 (update 10 maart)

Fractie Lokaal Belang
 

Bijlage:

Enkele citaten uit het Herindelingsontwerp van de Provincie en vragen Lokaal Belang:
blz 28-29
“Daarbij bestaat bij Barneveld het beeld dat de expliciete behoefte aan eigen zeggenschap en eigen regie vanuit de gemeente Scherpenzeel voor veel overleg, afstemming en mogelijk ook spanning in de samenwerking zal zorgen. Een hoge mate van autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking zijn voor Scherpenzeel erg belangrijk, zo niet noodzakelijk. De gemeente Barneveld staat er nadrukkelijk voor open”
Vragen:
>Het College van Barneveld maakt zich dus enigszins zorgen over deze zeggenschap en autonomie. Toch wil zij het kernenbeleid :"echt gaan doen" (cie 18 feb jl.).
>Waarom zegt het college ‘ja’ tegen de Provincie als geenzins duidelijk is hoe dit kernenbeleid er in de praktijk uit moet gaan zien? Laat staan of de gemeenteraad dit wil.
>Hoever wil het college gaan met autonomie en zeggenschap?
>Krijgen we straks in elk dorp een dorpenraad? Zie argumentenkaart van Scherpenzeel, zij hebben dit al genoemd als optie.
>Welke juridische basis (op institutioneel niveau) moet er voor zijn?
>Loopt het college niet wat vooruit op wat de raad wil? 

Blz. 30
-Provincie zegt dat er “een vernieuwde en passende vorm van kernenrepresentatie binnengemeentelijke decentralisatie van zeggenschap moet komen. En dat daar instrumenten en budgetten voor moeten komen”
Vragen:
>Wat mag deze zeggenschap eigenlijk gaan kosten? Incidenteel en structureel. Zeker gezien de opdracht van de Provincie dat 'de gemeente Barneveld de financiele bakens moet verzetten en 'schoon door de poort' moet komen.
>Welke juridische basis (op institutioneel niveau) moet er voor zijn?

Blz. 48
-Provincie benoemt een van de beoordelingscriteria voor de minister ‘interne samenhang en nabijheid bestuur’. Daar wordt opnieuw het kernenbeleid opgevoerd als argument, als een soort vaststaand feit, een 'moeten' en gebruikt ter legitimatie van de herindeling.
-De provincie gaat er niet over en wij als beide gemeenten, hebben geen idee hoever wij met de zeggenschap en autonomie willen gaan, terwijl ook onze zienswijzeperiode volgende maand al voorbij is!
-De Provincie schrijft dan wel dat zij niet over het dorpenbeleid (=kernenbeleid) gaan, maar schrijft op blz. 52 wel een 10-punten plan wat de gemeenten moeten doen de komende periode, om de nieuwe gemeente een goede start te geven.
Vragen:
>Hoe kijkt het college hier naar? Is dit wel eerlijk beleid?
>Onderschrijft het college de opmerking vd Moolen (CDA, 2e kamerlid) dat Kernenbeleid geen beoordelingscriterium mag zijn? Gaat u dit meenemen?


cartoon van : JeH

 

Lees verder

Programma-team verkiezingen 2022 gestart

01-03-2021


Programma-team verkiezingen Lokaal Belang gestart
Een volgende stap in de campagne van Lokaal Belang: Het programmateam voor de verkiezingen 2022 is gestart. Zij gaan aan de slag om het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang vorm te geven. Een programma vol kansen om onze mooie gemeente nog mooier en beter te maken. Een verkiezingsprogramma met een helder, eerlijk en duidelijk verhaal. Het team stelt zich graag even aan jullie voor:

Mona Tamaela (53, Barneveld)
“Geboren en getogen in Barneveld én van Molukse afkomst. Ik werk als management assistent bij een inspectiebureau. Daarnaast ben ik secretaris bij de Oranjestichting Barneveld. Lokaal Belang is zeer betrokken bij de inwoners en de samenleving in zijn geheel! Dat is de kracht die opnieuw een prominente plek moet krijgen in het programma.”

Stefan Velt (27, Barneveld)
“Afgestudeerd Human Resource Management (HRM) en graag actief op de racefiets, voetbal en verdiep mij graag in de politiek. De visie van Lokaal Belang spreekt mij zeer aan en hoop ik ook in het VK programma te kunnen laten terugkomen: Duidelijk, transparant, gedegen, adequaat en vastberaden. En, het gericht zijn op groei, maar ook het behouden van wat van waarde is, is heel sterk in het verhaal van Lokaal Belang.”

Gert Hein Kevelam (52, Garderen)
“In het dagelijks leven ben ik werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie. Daarnaast ben ik de afgelopen vijfentwintig jaar altijd betrokken geweest als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke initiatieven en clubs. Zoals o.a. voorzitter van de Oranje vereniging, voetbalvereniging Veluwse Boys en nu van het cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’ Ik ben van het type logisch nadenken, no-nonsens en altijd kijken hoe dingen beter kunnen. Dat breng ik heel graag in het verkiezingsprogramma, want dat is waar Lokaal Belang voor staat.”

René Oosterom (47 jaar, Barneveld (Veller))
“Ik ben werkzaam binnen de ICT-sector als Solution Architect CRM bij Rabobank Nederland. Daarnaast ben ik actief in de nieuwbouwwijk Veller als coördinator van allerlei soorten buurtpreventie, o.a. WhatsAppGroepen en Burgerwacht. Als hobby houd ik me graag bezig met  korfbal, klussen in en rond het huis, motorrijden en genieten in en van de prachtige natuur. Veiligheid is waar Lokaal Belang pal voor staat en dat vind ik een goede zaak. Ik hoop samen met anderen dit belangrijke onderwerp een prominente plek te geven in het verkiezingsprogramma.”

Nadeche van Veen (30, Zwartebroek)
“Ik ben afgestudeerd als juridisch medewerker en vervolgens als psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling. Ik heb veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren. Door mijn oprechte, maar ook persoonlijke betrokkenheid houd ik mij daarom graag bezig met maatschappelijke vraagstukken. Ik vind het van belang dat de gemeente kwaliteit levert in hetgeen ze doet en aanpakt. Lokaal Belang neemt die verantwoordelijkheid en zet zich in om voorwaarden te scheppen voor verbeteringen. Dat zag en zie ik graag terug in het verkiezingsprogramma.”

Jan Willem van den Born (54, Barneveld)
“In het dagelijks leven ben ik sales directeur van Profact International B.V. Verder houd ik van koken en geniet graag van het leven met vrienden en familie en ik lees alles wat los en vast zit over de politiek. Ik geniet enorm van natuurschoon, vogels en prachtige uitzichten. Voor Lokaal Belang is het behoud van onze prachtige natuur en groen zeer belangrijk. Daar zet ik mij, ook voor het nieuwe verkiezingsprogramma, heel graag voor in!”

Dit energieke team zet zich samen met de andere campagneteams, de fractie en het hele Lokaal Belang team, in om er een krachtig en kansrijk verkiezingsprogramma van te maken zodat kiezers echt iets te kiezen hebben; op naar 2022, Lokaal Belang de grootste partij!

Ook meedenken en meedoen? Klik hier.
Komende tijd onze campagne volgen? Klik hier

Foto:
Bovenste rij vlnr: Mona Tamaela, Stefan Velt en Gert Hein Kevelam.
Onderste rij vlnr: René van Oosterom, Nadeche van Veen en Jan Willem van den Born.

Lees verder

Behoud groen in Voorthuizen; Het Pastoriebos

27-02-2021


Behoud groen in Voorthuizen; Het Pastoriebos
Het college van B&W wil in en om het prachtige stukje groen, een unieke cultuur-historische plek in het hart van Voorthuizen, een appartementencomplex neerzetten. Lokaal Belang begrijpt niets van dit plan. Waarom? De inzet is en moet zijn om Voorthuizen groener te maken, niet om een stenen massa te plaatsen. En niet alleen wij, maar velen Voorthuizenaren willen dit groen behouden.
Groen is zeer waardevol, kostbaar en erg belangrijk in het kader van gezondheid, welzijn en het klimaat.
Meer informatie over de standpunten van Lokaal Belang over groen hier.

Commissievergadering donderdag 4 maart
Aanstaande donderdag 4 maart zal dan, na eindloos vooruitschuiven, de eerste openbare bespreking van het plan zijn.
Lokaal Belang heeft hier meerdere malen om verzocht, dus wij zijn blij dat dit eindelijk doorgang kan vinden.
Meeluisteren? De stukken lezen? Dat kan hier.

Vele organisaties zetten zich in voor behoud
Dit groene hart heeft inmiddels veel landelijke en regionale belangstelling. Diverse erfgoedverenigingen zoals Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en Nederlandse Tuinenstichting, maar ook de landelijke Bomenstichting, Oud Barneveld en Oud Voorthuizen, spreken zich nadrukkelijk uit tegen de plannen. Daarnaast heeft Bond Heemschut een verzoek ingediend om het gehele gebied een gemeentelijk monument te verklaren (nu is een deel monument). Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben zich bij het college gemeld. Zij hebben een verzoek in behandeling om het terrein onderdeel te laten uitmaken van de twee aanwezige rijksmonumenten (kerktoren en oude pastorie).

Eerdere schriftelijke vragen van Lokaal Belang hier.

Lees verder

Schriftelijke vragen CU en LB over horeca en detailhandel i.v.m. de coronacrisis

25-02-2021


Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen wij u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de horeca en detailhandel.

Ondernemers in de detailhandel en horeca maken zware tijden door. Hoe zwaar het kan zijn was bijvoorbeeld te lezen in een interview met Mark van Beek in de Barneveldse Krant van afgelopen zaterdag. Voor hem betekent de coronaperiode 80 uur per week werken terwijl hij flink verlies maakt. Een grote groep ondernemers bevindt zich in een vergelijkbare schrijnende situatie. Veelal leidt dit ook tot ingrijpende financiële én psychische problemen.

Onze mogelijkheden als gemeente zijn beperkt, maar als gesteld wordt dat we ‘alleen samen corona eronder krijgen’ dan moeten we dat ook écht samen doen. Het is goed om te horen dat er in enige mate ook op afspraak gewinkeld mag gaan worden. En de inzamelingsactie voor ondernemers in Voorthuizen is hartverwarmend. Maar is het genoeg?
En, voor de horeca verandert er niets. Daardoor hebben de horeca-ondernemers nog steeds te maken met flink afgenomen inkomsten.

Onze fracties maken zich zorgen over deze ondernemers, hun werknemers en gezinnen, maar ook over wat dit voor onze winkelcentra betekent op het moment dat we terug gaan naar het ‘normale normaal’. De winkelcentra moeten levendig zijn, maar dat zullen ze niet zijn als veel zaken failliet gaan.

Afgelopen maandag ontvingen de burgemeester en de fractievoorzitters een brief van de Barneveldse Middenstandsvereniging met het verzoek om richting de veiligheidsregio en het kabinet te pleiten voor opening van de winkels, de horeca en culturele organisaties. Deze brief wordt komende woensdag op verzoek kort in de commissie besproken. Heropening kan nog niet. Maar we vragen wel van het college om hier actief over mee te denken en hun invloed waar nodig en mogelijk aan te wenden.

Heel concreet denken we dan bijvoorbeeld aan een mogelijkheid om (picknick-)tafels neer te zetten in de buurt van horeca. Of gebruik te laten maken van de al aanwezige tafels. We zien nu al dat mensen overdag bijvoorbeeld broodjes of koffie afhalen en daar dan op muurtjes of bankjes van genieten. Maar hoe mooi zou het zijn als het afhalen overdag gestimuleerd wordt, zodat mensen meer mogelijkheden hebben om ergens te gaan zitten. Natuurlijk moeten die tafeltjes dan wel goed verspreid staan, zodat de coronamaatregelen worden gerespecteerd. Wellicht kan het college in overleg met winkeliers en horeca-ondernemers tot werkbare afspraken komen. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid om met de centrumondernemers en KNH te overleggen over mogelijkheden om de horeca te helpen hun vak uit te oefenen?
2. Is het college bereid het idee van de (picknick-)tafels op korte termijn te onderzoeken?

Natuurlijk moeten ideeën wel passen binnen de maatregelen zoals die door de regering genomen worden. De regering maakt de afwegingen en moet, natuurlijk, waken voor toename van het aantal besmettingen. Echter, het is wel belangrijk dat de zorgen die er zijn breed gedeeld worden en vooral te kijken naar wat wél kan. De (horeca-)ondernemers staat het water aan de lippen. Vandaag werd de urgentie nog eens extra onderstreept in de Tweede kamer, waarbij bijvoorbeeld gesteld werd dat het openen van terrassen, naast mogelijkheden voor de horecaondernemers, ook ruimte geeft het bezoek van gasten veel beter te reguleren als het gaat om corona-maatregelen.

3. Is de burgemeester bereid om ook in het overleg van de Veiligheidsregio aan te dringen op gesprekken met detailhandel en horeca om in overleg met betreffende ondernemers en/of hun vertegenwoordigers, op zoek te gaan naar mogelijkheden ‘wat wel kan’ om ondernemers hun zaak (ruimer) te kunnen laten openen?
4. Is de burgemeester bereid om de zorgen voor de detailhandel, horeca en culturele instellingen door te geleiden naar de Veiligheidsregio en vervolgens het Veiligheidsberaad?

Wij vragen u vriendelijk, met het oog op de bespreking woensdag 3 maart aanstaande, deze vragen voor die tijd te beantwoorden. Wij zijn u daar alvast zeer erkentelijk voor.

Met vriendelijke groet namens ChristenUnie en Lokaal Belang,
Lukas Scheijgrond
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 24 februari 2021

Lees verder

Plaatsing windmolens in Barneveld: Laat u horen!

17-02-2021

Windmolens 
Het college heeft afgelopen week een inwonersgroep aangeschreven (zie onder).
Het bijgevoegde kaartje spreekt in onze ogen boekdelen waar wij al vele malen voor gewaarschuwd hebben: Een grote hoeveelheid inwoners zullen, bij plaatsing van windmolens in dit gebied, forse hinder gaan ondervinden. Zowel inwoners van Barneveld-Noord (De Vaarst en Vliegersveld, maar ook in de nieuwe woonwijk Bloemendal), Voorthuizen-Zuid als alle daartussen en omheen gelegen woningen in het buitengebied. Zie ook onze eerdere berichtgeving en vragen op dit punt. 
NB: Het kaartje met de cirkels gaat uit van windmolens met een ashoogte van 100-120 meter. 
De huidige windmolens zijn veel hoger: ashoogte 160-170 meter, tiphoogte 235-240 meter!

Agendering en bespreking van voortgang windmolens in de gemeente Barneveld
Lokaal Belang heeft de voorgangsmemo geagendeerd voor de commissievergadering van woensdag 3 maart. Wij willen nadrukkelijk stilstaan bij de gevolgen voor inwoners, maar ook bij het traject van de 'windgesprekken' van de gemeente met inwoners. U als inwoner heeft het recht in te spreken tijdens de commissievergadering van 3 maart en aan raadsleden en het college te laten weten hoe u erover denkt. Doe mee en geef u op: raadsondersteuning@barneveld.nl

Daarnaast nodigt de gemeente inwoners uit voor een gesprek via Teams. Voelt u zich betrokken op dit onderwerp omdat u bv. in de invloedsfeer van de mogelijke windmolens woont? Ga in gesprek. Opgeven moet wel snel via duurzaamheid@barneveld.nl Zie ook de uitnodigingbrief hieronder. 

Lokaal Belang en duurzaamheid
De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Lokaal Belang wil een duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen onnodig hoge belastingen met zich meebrengt. Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de burgers van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie en het voorkomen van milieuvervuiling.  

Het college en de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad, willen megawindmolens in onze prachtige gemeente. Lokaal Belang is groot tegenstander van deze plannen omdat windmolens industriële inrichtingen zijn die voor grote overlast voor mens en dier zorgen en het landschap verpesten. Onze gemeente is niet geschikt voor de plaatsing ervan. Lees meer op onze speciale site.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Betrokkenheid collegeleden ri raadsleden Scherpenzeel

15-02-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande uitingen over o.a. vermeende betrokkenheid van ons college richting raadsleden van de gemeente Scherpenzeel.

Tijdens de raadsvergadering in Scherpenzeel van 11 februari jl., heeft de heer W. Schuur, fractievoorzitter Pro Scherpenzeel, tot driemaal toe uitgesproken dat hij expliciet “vanuit het college van de gemeente Barneveld” benaderd en geïnformeerd is over het ongenoegen binnen het Barneveldse college, dat zij het nieuws over het Scherpenzeelse burgemeestersvoorstel voor een peiling aangaande de herindeling, uit de media hebben moeten vernemen. Burgemeester Klein weersprak dit in de raadsvergadering van Scherpenzeel. Mede gelet op de berichtgeving hierover in de Barneveldse Krant en andere media, hebben wij de volgende vragen:

1. Klopt de lezing van dhr. Schuur, dat hij hierover expliciet “vanuit het college van de gemeente Barneveld” is benaderd? Of heeft hij zelf contact gezocht? Zo ja:
a. Welke wethouder(s) betrof(fen) dit?
b. Sprak(en) deze wethouder(s) namens het college of op eigen titel?

2. a. Is er al eerder sprake geweest van contacten tussen het Barneveldse college (individueel of op collegeniveau) en leden van de gemeenteraad in Scherpenzeel over de mogelijke herindeling?
b. Is het vermelde feit aanleiding geweest om als colleges contact te zoeken met elkaar hoe om te gaan met deze situatie en dit soort situaties en/of uitspraken in algemene zin?
c. Wat is daar uitgekomen?

3. Vindt het college het verdedigbaar, daar waar het college in het openbaar met de mond belijdt ‘geen voorkeur te hebben voor zelfstandigheid of herindeling’ en ‘een ‘goede buur te willen zijn’, er mogelijk buiten het zichtveld van de samenleving en de gemeenteraden er oncontroleerbare uitspraken door het college worden gedaan?


In de gemeenteraadsvergadering van 11 februari jl. van Scherpenzeel is gesproken over en besloten tot het houden van een representatieve peiling op 17 maart a.s. teneinde ‘eenduidigheid en eenheid’ te krijgen op het aspect draagvlak. Een essentieel punt in het Beleidskader Wet Ahri, waarop de wens van GS tot deze herindeling door de Minister en andere betrokkenen, zoals PS en de Tweede en Eerste Kamer, getoetst gaat worden. Zowel GS (gedeputeerde Markink tijdens de PS vergadering van 10 februari jl.) als de Tweede Kamer en de Minister van BZK (Tweede Kamervergadering 11 februari jl.) als de gemeenteraad en Burgemeester van Scherpenzeel geven nadrukkelijk aan dat een peiling heel wenselijk, zo niet essentieel is om het belangrijke aspect draagvlak (in beide gemeenten) in kaart te brengen. Lokaal Belang heeft hier al vele malen op gehamerd. Bovendien gaf Gedeputeerde Markink in dezelfde vergadering van PS aan het liefst een peiling te zien in zowel Scherpenzeel als Barneveld! Wij zijn verbaasd dat, nog voordat de gemeenteraad van Scherpenzeel zich had uitgesproken, laat staan onze eigen gemeenteraad, wethouder Van Daalen al in de Barneveldse krant liet optekenen een peiling “niet nodig te vinden”.

4. a. Was de uitspraak van wethouder Van Daalen in de krant een eigen standpunt of het standpunt van het college?
b. Indien een collegestandpunt: Wanneer is dit dan officieel besloten?
c. Waarom heeft het college dit kennelijke besluit niet vooraf met de gemeenteraad in de gemeente Barneveld gecommuniceerd? En moest onze gemeenteraad dat via de Barneveldse Krant vernemen en niet via, zoals gebruikelijk is, een memo, zoals het college van B&W in de gemeente Scherpenzeel dit wel heeft gedaan? Overigens is het, volgens de Kieswet artikel J6, een bevoegdheid van de gemeenteraad om te besluiten om al dan niet een peiling uit te schrijven.
d. De inwoners van de gemeente Barneveld weten nergens van als het gaat om -bijvoorbeeld- de (financiële) gevolgen van een herindeling. Wij verwijzen u graag nog even naar onze schriftelijke vragen van 10 februari jl. Waarom passeert u de inwoners van de gemeente Barneveld, door het kennelijke standpunt geen gemeentelijke peiling te willen houden, als het gaat om draagvlak?
e. Waarom gaat u op voorhand voorbij aan de wens/advies van zowel GS (gedeputeerde Markink), als de Tweede en Eerste Kamer alsmede de Minister, door het houden van een gemeentelijke peiling met betrekking tot draagvlak, af te wijzen? U laat als college een kans lopen om, ook in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel, extra aandacht te besteden aan het in kaart brengen van draagvlak, terwijl u eerder stelde dit heel belangrijk te vinden.
f. Was het niet verstandiger geweest om eerst, na de besluitvormende vergadering in Scherpenzeel op 11 februari jl., in overleg te gaan met de beoogde fusiepartner, de gemeente Scherpenzeel, alvorens stellige uitspraken te doen? Dit in het kader van de goede verhoudingen en het werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen.
g. Vond u eerst ‘een stevig draagvlak in beide gemeenten’ een duidelijke randvoorwaarde, die randvoorwaarde verdween als sneeuw voor de zon in uw reactie op het besluit van GS tot de vaststelling van het Herindelingsontwerp, 12 januari jl. (B4.28). Doet ‘een stevig draagvlak in beide gemeenten’ er voor het college niet meer toe?
h. Is uw college met ons van mening, zoals gesteld, dat de raad van de gemeente Barneveld over een peiling ten aanzien van draagvlak een besluit moet nemen?

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 15 februari 2021

Lees verder

Persbericht LB Gert Hein Kevelam campagneleider Lokaal Belang

14-02-2021


Met trots meldt het bestuur van Lokaal Belang dat Gert Hein Kevelam bereid is om, net zoals bij de vorige campagne in 2018, ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 campagneleider te zijn voor Lokaal Belang. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen wist Lokaal Belang met Gert Hein Kevelam als campagneleider vanuit het niets met maar liefst 4 zetels te winnen. Daarom is het bestuur van Lokaal Belang ontzettend blij dat Gert Hein wederom de campagnekar gaat trekken.

Gert Hein Kevelam: “ Lokaal Belang is uit de startblokken voor de campagne van 2022 gekomen. Na de enorme verkiezingsoverwinning in 2018 houdt Lokaal Belang er serieus rekening mee om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 als grootste partij uit de bus te komen.

Na 3 jaar keihard werken als oppositiepartij heeft Lokaal Belang laten zien dat wij een partij zijn waar in het gemeentehuis serieus rekening mee wordt gehouden. Er is veel bereikt en er zijn ontzettend veel zaken door Lokaal Belang op de politieke agenda gezet. Zo heeft Lokaal Belang zich o.a. ingezet voor behoud van groen, komen wij met creatieve oplossingen voor veel problemen rondom wegen, fietspaden en oversteekplaatsen en heeft Lokaal Belang zich hard gemaakt en haar nek uitgestoken voor meer democratie, bestuurlijke integriteit, transparantie en minder achterkamertjespolitiek in het gemeentehuis van de gemeente Barneveld. Verder hebben wij ons ingezet voor veiligheid en ruimte voor ondernemers, hebben wij een warm hart voor onze medemens, cultuur en sport, en staan wij een verstandig en behoedzaam financieel beleid voor.

De afgelopen jaren hebben wij met veel enthousiasme en ambitie aan de weg getimmerd en bewezen de enige echte lokale partij van de gemeente Barneveld te zijn. Het moet daarom mogelijk zijn om bij de komende verkiezingen de grootste partij van de gemeente Barneveld te worden. Want het wordt wat mij betreft hoog tijd voor een flinke frisse wind in een volgend college van B&W en de gemeenteraad. En ik hoor overal om mij heen dat heel veel inwoners van onze gemeente daar net zo over denken. Ik heb er, samen met mijn team, veel zin in!”


Persbericht 14-2-2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB financiele situatie Gemeente Barneveld

12-02-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het meerjarenperspectief van de gemeente Barneveld, het financieel toezicht vanuit de Provincie alsmede ontwikkelingen met betrekking tot onze gemeente in de Provincie zelf.

De gemeente Barneveld staat sinds 26 januari jl. onder financieel toezicht. Door deze situatie kunnen wij als gemeenteraad niet meer zelfstandig beslissen over financiële zaken boven de 300K en het college niet over financiële zaken boven de 50K. Dit toezicht is bedoeld om het financiële belang van de nieuwe gemeente te beschermen. Dit toezicht geldt voor alle financiële besluiten die invloed kunnen hebben op de financiële positie van de huidige of de nieuw te vormen gemeente.

Daarnaast heeft de gemeente Barneveld een duidelijke opdracht van de Provincie meegekregen: “Verzet uw financiële bakens, zorg voor een structureel sluitende meerjarenbegroting, herbezin u over uw uitgaven en uw organisatiegrootte” Samenvattend: “U moet schoon door de poort komen” Los van zaken waar wij als gemeente geen directe invloed hebben (jeugdzorg, gemeentefonds) zijn er wel degelijk vele zaken waarbij het college zelf aan de knoppen zit, eigen keuzes dus. En daar wijst de Provincie nadrukkelijk naar.

Oplossingen voor deze opdracht kent maar een beperkt aantal smaken: bezuinigen, belastingen verhogen of investeringen terugdraaien, want: ”Onttrekking aan de algemene reserve als dekking voldoet niet aan het criterium van een aanvaardbare dekking, omdat hiermee het vermogen van de huidige gemeente, en daarmee ook het vermogen van een nieuw te vormen gemeente vermindert.” Overigens is het in bestuurlijk Nederland een gebruikelijke gang van zaken om structurele lasten te dekken met structurele inkomsten, wat wij als Lokaal Belang onderschrijven. Maar met deze herindeling en het financiële toezicht is dit helemaal ‘not done’.
 

 1. Op de website van de gemeente Scherpenzeel vinden wij uitgebreide documentatie van het college aan de gemeenteraad die de raad op detailniveau uitlegt hoe het financieel toezicht in zijn werk gaat (zie bijlagen). Hoe kan het dat onze gemeenteraad niet een dergelijke uitleg van ons eigen college heeft gekregen? Was ons college niet voorbereid op dit financieel toezicht?
 2. Waarom heeft het college ons als raad, gedurende de hele periode tot aan 26 januari jl. (vaststelling HO en financieel toezicht) ons niet actief én inhoudelijk voorbereid op en meegenomen met de gevolgen van een mogelijk preventief financieel toezicht?
 3. Op welke wijze gaat het college de gemeenteraad, terwijl wij overigens al voor voldongen feiten staan, verder informeren en meenemen over de ‘ins en outs ‘ van het financieel toezicht op onze gemeente voor de komende 2 jaar?
 4. Een van de zaken waar de Provincie op wijst als reden voor een negatieve meerjarenbegroting is de forse extra uitgaven voor de ODDV (+637K). Op 27 mei 2020 heeft Lokaal Belang haar zorgen uitgesproken over deze enorme verhoging en via een motie en amendement kortgezegd de wens uitgesproken dat het college in de gesprekken met de ODDV kostenreductie, soberheid & doelmatigheid nastreeft, alsmede een minimale verhoging. Wij verzochten u ook om een informatieve memo alvorens akkoord te gaan met de verhoging. U sprak geruststellende woorden en u gaf aan zich te zullen inzetten voor een kostenreductie. In de Programmabegroting 2021 bleek dat er (nog) niets terecht was gekomen van reductie voor de afdracht van onze gemeente aan de ODDV. Lokaal Belang heeft opnieuw, middels een amendement verzocht om een kostenreductie. U heeft ons als college medegedeeld dat u zich zult inzetten voor een reductie. Aangezien wij inmiddels in 2021 zitten:
  a. Hoe staat het met de gesprekken met de ODDV voor een kostenreductie voor de gemeente Barneveld?
  b. Is het gelukt om dit forse bedrag naar beneden te krijgen? Graag een toelichting.
 5. De provincie gaf aan dat de gemeente Barneveld ‘ruim in haar jas’ zit, boven het landelijk gemiddelde, als het gaat om de organisatie. Sinds 2018 (peildatum 1 januari 2018) is de organisatie aanzienlijk uitgebreid met zo’n 50 fte (totaal 444,78 fte). Ook financieel kost dit een flinke berg geld. Uiteraard vindt Lokaal belang dat het werk dat gedaan móet worden, gedaan moet kúnnen worden. Tijdens discussie in de commissie (2 februari) en de raad (3 februari) van vorige week heeft onze fractie nadrukkelijk stilgestaan bij onze ruime organisatie (o.a. m.b.t. thuiswerken) in relatie tot de opdracht van de Provincie.
  Een van de vragen was: “Wat gaat de wethouder doen met deze investering in relatie tot de eis van de provincie om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Gaan er bezuinigingen komen? Worden investeringen teruggedraaid of de belastingen verhoogd?”
  Helaas kwam er geen duidelijk antwoord. Dus nogmaals: Wat gaat het college doen om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen?
 6. In uw antwoorden op onze schriftelijke vragen over de thuiswerkregeling zegt u bij vraag 16: “Tijdens de begrotingsbespreking 2021 is de wens uitgesproken om als raad betrokken te zijn bij de voorbereiding van een structureel sluitende meerjarenbegroting van de gemeente Barneveld. Hieraan zullen we uitvoering geven.” U gaf op 11 november jl. inderdaad aan dat u graag “samen met de raad aan het werk wil gaan om scenario’s voor een sluitende meerjarenbegroting te realiseren”. Aangezien u bij de behandeling van de Programmabegroting van 2021 in november jl. maatregelen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen voor u uitgeschoven heeft, de opdracht van de Provincie is dat u bij de behandeling van de Kadernota 2022 met maatregelen voor een sluitende meerjarenbegroting komt en deze Kadernota over een dikke 3 maanden in concept gereed moet zijn; de tijd dringt.
  a. Wat is de stand van zaken van deze samenwerking?
  b. Werkgroep sluitende meerjarenbegroting: In een eerder stadium al, heeft Lokaal Belang zowel de gemeenteraad als het college laten weten grote bezwaren te zien in dit construct (zie bijlage). In een democratie én een bestuurlijk systeem dat gestoeld is op dualisme, is de scheiding tussen de diverse rollen en daarbij behorende verantwoordelijkheden, essentieel. Het traject om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting hoort bij het college van B&W van de gemeente Barneveld. Dat is uw taak, uw werk. De raad stemt met deze begroting in (of niet) en controleert vervolgens de uitwerking. Wij hebben daarom afgezien van deelname aan deze werkgroep en u opgeroepen in zijn geheel af te zien van deze werkgroep. We vinden het jammer na 2 maanden nog geen reactie te hebben ontvangen, maar we maken uit uw beantwoording van vraag 16 op dat u deze werkgroep daadwerkelijk doorzet. Waarom? Graag een toelichting, ook in het licht van bovenstaande (dualisme, functiescheidingen).
 7. Tijdens de PS vergadering van 10 februari jl. werd de gedeputeerde bevraagd over onze financiële situatie in relatie tot onze organisatie. Hij gaf aan dat ‘’De gemeente Barneveld hoeft er geen personeel erbij, maar dat kan niet betekenen dat al het personeel van Scherpenzeel straks thuis zit.”
  Tijdens de behandeling van de Programmabegroting heeft Lokaal Belang, naast de zorgen over de forse extra uitgaven voor de eigen organisatie (+500K incidenteel en +1,2 miljoen structureel voor de eigen organisatie met een totaal van al ruim 23 miljoen) ook haar zorgen geuit over de forse extra kosten voor inhuur van 5 miljoen euro. Onlangs is daar over doorgepraat waarbij het college zelfs 85K extra vroeg voor ‘budget werving en selectie’ (B 4.3, 7 oktober 2020) ten behoeve van werving personeel. Nu erkent Lokaal Belang natuurlijk het belang van goed personeel. Maar:
  a. Wilt u in gesprek gaan met de gedeputeerde Markink en hem bevragen over de inhoud van zijn opmerking en ons laten weten wat daaruit gekomen is?
  b. Wil het college nou wel of geen extra personeel?
  c. Gaat het college zich herbezinnen op (de omvang van) de eigen organisatie in relatie tot de opdracht van de Provincie en de opmerkingen over de organisatie van de gemeente Barneveld? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
10 februari 2021

Bijlage:

 1. 2021-15 Memo Financieel Arhi toezicht, gemeente Scherpenzeel, 2 februari 2021
 2. 2021-15a Bijlage 1 Memo Financieel Arhi toezicht, gemeente Scherpenzeel, 2 februari 2021
 3. Reactie LB werkgroep structurele sluitende begroting, 14 december 2020

Lees verder

Windmolens bij de buren? Samen optrekken Energievisie Regio Barneveld-Scherpenzeel

09-02-2021

HEDENAVOND 15 februari vergadering Gemeenteraad Scherpenzeel:
Hier de link

Zowel brieven van inowners als onderstaande brief staan op de agenda:

Aan: gemeenteraad gemeente Scherpenzeel
CC: Belangengroepen: Tegenwind Buitengebied Barneveld West, De Glind, Tegen windmolens noordelijk buitengebied Scherpenzeel
Betreft: Energievisie gemeente Scherpenzeel

9 februari 2021

Geachte gemeenteraad  van de gemeente Scherpenzeel, beste collega’s,

Via deze brief willen wij jullie aandacht en inzet vragen voor jullie voorgelegde ‘Energievisie’,
welke donderdag 11 februari aanstaande in jullie raad behandeld wordt.

De reden dat wij jullie aanschrijven ligt gelegen in het feit dat mogelijke keuzes in jullie raad direct invloed hebben op onze inwoners, inwoners van de gemeente Barneveld. Daarnaast bestaat de kans, los van wat wij daarvan vinden, dat wij in de toekomst samen een gemeente vormen. Jullie keuzes hebben mogelijk straks invloed op onze mooie gezamenlijke gemeente. Wij voelen dit als onze verantwoordelijkheid; zowel in bestuurlijk opzicht als in volksvertegenwoordigend opzicht en dan in de eerste plaats voor onze inwoners. Daarnaast in brede, maatschappelijke zin. Daar bedoelen wij duurzaamheid, het koesteren van onze prachtige landschap en het welzijn en gezondheid van onze inwoners mee.

Wij willen daarin graag samen met jullie optrekken; daar waar mogelijk en waar gepast. Hierbij reiken wij jullie graag de hand. De hand om samen, als buren maar ook als partners in de Regio Food Valley, vorm en inhoud te geven aan het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast doen wij ook een dringend beroep op jullie: Bescherm het mooie landschap en het welzijn van inwoners. In eerdere uitingen hebben wij dit meerdere malen aangegeven, maar voor de volledigheid hechten wij eraan het volgende heel helder te stellen: Wij respecteren jullie autonome, zelfstandige positie als democratisch gekozen gemeenteraad, zeer.

In jullie raadsvoorstel staat jullie opgave beschreven waarbij twee mogelijkheden opvallen:
windenergie en houtige biomassa. Ten eerste windenergie: In dit voorstel staan ‘potentiële zoeklocaties’ beschreven voor de plaatsing van windturbines in o.a. het noorden van jullie gemeente. Verderop wordt gesteld dat  2 grote windturbines (van elk 5,6 MW) mogelijk zouden moeten zijn. De ashoogte en tiphoogte wordt in het voorstel niet nader omschreven. Dit voorstel heeft tot een storm aan protest geleid.
Niet alleen in Scherpenzeel, maar ook bij inwoners uit onze gemeente; die van De Glind, Barneveld-West en het buitengebied rondom deze gebieden. Wij hebben kennisgenomen van deze protesten door o.a. de artikelen, ingezonden brieven en hun bijdrage voor de opinieronde van 28 januari jl.

De afgelopen jaren heeft ons college gewerkt aan de duurzaamheidsopgave en dat is in basis een goede zaak. Wij allen hebben de opdracht  zorgvuldig om te gaan met de aarde en het milieu die ons dierbaar zijn. Wij hebben allemaal energie van deze aarde nodig. Maar hoe doen wij dat en hoe houden wij de balans tussen de vraag naar energie en de bescherming van onze omgeving, mens en dier? Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de inwoners van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt, met gezond verstand en draagvlak kan worden gewerkt aan de energietransitie.

De plannen van ons college om megawindmolens (tiphoogte circa 240 meter) in onze gemeente te zetten, heeft tot grote protesten geleid. Mogelijke locaties nabij woningen, nabij recreatiegebieden, nabij prachtige natuur, is iets wat heel veel mensen niet willen. Windturbines zorgen voor de verwoesting van het landschap en geven geluidsoverlast, slagschaduw en brengen dus schade toe aan het welzijn en gezondheid van mens en dier. Het is te veel om alle aspecten uitvoerig te behandelen, maar wij verwijzen jullie graag naar onze website met al onze bijdragen en informatie over windturbines www.lokaal belang.com/lb-over-windmolens  Voor nu beperken wij ons tot het volgende:

Onze regio ligt in een windluw gebied en is dus niet geschikt voor het plaatsen van windmolens. Als er al windturbines zouden moeten komen, moeten die dus heel hoog zijn om nog enig rendement te maken. Sowieso worden windturbines steeds hoger; de hoogste staat nu in Rotterdam, de Haliade X van 260 meter. In jullie Energievisie wordt dit ook beschreven: windturbines van elk zo’n 5,6 MW. Dat zijn windturbines met een tiphoogte van ongeveer 200-250 meter. Het geluid van windturbines komt niet van de motor maar van het draaien van de wieken en kan tot kilometers ver reiken. Het is niet voor niets dat in Duitsland de afstand tot woningen tenminste 1 kilometer is (en Beieren zelfs 10x de tiphoogte). Windturbines op jullie grondgebied kunnen dus ook invloed hebben op onze inwoners. Daarnaast produceren windturbines ook laagfrequent geluid dat tot kilometers ver reikt. Van dit laagfrequente geluid is bekend dat dit gezondheidsschade kan veroorzaken.

In Nederland bestaan geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen: 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. Oftewel, de hoogte van windmolens in combinatie met de afstand tot woningen, is essentieel.

Ten tweede is in jullie voorstel de opwek van energie middels (houtige) biomassa meegenomen (10TJ).
Het zal vast niet  onbekend zijn hoezeer inwoners in het hele land bezwaar hebben tegen deze manier van energieopwekking. Naast dat dit bossen sloopt, zowel in Nederland als in het buitenland, is het verbranden van hout gewoonweg niet goed. Onze partij staat bekend als een groot voorvechter van het behoud van bomen, het ‘groene kapitaal’. Bomen dragen juist bij aan een goed klimaat (afvangen fijnstof en CO2, opname van stikstof, tegen hittestress, goed voor de ecologie etc.). Het verbranden van bomen zorgt juist voor de extra uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Schadelijk dus voor inwoners. Aangezien biomassa in jullie energiemix staat evenals in de RES 1.0 waar onze beide gemeenten deel van uitmaken, vragen wij jullie ook hier niet in te stemmen met (houtige) biomassa maar dit juist proberen te voorkomen.

Maar wat dan wel? Lokaal Belang heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de opgaven die wij als gemeente hebben. www.lokaal-belang.com/lb-bijdragen-energie In maart 2018 hebben wij het initiatief genomen voor het maken van een zeer zorgvuldige en onderbouwde alternatieve energiemix , die wij maart 2020 hebben vernieuwd. Wij verwijzen jullie graag naar deze informatie om te zien hoe het ook kan www.lokaal-belang.com/lb-alternatieve-energiemix Windmolens zijn onwenselijk maar ook niet nodig, het kan echt anders. Zowel op korte, middellange- als langere termijn. Als voorbeeld noemen wij het zorgvuldig aanwijzen van locaties voor zonneweides, mono-mestvergisters en geothermie (aardwarmte). Onze regio is juist erg geschikt voor aardwarmte en vanuit het Rijk en ook ons college is er veel interesse in deze vorm van energieopwekking. Sterker nog, er is vanuit het Rijk een flinke hoeveelheid geld beschikbaar gesteld voor onderzoek. Onderzoeken die in onze regio, In Barneveld en andere plaatsen zoals Soest, Amersfoort, Ede, al meerdere maken hebben plaatsgevonden waarvan de resultaten spoedig verwacht worden.
Uiteraard willen wij onze bevindingen graag met jullie delen als daar interesse voor is.

Hartelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers

Lees verder

Waarom heeft LB zorgen over de financien en forse uitgaven?

05-02-2021


Voorzitter,

Het kan verkeren. Was onze gemeente 25 januari jl. nog een gemeente met flexibele financiële slagkracht. Een gemeenteraad die zelfstandig belangrijke uitgaven kon doen boven de 300.000 Euro. Zaken die allemaal horen bij een groeigemeente met ambitie. Wat dat zijn we toch?

Toen kwam 26 januari. Een bijzondere dag in de geschiedenis van onze gemeente. De dag dat onze gemeente voor het eerst in haar bestaan onder financieel preventief toezicht kwam te staan. Vanaf die dag gaat niet alleen de provincie, maar ook de gemeente Scherpenzeel meekijken en meebeslissen over alle uitgaven die ons college wil doen boven de 300K.  

Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november heeft onze fractievoorzitter Mijntje Pluimers het college er al op gewezen dat er op deze dag direct preventief toezicht komt vanuit de provincie en de gemeente Scherpenzeel. De reactie van de wethouder n.a.v. deze opmerkingen was: ik citeer: “er gaat niet bijster veel veranderen. Het gaat alleen over de begroting en begrotingswijzigingen dacht ik. Alles kan doorgaan, Maar ik zal het wel inbrengen in het bestuurlijk overleg, U krijgt een terugkoppeling” Einde citaat.

Vandaag is het 3 februari en staan wij onder financieel preventief toezicht. Gedeputeerde Staten van Gelderland liet er meteen geen gras over groeien. Er kwam een herindelingsontwerp en een bijlagenboek die LB tot de laatste letter heeft uitgespit. En wat bleek voorzitter, dames en heren, De provincie komt met keiharde opdrachten. Laat ons in het bijlagenboek op blz 6 en 7 weten hoe zij aankijkt tegen onze gemeente en onze organisatie. Zomaar een paar citaten, mijn collega’s raadsleden zullen ze wel herkennen want ik kan mij zo voorstellen dat niet alleen LB  deze opmerkingen van de provincie met rode oortjes heeft gelezen:

Daar komen ze:

 • Barneveld zal de financiële bakens moeten verzetten om een begroting te presenteren die structureel en reëel in evenwicht is.
 • Barneveld zit ruim in de organisatie en Scherpenzeel is te krap georganiseerd. Hier kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden.
 • Het is essentieel dat Barneveld financieel gezien “Schoon door de poort gaat en structurele maatregelen treft om de tekorten die ontstaan zijn in 2022, 2023 en 2024 weg te werken. En nu komt de uitsmijter die meteen te maken heeft met de thuiswerkregeling: Hierbij kan Barneveld naar de eigen organisatie kijken.


Voorzitter, gisterenavond gaf de wethouder ruiterlijk toe dat het college niet goed gehandeld heeft door de thuiswerkregeling via de maandrapportage, en niet via een ordentelijk raadsvoorstel aan de raad te presenteren. Dus daar zal ik hem niet meer op bevragen vanavond. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat de timing van dit voorstel, namelijk een paar weken na de begrotingsvergadering, dat deze timing noodzakelijk was om in ieder geval een sluitende begroting voor 2021 te kunnen presenteren. Het plusje van 65K was tenietgedaan door deze investeringen. Daarom vroeg ik de wethouder gisterenavond ook wat de wethouder gaat doen met deze investering in relatie tot de eis van de provincie om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Gaan er bezuinigingen komen? Worden investeringen teruggedraaid of de belastingen verhoogd? Want in de brief aan de gemeente van de provincie over het financiële toezicht lezen wij op pag 2 eerste alinea dat een onttrekking aan de algemene reserve als dekking niet voldoet aan het criterium van een aanvaardbare dekking, omdat hiermee het vermogen van de huidige gemeente, en daarmee ook het vermogen van een nieuw te vormen gemeente vermindert. Ik citeer gedeputeerde Markink nog maar even die op 4 juni vorig jaar in deze raadszaal zei dat gemeenten vlak voor het besluit tot herindeling de neiging hebben om snel allerlei uitgaven te doen.  VZ, Omdat ik gisterenavond op deze vraag geen duidelijk antwoord kreeg, nogmaals de vraag, hoe gaat deze investering gedekt worden? Andere investeringen teruggedraaid of belastingen verhoogd?

Een vraag waar ik gisterenavond ook geen helder antwoord op kreeg en vanavond in deze raadsvergadering nogmaals wil stellen heeft ook te maken met het financiële toezicht in relatie tot de thuiswerkregeling. Omdat wij sinds 26 januari onder toezicht staan schrijft de wet voor dat dit investeringsvoorstel met zowel GS als met Scherpenzeel gedeeld moet worden. Toen ik de wethouder gisterenavond vroeg of deze investering al onderdeel van discussie van zowel GS als Scherpenzeel antwoordde de wethouder dat er momenteel e.e.a. wordt opgezet om zulke zaken samen met Scherpenzeel en de provincie te behandelen. Mijn vraag aan de wethouder is heel eenvoudig, is deze investering al ter sprake geweest in een overleg met Scherpenzeel? Hetzij ambtelijk, hetzij tussen u als wethouder financiën samen met uw Scherpenzeelse collega? Ja of nee?

Een aspect dat LB in dit voorstel mist, zijn de besparingen die dit voorstel oplevert. Gaan wij door deze thuiswerkregeling ook minder reiskostenvergoeding betalen? Minder schoonmaakkosten en minder vaste kosten maken in het gemeentehuis?  Het kan niet anders dat deze regeling ook besparingen oplevert. Zijn deze besparingen bekend bij de wethouder en kan hij deze met ons delen vanavond?

Voorzitter; 
Nu de investering zelve. Sinds april werken er 4,5 miljoen Nederlanders thuis. Dat geldt ook voor mijzelf. En dat geldt ook voor veel medewerkers van de gemeente. En het is echt niet zo dat deze medewerkers plotseling niet meer thuis kunnen werken als vanavond dit voorstel het niet zou halen. Gisteren sprak de wethouder zijn verbazing uit over het feit dat er nog een telefoon met draadjes op zijn bureau stond toen hij als wethouder aantrad. Dat hij in een omgeving kwam uit de jaren 90.  Er worden de laatste jaren enorme bedragen geïnvesteerd in onze organisatie. Investeringen overigens waar Lokaal Belang allemaal mee ingestemd heeft. Ook de investeringen van 500K incidenteel, 1,2 miljoen structureel extra voor de eigen organisatieontwikkeling en de 300K voor extra ICT. Dus kom niet met een emotioneel verhaal aanzetten zoals de wethouder dat gisterenavond deed alsof LB geen oog heeft voor de noden en noodzakelijkheden van ons eigen huis. LB heeft ingestemd met 2 miljoen extra voor de eigen organisatie (op een totaal van ruim 23 miljoen per jaar) en de begroting goedgekeurd

Daarnaast is niet duidelijk hoeveel medewerkers gebruik gaan maken van deze regeling. Het college stelt dat de helft van het aantal medewerkers gebruik gaan maken van deze regeling, maar van de 600 medewerkers heeft lang niet iedereen een bureaufunctie voorzitter.

Ik heb om mij heen gekeken de laatste dagen en vele thuiswerkregelingen tegen het licht gehouden. Zowel die uit het bedrijfsleven als van gemeenten. En wat daaruit naar voren komt is terughoudendheid. En bedragen die substantieel lager liggen dan die waar wij vanavond over spreken. Wij zeggen vanavond niet dat wij deze investering uiteindelijk niet moeten doen, maar vinden dit tijdstip prematuur. Onze gemeente staat er helaas financieel niet goed voor. Dat is jammer genoeg een feit. Daarnaast staan wij aan de vooravond van grote veranderingen, namelijk een fusie met Scherpenzeel.

Ik dat licht citeer ik nogmaals de provincie in haar brief daar waar het gaat om onze ambtelijke capaciteit: Daar zegt de provincie nl:
De kosten voor de ambtelijke organisatie van Barneveld lagen in 2018 op het landelijk gemiddelde. Vanaf 2018, de komst van dit college dus, is de formatie aanzienlijk uitgebreid met in totaal 50 fte, een toename van 13% Voor 40 van deze fte’s is de formatie uitgebreid zonder dat hier extra taken of financiering tegenover stonden. Het is aannemelijk dat de kosten van de organisatie van de gemeente Barneveld inmiddels boven het landelijk gemiddelde liggen.

Dit alles gecombineerd met het financieel preventieve toezicht van de provincie heeft LB doen besluiten om vanavond het college te vragen dit besluit te heroverwegen en uit te stellen totdat er meer duidelijkheid bestaat over deze herindeling, totdat duidelijk is wat de kostenbesparingen zijn en duidelijk is hoeveel medewerkers daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze dure regeling.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Bijdrage raadsvergadering 3 februari 2021

Lees verder

Persbericht LB: Initiatiefvoorstel zienswijze herindeling Barneveld-Scherpenzeel

02-02-2021


Initiatiefvoorstel zienswijze herindeling Barneveld-Scherpenzeel

Het onderwerp ‘toekomst gemeente Scherpenzeel’ is, al ruim anderhalf jaar, heel actueel. Het proces waarbij de Provincie de regie heeft genomen en waarbij op 26 januari jl. de vaststelling van het herindelingsontwerp (HO), herindeling Barneveld-Scherpenzeel heeft plaatsgevonden, markeert een voorlopig einde aan de rol van het Provinciaal bestuur en de colleges van B&W van beide gemeenten. Deze bestuurslagen hebben de afgelopen tijd een uitgesproken rol gehad in het ‘Bestuurlijk- en Open Overleg’. Dit heeft geresulteerd in vele notities met daarin uitgangspunten, standpunten en besluiten.

Nu is er een nieuwe fase ingegaan; de fase van zienswijzen voor inwoners en gemeenteraden. De gemeenteraad is nu dus, naast inwoners, nadrukkelijk en expliciet aan zet om zich te buigen over het proces en de inhoud en dit in een zienswijze bij de Provincie en andere betrokkenen, in te dienen.

Lokaal Belang heeft het initiatief genomen om een initiatiefvoorstel te schrijven voor een zienswijze. De strekking van het voorstel is dat er, op basis van de eerder geformuleerde uitgangspunten, te weinig meerwaarde is voor onze gemeente Barneveld voor een herindeling, laat staan een ‘reguliere’ herindeling, met ook flink ingrijpende gevolgen. Lokaal Belang denkt dat de beide gemeenten gebaat zijn bij rust en tijd om te werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen en het verder vormgeven van samenwerkingsverbanden.

De basis hiervoor zijn de visie en uitgangspunten over wat voor een gemeente wij willen zijn en hoe dat in de praktijk merkbaar zou moeten zijn: een gemeente die sterk betrokken is bij haar burgers en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met burgers en bedrijven waardoor wederzijdse inspiratie ontstaat en alle belangen goed worden afgewogen. En, waar draagvlak, het democratisch proces en de democratische rechten heel serieus worden genomen, welke ook concreet zichtbaar zijn in de dagelijkse politieke en maatschappelijke praktijk.

Verder constateert Lokaal Belang dat deze zienswijze in belangrijke mate aansluit bij de door het college van B&W van de gemeente Barneveld eerder geformuleerde uitgangspunten (o.a. stevig draagvlak, duidelijke meerwaarde voor de gemeente Barneveld, lichte samenvoeging, zo min mogelijk coördinatievraagstukken).

Met deze zienswijze wil Lokaal Belang gehoor en invulling geven aan zorgvuldig bestuur, draagvlak en democratie. Daarnaast zorgt het ervoor dat beide gemeenten de rust en de tijd krijgen om te werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen, met als doel, in eerste instantie, om op een goede manier samen te werken, met behoud van autonome financiële slagkracht en zonder druk of vastomlijnd einddoel voor ogen. Dat is, zo vindt Lokaal Belang, in deze fase en op dit moment en met het afgelopen proces in het achterhoofd, het beste voor zowel de inwoners van de gemeente Barneveld als van de gemeente Scherpenzeel.

Wij nodigen de andere partijen van harte uit om de handschoen gezamenlijk verder op te pakken en de komende tijd te gebruiken om tot een gezamenlijk en zorgvuldig afgewogen zienswijze te kunnen komen. Dit voorstel mag dus gezien worden als een startpunt.

PERSBERICHT 02-02-2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Pastoriebos

25-01-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het Pastoriebos (Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat) in Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het wederom bijeenroepen van de Monumentencommissie en het wederom verder completeren van het structureel ontoereikende dossier om de bouwplannen in het Pastoriebos door te kunnen laten gaan; het college wil dit plan tóch doorzetten en voorleggen aan de raad (memo B3.42). De aanvankelijke plannen voor het bouwen van zorgappartementen zijn al lang verlaten. Wat rest is de bouw van luxe appartementen in de vrije sector van een half miljoen euro per stuk. De bezwaren van de Monumentencommissie zijn op hoofdlijnen als volgt samen te vatten::
• Te massief
• Te groot bouwvlak
• Te dicht op de oude pastorie
• Aantasting van het historisch gebied waaronder het kerkpad
• Aantasting van het cultuur-historische karakter en waarde van het ensemble van tuin/bos, pastorie en kerk

Lokaal Belang is van mening dat één van onze kerntaken is, onze leefomgeving gelijkwaardig (en liefst mooier) door te geven aan de volgende generatie. Hierin zijn we gelukkig niet uniek. De ene partij noemt dit rentmeesterschap de ander spreekt van zorgvuldig beheer, maar we bedoelen allemaal hetzelfde.

Maar wat is dan gelijkwaardig en mooi? Over smaak valt niet te twisten, wat de één mooi vindt is voor de ander afzichtelijk. Om al teveel discussie op dit terrein te voorkomen hebben we in dit mooie land, zowel gemeentelijk als landelijk, diverse gremia en organisaties die vanuit hun expertise een min of meer objectieve blik kunnen geven op allerhande plannen. Het is op dit punt waar wij het zicht op de bedoeling van het college volledig kwijt zijn. Hoewel het zeker niet de mening van Lokaal Belang is zou men het buurtcomité ‘Behoud Pastoriebos Voorthuizen’ in haar verzet tegen de plannen, met wat kwade wil, weg kunnen zetten als een groepje omwonenden met een NIMBY-belang. Maar dit kan toch kwalijk beweerd worden van:
-Erfgoedvereniging Bond Heemschut
-Landelijke Bomenstichting
-Oud Barneveld
-Oud Voorthuizen
-Erfgoedvereniging het Cuypersgenootschap
-Erfgoedvereniging Nederlandse Tuinenstichting
Allen adviseerden tégen de plannen van het college, waarbij de drie erfgoedverenigingen op 24 augustus 2020 reeds een aanvraag deden voor een gemeentelijke monumentenstatus voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk.

Het antwoord op deze aanvraag liet ruim vier maanden op zich wachten. Teleurstellender nog dan de antwoordtermijn was het antwoord zelf. Er is geen monumentenvergunning aangevraagd. De procedure moet daarom geheel opnieuw doorlopen worden. Lopende de procedure zou er, als Lokaal Belang goed is geïnformeerd, volgens artikel 5 van de Erfgoedverordening van de gemeente Barneveld, sprake zijn van ‘voorbescherming’ en had elke activiteit omtrent de plannenmakerij direct ‘on hold’ gezet dienen te worden en nu dus alsnog.

Naar wij vernamen, heeft naast bovengenoemde organisaties ondertussen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich gemeld bij de gemeente. Vanuit deze organisatie zou er gekeken worden of er bescherming kan plaatsvinden door het geheel (of delen ervan) te betitelen als Rijks Cultureel Erfgoed; als Rijksmonument dus.
Langzamerhand bekruipt Lokaal Belang het gevoel dat het wachten nog is op Koning Willem-Alexander die zich met de zaak komt bemoeien voordat de boodschap serieus wordt genomen.

Wat Lokaal Belang intrigeert in deze kwestie is de reden van al deze Sturm und Drang van het college om het Pastoriebos hoe dan ook ten prooi te willen laten vallen aan de geplande ontwikkeling. Het enige argument dat wij kunnen bedenken is geld, het slijk der aarde zoals de aanpalende Hervormde Kerk wellicht zal zeggen. Een eenmalige dotatie in de kas van de Kerkelijke gemeente en ondernemingswinst voor enkele betrokken bouwondernemingen, is dat waarom de monumentencommissie en de door de gemeente ingehuurde tuinhistoricus overruled worden?

Nu alle genoemde organisaties hun stellingen betrokken hebben is een gang naar de Raad van State haast onvermijdelijk. Hier kan straks de wethouder, of erger nog, zijn opvolger, dit rammelende dossier gaan verdedigen. Naast veel gezichtsverlies is een financieel debacle (alleen al aan juridische kosten) de te verwachten uitkomst.

Wat nu, zo vraagt Lokaal Belang zich af, als alle uren van ambtenaren in pak nu eens gestoken waren in ambtelijke uren van de afdeling groen? En als alle reeds gemaakte en nog te maken juridische kosten niet werden en worden gemaakt, maar gebruikt worden voor het opknappen van het Pastoriebos, zou daar dan de, in het huidige coalitieakkoord genoemde, vergroening van de kern van Voorthuizen niet beter mee gediend zijn? Zouden we dan niet allemaal wijzer af zijn, of is er toch een groter belang wat Lokaal Belang, en met ons al die Voorthuizenaren, deskundigen, erfgoedverenigingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet kunnen overzien? Help ons op weg!

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het juist dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich heeft gemeld inzake het Pastoriebos? Zo ja, wat is de status van de gesprekken met hen?
 2. Bent u van mening dat De Monumentencommissie bij haar werk tijdig en volledig over alle relevante informatie moet beschikken? Zo ja, waarom is er dan voor gekozen hen niet te kennen in en niet te voorzien van de stukken omtrent de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus door de drie erfgoedverenigingen? Waarom zijn zij niet op de hoogte gebracht over het feit dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich heeft gemeld inzake het Pastoriebos? Waarom moest dit toevallig en door toedoen van een derde partij?
 3. Is het juist dat de gehele procedure van de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus, zoals aangevraagd door de eerder genoemde erfgoedverenigingen opnieuw doorlopen moet worden? Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
 4. Is het juist dat hierdoor het college eerst een besluit moet nemen op het verzoek van uitgebreidere bescherming, zoals erfgoedvereniging Heemschut betoogt en dan pas verder kan gaan met planontwikkeling?
  Zo ja, op welke termijn denkt het college dit te doen?
 5. Is het juist dat alle planontwikkelingen/activiteiten gedurende de aanvraag tot aan het besluit op een monumentenstatus ‘on hold’ moeten worden gezet volgens artikel 5 van de Erfgoedverordening gemeente Barneveld (onafhankelijk van het momentum van de aanvraag voor een omgevingsvergunning)? En zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de lopende activiteiten van de gemeente Barneveld?
 6. Wat gaat het college doen als de Monumentencommissie voor een 4e keer (!) negatief adviseert over de door u gewenste planontwikkeling Pastoriebos?
 7. En de hoofdvraag, die velen bezig zal houden: Welk groot belang wordt er gediend bij het doorzetten van de plannen, ondanks het (meerder malen gegeven) negatieve advies van de monumentencommissie, de grootste erfgoedverenigingen van ons land, een groot deel van de inwoners van Voorthuizen en wie al niet meer? Waarom wil het college dit plan koste wat het kost, doorzetten?
   

Wij verzoeken u alle vragen en afzonderlijk van elkaar te beantwoorden

Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 25 januari 2021

Lees verder

Lokaal Belang komt met Lokaal Referendum

18-01-2021

PERSBERICHT 18-1-2021

Lokaal Belang komt met initiatiefvoorstel voor Lokaal Referendum
De Gedeputeerde Staten van Gelderland meldden deze week dat zij een ‘aangepaste en innovatieve’ vorm van herindelen voorstaan van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel waarbij de diverse dorpen meer zeggenschap krijgen over de eigen voorzieningen en ontwikkelingen.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar de inwoners. Dit geldt in het bijzonder voor ingrijpende plannen in hun directe leefomgeving. Lokaal Belang realiseert zich dat projecten een grote impact kunnen hebben. Draagvlak in de omgeving is daarom erg belangrijk. Uiteindelijk is het algemeen belang doorslaggevend, maar inspraak en advies van omwonenden vooraf moet mogelijk zijn en ook serieus genomen worden. Omwonenden worden niet geconfronteerd met voldongen feiten maar mogen vooraf meedenken en meepraten.
Het college werkt het plan vervolgens uit waarover de gemeenteraad uiteindelijk beslist. Daarom speelde in het verkiezingsprogramma 2018 van Lokaal Belang het ‘lokale referendum’ een prominente rol. Tijdens de debatten in 2018 bleek dat Lokaal Belang helaas alleen in stond met deze wens.

Maar de tijd staat niet stil. Met de plannen van de provincie om te komen tot een mogelijke komende herindeling van Barneveld en Scherpenzeel en hun idee over ‘zeggenschap’, ziet Lokaal Belang een unieke aanleiding om dit lokale referendum nog voor de mogelijke herindeling met Schepenzeel in te voeren. Naast het feit dat in de gemeente Barneveld de dorpen (bv. via wijkplatforms en plaatselijk belangen) al heel betrokken en actief zijn, is dit een mooie aanvulling op de belangrijke positie van inwoners. Betrokkenheid van onze inwoners is ons namelijk veel waard. Samen weten en kunnen wij meer. Zij zijn de ogen en de oren van een wijk/dorp en zetten zich belangeloos voor de samenleving in.

Daarom wil Lokaal Belang een raadgevend referendum dat de mogelijkheid biedt aan alle dorpen om zelfstandig en voorafgaand aan ingrijpende lokale vraagstukken of besluiten, een lokaal referendum aan te vragen waarbij alleen de inwoners van het desbetreffende dorp worden geraadpleegd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om besluitvorming die alleen een specifiek dorp aangaat (lokáál referendum) ook daadwerkelijk neer te leggen in het desbetreffende dorp.

Het is daarom dat Lokaal Belang momenteel werkt aan een verdere uitwerking van een lokale referendumverordening, waarmee het de bedoeling is het lokale referendum mogelijk te maken, dat direct uit het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang komt en dat als een initiatiefvoorstel in te dienen. Uiteraard is er aandacht voor details, zoals borging van privacy en een zorgvuldige uitvoering.
Dit raadsvoorstel zal in het tweede kwartaal van dit jaar het licht zien.

Het is belangrijk voor alle inwoners van onze gemeenten, en in het bijzonder die van de gemeente Scherpenzeel, te weten dat het gemeentebestuur bij alle besluiten die zij neemt zich ervan bewust is van de mening van inwoners en daar daadwerkelijk naar luistert en handelt. Dit komt het democratische gehalte, de transparantie en zorgvuldige besluitvorming van de lokale politiek ten goede. Deze laatste zijn onder andere redenen waarom Lokaal Belang in 2016 is opgericht.

Zie ook:
www.lokaal-belang.com/missie-en-visie

www.lokaal-belang.com/h8-bestuur

 

EINDE PERSBERICHT

Lees verder

Persverklaring LB herindeling Barneveld en Scherpenzeel

12-01-2021


Teleurstelling én vertrouwen bij Lokaal Belang
De democratie en bestuurlijke integriteit worden in het kader van de toekomst van Scherpenzeel, helaas niet door Gedeputeerde Staten (GS) gerespecteerd en uitgedragen; dat is de uitkomst van een langlopend en slepend proces dat in de ogen van Lokaal Belang vele hiaten kende. Lokaal Belang is teleurgesteld dat de gemeente Scherpenzeel niet de rust en de tijd krijgt die het verdient. De rust om met elkaar de huidige koers en beleidskeuzes vorm en inhoud te geven en met elkaar, college en de gemeenteraad, democratische keuzes te maken in het belang van de inwoners en de samenleving van Scherpenzeel.

Het is tragisch en beschamend dat GS, na vele problemen die door hen zelf veroorzaakt zijn, zie bijvoorbeeld het glasheldere rapport Frissen, toch een herindeling doordrukt en afdwingt. De woorden ‘zorgvuldigheid en tijd’ die enkele malen door GS zijn uitgesproken, zijn loze en holle kreten gebleken. GS acht zichzelf alwetend en heer & meester in het speelveld dat openbaar, transparant en democratisch bestuur zou moeten voorstellen. GS gaat voorbij aan de indringende vragen die hen over hun handelwijze gesteld zijn, weigert werkelijk in de spiegel te kijken en daar wat mee te doen. “Dergelijk gedrag is geen sieraad in het huis van Thorbecke”; een collega raadslid uit Scherpenzeel citerend, wat wij als Lokaal Belang onderschrijven. Lokaal Belang noemt dit ‘bewust-oogkleppen-beleid’ een typisch voorbeeld van een oude bestuurscultuur met gebrek aan bestuurlijke integriteit die al jaren niet meer gepast geacht wordt.

Lokaal Belang wenst dat GS een periode van bezinning en reflectie op hun eigen handelen van het afgelopen anderhalf jaar inlast. Bezinning en reflectie op onderwerpen als zorgvuldigheid, transparantie en draagvlak. Hoe geef je dat als GS vorm? Hoe communiceer je als GS? Hoe kritisch ben je als GS op je eigen handelen? Hoe en hoe zwaar weeg je bestuurlijke integriteit en hoe geef je daar in de dagelijkse praktijk uitvoering aan? Vertrouwen is essentieel om de samenwerking met gemeenten nu en in de toekomst vorm te geven. Zonder een stip op de horizon vooraf, maar met een open, oprechte en dienende houding. Helaas is ons vertrouwen in GS geschaad en dat is een trieste constatering na alles wat er gebeurd is.

Lokaal Belang ziet Scherpenzeel als een waardevolle partner in de regio. Lokaal Belang wil graag samen optrekken om gezamenlijk een stevige(re) positie in te (blijven) nemen in Regio Food Valley en de Regio Amersfoort. De regio’s kennen een aantal efficiency voordelen, maar nimmer mogen de democratie en het belang van inwoners ondergesneeuwd raken. De democratische legitimatie van beleid, zoals op het gebied van duurzaamheid en woningbouw, dient te allen tijde de belangen van de samenleving te dienen, waarbij de wensen zoals die door de inwoners en gemeenteraden zijn uitgesproken en besloten (draagvlak), gerespecteerd dienen te worden. Lokaal Belang wenst dat wij samen met Scherpenzeel, deze fundamentele waarden blijvend aandacht en respect geven. Scherpenzeel heeft tenslotte kennis mogen nemen van wat er gebeurt als hogere overheden de autonomie en de democratisch genomen besluiten in een gemeente niet accepteren en respecteren.

Nu de gemeente Barneveld werkelijk moet gaat herindelen met Scherpzeel laten wij als Lokaal Belang heel graag en nogmaals weten dat Scherpenzeel zeer hartelijk welkom is. Lokaal Belang heeft alle vertrouwen in Scherpenzeel; inwoners en het bestuur, om samen en gelijkwaardig te werken aan een fijne samenleving. Met onder andere oog voor de eigenheid van élk dorp, goede voorzieningen, behoud van groen en veiligheid. Maar bovenal oog en oor voor de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Échte betrokkenheid met elkaar, op de samenleving die ons allen dierbaar is. De komende periode zal Lokaal Belang, zoals de afgelopen anderhalf jaar, blijvend aandacht schenken en eventuele noodzakelijke acties uitzetten in het kader van het proces tot herindeling. Dit alles in het belang van de democratie, alle inwoners en de samenleving als geheel.

Barneveld, 12 januari 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB collegevoorstel thuiswerken, organisatie en begroting

06-01-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen o.a. aangaande het collegebesluit aangaande ‘thuiswerkregeling’ (besluit 15 december 2020) in relatie tot de op 12 november jl. door de raad vastgestelde Programmabegroting 2021.

Lokaal Belang dacht na een onstuimig politiek en maatschappelijk jaar even gas te kunnen terugnemen. Dat hebben we allemaal, ook u als college, wel verdiend na de zeer intensieve tijd met o.a. de coronacrisis. Een kerstreces is tenslotte ook bedoeld om even afstand te kunnen nemen en te ontspannen met vrienden en familie; zij het in beperkte mate. Het verbaast ons dan ook dat, notabene een maand ná vaststelling van de begroting al, het college plotsklaps met een ingrijpend financieel voorstel komt (NB verstuurd in reces 24-12-’20), dat flink afwijkt van deze eerder vastgestelde begroting. En, wat tevens druk zet op de meerjarenbegroting die vanaf 2022 al zwaar negatief is en waar het college geen werkelijk plan voor heeft. De fractie van Lokaal Belang heeft ten tijde van de begrotingsbehandeling daar overigens al nadrukkelijk de vinger bijgelegd:

Vooruitschuiven
“Meer bezorgd zijn wij met de nu al forse negatieve cijfers in de jaren erna (2022:-1483K, 2023:-2236K, 2024:-1618K). Ondanks de begrijpelijke onzekerheden, moet je als bestuur, ook in onzekere tijden, navigeren, vooruitzien en daarop anticiperen. Lokaal Belang ervaart dit als het vooruitschuiven van problemen. Bewust? Het valt wel op dat het grootste tekort verwacht wordt in 2023, bijna 2,3 miljoen, het jaar na de verkiezingen. Wilt u het probleem dan met name op het bordje van de volgende coalitie schuiven? Wat Lokaal Belang betreft had het college stappen mogen en moeten zetten in de meerjarenbegroting. Dat is hun taak. Want u weet ook, in de loop van de jaren komen er meer concrete plannen bij. Het wordt niet minder. Dit is vooruitschuiven en daar maken wij ons zorgen over.”


Voor Lokaal Belang en natuurlijk de raad als geheel, zijn de behandeling van de Kadernota en de daarbij behorende begroting, de belangrijkste politieke vergaderingen van een politiek jaar. Daar worden debatten gevoerd om integrale afwegingen en keuzes te maken over het beleid en de financiën van het komende jaar en de komende jaren. Raadsleden moeten ervan op aan kunnen dat zij na vaststelling niet geconfronteerd worden met grootse en zeker niet ongedekte, wijzigingen. Ook niet als daar geen duidelijke visie of beleid achter zit waarover de raad heeft kunnen debatteren. Want waarom zouden wij anders een begrotingsvergadering hebben? Natuurlijk is Lokaal Belang voorstander van voorstellen die de kwaliteit en de efficiency van de organisatie verbeteren. Maar wel op een ordentelijke manier, waar een heldere visie aan ten grondslag ligt en waar de raad integraal over heeft kunnen debatteren en besluiten.

Nu komt u met een voorstel, kenbaar gemaakt via een besluitenlijst, dat via de eenvoudige weg van de maandrapportage door de raad geautoriseerd/geaccordeerd moet worden (Een maandrapportage wordt overigens niet standaard op de commissie- of raadsvergadering gezet; alleen als daar om gevraagd wordt door een fractie). Een voorstel om o.a.: 500.000 euro extra uit te geven aan “Infoplan 2021” voor ICT-middelen; een nieuw krediet van € 300.000 voor Arbo-voorzieningen waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 te dekken uit de structurele begrotingsruimte 2021 e.v. ten behoeve van thuiswerken. Wij wijzen u ook nog even op het feit dat u bij de begroting ook al 500.000 euro incidenteel, 1,2 miljoen structureel voor de eigen organisatieontwikkeling en 300K structureel voor ICT extra heeft gevraagd.

Proces
1. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit voorstel niet in te dienen bij de begrotingsbehandeling ‘Programmabegroting 2021’ (PB 2021); daar waar het thuishoort?
2. Waarom heeft het college ervoor gekozen een dergelijk voorstel notabene een maand na de vaststelling van de begroting 2021 in te dienen en niet bijvoorbeeld bij de Kadernota of de volgende begroting (‘Programmabegroting 2022’)?
3. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit financieel omvangrijke voorstel te doen via een achterdeur, namelijk via de maandrapportage en niet in een fatsoenlijk raadsvoorstel?

Status Programmabegroting
4. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de behandeling van een Kadernota en een Programmabegroting het moment zijn om als raad op een goede, ordentelijke en integrale wijze te debatteren over afwegingen en keuzes ten aanzien van het beleid en de financiën van onze gemeente? U ontneemt met deze werkwijze de raad die mogelijkheid. Graag een toelichting.
5. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de Programmabegroting op deze wijze minder zekerheden voor de raad biedt?
6. Hoe kijkt u aan tegen de Programmabegroting in zijn algemeenheid als richtlijn voor toekomstige besluiten in relatie tot de vragen 4 en 5?
7. Hoe kwalificeert u de volledigheid en de kwaliteit van de Programmabegroting van 2021?

Invloed voorstel op (meerjaren)begroting
8. De uit uw voorstel ‘voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 worden gedekt uit de structurele begrotingsruimte 2021 ev.’ In de PB 2021 wordt een klein plusje van 65K genoteerd. De jaren erna vallen, zoals gezegd, de forse negatieve cijfers op. Als uw voorstel wordt geautoriseerd, dan betekent dat een extra uitgave van 230.747 structureel vanaf 2021. Dat betekent dat ook het jaar 2021 in het rood komt te staan en dat de jaren 2022, 2023 en 2024 negatiever worden.
Hoe kijkt u aan tegen het gegeven dat u de raad en de samenleving heeft voorgehouden dat het jaar 2021 positief kan worden afgesloten maar dat u daags na deze vaststelling een voorstel indient dat dit plusje omzet in een flinke min?
9. Hoe denkt u dat de Provincie zal reageren op een meerjarenbegroting die al fors negatief was, maar waar nu ook het lopende jaar 2021 in de min gaat?

Voorstel in relatie tot beleid en maatschappelijke ontwikkelingen
10. Met verbazing constateren wij dat u voorstelt ook de afschrijvingstermijn voor meubilair van 10 jaar naar 5 jaar te brengen en dat de afschrijvingstermijn voor ICT op 3 jaar wordt gezet (500K:3~170K). Acht u het in deze tijd, waarbij overheden voor grote financiële vraagstukken worden gesteld, gepast en vindt u deze keuze getuigen van behoedzaam beleid om die afschrijvingstermijnen naar beneden bij te stellen?
Graag een toelichting.
11. Is een meer sobere afschrijving van 10 respectievelijk 5 jaar, niet een verstandiger keuze?
12. U doet een voorstel waarbij thuiswerken kennelijk structureel van aard zou moeten worden. Is dit nieuw beleid? Graag een toelichting.
13. De vaccinaties tegen corona staan op punt van beginnen, het kabinet hoopt dat tegen de zomer het leven weer een beetje normaal wordt, waarbij mensen weer veel meer normaal naar hun werk kunnen. Acht u uw structurele voorstel verstandig en echt nodig gezien het feit dat men straks hopelijk weer terug kan naar hun vertrouwde werkplek en waar echte ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden? Graag een toelichting.
14. Zou uw voorstel kunnen betekenen dat er afscheid genomen zou moeten worden van mensen? Zou uw voorstel kunnen betekenen dat we met een ‘leeg’ gemeentehuis te maken krijgen? Welke visie ligt daaraan ten grondslag? Graag een toelichting.

Besluitenlijst week 52, 22 december 2020
15. Wat is de reden dat u, ook hier, slechts een maand na de vaststelling van de begroting, ook via het autoriseren van de maandrapportage door de raad en notabene verstuurd in het reces op 31-12-’20, de incidentele beleidstoevoeging van 500.000 euro voor 2022, naar voren haalt en wilt uitgeven in 2021?
16. Op deze wijze ontneemt u de raad én het dan zittende college om op basis van de dan geldende omstandigheden, eventuele andere keuzes te maken. Dit acht Lokaal Belang, zeker gezien de coronacrisis en de zwaar negatieve meerjarenbegroting, onverstandig. U creëert hier een mogelijk financieel probleem voor uw opvolgers en neemt tevens een voorschot op een mogelijke herindeling met Scherpenzeel. Merkwaardig. Hoe kijkt u hiernaar?

Reflectie op keuze
17. Is het achteraf bezien, in het kader van de coronacrisis; de ontwikkelingen van de mogelijke herindeling met Scherpenzeel; het onder financieel toezicht van de Provincie komen te staan als gemeente Barneveld; de ordentelijkheid van de behandeling en zekerheden m.b.t. een begroting en de handelwijze richting de raad, niet beter geweest uw beide voorstellen te integreren in de Programmabegroting 2021 of Kadernota 2022 en Begroting 2022?

Vriendelijk verzoek om alle vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Jan Willem van den Born


Barneveld, 6 januari 2021

 

Lees verder

Lokaal Belang wenst u een heel gelukkig nieuwjaar!

01-01-2021


Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een gelukkig en gezond nieuwjaar!
Ook in 2021 staan wij weer voor u klaar. Wij blijven ons heel betrokken inzetten voor kansen en kwaliteit voor onze samenleving! 
Interesse om mee te doen met ons team? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden
 

NB op de foto een klein LB-jaaroverzicht van 2020

Lees verder

Doe mee met kaartenactie voor mensen die eenzaam zijn of zich alleen voelen

12-12-2020

Kaartactie voor mensen die zich eenzaam voelen of alleen zijn

Een belangrijk thema; eenzaamheid en alleen zijn; wat kunnen wij als samenleving doen?
Welzijn Barneveld doet ontzettend goed werk! Zeker in deze tijd.
Lokaal Belang doet een oproep:

Denk aan hen
"Denk aan deze mensen; geef ze een mooie wens voor het nieuwe jaar.
Zij zullen daar heel blij mee zijn, dat er aan ze gedacht wordt.
Samen, met de gehele gemeente Barneveld!"

Hoe?
-Schrijf zoveel mogelijk ongeadresseerde kaarten en zonder aanhef.
-Geef mensen een mooie wens voor het nieuwe jaar mee.
-Breng deze kaarten naar Welzijn Barneveld. Dat kan op diverse plekken in de gemeente.
-Welzijn Barneveld zorgt voor bezorging.
-Een postzegel mag, heel fijn! Maar is niet verplicht.

Ontzettend bedankt! Samen voor elkaar!

Waar?
Barneveld en De Glind:

-Welzijn Barneveld: Veluwehal, Nieuwe Markt 6
-Welzijn Barneveld: Wilhelminastraat 12

Garderen:
-De Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34

Kootwijk/Kootwijkerbroek:
-De Essenburcht, Schoonbeekhof 1

Stroe: 
-De Hofstee, Stroeerweg 49a

Terschuur/Zwartebroek:
-De Belleman, Eendrachtstraat 97

Voorthuizen:
-De Eng, Rochetstraat 2

Lees verder

Schriftelijke vragen LB bouw goedkope woningen Garderen

07-12-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bouw goedkope koopwoningen in Garderen.

Lokaal Belang heeft 17 november j.l. kennisgenomen van de tussentijdse rapportage Contouren Woonvisie, gericht aan de gemeenteraad. Het is goed dat er een woonvisie in ontwikkeling is; een toekomstgerichte planning komt de gemeente ten goede. Zeker als er al sprake is van een grote woningdruk. In deze rapportage wordt echter eens temeer duidelijk dat er voor de kern Garderen geen plannen zijn om koopwoningen te realiseren in de categorie goedkoop. In 2013 werd de laatste woning gerealiseerd die binnen deze categorie te plaatsen is. Daar de genoemde rapportage ziet op de periode tot en met 2024, kan dus worden gesteld dat er in Garderen straks gedurende 11 jaren niet één (0) woningen gebouwd zijn die gelabeld kunnen worden als goedkope koopwoningen.

Er is in Garderen sprake van een demografische onbalans die de leefbaarheid van het dorp op termijn in gevaar brengt. Daar maken wij ons zorgen over. Lokaal Belang stelt dat dit niet iets is wat ons overkomt, maar dat dit een keuze is. En wel een keuze van de weg van de minste weerstand. Planontwikkeling in Garderen is namelijk per definitie kleinschalig vanwege de beperkte ruimte en mogelijkheden. Daarom is de meest eenvoudige keuze om in deze plannen te kiezen voor dure koopwoningen in het kader van financierbaarheid van een project. Deze keuze wordt dan ook voortdurend in deze (overigens sporadisch voorkomende) plannen gemaakt. Met iets meer creativiteit zijn andere keuzes ook zeker mogelijk.

Ter illustratie de bevolkingsopbouw van Garderen afgezet tegen het percentage gemeentebreed: (zie onderaan de pagina)
In de illustratie is duidelijk te zien dat in 2008 (slechts 12 jaar geleden) Garderen parallel liep met het gemeentelijk gemiddelde. Tussen 2008 en 2019 is het percentage van de bevolking in de leeftijdsgroep 45+ in Garderen van 36% gegroeid naar 54%, in dezelfde periode groeide dit percentage in de gehele gemeente van 37% naar 41%.

Naast bovengenoemde zaken is er in het voorjaar van 2020 de motie Startnotitie Woonvisie 2020 – 2025 aangenomen, die klip en klaar stelt waar bestemmingsplannen aan dienen te voldoen voor wat betreft diversivisering in koop versus huur en goedkoop versus middelduur versus duur. De daarbij mede door Lokaal Belang ingediende motie die aangenomen is, en als doel heeft het zorgen voor voldoende woonruimte voor mensen met een kleinere beurs zoals o.a. jongeren, starters, ouderen en jonge gezinnen met een modaal inkomen, wordt voor Garderen geheel terzijde geschoven. Dit blijkt uit de eerder genoemde rapportage Contouren Woonvisie. Dat vindt Lokaal Belang buitengewoon jammer voor Garderen en onbegrijpelijk gezien de ondubbelzinnige status van een door de raad aangenomen motie.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar een gezonde mix van woningbouw, waar het mogelijk is voor jongeren en jonge gezinnen om een woning te verwerven. In de kleine kernen staat Lokaal Belang voor een gefaseerde, structurele woningbouw waar jonge mensen de drager zijn van de leefbaarheid van deze kernen, zoals ook al vermeld staat in ons verkiezingsprogramma van 2018. Dit bevordert ook de doorstroming. En, gefaseerd, omdat er een groot verschil is tussen één keer per tien jaar 50 huizen of elk jaar 5 huizen. De eerste vorm geeft desastreuze gevolgen voor de school en de sportverenigingen.

Elk dorp, ook Garderen, verdient het om jonge mensen te mogen huisvesten. Omdat vooral zij de dynamiek aan een dorp geven die het verschil maakt tussen een verzameling huizen en een echte samenleving.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Kan het college uitleggen hoe de tussentijdse rapportage Contouren Woonvisie gezien moet worden in relatie tot de in 2020 aangenomen motie Startnotitie Woonvisie 2020 – 2025 voor wat betreft de woningbouwplannen in de kern Garderen?
 2. Is het college het eens met Lokaal Belang dat het niet wenselijk is dat één van haar kernen, namelijk Garderen, steeds verder afdrijft van de gemiddelde leeftijdsopbouw in onze gemeente?
 3. Zo ja, is het college bereid hier middels sturing bij woningbouwplannen eraan bij te dragen deze ontwikkeling te wijzigen?
  Zo nee, hoe ziet men dan de toekomst van Garderen?
  En: Is het college dan bereid deze visie eerlijk met de inwoners van Garderen te delen?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat het college, voor het uitkomen van de definitieve woonvisie, in een memo aan de raad komt met concrete plannen die de onevenwichtigheid van de huidige plannen compenseert door middel van een voorstel dat ziet op gefaseerde, structurele woningbouw met daarin een grote plaats voor goedkope koop- en huurwoningen in Garderen.
  Is het college daartoe bereid? Graag een toelichting op uw antwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 7 december 2020

Lees verder

Interview Mijntje Pluimers in de Scherpenzeelse Krant

02-12-2020


'Barneveld heeft ook belang bij zorgvuldig proces'

Artikel Scherpenzeelse krant 24 november 2020, door Margreet Hendriks, foto Monique Laanstra

In de Scherpenzeelse raad werd al gesuggereerd dat zij wordt gestuurd door de lobby van het college voor zelfstandigheid. Mijntje Pluimers van raadsfractie Lokaal Belang, laat het allemaal van zich afglijden. "Iedereen heeft recht op integer, zorgvuldig en transparant bestuur. Of het nu gaat om de inwoners van Barneveld of die van Scherpenzeel."

Pluimers is een politica met een missie. Een roeping bijna, die zichtbaar werd toen zij in de vorige raadsperiode, samen met haar fractiegenoot Jan-Willem van den Born, stopten bij de lokale VVD om een eigen lokale partij te beginnen. ,,Een ingrijpende beslissing, maar onvermijdelijk’’ kijkt zij terug.

Aanleiding was het VVD-beleid om alle lokale afdelingen in het land op te heffen en op te laten gaan in grotere (regionale) verbanden. Maar bovenal was het schrijnend gebrek aan integriteit voor hen de reden om Lokaal Belang in 2016 op te richten.

Plicht. "Elk besluit dat aan de orde is, moet langs de meetlat wordt gelegd van integer bestuur, kwaliteit en kansen voor de samenleving, democratie en betrokkenheid bij inwoners. Op deze manier beoordelen wij ook de situatie in Scherpenzeel, waarbij we als Barneveldse raad door de provincie betrokken zijn geraakt. Dit omdat de rol die wij van de provincie hebben gekregen ook voor Barneveld een verantwoordelijkheid met zich meebrengt om iets te vinden van het proces zoals dat zich voltrekt. Ik erger mij flink dat vrijwel de voltallige raad van Barneveld net doet alsof het ons niet aangaat wat er gebeurt in de buurgemeente. Als je, zoals Lokaal Belang, grote waarde hecht aan transparantie, democratie en integer bestuur, kan het niet zo zijn dat je klakkeloos achter de provincie aanrent omdat die het kennelijk zo wil hebben. Wij zijn medeverantwoordelijk voor het proces dat mogelijk gaat leiden tot een fusie. Dat betekent dat het je plicht is te onderzoeken hoe dit proces gaat en wat de feiten zijn. En als dat proces flinke hiaten in de inhoud vertoont, er een overduidelijk gebrek is aan draagvlak voor een fusie bij de inwoners van Scherpenzeel en voorbij wordt gegaan aan democratisch genomen besluiten door een meerderheid van de Scherpenzeelse gemeenteraad, dan moeten wij daar ook wat van vinden.
Alleen al uit respect voor de inwoners van Scherpenzeel! Wij hebben begrip voor de emoties en gevoelens in Scherpenzeel. Die kun je niet wegwuiven of bagatelliseren. Dat geeft ons de plicht om goed te kijken naar hoe en waarom die emoties zijn ontstaan, ons te verdiepen in de achtergronden en zelf een mening daarover te vormen langs de meetlat van democratie, transparantie en integer bestuur. En daar is volgens Lokaal Belang helaas veel op aan te merken.’’

Valide vraag. Pluimers is met het college van Scherpenzeel van mening dat het niet in de haak is dat er geen inhoudelijke toetsing van hun bezwaar tegen de start van de arhi-procedure mogelijk is. Noch bij de provincie, noch bij de Minister. Een ‘gebrek aan rechtsbescherming voor een gemeente’ waarover zij gedeputeerde Jan Markink scherp bevroeg in de onlangs gehouden bijpraatsessie met de raad van Barneveld. Tot grote afkeuring van diverse fracties stelde zij ook vragen over een mogelijke ‘pettenwestie’ omdat de door de provincie ingehuurde advocaat om het bezwaarschrift van Scherpenzeel te betwisten, straks ook als Eerste Kamerlid van het CDA mee moet besluiten over een eventueel herindeling. ,,Een valide vraag’’ meent Pluimers die bij navraag mede naar aanleiding van een publicatie in een landelijk weekblad, ook op dezelfde manier met een schuin oog heeft gekeken naar de samenstelling van de spiegelgroep die de provincie in het leven heeft geroepen om toezicht te houden op de kwaliteit van het op dit moment lopende open overleg. ,,Is het bestuurlijk integer en verstandig dat twee van de vier bestuurlijke zwaargewichten in deze onafhankelijke groep respectievelijk een Eerste Kamerlid van de SGP betreft en een Staatsraad is die zich straks in zijn functie van voorzitter van de sectie die zich bezighoudt met advisering over wetvoorstellen, waaronder dus ook herindelingsontwerpen, aan de Minister?’’ vraagt Pluimers zich af. ,,

Toeschouwer. Met name omdat een herindelingstraject zo gevoelig ligt, moet de provincie extra zijn best doen om alle schijn van vooringenomenheid of sturing van het proces te vermijden. Gedeputeerde Markink zeilt er handig omheen met het argument dat het goed scheiden van beide rollen een eigen verantwoordelijkheid is van de betreffende personen. Uiteraard. Maar in dit proces, waarin toch al zoveel druk op de ketel staat, hiaten zitten en zelfs al het een en ander is misgelopen, voelt dit gewoon niet goed. Kijk, niet alleen Scherpenzeel, maar ook Barneveld heeft belang bij een goed en zorgvuldig proces. Bij een mogelijke gemeentelijke herindeling gaat het ook om onze inwoners en onze gemeente. Indien er, wat een reële kans is, in januari een herindelingsontwerp door de Provincie wordt vastgesteld,  komen beide gemeenten financieel onder curatele van de provincie te staan. Dan kan de provincie voor ons beslissen tot verhoging dan wel verlaging van bestaande inkomsten of vermindering van vermogen. Dat is nogal wat. Dit is ook een reden waarom ik mij eraan heb gestoord dat de gemeenteraad van Barneveld nooit onderling werkelijk een openbaar debat heeft gevoerd over wat wij nu eigenlijk zelf vinden van een eventuele fusie. Na, in de hele aanloop naar dit proces op onze handen te hebben moeten zitten zijn we, tot aan het besluit om een arhi-procedure te starten, niet verder gekomen dan ons als een ‘goede buur’ op te stellen in het streven om het door GS vermeende gebrek aan bestuurskracht van Scherpenzeel op te lossen. Het college en de meerderheid van de raad  hebben zich opgesteld als toeschouwer en niet als betrokken partij.’’
,,Begrijp me niet verkeerd: Lokaal Belang heet, mocht het zover komen, Scherpenzeel van harte welkom. Belangrijk is dat beide gemeenten dit willen en het voor beiden goed is, benadrukt Pluimers. ,,Maar Lokaal Belang vindt wel dat een dergelijke beslissing op de eerste en laatste plaats een zaak is waarover beide gemeenten zelf moeten debatteren, onderhandelen en beslissen. Niet de provincie en zeker niet wanneer zo’n eventuele fusie ook nog onder stoom en kokend water tot stand wordt gebracht in een proces dat de toets van onze meetlat – democratisch, zorgvuldig en transparant bestuur – niet kan doorstaan. En dat is wel waar Lokaal Belang in de gemeenteraad van Barneveld voor staat. Of men het nu leuk vindt of niet.’’

https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/377335/-barneveld-heeft-ook-belang-bij-zorgvuldig-proces-

Lees verder

Schriftelijke vragen LB voetgangersoversteek Wolweg Stroe

02-12-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voetgangersoversteekplaats op de Wolweg in Stroe.

Lokaal Belang is de laatste tijd diverse keren door inwoners van Stroe benaderd over de onveilige situatie bij het zebrapad op de Wolweg. Dit zebrapad sluit aan op het voet-/fietspad ‘het Bakkerspaadje’, dat een verbinding vormt met basisschool de Bron en een Kinderdagverblijf. Van dit zebrapad wordt dan ook veelal gebruik gemaakt door ouders/begeleiders met jonge kinderen (lopend aan de hand, op hun eigen fietsje of in de buggy).

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich veilig weten/voelen in het verkeer en met een gerust hart durven over te steken op een plek die daarvoor bedoeld is. En daarbij, dat de weg zo optimaal mogelijk ingericht is om deze veiligheid te optimaliseren. Dit is bij deze voetgangersoversteekplaats een punt van zorg. Men geeft aan dat het zebrapad onoverzichtelijk is: verkeer op de Wolweg ziet niet altijd (of te laat) dat er voetgangers willen oversteken of zijn niet bereid om te stoppen. Dit levert geregeld gevaarlijke momenten op, waarbij het soms maar net goed gaat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van problemen met de oversteekbaarheid en veiligheid op deze locatie?
   
 2. Wat ons opvalt is dat dit zebrapad niet op een verhoogd plateau ligt, terwijl dat juist wel gebruikelijk is op een 50km weg binnen de bebouwde kom om daarmee de snelheid van het overige verkeer af te remmen. Waarom is er voor de huidige inrichting gekozen?
   
 3. Inwoners geven aan dat ze nogal eens lang moeten wachten voordat ze kunnen oversteken.
  a. Zijn voetgangers op deze plek goed zichtbaar voor automobilisten? Valt het voldoende op wanneer voetgangers gebruik willen maken van dit zebrapad? Zo niet, wat kan daar verbetering in brengen?
  b. Speelt de openbare verlichting in de omgeving van het zebrapad hierin een rol? Is op dit punt verbetering mogelijk?
  De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde benadrukt in haar rapport van februari 2020 het belang van goed verlichte zebrapaden: https://www.nsvv.nl/zebrapadenveiliger-door-beter-licht/ Kunt u deze informatie ook betrekken in uw antwoord?
   
 4. De attendering d.m.v. bebording bestaat uit een bord ‘Schoolzone’ (alleen vanuit de zuidelijke route) en de verplichte borden L02 ter hoogte van het zebrapad. Zie foto’s in de bijlage.
  a. Vindt het college deze bebording voldoende om het verkeer op de Wolweg te waarschuwen voor het zebrapad en met name alert te maken op de mogelijkheid van overstekende kinderen? Zo nee, welke verbeteringen in bebording of eventuele markering (op de weg) zijn er mogelijk?
  b. Hoe denkt u bijvoorbeeld over het aanbrengen van een verlicht bord L2 boven de zebra, zoals op de Rembrandtstraat in Voorthuizen? (conform advies SWOV/richtlijn CROW 2006)
   
 5. Ziet u kans om in het kader van Verkeerseducatie, in samenwerking met de school, aandacht te besteden aan deze verkeerssituatie?
  Zie bijvoorbeeld: https://www.crow.nl/mobiliteit-engedrag/tools/toolkit/documenten/ik-stop-voor-zebra-s-actie
   
 6. Lokaal Belang ziet graag dat er aandacht komt voor deze situatie en dat er een veiligere oversteekplek ontstaat. Bent u bereid op korte termijn, in afstemming met belanghebbenden (Plaatselijk Belang, school en inwoners) verbetermaatregelen voor te bereiden en uit te voeren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  En wat vindt u inhoudelijk van de volgende suggesties die o.a. door inwoners genoemd zijn als mogelijke oplossingen, zoals:
  - een voetgangersverkeerslicht
  - een verkeersplateau
  - het aanbrengen van attentiepalen
  - attentieribbels voorafgaand aan het zebrapad
   
 7. Een aantal gemeenten, zoals Zwolle en Den Haag hebben hun uitgangspunten voor zebrapaden vastgelegd in een notitie. Voorbeeld Zwolle: https://toegankelijkestad.zwolle.nl/sites/toegankelijkestad/files/een-stap-vooruit-vop-def-lr.pdf
  Heeft de gemeente Barneveld een duidelijk beleid voor de inrichting van voetgangersoversteekplaatsen op de verschillende type wegen? Zo ja, kunt u ons deze informatie doen toekomen?
  Zo nee, is het college bereid zich te beraden op het maken van een dergelijke notitie voor onze gemeente? Dit kan helpend zijn voor de veiligheid en voor een meer uniforme inrichting van oversteekplaatsen.
   
 8. Graag vernemen wij, tot slot, de stand van zaken rond de plannen voor een 30 km zone op de Wolweg en een 30km zone op de Tolnegenweg, zoals opgenomen in het GVVP-indicatieve Maatregelenpakket (2017).
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Schriftelijke vragen vervolgproces mogelijke herindeling Scherpenzeel en Barneveld

25-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het vervolgproces rondom de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld.

Afgelopen dinsdag 17 november heeft Lokaal Belang in het kader van het Open overleg de commissievergadering bestuur, met daarbij namens GS aanwezig, dhr. Markink, wederom haar zorgen over het proces geuit en enkele vragen gesteld. De heer Markink heeft op diverse vragen gereageerd. Helaas was er geen tijd om de nog op ons lijstje staande vragen te stellen en verder inhoudelijk te reageren op de antwoorden van de heer Markink. Gezien de gevoeligheden, de grote tijdsdruk en de grote belangen, ook voor de gemeente Barneveld (!), stellen wij hierbij een aantal schriftelijke vragen.

Lokaal Belang heeft eerder kennisgenomen van het Plan van Aanpak, de bijbehorende tijdslijn. In de vergadering heeft Lokaal Belang hierop doorgevraagd over het “Concept beslisdocument over de meest duurzame variant” in deze kwestie op en/of rond 2 december aanstaande. De heer Markink antwoordde daarin ontwijkend of er inderdaad een (concept-)besluit zou vallen en hoe dit precies in elkaar zat. Als wij het Plan van Aanpak hierop opnieuw raadplegen, dan is klip en klaar dat: “in het ‘Bestuurlijk overleg’ bestuurlijke besluit- en afstemming plaatsvindt waarbij partijen gezamenlijk aan de uitvoering van dit Plan van Aanpak werken, waarbij de Provincie bestuurlijk en ambtelijk een regierol vervult. In dit overleg zijn bestuurders van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vertegenwoordigd.” In de praktijk is dat voor Barneveld ons college.

Daarnaast is in de commissievergadering van PS een dag later, 18 november, dit beslismoment ook aan de orde geweest. Hierbij was de heer Markink ineens veel duidelijker en bevestigde dit onze vraag. Het is dus duidelijk dat er in het ‘Bestuurlijk Overleg’ rond 2 december (of misschien iets later vanwege een extra bestuurlijk overleg) een ‘concept-beslisdocument’ wordt vastgesteld waarbij wordt uitgesproken wat deze groep als ‘meest duurzame variant’ van de 3 varianten acht. Dat kan dus ook herindeling zijn.

Dat betekent dus ook dat ons college namens de gemeente Barneveld een bepalende uitspraak doet die GS gaat meenemen in haar oordeel voor het definitieve besluit (uiterlijk half januari), zonder dat onze raad ooit werkelijk heeft gedebatteerd over de wenselijkheid van een herindeling, een lichte variant of reguliere samenvoeging en alles wat daarbij hoort. Het college kan dus commitment gaan geven aan variant 3, de herindeling met Scherpenzeel. De mening van de raad wordt in deze gewichtige, gevoelige kwestie dan niet meegenomen. Dat kan ook niet, want als raad hebben wij nooit een officieel standpunt kunnen innemen. De afwegingen van het college voor een van de 3 varianten wordt dus niet met de raad besproken en gaat rechtstreeks naar GS toe. Wij kunnen in ieder geval niet ontdekken waar de raad van de gemeente Barneveld aan zet is tussen het concept-beslisdocument en het definitieve besluit van GS. In de ogen van Lokaal Belang buitengewoon onwenselijk. Dat er volgens ‘het boekje’ geen mening van de raad gevraagd zou hoeven te worden in deze periode, betekent nog niet dat dit onbelangrijk of bestuurlijk onverstandig is. Integendeel. Hier hoort de raad in volle openbaarheid over te spreken zodat de ‘de mening van de gemeente Barneveld’ genuanceerd en breed gehoord wordt door GS.

1. Is het college bereid het ‘concept-beslisdocument (en de variantenanalyse met de daarachter liggende aannames c.q. toezeggingen ten aanzien van voorzieningenniveau, financiën en dienstverlening) over de meest duurzame variant ten aanzien van de ‘versterking bestuurskracht Scherpenzeel’ vergezeld met een toelichting van het college, per ommegaande met de raad te delen?
2. Is het college bereid om te wachten met het innemen van een standpunt (in ieder geval ten aanzien van reguliere herindeling) totdat de raad zich over de wenselijkheid hiervan heeft kunnen uitspreken?

Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan zullen wij ons als Lokaal Belang beraden op hoe wij u dan zullen bevragen.

Zoals u weet hecht Lokaal Belang zeer aan draagvlak; in Scherpenzeel én in de gemeente Barneveld. In Scherpenzeel ontbreekt dat overduidelijk; helaas gaat de Provincie hieraan voorbij en wordt de peiling in Scherpenzeel op een ongepaste wijze terzijde geschoven. Aangegeven werd, door zowel u als GS, dat het draagvlak tijdens het Open Overleg verder in kaart gebracht en geduid zou worden.

3. Eerder is door het college o.a. als randvoorwaarde gesteld “een stevig draagvlak voor een fusie, zowel in Scherpenzeel als Barneveld”. Onze eerdere vragen hierover (20 mei, 14 juli, 1 oktober) heeft u in onze ogen steeds ontwijkend beantwoord. Inmiddels, zo blijkt uit het verslag van 13 oktober jl., lijkt het college een voorstander van een herindeling. Nu, in deze fase, wordt het tijd voor duidelijkheid.
a. Tot op heden is er geen politiek of maatschappelijk draagvlak voor herindeling in Scherpenzeel. Waarom heeft het college op basis van haar eigen randvoorwaarden geen andere conclusies getrokken?
b. Welke ondergrens hanteert het college voor het draagvlak in Scherpenzeel? En welke voor Barneveld?

Daarnaast werden wij tijdens de commissievergadering van 17 november jl. verrast door de opmerking van de heer Markink over het instellen van een ‘Kieskompas’ om het participatietraject aan te vullen teneinde, zo lezen we later in uw memo van 23 november “de verkregen kwalitatieve informatie kwantitatief te valideren”. Er staat ook dat verwacht wordt dat het participatietraject eind week 48 (dat is uiterlijk 29 november a.s.) afgerond wordt.

4. Aangezien u met GS in het Open Overleg gesproken heeft over het participatietraject en het Kieskompas, hebben wij de volgende vragen:
a. Op welke wijze heeft het duiden en in kaart brengen van draagvlak nu een plek gekregen in het participatietraject, welke eind week 48 afgerond wordt?
b. Wat voor ‘suggesties’ heeft u aangedragen met betrekking tot de participatie in het overleg op 3 november?
c. Is het Kieskompas nu wel of niet bedoeld om draagvlak in kaart te brengen?
Zo ja, hoe kan dit Kieskompas dan nog onderdeel uitmaken van het participatietraject? NB Dit traject is al bijna ten einde en zeer binnenkort wordt al besloten over de voorkeursvariant?!
Zo nee, waarvoor is het Kieskompas dan bedoeld?
d. Wordt dit Kieskompas alleen verspreid in de gemeente Barneveld of ook in Scherpenzeel?
e. Wie stelt de vragen voor dit Kieskompas op? Worden deze vragen vooraf in het bestuurlijk overleg vastgesteld?
f. Wat is de grondslag voor de vraagstelling? Is die gelegen in een evenwichtige, objectieve vergelijking van de 3 varianten?
Zo ja, wordt deze vergelijking eerst voorgelegd aan alle betrokken gemeenten, zodat we zeker weten dat deze objectief en evenwichtig is?
Zo nee, op grond van welke afweging wordt uit de beantwoording dan draagvlak voor 1 van de varianten afgeleid?
Voorbeeld: Als een inwoner aangeeft te hechten aan voorzieningen zoals bijv. een zwembad, welke conclusies worden dan vervolgens verbonden aan het draagvlak voor herindeling? Welke toezeggingen ten aanzien van de instandhouding van een zwembad liggen daaraan ten grondslag? Worden die door beide gemeentebesturen onderschreven?
g. Wat zijn de criteria voor ‘goede’ vragen? Het is namelijk belangrijk dat een vraag ondubbelzinnig te interpreteren valt. Een vraag kan door zowel Scherpenzelers als Barnevelders anders geïnterpreteerd worden.
Voorbeeld 1: “Hecht u aan een groene omgeving?”
-Barnevelders kunnen bijvoorbeeld antwoorden: “Ja” met de gedachte: Hier wordt teveel gekapt; het is hier niet groen genoeg.
-Scherpenzelers kunnen bijvoorbeeld antwoorden: “Ja” met de gedachte: Maar wij willen ook graag meer woningen om de woningbouwopgave die er is, een plek te geven; en-en dus.
Beide antwoorden zijn ja, maar de achtergrond van de gedachte erbij is verschillend. Er bestaat dan een risico dat de uitslagen niet werkelijk de gedachten weergeven zoals deze leven.
Voorbeeld 2: “Accepteert u een verhoging van de OZB?”
Denkt u dat iemand hierop zonder meer ‘ja’ gaat antwoorden?
h. Zijn de resultaten van het Kieskompas beschikbaar en gekwalificeerd voorafgaande aan het definitieve besluit tot een herindelingsontwerp, uiterlijk half januari a.s.? Lokaal Belang acht dit wenselijk; draagvlak is tenslotte een essentieel criterium in het nieuwe beleidskader en GS dient hier in haar besluiten dus rekening mee te houden.

5. In uw memo geeft u aan dat u GS erop wijst dat het “college van Scherpenzeel - in haar reactie op het concept brondocument bij de variant fusie met Barneveld - afstand neemt van het voorstel voor een lichte samenvoeging. Dit sluit niet aan bij hetgeen het college eerder heeft aangegeven. Barneveld verzoekt de provincie dit in verslagen na te gaan en te bespreken”.
Wij zijn verbaasd dat u dit wilt laten ‘uitzoeken’. In de ogen van Lokaal Belang is Scherpenzeel glashelder in haar overtuiging dat zij géén ‘lichte samenvoeging’ wil.
a. In de commissie gaf u geen helder antwoord op onze vraag hierover; Heeft het college van Scherpenzeel zich nu positief of negatief uitgesproken over een lichte samenvoeging? Wanneer was dit en waar is dit terug te lezen?
Deze vragen en de antwoorden daarop zijn zeer relevant voor de gemeente Barneveld, inwoners en raad. Tenslotte; mocht GS een herindeling willen, waar het zeer op lijkt, dan valt de lichte herindeling af en blijft een ‘reguliere herindeling’ over. Dat betekent óók de opheffing van de gemeente Barneveld, het vervallen van de gemeentenaam Barneveld en het ontslag van alle ambtenaren. Hierover heeft onze raad zich nooit beraden en uitgesproken. Ook onze inwoners niet. Dat vindt Lokaal Belang, zeker met het oog op het spoedig volgende herindelingsbesluit, ongewenst.
b. Is het college dat met ons eens?
c. Indien een reguliere herindeling; Heeft het college al een plan voor dit scenario?
d. Accepteert u het standpunt van Scherpenzeel wel of niet?

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 25 november 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen ontwikkeling AgruniekRijnvallei Barneveld-Centrum

23-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de (mogelijke) uitbreiding van AgruniekRijnvallei in Barneveld.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van publicatie van een aanvraag van een ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation nabij veevoederfabriek AgruniekRijnvallei. In 2001 heeft de voormalige veevoederfabriek van De Heus die in het centrum van Barneveld stond, plaatsgemaakt voor 143 woningen, een supermarkt en een parkeerplaats. Een grote fabriek veranderde in een prachtige locatie om te wonen en te werken. Dit was het resultaat van 9 jaar onderhandelen en bijdragen uit de saneringspot van de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Dit soort ontwikkelingen, die dorpen verfraaien en kansen bieden, juicht Lokaal Belang van harte toe. Het zijn namelijk investeringen in de leefbaarheid. Daarnaast is het ook belangrijk dat ondernemers ruimte krijgen te ondernemen en uit te breiden als dit mogelijk is. Het is van belang dat zij ook aan hun toekomstbestendigheid kunnen werken. Bestaande afspraken moeten daarin gerespecteerd worden. Dat wel binnen de regelgeving, maar het is ook wenselijk dat dit zoveel mogelijk binnen de ontwikkelingsvisie past die een overheid met een gemeente heeft.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van deze aanvraag?
 2. Is deze uitbreiding bedoeld voor de (uitbreiding van de) bedrijfsvoering van AgruniekRijnvallei?
 3. Is er voorafgaande aan de aanvraag contact geweest tussen het bedrijf, het college en de Provincie?
  Zo ja, wat is daar uitgekomen?
 4. Is in de aanvraag ook beschreven hoe het bedrijf om wil gaan met de (extra) uitstoot van fijnstof, stikstof, CO2 en/of andere milieubelastende stoffen, in relatie tot de huidige inzichten en regelgeving ten aanzien van gezondheid? Graag een toelichting.
 5. Wat zijn de bestaande afspraken/beloften met betrekking tot de ontwikkelingen van dit bedrijf?
 6. Lokaal Belang heeft de wens voor een onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van o.a. deze grote veevoederfabriek AgruniekRijnvallei in het centrum van Barneveld. Op deze wijze krijgt het centrum van Barneveld een kwaliteitsimpuls. Bent u bereid om in gesprek met het bedrijf, de provincie te bezien of er een onderzoek mogelijk is dat als doel heeft om een mogelijke verhuizing van dit bedrijf naar een industrieterrein elders in de gemeente mogelijk te maken?
 7. Lokaal Belang begrijpt goed dat een mogelijke verhuizing flink wat kosten met zich mee kan brengen.
  Is het college bereid om, als uit onderzoek blijkt dat een verhuizing ruimtelijk tot de mogelijkheden zou behoren, in samenspraak met het bedrijf en de Provincie te bezien op welke wijze de gemeente en de Provincie, of een ander (Europees) fonds, een reële bijdrage kan leveren aan de verhuizing van dit bedrijf? Wij zien dit als kans voor het bedrijf zelf (het bedrijf kan zonder problemen uitbreiden). Daarnaast is het ook een kans voor het centrum van Barneveld: Het krijgt een kwaliteitsimpuls met kansen voor woningbouw, groen en vooral een schonere, gezondere, een aantrekkelijke leefomgeving.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 november 2020

Bron: officiele bekendmakingen op Overheid.nl
Provincie Gelderland - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation- Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld- OLO 4153239​
 

Lees verder

Maidenspeech Gert Hein Kevelam bijdrage raad 12 november 2020

13-11-2020


Betreft het raadsvoorstel Bestemmingsplan Hunnenweg VI


Dank u wel voorzitter,

Voorzitter, ik wil graag mooi eindigen. Dat lukt alleen als ik met het lelijke deel begin.
Want er zit, volgens Lokaal Belang, een buitengewoon lelijk deel aan de voorliggende kwestie. Het heeft wat technische aspecten, maar er is veel nieuwe informatie gekomen tijdens en na de commissievergadering.
Dus voorzitter, sta mij toe hier een prangende vraag op tafel te leggen.
Er was een overeenkomst met ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn (ik noem dit overeenkomst 1). Hierin werd geregeld dat zij door een betaling van € 625.000 vooraf en een nabetaling van € 625.000 achteraf 15 grote landhuizen mocht bouwen aan de Hunnenweg. Toen de ontwikkelaar geen kopers kon vinden die de verlangde prijs wilden geven, wendde zij zich tot de gemeente met de vraag om een wijziging van de plannen zodat er meer en goedkopere huizen mogelijk zouden worden. Hierin werd ingestemd en er werd een nieuw plan gemaakt. In de bijbehorende overeenkomst (ik noem hem overeenkomst 2) werd beschreven dat de tweede € 625.000 nog betaald moest worden door de ontwikkelaar. Dit nieuwe plan ligt nu voor. Echter in overeenkomst 2 is niet beschreven dat als wij, als raad, niet akkoord gaan met dit plan we terugvallen op overeenkomst 1 zijnde 15 huizen + betaling van de resterende € 625.000.
Dit betekent dus dat wij vandaag onder de druk van een tegenvaller van € 625.000 mogen beslissen over dit plan. Hoe eenvoudig was het geweest als de simpele regel, “bij niet akkoord door de raad vallen wij terug op de oude overeenkomst”, was toegevoegd aan de nieuwe overeenkomst. Met welke reden is dit gebeurd, of liever, nagelaten? Graag hierop een reactie van de wethouder.

Dan nu over naar het mooie deel. Lokaal Belang begrijpt dat je soms moet dealen met de situatie zoals die is, dat niet alles ideaal is en je er soms maar het beste van moet maken. Zo is het bestemmingsplan van de 15 landhuizen tenslotte ook ontstaan. Je moet wat en wellicht was het het beste van de op dat moment voorliggende keuzes. Maar nu, misschien is dit wel een ander moment, een moment waarop er juist door toevalligheden van alles bij elkaar komt.

Ik schets u de volgende situatie: Er is een projectontwikkelaar met een project van 15 onverkoopbare dure landhuizen. Er is een gewezen golfbaan met opstallen die steeds een stukje verder afbranden. Er zijn investeerders die bereid zijn hun nek uit te steken om een mooie toegang tot de Veluwe te creëren op deze plek. Er zijn omwonenden die willen investeren in hun woonomgeving. En als klap op de vuurpijl lees ik in de gisteren besproken programma begroting op blz. 45 (ik citeer) “Samen met de gemeenten Nijkerk en Putten, de provincie Gelderland en het Waterschap doorlopen we een gebiedsaanpak in het Veenhuizerveld (omgeving Hunnenweg)”.

Waarom nu gaan voor weer een lelijk compromis zonder eerst te kijken naar de levensvatbaarheid van deze enorme kans voor dit gebied. Wij willen vandaag geen ja of nee op dit plan. Dat hoeft ook niet, ik heb het gecheckt. Als wij dit in meerderheid willen, kunnen we vandaag de wethouder opdragen met een groot wit vel papier en zijn meest creatieve ambtenaar op pad te gaan. Hij kan dan de Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn een plan bieden met verkoopbare huizen, maar dan op een betere plek in dit gebied. De andere investeerders mogelijkheden geven om op groene wijze een poort naar de Veluwe te creëren met de daarbij behorende Horeca en een bezoekerscentrum. En vervolgens ontstaat er plaats voor extensievere landbouw met landschapsbeheer, verhoging van waterpeil, biodiversiteit etcetera, wat allemaal weer naadloos aansluit bij de al lopende plannen met de buurgemeenten, de provincie en het Waterschap.

Afgelopen zaterdag schreef Jannes Bijlsma in de Barneveldse krant: "De wethouder moet een konijn uit de hoge hoed toveren die niet alleen de kritische gemeenteraad overtuigt, maar ook de projectontwikkelaar en de provincie Gelderland tevreden stemt én de nog te ontvangen 625.000 euro veiligstelt. Voorwaar geen eenvoudige opgave".

Het klopt, de opgave is niet eenvoudig. Maar het biedt deze nieuwe wethouder een enorme kans om te laten zien dat hij niet is gekomen om op de winkel te passen, maar het lef heeft om groter te denken. Hij kan laten zien dat hij mooie keuzes durft te maken. Laten wij als raad hem daar de gelegenheid toe geven door niet met dit plan in te stemmen, maar hem het vertrouwen te geven door hem op pad te sturen met de boodschap, dit kan mooier, dit kan beter!

 

Het plan werd afgestemd met 15 stemmen voor, 16 tegen.
Lees ook artikel BK 13-11-2020: Raad wijst nieuw buurtschap bij Voorthuizen af

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Begrotingsvergadering 11 november 2020

11-11-2020


Voorzitter, dank uw wel.

We missen het; het echte debat, de echte dynamiek, de politiek in al haar facetten.
Maar het is niet anders. De coronacrisis raakt niet alleen banen, omzet en ondernemers in allerlei sectoren, het raakt ook de ontmoeting, de omhelzing, de nabijheid. Wij wensen iedereen die geraakt wordt deze crisis, op welke manier dan ook, sterkte!
 

Visie
Een echte Kadernota, met de daarbij behorende Algemene Politieke beschouwingen, ontbrak dit voorjaar. Het moment om accenten te leggen, keuzes te maken, kortom, te beschouwen op onze mooie gemeente. Een gemeente die heel erg groeit en waar wij echt, heel snel, concreet bij stil moeten staan.
Wat voor een gemeente willen wij nou eigenlijk zijn? Wij hadden gehoopt dat wij veel eerder al, met de mogelijke antwoorden hadden kunnen debatteren. Besturen is vooruitzien en de roep om visie op dit onderwerp wordt steeds dringender. Lokaal Belang beraadt zich over dit onderwerp.
 

Begroting
Voor nu dan de begroting. Waarachtig geen sinecure in coronatijd en met de soms bijzondere thema’s waar wij als gemeente mee te maken hebben. Het is dan ook mooi dat het college erin geslaagd is voor komend jaar een sluitende begroting te presenteren. Het moet ook wel, want het is gewoonweg een plicht vanuit het Rijk. Maar, toch knap.
 

Vooruitschuiven
Meer bezorgd zijn wij, ondanks dat dit het college het wel benoemd, met de nu al forse negatieve cijfers in de jaren erna (2022:-1483K, 2023:-2236K, 2024:-1618K). Ondanks de begrijpelijke onzekerheden, moet je als bestuur, ook in onzekere tijden, navigeren, vooruitzien en daarop anticiperen.
Lokaal Belang ervaart dit als het vooruitschuiven van problemen. Bewust? Het valt wel op dat het grootste tekort verwacht wordt in 2023, het jaar na de verkiezingen. Wilt u het probleem dan met name op het bordje van de volgende coalitie schuiven? Wat Lokaal Belang betreft had het college stappen mogen en moeten zetten in de meerjarenbegroting. Dat is hun taak. Want u weet ook, in de loop van de jaren komen er meer concrete plannen bij. Het wordt niet minder. Dit is vooruitschuiven en daar maken wij ons zorgen over.
 

“Kwaliteit, betrokkenheid en kansen”
Dan nu de accenten die Lokaal Belang graag wil leggen; gebaseerd op de meetlat die wij langs plannen van het college, de samenleving en ook altijd langs onszelf leggen: “kwaliteit, betrokkenheid en kansen”.
Deze waardegestuurde politiek is de manier waarop wij de samenleving bezien en de manier waarop wij ons willen inzetten.
 

Het Schaffelaartheater
…voor ons het culturele hart van de gemeente Barneveld. Zoals alle culturele instellingen hebben zij het erg moeilijk. Het mag echt niet zo zijn dat door de coronacrisis het theater omvalt. Naast kapitaalvernietiging, ook cultuurvernietiging. Wij hebben daar meerdere malen aandacht voor gevraagd. De onzekerheid blijft, de gevolgen van de crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Een eerste stap vanuit het Rijk is gezet. Wij zijn dan ook blij met de storting van het Rijk van middelen voor cultuur. Het college heeft hiervoor een technisch voorstel gemaakt dat wij later zullen bekrachtigen zodat dit ook geeffectueerd wordt, dit jaar.
Dit jaar voorzitter. Wat Lokaal Belang betreft is het ook hier vooruitkijken, anticiperen op dat wat mogelijk nog gaat komen. Daarom een vangnet voor het geval dat. Dan kan er meteen, direct geschakeld worden. Als het niet nodig mocht blijken te zijn, dan kan het terug naar de algemene middelen. Daarvoor een amendement. Wij zullen bij de diverse evaluatiemomenten nadrukkelijk stilstaan bij een wenselijkheid en mogelijkheid van een tijdelijke verhoging van de jaarlijkse subsidie. Niet voor nu, maar het amendement daarvoor hebben wij al klaarliggen.
 

ODDV en behoedzaamheid
Voorzitter, niet alleen gemeenten moeten behoedzaam zijn, ook instellingen zoals de ODDV. In mei dit jaar stelden wij voor om de ODDV eerst zelf aantoonbaar moet streven naar een kostenreductie en een sobere en doelmatige begroting alvorens de gemeenten te confronteren met forse verhogingen. Ede had al laten weten flink minder aan de ODDV over te gaan maken. Voor Barneveld had de ODDV +637K in petto.
Helaas stemde iedereen, op ons en de VVD na, deze amendementen af. De toezegging was toen dat het college aan de slag zou gaan om een besparing te bewerkstelligen. Daar zien wij helemaal niets van terug voorzitter, integendeel en dat betreuren wij. Daarom een amendement om de voorgestelde verhoging van 637K te verlagen met 250K. Een taakstelling voor ons college dus. NB: dan gaat er nog steeds 387K éxtra per jaar naar de ODDV! Veel meer dan nu dus. Daar kan je ook het Theater, de voedselbank, de bieb in Garderen en een hele boel mooie dikke bomen van betalen.
 

Afval en belofte
Een van de kerntaken van de gemeente is een schone, veilige leefomgeving. Niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons allemaal. De afgelopen jaren hebben de inwoners flinke aanpassingen van de afvalinzameling moeten ondergaan. PMD kwam erbij. Onze inwoners hebben laten zien goed hun best te doen, wat mij ook is bevestigd door een afvalbedrijf. Wij verzoeken om een onderzoek naar de afvalstromen; Waar gaat ons afval naartoe? Heeft de gemeente de kosten wel voldoende onder controle? Heeft het nog wel zin om afval in te zamelen zoals wij dat nu doen? Kan dit niet beter, goedkoper en efficiënter met minder ruimtebeslag? In omliggende gemeenten houden ze het bij de inflatiecorrectie. Waarom kan dat niet hier? Daarvoor een motie.
En dan de derde verhoging op rij; dat is dan de straf voor het moeten accepteren van weer een kliko in de tuin en het braaf scheiden van afval. Voorzitter, daags na de commissievergadering werden wij ons bewust van een toezegging aan ons vorig jaar bij de begroting. U heeft onze schriftelijke vragen gezien.
2x is 2x en niet 3x. Wat er ook is, je houdt je daaraan. Mocht er toch iets zijn waardoor dat niet kan, dan kom je daar expliciet op terug en leg je dat uit. Lokaal Belang vindt dan ook dat het amendement wat wij al klaar hadden liggen om de verhoging te beperken, niet zouden hoeven in te dienen. Dit is een omissie van het college zelf en wij zien graag dat dit door het college wordt rechtgezet. Graag een toezegging (anders dienen wij dit amendement alsnog in).
 

Verkeersveiligheid; een kerntaak
Een tweede kerntaak is veiligheid en ook verkéérsveiligheid. U bent van ons gewend dat wij erbovenop zitten met betrekking tot verkeer en dat zullen wij blijven doen. De goede contacten met het team verkeer waarderen wij zeer. Wij zijn verheugd dat er eindelijk schot in de zaak zit in de door ons al meerdere malen aan de kaak gestelde Hoevelakenseweg; er is eindelijk actie op de Stationsweg en het fietspad aan de Slotstraat. We hopen op veel meer voortvarendheid m.b.t. openbare verlichting; zie onze schriftelijke vragen daarover. Dit duurt nu al bijna 3 jaar! Verkeerveiligheid mag geen vertraging oplopen dus.
De door ons eerdergenoemde zin in de begroting moet er wat ons betreft uit. Het past niet dit als schijnbaar gegeven te accepteren en ook niet door dat op te schrijven. Wij begrijpen het idee achter ‘werk met werk maken’. Maar, de zin moet eruit, dat vinden wij een principiële zaak. Een amendement.
(Blz. 27 “afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente kan het zijn dat de uitvoering van projecten, om de verkeersveiligheid te verbeteren, stagneert”)
 

Assistentiehonden
Mensen met een beperking bewegen zich ook nogal eens door het verkeer. Assistentiehonden helpen hen op weg. Zo geweldig dat deze honden deze mensen een stuk vrijheid geven. Een basisbehoefte van ieder mens. Maar er zijn vele soorten assistentiehonden; ook die doen er wezenlijk toe in het leven van mensen. Het geeft ze kwaliteit van leven. De baasjes en hun honden moeten op een eerlijke en eenduidige wijze behandeld worden. Dus, geen belasting voor alle assistentiehonden. Daarvoor een amendement.
En zoals u weet hebben wij sowieso wat moeite met het oneerlijke fenomeen hondenbelasting, maar daar komen we later op terug.
 

Bibliotheek Garderen
Wat ook kwaliteit van leven geeft, is investeren in de samenleving. In dit geval de samenleving van Garderen. Wat een bewondering hebben wij voor de vele vrijwilligers die een eigen bibliotheek van professioneel niveau hebben opgezet. Dankzij hen en de gulle giften van velen, een grote keuze voor jong en oud. Erg belangrijk voor de taalontwikkeling en bv de sociale cohesie van ouderen. In 2018 waren alle partijen enthousiast; nu is het wat LB betreft tijd voor een volgende, concrete stap. Namelijk de stap van de gemeente. Garderen heeft het ‘zelf en samen’ met verve getoond. Wij zijn blij dat het college het gesprek wil aangaan, maar wij willen ze wel met een concrete opdracht het gesprek laten ingaan. Vandaar een motie.
 

Meer bomen
Ook bomen geven meer kwaliteit van leven. Onze standpunten en inzet daarvoor zijn jullie allemaal bekend. In het land zijn tal van geweldige initiatieven om meer bomen in Nederland geplant te krijgen. Onlangs bv de actie in Amersfoort, 1000 bomen erbij en de stichting meerbomen.nu heeft als doel 1 miljoen bomen erbij in 20/21. En zij gaan daarna door. Er wordt nog wel eens geklaagd over de kosten van bomen; wat Lokaal Belang betreft grijpt de gemeente alles aan om aan gratis bomen te komen en bv met behulp van meerbomen.nu de kosten voor het planten te drukken. Daarvoor een motie.
 

Veilige en gastvrije gemeente
Niemand heeft een glazen bol. Wat wel duidelijk is en was, is de drukte in onze gemeente; zowel in de dorpskernen als de omliggende recreatiegebieden. Wij willen een gastvrije gemeente zijn en blijven.
Lokaal Belang voorziet dat meer mensen dan voorheen in Nederland op vakantie zullen gaan. Dus ook in onze gemeente. Wij vinden het daarom belangrijk, in navolging bij andere gemeenten zoals Texel, een hulpmiddel in het leven te roepen om mensen te helpen drukte te vermijden maar toch ook te kunnen genieten van onze gemeente. Een vakantieapp lijkt ons daarvoor een goed idee. Daarvoor een motie.
 

Tot slot
Voorzitter, we leven in rare tijden. Dat vraagt wat van ons allemaal. In de ogen van Lokaal Belang vraagt dat in ieder geval aandacht voor het grootste goed binnen het bestuur; de democratische rechtsorde. Die is nodig om onze samenleving recht te doen, in balans te houden, op te kunnen komen voor onze inwoners. Naast dat dit normen zijn, zo hebben we het afgesproken, zijn het wat Lokaal Belang betreft ook waarden. Waarden van rechtvaardigheid, redelijkheid en integriteit. En wij allen hebben een bijzondere taak in dit alles. Het bewaken en uitdragen van deze democratische rechtsorde. Ieder in zijn of haar eigen rol; maar allen met verantwoordelijkheden en plichten. Laten we daar ons alle blijvend voor inzetten. En wij als volksvertegenwoordigers hebben het open politieke debat te dienen. Het draagt bij aan de vorming van de publieke opinie en een zorgvuldig proces. Wat de uitkomsten ook mogen zijn.
 

Dank u wel voorzitter.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB 3e verhoging afvalstoffenheffing begroting 2021

06-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de derde verhoging van de afvalstoffenheffing die in de begroting van 2021 is opgenomen.

Lokaal Belang hecht waarde aan het nakomen van beloften aan inwoners en de gemeenteraad. Zowel burgers als de raad moeten namelijk kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en een overheid die (financiële) uitdagingen niet eenzijdig neerlegt bij inwoners, zeker niet als daar eerder heldere uitspraken over zijn gedaan.

Lokaal Belang heeft er moeite mee dat inwoners die hun best doen wat betreft afvalscheiding dat vervolgens ‘beloond’ zien worden met weer een verhoging van de afvalstoffenheffing. Nu voor het derde jaar op rij: 2019: +5,4%, 2020: +5%, 2021: +5%. In de commissie bestuur van 3 november jl. heeft Lokaal Belang dit punt ingebracht met de vraag of dit niet anders kan. Daarnaast hebben wij verzocht om een onderzoek naar de afvalstromen; Waar gaat ons afval naartoe? Wie verwerkt dit en valt de aanpak aldaar binnen de Nederlandse milieuregels? En heeft het nog wel zin om afval in te zamelen zoals wij dat nu doen? Kan dit niet beter, goedkoper en efficiënter met minder ruimtebeslag? Vooral voor mensen die een kleinere tuin hebben, nemen de kliko’s veel ruimte in. Wij hebben hierover diverse voorstellen in voorbereiding.

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing gaf de wethouder aan dat eerder is afgesproken om de afvalstoffenheffing kostendekkend te laten zijn en dat deze verhoging voortvloeit uit een eerder gemaakte afspraak. Naast het feit dat wij als Lokaal Belang vinden dat de verhoging van kosten door landelijke ontwikkelingen niet eenzijdig bij de inwoner gelegd mag worden, bleef ‘de afspraak’ waarnaar de wethouder verwees, ons niet lekker zitten. Tenslotte, wij hebben vorig jaar (2019) ook al een verzoek gedaan deze afvalstoffenheffing te beperken, waarbij hetzelfde argument werd gegeven om ons amendement te ontraden.
Daarom zijn wij in ons archief gedoken en wij vonden de letterlijke uitspraak van de wethouder op ons verzoek op 13 november 2019:
“Om te beginnen het amendement 2 over de afvalstoffenheffing: Wij hebben hierin afgesproken dat wij onze heffingen kostendekkend maken. Voor de afvalstoffenheffing zagen wij vorig jaar (2018) al dat wij daarop achter liepen. En wij zijn dat gefaseerd in twee (2) stappen aan het inhalen. Vandaar dat de tweede (2e) stap nu in de begroting zit. Vandaar dat wij deze ook ontraden.”
Wij worden geconfronteerd met een derde (3e) verhoging op rij waarbij verwezen wordt naar de eerder gemaakte afspraak. Echter, vorig jaar werd gesteld dat deze verhoging in 2 stappen gedaan zou worden, waarvan de 2e stap vorig jaar al gezet is. Nu wordt er dus een derde verhoging voorgesteld. Dat vinden wij niet met elkaar te rijmen.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is op basis van de uitgesproken tekst die wij als belofte naar de raad en inwoners opvatten, de derde verhoging wel terecht? Graag een toelichting.
 2. Is het college met ons van mening dat als het college een dergelijke belofte doet, het in het kader van een betrouwbare overheid, belangrijk is om je aan een belofte te houden? Graag een toelichting.
 3. Indien vraag 1 met ‘nee’ wordt beantwoord, is het college bereid om nog voor de begrotingsvergadering 11 november aanstaande, met een wijzigingsvoorstel voor de begroting aangaande dit punt te komen? Zo nee, waarom niet?

​Wij verzoeken u verder deze vragen uiterlijk 10 november te beantwoorden om ons zodoende zorgvuldig op de begrotingsvergadering te kunnen voorbereiden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers Jan Willem van den Born


Barneveld, 5 november 2020

Lees verder

Persbericht LB Zorg voor een vangnet voor het Schaffelaartheater

23-10-2020


Het Schaffelaartheater heeft het zwaar. De coronacrisis heeft flinke impact en heeft ertoe geleid dat het theater in de zomer moest overgaan tot een reorganisatie met o.a. ontslag van een groot deel van het personeel, om zo de schade te beperken en het theater levensvatbaar te houden.

Mogelijk komt er financiële compensatie en steun vanuit het Rijk en/of de Provincie. Daar zijn de ogen nu op gericht. Concreet ligt er een subsidieaanvraag voor 100.000 euro bij de Provincie Gelderland. Over de toekenning van subsidies is nog steeds veel onzekerheid; het is ook niet bekend hoelang het gaat duren voordat er duidelijkheid komt. Daarnaast valt te verwachten dat er aanvullende steun vanuit de gemeente nodig zal zijn om de schuld (waaronder de liquiditeitssteun) te kunnen betalen en de oplopende tekorten te kunnen dekken.

Lokaal Belang wil graag dat het theater voor Barneveld en de regio behouden blijft en vindt dat de coronacrisis niet zou mogen leiden tot het faillissement van het theater. Wij hebben begin september onze zorgen geuit en schriftelijke vragen ingediend met als belangrijkste vraag of het college bereid was om bij de begroting met een voorstel te komen om met een financiële injectie het Schaffelaartheater overeind te houden. In de beantwoording is het college hier niet echt concreet op ingegaan. We hebben onvoldoende zekerheid gekregen over voldoende financiële steun vanuit aanvullende fondsen en over de bereidheid voor een aanvulling vanuit de gemeente. De ontwerpbegroting en de coronamonitor bieden ook geen zekerheid; geen zekerheid in het of, hoe, hoeveel en het wanneer van een eventuele steun. Tenslotte is het ongewis hoe lang de coronacrisis nog gaat duren en het ‘normale leven’ weer verder kan.

Lokaal Belang vindt daarom dat een volgende concrete stap nodig is en komt met een voorstel voor een voorziening, een vangnet. Een voorziening is het geoormerkt opzij zetten van een bepaalde hoeveelheid geld dat, indien aan de orde, gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is. Indien dit niet wordt gebruikt, kan dit bedrag te zijner tijd weer worden teruggestort in de algemene reserve. Een voorziening is een middel dat gebruikt kan worden indien de gemeente risicodrager is. Dat is met het MTB, Muziek Theater Barneveld als verbonden partij, het geval. Lokaal Belang wil graag dat de raad en het college zich inzet om het theater voor de toekomst te behouden én te doen wat nodig is om het voor het theater mogelijk te maken deze crisisperiode te kunnen overbruggen. Het voorstel voor eenmalige financiële injectie zal Lokaal Belang tijdens de behandeling van de begroting op 11 november indienen.

Lokaal Belang denkt tevens na over, als het noodzakelijk mocht blijken, een tijdelijke verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag aan MTB met €50.000, naar € 300.000,- totdat de crisis voorbij is. Over deze mogelijkheid wil Lokaal Belang in gesprek met het college en de raad op 3 november aanstaande.

Het is van belang om juist nu een volgende stap te zetten om de continuïteit van het theater te kunnen waarborgen. Het Schaffelaartheater is het culturele hart van de gemeente!

Barneveld, 23 oktober 2020


Zie ook Artikel Barneveldse Krant 'Regel nu een vangnet voor Schaffelaartheater'

Lees verder

Persverklaring en oproep aan kerken betreffende corona

20-10-2020


Lokaal Belang vraagt solidariteit

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de, ook deze week weer, ontstane ophef over het aantal kerkgangers onder enkele kerken, ook in Barneveld. Wij betreuren deze situatie. Niet in de laatste plaats omdat dit het begrip en draagvlak voor de regels, richtlijnen en adviezen ondermijnt. En dat is, in deze zeer zorgelijke situatie waarin ons hele land zich bevindt, ernstig. Daarnaast zet het ook mensen tegen elkaar op. Juist in deze tijd is verbinding en begrip tussen verschillende groepen mensen belangrijk.

Wij menen dat je in een ruimte waar bijvoorbeeld 2000 mensen in kunnen, op een veilige manier 200 mensen kunt plaatsen. Wij geloven ook dat de kerken en kerkgangers zich aan de regels houden. Dat is de praktische kant. Maar in het kader van beeldvorming en solidariteit vinden wij dat je je als kerk zou moeten voegen naar de landelijke richtlijnen en die zijn nu eenmaal 30 personen. Solidair zijn naar elkaar, naar alle inwoners, ook naar mensen die geen lid zijn van de betreffende kerken.

Wij hebben respect voor ieders levens- en geloofsopvatting en de vrijheid van godsdienst is een groot goed. De vrijheid van godsdienst is er ooit gekomen om het mogen geloven veilig te stellen. Maar die staat niet onder druk. De volksgezondheid staat wel onder druk. Wij doen er allen goed aan de dringende regels en richtlijnen die de regering niet voor niets oplegt, op te volgen en dus verantwoordelijkheid te nemen voor ons allemaal. Des te eerder zijn wij van deze crisis af.

Naast de beschadiging van onze goede naam als burgerlijke gemeente, beschadigt dit ook het aanzien van kerken in algemene zin. Wij maken ons zorgen dat door de houding van enkele kerken, dit uiteindelijk negatief zal neerslaan op alle kerken. De uitzonderingspositie die er wettelijk nu nog is, zou hierdoor tegen de kerken kunnen keren. Want, door het verspelen van ‘krediet’ bij de overheid en de samenleving, zou de huidige situatie wel eens ten koste kunnen gaan van álle geloven en kerken. En dat is wat wij niet willen.

Lokaal Belang staat voor solidariteit met en verantwoordelijkheid naar elkaar. Daarom doet LB een oproep: Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, toon bescheidenheid en toon verantwoordelijkheid voor iédere inwoner; laat maximaal 30 kerkleden per dienst toe.
Tot slot wenst Lokaal Belang iedereen een goede gezondheid.
 

Fractie Lokaal Belang
Barneveld, 20 oktober 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen LB datacentra en de RES Regio Foodvalley

16-10-2020


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen van de RES in relatie tot datacentra in de Regio Food Valley, waar de gemeente Barneveld onderdeel van uitmaakt.

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de uitzending van Lubach, 11 oktober jongstleden, waarbij de processen rondom datacentra en relaties tussen gemeenten, een energiemaatschappij, het ministerie en ondernemers in ‘dataindustrie’ op een ontluisterende manier werden blootgelegd. Wij zijn erg geschrokken, ook van het feit dat in 2030 de helft van de energiebehoefte van Nederland bestaat uit de energiebehoeften van datacentra. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ‘lasten’ van het duurzaamheidsbeleid bij inwoners terecht komen (overlast, landschapsvervuiling, kosten) maar de duurzaam opgewekte energie niet of nauwelijks ten goede komt aan de energievoorziening van diezelfde huishoudens. Ook in de Tweede kamer leven deze zorgen en is een motie m.b.t. onderzoek aangenomen.

Onlangs voerden wij de discussie over de concept-RES. Voor ons hadden de onderwerpen zonne-energie, windenergie en houtige biomassa op dat moment prioriteit en deze waren het meest in het oog springend. Het onderwerp ‘datacenters’ was toen geen wezenlijk onderwerp waarbij het tevens niet bekend was dat ondernemers in de dataindustrie deals sluiten en gesloten hebben om energie die duurzaam in Nederland wordt opgewekt, (volledig) af te nemen, zelfs met ondersteuning van forse subsidies van de landelijke overheid.

Na de uitzending hebben wij ons opnieuw verdiept in de concept-RES. Op bladzijden 43 en 52 wordt de mogelijkheid besproken van het plaatsen van datacentra (meervoud!) in onze Regio Food Valley, mede als mogelijke restwarmtebron. In het bijbehorende kaartje is een datacentrum ingetekend. Verdere informatie wordt niet gegeven. Aangezien wij onderdeel uitmaken van RFV, voelen wij ons verantwoordelijk voor de hele RES van RFV. Dit houdt niet op bij de gemeentegrenzen van de gemeente Barneveld. Een duurzame regio maken wij samen, dus wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling. Wij vinden het daarom jammer dat enkele fracties in de raad er anders over denken, maar dat terzijde. Met de kennis van de uitzending in het achterhoofd, hebben wij een aantal vragen:
 

 1. Het opstellen van duurzaamheidsbeleid gaat niet altijd even makkelijk en levert nogal eens, begrijpelijk, verdriet en boosheid bij inwoners op. Echter, diverse overheden vragen inwoners en gemeenten duurzame energie op te wekken en te besparen. In het kader van een duurzame wereld vinden wij dat, los van dwang en overlast (!), in basis een goede zaak. Maar, bent u met ons van mening dat de duurzaam opgewekte energie door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld vele windmolens dan wel zonnevelden in ons geliefde landschap, niet mag betekenen dat deze opgewekte energie grotendeels dan wel volledig opgeslurpt wordt door datacentra? Graag een toelichting.
   
 2. Is door het opnemen van de mogelijkheid tot het plaatsen van een of meerdere datacentra in Regio Food Valley in de definitieve RES, het per definitie mogelijk dat dergelijke datacentra in onze regio geplaatst kunnen worden? Ofwel, als een ondernemer een datacentrum wil bouwen, kan hij/zij met de definitieve RES in de hand dan een datacentrum afdwingen bij RFV, de betreffende gemeente of zelfs de provincie of het Rijk?
   
 3. Is er binnen het RES-overleg gesproken over de stroomvoorziening van een dergelijk datacentrum?
  a. Zo ja, wat is er precies besproken? Zijn daar verslagen van? Deze zouden wij dan graag ontvangen.
  b. Zo nee, bent u bereid om in de aanloop naar de definitieve RES het onderwerp ‘mogelijke komst van datacentra en hun energievoorziening in RFV’ binnen het RES-overleg te bespreken?
  c. Indien u vraag b met ‘nee’ beantwoordt; waarom niet?
  d. Indien u vraag b met ‘ja’ beantwoordt; Bent u bereid om u in te zetten geen datacentra in de definitieve RES op te (laten) nemen indien zij voor in hun energievoorziening gebruik maken van de duurzaam opgewekte energie in de RFV? Graag een toelichting.
   
 4. Is een datacentrum als bron van restwarmte wel realistisch? Graag een toelichting.
   
 5. Als er zich een initiatiefnemer bij de gemeente Barneveld meldt met de wens tot het bouwen en plaatsen van een datacentre, hoe staat u daar tegenover?Op welke wijze gaat u deze wens benaderen?
  Heeft er zich eigenlijk al een initiatiefnemer bij u gemeld met een dergelijke wens?
   
 6. Vindt u het in basis wel of geen goed idee dat er in onze gemeente een datacentre zou komen? Graag een toelichting met daarbij ook een relatie tot het energieverbruik ervan.
   
 7. Vanwege het bijzondere karakter van een datacentre in relatie tot het energieverbruik en het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Barneveld: Bent u van mening dat er naast het bestaande ruimtelijke beleid aanvullende randvoorwaarden zouden moeten worden gesteld met betrekking tot de vergunningsverlening? Graag een toelichting.
   
 8. Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, bent u bereid om, eventueel in samenspraak met RFV en het Rijk, nadere randvoorwaarden/beleidsregels op te stellen en deze ter besluitvorming aan de  raad/de raden voor te leggen?
   
 9. Zo nee, waarom niet? Een realistisch duurzaamheidsbeleid dat werkelijke milieuwinst oplevert, in verhouding staat tot de inspanningen van inwoners en ons landschap beschermt is toch belangrijk?
   
 10. Het ‘RES-bod’ dat RFV heeft gedaan en straks definitief gaat doen, is van de hele regio. Ook van ‘ons’. Een datacentre in Ede die mogelijk duurzaam opgewekte energie gaat gebruiken, heeft daardoor ook invloed  op de Barneveldse situatie. En andersom. En geldend voor alle dorpen in RFV. Hoe kijkt u daar tegen aan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid
Jan Willem van den Born, raadslid

Barneveld, 14 oktober 2020
 

Bron:

Lees verder

Schriftelijke vragen LB uitstel Beleidsplan Openbare Verlichting

06-10-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het steeds maar weer uitstellen van de nieuwe beleidsnota Openbare Verlichting.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de maandrapportage augustus 2020, waarin vermeld staat dat het beleidsplan Openbare Verlichting, dat was geagendeerd voor oktober 2020, verschoven wordt naar het 1ste kwartaal 2021. Helaas moeten we constateren dat het proces naar een nieuw, actueel beleidsplan inmiddels diverse aanpassingen kent, telkens wordt uitgesteld en zo veel meer tijd vergt dan was voorzien én beloofd.

Beknopte tijdlijn
In de Lange Termijn Agenda (LTA) is terug te lezen dat er in eerste instantie een actualisatie zou plaatsvinden in november 2017, dat bij nader inzien een raadsvoorstel moest worden voor in mei 2018. Op 4 juli 2018 heeft de raad ingestemd met een procesvoorstel “dat leidt tot een medio 2019 aan de raad voor te leggen voorstel voor digitaal beeldend beleid openbare verlichting”. Op 31 oktober 2019 is de uitgangspuntennotitie, een collegevoorstel, in de commissie grondgebied besproken. Het wachten is nu op de uitwerking in een beleidsnota. Deze nota was geagendeerd voor februari, toen april, toen mei, toen juli, toen oktober 2020 en nu dus 1 ste kwartaal 2021 (aldus de LTA).

Lokaal Belang heeft meerdere malen en nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het onderwerp verlichting in de openbare ruimte. O.a. al in maart 2018 met schriftelijke vragen n.a.v. de adviesbrief van de jongerenraad. Ook in de agendacommissie hebben we vanaf 2018 regelmatig gevraagd naar de voortgang. We hebben daar onze zorgen en bezwaren geuit over het alsmaar uitstellen van dit belangrijke thema. Het gaat immers over de veiligheid van onze inwoners.

We realiseren ons dat er met de uitgangspuntennotitie een stap is gezet en dat deze notitie enige houvast biedt. Echter, wij vinden dat door alle uitstel er te veel tijd zit tussen de eerste stappen, november 2017, het collegevoorstel oktober 2019 en het uiteindelijke raadsvoorstel waar wij als raad iets van kunnen vinden en over gaan besluiten. De melding 1ste kwartaal 2021 biedt ons onvoldoende zekerheid over het vervolg; wanneer komt het plan daadwerkelijk naar de raad?


Lokaal Belang stelt de volgende vragen:

 1. We gaan herfst/winter 2020 tegemoet. Deze donkere maanden vragen om een goede openbare verlichting, die bijdraagt aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid voor onze inwoners. Heeft het nieuwe uitstel richting een raadsvoorstel momenteel effect op de planvorming en/of uitvoering rond verlichting? Blijven er vragen en wensen liggen? Zo ja, hoe gaat het college daarmee om?
   
 2. Lokaal Belang ziet graag dat er vaart wordt gezet achter de afronding van het nieuwe beleidsplan en dat er een duidelijke afspraak over de planning gemaakt wordt. Nog langer uitstel vinden wij onwenselijk. Gezien de tijdlijn van bijna 3 jaar(!) kan en mag de coronacrisis wat ons betreft niet of nauwelijks een argument zijn voor het uitstel.
  a. Is het college het met ons eens dat het hoog tijd wordt dat het beleidsplan wordt afgerond en door de raad kan worden vastgesteld; inclusief voorstellen voor de uitvoer?
  b. Is het college bereid toe te zeggen dat we het raadsvoorstel uiterlijk januari 2021, maar zo mogelijk eerder, tegemoet kunnen zien en bespreken? Zo nee, waarom niet?
  c. Is het college tevens bereid indien er dringend gewenste maatregelen voortvloeien uit het beleidsplan, deze met prioriteit te behandelen en deze zoveel als mogelijk vóór de zomer van 2021 afgerond te hebben?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 5 oktober 2020

 

Bijlagen:
1. Schriftelijke vragen Lokaal Belang maart 2018 ‘straatverlichting in de gemeente Barneveld’
2. Bijlage schriftelijke vragen Lokaal Belang straatverlichting, adviesbrief Jongerenraad
3. Beantwoording schriftelijke vragen straatverlichting
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over ontwikkelingen open overleg herindeling Scherpenzeel

02-10-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de recente ontwikkelingen rondom het ‘open overleg’ ten aanzien van de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel bij onze gemeente, de gemeente Barneveld.

Al op 10 september jongstleden heeft de fractie van Lokaal Belang in een persoonlijk overhandigd verzoekschrift aan de commissaris van de Koning verzocht het proces rondom de herindeling ‘on hold’ te zetten. Het huidige proces wordt ‘onder stoom en kokend water’ doorgezet; dit ten tijde van een ernstig verstoord politiek klimaat, het ontbreken van draagvlak, met hiaten in zorgvuldigheid van het proces en bestuurlijke drukte, aldus onze fractie. Zowaar geen goed politiek klimaat en geen gezond fundament voor zo iets gevoeligs als een herindeling. Wij waren teleurgesteld dat GS ons verzoek terzijde schoof. Niet in de laatste plaats omdat er, naast het niet inhoudelijk reageren, ineens de door hen gewenste en uitgesproken ‘regie’ en betrokkenheid bij de gemeenteraad, in geen velden of wegen te bekennen was. Daarom heeft Lokaal Belang inmiddels alle recente stukken met betrekking tot dit overleg geagendeerd voor de commissievergadering van eind oktober aanstaande. Lokaal Belang vindt dat het vanuit zorgvuldigheid en respect naar inwoners, transparantie en openheid in dit gevoelig dossier hoog tijd wordt dat de raad en het college in het openbaar verder praten over deze situatie.

Op 14 juli jongstleden hebben wij een serie schriftelijke vragen gesteld die u helaas niet wilde beantwoorden. U gaf aan dat de reden hiervoor lag in het feit dat de Provincie het open overleg nog moest opstarten. Inmiddels is dit proces in gang gezet en heeft u in uw memo van 21 september uw visie op het proces van het ‘open overleg’ weergegeven. U geeft daarin onder andere weer dat het onderwerp participatie niet ingericht gaat worden op het bereiken van volledig draagvlak of bijvoorbeeld het houden van een referendum. U geeft hier geen inhoudelijke reactie op waaruit wij opmaken dat u geen bezwaar heeft tegen dit voorstel van GS.

1. Aangezien het open overleg nu gestart is; bent u alsnog bereid om onze schriftelijke vragen van 14 juli jl. te beantwoorden?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, bij dezen dienen wij vragen 1 t/m 4 en vraag 9 en 11 t/m 13 opnieuw in. Wij hebben inmiddels heel wat ervaring met schriftelijke vragen en uw reactie daarop. Wij herinneren u daarom graag aan ‘de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld’ artikel 42 en ‘de gemeentewet artikelen’ 155 en 169, waarin het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Oftewel, de plicht op het beantwoorden van deze vragen.

2. Klopt het dat u geen bezwaar hebt tegen het feit dat GS het bereiken van draagvlak geen (wezenlijk) onderdeel laat zijn van het participatietraject?
Zo ja, waarom acht u het bereiken van draagvlak niet belangrijk in het participatietraject?
Zo nee, waarom heeft u in uw uitgangspunten daar geen zichtbaar bezwaar tegen gemaakt dan wel een tegenvoorstel voor ingediend?

3. Hoe kan een participatietraject in deze tijd, nou zorgvuldig en volledig plaatsvinden? Zeker gezien het feit van het korte tijdsbestek.

Het college van Scherpenzeel heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan het ‘open overleg’. De argumentatie van het college betreft vooral de houding van GS ten aanzien van het geen gehoor geven aan de bezwaren over het krappe tijdpad, het ontbreken van draagvlak wat tevens amper een issue is in het open overleg en de stelling van GS over ‘evidente bestuurskracht problemen’ die zij baseren op oude informatie van SVDL (3 juni 2019) en niet (ook) op het zeer recent uitgebrachte rapport van BMC (28 september 2020).
Lokaal Belang heeft absoluut begrip voor de beweegredenen van het college van Scherpenzeel om het ‘open overleg’ met GS te beëindigen.

Wij begrijpen niet dat GS in haar memo van 25 september jl. duidelijk weergeeft dat voor alle varianten in basis wordt uitgegaan van de situatie in Scherpenzeel van december 2019. De democratisch aangenomen Kadernota is inmiddels staand beleid. Daarnaast geeft GS ook nog eens aan dat het onlangs gepresenteerde BMC rapport dat een review geeft van de Scherpenzeelse bestuurskracht; niet meegenomen wordt in het open overleg. Dit open overleg betreft ook onze gemeente Barneveld. Daarom is een vollediger beeld belangrijk, ook voor ons. U gaat kennelijk mee in het oude beeld. Tenslotte, in uw memo maakt u geen bezwaar tegen de keuze van GS.

4. ​Bent u als college met het college van Scherpenzeel in gesprek geweest naar aanleiding van hun besluit om zich uit het open overleg terug te trekken? Zo ja, wat is daar uit gekomen? Zo nee, bent u bereid als, zoals door uzelf verwoord ‘goede buur’, om met het college van Scherpenzeel in gesprek te gaan om kennis te nemen van hun zorgen en bezwaren? Want wat er ook gebeurt, Lokaal Belang acht het belangrijk elkaar ‘te verstaan’.

5. Acht u het wel of niet van belang om het staande beleid, aangevuld met het BMC rapport te betrekken in het ‘open overleg’ om zo een vollediger en eerlijk beeld te creëren? Graag een toelichting.

Ondanks dat de gemeenteraad van Barneveld als geheel geen uitspraken heeft gedaan over eventuele wenselijkheid van een herindeling, heeft u dit als college al wel gedaan. Bijvoorbeeld in Bijlage 4 ‘Verkenning Versterking bestuurskracht Scherpenzeel’ van ‘Bestuurlijke toekomst Scherpenzeel’ van 4 juni 2020 blz. 19 geeft u aan dat er wat u betreft wel enkele randvoorwaarden zijn voor een fusie, waaronder een ‘stevig draagvlak voor een fusie, zowel in Scherpenzeel als Barneveld’. Dat zijn wij overigens met u eens.

6. In onze ogen is het glashelder dat draagvlak voor een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld ontbreekt. Wij brengen u graag de diverse peilingen onder uw aandacht. Bent u dat met ons eens? Graag een toelichting.

In onze ogen begint deze ‘herindelings-soap’ vreemde vormen aan te nemen. Een soap omdat de provincie er een herindeling doorheen aan het drukken is. En een soap omdat het gemeentebestuur van de gemeente Barneveld klaarblijkelijk geen waarde hecht aan de problemen die een meerderheid van de inwoners en de gemeenteraad van Scherpenzeel met een herindeling met de gemeente Barneveld hebben. Lokaal Belang heeft niets met gedwongen huwelijken, laat staan wanneer dit gedwongen huwelijk onze eigen gemeente betreft. Bij monde van de CvdK, dhr. Berends gaat het zogenaamde participatietraject volgende week van start. Daarin worden 3 scenario’s verkend. Zelfstandigheid, strategische samenwerking met de gemeente Barneveld en een herindeling met de gemeente Barneveld.

7. Kan het college uitleggen waarom zij alleen strategische samenwerking met de gemeente Scherpenzeel wil als dat uiteindelijk in een herindeling met de gemeente Barneveld uitmondt?
In uw memo van 21 september blz. 3 spreekt u namelijk nog van uw uitgangspunt dat u geen vooringenomen standpunt wilt innemen. Dat lijkt nogal in tegenspraak met elkaar. Hierdoor zijn er wezenlijk maar 2 scenario’s en niet 3 zoals GS voorstelt.

8. Is het college het met Lokaal Belang eens dat een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld momenteel niet meer verkend hoeft te worden gezien het feit dat noch een meerderheid van de inwoners, noch het college van Scherpenzeel deze herindeling zien zitten?

9. Dat het college van de gemeente Scherpenzeel er zelf voor gekozen heeft niet deel te nemen aan het ‘open overleg’ betekent nog niet dat hun argumenten daarvoor er daardoor niet meer toe doen of niet serieus genomen hoeven te worden en dat dit dan ‘het bewijs’ zou zijn voor het gebrek aan bestuurskracht. Integendeel misschien…
Bent u het met ons eens dat het van respect zou getuigen naar de meerderheid van de inwoners van Scherpenzeel en het college van Scherpenzeel, die een herindeling echt niet zien zitten, ook vanuit de gemeente Barneveld aan GS duidelijk te maken dat de tijd echt niet rijp is voor een herindeling?

10. Tot slot is er nog een belangrijke reden om de gesprekken over herindeling te staken. Namelijk de corona crisis. Het is de komende maanden alle hens aan dek. Voor onze inwoners, voor onze ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het water staat velen aan de lippen. En het einde lijkt helaas nog lang niet in zicht.
a. Is het niet vreemd dat er veel tijd en energie gestoken in een herindeling terwijl de gemeente Barneveld en de gemeente Scherpenzeel getroffen worden door deze vreselijke pandemie?
b. Eerder spraken wij onze zorg uit over de ‘bestuurlijke drukte’ in onze gemeente (vertrek wethouder deze maand, burgemeester eind januari en de gemeentesecretaris eind december). Daarom vraagt Lokaal Belang om al uw tijd, al uw energie en alle uren die in een kansloze herindeling gestoken worden, te stoppen in het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis in onze gemeente. Bent u daartoe bereid? Graag een toelichting.

11. Wij vragen u deze vragen uiterlijk 16 oktober te beantwoorden zodat wij deze kunnen betrekken in aanloop naar de bespreking van de door Lokaal Belang geagendeerde stukken in de commissie die maand. Bent u daartoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 1 oktober 2020

Lees verder

LB wil vrachtwagenverbod Hogesteeg Garderen: Sleutel tot de oplossing

26-09-2020

Voorzitter,
Garderen is een dorp met 2 supermarkten, 2 slagers, 1 bakker en een handvol Horeca ondernemers. Als deze ondernemers 1x per dag beleverd worden door een vrachtwagen zijn dat 10 vrachtwagens. Laten we er 2 van maken, dan zijn het er twintig. Toch wordt, getuige tot 2 maal gedane handmatige tellingen van Lokaal Belang en vervolgens door elektronisch tellen op initiatief van het college, de dorpskom dagelijks door enkele honderden vrachtwagens bezocht. In een klein dorp met een smal wegennet is dit
-niet wenselijk;
-gevaarlijk;
-tast het de leefbaarheid aan;
-en is het lelijk en vies als je graag het visitekaartje van de gemeente wilt zijn.

Daarom is de fractie van Lokaal Belang blij dat de zorg omtrent dit fenomeen raadsbreed gedeeld wordt. Toch hebben wij dit onderwerp wederom geagendeerd. Wij hebben enkele vragen.
Voorzitter, als u mij toestaat wil ik graag drie vragen stellen, eerst twee, waar ik graag beantwoording op krijg en aansluitend hieraan mijn derde vraag.

 1. Voorzitter, graag hoor ik van de wethouder of er al formeel danwel informeel informatie is binnengekomen die iets kan zeggen over het resultaat van de geplaatste tekstkarren?
 2. Ik lees in het bijgevoegde memo dat het moeilijk is om te komen tot het weren van  vrachtwagens vanwege het feit dat het een provinciale weg betreft en vanwege handhaafbaarheid. Wat zijn de moeilijkheden, zijn deze slechts moeilijk of onoverkoombaar. En hoe moet ik de moeilijkheid tot handhaafbaarheid zien in relatie tot het even verderop in een memo genoemde handhavingscamera’s (mijn boerenverstand zegt dat als je geen ge- of verbod hebt je ook niet kunt handhaven). Graag hierop eerst de reactie van de wethouder waarna ik kom tot mijn derde punt.
 3. Fractie Lokaal Belang wil graag het volgende plan inbrengen en ter overweging geven. Allereerst zijn we het er denk ik allemaal over eens dat het vrachtverkeer zonder groot tijdsverlies de dorpskern van Garderen kan mijden. Enerzijds door gebruik te maken van de route over Nieuw Milligen en anderzijds door de rondweg Voorthuizen te gebruiken. Wij denken dat maatregelen met bestemmingsverkeer als oplossing de handhaafbaarheid erg lastig maken. Zo komen wij tot de oplossing van een vrachtwagenverbod. Maar we blijven dan toch zitten met die twintig vrachtwagens die wel in Garderen moeten komen.
 • ​​De Hogesteeg (de weg die tussen Garderen en de A1 loopt) is de sleutel in ons plan. Als er een vrachtwagenverbod in 2 richtingen wordt ingesteld vanaf de rotonde bij Restaurant Zondag tot aan de inrit van Hotel Groot Heideborgh, een trace van 400 meter, dan is Garderen op alle plekken volledig bereikbaar voor vrachtwagens vanaf de richting Putten, Speuld en Uddel, maar is het niet meer mogelijk om vanaf Putten of Uddel richting A1 te rijden. Dit is circa 80% van het doorgaande vrachtverkeer.
 • Resumé: Lokaal Belang vraagt hier om 2 verkeersborden, 1 handhavingscamera en veel overtuigingskracht van de wethouder richting de provincie, om zodoende een al jarenlang bestaand levensgevaarlijk probleem op te lossen.
  Nu kom ik tot mijn vraag: Is de wethouder bereid deze optie nader te onderzoeken en mee te nemen in de aanstaande evaluatie met betrokken partijen?

Gert Hein Kevelam
raadslid Lokaal Belang

Lees hier de inzet van Lokaal Belang op dit thema:

 • Tellingen vrachtwagens door Lokaal Belang in Garderen:
 • Aanbieding tellingen van Lokaal Belang aan Provincie
    

Lees verder

Lokaal Belang wil volledig verhaal over windturbines in de gemeente Barneveld

23-09-2020


Bijdrage Lokaal Belang windturbines in de gemeente Barneveld - 23 september 2020

Voorzitter dank u wel.
Lokaal Belang neemt duurzaamheid heel serieus en we hebben onder andere al tot 2 maal toe een alternatieve energiemix gepresenteerd. Duurzaamheidsbeleid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de inwoners, waarbij draagvlak onder hen van groot belang is. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie.

En windmolens zijn in de ogen van Lokaal Belang alleen efficiënt daar waar het veel waait. Aan de kust bijvoorbeeld. Lokaal Belang is daarom niet tegen windmolens an sich, maar wel als daar geen draagvlak voor is, daar waar ze het landschap verpesten en gezondheidsschade bij mensen veroorzaken. Windmolens zijn ook niet nodig, er zijn genoeg alternatieven. Mijn college van den Born zal daar straks bij de RES meer over vertellen.

Wat wij straks gaan stemmen zal geen verrassing zijn. En, wij kunnen ook tellen; de meerderheid van deze raad wil windmolens in onze gemeente. Dat ontslaat Lokaal Belang echter niet van de verplichting verantwoordelijkheid te nemen en een zo volledig mogelijk verhaal te willen. Want het zijn de raadsleden die over dit verhaal moeten oordelen.
Ik roep dus mijn mederaadsleden op om zichzelf vooral deze vragen te stellen:
-Wat wil ik weten voordat ik ergens ja tegen zeg?
-Wat moet ik weten voordat ik onomkeerbare besluiten neem?
-Wat doe ik om onze mooie samenleving en haar inwoners te beschermen?

Voor ons de MER met aanvulling, dat zal dienen als bouwsteen voor de structuurvisie windenergie dat het voorlopige sluitstuk wordt in de inmiddels lange geschiedenis van discussies hierover. Lokaal Belang heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om verandering teweeg te brengen. De samenleving heeft massaal, massaal, van zich laten horen en voor deze onuitputtelijke inzet hebben wij veel waardering. De druk vanuit de diverse actiegroepen en onze inzet hebben er mede toe geleid dat het college zich achter de oren heeft gekrabd en besloten heeft Zeumeren niet mee te nemen in de verdere plannen. Ik kom hier later op terug.

Wij zullen 4 moties indienen die o.a. als doel hebben het ‘globale locatie specifieke onderzoek (GLO)’ dat ten behoeve van de Structuurvisie wordt gedaan, vollediger te krijgen. Afgelopen maandag heb ik een plezierig gesprek gehad met wethouder Dorrestijn, waarvoor nogmaals dank, om onze punten voor te leggen en te vragen of er mogelijkheden zijn. Die zijn er. Het college gaat nog met Pondera in gesprek over de precieze invulling van het onderzoek en de manier van het presenteren van de resultaten. Lokaal Belang vindt dat de raad bewust moet zijn waar zij straks ‘ja’ tegen gaan zeggen.

Motie 1 nachtelijke geluidsnorm toetsen:
Lokaal Belang wil niet dat inwoners wakker liggen van het geluid van windturbines. Het Rijk heeft daarvoor een aparte geluidsnorm opgesteld, Lnight, artikel 3.14a. Daar moet aantoonbaar aan voldaan worden. In de MER komt dit in onvoldoende mate terug. Er wordt geen concreet onderscheid gemaakt tussen de gemiddelde geluidsnorm, dat uit gaat van jaargemiddelden, en de aparte nachtnorm. Dat vinden wij niet goed genoeg. Daarom een motie om in de vervolggesprekken met Pondera op aan te dringen dit alsnog te doen.

Motie 2 hogere windmolens toetsen:
De MER is met name opgesteld om locaties ten opzichte van elkaar te vergelijken. Daarvoor is een windturbine gekozen met een ashoogte van 120 meter en tiphoogte 185 meter. Maar dat zijn relatief lage windmolens! In ons windluwe gebied zullen de turbines veel hoger moeten zijn en de moderne windturbines zijn sowiesó vele malen hoger! Kent u de molens bij Ede? 100 meter hoog. Doe die nu eens ruim keer 2! Daar moet u aan denken. De tiphoogte van moderne windmolens zijn zo’n 225-240 meter! De hoogste staat in Rotterdam: 260 meter! Ook hier geldt: dit beeld moet vollediger en dus ook de invloed op geluidsoverlast en slagschaduw. Een motie om in het gesprek tenminste 1 veel voorkomende hoge windturbine mee te nemen in het onderzoek.

Motie 3 aantal gehinderen eerlijk in beeld brengen:
Hoeveel mensen gaan last krijgen van deze akelige windturbines? In de MER gaat men alleen uit van de ernstig gehinderden, de 4e categorie van de 4 opties van gehinderd zijn. Echter, de tamelijk gehinderen, de 3e categorie, worden buiten beschouwing gelaten en dat vindt LB een omissie. Wij vinden dat voor een vollediger beeld ook deze groep moet worden meegenomen en roepen daar in een motie toe op. Deze vertaalslag is vanuit het TNO rapport makkelijk te berekenen. Dat is tenslotte voor de ernstig gehinderden ook gedaan.

Motie 4 woningbouw mogelijk in de knel door windturbines:
De reactie van de wethouder in de commissie op onze zorg over het mogelijk op slot zetten van met name Barneveld, is niet weggenomen. Als de Structuurvisie eenmaal is aangenomen, zijn wij te laat. Graag worden wij actief geïnformeerd en vragen wij dit onderwerp in het proces mee te nemen.

Tot slot: Wij maken ons hoe dan ook zorgen. Want weet u, de windturbines naast Zeumeren zijn dan geschrapt, de windturbines die er komen zullen tot kilometers ver te zien zijn. Kent u het ijzeren uitkijktorentje op de Lunterse berg? Als je daar gaat staan schrik je, de windturbines van Nijkerk zijn duidelijk te zien. Realiseert u zich dit? Het gaat dus helemaal niet over locatie 5,
het gaat hier over de locatie gemeente Barneveld!

Kortom voorzitter, als de raad kiest, laat dat dan op basis van een zo volledig mogelijk verhaal zijn. Nu kan het nog.
Onze inwoners verdienen het.

Stemverklaring Lokaal Belang MER:
Voorzitter, Lokaal Belang is teleurgesteld dat de meerderheid van de raad geen enkel wijzigingsvoorstel van ons heeft gesteund. Voorstellen die als doel hadden een completer en eerlijker beeld neer te zetten over de invloed van windturbines op onze omgeving en onze inwoners. Het verhaal is nu niet compleet en een raad behoort een zo volledig mogelijk beeld te hebben voordat zij ergens 'ja' tegen zegt. Wij zullen ons blijven inzetten op dit dossier, in het belang van onze inwoners en onze samenleving als geheel.

Dank u wel.
Mijntje Pluimers

Lees hier het artikel van de Barneveldse Krant; 24 september 2020: "Barneveld kan aan de slag met Harselaarmolens"

Lees verder

Energiebeleid in regio Barneveld moet beter, gezonder en ambitieuzer

23-09-2020

Bijdrage Lokaal Belang over RES - 23 september 2020

Voorzitter,
In ons verkiezingsprogramma en in de jaren daarna heeft LB veel werk gemaakt van de energietransitie. Vele uren hard werken zitten er in kennisvergaring, onderzoek naar en bezoeken aan bedrijven, gemeenten en projecten. Zo hebben wij gepleit voor het  opwekken van energie met grootschalige zonne-energie projecten, 2 mono mestvergisters want we hebben mest in overvloed in onze gemeente en natuurlijk ons geloof in geothermie. Daar waar 3 jaar geleden nog vol ongeloof en scepsis gereageerd werd op de LB plannen rondom geothermie, zien wij nu dat er voor het eerst in Nederland toestemming verleend is om in de regio Amersfoort, bij onze burgen, op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 km te winnen. Fantastisch! 

Motie geen houtige biomassacentrale in regio Barneveld vanwege gezondheidsrisico's
Als eerste, zoals al eerder aangekondigd onze motie over houtige biomassacentrales. Het is u allen bekend hoe slecht houtige biomassacentrales voor de gezondheid zijn. Heel Nederland lijkt wel tegen en terecht! Houtige biomassa is niet klimaatneutraal en is slecht voor de gezondheid doordat:

 1. verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
 2. de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
 3. uit onderzoek negatieve gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten blijkt;
 4. de aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
 5. het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 6. omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

Houtige biomassacentrales moeten wij dus echt niet willen, niet voor ons, hier in de gemeente Barneveld, maar ook niet in onze regio.

Locatie windturbines al in de concept-RES
Voorzitter, Ik ben geboren en getogen in deze gemeente. Ik heb er veel zien veranderen. Veel is er verdwenen, maar wat is er gelukkig nog is overgebleven zijn de  karakteristieke landschappen in ons buitengebied. Ik heb gisteren een mooie fietstocht gemaakt. Ik heb een aantal foto’s gemaakt met als uitgangspositie zicht op locatie 5 uit de RES, ten zuiden van de A1 bij Harselaar. Wanneer deze RES tot uitvoering wordt gebracht, staan hier binnen afzienbare tijd mega windmolens in het landschap.

Zo lezen wij dat…“De gesprekken zich de komende tijd richten MET NAME op het gebied ten zuiden van de A1, bij Harselaar.  Mijn vraag aan de wethouder, waarom met zeemijl laarzen door het proces gaan. Wij  zijn niet alleen verbaasd maar ook geïrriteerd dat het gebied ten zuiden van de A1 bij Harselaar met naam en toenaam als suggestie in deze concept RES is genoemd wordt. Gesprek en besluitvorming met de raad over deze specifieke locatie heeft nog niet eens plaatsgevonden. De dialogen over een locatiekeuze in aanloop naar de structuurvisie wind, oa de dorpentoeren, moeten nog beginnen. Het doet recht aan de wijze waarop wij in deze raadzaal al jaren omgaan met een juiste volgordelijkheid der dingen, om de locatie m.b.t. Harselaar als mogelijke locatie  uit deze concept RES te schrappen. Daarvoor een amendement.

Bijdrage andere gemeenten minimaal; risico voor onze gemeente
Er valt iets bijzonders op in deze RES. Iedere RFV gemeente heeft een eigen bijdrage geleverd aan dit document. Onze wethouder had als enige een foto en een eigen tekst. En niet zonder reden denk ik. In deze concept RES spreken namelijk niet alle RFV gemeenten zich uit over hun ambities. Ik ga ze even met u langs.
-Ede, wind en zon
-Barneveld, wind en zon
-Wageningen wind en zon
-Nijkerk. maximaal 2 windmolens en zon
-Rhenen: zegt helemaal niets. in ieder geval geen zon op land
-Veenendaal . Geen wind en beperkt zon
-Scherpenzeel: noemt helemaal niets.
-Renswoude: geen wind bij ontbreken draagvlak en geen zon op land.

We hoeven elkaar niet voor de gek te houden, de ambities van Veenendaal, Scherpenzeel, Rhenen en Renswoude in deze concept RES zijn zeer vaag.  Wij maken zijn bang dat de provincie straks tegen Barneveld zegt.: “Barneveld, u krijgt er nog een paar molentjes bij. Ze gaan er toch al komen en wij moeten als provincie echt aan onze opgave aan het rijk voldoen.” Voorzitter, wij maken ons daarover zorgen. Er zijn nog maar 8 maanden te gaan. Dan moet de RES 1.0 klaar zijn. En als het je als gemeente al niet lukt in een concept RES iets van je ambitie te tonen, dan houd ik mijn hart vast of dat in de resterende 32 weken wel gaat lukken. Hiervoor een motie.

Geothermie ontbreekt terwijl ontwikkelingen razendsnel gaan
Lokaal Belang vind het een gemiste kans dat geothermie minimale aandacht krijgt in de concept RES. Op pagina 25 in het rapport een paar regeltjes. In de tussentijd, groot en goed nieuws op 7 september jl. Op die dag verscheen er een rapport van Berenschot en EBN in samenwerking met TNO, over het verwarmen van een kwart van alle woningen en 28% van de industrie in Nederland. En dat gaat niet plaatsvinden ergens ver in de toekomst, maar is al realiteit in 2030. ENB is de club die ook onlangs in onze gemeente grootschalig onderzoek gedaan heeft naar aardwarmte. Ook groot nieuws uit de regio Amersfoort zoals genoemd in mijn inleiding. Daar is onlangs voor het eerst toestemming verleend om op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 km te winnen. Met dit project worden 160.000 huishoudens en bedrijven in de regio Amersfoort ook rond 2030 op aardwarmte aangesloten.  

Het zou geweldig zijn indien wij al voor 2030 over onze eerste warmtebron zouden kunnen beschikken en dat onze overtuiging dat geothermie een alternatief is voor mega-windmolens bewaarheid wordt. Alles wat hiervoor nodig is is geduld en het tot die tijd het opvoeren van ambities voor zonne-energie. Maar schijnbaar is dat geduld er niet. Ik vind het  erg jammer om in deze RES een kokervisie te bespeuren waarbij de focus op wind zo allesoverheersend is dat andere mogelijkheden behalve zon minimale aandacht krijgen.
Dat vinden wij niet goed. Daarom een motie en de oproep aan onze wethouder om in de aanloop naar de RES 1.0 de toekomstige rol van geothermie de plek te geven die het verdiend.

Energiebesparing
Dat geldt dus ook voor energiebesparing. Want de opgave is enorm. 1,5 % energiebesparing per jaar. Maar ook met betrekking tot energiebesparing, de snelste manier om te komen tot aanzienlijke co2 reductie, ontdek ik ook geen visie, geen strategie.
Wanneer er net zoveel aandacht voor energiebesparing zou zijn in deze concept RES als voor wind en zon, dan konden er snel serieuze stappen gemaakt worden. Ook hier een motie.

Draagvlak
De RES gaat voor heel veel inwoners een enorme impact hebben op hun leefomgeving, terwijl hun invloed op het proces minimaal is. Tijdens de commissievergadering heb ik de wethouder gevraagd of burgerparticipatie in de aanloop naar de RES 1.0 voor haar topprioriteit heeft. Het antwoord dat kwam van een ambtenaar vond ik helaas niet overtuigend. Daarom een motie.

Tot slot:
In De Wilp is afgelopen donderdag de grootste zonneweide in de provincie Geldeland geopend.. 117.000 zonnepanelen op 38 hectare voormalige landbouwgrond. Goed voor 45 megawatt, goed voor 12.000 huishoudens. Ook aan de omwonenden is gedacht. Tien hectare is gereserveerd voor groenstroken , er is 4 km heg geplant en er lopen 600 schapen tussen de panelen, wat de biodiversiteit op de weide ten goede komt.  Voorzitter, LB pleit in haar alternatieve energiemix voor 650K panelen op daken en 90 hectare zonneweides. Daarbij opgeteld 320TJ van een mono mestvergister, en windmolens zijn overbodig! Uiteraard gaan wij ons best doen om eea in de RES1.0 verwezenlijkt te krijgen.

Vorige week hoorden wij in deze commissievergadering in koor de LTO, CU en SGP ageren tegen zonneweides. Wees zuinig op landbouwgrond, zo is de lijn. Voorzitter, ik  begrijp de weerstand niet zo goed want met zonne-energie kunnen grote stappen gemaakt worden. De impact van mega windturbines met meer dan 200 m  op onze leefomgeving is vele, vele malen groter dan een aantal geconcentreerde zonneweides. Onze gemeente kent 9300 hectare landbouwgrond. Daarvan wil LB 90 hectare gebruiken voor zonneweides. Dat is minder dan minder dan 1%. Van het totaal. MINDER DAN 1%  (Dubbelgebruik, plaatsten op hogere frames net zoals in Duitsland en andere zonneweides in ons land. Kunnen schapen onder weiden en gewassen worden geteeld).

Voorzitter, ik heb uit eigen ervaring gezien dat wethouder Dorrestijn er op gebrand is om het zonneladder project te doen slagen. Zowel de wethouder als ondergetekende hebben nog niet zo lang geleden zeer kritische omwonenden bezocht waarbij de totstandkoming van een mooi zonnepark dreigde te ontsporen. Mede dankzij de inzet van wethouder hopen wij met haar dat dit project doorgaat. Complimenten daarvoor wethouder.
Voorzitter, ik heb een vraag aan mij collega’s in dit dossier:
Ik heb maandag met de eigenaresse gesproken van dit mooie project, het grootste in Gelderland en wij gaan een bezoek brengen aan de familie Gooyker in De Wilp. Indien jullie zin hebben om met ons mee te gaan om dit unieke project te bezoeken, van harte welkom.
Dat geldt natuurlijk ook voor de wethouder van heel veel zonnepanelen, wethouder Dorrestijn.

Dank u wel.

Stemverklaring RES:
Het grote nieuws van vanavond is dat het college een op hout gestookte biomassacentrale niet meer uitsluit en voor Barneveld en de regio en het geen probleem vindt als een dergelijke centrale er komt! Lokaal Belang doet dat wel! Wij doen opnieuw een dringend oproep aan onze collega’s, neem jullie maatschappelijke verantwoording en steun deze belangrijke motie voor de gezondheid van onze burgers in de gemeente Barneveld en onze regio. Dat is ons aller verantwoordelijkheid.

Dank u wel
Jan Willem van den Born

 

Lees verder

Persbericht LB: reactie op antwoordbrief GS verzoek stopzetting proces Scherpenzeel

18-09-2020


Lokaal Belang heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van de reactie van GS op het officiële verzoek van 10 september jl. In dit verzoek, dat Lokaal Belang persoonlijk aan de Commissaris van de Koning (CvdK) de heer Berends overhandigd heeft, verzochten wij het proces rondom de herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld te stoppen. “Het politieke klimaat is absoluut niet rijp voor een dergelijk gevoelig en ingrijpend proces”, vindt de fractie van Lokaal Belang.

Ten tijde van deze overhandiging werd door de CvdK bevestigd dat in deze fase van het proces, de fase van het ‘open overleg’, de Provincie (hier GS) ‘de regie’ heeft en dus wettelijk bevoegd is in dit proces bepaalde keuzes te maken. Dus ook die van het stopzetten van het overleg dan wel het niet indienen van een herindelingsontwerp. Deze door GS nadrukkelijk gewenste ‘regie’ is zeer duidelijk aan de orde gekomen in de vele brieven van GS, alsmede in het raadsdebat met de gemeenteraad van Barneveld, 4 juni jongstleden, waarbij de fractie van Lokaal Belang de CvdK en de gedeputeerde hier nadrukkelijk en kritisch over bevraagd heeft.

Dat GS er nu voor kiest om ‘niet inhoudelijk op Lokaal Belang te reageren’, is daarom buitengewoon vreemd en betreurenswaardig. De spreekwoorden ‘Met een kluitje in het riet sturen’ en ‘Van het kastje naar de muur gestuurd worden’ zijn hier zeker van toepassing. Tenminste, zo kwalificeert Lokaal Belang dit zeker. Alle mooie woorden over ‘de raad serieus nemen en betrekken’ van GS ten spijt, nu het puntje bij paaltje komt, staat de Provincie op afstand. Dat betreuren wij zeer.

Lokaal Belang heeft in basis geen standpunt over een eventuele herindeling van de gemeente Scherpenzeel. Lokaal Belang heeft echter wel, en al vanaf het allereerste begin, het standpunt dat bij een dergelijk gevoelige en ingrijpende kwestie als een herindeling, het proces heel zorgvuldig, transparant en democratisch moet. Lokaal Belang heeft al geruime tijd grote zorgen over de zorgvuldigheid van het proces en heeft al het mogelijke gedaan om dit proces beter te laten verlopen. De huidige gang van zaken vindt Lokaal Belang ‘onverkwikkelijk’.

De recente ontwikkelingen heeft onze fractie doen besluiten om op 10 september jl. een verzoek tot stopzetting bij GS in te dienen. Niet zozeer omdat wij tegen een herindeling op zich zijn, nogmaals, daarover heeft Lokaal Belang geen standpunt, maar omdat het proces onvoldoende zorgvuldig is. Een onzorgvuldig proces is, naast het politieke klimaat, bestuurlijke drukte, gebrek aan draagvlak en de grote tijdsdruk, geen goede basis voor een herindeling. Lokaal Belang gunt beide gemeenten rust om het belang van de inwoners op een goede manier te kunnen dienen.

De weg die GS nu kiest, kent alleen maar verliezers, maar de lokale democratie verliest het meest. Het is buitengewoon jammer dat de ‘bottum up’ gedachte door GS niet in voldoende mate wordt uitgedragen. Lokaal Belang zal zich blijven inzetten voor de democratische waarden die voor hen hoog in het vaandel staan.

Lees verder

Persbericht LB: verzoek stopzetting proces herindeling Scherpenzeel

13-09-2020


Zet proces herindeling stop
Lokaal Belang heeft de Commissaris van de Koning (CvdK), in zijn rol als voorzitter van GS, verzocht het proces rondom de herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld te stoppen en heeft dit officiële verzoek op donderdag 10 september jl. persoonlijk aan hem overhandigd. “Het politieke klimaat is absoluut niet rijp voor een dergelijk gevoelig en ingrijpend proces”, aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers namens haar fractie.

Bestuurlijke vertrouwensbreuk
Lokaal Belang betreurt de recente gebeurtenissen in Scherpenzeel zeer; een vertrouwensbreuk met de burgemeester door de ernstig verstoorde verhoudingen binnen het college van B&W. De solistische koers en de ‘eigenstandige rolneming’ van de burgemeester ten aanzien van de toekomst van Scherpenzeel, waren daar volgens de Scherpenzeelse wethouders de oorzaken van. Lokaal Belang spreekt zich inhoudelijk niet uit over de kwestie, maar ziet dit met zorg aan.

Zorgvuldig proces
GS snelde de afgelopen maanden met zeven-mijls-laarzen door het proces heen en stuurt actief aan op het samengaan van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Lokaal Belang ziet echter al langere tijd grote bezwaren in dit proces. De recente gebeurtenissen in Scherpenzeel zijn de directe aanleiding voor het verzoek aan GS, die wettelijk bevoegd is het proces te stoppen en geen herindelingsontwerp in te dienen bij PS. Lokaal Belang heeft steeds aangedrongen op een zorgvuldig, open en democratisch proces. Dit is in de eerste plaats respectvol naar de inwoners van zowel de gemeente Scherpenzeel als Barneveld. Maar in de tweede plaats ook in het belang van de kansen op een ordentelijk proces; wat de uitkomst daarvan ook moge zijn.

Tijdsdruk en bestuurlijke (on)rust
Dit proces staat ook nog eens onder enórme tijdsdruk. Het ‘open overleg’ als onderdeel van het proces, dat globaal 6 maanden zou kunnen duren, staat op punt van beginnen. In dit overleg spelen, naast de provincie, de beide colleges met daarbij een nadrukkelijke rol voor de burgemeesters, een grote rol. Een dergelijk proces vraagt, al helemaal vanwege deze tijdsdruk, politieke, bestuurlijke rust en stabiliteit. En dat ontbreekt.

Openheid van zaken
Verder wil Lokaal Belang meer openheid van zaken; iets waar de fractie van Lokaal Belang zich sinds haar bestaan voor inzet. Zorgvuldigheid heeft Lokaal Belang heel hoog in het vaandel staan. De geloofwaardigheid van de politiek, het aanzien van het openbaar bestuur en ware democratie staan op het spel. Lokaal Belang heeft de afgelopen periode dan ook meerdere malen pogingen ondernomen om de door GS opgelegde ‘herindeling Scherpenzeel’ tijdig, open en zorgvuldig in de gemeente Barneveld te bespreken. Dit is van belang in élk proces, maar zeker in een kwestie als deze. Lokaal Belang heeft bijvoorbeeld meerdere schriftelijke vragen gesteld welke helaas niet (volledig) door het college zijn beantwoord. Verder heeft Lokaal Belang de CvdK Berends en de gedeputeerde Markink stevig en kritisch bevraagd toen zij op 4 juni in de raadsvergadering in Barneveld aanwezig waren. Onderwerpen van gesprek waren onder andere draagvlak en de hiaten in het proces. Daarnaast heeft Lokaal Belang een voorstel gedaan (17 juni jl.) voor een openbare werkgroep waarin diverse vertegenwoordigers van de gemeente Barneveld zitten. Helaas is dat niet gehonoreerd. Al met al een onverkwikkelijke gang van zaken.

Geen draagvlak
Daarnaast blijkt telkenmale weer; het draagvlak voor een herindeling van Scherpenzeel ontbreekt. De recent gehouden volksraadpleging geeft een uitgesproken beeld; 86,9% is voor zelfstandigheid. Ook de lopende handtekeningen- en vlaggenacties spreken boekdelen. ‘Men wil niet’ en daar heeft Lokaal Belang respect en begrip voor; want draagvlak ziet LB, net als minister Ollongren, als essentieel. Verder volgt er binnenkort een hoorzitting bij de rechter over het bezwaarschrift van de gemeente Scherpenzeel tegen de gedwongen herindeling, welke overigens niet zonder slag of stoot vanuit GS tot stand mocht komen. En mogelijk wordt deze procedure nog gevolgd door een nieuw schorsingsverzoek aan de minister. Het is ongewis hoe lang dit alles gaat duren. Op dit moment is er dus geen werkelijke basis vanuit Scherpenzeel voor het proces. Al met al is het volstrekte gebrek aan draagvlak geen goede basis voor een herindeling. Vanuit onderzoeken blijkt ook dat gebrek aan draagvlak een goed herindelingsproces in de weg staat.

Het belang van inwoners
In de gemeente Barneveld is er momenteel ook bestuurlijke drukte en spelen grote (gevoelige) dossiers (windmolens, RES). Binnenkort vertrekken een wethouder, de burgemeester en de gemeentesecretaris. Is het in het belang van zowel de inwoners van Scherpenzeel als Barneveld om dit proces ‘onder stoom en kokend water’, ten tijde van een ernstig verstoord politiek klimaat, gebrek aan draagvlak, hiaten in zorgvuldigheid en bestuurlijke drukte, aan te gaan? Lokaal Belang is duidelijk: Nee. Lokaal Belang gunt de Scherpenzelers dat hun college weer rust weet te creëren en vorm kan geven aan de ingezette inhoudelijke koers welke op een democratische wijze tot stand gekomen is. En, Lokaal Belang wenst de inwoners van de gemeente Scherpenzeel sterkte. Daarnaast gunt Lokaal Belang de inwoners van de gemeente Barneveld op haar beurt een rustige transitie naar nieuwe bestuurders en de hoogste ambtenaar, die inhoud kunnen geven aan hun taak; het dienen van de belangen van onze gemeente. De tijd zal leren welke stappen én wanneer, in de toekomst er eventueel gezet kunnen worden. Nu: terug naar de basis.

Persbericht 13 september 2020

 

Bijlagen:

 1. Schriftelijke vragen LB 20 mei 2020
 2. Bijdrage LB raadsvergadering 4 juni 2020
 3. Bijdrage LB raadsvergadering 17 juni 2020
 4. Schriftelijke vragen LB 14 juli 2020
 5. Verzoek fractie Lokaal Belang aan CvdK stopzetting proces 10 september 2020
 6. https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/360889/toch-hoorzitting-overbezwaren-scherpenzeel-tegen-fusie
 7. https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/herindelingsbesluit-moet-wordenvernietigd.246194.lynkx
 8. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/geen-herindeling-zonderdraagvlak.9611386.lynkx

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de financiele positie van het Schaffelaartheater

02-09-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de financiële positie en de toekomst van het Schaffelaartheater.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de culturele sector te maken met ingrijpende maatregelen en is de situatie voor veel theaters in het land zeer zorgelijk. Zonder extra financiële steun vanuit de overheid dreigt voor deze theaters, op korte of lange termijn, het faillissement.
Het is ons bekend dat ook het Schaffelaartheater in zwaar weer verkeert. Recent hebben we vernomen dat, met pijn in het hart, een groot deel van het personeel is ontslagen en dat alles op alles moet worden gezet om een faillissement te voorkomen (artikelen Barneveldse Krant en Omroep Gelderland). Ook de 2e coronamonitor benoemde eind juni de ernst van de situatie: “Het Schaffelaartheater heeft urgentie, aangezien zij nu teren op de reserves van het MTB en technisch failliet zijn”.

Lokaal Belang draagt de cultuursector en in het bijzonder het Schaffelaartheater een warm hart toe. Wij vinden het theater van grote waarde, vanwege de mogelijkheid tot cultuurbeleving, cultuureducatie en de sociale, maatschappelijke functie die het vervult. Wij hebben bijzonder veel waardering voor de inzet van velen die daarbij betrokken zijn of zijn geweest, het gepassioneerde personeel en de vele vrijwilligers. Het theater noemt zich met recht ‘het culturele hart van Barneveld’. Wij willen dan ook graag dat het Schaffelaartheater blijft bestaan en vinden dat het niet door het coronavirus failliet mag gaan.

Eind augustus is de start van het nieuwe theaterseizoen 2020/2021; een seizoen helaas met een slecht financieel perspectief zolang de ‘anderhalvemetersamenleving’ blijft voortduren en er geen verdienmodel te maken is.
Hoe compensatie en steun vanuit het Rijk en/of de provincie er voor het Schaffelaartheater precies uit gaat zien, is op dit moment nog onduidelijk. Het bedrag dat inmiddels in augustus is toegekend (€ 45.000,- subsidie vanuit de Provincie Gelderland), is een goede eerste aanzet, maar slechts een druppel op de gloeiende plaat en dekt lang niet alle kosten en gederfde inkomsten. De provincie Gelderland kondigde in juni een regeling aan voor middelgrote theaters met meer dan 300 stoelen. Dat biedt mogelijk perspectief, evenals het extra steunpakket dat het kabinet afgelopen vrijdag bekend maakte. Maar hoe zit het met de voorwaarden, is het voldoende om faillissement af te wenden en komt de steun op tijd?

Die onzekerheid over voldoende compensatie uit aanvullende fondsen (hoeveel? op welke termijn?), de dreiging van faillissementen van theaters in heel Nederland, de urgentie die spreekt uit de berichten, en heel spoedig onze eigen begroting, geeft ons mede aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat het Schaffelaartheater tot in lengte van jaren behouden moet blijven voor onze gemeente? Graag een toelichting.

 2. Is het college het met ons eens dat de coronacrisis niet de reden mag zijn dat het theater failliet gaat? Graag een toelichting

 3. Is het college bereid bij de begroting met een voorstel te komen om middels een financiële injectie het Schaffelaartheater overeind te houden? Want, de belastingbetaler heeft afgelopen jaren veel geld in het Schaffelaartheater gestoken.Het zou kapitaal- én cultuurvernietiging zijn als het Schaffelaartheater failliet zou gaan. Lokaal Belang wil dat te allen tijde voorkomen gezien de grote waarde die zij aan het theater hecht.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 1 september 2020

 

Artikelen ter info:​

-Omroep Gelderland 3 juli: ‘Noodlijdend theater Barneveld ontslaat helft van personeel: 'Met pijn in het hart'

-Barneveldse Krant 10 juli: ‘Schaffelaartheater ontslaat personeel om faillissement te voorkomen’

-Barneveldse Krant 13 augustus: ‘5.000 provinciale corona-euro's voor Barneveldse culturele instellingen’:​

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen lachgas en wens verbod

28-08-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen met betrekking tot lachgas.

Lokaal Belang heeft in juni 2019 het initiatief genomen voor een motie met betrekking tot het terugdringen van gebruik van lachgas in het huidige drugspreventie beleid; het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening; en proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen en de raad daarvan op de hoogte te stellen. CU en SGP hebben deze motie mede ondertekend. De motie is tot onze vreugde door de raad aangenomen.

Voor Lokaal Belang was én is het ernst met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het gebruik van lachgas. Dit vanwege de aantoonbaar ernstige nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (b.v. onvruchtbaarheid, neurologische schade zoals dwarslaesies) en verkeersveiligheid. Maar daarnaast veroorzaakt het gebruik van lachgas ook (ernstige) overlast voor de omgeving. Wij zijn zeer bezorgd over de almaar toenemende berichtgeving over ernstige zaken waar het gebruik van lachgas de achterliggende oorzaak is. Destijds was er nog geen sprake van een landelijke richtlijn, wet of kader. Dat is nu wel het geval. In december 2019 maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat hij van plan is om lachgas onder de Opiumwet te plaatsen. Daarnaast heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening voor een verbod op lachgas opgesteld.

In ongeveer negentig gemeenten geldt al een lachgasverbod. De gemeente Veenendaal was een van de eerste die zo'n verbod in stelde. Ook de gemeente Arnhem is fervent tegenstander van lachgas en kent een stevig lachgasbeleid. Burgmeester Marcouch heeft de VNG een duidelijke adviesbrief geschreven die als inspiratie voor andere gemeenten mag dienen. Het gemeentebestuur van onze buurgemeente Ede maakt zich ook zorgen over het gebruik van lachgas en liet gisteren weten daarom een verbod te willen. Zij zullen daarom een voorstel indienen om dit mogelijk te maken. Aangezien dus steeds meer gemeenten een verbod kennen, straks ook onze buurgemeente en de wereld niet ophoudt bij onze gemeentegrens, is het van belang dat ook onze gemeente over deze zorgelijke kwestie nadenkt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Lokaal Belang vindt het hoog tijd om een volgende stap te zetten en wil een verbod op het bezit, het gebruik en het verhandelen van lachgas, met daarbij harde en kordate handhaving. Is het college het met ons eens dat het tijd wordt om een verbod m.b.t. lachgas in te stellen?
 2. Welke stappen heeft het college ondernomen naar aanleiding van deze motie die in juni 2019 is aangenomen?
 3. Is het college het met ons eens dat de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot lachgas in relatie tot de volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde, verergeren en dus zorgelijk zijn?
 4. Is het college bereid zich te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn om, eventueel met behulp van het ministerie, de VNG en andere ervaren gemeenten, een raadsvoorstel te maken teneinde een lachgasverbod zoals bedoeld, in de gemeente Barneveld mogelijk te maken?
 5. Zo ja, wanneer verwacht u dat dit voorstel in de raad behandeld kan worden? Zo nee, waarom niet?


Namens de fractie van Lokaal Belang,
Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid


Ter info:
- https://www.gelderlander.nl/arnhem/burgemeesters-worstelen-met-lachgas-een-bredere-aanpak-is-nunodig~a9159984/
- https://www.gelderlander.nl/ede/ede-wil-recreatief-gebruik-van-lachgas-verbieden-het-geeft-overlasten-is-niet-goed-voor-je~abb35034/
- https://vng.nl/nieuws/vng-steunt-voorstel-verbod-lachgas-0
- https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/20200714_ledenbrief_wijziging-model-apv-zomer-2020.pdf

Lees verder

Schriftelijke vragen over voorzorgsprincipe 5G vergunningcontracten

19-08-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de toezegging van het voorzorgsprincipe aangaande vergunningencontractenbeleid rondom 5G door het college.

Op dinsdag 21 januari jl. is mede op verzoek van Lokaal Belang het punt ‘Memo uitrol 5G-netwerk en blootstelling elektromagnetische velden’ in de commissie bestuur geagendeerd en besproken. 5G is een gevoelig en gecompliceerd onderwerp. Lokaal Belang heeft niet de intentie met onderstaande vragen deze kwestie op inhoud te beoordelen (mogelijke gevolgen volksgezondheid). Daarnaast spreken wij het belang van goede communicatie, bijvoorbeeld met hulpdiensten, niet tegen. Maar Lokaal Belang wil wel de vinger leggen bij het (ruimtelijke) proces. Namelijk, het nakomen van beloftes (toezeggingen) over dit onderwerp. Onze fractie heeft gevraagd om, voordat er meer duidelijkheid is rondom de gevolgen van 5G, geen contracten-vergunningen e.d. aan te gaan met providers ten behoeve van 5G. Oftewel, het hanteren van het voorzorgsprincipe. Deze toezegging hebben wij gekregen.

Wij hebben dan ook met verbazing kennisgenomen van het nieuws, mede op basis van de gemeenteberichten van 16 juli jl., dat door Vodafone Libertel BV een aanvraag is ingediend voor een vergunning voor het voor onbepaalde tijd plaatsen van een zendmast nabij Elleboogweg 3 in Terschuur (grenzend aan de A1, tegenover Hoevelakenseweg 164), ten behoeve van ‘mobiele telefonie’. In de aanvraag van 3 juli 2020 hiervoor, wordt gesproken over het oprichten van een 37,5 meter hoge mast waarvoor ook 3 bomen moeten wijken. Verder lezen wij dat Vodafone Libertel BV, in samenspraak met de gemeente, heeft bepaald dat T-Mobile zal ‘sharen’. Ons is verteld dat de antennes die t.z.t op de mast geplaatst gaan worden, ook voor 5G gaan worden gebruikt.

U zult begrijpen dat wij vinden dat dit in tegenspraak is met de door u gedane toezegging. Lokaal Belang hecht waarde aan het nakomen van beloften en een goede informatievoorziening naar de raad en inwoners. Daarom de volgende vragen:

 1. Klopt het dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van ‘mobiele telefonie’ ook geschikt is voor het gebruik van 5G en/of daarvoor gebruikt zal kunnen worden?
 2. Klopt het dat het college invloed heeft op de beoordeling van deze omgevingsvergunning? Oftewel, is het college in staat deze vergunning af te (laten) wijzen? Volgens uw memo van 4 december 2019 wel, maar wij willen dit graag zeker weten.
 3. De zinsnede dat ‘de gemeente in samenspraak met Vodafone Libertel heeft bepaald dat T-Mobile gaat ‘sharen’ wekt de indruk dat u als college actief betrokken bent met de invulling van het gebruik/verhuur o.i.d. van de betreffende mast. Wij willen graag een nadere duiding van de bouwaanvraag en specifiek deze zin met daarin in ieder geval de volgende vragen beantwoord:
  a. Heeft u overleg en/of heeft u onderhandeld met Vodafone Libertel en/of T-Mobile over het gebruik dan wel verhuur van de mast ten behoeve van ‘mobiele telefonie’? Wat is er besproken, afgesproken en/of vastgesteld?
  b. Zo ja, op basis waarvan en waarom wilde u dit actieve ‘partnerschap’? Is dat eigenlijk wel een rol voor het college?
  c. Is daar het onderwerp ‘5G’ aan bod gekomen? Wat is daarover besproken, afgesproken en/of vastgesteld?
 4. Hoe is deze aanvraag en uw kennelijke actieve betrokkenheid te rijmen met uw gedane toezegging? Tenslotte, de mast zelf heeft als doel het mogelijk maken van het daarop plaatsen van (een) antenne(s) met 5G. Dat de mast zelf geen 5G heeft, doet daar niets aan af. Verder geldt alleen voor het plaatsen van masten een vergunningsplicht; daar waar u als college nog invloed heeft. Het plaatsen van antennes is vergunningsvrij. Dat betekent dat als de mast er eenmaal staat, providers in principe de vrije hand hebben om, binnen de regels, net zoveel antennes op te hangen als zij willen.
 5. Waarom moeten er bomen worden gekapt? Is dit niet te voorkomen?
  En, is er een herplantingsplicht? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid zich in te zetten deze omgevingsvergunning ‘on hold’ te (laten) zetten en uw gedane toezegging alsnog gestand te doen?
 7. Bent u bereid om, nadat de gezondheidsaspecten duidelijk zijn, nadere ruimtelijke beleidsregels op te stellen met betrekking tot masten en antennes in relatie tot 5G?
 8. Was het, gezien het gevoelige onderwerp en de impact op het landschap, niet beter geweest een informatieavond voor omwonenden te organiseren zodat zij goed en volledig geïnformeerd waren? Bent u bereid alsnog dit informatiemoment te organiseren?
 9. Waar blijft het door u aangevraagde advies van de VGGM over dit onderwerp, zoals u dit in januari jl. aangekondigd heeft?
 10. De beslissingstermijn voor de vergunningsaanvraag loopt 27 augustus aanstaande al af. Bent u bereid onze vragen met spoed te behandelen teneinde duidelijkheid te verschaffen; aan ons maar ook aan omwonenden? Dit ook met het oog op een ordentelijke bezwaarprocedure voor omwonenden.


Namens de fractie van Lokaal Belang,

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen over aanpak doorgaande wegen in Voorthuizen

14-07-2020


Barneveld, 14 juli 2020

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de plannen voor afwaardering van een aantal wegen in Voorthuizen in verband met de nieuwe rondweg.

In november 2019 is de Voortse Ring in gebruik genomen. De opening van deze rondweg heeft geleid tot een duidelijke verbetering voor Voorthuizen. Het effect op de andere wegen dwars door Voorthuizen is merkbaar, de hoeveelheid verkeer op die wegen is afgenomen. Echter, dit alles roept ook nieuwe vragen op over het vervolg, de plannen voor afwaardering van die doorgaande wegen.

Lokaal Belang is de afgelopen periode benaderd door een aantal bewoners aan de Apeldoornsestraat, de Rembrandtstraat en de Hoofdstraat over de huidige en toekomstige verkeerssituatie op genoemde straten. Deze bewoners komen bij ons met suggesties voor de inrichting van de wegen en vragen zich af wanneer de gemeente er iets aan gaat doen. De opmerkingen hebben vooral betrekking op veiligheid, hoge snelheden en daarmee samenhangende geluidsoverlast. Ook niet-bestemmingsverkeer (o.a. vrachtwagens) wordt genoemd.

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid en goede bereikbaarheid belangrijk. Tevens vinden wij dat bij de herinrichting van wegen, zeker als er verkeer remmende maatregelen worden getroffen, er goed gekeken zou moeten worden naar de wensen van aanwonenden en het effect op de leefbaarheid en het woonklimaat. Bij het toepassen van drempels of plateaus is wat ons betreft het geluidsaspect (bijvoorbeeld m.b.t nachtrust) een aandachtspunt. Met betrekking tot Voorthuizen denken we dat het tijd wordt om bewoners bij de plannen te gaan betrekken of in ieder geval te gaan informeren over de stand van zaken.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. In november 2019 is in de Barneveldse Krant een artikel verschenen ‘Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig’. In dit artikel wordt op detailniveau gesproken over een aantal mogelijke verkeersmaatregelen, die besproken zijn met een aantal partijen: Plaatselijk Belang, VVN, Keolis en Cumela. Ons valt de zin op: ‘Een eis van de provincie Gelderland is dat de doorgaande wegen snel worden afgewaardeerd, nu de automobilisten via de Voortse Ring het alternatief hebben..”
  a. Wat verstaan het college én de provincie precies onder de term ‘afwaardering’ en welke eisen zijn er door de provincie gesteld?
  b. Heeft de provincie een tijdslimiet meegegeven en kunnen we daarmee in de problemen komen als er niet op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan deze afwaardering (uit de SOK)?
   
 2. Over de Rembrandtstraat ontvingen wij vóór de aanleg van de rondweg al klachten over hard rijden en onveiligheid op de oversteekplaatsen met name voor overstekende kinderen. Wij hebben dit punt dan ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. “Nu er minder verkeer is, wordt er wel harder gereden” volgens een aanwonende. “Hierdoor hebben de bewoners aan de Rembrandtstraat hetzelfde probleem als de bewoners aan de Stationsweg, klapperende karren en containers op de drempels. Mogelijk zijn er al plannen en/of voorbereidingen om de inrichting van de Rembrandtstraat aan te pakken na de realisatie van de rondweg, maar aanpassing aan de nieuwe situatie is echt nodig”.
  a. Zijn er op korte termijn, dus snel, structurele aanpassingen en verkeersmaatregelen te verwachten?
  b. Zoniet, zijn er dan tijdelijke maatregelen als overbrugging mogelijk en is het college bereid deze maatregelen toe te passen om de snelheid van het autoverkeer te beperken? Bijvoorbeeld met handhaving en het plaatsen van meerdere smileyborden?
   
 3. Op de Baron van Nagellstraat, de Hoofdstraat en de Apeldoornsetraat wordt door bewoners van Voorthuizen nog veel doorgaand-, niet-bestemmingsverkeer waargenomen. Mogelijk is de situatie nog niet voor iedereen duidelijk. In hoeverre is de bebording om het verkeer naar de rondweg te verwijzen op orde? Is het college bereid deze bebording nog eens goed onder de loep te nemen?
   
 4. De verkeerskundige plannen zijn in de ontwerp/concept-fase en eind vorig jaar besproken met een aantal stakeholders. Lokaal Belang ziet graag, gezien de vele vragen en de ‘radiostilte’ op dit dossier, dat binnenkort de communicatie naar de inwoners van Voorthuizen wordt opgepakt en dat inwoners en zeker de aanwonenden betrokken gaan worden bij de planvorming.
  a. Is het college bereid om met een nieuwsbrief de inwoners te informeren over de stand van zaken?
  b. Is het college van plan en bereid om inwoners de gelegenheid te bieden om te reageren op deze eerste plannen en daarnaast ideeën op te halen, zodat deze betrokken kunnen worden bij de verdere uitwerking? Wij denken hierbij aan een of meerdere inloopavonden.
   
 5. In het krantenartikel wordt gesproken over ‘de komst van de nieuwe snelfietsroute door het dorp’. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de afweging van eventuele scenario’s voor het doortrekken van een snelfietsroute van Holzenbosch naar Blankensgoed zorgvuldig plaatsvindt en wordt hier graag tijdig in betrokken. Gezien het belang van het onderwerp, de eventuele impact (op o.a. bomenkap) en het effect voor inrichting van rotonde De Punt, is het van belang dat wij als raad hier iets van kunnen vinden. Volgens een eerdere planning zou er in de 2 helft van 2019 een raadsvoorstel naar de raad komen over de afwaardering van de wegen in Voorthuizen. Later was er sprake van een procesmemo, maar ook deze hebben wij tot op heden nog niet ontvangen.
  a. Op welk moment en op welke wijze is het college van plan de gemeenteraad in het hele proces te betrekken?
  b. Graag ontvangen wij een toezegging dat wij een raadsvoorstel kunnen tegemoetzien.
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh
Sjoerd van Amerongen

Barneveld, 14 juli 2020


Link naar het krantenartikel: 'Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig'

Lees verder

Schriftelijke vragen LB toekomst gemeente Scherpenzeel 2

14-07-2020


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom de toekomst van de gemeente Scherpenzeel.

Inmiddels heeft de meerderheid van de gemeenteraad en het college van B&W van Scherpenzeel definitief het standpunt ingenomen om een zelfstandige gemeente Scherpenzeel te blijven. Ook de volksraadpleging geeft een uitgesproken beeld; 86,9% van de Scherpenzelers die hebben gereageerd, is voor zelfstandigheid.

Ook hebben wij met interesse kennis genomen van de brief van Minister Ollongren die aangeeft dat er voor haar meerdere oplossingen mogelijk zijn waarbij draagvlak een belangrijk criterium wordt gevonden. Met dat laatste is Lokaal Belang het van harte eens. Eveneens met haar voorkeur voor een eventuele herindeling ‘van onderop’.

Nu GS dus actief aanstuurt op het samengaan van de gemeente Scherpenzeel en Barneveld, is de fase van ‘het open overleg’, dat maximaal 6 maanden kan duren, officieel van start gegaan. Echter, bij dit ‘open overleg’ zijn vooral de beide colleges van B&W aan zet. Pas nadat GS in januari 2021 een herindelingsontwerp heeft vastgesteld, komt de gemeenteraad formeel aan de beurt (globaal februari-april 2021).

Daar waar GS de afgelopen maanden met zeven-mijls-laarzen door het proces snelden is het nu, na hun definitieve besluit tot het starten van deze Ahri-procedure artikel 8, een gedwongen herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld, ruimschoots tijd voor het proces in onze eigen gemeente met en voor onze eigen inwoners en bestuur.

Om geen kostbare tijd te verliezen heef LB er in de bijzondere raadsvergadering van 17 juni jl. op aangedrongen om nog voor het zomerreces te starten met het instellen van een werkgroep/bijzondere commissie/stuurgroep als voorbereiding op datgene wat gaat komen. Een werkgroep die bestaat uit raadsleden, collegeleden, ambtelijke expertise en ondersteuning. Daarnaast hebben wij het over een ‘startnotitie’ gehad.

En aangezien het een grote wens van Lokaal Belang is om zowel de raad als onze eigen inwoners actief bij het proces te betrekken en wij niet graag zien straks alleen bij het kruisje te mogen tekenen, hebben wij de volgende vragen:

 1. Nu zowel de gemeenteraad, het college én een flink deel van de inwoners van Scherpenzeel, GS en de minister van BZK uitspraken hebben gedaan over hun visie op een eventuele herindeling dan wel zelfstandigheid van de gemeente Scherpenzeel, is Lokaal Belang benieuwd wat het college er nu eigenlijk van vindt.
  Wat zijn de visie en standpunten van het college over zelfstandigheid dan wel een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld? Wij zien graag een ander, uitvoeriger antwoord dan het al bekende ‘een open en constructieve houding’. Die tijden zijn voorbij. Het open overleg gaat starten waarbij ons college een nadrukkelijke rol heeft.
 2.  Wat vindt het college ervan dat GS de gemeente Scherpenzeel dwingt met onze gemeente samen te gaan waarbij bijna 87% van deze inwoners onlangs tegen samenvoeging heeft gestemd?
 3. Wat vindt het college ervan dat de gemeente Barneveld zou moeten samengaan met de gemeente Scherpenzeel waarvan de meerderheid van die gemeenteraad niet wil samengaan
 4. Hoe kijkt het college met betrekking tot herindeling aan tegen draagvlak?
 5. Is het college bereid om deze werkgroep/bijzondere commissie/stuurgroep op korte termijn samen te stellen en aan het werk te zetten?
 6. Is het college bereid een ‘startnotitie’, ‘plan van aanpak’ of iets dergelijks op te stellen over hoe het college de komende 6 maanden voor zich ziet?
  Lokaal Belang ziet deze startnotitie dan graag besproken in een commissie- en/of raadsvergadering.
 7. Is het college bereid in deze startnotitie in ieder geval hoofdstukken te wijden aan draagvlak, participatie en het democratisch proces in onze gemeente (inwoners, gemeenteraad, bedrijven, organisaties)?
 8. Op welke wijze gaat het gemeentebestuur inwoners en bedrijven van de gemeente Barneveld actief informeren en bevragen over de plannen van de provincie?
 9. De plannen van GS zullen enorme impact hebben op onze organisatie. De druk op bestuur en organisatie zal de komende maanden dus enorm toenemen.
  Is het college in staat om de raad op korte termijn te informeren of de plannen van de provincie geen negatieve impact hebben op onze eigen agenda die al een aantal maanden vertraagd is door de coronacrisis?
 10. In de Statenbrief van 14 juli blz. 4 wordt gesproken over een ‘bestuurlijke startbijeenkomst’.
  a. Wanneer zou deze startbijeenkomst moeten plaatsvinden?
  b. Met welke inhoudelijke insteek gaat het college deze bijeenkomst in (zie ook vraag 1)?
  c. In dezelfde Statenbrief blz. 2 staat te lezen dat de gemeenteraad van de gemeente Barneveld in meerderheid heeft aangegeven dat zij ‘open en constructief’ staan voor overleg.
  Zou u er in de startbijeenkomst bij willen zeggen dat daarbij ‘draagvlak’ vanuit Scherpenzeel belangrijk wordt geacht?
 11. Naast de druk op onze organisatie (vraag 9) door de toename van werkzaamheden, zal dit proces ook leiden tot flinke extra (proces)kosten. In een tijd van crisis in combinatie met de eigen financiële uitdagingen zoals jeugdzorg, herverdeling van Rijksgelden, geen sinecure. Lokaal Belang wil niet dat door deze herindeling onze mogelijkheden voor onze eigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke-, sociale- en culturele organisaties, verder onder druk komen te staan. Aangezien het hier om een ‘dwingend’ besluit van de provincie gaat, gaat Lokaal Belang ervan uit dat deze kosten in zijn geheel gecompenseerd zullen worden door de provincie. Ook als het misschien niet tot een herindeling zal komen.
  Kan het college deze stellingname bevestigen; Worden deze kosten vergoed?
 12. Mocht vraag 11 met ‘nee’ worden beantwoord:
  Is het college bereid tot het voeren van een ‘indringend’ gesprek met de provincie teneinde deze kosten alsnog vergoed te krijgen van de provincie? Tenslotte, het is de provincie die de sterke wens tot een herindeling heeft, de gemeente Barneveld niet. Lokaal Belang verwacht daarom een financieel gebaar van de provincie als het gaat om de proceskosten.
 13. Mocht de provincie dan nog steeds ‘nee’ zeggen; is het college dan bereid een stap te zetten richting de minister?
 14. Heeft het college nog andere ideeën over de komende 6 maanden? Zo ja, welke dan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

14 juli 2020

Lees verder

Kaderbrief 2020 bijdrage Lokaal Belang

08-07-2020

Bijdrage Kaderbrief Lokaal Belang 1e termijn:
Voorzitter,

Een woord van dank richting het college en de ambtenaren die het in deze hele bijzondere tijd voor elkaar gekregen hebben een kaderbrief te maken. Liever hadden we een volwaardige kadernota, want het belangrijkste richtinggevende document van een politiek jaar, maar wij begrijpen ook de uitzonderlijke situatie waar wij en de rest van de wereld inzitten.

Lokaal Belang is blij hier vandaag te kunnen zitten om dit onderwerp te bespreken. Ondanks dat het een kaderbrief is i.p.v. een Kadernota, is dit wel altijd hét moment om het college kaders, denkrichtingen en wensen voor de komende periode mee te geven. Maar tevens ook even stil te staan bij de toekomst van onze gemeente. Wij zijn dan ook blij dat de rol van de raad bij dit onderwerp, namelijk een kaderstellende, vandaag toch een plek gekregen heeft.

Naast de coronacrisis, speelt nadrukkelijk ook de mogelijke herindeling met Scherpenzeel een rol. Morgen vergadert de raad aldaar en de week erop geeft GS haar definitieve, maar ongetwijfeld niet verrassende oordeel over Scherpenzeel, maar ook over ons, de gemeente Barneveld. Wij zullen dit nauwgezet volgen waar bij Lokaal Belang transparantie, democratie, draagvlak en een zorgvuldig proces essentiële voorwaarden zijn om die open en constructieve houding die wij allen hebben, verder vorm te geven.

Voorzitter, dan de inhoud waarbij wij de hand rijken richting de andere partijen om met ons mee te denken in de voorstellen die wij gaan indienen.

1.     Motie 1: De groei van onze gemeente
Sprak mijn collega van den Born jaren terug al over het belang van het opfrissen van onze strategische visie, onlangs weer, tijdens de commissie grondgebied. Wij zijn blij te horen dat het college, bij monde van de heer de Kruijf, deze wens goed begreep. ‘Gas d’r op’ zei wethouder vd Burgwal. Het kan echt niet langer wachten.
Wij zouden hier eigenlijk al moeten staan om te evalueren, het jaar na de opfrissing van de strategische visie. Die visie had er namelijk volgens het college vorig jaar al moeten zijn. Wij kunnen dit als gemeente niet meer verder voor ons uitschuiven. Door deze explosieve groei ons gemeentebestuur op korte termijn zal moeten komen tot een omgevingsvisie over de toekomst en de grootte van onze gemeente waarbij vele vragen op beantwoording wachten zoals:

1.     Blijven wij een dorp en groeien wij door tot maximaal 70.000 inwoners, zoals destijds is afgesproken? Of groeien wij door naar 80.000, 90.000 of 100.000 inwoners en meer? En in welke richting?

2.     Accepteren wij dat een verder groei van onze gemeente er onvermijdelijk toe zal leiden dat onze gemeente stedelijke kenmerken zal gaan vertonen?

3.     Voor wie bouwen wij in de toekomst onze woningen? Voor eigen inwoners of voor de Randstad?

4.     Kunnen onze infrastructuur en het voorzieningenniveau de snelle groei wel aan en hoe gaan wij daarop anticiperen?

Op vele vragen zal snel een antwoord snel moeten komen. Want zolang wij zelf nog niet weten waar wij over 10 of 20 jaar willen staan, worden discussies over woonbeleid, energietransitie, infrastructuur, aankoop van gronden voor industrieterreinen en woningbouw steeds lastiger of erger, zelfs onmogelijk.

2.     Motie 2: enquête wonen
De kwaliteit van het wonen in onze gemeente Barneveld is hoog, zo blijkt. Mensen komen hier graag wonen. Maar wat zijn nou precies de woonwensen? Wat zijn de trends? De huidige trends dus; niet die van voorheen. Daarom is het heel goed dat het college een enquête gaat laten doen om deze wensen in kaart te brengen. Vreemd vinden wij het dan wel dat alleen 18-30 jarigen bevraagd worden. Je krijgt naar de mening van LB alleen representatieve resultaten met een willekeurige steekproef onder alle inwoners ouder dan 18 jaar, met dezelfde vragenlijst op hetzelfde moment. Dus college, breidt de enquête uit naar alle leeftijdsgroepen boven de 18.
Elke woonwens doet er toe. Ook die van alleenstaande, 70-plussers etc. Daarnaast geeft dit totaal beeld een beter inzicht in de verschillende doorstroommogelijkheden tussen de leeftijdscategorieën.

3.     Motie 3: Bekrachtiging ambitieniveau ‘basis op alle wegen’
Als we het dan toch over voorzieningen en infrastructuur hebben:
Het is een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor een goede, comfortabele en veilige infrastructuur, zowel in dorpen als het buitengebied. En, het is van groot belang de kwaliteit van de wegen in de hele gemeente Barneveld op voldoende peil te krijgen en te houden.

Maar om dat om het kwaliteitsniveau ‘basis’ op alle wegen in de gemeente Barneveld te realiseren, blijkt er opnieuw extra budget nodig is en een beleidstoevoeging wenselijk. Het college liet in de Kaderbrief doorschemeren dat het een scenario overweegt tot een lager kwaliteitsniveau voor woonwijken en extensief gebruikte wegen in het buitengebied, omdat dat leidt tot kostenbesparing. Daar wil Lokaal Belang echt niet aan. In 2016 is glashelder via een amendement vastgesteld dat de gemeenteraad het kwaliteitsniveau van de infrastructuur. Goedkoop is duurkoop en daarom willen wij dit gewenste en vastgestelde ambitieniveau graag met de VVD via een motie bekrachtigen.

4.     Motie 4: Communicatie naar de burger
We bevragen onze burgers dus graag voorzitter. Maar het informeren, het communiceren richting de burger, is net zo belangrijk.
Belangrijk omdat inwoners betrokken zijn bij hun directe leefomgeving.
Dat is zo’n mooi kenmerk van onze gemeente. Inwoners laten graag weten hoe ze erover denken, werken graag mee, pakken graag dingen op.
Deze participatie-gedachte is een goede zaak en dat moeten we wel zo houden. Daarvoor is het van belang tijdig en zo volledig mogelijk inwoners op de hoogte te brengen als er zich ontwikkelingen in de directe leefomgeving gaan voordoen. Lokaal Belang blijft de informatie op de gemeentepagina’s als het gaat om aanvragen voor omgevingsvergunningen en bv. verkeersbesluiten, summier vinden. We krijgen daar met enige regelmaat klachten over. Dat kan best beter. Niet alleen het wettelijke minimum aan informatie, maar verbeter de kwantiteit en kwaliteit van de informatie.

5.     Toezegging: Openbaarheid behandeling en bespreking begroting
Wij zitten in een bijzondere tijd waarbij er meerdere financiële onzekerheden zijn over de toekomst. Daar heeft Lokaal Belang alle begrip voor. Ook inwoners zullen dit snappen. We zullen prioriteiten moeten stellen, keuzes moeten maken waarbij onze kerntaken op orde moeten zijn. Tijdens de bespreking van de Kaderbrief werd er geopperd om niet-openbare besprekingen met de raad aangaande de begroting te organiseren. Net zoals vorig jaar bij de Kadernota het geval was. Voorzitter, dat baart ons zorgen. Natuurlijk kunnen er in eerste aanleg niet-openbare, wellicht veelal technische zaken via de mail met ons gedeeld worden. Maar het college heeft uiteindelijk de taak om een concept-begroting aan de raad voor te leggen. En vervolgens de besprekingen daarover, de beraadslagingen dus, horen in de openbaarheid plaats te vinden. Inwoners behoren de afwegingen die raadsleden maken, openbaar en dus transparant te kunnen volgen. Technische vragen door raadsleden over deze concept-begroting kunnen altijd intern gesteld worden. Daar is geen niet-openbare sessie voor nodig. Graag een toezegging van het college dat in de besprekingen van de raad over de begroting in het openbaar zullen plaatsvinden.

6.     Motie 5: Gemeenteraad komt naar u toe
En hoe kunnen wij als raad nog dichterbij onze inwoners komen, voor hen voor wie wij dit werk doen? Wij zien erg graag dat vanaf 1 januari 2021 iedere dorpskern van onze gemeente minimaal 1x per bestuursperiode van 4 jaar door de gemeenteraad bezocht wordt door middel van een gemeenteraadsvergadering of een commissievergadering. De technische mogelijkheden zijn tegenwoordig zodanig, dat dit geen probleem zou moeten zijn. Zeker met het oog op de prachtige nieuw ontwikkelde dorpshuizen in Garderen en Voorthuizen. Oftwel; de raad komt naar u toe.

7.     Tot slot
Lokaal Belang heeft de afgelopen tijd veel aandacht geschonken aan een nieuwe locatie voor de Flying Bikes. Niet alleen omdat wij vinden dat deze vereniging echt een nieuwe locatie verdient, maar ook omdat het dan vrijkomende gebied veel kansen biedt voor een groen hart en ruimte voor inwoners, jong en oud. De VVD zal zo de motie, die wij mede hebben ondertekend, indienen. Wij willen ook graag een warm woord uitspreken richting al die organisaties, ondernemers en culturele instellingen die het heel erg moeilijk hebben.
Wij denken bijvoorbeeld aan het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers, die wij graag een warm hart onder de riem steken. Veel succes en sterkte.

Ook winkeliers hebben het moeilijk. Wij wensen ze een hele goede zomer toe waarbij hopelijk zowel inwoners als toeristen hun winkels weten te vinden.

Wij zijn als Lokaal Belang heel erg blij dat wij weer compleet zijn en dat wij Gert Hein hebben mogen verwelkomen in onze fractie.
Onze campagneleider van destijds gaat nu ook het echte politieke werk doen. Wij wensen hem vanuit hier heel veel succes toe en jullie als raad een hele fijne collega.

Dank u voorzitter.

Bijdrage Kaderbrief Lokaal Belang 2e termijn:
Voorzitter,

 1. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder over de aandacht en intenties tot verbeteringen van de gemeenteberichten. 
  Daarom zullen wij de motie hierover intrekken.
 2. Wij zijn ook blij met de uitspraak van de wethouder dat het uitgangspunt blijft dat het ambitieniveau van de kwaliteit van de wegen vooralsnog op 'basis' blijft. Zoals ook al in 2016 door de raad is uitgesproken. Wel zullen wij bij de besprekingen over de begroting aangaande dit onderwerp, nadrukkelijk stilstaan bij het standpunt van Lokaal Belang dat dit ambitieniveau gehandhaafd blijft.
 3. De motie over de enquete woonwensen zullen wij intrekken. Helaas, kennelijk is de enquete al gestart. Een lopende enquete kunnen wij jammergenoeg niet meer veranderen. Deze motie is daardoor overbodig gebleken.
 4. Het spijt ons te horen dat de rest van de gemeenteraad onze motie waarbij snelheid wordt gevraagd aangaande de oprfrissing van de Strategische Visie dan wel het formuleren van een Omgevingsvisie over de groei van de gemeente, niet wordt gesteund. Wij maken ons echt zorgen dat de motie van Pro98 voor nog verdere vertraging zal gaan zorgen. Die kunnen we dus niet steunen.
  Als het echt te traag blijft gaan, zal Lokaal Belang met een eigen visie komen.
 5. Tot slot voorzitter, de wethouder geeft aan dat  de raad over zijn eigen agenda gaat als het gaat om te bepalen of een beraadslaging over de begroting achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Wij dienen daarom dan ook samen met de VVD een motie in waarin wij een uitspraak van de raad vragen om deze openbaarheid te bewerkstelligen. Want, zoals gesteld, het bespreken van diverse scenario's, "het afkaarten en spijkers met koppen slaan", dat wat zoveel impact heeft op onze inwoners, hoort transparant, inzichtelijk en controleerbaar te zijn voor onze inwoners en de controlerende pers. De politiek moet durven staan voor de mogelijke keuzes die zij willen gan maken.

Dank u wel.

Stukken en moties nalezen? klik hier

 

Lees verder

Motie LB: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)

07-07-2020


MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
 
 
  Onderwerp: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)
 
 
  De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2020
 

  Constaterende dat:
 • biomassacentrales hun doel voorbij schieten doordat, door gebrek aan lokale grondstoffen, wereldwijd bomen worden gekapt en geïmporteerd om als brandstof te dienen;
 • biomassa niet klimaatneutraal is en slecht voor de gezondheid doordat:
  - verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
  - de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
  - het RIVM voor de gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten heeft gewaarschuwd;
  - aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
  - Het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 • omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

  Overwegende dat:

 • in de (het voorlopige) concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley een Regionale Schets Warmte is opgenomen, waarin biomassa is meegenomen als warmtebron;
 • de afweging over welke bronnen zullen worden ingezet verder worden ingevuld in het proces richting de RES 1.0, dat vanwege corona ook nog onder tijdsdruk staat;
 • energiesubsidie voor houtstook ten koste gaat van de beschikbaarheid van subsidie voor echt schone duurzame energie;

  Van mening is dat:

 • het gelet op voortschrijdende kennis, ervaringen en standpunten rond biomassacentrales belangrijk is definitief af te zien van het inzetten van biomassacentrales als bron van warmte voor woningen in het kader van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid;


  Verzoekt het college:

 • er tijdens de (voorbereidende) gesprekken met de Regio Foodvalley op aan te dringen om nieuwe biomassacentrales niet op te nemen in de volgende versie van de Regionale Schets Warmte.
 
  Lokaal Belang
  JW van den Born
  MHJ Pluimers-Foeken
 

Lees verder

Persbericht LB Grote zorgen over lokale democratie

19-06-2020


Grote zorgen over lokale democratie
Lokaal Belang is onaangenaam verrast dat door een meerderheid van de partijen het door LB geagendeerde ingekomen stuk ‘Advies Commissie MER’ van de agenda is gehaald. Het agendapunt dat officieel al was toegevoegd aan de Commissievergadering Samenleving van woensdag 24 juni aanstaande, behelsde een gesprek met het college, de raad en eventuele insprekers, over het zeer kritische oordeel van de Commissie MER over het in opdracht van het college uitgevoerde MER-onderzoek en opgeleverde MER-rapport. Een MER-onderzoek dat gedaan is ten behoeve van de wens van het college om windturbines in onze gemeente te plaatsen. Maar dat onderzoek is op cruciale punten onvolledig gebleken. 
 
Lokaal Belang heeft de bij agendering behorende procedures keurig en tijdig gevolgd. Het is procedureel zeer onwenselijk en ongebruikelijk om, ook nog eens achter gesloten deuren in een speciaal daarvoor extra aangevraagde agendacommissie, een geagendeerd stuk van een agenda van een commissievergadering te halen. Als er al een agendawijziging zou kunnen plaatsvinden, behoort dat in de volle openbaarheid te gebeuren bij de vaststelling van de agenda tijdens de commissievergadering zelf. 
 
Om onduidelijke redenen hebben deze partijen er blijkbaar geen behoefte aan dit onderwerp volgende week in de openbaarheid te bespreken en loopt men actief weg voor een discussie. Een discussie waarvan het volstrekt logisch is deze op korte termijn publiekelijk te voeren en waar Lokaal Belang en inwoners al maanden op wachten. Een discussie die de meerderheid van de partijen kennelijk onwelgevallig is en hun blijkbaar op dit moment niet goed uitkomt. Het is belangrijk te melden dat Pro98 en VVD ons agenderingsverzoek gesteund hebben en wij danken hen daarvoor. 
 
Op deze wijze wordt een oppositiepartij in de komende commissievergadering actief de mond gesnoerd om het woord te voeren over een belangrijk onderwerp, namelijk het MER-advies over de windturbines. Maar dat niet alleen. Hiermee wordt het heel duidelijk dat onze lokale democratie in gevaar is. Want wat betekent het dat een meerderheid van de partijen actief en achter gesloten deuren een agendering van een onderwerp door een oppositiepartij blokkeert? Wat betekent dit voor toekomstige agenderingsverzoeken? Het is namelijk het recht van iedere partij om, mits tijdig en gemotiveerd, een punt op de agenda te zetten. En het is sinds jaar en dag de gewoonte om, ook al is het een verzoek van slechts 1 partij, het agenderingsverzoek toe te kennen.  
 
Lokaal Belang wil niet alleen bescherming van de lokale democratie, maar wil haar tevens versterken. De huidige bestuurscultuur in Barneveld is er helaas juist een van verdere aantasting van de lokale democratie en dat is ernstig en zorgelijk. Dat moet echt anders. Lokaal Belang laat het hier niet bij zitten. Wij zullen woensdag 24 juni a.s. bij de vaststelling van de agenda van de commissievergadering alsnog een poging doen dit onderwerp op de agenda terug te plaatsen. Lokaal Belang werkt tevens aan een motie vreemd aan de agenda om deze gang van zaken nader met de hele raad te bespreken. Wij hopen dat deze motie wél besproken mag worden door de meerderheid. 
 
Deze gang van zaken past in onze ogen niet bij de Barneveldse gemeenteraad. Daar horen transparantie, democratie en respect voor oppositie zeer hoog in het vaandel te staan. 

Persbericht 19-06-2020


Artikel Barneveldse Krant: "Lokaal Belang boos om uitgesteld winddebat"

Lees verder

Toespraak Gonda Lenters afscheid gemeenteraad: 'Democratie'

18-06-2020


Beste collega’s, geacht College!

Al vele jaren ben ik met plezier actief in de lokale politiek. En ik vind het dan ook oprecht jammer dat ik -eerder dan verwacht- nu afscheid neem van het raadswerk. Niet in de laatste plaats omdat ik -zoals jullie weten- meestal een uitgesproken mening heb én daar graag over in debat ga. En dus ga ik jullie ook niet verlaten zonder nog een keer in de spreekwoordelijke bus te blazen.

Het laatste onderwerp dat ík in deze raad aan de orde stel betreft een bijzonder mooi maar ook kwetsbaar juweel en wel onze lokale democratie. Graag wil ik stilstaan bij de vraag wat de betekenis is van lokale democratie, niet alleen voor ons, raadsleden en bestuurders, maar vooral voor de mensen die in onze mooie gemeente wonen, werken en zich persoonlijk ontwikkelen.

Voor mij is belangrijk welke inhoudelijke argumenten voor óns, volksvertegenwoordigers van Barneveld, doorslaggevend zijn bij de beslissingen die we nemen. Beslissingen die soms diep ingrijpen in de levens van de mensen die wij vertegenwoordigen. Wat speelt daarbij een hoofdrol? Kijken we vooral naar ons eigen verkiezingsprogramma of coalitieakkoord? Of dat wat het college of een hogere overheid vindt? Of staan inzichten uit de wetenschap centraal? Of ..iets anders?

Als u ’t mij vraagt hoort zwaar te wegen hoe de mensen, die wij vertegenwoordigen, het onderwerp beoordelen waarover we beslissen, en de impact die deze beslissingen voor hen hebben. Ongetwijfeld zullen nu sommigen in stilte denken “dat is lekker, zoveel mensen, zoveel meningen’; of “leidt dat niet tot opportunisme?” of “we hebben toch ‘burgerparticipatie’, ‘dorpendialogen’ en ‘multi-channel communicatie?

Ik denk dat de meerwaarde van de lokale democratie zit in het steeds weer opzoeken van de mensen die wij vertegenwoordigen; om naar ze te luisteren, met hen onze dilemma’s te delen en hen te vragen met ons mee te denken in de zoektocht naar betere alternatieven voor de keuzes die voorliggen. En wanneer je daarbij een overall visie en kernwaarden hebt, kun je tevens een heldere koers varen.

En ja, dat alles vergt inspanning en is soms eng, want je weet van tevoren niet waar je precies uitkomt. En dat vraagt weer om moed van ons, de raadsleden én het bestuur. Niet alleen omdat je dan ook bereid moet zijn om soms op je schreden terug te komen, maar ook omdat je dan eventueel ook de moed moet hebben om contrair te gaan aan een door een hogere overheid uitgestippeld pad; nee laat ik dat laatste beter formuleren: om te kiezen voor het eigen gemeentelijke alternatief en daarvoor de eigen beleidsruimte creatief op te rekken.

TJA minister Carel Polak zei het al in 1968 en later ook premier Lubbers: ‘democratie is niet voor bange mensen’. En voor ons, raadsleden, die het dichtst staan bij de mensen die zij vertegenwoordigen, geldt dat wellicht nog méér dan voor bijvoorbeeld de leden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement.

En tot wat zou dit in de praktijk kunnen leiden? Ik geef u een paar gedachten:

 • Echte burgerparticipatie zoals een dorpsreferendum?
 • Het vanzelfsprekend agenderen van onderwerpen, ook als dat door een minderheid van de raad wordt gevraagd?
 • Meer ruimte voor innovaties en inhoudelijk deskundigen binnen complexe operaties zoals bijvoorbeeld de energietransitie?
 • Open inhoudelijke discussies?

Zelf heb ik mogen ervaren, dat er veel inwoners en bedrijven met specialistische kennis zijn, en dat zij bereid waren om mij als raadslid te helpen met het verkrijgen van kennis en inzicht in zaken, die nieuw voor mij waren. Al die mensen wil ik hiervoor hartelijk danken.

Voorzitter, ik rond af.

Geachte collega’s, college en natuurlijk in het bijzonder Lokaal Belang, ik dank jullie allen voor de fijne samenwerking en de mogelijkheid om samen de publieke zaak te dienen. Ik zal het debat in de raad gaan missen. Ik wens iedereen veel kracht en wijsheid toe voor de komende uitdagingen; zeker ook gelet op de Corona crisis. Het ga jullie allen goed!

 

Zie ook Bk 18-06-2020: "Afscheid van 'terriër' Lenters"

Lees verder

Lokaal Belang over toekomst Scherpenzeel

18-06-2020


Raad 17 juni 2020  Onderwerp: Scherpenzeel

Voorzitter,
Al sinds juni 2019 wordt er in het openbaar door de provincie gezinspeeld op verregaande verbinding tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld.
En onlangs, 4 juni zat de CvdK samen met de gedeputeerde in deze raadzaal om ons te informeren over het voorgenomen besluit tot het nemen van…regie…een gedwongen herindeling. Want de concept-kadernota in Scherpenzeel was al door GS als ‘onvoldoende’ gekwalificeerd.

Terughoudendheid
In deze hele discussie, die nu bijna een jaar duurt, heeft de gemeenteraad van Barneveld zich zeer terughoudend opgesteld en zich niet publiekelijk uitgelaten over deze bijzondere situatie. Die terughoudendheid, daarvoor zijn een aantal redenen.
Allereerst; ook LB is terughoudend geweest, omdat het destijds nog onduidelijk was of de gemeente Barneveld echt een rol zou krijgen. Waarom zou je je bezig houden over het spel zolang de schaakstukken nog in het doosje zitten en niet op het bord staan?

Respect
Een andere, en voor LB de állerbelangrijkste reden, is het respect voor onze buurgemeente Scherpenzeel. Respect voor haar autonome bestuur, respect voor de autonome gemeenteraad en respect voor de wensen en zorgen van haar inwoners. Zowel de gemeente Barneveld als de gemeente Scherpenzeel hebben maar te dealen met deze ‘drukkende’ provincie Gelderland, zoals ze zelf ook aangaven op 4 juni jl. En er is verdeeldheid binnen de samenleving. Logisch in zo’n gevoelig proces.
Maar ga er maar aan staan, geen benijdenswaardige positie. Wat de gemeenteraad in Scherpenzeel ook beslist, wij respecteren elk democratisch genomen besluit. Wij wensen hen dan ook allen van hárte veel sterkte en wijsheid. Scherpenzelers, jullie wonen in een prachtig dorp!

Zorg over het proces
Zeer belangrijk is de inhoud los te zien van het proces. Ik zeg altijd en zeg dat ook mijn fractiegenoten: “Zonder goed proces, geen goede inhoud”. Het proces, dat is al zeker een jaar bezig. Wij stonden erbij en keken ernaar. Er werd vooral óver ons gepraat. Wij moesten op onze handen zitten en stil zijn. Daarvoor enerzijds begrip, anderzijds zorg. Die zorg is ontstaan door de veelheid aan niet-openbare documenten en merkwaardige voorvallen. Het proces dus.

Steken laten vallen in proces
Het is jammer te moeten constateren dat GS flinke steken laat vallen in dit procés. Wij betreuren dat zeer. Niet alleen voor onszelf als gemeente Barneveld, maar ook richting de inwoners van Scherpenzeel. We hebben het met ze te doen. Uitgelekte en voortijdige memo’s, twijfelachtige data op belanghebbende brieven, opleggen van niet-openbaarheid maar daar zelf in de openbaarheid over praten, en vooral geen concrete antwoorden op hele concrete vragen zoals over draagvlak en alternatieve scenario’s. Betreurenswaardig ook dat de Provincie het Participatieverslag met volksraadpleging van november 2019 in Scherpenzeel, niet bij de stukken heeft gevoegd. Ik heb dat gisteren naar aanleiding van een opmerking in de krant, zélf op moeten vragen.

Schimmenspel
Op 4 juni werd dan het openbare startschot voor de gemeente Barneveld gegeven; het schaakbord werd opengeklapt. Wij zijn aan zet maar hebben zeer beperkte tijd. Op 14 juli is het namelijk zover.
Is LB blij met dit alles? Nee, voorzitter. Want zoals u weet voert LB het debat graag in de volle openbaarheid, transparant en democratisch gelegitimeerd. Het schimmenspel dat 2 weken geleden in deze raadzaal werd opgevoerd door de CvdK en gedeputeerde, waarbij de indruk werd gewekt dat er nog voldoende momenten voor onze gemeenteraad komen om échte invloed op dit besluit te hebben, aan dat schimmenspel doen wij niet aan mee. Voor ons is het glashelder, de provincie stuurt aan op een gemeentelijke samenvoeging. En laten wij dat dan vanaf vandaag maar als uitgangspositie hanteren voor de dingen die komen gaan. Wij weten nl allemaal hoe de hazen gaan lopen. Met het negeren daarvan houden wij onszelf voor de gek.

Geen standpunt over herindeling
Laat het duidelijk zijn, LB spreekt zich vandaag niet uit voor of tegen een herindeling; de inhoud dus. Na het besluit in Scherpenzeel, wil LB eerst dat wij, gemeenteraad en het college, in volle openbaarheid, het gesprek aangaan om elkaar vragen te stellen, de voors- en de tegens met elkaar te bespreken en af te wegen. Dan met deze informatie naar onze inwoners om te vragen wat zij ervan vinden. Dit is voor LB de enige en juiste volgorde. Het moet GS helder zijn dat het geen vanzelfsprekendheid is dat Barneveld wel akkoord zal gaan zoals gesuggereerd is in o.a het verslag van 11 mei. Graag een reactie.

Wat in dit hele proces niet helpt is het vertrek van 2 belangrijke schaakstukken. Onze gewaardeerde burgemeester en gewaardeerde gemeentesecretaris. Natuurlijk, expertise is altijd tijdelijk in te huren, maar de gevoelens en achtergronden van politiek en gemeenschap, die kan je niet inhuren.
Onze vragen:

 • Wat zal volgens u de impact zijn van het vertrek van BM en GS op het proces van de komende herindeling?
 • Als uit de volksraadpleging en raadsbesluit van Scherpenzeel blijkt dat zij zelfstandig wil blijven, zegt Barneveld dan óók nee?
  Wat zal uw boodschap dan naar de Provincie zijn? Ű gaat tenslotte het open overleg in.
 • Wat vindt ons college ervan dat GS het draagvlak pas gaat onderzoeken na hun besluit? En, dat zij geen alternatief scenario aangeven?
 • Regeren is vooruitzien; Is het college bereid om op korte termijn met een startnotitie over de aanstaande herindeling te komen? Dan zal Lokaal Belang de agendacommissie vragen om een aantal openbare avonden te plannen. Het is onze insteek om een eerste avond gepland te hebben voor het zomerreces aanvangt. Ik vraag hier om een toezegging.
 • En tot slot voorzitter, en die vraag stel ik ook aan mijn collega’s hier: Bent u het met mij eens dat het verstandig is om op korte termijn een werkgroep te formeren bestaande uit raadsleden, collegeleden, ambtelijke expertise en ondersteuning, om dit alles te begeleiden?

Want LB wenst niet om straks ingehaald te worden door provinciale realiteit.
Want dat laatste voorzitter, dat dreigt namelijk te gebeuren….
En uiteraard heeft Lokaal Belang een open houding. Altijd en naar iedereen.

Dank u wel.

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter Lokaal Belang Gemeente Barneveld

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB dorpshuizen

10-06-2020


Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de financiële posities van dorpshuizen in onze gemeente. 
 
Lokaal Belang vindt de betrokkenheid van inwoners in hun woonomgeving heel belangrijk. Wij zijn trots op de sterke sociale structuur in onze gemeente waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en de samenleving. Dorpshuizen zijn het ‘sociale hart’ van een dorp; daar waar mensen samenkomen, vieren en delen. En, die vaak mede gerund worden door vele vrijwilligers. Lokaal Belang wil deze dorpshuizen dus graag behouden. 
 
Lokaal Belang heeft kennis genomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 10 juni ‘Belleman vraagt gemeente om steun’. Daarin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en financiële positie van drie dorpshuizen in onze gemeente. Het beeld is dat alle 3 dorpshuizen zich heel hard inzetten er in deze tijd het beste van te maken. Lokaal Belang heeft daar veel waardering voor. In tegenstelling tot ’t Trefpunt en het Kulturhus die aangeven het moeilijk te hebben maar nu nog geen financiële steun van de gemeente te hoeven, heeft De Belleman dat wel gedaan. Wij zijn blij te lezen dat het college, zoals zij al vele gesprekken met organisaties in deze coronatijd zijn aangegaan, het gesprek met het bestuur van de Belleman aangaat en we horen daar graag het vervolg van. 

De volgende vragen:

 1. Hoe kijkt het college naar (financiële) positie dorpshuizen in deze coronatijd?
 2. Is er naast het contact met de Belleman, ook actief contact met andere dorpshuizen
  Zo ja, kunt u aangeven wat globaal de stand van zaken is omtrent de inhoud van de gesprekken?
  Zo nee, is het wellicht een goed idee deze contacten snel op te starten?
  Op deze manier krijgt het college een comple(e)t(er) beeld van de situatie van de dorpshuizen.
 3. Over de TOGS-regeling (1) lezen wij m.b.t. buurt- en dorpshuizen:
  "Veel gemeenten hebben gewacht met het ontwerpen van eigen regelingen voor financiële compensatie totdat bekend was of deze rijksregeling toegankelijk werd. Dat betekent niet dat hiermee de rol van gemeenten niet meer noodzakelijk is. Tekorten zijn vaak een stuk hoger dan deze regeling"
  Bent u hiermee bekend?
 4. Uiteraard is het belangrijk om een goed, compleet beeld te krijgen van de financiële situatie van instellingen/organisaties, inclusief een basaal gezonde bedrijfsvoering, alvorens eventueel over te gaan tot het innemen van een positief standpunt over de toekenning van (tijdelijke) financiële steun.
  Echter, is het college het met Lokaal Belang eens dat het belang van dorpshuizen, met hun belangrijke sociale-culturele functie zodanig belangrijk is, dat tijdelijke financiële steun in relatie tot de coronacrisis, heel belangrijk en dus wenselijk is?
 5. Bent u bereid tot een positieve grondhouding ten aanzien van tijdelijke financiële steun voor dorpshuizen?
 6. Is het college bereid om in aanloop naar de bespreking van de 2e coronamonitor in de commissie bestuur op 30 juni expliciet stil te staan bij de situatie rondom de dorpshuizen en/of hierover een passage in de coronamonitor op te nemen?
 7. Is het college bereid deze vragen uiterlijk 26 juni a.s. te beantwoorden zodat onze fractie, maar ook de hele raad, zich goed kan voorbereiden op de bespreking van de 2e coronamoitor en eventuele vervolgstappen? 


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid 
 

(1) https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/bedrijfsvoering-en-corona/nieuws/8312-moties-aangenomen-ookbuurt-en-dorpshuizen-vallen-onder-de-togs-regeling

Lees verder

Noodkreet en hulpvraag aan dhr. Marcouch gebruik sanitaire voorzieningen toeristische sector

02-06-2020

Aan: Dhr. A. Marcouch
Voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Burgemeester gemeente Arnhem
Van: Lokaal Belang en VVD; gemeenteraadsfracties Gemeente Barneveld
Cc: Dhr. A. van Dijk, Burgemeester gemeente Barneveld

Barneveld, 1 juni 2020

Geachte heer Marcouch,

Middels dit schrijven vragen wij dringend om uw aandacht en hulp betreffende een zeer nijpende kwestie in onze gemeente Barneveld, die onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke Veiligheidsregio. De gemeente Barneveld staat mede bekend om zijn enorme aandeel in de recreatieve- en toeristische sector.

U weet ongetwijfeld als geen ander hoe ongelooflijk ingrijpend de coronacrisis is. Voor iedere inwoner, voor iedere organisatie, voor iedere ondernemer. Uiteraard voor elke overheid; gemeentelijk, provinciaal en landelijk. Maatregelen zijn ervoor bedoeld het coronavirus onder controle te krijgen, wat een hele goede zaak is. Echter, ondernemers hebben het enorm moeilijk; het water staat velen aan de lippen.
Een economische crisis ligt op de loer; op grote- en kleine schaal. Wij maken ons daar zorgen over.
Het is dan ook erg belangrijk om de ruimte die er redelijkerwijs is, te geven.

Op 1 juni is de door u ingestelde nieuwe ‘Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 1 juni 2020’ ingegaan. In artikel 2.5a lezen wij dat sanitaire voorzieningen op vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes gesloten dienen te blijven.
Gelijktijdig met de nieuwe noodverordening zijn openbaar toegankelijke voorzieningen zoals de horeca, musea, attractieparken, theaters en bioscopen, met inachtneming van de regels, weer open gegaan. Bij het bezoeken van deze voorzieningen mogen de sanitaire voorzieningen gebruikt worden. Ook sanitaire voorzieningen bij bijvoorbeeld tankstations zijn openbaar toegankelijk. Tot ons wenden zich ondernemers met de vraag uit te leggen waar het verschil tussen artikel 2.5a en het toestaan van het gebruik van openbare sanitaire voorzieningen in o.a. horeca en tankstations op gebaseerd is. Wij vinden dat wij dit uit moeten kunnen leggen temeer daar het voor enkelen van de getroffen ondernemers een zaak van doorgaan of einde bedrijfsvoering betreft. Maar ook bij ons ontbreekt het zicht op de logica in deze. Wij begrijpen dan ook dat dit verschil oneerlijk aanvoelt.

De wanhoop, noodkreet en de hulpvraag die wij van de ondernemers in de recreatiesector hierover ontvingen, zijn zeer helder: ‘Trek het gebruik van sanitaire voorzieningen in de recreatieve- en toeristische sector gelijk met het gebruik daarvan in openbare voorzieningen’. Gasten mogen rekenen op een veilige omgeving, inclusief het veilige gebruik van sanitaire voorzieningen. Natuurlijk zullen ondernemers in deze sector streng toezien op het gebruik van deze sanitaire voorzieningen; ze zijn tenslotte afhankelijk van de komst van hun gasten. Wij mogen uitgaan van en vertrouwen op professionele recreatiebedrijven met uitstekende veiligheidsprotocollen en goed beheerde sanitaire gebouwen.

Daarbij zijn in enkele regio’s, eind mei, bij recreatiebedrijven de toiletten opengesteld speciaal ook voor dagrecreanten. Dit om negatieve effecten zoals vervuiling van de openbare ruimte (wildplassen, wildpoepen) tegen te gaan, zoals die helaas optreden.

Wij verwijzen graag naar de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de Veiligheidsregio Flevoland waarbij alle openbare toiletten weer gebruikt mogen worden, inclusief de toiletten op vakantieparken, campings en kampeerveldjes. Het is moeilijk uit te leggen dat in de ene regio de sanitaire voorzieningen open mogen terwijl in de andere regio deze voorzieningen gesloten dienen te blijven. Dit versterkt het gevoel van onrechtvaardigheid.

Uiteraard hebben wij goed en regelmatig contact met onze Burgemeester dhr. A. van Dijk over deze coronacrisis; Een GRIP 4 situatie met een daarbij heersende type-A ziekte. Ons is meermaals uitgelegd dat in dit geval de voorzitter van de Veiligheidsregio, u dus, de beslissingen neemt. Daarnaast bent u lid van het landelijk Veiligheidsberaad dat met regelmaat over deze coronacrisis overlegt. Daarom doen wij een zeer dringende oproep om alles te doen wat in uw vermogen ligt om het gebruik van de sanitaire voorzieningen in de recreatieve- en toeristische sector, met inachtneming van de hygiënemaatregelen, per ommegaande toe te staan en de nu geldende noodvoorziening daarop aan te passen.

Hoogachtend,

Namens de fracties van Lokaal Belang en de VVD van de gemeente Barneveld,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
fractievoorzitter Lokaal Belang

Dhr. T. Bos
Fractievoorzitter VVD

Lees verder

Persbericht vertrek Gonda Lenters en komst Gert Hein Kevelam

28-05-2020


Langs deze weg laat Lokaal Belang weten dat Gonda Lenters vanwege privé taken  die niet meer te combineren waren met het raadswerk, helaas heeft moeten besluiten om haar raadslidmaatschap neer te leggen. Zij vindt dit bijzonder jammer en zal haar werk als raadslid gaan missen. Zij zal worden opgevolgd door Gert Hein Kevelam uit Garderen. De voorzitter van de raad, burgemeester Asje van Dijk, is geïnformeerd over het vertrek van Gonda.

Zoals bekend heeft Gonda de afgelopen jaren vooral veel tijd en energie besteed aan de energietransitie, milieu en sociaal domein. Zij heeft hiermee veel kennis vergaard met betrekking tot deze beleidsterreinen. Zowel om deze reden als vanwege haar rol in brede zin binnen ons team, spijt het ons dan ook zeer dat zij haar raadslidmaatschap gaat neerleggen, maar uiteraard respecteren wij haar besluit. Wij danken Gonda hartelijk voor haar tomeloze inzet voor de samenleving, de inwoners en voor Lokaal Belang als partij. Gonda is gelukkig bereid om de fractie voorlopig uitgebreid als adviseur bij te staan, om een goede kennisoverdracht inzake duurzaamheid en energie mogelijk te maken.

Gonda bedankt de fractie van Lokaal Belang voor de fijne samenwerking en de mogelijkheid om samen met hen de publieke zaak te mogen dienen. En langs deze weg wil Gonda ook graag alle anderen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Zij zal naast de fractie, met name het debat in de raad gaan missen en dankt alle raadsfracties voor de prachtige en nuttige discussies in de afgelopen jaren; soms op het scherp van de snede. De coronacrisis heeft voor iedereen grote gevolgen en zal ongetwijfeld ook tot moeilijke maatschappelijke keuzes in de nabije toekomst leiden. Gonda wenst de raad en het college hierbij veel kracht en wijsheid toe.

Daarnaast verwelkomt de fractie van harte haar opvolger; Gert Hein Kevelam uit Garderen, de eerstvolgende op de kieslijst van de partij. Gert Hein Kevelam is 51 jaar, getrouwd met Aletta. Zij hebben drie dochters in de leeftijd van 22, 19 en 17 jaar. In het dagelijks leven is hij werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie, een sportbond die door het hele land betrokken is bij de organisatie van Pulling evenementen.

Gert Hein is de afgelopen vijfentwintig jaar altijd betrokken geweest als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke initiatieven en clubs. Zo was hij o.a. voorzitter van de Oranjevereniging en van voetbalvereniging Veluwse Boys in Garderen. Het geeft hem plezier en energie om met een leuke club mensen dingen voor elkaar te krijgen waar veel anderen weer plezier aan beleven. Op dit moment is hij voorzitter van het cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’ Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid vindt hij interesse voor de lokale politiek een logische stap. Gert Hein zijn portefeuilles zullen liggen op het gebied van ruimtelijke ordening, werk & inkomen en financiën. 

Hij heeft zich destijds verkiesbaar gesteld omdat hij merkte dat hij met dezelfde verwondering rondloopt als veel van de mensen om hem heen. Vooropgesteld vindt hij dat de gemeente in de regel keurig bestuurd wordt. Maar toch valt het hem soms op dat hele simpele problemen met even simpele oplossingen, vaak jaren duren. Terwijl aan de andere kant zaken die impact hebben op het leven voor de komende tientallen jaren, soms met grote haast worden behandeld. Zo’n haast dat er geen tijd lijkt te zijn om de alternatieven naar behoren te onderzoeken. Vandaar zijn keuze voor Lokaal Belang. Oplossen wat velen hindert en zorgvuldig nadenken over beslissingen die onze generaties overstijgen. De slogan van Lokaal Belang ‘Het kan ook anders’ is Gert Hein dan ook uit het hart gegrepen. Hij kijkt er dan ook naar uit om, met zijn fractiegenoten en namens de inwoners van de Gemeente Barneveld, het college kritisch maar constructief te controleren en daar waar mogelijk en nodig mooie initiatieven naar voren te brengen.


28 mei 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen proces windenergie d.d. 25 mei

26-05-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld. 
 
Inleiding  
Lokaal Belang vindt dat windturbines industriële inrichtingen zijn en het kostbare landschap en de natuur verpesten, slecht zijn voor het welzijn van mens en dier en op allerlei manieren overlast veroorzaken. Het is heel naar te moeten kunnen constateren dat het ‘duurzaamheidsdenken’, waar wij overigens voorstander van zijn, doorgeslagen is in maatregelen in die juist slecht zijn voor onze samenleving. Wij als volksvertegenwoordigers behoren op te komen voor onze inwoners en de samenleving als geheel. Lokaal Belang zal zich daarom blijven inzetten om het plaatsen van windturbines in onze gehele gemeente te voorkomen, ook op de Harselaar en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld voorgesteld in onze alternatieve energiemix 2.0 van maart 2020. 
 
Anders dan in vele andere landen, zoals Duitsland, bestaan in Nederland geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het veel hardere geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. Lokaal Belang vindt dat deze en andere klachten van omwonenden bij al gerealiseerde windturbines veel serieuzer moeten worden genomen. 

Eerdere vragen en conclusies
Op 28 februari jl. hebben wij, n.a.v. de MER (Milieueffectrapport structuurvisie windenergie in Barneveld; ingekomen stuk B-3.26b bij de raadsagenda van 5 februari 2020), schriftelijke vragen gesteld, die tot op heden niet zijn beantwoord. Volgens de organisatieverordening van de gemeenteraad dient beantwoording van dergelijke vragen binnen 30 dagen plaats te vinden. Het is inmiddels 3 maanden later.
Uit deze oorverdovende stilte moeten wij wel concluderen dat de zorgen die tot onze vragen van 28 februari hebben geleid, door u niet weggenomen kunnen worden dan wel op juiste veronderstellingen zijn gebaseerd; namelijk:

 • Dat de in de MER gehanteerde afstand van 400 meter tot woningen:
  - in strijd is met het uitgangspunt van 4x de as-hoogte windturbines (bijv. 600 meter bij een ashoogte van 150 meter) opgenomen in de door de raad vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en
  - ook in strijd is met de toezeggingen van het college in reactie op schriftelijke en mondelinge vragen van Lokaal Belang om minimaal een afstand van 4 x de as-hoogte aan te houden.  
 • Dat u, in tegenstelling tot een eerdere toezegging dit niet te doen, opnieuw de indruk wekt dat in het relatief dicht bevolkte buitengebied de afstand tussen woningen en windturbines kleiner mag zijn dan t.o.v. woningen in de kernen. Dit betekent dat u de 35.000 burgers in het buitengebied dus discrimineert t.o.v. burgers die in de kernen wonen.
 • Dat de invloed van geluid en slagschaduw op woningbouwontwikkelingen in Barneveld-Noord en Voorthuizen-Zuid (voorheen ‘Zeumeren’ genoemd, nu ‘Harselaar’) en de gevolgen voor het landschap niet zijn verkend in de MER.
 • Dat u niet met onafhankelijke onderzoeken kunt onderbouwen dat de geluidsbelasting op de gevels van woningen beneden de wettelijke normen van 47dB Lden en 41dB Lnight blijft als er een minimale afstand van 400 meter tussen windturbines en woningen wordt aangehouden. 
 • Dat u zelfs geen poging doet om te toetsen aan de wettelijke norm voor windturbinegeluid in de nachtelijke uren (41dBnight), terwijl een goede nachtrust heel erg belangrijk is.
 • Dat de door u in de MER geïntroduceerde nieuwe afstandsregel van 400 meter willekeurig is en/of is gebaseerd op de verkoopverhalen van de, economisch belanghebbende, fabrikanten en exploitanten van windturbines.


Vervolg vragen n.a.v. het advies van de landelijke commissie MER d.d. 2 april jl.
In het conceptadvies van de commissie MER (pg. 1 regel 40) lezen wij: “… dat voor de latere besluitvorming over de structuurvisie belangrijke milieu-informatie nodig is die nu nog ontbreekt in het MER” en (noot 5)  “De vraag of de milieu-informatie ook voor dit vervolgtraject (bedoeld wordt de besluitvorming over de structuurvisie) compleet is, is geen onderdeel van bovenstaand oordeel.” 

 1. Uit deze passages maken wij op dat het in opdracht van de gemeente uitgevoerde MER onderzoek en het MER rapport, dus niet ter onderbouwing kan dienen van de door de gemeenteraad te maken keuzes in het kader van de volgend jaar vast te stellen structuurvisie windenergie.  
  a. Is dit juist?  
  b. Zo nee, dan verzoeken wij u om uw antwoord te motiveren. 
 2. Zo ja, dan hebben wij de volgende vraag: Op 13 december 2017 (en met een vervolg op 30 januari 2019) heeft de gemeenteraad middels de NRD besloten dat er een MER onderzoek moest worden uitgevoerd teneinde de raad in staat te stellen om de locaties te kunnen bepalen waar eventueel windturbines kunnen worden geplaatst. “Tijdens het onderzoek (MER) worden vervolgens alle relevante milieuaspecten onderzocht en gewogen, zodat dit een belangrijke inbreng is om tot een zorgvuldige locatiekeuze te komen.”
  a. Hoe kan het nu zijn dat het resultaat van dit onderzoek niet geschikt is voor dat doel?  
  b. Komt dit door een gebrekkige kwaliteit van - en/of lacunes in het onderzoek?  Zo nee, waardoor komt dit dan?  
  c. Is dat niet zonde van al het geld dat er al in gestoken is (120.000 euro)? 
 3. Gelet op regels 20 tot en met 24 op pg. 1 en de eerste 15 regels op pg. 2, begrijpen wij dat de commissie MER het uitgevoerde onderzoek en rapport ziet als een poging van het college om haar eigen ‘Voorkeursalternatief’ te onderbouwen.
  a. Is dit gebeurd op verzoek van het college? Zo ja, dan is dit toch in strijd met het besluit van de raad d.d. 30 januari 2019?  
  Graag uw antwoord motiveren.
  b. En betekent dit dat er nog een tweede MER komt die wel voldoende kwaliteit en diepgang heeft (zie ook vraag 22) om te kunnen fungeren als onderbouwing van de t.z.t. door de raad te nemen zorgvuldige beslissing over de structuurvisie windenergie? 
 4. De commissie MER is in haar conceptadvies behoorlijk kritisch over de kwaliteit van het MER windenergie in de gemeente Barneveld. Op 18 mei heeft het college een gesprek gehad met de landelijke commissie MER over dit conceptadvies.  
  a. Wat was het doel van dit gesprek? Had het college bijvoorbeeld een nadere toelichting nodig? Of wilde het college de commissie MER nader informeren en bewegen het conceptadvies aan te passen?  
  b. Wanneer kunnen wij als raad het verslag van dit MER-overleg tegemoet zien?
  c. Welk gevolg geeft u aan dit gesprek? 


Vriendelijke groeten, 
 
Mijntje Pluimers
Gonda Lenters 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB toekomst gemeente Scherpenzeel

20-05-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de gemeente Scherpenzeel. 
 
Het is logisch dat er vanuit de gemeente Barneveld lange tijd ‘terughoudend’ is gereageerd ten aanzien van de toekomst van Scherpenzeel. Dat is een goede zaak, want echt aan zet lijkt de gemeente Barneveld nog niet. Echter, de gemeente Barneveld krijgt door de Provincie wel steeds meer een prominentere rol toebedeeld.  
En de tijd begint steeds meer te dringen. Is er nog wel tijd voor een zorgvuldig democratisch proces en afweging? Ook voor onze raad, voor onze inwoners? Gezien deze tijdsdruk en de ontwikkelingen heeft Lokaal Belang hier oprechte zorgen over. En wij hopen dat u, mede vanwege de waarde die u hecht aan zorgvuldigheid, deze zorgen begrijpt.    

Allereerst vinden wij het erg belangrijk te melden dat wij het democratisch proces in de gemeenteraad van Scherpenzeel respecteren en de wensen vanuit de samenleving ook. Het is niet aan ons te oordelen over de wensen en besluiten vanuit de gemeenteraad aldaar. Gemeentelijke herindeling is een bijzonder gevoelige kwestie; daarom belangrijk daar prudent en respectvol mee om te gaan. Zeker richting de inwoners.  
Lokaal Belang vindt haar mening over de wenselijkheid van een eventuele fusie met de gemeente Scherpenzeel dan ook niet opportuun. 
 
Lokaal Belang vindt een zorgvuldig, transparant en democratisch proces essentieel. Dit is in de eerste plaats respectvol naar de inwoners van zowel de gemeente Scherpenzeel als Barneveld. In de tweede plaats dient een eventuele gemeentelijke herindeling te voldoen aan ‘het beleidskader voor de Wet Ahri’. Een eventuele herindeling moet dus ‘Tweede-Kamer-proof’ zijn. Overigens is er recent een nieuw beleidskader ingesteld (1-1-2020) dat veel aandacht heeft voor draagvlak en een zorgvuldig proces, waarbij het kabinet voorkeur heeft voor herindelingen ‘van onderop’. Voor zover wij weten zou dit dus mogelijk de eerste herindeling zijn die aan deze nieuwe wet wordt getoetst.  
 
Juist in deze tijd waarin bijeenkomsten vrijwel niet mogelijk zijn, moeten we deze uitgangspunten niet vergeten. Integendeel, er moet juist extra alertheid en aandacht voor zijn. 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat, als er al sprake zou zijn van een gemeentelijke herindeling dit op een zorgvuldige, democratische en transparante wijze dient plaats te vinden? Tenslotte, als deze zorgvuldigheid ontbreekt, kan de Tweede Kamer een eventueel gewenste herindeling tenietdoen.
 2. Is het college het met ons eens dat ‘draagvlak’ in de samenleving een belangrijk onderdeel is voor een eventuele herindeling, zowel in de gemeente Scherpenzeel als in de gemeente Barneveld?
 3. Wij waren verbaasd er een tijdje terug zelf achter te moeten komen dat de Provinciale Staten vandaag, op 20 mei, met elkaar ging vergaderen in een zogenaamde ‘carrousel (vergelijkbaar met onze commissievergadering) over de toekomst van Scherpenzeel. In een van de bijgevoegde documenten, ‘JM-Toekomst Scherpenzeel’ een Statenbrief van GS aan PS van 6 februari 2020, staat op bladzijde 2, 3e alinea: ‘Willen wij ons voornemen om de regie over te nemen met u bespreken’.
  a. Bent u met ons van mening dat het, o.a. naar aanleiding van de genoemde passage, er sterk op lijkt dat de Provincie sowieso de ‘regie’ wil overnemen? ‘Regie nemen’ betekent: het ‘van bovenaf opleggen’ van een gemeentelijke herindeling, artikel 8 Wet Ahri.
  b. Is het college met ons van mening dat GS pas kan besluiten over het voornemen tot een gemeentelijke herindeling met ons, gemeente Barneveld, nadát tenminste eerst de gemeenteraad van Scherpenzeel op een zorgvuldige, transparante en democratische wijze heeft kunnen debatteren én besluiten over hun kadernota (9 juli a.s.)? 
  c. Hoe kijkt het college aan tegen de passage van GS in de Statenbrief in combinatie met bovenstaande vraag (b)?
  d. Is het college het met ons eens dat zowel de gemeente Barneveld, maar ook andere gemeenten waar GS naar kijkt als het gaat om eventuele herindelingen dan wel samenwerkingsverbanden (Veenendaal, Woudenberg, Renswoude, de provincie Utrecht, Regio Food Valley), een zorgvuldig, transparant en democratisch proces moeten kunnen doorlopen alvorens GS over zou gaan tot het nemen van ‘regie’?
  e. Op bladzijde 2 wordt tevens gesproken over het ‘nauwgezet op de hoogte houden’ van de gemeenten die bij dit proces betrokken zijn. Hieronder valt ook de gemeente Barneveld. Vindt het college dat het nauwgezet door de Provincie op de hoogte gehouden is? Waar blijkt dat uit? En hoe denkt uw college onze raad op de hoogte te houden? 
 4. Daarnaast hebben wij vandaag in de commissievergadering van PS gehoord dat GS op 2 juni al een standpunt zal innemen over de concept(!) kadernota van de gemeente Scherpenzeel (door het college van B&W slechts een weekje eerder, op 26 mei, vastgesteld). En dat daardoor tevens de mogelijkheid bestaat dat zij zich zullen uitspreken tot een voornemen voor het overnemen van de ‘regie’ (“Uit dit standpunt kan worden afgemeten of GS voornemens is om dat te doen”). PS gaat vervolgens op 3 juni ’oordeelsvormend’ over Scherpenzeel vergaderen.  
  De gemeenteraad van Barneveld heeft tot op heden nog geen enkele keer vergaderd over de situatie Scherpenzeel. Enerzijds heeft dit te maken met de eerder genoemde ‘terughoudendheid’. Anderzijds oordeelt GS dus al op 2 juni a.s. in relatie tot de toekomst van Scherpenzeel, waarbij de gemeente Barneveld een nadrukkelijke rol krijgt toebedeeld. Dat is al over 2 weken. Zeker in deze tijd toch merkwaardig.
  a. Er werd in de vergadering gesteld dat het standpunt (oordeel) van GS op 2 juni met de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld wordt ‘gedeeld’. Is dat u bekend?  Wanneer wordt dit met ons gedeeld als raad? En is dit standpunt openbaar?
  b. Doet het moment van het uitspreken van dit standpunt door GS (d.w.z. Voldoet deze conceptkadernota aan de eisen van GS voor zelfstandigheid?) recht aan het proces van zorgvuldigheid? Tenslotte, door het uitspreken van een oordeel door GS over de concept (!) kadernota van de gemeente Scherpenzeel, nog voordat de democratisch gekozen gemeenteraad van Scherpenzeel zich heeft kunnen informeren, heeft kunnen debatteren en de kadernota heeft vastgesteld, verstoort GS het democratisch proces. En oordelen zij, ook al zou dat voorlopig zijn, over een document dat ook nog niet definitief is. Ook de rol voor inwoners en maatschappelijke organisaties tijdens de informatiefase van de kadernota komt hiermee onder druk te staan. GS lijkt hiermee politiek te ‘sturen’ op een bepaalde uitkomst. Een ‘oordeel’ en een uitkomst die voor onze gemeente heel relevant zijn. Het ‘beeld’ is niet meer ‘neutraal’ maar al ‘ingekleurd’ door GS.
  Bent u dat met ons eens? Graag een toelichting. 
 5. GS schrijft over contacten met tal van gemeenten en regio’s als mogelijke (samenwerkings)partner voor de gemeente Scherpenzeel. Dit kwam vandaag ook bij PS aan de orde.
  a. Heeft u een idee op basis waarvan GS zo nadrukkelijk een voorkeur uitspreekt voor een herindeling met de gemeente Barneveld?
  b. Waarom denkt u dat GS andere samenwerkingsvormen om tot een versterking van de bestuurskracht te komen, dan wel herindelingen met (een) andere gemeente(n), niet of minder wenselijk vindt? Is dat tijdens de gesprekken met u en GS ter sprake gekomen?
  c. Bent u met ons van mening dat iedere betrokken gemeente een duidelijk en transparant afwegingskader van de GS zou moeten ontvangen op basis waarvan zij de gemeente Barneveld als meest geschikte huwelijkspartner achten? Dit uiteraard tezamen met het besluit van 2 juni.


U zult hopelijk begrijpen dat wij van harte hopen op antwoorden op deze vragen voor 2 juni a.s. Wij zouden u daar zeer erkentelijk voor zijn. Daarnaast wensen wij u veel succes en wijsheid met deze bijzondere situatie en dank voor de inzet tot nu toe. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, Fractievoorzitter, raadslid 

20-05-2020

 

Zie ook artikel:
AD 20-05-2020: Provincie Gelderland: Scherpenzeel over 2,5 jaar samen met Barneveld 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande papierbeleid verenigingen

19-05-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ‘Papierregeling verenigingen’. 

Lokaal Belang heeft met verbazing kennisgenomen van het besluit van de gemeente om een streep te zetten door de huis-aan-huis inzameling van verenigingen per 1 januari 2021. De regeling zou geen ‘win-win’ regeling meer zijn. Dit besluit heeft grote gevolgen voor de maar liefst 25 verenigingen in onze gemeente die op deze manier proberen de kwaliteit van hun vereniging, op allerlei manieren, te vergroten.  
 
Enkele verenigingen die aan het woord gelaten werden (artikel BK 18 mei),geven blijk van grote schrik en daarmee samenhangende zorg voor hun vereniging. Zij geven aan dat verenigingen in bijvoorbeeld de culturele- en sportsector, kerken en scholen, door deze maatregel mogelijk in de problemen raken bij de uitvoer van hun belanghebbende werk.  
 
Lokaal Belang vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente juist dat beetje extra ruimte dat verenigingen nu nog hebben om hun vereniging meer lucht te geven in hun functioneren, wil gaan beperken. Zuiver en alleen, zo lezen en begrijpen wij, omdat de gemeente er geen ‘win’ gevoel bij heeft. Juist het verenigingsleven in onze gemeente is zeer betrokken bij de samenleving, zeer betrokken bij het welzijn van haar inwoners en in staat dat beetje extra aan de kwaliteit van het leven van mensen te bieden. Dit gaat bijvoorbeeld over professionele muzieklessen die door de papierinzameling tegen een lager tarief aan kinderen en hun ouders kunnen worden aangeboden. Ruimte voor cultuur dus, ook voor mensen met een kleinere beurs. Uiteraard geldt dat voor alle betrokken verenigingen en wat zij extra kunnen doen voor hun leden en de samenleving. 
 
De volgende vragen:

 1. Waarom heeft het college er voor gekozen om dit besluit eerst mede te delen aan verenigingen, die daar begrijpelijkerwijs erg van schrikken, om vervolgens aan te geven later te gaan onderzoeken of er een andere manier van samenwerken is waar zowel de gemeente als de verengingen ‘blij’ van worden’?
 2. Was het niet beter geweest om eerst met verenigingen in gesprek te gaan en pas daarna over te gaan tot een besluit?
 3. Is deze manier van communiceren passend bij de discussie die onlangs in de gemeenteraad gevoerd is om de ‘participatie’ in onze sterke en betrokken samenleving vorm te geven en verder te bevorderen? Kunt u dat toelichten?
 4. Waarom kiest u er voor om nu juist het verenigingsleven, die het vooral moet hebben van vrijwilligers en bescheiden extra’s zoals oud papier en die een belangrijke verbindende functie in de samenleving hebben, zo te treffen? Waarom kiest u nu juist voor deze bezuiniging en niet voor een andere? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid  

19-05-2020

 

 

Zie artikel:
Barneveldse Krant 18 mei https://barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/gemeente-zet-streep-door-papierinzameling-verenigingen-703431
 

Lees verder

Persbericht Treinstation Stroe dichterbij

24-04-2020


Lokaal Belang is zeer verheugd en dankbaar dat het college de noodzaak van een treinstation in Stroe, met Lokaal Belang onderstreept. De kans op een treinstation Stroe is hiermee wezenlijk en heel concreet geworden. Het college wil een herijking van dit onderzoek.
Fractievoorzitter Mijntje Pluimers: “Wij zijn dolblij met deze fantastische kans voor onze gemeente en met name Stroe, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek en Voorthuizen. Wij steunen dan ook van harte de herijking van dit onderzoek. Niet alleen voor deze dorpen en haar inwoners is dit een geweldige kans; ook in het kader van de verbetering van de mobiliteit, economie, toerisme, bereikbaarheid en milieu voor de hele gemeente. Wij zien nu al uit naar een feestelijke opening.” 

 

Bijdrage Lokaal Belang commissie bestuur 3 maart 2020
“Lokaal Belang heeft altijd al de wens gehad van een treinstation bij Stroe voor zowel forensen als schoolgaande kinderen in Stroe en omgeving als toegangspoort voor toeristen. Erg belangrijk in het kader van bereikbaarheid. Lokaal Belang heeft deze wens dan ook in het verkiezingsprogramma van 2018 opgenomen. De provincie was daar niet zo erg voor.
Inmiddels een nieuwe situatie, namelijk die van de komst van 1800 mariniers. Lokaal Belang ziet dit nu als een 4e reden om deze wens toch opnieuw op tafel te leggen. Staat het college daar open voor en wil zij de mogelijkheden onderzoeken dan wel bespreken, ook met de Provincie? Graag een toezegging voor een memo.
Daarbij zouden wij ook graag zien dat in deze memo of een andere memo haar visie geeft over hoe het college deze komst ziet en welke kansen er liggen, voor Garderen in het bijzonder: Mariniers komen op 3km afstand van Garderen. Biedt kansen, maar ook vragen. Wat is de impact voor Garderen?”

 

Reactie college 24 april 2020
“In de rondvraag van de commissie Bestuur van 3 maart heeft Lokaal Belang gevraagd wat de impact is van de komst van 1.800 mariniers op de kans op een treinstation in Stroe en het dorp Garderen. Het antwoord hierop is als volgt.

In de studie voor de komst van een stop op het hoofdspoor bij Barneveld Noord is de prognose van de potentie van de aanwezige legerplaats meegenomen in de mogelijke vervoersbehoefte van de toekomst. Het is alweer even geleden dat onderzoek werd gedaan naar “nut en noodzaak” van een station bij Barneveld-Noord en de realisering van een Regiosprinter als stoptreinverbinding tussen Amersfoort / Barneveld en Apeldoorn. De invulling van de komst van de mariniers vraagt om een herijking van de prognose. Ook hielden de conclusies van toen geen rekening met de ontwikkelingen van nu – denk bijvoorbeeld aan de groei van de economie (ondanks de huidige crisis beleven we een opleving van de economie), de toenemende mobiliteit en het tegengaan van de uitstoot van CO2.

Ook de groei van de gemeente Barneveld (zeker ten noorden van het dorp Barneveld en ten zuiden van het dorp Voorthuizen), de toenemende toeristenstromen naar Nederland en naar de Veluwe én de nu al ervaren druk vanuit de Randstad op Midden-Nederland (met alle mobiliteitsgevolgen van dien) waren toentertijd niet in de onderzoeken meegenomen. De recente ontwikkelingen ten aanzien van het accommoderen van de mariniers onderstreept de noodzaak van een station in Stroe.

De gemeente hecht dan ook aan een herijking van dit onderzoek, samen met de stakeholders, zoals de provincies Gelderland en Utrecht, defensie, (buur)gemeenten, regio’s en partners op het gebied van transport en mobiliteit, natuur, milieu, toerisme, etc. Deze wens past in het nu actuele dossier ‘Corridor A1’, waarbij de inspanningen zijn gericht op het versterken van de A1 (weg én spoor) tot een robuuste en duurzame ader van Midden- en Oost-Nederland.

Zie ook BK 04-03-2020: 'Komst mariniers biedt kansen voor station Stroe'
Al eerder vroegen wij aandacht voor een mogelijke stop bij Stroe. Zie BK 17-05-2018: Hoop voor regiosprinter en station Stroe

Lees verder

Bijdrage Marleen Blankenburgh/LB bij Motie Lodewijk Napoleon Raad 22 april

24-04-2020


Het begon met een initiatiefvoorstel om kennis te nemen van het burgerinitiatief van Stichting NiVo om een standbeeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen te plaatsen, met daarbij een subsidieverzoek. Het subsidieverzoek is ingetrokken en het voorstel is van tafel.
Daarvoor in de plaats ligt nu deze motie voor ons. Ik moet zeggen dat we iets verbaasd waren over het onderwerp boven de motie: Aanpak centrum Voorthuizen.

Met de oproep aan het college bij de eerste bullet wordt de mogelijkheid om waar dan ook in de openbare ruimte van Voorthuizen, dus ook buiten het dorpscentrum, nu of in de toekomst, een standbeeld van Lodewijk Napoleon te plaatsen, geblokkeerd. Althans, zo interpreteren wij deze tekst.
De voorliggende motie kunnen we niet anders zien we dan een poging tot het definitief dichtgooien van de deur voor de Stichting NiVo of andere initiatiefnemers en daar gaat Lokaal Belang niet in mee.
Bewoners en bewonersgroepen moeten altijd met inbreng kunnen komen en we kunnen nu niet bij voorbaat uitsluiten dat er in de toekomst juist wel draagvlak onder de inwoners van Voorthuizen komt. Die mogelijkheid willen we open houden.

Het initiatief kwam vanuit De stichting NiVo, zij willen werken aan dat draagvlak. Als deze motie wordt aangenomen wordt een burgerinitiatief in de kiem gesmoord… en wordt een mogelijk nieuw initiatief vanuit de samenleving geblokkeerd.

We zullen dan ook tegen stemmen.

Lees verder

Schriftelijke vragen proces RES

23-04-2020


Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de RES (Regionale Energiestrategie). Deze vragen zijn als aanvullende vragen te beschouwen op onze schriftelijke vragen 31 maart jl. en de daarbij horende brief. 
 
In het startdocument RES Foodvalley, vastgesteld door de raad op 9-10-2019, staat dat het concept bod RES Foodvalley voor 1-6-2020 zou worden ingediend bij het Nationaal Programma (NP) RES nadat het aan de raden, de staten en waterschap was voorgelegd. En dat zij dan het besluit nemen om al dan niet “op basis van dit document het vervolgproces en de onderhandelingen met rijk, provincies en andere partijen in te gaan”. I.v.m. corona is door NP RES besloten de planning aan te passen, omdat het democratische en maatschappelijke proces in diverse regio’s onder druk staat, zo lazen wij in het Financieel Dagblad van 10 april jl. Er is dus uitstel mogelijk voor het aanleveren van de concept-RES tot 1-10-2020. 
 
Desondanks heeft het college op 14-4-2020 besloten toestemming te geven om de concept-RES Foodvalley alvast in te dienen bij het Rijk, Planbureau voor de leefomgeving, voor een kwalitatieve beoordeling. U wacht hiermee dus niet op het afschalen van de corona maatregelen die participatie door burgers in fysieke vergaderingen en de besluitvorming door de raad, weer mogelijk maken. Oftewel, een zorgvuldig, transparant en democratisch proces vorm en inhoud geven. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen:  

 1. Er zijn zowel bij Lokaal Belang als bij vele anderen in het land grote zorgen over de democratische legitimering van het RES proces. Dit soort ingrijpende besluiten vereist democratisch draagvlak bij zowel de bevolking als de gemeenteraad. Door gebruik te maken van de mogelijkheid het indienden van de RES uit te stellen tot 1-10-2020 ontstaat er tijd om dit democratische proces vorm te geven en ruimte voor de burgers om hierin te participeren.  
  Waarom maakt u geen gebruik van dat uitstel? Graag een toelichting op uw antwoord.
 2. Waarom heeft u, in strijd met de afspraken in het startdocument RES Foodvalley, toestemming gegeven tot het indienen van de concept RES, terwijl de gemeenteraad van Barneveld – i.v.m. de beperkingen die de corona maatregelen met zich meebrengen - hier nog niet over heeft gedebatteerd en besloten?  
 3. Bent u het met ons eens dat u hiermee de gemeenteraad en de burgers passeert en buitenspel zet?
  Graag een toelichting op uw antwoord.  
 4. Aan het concept RES Foodvalley is het woordje ‘voorlopig’ toegevoegd. Een ‘concept concept’ dus. Maar evengoed gaat PBL (Planbureau voor de Leefomgeving (onderdeel van het Rijk) ) op basis van dit voorlopige concept aan de slag.  
  a. In welke zin verschilt dit ‘voorlopig concept’ RES Foodvalley van de in het startdocument RES Foodvalley bedoelde ‘concept RES’?
  b. Waarom wordt het begrip ‘voorlopig concept’ geïntroduceerd?  
  c. Wat is daarvan de meerwaarde?  
  d. Of is het doel om zo het RES proces door te zetten zonder rekening te hoeven houden met de beperkingen en vertragingen die het democratische proces ervaart door de corona crisis?  
 5. a. Bent u het met ons eens dat een eenmaal ingediend concept, ook al staat daar het woord ‘voorlopig’ bij, niet zonder consequenties is? Immers in dat concept biedt de regio aan een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken en op welke wijze. Belangrijke politieke keuzes dus!  
  b. Hoe geloofwaardig is het als de regio in oktober een heel ander bod doet als uitgangspunt voor het   vervolgproces en verdere onderhandelingen?  
   

Namens de fractie van Lokaal Belang

Met vriendelijke groet,
Gonda Lenters

Barneveld, 21 april 2020

 

Lees verder

Vragenronde cie april 2020: Drempels Stationsweg

20-04-2020


Schriftelijke vragenronde commissie 7 april 2020, betreft agendapunt 7 Rondvraag
 
Geacht college, 
 
Op 10 maart jl. hebben wij antwoorden ontvangen op onze schriftelijke vragen over geluidsoverlast op de Stationsweg ter hoogte van het Van Breugelplantsoen en de Vliegersvelderlaan. Daarvoor dank.  
 
In de vragen hebben wij benadrukt dat meerdere omwonenden dagelijks en de hele dag door zeer ernstige geluidsoverlast door de beide drempels ervaren, met piekmomenten in de vroege ochtend en spits. Wij ontvangen nog steeds veel klachten en berichten van inwoners over de ernst van de overlast met steeds het dringende verzoek dat er snel ingegrepen gaat worden. De situatie is inmiddels zodanig opgelopen dat inwoners hun huis te koop hebben gezet of overwegen dat te gaan doen. Dat vinden wij een triest feit. Wij willen hier dan ook nogmaals uw aandacht voor vragen, in het belang van het welzijn van deze inwoners: 
 

 1. Is het risico op geluidsoverlast vooraf beoordeeld en meegewogen?  Zo nee, waarom niet? Als daar een rapport van is, willen wij dat graag ontvangen.
 2. Onderkent het college dat er sprake is van flinke geluidsoverlast?  Zo niet, is het college dan bereid per direct een aanvullend geluidsonderzoek uit te voeren? Zo nee, waarom niet?  
 3. Is het college bereid het traject in gang te zetten om de drempels zo snel mogelijk te verwijderen? Dit met het oog op het feit dat het traject ‘komst flitspaal,’ die voor snelheidsreductie en de daarmee samenhangende verbeterde oversteekbaarheid moet gaan zorgen, in gang is gezet.  

 
Vriendelijke groeten,  

Namens de fractie van Lokaal Belang  
Marleen Blankenburgh 

 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 20-04-2020: 'College overweegt verwijderen lawaaierige drempels Stationsweg'

Lees verder

Vragenronde cie april 2020: Dorpshuis Wardborg Garderen

14-04-2020


Schriftelijke vragenronde commissie 7 april 2020, betreft agendapunt 2 ‘Memo van B&W inzake Dorpshuis De Wardborg’ 

Vragen fractie Lokaal Belang
Lokaal Belang draagt Garderen en de Garderenen een warm hart toe. De gemeenschapszin is groot, evenals de langgekoesterde wens voor een nieuw dorpshuis. Zij hebben er lang op moeten wachten.  Wij zijn dan ook blij verheugd dat de bouw voorspoedig gaat en de oplevering niet al te lang meer op zich laat wachten. Uiteraard blijven wij hopen op een bibliotheekuitleenpunt in dit dorpshuis. 

Daarnaast hebben wij grootste waardering voor inwoners die middels een ‘programmaraad’ de handschoen hebben opgepakt de exploitatie in de toekomst te willen gaan overnemen. Lokaal Belang wil graag een toekomstbestendige aanpak met zekerheden voor het behoud van het dorpshuis, zoals bijvoorbeeld een vangnet.  

Onlangs stelde Lokaal Belang hier in januari in de rondvraag van de commissie bestuur, rondvragen over maar deze zijn met de beschikbare informatie niet genoeg beantwoord. 
 

 1. Is het college met Lokaal Belang van mening dat welke oplossing ook gekozen wordt er hoe dan ook een ‘vangnet-regeling’ moet zijn zodat Dorpshuis kan blijven bestaan
 2. Is het college bereid om gedurende de ontwikkeling van het exploitatieplan tevens een paragraaf ‘vangnetregeling’ op te nemen?
  Zo ja/nee, waarom? Graag een toelichting.
 3. Lokaal Belang vindt dat goedwillende, hardwerkende en initiatiefnemende Garderenen beschermd moeten worden mocht de exploitatie onverhoopt niet brengen wat de bedoeling was. Op welke wijze zal de gemeente zorgdragen voor het beschermen van inwoners?
 4. Stel dat de programmaraad uiteindelijk de exploitatie niet wil en of kan overnemen. Wat is dan het scenario?
 5. Waarom is er gekozen voor Optisport? De ervaringen met Optisport zijn niet louter positief te noemen. Wat gaf de doorslag ten opzichte van andere aanbieders?
 6. Is de inschakeling van Optisport gemaximeerd op 3 jaar?
 7. Kunt u al iets vertellen over eventuele ontwikkelingen/mogelijkheden met betrekking tot het gewenste bibliotheek-uitleenpunt? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 14-04-2020: 'Vertrouwen in succesvolle exploitatie Wardborg Garderen'

Lees verder

De lokale kracht van onze samen-leving

09-04-2020


Allereerst hopen wij van Lokaal Belang dat het met u, uw familie, vrienden en collega’s goed gaat en bovenal  dat u gezond bent in deze bijzondere tijd. Het gebeurt zelden dat de veerkracht van onze samenleving zo op de proef wordt gesteld. Niet alleen de veerkracht van onze gemeente Barneveld, maar van die van heel het land en heel de wereld. Met elkaar staan wij voor een enorme opgave en uitdaging om het coronavirus te bedwingen. Er zijn noodzakelijke en ingrijpende maatregelen door onze regering en ons gemeentebestuur genomen. En iedereen voelt deze maatregelen als wij de indringende berichten op sociale media zien; wanneer we ons zorgen maken om ons bedrijf of onze baan. Wanneer een handdruk, een schouderklopje of een knuffel eventjes niet mogelijk zijn. Ook op de meest aangrijpende momenten van het leven en de dood. De maatregelen zijn heftig, maar Lokaal Belang is ervan overtuigd dat deze maatregelen nodig zijn om het virus te bestrijden en uiteindelijk te bedwingen. Ontroerd zijn wij ook door tal van acties die onze SAMEN-leving even een beetje mooier maken. Bedankt!

De prioriteiten van Lokaal Belang liggen voor de komende tijd bij de gezondheid en het welzijn van onze inwoners van de gemeente Barneveld en het ondersteunen van onze ondernemers. Vanuit het kabinet zijn er belangrijke maatregelen genomen. Op lokaal niveau zal Lokaal Belang de gemeente zoveel mogelijk ondersteunen om onze samenleving te beschermen en te helpen. Ons respect gaat uit naar iedereen in onze gemeente die ervoor zorgt dat, terwijl de wereld bijna stil staat, onze samenleving blijft draaien. Agenten, BOA’s, winkelpersoneel, iedereen in de zorg & het onderwijs, OV-medewerkers, hulpverleners, vuilnismannen, ondernemers, vrijwilligers en vele anderen. Maar ook onze eigen burgemeester die in deze zware tijden een stevige verantwoordelijkheid op zijn schouders heeft rusten.

Lokaal Belang wenst u het allerbeste en vooral een goede gezondheid. Let goed op en zorg goed voor elkaar. Laten wij hopen dat deze crisis snel voorbij is en dat wij elkaar daarna in goede gezondheid mogen ontmoeten. En mocht er in de tussentijd iets zijn wat Lokaal Belang voor u kan betekenen? Ga naar http://www.lokaal-belang.com/contact 

Namens de fractie van Lokaal Belang,


Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lees verder

Verzoek uitstel RES en Structuurvisie windenergie

31-03-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de RES (Regionale Energiestrategie) en de structuurvisie windenergie.

Het is volkomen helder dat heel Nederland en vele andere landen in de wereld, een hele moeilijke tijd doormaken. Op alle fronten is het alle hens aan dek om het land overeind te houden. De Zorg, het onderwijs, de supermarkten, politie, apotheken en drogisterijen etc etc. Lokaal Belang heeft bijzonder grote waardering voor allen die in deze tijd bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden. En wij denken ook aan alle sectoren die onder extreme druk staan en zij die het moeilijk hebben om hun onderneming overeind te houden. Geraakt zijn wij ook door de prachtige en hartverwarmende initiatieven en acties in de samenleving. Met recht SAMEN-leving.
Het maakt ons ook trots.

En voor deze samenleving zetten wij ons in, om de belangen van inwoners en onze omgeving te dienen. Ook het bestuur van gemeenten staat onder druk noodzakelijke besluitvorming mogelijk te maken. Het is daarnaast ook nodig om pas op te plaats te maken met onderwerpen die onze aandacht verdienen, maar waarbij dit in de huidige omstandigheden niet goed mogelijk is. Dat geldt ook voor ons bestuur; college en gemeenteraad. Samen dienen wij op te trekken om verstandige keuzes te maken in het belang van onze gemeente. Wij hebben waardering voor de inzet die de gemeente in het kader van de crisis nu pleegt.

Met betrekking tot de RES en de Structuurvisie windenergie: deze gevoelige onderwerpen zijn zeer complex en heel belangrijk. Deze zijn ingrijpend en hebben een grote impact op onze inwoners, het landschap en de samenleving als geheel. Hoe mooi de digitale mogelijkheden ook zijn, ze voldoen in de ogen van Lokaal Belang niet om deze onderwerpen digitaal ‘af te doen’. Deze onderwerpen verdienen onze volle en zeer zorgvuldige aandacht. Dat wil zeggen: echte ontmoeting, echte gesprekken, echt debat en bovenal een goed democratisch proces.

Wij realiseren ons goed dat de gemeente niet alleen over de RES gaat. Regio’s, zoals Regio Food Valley, de provincie en het Rijk zijn hier ook bij betrokken. In bijgevoegde brief (zie onder!) die wij u hier ter kennisgeving aanbieden, vindt u het verzoek van Lokaal Belang aan alle gemeenten en provincies in Nederland, om zich binnen de mogelijkheden die zij hebben, in te zetten om de RES ‘on hold’ te (laten) zetten. Deze brief hebben wij bij de Griffie neergelegd met het verzoek deze door te geleiden.

Ten aanzien van de Structuurvisie windenergie is afgesproken dat er winddialogen zullen worden gehouden. Deze kunnen vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. Ook kunnen organisaties van inwoners om deze reden niet met elkaar vergaderen. Wij verzoeken daarom tot uitstel van deze twee onderwerpen, tot het moment dat de éérder voorgestelde processen voordat de crisis uitbrak, aangepast, weer doorgang kunnen vinden.
 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bereid om het proces ‘Structuurvisie windenergie’ op te schorten zoals boven beschreven?
 2. Is het college bereid om:
  a. het proces van de RES ‘on hold’ te zetten;
  b. en al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat regio’s zoals RFV, de gemeenten, provincies en het Rijk hetzelfde doen?


Namens de fractie van Lokaal Belang, vriendelijke groeten,

Mijntje  Pluimers-Foeken (fractievoorzitter, raadslid)
Gonda  Lenters (raadslid en woordvoerder duurzaamheid en milieu)

31 maart 2020

 

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang presenteert de alternatieve energiemix 2.0

11-03-2020


Het kan anders, het moet ook anders wat Lokaal Belang betreft: Lokaal Belang heeft haar eerdere alternatieve energiemix uit 2018 geüpdatet en presenteert deze met trots. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Én, daarbij vinden wij het beschermen en behouden van onze mooie landschappelijke omgeving zéér belangrijk. Dat betekent een energiemix zónder windturbines; deze zijn niet nodig, hebben aantoonbaar geen draagvlak onder inwoners en dragen niet werkelijk wat positiefs bij aan onze samenleving. Integendeel. 

Sinds de verkiezingen is Lokaal Belang intensief met het onderwerp bezig. De tijd staat niet stil. Lokaal Belang is een toekomstgerichte en constructieve partij en het verkiezingsprogramma is een richting. Dat betekent dat als er zich nieuwe onderbouwde inzichten voordoen, Lokaal Belang daarvoor de ogen niet sluit, maar daarnaar handelt. In samenwerking met anderen wil Lokaal Belang graag verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners. Lokaal Belang spreekt dan ook de hoop en verwachting uit dat iedere betrokkene zich blijft verdiepen in de materie en zich nieuwe inzichten eigen maakt zodat deze van nut kunnen zijn voor de gemeente Barneveld. Lokaal Belang doelt daarbij niet alleen op kennis over windturbines, maar bijvoorbeeld ook op groen gas en waterstof. 

De nieuwe energiemix is een mix van eerder gekozen alternatieven, aangevuld met nieuwe beleidsvoornemens en mogelijkheden en heeft de potentie maar liefst 47% duurzame energie op te wekken. Lokaal Belang wil veel meer inzetten op zonnepanelen, zonneparken. Deze leveren per hectare namelijk veel meer energie op dan windturbines. Wij zien graag dat de gemeente Barneveld haar blikveld verbreedt en niet met kokervisie de nadruk legt (in tijd en in geld) op windturbines. De gemeente Barneveld heeft en behoort als eerste prioriteit te hebben: het opkomen voor het belang van de samenleving en haar inwoners. Dat betekent dus niet de oren laten hangen naar het Rijk, de provincie en andere samenwerkingsverbanden, maar staan voor de belangen van de gemeente en daar op een echt open, transparante en democratische wijze invulling aan geven.  

Wij vinden het belangrijk te laten zien hoe het in onze ogen anders kan. Wij zijn voor duurzaamheid en voor verstandige, realistische en maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Deze maatregelen moeten wel echt helpen, inwoners en het landschap zo veel mogelijk beschermen en respecteren en moeten op een transparante, democratische wijze tot stand gekomen zijn. Lokaal Belang is tot slot van mening dat deze energiemix een goed en gedegen uitgangspunt vormt richting de RES, de Regionale Energie Strategie, waarbij de gemeente Barneveld moet laten zien op welke manier er gewerkt wordt aan duurzame energieopwekking.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar een door Lokaal Belang speciaal in het leven geroepen ‘energie-pagina’ op de website voor o.a. de energiemix, de toelichting, onderbouwing en de visie op toekomstige ontwikkelingen. 
Energie:        www.lokaal-belang.com/energie  
Energiemix:  www.lokaal-belang.com/lb-alternatieve-energiemix 

Lees verder

Lokaal Belang over Kuntzelaan Barneveld

07-03-2020


Bijdrage Marleen Blankenburgh Kuntzelaan
5 maart 2020 (zie ook nawoord onderaan)


Teleurstelling 
Allereerst wil ik zeggen dat we teleurgesteld waren, niet over de inhoud van de evaluatie zelf, maar over het vervolg dat het college wil geven. Wij begrijpen de volgorde niet en verbazen ons over de halsstarrigheid van het college op dit dossier.
> Waarom wordt er niet gekozen voor verkeerslichten?
>> Reactie: College en andere partijen willen nu eerst opnieuw een half jaar afwachten. 

Aanbeveling uit analyse
Ik wil de wethouder en de commissie graag herinneren aan een aanbeveling uit de vorige analyse uit 2019 pag 24:
“Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren." (vgl. effect na openstelling Harselaartunnel)
Er is uit recente tellingen geen afname van verkeer gebleken: we hebben het over 7000 automobilisten t.o.v. 6800-7200 in de eerdere analyse. Ook uit de voorliggende evaluatie , dat hoorde we net ook, blijkt dat de Kuntzelaan een ‘duidelijke doorstroomfunctie’ heeft en is ingericht als ‘gebiedsontsluitingsweg’

Test verkeerslichten
Lokaal Belang vindt dan ook, tenminste, een test met verkeerslichten meer dan op z’n plaats, i.p.v. dat de hele weg nu weer op de schop zou moeten om koste wat kost de fietsers in de voorrang te houden (kosten tot nu toe ruim 1,1, miljoen euro)!
Er wordt gehinkt op 2 gedachten door het langzaam verkeer in de voorrang te willen.
> Moet de conclusie niet zijn dat de kaders (GVVP 2017) hier niet haalbaar zijn? Durft het college die te heroverwegen?
>> College vindt het te vroeg om hier uitspraken over te doen.

Verlichting
Wat gaat het college doen met de opmerkingen over de verlichting met hoge lantaarnpalen?
Inrichting met lage lichtmasten zou kunnen helpen bij verlagen van de snelheid. Ik zie geen voorstel om de verlichting op korte termijn aan te passen, waarom niet? Daarnaast willen wij ook graag betere, fellere verlichting boven de oversteekplaatsen en de fietspaden zelf (de aanrijroutes naar de oversteken).
> Graag een toezegging om dit z.s.m. te gaan regelen.

Oversteek Wilhelminastraat (bij AH)
De oversteek bij de Wilhelminastraat wordt ook aangemerkt als complexe oversteek. Ook hier klachten over meerdere aanrijroutes, fietsers die geen hand uitsteken of fietsers die met grote snelheid uit de Wilhelminastraat aan komen rijden.
N.a.v. de opmerking ‘Het autoverkeer op de rijbaan heeft voorrang op zijwegen’: ik merk dat veel mensen niet weten wie er voorrang heeft, Wilhelminastraat of Kuntzelaan. Zeker fietsers onderling.
> Vraag aan het college om hier eens goed naar te kijken. Waarom staan er geen haaientanden zoals bij de Nairacstraat en parkeerterrein Kampstraat? Wellicht kan dat duidelijkheid geven en de snelheid vd fietsers uit de Wilhelminastraat eruit halen.
> Zoekt het college voor deze oversteek naar passende oplossingen? Daar lees ik niets over.
>> Instemming van college om hier naar te kijken.

Nawoord
De Kuntzelaan is sinds de ingrijpende aanpassing structureel onderwerp van disussie. Met name in de samenleving. De overweldigende en aanhoudende reacties waar een meerderheid aanpassingen wil die echt werken, wordt door Lokaal Belang zeer onderschreven.

Sinds 2018 zijn wij zeer actief, bijvoorbeeld door het stellen van schriftelijke vragen 1 en schriftelijke vragen 2, moties en het agenderen van dit onderwerp, met als doel aanpassingen van de Kuntzelaan. Helaas is de motie voor een test met verkeerslichten in november 2019 door een meerderheid afgestemd

Ooit is deze inrichting bedacht. Goed bedoeld, maar de realiteit is dat het niet veiliger is geworden. Het getuigt van lef en moed om op eerdere beslissingen terug te komen. Deze moed onbreekt vooralsnog, wij zien een halstarrigheid die niet in het belang is van onze inwoners en hun veiligheid. Al 2 jaar moeten wij wachten op evaluaties die meerdere malen vertraagd werden. Nu was de evaluatie er dan eindelijk. Vervolgens willen het college en andere partijen nog weer eens een half jaar afwachten. Het kan zo niet langer. Lokaal Belang is als enige partij glashelder: Pak het aan, verkeerslichten.

De inrichting van de Kuntzelaan moet draagvlak hebben, niet alleen van genoemde stakeholders, zeker ook van deskundigen, VVN, politie en de gemeenteraad. Lokaal Belang zal zich blijven inzetten voor een veiliger Kuntzelaan.

 

Artikelen Barneveldse krant:
06-03-2020  Oversteek Kuntzelaan Barneveld blijft voorlopig zoals hij is
07-02-2020  Nieuw plan voor aanpak beruchte fietsoversteek Kuntzelaan​
14-11-2019  Barneveldse raad zet aanpak 'Kuntzelaan' in de wacht
01-11-2019  'Zet hier gewoon verkeerslichten neer, simpel'
30-04-2019  Voorlopig geen verkeerslichten op Kuntzelaan
08-04-2019  'Zet noodstoplichten bij gevaarlijke oversteek'

Lees verder

Tussenstand handtekeningen petitie bomenplan

05-03-2020


Lokaal Belang is voor de zomer met een petitie gestart om aandacht te vragen voor onnodige en massale bomenkap in de gemeente Barneveld. Vele inwoners uit verschillende dorpen hebben onze petitie inmiddels ondertekend. Wij zijn heel blij met deze steun!

Peildatum 4 maart 2020: 1431 ondertekeningen

U kunt de petitie nog steeds ondertekenen! Op 18 maart, National Boomfeestdag, wordt het bomenplan in de gemeenteraad behandeld en willen wij alle handtekeningen overhandigen.

 

100 inhoudelijke reacties bij Bomen Petitie LB

 1. Kappen nu!
 2. Er blijft geen boom meer over in ons o zo mooie dorp. STOP DE BOMENKAP!!
 3. Blijf nu eens van de bomen af.
 4. Het is gewoon belachelijk al dat weg halen van al die bomen! Wij wonen in de wijk de Wikselaar moet je kijken wat Die gekken daar allemaal weg gekapt Hebben!
 5. Een mooi landschappelijk/natuurlijk groen buitengebied gaf ons  de doorslag om naar Barneveld te verhuizen. Helaas zie je steeds meer natuurlijke houtwallen en bomen verdwijnen door functie veranderingen of kap in het buitengebied. Zonder her plant! Eigenlijk moet dat verplicht worden.
 6. Bomen zijn ons Leven, NU en in de Toekomst! Geen biomassa centrales!!!
 7. We hebben elke boom heel hard nodig!
 8. Bomen zijn simpelweg het belangrijkst als je een gezond leefklimaat wilt voor mens en dier. Investeren in bomen is daarom cruciaal.
 9. Petitie getekend. Laat die mooie bomen staan.
 10. Ook bij bestaande wijken uitzoeken of er meer groen( bomen) kunnen komen.
 11. De gemeente Barneveld is veel te ver gegaan de afgelopen jaren met behoud van GROEN! Ook het onderhoud en beheer van het openbaar GROEN is bedroevend slecht.
 12. Kap met KAPPEN van de bomen.
 13. Laten we redden wat er te redden valt. Iedereen ziet dat het niet goed gaat met de aarde. Als we nu niet ingrijpen dan hebben onze kinderen en kleinkinderen een heel groot probleem. Red de aarde.
 14. Er wordt veelste veel gebouwd in Barneveld, Barneveld is allang geen dorp meer maar een stad. BAH
 15. Gemeente Barneveld zou een werkgroep met een goed gefundeerde visie op Groen en Bomen moeten hebben. Dit heeft gemeente Putten ook. Nu is het meer een beleid dat afhankelijk is van bepaalde gemeenteambtenaren. Te vaak en teveel bomen en groen wordt verwijderd. Graag aandacht voor meer natuurlijke bermen met bloemen. Er is te weinig respect voor de natuur!
 16. Ik vind dat er veel kritischer naar de bomenkap in de gemeente Barneveld gekeken moet worden en dat er meer geïnvesteerd moet worden in nieuwe aanplant. Zeker met het steeds warmer worden van Nederland worden schaduwplekken onder bomen onontbeerlijk. Eén van de dieptepunten in de gemeente tot nu toe, is de kap van de bomen aan de burg. Kuntzelaan ten hoogte vh station. Welk voordeel heeft daar de bomenkap opgeleverd? Ja, een kale straat die uitnodigt om hard te rijden terwijl het tegenovergestelde de bedoeling is. Binnenkort zullen waarschijnlijk bomen sneuvelen aan de Wesselseweg. Die weg is te gevaarlijk, nee!! men rijdt te hard! En zo trekt de natuur altijd aan het kortste eind.
 17. Prima initiatief! Het kappen van bomen moet stoppen. Laat gemeente Barneveld het Scandinavische model hanteren: voor elke gekapte boom 2 nieuwe bomen planten. Millieu!
 18. Hou onze omgeving groen!
 19. Ik teken deze petitie voor het behoud van de bossen rond Voorthuizen en Barneveld en tegen onnodige boomkap.
 20. In combinatie mer een juist natuurgericht beleid ter voorkoming van de processierups.
 21. Het planten van bomen levert ook een CO2 voordeel op, dus juist moet men hiermee aan de slag! Kappen van een boom is soms noodzakelijk maar plant er dan elders 3 of 4 bomen voor terug!
 22. Hoe meer bomen er zijn, hoe beter!
 23. Bomen inplannen in nieuwbouw kijk eens naar de boom voor het nieuwe restaurant, is toch prachtig die moest ook eerst het veld ruimen. Nu is er weer kappen gepland aan Lunterseweg, stoppen die onzin.
 24. Kappen nou met het omhalen van bomen.
 25. Mijn idee is om alle grote grasvelden te blijven maaien, maar rondom een strook wilde bloemen en waar in het verleden struiken stonden weer struiken te poten. Bij aanplant van bomen en struiken ook kijken naar bloei en mogelijke vruchten. Is voor de burger wel leuk.
 26. Stop met kappen
 27. Eindelijk een Partij voor de Bomen! Kappen met kappen!!!
 28. Heel goed! Laat bomen staan!
 29. Goede actie!! wordt tijd in Barneveld
 30. Ik sta helemaal achter de standpunten w.b meer groen!
 31. Succes met dit goede initiatief.
 32. We moeten zuinig zijn op onze bomen. In plaats van kappen meer bomen planten. We diversiteit in bomen.
 33. Minder kap en meer bomen, goed voor het klimaat!
 34. Als lid van het wijkplatform xxxx  maken we ons hard om bewoners duidelijk te maken dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om hun eigen leef omgeving. Groen en schoon is een belangrijk thema die wij als groep voor de wijk willen promoten. Jaarlijks doen we ook mee aan de nationale boomplantdag in maart en ondernemen schoonmaak acties. Betrekken ook de scholen hierbij en o.a. het IVN. Bomen zijn ons kapitaal zeker in de toekomst en spelen een belangrijke rol in ons milieu. Onze suggestie zou zijn om een bomen beleid te hebben op gemeentelijk niveau in samenhang met schoon. Hierbij stellen we voor dat voor aantoonbare en dus noodzakelijke kap, er drie nieuwe bomen worden geplant.Er moet ook meer voorlichting worden gedaan aan burgers en via IVN aan scholen.
 35. Pro Boom. Zuurstof. Aanzicht
 36. Groen groeit
 37. Goed bezig!
 38. Ik steun uw plan van harte, het loopt de spuigaten uit in onze gemeente als het gaat om bomen kap. Ook vind ik dat onze gemeente veel teveel inzet op maar groter worden, waar is het einde? U moet maar eens kijken hoeveel weilanden, oude boerderijen, maar vooral het mooie landschap wat in rap tempo aan het verdwijnen is ( of al weg is) !!! Moeten wij zo nodig een 2e Amersfoort worden ......
 39. Als er bomen gekapt dienen te worden, vind ik dat er ergens in de gemeente per gekapte boom er 2 terug geplant dienen te worden.
 40. Ik erger me al tijden, tijd voor verandering! Het is nooit te laat!
 41. Boombehoud van oude monumentale bomen moet voorrang krijgen boven het terugplanten van sprietjes die vervolgens ook niet goed door de zomer heen geholpen worden.
 42. Laat Barneveld groen blijven en kap niet te snel voor woningbouw of iets dergelijks. Een goed plan zou zijn dat voor elke grote boom die gekapt wordt er drie nieuwe bomen geplant gaan worden. Graag ook zoveel mogelijk groen in de centra van de verschillende dorpen.
 43. Voorthuizen staat graag bekend als ‘de Poort van de Veluwe’. We moeten oppassen dat we door verder te verstedelijken niet ‘de Poort van de Randstad’ worden. Bij de aanleg van nieuwe wijken dient bewust plek voor groene longen te worden gereserveerd. Bij de aanleg van wegen dienen die te worden ingebed in het landschap door bewust bomen en struiken er langs te plaatsen. We zijn in onze gemeente niet zuinig genoeg op het bestaande groen – er wordt veel te veel gekapt zonder vervanging. Economische belangen m.b.t. groenbeheer en de winst van projectontwikkelaars gaan vaak voor de eigenheid van onze streek.
 44. Prachtig initiatief
 45. Pastoriebos moet volledig behouden blijven! Woningbouw kan elders. Niet alleen de bomen. Maar alles wat er leeft en groeit is waardevol.  (Pastoriebos meerdere keren genoemd).
 46. Diversiteit in flora en fauna moet een beleidspunt zijn voor de gemeente. Laten we ons positief onderscheiden als gemeente.
 47. Blijf oppositie voeren tegen de megalomane bouwwoede van de gemeente Barneveld. Voorstel: voor elke nieuwe barnevelder een boom planten.
 48. Bij dezen sluit ik mij volledig aan bij de geuitte zorgen met betrekking tot het bomen- en groenbeheer binnen de gemeente Barneveld. Om kort te zijn, er wordt gewoonweg te veel gekapt en nagenoeg niets voor terug geplant. Het kan en mag toch niet zo zijn dat alles ten koste van de uitbreiding van het woningaanbod, moet gaan. Wat mij betreft kunnen we dit niet door de (groene) vingers laten gaan!!
 49. Wat denken jullie van de bomenkap wegens de rondweg door de provincie. In eerste instantie is kapvergunning aangevraagd voor (circa) 114 bomen. Daarna heeft men een wijziging gepubliceerd met een aanvraag voor 67 bomen. Minder dus. Maar nee. Er zijn in totaal 700 bomen gekapt. Die bomen vielen onder de nieuwe Wet Natuurbescherming. Daar onder vallen een bos en laanbomen bij meer dan 25 stuks. En die hoef je niet te publiceren voor een kapvergunning, maar moet je melden bij de provincie. De provincie kapt en meld dus bij zichzelf en niemand komt erachter. Overigens ook dit: Die aanvraag voor een kapvergunning is gepubliceerd onder de kop: Overhorsterweg noordelijke rondweg in Voorthuizen. Zaaknummer: 2017W2063. Maar bij het gemeentehuis waren daar alle bomen van de noordelijke en de westelijke rondweg onder gehangen. Dus geachte burger: U mag dus rustig een aanvraag indienen voor een boom in Garderen met daaronder de situatietekening hangen van een boom in Voorthuizen. Dit is te gek voor woorden, maar deze arrogante provinciale overheid komt overal mee weg.
 50. Goedendag, Mooi initiatief, zeer van belang om bomen te behouden om voor alle levende organismen voldoende zuurstof te hebben, zonder bomen geen fotosynthese. Minder bomen zorgt voor verdere opwarming van de aarde.
 51. Leren we nu nooit mensen hoe belangrijk de bomen zijn voor onze natuur en planeet. Ook voor de insecten is het van groot belang dat de bomen blijven staan, straks zijn er geen bijen meer en dan....wij met z'n allen moeten nu zorgen dat het STOPT, anders gaat deze prachtige planeet naar de kloten. Misschien kunnen jullie dan ook straks in de spiegel kijken en zeggen ik heb er echt alles aan gedaan om de kap van bomen tegen te houden.
 52. Dat er ook echt eens iets door de gemeente wordt gedaan met alle protesten., eigenlijk kan dit niet langer!
 53. Laat een boom een boom, een bos een bos.
 54. Het is erg zorgwekkend dat er zoveel bomen worden gekapt. We hebben juist bomen nodig in de wereld. Het gaat niet goed met de aarde omdat er zoveel gekapt word. Ipv kappen juist meer aanplanten graag.
 55. Goede actie!
 56. Stop met bomen slopen, ik ben het meer dan zat dat wij als burgers niet gehoord worden, voel me teleurgesteld in deze moord partijen op de al zo weinige bossen van Nederland.
 57. Kappen met kappen.
 58. Ik ben dat slechte beleid van de gemeente Barneveld helemaal zat op dit punt: dus super dat jullie dit zo aanpakken!!!!
 59. De bomen in en om de wijk De Maat en de bomen op het perceel Buurtweg moeten behouden worden
 60. Wees zuinig op de natuur en onze bomen
 61. Wij kijken nu uit op een platgeschoven bosperceel aan de Lange Zuiderweg!
 62. Waarom? Ik weet niet hoeveel bomen ze tegenover ons en in nabij gelegen bospercelen hebben platgemaaid met gigantische machines. Het ziet er niet uit en het was een prachtig stukje bos!! Staan er nu een paar groepjes met zielige slietjes van de één of andere boom, die dan over 20 jaar pas weer ergens op gaan lijken. Ze sporen toch niet meer?
 63. Ga er voor om zoveel mogelijk bomen in onze gemeente te behouden. Wij en onze (klein) kinderen hebben ze nodig om te (over) leven! Ik ben trots op jullie!
 64. Heel positief om dit serieus op de agenda te zetten!
 65. Het zou fijn zijn om meer aan de natuur te denken en dit gezamenlijk met de inwoners. Uiteindelijk hebben we de bomen nodig. Ik vind het verdrietig om te zien hoe zo alles gekapt wordt, of beloofd niet te doen en dat het dan wel weer gebeurt...het vertrouwen verdwijnt dan.
 66. Bomen moeten blijven!
 67. Lekker laten staan die bomen!
 68. Geen bomen kappen het zijn onze longen
 69. Graag ook notenbomen en fruitbomen, appel en peer aanplanten. Dit gebeurt ook in de Betuwe. En boom en vrucht voor iedereen.
 70. Zonder bomen kunnen wij niet leven.
 71. Triest om te zien dat mooie oude bomen respectloos gekapt worden en daardoor het mooie landschap waar menig geen van geniet en waar menigeen tot rust komt verdwijnt.
 72. Niet zinloos kappen zoals de bedoeling is in het pastoriebos. Maar het mag ook niet zo zijn dat bomen weer in de weg staan om rendement te behalen met zonnepanelen. Dus soms is kap wel noodzakelijk. Maar weloverwogen kap of zinloze kap, dat is nuttig om over na te denken
 73. “Voor een groener Voorthuizen!”
 74. Vooral in groen investeren behoud groen
 75. Ik ben voor echt veel meer groen in Voorthuizen
 76. Perfect en eigentijds beleid. Ook meer aandacht voor oudere wijken en wat groen kan doen voor de gezondheid en sociale cohesie. Ruimte voor moestuinen, speelruimte voor jong en oud in groene en speciale plekken in de wijk. Afsluitend ook aandacht voor onze kleine beestjes en vogels.
 77. Het lijkt er steeds minder op dat wij op de Veluwe wonen. Gemeente, plant alstublieft (veel) meer bomen in ons dorp en in de andere dorpen. Het is niet alleen nodig voor een gezonde leefomgeving, maar we knappen er ook van op als we bomen zien, in plaats van de kale stukken van nu. Elke keer als we zien dat er bomen gekapt worden, doet dat een beetje pijn. Trouwens, ook de vogels zouden u dankbaar zijn voor meer bomen!
 78. Eens! Barneveld moet groener!
 79. We moeten snel handelen! Alles verdwijnt als sneeuw voor de zon..
 80. De raad is erg kort van gedachte en versnellen het vernietigen van ons dorp!
 81. Er wordt helaas veel op particuliere grond aan grote bomen illegaal gekapt hier, hele buurt bossen worden uitgedund..door nietsontziende bewoners!!
 82. Nederland ontbost sneller dan tropisch regenwoud! Staatsbosbeheer ontbost enorm allemaal voor miljoenen omzet. En dan nu miljoenen boompjes (takjes)gaan aanplanten?!  Beter onderwerp voor Lubach  op zondag is er niet.
 83. Wij vinden het verschrikkelijk dat er zoveel bomen worden gekapt, wij hopen dat jullie er wat aan kunnen doen.
 84. We moeten zuinig zijn op onze bomen.
 85. Kappen is zo gebeurd maar groeien gaat een stuk langzamer.
 86. Zou het mogelijk zijn wat het bomenkapbeleid betreft ook invloed op Staatsbosbeheer uit te oefenen? Naar (gelukkig niet alleen) mijn idee wordt daar nog hout gekapt gebaseerd op een, gezien de huidige vraagstukken en ontwikkelingen, achterhaald beleid. De organisatie blijkt nogal gesloten voor commentaar, in elk geval voor de 'gewone' burger.
 87. Ook de groenstrook langs de Barneveldse beek is weer vrijwel geheel kaal getrokken onder het mom van diversiteit en dat bomen die het waard zijn goed kunnen groeien, welke bomen resten dan nog?  Waar is de onderbegroeiing voor de watervogels die gaan broeden gebleven. Hebben we al een datum geprikt wanneer de laatste fatsoenlijk boom wordt gekapt in dit dorp. In plaats heel veel bomen te planten om co2 en fijnstof op te vangen kappen we door. Herplant plicht wordt ingevuld met een soort Madurodam boompjes die amper groeien. heel bijzonder.
 88. Er worden teveel bomen gekapt voor geldelijk gewin, laat ze staan en plant er meer bij! Goed voor het milieu!
 89. 1. Ook mij gaat het allang aan het hart de makkelijke kap van mijns inziens gezonde bomen. 2. Tegenstrijdig is het ook zeker gezien de inspanningen van de gemeente co2 doelen te halen 3. Schaffelaarbos is al een park geworden helaas! Wat is daar een hoop verknoeid!!! Snap best dat Geldersch Landschap geld nodig heeft maar massaal uitdunnen, vreselijk! a/ vraag me af welk deel van het Schaffelaarbos het komende seizoen moet ontgelden. b/ het Paradijs wordt ook al gemold, jammer!
 90. Keep up the spirit.
 91. Geweldig laten alle groepen 8 van alle scholen 1 boom poten.
 92. Bomen zijn onze zuurstof, ons behoud, van levensbelang dus. Fijn dat jullie je daarvoor inzetten! Ik heb een bosrijke tuin met een paar bomen, natuurlijke parasol in de zomer, en heerlijke plekken voor vogeltjes. Ik vind ook dat bomen behouden moeten worden en niet mogen wijken voor bouw!! Kijk naar Architect Hundertwasser hoe die om bomen heen bouwde. Wat mij betreft blijven alle bomen behouden en gekoesterd, tenzij ze ziek zijn.
 93. Ik steun dit initiatief
 94. Ook wij vinden dat er weer meer bomen in de leefomgeving moeten komen waar mogelijk. Wij snappen dat het vaak moeilijk is met kabels, leidingen riool e.d. en dat boomwortels veel kunnen vernielen. Maar geef ze een plek waar ze rustig kunnen groeien, en niet bij elke ingreep meteen met wortel en tak verwijdert dienen te worden. Er is nog plek genoeg, maar je moet het wel willen zien.
 95. Barneveld moet veel en veel meer doen aan natuurbehoud en veel en veel minder in de zak van grote projectontwikkelaars gaan zitten.
 96. Houd van bomen, zoveel sfeer, mis bijvoorbeeld bij m'n moeder aan de xxx (wijk Veller) in Barneveld ook mooie bomen langs de wadi. Is nu heel kaal daar. Ben blij met al het groen dat er al is!
 97. Helemaal mee eens.
 98. De bomenkap is al jaren aan de gang. Zelden worden bomen gespaard. Schande.
 99. Ik woon nu 3 jaar in Barneveld en zie het groen verdwijnen en de stenen verschijnen. Alles moet wijken voor de woningbouw terwijl de infrastructuur hier niet op berekend is. Het stationsgebied is ook een aanfluiting. Wat een armoedige omgeving.
 100. Van harte gesteund. Succes.

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld

27-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld. 
NB: Kaart in het groot onderaan de vragen.
 

Inleiding
Lokaal Belang vindt dat windturbines industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windturbines niet thuis in de nabijheid van woningen, mooie landschappelijke- en recreatiegebieden zoals Zeumeren en de omgeving van Terbroek of versnipperd over het mooie en evenzeer toeristische buitengebied van onze gehele gemeente. Gelet op de bevolkingsdichtheid van onze gemeente en de relatief lage windintensiteit is Lokaal Belang van mening dat onze gemeente niet geschikt is voor het plaatsen van grote windturbines. Lokaal Belang zal zich daarom inzetten om het plaatsen van windturbines in onze gehele gemeente te voorkomen, ook op de Harselaar, en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld voorgesteld in onze alternatieve energiemix uit 2018

Anders dan in vele andere landen, zoals Duitsland, bestaan in Nederland geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen: 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. (1)
Lokaal Belang vindt dat deze en andere klachten van omwonenden bij al gerealiseerde windturbines veel serieuzer moeten worden genomen. Alvorens vragen te stellen over het geluid van windturbines, hebben wij echter eerst nog enkele vragen over het proces.

Proces
In de Barneveldse Krant van 21 februari jl. staat dat tijdens de door Tegenwind Terbroek georganiseerde informatieavond op 20 februari de aanwezige wethouder stelde dat het college de locaties 1 t/m 4 in westelijk Barneveld buiten de locatiestudie voor grootschalige windenergie houdt. Gelet ook op het besluit in de RES Foodvalley om grootschalige windenergie vooral rondom infrastructuur te willen organiseren, heeft het college, kennelijk, besloten om de locaties voor grootschalige windenergie terug te brengen van 5 naar 1. De inhoud van het krantenartikel komt ook overeen met wat wij als aanwezigen tijdens de informatieavond hebben gehoord.

 1. Betekenen de bovenstaande uitspraken dat de inwoners van de gehele gemeente Barneveld er nu zeker vanuit mogen gaan dat er inderdaad definitief geen grote windturbines komen op andere locaties dan Harselaar? Graag een toelichting.
 2. Betekenen deze uitspraken dat het college een voorschot heeft genomen op de inhoud van de concept structuurvisie die naar verwachting in september en oktober 2020 aan de raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd? In de raadsvergadering van 5 februari jl. stelde het college nog dit niet te willen doen. Graag een toelichting.
 3. Hoe verhoudt deze plotselinge wijziging in het proces zich tot de wens van de meerderheid van de raad om in de commissie van begin maart in gesprek te gaan over de aanpak van de winddialoog voor de gehele gemeente Barneveld? 

Reacties omwonenden
In uw memo d.d. 18 februari jl. getiteld ‘winddialoog’ beklaagt het college zich over de reacties van omwonenden op de door het college in de MER genoemde geschikte locaties. Het college klaagt over ‘polarisatie’ en dat bewoners en ondernemers hun energie richten op het tegenhouden van windturbines.  

 1. Is het niet het recht van iedere Nederlander om zich te verenigen en zich uit te spreken en te debatteren over beleid en zaken als een MER waarin windmolenlocaties worden aangewezen die volgens het college geschikt zijn?
 2. Zo ja, waarom beklaagt uw college zich dan over de gevoelens van inwoners en hun inzet om de plaatsing van deze ziekmakende en landschapsverpestende windturbines te voorkomen?
 3. En zijn de verschillende reacties ook niet des te begrijpelijker gelet op uw procesmemo d.d. 16 januari jl. waarin staat dat de winddialoog moet gaan over het HOE van het realiseren van windenergie en dus niet over de locatiekeuze zelf? Oftewel, u roept deze begrijpelijke reacties en gevoelens toch zelf op?
 4. Als u een vrije gedachtewisseling wilt in de winddialoog, had u dan niet beter het door Lokaal Belang op 5 februari jl. voorgestelde amendement kunnen omarmen? Zo nee, waarom niet?  

Buurtmolens
Wij hebben verder gehoord dat met de inwoners/omwonenden van de locaties 1 t/m 4 wel intensieve gesprekken zullen worden gevoerd over het kleinschalig opwekken van duurzame energie, waaronder buurtmolens.

 1. Volgens de MER is een buurtmolen een windmolen met een maximale as-hoogte van 70 meter en een tiphoogte van 100 meter, hetgeen dus eigenlijk een grote windmolen is. Is het niet beter om het woord ‘buurtmolen’ niet meer te gebruiken voor deze toch wel forse windturbines, teneinde verwarring te voorkomen en te voorkomen dat omwonenden onbedoeld op het verkeerde been worden gezet? Immers volgens www.buurtmolen.nl is een buurtmolen een molen met een as-hoogte van 35 meter.

400 meter afstand
Met verbijstering en zorg lezen wij op blz. 20 en 21 uit de MER (en bijlage 3) dat het college nu een algemene afstand van 400 meter tot woningen wil gaan hanteren i.p.v. 4x de as-hoogte (respectievelijk 480 of 600 meter dus), die in Nederland altijd als een soort vuistregel (2,3) wordt aangehouden ten einde de geluidsnormen niet te overschrijden. Op blz. 21 geeft u hiervoor als motivatie dat er anders te weinig locaties overblijven en het zou voor wat betreft het geluid niet altijd nodig zijn.  

 1. In het kader van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), vastgesteld in de raad van 30 januari 2019, is afgesproken dat bij het zoeken naar geschikte locaties minimaal een afstand van 4x de as-hoogte tot woningen zou worden aangehouden. Dat zou ook gelden voor de 35.000 inwoners van het buitengebied zodat zij niet als tweederangs burgers zouden worden behandeld. Wij verwijzen hiervoor naar onze vragen d.d. 21-01-2019 (met name vraag 1) en uw antwoorden d.d. 25-01-2019, alsmede de bevestiging van e.e.a. door de verantwoordelijke wethouder in de raad van 30 januari 2019. Kort samengevat kwam uw antwoord erop neer dat een kortere afstand dan 4x de as-hoogte alleen aan de orde zou zijn bij ‘molenaarswoningen’ als bedoeld op blz. 2 van bijlage 4 bij de NRD. Moeten wij uit deze MER nu afleiden dat u deze toezegging niet nakomt? Graag een toelichting.
 2. In tabel 1.1. blz. 22 van de milieutechnische en ruimtelijke analyse lezen wij dat u als uitgangspunt voor de afstand tot woningen in het buitengebied d.w.z. ‘verspreid liggende woningen’ de afstanden 140-240-300 meter hanteert i.p.v. 280-480-600 bij meer dichte bebouwing. Bedoelt u met ‘verspreid liggende woningen’ de molenaarswoningen zoals gedefinieerd op blz. 2 van bijlage 4 bij de NRD en zoals bedoeld in uw antwoord d.d. 25-01-2019?
 3. En zo ja, bent u dan bereid om dit vast te leggen in een addendum bij de MER of concept structuurvisie? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met ons eens dat de MER, gelet op vraag 1, niet voldoet aan de door de raad vastgestelde NRD waarmee opdracht is gegeven voor de MER? Graag een toelichting.
 5. Wij begrijpen uit de MER dat het college zich op het standpunt stelt dat buiten de cirkel van 400 meter wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnormen. Waarop baseert u die stelling? Wij zien hiervoor namelijk geen onderbouwing in deze MER. Graag een toelichting. 


Nieuwbouw en bestaande bouw in o.a. Barneveld en Voorthuizen
Op blz. 4 van bijlage 3 lezen wij verder: “Omdat voor de ruimtelijke ontwikkelingen voor woningbouw (zie 3.3 in de hoofdtekst) nog niet bekend is waar precies geluidgevoelige objecten (woningen) worden gerealiseerd, is in deze verkenning nog geen contour van 4 x ashoogte om deze ontwikkelingen voor woningbouw gelegd. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
• Woningbouwontwikkeling aan de zuidzijde van de gemeente Barneveld;
• Woningbouwontwikkeling Barneveld-noord;
• Woningbouwontwikkeling Voorthuizen (deels als vastgesteld bestemmingsplan Holzenbosch).”

 1. Gezien de ontwikkelingen per 20 februari jl. (zie vraag 1) en de invloed van o.a. geluid- en slagschaduw komt het er ons inziens op neer dat toekomstige én ook huidige bewoners (rondom locatie 5) van onder andere Barneveld-Noord (bv. Bloemendal, Vliegersveld-De Vaarst), Voorthuizen-Zuid en de verspreid liggende woningen in deze omgeving, geconfronteerd kunnen gaan worden met zeer hoge windturbines en de invloed daarvan op hun woonomgeving en welzijn, zonder dat er een ‘verkenning’ heeft plaatsgevonden. Overigens zien wij ook de wijk Norschoten en het buitengebied van Kootwijkerbroek onder de invloedsfeer van de geplande windturbines.
  Bent u het met ons eens dat dit een onvolledig beeld aan (toekomstige) inwoners geeft? De contouren van de toekomstige woonwijken zijn tenslotte al bekend.
  Zo nee, waarom niet? Zie de foto ter illustratie.

Geluid
Op blz. 41 van de MER en blz. 2 van bijlage 4 wordt ter onderbouwing van de 400 meter cirkel verwezen naar een TNO onderzoek (4), maar in dat onderzoek is geen geluid gemeten. Wij lezen dat men is uitgegaan van de door de fabrikanten van windturbines opgegeven geluidsspecificaties. Maar deze fabrikanten zijn economisch belanghebbend bij het plaatsen van windturbines en dus lijkt ons dit geen goed uitgangspunt.  

 1. Bent u het daarmee eens? Graag een toelichting.
 2. Zijn er onderzoeken waarbij daadwerkelijk door een onafhankelijke deskundige de geluidsbelasting is gemeten op gevels en in huizen rond windturbines en waaruit blijkt dat met een afstand van 400 meter voldaan kan worden aan de normen 41dB Lnight en 47dB Lden? Zo ja, dan verzoeken wij u deze in PDF bij uw antwoorden te voegen en te voorzien van uw commentaar.
 3. Een toename van 3 dB betekent een verdubbeling van het geluid. Een afname van 3 dB betekent een halvering van het geluid. Ofwel 41dB Lnight (jaar gemiddelde geluidsnorm voor de nacht) is een kwart (½ x ½ = ¼ ) van de geluidsterkte (47 dB). Een groot verschil dus! Desondanks stelt u in de MER op blz. 41 dat als aan de norm Lden=47 dB wordt voldaan, ook vrijwel altijd wordt voldaan aan de norm Lnight = 41 dB. Bent u het met ons eens dat een goede nachtrust erg belangrijk is?
 4. Is het niet zo dat juist daarom de overheid voor de nacht een strengere geluidsnorm heeft vastgelegd, namelijk 41dB L night? (5)
 5. Kunt u uitleggen waarom - ook in het licht van het bovenstaande - de locaties in de MER niet apart zijn getoetst aan de Lnight = 41 dB contour?
 6. Waarom tekent u op de kaartjes op de blz.’s 56 t/m 62 wel een Lden 42dB contour en niet de Lnight 41 dB contour?
 7. Bent u bereid alsnog te onderzoeken hoever windturbines gemiddeld van woningen moeten staan om aan de norm Lnight = 41 dB te voldoen? Zo nee, waarom niet? 

Geluidshinder
Zorgelijk vinden wij ook de volgende passage op blz. 41 van de MER: “Omdat de locaties indicatief zijn ... en er reeds 400 meter wordt aangehouden tussen de winturbinelocaties en geluidgevoelige objecten, is toetsing aan de norm (gelet op de context wordt hier de geluidsnorm bedoeld) weinig onderscheidend tussen locaties en relevant in dit stadium”.  
Vervolgens stelt de MER dat beter gekeken kan worden naar het aantal te verwachten gehinderden per locatie ofwel de dosis-effectrelatie. Ter onderbouwing van de dosis-effectrelatie verwijst de MER naar TNO,2008-DR1051/B Gelet op de inhoud van het TNO rapport vinden wij het bovenstaande een beetje vreemd. Daarom de volgende vragen: 

 1. Is het niet zo dat dit TNO rapport het % gehinderden relateert aan een bepaalde geluidsbelasting en niet aan een bepaalde afstand tot woningen?  
 2. Zo ja, dan zal toch evengoed moeten worden beoordeeld wat de geluidsbelasting op- en in woningen rond de locaties zal zijn?
 3. In de MER wordt alleen gesproken over het % ernstig gehinderden. In TNO,2008-D-R1051/B is ook de categorie ‘tamelijk gehinderden’ beoordeeld. Moeten wij uit de MER opmaken dat het college ‘tamelijk gehinderd’ niet relevant vindt? Graag een toelichting.
 4. Kijkende naar de tabellen van paragraaf 6.5 (blz. 47) lijkt het net alsof er per windturbine maar een handjevol mensen ‘ernstige geluidhinder’ zal ervaren uitgaande van de dosis-effectrelatie methodiek. Maar kijkende naar de kaartjes komt ons voor dat dit niet juist kan zijn. En inderdaad staat op blz. 42: “De hier gebruikte methode is vooral bedoeld om locaties te vergelijken en niet zozeer om een exact aantal ernstig gehinderden te voorspellen”. Evenwel wekken de tabellen wel die indruk. Dat vinden wij zeer zorgelijk aangezien het hier gaat om het welzijn van onze inwoners. Graag een reactie hierop. 

Verkooppraatjes stille windmolens
Bovenaan blz. 21 (ook op blz.7 v bijlage 3 milieu technische analyse) staat dat het college van mening is dat er zulke stille windturbines met een as-hoogte van 120 meter zijn, dat die op een afstand van 260 (!) meter van een woning kunnen voldoen aan de geluidsnormen. Wij nemen aan dat dit is gebaseerd op beweringen van windmolenfabrikanten en exploitanten. 

 1. Realiseert het college zich dat windmolenfabrikanten en -exploitanten een groot financieel belang hebben bij de verkoop van windturbines?
 2. Is het daarom niet verstandiger om niet te veel geloof te hechten aan dit soort verkooppraatjes?
 3. Op welke wijze gaat het college om met de antwoorden op vraag 1 en 2 hierboven in relatie tot de ontwikkeling van de structuurvisie die van grote en verstrekkende invloed zal zijn op onze gemeente?
 4. En waarom zou de Duitse regering besluiten om 1 km (en Beieren zelfs 10x de tiphoogte (6) als afstand tot woningen aan te houden, als er zulke stille windturbines zouden zijn?
 5. Zou u er niet goed aan doen tenminste de afstandsregel uit Duitsland en wellicht die van Beieren, bij de ontwikkeling van de structuurvisie ter harte te nemen om zodoende onze inwoners beter te beschermen tegen geluidsoverlast en slagschaduw?
  Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Gonda Lenters
Mijntje Pluimers 

Barneveld, 27 februari 2020


Voetnoten:
(1) In het TNO rapport 2008-D-R1051/B pg 19 staat een grafiek waaruit op te maken is dat bij Lnight 41dB al veel mensen ‘slaapverstoorden’ zijn. En in het Zweedse onderzoek van Pedersen e.a. (Wind turbine noise, annoyance and self-reported health and well-being in different environments) komt naar voren dat het ervaren van hinder vaak wordt gerelateerd aan het niet goed kunnen slapen en dat mensen met een baan meer hinder ervaren dan zij die niet hoeven te werken). In gelijke zin ook TNO,2008-D-R1051/B (voetnoot 4). Daar komt bij dat het in de nacht gemiddeld harder waait volgens de rijksoverheid (www.rvo.nl).

(2) Windvisie 20Gelderland 1e actualisering Omgevingsvisie

(3) Staat ook op pg3 van bijlage 3 bij de MER. 

(4) TNO,2008-D-R1051/B. Het rapport van TNO is gebaseerd op twee kleine Zweedse onderzoeken uit 2000 en 2005 en 1 Nederlands onderzoek met 725 respondenten uit 2007. In totaal ging het om 1830 respondenten.

(5) www.rvo.nl 17-12-18: “Bovendien is er een afzonderlijke norm opgenomen voor de nachtperiode om slaapverstoring te voorkomen: Lnight dB. Dit is het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht periode.”  

(6) https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-82  

(7) Rapport Rijksuniversiteit Groningen, Hoge molens vangen veel wind, Geluidsbelasting door windturbines in de nacht, 2008 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB embargo

21-02-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over een embargo met betrekking tot het persbericht aangaande voorkeur grootschalige windenergie langs infrastructuur in Barneveld. 

Op 20 februari jl. ontving onze fractie een persbericht aangaande de voorkeur grootschalige windenergie langs infrastructuur in Barneveld met in de titel de duidelijke aanduiding, met vetgedrukte rode letters: ONDER EMBARGO TOT VRIJDAG 21 FEBRUARI 12 UUR.  

Op donderdagavond 20 februari vond er in Zwartebroek in de Belleman een drukbezochte informatieavond plaats over de mogelijke komst van windmolens naar Terbroek. Lokaal Belang was met 2 raadsleden daarbij aanwezig. 
Tot onze grote verbazing refereerde een ambtenaar tijdens de discussie met de aanwezigen direct aan het persbericht onder embargo voor raadsleden en raadscommissieleden. Dit persbericht werd letterlijk geciteerd en benoemd. Onze verbazing werd nog groter toen ook wethouder Dorrestijn hetzelfde deed, namelijk het bespreken van de inhoud van dit persbericht onder embargo in het openbaar. Tevens zijn wij van mening dat de op hetzelfde moment verschenen openbare memo met betrekking tot dit onderwerp absoluut de lading niet dekt die gisteren gedebiteerd werd. Daar werd door de wethouder en de ambtenaar publiekelijk gesproken over de inhoud van dit persbericht onder embargo.  

Lokaal Belang heeft de volgende vragen: 
 

 1. Is het embargo tussen het versturen van de mail aan de raad op 20 februari 2020 om 17.22u en de uitspraken van de ambtenaar en de wethouder, voorafgaande of tijdens deze informatieavond voor de raadsleden en raadscommissieleden opgeheven?  Zo ja, waar kunnen wij dit terugvinden?
 2. Indien dit niet het geval is, wil Lokaal Belang weten waarom een wethouder publiekelijk praat over informatie, terwijl voor raadsleden en raadscommissieleden nog een embargo geldt tot 21 februari 12.00u.
 3. Op grond van wettelijk regels is dit persbericht tijdelijk geheim verklaard. Het was uiteraard de oorspronkelijke bedoeling dat het uiteindelijk zou worden gecommuniceerd. Welk openbaar belang verzette zich tegen directe openbaarheid?  
 4. Raadsleden hebben zich, terecht, te houden aan een embargo indien het college hier nadrukkelijk om vraagt. Is het college het met ons eens dat als iets geheim is, ook het college deze geheimhouding in acht moet nemen?  
 5. Indien het antwoord op vraag 4 “ja” is, is het college bereid zich in de toekomst beter te houden aan de haar zelf opgelegde embargo’s? 

 
Uiteraard stellen wij deze openbare schriftelijke vragen na het verstrijken van het embargo, namelijk op 21 februari 2020 na 12.00 uur.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande maatregelen rotonde Stationsweg en geluidsoverlast Stationsweg

14-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande aanvullende maatregelen op de rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan en klachten over geluidsoverlast op de Stationsweg. 
 

Rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan
Naar aanleiding van de evaluatie van deze rotonde en de behandeling van dit onderwerp in de commissie grondgebied d.d. 23 januari jl. ontving onze fractie meerdere berichten van inwoners. Zij uitten hun zorg m.b.t. de verkeersveiligheid op diverse fietsoversteken en rotondes in onze gemeente, waar fietsers voorrang hebben op autoverkeer. Ook werden er diverse verbetersuggesties aangedragen zoals ‘bikescout’, een detectiesysteem om automobilisten met led-lampjes in het wegdek te waarschuwen dat er een fietser aankomt.  

Veilige fietspaden en -oversteken zijn essentieel voor met name onze (schoolgaande) kinderen, maar ook voor alle andere inwoners van onze gemeente. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat gestreefd wordt fietsoversteken zo optimaal mogelijk veilig en overzichtelijk in te richten en de kans op (bijna-)ongevallen te beperken. 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Lokaal Belang is van mening dat de huidige bebording aan de noordzijde van de rotonde maar minimaal is uitgevoerd en dat er verbetering mogelijk is. Niet alle automobilisten kennen de situatie of rekenen op fietsers die vanuit Voorthuizen de rotonde oversteken om aan de rechterkant hun weg te vervolgen. Met regelmatig flink remmen, (bijna-)aanrijdingen en kop-staartbotsingen tot gevolg.
  a. Is het college het met ons eens dat de bijzondere verkeerssituatie op de noordelijke fietsoversteek van deze rotonde extra benadrukt dient te worden?
  b. Zo ja, wat gaat het college daar dan op korte termijn aan doen?
  c. Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
   
 2. In Barneveld zijn afgelopen jaren bij onveilige fietsoversteekplaatsen geel-zwarte attentiepalen of gele reflecterende waarschuwingsborden geplaatst. Onlangs gebeurde dit nog bij de Ovatonde, juist op advies van scholieren.  
  a. Waarom staan dergelijke palen/borden niet bij de rotonde Stationsweg? Graag een toelichting.
  b. En bent u bereid waarschuwingspalen of -borden bij de noordelijke oversteek te plaatsen? Zo ja, wanneer kunt u deze palen/borden op korte termijn plaatsen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
   
 3. Is het college op de hoogte van genoemde detectiesystemen en ervaringen daarmee in bijvoorbeeld Veenendaal en de gemeente Renkum? (https://www.heijmans.nl/nl/verhalen/hoe-staat-het-metbikescout/ en https://www.youtube.com/watch?v=G_ItpWCGz3k)
  a. Zo ja, zou een dergelijk systeem toegepast kunnen worden op de noordelijke oversteek van deze rotonde? Zo nee, waarom niet?
  b. Is het college bereid om zich in deze optie te verdiepen en eventueel een pilot te starten om als gemeente zelf ervaring op te doen met detectiesystemen op fiets- en/of voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s).
   
 4. Ziet u nog andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de rotonde te verbeteren? Zo ja, welke dan? En ziet u hiervoor mogelijkheden deze te implementeren? Wanneer? 
   
 5. In het GVVP-maatregelenpakket 2018 was een onderzoek naar een fietsverbinding via het Binnenveld opgenomen. Deze verbinding werd en wordt nog steeds door inwoners als extra, alternatieve route genoemd voor JFC-scholieren en woon-werkfietsverkeer vanuit de Vaarst/Barneveld-noord. Lokaal Belang ziet deze verbinding graag gerealiseerd.
  a. Wat is de stand van zaken omtrent deze fietsverbinding?  
  b. Is deze fietsverbinding inmiddels opgenomen in de planvorming rond de nieuwe wijk Bloemendal?  
  c. Bent u bereid deze fietsverbinding te realiseren? Waarom wel/niet? 
   

Geluidsoverlast Stationsweg ter hoogte van de Vliegersvelderlaan - Van Breugelplantsoen
Naast de aanleg van de rotonde zijn er in 2018 diverse andere maatregelen getroffen op de Stationsweg. O.a. is er geluidsreducerend asfalt aangebracht en zijn er 2 verkeersplateaus gerealiseerd ter hoogte van de Vliegersvelderlaan en het Van Breugelplantsoen.
Aanwonenden - bewoners van 10-11 woningen aan de Stationsweg en het van Breugelplantsoen - merken een positief effect van het nieuwe asfalt, maar ondervinden helaas al een jaar lang, dagelijks, zeer ernstige geluidsoverlast door de beide drempels. Geluidshinder, die ‘s morgens in alle vroegte vanaf 5 uur al begint als het werkverkeer op gang komt. De meeste overlast wordt ervaren van busjes en auto’s met vrijwel lege aanhangwagens. Dit levert telkens een zeer vervelende, hinderlijke piekbelasting op en vanwege het vroege tijdsstip heeft dit grote impact op de nachtrust van deze inwoners. Bewoners voorzagen bij de aanleg van deze drempels geluidsoverlast. Dit is helaas realiteit geworden, zelfs erger dan verwacht. Een factor die ook mee lijkt te spelen is de weerslag van het geluid op de hoge muren bij het van Breugelplantsoen. Dit alles hebben de bewoners inmiddels meerdere malen bij de gemeente kenbaar gemaakt. Lokaal Belang maakt zich hier erge zorgen over en vindt het belangrijk dat het welzijn (dus het voorkomen of oplossen van ernstige overlast) van inwoners een belangrijke en concrete invulling krijgt.

6. Bij eigen observatie (en die van bewoners) ter plekke valt op dat automobilisten geen of nauwelijks snelheid minderen bij het nemen van beide drempels.  
a. Is er na aanleg van de drempels een evaluatie uitgevoerd of deze drempels het gewenste effect opleveren?  
b. Zijn er recent verkeerstellingen en snelheidsmetingen op de Stationsweg uitgevoerd?  Zoja, wat blijkt daaruit wat betreft de snelheid ter hoogte van en tussen de drempels?
c. Als het effect van de drempels op de snelheid nihil of zeer klein is, hebben de drempels op deze manier dan wel voldoende nut of hebben ze hun doel gemist? Waren deze niet voornamelijk bedoeld om de snelheid terug te brengen? 

7. De drempels werden destijds gezien als tijdelijke maatregel. Inmiddels is bekend geworden dat er flitspalen op deze locaties geplaatst gaan worden. Dit heeft breed draagvlak, maar het geluidsprobleem wordt hiermee niet opgelost. De aanwonenden pleiten sinds lange tijd voor het zo snel mogelijk verwijderen van de drempels vanwege de grote overlast.
a. Is het college bereid spoedig de drempels te heroverwegen, waarbij er een goede afweging plaatsvindt tussen het effect op de verkeersveiligheid vs. geluidshinder aanwonenden? Zo nee, waarom niet of wanneer dan wel?
b. Lokaal Belang ziet graag dat de aanwonenden betrokken worden bij de plaatsing van de flitspalen. Is het college daartoe bereid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Op welke termijn (is de verwachting) worden de flitspalen geplaatst en de omwonenden nader geïnformeerd? 


Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Marleen Blankenburgh

 

Zie ook Artikel Barneveldse Krant: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/drempels-stationsweg-maken-te-veel-lawaai-683198

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het opnieuw niet (inhoudelijk) beantwoorden van schriftelijke vragen

10-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen over de handelwijze van het college aangaande het opnieuw niet (inhoudelijk) beantwoorden van schriftelijke vragen. 

Met ongeloof heeft Lokaal Belang kennis genomen van uw antwoord d.d. 4 februari jl. op onze eerdere vragen over dit onderwerp d.d. 12 december 2019. Het feit dat u, opnieuw, weigert te voldoen aan uw wettelijke plicht (in het kader van artikel 169 van de gemeentewet) tot het ‘verstrekken van informatie aan raadsleden’ en dat u daar geen steekhoudende en wettelijke argumenten voor heeft, vinden wij zeer kwalijk, ongepast en ondemocratisch. 

U heeft als college van B&W de wettelijke plicht verantwoording af te leggen over uw keuzes en handelwijze aan de gemeenteraad, het hoogste orgaan, alsmede individuele raadsleden. Door uw herhaalde weigering deze verantwoording af te leggen en door wettelijke kaders te negeren, toont u aan respectloos om te gaan met de lokale democratie, de gemeenteraad en de oppositie, met oppositiepartijen LB en VVD in het bijzonder.  

Voor Lokaal Belang is dit een principiële zaak en wij zullen daarom vervolgstappen zetten. Daarnaast dienen wij hierbij de eerder gestelde vragen, enigszins aangepast aan de recente ontwikkelingen, opnieuw in. Wij verzoeken u dringend uw niet transparante en ondemocratische houding en handelwijze te veranderen en de oppositie serieus te nemen. Dat betekent dat alle vragen en zeker vragen over uw handelwijze, afzonderlijk en inhoudelijk beantwoord dienen te worden. Tevens achten wij het noodzakelijk een afschrift van deze vragen met bijlagen en begeleidende brief, te versturen naar de Commissaris van de Koning, Provinciale Staten, VNG, Binnenlands Bestuur en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Tevens dienen wij een nieuw WOBverzoek in dat u separaat zult ontvangen. 

Voor Lokaal Belang zijn er nog vele open einden in de ‘zandcrisis’ die een ‘bestuurscrisis’ bleek te zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor de gedupeerde inwoners in de gemeente Barneveld die zich verenigd hebben in de ‘Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond’. Zij hebben een rechtszaak aangespannen waarvoor u overigens als getuige bent opgeroepen voor een getuigenverhoor op 10 februari a.s. Daarnaast is ook de ‘windkwestie’ niet gaan liggen. Opnieuw zijn inwoners aangeslagen, boos, gefrustreerd en voelen zij zich niet serieus genomen. Het lokale bestuur behoort er voor het belang van inwoners te zijn en alles in het werk te stellen op een zorgvuldige wijze hun wettelijke taken vorm te geven. Helaas constateren wij dat het niet best gesteld is met de uitvoering van deze taken. 
 

Inleiding wettelijke rechten en plichten
Lokaal Belang heeft kennisgenomen van uw antwoorden 11 en 26 november inzake de zandkwestie, 2 december jl. inzake de aangifte wegens smaad en laster van het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE (de windkwestie) en 4 februari aangaande uw weigering tot beantwoording van vragen hierover. U stelt in de antwoorden onder andere dat ‘de zandkwestie’ zou zijn afgedaan en dat beantwoording van onze vragen naar uw mening geen toegevoegde waarde meer zouden hebben. Deze stellingen verbazen ons zeer. Wij vinden dat een eenzijdige benadering van de zandkwestie, ook tegen de achtergrond van alle ontstane politieke gevoeligheden. En die zijn op 13 november tijdens de gemeenteraadsvergadering niet weggenomen! Ook de behandeling van de ‘windkwestie’ in bijvoorbeeld de raadsvergadering van 11 december toont aan dat er nog tal van zaken onduidelijk zijn. Uw college kon opgelucht ademhalen toen een meerderheid van de raadsfracties u middels een motie ontsloeg van uw belofte tot juridische waarheidsvinding rondom de status van een structuurvisie en de gevolgen voor onze inwoners. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Integendeel.
 

 1. Voor de fractie van Lokaal Belang zijn er nog teveel open einden in de discussie. Niet alleen naar aanleiding van de raadsvergadering van 13 november jl., maar ook in de aanloop daar naartoe. Door uw reactie dat “de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer heeft”, geeft u uw eigen interpretatie/betekenis aan iets en gaat u op de stoel van de raad(sfractie) zitten. Dat vinden we een opmerkelijke gang van zaken! Uw college is kennelijk in opperste verwarring aangaande haar eigen taakopvatting en die van de gemeenteraad. Dat is geen goede zaak. 
   
 2. Ten tweede staat in de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld artikel 42 beschreven dat een raadslid het recht heeft op het stellen van schriftelijke vragen met een politieke strekking aan het college (lid 1); deze vragen worden uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord (lid 2). In de gemeentewet artikelen 155 en 169 wordt het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Ook de VNG bevestigt ons dat artikel 169 van de Gemeentewet de verantwoordingsplicht van het college en het daarmee samenhangende inlichtingenrecht van de raad en van individuele raadsleden regelt.
   
 3. Ten derde is het niet aan het college te bepalen of het zinvol of nodig is om vragen te beantwoorden. Ja, u mag er wat van vinden, natuurlijk, maar daarmee blijven de vragen wel overeind. Een dergelijke beperking van het recht om vragen te stellen (en beantwoording daarvan) vindt geen steun in de organisatieverordening en/of de wet.  Zie hiervoor ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad 3-7-18, waarin professor Wim Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) uitlegt wat het vragenrecht (inlichtingenrecht) van raadsleden inhoudt. De raadsleden bepalen het beleid en controleren het college. Raadsleden, ook zij die een minderheid vertegenwoordigen, kunnen te allen tijde vragen stellen; of een kwestie nu wel of niet is afgedaan naar de mening van het college. En het is ook niet aan het college om te bepalen of vragen een toegevoegde waarde hebben. Dat is aan de raadsleden, de politiek en de kiezers mogen daar uiteindelijk over oordelen. Voor de plicht van het college om vragen te beantwoorden bestaat slechts één uitzondering en dat is wanneer dit niet kan in verband met het openbaar belang. Maar volgens professor Voermans kan slechts in uitzonderlijke gevallen daarop een beroep worden gedaan. 


​Maar samenvattend, waarom zoveel tegenwerking om vragen niet te beantwoorden?  


Wij stellen de volgende vragen: 

A
Principiële vragen over niet beantwoorden van schriftelijke vragen

1. Waarom zoveel tegenwerking om vragen niet te beantwoorden?
2. a. Op basis waarvan acht u het als college gerechtvaardigd, met inachtneming van de gemeentewet en de organisatieverordening, de schriftelijke vragen van Lokaal Belang niet te beantwoorden?
b. Welk wettelijk kader ligt daaraan ten grondslag?
3. a. Waarom acht u het gerechtvaardigd ‘op de stoel van de raad’ te gaan zitten?  Op basis van welk wettelijk kader?
b. Waarom vindt u het legitiem om uw mening dan wel betekenis te geven aan onze vragen en de beantwoording daarvan? Op basis van welk wettelijk kader?
4. In het coalitieakkoord schrijft u nog woorden als ‘constructief samenwerken met de gehele gemeenteraad, verantwoordelijken en eigenaarschap en op een respectvolle manier omgaan met anderen’. Hoe kwalificeert u uw eigen handelwijze ten aanzien van uw houding naar Lokaal Belang en onze schriftelijke politieke en technische vragen?  
5. Hoe kwalificeert u uw handelwijze in het licht van transparant, betrouwbaar en zorgvuldig bestuur richting de samenleving van de gemeente Barneveld en haar inwoners?  
6. Bent u van mening dat u de gemeente Barneveld op een transparante, betrouwbare en zorgvuldige manier bestuurt? Zo ja, waar blijkt dat uit?  

B
Vragen over beantwoording ‘zandkwestie’ (11 en 26 november 2019 van vragen o.a. 31 oktober 2019)
Los van bovenstaande vallen nog een aantal andere zaken in het bijzonder op. U stelt dat onze vragen 1 t/m 8 gaan over de inhoud van vertrouwelijke gesprekken met een oud-wethouder.  En dat u deze vragen vanwege vertrouwelijkheid niet kunt beantwoorden. Zoals u kunt lezen vragen wij nadrukkelijk naar een motivering en toelichting voor uw keuzes; vragen over het proces dus, en niet over inhoud. Lokaal Belang is van mening dat uw argument om onze vragen niet te beantwoorden, geen stand houdt. Het zijn vooral ‘waarom’ vragen. De vragen 1 t/m 5 zijn zeker geen inhoudelijke vragen over vertrouwelijke gesprekken, maar over uw eigen handelwijze in deze kwestie. Vragen 6 en 8 zijn overigens ook niet te kwalificeren als vertrouwelijk. Er wordt gevraagd naar uw mening over de gang van zaken, niet over de inhoud van de gesprekken zelf. 

Taskforceverslagen (31 oktober 2019, vraag 16)  
Al sinds juli 2018 doen wij u herhaalde verzoeken om de Taskforceverslagen (en later ook de stuurgroepverslagen) zonder zwartmakingen (minus namen van ambtenaren) te ontvangen. Op 5 september 2019 stelde wij daar opnieuw schriftelijke vragen over.  Wij zijn van mening dat uw argument om deze verslagen niet als zodanig te verstrekken (bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen) niet steekhoudend genoeg is. Geen een ambtenaar hoeft zich beperkt te voelen.  De ambtenaar handelt als professional en geniet daarbij sterke arbeidsrechtelijke bescherming. Het politieke bestuur draagt verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op al het handelen en nalaten binnen de organisatie. Niet de ambtenaar. Dat het college enige vertrouwelijkheid en ruimte wil bij de voorbereiding van besluiten kunnen wij overigens, zoals eerder al gesteld, best begrijpen, anders wordt het wel heel lastig besturen.  Maar ten tijde van crisis, weet men dat er met alles wat vastgesteld is, voor de draad gekomen moet worden. Daarnaast gebruikt u een oneigenlijk argument wat toegerekend wordt aan de uitzonderingsgronden op de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 10 lid 1d (inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) en 2e (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) om de door ons gevraagde gegevens (op basis van artikel 169 van de gemeentewet; het recht op inlichtingen), niet te verstrekken. U gebruikt dus twee verschillende wetten door elkaar wat te kwalificeren is als ‘selectief shoppen in wetsartikelen’. 

Werkwijze College (31 oktober vraag 13, 14 en 18 t/m 20)
De vragen zijn algemeen van aard en niet gekoppeld aan de zandkwestie. Deze vragen gaan over uw werkwijze in algemene zin als het gaat om ‘overdracht’ van een oud naar nieuw college. Uw argument dat deze vragen niet beantwoord kunnen worden aangezien de ‘zandkwestie is afgedaan’, is derhalve niet steekhoudend en dus niet acceptabel. 
7. Waarom geeft u geen inhoudelijk antwoord op vragen die gaan over uw mening over de gang van zaken en de motivering voor uw keuzes? Dit zijn tenslotte geen inhoudelijke vragen.
8. Bent u bereid om uw standpunten te heroverwegen en alsnog uitvoering te geven aan de inhoudelijke beantwoording van onze schriftelijke vragen van 31 oktober 2019? Zo nee, dan willen we dat graag per vraag beargumenteerd zien op basis van een wettelijk kader. 

C
Vragen over beantwoording ‘windkwestie’ (2 december 2019 van vragen 12 november 2019)
In uw weigering op 2 december jl. om deze vragen van Lokaal Belang en de VVD te beantwoorden stelt u dat de reden hiervoor is gelegen in uw beslissing om in gesprek met het Actiecomité te trachten de relatie met hen te herstellen. Hiermee gaat u er echter aan voorbij dat wij als politieke partij en volksvertegenwoordigers een eigen verantwoordelijkheid hebben jegens alle inwoners van de gemeente Barneveld en recht hebben op het beantwoorden van onze vragen. Onze vragen dienen het algemeen belang en hebben niet enkel betrekking op één bepaalde groep.  

Wij wijzen u er ook op dat uit de vragen zelf, zie bijvoorbeeld vraag 4 tot en met 6, blijkt dat deze een bredere algemenere strekking hebben dan alleen te informeren naar het incident dat aanleiding heeft gegeven tot de vragen. Het artikel in de Barneveldse Krant van 12 november heeft bij ons - kort samengevat - o.a. de algemene vraag opgeroepen of dit college wel democratisch en zorgvuldig omgaat met actie voerende inwoners die een mening uiten die haaks staat op de mening of het beleid van het college. Verder hebben wij de vragen ook gesteld omdat wij een inhoudelijke reactie willen van het college op het relaas van het Actiecomité rond de door het college gestelde beschuldiging van bedreiging. Het college is tot nu toe zo vaag in haar reactie geweest dat zelfs niet duidelijk is of de gemeente nu wel of niet stelt dat er sprake is geweest van bedreiging en op grond waarvan. Wij willen kunnen beoordelen of het terecht is dat het college een bestuurslid van het Actiecomité labelt als ‘bedreiger’ en om die reden niet meer met hem in gesprek gaat. In de memo van het college van 22 november jl. worden onze vragen niet beantwoord. 

De door u genoemde - niet valide - reden om onze vragen niet te beantwoorden is overigens ook niet (meer) aanwezig. Immers, u hebt de ‘samenwerking’ met het Actiecomité beëindigd door in de raadsvergadering van  11 december jl. mee te delen dat u vanwege een aangenomen motie uw toezegging van 9 oktober jl. aan Lokaal Belang en de VVD niet zult nakomen. En eerder lazen wij al in de Barneveldse Krant 3 december, dat de door u gestelde voorwaarde voor het herstellen van de ‘relatie’ met het Actiecomité, namelijk dat zij afstand moeten nemen van één van hun bestuursleden, voor het actiecomité onacceptabel is. 
9. Is het college alsnog bereid om de vragen van Lokaal Belang en de VVD, gesteld op 12 november jl., inhoudelijk te beantwoorden? Zo ja, dan dient u - voor zover nodig - de schriftelijke vragen 12 november hier als herhaald te beschouwen.
10. Zo nee, op grond van welke wettelijke regeling, verordening e.d. weigert u de beantwoording van de vragen? Wij verzoeken u dit per gestelde vraag te motiveren.

Afsluiting
Democratie is een groot goed. Een transparant en integer bestuur is in het licht hiervan, van het grootste belang voor de inwoners. Met recht een fundamentele kwestie te noemen. De wettelijke rechten, plichten en taken van de betrokkenen in het democratisch proces zijn gelukkig vastgelegd in de Gemeentewet en de Organisatieverordening. Een helder kader waarbinnen de democratische interactie tussen gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders dient plaats te vinden. Ook in de gemeente Barneveld.
Dat u zich bij herhaling buiten de wettelijke, democratische en respectvolle kaders begeeft, is zowel voor inwoners als de gemeenteraad en het aanzien van het lokale bestuur, een uiterst betreurenswaardige zaak. 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Mw. M. Pluimers-Foeken, fractievoorzitter  
Dhr. J.W.  van den Born
Mw. G. Lenters
Mw. M. Blankenburgh- In ’t Anker 

8 februari 2020

Artikel Prof. Voermans https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180924_62405042/kritiek-op-beperken-vraagrecht-raadsledenbloemendaal?utm_source=google&utm_medium=organic 

Lees verder

Windenergie? Hoe zit het nou? Bijdrage Gonda Lenters Raad 5 feb

05-02-2020


Het proces op weg naar de Structuurvisie Windenergie

Voorzitter, met grote zorg vragen wij ons af of het college, SGP, CU en CDA de inwoners van deze gemeente een rad voor de ogen draaien als het gaat om grote windmolens.

Uit de MER en het procesmemo d.d.16-1-2020 blijkt dat er door het college eigenlijk niets is gedaan met de door onze inwoners aangedragen locaties tijdens de 3 wind-avonden in 2018.[2]. En dat terwijl de portefeuillehouder in oktober 2018 [3] stelde dat die input van inwoners het hart zou zijn van de MER en serieus zou worden genomen. Maar dat blijkt niet waar te zijn.[4] Deze inspraakavonden waren blijkbaar een toneelstukje om mensen het gevoel te geven dat zij mogen meepraten.

Zo’n ¾ jaar lang hebben Lokaal Belang en de VVD zich ingespannen om de locatie Zeumeren buiten de MER te houden. Dit omdat de gebiedsvisie Zeumeren daarvoor een goed aanknopingspunt bood en omdat Lokaal Belang sowieso nergens in onze gemeente deze lelijke ziekmakende windmolens wil. De andere partijen wilden de locatie Zeumeren echter per se wel in de MER om vervolgens bij het vaststellen van de structuurvisie een keuze tussen de locaties te maken. Op kosten van de belastingbetaler heeft het college onderzoek gedaan en NU in de MER opgeschreven dat Zeumeren, Zwartebroek, Kallenbroek enzovoort, geschikt zijn voor het plaatsen van grote windmolens. Hiermee is voor deze locaties de rode loper voor initiatiefnemers uitgerold en kunnen zij zonodig via een PIP van de provincie aan de slag.

Maar de inkt van de MER is nauwelijks droog of SGP, CU en CDA stellen in de commissievergadering dat er geen windmolens dienen te komen op de ‘locatie Zeumeren’ en dat Zeumeren van het verdere proces moet worden uitgesloten. Dit is gelet op hun eerdere standpunt merkwaardig en onverwacht.

Het lijkt erop dat, nu het eigenlijk te laat is, men met deze politieke draai bij de inwoners de indruk wil wekken er alles aan te doen om windmolens op Zeumeren tegen te houden en wast men snel de handen in politieke onschuld. En daarmee draait u de inwoners een rad voor ogen. Meer respect hebben wij dan voor Pro 98 die in de commissie vasthield aan haar koers, hoezeer wij als Lokaal Belang het ook inhoudelijk met hen oneens zijn als het gaat om windenergie.

Aan het college de volgende vragen:

 • Betekent het uitsluiten van de winddialoog voor de locatie Zeumeren ten noorden van de A1, dat die straks met zekerheid niet in de structuurvisie wordt opgenomen? Dat blijkt eigenlijk niet uit de voorliggende stukken. [5]
 • En hoe zit dat met de andere gebieden waar geen winddialoog wordt gehouden? Het college heeft die in de MER opgenomen en het lijkt erop dat zij straks misschien zonder het voeren van een winddialoog in de structuurvisie worden opgenomen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?  
 • En wat is nu uw standpunt t.a.v. de bezwaren geuit door Zwartebroek en Terschuur? Wat gaat u voor hen doen? Deze vraag stellen wij ook aan de andere partijen.

Uit het raadsvoorstel wordt niet duidelijk wie straks wel of niet aanwezig kan zijn bij de winddialoog. Zijn dat alle belangstellenden of alleen direct omwonenden in een straal van 400 meter? [6] [7] De wethouders zeiden in de commissie dat dit punt nog moest worden uitgewerkt. Voorzitter, als voor het uitnodigen van omwonenden een straal van 400 meter wordt gehanteerd, dan zullen slechts kleine groepjes mensen meepraten. Zij zullen zich bovendien al snel ondergesneeuwd voelen door de aanwezige windmolenexploitanten, grondeigenaren, enzovoort. Deze economisch belanghebbenden horen daarom niet bij de winddialoog te zitten. En bovendien kunnen zij later ten tijde van het bestemmingsplan nog volop in gesprek gaan met omwonenden. 

Verder is het nodig dat iedereen die overlast zal ervaren - en dat is zeker in een straal van 1 kilometer - een persoonlijke uitnodiging krijgt voor de winddialoog.

Lokaal Belang wil ook dat de winddialoog niet alleen gaat over het hoe van de uitvoering maar ook over de vraag OF er op die locatie wel of niet een windmolen moet komen. Draagvlak dus. Als deze wel of niet vraag geen onderdeel is van de dialoog, is de winddialoog een dooie mus.

Voorzitter, laten we duidelijk zijn. Onder het motto beter iets dan niets is Lokaal Belang blij dat er nu plotseling een meerderheid is die zegt geen windmolens te willen op de 'oude' locatie Zeumeren. Maar er ontbreken belangrijke zaken in de amendementen van SGP en CDA. Zo wordt bij de SGP het uitsluiten van Zeumeren niet gebaseerd op de gebiedsvisie Zeumeren en stelt zij ten onrechte dat de MER is uitgevoerd conform de door de raad vastgestelde NDR. Beide amendementen (SGP&CDA en CU) doen ook niets met de kritiek die wij hebben op de 'winddialoog' van het college en hebben slechts de strekking van een verzoek aan het college om Zeumeren straks niet op te nemen in de concept structuurvisie. Ons amendement heeft de strekking dat de raad vanavond alvast beslist dat de oude locatie Zeumeren niet in de structuurvisie komt.

Gelet op onze kritiek op het voorstel dienen wij dus een amendement in. Ons amendement gaat verder dan die van de SGP, CDA en CU en biedt meer zekerheid; niet alleen voor Zeumeren maar ook voor alle andere gebieden. Ook zij krijgen hiermee een echte dialoog waarin ook NEE tegen windmolens kan worden gezegd. 

Als het college en de coalitie serieus zijn over het voeren van een transparante dialoog met de inwoners gericht op draagvlak dan verwachten wij hun steun voor dit amendement.


Voetnoten:

[1] BK digitaal d.d. 1-2-2020

… tussen maart en juni houdt ze een winddialoog. Dat moet een soort ‘burgertop’ over windenergie worden: inwoners, ondernemers, initiatiefnemers en andere betrokkenen komen samen om te praten over de vijf geschikt verklaarde locaties en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld. “We willen hier heel open en transparant in zijn”, zegt Dorrestijn. “De aanwezigen gaan ‘over de gebieden heen’ en dus niet per gebied in gesprek met elkaar. Hoe de dialoog er exact uit gaat zien, werken we nog uit. Maar het is vooral de bedoeling dat we er zoveel mogelijk mensen bij betrekken.

[2] Behalve een gedeeltelijke overlap op de locaties 5 en 9.. Zie ook pg 25 MER. De andere locaties zijn niet aangedragen door de inwoners

[3] Artikel in de Barneveldse Krant van 11-10-2018.

[4] De inwoners schreven op de flipovers geen grote windmolens te willen in verband met de bekende overlast en landschapsvervuiling. En als zij dan toch op aandringen van de medewerkers van de gemeente een locatie noemden dan was dat langs grote wegen en zover mogelijk verwijderd van woningen.

[5] Pg 5 van de memo d.d. 16-1-2020: “Het college wil deze optimalisatiemogelijkheden betrekken bij de keuze van de gebieden die onderdeel zijn van de windialoog en focust voor gebied 5 op het gedeelte ten zuiden van de A1. Dit betekent dat het deel van gebied 5 ten noorden van de A1 buiten de winddialoog blijft”.

[6] Het college hanteert in de MER, in strijd met de notitie Reikwijdte en Detailniveau en de in januari 2019 gedane toezeggingen, ineens een veel kortere afstand tot woningen; namelijk wel 400 meter in plaats van 480 of 600 meter.

[7] Op pagina 5 van de memo d.d. 16-1 wordt de indruk gewekt dat alle belangstellenden welkom zijn, maar die memo is geen onderdeel van de beslispunten.

Lees verder

Schriftelijke vragen groenplan rondweg Voorthuizen vervolg

04-02-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen aangaande het groenplan voor de rondweg in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de beantwoording door het college op 27 januari jl. van onze vragen over dit groenplan d.d. 3 december 2019. Wij uitten daarin onze zorgen over het al dan niet groen herinrichten, zoals eerder gecommuniceerd, van het betreffende gebied. Wij werden door de beantwoording gerustgesteld en waren zelfs blij verrast met het antwoord dat er zelfs meer groen zou komen dan aanvankelijk werd gesteld. 
 
Daags na de beantwoording werden wij opnieuw benaderd door inwoners uit Voorthuizen, omdat de mogelijke invulling toch anders zou zijn dan door u aangegeven. Zij hebben met u een gesprek gehad en u heeft daarbij tekeningen laten zien van hoe het gebied ingericht zou gaan worden. Het gaat hier specifiek om deelgebied 2. In de eerdere communicatie naar de inwoners is aangegeven dat het gebied groen zou worden ingericht en de bijbehorende tekening gaf aan, en heeft daarmee de verwachting gewekt, dat dit gebied vrijwel tot en met de Bijschoterweg groen zou worden ingericht. U heeft er in uw beantwoording in ieder geval geen blijk van gegeven dat dit anders zou worden. Wel heeft u de raad op 29 januari jl. enige antwoorden op vragen van de Barneveldse krant gestuurd.  

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners en de raad erop kunnen rekenen dat beloften worden waargemaakt en dat er veel aandacht is voor het vergroenen van onze samenleving. Zeker met het oog op het klimaat en de biodiversiteit erg belangrijk. Concreet vinden wij, net als inwoners, het belangrijk dat hoe dan ook het gebied een groene uitstraling blijft houden en niet versteent.

Wij stellen de volgende vragen: 
 

 1. Hieronder zijn twee tekeningen weergegeven. De kaart zoals die destijds aan de inwoners is gecommuniceerd en de tekening die inwoners gemaakt hebben op basis van de tekening die u inwoners hebt laten zien.  
  a. Komt de weergave van tekening 2 zoals deze door inwoners is gemaakt (globaal) overeen met uw tekening, de tekening die u getoond heeft in het gesprek (28 januari jl.) met inwoners? Zo nee, wat klopt er dan precies niet? Graag ook een grafische weergave.
  b. Bent u het met ons eens dat een publieke nieuwsbrief die aan inwoners wordt verstuurd een weerslag van technische documenten, zoals een inpassingsplan dat door Provinciale Staten is vastgesteld, zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dat de nieuwsbrief een goede weergave is van het inpassingsplan? Graag een toelichting.  
 2. Tekening 2 geeft aan dat het noord-westelijke deel van deelgebied 2 geschrapt zou zijn; dat wil zeggen dat er op een andere wijze groeninrichting komt dan eerder in de nieuwsbrief in 2018 is gecommuniceerd en conform wat de provincie zou hebben aangegeven.
  Klopt onze aanname? Zo nee, waarom niet? Hoe zit het dan wel? Zo ja, waarom is dit deel geschrapt?
 3. Ons is ter ore gekomen dat het noordelijk deel van deelgebied 2 verkocht zou zijn. Dit gebied hoort bij het oorspronkelijke groenplan; een buffer tussen (het verkeer van) de rondweg en omwonenden. Door deze kennelijke doorverkoop hoort dit deel niet meer bij deelgebied 2 en dus ook niet meer bij het groenplan.
  Klopt het dat het noordelijk deel, dat eerst door de provincie is aangekocht als onderdeel van en voor deelgebied 2, weer doorverkocht is? Zo ja, aan wie? Wat zijn de plannen met dit gebiedje? Zijn er voorwaarden gesteld aan de koper?
 4. Klopt het dat deelgebied 2 mogelijk een andere bestemming (of bestemmingen) heeft of krijgt dan ‘groen’?
  a. Zo ja, vindt u dat er op deze wijze op een correcte wijze invulling wordt gegeven aan het groenplan zoals dat eerder aan inwoners gecommuniceerd is? Waarom? Zo nee, wat gaat u er aan doen om dit onderdeel alsnog groen in te vullen?
  b. Heeft de gemeenteraad hier nog zeggenschap over? Dat wil zeggen: wordt hier nog een afzonderlijk bestemmingsplan (of bestemmingsplannen) voor gemaakt en aan de raad voorgelegd? 
 5. De aarden wal met daarop een bomenrij in het centrale gedeelte van deelgebied 2 (laanbeplanting), kunnen wij goed volgen. Echter, in het midden ervan is een andere bestemming mogelijk. Dat verbaast ons, aangezien de eerdere tekening (nr. 1) suggereert en in sterke mate de verwachting schept dat de invulling in zijn geheel groen wordt. In ieder geval geen verstening. Inwoners geven aan regelmatig met de provincie contact te hebben, die zegt dat het groenplan zou plaatsvinden conform de tekening. In uw beantwoording van 27 januari schept u de verwachting dat deze invulling groen blijft. Merkwaardig genoeg krijgen wij een andere indruk in de beantwoording van vragen van de Barneveldse Krant. Dat beeld krijgen wij ook van inwoners die aangeven dat u heeft gesteld dat ‘woningbouw’ ook tot de mogelijkheden behoort. Nu zijn wij uiteraard voorstander van het bouwen van woningen, maar niet op plekken die een andere invulling zouden krijgen.
  a. Graag uw reactie op de stelling van inwoners in relatie tot de provincie mb.t. een gehele groene invulling.
  b. Bent u het met ons eens dat uw beantwoording aan ons (27 januari) feitelijk kan kloppen, maar dat u eigenlijk een andere en onvolledige voorstelling van zaken geeft? (Meer groen vs. bebouwing) Zo nee, waarom niet?
  c. Bent u bereid bij verdere planvorming voor dit deelgebied te overwegen dit groen in te vullen?  
  d. Wij geven u graag de suggestie van een compensatiebos dan wel klein bos/ ‘tiny forest’ mee. Wat vindt u van deze suggestie en bent u bereid deze in overweging te nemen? https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html
 6. Het uitgangspunt bij de inpassing van de rondweg was “dat alle bomen die verdwijnen door de realisatie van de rondweg N303 gecompenseerd worden”. Er is een zeer grote hoeveelheid bomen gekapt voor de aanleg van de rondweg. Kan het college aangeven of met het huidige groenplan al deze bomen daadwerkelijk worden gecompenseerd? Kunnen we daar als raad een terugkoppeling over krijgen?

   

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh    

Lees verder

Omroep Gelderland: Bomenkap houdt gemoederen flink bezig

04-02-2020


BARNEVELD - Er moet snel iets gebeuren tegen het kappen van teveel bomen in de gemeente Barneveld, vindt lokale politieke partij Lokaal Belang. De partij wil strengere regels voor het afgeven van kapvergunningen

Redactie: Wim van Amerongen

Sinds 2010 zijn er in Barneveld meer dan 1.700 bomen gekapt. Slechts 7,8 procent is er in diezelfde periode herplant. Dat is tegen het zere been van fractievoorzitter fractievoorzitter Mijntje Pluimers. 'En soms gebeurt dat grootschalig. De afspraken die ervoor zijn gemaakt worden niet goed nagekomen.'

De partij is daarom een petitie gestart om aan te tonen dat Barnevelders graag bomen willen behouden. 'De reacties zijn overweldigend. De petitie is inmiddels zo’n 1000 keer ondertekend en de mailtjes en andere berichten blijven binnen komen', vertelt Pluimers, die met partijgenoten flyers uitdeelt om de kwestie nog verder onder de aandacht te brengen.

Strengere eisen
Als het aan Pluimers ligt, komt er een gemeentelijk bomenplan en strengere eisen voor het kappen van bomen. Zo moet er een speciale commissie komen die zich met het groen gaat bezighouden. Daarnaast wil de partij dat voor elke boom die gekapt wordt, zeker twee bomen worden herplant. 'Net zo lang tot de achterstand die de afgelopen tien jaar is opgelopen is ingehaald', aldus Pluimers.

Waar het oude kapbeleid in de gemeente vaak wordt genegeerd, denkt Pluimers dat het voorstel van haar partij juist wel gaat werken. 'Er moet een fundament onder liggen. Een groter en breder plan dat alle aspecten benadert die met bomenkap te maken heeft.'

Geen succes
Het plan wordt symbolisch op internationale bomendag (18 maart) aan de gemeenteraad overhandigd. Vorig jaar diende de partij al een plan in om in één klap honderd bomen te planten. Dit plan werd destijds afgewezen.

Toch hoopt Lokaal Belang dat dit voorstel het wel gaat redden. 'We hebben veel draagvlak. We hebben meer dan duizend handtekeningen en de komende weken hopen we dat daar nog meer bij gaan komen.'

 

Bekijk het bijbehorende filmpje op de website van Omroep Gelderland.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang lanceert toekomstbestendig initiatiefvoorstel ‘Bomen’

27-01-2020

Bescherm en investeer in het ‘Groene kapitaal’ 

Lokaal Belang lanceert vandaag haar initiatiefvoorstel Bomenplan, een voorstel dat in maart in de commissie wordt behandeld. Daarna wordt het, heel symbolisch, op de Nationale Bomenfeestdag, 18 maart in de raad in stemming gebracht. En om te laten zien dat het Lokaal Belang serieus is, heeft zij een boom aangeschaft en zal ze die deze dag gaan planten nabij de Harselaartunnel in Barneveld. Tevens zal zij opnieuw een aantal zaterdagen de straat op gaan om met inwoners te spreken en handtekeningen voor de bomenpetitie te verzamelen. De Bomenflyer zal door teamleden van LB  huis-aan-huis worden rondgebracht. Zaterdag a.s. is LB te vinden in Zwartebroek (ochtend) en in Barneveld (middag).  

Lokaal Belang is sinds de oprichting helder: bomen zijn van onschatbare waarde voor onze hele samenleving. Niet alleen in onze gemeente, maar in heel Nederland, in de hele wereld. Zeker vanuit het perspectief van het klimaat gedacht! Vanuit de samenleving wordt de roep om bomen beter te beschermen maar ook erin te investeren, steeds groter en sterker. Met lede ogen zien Lokaal Belang en de vele inwoners van de gemeente met regelmaat bomen gekapt worden. Dat kan anders, dat moet anders. De mindset in de gemeente over bomen zal moeten veranderen. Bomen moeten worden gerespecteerd en veel meer op waarde worden geschat. (Behoud van) Bomen moet worden gezien als ‘verdienmodel’ in het kader van de opname van CO2, productie van zuurstof, waterregulering, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling van de omgeving, voorkomen van hittestress en positieve invloed op de gezondheid van mensen. Bomen zijn van ons allemaal! Elke boom doet er toe.  

Daarnaast verschijnen er de laatste jaren veelvuldig artikelen, bijvoorbeeld van en over natuurorganisaties, die oproepen tot en/of stappen zetten om bomen in ons land beter te beschermen, te stoppen met veelvuldig kappen en te investeren in nieuwe bomen. Verder zijn er vanuit Europa ook ‘groene plannen’; men wenst bijvoorbeeld het aanplanten van 2 miljard bomen. Dit aanplanten zou mede inhoud kunnen krijgen in het realiseren van kleine bossen (zoals de zgn. ‘tiny forests’) die onder andere meer CO2 opslaan dan grote bossen. De gemeente Barneveld zal zijn verantwoordelijkheid op dit gebied ook hier beter in moeten nemen. Lokaal Belang wenst in ieder geval een ‘groene welstandscommissie’ om de plannen van de gemeente waar groen en bomen bij betrokken zijn, beter en duidelijker te toetsen.’ 

Het afgelopen half jaar heeft Lokaal Belang hard gewerkt om de visie en uitgangspunten concreet vorm te geven. De start was vorig jaar zomer met de bomenpetitie. Zowel online via de website als op straat worden inwoners uit de gemeente in staat gesteld om de petitie voor het behoud en beschermen van bomen, te ondertekenen. Fractievoorzitter Mijntje Pluimers: “ De reacties zijn overweldigend en hartverwarmend! De petitie is inmiddels zo’n 1000 keer ondertekend en de mailtjes en andere berichten blijven binnen komen”: “Geweldig plan en heel erg nodig! Gemeente, plant alstublieft (veel) meer bomen in onze dorpen. Het is niet alleen nodig voor een gezonde leefomgeving, maar we knappen er ook van op als we bomen zien. Elke keer als we zien dat er bomen gekapt worden, doet dat een beetje pijn. Trouwens, ook de vogels en andere dieren zouden u ook dankbaar zijn voor meer bomen!” 

Persbericht 27 januari 2020

Teken de petitie voor behoud en beschermen van en investeren in bomen HIER

Lees verder

Schriftelijke vragen over niet beantwoorden vragen

13-12-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over de handelwijze van het college aangaande het (niet) (inhoudelijk) beantwoorden van schriftelijke vragen.
 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van uw antwoorden 11 en 26 november inzake de zandkwestie en 2 december jl. inzake de aangifte wegens smaad en laster door het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE.
U stelt in uw beide antwoorden (11 en 26 november) onder andere dat ‘de zandkwestie’ zou zijn afgedaan en dat beantwoording van onze vragen naar uw mening geen toegevoegde waarde meer zouden hebben. Deze stellingen verbazen ons zeer. Wij vinden dat een eenzijdige benadering van de zandkwestie, ook tegen de achtergrond van alle ontstane politieke gevoeligheden. En die zijn op 13 november niet weggenomen! Voor de fractie van Lokaal Belang zijn er nog teveel open einden in de discussie. Niet alleen naar aanleiding van de raadsvergadering van 13 november jl., maar ook in de aanloop daar naartoe. Door uw reactie dat “de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer heeft”, geeft u uw eigen interpretatie/betekenis aan iets en gaat u op de stoel van de raad(sfractie) zitten. Dat vinden we een opmerkelijke gang van zaken!

Ten tweede staat in de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld artikel 42 beschreven dat een raadslid het recht heeft op het stellen van schriftelijke vragen met een politieke strekking aan het college (lid 1); deze vragen worden uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord (lid 2). In de gemeentewet artikelen 155 en 169 wordt het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Ook de VNG bevestigt ons dat artikel 169 van de Gemeentewet de verantwoordingsplicht van het college en het daarmee samenhangende inlichtingenrecht van de raad en van individuele raadsleden regelt.

Ten derde is het niet aan het college te bepalen of het zinvol of nodig is om vragen te beantwoorden. Ja, u mag er wat van vinden, natuurlijk, maar daarmee blijven de vragen wel overeind. Een dergelijke beperking van het recht om vragen te stellen (en beantwoording daarvan) vindt geen steun in de organisatieverordening en/of de wet.
Zie hiervoor ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad 3-7-18 (bijlage), waarin professor Wim Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) uitlegt wat het vragenrecht (inlichtingenrecht) van raadsleden inhoudt. De raadsleden bepalen het beleid en controleren het college. Raadsleden, ook zij die een minderheid vertegenwoordigen, kunnen te allen tijde vragen stellen; of een kwestie nu wel of niet is afgedaan naar de mening van het college. En het is ook niet aan het college om te bepalen of vragen een toegevoegde waarde hebben. Dat is aan de raad, de politiek en de kiezers mogen daar uiteindelijk over oordelen. Voor de plicht van het college om vragen te beantwoorden bestaat slechts één uitzondering en dat is wanneer dit niet kan in verband met het openbaar belang. Maar volgens professor Voermans kan slechts in uitzonderlijke gevallen daarop een beroep worden gedaan.
Maar samenvattend, waarom zoveel tegenwerking om vragen niet te beantwoorden?
 

Wij stellen de volgende vragen:

Algemene vragen over niet beantwoorden van schriftelijke vragen

 1. a. Op basis waarvan acht u het als college gerechtvaardigd, met inachtneming van de gemeentewet en de organisatieverordening, de schriftelijke vragen van Lokaal Belang niet te beantwoorden?
  b. Welk wettelijk kader ligt daaraan ten grondslag?
 2. a. Waarom acht u het gerechtvaardigd ‘op de stoel van de raad’ te gaan zitten? Op basis van welk wettelijk kader?
  b. Waarom vindt u het legitiem om uw mening dan wel betekenis te geven aan onze vragen en de beantwoording daarvan? Op basis van welk wettelijk kader?
 3. Bent u bereid om uw standpunten te heroverwegen en alsnog uitvoering te geven aan de inhoudelijke beantwoording van onze schriftelijke vragen van 31 oktober 2019?
  Zo nee, dan zouden we dat graag beargumenteerd willen zien op basis van een wettelijk kader.
 4. In het coalitieakkoord schrijft u nog woorden als ‘constructief samenwerken met de gehele gemeenteraad, verantwoordelijken en eigenaarschap en op een respectvolle manier omgaan met anderen’. Hoe kwalificeert u uw eigen handelwijze ten aanzien van uw houding naar Lokaal Belang en onze schriftelijke politieke en technische vragen?


Beantwoording college op 11 november 2019 van vragen 31 oktober 2019
Los van bovenstaande vallen nog een aantal andere zaken in het bijzonder op.
U stelt dat onze vragen 1 t/m 8 gaan over de inhoud van vertrouwelijke gesprekken met een oud-wethouder. En dat u deze vragen vanwege vertrouwelijkheid niet kunt beantwoorden. Zoals u kunt lezen vragen wij nadrukkelijk naar een motivering en toelichting voor uw keuzes; vragen over het proces dus, en niet over inhoud. Lokaal Belang is van mening dat uw argument om onze vragen niet te beantwoorden, geen stand houdt. Het zijn vooral ‘waarom’ vragen. Mogelijk is er sprake van een tikfout aan uw kant, want de vragen 1 t/m 5 zijn zeker geen inhoudelijke vragen over vertrouwelijke gesprekken, maar over uw eigen handelwijze in deze kwestie. Vragen 6 en 8 zijn overigens ook niet te kwalificeren als vertrouwelijk. Er wordt gevraagd naar uw mening over de gang van zaken, niet over de inhoud van de gesprekken zelf.

Ten aanzien van vraag 16:
Al sinds juli 2018 doen wij u herhaalde verzoeken om de Taskforceverslagen (en later ook de stuurgroepverslagen) zonder zwartmakingen (minus namen van ambtenaren) te ontvangen. Wij zijn van mening dat uw argument om deze niet als zodanig te verstrekken (bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen) niet steekhoudend genoeg is. Geen een ambtenaar hoeft zich beperkt te voelen.
De ambtenaar handelt als professional en geniet daarbij sterke arbeidsrechtelijke bescherming. Het politieke bestuur draagt verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op al het handelen en nalaten binnen de organisatie. Niet de ambtenaar. Dat het college enige vertrouwelijkheid en ruimte wil bij de voorbereiding van besluiten kunnen wij overigens, zoals eerder al gesteld, best begrijpen, anders wordt het wel heel lastig besturen. Maar ten tijde van crisis, weet men dat er met alles wat vastgesteld is voor de draad gekomen moet worden.
Daarnaast gebruikt u een oneigenlijk argument wat toegerekend wordt aan de uitzonderingsgronden op de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 10 lid 1d (inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) en 2e (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) om de door ons gevraagde gegevens (op basis van artikel 169 van de gemeentewet; het recht op inlichtingen) niet te verstrekken. U gebruikt dus twee verschillende wetten door elkaar, wat te kwalificeren is als ‘selectief shoppen in wetsartikelen’.

De vragen 13 en 14 en 18 t/m 20 zijn algemeen van aard en niet gekoppeld aan de zandkwestie. Deze vragen gaan over uw werkwijze in algemene zin als het gaat om ‘overdracht’ van een oud naar nieuw college. Uw argument dat deze vragen niet beantwoord kunnen worden aangezien de ‘zandkwestie is afgedaan’, is derhalve niet steekhoudend.

5.      Zie vraag 3
 

Beantwoording college op 2 december 2019 van vragen 12 november 2019 inzake de aangifte wegens smaad en laster door het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE
In uw weigering op 2 december jl. om deze vragen van Lokaal Belang en de VVD te beantwoorden stelt u dat de reden hiervoor is gelegen in uw beslissing om in gesprek met het Actiecomité te trachten de relatie met hen te herstellen. Hiermee gaat u er echter aan voorbij dat wij als politieke partij en volksvertegenwoordigers een eigen verantwoordelijkheid hebben jegens alle inwoners van de gemeente Barneveld en recht hebben op het beantwoorden van onze vragen. Onze vragen dienen het algemeen belang en hebben niet enkel betrekking op één bepaalde groep. 
Wij wijzen u er ook op dat uit de vragen zelf, zie bijvoorbeeld vraag 4 tot en met 6, blijkt dat deze een bredere algemenere strekking hebben dan alleen te informeren naar het incident dat aanleiding heeft gegeven tot de vragen. Het artikel in de Barneveldse Krant van 12 november heeft bij ons - kort samengevat - o.a. de algemene vraag opgeroepen of dit college wel democratisch en zorgvuldig omgaat met actie voerende inwoners die een mening uiten die haaks staat op de mening of het beleid van het college. Verder hebben wij de vragen ook gesteld omdat wij een inhoudelijke reactie willen van het college op het relaas van het Actiecomité rond de door het college gestelde beschuldiging van bedreiging. Het college is tot nu toe zo vaag in haar reactie geweest dat zelfs niet duidelijk is of de gemeente nu wel of niet stelt dat er sprake is geweest van bedreiging en op grond waarvan. Wij willen kunnen beoordelen of het terecht is dat het college een bestuurslid van het Actiecomité labelt als ‘bedreiger’ en om die reden niet meer met hem in gesprek gaat. In de memo van het college van 22 november jl. worden onze vragen niet beantwoord.
De door u genoemde - niet valide - reden om onze vragen niet te beantwoorden is overigens ook niet (meer) aanwezig. Immers, u hebt de ‘samenwerking’ met het Actiecomité beëindigd door in de raadsvergadering van 11 december jl. mee te delen dat u vanwege een aangenomen motie uw toezegging van 9 oktober jl. aan Lokaal Belang en de VVD niet zult nakomen. En eerder lazen wij al in de Barneveldse Krant van 3 december, dat de door u gestelde voorwaarde voor het herstellen van de ‘relatie’ met het Actiecomité, namelijk dat zij afstand moeten nemen van één van hun bestuursleden, voor het actiecomité onacceptabel is. 

6.      Is het college alsnog bereid om de vragen van Lokaal Belang en de VVD, gesteld op 12 november jl., inhoudelijk te beantwoorden? Zo ja, dan dient u – voor zover nodig - de schriftelijke vragen 12 november hier als herhaald te beschouwen. 

7.      Zo nee, op grond van welke wettelijke regeling, verordening e.d. weigert u de beantwoording van de vragen? Wij verzoeken u dit per gestelde vraag te motiveren.
 

Democratie is een groot goed. Een transparant (en integer) bestuur is in het licht hiervan van het grootste belang voor de inwoners. Met recht een fundamentele kwestie te noemen. De wettelijke rechten, plichten en taken van de betrokkenen in het democratisch proces zijn gelukkig vastgelegd in de Gemeentewet en de Organisatieverordening. Een helder kader waarbinnen de democratische interactie tussen gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders dient plaats te vinden. Ook in de gemeente Barneveld.
 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Gonda Lenters

12 december 2019

Bijlage: Artikel uit Noord-Hollands Dagblad 'Kritiek op beperken vraagrecht raadsleden Bloemendaal'

Lees verder

Brief Lokaal Belang inzake legal opinion windmolens

09-12-2019


Geacht college, geachte raad, 
 
Wij hebben kennisgenomen van het schrijven van advocaat Lam (advocaat namens de gemeente Barneveld) inzake legal opinion windmolens en willen graag onze mening hierover met u delen. 

Voor Lokaal Belang is duidelijkheid zeer belangrijk. Alleen op basis van duidelijkheid kan een gemeenteraad een goed onderbouwde beslissing nemen. Dat is ook een verantwoordelijkheid en plicht van een gemeenteraad. Een beslissing die invloed heeft op de samenleving. Voorthuizen verdient een helder en duidelijk antwoord op die wezenlijke vraag: “Op welke wijze worden windmolens op Zeumeren zo goed mogelijk voorkomen?”

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het nakomen van de toezegging van het college op 9 oktober jl:

 1. Het verkrijgen van juridische duidelijkheid.  
 2. Tot en met het moment dat de raad de juridische duidelijkheid besproken is, zal het planMER niet verstuurd worden naar de commissie MER (oftewel, het planMER blijft ‘in de koelkast).

In eerder schrijven (26 en 28 november 2019) aan de agendacommissie en de fractievoorzitters hebben wij reeds uiteengezet hoe wij tegen deze kwestie aankijken. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.  

Wij hebben de analyse van advocaat Lam als reactie op de legal opinion van advocaat Veltman nauwkeurig bestudeerd en komen tot de volgende analyse

Op pagina 1 ‘herhaalt’ advocaat Lam de twee stellingen waarop de de legal opinion van Veltman zou zijn gebaseerd. Maar helaas gaat het hier al mis want advocaat Lam verandert stelling 1 aanzienlijk door weg te laten dat het in de NRD / MER uitzonderen van de locatie Zeumeren moet gebeuren op grond van de gebiedsvisie Zeumeren. Immers, dat Zeumeren op grond van geldende regels inzake geluid en slagschaduw fysiek een ‘geschikte’ locatie is, weten we al van de eerdere poging om daar windturbines neer te zetten. En de beste kans om Zeumeren te ontzien is gelegen in argumenten van goede ruimtelijke ordening ontleend aan de gebiedsvisie. Door in de NRD en in de beantwoording van een zienswijze afstand te nemen van de gebiedsvisie, wordt de kans groter dat er windturbines in Zeumeren komen; althans zo luidt stelling 1. 

Ook stelling twee - een weergave van het standpunt van het college - formuleert Lam anders door selectief te knippen in een zin van stelling 2.
Veltman verwoordt het standpunt van het college onder anderen als volgt: “Als op basis van de onderzoeksbevindingen een keuze wordt gemaakt voor een of meer voorkeurslocaties en Zeumeren daar niet toe behoort, is daarmee de kous af.”
Lam maakt daarvan: “… in het geval Zeumeren in het plan MER niet tot de voorkeurslocaties behoort, dan is daarmee de kous af”. De rest laat hij weg. Met het begrip ‘voorkeurslocaties’ bedoelt Lam echter locaties die volgens de regels inzake geluid en salgschaduw geschikt zijn en als de locatie Zeumeren in die zin niet geschikt is, dan is inderdaad de kous af. Een open deur! Maar dat was niet de stelling van het college. Hun stelling was (30 januari 2019) - werd in de raad van 9 oktober overigens door college ontkend- nu juist dat het beter/effectiever was als de raad na het MER onderzoek Zeumeren gemotiveerd uitsloot. En daaraan hebben een aantal partijen gerefereerd toen zij ‘VOOR’ stemden.

Over ‘het vereiste van goede ruimtelijke ordening’ schrijft Veltman kort samengevat dat uit jurisprudentie blijkt, dat als de wettelijke normen voor slagschaduw en geluid maar kunnen worden nageleefd, eventueel met behulp van wat aanpassingen, er in beginsel ook geen sprake is van strijd met ‘het vereiste van goede ruimtelijke ordening’. En dat door het werken met gemiddelde geluidsnormen op jaarbasis i.p.v. afstandsnormen, altijd wel kan worden voldaan aan die normen (want de windmolens staan ook nog wel eens stil dus mogen ze, als ze draaien, - wettelijk toegestaan - een enorme herrie maken).
Dit wordt door Lam niet tegengesproken of hij gaat er niet op in. Hij probeert de uitspraak van Veltman te relativeren door te stellen dat de gebruikelijke voorafgaande onderzoeken bij windparken de reden zijn dat de Raad van State steeds tot de conclusie komt dat een windpark voldoet aan de wettelijke eisen. Maar dat is natuurlijk een cirkelredenering. Want die MER-onderzoeken hanteren dezelfde ‘wettelijke eisen’ inzake ‘vereiste van goede ruimtelijke ordening’ als de Raad van State. En dat doet dus niet af aan de bovenstaande conclusie van Veltman. Lokaal Belang vindt het zeer belangrijk dat Veltman op dit punt niet wordt tegengesproken. Want dit is inzake windmolens één van de grote problemen waardoor grote groepen mensen ernstige overlast ervaren.

De juistheid van de stellingen:
Alleen al omdat Lam/college uitgaat van andere stellingen krijg je een appels en peren verhaal en andere conclusies. Toch probeert Lokaal Belang hier een analyse te geven van de twee legal opinions.  
 
Lam stelt enerzijds dat hetgeen Veltman zegt over de stelling van de gemeente juist is, maar vindt dat niet relevant omdat de raad nu eenmaal heeft besloten het hele grondgebied te onderzoeken zonder Zeumeren uit te sluiten.  
Anderzijds geeft hij het college gelijk door te stellen dat als Zeumeren niet als voorkeurslocatie uit het MER onderzoek komt, de kans klein is dat de provincie daar dan toch een windmolenpark mogelijk maakt. Maar ja, dat zegt niks omdat Lam met ‘voorkeurslocatie’ een locatie bedoelt die voldoet aan de wettelijke regels inzake geluid en slagschaduw (zie hierboven over het veranderen van de stellingen).  
Ervan uitgaande dat een meerderheid van de raad geen windmolens op Zeumeren wil, moet de vraag zijn hoe je de kans daarop zo klein mogelijk maakt en hoe de gebiedsvisie hierin een rol kan spelen. Maar daar gaat Lam dus niet op in.

T.a.v. de conclusie van Veltman dat de provincie desgevraagd zal meewerken aan een PIP -gesteld de locatie voldoet aan de wettelijke regels - zegt hij enerzijds dat “die conclusie te snel wordt getrokken” en anderzijds dat een PIP niet is uitgesloten en, afhankelijk van de locatie, zelfs voor de hand ligt.  Een volkomen onbegrijpelijk stukje. Is Lam het er nou mee eens of niet? In ieder geval wordt ook deze stelling van Veltman niet gemotiveerd weersproken. 

Onder het kopje conclusie staat dat Lam de conclusie van Veltman ‘niet kan volgen’. Maar dat wordt door zijn legal opinion inhoudelijk niet onderbouwd. Vervolgens geeft hij als reden voor zijn conclusie:

Stelling 1: deze stelling kan niet aan de orde zijn omdat de raad opdracht heeft gegeven het hele grondgebied te onderzoeken op de mogelijkheid om windmolens te plaatsen.

 • Maar ter discussie staat nu juist of de raad dat op basis van de juiste informatie heeft besloten en dus kan het besluit van de raad hier niet als argument dienen.

Stelling 2: het niet betrekken van Zeumeren is geen optie (zie besluit van de raad) en bij gebleken ongeschiktheid van Zeumeren in het MER onderzoek is de kans groter om daar een windpark te voorkomen.

 • Zie hierboven het geel gearceerde gedeelte. Zeumeren is naar alle waarschijnlijkheid een volgens de wet geschikte locatie (=voorkeurslocatie in dit document). En als je daar windmolens wilt voorkomen is dus de vraag hoe je dat het beste kunt doen. Volgens het actiecomité en Veltman door Zeumeren met een beroep op de geldende gebiedsvisie uit te zonderen van het MER onderzoek. Daarmee geef je als raad aan dat je die gebiedsvisie nog steeds erg belangrijk vindt. Maar door de stellingen te veranderen voorkomt Lam dat hij in deze legal opinion op deze vraag in moet gaan.

Kortom, wij achten de reactie van advocaat Lam weliswaar op enkele punten interessant, maar deze is helaas niet volledig en duidelijk. En juist die volledigheid en duidelijkheid is voor de gehele samenleving, met Voorthuizen in het bijzonder, erg belangrijk. Hoe kijkt u daar zelf tegen aan? 

Wij verzoeken een spoedige en openbare bespreking van de beide juridische stukken bijvoorbeeld in de tweede week van januari 2020. 
 

Vriendelijke groeten, 

Fractie Lokaal Belang 

 

Zie ook artikel Barneveldse Krant 10-12-2019: 'Juridisch getouwtrek over windmolens Zeumeren maakt situatie niet duidelijker'

Lees verder

BK: 'Barnevelds college weigert oppositievragen te beantwoorden'

05-12-2019


BARNEVELD Het college van b. en w. weigert vragen van oppositiepartijen Lokaal Belang en VVD te beantwoorden over de zandkwestie rond Vink en de windmolenaffaire bij Zeumeren, waarbij een ambtenaar zich bedreigd zou hebben gevoeld door uitspraken van de voorzitter van actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE.

In de aanloop naar het laatste debat over de zandkwestie op woensdag 13 november, waarin met name de rol van oud-wethouder Gerard van den Hengel (VVD) werd besproken, stelden VVD-leider Theo Bos en LB-fractievoorzitter Mijntje Pluimers samen schriftelijke vragen aan het college van b. en w.. De partijen vroegen via die weg 'alle correspondentie tussen Van den Hengel en het college' op, in de periode tussen 30 september en 5 november. Specifiek vroegen zij om sms-jes, messenger-berichten, mails, brieven, (opgenomen) telefoongesprekken, memo's en notitie. Ook wilden zij inzage in de correspondentie tussen oud-gedeputeerde Bieze aan de ene kant en het college en gemeenteambtenaren aan de andere.

De oppositiepartijen krijgen de stukken echter niet toegestuurd. Naar de mening van het college van b. en w. is de zandkwestie afgesloten. ,,Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad dit dossier wederom behandeld en besloten er een punt achter te zetten. Hierdoor heeft de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer."

Ook vragen over het windmolenvraagstuk worden niet beantwoord door het college. VVD en Lokaal Belang reageerden in november met schriftelijke vragen op een artikel in deze krant, waarin het actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE meldde aangifte te hebben gedaan van laster tegen een gemeenteambtenaar en wethouder Dorrestijn. Zij zouden tegenover derden melding hebben gemaakt van een bedreiging door de comitévoorzitter aan het adres van de ambtenaar. Het comité ontkent de bedreiging in alle toonaarden.

Raadsleden Sandra Reemst (VVD) en Gonda Lenters (Lokaal Belang) wilden de achtergronden van het incident weten, maar krijgen ook hier nul op het rekest van het college. ,,Wij zullen uw vragen niet beantwoorden", schrijven b. en w. in een reactie richting de partijen. ,,Het actiecomité heeft een verzoek tot mediation gedaan. Wij hebben hier positief op gereageerd en zullen in gesprek gaan met het actiecomité om te trachten de ontstane patstelling te doorbreken en de relatie te herstellen."

Tijdens de behandeling van de begroting, eerder deze maand, hekelde CDA-fractievoorzitter Daan de Vries deze schriftelijke vragen al. Hij sprak van 'suggestieve vragen waarmee bestuurders publiekelijk worden aangevallen'. In zijn ogen droegen de vragen van de oppositiepartijen niets bij aan het vinden van antwoorden over wat er precies is gebeurd. ,,Als u twijfels hebt over het handelen van het gemeentebestuur, dan pakt u even de telefoon", zei De Vries richting LB'er Lenters.

Artikel Barneveldse Krant 04-12-2019 - Jannes Bijlsma

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande groenplan rondweg Voorthuizen

03-12-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het groenplan voor de rondweg in Voorthuizen. 

In de commissievergadering grondgebied van 31 oktober jl. stelde onze fractie de volgende vraag: 
"Wij hebben een vraag over een artikel in de Barneveldse Krant van 23 oktober jl:  ‘Groenplan voor rondweg Voorthuizen laat op zich wachten’. Laatste zin: Het plan heeft voor iedereen impact, ook voor de bewoners. In totaal worden er zo’n 39.000 ‘eenheden’ aan bomen, struiken en planten aangelegd. We hebben de heer Dost toegezegd dat hij kan meekijken met het plan. Die afspraak staat. Zodra het plan rond is, kan hij meepraten. In een eerder stadium was tegen deze inwoner gezegd dat ze zouden worden meegenomen en dat er zou worden teruggekomen op ingebrachte ideeën. Niets meer gehoord.  Onze vraag is in hoeverre wordt de belofte tot meepraten echt gehouden? Voor alle omwonenden. En: Strukton moet nu met een nieuw groenplan komen en daarmee geef je het uit handen aan een aannemer.  Met een grote kans dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Is het college daar niet bezorgd over? Dit terwijl er al een plan ligt dat door professionals is ontworpen: Landschapsbeheer Gelderland.” 

Uw antwoord was: “Het groenplan is zorgvuldig door Provincie Gelderland uitgewerkt. In de aanbesteding/gunning van het totale werk heeft de landschappelijke inpassing een belangrijke rol. De aannemer dient, conform de in het contract gestelde eisen, de groenstructuur langs de Rondweg Voorthuizen aan te brengen. Zowel voor de Provinciale als de Gemeentelijke Rondweg. Op een tweetal locaties (t.h.v. Struik en t.h.v. Bijschoterweg) zijn we echter nog in gesprek met eigenaren om te bezien of de landschappelijke inpassing daar kan worden gerealiseerd. T.h.v. Struik zijn niet alle gronden in eigendom van Provincie Gelderland en t.h.v. Bijschoterweg valt een deel van de verwachte aanplant buiten het contract met de aannemer. We zijn op twee locaties dus i.o.m. omwonenden, maar voor het overige deel is e.e.a. al voorbereid en gecommuniceerd.” 

Lokaal Belang was toen even gerustgesteld en wij gingen ervan uit dat het een en ander zorgvuldig met omwonenden zou worden gecommuniceerd, afgesproken en uitgevoerd. 

Afgelopen week zijn wij door inwoners van de Bijschoterweg in kennis gesteld met een kennelijk voornemen van het college: het schrappen van deelgebied 2 van de kaart van de Natuurmaatregelen Westelijke en Noordelijke Rondweg Voorthuizen.  
 
Bijgevoegd de nieuwsbrief met kaart die de gemeente destijds samen met de provincie naar de omwonenden heeft gestuurd. Ook als raad zijn wij hiervan in kennis gesteld. Het gebied waar het nu om gaat is afzonderlijk genummerd en ingetekend. Het is een van de bouwstenen van een samenhangend plan in het kader van natuurcompensatie, landschappelijke inrichting en de beoogde groene entree van Voorthuizen. De nieuwsbrief geeft een uitgebreide toelichting, verwijst naar de gebieden op de kaart en getuigt van een weloverwogen en zorgvuldige opzet. De groeninrichting is indertijd gepresenteerd als compensatie voor de impact van de rondweg op de omgeving, waar wij natuurlijk tevreden mee waren.
Nu krijgen wij signalen dat daar mogelijk van afgeweken wordt. Daar schrikken wij van. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat afspraken en beloften worden nagekomen, goed en zorgvuldig met inwoners wordt gecommuniceerd en dat er geïnvesteerd wordt in groen, zeker als dat een compensatie betreft van groen dat eerder gekapt en/of weggehaald is. 

Onze vragen: 

 1. Klopt het dat u de aanleg van groen in deelgebied 2 wilt schrappen?
  Zo ja, waarom is dat?
 2. Op welke wijze heeft u het beloofde overleg (als antwoord op onze rondvraag) vormgegeven?
  Hadden omwonenden inspraak en/of invloed? Op welke wijze?
 3. Bent u met ons van mening dat de eerder aangekondigde groencompensatie zoals voorgesteld aan zowel inwoners als de raad, op alle onderdelen gerealiseerd moet worden?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u bereid zich alsnog in te zetten om de groencompensatie van deelgebied 2, net zoals de andere deelgebieden, te (laten) realiseren?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Terugkomend op onze rondvraag; kunt u daar, gezien de berichtgeving, opnieuw en dieper op ingaan?
 6. Indien vraag 1 met ‘nee’ wordt beantwoord: Bent u bereid zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek te gaan om het ontstane misverstand uit de wereld te helpen en ons van de uitkomst in kennis te stellen? 


Vriendelijke groeten,
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 
 

Zie ook Barneveldse Krant 03-12-2019: ‘Deel groen langs rondweg Voorthuizen geschrapt’

Lees verder

Schriftelijke vragen Lokaal Belang en VVD aangifte Actiecomite Voorthuizen Windmolens NEE

13-11-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stellen de fracties van Lokaal Belang en de VVD schriftelijke vragen aangaande het artikel in de Barneveldse Krant van vandaag (12 nov) met de titel “Aangifte van Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE tegen wethouder en ambtenaar”.  
 
In het bedoelde artikel in de Barneveldse Krant komt naar voren dat het college van mening is dat haar ambtenaar in dit dossier telefonisch is bedreigd door een bestuurslid van het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE. Daartegenover stelt het bestuurslid van het actiecomité ten onrechte te worden beschuldigd en heeft hij om die reden aangifte gedaan van smaad en laster.  
Uiteraard is het bedreigen van ambtenaren een kwalijke zaak. Maar juist omdat dit een ernstige beschuldiging is, is het ook van belang dat deze gefundeerd is. Nu het hier verder gaat om een persoon die een actiegroep vertegenwoordigt, welke ook politieke relevantie heeft, vinden wij het van belang de onderstaande vragen te stellen om de ontstane situatie beter te kunnen duiden. 
 

 1. In haar mail d.d. 1-11-19 (vrijdagavond) deelt de wethouder aan het bestuurslid van het actiecomité en anderen mee dat de samenwerking met het Actiecomité wordt opgeschort i.v.m. het intimideren c.q. bedreigen van medewerkers.  
  a. Graag vernemen wij van het college o.g.v. welke geschreven of gesproken woorden de ambtenaar en het college tot de conclusie zijn gekomen dat er sprake is van een bedreiging?  
  b. Of moeten wij uit uw reactie op het artikel in de Barneveldse Krant begrijpen dat u bij nader inzien vindt dat er geen sprake is geweest van bedreiging van een ambtenaar maar van een probleem in de communicatie? 
   
 2. In de e-mail d.d. 2-11-19 (zaterdag) met als onderwerp “overleg 5 november gaat niet door” doet de desbetreffende ambtenaar aan drie externe personen zijnde de heren Veltman, Lam en Bakker (mediator) onder meer de mededeling “Helaas vond de heer (bestuurslid van het Actiecomité) het nodig hierbij bedreigingen te uiten aan mijn adres. Wij hebben daarom het protocol in werking gesteld dat wij hebben voor dit soort situaties. Ook heb ik overleg gehad met de politie. Gezien de situatie hebben wij ieder overleg met het Actiecomité opgeschort en verwacht ik niet dat het geplande overleg op een later moment alsnog kan plaatsvinden.”
  a. Heeft deze ambtenaar deze mededeling gedaan onder de verantwoordelijkheid van het College?  
  b. Heeft het college de ambtenaar actief de opdracht gegeven tot het schrijven van deze e-mail? 
   
 3. Waarom maakt de ambtenaar in deze e-mail, die de functie heeft om mee te delen dat een gesprek geen doorgang vindt en mede is gericht aan de advocaat van het Actiecomité, tevens bekend dat er sprake zou zijn van een geuite bedreiging? Waarom was deze toevoeging noodzakelijk?
   
 4. Mogen ambtenaren op deze wijze een beschuldiging t.a.v. burgers naar buiten brengen voordat die beschuldiging is onderzocht en onafhankelijk is vastgesteld? Graag ook een toelichting op uw antwoord. 
   
 5. Zo nee, wat gaat het college doen om dit in de toekomst te voorkomen? In de relatie overheid-burger zijn burgers immers inherent de zwakkere partij. En een beschuldiging van bedreiging heeft grote consequenties voor de betrokken burger. Het lijkt ons om die reden niet wenselijk om dit soort beschuldigingen te delen met derden. 
   
 6.  Wat gebeurt er als op enig moment blijkt dat een burger door het college of een ambtenaar ten onrechte is beschuldigd? Is er een “protocol” om alsdan de naam van die burger te zuiveren zodat hij/zij hiervan privé en zakelijk zo min mogelijk schade ondervindt?
   
 7. Realiseerde de wethouder zich dat intimidatie en bedreiging zware beschuldigingen zijn, toen zij haar email d.d. 1 november jl. deelde met derden?
   
 8. Waarom heeft de wethouder deze beschuldigingen geuit alvorens deze zijn onderzocht en onafhankelijk zijn vastgesteld?
   
 9. Wij lezen in de reactie van het college dat de samenwerking is opgeschort vanwege de wijze van communicatie vanuit het Actiecomité. Hoe moeten wij dit lezen?  
  a. Betreft het hier de communicatie met één bestuurslid?
  b. Zo ja, heeft de gemeente dan vervolgens gevraagd of een ander bestuurslid bij het overleg van 5 november aanwezig kon zijn? Als er geen ander bestuurslid is gevraagd, wat is hiervan dan de reden? 
   
 10. Wij lezen verder in uw reactie: “Wij hebben er vanuit de gemeente alles aan gedaan om met het Actiecomité tot overeenstemming te komen.” Kunt u aangeven wat het college concreet allemaal heeft gedaan?  
   
 11. Tot slot, op welke wijze denkt het college gevolg te geven aan de beloften die aan de gemeenteraad op 9 oktober zijn gedaan? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 
 
Namens de fractie van de VVD,
Sandra Reemst 

12 november 2019

Lees verder

Sjoerd van Amerongen: 'Als je niks doet, heb je geen recht van spreken'

13-11-2019


BK-rubriek Hart & Ziel: interview met raadscommissielid Sjoerd van Amerongen

VOORTHUIZEN
 Wandelen met de hond en genieten van de vogels. Dat is Sjoerd van Amerongen (51) uit Voorthuizen ten voeten uit. Voor de natuur breekt het raadscommissielid - namens Lokaal Belang - graag een lans. Tegelijk ervaart hij verdrietige zaken in zijn persoonlijke omgeving en hecht hij sterk aan sociaal contact.
 

U heeft een Friese moeder en een Brabantse vader. Heeft u daardoor ook een stugge én Bourgondische kant in uw karakter?

,,Dat is een aparte combinatie inderdaad, maar dat ging goed samen. Mijn moeder is helaas overleden en mijn vader worstelt sinds een jaar met dementie. Ik heb de nuchterheid van de Fries en houdt ook van lekker eten, drinken en gezelligheid, zoals de Brabanders. Ik zal me niet in het carnaval storten, maar de openheid en hartelijkheid zie je ook bij de Friezen hoor."
 

Maar u staat het liefst nuchter in het leven?

,,Ja, niet met je hoofd in de wolken. Ik heb een hekel aan zweverigheid, want daar kom je niet ver mee. Je kunt veel dingen willen, maar niet alles kan. Je moet realistisch zijn."
 

U was een aantal jaar bestuurslid van het evenement Floralia. Waarom deed u dat?

,,Na bijna tachtig jaar dreigde dit in ons dorp te verdwijnen, maar toen hebben we een nieuw bestuur gevormd. Ik vind dat dit evenement gewoon bij Voorthuizen hoort. Er is een en ander aangepast en het ging het weer lekker lopen. De deelnemers zijn bijna een jaar bezig met de bouw van een wagen, dat brengt veel eenheid en cohesie in een wijk. Anders vervreemden mensen van elkaar. Door mijn gezondheid ben ik daarmee gestopt."
 

Wat mankeerde u en wat deed dat met u?

,,Ik heb vijf jaar geleden longproblemen gehad na een verwaarloosde longontsteking, met een operatie tot gevolg. Ja, dan heb je het wel even moeilijk en ga je anders naar dingen kijken. Ik rookte in die tijd vrij fors. Daar ben ik mee gestopt. Bovendien ging ik gezonder leven; ik loop nu nog meer buiten. Ik ga bewuster om met mijn leven, want ik wil wel graag mijn kinderen groot zien worden. Mijn moeder overleed drie jaar geleden enkele uren na een hersenbloeding. Ook dat zet je even stil. Ik heb ook te maken met apneu, waardoor je erg moe wordt. Daar wordt binnenkort iets aan gedaan."
 

Had u in die moeilijke tijd met uw longen ook iets aan het geloof, of zegt u dat niets?

,,Ik ging tot mijn achttiende naar de Ichthuskerk, een hervormde deelgemeente. Mijn ouders deden daar veel. Mijn vader was ouderling, kerkvoogd en bijna bij de oprichting betrokken. De predikanten kwamen bij ons over de vloer. Maar ik heb er zelf voor gekozen om niet meer naar de kerk te gaan en liet me uitschrijven. Ik ga nog wel op onregelmatige basis naar de kerk met mijn vrouw en kinderen, want ik vind het wel belangrijk voor hun opvoeding. Ze kunnen later zelf beslissen wat ze ermee doen. Maar ik heb een eigen kijk op het geloof. Ik respecteer ieders manier en ik zou het fijn vinden als iedereen dat deed. Vroeger werd op het Johannes Fontanus College door leerlingen tegen me gezegd dat ik een heiden was, omdat ik op een openbare lagere school had gezeten en in een deelgemeente naar de kerk ging. Die veroordeling heeft me veel pijn gedaan, dat wil ik nooit meer. Ik houd er niet van dat je meteen een stempel opgedrukt krijgt. Ik denk dat er wel 'Iets' is, maar dat hoeft geen God te zijn. Een ander hecht veel aan een preek en Bijbel lezen."
 

Toch bezoekt u de kerkdiensten soms nog. Hoe ervaart u dat?

,,Zeker, ik vind dat waardevol. Mijn vader hielp die kerk opbouwen en stak er veel tijd in. Tijdens het vorige kerstfeest, was hij er niet meer bij vanwege zijn dementie, voor het eerst in meer dan veertig jaar en dat komt dan wel binnen. Dat moet je een plek kunnen geven. Als dan het Ave Maria wordt gespeeld, heb ik moeite om het droog te houden. Ik associeer de kerk nog steeds met het afscheid nemen van mijn moeder."
 

In kerkdiensten staat Jezus vaak centraal, met zijn verlossende werk voor de verkeerde dingen die wij als mensen doen. Hoe kijkt u daarnaar?

,,Dat vind ik allemaal een beetje zwaar. Iedereen maakt weleens een foutje. En dan zou je straks 'boven' linksaf moeten, in plaats van rechtsaf? Daar heb ik moeite mee. Ik hoop dat iedereen naar de hemel gaat."
 

Waardoor wordt u geïnspireerd?

,,Mijn opvoeding. Ik ben opgevoed met het idee dat je elkaar respecteert en open staat voor elkaars mening. Ik vind het belangrijk dat je zuinig met de wereld omgaat en dat mijn kinderen weten wat er speelt. Dat ze weten hoe goed ze het in ons land hebben. Zo waren we met ons gezin in Sri Lanka, waar ik eerder vrijwilligerswerk deed in een dovenschool. Mijn vrouw en ik lezen veel, daar leer je veel van."
 

Uw dochter heet Anne. Daar zingt Herman van Veen een mooi liedje over. Kent u dat?

,,Ja, daar stond een stukje van op haar geboortekaartje: 'Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren'. Je kunt zelf veel doen en niet negatief zijn, dat vind ik belangrijk. Zo ben ik leider van het voetbalelftal van mijn zoon Sietse geworden, samen met een ander. Bij de tennisvereniging heb ik in het bestuur gezeten. Als je niks doet en een ander verwijten gaat maken, heb je geen recht van spreken."
 

Is er een persoon die u inspireert?

,,Ik had altijd bewondering voor Nelson Mandela, want hij krabbelde op uit een put. Hij was echt een doorzetter. Maar ik kijk verder niet zo snel tegen iemand op. Iedereen doet gewoon waar hij of zij het beste in is. Iedereen heeft zijn eigen talenten, maar ik zet mensen niet snel op een voetstuk."
 

Waarom werd u actief in de lokale politiek?

,,Je kunt langs de zijlijn staan en veel commentaar leveren, maar dan heb je weinig recht van spreken. Lokaal Belang spreekt mij aan, omdat deze partij open staat voor iedereen. Er is transparantie in het bestuur. We besteden aandacht aan alle dorpen en weten wat er speelt. Mensen kunnen ons gemakkelijk bereiken over dingen die hen opvallen. Het is belangrijk dat je weet wat er onder de mensen leeft."
 

U bent raadscommissielid. Met welke onderwerpen houdt u zich bezig?

,,Ik heb verkeer en infrastructuur, recreatie en toerisme en bouwen en wonen in mijn pakket. Vanuit Lokaal Belang hebben we het initiatief genomen tot een bomenplan, want er zijn veel bomen gekapt bij een aantal bouwprojecten. Het is beter als je daar eerst goed naar kijkt en misschien het plan iets wijzigt, zodat oude bomen behouden blijven. Dan kun je wel nieuwe aanplanten, maar het duurt erg lang voordat ze weer een beetje gegroeid zijn."
 

De natuur gaat u aan het hart?

,,Ja, vroeger vond je me altijd in het Wilbrinkbos. Ik was veel buiten en dat ben ik nog steeds; nu veel in het Johannabos. Ik loop twee, drie keer per dag met mijn hond. Dan zie je de bonte specht, een sperwer, een buizerd, de mezen, boomklevers en de hooglanders. Als ik zie wat er allemaal gecreëerd is, kan ik daar echt van genieten. Vroeger had ik altijd vogels, nu heb ik nog een paar kippen en wat vissen. Dat vind ik schitterend. Het moet ergens uit ontstaan zijn, dus de Schepper bestaat. Dan kom je op de evolutie van Darwin of de schepping van God. Het blijft de grote vraag hoe het allemaal is ontstaan, hoewel Iemand daar toch de hand in moet hebben gehad."
 

Wat doet u naast uw politieke werk?

,,Ik werk nu bijna twaalf jaar fulltime voor een groothandel in diergeneesmiddelen: de firma Virbac aan de Hermesweg in Barneveld. We zijn nu volledig een dochter van een Frans bedrijf. We leveren aan dierenartsenpraktijken. De tijd ervoor was ik werkzaam bij andere bedrijven."
 

Hecht u aan vriendschappen?

,,Zeker. Eén keer per jaar ga ik met een groep vrienden erop uit. Ik vind dat belangrijk. We praten over van alles en doen aan sport. Het is gezellig en we filosoferen wat. Als iemand het slecht heeft, wordt dat ook in de groep gegooid. Dat vind ik waardevol. Zo heb ik ook nog contact met mannen uit mijn jeugd, die ik al bijna veertig jaar ken. Met hen heb je veel meegemaakt. Als je ze ontmoet, is het meteen goed."
 

Welke liedjes vindt u mooi?

,,Hallelujah van Leonard Cohen. Ik houd ook erg van jazz. Toen ik jong was ging ik naar concerten van Simple Minds, The Rolling Stones en U2. De liedjes van Boudewijn de Groot vind ik ook mooi. Onlangs zag ik een documentaire over hem. Hij sprak even over zijn vader, naar aanleiding van een liedje. Dat kwam ook bij mij wel binnen, omdat het ongeveer de situatie was zoals je aan je vader denkt. Als ik nu bij mijn vader kom, weet hij na een half uur al niet meer dat ik geweest ben. Het is een aflopende zaak. Ik had best een goede band met hem."
 

Wat is daar het geheim van?

,,Dat je dingen gewoon met elkaar kunt bespreken. Dat je van elkaar houdt en dat aan kunt geven. Vroeger zaten we met elkaar aan tafel te praten, maar als ik nu naar hem toe ga, reageert hij nauwelijks. Dat is elke keer erg frustrerend, verdrietig en pijnlijk."
 

Staat het thema ziekte u ook in de weg om te geloven in een liefdevolle God?

,,Er gingen veel mensen dood in die periode, dat vond ik moeilijk en toen besloot ik niet meer naar de kerk te gaan. Net als bij mijn moeder vraag je je dan af, hoe kan dat nu, als die mensen elke week in de kerk zitten en goed leven? Maar dat kan iedereen overkomen. Dat is het leven. Als je in een God gelooft, kan ik me voorstellen dat je Hem dit kwalijk gaat nemen."
 

Welk liedje springt er qua tekst voor u uit?

,,Beautiful Day van U2, want je moet genieten van wat je hebt. Het is niet elke dag gemakkelijk en ik ben niet altijd happy de peppy, zeker niet als ik bij mijn demente vader vandaan kom. Maar in de natuur kun je je hoofd leeg maken. Ik maak ook foto's van hoe mooi alles is. Als de zon door de mist komt, is dat schitterend. Overigens is het liedje 'Let love rule' van Lenny Kravitz vermoedelijk nog meer mijn lijflied. Dat is tijdens onze trouwplechtigheid gedraaid. Ik zet het ook altijd op nummer één van mijn jaarlijkse Top 2000-opgave. De liefde is allesbepalend in je leven: voor elkaar en voor de ander in je omgeving."
 

Artikel Barneveldse Krant 13 november 2019 - Freek Wolff

Lees verder

BK: Lokaal Belang de boer op met 'bomenpetitie'

11-11-2019


Artikel Barneveldse Krant

VOORTHUIZEN
 Leden van de raadsfractie van Lokaal Belang gaan naar eigen zeggen de komende weken de boer op met hun zogeheten 'bomenpetitie'. Met een handtekeningenlijst zoeken ze steun bij inwoners van de gemeente Barneveld voor hun bomenplan.

Afgelopen zaterdag stonden leden van de partij in het centrum van Voorthuizen. ,,Waar we in twee uur tijd maar liefst 96 handtekeningen verzamelden'', aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers. ,,De speciale flyers met informatie over het bomenplan vonden gretig aftrek. Daarnaast waren de reacties van de inwoners overweldigend. Veel mensen gaven aan het behouden van bomen én het aanplanten van veel nieuwe bomen, erg belangrijk te vinden.''

Eind dit jaar biedt de fractie over haar bomenplan een initiatiefvoorstel in bij de Barneveldse gemeenteraad. Het gaat dan om een plan als reactie op verschillende projecten in de gemeente Barneveld waarbij bomen werden gekapt. In het plan vraagt LB om meer aandacht voor behoud van bomen.

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang over vuurwerk

06-11-2019


“Één keer per jaar het nieuwe jaar met vuurwerk inluiden vindt Lokaal Belang een mooie traditie en wil dan ook geen verbod.

Lokaal Belang sluit echter niet de ogen voor de overlast, vernielingen en illegale activiteiten die plaatsvinden. Overlast voor mens en dier moet worden voorkomen. Daarom wil LB dat, waar mogelijk, gebieden rondom kinderboerderijen, dierenopvang, HUP’s, verpleeg- en verzorghuizen etc. een vuurwerkverbod krijgt. Deze specifieke locaties zijn goed controleerbaar en dus handhaafbaar. 

Daarnaast moet er hard worden opgetreden tegen illegaal vuurwerk en tegen te vroeg of te laat afsteken van vuurwerk. Helemaal ontoelaatbaar is het beschieten van mens, zoals hulpverleners en dieren. Wij veroordelen overigens elke vorm van geweld tegen hulpverleners ten zeerste. Daarvoor past alleen een zware straf. De veiligheid van mens en dier moet dus zoveel als mogelijk beschermd worden.

Het moet mogelijk zijn om een leuk traditioneel feest te vieren zonder overlast en narigheid. Laten we het leuk houden; een feest met vuurwerk. Iets waar velen van genieten.”

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande waarheidsvinding en controle in het dossier 'zand'

31-10-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande waarheidsvinding en controle in het dossier ‘zand’. 
 
Onze fractie hecht grote waarde aan waarheidsvinding. Oftewel, controle van het proces en inhoud in deze kwestie. Onze wettelijke taak. Een goed functionerend, transparant en betrouwbaar lokaal bestuur is in het grootse belang van onze inwoners. Waarheidsvinding en controle op de handelwijze van het college (het dagelijks lokaal bestuur), is daarom zeer belangrijk en ook onze wettelijke verplichting. Dat is waarvoor wij het altijd doen en ook altijd zullen blijven doen. 
 
Memo en bijlagen
Lokaal Belang heeft met verbijstering kennisgenomen van de memo, en 3 daarbij gevoegde niet-openbare bijlagen, van het college van vandaag, 31 oktober 2019 aangaande de kwestie De Kruijf/Van Dijk vs. van den Hengel en van het persgesprek over dit onderwerp op dezelfde dag. We kunnen en mogen niet citeren uit de bijlagen, vanwege het niet-openbare karakter, maar de bijlagen zijn van een ander, alsmede verhelderend, kernmerk dan uw college schetst in het - wel - openbare memo. 

Dat zijn meteen onze eerste vragen:
1. Waarom heeft uw college niet gekozen voor maximale helderheid? Uw memo en – niet-openbare bijlagen- zijn voor tweeërlei uitleg vatbaar.  
2. Kan uw college uitleggen waarom voor deze moeilijke weg is gekozen, behoudens de gedachte ‘dat wij de heer Van den Hengel als persoon graag willen beschermen? Dat kan een nobele invalshoek zijn, maar het - officiële - memo volgend treft het college geen enkele blaam en blijft er een nietsvermoedende en verdachte oud-wethouder over?  
3. Is deze werkwijze ook onderdeel van ‘collegiaal bestuur’? 

Met plaatsvervangende schaamte heeft Lokaal Belang de verrichtingen van dit college gevolgd waar zij op zoek zijn gegaan naar oplossingen voor het probleem dat zij zelf hebben veroorzaakt. Het ‘issue van de waarheid’. Wij vragen ons inmiddels af in welk parallel universum dit college verkeert waarbij waarheidsvinding niet mogelijk lijkt te zijn. Wederom bestempelt dit college, zoals gesteld, cruciale informatie in deze kwestie als ‘niet-openbaar’. Het ‘hele’ verhaal en transparantie, dat is wat de gemeenteraad en de inwoners van de gemeenteraad willen en ook verdienen. Halve verhalen, halve informatie, wat is hiervan de bedoeling? Is dit een afrekeningsactie richting de heer van den Hengel door hem in een bepaald daglicht te stellen? Wat zijn uw motieven om zo te handelen?

Vragen:
4. Daarom nogmaals: Op basis waarvan acht het college het nodig om de bijlagen bij de memo van 31 oktober te kwalificeren als niet-openbaar? Dit mede gezien het feit dat u er zelf en actief voor kiest de openbaarheid te zoeken over de kwestie en waarbij verdere persoonlijke beschadigingen zeer tot de mogelijkheden behoren.
5. Op welke wijze denkt dit college, in het licht van vraag 1, bij te dragen aan transparantie en duidelijkheid, iets waarvan uw college zegt dat zo belangrijk te vinden?
6. Vindt het college dat zij zich maximaal heeft ingespannen om tot een eerlijke en gezamenlijke verklaring met de heer van den Hengel te komen? Waar blijkt dat uit? 
7. Is de heer van den Hengel op enigerlei wijze onder druk gezet om te komen tot een gezamenlijke verklaring?
8. En vindt uw college het niet terecht dat in uw memo op zijn minst ook de reactie van de oudwethouder wordt weergegeven?  Zo ja, waarom heeft u die dan niet gevraagd en toegevoegd? Zo nee, waarom niet?

Informatie over de zandkwestie
De cruciale vraag blijkt elke keer opnieuw ‘Wanneer is het college voor het eerst op de hoogte geraakt over de ‘zandkwestie’? De kwestie ‘De Kruijf/Van Dijk vs. van den Hengel’, die in de openbaarheid geraakt is tijdens de commissievergadering van 30 september jl., is daar het meest recente voorbeeld van. 
 
In uw memo van vandaag, 31 oktober, schrijft u: “Tijdens de commissievergadering (van 30 september 2019) zijn er indringende vragen gesteld aan het college over de gang van zaken in december 2017 en wie er toen op de hoogte was gesteld door oudgedeputeerde Bieze. Het college heeft daarop verklaard dat dit de heer van den Hengel was”  Verder op: "Eind december 2017 heeft oud-gedeputeerde Bieze oud-wethouder Van den Hengel informeel geïnformeerd en heeft daarbij aangegeven dat een nadere memo hierover afgewacht kon worden.” 
 
Dit onderschreef u eerder in uw memo’s van 9 november en 5 december 2018: “De resultaten van het onderzoek en de aanvullende risicoanalyse van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn eind november 2017 voorgelegd aan gedeputeerde Bieze. Gedeputeerde Bieze heeft ons in december 2017 informeel geïnformeerd over deze kwestie en daarbij aangegeven dat er nauwelijks risico’s zijn voor de volksgezondheid. Daarnaast is aangegeven dat er een memo over deze kwestie zou volgen en dat deze memo afgewacht kon worden.” 
 
Interessant in deze kwestie is wellicht niet eens zo zeer wie er geïnformeerd is eind december 2017. Reeds eerder heeft Lokaal Belang in schriftelijke vragen verwezen naar de datum van 28 november 2017; een maand eerder. U heeft dit in uw eerdere beantwoording aan ons nooit betwist als informatiedatum aan uw college. Oud-gedeputeerde Bieze heeft namelijk in de Statenvergadering van 14 november 2018 gesteld dat de Provincie de aanbevelingen uit het DAT-rapport ter harte heeft genomen en dat zij de Omgevingsdienst direct de opdracht heeft gegeven tot nader onderzoek. Het rapport daarvan verscheen op 28 november 2017. Daaruit bleek dat de grond niet gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Bieze heeft dit toen direct aan ‘de bestuurder van de gemeente Barneveld’ laten weten. Gelukkig hebben wij de hand weten te leggen op de ‘Mededelingenbrief’ aan de Provinciale Staten van 6 november 2018, waar klip en klaar op pagina 3 vermeld staat: “Een van de aanbevelingen uit het DAT-rapport is het uitvoeren van nader onderzoek naar de kwaliteit van de toegepaste partij grond in de gemeente Barneveld door een bodemspecialist van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra). De datum van het rapport is 28 november 2017. De bestuurder van de gemeente Barneveld is hierna direct geïnformeerd over de resultaten van het nader onderzoek.” 

Vragen:
9. Welke bestuurder is er ‘direct’ op of om en nabij 28 november 2017 door gedeputeerde Bieze geïnformeerd (Dan wel door iemand namens haar, of in opdracht van haar, of in overleg met haar)?
Is dat Burgemeester Van Dijk? Wethouder De Kruijf? Iemand anders?
Op welke wijze heeft dit informeren plaatsgevonden? Is dat ergens vastgelegd?  
Zo ja, dan ontvangen wij dit graag. Zo nee, waarom niet?
10. Aangezien gedeputeerde Bieze op datzelfde moment ook het OM heeft geïnformeerd en de Burgemeester op regelmatige basis overleg heeft met het OM (‘De Driehoek’) rijst de vraag of de informatie over de zandkwestie wellicht via het OM bij het college terecht is gekomen. Is dat zo?  
11. Waarom heeft uw college steeds gesproken over het ‘eind december 2017 geïnformeerd zijn’ door gedeputeerde Bieze terwijl dit duidelijk een maand eerder moet zijn geweest?  In het rapport Eenhoorn is er ook steeds sprake van december 2017.
12. U stelt dat u voor het eerst op 20 maart 2018 geïnformeerd bent. Wie stelt, bewijst. Graag uw bewijzen dat dit moment ‘de eerste keer’ was te meer omdat uit andere documenten (mededelingenbrief van  6 november 2018) en uitspraken Gedeputeerde Bieze ( PS vergadering van 14 november 2018) het tegendeel blijkt.
13. Bent u met ons van mening dat het niet ter zake doet wanneer en waar u geïnformeerd bent; formeel dan wel informeel?  
Tenslotte, als een of meerdere collegeleden worden geïnformeerd, op welk willekeurig moment van een dag dan ook, waar ook aanwezig, dat te bestempelen is als informatie en bent u te allen tijde, verantwoordelijk als bestuurder.
14. Indien vraag 8 met ‘ja’ wordt beantwoord: Bent u het met ons eens dat als informatie niet in formele verslagen als collegeverslagen terug te vinden is, dat nog niet betekent dat een situatie zich niet heeft voorgedaan?  
15. Wat is de reden dat u zo sterk vast houdt aan het moment van ‘formeel’ informeren van het college?  

Taskforceverslagen en stuurgroepverslagen
Reeds op 1 juli 2019, dus ruim 4 maanden geleden, vroeg onze fractie de ‘taskforceverslagen’ in dit dossier op. Tot op heden heeft onze fractie deze nog steeds niet ontvangen. Kortheidshalve verwijzen wij naar onze schriftelijke vragen hierover op 5 september 2019, reeds 2 maanden geleden.  
Op 2 oktober vroegen wij, in het kader van de ontstane kwestie tussen wethouder De Kruijf/ Burgemeester Van Dijk en oud-wethouder de heer Van den Hengel, per ommegaande de stuurgroepverslagen van De Burgt in dit dossier op. Ook al weer een maand geleden. Tot op heden hebben wij deze verslagen nog niet ontvangen.
Het geduld van Lokaal Belang in het dossier ‘zand’ is op. Uw college overschrijdt, helaas vaker, de afgesproken beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen en gebruikt daarbij niet steekhoudende en oneigenlijke argumenten die wij eerder als ‘ontduiking’ kwalificeren. Een ontwikkeling die wij betreuren. Heeft u misschien iets te verbergen? Of zijn er verslagen zoekgeraakt? 

Vragen:
16. Wij wensen uiterlijk 7 november a.s. antwoord op onze schriftelijke vragen van 5 september jl. met daarbij tevens de taskforceverslagen (zonder zwartgemaakte teksten, m.u.v. persoonsgegevens), alsmede de genoemde stuurgroepverslagen. Indien u op dit verzoek niet wilt ingaan, ontvangen we graag per omgaande waarom niet? Anders gesteld: welke dringende redenen zijn er nu nog om onze vragen en verzoeken te negeren? 

Collegiaal bestuur:
In de raad van 3 oktober dienden wij, samen met de VVD, een motie voor een raadsenquête in. Wij achtten dit van groot belang om de waarheid in de kwestie De Kruijf/Van Dijk vs. Van den Hengel boven tafel te krijgen.  
Helaas heeft deze motie het niet gehaald, aangezien andere partijen dat niet nodig vonden, ook omdat dit teveel ‘tijd’ zou kosten. Deze kwestie hangt nu al een maand ‘boven de markt’ en wij worden veelvuldig door inwoners benaderd hoe het nu eigenlijk zit en wie wel en wie niet de waarheid heeft gesproken. Volkomen terecht overigens van geïnteresseerde en betrokken burgers, wij zijn tenslotte volksvertegenwoordigers.  
Een onderdeel dat in dit proces van waarheidsvinding nog niet aan de orde is gekomen is het zogeheten ‘collegiaal bestuur’. In de communicatie en uitingen in vergaderingen en de media, is er door u gesproken over dat “het college te allen tijde verantwoording verschuldigd is aan de gemeenteraad. Ook de heer Van den Hengel heeft daar het een en ander over gezegd. Deze bestuurscrisis betreft deels het vorige college en het huidige college. Wellicht biedt een nadere blik op de organisatie van dit ‘collegiale bestuur’ duidelijkheid.

Vragen:
17. Op welke wijze is er vormgegeven aan ‘de overdracht’ tussen het oude en nieuwe college inzake het dossier ‘zand’?
18. Worden er in het algemeen bij een overdracht afspraken gemaakt over lopende- en/of aanstaande dossiers? En hoe daarover te communiceren in voorkomende situaties?  
19. Op welke wijze wordt de overdracht en eventuele afspraken vastgelegd, dan wel bevestigd?
20. Op welke wijze wordt er met deze afspraken omgegaan? Oftewel, welke juridische status hebben deze afspraken? Specifieker: is jurisprudentie zowel van toepassing op het oude als het nieuwe college?  
21. Zijn er in de overdracht medio voorjaar 2018, al dan niet concrete, afspraken gemaakt betreffende de ‘zandkwestie’?  
Zo ja, welke dan?
Zo nee, waarom niet?  
En zijn, of waren, de coalitiepartijen op de hoogte van de inhoud van de ‘overdracht’? 

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter 
 

Bijlage: Mededelingenbrief 6 november 2018 van Provincie aan Provinciale Staten

Artikel Barneveldse Krant 4-11-2019: ‘Openbaar geheime bijlagen over ‘college-rel’

Lees verder

Presentatie Bomenplan en live in gesprek met inwoners

29-10-2019


Lokaal Belang in gesprek met inwoners over Bomenplan

Vrijdag 1 november houdt Lokaal Belang een livechat sessie via de Lokaal Belang pagina op Facebook als startschot voor de presentatie van het Bomenplan. Lokaal Belang gaat graag in gesprek met inwoners en beantwoordt graag vragen hierover. Daarnaast is er alle ruimte voor andere kwesties die bij inwoners leven.

Voor de zomer startte Lokaal Belang al een Bomenpetitie onder inwoners om de gemeente op te roepen bomen beter te beschermen. Deze is massaal ondertekend en elke dag komen er nog handtekeningen bij. Het Bomenplan is een ambitieus en omvangrijk plan om de bomen in onze gemeente beter te beschermen. Nu worden Lokaal Belang en de inwoners in onze gemeente al langere tijd opgeschrikt door de soms massale bomenkap. Veelal kap die op basis van woonwijkontwikkelingen nodig geacht wordt. Lokaal Belang ziet echter elke keer opnieuw dat voorafgaande aan de planontwikkeling te weinig ingezet wordt op het behoud van bomen. Het lijkt wel dat alleen gekeken wordt naar zo veel mogelijk geld verdienen. En natuurlijk moeten woonwijken gebouwd worden, maar de kwaliteit van de omgeving is hierbij ook erg belangrijk. En dat betekent dat in de planfase gezocht moet worden naar een creatieve invulling waarbij zo veel mogelijk bestaande bomen behouden blijven. Niet zoveel mogelijk woningen op een locatie, maar een creatieve invulling waarbij het plan zich aanpast aan de bestaande omgeving en niet andersom! Daarnaast wordt een Bomen Effect Analyse, meerdere malen beloofd door dit college, nogal eens vergeten. Daardoor loop je als gemeente elke keer achter de feiten aan. De geluiden in de samenleving worden steeds luider: ‘Stop met de kaalslag, stop met het verbranden van bomen; behoud en investeer in bomen; ons groene kapitaal’.

Wat Lokaal Belang betreft kan het zo niet langer meer. De ogen moeten geopend worden, het bewustzijn vergroot en de bomen beter beschermd. Bomen zijn van onschatbare waarde als het gaat om opname van CO2, productie van zuurstof, waterregulering, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling van de omgeving, voorkomen van hittestress en positieve invloed op de gezondheid van mensen. In de huidige klimaatdiscussie helemaal! Bomen zijn van ons allemaal. Daarom heeft Lokaal Belang een bomenplan geschreven wat de fractie zal aanbieden in de vorm van een initiatiefvoorstel. Wij denken graag met de gemeente mee en hopen op samenwerking om te komen tot een gezamenlijke en krachtige aanpak in het kader van de bescherming van de bomen en het investeren hierin.

Mijntje Pluimers: “Lokaal Belang is heel blij met de grote steun van inwoners. Hun hartenkreten zijn overduidelijk. Daarom presenteren wij graag ons plan actief en in de vorm van een dialoog met inwoners. Lokaal Belang heeft al eerder een dergelijke sessie gedaan. Een livechat sessie is een laagdrempelige manier om in direct contact te komen met inwoners. De vorige sessie was een groot succes. Een veelheid aan onderwerpen kwam aan bod. Lokaal Belang zal dit soort sessies in de toekomst blijven organiseren.”

Vrijdag 1 november, 19:30-20:30 uur, Facebook pagina Lokaal Belang
Vragen kunnen ook vooraf al ingestuurd worden aan info@lokaal-belang.com

Lees verder

BK: LB wil commissie die bouwplannen op bestaand groen beoordeelt

29-10-2019


Artikel Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

BARNEVELD
 Een speciale 'groene welstandscommissie' moet planontwikkelingen in de gemeente Barneveld beoordelen op de gevolgen voor het bestaande groen. Dit idee lanceert Lokaal Belang in haar gepresenteerde 'bomenplan', dat als initiatiefvoorstel bij de raad wordt ingediend.

Volgens de oppositiepartij kan de gemeente Barneveld met dit plan de bestaande bomen beter beschermen. ,,Bij gewenste woonwijkontwikkelingen moet de bestaande natuurlijke omgeving zoveel mogelijk leidend zijn", aldus LB-fractievoorzitter Mijntje Pluimers.

Een groene welstandscommissie moet dezelfde juridische status krijgen als een 'gewone' welstandscommissie, die burgemeester en wethouders adviseert over het uiterlijk van een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd. De onafhankelijke groene commissie moet plannen in relatie tot de bestaande bomen beoordelen en adviseren over aanvragen van kapvergunningen en de omgevingsvergunningen die daarmee samenhangen.

SLUITSTUK De bescherming van natuur en bomen moeten in de gemeente Barneveld beter worden verankerd in regelgeving, om ze daarmee goed te kunnen beschermen, betoogt Pluimers. ,,De afgelopen jaren is het in Barneveld te vaak gebeurd dat groen een sluitstuk in de planontwikkeling is." Als voorbeelden noemt zij het plan voor 27 woningen in het plan Nieuwe Burght langs de Lunterseweg en de nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. ,,In beide gevallen lagen de plannen er al, maar was bij de ontwikkeling ervan totaal niet nagedacht over de bestaande bomen. En dus werden er vele tientallen gezonde bomen gekapt. Dat kan zo niet langer. Het plan moet worden aangepast aan de bestaande omgeving, en niet andersom."

MELDLIJN De groene welstandscommissie is onderdeel van een pakket aan groene maatregelen, waarin bestaande natuurlijke elementen in het landschap nadrukkelijk worden meegenomen in de planontwikkeling. ,,Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk en tenminste 75 procent van de gezonde en toekomstbestendige bomen behouden moeten blijven. De ontwikkelaar moet zijn plan daar aan aanpassen." Lokaal Belang wil een nieuwe bomenverordening op basis waarvan de groene commissie de plannen beoordeelt. Verder moet er een nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) komen, waarin de handhaving ten aanzien van illegale bomenkap 'duidelijk en structureel' is geregeld. Ook wordt een speciale meldlijn in het leven geroepen, waar melding kan worden gemaakt van illegale kap.

KOMGRENZEN Tenslotte wil LB nieuwe bebouwde komgrenzen om onder meer het Schaffelaarsebos en het Wilbrinkbos 'beter te kunnen beschermen'. Deze bossen, die nu buiten de komgrenzen liggen, worden beheerd door de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Binnen de komgrenzen zou de gemeente de regie hebben over plannen die worden ingediend voor het bos. ,,Veel bewoners vinden dat die verkeerde keuzes maakt, zoals grootschalige bomenkap, op basis van cultuurhistorie. Zij verliezen de recreatieve functie van het bos uit het oog. Je houdt als gemeente de regie, door het bos binnen de bebouwde kom te laten vallen."

Pluimers stelde in 2017 al voor om nieuwe komgrenzen voor Barneveld aan te wijzen, namens de VVD. De overige partijen zagen er niet in; zij meenden dat Geldersch Landschap de bossen op een goede wijze beheert.

29-10-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/lb-wil-commissie-die-bouwplannen-op-bestaand-groen-beoordeelt-654311%20

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande herbestemming en ontwikkeling locatie Flying Bikes Kootwijkerbroek

28-10-2019

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de herbestemming en ontwikkeling van de in de toekomst achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek. 

Onlangs heeft Lokaal Belang verheugd kennisgenomen van het feit dat er een nieuwe locatie voor de  ‘Flying Bikes’ gevonden is. Wij gaven in onze eerdere schriftelijke vragen ook aan “met grote belangstelling uit te zien naar de herontwikkelingsplannen van de straks vrijgevallen locatie die wij, zoals bekend, graag o.a. groen ingericht zien in bijvoorbeeld de vorm van een ‘groene slinger’ in Kootwijkerbroek.”  

Voor Lokaal Belang is de kwaliteit van ontwikkelingen in de samenleving het belangrijkste. Op welke wijze richten wij onze omgeving in, zodanig dat men de kansen die er zijn, in samenspraak met die samenleving, pakt? Daarbij vindt Lokaal Belang het belangrijk in te spelen op maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen. Zoals bekend is Lokaal Belang een groot voorstander van het vergroenen van de gemeente. Voor de achterblijvende locatie ligt een uitgelezen kans om een nieuwe ‘groene long’ en/of een ‘groene slinger’, i.c.m. een groene wandelroute, in Kootwijkerbroek te realiseren. Wij zien graag een parkachtige invulling van deze locatie die naast een veelheid aan groen ook de gelegenheid biedt voor bewegingsactiviteiten van zowel inwoners, zoals ouderen, als cliënten van het gezondheidscentrum (denk aan bewegingstoestellen). En wellicht zijn er nog meer opties. Lokaal Belang ziet de herinrichting als een bijdrage aan de kwaliteit en de uitstraling van Kootwijkerbroek. 

Daarnaast vindt Lokaal Belang echte participatie van de samenleving zeer belangrijk; dat wil zeggen dat de gemeente daadwerkelijk luistert naar wat inwoners willen en daar concreet iets mee doet. Daarvoor is onlangs zelfs een raadsvoorstel ‘participatie’ door de raad aangenomen.  

Vorig voorjaar schreef u in uw memo dat u dorpsplannen serieuzer wilde nemen en beter wilde verankeren in de uitvoeringsplannen van de gemeente. Dit voorjaar schreef u dat “op basis van de ontwikkeling van de wandelroute Rondje Barneveld een verkenning wordt gedaan naar de uitbreiding van het netwerk met wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de gemeente. Hiervoor zal een eerste verkenning worden gedaan samen met de Plaatselijke Belangen om te bezien welke behoeften er zijn en welke kansen er liggen.” 

Plaatselijk Belang (PB) en de Ondernemersvereniging Kootwijkerbroek (OVK) hebben meerdere malen op basis van het dorpsplan ‘Dorpsvisie 2025 Kootwijkerbroek’ hun wensen geuit over de herontwikkeling van deze locatie. Zij zien graag een ‘groen hart’ met o.a. mogelijkheden voor een groene slinger, een wandelroute van/naar de molen, speelvoorzieningen, beweging, (voor jongeren, ouderen, mensen die gebruik maken van het gezondheidscentrum). Tijdens de behandeling van de Kadernota beloofde de wethouder destijds “samen met Kootwijkerbroek en PB en in nauw overleg te praten over een adequate invulling van het gebied”.  

Zeer recent hadden een delegatie van PB en OVK een gesprek met twee van uw wethouders. In dit gesprek hebben zij wederom hun wensen voor deze locatie onder de aandacht gebracht. Kort daarna namen zij verontrust contact met ons op. Zij hebben ons aangegeven een onbevredigend gevoel over te hebben gehouden aan het gesprek, omdat zij ‘nul op het rekest kregen’ m.b.t. hun wensen. Zij geven aan dat u heeft gesteld dat er geen aanpassingen in de plannen van het college (ontwikkeling woonwijk) mogelijk zijn. Dat stelt ons zeer teleur. Bij navraag door onze fractie aan ‘het huis’ werd gesteld dat “er nog geen visie is uitgewerkt voor de huidige locatie, er nog geen grondexploitatie of projectnaam is en de financiering van de verplaatsing nog door de raad moet worden geaccordeerd.” 
 

In combinatie met al het bovenstaande, de volgende vragen:

 1. Klopt het dat u PB en OVK, in het kader van hun wensen voor de achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek, heeft aangegeven dat er geen aanpassingen mogelijk zijn op de door u gewenste ontwikkeling? 

  Zo ja:
  a. Hoe verklaart u uw eigen houding richting PB en OVK vergeleken met uw stellingname uit maart 2018 om dorpsplannen serieuzer te nemen en beter te verankeren in uw uitvoeringsbeleid?
  b. Hoe verklaart u uw eigen houding richting PB en OVK vergeleken met uw uitspraken vorig voorjaar dat u gezamenlijk met Plaatselijk Belangen een verkenning wilde doen naar de mogelijkheden van wandelroutes in dorpskernen?
  c. Hoe verklaart u uw houding richting PB en OVK vergeleken met uw belofte tijdens de Kadernota (“nauw overleg, samen met PB een adequate invulling”)?
  d. Hoe verklaart u uw houding richting PB en OVK vergeleken met het onlangs door de gemeenteraad unaniem aangenomen raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ waarin: “de politieke en bestuurlijke wens is uitgesproken om de participatie van inwoners, bedrijven en organisaties in de beleidsvorming en besluitvorming te versterken?  En: “ De kern van de notitie is dat overheid en inwoners zich meer samen verantwoordelijk weten voor beleid en uitvoering. De werkgroep vindt het daarbij belangrijk dat de gemeente daadwerkelijk ruimte biedt voor initiatieven uit de samenleving, zoals dorpsplannen.”
  e. Hoe verklaart u de antwoorden die onze fractie vanuit het huis kreeg over de status van de herontwikkeling van deze locatie? Tenslotte, deze lijken nogal in tegenspraak met elkaar. ‘De ontwikkeling ligt al vast omdat het college het zo wil’ vs ‘We gaan er samen met o.a. Plaatselijk Belang en de gemeenteraad vorm aan geven’.
  f. Begrijpt u dat u met uw houding naar zowel inwoners als de gemeenteraad geen invulling geeft aan uw beloften en de door de raad gestelde kaders in het kader van participatie, zorgvuldige communicatie en dualisme? Graag een toelichting.

  Zo nee:
  Hoe verklaart u de expliciete zorg en bezwaren die PB en OVK naar ons hebben geuit?
  Hoe kan dit ‘misverstand’ ontstaan zijn in het licht van  
  a. Uw uitspraken van vorig voorjaar dat u dorpsplannen serieuzer wilt nemen en beter wilt verankeren in uw uitvoeringsbeleid?
  b. Uw uitspraken van dit voorjaar dat u gezamenlijk met Plaatselijk Belangen een verkenning wilde doen over de mogelijkheden van wandelroutes?
  c. Uw uitspraken en beloften tijdens de Kadernota (“nauw overleg, samen met PB een adequate invulling”)?
  d. Het raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ dat nadrukkelijk spreekt over ‘zorgvuldige communicatie met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad’?
  e. Uw uitspraken naar onze fractie in antwoorden op onze vragen over de status van de herontwikkeling van deze locatie?  
   
 2. Is het ‘verdienmodel’ bij de ontwikkeling van woonwijken, zowel bij nieuwe woonwijken als inbreidingslocaties voor u leidend? Dat wil zeggen: Wilt u het liefst zoveel mogelijk huizen op een bepaalde locatie ontwikkeld zien, oftewel, zoveel mogelijk winst?  
  Zo ja, waarom dan?
  Zo nee, hoe ziet het college deze ontwikkelingen dan? 
   
 3. De locatie Flying Bikes (locatie 20, Essenerweg) maakt onderdeel uit van het door de raad op 26 maart 2013 vastgestelde ‘Kaderstelling inbreidingslocaties’ met totaal 22 ontwikkelingslocaties. Deze zomer hebben wij gevraagd naar het huidige saldo van deze inbreidingslocaties. Dat is ruim 4 miljoen positief (4.113.374 euro). Met daarbij de jaarrekening 2018 in het achterhoofd (+ 15,4 miljoen bestemd aan de algemene reserve) lijkt het ons dat er tenminste open gestaan kan en moet worden voor investeringen in ‘de kwaliteit van de samenleving’. Dat staat wat ons betreft los van het door ons gewenste degelijk financieel beleid waarbij er b.v. gespaard wordt voor grote uitgaven als een rondweg en reserves voor tegenvallers in de zorg en de basishouding van de economische haalbaarheid van een plan.
  Is het college dat met ons eens?
  Zo ja, is het college dan bereid om alsnog na te denken over het mogelijk aanpassen van de inrichting van de betreffende locatie in de richting van de wensen van PB, OVK en LB? En, hoe gaat u dat vormgeven?
  Zo nee, waarom niet? 
   
 4. Is het college bereid om op korte termijn met (een delegatie van) PB en de OVK om de tafel te gaan om ‘de lucht te klaren’ en eventuele misverstanden uit de weg te ruimen?
  Zo nee, waarom niet? 
   
 5. Is het college tevens bereid om in het gesprek open te staan voor de wensen van PB en OVK en concreet vorm te geven aan ‘Participatie in Barneveld’ en de verankering van dorpsplannen?
  Zo ja, hoe gaat u dat vormgeven?
  Zo nee, waarom niet? Wat betekent dit dan voor de toekomst van participatie in de gemeente zoals verwoord in het door de raad aangenomen raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ en de dorpsplannen? 
   
 6. De wethouder heeft gesteld dat de verhuizing van de Flying Bikes betaald moet worden uit de opbrengsten van de ontwikkeling van de achtergebleven locatie. Oftewel, de koppeling van de nieuwe locatie en de ontwikkeling van de oude locatie. Dat bevreemdt ons. Als een willekeurige sportvereniging velden en kleedkamers nodig heeft, dan hoeven zij toch ook niet eerst ergens anders grond ‘achter te laten voor de verkoop’ om deze velden en kleedkamers te krijgen? Graag een toelichting.
  Daarnaast, is het college bereid om, gezien al het bovenstaande, deze koppeling los te laten en beide ontwikkelingen los van elkaar te bekijken en te beoordelen?
  Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten, 
 
Mijntje Pluimers
Jan Willem van den Born 

 

Artikelen Barneveldse Krant 28-10-2019:
Nu tijd voor een goed groenplan voor Kootwijkerbroek
'Snel in gesprek om lucht te klaren in Kootwijkerbroek'​

Lees verder

Schriftelijke vragen locatie Flying Bikes en Quadclub De Veluwse Zandhappers

22-10-2019

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom de aankoop van gronden ten behoeve van de Flying Bikes en de locatiewensen van Quadclub ‘De Veluwse Zandhappers’. 
 
Lokaal Belang vindt sporten erg belangrijk. Sport verbindt en verrijkt en sporten levert een bijdrage aan een gezond lichaam. De gemeente zet gelukkig in op deugdelijke, eigentijdse en doelmatige sportvoorzieningen. Dat ondersteunen wij van harte. Lokaal Belang is dan ook verheugd te hebben kunnen lezen dat de zoektocht van de gemeente naar een nieuwe locatie voor ‘The Flying Bikes’ gelukt is en grond aangekocht is om deze nieuwe locatie voor de vereniging in te richten. Wij wensen de gemeente en de vereniging alle succes met deze nieuwe locatie aan de Hanzeweg-Zuid. Daarnaast zien wij met grote belangstelling uit naar de herontwikkelingsplannen van de straks vrijgevallen locatie die wij, zoals bekend, graag o.a. groen ingericht zien in bijvoorbeeld de vorm van een ‘groene slinger’ in Kootwijkerbroek. 
 
Wij lezen ook: “De percelen bieden voldoende ruimte om een geschikt programma te realiseren, niet alleen voor de fietscrossbaan, maar ook voor mogelijke andere voorzieningen”. En: “Meerdere (sport)verenigingen en voorzieningen in de gemeente Barneveld zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Ruimtelijk-financieel gesproken is het verstandig om te onderzoeken of de nieuwe locatie van de fietscrossbaan met de huisvesting van dergelijke ruimtevragers kan worden gecombineerd. De locatie is immers uitstekend bereikbaar en biedt ruimtelijk de mogelijkheid om meerdere functies te accommoderen.” 
 
Op 25 juni 2019 heeft onze fractie al in de rondvraag gevraagd: “Quadvereniging ‘De Veluwse Zandhappers’, die ook op hoger niveau sporten (NK, EK), moeten gedwongen hun locatie verlaten. Het college doet voor alle sportverenigingen erg zijn best (onderzoeken, gesprekken etc.). Wij lezen in antwoorden op schriftelijke vragen van 12 juni dat het college bij deze vereniging aangeeft dat ze zelf maar onderzoeken moeten doen naar locaties. Is dit wel eerlijk? Moeten zij daar dan kosten voor maken? Hoe verhoudt zich dat tot investeringen van de gemeente voor andere verenigingen?”  
 
Onlangs kregen wij daar antwoord op dat “Sommige sporten vragen zoveel fysieke ruimte, dat vanuit milieuzoneringen binnen de gemeente Barneveld, nauwelijks tot geen geschikte locaties voorhanden zijn.” Dat stelt ons teleur. Tenslotte, deze sportvereniging is net zoals alle andere sportverenigingen, onderdeel van onze samenleving. Deze vereniging is de enige officiële Quadvereniging van Nederland; hun trainingsbaan, die inmiddels al 3x door henzelf en sponsoren aangelegd en bekostigd is, is door de KNMV officieel erkend en goedgekeurd en vele junioren en senioren vinden daar elke week hun sportplezier. Lokaal Belang vindt dat de gemeente, net zoals voor andere sportverenigingen, zijn best moet doen voor het locatievraagstuk van de Quadvereniging. Nog los van uitbreidingswensen (de vereniging groeit en kent zelfs een wachtlijst), wordt het gebruik van de huidige locatie op een zeker moment door de gemeente ontnomen. Waar moet de vereniging dan naar toe? 

Alles overziend de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat deze Barneveldse sportvereniging ‘Quadvereniging De Veluwse Zandhappers’ net zoals andere sportverenigingen behandeld moet worden; los van de meer uitdagende vraagstukken met betrekking tot hun locatie?
  Zo nee, waarom niet? 
 2. Is het college het met ons eens dat “nauwelijks mogelijkheden” niet goed genoeg is om de vereniging dan maar zelf de opdracht te geven locatieonderzoek te doen naar een nieuwe locatie en de toestemming voor het gebruik van de huidige locatie op een zeker moment op te zeggen? Oftewel, deze Barneveldse sportvereniging aan hun lot over te laten?
  Zo nee, waarom niet? 
 3. Is het college het met ons eens dat, ondanks dat locatievraagstukken soms ingewikkeld kunnen zijn, het college zich wel creatief en actief moet inzetten om toch op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor sportverenigingen en andere cultureel-maatschappelijke verenigingen in onze gemeente? Oftewel, denken in kansen?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college bereid om met de recente ontwikkelingen van de nieuwe locatie voor de Flying Bikes te bezien of deze locatie mede ingericht kan worden of zodanig uitgebreid kan worden dat de Quadvereniging hier ook geaccommodeerd kan worden? Tenslotte, in uw schrijven (memo) spreekt u over “mogelijk andere voorzieningen” en “dergelijke ruimtevragers kan worden gecombineerd” Lokaal Belang ziet hier in ieder geval een grote kans om toch iets voor de Quadvereniging (en wellicht ook andere sportverenigingen) te kunnen betekenen. De locatie lijkt zich hier uitstekend voor te lenen, vinden wij.
  Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid om de opdracht tot verlaten van de huidige locatie op te schorten, net zo lang tot er duidelijkheid is over de nieuwe locatie Hanzeweg-Zuid, en de mogelijke kansen voor de Quadvereniging?
  Zo nee, waarom niet? 
 6. De vereniging staat regionaal bekend om het tegengaan van wildcrossen en het strikt naleven van regels. Veiligheid en het voorkomen van overlast vinden zij erg belangrijk, zo geven zij zelf aan. De samenwerking met de directe omgeving gaat in goede harmonie. Is het college niet bezorgd dat als de vereniging op last van de gemeente de huidige locatie moet verlaten en er geen alternatieve locatie is, het wildcrossen juist in de hand wordt gewerkt; met de nodige overlast van dien?
  Zo ja, zie vraag 7.
  Zo nee, waarom niet
 7. Mocht de locatie Hanzeweg-Zuid, na hopelijk nauwkeurig onderzoek, toch niet geschikt blijken voor de Quadvereniging, is het college dan alsnog bereid zich in te zetten voor een (locatie)onderzoek ten behoeve van een alternatieve nieuwe locatie en ook hier tot opschorting van het verlaten van de huidige locatie over te gaan?
  Zo nee, waarom niet?
 8. Wellicht zijn er al gesprekken gaande, dat vinden wij een goede zaak. Wij hopen op een positief resultaat. Mocht dit nog niet het geval zijn, is het college bereid om de gesprekken (weer opnieuw) aan te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen; zodanig dat de vereniging in onze gemeente kan blijven bestaan?


Vriendelijke groeten,  
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 

 

Achtergrond: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/vier-plekken-beeld-voor-quadclub-barneveld-567902 
Lees ook artikelen Barneveldse Krant 22-10-2019 Nieuwe plek voor Flying Bikes en Zorg nu ook voor de quadvereniging

Lees verder

'De Waarheid heeft kennelijk tijd nodig'

05-10-2019


Raadsvergadering -zand- 3 oktober 2019 Spreektekst fractievoorzitter Mijntje Pluimers

1e termijn

Voorzitter, dank u wel en dank aan de commissie Eenhoorn.
“…De waarheid heeft kennelijk tijd nodig...”
U verslikte zich, net zoals ik en vele andere, op maandag 5 november vorig jaar in uw morgenkoffie. In alle vroegte werd een al sinds enige tijd ontstane crisis op onze gemeente losgelaten. Wij hebben allen kunnen meemaken wat een hevige situatie het was waar wij allen in verzeild raakten. Fouten maken kan, ondanks soms goede bedoelingen. Maar fouten horen dan hersteld te worden en toekomstige te worden voorkomen. Aan ons als volksvertegenwoordigers de eervolle taak en ook plicht, om deze situatie te duiden en er wat van te vinden.

Wie spreekt er de waarheid?
Ik verslikte mij afgelopen maandag opnieuw, dit keer in een watertje, toen ik wethouder de Kruijf beschuldigingen hoorde uiten naar oud-wethouder van den Hengel. Was dat om hem de schuld in de schoenen te schuiven om zo de aandacht af te leiden van zijn eigen falen? Hij wist het zo maar ineens heel precies; 20 maart was het, voordat hij formeel wist van dat zand. Was de vraag van dhr. Korevaar van Pro98 toeval, zodat de Kruijf deze bal voor open doel kon inschoppen? Nog los van wat waar is, Lokaal Belang vindt dit buitengewoon onfatsoenlijk. Niet gehoord door de commissie Eenhoorn en zich niet kunnen verdedigen. Collegiaal bestuur? De wethouder moet zich schamen.

Het artikel en de brieven zijn onthutsend. Indien het klopt wat van den Hengel zegt, is dit zeer ernstig waarbij de impact groot kan zijn.
De Kruijf was in de commissie weer eens zeer stellig over dat hij en het college van B&W niet eerder kennis hadden van ‘de zandkwestie’. Gezien zijn verleden in ‘de Baakman kwestie’, sluiten wij niet uit dat het verhaal anders kan zijn dan De Kruijf heeft gezegd.

Vreemd is ook de reactie van het college: 'de eind 2017 informeel gedeelde informatie is voor het eerst in de rondvraag van de collegevergadering van 20 maart 2018 besproken. In de tussenliggende periode is het niet aan de orde geweest'. Dit zegt helemaal niets over het tijdstip waarop de Kruijf en de Burgemeester voor het eerst vernamen over de zandkwestie. De reactie gaat aan die vraag voorbij. Formeel op de hoogte zijn via college(verslagen), is iets anders dan informatie vanuit de wandelgangen.

Hoe geloofwaardig is de reactie van het college? Van den Hengel heeft er geen enkel belang bij om de waarheid niet te zeggen. Integendeel, dat zou hem juist schaden in zijn nieuwe bestuurlijke leven. En, meerdere personen zijn door hem geïnformeerd zegt hij. Ook dan is de kans dat Van den Hengel de waarheid niet spreekt, ongeveer nul.

Kortom voorzitter, u kent Lokaal Belang als een partij die waarheidsvinding in het belang van onze inwoners, zeer belangrijk vindt. Wie spreekt hier nu de waarheid? Daarom dienen wij samen met de VVD een motie voor een raadsenquête in om deze specifieke kwestie, extern, onafhankelijk en zelfstandig te laten onderzoeken en betrokkenen onder ede te kunnen horen. Wij stellen een onderzoeksbureau voor met een specialisme bedrijfsrecherche, bureau Bing bijvoorbeeld.

Start crisis
Nu hebben zowel het college, als de coalitiepartijen en BI nog wel eens uitgesproken dat de crisis pas op 5 november 2018 begon. De SGP vond de onderzoeksperiode zelfs ‘zorgvuldig opgesteld’. In de ogen van LB lag de kiem er tenminste al eind 2017.
Alle reden om er als college vanaf het begin boven op te zitten, toch? Inwoners moeten toch kunnen rekenen op actieve bescherming door hun overheid? De commissie Eenhoorn was hier duidelijk over en het zat hem dwars;
Was er vanaf het begin van de kennis over het zand eind 2017 direct actief gecommuniceerd met tenminste de gemeenteraad, dan had deze situatie een andere dynamiek gekregen.

En was het dan vreemd dat de partijen ons amendement in april afstemden om de datum van onderzoek te vervroegen naar tenminste eind 2017? Nee voorzitter, geenszins. Natuurlijk wilden de partijen niet actief dat die gevoelige periode over de beleidskeuzes van het college onder de loep werd genomen. Dit gebrek aan daadwerkelijke en actieve controle is pijnlijk. Want door de onderzoeksperiode had de commissie Eenhoorn niet actief de opdracht gekregen het exacte ontstaan van de crisis te onderzoeken.
Hij verwoordde dat zelf in de commissie: “Dat was niet mijn opdracht.” Dat de commissie volgens het aangenomen raadsvoorstel te allen tijde verantwoordelijk bleef voor hun eigen onderzoek en eigen keuzes had en had moeten maken, heeft de commissie er o.a. helaas niet toe bewogen Van den Hengel te horen. Een kwalijke zaak; een forse fout die Lokaal Belang hen aanrekent.

Gezamenlijkheid, controle en dualisme
Lokaal Belang onderschrijft het belang van gezamenlijkheid in crisistijd. Maar daar zijn wel een aantal randvoorwaarden nodig. De commissie Eenhoorn beschreef dit goed: “Gezamenlijkheid kan alleen als alle informatie volstrekt openbaar is, men daar transparant en openbaar toelichting op geeft en informatie vooraf beschikbaar stelt. Moeilijk maar niet onmogelijk.”

Voorzitter, alle mooie woorden ten spijt, dit college en vele partijen, wensten geen transparantie, wensten geen openbaarheid van informatie. Dit college schitterde in onwelwillendheid. En de andere partijen vonden het wel best. Sterker nog, de andere partijen gaven er maar al te graag blijk van ons maar lastig te vinden. De inkt werd niet gespaard, want wij mochten ons verheugen op briefjes in de krant van de hand van de jongens de Vries van het CDA, Scheijgrond van de CU en van der Lubbe van Pro98 om ons de maat te nemen. Waarbij Scheijgrond het wel heel bont maakte en Lokaal Belang van onwaarheden betichtte. Nou, ik neem aan dat inmiddels bekend is wat 'de waarheid' is. Wij missen alleen nog een briefje van van der Tang om ons coalitie-kwartet compleet te maken.

Lokaal Belang neemt haar volksvertegenwoordigende én controlerende taak zeer serieus. Dat is onze plicht, ons politieke werk in het belang van inwoners. En als het college beterschap beloofde, dan moet het college dat gewoon doen. En wat verwachten het college en de andere partijen dan van Lokaal Belang, voorzitter? Dat wij dan maar rustig afwachten? Een beetje knikken en ons voegen in besloten, dus niet controleerbare sessies en de almaar groeiende niet openbare memo’s kritiekloos tot ons nemen? Zeker niet. Waarom zitten we anders in de raad?

Klankbordgroep
Maar gelukkig was daar dan de Klankbordgroep, ingevuld door het Presidium, volgens het aangenomen raadsvoorstel en verordening om, zoals de heer Eenhoorn het nog eens verwoordde, ‘de commissie intensief te begeleidden waarop zij het werk gingen doen’. Maar wij wilden toch een onafhankelijk en extern onderzoek voorzitter? Dat spraken wij in ieder geval in januari dit jaar unaniem uit. In april vroeg ik dhr. Korevaar van Pro98 nog nadrukkelijk of hij dit wel een transparante en zuivere manier van doen vond. Helaas geen antwoord van de partij die zegt voor een 'open bestuurscultuur' (blz. 24 verkiezingsprogramma Pro98) te staan. Hij vond procesmatig alleen maar dat het besluit ‘democratisch’ genomen was. Nou voorzitter, zo lusten we er nog wel een paar.
Hoe onafhankelijk is het als 6 fractievoorzitters met elkaar, achter gesloten deuren, politiek besluiten dat ondergetekende het concept-rapport, tot de dag van vandaag, niet krijgt?
Hoe onafhankelijk is het als je de onafhankelijke en externe onderzoekscommissie intensief wilt gaan begeleiden op onderwerpen als de opzet van het plan van aanpak, de onderzoeksvragen, aanpassingen van de omschrijving van het onderzoek?

Inwoners
Onze inwoners nota bene…voor wie wij dit allemaal doen... hebben in dit rapport het gemeentebestuur een dikke onvoldoende gegeven. Het is afschuwelijk wat hen overkomen is. Zij zijn hier slachtoffer. De hun beloofde interviewverslagen werden hen toch niet beschikbaar gesteld. Vond de heer de Vries (CDA) het in april nog ‘goed om verslagen te maken en deze aan de gesprekspartners voor te leggen voor akkoord’, afgelopen maandag kreeg een inwoner een spervuur van bedenkelijke vragen en opmerkingen door o.a. dezelfde meneer de Vries. Ongelooflijk.

Een fout maken kan, het was weliswaar een fikse, maar het kan. Er werd ons op 9 november vorig jaar beterschap beloofd. Wat Lokaal Belang betreft had het daarna dus allemaal veel beter behoren te gaan. Voorzitter, helaas bleken deze beloften loos. Elke keer opnieuw ging dit bestuur opnieuw in de fout. Dan zal er verantwoordelijkheid moeten worden genomen. Want zo hoort het te gaan. Helaas, wij kunnen niet anders, er is teveel gebeurd. Wij zijn buitengewoon teleurgesteld over de aanhoudende handelwijze van dit bestuur en daarom dienen wij gezamenlijk met de VVD een motie van afkeuring in tegen het gehele college van Burgemeester en Wethouders.
Daarnaast dienen wij een motie van wantrouwen tegen hoofdverantwoordelijke wethouder de Kruijf in, het is betreurenswaardig dat hij niet de eer aan zichzelf gehouden heeft. Daarbij willen wij hoofdelijke stemming.

Dank u wel voorzitter.


2e termijn
Voorzitter, het is bizar; het rapport Eenhoorn is duidelijk over het falen van dit college. En wat doen een aantal partijen? De provincie en dat dekselse Lokaal belang de schuld geven… Lekker makkelijk, probleem opgelost…
Voorzitter, deze partijen gaan er bewust aan voorbij dat er van alles mis is met dit bestuur en dat is niet in het belang van inwoners.

Het is ook een ‘schande’ dat Lokaal Belang het niet overal mee eens is….’schande’. U vindt het blijkbaar een schande dat wij kritische vragen stellen, want; het is toch crisis… Een crisis die een jaar heeft geduurd en daar mogen wij geen vragen over stellen?
Onze kritische vragen en houding zijn gericht op het verbeteren van dit lokale bestuur; en dat is in het állergrootste belang van onze inwoners.

De excuses die van der Tang van Lokaal belang eist, zijn belachelijk. De heer van der Tang verwart democratie met de dictatuur van de meerderheid. In een fatsoenlijke democratie respecteert de meerderheid een minderheidsstandpunt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de meerderheid gaat doen wat de minderheid wilt. Maar het is volstrekt ongepast om ‘foei’ te zeggen tegen een minderheid die iets anders vindt of wilt doen dan dat de heer van der Tang en de SGP wil. Daarvoor zou hij excuses aan Lokaal Belang moeten aanbieden.

Deze kwestie is begonnen als een zandcrisis, maar gaandeweg is ons gebleken dat er sprake is van een bestuurlijke crisis. Het is buitengewoon spijtig dat dit college op geen enkele manier het woord ‘sorry’ in de mond neemt. ‘Sorry inwoners dat wij zo gehandeld hebben, sorry’. Niets…

Dank u wel voorzitter.

*Het gesproken woord is te allen tijde leidend
** Het hele debat en interrupties zijn terug te kijken door hier te klikken.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang biedt vrachtwagentellingen aan

30-09-2019


Lokaal Belang pleit in provinciehuis Arnhem voor vrachtwagenverbod Garderen en biedt vrachtwagentellingen aan

Op maandagochtend 30 september heeft Lokaal Belang aan dhr. Van Houten, regiocoördinator mobiliteit Veluwe en RegioFoodValley en namens gedeputeerde verkeer mevr. Christianne van de Wal, de vrachtwagentellingen aangeboden die eerder dit jaar plaatsvonden in het centrum van Garderen.

Samen met veel Garderenen is Lokaal Belang van mening dat het echt niet meer zo verder kan. De leefbaarheid in dit bijzondere dorp wordt, door de steeds groeiende massale stroom van vrachtwagens door de dorpskern van Garderen, geweld aangedaan. In haar verkiezingsprogramma heeft Lokaal Belang daarom ook gepleit voor een compleet vrachtwagenverbod door Garderen, behoudens lokaal bestemmingsverkeer. Lokaal Belang maakt haar beloftes aan de Garderenen waar en heeft op dit punt acties ondernomen.

Eerder dit jaar hebben Lokaal Belangers tot twee maal toe, vrachtwagens in Garderen geteld. Op 12 februari reden er 401 vrachtwagens en op 26 maart reden er maar liefst 469 vrachtwagens door het mooie Garderen. De tellingen vonden plaats in het centrum van Garderen tussen 07.00 en 17.00 uur. Dit betekent dat er iedere 1,5 minuut een vrachtwagen door het centrum van Garderen rijdt.
De tellingen hebben uitgewezen en aangetoond dat een vrachtwagenverbod op de Hogesteeg (vanaf rotonde bij Gasterij Zondag tot aan de dorpskern van Garderen) reeds voor een aanzienlijke afname van de stroom vrachtwagens zou zorgen. Dit zou een mooie eerste stap kunnen zijn. Daarna zullen in de ogen van Lokaal Belang nog meer maatregelen genomen moeten worden om dit vrachtwagenverbod te vervolmaken.

Mijntje Pluimers: “Het heeft in onze ogen te lang geduurd voordat de provincie tijd had om ons verhaal te horen en de tellingen in ontvangst te nemen. Dit had te maken met verkiezingen en de vorming van een nieuw college. Toch zijn wij ontzettend blij dat dhr. van Houten, namens de gedeputeerde, vandaag tijd voor ons gemaakt heeft. Hij heeft ons toegezegd het een en ander te gaan onderzoeken en heeft alle hulp toegezegd die wij nodig hebben. Verder heeft hij ons geadviseerd om, voor een compleet beeld, een officiële fijnstofmeting door de Omgevingsdienst te laten doen. Lokaal Belang zal deze vervolgstap dan ook gaan zetten. En hij heeft ook toegezegd ons verhaal plus de resultaten van de tellingen direct te bespreken met de gedeputeerde v.d. Wal.

Want Lokaal Belang is het ernst. Wat er in dit mooie dorp gebeurt op gebied van vrachtwagenverkeer, is niet normaal. Stel je eens voor dat er 5 dagen per week over bijvoorbeeld de kruising Gasthuisstaat- Amersfoortsestraat in het centrum van Barneveld meer dan 470 vrachtwagens zouden rijden. Dan zou er direct ingegrepen worden. Dit moeten de Garderenen 5 dagen per week over zich heen laten komen. Dat is dan ook de reden dat wij de gedeputeerde oproepen om op korte termijn in te grijpen zodat Garderen, letterlijk, weer een beetje adem kan halen”

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande voorgenomen kap in het Johannabos

16-09-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voorgenomen kap van ongeveer 100 bomen in het Johannabos in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft via diverse berichten van verontruste en geschrokken inwoners kennisgenomen van de voorgenomen grootschalige kap van bomen in het Johannabos in Voorthuizen, want daar lijkt het sterk op. Wij zijn, net als inwoners, hier onaangenaam door verrast.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het behoud van het in onze gemeente aanwezige groen, de bossen en de bomen in het bijzonder. Bomen zijn belangrijk vanwege hun economische, ecologische en maatschappelijke waarde. Bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op, geven rust en hebben positieve invloed op de gezondheid van mensen. De waarde van bomen wordt groter naarmate de boom ouder wordt.
Grootschalige bomenkap in het verleden heeft ons zorgen gebaard. En ook de aanhoudende kap van bomen in onze gemeente, vaak in verband met nieuwe woonwijken (b.v. Lunterseweg, Wildzoom), waarbij bomen telkenmale het kind van de rekening lijken te zijn. Dat vindt Lokaal Belang zorgelijk en erg onwenselijk. Daarnaast vindt Lokaal Belang een goede communicatie met inwoners over dit soort kapplannen erg belangrijk.
Met betrekking tot bossen hecht Lokaal Belang er ook waarde aan te zeggen dat wij bossen zien als natuur. Niet door de mens gemaakt en gevormd. Waar je je kunt laten verrassen, kunt genieten, spelen, wandelen en ontdekken. Het door ons gestarte Bomenplan is in onze ogen hard nodig om ons ‘groene kapitaal’ beter te beschermen. 

Op 17 april vorig jaar stelde Lokaal Belang al vragen rondom de mogelijke kap van bomen in het Johannabos. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst over plannen met betrekking tot het Johannabos. Inwoners hadden toen zorgen over de mogelijke kap, de communicatie en het mogelijke gebrek aan inspraak. (lees hier de volledige vragen en beantwoording)
U stelde, als eigenaar en beheerder van het Johannabos, in uw beantwoording dat: “er geen plannen waren voor kappen van houtopstanden en dat het zou gaan om beheermaatregelen.”  En: “De bewoners hebben daadwerkelijk inspraak bij het bepalen van de gewenste maatregelen.”  Dat stelde ons in zekere zin gerust.
Enige tijd geleden was ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen bij een door de gemeente georganiseerde rondwandeling in dit bos aanwezig. Daar benadrukte hij nog eens het belang van een tijdige en volledige communicatie. De ontwikkelingen laten echter een ander beeld zien. Tijdens deze wandeling werd er overigens niet gesproken over voorgenomen grootschalige kap waarvan nu sprake is/lijkt te zijn.

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Wat is de reden dat de buurt/de bewoners niet van te voren op de hoogte zijn gesteld van de voorgenomen kap (zichtbaar gemaakt door middel van de oranje-rode stip op de bomen)?
 2. Hoe verhoudt zich dat met de door u gedane toezeggingen o.a. in mei 2018 (beantwoording schriftelijke vragen april 2018) als het gaat om samenwerking, actieve en duidelijke communicatie vooraf en daadwerkelijke inspraak?
 3. Op welke wijze gaat het college alsnog deze samenwerking, communicatie en daadwerkelijke inspraak aangaande het Johannabos in Voorthuizen vormgeven?
 4. Hoe definieert het college ‘beheermaatregelen’ en ‘kap van houtopstanden’?
 5. Is het college het met ons eens dat de kap van zo’n 100 bomen gekwalificeerd mag worden als ‘kap van houtopstanden’?
  Zo nee, waarom niet?  
  Zo ja, heeft u een melding gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming?  Zo ja, dan ontvangen wij deze graag.
 6. Is het college het met ons eens dat een ‘bos’ iets anders is dan een gecultiveerd park?  
 7. Is het college het met ons eens dat in een bos de natuur ook een beetje zijn gang moet kunnen gaan? Dit in het kader van het in stand houden van een ‘natuurlijke uitstraling’ en ecologie? Een bos, elk plekje is weer anders, donker en licht wisselen elkaar af, grote en kleine bomen, hoekjes en heuveltjes etc. oftewel: natuur. (Uiteraard worden daar niet maatregelen in het kader van de veiligheid mee bedoeld.)
 8. Waarom wil het college deze bomen kappen?
 9. Waarom wil het college zovéél bomen kappen?
  Heeft u voor ons een kaartje/tekening van het plangebied met daarop aangegeven het aantal bomen, soort bomen en reden van kap?
 10. Is het werkelijk nodig al deze bomen te kappen? Op basis waarvan? Kan het ook anders?
 11. De aanblik van de gemerkte bomen (brede rijen bomen achtereen) zegt ons dat het hier niet gaat om ‘zieke’ bomen, maar om gezonde bomen. Klopt dat?
  Zo ja, waarom worden zoveel gezonde bomen gekapt? Acht u dat in het kader van milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap gewenst en geoorloofd?  
 12. Bent u bereid de voorgenomen kap te heroverwegen en (zoveel mogelijk van) de bomen te laten staan?
  Zo ja, hoeveel bomen laat u staan?
  Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid 

 

Zie ook artikel Barneveldse Krant 17-09-2019: "LB: 'Toch bomenkap in Johannabos?"

Lees verder

Persbericht Lokaal Belang over Rapport Eenhoorn

09-09-2019


Leiderschap tonen is ook conclusies trekken
Lokaal Belang is van mening dat met het verschijnen van het glasheldere rapport van de commissie Eenhoorn de hoofdverantwoordelijke wethouder, dhr. de Kruijf, zijn ontslag behoort in te dienen. Lokaal Belang omarmt het rapport over de zandkwestie.  

Het onderzoek is destijds bedoeld geweest om de aandacht af te leiden van het falend optreden van het college en Lokaal Belang een interpellatiedebat onmogelijk te maken. Een interpellatiedebat waarin Lokaal Belang de wethouder ter verantwoording had willen roepen voor onder andere het destijds voor de tweede keer niet actief informeren van de gemeenteraad in deze ernstige kwestie, die verworden is tot een crisis. Later zelfs nog een derde keer. Dit onderzoek is echter in het gezicht van het college en de zes andere partijen ontploft. 

Lokaal Belang heeft vele malen gezegd en geschreven dat inwoners moeten kunnen rekenen op een bestuur dat hun belangen dient, proactief en transparant acteert en bovenal goed communiceert. Dit rapport toont haarscherp aan dat Lokaal Belang al die tijd helaas gelijk had; het ontbrak het college van Burgemeester en Wethouders aan regie, leiderschap, daadkrachtig en proactief optreden, tijdig en transparant communiceren en het kwam onvoldoende op voor de belangen van de getroffen inwoners.  
Van volksvertegenwoordigers mag en moet dus worden verwacht dat zij voor die belangen opkomen. Dat is precies wat Lokaal Belang gedaan heeft. Wat Lokaal Belang betreft had de commissie Eenhoorn de naam van Lokaal Belang expliciet in het rapport mogen vermelden als de partij die veel vragen heeft gesteld en interpellatiedebatten heeft aangevraagd. Want inderdaad, Lokaal Belang was de enige kritische partij die heeft geprobeerd de onderste steen boven te krijgen; zeer tot ongenoegen van het college en de andere partijen. De opmerkingen hierover beschouwen wij dus als een compliment. En als Lokaal Belang, net als alle andere partijen, het concept-rapport had mogen controleren en bespreken, had zij daar zeker voor gepleit. Maar, zoals bekend is, wordt dit concept-rapport tot de dag van vandaag voor Lokaal Belang geheim gehouden. 

Lokaal Belang vindt, naast de controlerende rol van de raad, haar volksvertegenwoordigende rol erg belangrijk. Er was alle aanleiding om het college, dat deze kwestie bijna een jaar lang onder de pet hield, dit vervolgens ten onrechte ontkende, een college dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling met de firma Vink opriep en geen regie had, scherp te bevragen. Juist in het belang van inwoners. Dat is onze wettelijke en ook eervolle taak. Op de kritiek over het stellen van vragen en interpellatiedebatten kan ook nog opgemerkt worden dat het vreemd zou zijn als Lokaal Belang deze stappen in het licht van bovenstaande juist niet had gezet. Lokaal Belang had dit niet hoeven doen als dit college van B &W gewoon zijn werk naar behoren had gedaan. 

Dit college van Burgemeester en Wethouders heeft in deze crisis aantoonbaar gefaald. Inwoners zijn tot op de dag van vandaag zeer ontevreden en het vertrouwen in dit college van B & W is verdwenen. Het is daarom spijtig dat de hoofdverantwoordelijke wethouder niet direct tijdens het verschijnen van dit rapport de eer aan zichzelf gehouden heeft en ervoor gekozen heeft om, net als destijds een wethouder in de Veller-crisis, direct op te stappen. Dit is namelijk een belangrijke eerste stap om het vertrouwen van de inwoners in de Barneveldse politiek te herstellen. Wij zijn van mening dat met de uitkomsten van dit rapport het functioneren van wethouder de Kruijf onmogelijk geworden is. Wat Lokaal Belang betreft is daar geen discussie of debat voor nodig. 

Einde persbericht 9 september 2019

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen kap lindebomen nieuwe woonwijk 'Nieuwe Burght'

30-08-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk ‘Nieuwe Burght’. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Lunterseweg 76A in Barneveld. Op onze eerdere vragen van 24 juni, ruim 2 maanden geleden, zijn helaas nog steeds geen antwoorden gekomen. De beantwoordingstermijn is overigens 30 dagen. 
 
Zoals bekend is hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is heel groot, zeker op het gebied van klimaat. Kappen met kappen dus. Wij worden met grote regelmaat door inwoners benaderd met grote zorgen en frustraties over de almaar doorgaande bomenkap en hun gevoel dat dit niet tegen te houden is. Met overtuiging zijn wij een ‘Bomenplan’ gestart waarover op een later moment meer. 
 
Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad is er alsnog  een BEA gedaan en konden zo’n 20-tal bomen gespaard worden. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan. Ook bij het Bestemmingsplan Wildzoom (juli 2019) bleek geen BEA gedaan te zijn, iets waarover Lokaal Belang in de raadsvergadering bezwaren uitsprak en getracht heeft alsnog een BEA te laten uitvoeren. Helaas zonder steun van andere partijen met als resultaat dat 28 (zeer) waardevolle bomen zullen sneuvelen.  
 
De afgelopen weken hebben wij nader onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen m.b.t. dit plan. Wij ontdekten dat er een verlengingsbesluit is genomen op de kapaanvraag. Dat betekent dat er tot uiterlijk 5 september een besluit genomen kan worden over de kapaanvraag. Inwoners hebben vanaf dan nog 6 weken de tijd een bezwaar in te dienen tegen de kap. Vervolgens moet over deze eventuele bezwaren nog een besluit genomen worden. Wij lazen ook meer over het Bestemmingsplan zelf (Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76) en de toelichting (zoals 5.13) in het bijzonder. Er bleek geen BEA gedaan te zijn en:
“Aan één zijde langs de middelste inrit bevindt zich een oude rij linden. Deze zes bomen zijn een restant van de vroegere erfbeplanting en verkeren op het eerste oog in goede conditie. Deze rij linden hebben een hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarde. Een dergelijke structuur leent zich binnen een stedenbouwkundige ontwikkeling uitstekend als opvallende zichtlijn tussen de bouwmassa door. Hoewel deze linden als "relict" en herkenbaar onderdeel als waardevol aangemerkt kunnen worden, is er bij dit plan niet de eis tot behoud aan verbonden.”
Daarnaast zagen wij dat tot en met uiterlijk 29 augustus zienswijzen (bezwaren) zijn in te dienen tegen het plan. 
 
In de Barneveldse Krant van 28 augustus wordt melding gemaakt van het Bestemmingsplan ‘Nieuwe Burght. Er wordt door de ontwikkelaar al gesproken of alles al in kannen en kruiken is en gesteld wordt: “Voor die bomen hebben we een kapvergunning”.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wanneer mogen wij de beantwoording op onze vragen van 24 juni jl. verwachten?
 2. A. Is het college het met ons eens dat de uitspraken in de krant nogal voorbarig zijn met het oog op de bezwaartermijnen en de gevolgen daarvan voor zowel het plan zelf als de voorgenomen bomenkap?  
  B. Zo nee, graag een toelichting.
  C. Zo ja, kan het college toelichten hoe dit artikel tot stand gekomen is?  
  Is het college daarnaast bereid het een en ander in de krant te nuanceren? Zo nee, waarom niet? Inwoners kunnen namelijk het gevoel krijgen dat alles al besloten is en bezwaar maken geen zin meer heeft. Is het college het daarmee eens?
 3. Het is inmiddels helaas duidelijk geworden dat er, wéér, geen BEA heeft plaatsgevonden. Wij hebben het in ieder geval nergens in de tot nu toe bekende stukken gevonden. Hoe is het mogelijk, dat na alle discussies waarbij beloften en toezeggingen door het college zijn gedaan, weer geen BEA is gedaan? Zeker omdat in uw eigen toelichting staat hoe waardevol deze bomen zijn, als een ‘relict’ en herkenbaar onderdeel mogen worden gezien en een hoge cultuur-historische waarden hebben? De herplant van nieuwe boompjes hebben in ieder geval nog heel lang niet dezelfde waarde als bestaande bomen en kunnen in onze ogen niet worden gezien als wezenlijk en acceptabel alternatief. 
 4. Wat zijn de beloften en toezeggingen van het college waard als elke keer weer blijkt, (nu 3x op rij) dat er geen BEA is gedaan? NB Een BEA is wezenlijk wat anders dan een inventarisatie of schouw.
 5. Wie beslist dat er ‘geen eis tot behoud’ is verbonden aan dit bestemmingsplan of andere bestemmingsplannen? Op basis waarvan kan dat besloten worden?   
 6. A. Is het college het met ons eens dat ondanks dat er kennelijk geen eis tot behoud van bomen zou bestaan, het college op basis van eigen overwegingen wel kan besluiten dat bomen behouden moeten blijven?
  B. Zo nee, waarom niet?
 7. A. De bomen staan geheel aan de rand van het plangebied. Bent u het met ons eens dat de ontwikkeling van de woonwijk makkelijk is in te passen in de bestaande omgeving, inclusief bomen?
  B. Zo nee, waarom niet? 
 8. Lokaal Belang ervaart dat bestaande bomen bij bouwontwikkelingen te vaak ‘kind van de rekening zijn’, of te wel, het sluitstuk van een exploitatie.
  A. Is het college het met Lokaal Belang eens dat bomen als ‘verdienmodel’ gezien moeten worden in het kader van de productie van zuurstof, CO2 en wateropname, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op de gezondheid van mensen?
  B. Zo nee, waarom niet?
  C. Zo ja, is het college bereid om bij nieuwe en nu lopende bouwontwikkelingen de bestaande bomen in een plangebied meer op waarde te schatten?  En, ontwikkelaars de opdracht te geven de bebouwing (zoveel mogelijk) in te passen tussen en rond de bomen in plaats van omgekeerd? Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid  
Marleen Blankenburgh, raadslid 

 

Kapaanvraag:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html 

Verlengingsbesluit Kapaanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?zv=lunterseweg+76A&pg=10 

Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41026.html 

Toelichting bestemmingsplan: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1469-0001/t_NL.IMRO.0203.1469-0001.html  

Lees verder

Schriftelijke vragen vergroening Voorthuizen

23-08-2019


Geacht college, 

De fractie van Lokaal Belang stelt op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen over het proces en inhoud van de vergroening van Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft met zorg en verbazing kennisgenomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 22 augustus ‘Tijd dringt voor groenplan Voorthuizen'. Terecht maken Plaatselijk Belang Voorthuizen en Ondernemingsvereniging Voorthuizen zich zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van het Groenplan voor een groener Voorthuizen. Een plan waarop Voorthuizen al sinds 2008 (!) wacht; een plan om dit prachtige dorp te vergroenen. Groen, dat bijdraagt aan een prettige, gastvrije uitstraling, bijdraagt aan het welzijn van mensen en goed is in het kader van klimaatbeheersing. Kortom, Lokaal Belang wil dat dit college daadkrachtig investeert in de kwaliteit van de samenleving, zeker in het kader van groen en bomen in het bijzonder. En daarnaast dat het college uitvoer geeft aan dat wat de raad aan dit college opdraagt.    

In november 2018 is de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting is expliciet geld (zowel structureel als incidenteel) beschikbaar gesteld voor ‘het vergroenen van de centra’ waarbij Voorthuizen duidelijk werd benoemd. Daar werd ook gesteld dat het programma voor vergroening in het eerste kwartaal van 2019 gereed moet zijn. Helaas was dat niet het geval wat Lokaal Belang ertoe bracht om bij de behandeling van de Kadernota 19 juni dit jaar, een motie te schrijven. Dit om de vergroening van Voorthuizen prioriteit te geven, het programma uiterlijk september 2019 gereed te hebben en de daadwerkelijke uitvoer uiterlijk voor het einde van 2019 te starten. Deze motie, mede ondertekend door Pro98 en BI, is met een meerderheid aangenomen. De ‘stroperigheid’ in het proces en de vertragingen vindt Lokaal Belang zeer ongewenst.  

Al veel langer maakt Lokaal Belang zich zorgen over het ontbreken van een adequaat groenbeleid. Goed groenbeleid is naast goed onderhoud ook lef willen tonen als het gaat om behoud van bestaande groenstructuren, zoals bomen, en durven te investeren in nieuw groen. Lokaal Belang zal daar in het lopende ‘Bomenplan’ verder inhoud aan geven. 
 

 1. Is het college het met ons eens dat Voorthuizen al veel te lang wacht op vergroening? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoe kan het dat het college zegt de uitvoer ‘medio 2020’ te verwachten? Op basis waarvan?
 3. Hoe kan het zijn dat het college nu al zegt dat, 2 maanden na de aangenomen motie, het nog wel een jaar (nu tot ‘medio 2020’) kan duren? Graag een toelichting.
 4. Hoe kan het zijn dat wij als raad door het college niet actief hiervan in kennis zijn gesteld?  
 5. Hoe kan het zijn dat PB-Voorthuizen en de OVV de kennelijk beloofde terugkoppeling niet hebben gehad?  
 6. Op welke wijze wil het college uitvoering geven aan de genoemde en aangenomen motie?
 7. Lokaal Belang heeft dit college een paar keer horen zeggen dat voorstellen integraal moeten worden opgenomen in iets anders. Op deze wijze lopen goede en concrete plannen onnodig vertraging op. Mogen wij ervan uitgaan dat dit college ‘gewoon’ uitvoer geeft aan de motie en de inhoud ervan niet zal onderbrengen in een omvangrijker integraal plan? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid ons z.s.m. en actief te informeren over de stand van zaken in het proces dat kennelijk anders is dan de motie opgedragen heeft?
 9. Is het college bereid alsnog aan te sturen op de start van de vergroening van Voorthuizen uiterlijk eind 2019? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers,  
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

BK: LB-petitie tegen bomenkap 'honderden keren' ondertekend

14-08-2019


Artikel Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

BARNEVELD
 De petitie die oppositiepartij Lokaal Belang opstelde om aandacht te vragen voor de 'massale' bomenkap in de gemeente Barneveld, is in een maand tijd honderden keren ondertekend. Hoeveel steunbetuigingen de partij tot op heden precies binnenhaalde houdt Lokaal Belang nog voor zich, omdat de petitie onderdeel is van een groter 'bomenplan'.

Lokaal Belang-voorvrouw Mijntje Pluimers is erg te spreken over het aantal reacties dat haar partij kreeg op de petitie, die sinds half juli op de site van de partij is te vinden. ,,Voor ons is dit een bevestiging van dat wat wij al lange tijd vermoedden: dat de Barnevelders die massale bomenkap zat zijn. Ook het overvallen worden door kap stuit hen tegen de borst, zo maken wij uit de reacties op die wij binnenkregen."

Sommige bewoners tonen zich in de (geanonimiseerde) reacties die bij de petitie werden ingestuurd ontstemd over de gang van zaken in Barneveld op dit vlak. ,,Er blijft geen boom meer over in ons o zo mooie dorp", schrijft een bewoner. Een ander laat weten: ,,De gemeente Barneveld is veel te ver gegaan de afgelopen jaren met behoud van groen! Ook het onderhoud en beheer van het openbaar groen is bedroevend slecht." Een derde vindt dat de gemeente een werkgroep opzet die een 'goed gefundeerde visie' op groen en boombehoud maakt. ,,Die heeft de gemeente Putten ook. Nu is het meer een beleid dat afhankelijk is van bepaalde gemeenteambtenaren. Te vaak en te veel bomen en groen worden verwijderd. Graag meer aandacht voor natuurlijke bermen met bloemen. Er is te weinig respect voor de natuur."

SCHADUWPLEKKEN Een wijkplatformlid schrijft een officieel bomenbeleid in Barneveld te willen. ,,Hierbij stellen we voor dat voor noodzakelijke kap er drie nieuwe bomen worden geplant." Er zijn meer Barnevelders die willen dat er, als er dan toch bomen gekapt moeten worden, nieuwe aanplant voor in de plaats komt. ,,Daarin moet meer geïnvesteerd worden. Zeker met het steeds warmer worden van Nederland worden schaduwplekken onontbeerlijk", schrijft iemand.

Met de bomenpetitie hoopt de partij in de toekomst meer waardevolle bomen voor de gemeente Barneveld te behouden, aantonen hoezeer de Barneveldse samenleving hecht aan bestaand groen en de 'mindset' bij het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van groenbehoud veranderen. ,,Het gaat erom wat Barneveld voor gemeente wil zijn. Moeten we alles maar volstoppen met woningen? Of besteed je echt aandacht aan het behoud van bestaand groen?" Lokaal Belang ging verschillende keren op de barricaden om te protesteren tegen grootschalige bomenkap zoals in het Oosterbos, aan de Burgemeester Kuntzelaan, de Lunterseweg, Schoonengweg en in de plangebieden voor nieuwbouw aan de Wildzoom en de Wikselaarse Eng.

BUURTWEG Pluimers zegt ook het plan voor een nieuwe woonwijk aan de Buurtweg in Voorthuizen, waar 28 woningen gepland zijn, kritisch te zullen bekijken. ,,Ik heb begrepen dat hier veel bomen voor moeten wijken. Op foto's heb ik prachtige exemplaren gezien die samen een groene long vormen in het gebied dat voorheen een natuurcamping was. Het zou zonde zijn als die in zijn geheel of gedeeltelijk moet verdwijnen." Ontwikkelaar Van Wijnen heeft laten weten dat de meest waardevolle bomen behouden blijven en dat er bomen worden herplant, op basis van een in april opgestelde bomeneffectanalyse. Als de vergunningsprocedure goed wordt doorlopen, kan de schop eind 2020 de grond in.

Over het grotere ‘bomenplan’ dat Lokaal Belang de komende tijd uitrolt, blijft Pluimers geheimzinnig. ,,We gaan in ieder geval langs de dorpen en zullen op diverse manier aandacht vragen voor de zaak."


14-08-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/overig/lb-petitie-tegen-bomenkap-honderden-keren-ondertekend-627080

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen drugsafval Garderbroekerweg

18-07-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vervolgvragen aangaande de vangst van 45.000 liter drugsafval aan de Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen.

Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waarbij ‘zero-tolerance’ het uitgangspunt is. Onze gemeente moet schoon en veilig zijn. Helaas neemt drugshandel, dus ook het drugsafval, toe. Eveneens zien we een toename van de ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit is onacceptabel en slecht voor de veiligheid van de samenleving als geheel. Gelukkig is de gemeente helder en duidelijk, ondermijning is een prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid. Daar hoort ook bij dat er wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en het aanpassen van dit beleid waar dat noodzakelijk is.

Wij danken u voor de antwoorden op onze vragen van 2 juli jl. De beantwoording roept echter nieuwe vragen op.

 1. Dat het niet gebruikelijk is de gemeenteraad te informeren over allerhande politie zaken is logisch. Echter, het betreft hier een pand/locatie van de gemeente en een zeer ernstige kwestie.Ook gezien het feit dat 2 partijen schriftelijke vragen hebben gesteld (zowel coalitie als oppositie) geeft aan dat er behoefte blijkt te bestaan over dit soort politiezaken, die direct de gemeente zelf aan gaan, geïnformeerd te willen worden. Dat wij dus als raad niet geïnformeerd zijn blijven wij erg jammer en onwenselijk vinden.
  Ben t u bereid bij, onverhoopt, nieuwe kwesties als deze (of vergelijkbare kwestie qua ernst), de gemeenteraad toch, desnoods niet openbaar, te informeren? Zo nee, waarom niet?
 2. Het verbaast Lokaal Belang dat de locatie door de eerste onderhuurder opnieuw is onderverhuurd aan een tweede onderhuurder. Op deze manier wordt toezicht en handhaving in onze ogen bemoeilijkt.
  a. Had de onderhuurder toestemming om ook weer onder te verhuren?
  b. Zo ja, Is het in het licht van de ontstane situatie en de door u beschreven toename van ondermijning  en drugshandel niet beter deze (mate van) onderverhuur te beperken? Of te wel, maximaal 1 onderverhuring met plicht tot controle van de eerste huurder? Of helemaal geen onderhuur?
  c. Zo nee, op welke wijze gaat het college deze ‘dubbele onderhuur’ (of vaker) voorkomen dan wel aanpakken?
 3. Lokaal Belang is enigszins geschrokken van het moment dat er voor het laatst gecontroleerd is; nl 3 jaar geleden. Op deze manier wordt ondermijning en drugshandel wel makkelijk gemaakt.
  a. Welke frequentie van onaangekondigd bezoek is het college van plan in de toekomst te hanteren?
  (Het antwoord op deze vraag mag ook niet-openbaar gegeven worden.)
  b. Waarop is deze frequentie gebaseerd? Ervaring, onderzoek of anderszins?
  c. Bent u bereid om kennis/ervaring van andere gemeenten met betrekking tot dit onderwerp mee te nemen in de aanpak en mee te nemen in continue ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsplan?
 4. Het college geeft in de beantwoording aan dat de huurder ‘alert’ zou zijn de risico’s van druggerelateerde zaken. Is het hier niet beter om, indien dat nog niet aan de orde is, daar concrete afspraken op papier over te maken wat deze ‘alertheid’ moet inhouden (plichten en verantwoordelijkheden) met daarbij ook de rol van de gemeente?
  Graag een toelichting en concrete aanpak.

  Mijntje Pluimers
  Jan Willem van den Born

Lees verder

Bomenplan Lokaal Belang

15-07-2019


Lokaal Belang: ‘Behoud bomen, voorkom kap en investeer in dit groene kapitaal’
Komende maanden uitrol van ‘bomenplan’ 
Doe mee en teken de petitie! 


Groen kapitaal
Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Naaldbomen halen bovendien veel verontreiniging uit de lucht zoals 15- 20% van het fijnstof en loofbomen verlagen de stikstofconcentratie (zomersmog). Bomen hebben ook een enorme opnamecapaciteit voor CO2 en water. In de huidige klimaatdiscussie natuurlijk zeer relevant.

Bomenkap
Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem, wijze van communiceren en het vergunningenbeleid. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoe zeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. Bijvoorbeeld het massale protest tegen de kap van bomen aan de Stationsweg, maar ook bij de Van Zuijlen van Nieveltlaan en de Kuntzelaan was er veel onvrede vanuit de samenleving. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd? Lokaal Belang vindt van niet.

Recente ontwikkelingen
Lokaal Belang heeft met regelmaat vragen gesteld over (voorgenomen) bomenkap. Bijvoorbeeld bij de plannen voor het Oosterbos, de Kuntzelaan (Barneveld), Wikselaarse Eng en Schoonengweg (Voorthuizen), en meer recent: de kap aan de Lunterseweg, Wildzoom en in de wijk Veller. Daarnaast vraagt Lokaal Belang ook met regelmaat om aandacht voor vergroening bij projecten zoals bijvoorbeeld de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek. Helaas blijkt telkenmale dat het ‘verdienmodel’ meer leidend is dan de investeringen in groen. Het college gaat voorbij aan wat er ‘te verdienen’ valt als er in groen (bomen) geïnvesteerd wordt: zuurstof, CO2 en wateropname, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op welbevinden en gezondheid van mensen en kwaliteit van de omgeving. 

Belofte  
Het college heeft in december 2017 beloofd (en naar aanleiding van de discussie Wikselaarse Eng in juli 2018) om bij renovatiewerkzaamheden, groot onderhoud of wijkontwikkeling een boomeffectrapportage uit te voeren. Helaas is ook gebleken dat het college onvoldoende invulling geeft aan deze belofte (zie bv Wikselaarse Eng en Wildzoom). Dat is bijzonder spijtig aangezien een Bomen Effect Analyse gedaan wordt door een echte bomenspecialist, een ‘European Tree Technician’. Ofwel, iemand met specifieke kennis van zaken. Als voorbeeld het ‘mitigerend effect van bomen’ op de omgeving. Dat wil zeggen dat de capaciteit van bomen om water op te nemen en vast te houden ervoor zorgt dat bomen een onderdeel zijn van waterregulering. Daardoor zijn er minder of kleinere wadi’s nodig en is er in een plangebied meer ruimte voor behoud van bomen. Daarvoor is ‘wil en creativiteit’ nodig.

Antwoorden
In de beantwoording van onze vragen door het college wordt duidelijk zichtbaar dat het college een passieve houding inneemt als het gaat om inzet voor behoud van bomen. “Onze taak is het behandelen en beoordelen van omgevingsvergunningen die aangevraagd worden.” Dat is jammer, temeer omdat men in het coalitieakkoord opschrijft hoe groot het belang is van behoud van bomen. En het college zegt “het ligt daardoor primair op de weg van de gemeenteraad om in de APV en/of ondersteunend beleid invulling te geven aan eventuele beleidswensen op dit vlak.” 

Bomenplan
Lokaal Belang ziet hierin, naast ons bestaande standpunt ten aanzien van het behoud van bomen, een uitnodiging om met een plan te komen om bomen in onze gemeente beter te beschermen. Dit plan behelst onder andere de aanpassing van de APV (bomenverordening) en een petitie voor het behoud van bomen.  De komende maanden zal Lokaal Belang van zich laten horen en daarbij inwoners oproepen mee te doen om bomen in onze gemeente Barneveld beter te beschermen en te investeren in nieuw groen kapitaal.  Want dat is wat onze samenleving verdient!
 
Wilt u ons steunen en helpen in de strijd voor het behoud van en het investeren in bomen? Wij zijn dankbaar met uw gift! 

 

Lees verder

BK: Petitie Lokaal Belang om bomen te sparen

15-07-2019


Artikel Barneveldse Krant, Jannes Bijlsma

BARNEVELD
 Oppositiepartij Lokaal Belang komt met een actieplan om meer waardevolle bomen voor de gemeente Barneveld te houden. De partij start een petitie op haar website en de komende maanden gaan fractievoorzitter Mijntje Pluimers en de haren de dorpen in om aandacht te vragen voor het 'groene kapitaal', zoals zij het Barneveldse bomenarsenaal graag noemt. ,,Het gaat er uiteindelijk om dat de instelling bij de gemeente verandert. Zeg niet alleen dat bomen waardevol zijn, maar handel daar dan ook naar."

Sinds haar oprichting maakte de partij zich meermaals druk over (mogelijke) bomenkap in de gemeente, of die nu was aangekondigd of al had plaatsgevonden: het Oosterbos, de Burgemeester Kuntzelaan, de Lunterseweg en Schoonengweg, in de plangebieden voor nieuwbouw aan de Wildzoom en de wijk Wikselaarse Eng en jonge boompjes in Veller. Pluimers is vastberaden om te voorkomen dat er de komende jaren meer van deze 'natuurpracht' verdwijnt.


Wat is het doel van jullie actie?

,,We willen aantonen hoezeer de Barneveldse samenleving hecht aan bestaand groen en de 'mindset' bij het college van burgemeester en wethouders veranderen. Je wilt niet weten hoeveel mailtjes wij hierover ontvangen. Bewoners hebben het gevoel dat de gemeente bomen ziet als 'lastig' en daarom maar om moeten. Denk aan het massale protest tegen bomenkap aan de Stationsweg. Ook was er onvrede rond de kap langs de Van Zuijlen van Nieveltlaan en de Burgemeester Kuntzelaan. Daarnaast willen we het college aan gemaakte afspraken houden. Zo was meerdere keren beloofd dat er, bij renovatiewerkzaamheden, groot onderhoud of wijkontwikkeling altijd een bomeneffectanalyse door erkende experts zou worden gedaan. Zoals vorige week bleek rond het nieuwbouwplan aan de Wildzoom, komt daar niets van terecht."


In de petitie schrijft u dat het college het 'verdienmodel' leidend laat zijn in zijn overwegingen om groen te behouden of niet. Dat is nogal een uitspraak.

,,De bomen zitten het beoogde verdienmodel in de weg. Dat zagen we onder andere bij de planvorming voor de Wikselaarse Eng en bij de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes. De Kootwijkerbroekers willen op die plek een parkachtig dorpscentrum, de gemeente ziet het als ontwikkelingslocatie voor woningen. Er moet dus geld aan worden verdiend. Het college vergeet dat er ook iets kan worden 'verdiend' aan bomen: zuurstof, uitstraling, biodiversiteit, dat soort zaken. Natuurlijk zijn er woningen nodig in Barneveld. Die willen wij niet in de weg staan. Maar denk beter na over hoe je het bestaande groen inpast bij nieuwbouwplannen. Daar is het college nu te weinig creatief in."


In hoeverre is bomenkap een Barnevelds probleem?

,,Het is in heel Nederland een probleem. Maar als Barnevelds raadslid hoop ik hier iets in beweging te zetten. En dat is nodig ook. Sinds 2010 zijn er in de gemeente 1706 vergunningplichtige bomen gekapt. In totaal gaat het dus nog om veel meer exemplaren. Daar staat tegenover dat er 133 bomen herplant zijn sinds 2016. Alles bij elkaar betekent dit dus dat het percentage bomen in de gemeente heel hard daalt."


Waarom komt die focus op bomen bij u als politica de afgelopen jaren vandaan? Toen u nog VVD-fractielid was hoorden we u er niet veel over.

,,Ik maak me daar al heel lang druk over. Sinds 2011 eigenlijk al, toen Gelders Landschap en Kasteelen als een gek begon te kappen in het Schaffelaarse Bos. Maar ik was toen nog geen woordvoerder op dit terrein. Dat werd ik in 2014 en sindsdien ben ik er alerter op. Bovendien worden de geluiden uit de samenleving op dit punt steeds luider."


Wat gaan jullie precies doen de komende maanden?

,,We gaan de dorpen in om handtekeningen te verzamelen en houden daarbij activiteiten. Wat we precies gaan doen kan ik nog niet zeggen, daar wordt later meer over bekend. We willen bewoners oproepen om mee te doen in onze strijd voor behoud van waardevolle bomen. Tevens gaan we na de zomer ons best doen om de bomenverordening van de gemeente aan te passen."


15-07-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/petitie-lokaal-belang-om-bomen-te-sparen-618264

Lees verder

'Gegniffel over bomenkap stuit mij tegen de borst'

09-07-2019

Motie LB Bomenkap Wildzoom

Artikel Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

BARNEVELD Oppositiepartij Lokaal Belang blijft hameren op het behoud van bomen in de gemeente Barneveld, aldus raadslid Jan-Willem van den Born. Zijn partij staat, zo meent hij, alleen in de gedachte dat waardevolle bomen van belang zijn voor de leefbaarheid in de dorpen en daarmee zoveel mogelijk beschermd moeten worden. Woensdag, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, strijdt zijn partij voor een ‘gedegen onderzoek’ naar de instandhouding van kostbare bomen in het bouwplan voor de Wildzoom.

Want dat heeft in zijn ogen namelijk niet plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders beloofde eerder om - bij de planontwikkeling voor woningbouwprojecten - een officiële bomeneffectanalyse (bea) uit te voeren om te bezien of het bestaande groen kan worden ingepast. Dat is echter niet gebeurd bij het uitdenken van het plan voor de Wildzoom, op de locatie van de voormalige Eben Haëzerschool. Hier moeten negen koopwoningen voor senioren verrijzen.

,,Voor dit plan heeft het college het bij een zogenaamd bomenplan gelaten. Dat is een stuk minder gedetailleerd dan een bea. Als je weet dat het college twee keer uitdrukkelijk heeft beloofd altijd een bea uit te zullen voeren, dat er voor het Wildzoom-plan zoveel waardevolle bomen sneuvelen en die analyse is niet gemaakt, dan stel ik daar kritische vragen over.” Er is een kapvergunning aangevraagd voor zeventien bomen. De partij telt zelf 28 bomen die moeten sneuvelen. ,,In het plan zelf staat dat het gaat om waardevolle of zelfs zéér waardevolle bomen die weg moeten.”

BELANGRIJK In dit kader brengt Van den Born de discussie rond de bomenkap voor de Voorthuizense nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng in herinnering. ,,Er moesten ruim honderd bomen worden omgezaagd. Er was alleen geen bea uitgevoerd en dat had het college wel beloofd. Nadat wij op een bea hadden aangedrongen, en het college die alsnog liet uitvoeren, bleek dat er zeker twaalf bomen konden blijven staan. Dit geeft maar aan hoe belangrijk zo’n bea is.”

Van den Born stelde het gebrek aan een bea bij het Wildzoom-plan aan de orde tijdens een commissievergadering, twee weken geleden. Volgens wethouder De Kruijf was er wel degelijk een analyse van de aanwezige bomen gemaakt, al heette die weliswaar geen bomeneffectanalyse. ,,Per boom is nagegaan wat er de kwaliteit van is”, zei hij. ,,Als je deze analyse combineert met het plan, blijkt dat een aantal bomen moet sneuvelen. Die staan op de plekken waar de woningen komen. Er is hier kritisch gekeken naar welke bomen behouden kunnen blijven. Je moet niet alle bomen willen omzagen, maar je moet ook wel kijken naar de woonmogelijkheden bij een nieuw plan. Anders krijg je bomen midden in de voortuin of bijna bovenop het dak. Ik heb ook nog nooit een boom in de woonkamer zien staan." Tevens gaf De Kruijf aan dat de omwonenden erg te spreken zijn over het nieuwe plan, dat de meest waardevolle bomen aan de zuidrand van het gebied gehandhaafd blijven, dat er nieuwe bomen terugkomen voor de gekapte exemplaren en dat de nieuwe situatie 'heel mooi, duurzaam, effectief en fris' wordt.

GRAPJE De Kruijfs opmerkingen werden door Van den Borns collega-raadsleden met ‘gegniffel’ begroet, zo viel hem op. Dit stuitte het Lokaal Belang-raadslid tegen de borst. ,,De wethouder gaf geen antwoord op mijn vraag, maar deed af met een denigrerend grapje. De raadsleden die daar om lachten, hebben de mond vol van het belang van groen in de gemeente. Maar toen ik kritische vragen stelde op een moment dat veel waardevolle bomen gekapt dreigen te worden, dan hoor je ze niet. Dat stelt mij zeer teleur. Bomen zorgen voor frisse lucht, voor verkoeling bij heet weer. Ze zijn van groot belang. Wij staan blijkbaar alleen in onze strijd tegen de grootscheepse bomenkap in de gemeente. Daar zijn de afgelopen tijd verschillende voorbeelden van te noemen. En met die strijd gaan wij door.”


09-07-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/gegniffel-over-bomenkap-stuit-mij-tegen-de-borst-616048

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake keren op de Zelderseweg

02-07-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande keren op de Zelderseweg ter hoogte van de Goudreinet/McDonald’s.

Afgelopen weekend publiceerde ANWB Verkeersinformatie de nieuwste filelijsten over het eerste halfjaar van 2019. In de top 10 met zwaarste files in de ochtendspits is de A1 (traject Voorthuizen-Amersfoort) gestegen naar de 1ste plek en bij de avondspits bezet de A1 de 6e plek (traject Amersfoort-west-Barneveld).
Niet een notering om als gemeente trots op te zijn. De verkeerssituatie op het knooppunt A1/A30 wordt voor onze gemeente steeds nijpender. Files worden langer, beginnen vroeger, eindigen later en zorgen voor veel economische schade voor onze ondernemers en de gemeente als geheel, omdat de bereikbaarheid steeds vaker in het geding komt. De urgentie voor een structurele aanpak is hoog en we zijn dan ook blij met de toenemende aandacht van de minister en vanuit de Tweede Kamer voor dit knelpunt; mede dankzij inzet van het college.

De filedrukte heeft niet alleen effect op de doorstroming op de A1 en A30 maar inmiddels ook op toevoerwegen, zoals de N301. Het is bekend dat deze weg gebruikt wordt als sluiproute. Daarnaast is er hinder van autoverkeer dat met een handig trucje probeert de file gedeeltelijk te vermijden. Een keerverbod (d.m.v. een U turn-bord) zou mogelijk een oplossing kunnen bieden.

De situatie is als volgt:
Het komt steeds vaker voor dat automobilisten bij filevorming op de A30, bij de toerit naar de A1 richting Amersfoort/Amsterdam, een handigheidje uithalen door een stuk van de file te vermijden. Als ze zien dat het vol staat, nemen zij de baan rechtdoor N301 Nijkerk/Putten, nemen die afslag richting Terschuur, keren dan vervolgens bij de afslag ter hoogte van de Goudreinet/Mc. Donald’s en kunnen daardoor via de verkeerslichten naar de oprit naar de A1. Door op die plek in te voegen, staan ze minder lang in de file. Begrijpelijk dat dit handigheidje wordt toegepast, echter, dit heeft nadelige effecten voor het overige verkeer dat gebruik maakt van de N301. Bestemmingsverkeer van en naar o.a. Terschuur/Zwartebroek, waaronder ondernemers en forenzen, ondervinden hinder van dit extra verkeer en van dit omkeren op de Zelderseweg. Het zorgt hiermee voor extra vertraging voor zowel tegenliggers als achteropkomend verkeer.
Daarnaast constateren we regelmatig dat automobilisten aan het eind van de A30, ter hoogte van de verkeerslichten rechtsaf slaan richting Amersfoort i.p.v. linksaf. Ook dit om de file te omzeilen. 
 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het bovengenoemde verkeersgedrag?
 2. Lokaal Belang ziet graag dat er op deze locatie maatregelen worden getroffen en denkt daarbij aan plaatsing van het bord ‘F7-keerverbod’op de Zelderseweg.
  a. Is het college bereid de situatie te bekijken en indien mogelijk, zo snel mogelijk een ‘F7-keerverbod’ te regelen?
  b. Zo ja, op welke termijn?
  c. Zo nee, waarom niet?
 3. Ziet het college nog andere mogelijkheden om de doorstroming ter plaatse en rond de afslag naar N301 te verbeteren?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Schriftelijke vragen drugsafval Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen

02-07-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de vangst van 45.000 liter drugsafval aan de Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft, net zoals waarschijnlijk vele anderen, met schrik kennisgenomen van deze enorme vangst drugsafval op 27 juni jl. ‘Gelukkig’ lag het afval opgeslagen; we hadden er tenslotte niet aan moeten denken dat dit afval in de natuur terecht gekomen zou zijn. De ramp was dan niet te overzien geweest.  

Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waarbij ‘zero-tolerance’ het uitgangspunt is. Engelse termen die staan voor Barneveldse duidelijkheid. Onze gemeente moet schoon en veilig zijn. Helaas neemt drugshandel, dus ook het drugsafval, toe. Eveneens zien we een toename van de ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit is onacceptabel en slecht voor de veiligheid van de samenleving als geheel. Gelukkig is de gemeente helder en duidelijk, ondermijning is een prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid. 

Wij zijn echter ook erg geschrokken van het feit dat de genoemde locatie, het terrein van het voormalig mobilisatiecomplex, in bezit is van de gemeente zelf; de gemeente is eigenaar sinds 2004 (zie bijlage). Volgens onze informatie is de locatie, na vertrek van ‘Ruitersportvereniging Barneveld e.o.’ vanaf 2017, leegstaand. Ondanks de heldere taal van de gemeente aangaande het veiligheidsbeleid, roept deze situatie wel vragen op.
 

 1. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet actief over deze kwestie geïnformeerd, desnoods in vertrouwelijkheid; drugsafval in en op een locatie die in het bezit is van de gemeente?  
 2. Op welke wijze heeft controle van locatie ‘Mobilisatiecomplex’ aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen, sinds 2004, vorm gekregen?
 3. Welke bijzonderheden zijn er sindsdien geconstateerd en wat heeft het college daarmee gedaan?
 4. Werd de locatie (het terrein zelf en het gebouw) door de gemeente aan derden verhuurd? Zo ja, aan wie was dat? Wat was het doel van de huur (volgens huurders); waar zou het terrein en het gebouw voor worden gebruikt?
 5. Lag er een vergunning aan de verhuur ten grondslag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is in de vergunning opgenomen dat het terrein en/of het gebouw voor ‘opslagdoeleinden’ gebruikt mag worden?
 6. Hoe kan het gebeuren dat een locatie die in het bezit is van de gemeente zelf, gebruikt wordt voor drugsafval?
 7. Op welke wijze geeft de gemeente vorm aan controle van (leegstaande) gebouwen en/of (braakliggende) terreinen die in bezit zijn van de gemeente en die al dan niet aan derden verhuurd worden?
 8. Zijn er gebouwen en/of terreinen die in het bezit zijn van de gemeente waarover vanuit de gemeente zorgen bestaan over het legale gebruik ervan (door huurders)? Zo ja, dan ontvangt Lokaal Belang graag een overzicht met toelichting. Dat mag ook vertrouwelijk verstrekt worden.
 9. Wie is aansprakelijk of verantwoordelijk voor de kosten van het opruimen? En wat zijn die kosten?
 10. Wat kan het college doen om dergelijke excessen te voorkomen?
 11. Wat heeft het college nodig om (nog beter) te voldoen aan haar wettelijke taak in het kader van openbare orde en veiligheid?  


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers 

Lees verder

Lokaal Belang dient motie in: Verruim terrastijden naar 01:00 uur

25-06-2019


Lokaal wil Pilot verruiming terrastijden van 00:00 uur naar 01:00 uur
Lokaal Belang wil kansen voor onze inwoners die graag uit willen; jong en oud, kansen voor ondernemers om te ondernemen maar ook met aandacht voor omwonenden om mogelijke overlast te verminderen. De brief van KHN is helder en het gesprek dat LB met ze had bevestigde voor de wens om hier eens naar te kijken en wat mee te doen. Wij zien een win-win-win situatie mogelijk.
Wij willen graag dat het college met een notitie naar de raad komt om mogelijk te komen tot verruiming van de openingstijden van de terrassen. Vandaag zullen wij in de commissie hierover praten waarin wij ook onze 'motie vreemd aan de agenda' in de raad van 10 juli a.s. zullen aankondigen.
 

Motie
Constaterende dat:                  

 • de eerdere verruiming van de openingstijden voor een rustiger verloop van uitgaansavonden in vergelijkbare gemeenten (o.a. Nunspeet, Ermelo, Harderwijk) hebben gezorgd;
 • de huidige terrastijden in de gemeente Barneveld afwijken van omliggende gemeenten;
 • de sluitingstijd van het terras (00:00 uur) en de uiterste instaptijd (01:30 uur) niet op elkaar aansluiten;
 • de horeca in de gemeente Barneveld aan KHN afd. Barneveld heeft laten weten voor een verruiming van de terrastijden te zijn, dan wel er geen bewaar tegen heeft;

Van mening is dat​:

 • een aantrekkelijk en gastvrij centrum belangrijk is voor zowel inwoners, bezoekers en ondernemers;
 • het belangrijk is dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente;
 • horecatoerisme naar andere gemeenten met alle risico’s van dien zoveel mogelijk voorkomen moet worden;
 • het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden;
 • het uitgaan niet te veel overlast mag veroorzaken bij de omwonenden;
 • er gekeken moet worden of en hoe een win-win situatie gecreëerd kan worden: aantrekkelijkere horeca door verruiming terrastijden, vermindering overlast, vermindering horecatoerisme: oftewel, denken in kansen en een kwaliteitsimpuls voor onze samenleving;

Verzoekt het college:

 • zo spoedig mogelijk met KNH afd. Barneveld in gesprek te gaan over hun brief;
 • in samenspraak met horecaondernemers en andere betrokkenen in het horecaoverleg te komen tot een plan van aanpak voor een pilot van een jaar, waarin de verruiming van terrastijden van 00:00 uur naar 01:00 uur een plek krijgt;
 • een evaluatie van de pilot in het plan van aanpak op te nemen met daarin nadrukkelijk aandacht voor het concreet monitoren van overlast (bv. een nulmeting als start);
 • het plan van aanpak (raadsvoorstel) ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.

Lees verder

Schriftelijke vragen kap bomen t.b.v. nieuwe woonwijk

24-06-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Luntereseweg 76A in Barneveld ten behoeve van de woonwijk ‘Nieuwe Burght’.

Zoals bekend hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is groot, zeker op het gebied van klimaat; bomen zijn de airco’s van een stad of dorp, nemen CO2  en water op, produceren zuurstof en zijn van belang in het kader van biodiversiteit. Daarnaast genieten vele inwoners en toeristen van deze natuurpracht. Het verdwijnen van bomen in Nederland gaat procentueel sneller dan in het Amazonegebied. Kappen met kappen dus. Zeker als de gemeente en andere partijen niet welwillend staan ten opzichte van het investeren in het planten van (grote) bomen (Kadernota 19 juni 2019).

Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad heeft de wethouder toegezegd alsnog een BEA te laten doen en om de tafel te gaan om te bekijken of er alsnog bomen gespaard konden worden. Een goede zaak. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan.

In het bouwplan ‘Nieuwe Burght’ wordt al gesteld dat de bomen weg moeten. Dat de start voor de ontwikkeling van dit plan al ruim voor de bespreking in de raad plaatsvond (oktober 2017), doet niets af aan de gedane beloften van het college (juli 2018). Wij schrokken dan ook van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van deze 6 mooie, grote bomen. Bij navraag bleek op geen enkele manier dat bekeken of onderzocht is deze bomen te behouden en te integreren. Juist nu er steeds meer bezwaar vanuit de samenleving in heel Nederland tegen (massale) bomenkap komt; waarbij de waarde van bomen inmiddels alom bekend is; natuurorganisaties (SBB, SHLK, Natuurmonumenten) ook erkennen beter aan bomenbehoud te moeten doen, moet ook onze gemeente actiever aan de slag.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft er een Bomen Effect Analyse plaatsgevonden?
  Zo ja, wat is daar uitgekomen? Zo nee, waarom niet?
 2. Indien er geen BEA heeft plaatsgevonden er ook geen voornemen was er een te laten uitvoeren, is het college bereid hier nog eens over na te denken en op basis van hun eerder gedane belofte alsnog een BEA te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom heeft het college, kennelijk, geen invloed uitgeoefend om de kap van de 6 bomen te vermijden? Dit met de door het college gedane belofte in juli 2018 in het achterhoofd.
 4. Indien er toch een gesprek tussen het college en de ontwikkelaar is geweest over het (mogelijke) behoud van de bomen, wat is daar dan uit gekomen? Op basis waarvan is kap door de ontwikkelaar als gerechtvaardigd beschouwd?
 5. Indien er geen gesprek tussen het college en de ontwikkelaar heeft plaatsgevonden, is het college bereid dit gesprek alsnog te voeren en de ontwikkelaar te verzoeken het plan zodanig aan te passen dat de bomen geïntegreerd worden? Zo nee, waarom niet?
 6.  Is het college bereid om het nog uit te brengen advies over de aanvraag, negatief te beoordelen? Zo nee, waarom niet?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter

Aanvraag omgevingsvergunning kap 6 lindebomen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html

Artikel Barneveldse Krant 24-06-2019: 'LB zet vraagtekens bij kap van zes Barneveldse lindes" 

 

Lees verder

BK 'Honderd grote bomen forse investering'

22-06-2019


Motie LB 100-grote-bomen-plan


Artikel Barneveldse Krant - Wouter van Dijk

BARNEVELD Naar schatting twee tot drie miljoen euro, kost het plan van Lokaal Belang voor plaatsing van in totaal honderd grote bomen in de centra van de verschillende dorpen in de gemeente Barneveld.

Dat stelde wethouder André van de Burgwal woensdag tijdens de behandeling van de Kadernota. ,,De intentie is goed, maar het gaat hier om serieus veel geld'', aldus de wethouder, die het voorstel van fractievoorzitter Mijntje Pluimers ontraadde.

VERGROENING Lokaal Belang stelde voor op woensdag 18 maart - op Nationale Boomplantdag - de eerste grote boom te planten in één van de centra, gefaseerd gevolgd door nog 99 exemplaren in twee jaar tijd. Dit om 'vergroening' een stevige impuls te geven. ,,Want Barneveld is nu arm aan bomen'', aldus Pluimers.

Nadat zij het genoemde bedrag sterk in twijfel trok, stelde de wethouder: ,,De kosten zitten 'm niet zozeer in de aanschaf van de bomen zelf, maar vooral in de plaatsing, het straatwerk en de moeite om ervoor te zorgen dat de boom overplaatsing overleeft.''

Volgens de wethouder is het verstandiger om aandacht voor groen mee te nemen in discussies over ruimtelijke kwaliteit. ,,Laten we hier aandacht voor houden, maar er geen doel op zich van maken.''

LB, dat stelde dat de aanschaf van bestaande bomen via bomenmakelaar.nl niet per se duur hoeft te zijn, kreeg bij de andere zes fracties vervolgens geen steun voor het 'honderd-grote-bomenplan.'

 

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Kadernota 2020-2023

20-06-2019


Kadernota 19 juni 2019 
 
Voorwoord
Voorzitter, dank u wel.
Een bijzondere dag in de politiek. Ik begin met een compliment voor het college dat open staat voor de wensen van LB op het gebied van:
- Onderzoek naar inzet asfaltcollectoren;
- het verbeteren van de veiligheid rondom de speelplaats Troelstralaan;
- het toch echt realiseren van glasvezel in Stroe;
- maatregelen in de beruchte bocht A1-A30
- de actieve inzet voor verbetering aanrijdtijden ambulances
- de bereidheid voor investeringen in de verkeersveiligheid in bv Terschuur en Zwartebroek
- enzovoort. Bedankt, dat smaakt naar meer. 
 
Het tweede compliment is voor al die mensen achter de schermen, de ambtenaren, die hard gewerkt hebben om de vragen van Lokaal Belang en anderen te beantwoorden. En het kost wat, hebben we inmiddels begrepen uit de krant, maar het zijn nog peanuts vergelijken met de kosten die het college maakt in de zandaffaire! Onze conclusie: hoe meer zich achter de schermen afspeelt, hoe meer vragen. Met volledige openheid kan het besturen van een gemeente misschien wel kostendekkend worden gemaakt!! 
 
Het laatste compliment bewaar ik voor het slot voorzitter.

Inleiding
Voorzitter, we hadden wel het idee dat het college al een soort van najaarsstorm in het hoofd had bij het maken van deze Kadernota. Voorstellen over belastingverhogingen, beleidstoevoegingen met financiële cijfers daarbij. Het is al ingevuld en u heeft ons kennelijk niet meer nodig! Daar waar in het verleden bij de Kadernota sprake was van scenario's waarbij door de raad nog aan de knoppen gedraaid kon worden, de echte financiële vertaling werd bij de begrotingsvergadering uitgezet. Het lijkt vandaag dus wel een begrotingsvergadering. Was het de zandstorm in Veller, dat u wat korrelig uit de ooghoeken bent gaan kijken? Een ding is wel duidelijk, de Kadernota is er voor de algemene beschouwingen, het college hoort er na afloop mee aan de slag te gaan en dat te verwerken in het najaar, bij de begroting. Dáár horen die besluiten thuis. 

De kadernota; waar willen wij heen? Is er een visie? Deze wezenlijke vraag wordt door dit college niet beantwoord maar vooruit geschoven. Dat is een gemiste kans. De door het college aangekondigde sessie in het najaar is weliswaar een aardige maar veel te weinig concreet. De strategische visie zal worden ‘opgefrist’. Maar wanneer dan? De tijd van wachten is voorbij, maak nu duidelijke beleidsafspraken.  
Lokaal Belang roept het college indringend op om deze strategische visie uiterlijk in het najaar van 2020 af te hebben zodat wij deze als raad vooráfgaande aan de behandeling van de begroting kunnen vaststellen. 
► Motie 1 Groei gemeente Barneveld

Lokaal Belang staat een transparant, eerlijk en proactief beleid voor; alles ten dienste van inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Bij ingrijpende ontwikkelingen vinden wij dat alle meerderjarige inwoners van onze gemeente zich actief moeten kunnen uitspreken. Wij zijn niet bang voor de mening van deze betrokken inwoners, integendeel. Wij zien hen juist als onuitputtelijke bron van inzichten. Kritiek van inwoners biedt juist kansen het beter te doen. Of te wel een dorpsreferendum met heldere kaders. 107 gemeenten in Nederland gingen ons al voor...
► Motie 2 Dorpsreferendum

Programma 1 – Participatie & Ondersteuning
Helaas neemt het gebruik van lachgas schrikbarend toe, evenals de gevolgen voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid en Lokaal Belang maakt zich hier ernstig zorgen over. Landelijke wetgeving moet dit voor een deel gaan oplossen maar dit college moet hier niet op wachten. Andere gemeenten in Nederland pleiten al voor een verbod, nemen dit al op in de APV bv bij evenementen. Lokaal Belang dient een motie in waarbij wij dringend oproepen lachgas actief mee te nemen in het drugspreventie beleid, te verbieden bij het verlenen van vergunningen voor evenementen en proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen.
► CU dient zo de gezamenlijke motie over AED’s in.
► Motie 3 Lachgas > mede ondertekend door SGP en CU 

Wij schrikken ook van de zinsnede dat de bemoeizucht van dit college in de persoonlijke levenssfeer van inwoners verder gaat dan eerst gesteld. Was het eerst investeren in activiteiten ter voorkoming van relatiebreuken, nu lezen wij: investeren in relaties, ook als er geen sprake is van uit elkaar groeien van partners. Voorzitter, dit gaat veel te ver. Wij willen deze structureel 50K per jaar o.a. investeren in onze ouderen en voorkomen van eenzaamheid. Dát zijn de prioriteiten van Lokaal Belang, voorzitter en daar komen we bij de begrotingsvergadering op terug. 
 
Mantelzorg lijkt dan wel vanzelfsprekend, maar de enorme druk op deze mensen is soms onvoorstelbaar. Wij zien graag, net als dit college, graag logeeropvang voor ouderen om mantelzorgers te ontlasten.  Het college heeft het over uitbreiding maar uit antwoorden blijkt dat het college nog niet eens weet hoeveel logeeradressen er nu zijn en wat de behoefte is. Uit signalen uit de samenleving blijkt dat er lang niet altijd een snelle beschikbaarheid is van een logeerplek. Een motie om het een en ander te gaan onderzoeken en te regelen.
► Motie 4 Uitbreiding logeerplekken

Programma 2 – Bedrijvigheid & bereikbaarheid
Lokaal Belang wil een gemeente die in kansen denkt, ruimte biedt en investeert daar waar de kwaliteit en de gastvrijheid van de gemeente toeneemt. Parkeren zal altijd wel een discussiepunt blijven, maar als wij altijd blijven denken in de kosten daarvan, gaan wij voorbij aan de kansen voor onze samenleving. Lokaal Belang heeft niet de illusie dat gratis parkeren alle uitdagingen die de Retail kent, oplost. Echter, als wij een gastvrij en toegankelijk centrum willen blijven met kansen voor Barneveld-centrum in het bijzonder, dan zien wij graag dat het college de diverse verbetermogelijkheden bespreekt met de BMV en ondernemers en daarbij open te staan voor alle opties.  
► Motie 5 Parkeerbeleid

Daarop verder gaande voorzitter, roepen wij het college ook op om na te denken om een oud plan: Het dubbellaags parkeren op de Vetkamp. Daarnaast vroegen wij eerder om het invoeren van betaald parkeren in het Transferium. Dat vinden wij gerechtvaardigd. Daarom en met het oog op de enorme groei, vraagt LB het college dan ook om een toezegging voor een notitie op deze punten wat wij dan graag voor een commissie wil agenderen.

Voorzitter, niet alleen Gijs Eikelenboom vz van de BIK en met hem veel, ook toeristische, ondernemers in onze gemeente vielen stijl achterover van de belastingverhoging van o.a. de OZB  met 25%. LB ook. Had het college voorkennis van de speech van Rutte afgelopen weekend om eindelijk eens die  multinationals aan te pakken en is daarop lokaal geanticipeerd?  Alleen al het gebrek aan fatsoenlijke communicatie is al een reden om niet voor te zijn. En het argument dat ons omliggende gemeenten veel duurder zijn is flinterdun. Amersfoort is veel duurder met parkeren en dat verhogen we hier ook niet. In Nijkerk en Ede zijn de supermarkten op zondag open, en hier? Dat belooft wat... onzin dus. Lage OZB en toeristenbelastingen maken onze gemeente juist aantrekkelijk. Daar waar het college zonder met haar ogen te knipperen mogelijk 1,4 miljoen gaat uitgeven aan een Regiodeal zonder onderbouwing en waarvan we nog geen idee hebben of boerengezinnen in onze gemeente hier direct van zullen gaan profiteren; waar wij in onze gemeente nog steeds geld uitgeven aan activiteiten om relatieproblemen van onze inwoners te voorkomen en voor Robert ten Brink van All You Need is Love te spelen als het misgaat; gaan wij niet de OZB en toeristenbelasting inzetten om gaten te dichten. Althans, dat vindt LB. Ga uw huiswerk maar opnieuw maken en wij zien het resultaat graag terug bij de begrotingsvergadering in november. Daar hoort het dus ook thuis. Evenals de genoemde Regiodeal; zowel inhoudelijk als procedureel kan dit niet zo voorzitter.
► Amendement 1 en 2 

De toegangspoort van Barneveld-centrum vanaf het station; de Kampstraat. Al een lange tijd leeft de wens bij inwoners en ondernemers deze straat eens op te knappen. Het ziet er nu eigenlijk niet uit en dat is zonde. Durf hierin concreet te investeren, nu is het te vaag en duurt veel te lang. Leg bijvoorbeeld het straatwerk vanuit Nieuwstraat netjes door, plant veel groen en maak de containers ondergronds. Graag in overleg met de BMV en omwonenden een plan voor de herinrichting van de Kampstraat en dat uitvoeren liefst vóór de volgende kadernota. Een motie.
► Motie 6 Revitalisering Kampstraat

Voorzitter, in de gemeente moeten we goed kunnen doorrijden. Zeker op ontsluitingswegen. Wij zien een tendens van het instellen van 30 km zones of de wens daartoe. Wij dringen er bij het college op aan deze tendens te stoppen. Inwoners willen niet kruipend door de gemeente daar waar het ontsluitingswegen betreft. Bezint eer ge begint. Of wil het college alleen maar zandpaden? Graag een reactie.
► Het CDA zal zo onze gezamenlijke motie voor de Kuntzelaan indienen. 
 
En dan voorzitter, de horeca. Lokaal Belang wil kansen voor onze inwoners die graag uit willen, kansen voor ondernemers om te ondernemen maar ook met aandacht voor omwonenden om mogelijke overlast te verminderen. De brief van KHN is helder en het gesprek dat ik met ze had bevestigde voor mij de wens om hier eens naar te kijken. Wij willen graag dat het college met een notitie naar de raad komt om mogelijk te komen tot verruiming van de openingstijden van de terrassen.  Op basis van een later geplande commissie hierover zullen wij deze dan ook na de bespreking agenderen als motie vreemd aan de agenda in de raad van 10 juli a.s.  
► Motie Horeca (VADA) > Inmiddels mede ondertekend door Pro98   

Programma 3 Woon- en leefomgeving
Wij vragen het college met kracht een zin in de kadernota te nuanceren: ‘Waar regio’s in opdracht van rijk en provincie moeten aangeven waar ruimte is voor windmolens’. Voorzitter, er moet helemaal niets m.b.t. windmolens. Overheden willen dat gemeenten laten weten op welke wijze zij hernieuwde energie denken op te wekken. Deze suggestieve opmerking maakt inwoners bezorgd.  
 
Lokaal Belang wil een realistische duurzaamheidsagenda waarbij steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie. In dit kader wijzen wij heel g