Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H3 Bouwen en Wonen

content image

De gemeente Barneveld heeft veel te bieden. Aan de westzijde dichtbij de Randstad, aan de oostzijde grenzend aan het groene en bosrijke achterland. En daartussen veel landelijk gebied, veel recreatiemogelijkheden, gevarieerde winkels in de diverse centra en uitstekende voorzieningen. Het is dan ook niet voor niets dat onze gemeente zeer geliefd is om in te wonen waardoor de vraag naar woningen groot is. De druk vanuit provincie en rijk om ook in onze gemeente duizenden extra woningen te bouwen is enorm. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze jeugd in onze gemeente kan blijven wonen en dat er voor ouderen passende woonruimte is. Extra woningen voor starters en ouderen in onze gemeente zijn broodnodig. Het is belangrijk dat onze gemeente zelf de regie houdt over de toekomstige ontwikkelingen en niet een regio Amersfoort of een Regio Food Valley. Lokaal Belang wil woningen die betaalbaar zijn voor iedereen. Vooral voor inwoners met een smalle beurs is het belangrijk om in betaalbare woningen te kunnen wonen. Lokaal Belang wil dat er voldoende ruimte is voor duurzaam bouwen en innovatief bouwen. Door innovatief te bouwen kan de energierekening voor veel toekomstige bewoners omlaag. De enorme groei van onze gemeente zorgt voor flinke druk in het buitengebied. Daar zal een nieuw college zorgvuldig mee om moeten gaan.

content image

3.1 Kwaliteit van bouwen en wonen

Gevarieerd bouwen en wonen
Lokaal Belang vindt het een goede zaak dat er een gezonde mix is van woningbouw. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten voor Lokaal Belang belangrijk:

  • Een starterswoning moet een starterswoning blijven. Alle maatregelen die mogelijk zijn om speculatie met starterswoningen te voorkomen moeten aangewend worden.
  • Mede dankzij Lokaal Belang is er meer aandacht voor woningbouw voor mensen met een smallere beurs. Betaalbaar bouwen, dus 35% sociale woningbouw en 30% voor de middeninkomens.
  • Bij het maken van bouwplannen betrekken we zo vroeg mogelijk woningcorporaties, maatschappelijke partners en zorgpartners.
  • Om tegemoet te komen aan de enorme groeiopgave voor onze gemeente is de keuze voor beperkte hoogbouw voor Lokaal Belang geen taboe.
  • Mogelijkheden voor woningbouw voor (pre) mantelzorgers. Dit moet via een eenvoudige vergunning te realiseren zijn.
content image

Respect voor historie
Lokaal Belang vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat een flink gedeelte van het Pastoriebos in Voorthuizen en een stuk van de daarbij gelegen monumentale tuin moeten wijken voor een appartementencomplex. Dat mag wat Lokaal Belang betreft dan ook nooit meer gebeuren. Lokaal Belang wil dat er niet alleen met respect wordt omgegaan met de toch al weinige groene locaties in de dorpen, maar ook met onze monumenten. Er is de laatste 30 jaar al te veel moois verdwenen. Lokaal Belang wil daarom een gedegen uitvoer van het beleid omtrent monumenten in onze gemeente. En Lokaal Belang wil een verbod op bouwen op die locaties waar sprake is van een monumentale status en waar tevens veel groen zou moeten wijken voor bouwdrift. Bij het (ver)bouwen op plaatsen waar historische gebouwen staan, dient overeenkomstige architectuur vereist te worden in plaats van de steeds vaker gebouwde, smakeloze blokkendozen.

Duurzaam bouwen
De enorm gestegen kosten voor energie en bouwmaterialen maakt duidelijk dat duurzaam en energiezuinig bouwen de toekomst is. Het is daarom belangrijk dat er toekomstbestendig en verstandig gebouwd wordt. Een duurzame woning is bij aankoop duurder, maar is goedkoper om in te wonen. Het is belangrijk als gemeente om innovaties op de voet te volgen. Voorkomen moet worden dat verduurzaming leidt tot geluidsoverlast. Warmtepompen zijn belangrijk voor de energietransitie maar kunnen soms leiden tot geluidsoverlast.
Bij de ontwikkeling van woonwijken moet hier goed naar gekeken worden en geluidsoverlast worden voorkomen.

Meer groen in woonwijken
Nog steeds zijn nieuwe woonwijken in onze gemeente stukken minder groen dan oudere woonwijken. Lokaal Belang wil dat groen een prominente plek inneemt bij de planning van alle toekomstige nieuwe woonwijken. Voorkomen moet worden dat door inbreidingsplannen kostbare groene locaties verdwijnen door deze zoveel mogelijk in te passen in de ontwikkeling van de nieuwbouw.

content image

3.2 Bouwen in het buitengebied

De gemeente Barneveld staat voor een enorme opgave om richting 2040 door te groeien naar 85.000 inwoners. Deze keuze heeft de gemeente enerzijds moeten maken onder enorme druk van het rijk en de provincie en anderzijds door de groeiambities die de gemeente zelf heeft. Het eindeffect, de bouw van enorme aantallen woningen tot 2040, is een feit waar niemand omheen kan. Door deze enorme groei van onze gemeente zal ons buitengebied onder enorme druk komen te staan. Naast een beperkt aantal inbreidingslocaties is het onvermijdelijk dat er ook gebouwd zal gaan worden in het buitengebied. Ons buitengebied bevat naast natuur, ruimte en recreatie-ontspanningsmogelijkheden ook een diverse samenstelling van overwegend agrarische bedrijven. Deze agrarische bedrijven dragen mede bij aan de welvaart, werkgelegenheid en vitaliteit van het buitengebied als geheel.

Vitaal buitengebied
Onze groene ruimte is van onschatbare waarde voor een gezond leefklimaat. Er is een grote groep agrarische ondernemers in ons buitengebied die zich inspant voor het invullen van maatschappelijke opgaven zoals natuur, biodiversiteit en klimaat. Lokaal Belang wil het buitengebied vitaal houden door specifiek deze groep agrariërs de ruimte te geven die zij nodig hebben. Lokaal Belang wil inbreidingslocaties benutten maar ook organische groei vanuit de kernen tot binnen (nieuwe) rondwegen faciliteren. Daarnaast wil Lokaal Belang dat er oplossingen komen voor knelpunten die ontstaan bij plannen van woningbouw binnen geurcirkels van bestaande agrarische bedrijven. Dit getuigt namelijk van respect naar de agrarische ondernemers die op deze locatie ondernemen. Het getuigt tevens van respect naar de (nieuwe) bewoners van woonwijken omdat de lucht die zij inademen schoon moet zijn. Daarom staat Lokaal Belang voor heldere keuzes.

Bouwen en schone lucht
Voordat woningbouw plaats kan vinden dient de lucht schoon genoeg te zijn middels een oplossing die gerealiseerd wordt in samenspraak met het betreffende agrarische bedrijf. Een uitstekende financiële ondersteunings- of compensatieregeling (voor bijvoorbeeld luchtbehandelingsinstallaties of indien noodzakelijk bedrijfsverplaatsing) is hiervoor voorwaarde voordat er woningbouw binnen bestaande geurcirkels kan worden gerealiseerd.

content image

3.2 Woonvormen

Woonvormen voor ouderen
Het moet mogelijk zijn om via innovatieve projecten ruimte te geven aan initiatieven zoals bijvoorbeeld een ‘woonhofje’ voor ouderen. Op deze manier kunnen ouderen langer zelfstandig wonen is er tevens een kans om eenzaamheid te voorkomen. De sociale component van dergelijke innovatieve initiatieven mag niet onderschat worden volgens Lokaal Belang.

Woonvormen voor jongeren
Er is een enorme groep jongeren die behoefte heeft aan woonruimte. Dit varieert van jonge gezinnen tot studenten en alleenstaande jongeren die hun eerste stap zetten naar zelfstandigheid. Het is belangrijk dat onze gemeente erin slaagt om jongeren die in onze gemeente geboren zijn binnenboord te houden wanneer zij dat willen. Door de enorme groei van onze gemeente liggen er veel kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven. Te denken valt hier aan kleinere woningen, rug-aan-rug woningen of studio’s. Tevens is het voordeel dat een kleiner huis daarmee voor het goedkopere segment woningen behouden blijft.

Tiny houses
Het concept van Tiny houses is interessant als het gaat om bijvoorbeeld kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid, studenten of als idealistische woonvorm. Daar moet dus zeker ruimte voor zijn. Maar dit concept mag niet gebruikt worden als alternatief voor de krapte op de woningmarkt. Goed toegeruste en volwaardige huizen moet het uitgangspunt blijven.

3.3 Kansen en uitdagingen bouwen en wonen

Antispeculatie
Lokaal Belang wil starters op de woningmarkt een goede kans geven om een woning te kopen. Het kopen van (nieuwe) woningen en deze vervolgens duur verhuren of snel met grote winst verkopen is populair bij beleggers. Dit is Lokaal Belang een doorn in het oog. Lokaal Belang wil dat een nieuw college met concrete plannen komt zoals een anti-speculatiebeding gecombineerd met een zelfbewoningsplicht om dergelijke praktijken te voorkomen.

content image

Bouwen gebied Rijnvallei Barneveld en verhuizing veevoederfabriek Brons
Het gebied van de AgruniekRijnvallei is uitermate geschikt voor woningbouw. Dat was de mening van Lokaal Belang in 2018 en dat is het nog steeds. Gelukkig staat Lokaal Belang niet meer alleen in deze wens. Zelfs het college heeft deze locatie als versnellingslocatie aangegeven in de woondeal regio Amersfoort. Er is ruimte voor maar liefst 1.000 woningen op deze locatie plus het aangrenzende terrein richting de Albert Heijn. Lokaal Belang wil dat deze locatie met spoed ingezet wordt bij de onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren van AgruniekRijnvallei. Op deze manier kan dit gebied worden meegenomen bij alle groeiambities van de gemeente. Een veevoederfabriek hoort niet thuis in een woonwijk. Daarom wil Lokaal Belang dat een volgend college er werk van maakt om veevoederfabriek Brons in Voorthuizen te laten verhuizen en actief geen medewerking zal verlenen aan nieuwe vergunningen die verdere uitbreiding mogelijk maakt.

Inwoners en groei van dorpen
Niet alleen Barneveld en Voorthuizen zullen flink gaan groeien de komende jaren. Ook al onze andere dorpen zullen met groei te maken krijgen. Lokaal Belang wil dat deze groei goed afgestemd wordt met de inwoners van onze dorpen en dat zij een actieve stem krijgen in de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden. Hierbij hoort een gefaseerde bouw. Niet ineens heel veel woningen in een jaar, maar gedurende meerdere jaren een kleinere hoeveelheid woningen. Hiermee bereiken we een gezonde balans tussen de groei en de faciliteiten van een dorp zoals winkels, sportvoorzieningen en scholen.