Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2024

"Uit de raad" - 29 mei 2024

30-05-2024

Soms zijn raadsvergaderingen als een feuilleton. Voor het juiste begrip moet je de voorgeschiedenis kennen. Zo ook deze woensdagavond. Er was bij de vorige raadsvergadering een staking van stemmen opgetreden waardoor de cliffhanger was, “mag er een huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Postweg in de Glind komen of gaat dat niet door?”

Maar we gaan eigenlijk iets te snel. Omdat Dianne de Kwant in blijde verwachting is, werd Rufo Petri voor de ChristenUnie als tijdelijke vervanger beëdigd. Die blijde verwachting was bij de familie Korevaar ondertussen omgezet in een daadwerkelijke geboorte. Daarom roze, want een meisje, tompoucen op de werktafels van de raadsleden.

Een andere tijdelijke invaller die beëdigd werd was Gerben Evers, die voor de VVD de langdurig uitgevallen Jarne van Schaik komt vervangen. Dat deed hij in zijn eerste optreden overigens met verve. Met vijf interrupties en drie stemverklaringen had hij zich voor de olympische spelen gekwalificeerd als raadslid-zijn een olympische sport was geweest. 

Allereerst werd er gedebatteerd over een voorkeursrecht van koop wat de gemeente had gevestigd op een stuk grond aan de Esvelderbeek. Het oog was gevallen op dit gebied nadat duidelijk werd dat dit in de stille verkoop stond. Een mooi gebied wat prachtig toegevoegd kan worden aan het al bestaande landschap en vervolgens prima als waterberging kan dienen. Lokaal Belanger Ingrid Lether zag het al helemaal voor zich: een schitterend natuurgebieden direct grenzend aan de Harselaar waar tijdens lunchpauzes mensen rondlopen en ondertussen hun boterhammen oppeuzelen. Het kan niet mooier en hulde voor de moed en daadkracht, zo sprak zij het college toe. 

De hulde vanuit Theo Bos (Lid Bos) voor dit idee was daarentegen ver te zoeken. Om zichzelf niet te belasten sprak hij voorafgaand aan zijn bijdrage uit dat hij latente belangstelling had gehad voor dit grondstuk maar dat het nooit tot een daadwerkelijke bieding is gekomen. Wel vond hij dat het aan de eigenaar is om de grond te verkopen aan wie hij of zij dat goeddunkt. Een gemeente die middels voorkeursrecht zichzelf opdringt als koper, daar zou in dit geval geen sprake van mogen zijn. Bij de stemming bleek dat het merendeel van de raad meer voelde voor de benadering van Lether dan voor die van Bos. Het voorstel werd goedgekeurd. De losse flodder in de vorm van een motie van treurnis van Bos moest het doen met slechts één voorstem, namelijk die van Bos zelf.

Daarna het vervolg van het raadsstuk over de arbeidsmigranten aan de Postweg. Al bij de vaststelling van de agenda had Lokaal Belang-captain Gert Hein Kevelam Het stuk vanuit de stemming teruggehaald naar de meningsvorming. Dit leidde tot wisselende reacties, maar zou later een cruciale rol spelen in de politieke besluitvorming rondom dit thema. In zijn bijdrage vertelde Kevelam dat de Initiatiefnemer sinds de vorige vergadering een intentieovereenkomst met een professionele partij had gesloten die het beheer en de verhuur voor haar rekening zou gaan nemen. Dit gaf lokaal Belang een veel beter gevoel over het gehele plan dan bij het aanvankelijke plan, waarbij de initiatiefnemer zelf de scepter zou gaan zwaaien. Dat gaan we niet doen, sprak Kevelam destijds.

De intentieovereenkomst stelt erg weinig voor, zo stelde Arjen Korevaar van Pro98. Dat klopt als een bus, was het verrassende antwoord van Kevelam. Maar nu wij na vandaag toch aan de bal blijven in dit project zie ik een aanknopingspunt. Juist vandaag werd er namelijk ook beslist over een verandering van omgaan met initiatieven als dit. Deze kwamen in het verleden niet, maar komen nu wel terug naar de raad als het gaat om vergunningverlening. Dus, was de conclusie van Kevelam, als we de intentieovereenkomst van deze week zien als een gebaar van goede wil dan gaan we op het moment van vergunningverlening de echte ‘proof of the pudding’ zien. Op dat moment kunnen we alsnog terugkeren op onze schreden en hebben we toch de pilot gedraaid die we zo graag eens wilden draaien.

Ja mooi, zo sprak de verraste Korevaar, maar dan wil ik wel dat er ook ruimte wordt ingericht voor enkele spoedzoekers. Toen Henk Wiesenekker (ChristenUnie) en Gert Hein Kevelam hier ook nog eens een enthousiast geluid over lieten horen, was er een serieuze verandering in het totale landschap geschapen. Pro98 wilde dan vervolgens het amendement van ChristenUnie wel steunen over het maximeren van het aantal huisvestingen in dit kader in het buitengebied. Aan het einde van de rit was er opeens een meerderheid waar er voorheen slechts minderheden waren, en een gelukkige wethouder die door kon met de pilot waar hij al zolang naar op zoek was.

Kevelam die Korevaar toesprak met de woorden: “Lokaal Belang en Pro98 maken hier samen toch maar even een plan een stuk mooier”, was nog even iets te veel voor de laatstgenoemde. Maar goed, een pasgeboren dochter, een aangenomen amendement en complimenten voor de creativiteit. Dan is het ook wel weer een keer mooi geweest, zo zal hij gedacht hebben.


De volgende raadsvergadering is woensdag 3 juli. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom

Lees verder

Schriftelijke vragen LB waterbeheer en duikers in het buitengebied

15-05-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het waterbeheer in het buitengebied van de gemeente Barneveld.

Op veel plaatsen in woonwijken is afgelopen winter en recent nog na hevige regenval wateroverlast ontstaan. Echter, ook in het buitengebied staan de normaal droge greppels al maandenlang boordevol en meer dan dat. Naastgelegen weilanden en akkers staan al tijden nat of zelfs overstroomd (zie foto’s).

Een goede afwatering in het buitengebied zou de overlast in de bebouwde kommen en woonwijken ook kunnen mitigeren.

Wat opvalt, is dat de waterstanden in de greppels zeer variabel zijn, en de oorzaak ligt vermoedelijk in het feit dat meerdere duikers onder opritten en kruispunten verstopt zitten of zelfs ontbreken. Delen van de watergangen wateren goed af, en delen lijken ‘doodlopend’ te zijn en eerder als mini wadi te fungeren en daarmee inadequaat te zijn.

De watergangen zelf worden jaarlijks geschouwd en geschoond. Categorie A door het waterschap, categorie B door de gemeente en categorie C door de grondeigenaren. 30 jaar eigen waarneming in het buitengebied van Voorthuizen lijkt te laten zien dat controle en schoonmaken van de duikers hier niet bij inbegrepen is.

Lokaal Belang overweegt een motie hierover bij de Kadernota en heeft in voorbereiding daarop de volgende vragen:

 1. Is afgelopen winter en voorjaar in kaart gebracht waar de grootste wateroverlast is geweest? Zo nee, wat zijn de plannen van de gemeente om alsnog duidelijk in kaart te brengen waar de grootste knelpunten zitten?
 2. Is bekend waar duikers sowieso ontbreken?
 3. Is het duidelijk hoe de greppels en watergangen in het buitengebied deel uitmaken van het beekdalsysteem en hoe deze idealiter daarop af zouden moeten wateren?
 4. Zijn er plannen om de cat B duikers dit jaar te controleren en schoon te maken? Zo nee, waarom niet?
 5. Weet het college of het waterschap plannen heeft de cat A duikers te controleren en schoon te maken? Zo nee, kan hiernaar geïnformeerd worden en hiertoe gestimuleerd worden?
 6. Wat zijn de plannen van het college om de eigenaren van cat C watergangen te informeren over de noodzaak schone duikers onder opritten en toegangen tot akkers te hebben?
 7. Hoe gaat de gemeente handhaven dat deze cat C duikers óók schoon zijn en blijven? 


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Ingrid Lether

Barneveld, 15 mei 2024

Lees verder

"Uit de raad" - 17 april 2024

20-04-2024

De ‘piepers’ stonden woensdag vroeg op tafel bij de dames en heren raadsleden, om zeven uur ’s avonds klonk immers al de gong voor de start van de vergadering. De grote hoeveelheid onderwerpen had de agendacommissie doen besluiten dat er beter vroeg begonnen dan laat geëindigd kon worden.  

Bij de vaststelling van de agenda werd er vervolgens nog een éxtra poging gedaan de avond niet uit te laten lopen. Allereerst trok ChristenUnie haar agendering van de aanbesteding voor Huishoudelijk Restafval in, vervolgens liet het college weten dat Bestemmingsplan Wolweg VI (Rijkszaadeest), nog wat extra tijd behoefde. De raad stemde in met het direct door leiden naar de besluitvorming van het eerste en het van de agenda afhalen van het tweede punt.

Het eerste programmapunt betrof de toelating en beëdiging van John van Ginkel als tijdelijk raadslid namens de SGP. Over deze normaal blijde gebeurtenis hing de inktzwarte schaduw van het overlijden van Johns zoontje van nog geen twee weken geleden. Na de beëdiging kon SGP de vergadering in in volledige bezetting. Dat kon niet gezegd worden van CDA, Pro’98 en VVD. Allen hadden vanwege ziekte een afwezige, waardoor VVD in het geheel niet vertegenwoordigd was. Dit alles zou later op de avond nog een grote rol gaan spelen.

SDVB was vervolgens aan de beurt. Het belangrijkste bij dit onderwerp was misschien wel het deel wat helemaal geen onderdeel uitmaakte van het voorstel, namelijk de fietsoversteek. Er was in de afgelopen tijd al veelvuldig gesproken over deze kruising van fietsers en auto’s. Wie gaat er voor. Tot nu toe fietsers.  Maar het college had veel (theoretische) argumenten waarom dit na de grootschalige aanpassingen zou moeten veranderen. De raad vroeg in een vorige raadsvergadering via een motie hier nog eens over na te denken. In de commissievergadering meldde de wethouder dit gedaan te hebben, met als uitkomst dat ze bij haar standpunt zou blijven. Dat was niet helemaal wat de raad bedoelde met heroverwegen, zo bleek toen. Hierop volgend is er blijkbaar nogmaals ‘overwogen’, nu met als uitkomst dat de voorrangssituatie wel blijft zoals hij was. Raad blij, SDVB blij. Dit alles terwijl het verkeersbesluit geen onderdeel van dit plan uitmaakt, maar goed.

Het Toetsingskader Landelijk Gebied vervolgens. Waar mag een stoppende boer op rekenen en hoe zorgen we ervoor dat hij een doorgaande boer niet in de weg zit? En dat alles voor één jaar, want daarna gaan we via de omgevingsvisie regelen hoe de gemeente, en dus ook he buitengebied, wordt ingericht. Er was een goede aanzet gegeven door het college, en dat gevoegd bij het feit dat het besluit voor een periode van één jaar gold, haalde de scherpste kantjes wel uit de discussie. Wel was het goed dat Lokaal Belanger Ingrid Lether nog even uitlegde wat het verschil was tussen het overgangsgebied (gemeentelijke term voor niet tot één van de vier hoofdgebieden behorende plekken) en een overgangszone (Provinciale term voor de plekken die grenzen aan Natura 2000 gebieden). Het bleek dat hier toch wel de nodige onduidelijkheid over bestond. Uiteindelijk werd het voorliggende voorstel aangenomen.

In een paar alinea’s hierboven heb ik verteld dat de zetelverdeling, en dan met name de door ziekte veranderde situatie hierbij, van invloed zou gaan worden. Nou, hier komt hij aan. Er lag een plan voor om aan de Postweg in De Glind een groepshuisvesting voor arbeidsmigranten te situeren. Buitengebied, dus maximaal 15 bewoners, zo schrijft het kader voor. Maar dat was niet rendabel te maken. Mag het dan voor één keer in procedure genomen worden, als pilot, opgerekt naar 75? Zo was de vraag vorig jaar. Daarop was het antwoord ja, zonder locatie, zonder naam van de initiatiefnemer. Nu werd het plan verder gebracht, maar dan met alle gegevens daarbij. Daar werd het niet makkelijker van. Opeens waren er ook buren met een mening. Opeens was er een initiatiefnemer met een kennisachterstand over regelgeving rondom zijn vak. En opeens waren er geen voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt enzovoorts. Uit de bijdragen van de twee grootste partijen bleek SGP een (voorzichtig) voorstander en Lokaal Belang een duidelijk tegenstander. Daarmee waren de meeste zetels in twee kampen verdeeld. Wat gaat ChristenUnie doen, was een belangrijke vraag. Het antwoord was dat ChristenUnie een amendement schreef met extra voorwaarden, waaronder zij tot een ja zouden kunnen komen. Dat amendement kreeg ook steun van SGP, maar niet van de andere partijen. Snelle telling leerde 15 voor – 15 tegen. Staking der stemmen, en daarom doorschuiven naar de volgende keer. Zijn de zieken dan weer terug en wat betekent dat voor de stemverhouding? 29 mei eind van de avond weten we meer.         

De volgende raadsvergadering is woensdag 29 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Sjoerd van Amerongen over Bestemmingsplan Barnseweg XI (SDVB)

19-04-2024

Dank voor het woord voorzitter,

Voor ons ligt het bestemmingsplan Barnseweg XI, oftewel de uitbreiding met 2 velden en wijzigingen van parkeerterrein en aanpassingen aan de entree van het complex van SDVB. Het was een lang traject waarin het nodige is gebeurd, aanpassingen zijn gedaan en er uiteindelijk een mooi plan voorligt.

Sinds vorig jaar is er ook een hele goede samenwerking met de club om alles te realiseren en te kijken waar en wat mogelijk is en kan.

In de commissie grondgebied heb ik namens Lokaal Belang onlangs al aandacht gevraagd voor de te realiseren ingang aan de kant van Heestereng. Dat is een ingang bedoeld voor calamiteiten en onderhoud. De vrees voor misbruik van deze ingang door personen die zich op die manier en aan die kant toegang willen verschaffen tot het sportpark is gegrond, dat ervaren meerdere sportclubs in onze gemeente. De voorzitter van SDVB heeft op mijn vraag in de commissie ook aangegeven dit goed in de gaten te houden en leden daarop aan te spreken. Graag wil ik van de wethouder nog een toezegging dat er 1 jaar na realisatie een evaluatie komt op basis van monitoring of er sprake is van overlast en welke maatregelen nodig zijn om die overlast terug te dringen.

De procedure m.b.t. de in december aangevraagde ontheffing in het kader van de Wnb i.v.m. de steenuil is lopend maar ziet er volgens het huis goed uit en zal geen belemmeringen opleveren. Ook een mooi gegeven.

Over de gisteren ontvangen memo met betrekking tot de oversteek. Het college heeft besloten deze zo te laten en de situatie niet te wijzigen zoals eerder voorgesteld op basis van door verkeerskundigen opgestelde rapporten, dat standpunt kunnen wij begrijpen. Het draagvlak ontbrak en draagvlak is ook voor Lokaal Belang een belangrijk onderdeel in een beslissingsproces.

Door de nieuwe velden komen er veel nieuwe jeugdleden bij (van de lange wachtlijst) voor wie de situatie ter plekke nieuw is. Omdat deze situatie (ook al bestaat deze hier al lang) geen standaardsituatie is en door de voorgestelde fysieke wijzigingen, hierbij dan ook nogmaals het verzoek, ook aan SDvB om zeker in de beginperiode aandacht te schenken aan de verkeersveiligheid en daarom de vele nieuwe leden, maar ook huidige leden goed te informeren over en eventueel te begeleiden op deze oversteek.

En aan het college de vraag om inderdaad goed te monitoren en na een jaar een grondige evaluatie uit te voeren.

Wij als Lokaal Belang kunnen dit plan daarom goedkeuren en wensen SDvB veel succes met de realisatie en daarmee hopelijk de opheffing van de jarenlange wachtlijst.

De motie van Lid Bos zullen wij overigens niet steunen, los van het vertragende effect op de realisatie van het project, betreft het hier geen entree van het sportpark maar een calamiteiten ingang

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Ingrid Lether bij het Toetsingskader

19-04-2024

Voorzitter, het is goed dat dit toetsingskader nu eindelijk de raad bereikt heeft. Sinds augustus vorig jaar wachten velen op duidelijkheid. Al 8 maanden lang! We mogen deze mensen niet nog een jaar laten wachten tot er ook een omgevingsvisie is. Het zou niet van daadkracht getuigen om de beslissing voor ons uit te blijven schuiven.

We moeten als gemeente duidelijkheid geven en knopen doorhakken, ook al zijn dat niet voor iedereen even leuke knopen. Ook de doorhakkers zelf zien de ontwikkelingen misschien liever anders. Maar ‘liever’ koekjes worden niet gebakken. Dat zei mijn moeder vroeger al.

Is het een perfect document? Nee, het kan altijd beter.

Is het een noodzakelijk document? Ja, absoluut.

Is het een tijdelijk document? Ja, dat ook.

Het is een tijdelijk toetsingskader, wat het vigerende beleid als basis heeft en in feite de structuurvisie van 2011 opnieuw op punt zet. Het beschrijft de verschillende cultuurlandschappen die de qua oppervlakte grote gemeente Barneveld heeft. Daar zit overigens één minder duidelijke omschrijving bij, die voor verwarring zorgt. Kom ik straks op terug.

Het beschrijft wat de signatuur van die verschillende gebieden is. Het beschrijft wat ons betreft ook duidelijk genoeg wat de mogelijkheden en onmogelijkheden in die 4 deelgebieden zijn, met het vigerende beleid op verschillende thema’s (zoals recreatie, of landgoederen) als uitgangspunt.

Voorzitter, Lokaal Belang kan zich goed vinden in de voorgestelde kaders. Er is duidelijkheid, maar er is ook hier en daar ruimte voor maatwerk, en er is en wordt goed nagedacht over wat we wél en niet zouden willen zien in het buitengebied. En hoewel dit toetsingskader niet leidend is voor de nieuwe omgevingsvisie, is het wel een concretisering van de oude structuurvisie en het huidige beleid.

In die zin is dit toetsingskader een proeftuin waar de omgevingsvisie uit kan putten en van kan leren. Die mogelijkheid om te leren en bij te sturen moet er zijn, vandaar dat wij ook meegetekend hebben met de motie van de SGP.

Eén ding wil Lokaal Belang echter nog vragen, en dat is het wijzigen van de onduidelijke omschrijving: wij vragen een toezegging van de wethouder om in die omgevingsvisie (en bij voorkeur ook nog in dit toetsingskader) de term ‘overgangsgebied’ niet meer te hanteren. Deze term werkt, hebben we al gemerkt, keer op keer verwarring met de ‘overgangszone’ tussen cultuurlandschap en N2000 gebieden waar de Provincie mee bezig is.

Geef dit landschapstype binnen de gemeente Barneveld een andere naam. Noem het bijvoorbeeld ‘gemengd landschap’. Immers, dat is het. Het is het deel van ons grondgebied zonder in het oog springende signatuur, niet duidelijk agrarisch, niet duidelijk recreatief, niet duidelijk natuur, en niet duidelijk een woonfunctie. Landschap met als typering ‘een beetje van alles’, en dan is ‘gemengd landschap’ - denken wij - een term die de lading goed dekt en geen verwarring kan geven.

Dank u wel.

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Stefan Velt bij raadsvoorstel Vervangen dakbedekking rouwcentrum De Plantage

19-04-2024

Voorzitter dankuwel,

Als Lokaal Belang zijn we geschrokken en vinden we het vervelend dat er een probleem is ontstaan met de vochthuishouding aan het dak van het oude pand van het rouwcentrum. Dat er iets aan moet gebeuren is duidelijk. Tegelijkertijd waren we blij met de toezegging dat de wethouder ging onderzoeken of de kosten te verhalen waren op de aannemer van dit project. Helaas is gebleken dat dit niet het geval is, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Dit vinden wij jammer, maar accepteren de situatie zoals hij is, omdat hij eenmaal nou zo is. Een lichtpuntje is dat in het vervolg dit soort problemen voorkomen kunnen worden - door een onderzoek uit te laten voeren - naar ventilatie, vocht en isolatie, als vervanging van een systeemplafond aan de orde is. Dit moet dergelijke problemen in de toekomst voorkomen en dat vinden wij een goed iets.

Wat voor Lokaal Belang belangrijk is, is dat het dak zo snel – maar bovenal zo en toekomstbestendig goed mogelijk - wordt aangepakt, zodat het rouwcentrum weer zo snel en zo goed mogelijk operationeel kan zijn en haar functie kan vervullen, waarvoor zij bestemd is: mensen de plek bieden waar zij op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Daarom is het niet wenselijk om langer te wachten met de aanpak van het dak.

De urgentie voor het zo snel mogelijk aanpakken van het dak wordt benadrukt door het feit dat de situatie bestempeld is als: onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar, de zogenaamde: 3 o’s – zoals in het raadsvoorstel benoemd. Daar zetten wij als Lokaal Belang graag een extra streep onder om dit te benadrukken.

De keuze voor verbouw boven nieuwbouw is destijds gemaakt door de raad. Lokaal Belang is daar content mee. Voordeel van deze gemaakte keuze is dat er daarmee wordt ingezet op circulair gebruik van materialen en gebouwen. De door ons aangedragen en aangenomen motie tijdens de kadernota van 2023: ‘’Bevordering van circulair slopen en hergebruik gronden bouwmaterialen’’ toont de waarde aan die wij aan dit thema hechten.

Verder, de renovatie van het dak zal worden uitgevoerd in een tijdsbestek van bij voorkeur 1 à 2 opeenvolgende dagen per week. Wij verwachten en spreken daarbij de hoop uit dat het college zich – daar waar mogelijk - flexibel zal opstellen richting de planning van de uitvaartondernemers.

Het is belangrijk dat het oude dak wordt aangepakt, maar met een respect- en begripvolle houding tegenover de werkzaamheden van de uitvaartondernemers. Zodat de uitvaartondernemers kunnen blijven voldoen aan de wensen en behoeftes van hun klanten.

Afsluitend voorzitter, waar we normaal gesproken als Lokaal Belang gelijk om de hoek komen kijken bij bomen en groen, is dat in dit geval niet anders. Alleen met een andere reden, namelijk dat er bij de aanpak van het dak er gelijk herplaatsing van de zonnepanelen plaatsvindt, zodat ze verder van de bomen af komen, waardoor er meer zonne-energie wordt opgebracht. Dat is dan mooi meegenomen.

Lees verder

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Marleen Blankenburgh over Samenwerking met dorpen en wijken

19-04-2024

Voorzitter,

Wijkplatforms doen er toe! Plaatselijk Belangen doen er toe! Laat ik daar mee beginnen. Betrokken inwoners zetten zich in voor hun dorp of wijk, zij kennen hun woonomgeving door en door. In dorpsplannen en evt. wijkplannen worden de wensen, ideeën en behoeften van inwoners zichtbaar. Daarom is het belangrijk dat de gemeente deze plannen zeer serieus neemt. En bovenal, de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving moeten we koesteren en benutten.

Onze gemeente zet gebiedsregisseurs in, waar onze fractie trouwens goede berichten over hoort en we hebben participatiebeleid. De samenwerking wordt over en weer gezocht en het belang van dorpsplannen wordt erkend, én er is beleid.

Waarom dan toch een traject om te komen tot een vernieuwde samenwerkingsaanpak? Wat onze fractie hierbij overtuigend vindt is wat we gelezen en gehoord hebben over de bijeenkomst met wijkplatforms en Plaatselijk Belangen eind november 2023: De wens tot samenwerking werd daar bevestigd. Maar ook de wens om te komen tot aanscherping en doorontwikkeling van die samenwerking. Zo werd bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de communicatie, kaders en verwachtingen over en weer.

We zijn er nog niet, Voorzitter, er is meer nodig. Dat hoorden we ook in de commissie. Onze fractie ziet bijvoorbeeld graag dat er goede heldere afspraken gemaakt worden zoals over de wijze van representatie. Doorontwikkeling dus, praktisch uitwerken, optimaliseren. Dat lijkt ons prima en nuttig en ook voor ons raadsleden helpend. Daarmee werken we aan een kwalitatieve verbetering van de samenwerking, dat soepeler proces. En kwaliteit mag dan best wat kosten, wat ons betreft..

En voorzitter, een goede samenwerkingsstructuur tussen gemeente en de samenleving biedt kansen:
- kansen om wederzijds te inspireren
- kansen om de kracht van de samenleving nog beter te benutten
- kansen om te komen tot die gewenste zichtbare resultaten voor de inwoners van de betreffende dorpen en wijken… een nog mooiere gemeente Barneveld.

Betrokkenheid, kwaliteit en kansen, de 3 kernwaarden van Lokaal Belang komen mooi samen bij dit raadsvoorstel.

Voorzitter, de mogelijkheid wordt geboden wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. Laat ik dan eindigen met de wens dat het traject tot een mooi eindresultaat mag leiden en de raad dit jaar nog een raadsvoorstel tegemoet kan zien.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Ontwerpbesluit Helihaven Wesselseweg

05-03-2024


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het door de provincie afgegeven ontwerpbesluit luchtvaartregeling voor een helihaven op de locatie Wesselseweg 23 te Barneveld met jaarlijks 750 vliegbewegingen (zie bijgevoegde foto) nabij het Schaffelaarse Bos en nabij de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst.

Vanuit de huidige crisis waarin de Nederlandse natuur zich bevindt is dat wat Lokaal Belang betreft een onbegrijpelijk besluit. Stikstof, CO2 en fijnstof moeten op alle mogelijke manieren aan banden worden gelegd, en dan wordt een dergelijk besluit door de Provincie genomen waardoor er – zeker lokaal in de gemeente Barneveld – alleen maar meer depositie te verwachten is. Om over geluidsoverlast maar te zwijgen. 

Op 17 februari 2022 heeft Lokaal Belang al schriftelijke vragen gesteld over dit plan en op 8 maart 2022 werd in de raad een motie vreemd aan de agenda aangenomen waarin een aantal onomstotelijke argumenten tegen het toenmalige plan voor 1500 vliegbewegingen zijn geformuleerd. Deze motie is als bijlage bij de zienswijze van het college op het toenmalige plan naar de Provincie verstuurd.

Deze argumenten staan nog steeds als een paal boven water:

 • Er is geen natuurwinst door het opheffen van de bestaande helihaven in Kootwijkerbroek, omdat deze al sinds 2018 niet meer wordt gebruikt, en sowieso nooit is gebruikt voor de hoeveelheid vluchten (5500) waar toestemming voor was.
 • De locatie ligt nog steeds pal tegen Gelders Natuurnetwerk-gebied het Schaffelaarse Bos, en beheerder Stichting Geldersche Kasteelen en Landschappen is nog steeds tegen deze grote impact die een helihaven heeft op dit natuurgebied. Met name verstoring van beschermde vogels zoals buizerds, kieviten en scholeksters, maar ook verstoring van vleermuizen is een te verwachten zeer ongewenst effect.
 • De woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst, maar ook de gemeente Barneveld als geheel gaan nog steeds zeer veel overlast ervaren, ook nu de vergunning 750 vliegbewegingen behelst ipv 1500.
 • Het beleid van de Provincie Gelderland betreffende nieuwe helihavens stelt nog steeds dat deze gevestigd dienen te worden op bestaande industrieterreinen.

Naast deze argumenten uit 2022 is er sinds die tijd absoluut geen reden tot optimisme betreffende het terugdringen van stikstof, fijnstof en CO2-emissies, en de staat van de natuur is dan ook nog even bedroevend als twee jaar geleden. Voor Lokaal Belang is er daarom geen enkele reden om nu, in 2024, opeens makkelijker te denken over de impact van een helihaven.


Lokaal Belang overweegt een Motie Vreemd aan de Agenda over dit urgente onderwerp en heeft in voorbereiding daarop de volgende vragen:

 1. Provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit op 1 maart gepubliceerd op overheid.nl. Is het college op de hoogte van dit ontwerpbesluit?
 2. Is het college het met ons eens dat er sinds 2022 geen ontwikkelingen zijn geweest die een helihaven op deze plek opeens wel mogelijk maken? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat deze helihaven een directe aanslag is op de rust van de inwoners van Barneveld en de natuur in het Schaffelaarse Bos? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college voornemens opnieuw een zienswijze tegen deze vergunning in te dienen bij de Provincie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wordt de raad daarbij betrokken?
 5. Is de volgende stap een wijziging van het bestemmingsplan en zo ja, kan het college weigeren het bestemmingsplan aan te passen?
 6. Indien het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden, wat zijn de overige mogelijkheden van het college om de komst van deze helihaven op deze plek te blokkeren?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether
Marleen Blankenburgh


Barneveld, 5 maart 2024

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over onderwijs Oekraiense kinderen en de Internationale Schakel Klas

04-03-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over de bekostiging van onderwijshuisvesting voor Oekraïense leerlingen en de stand van zaken rond de Internationale Schakelklas (ISK).

Lokaal Belang heeft onlangs kennisgenomen van het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2024 Gemeente Barneveld. Hierin zijn de volgende passages opgenomen (pagina 4 en 5):

7. Onderwijs aan Oekraïense leerlingen
Voor de leerlingen uit Oekraïne zijn een tweetal locaties ingericht, een voor het PO en een voor het VO. Het rijk heeft voor de kosten die met de huisvesting zijn gemoeid een eenmalige subsidie voor gemeenten beschikbaar gesteld. Deze zogenaamde SPUK is beëindigd. De kosten voor de huur voor de locaties in Barneveld is geregeld tot en met 31 juli 2024. Hierna komen de kosten voor rekening van het reguliere budget van onderwijshuisvesting.

(opmerking vanuit het overleg met de schoolbesturen d.d. 29 november 2023, pagina 5:)
Opvang leerlingen Oekraïne. Er zijn zorgen over de opvang van leerlingen Oekraïne. Huisvesting moet vanaf volgend jaar uit het regulier onderwijshuisvestingsbudget worden betaald. Afgevraagd wordt wat in dat kader met het VSV-budget Eem kan worden gedaan. Dit is een punt van aandacht.


Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen en jongeren in staat worden gesteld goed onderwijs te genieten, passend bij wat ze nodig hebben en in een veilige omgeving. Dit geldt zeker voor kwetsbare kinderen en jongeren. Onderwijs is immers van essentieel belang voor hun ontwikkeling en hun toekomst.

Wij staan dan ook positief tegenover de wijze waarop binnen onze gemeente in korte tijd speciale scholen voor de Oekraïense kinderen en jongeren werden ingericht; basisschool De Drieslag en een uitbreiding van de Internationale Schakelklas van het JFC op de hiervoor ingerichte locatie aan de Burgemeester Kuntzelaan.
Uit de Barneveldse Krant d.d. 7 juli 2023 hebben we vernomen dat de Oekraïense basisschool inmiddels is gestopt en dat de leerlingen grotendeels zijn doorgestroomd naar het reguliere onderwijs (1). Van de ISK’s is bekend dat de druk hoog is. Dat is landelijk (2) (3), maar ook in Barneveld loopt de ISK al langer tegen grenzen aan (4). Dat heeft o.a. te maken met de wetgeving op het gebied van nieuwkomersbekostiging. Nu ook de eerdergenoemde subsidiestroom per volgend schooljaar stopt, roept dat bij onze fractie vragen op over het vervolg en de gevolgen.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wat betekent het stopzetten van de eenmalige subsidie concreet voor Oekraïense leerlingen binnen de gemeente Barneveld? Komt de locatie aan de Kuntzelaan als gevolg hiervan te vervallen?
   
 2. Zijn er financiele consequenties van het wegvallen van deze subsidie voor ons als gemeente? Zoja, hoe gaat het college hiermee om?
   
 3. In de passage op pagina 5 van het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs worden zorgen geuit. Deelt het college deze zorgen?
   
 4. a. Klopt het dat de Oekraïense basisschool volledig is gestopt? Dit staat namelijk niet zo op de gemeentelijke website.
  b. Hoe is de doorstroom naar het reguliere basisonderwijs tot nog toe verlopen? Heeft dit knelpunten opgeleverd voor de scholen? Bijvoorbeeld door het aantal kinderen dat erbij kwam of omdat kinderen getraumatiseerd zijn?
   
 5. Wij vragen ons af of alle Oekrainese kinderen en jongeren wel toe zijn aan regulier onderwijs. Zijn er oplossingen voorhanden voor Oekraïense leerlingen die er nog niet klaar voor zijn?
  a. Mogen Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd bijvoorbeeld gebruik (blijven) maken van het Nieuwkomersonderwijs, de taalklassen (NKS De Springplank) of het ISK? Zo niet, waarom niet? Zoja, levert dit knelpunten op, bijvoorbeeld in de bekostiging en kan de gemeente daar dan iets in betekenen?
  b. Kunnen Oekraïense jongeren (VO) indien nodig langer gebruik maken van het ISK? Zoja, welke impact heeft dit voor het functioneren van de ISK en de bekostiging?
   
 6. Wij zouden het zeer spijtig vinden als door het wegvallen van de eenmalige subsidie of andere bekostigingsvraagstukken er problemen ontstaan in de huisvesting en/of opvang van deze leerlingen en daarmee mogelijk in de kwaliteit van onderwijs voor deze kinderen en jongeren. Ook is het niet wenselijk dat jongeren ervoor zouden kiezen dan maar niet meer naar school te gaan. Is het college het met ons eens dat we dat alles moeten proberen te voorkomen? Welke rol ziet het college hierin voor de gemeente?
   
 7. De ISK vervult een belangrijke rol in de scholing en integratie van anderstaligen, waaronder jonge statushouders en vluchtelingen. Voor deze kinderen/jongeren en onze samenleving is het van belang dat de ISK gehandhaafd blijft en goed kan functioneren. Indien er knelpunten optreden, verwacht Lokaal Belang dat de gemeente meedenkt en actie onderneemt.
  a. Is het college bereid de raad uitgebreid te informeren over de actuele situatie rond de huisvesting en het onderwijs op de ISK? Zijn er wachtlijsten, huisvestingsproblemen of problemen bij de bekostiging?
  b. Er zitten vele miljoenen in de reservepot Reserve Opvang en Ondersteuning Nieuwkomers. Ziet het college een mogelijkheid om dit geld in te zetten om financieel bij te springen bij de bekostiging van de huisvesting van de ISK of andere bekostigingsproblematiek, indien nodig en dringend gewenst vanuit het onderwijsveld?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 1 maart 2024

Bron:

(1) https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/onderwijs/944818/oekraiense-school-in-barneveld-gaat-dichtbijzondere-en-inten
(2) https://www.aob.nl/actueel/artikelen/internationale-schakelklassen-lopen-over/
(3) https://www.trouw.nl/onderwijs/schakelklassen-voor-gevluchte-jongeren-vrijwel-allemaal-vol~ba4da307/
(4) https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/onderwijs/916254/internationale-schakelklas-isk-staat-onder-druk

Foto: Barneveldse Krant

Lees verder

Spreektekst Gert Hein Kevelam bij de zienswijze Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

15-02-2024

Voorzitter, het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, NPRD en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, NRD. De grootste werkgever van onze gemeente, die bovendien handelt in vrede, heeft misschien onze hulp nodig. Daarbij past wat ons betreft een positieve grondhouding. Dat vooral. Maar er is niemand die ons gebied zo goed kent als wij, de inwoners van de gemeente Barneveld. Daarom moeten we wel een dringend of misschien zelfs dwingend advies kunnen meegeven. Barneveld West is niet geschikt voor een nieuw te bouwen kazerne, dat lijkt ook van de baan. Ook een kazerne in transitiegebied is niet realistisch en om meerdere redenen onwenselijk wat ons betreft. Blijft over de uitbreiding en revitalisering van een bestaande kazerne, namelijk die in Stroe. Wij vinden dit in de basis een goed idee. Wel moeten te verwachten problemen daarbij worden opgelost en mag er gerust een plusje overblijven voor onze inwoners. Ik noem A1/A30, netcongestie en stops op de bestaande spoorverbindingen. In concreto Station Stroe en een stop in Barneveld Noord op de intercity verbinding Amersfoort – Apeldoorn.

Er is al veel over gezegd in de commissie van 2 weken geleden. Dat hoef ik niet te herhalen want dat staat zeer helder en goed beschreven in de zienswijze die het college als concept bij de stukken heeft gevoegd. Wat ons betreft een zienswijze waar wij geheel achter kunnen staan. Temeer daar wij op dit moment nog spreken over een plan, een lobby, een visie, waar de gehele uitvoering nog van plaats moet vinden. Verder in het traject moeten wij eens hardop dromen wat er nog meer voor kansen liggen, omdat wij bij Lokaal Belang graag in kansen denken. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft een gelijksoortig traject de dorpen Stroe, Garderen en Voorthuizen namelijk een grote duw in de rug gegeven op heel veel gebieden. Maar dat komt later wel.

Dus wat Lokaal Belang betreft: Ja, maar we moeten meevliegen in de cockpit en zeker niet in de passagiersstoel. Dank u wel voorzitter.


De behandeling van de concept-zienswijze vond plaats in de raadsvergadering van 7 februari. Deze kunt u terugkijken op de website van de gemeente: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d33bcf0c-fd61-40e5-9d45-b4dfb09e7882

Barneveldse Krant 9 februari: Raad eensgezind tegen bouw nieuwe kazerne Defensie: ‘De Glind geen optie’

Foto/afbeelding: uit het participatieplan MER en NRD

Lees verder

Maidenspeech Ingrid Lether

08-02-2024

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, ik heb begrepen dat het gebruikelijk is bij een maidenspeech in een paar zinnen iets te vertellen over het hoe en waarom van je raadslidmaatschap. Die paar zinnen zijn voor mij meestal een uitdaging, maar in mijn geval kan ik het in één woord samenvatten: toeval.

Bij toeval groeide ik op in Brielle. U weet wel, waar Alva op 1 april z’n bril verloor. Een rebellenstad waar staatkundige geschiedenis werd geschreven. Opgegroeid in de jaren 60 en 70, met de muziek van die jaren. En vooral met de protestsongs uit die tijd, gericht op de teloorgang van de natuur en tegen milieuvervuiling. En dat onder de rook van Pernis en De Botlek. In mijn jeugd was de nacht regelmatig oranje gekleurd door het affakkelen van giftig afval.
Bij toeval ook kwam ik op scholen terecht waar het ontwikkelen van een brede interesse sterk gestimuleerd werd, en mede daarom viel de studiekeuze op biologie. Eveneens bij toeval kwamen mijn man en ik 30 jaar geleden in Voorthuizen terecht. En tenslotte kwam er bij toeval iets anders op het pad van mijn voorganger, en zo sta ik hier nu.

Een beetje een Briels-rebelse bioloog, qua politiek en maatschappelijk engagement gevoed door de jaren 60 en 70, met een brede algemene ontwikkeling, kennis en ervaring. En kennis en ervaring wordt waardevoller als je ze deelt.

Daarom neem ik u nu graag mee in vier biologieweetjes, als onderbouwing voor waarom Lokaal Belang deze motie mede ingediend heeft.

 1. Ecosystemen zijn in het ideale geval in een dynamisch evenwicht. Een evenwicht tussen de hoeveelheid eten voor prooidieren, de hoeveelheid prooidieren, en de hoeveelheid roofdieren. Veel gras = veel herten = een groeiende wolvenpopulatie. Meer herten = minder gras. Minder gras en meer wolven = minder herten. Minder herten = minder wolven en weer meer gras. Een dynamisch evenwicht.
  En in theorie klopt het. Dat zeggen de wolvenexperts ook. ‘We krijgen vanzelf een evenwicht”. Jawel, maar niet in de huidige praktijk. Want in de praktijk schakelt de wolf over op schapen als er minder herten zijn. Dan krijg je meer schapen = meer wolven. Evenwicht krijg je pas als de mens z’n rol in het ecosysteem ook goed kan spelen. Wolven hoeven daarbij niet uitgeroeid te worden, want je krijgt inderdaad een prima evenwicht tussen wolven en hun prooien als ze in het bos blijven. Wat nodig is, is de mogelijkheid ze daar te houden, en ze te verjagen uit agrarisch gebied, waar ze niet hun normale habitat hebben.
     
 2. In slechte winters gaan schuwe, voorzichtigere wolven eerder dood van de honger. Honger is een sterke drijfveer. Brutale, ondernemende wolven wagen zich in hongerwinters in de buurt van boerderijen en doden daar vee, en overleven daarmee de winters wél. Als ze niet worden bejaagd, zijn het dus deze brutalere wolven die zich beter kunnen voortplanten. Jagen we wél, dan zijn het ook in zware winters toch de schuwe wolven die meer kans op overleven en voortplanten hebben.
  En zo zijn de wolven die hier nu rondlopen jarenlang door de mens onbewust geselecteerd op ondernemend, onbevreesd gedrag. Niet langer heel erg schuw of bang voor de mens.
   
 3. Honger is een sterke drijfveer. Een roofdier doodt een prooi omdat-ie honger heeft. Het is afgelopen maanden regelmatig voorgekomen dat er meerdere schapen zijn gedood of aangevallen, zonder te zijn opgegeten. Een wolf die meerdere schapen aanvalt maar ze niet opeet, doet iets ongewoons.
   
 4. Er zijn zo’n 100.000 wolven. Hun IUCN [1] status is: niet bedreigd, stabiele populatie. Er lijkt dus geen noodzaak voor de extreem beschermde status van de wolf te zijn.


En deze weetjes leiden ons tot de volgende samenvatting:

 • Volgens IUCN is de wolf geen bedreigde diersoort.
 • We hebben niet meer te maken met schuwe wolven die de mens mijden. Dat blijkt ook uit alle ontmoetingen op klaarlichte dag. We hebben daarmee ook te maken met angst onder inwoners.
 • We lijken te maken te hebben met wolven die ‘voor de lol’ doden. We hebben daarmee te maken met wolven die afwijkend gedrag vertonen.
 • We hebben te maken met dierenleed. Aangevallen dieren die urenlang liggen te lijden voordat ze worden gevonden, omdat wolven meer dieren aanvallen dan doden en eten. En daarmee hebben we uiteraard ook te maken met menselijk leed. Niemand wil zijn dieren zo vinden.
 • We hebben te maken met wolvenaanvallen die in veel gevallen niet te voorkomen zijn. Dieren binnen houden of overal hoge hekken plaatsen is slechts een tijdelijke oplossing. Een noodzakelijke oplossing, zolang we geen andere mogelijkheden hebben, maar uiteindelijk kunnen we ons buitengebied niet vol zetten met hekken, dat belemmert ook ander wild. We hebben bovendien recent nog gezien hoe makkelijk ze zelfs over de hekken van het Nationaal Park klimmen.
 • En zolang de mens wolven niet opnieuw bang maakt, is de selectiedruk nog altijd richting steeds brutaler. Tot ze écht geen respect meer voor de mens hebben.


Concluderend:

Het gaat qua aantallen goed met de wolf. Er is geen reden voor een streng beschermde status. Het is hard nodig om de EU daarvan te overtuigen, zodat er ruimte komt om de wolf te beheren. De provincie Gelderland is goed bezig met het verzoek om in de gehele provincie te mogen ‘paintballen’, maar dat is vermoedelijk niet genoeg.

Voorzitter, wij vragen het college: zet al uw invloed in om via de provincie of rijksoverheid ervoor te zorgen dat wij de mogelijkheid krijgen om in agrarisch gebied de wolf te verjagen, en zo nodig te bejagen. Ik heb u onze argumenten aangereikt om dit kracht bij te zetten.

Dank u wel.


[1] International Union for Conservation of Nature

 

Bijdrage van LB-raadslid Ingrid Lether in de raadsvergadering van 7 februari 2024 bij de behandeling van de Motie vreemd aan de agenda: Beheersing wolven (Indieners: SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie). De (gewijzigde) motie werd unaniem aangenomen.

Lees verder

"Uit de raad" - 7 februari 2024

08-02-2024

Emmers vol bloemen stonden klaar als teken dat er bijzondere dingen stonden te gebeuren in de raadsvergadering van 7 februari. En zo was het ook. Het werd weer een memorabele avond aan het Raadhuisplein.

Marlies Bongers werd aangewezen als griffier, zoals dat heet. Ze had al een klein half jaartje warmgelopen doordat ze als interim-griffier aan de gemeente was verbonden. Een schitterende baan dat griffier zijn, zo sprak Frank van de Lubbe, toen hij zijn moment of fame later op de avond had, maar daarover straks meer. Marlies Bongers dus, die als griffier, zonder het woord interim, de raad bij gaat staan met raad en daad.

Henry Buitenhuis was vervolgens aan de beurt. De ChristenUnie-man nam afscheid als raadslid. Op en af was hij zo’n 15 jaar verbonden aan de Barneveldse raad. Nog langer dan hij in Brazilië, zijn geboorteland, heeft gewoond. In zijn speech deed de Burgemeester nog een moedige poging hem toe te spreken in het Portugees (de taal die men in Brazilië spreek), maar Henry kon het niet verstaan. Vast een kwestie van verschillende dialecten, wat gewoon voor kan komen in zo’n enorm land. De koning kwam ook nog om de hoek. Weliswaar niet in eigen persoon, maar wel doordat hij Henry Buitenhuis benoemde als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een mooie en verdiende onderscheiding.

Frank van der Lubbe van Pro’98 was het volgende vertrekkende raadslid. Zijn tussentijdse vertrek werd voor een belangrijk deel ingegeven door zijn nieuwe baan als griffier bij de gemeente Bunnik. Vaak ’s avonds en vaak overlappend met het raadswerk in Barneveld. Kiezen dus, waarbij de keuze op Bunnik viel. Menigeen ziet op tegen een “Frankloze” raad. En dat is niet alleen om zijn nuchtere en deskundige manier waarop hij naar problemen kijkt. Het is ook omdat hij er altijd voor wist te zorgen dat raadsvergaderingen niet samenvielen met belangrijke wedstrijden van Oranje. Soms via de KNVB, maar meestal gewoon in de agendacommissie. Het zijn zo van die taken die pas opvallen als ze niet meer gedaan worden, vrees ik. Ook Frank werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Waar mensen vertrekken, ontstaan weer plekken voor nieuwe mensen. En zo gebeurde het ook. In Franks plaats kwam Henri Mulder en in de plaats van Henry Buitenhuis werd Laurens Wijmenga beëdigd. Aan de fractie van Lokaal Belang werd Marcel Appelman als raadscommissielid toegevoegd. Marcel was een paar jaar geleden al raadscommissielid bij Pro’98 en heeft dus enige ervaring. Hij was er een jaar of vier tussenuit, maar het begon weer te kriebelen. Een overstap van de ene naar de andere Barneveldse politieke partij, kan dat dan? Het is zeker niet ongebruikelijk. Sommige overstappen zijn bijna ondenkbaar, daar valt een transfer van Pro’98 naar Lokaal Belang niet onder.

Daarna was het hoog tijd voor de vergadering. De Regiovisie beschermd wonen en beschermd thuis werd besproken en zonder wijzigingen unaniem aangenomen. Hetzelfde gebeurde met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Bij dit onderwerp schreef het college tevens een zienswijze waarbij er positief gekeken wordt naar een uitbreiding en verbetering van de kazerne in Stroe. Maar dan wel graag met medeneming van een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom A1/A30, een station in Stroe en een oplossing van de problemen op het elektriciteitsnet.

Het laatste onderwerp betrof een motie vreemd aan de agenda. Dat is een instrument voor raadsfracties om een onderwerp op de agenda te krijgen, wel moet er spoed kunnen worden aangetoond bij het onderwerp. Dit laatste overigens, ter beoordeling van de raad zelf. De motie betrof een oproep om voorlichting te verzorgen, uitbreiding van subsidie voor hekwerken te bepleiten, adequaat beheer te verzoeken en extra beheermaatregelen te bepleiten. Allemaal in het teken van de grote boze wolf. Uiteindelijk en na een tekstuele wijziging werd ook deze motie unaniem aanvaard. Judith van den Wildenberg vond overigens wel dat de niet-schuwe wolf moet worden aangepakt. Maar schieten vond ze duidelijk een stap te ver gaan. Zoals zo vaak komen de beste ideeën net iets te laat. Zo ook nu. Gewoon z’n tanden trekken leek een mooie middenweg. Maar dat kwam pas na de vergadering op, en dan telt het niet.

De volgende raadsvergadering is donderdag 14 maart. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande mogelijke gevolgen stroomuitval gemeente Barneveld

25-01-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de mogelijke gevolgen voor kleinverbruikers in de gemeente Barneveld in het jaar 2026 wanneer het gaat om kortstondige stroomuitval.

Lokaal Belang benadrukt het cruciale belang van een betrouwbare stroomvoorziening voor de lokale gemeenschap, met name na recente waarschuwingen van wethouder Jolanda de Heer tijdens de commissie Samenleving d.d. 24 januari 2024. De waarschuwing werd gegeven als reactie op specifieke vragen die door Lokaal Belang werden gesteld over de mogelijke gevolgen voor kleingebruikers in de gemeente Barneveld in het jaar 2026.

De uitspraken van de wethouder, waaronder de opmerking "So be it" als reactie op mogelijke kortstondige stroomuitval, hebben echter vragen opgeroepen binnen de partij. Lokaal Belang is van mening dat inwoners niet moeten wennen aan stroomuitval en dat het niet als normaal mag worden beschouwd.

Lokaal Belang benadrukt dat elektriciteit een essentiële basisbehoefte is voor het dagelijks leven en de lokale economie. Naar aanleiding van de commissievergadering roept Lokaal Belang het college op om duidelijkheid te verschaffen over hun standpunt met betrekking tot het belang van stroom als primaire behoefte en welke maatregelen er genomen worden om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te waarborgen.

Lokaal Belang wijst ook op het potentieel veroorzaken van onrust in de samenleving als gevolg van dergelijke uitspraken en benadrukt de noodzaak van een open dialoog om aan de zorgen van de lokale bevolking tegemoet te komen.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Vindt het college werkelijk dat wij moeten wennen aan regelmatige stroomuitval?
 2. Is het college het eens met de stelling dat elektriciteit een primaire behoefte is?
 3. Welke concrete acties plant het college om te voorkomen dat de dreiging van mogelijke kortstondige stroomuitval, zoals recentelijk benadrukt, daadwerkelijk plaatsvindt?
 4. Het lijkt ons niet helpend om in een onderhandelingsperiode met Liander de indruk te wekken dat het college zich neerlegt bij tijdelijke stroomuitval (“So be it”). Hoe kijkt het college hiernaar?


Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

25 januari 2024

Lees verder

Schriftelijke vragen Lokaal Belang aangaande wolvenaanvallen

20-01-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ondertussen regelmatig voorkomende aanvallen van wolven op schapen in de gemeente, recent nog één aan de Kootwijkerdijk tussen Kootwijkerbroek en Stroe. Naast veel dieren- en persoonlijk leed, waarvoor wij ons medeleven willen betuigen aan betrokken families, geeft het een algeheel gevoel van onbehagen en onveiligheid binnen de samenleving.

Op 4 oktober 2023 heeft het college in haar antwoord op onze vorige schriftelijke vragen hieromtrent aangegeven met de provincie in overleg te gaan of ook in onze gemeente voorlichtingsbijeenkomsten gehouden kunnen worden.

Daarnaast valt het ons op dat deze wolvenaanvallen een ongebruikelijke patroon lijken te laten zien. In veel gevallen is er nl sprake van dat enkele wolven meerdere schapen doden, maar die niet (allemaal/niet geheel) opeten. Dat is naar de mening van Lokaal Belang geen normaal wolvengedrag. Wolven doden om te eten, niet voor ‘de lol’. Daarmee zou je kunnen constateren dat de wolf/wolven die in onze gemeente op dit moment schade aanrichten als ‘probleemwolf’ beschouwd zouden kunnen worden.

Wij hebben hier de volgende vragen bij:

 1. Zijn er sinds 4 oktober ondertussen concrete plannen tot het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in onze gemeente?
 2. Bent u het met ons eens dat wolven die meer schapen doden dan ze (kunnen) opeten afwijkend gedrag vertonen en daarmee als probleemwolf kunnen worden bestempeld?
 3. In de EU wetgeving staat dat de wolf niet verstoord of bejaagd mag worden in zijn natuurlijke habitat. De natuurlijke habitat van een wolf is bosrijk gebied en steppegebied. Bent u het met ons eens dat een wolf/wolven die zich in agrarisch cultuurgebied bevinden zich niet in hun natuurlijke habitat bevinden?
 4. Zijn de in vraag 2 en 3 gestelde zaken voor de gemeente reden om met de provincie contact op te nemen om te bezien in hoeverre dit aanknopingspunten of ingangen geeft om de wolf hier wel actief te gaan verjagen of bejagen?


Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether

20-1-2024

Lees verder

Persbericht LB: Marcel Appelman beoogd raadscommissielid Lokaal Belang

05-01-2024


Fractie Lokaal Belang breidt uit
Marcel Appelman beoogd raadscommissielid Lokaal Belang

Recent heeft de fractie van Lokaal Belang unaniem ingestemd om Marcel Appelman voor te dragen als nieuw raadscommissielid voor Lokaal Belang. Hij zal, na benoeming en beëdiging, de vacature invullen die is ontstaan na de benoeming van oud-raadscommissielid Ingrid Lether als raadslid. Bestuur en fractie zijn erg blij met zijn voordracht.

Appelman, 44 jaar, getrouwd, een zoon van 9 jaar, woonachtig in Barneveld, is in het dagelijks leven fysiomanueeltherapeut. Graag staat hij of langs de lijnen of op het hockeyveld zelf om te kijken dan wel zelf te sporten. Hij heeft zich overtuigd bij Lokaal Belang aangemeld als lid en na een waardevol gesprek met het bestuur en partijleider is hij toegetreden tot de partij. Eerder was hij actief binnen Pro98, maar heeft die partij in 2021 verlaten.
Appelman: “Lokaal Belang doet wat het belooft; dat heb ik altijd ervaren en spreekt mij heel erg aan. Inwoners moeten daar op kunnen vertrouwen. Er zijn voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Barneveld, midden in de samenleving staan en vanuit onze waarden bijdragen aan ontwikkeling en tevens het behouden van dat wat van waarde is. Ik sta voor een gezonde en veilige leefomgeving in de brede zin van het woord. Zoals een strenger drugsbeleid want ik maak mij grote zorgen omtrent het drugsgebruik van jongeren met bv. lachgas en designer drugs. Ik wil een schonere en groenere leefomgeving en het voortzetten van de verbetering van de kwaliteit van de wegen, ook in het buitengebied. Ik voel mij heel welkom, zowel bij de partij als bij de fractie. Ik ben heel warm ontvangen en heb erg veel zin om mij namens Lokaal Belang in te zetten.”
Bestuursvoorzitter Paul Overgaauw: “Marcel past naadloos bij de partij Lokaal Belang. Zijn grote mate van betrokkenheid bij de samenleving, zijn positieve instelling en het denken in kansen die bijdragen aan een mooiere gemeente Barneveld, passen precies bij daar waar onze partij voor staat. Wij hebben het volste vertrouwen dat zijn inzet en energie bijdraagt aan realisering van de onze doelen en de verdere groei van Lokaal Belang.”

In de periode 2016-2021 was Appelman reeds raadscommissielid. Hij heeft de ambitie zich namens Lokaal Belang weer als raadscommissielid voor de samenleving in te zetten. Daarom heeft hij zich, na een positief advies van het bestuur en partijleider, gemeld bij de fractie. Na een uitgebreid en prettig gesprek met fractievoorzitter Gert Hein Kevelam is hij voorgedragen aan de fractie die vervolgens unaniem instemde met zijn kandidatuur.
Fractievoorzitter Gert Hein Kevelam: “Ik ben onder de indruk van Marcel zijn kennis en kunde, zijn energie en opgewekte levensinstelling. Zijn overtuigingen en visie op de samenleving en hoe een overheid zich tot die samenleving zou moeten verhouden, passen precies bij de fractie van Lokaal Belang; ‘Met de voeten in de klei’, luisteren naar inwoners en op een integere wijze invulling geven aan het bestuur van de gemeente. De fractie kijkt erg uit naar de samenwerking die nu al heel prettig verloopt.’’

De benoeming en beëdiging van Appelman wordt voorzien in de raad van 7 februari aanstaande.

Persbericht 5 januari 2024

Lees verder

Nieuwjaarswens Lokaal Belang

01-01-2024

Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een gelukkig nieuwjaar, een goede gezondheid en veel voorspoed in 2024! We blijven ons ook in het nieuwe jaar inzetten voor onze samenleving!

Interesse om mee te denken of mee te doen met ons fijne team? https://www.lokaal-belang.com/contact

Lees verder