Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2022

Schriftelijke vragen LB over het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente

18-12-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 15 december jl. de landelijke campagne ‘Hey, het is oke campagne’ is gestart.1 2 
Uit onderzoek blijkt een toenemende stijging van het aantal jongeren dat zich psychisch ongezond voelt.3 Lokaal Belang maakt zich daar grote zorgen om. Ook uit eerder onderzoek 4 bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020 en verder doorzette in de eerste twee kwartalen van 2021. In 2021 gaven jongeren vaker aan (t.o.v. 2019) zich in de afgelopen vier weken zich vaak, meestal of voortdurend neerslachtig en somber te voelen. Ook in de put zitten, zich ongelukkig voelen en zich onrustig voelen werden meer gerapporteerd. Lokaal Belang schrikt hiervan en vindt het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft in onze gemeente, deze hulp ook krijgt. Wij vinden het belangrijk om het zorgaanbod binnen de gemeente zoveel mogelijk ‘vraag gestuurd’ aan te bieden. Dit betekent dat de hulpvraag van onze inwoners en de signalen vanuit de samenleving centraal staan. Niet iedere jongere beschikt over een sociaal vangnet óf de vaardigheden om het te hebben over de mentale gezondheid van zichzelf of van iemand uit de omgeving waarover zij zich zorgen maken.

Quote van Staatssecretaris Maarten Van Ooijen:
“Het is goed om over je mentale klachten te praten, dat lucht op. Met vrienden of thuis met familie. Om jongeren hierbij te helpen, starten we vandaag de campagne. Want je even ‘niet oké’ voelen is heel gewoon. En ook dát mag je laten zien.”

Praten over en met jongeren wanneer het gaat om de mentale gezondheid is belangrijk. Zeker in de wintermaanden, waarin gevoelens vaak nog sterker ervaren kunnen worden. Toch heeft op dit moment een kwart van de jongeren met beginnende mentale klachten nooit gepraat met iemand uit zijn/haar omgeving. Dit betreft een meerjarige campagne met als doel het stigma dat op het bespreken van de mentale gezondheid van jongeren kan liggen, te verminderen of weg te nemen. De drempel om erover te praten te verlagen, voor zowel jongeren die zich mentaal ongezond voelen, als voor de mensen in hun omgeving. De campagne ‘heyhetisoke’ geeft informatie over bekende en minder bekende voordelen van het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid en richt zich daarbij speciaal op jongeren. Er worden ervaringsverhalen gedeeld die gaan over de mentale (on)gezondheid en ook worden er concrete tips en voorbeeldvragen gegeven om zelf het gesprek aan te gaan.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het bij het college bekend dat het aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt is toegenomen vanaf 2019 en flink blijft toenemen tot op heden? Bent u daarnaast met ons bezorgd over de toename van dit aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt?
 2. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 15 december jl. de campagne ‘heyhetisoke’ gestart. Bent u het met ons eens dat deze campagne een kans biedt om extra aandacht te geven aan het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente? Juist nu in de donkere wintermaanden?
 3. Zo ja, is het college dan bereid om zo spoedig mogelijk actief uitvoering te geven aan de Heycampagne richting inwoners, met name gericht aan jongeren, binnen onze gemeente? Dit in eventuele samenwerking met verschillende partners die al maatschappelijk betrokken zijn, zoals het CJG en jongerenwerk (Be Active&Creative) of de GGD?
 4. Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? Ziet u nog andere mogelijkheden om iets voor deze jongeren te doen?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 16 december 2022


Bronnen:
1 Jongeren | Hey, het is oké (heyhetisoke.nl)
2 Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
3 Mentale gezondheid jongeren afgenomen (cbs.nl)
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl

 

 

Lees verder

"Uit de raad" - 14 december 2022

15-12-2022

De raadsvergadering van woensdag 14 december stond eigenlijk in de schaduw van de dag ervoor. De raad heeft, op voordracht van een uit haar midden gekozen commissie, een nieuwe burgemeester gekozen die wordt aanbevolen voor benoeming door de Kroon. Het is Dhr. Jacco van der Tak geworden. In allerlei opzichten een atypische kandidaat, maar daardoor juist zo geschikt. Hij is jong, politiek niet verbonden aan één van de grootste fracties uit de raad en niet direct afkomstig uit het politieke of ambtelijke leven. We kijken uit naar zijn komst.

Maar nu naar de raadsvergadering van 14 december. Deze stond ook in het teken van de komst van een nieuwe bestuurder. Mevrouw Jolanda de Heer werd gekozen en vervolgens benoemd tot wethouder in de plaats van Dhr. Hans van Daalen, die burgemeester van Ermelo is geworden. Na alle plichtplegingen, bloemen en mooie woorden kon de raad verder met een viertal agendapunten.

Allereerst de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. In dit stuk worden allerhande specifieke afspraken, verboden en geboden genoteerd die plaatselijk van toepassing zijn. Er was van tevoren nogal wat aan te merken op de conceptteksten, zodat er veel wijzigingen voorgesteld zouden gaan worden. Om te veel verwarring te voorkomen werd het punt van de agenda gehaald en doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Eén ding kon geen uitstel verdragen met het oog op de naderende jaarwisseling, de klaphamer. Dit apparaat waarmee je enorme knallen kunt produceren maar die ook levensgevaarlijk is, is een doorn in het oog van de Christen Unie. Zij stelden dan ook voor per amendement (een dwingende wijziging) om dit apparaat per direct te verbieden. SGP en Lokaal Belang waren het hier hardgrondig mee eens zodat zij mede-indieners waren. Het navolgende debat ging erover of het probleem wel zodanig groot is dat hier een verbod gerechtvaardigd is. Uiteindelijk haalde dit amendement het en kun je vanaf vandaag niet meer ongestraft met je klaphamer in de weer, in ieder geval niet in de gemeente Barneveld.

Het volgende agendapunt betrof de verhoging van de huizenprijs waarbij je een starterslening zou kunnen krijgen. Die stond op € 300.000 en moest volgens het college verhoogd worden naar € 350.000. SGP vond, middels een amendement, dat dit ook best de NHG-grens (ongeveer € 400.000) mocht worden. Onder andere omdat je hiermee de startende eigen inwoners van de gemeente een voorspong geeft op potentiële kopers van buitenaf, temeer daar het de gemeente niets kost en het risico nul is. Alle partijen waren het daar mee eens op één na. De Christen Unie. Klaar dus, zou je zeggen. Maar er stond niet al te veel op het programma dus werd er even vrolijk een half uur gediscussieerd over dit onderwerp, met als uitkomst…. dat het amendement werd aangenomen.

Toen over naar het bestemmingsplan Buurtweg II. Hierbij waren drie onderwerpen die de aandacht vroegen. De communicatie met de indieners van een zienswijze, de goothoogte van bepaalde nieuwe woningen en de groencompensatie. Even het rijtje af. Er was laat en summier gecommuniceerd met de indieners van een zienswijze (zij die bezwaar hebben tegen (delen van) het plan). Lokaal Belang kreeg in de commissie al de toezegging dat er nieuwe regels zouden worden gemaakt over hoe dit in de toekomst beter zou moeten. Deze avond scherpten zij de vraag aan en kregen ook de toezegging van de wethouder dat deze regels in het eerste kwartaal van 2023 in de raad besproken gaan worden. Vervolgens, de goothoogte van het nieuw te bouwen huis het dichtste bij de al bestaande huizen krijgt een erg hoge nok, ruim 11 meter is toegestaan. Dit tot verdriet van de dichtstbijzijnde buurman. Christen Unie diende een amendement in om dit te matigen naar zo’n 9 meter. Lokaal Belang was het hier mee eens en tekende mee. Andere partijen vonden dit te veel willekeur en steunden het amendement niet waardoor het werd verworpen. Daarna, de groencompensatie voor het groen wat verloren gaat in de nieuw te bouwen wijk, moest ergens in Gelderland plaats gaan vinden, volgens de provincie. Onacceptabel, zei Lokaal Belang. Als het in Voorthuizen verdwijnt moet het in Voorthuizen terugkomen. Een motie (een belangrijke aanbeveling) met deze strekking werd ingediend, Christen Unie tekende mee. Toen de wethouder aangaf zelf ook wel op deze koers te zitten besloten beide partijen dat dat voldoende was en trokken zij de motie in.

Als laatste punt om over te debatteren volgde een motie vreemd aan de agenda over het speelruimtebeleid. Deze motie werd ingediend n.a.v. een eerder besproken memo waarin de verdeling van een restantbedrag van 180.000 euro voor aanpak van een aantal speelplekken werd geregeld. Over de inzet van dit budget waren veel kritische vragen. De indieners van de motie wilden een aanvullend plan (in de vorm van een raadsvoorstel) om zo tegemoet te komen aan toezeggingen en beloften die er nog zouden liggen. De motie haalde het niet. De wethouder beloofde wel de raad op de hoogte te brengen van de voortgang op alle openstaande toezeggingen.

In de derde helft werd onder het genot van een bitterbal en een vlammetje Jolanda de Heer van harte gefeliciteerd met haar benoeming.
De volgende raadsvergadering is woensdag 8 februari. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Buslijnen 102 en 110 blijven behouden in nieuwe dienstregeling busvervoer!

16-11-2022


Goed nieuws voor de reizigers die in onze regio gebruik maken van de bus. De nieuwe dienstregeling is bekendgemaakt met daarin vooral een aantal positieve punten.
Lokaal Belang zet zich in voor een goede bereikbaarheid van alle kernen. De bestaande buslijnen willen wij zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in stand houden.De afgelopen jaren hebben we op allerlei manieren specifiek aandacht gevraagd voor buslijn 102 voor de bewoners van Terschuur en Zwartebroek en buslijn 110 Barneveld-Scherpenzeel. We zijn dan ook blij dat deze bussen ook komend jaar blijven rijden.

Lees alle informatie hieronder in het persbericht van de gemeente Barneveld:

PERSBERICHT Gemeente Barneveld blij met behoud buslijn 102 
De dienstverlening voor busvervoer gaat per 11 december veranderen. Dit biedt reizigers belangrijke pluspunten. Zo gaan buslijn 110 en 105 de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen, waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel. Gemeente Barneveld is met de vervoerder in gesprek of buslijn 103 weer terug kan keren.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Als gemeente zijn wij in gesprek geweest met de vervoerders. Ik ben dan ook verheugd over het besluit van de provincie dat buslijn 102, 104, 111 en 112 niet worden gewijzigd. Dit zorgt voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen Zwartebroek, Terschuur en Garderen (lijn 102). Ook voor scholieren van het JFC en studenten van Aeres zijn deze buslijnen belangrijk. Buslijn 110 en 105 gaan de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen, waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel. Buslijn 103 komt (tijdelijk) te vervallen. De gemeente Barneveld was blij met de introductie van buslijn 103, hoewel deze uitsluitend in de ochtend -en avondspits slechts een paar keer reed was daarmee wel een directe verbinding naar Apeldoorn mogelijk. We zijn daarom in overleg met de vervoeder of deze buslijn weer terug kan keren. Ik wil iedereen bedanken die zich hier mede voor heeft ingespannen.”

Andere bussen en lijnnummers
Reizigers gaan de veranderingen merken. Er gaan andere bussen rijden (kleurstelling en type), er worden andere routes gereden en de lijnnummers worden anders. De andere wijzigingen zijn:

 • Buslijn 103 komt (tijdelijk) te vervallen. We zijn in overleg met de vervoerder of deze buslijn weer terug kan keren om zo ook de noordoostkant van Barneveld beter met openbaar vervoer bereikbaar te maken. In ieder geval komt buslijn 687 weer te rijden waarmee ook de nieuwe wijk Bloemendal (maar ook de Midden Nederland Hallen) toegang heeft tot een buslijn.
 • Buslijn 105 en 205 komen niet meer in dezelfde concessie. Als voorbeeld; een reiziger die vanuit Voorthuizen naar Arnhem wil moet een extra overstap maken op Barneveld Centrum. Wel is het zo dat lijn 205 in een volgend vervoerplan door gaat rijden richting Dronten om de verbinding tussen verschillende scholen te verbeteren (studenten Aeres). Hiermee ontstaat een directe verbinding naar Dronten. Dit is met name prettig voor de studenten van Aeres, die veelal geen auto hebben. Een directe verbinding is fijn en hiermee wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd.
 • Buslijn 107 gaat eerder en later rijden met reguliere bussen i.p.v. een reserveerbus.

Buslijnen 110 en 105 gaan de bushalte Mr. Troelstralaan bedienen waardoor het JFC veel beter per openbaar vervoer bereikbaar wordt. Maar ook reizigers uit de omgeving van de Thorbeckelaan / Schoutenstraat / Mr. Troelstralaan hebben straks een directe busverbinding richting Arnhem en Scherpenzeel.

Persbericht gemeente Barneveld 16 november 2022

 

 

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Jan Willem van den Born bij de Begroting 2023

12-11-2022

Allereerst dankt onze fractie onze wethouder en de afdeling financiën voor het vele werk wat verzet is. Het is altijd weer een hele klus, zeker dit jaar, het eerste bestuursjaar van een nieuwe coalitie.

We leven in bijzondere tijden. Een oorlog in Europa waarbij al duizenden Oekraïense burgers om het leven zijn gekomen en miljoenen op de vlucht zijn. Mega hoge inflatie en energiekosten, Een economie die piept en kraakt en 1 op de 13 kinderen in Nederland die met honger naar school gaan. We dachten 2 jaar geleden dat corona het ergste was wat ons kon overkomen. Vandaag weten we wel beter.

Daarom ben ik blij dat er in deze begroting van SGP, LB en CU veel aandacht is voor het onderwerp armoede. Ik ben ook blij dat onze gemeente financieel in staat is om 2,1 miljoen euro ten laste van het voorlopige resultaat 2022 beschikbaar te kunnen stellen ten behoeve van armoedebeleid om maatregelen te nemen om bijvoorbeeld eenmalig schoolkostenregelingen te verhogen, gezinnen en ondernemers te ondersteunen bij de kosten voor energie en de inkomenstoeslag kunnen verhogen.

Dit college gaat ook extra investeren in het voorkomen van schulden, het verhogen van de subsidie van de muziekschool, extra investeren in het stimuleren van evenementen en uitbreiden van de balie publiekszaken. Ik noem er zomaar een paar.

Waar LB natuurlijk uiteraard zeer content mee is, is het opstellen van een bomenbeleidsplan. Een lang gekoesterde wens. Bomen zijn belangrijk. Ze leggen co2 vast en remmen de klimaatverandering af. Bomen houden ons koel in warme zomers en dempen geluidoverlast. Het is niet voor niets dat in alle dorpsplannen, dorpsvisies of centrumvisies er door onze inwoners 1 onderwerp prominent genoemd wordt. Meer bomen en groen in de dorpen. Daar gaan we dus mee beginnen.

Voorzitter, op 7 juli vorig jaar heeft de raad de hoofdlijnennotitie aangenomen. Unaniem. Met dit besluit heeft de raad besloten dat onze gemeente de komende 18 jaar gaat groeien van 60.000 naar maximaal 85.000 inwoners. De consequentie van deze explosieve groei is dat we als gemeente fors moeten gaan investeren om deze groei mogelijk te maken. Investeren in wegen en overige infrastructuur, investeren in scholen, investeren in dorpshuizen, investeren in ontmoetingscentra zoals Bronveld waar we onlangs over besloten hebben en bovenal in woningbouw.  Deels kunnen wij deze investeringen financieren met eigen kapitaal, en deels moet dat met vreemd vermogen. Dat daardoor onze schuldquote stijgt naar boven de 185% is niet prettig, maar ook een logisch gevolg van de forste investeringen die de komende jaren plaats zullen vinden.

De financiële risico’s bij deze hogere schuldquote kunnen we aan als gemeente Barneveld. Namelijk ons weerstandsvermogen blijft binnen een aanvaardbare bandbreedte.

Bij deze enorme investeringen horen ook zorgen over de betaalbaarheid van dit alles. Dat zijn terechte zorgen voorzitter. Want de komende 4 jaar zijn wij uitstekend in staat om aan onze verplichtingen betreffende de kapitaallasten te voldoen. Maar zijn we dat over 8 jaar ook? Of over 12 jaar? LB is zeer tevreden dat dit college besloten heeft om over te gaan tot een MIP (Meerjaren InvesteringsPlan) Dit plan zorgt ervoor dat de grenzen van onze financiële ruimte steeds duidelijker, inzichtelijker en transparanter worden. Daarnaast moet ieder investeringsvoorstel gebaseerd zijn op een visie, een besluit of een beheerplan. De planning moet realistisch en haalbaar zijn. Voorzitter, dit alles hoort bij een solide realistisch financieel beleid. Door realistisch te begroten en het instellen van een investeringsplafond is er meer financiële ruimte gekomen. Hoe? Gewoon. Door als je als organisatie niet te verslikken in plannen die niet realistisch en uitvoerbaar zijn. En dat te vertalen naar een investeringsplafond met de daarbij behorende kapitaallasten. En als blijkt dat het in de toekomst heel erg lastig wordt om bepaalde investeringen betaalbaar te houden, dan kunnen we als raad direct daarin sturen.

Voorzitter,

In het meerjarenperspectief bij de kaderbrief heeft het college ervoor gekozen om bij de inflatieontwikkeling te kiezen voor een driejaarsgemiddelde in plaats van een 5 jaarsgemiddelde. LB staat achter dit besluit. Het is onverstandig om je organisatie door inflatie financieel uit te hollen. Daarmee hou je je voorzieningenniveau in stand zonder grote ombuigingen. En door het vertragingseffect zien wij dat we dat dit resulteert in een verhoging van 0,25% hoger voor 2023.

Wij zijn verheugd dat er dit jaar geen stijging plaatsvindt voor de afvalstoffenheffing. We zien dat dit effect zelfs doordruppelt in de belastingcapaciteit de komende jaren. Die blijft nl. onder de 100%. Dat betekent dat onze lokale lastendruk lager is dan gemiddeld in Nederland. Een zeer positieve ontwikkeling voorzitter.

U begrijpt uit mijn betoog dat LB zeer tevreden is met deze begroting. De wethouder financiën heeft het goed verwoord in zijn eerste zin van de begroting. We moeten scherp aan de wind varen. Ons schip door de woelige baren van deze tijd loodsen. Deze gemeenteraad staat voor grote vraagstukken en uitdagingen de komende jaren. De groei naar 85.000 inwoners wordt met deze begroting verder mogelijk gemaakt.

 

Moties

Voorzitter, onze fractie heeft een aantal moties.

 • Onze eerste motie gaat over het versnellen van een onderzoek naar monomestvergisters. Dit stond al in ons coalitieakkoord, maar wij vinden dat er extra gas gegeven moet worden in het onderzoek naar deze bron van energie. Onze fractie heeft onlangs een bezoek gebracht aan agrariër Jan Dekker in Putten. Met zijn installatie levert hij iedere dag energie aan 1500 huishoudens. Met voornamelijk mest en reststromen uit voedsel wat niet meer voor consumptie gebruikt wordt. Een ander voorbeeld is de fam.van Houten uit Leeuwarden. Zij hebben een melkveebedrijf met 380 melkkoeien en leveren iedere dag groen gas aan 240 woningen in Leeuwarden, hebben hun co2 footprint drastisch verlaagd en bij het uitrijden van hun mest in de vorm van digistaat ontstaat geen stank.
 • Samen met de CU dienen wij een motie in om een onderzoek te starten om wellicht assistentie te krijgen door defensie m.b.t. de ambulancedienst.
 • Een motie om een bomenroute te starten in onze gemeente. Een voorbeeld daarvan zit bij de motie.
 • Een motie om de telefonische bereikbaarheid van de BOA’s te verhogen.
 • Een motie om strengere regels bij houtstook toe te passen in het geval van een RIVM stookalert. (Zoals in heel Twente, Soest, De Bilt, Haren, Nijmegen, Leek, Loppersum, Delfzijl)
 • Een motie om een skatebaan in Voorthuizen mogelijk te maken
 • Een motie voor het plaatsen van meer openbare schaaktafels
 • En een motie om te bekijken of wij andere gemeenten in Nederland kunnen volgen die de graven van ex KNIL-militairen een bijzondere status gegeven hebben.

Lees verder

"Uit de raad" - 9 november 2022

10-11-2022

Op donderdag 9 november stond de jaarlijkse begrotingsvergadering op het programma. Het college bracht enkele weken geleden haar begroting voor 2023 uit. Conceptbegroting moet je dan eigenlijk zeggen want in de begrotingsvergadering kunnen de diverse fracties door middel van moties (een belangrijke aanbeveling) en amendementen (een dwingende wijziging) verandering aanbrengen. Dat de partijen hier wel zin in hadden mag blijken uit de 34 moties en amendementen die uiteindelijk behandeld werden.

De conceptbegroting laat een beeld zien van een gemeente waar ambitieus gewerkt wordt aan groei. Wegen krijgen speciale aandacht, die moeten namelijk veel beter worden dan ze nu zijn. Er zijn forse meevallers door extra geld uit Den Haag. Een belangrijk deel hiervan (€ 2,1 miljoen) is apart gezet voor armoedebestrijding. In de bijdragen van diverse fractievoorzitters van met name de oppositie klonk bezorgdheid omdat zij wel veel leningen zagen ontstaan maar het ontbrak aan aflossing. Een nare erfenis voor onze kinderen, zo dachten zij. Dat deze veronderstelling berust op een misverstand, probeerde Wethouder Oosterwijk van Financiën uit te leggen. De leningen worden wel degelijk volledig afgelost, geheel volgens de levensduur van de onderliggende investering. Afdeling treasury maakt echter strategische keuzes wat en op welk moment precies wordt afgelost. Niets nieuws onder de zon, zo gaat het al decennia.

Over naar enkele moties en amendementen. Wat het laatste betreft, dat kan snel. Geen van de ingediende amendementen wisten een meerderheid te behalen en werden dus allen verworpen. De moties dan maar: Er komt een Barneveld-pas, een pas waarbij minima diverse kortingen krijgt om mee te doen met activiteiten in de samenleving, ingediend door Pro98, CDA en CU. SGP, Pro98 en CU dienden een motie in om de open monumentendag op zaterdag te promoten. Deze motie haalde het. Toen VVD hier een moties naast zette om ook de open monumentendag op zondag te promoten konden SGP, CU en CDA hier niet in meegaan zodat deze motie verworpen werd.

Lokaal Belang, SGP en CU dienden een motie in om de plaatsing van een (mono)mestvergister in Barneveld te onderzoeken. Dit voorstel haalde het, zodat er in de toekomst wellicht groen gas uit Barneveldse mest kan worden gewonnen. Ondanks een hartstochtelijk pleidooi van de fractievoorzitters van Lokaal Belang, Pro98 en CU zat een verbod op houtstook ten tijde van een negatief stookadvies er niet in. Wat wel lukte was een motie om met Voorthuizen te gaan overleggen om daar een skatebaan te plaatsen. Op initiatief van Lokaal Belang en met medepleitbezorgers CU, CDA en Pro98 wist dit voorstel een ruime meerderheid te halen.

Een ander initiatief van Lokaal Belang, het beschermen van de graven van KNIL-militairen, werd door de voltallige raad ondersteund. Indiener Mona Tamaëla dacht even terug aan haar opa die ooit een aparte plek voor de Molukse gemeenschap wist te realiseren op de Barneveldse begraafplaats. Nu, door de aangenomen motie, mogen de KNIL graven niet meer geruimd worden. Het college gaat in gesprek met de organisatie Urban Chess om te kijken of er schaaktafels in Barneveld kunnen komen, dit op initiatief van Lokaal Belang en VVD. Lokaal Belang stond ook aan de wieg van de motie om te kijken of defensie een rol kan spelen bij de ambulancezorg, met name in de hoek Stroe, Garderen en Kootwijk. Samen met CU en SGP merkten zij op dat de voorgeschreven aanrijtijd te vaak wordt overgeschreden in deze dorpen. Dorpen waar een kazerne in de buurt is, misschien is één en één wel twee.

CU nam het initiatief om het diplomazwemmen betaalbaar te houden voor alle beurzen. Lokaal Belang, SGP, CDA en Pro98 waren het hier hartgrondig mee eens en tekenden mee met deze motie. Dezelfde partijen, met toevoeging van BI, droegen het college op de gemeentelijke correspondentie in heldere taal te schrijven. Bijzondere aandacht dient hierbij te zijn voor laaggeletterden en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. 

Na een avond vol wijzigingen en nieuwe ideeën volgde er nog een moment van afscheid. Wethouder Hans van Daalen wordt per 1 december burgemeester in Ermelo. Zoals hij zelf zei in zijn speech, had hij dit ambt graag gecombineerd met zijn wethouderschap in Barneveld, maar dat is bij wet verboden. Dat dit een grap was, was duidelijk. Hans heeft Barneveld 12½ jaar met volle overgave gediend, en dat was meer dan een dagtaak. Als waardering ontving hij de zilveren speld van de gemeente.     


Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kun je deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

"Uit de raad" - 3 november 2022

04-11-2022

Als gevolg van een overvolle agenda moesten de dames en heren raadsleden donderdag 3 november al om 19.00 uur op appèl verschijnen. Er werd druk gediscussieerd, gedebatteerd en uiteindelijk gestemd over een tiental onderwerpen. In dit stukje informeren we je over de belangrijkste (dit is arbitrair) onderwerpen en besluiten.

De tweede doelgroepenverordening: In dit stuk informeerde het college de raad dat de grens van de goedkoopste huizen (sociale koop) was opgehoogd van € 230.000 naar € 260.000. Onontkoombaar zei de wethouder. Enkele partijen vonden dat de bevoegdheid tot het ophogen van de grens terug bij de raad moest komen. Zo zouden de bouwers een extra drempel ervaren om naar het raadhuisplein te komen bij een volgend verzoek om verhoging van de grens. Dit amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) werd niet aangenomen. Lokaal Belang haalde een ander punt naar voren: Als de ondergrens € 260.000 is, dan betekent dat niet dat alle huizen tenminste € 260.000 móeten kosten. Dat mag ook gerust minder zijn. De wethouder zegde toe (dat betekent dat hij het moet doen) dat hij in zijn gereedschapskoffer zou kijken of hij de juiste middelen heeft om dit te gaan realiseren. Zo niet dan kunnen we daar in het voorjaar bij de nieuwe woonvisie maatregelen toe nemen.

Ontmoetingscentrum Bronveld en Hulp aan Elkaar: Een prachtig nieuw gebouw in de wijk Oldenbarneveld. Er wordt al lang over gesproken. Sinds de raadsvergadering staan alle seinen op groen: de raad heeft ingestemd met de nieuwbouw en krediet beschikbaar gesteld..Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de bouw. Maar dit niet nadat de motie (een belangrijke aanbeveling)  van de VVD om te onderzoeken of er een heus Cruyffcourt kan komen, was aangenomen. Daarnaast was er nog een semantische discussie over het woord sober. Enkele partijen vielen namelijk over de tekst dat de ruimte voor de Barneveldse voedselbank “sober en doelmatig” moet zijn. Dit zou gebruikers en vrijwilligers stigmatiseren. Dat was dan weer een woord waar de wethouder over viel. Na over en weer elkaar met de Dikke van Dale om de oren te hebben geslagen (gelukkig figuurlijk) bleek bij stemming dat de meerderheid van de raad de werkelijke verschijningsvorm van het gebouw belangrijker te vinden dan de gekozen woorden.

Herstel gemeentelijk deel van het pastorie- en Sparrenbos in Voorthuizen: Er is al veel gepraat over dit stukje Voorthuizen. Deze keer ging het over de aanleg van een parkachtig stukje bos wat nu nog een bosje is met veel sparren waar de letterzetter (dat is een kever met een grote bek) behoorlijk heeft huisgehouden. Er is veel geld voor vrijgemaakt, teveel volgens sommige fracties (de partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn). Ander spannend punt voor veel raadsleden was het participatieproces. Participatie kan op meerdere manieren plaatsvinden, daarvoor hebben we de participatie ladder. Hoe hoger een plan op de ladder staat hoe meer de inwoners te zeggen hebben. Dit plan staat op de hoogste trede van de participatieladder. Gevolg is dat de raad het budget vrijgeeft en vervolgens pas bij de opening weer komt kijken hoe het geworden is. Dat vinden sommige dames en heren, zoals gezegd, best een beetje spannend. Een deel van de participatie wordt zelfs vormgegeven door kinderen, we zijn vooral reuze benieuwd.

Beheerplan wegen: In de afgelopen jaren is er eigenlijk te weinig geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud en vervanging van de wegen. Onafhankelijk onderzoek gaf vorig jaar de wegen in Barneveld het cijfer 4,3. Het college kwam met een voorstel waarbij er met een stevige kapitaalinjectie naar een voldoende moet worden gewerkt. Barneveld is een behoorlijk uitgestrekte gemeente waardoor er ook veel wegen zijn. dat maakt het dus niet eenvoudig. Daarnaast is er maar beperkt capaciteit in materialen en personeel. Al met al dus een behoorlijke klus. De wethouder kreeg groenlicht van de raad om met de plannen aan de gang te gaan. Sta je de komende tijd te wachten bij een halve afsluiting of rijd je weer eens een omleidingsroute, dan weet je nu hoe dat komt. We willen van een 4,3 naar tenminste een 6!

Voor Lokaal Belang zaten er in deze vergadering nog twee heuglijke feiten: Nadeche van Veen en Stefan Velt spraken hun maidenspeeches (eerste bijdrage in de raadsvergadering). Nadeche liet duidelijk horen dat zij al van jongs af aan weet dat iedereen er toe doet. Stefan wist al sinds zijn studietijd dat hij ooit zo’n maidenspeech zou gaan houden omdat hij impact op de levens van mensen wil hebben en dat kan als raadslid. Kijk, daar kunnen we de dag weer mee in. We gaan nog veel horen van die twee!   


Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kun je deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Maidenspeech Nadeche van Veen

04-11-2022

“In november 1995 zei manager Jan Boute van Innovatie en praktijkcentrum Dierlijke soorten het volgende: “We hebben hier een interculturele samenleving, maar niemand heeft daar problemen mee. Iedereen heeft respect voor de cultuur en religie van de ander". Waarom benoem ik dit? En waarom spreekt mij dit aan? Dat zal ik u vertellen in mijn maidenspeech die ik vandaag mag houden, als raadslid voor Lokaal Belang, als vertegenwoordiger voor de inwoners van de Gemeente Barneveld.

In de jaren 90’ waren mijn opa en oma gastgezin voor buitenlandse studenten die een opleiding volgden op de Praktijkschool. De studenten, uit o.a. Malawi, Tanzania, Bhutan, Nepal en de Seychellen, hebben hun tweede huis in het kasteel; Kasteel de Schaffelaar. Ik ontmoette in het kasteel als kind, mensen van over de hele wereld, maar ook mensen uit de gemeente Barneveld: vrijwilligers, docenten, gastgezinnen, al met al, een bont gezelschap. Bowlen in de Veluwehal, gourmetten bij mijn opa en oma thuis met de buitenlandse studenten. 

Elkaar ontmoeten, leren van elkaar, met elkaar in gesprek zijn, van mens tot mens. Dat is wat belangrijk is, en wat telt. Het vergroten van zelfredzaamheid, het versterken van de sociale cohesie en het vergroten van kennis zijn van groot belang wanneer we kijken naar de vele ontwikkelingen in de huidige samenleving. Een plek waar je elkaar kan ontmoeten, zoals bijvoorbeeld het nieuw te realiseren pand voor Bronveld, dat dienst mag doen als buurtcentrum en als locatie voor de voedselbank. Een bestuur dat er is voor en door de inwoners vanuit de omgeving van Bronveld. Ook hopen wij op een passende oplossing voor hondenbezitters die gebruik makken van het gebied waarin het nieuwe pand van Bronveld komt. Bronveld, een plek waar je van mens tot mens er voor elkaar en met elkaar kan zijn. Want dat is volgens mij waar het om gaat.. Ik wens een ieder die gebruik mag maken van het nieuw te realiseren buurthuis en omgeving ‘Bronveld’ in alle opzichten een goede toekomst toe.”

“Een knipoog naar het verleden, de realiteit van het heden en zicht op toekomstmogelijkheden.”


Bijdrage van LB-raadslid Nadeche van Veen in de raadsvergadering van 3 november bij het raadsvoorstel Nieuwbouw ontmoetingscentrum Bronveld & Hulp aan Elkaar 

Lees verder

Maidenspeech Stefan Velt

04-11-2022

Voorzitter, geachte raadsleden,

Als kleine jongen had ik al veel met sport te maken. In mijn geboortestad Hilversum voetbalde ik dagelijks met mijn broer en zijn vriendjes. Ook volgde ik en mijn broer het EK en WK voetbal en de Nederlandse competitie. Naast voetbal werd bij ons thuis ook de Tour de France gekeken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik voor een opleiding sport koos; deels uit interesse, deels uit het-gebrek-aan-niet-weten-wat-ik-wou. Alleen halverwege mijn opleiding kwam ik er achter dat sport voor mij een beperkt bereik heeft als het gaat om mensen verder willen helpen. Want zover was ik inmiddels wel; in mijn werk wil ik mensen tot dienst zijn.

Toen kwam de opleiding HRM (Human Resource Management) voorbij. Deze opleiding sprak mij aan, omdat je mensen kan helpen in de context van werken. Werken; een onmisbaar onderdeel in het leven van mensen en daarom extra belangrijk dat je daar plezier in hebt en zingeving in ervaart. In dat licht begon ik mij te realiseren dat ik impact wil hebben op levens van mensen; zorgen dat ik dusdanig handel dat anderen daar profijt van hebben. Een uitspraak die dit voor mij bevestigde, was bij mijn eindgesprek voor het afstuderen. Waarin mijn beoordelaar het volgende zei: ‘’dat je visie om mensen te helpen tot in het diepst van je vezels zit, zie ik gelijk’’.

Ik was destijds al politiek geïnteresseerd, omdat daar besluiten worden genomen die raken aan levens en situaties van mensen. En omdat die besluiten raken aan levens en situaties van mensen, hebben ze dus impact op levens van mens; hetgeen ik nastreefde. Daarom besloot ik de optie voor politiek verder te onderzoeken. 

Ik kwam toen al snel uit bij raadslid. Dit sprak mij gelijk aan: binnen je eigen leefgebied mensen verder helpen, omdat je immers ook weet wat daar afspeelt. Daarop heb ik mij aangemeld bij de partij waar ik nu deel van uitmaak, omdat ik geloof in de kracht van ons verhaal en onze daadkracht in de praktijk. Ik ben dan ook alle mensen dankbaar, die het mogelijk hebben gemaakt voor mij om raadslid te worden.

Want, ik trad een nieuwe wereld binnen. Een wereld waarbinnen iedereen tot het uiterste gaat om het beste te doen voor de inwoners van Barneveld. In deze missie herken ik mij en zal ik mijn ziel en zaligheid leggen. Ik kijk uit om dat samen met u als raad op de meest passende en optimale wijze te mogen doen. Dankuwel.


Voorzitter, ik vervolg met het inhoudelijke stuk.

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel: de verzelfstandiging van team Be Active & Creative. Het proces hiernaartoe kent een lange aanloop en werd gekenmerkt door verschillende ontwikkelingen. Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen geleid tot het besluit om Be Active & Creative te verzelfstandigen- in de vorm van een stichting.

Wij - als Lokaal Belang - zijn blij dat hiermee voor alle betrokken- en samenwerkende partijen duidelijkheid komt over de toekomst van Be  Active & Creative, niet in laatste plaats voor het team zelf.

We zijn dan ook verheugd voor Be Active & Creative, dat zij de ruimte krijgen en gegund worden om te werken en verder te bouwen aan hun ondernemerschap en creativiteit; hetgeen zij zoveel waarde aan hechten.

Tegelijkertijd blijven wij het noodzakelijk vinden dat het uiteindelijk doel niet uit het oog verloren mag worden, namelijk het zorgen voor een vitale samenleving waarin inwoners gezond en fit blijven en kunnen meedoen. Dat blijft voor ons leidend voorzitter. In dat licht zien wij de verzelfstandiging van Be Active & Creative dan ook als een middel, niet als een uiteindelijk doel.

Ook blijven wij aandacht schenken en met de nodige interesse uitkijken naar het proces en uitwerking van de verzelfstandiging. Niet vanuit wantrouwen of ongeloof in deze verandering óf sterker nog: om belerend te zijn. Maar vanuit gezond vertrouwen zodat we er zeker van zijn dat deze verandering tot een goed einde wordt gebracht, dat de betrokken- en samenwerkende partijen voldoende vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar maar bovenal voorzitter: dat de inwoners uiteindelijk profijt zullen hebben van deze verandering.

Voorzitter ik sluit af.

Lokaal Belang wenst alle betrokken personen en partijen bij het vervolgproces het allerbeste toe en bij deze wil ik wil kenbaar maken dat wij verder geen wensen of bedenkingen hebben bij het voorstel.


Bijdrage van raadslid Stefan Velt tijdens de raadsvergadering van 3 november bij het raadsvoorstel Verzelfstandiging team Be Active & Creative.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake stenen onder wegdek Apeldoornsestraat Voorthuizen

24-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de oude weg onder de Apeldoornsestraat.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat er onder het wegdek van de Apeldoornsestraat de oude weg bevindt. Deze oude weg komt nu bloot te liggen en wordt al deels afgevoerd naar wij vernamen. Juist in Voorthuizen is deze oude weg wellicht van historische waarde. Voorthuizen zou niet bestaan hebben zonder de weg lopende van Amersfoort naar Apeldoorn. De geschiedenis van Voorthuizen en de belangrijke rol die de Apeldoornsestraat hierin heeft gespeeld mag genoegzaam bekend worden geacht. Als tweede argument zou circulariteit nog een goed argument zijn om de klinkers te hergebruiken.

Wij stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het afvoeren van de oude weg die gelegen is onder het huidige wegdek?
 2. Is het college het met ons eens dat juist in Voorthuizen de stenen uit de oude weg het verdienen om eerst historisch beoordeeld te worden voordat ze in een shredder belanden?
 3. Lokaal Belang ziet graag dat de verwijderde klinkers uit deze weg opgeslagen worden, bijvoorbeeld op de Otelaar. Hier zou wellicht een mooie bestrating van gemaakt kunnen worden bij de nieuwe herinrichting van het centrum. Weggooien kan tenslotte altijd nog. Is het college hiertoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen

 

Foto's: B. Pater

Lees verder

Persbericht LB: Mestvergisting kans voor Barneveld?

17-10-2022


Al vele jaren noemt Lokaal Belang mestvergisting als een kansrijke toevoeging om te voorzien in de energiebehoefte van Barneveld. Vorige week bracht de fractie van de lokale Barneveldse partij een werkbezoek aan de mestvergister bij de firma Dekker in buurgemeente Putten.

Op een relatief klein oppervlak van een half voetbalveld wordt hier door middel van het vergisten van mest, in combinatie met reststromen van Food- en Feedproducenten, voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 1.500 huishoudens. Uit, voornamelijk, varkens- en koeienmest wordt een biogas gewonnen. Het is een veilig en vol continue proces op een temperatuur van 38 graden Celsius met toevoeging van bacteriën.  Het gewonnen gas dient vervolgens als brandstof voor de motoren die hier elektriciteit van maken. Dat dit een vervanging van fossiel gewonnen energie is is evident. Maar in het proces wordt ook een reductie van 30% van het aanwezige stikstof gerealiseerd.

Lokaal Belang raadslid Gert Hein Kevelam over hetgeen de fractie te zien kreeg in Putten: “Door de sterk veranderde situatie in de energiemarkt worden alternatieve vormen van energie in razend tempo interessant voor marktpartijen. Wat ons in dit proces zo aanspreekt is dat er meerdere zaken bij elkaar komen. Een niet fossiele energievoorziening, stikstofreductie en als extraatje in de toekomst wellicht gedeeltelijke vervanging van kunstmest (een product met een belastend productieproces) door residuen uit de vergistingssilo. Wat dit laatste betreft, hier staat Europese regelgeving de praktijk nog in de weg. Wij zouden graag in contact komen met potentiële initiatiefnemers om mogelijkheden in Barneveld te onderzoeken op het gebied van mestvergisting. Vanuit de gemeente zou er wellicht meegeholpen kunnen worden aan een haalbaarheids- en locatieonderzoek. Verder zou een positieve grondhouding richting een initiatiefnemer het vergunningentraject een zet in de goede richting kunnen geven.”

Persbericht Lokaal Belang 15 oktober 2022

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen LB aangaande bomenkap Wesselseweg en Schaffelaarsebos

14-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld, dit mede naar aanleiding van uw beantwoording d.d. 12-10-2022.

Op basis van uw antwoorden blijkt dat voor de kap geen toestemming noch een vergunning is verleend. Daarmee is er dus sprake van illegale kap. Wij hebben dan ook onderstaande aanvullende vragen:

1. Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partijen?
2. Er is sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is. Wie houdt er toezicht op deze herplantplicht?
3. En op welke wijze wordt het college/de gemeente hiervan op de hoogte gehouden?
4. Binnen welke termijn behoort deze herplant gedaan te zijn?
5. Bent u met ons van mening dat, in verband met deze illegale kap, er zo snel mogelijk aan deze herplantplicht voldaan moet worden, het liefst in de (voor het planten van bomen de beste) periode november 2022 of maart 2023 ?
6. De betreffende bomenrij wordt als zeer waardevol gezien. Op welke wijze kunt u uw invloed aanwenden om de herplant op dezelfde plek te laten plaatsvinden als daar waar de illegaal gekapte bomen stonden? 
7. Zo nee, wilt u daarover dan in overleg gaan met de provincie om dat alsnog te realiseren?

En los van bovenstaande blijkt dat SGLK recent weer een zogenoemde “taartpunt “ in het Schaffelaarsebos heeft uitgedund. (zie foto’s). Dit betreft een deel van het zo benoemde hakhout/productiebos. Hier is eind 2016, begin 2017 een toezegging gedaan aan de samenleving en de gemeente  dat hierover gecommuniceerd zou worden middels de gemeentepagina. Daarom de vraag:

8. Heeft SGLK conform de afspraak die er ligt, het College vooraf en actief geïnformeerd over de kap die nu heeft plaatsgevonden?
9. Zo ja, waarom is dit dan niet vermeld op de gemeentepagina?
10. Zo nee, wilt u dit dan meenemen in het te plannen gesprek met SGLK waarin afspraken uit het verleden worden opgefrist en herijkt?
11. Is het college met ons van mening dat het in 2005 op basis van de visie van SGLK het ingezette beleid mbt beheer en productie van hakhout in het veertienlanenpunt,  gezien de huidige kennis en erkenning van het belang van bomen, toe is aan een evaluatie en mogelijk herziening?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Barneveld, 13 oktober 2022

Vragen en antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen kunt u vinden via de link:
https://www.lokaal-belang.com/schriftelijke-vragen-lb-bomenkap-wesselseweg

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake vergroenen dorpscentra

07-10-2022


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de vergroening van de dorpscentra.

Al geruime tijd is de wens in zowel Voorthuizen als Barneveld (en wat Lokaal Belang betreft in alle dorpskernen) om de centra te vergroenen. Daar het vergroenen middels het plaatsen van bomen op sommige centrale plekken kan leiden tot problemen met bereikbaarheid of geplande evenementen hebben wij wellicht een oplossing hiervoor. In Leeuwarden heeft dit jaar een project gedraaid van 7 mei t/m 14 augustus genaamd “Bosk”(¹). Dit is in feite een “wandelend bos”. Op diverse plekken in het centrum werden “mini-bossen” gecreëerd door bomen in grote verplaatsbare bakken te plaatsen. Voor een visualisatie, zie bijgaande foto’s. Wellicht is dit een over te nemen idee om hiermee de centra in onze kernen op een innovatieve manier te vergroenen.

Op basis van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met dit project in Leeuwarden?
 2. Zo nee, is men bereid de afdeling BOR/Groenvoorziening contact op te laten nemen met Arcadia en de gemeente Leeuwarden om meer informatie hierover te verkrijgen?
 3. Is het college het met ons eens dat dit mogelijkheden biedt om de centra te vergroenen op een manier die een hoge mate van flexibiliteit in zich draagt?
 4. Zo ja, is het college dan bereid een dergelijk project op te nemen in het bomenbeleidsplan en hiervoor eventueel benodigd budget op te nemen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Jan Willem van den Born
 

(¹) https://arcadia.frl/projecten/bosk/

Lees verder

"Uit de raad" - 29 september 2022

01-10-2022

Donderdag 29 september stond er weer een gemeenteraad op het programma. Een bomvolle agenda leidde ons langs veiligheid, onderwijs, woningbouw en recreatie. Hieronder een impressie van wat er langskwam en besloten werd.

De avond begon met een initiatiefvoorstel -een door een raadslid ingebracht voorstel, compleet met financiële dekking en alles erop en eraan- van de VVD.  Het doel van het voorstel was het verhogen van de veiligheid. Een initiatiefvoorstel komt zelden langs in de raad, daarom was de waardering voor het werk groot bij alle fracties. Het voorstel zelf kon op minder enthousiasme rekenen. Uiteindelijk was alleen de eigen VVD voor en verwierp de rest van de raad het idee met de argumenten “we herkennen de situatie in Barneveld hier niet in” en “er zijn slechts nuanceverschillen met het huidige beleid”.

De Visie Verblijfsrecreatie leverde vervolgens met name op het punt van de nieuw te vormen camperplaatsen wat discussie. Enkele partijen vonden de visie op dit punt wat strak geformuleerd, maximaal 2 nachten, maximaal 5 plaatsen, minimaal 500 meter vanaf een ander recreatieterrein. Met de uitleg van de wethouder dat dit om plaatsen exclusief voor campers gaat, maar dat campers op vrijwel alle andere terreinen ook meer dan welkom zijn, ging een meerderheid van de raad akkoord. Moties (een belangrijke aanbeveling) van BI, VVD, CDA en Pro98 voor meer flexibiliteit en andere uitgangspunten voor initiatieven haalden het niet.   

De Apeldoornsestraat in Voorthuizen volgde. Vriend en vijand is het er over eens dat er dringend iets moet gebeuren aan het eerste stuk aan de oostkant van het dorp. Daarover dus geen discussie. Over het gelopen proces des te meer. Door diverse vertragingen kwam de start van het proces, de informatie aan de Voorthuizense inwoners, veel te laat op gang. Door de noodzaak van snelle verbetering van de weg, een aannemer die nu aan de gang kan en snel stijgende prijzen was er aan het einde van het proces weinig flexibiliteit om te schuiven. Gevolg, alles kwam op één hoop in de afgelopen weken. Inwoners mochten meepraten maar het gevoel dat er veel mee gedaan kon worden ontbrak bij diverse mensen. Na een “dit nooit meer” van de wethouder en een aangenomen motie (daar heb je er weer één) van Lokaal Belang, SGP en CU voor een mooi voetpad, werd het plan aangenomen. Het goede nieuws is in ieder geval dat er snel een mooie weg ligt met een fraai voetpad.

Het Masterplan Onderwijs Huisvesting werd aangenomen, waarbij een amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) door de hele raad aangedragen, werd toegevoegd. Hierdoor ontstaat er extra fysieke ruimte voor passend onderwijs in nieuwe schoolgebouwen. Een motie van CU, Lokaal Belang en SGP om naast centrale overlooplocaties ook te kijken naar oplossingen nabij de scholen, werd ook aangenomen. Hierdoor zullen er met name in nieuwe wijken plekken gecreëerd worden waar meerdere scholen eventueel ruimtegebrek op kunnen vangen.

Als laatste in deze samenvatting belichten we het Wulperveld. Het Wulperveld is een nieuwe woonwijk in Stroe. Deze is gepland langs de Stroeërschoolweg en zal 115 woningen aan het dorp toevoegen. Het gefaseerd bouwen gaat in deze wijk plaatsvinden. Lokaal Belang is al jaren een vurig pleitbezorger van deze manier van bouwen in een kleine kern. Even uitleggen: Je gaat een groot stuk grond klaarmaken om veel huizen op te bouwen. Als je alle procedures klaar hebt begin je met de bouw. Maar je bouwt maar een beperkte hoeveelheid van het uiteindelijke aantal huizen. Zodra deze huizen verkocht zijn en er weer nieuwe behoefte bestaat in het dorp bouw je weer een aantal huizen. Dit herhaal je tot de wijk vol is. Je voorkomt zo grote pieken en dalen in de woningvoorziening. Dit zie je namelijk anders altijd terug in de scholen en de sportverenigingen door heel veel en vervolgens heel weinig kinderen. Geweldig dus dat dit gaat gebeuren in Stroe. De hele raad was happy. Toen de wethouder op diverse vragen ook nog toezegde dat nieuwe initiatieven op bijvoorbeeld de Harselaar, die gevolgen voor het spoorverkeer hebben, eerst onderzocht moeten worden op hun gevolgen, kon het plan op unanieme steun rekenen. De volgende dag is er al begonnen met de wijk, zo snel kan het gaan.

Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kunt u deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.   

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande uitspraak Rechtbank Den Haag m.b.t. geuroverlast

27-09-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, dat het huidige wettelijke systeem burgers in het buitengebied niet voldoende beschermt met betrekking tot geuroverlast. Met die uitspraak wordt de overheid medeverantwoordelijk voor het aanpakken van geuroverlast en kunnen omwonenden die geurhinder ervaren dit verhalen op de overheid.  De uitspraak van de rechter ging over bestaande casussen. Uit de uitspraak bleek dat de rechtbank schadevergoedingen toekende in die gevallen waar de norm fors werd overschreden. Boven de norm, waarbij de rechter schadevergoeding toekende, worden vergunningen niet meer verleend.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verhogen van de geurnormen in de gemeente Barneveld. Het doel van deze verhoging was om woningbouw mogelijk te maken op een aantal beoogde woningbouwlocaties zonder de rechten van de veehouders in te perken. Daardoor kunnen bouwprojecten in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm doorgang vinden.

In het raadsvoorstel van 18 november 2021 lazen wij ook dat een effect zou kunnen zijn, dat de geurbelasting op een aantal plaatsen hoger zal zijn dan wenselijk wordt geacht en dat de bewoners van deze wijken meer geurhinder zullen ervaren. Vooral deze kanttekening was voor Lokaal Belang de belangrijkste reden om destijds als enige partij niet in te stemmen met dit raadsvoorstel.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

 1. Hoe duidt uw college de uitspraak van de Rechtbank Den Haag met betrekking tot de situatie in de gemeente Barneveld? Uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat inwoners onvoldoende worden beschermd tegen stank omdat de huidige geurnormen zijn gebaseerd op behoud van uitbreidingsmogelijkheden van veehouders en niet op het voorkomen van geurhinder die volgens de uitspraak een reëel gezondheidsrisico vormt.
 2. Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de geurnormen in 2021 voor de gemeente Barneveld in relatie tot de uitspraak van de Rechtbank Den Haag? Is het mogelijk dat de verhoging van de geurnorm een tegenovergesteld effect heeft, namelijk vertraging van woningbouw in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm in plaats van het mogelijk maken van woningbouw?
 3. Wat zijn de gevolgen voor veehouders in onze gemeente die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag?
 4. Heeft de uitspraak van de Rechtbank Den Haag op korte termijn gevolgen voor een aantal bouwlocaties in de gemeente Barneveld die in de nabijheid van zoekgebieden liggen waarbij er sprake is van een hogere geurbelastingnorm?
 5. Kunt u een schatting maken van de hoeveelheid burgers en veehouderijen die gevolgen zullen ondervinden van de implicaties van deze uitspraak? Indien dit beeld onvoldoende is, kunt u hiervoor een inventarisatie maken?
 6. Heeft het verhogen van de geurnormen in onze gemeente effect gehad op het aantal klachten met betrekking tot geuroverlast? Zijn deze toegenomen? En indien deze cijfers bekend zijn, wilt u deze met ons delen?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Jan Willem van den Born

Barneveld, 27 september 2022

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het realiseren van een buurtmoestuin

15-09-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het realiseren van een buurtmoestuin voor huishoudens met een inkomen tot 165% van de bijstandsnorm van de gemeente Barneveld.

Een eigen moestuin hebben kan veel voordelen opleveren voor de inwoners van de gemeente Barneveld. Het verbetert de voedselzekerheid in de buurt, het bespaart geld, het zorgt voor het vergroten van de sociale cohesie en zorgt voor activiteit in de buurt. Daarnaast vermindert het de afstand die voedsel aflegt tussen productie en consumptie en zo ook verpakkingsmaterialen (dus verminderen van co2 uitstoot). Een moestuin hebben heeft ook voordelen voor de gezondheid. Inwoners zullen meer in beweging zijn en daarnaast kan men genieten van het buiten en in de natuur zijn. Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het idee om een buurtmoestuin te realiseren. Juist in een tijd waarin stijgende armoede een grote rol speelt in steeds meer huishoudens.

Daarnaast ziet Lokaal Belang kansen wanneer het gaat om jeugdeducatie. De buurtmoestuin kan dienen als een ‘openlucht lokaal’ waar de jeugd waardevolle ervaring kan opdoen. Leren over het belang van de gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.

Door de huidige stagnatie in de woningbouw kunnen braakliggende terreinen in en rondom verschillende kernen van de gemeente Barneveld ruimte bieden om (tijdelijke) buurtmoestuinen te realiseren (Wendker, 2014)¹. De braakliggende terreinen zouden er milieu technisch op vooruit kunnen gaan, vanwege onder andere een betere omgang met water en het verminderen van bodemerosie (Hampwaye, 2013)². Door met inwoners een bruikleenovereenkomst aan te gaan geeft de gemeente Barneveld de grond voor het realiseren van een buurtmoestuin te leen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Het participeren in een buurtmoestuin heeft invloed op fysieke activiteit, sociale cohesie, stress vermindering en in mindere mate op luchtkwaliteit. Is het college bekend met bovengenoemde voordelen die ontstaan bij het realiseren van een buurtmoestuin?
  a. Zo ja, wat heeft het college al met deze benoemde voordelen gedaan voor de inwoners van de gemeente Barneveld?
  b. Zo nee, bent u bereid zich te verdiepen in de voordelen die een buurtmoestuin heeft en daarop mogelijk actie te ondernemen?
   
 2. Is het college bereid te verkennen/onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om buurtmoestuinen te realiseren in de gemeente Barneveld? Daarbij denken we aan:
  - Een inventarisatie van braakliggende terreinen.
  - Een inventarisatie van hoeveel inwoners er gebruik kunnen maken van een buurtmoestuin.
  - Het in kaart brengen van de kosten voor het realiseren van een buurtmoestuin.
  Zo ja, bent u bereid de raad op de hoogte te brengen van de resultaten middels een memo?
  Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen


Voetnoot:
¹ Wendker L. (2014). Kip in de stad. Noorderbreedte. 38 (nr. 3, 2014) 10-15
² Hampwaye G. (2013). Benefits of urban agriculture: Reality of illusion? Geoforum. 49, (oktober 2013), R7-R8

Lees verder

Schriftelijke vragen LB en CU betreffende realiseren extra ambulancepost

01-09-2022

Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen we op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad vragen over de kans om een extra structurele ambulancepost te realiseren in onze gemeente. Daarmee zien wij kans om een directe, substantiële en blijvende verbetering van de aanrijtijden te realiseren en daarmee de directe veiligheid van onze inwoners te vergroten.

Het is al langer bekend dat de aanrijtijden van ambulances in onze gemeente onder de maat zijn. Hiervoor namen onze fracties in 2018 al het initiatief om te komen tot een raadsbreed gesteunde motie waarin de raad het college opriep om zich in te spannen voor verbetering van de aanrijtijden van onze ambulances. Ondanks inzet van het gepassioneerde ambulancepersoneel lukt het niet om de aanrijtijden te verbeteren. Zeker in de jaren waarin corona een grote invloed had op het werk van deze hulpverleners, bleken de aanrijtijden onder de maat. In deze periode kwam dat o.a. door extra begrijpelijke voorzorgsmaatregelen die getroffen moesten worden voordat er hulp verleend kon worden. Andere genoemde oorzaken voor de matige aanrijtijden zijn de grootte van onze gemeente, het feit dat onze gemeente aan de rand van de veiligheidsregio ligt en het feit dat lage aantallen spoedritten in kleine dorpen snel een vertekend beeld geven van het aantal ritten waarin de aanrijtijden niet gehaald worden.

Ook in de commissie van juni 2022 bespraken we dit onderwerp met elkaar. In deze commissie kregen we een uitleg over de maatregelen die genomen zijn en worden om de aanrijtijden te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is de nieuwe opzet van dienstverlening met een DIA (directe inzet ambulance), MCA (midden complexe inzet ambulance) waardoor beter ingespeeld kan worden op de urgentie van een spoedsituatie. Ook kregen we te horen dat er veel extra personeel werd geworven en opgeleid. Met dit personeel was het waarschijnlijk mogelijk om de uitrukpost in Terschuur vaker te bemannen. Al deze maatregelen waren nog niet ten volle benut en de hoop én verwachting was en is dat dit de aanrijtijden zou verbeteren. In deze commissie is ook gesproken over het uitbreiden van een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld. Hierbij werd concreet de locatie naast bouwmarkt Karwei genoemd omdat hier een braakliggend terrein bevindt. Dit lijkt een goede plek voor een ambulancepost om de dorpen Stroe, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen én Barneveld Zuid beter te bedienen én ook de snelweg goed bereikbaar is. In de commissie bleek deze optie niet mogelijk en ook niet nodig o.a. omdat de voorkeur werd gegeven om eerst de ingezette en zojuist genoemde maatregelen ten volle te benutten en de effecten daarvan af te wachten.

In de Barneveldse krant van 29 augustus lezen we dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) inmiddels toch denkt aan een nieuwe ambulancepost, waarmee Barneveld-Zuid en Lunteren beter kan worden bestreken. Hiermee lijken er kansen te liggen om de veiligheid van onze inwoners direct te verbeteren. Wij blijven van mening dat dit een grote kans biedt en we moeten inspelen op dit actuele inzicht van de VGGM. Elke minuut kan bij bijv. acuut hartfalen cruciaal zijn en juist daarom is dit een unieke kans!

Wij stellen het college daarom de volgende vragen:

 1. In hoeverre verwacht het college dat de genomen maatregelen om de aanrijtijden van ambulances te verbeteren alsnog gaan leiden tot een aantoonbaar substantiële verbetering?
 2. Wat vindt het college van het actuele inzicht van de VGGM om mogelijk toch een ambulancepost in Barneveld te realiseren?
 3. Is het college het met ons eens dat dit actuele inzicht van de VGGM een unieke kans biedt om ook de aanrijtijden van ambulances in met name de dorpen Kootwijkerbroek, Kootwijk, Stroe en Garderen – juist in deze dorpen zijn de aanrijtijden onder de maat - te verbeteren?
 4. In hoeverre is het college bereid hierover op korte termijn in contact te treden met de VGGM én een actieve bijdrage te leveren in het zoeken naar een passende locatie voor een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld?
 5. Is het college bereid om de genoemde optie naast bouwmarkt de Karwei te verkennen en mee te geven aan de VGGM?


Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie en Lokaal Belang,

Henk Wiesenekker (CU)
Gert-Hein Kevelam (LB)

Barneveld, 30 augustus 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB bomenkap Wesselseweg

23-08-2022

Barneveld, 22 augustus 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen (met een doorsnede van 1,20 meter) aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld. Voor nadere duiding zie de foto's. 

Wij hebben hiervoor geen aanvragen voor een kapvergunning kunnen terugvinden en stellen derhalve onderstaande vragen:

 1. Is bekend van wie de grond is waarop de bomen staan die gekapt zijn?
 2. Is voor het kappen van deze 4 bomen een vergunning aangevraagd en verleend?
 3. Zo ja, wanneer is deze dan gepubliceerd en waar?
 4. Zo nee, wat is de gemeente voornemens aan deze dan illegale kap te doen?
 5. Op basis waarvan is deze kapvergunning dan verleend gezien de ogenschijnlijk gezonde staat van deze bomen?
 6. Heeft deze kap te maken met de mogelijk te vergunnen helihaven aldaar?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen LB vertraging werkzaamheden Bakkersweg door achterstanden Liander

10-07-2022

Barneveld, 8 juli 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vertraging in werkzaamheden door achterstanden bij Liander.

De herinrichting van de Bakkersweg in Voorthuizen is qua werkzaamheden aan het straatwerk inmiddels afgerond. Er staat echter nog wel een “tijdelijke electricteitskast” die benodigd was voor de aannemer tijdens de werkzaamheden. Deze is gesitueerd aan de rand van het wegdek op het trottoir (zie foto 1 - LB). Daarnaast zijn aan de zijde van het bos reeds deels gerealiseerde parkeervakken verwijderd omdat Liander geen tijd had om onderliggende kabels tijdig te verleggen. Deze parkeervakken worden op een later tijdstip dan opnieuw aangelegd. Ook dan pas kan het project verder afgerond worden (wadi’s en inrichting groen). Navraag bij de uitvoerder van Hoornstra Infra leerde deze week dat Liander maar liefst 15 weken achterstand heeft.

Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

 1. In hoeverre heeft de achterstand van Liander economische gevolgen voor dit project? Want reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn teruggedraaid (extra werk) en kunnen pas op een later tijdstip (nogmaals) uitgevoerd worden. Kunnen deze meerkosten verhaald worden op Liander?
 2. Bent u het met ons eens dat een obstakel op een trottoir zo snel mogelijk verwijderd moet worden om een optimale doorgang voor alle passanten te garanderen? Er kan nu amper een rollator of rolstoel langs namelijk. Deze moeten over de weg (foto 2 – GoogleMaps) hetgeen tot gevaarlijke situaties kan leiden.
 3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om bij Liander te bewerkstelligen de achterstallige werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren zodat dit mooie project volledig afgerond kan worden?
 4. In deze straat is ook sprake geweest van enkele langdurige storingen in de straatverlichting welke door Liander ook door drukte deels pas heel laat verholpen werden. Dit leidde tot onveilige situaties ’s avonds en ’s nachts. Kunt u Liander daar ook op aanspreken dit soort storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Wilbrinkbos

10-07-2022

Barneveld, 8 juli 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de plannen van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (hierna te noemen SGLK) met het Wilbrinkbos in Voorthuizen.

In een artikel in de Barneveldse Krant van 28 juni jl. (zie link onderaan) maakt SGLK melding van een steeds zwakker wordende zandwal in het Wilbrinkbos door erosie. De bomen op de wal zouden het zwaar hebben. Daarover is een bijeenkomst geweest met gebruikers van het bos, PBV en de gemeente op 6 juli jl. Helaas konden wij daar niet aanwezig zijn vanwege een raadsvergadering.

Nu valt ons op dat sinds “Corona” natuurbeheerders vinden dat de natuur overlopen wordt, dit mede doordat mensen weinig andere uitjes konden plannen dan een wandeling. De getrokken conclusie dat het te druk zou worden heeft al geleid tot het afsluiten van stukken natuur en het opheffen van parkeerplaatsen om zo meer gecentreerd bezoekers te ontvangen (voorbeelden Posbank en Kootwijkerzand).

Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

 1. In hoeverre heeft de gemeente Barneveld invloed op de plannen van SGLK die als eigenaar/beheerder van het Wilbrinkbos opteert voor afsluiting van een deel van het bos (het wandelpad op de stuwwal)?
 2. Is de gemeente bekend met de wijze waarop Staatsbosbeheer in dit soort gebieden juist de natuur haar gang laat gaan? (Neem als voorbeeld de stuwwallen bij Garderen die er net zo uitzien. Omgevallen bomen blijven er ook gewoon liggen, wat de biodiversiteit bovendien doet toenemen).
 3. Is de situatie werkelijk zo veel slechter geworden in enkele jaren tijd zoals SGLK schetst? Ter verduidelijking voegen wij een foto bij die vermeld staat in het boek “Fotoboek van Voorthuizen” uit 1999. De foto dateert van tientallen jaren eerder en ook op die foto zijn de wortels al te zien namelijk. Erosie is in feite ook het normale lot van een stuwwal en zou geen reden tot ingrijpen moeten zijn.
 4. Is de gemeente bereid navraag te doen naar de daadwerkelijke plannen van SGLK?
 5. Zijn de plannen niet te voorbarig? Want mogelijk is de huidige hogere belasting op de natuur over een aantal jaren weer lager en herstelt de natuur zichzelf?
 6. En kan de gemeente dan navragen of het wellicht een optie is om stuifzand op te brengen en daardoor de situatie te verbeteren in plaats van afsluiten van delen van het bos?


In afwachting van uw gewaardeerde reactie,

Met vriendelijke groeten

Namens de fractie van Lokaal Belang
Sjoerd van Amerongen
Raadslid


Link Barneveldse Krant: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/836197/wilbrinkbos-lijdt-onder-erosie-eeuwenoude-stuifduin-wordt-bedre

Lees verder

Maidenspeech Sjoerd van Amerongen

06-07-2022

Voorzitter,

Dank voor het woord, de 1e keer als raadslid in een raadsvergadering. Daar had ik 4,5 jaar geleden nog niet direct aan gedacht toen ik mij aanmeldde bij Lokaal Belang.

Iedereen die een stap maakt richting de politiek doet dat om zijn of haar gemeente een stukje beter en veiliger te maken. Ik deed dat omdat ik vind dat als je van mening bent dat zaken anders of beter kunnen, dat je je daarvoor dan ook moet inzetten. Op welke manier dan ook.

Verkeer en alles wat daarmee te maken heeft is belangrijk. Ik heb 2 jonge schoolgaande kinderen en daardoor kijk ik toch anders en kritischer aan tegen verkeer en verkeersveiligheid.

De afgelopen 4 jaar mocht ik als raadscommissielid ook al een aantal keer over verkeer praten en ondanks de nodige woordvoeringen in commissies geeft dit in de raad toch weer een ander gevoel. Ik sta een beetje te trillen.  Mooi en daarnaast ook spannend natuurlijk. Ik ben blij hier te kunnen staan namens Lokaal Belang als vertegenwoordiger van de kiezers. en ik kijk uit naar de samenwerking met jullie, al mijn 32 collega’s in de gemeenteraad en het college natuurlijk.

Genoeg over mijzelf gepraat, ik sta niet zo heel graag in de belangstelling, ik heb ook een camouflage colbert aan zodat ik niet zo opval, dus nu maar snel naar het onderwerp waar het over gaat.

De “Verkeersvisie centrumring en centrumgebied Barneveld”, een mond vol, een visie, nog geen uitvoeringsplan, dat volgt nog. In ons verkiezingsprogramma hebben wij met betrekking tot de Centrumring o.a. aangegeven aandacht te willen besteden aan het zo veilig mogelijk inrichten van fietsoversteekplaatsen als er een 30 km zone ingevoerd gaat worden om problemen zoals bij de Kuntzelaan te voorkomen. Over deze beruchte oversteek hebben wij tevens aangegeven dat die verbeterd moet worden eventueel met verkeerslichten. En ook de Kapteijnstraat benoemden wij, deze zou overzichtelijker en veiliger moeten worden voor fietsverkeer.

In de commissie bleek dat er nog de nodige vragen open staan waar niet direct een duidelijk antwoord op gegeven kon worden. De vraag naar uniformiteit voor wat betreft “fietsers in de voorrang ja dan nee “ bijvoorbeeld. Deze uniformiteit is moeilijk te realiseren omdat niet elke oversteek dezelfde mogelijkheden biedt. Dit staat onder uitgangspunt 3 van de oplegnotitie ook vermeld. 3. Voetgangers en fietsers krijgen veilige oversteken met waar mogelijk voorrang op autoverkeer. Veiligheid is het uitgangspunt bij het bepalen of de voetganger en fietser voorrang kunnen krijgen. Hierbij is ook comfort belangrijk bij de inrichting van de oversteken. Per locatie wordt de afweging gemaakt.

Zoals de wethouder in de commissie al stelde, het gaat erom verkeersveiligheid te garanderen en daarvoor is maatwerk per oversteek gewenst. Daar sluiten wij ons dan ook graag bij aan. Beoordeel de situatie per plek en pas toe wat het veiligst is. Of dat nu een verkeerslicht is of de situatie van fietsers in de voorrang.

De door Mobicon opgestelde visie blijkt breder dan de vastgestelde kaders en op basis van het rapport herbevestigen wij dan nu de kaders uit het huidige GVVP. Dat dit allemaal nog niet in beton gegoten is geeft gelukkig nog wijzigingsmogelijkheden indien de tijd of de omstandigheden ons daartoe dwingen. Ik zou graag van de wethouder hier nog een reactie op willen krijgen. Is e.e.a. inderdaad niet al in beton gegoten?

Tenslotte zouden wij het daarom zeer waarderen als men met de Kuntzelaan inderdaad “vlot aan de slag gaat nog dit jaar” en dat men dit project breed gaat benaderen om meerdere opties te bekijken ook in relatie tot toekomstige aanpassingen in de omgeving. Wij hebben hier de afgelopen vier jaar al vaker aandacht voor gevraagd.

In de tweede termijn zal ik een reactie geven op de moties en amendementen die worden of zijn ingediend.

Dank u wel voorzitter.


Bijdrage van LB-raadslid Sjoerd van Amerongen in de raadsvergadering van 6 juli bij het raadsvoorstel Verkeersvisie centrumring en - gebied Barneveld.

Lees verder

Persbericht: Leden Lokaal Belang kiezen nieuwe voorzitter en nieuw bestuur

30-06-2022

Leden Lokaal Belang kiezen Paul Overgaauw als nieuwe voorzitter en kiezen tevens nieuw bestuur

In ontmoetingscentrum De Eng in Voorthuizen hebben de leden van Lokaal Belang op woensdag 29 juni jl. tijdens een algemene ledenvergadering afscheid genomen van Mijntje Pluimers als voorzitter van het bestuur van vereniging Lokaal Belang. Mijntje neemt afscheid omdat zij een maand geleden wethouder geworden is namens Lokaal Belang.

Paul Overgaauw is gekozen als nieuwe voorzitter van Lokaal Belang. Paul is geen onbekende bij Lokaal Belang. Vanaf het moment van oprichting is Paul actief bij Lokaal Belang.
De afgelopen 4 jaar is hij bij de fractie als fractie- assistent werkzaam geweest met daarbij de portefeuilles volksgezondheid, duurzaamheid en landbouw. In het dagelijks leven is Paul werkzaam als specialist microbiologie en docent-onderzoeker Veterinaire Volksgezondheid bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht.

Bij het afscheid van Mijntje roemde Paul de enorme inzet, energie en betekenis van Mijntje voor Lokaal Belang, de Barneveldse politiek en de samenleving. Hij verzekerde haar dat het DNA van Lokaal Belang - een open en transparante politiek, dienstbaar voor de inwoners en luisteren naar de inwoners - bij het nieuwe bestuur in goede handen is.

Naast Paul Overgaauw zijn de volgende bestuursleden gekozen: Esther Looij uit De Glind, Walenka Jansen uit Barneveld, Randy Wilbrink uit Barneveld en herkozen als bestuurslid is Jan Willem van den Born

Het nieuwe bestuur van Lokaal Belang gaat veel tijd en energie steken in de verdere groei van Lokaal Belang.

Paul Overgaauw: "Onze partij is de laatste jaren enorm gegroeid. Gegroeid in het aantal kiezers, gegroeid in raadszetels, we leveren een wethouder in het college van B&W, maar ook ons eigen Lokaal Belang team is enorm gegroeid. Deze groei willen we ook de komende jaren voortzetten zodat Lokaal Belang tot in lengte van jaren een rol van betekenis zal spelen in de Barneveldse politiek. We staan als partij middenin de samenleving.  De inwoners van onze gemeente weten Lokaal Belang te vinden als ze ons nodig hebben of goeie adviezen hebben om onze gemeente een stukje mooier te maken. Dat is fantastisch. Daar doen we het voor".

Lees verder

Mijntje Pluimers beedigd als wethouder namens Lokaal Belang

02-06-2022


Mijntje Pluimers beëdigd als wethouder namens Lokaal Belang
Zeer trots en blij is Lokaal Belang met de benoeming en beëdiging van Mijntje Pluimers-Foeken als wethouder in het college van B&W, namens onze partij Lokaal Belang. Zij maakt onderdeel uit van het team dat het dagelijks bestuur vormt van de gemeente. De SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie vormen samen de coalitie. Als wethouders zijn tevens haar collega's Bennie Wijnne, Hans van Daalen en Wim Oosterwijk benoemd en beëdigd. Een heel bijzonder en vreugdevol moment voor allen. 

Lokaal Belang feliciteert de wethouders heel hartelijk en wenst hen allen, samen met Burgemeester Jan Luteijn, veel wijheid, inspiratie, daadkracht en succes toe. 'Ondernemend, Betrouwbaar en Zorgzaam', als dagelijks politiek kompas; een meetlat, een richting.
Wij hebben alle vertrouwen in deze krachtige samenwerking, hun inzet voor de samenleving en we zien uit naar de periode die voor ons ligt.

1 juni 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB maaibeleid en biodiversiteit

01-06-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het maaibeleid.

Recent zijn wij aangesproken door diverse inwoners die zich verwonderden over het gevoerde maaibeleid in o.a. de wijk Holzenbosch en aan de Tromplaan te Voorthuizen en de wijk Veller te Barneveld. Men gaf aan dat vol in bloei staande bermen en perken volledig kaalgemaaid werden en stelden ons dan ook de vraag of dit niet ten koste gaat van de door ons allen zo gewenste en bepleite biodiversiteit.

Wij vinden het van belang dat bij het maaien rekening gehouden wordt met een verantwoorde balans tussen kwaliteit en het versterken van biodiversiteit. Want, een goede biodiversiteit draagt bij aan een gezond ecosysteem. En helaas staat de biodiversiteit door verschillende oorzaken onder druk. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden dier- en plantensoorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen. De opgave is urgent, want de afgelopen 25 jaar zijn we al 75% aan insectensoorten verloren. Dit bedreigt ook de vogelpopulatie. Natuur en biodiversiteit hebben een aantal waarden: ecologisch, recreatief en economisch. Investeren in natuur en het versterken van biodiversiteit is daarom een waardevolle zet. Uiteraard staat Lokaal Belang ook voor veilige en overzichtelijke verkeerspunten.

Op basis van bovenstaande hebben wij daarom een aantal vragen:

 1. Dienen inwoners zich zorgen te maken over dit gevoerde maaibeleid met betrekking tot de biodiversiteit?
 2. Heeft deze wijze van maaien te maken met de verkeersveiligheid ter plekke (te hoog = onoverzichtelijk)?
 3. Wat is het door de gemeente gevoerde beleid in deze?
 4. En klopt het dat wij als gemeente zogenaamd ‘extensief maaien’ (dat wil zeggen in 2 rondes maaien, te beginnen halverwege mei, het moment dat bermen net in bloei staan. Dit klinkt misschien vreemd, maar door het maaien van een aantal bermen die op dat moment in bloei staan bevordert men de biodiversiteit. Het belangrijkste doel van het maaien is om in de zomermaanden juni, juli en augustus zoveel mogelijk bloeiende vegetatie/planten te hebben. Dit is namelijk de periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben – zie onderstaande link)
 5. Als bovenstaande vraag met een ja beantwoord is, willen wij graag voorstellen dit beleid op korte termijn middels de gemeentepagina te communiceren zodat inwoners begrip krijgen voor het maaibeleid en daarmee de vragen weg te nemen. Is het college dit met ons eens en zo ja, is het daartoe bereid?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

 

https://www.rova.nl/kennisbank/16/maaien-voor-een-betere-biodiversiteit
https://www.maaimeinietnederland.nl/

Lees verder

Lokaal Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

31-05-2022

Lokaal Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

Dank en afscheid
In een speciaal belegde fractievergadering is met mooie woorden, bloemen en een glaasje, afscheid genomen van Mijntje Pluimers, fractievoorzitter van de afgelopen 4 jaar. Er is uitvoerig stilgestaan bij wat zij voor de partij en de fractie in het bijzonder heeft betekend.
De fractie is haar zeer veel dank verschuldigd voor het vele goede werk dat zij gedaan heeft. Niet alleen voor de samenleving en inwoners, maar ook voor de partij en de fractie. Onder haar leiding heeft de fractie mogen groeien en bloeien. De fractie is tevens heel trots haar 'onze wethouderskandidaat' te mogen noemen en zij wensen haar succes en het allerbeste. 

Welkom en succes
In de fractievergadering heeft Mijntje Pluimers formeel de voorzittershamer overgedragen aan haar opvolger Jan Willem van den Born.
De fractie is erg blij met de nieuwe fractievoorzitter en met hem start er een nieuwe periode; een periode van onderdeel zijn van de coalitie en het college. Jan Willem heeft een lange staat van dienst binnen de raad. De fractie is dan ook erg blij met de ervaring en continuïteit en ziet ernaar uit zich onder zijn leiding verder te ontwikkelen en zich in te blijven zetten voor de gemeente. Samen aan de slag; fractie, college en de raad.
De fractie ziet uit naar een mooie, constructieve en waardevolle tijd in het belang van de samenleving.

1 juni 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake zwembadtillift Oosterbosbad

30-05-2022

Barneveld, 27 mei 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het plaatsen van een zwembadtillift voor mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking in het Oosterbosbad in Barneveld.

Recentelijk hebben in het Oosterbosbad werkzaamheden plaatsgevonden, waarbij onder andere een afdekconstructie is geplaatst, die voorziet in het besparen van energie- en stookkosten (zie artikel Barneveldse krant d.d. 24 januari 2022). Dat vindt Lokaal Belang een goede zaak. Daarnaast zien wij graag dat er ook voldoende aandacht is voor de toegankelijkheid van het Oosterbosbad, bijvoorbeeld voor bezoekers met een beperking. Dit ook in het kader van het VN-verdrag Handicap, dat streeft naar een verbetering van de positie van mensen met een beperking.

Wij zijn benaderd door een betrokken, maar bezorgde inwoner, die aangaf dat er geen zwembadtillift aanwezig is voor het in het water helpen van mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking. Dit vinden wij een situatie die aandacht vraagt en actie vereist, want voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de gemeente zo is ingericht dat iedereen gebruik kan maken van de voorzieningen binnen de gemeente. Het plaatsen van een zwembadtillift valt hier volgens Lokaal Belang zeker onder.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er geen zwembadtillift aanwezig is in het Oosterbosbad?
  Zo ja, waarom is deze niet aanwezig?
 2. Is er ooit overwogen om een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad?
 3. Is er bij de overweging voor het plaatsen van een zwembadtillift gesproken met Optisport? Zo ja, wat is hieruit gekomen?
 4. Is het college het met ons eens dat het realiseren van een zwembadtillift een nog grotere bijdrage levert aan het zwemgenot van mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking?
 5. Op welke manier kan het college haar invloed aanwenden om alsnog een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad? En is het college bereid zich hiervoor in te spannen? Mogelijk zijn daar de bestaande fondsen voor te gebruiken.

  Hierbij verwijzen we op een passage uit het beleidsplan Sociaal Domein ‘Mensen Voorop’ (op pag. 37): Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking bewegen en sporten minder dan andere mensen. Beweeg- en sportparticipatie van deze doelgroep vraagt om speciale aandacht. Naast geschikte speelplekken voor ‘inclusief spelen’ willen we mensen met een beperking zoveel mogelijk laten meedoen binnen de bestaande sportinfrastructuur. Daar waar dat nodig en mogelijk is passen we het bestaande aanbod of de bestaande voorziening aan.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Stefan Velt
Raadslid

​​
Artikel Barneveldse Krant d.d. 24 januari 2022:
Oosterbosbad Barneveld krijgt afdekconstructie - Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

Lees verder

Persbericht: SGP, LB en CU ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

20-05-2022


SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

Op vrijdag 20 mei is het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd en ondertekend door de fractievoorzitters Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie). De drie politieke partijen vormen samen het nieuwe college van de gemeente Barneveld.

In het coalitieakkoord met de titel ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’ zetten SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie hun ambities centraal ten aanzien van de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente Barneveld voor staat.

Portefeuilleverdeling wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). In het coalitieakkoord staat in de bijlage de nieuwe portefeuilleverdeling van de vier wethouders.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
Op 1 juni wordt het coalitieakkoord toegelicht en besproken in de gemeenteraad. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats

Het coalitieakkoord 2022-2026 staat op de gemeentelijke website barneveld.nl/coalitieakkoord

 

Lees verder

Uitnodiging: presentatie en ondertekening Coalitieakkoord SGP - Lokaal Belang - ChristenUnie

18-05-2022

UITNODIGING - 20 mei 2022

Onderwerp
Presentatie coalitieakkoord SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie

Wanneer
Vrijdag 20 mei

Tijd
13.30 uur

Waar
Raadszaal, gemeentehuis Barneveld. Raadhuisplein 2, 3771 ER, Barneveld

Aanmelden
Aanmelden voor het bijwonen van de presentatie kan via pers@barneveld.nl.

Toelichting
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn tot een coalitieakkoord gekomen voor de gemeente Barneveld. Op vrijdag 20 mei om 13.30 uur wordt het coalitieakkoord gepresenteerd en ondertekend door Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie).

Naast kandidaat-wethouder Mijntje Pluimers-Foeken, zijn ook de andere kandidaat-wethouders Bennie Wijnne, Hans van Daalen en
Wim Oosterwijk bij de presentatie aanwezig. Met het coalitieakkoord wordt ook de portefeuilleverdeling voor de vier wethouders bekendgemaakt.

Er zijn vrijdag fysieke exemplaren van het coalitieakkoord beschikbaar. Het coalitieakkoord is na de presentatie openbaar en wordt online beschikbaar gesteld via www.barneveld.nl/coalitieakkoord

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter

18-05-2022

Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter
Nieuw raadslid maakt haar opwachting

Door het aanstaande wethouderschap namens haar partij Lokaal Belang, draagt huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers het voorzittersstokje per 1 juni a.s. over aan de huidige vicefractievoorzitter Jan Willem van den Born. De fractie heeft unaniem ingestemd met zijn voordracht. Er wordt beoogd dat Nadeche van Veen, thans raadscommissielid, vanwege het vertrek van Mijntje Pluimers uit de raad, de vrijgekomen raadszetel vanaf 1 juni zal gaan innemen.

Jan Willem van den Born (55, Barneveld), medeoprichter van de partij, heeft reeds een lange staat van dienst in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zette hij zich voornamelijk in op dossiers als de groei en ontwikkeling van de gemeente Barneveld, de energietransitie en de regionale samenwerking. Hij is ondernemer, groot liefhebber van natuur en vogels en geniet van samenzijn met vrienden en familie.
Zijn passie en zijn brede interesse in de politiek zet hij heel graag in voor de samenleving van de gemeente Barneveld. Zijn portefeuilles zullen zich toespitsen op bestuur, veiligheid, energietransitie en regionale samenwerking.

De fractie heeft ook unaniem ingestemd met Gert Hein Kevelam (53, Garderen) als aanstaand vicefractievoorzitter. In het dagelijks leven manager van de NTTO (sportbond). Hij is zeer betrokken bij en actief in het dorpse leven en de maatschappelijke activiteiten die daar bij horen zoals ‘Garderen Slaat Door!’. Binnen de politiek houdt hij zich bezig met bouwen, wonen en financiën, heeft hij zitting in de auditcommissie en zal dat ook blijven doen.

Nadeche van Veen (31, Zwartebroek), geschoold als juridisch medewerker, toegepaste psychologie en onderwijs & ontwikkeling, staat te popelen om de volgende stap te maken als raadslid.
De afgelopen jaren was zij al zeer betrokken als Lokaal Belanger, maar nu hoopt zij de overstap te maken naar de raadszaal. Samen met haar man en zoon Adam van 4 jaar, woont zij, met trots als 6e generatie in het mooie Zwartebroek. Zij ervaart het elke dag als geschenk om van de mooie flora en fauna te mogen genieten. Daarnaast leest zij graag, is zij bezig in de tuin en heeft zij een brede politieke en maatschappelijke interesse. Met hart, ziel en verstand wil zij zich graag voor de inwoners van de gemeente Barneveld inzetten. Haar portefeuilles betreffen welzijn en zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie en duurzaamheid en milieu.

Mijntje Pluimers ‘’Het is een eer en geweldig om raadslid en fractievoorzitter te zijn en het verlaten van de raad en fractie is daarom niet gemakkelijk. Maar met Jan Willem als fractievoorzitter, Gert Hein als vicefractievoorzitter, Nadeche als nieuw raadslid en uiteraard de fractie als geheel, heb ik er het volste vertrouwen in dat ons geluid en onze inzet hoorbaar en zichtbaar blijft. Met deze fractie zorgen wij voor stabiliteit, continuïteit en vernieuwing. Met trots draag ik het stokje over aan mijn opvolgers.”

Lees verder

Persbericht: SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie bereiken coalitieakkoord

12-05-2022

De politieke partijen SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij tot een coalitieakkoord zijn gekomen voor de gemeente Barneveld. De inhoud van het akkoord wordt op vrijdag 20 mei bekendgemaakt.

Informateur Nieuwenhuis presenteerde op 7 april 2022 zijn eindrapport. Hij gaf daarbij aan dat een coalitie van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het meest kansrijk is voor een nieuw te vormen college. Daarop zijn de genoemde politieke partijen de onderhandelingen gestart.

Laatste details
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie voelen de verantwoordelijkheid het beste te zoeken voor de gemeente in het algemeen, en voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het bijzonder. De komende dagen buigen de drie partijen zich over de invulling van de laatste details van het akkoord.

Kandidaat-wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). Bennie Wijnne en Hans van Daalen zijn beiden wethouder in het huidige college. Mijntje Pluimers-Foeken is fractievoorzitter van Lokaal Belang. Wim Oosterwijk is momenteel wethouder in de gemeente Nijkerk.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie willen het bereikte coalitieakkoord graag toelichten en bespreken in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juni 2022. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats. SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de gehele gemeenteraad.

Namens de politieke partijen,
Jan Top (SGP)
Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang)
Henk Wiesenekker (ChristenUnie)

 

Bijlage: artikelen uit de Barneveldse Krant 13 mei 2022

Lees verder

Lokaal Belang feliciteert 22 inwoners met hun Koninklijke Onderscheiding

26-04-2022

Lokaal Belang feliciteert 22 inwoners met hun Koninklijke Onderscheiding
Wij feliciteren van harte maar liefst 22 mensen uit de gemeente (6 vrouwen, 16 mannen) met hun Koninklijke Onderscheiding; het 'lintje'.
Hartelijk dank voor al jullie inzet voor de samenleving!
Lees via Barneveldse Krant hier

Lees verder

Schriftelijke vragen LB en VVD inzake de Zandhappers en illegale motorcrossactiviteiten op de Harselaar

21-04-2022

Geacht College,

Namens de fractie van de VVD en Lokaal Belang stellen wij u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de situatie bij Quadvereniging de Zandhappers en de activiteiten van illegale crossers op de Harselaar.

Eerdere schriftelijke vragen
Op 20 januari 2020, 21 december 2021 en 18 februari 2022 hebben onze fracties u eerder vragen gesteld naar aanleiding van de situatie met betrekking tot de (beoogde) trainingslocatie van Quadvereniging de Zandhappers. De VVD en Lokaal Belang zijn beide van mening dat een doorbraak in dit dossier noodzakelijk is om Quadvereniging de Zandhappers niet te verliezen in ons unieke sportklimaat in Barneveld.

Middels dit schrijven willen wij u nogmaals onder de aandacht brengen dat Quadvereniging de Zandhappers een noodoproep heeft gedaan in de commissievergadering van 22 februari jl. en dat actie op zeer korte termijn vereist is.

Illegale crossers op de Harselaar
Op diverse plekken op het industrieterrein de Harselaar wordt in het weekeinde geregeld illegaal met crossmotoren gereden. Dit zorgt in veel gevallen voor gevaarlijke (verkeers-)situaties en overlast. In de Barneveldse Krant van 30 maart jl.¹ hebben wij vernomen dat een van de locaties waar illegaal gecrost wordt de voormalige trainingslocatie van de Quadvereniging de Zandhappers aan de Wencopperweg betreft. Het hele traject rond de trainingslocatie van Quadvereniging de Zandhappers is al moeilijk en frustrerend genoeg. Omwonenden maken zich bovendien door deze crossactiviteiten meer zorgen over de overlast, wat van negatieve invloed kan zijn richting de Zandhappers. Wij begrijpen daarom ook zeer goed dat dit voor de vereniging en haar leden opnieuw een zeer pijnlijke situatie is. Zeker omdat zij als vereniging zelf wildcrossen en illegaal crossen willen voorkomen.

De VVD en Lokaal Belang zouden graag antwoord willen hebben op de volgende vragen:

Quadvereniging de Zandhappers

1. Hoe verklaart het college dat illegaal crossen niet wordt gehandhaafd en crossen door Quadvereniging de Zandhappers niet wordt gedoogd?

2. Deelt het college met ons de mening dat de opgeleverde negatieve publiciteit door de illegale crossers weerslag kan hebben op het proces rondom huisvesting van Quadvereniging de Zandhappers? En is het college het met ons eens dat dit te allen tijde voorkomen moet worden?

3. Gegeven de extra pijn die opspeelt bij Quadvereniging de Zandhappers (zie artikel Barneveldse krant d.d. 30 maart 2022): Kan het college aangeven in welk stadium de ondersteunende- en actieve houding van de gemeente richting de omgevingsprocedure van Quadvereniging de Zandhappers zich bevindt?


Illegale crossers

4. Is het college het met onze fracties eens dat illegaal crossen met crossmotoren op de Harselaar zeer ongewenst is en voorkomen moet worden?

5. Is het college zich ervan bewust dat er sprake kan zijn van een aanzuigende werking als onder crossers uit de regio bekend is dat er op de Harselaar zonder ingrijpen gecrosst kan worden?

6. Wat is de reden dat het college niet heeft gehandhaafd toen bekend werd dat de illegale crossers overlast veroorzaakten? Is het college alsnog bereid handhavend op te treden als zij zich weer op de Harselaar vertonen?

7. Wat is de reden dat het college de omvergewaaide bouwhekken op de Harselaar niet heeft herplaatst nadat er melding van is gemaakt bij de gemeente?

8. Welke concrete stappen gaat het college zetten om deze illegale crossers blijvend te weren van de Harselaar?

9. Hoe kijkt het college naar een ‘overlast telefoon’ waar inwoners in de avonduren en weekenden overlast rechtstreeks kunnen melden aan de handhaver-van-dienst?


Wij zien de reactie van het college tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie, Jarne van Schaik
Namens de Lokaal Belang fractie: Stefan Velt

 

¹ Artikel Barneveldse Krant d.d. 30 maart 2022:
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/805880/quadvereniging-pak-illegale-crossers-op-harselaar-aan-/

Lees verder

Lokaal Belang over bevindingen Informateur coalitie 2022-2026: Verheugd en verantwoordelijk

07-04-2022

“Verheugd en verantwoordelijk’’

Lokaal Belang reageert op bevindingen Informateur voor een nieuwe coalitie 2022-2026
Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de bevindingen van de informateur aangaande zijn opdracht:

‘’Welke coalitie biedt perspectief op een vruchtbare samenwerking in het college en de gemeenteraad gedurende de komende bestuursperiode?”

Lokaal Belang is zeer content met de conclusie van de informateur dat een 3-partijencoalitie met de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie, als meest kansrijk en vruchtbaar wordt beoordeeld. Onderdeel zijn van het dagelijks bestuur van de gemeente Barneveld is naast een eervolle taak ook een grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat Lokaal Belang graag aan.

Lokaal Belang heeft de gesprekken met de informateur als zeer waardevol, inhoudelijk en constructief ervaren. Wij hebben daarin alle voor ons belangrijke en relevante punten naar voren kunnen brengen. De gesprekken waren intensief maar bovenal goed. Wij vinden dat de conclusie van de informateur, namelijk een 3-partijencoalitie van SGP-LB-CU, recht doet aan de verkiezingsuitslag en de samenleving, waarbij er een goede balans is binnen zowel het beoogde college als de gemeenteraad.

Lokaal Belang heeft vertrouwen in een constructieve, plezierige en succesvolle samenwerking met de  SGP en de ChristenUnie. Graag gaan wij gezamenlijk de volgende fase in; de formatiefase. Dan zal op inhoud gesproken moeten worden over de nieuwe koers, de bestuurscultuur en een goede toekomst voor onze mooie gemeente.

De samenleving heeft met haar keuze tijdens de verkiezingen duidelijk laten weten een verantwoordelijke rol van Lokaal Belang te verwachten. Wij blijven dankbaar voor het door de samenleving in ons gestelde vertrouwen. Vanuit onze politieke waarden (betrokkenheid, kwaliteit en kansen), onze dagelijkse meetlat voor ons handelen, zullen wij zorgvuldig, dienstbaar en concreet met dit vertrouwen en de aan ons gegeven verantwoordelijkheid omgaan.

 

Lokaal Belang, 7 april 2022

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de Cornelia Bewaarschool en omliggende panden (Barneveld-Centrum)

24-03-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de situatie en eventuele mogelijkheden en kansen met betrekking tot de Cornelia Bewaarschool in Barneveld-Centrum en de omliggende panden.

Eind februari zagen wij een bericht van Plaatselijk Belang Barneveld (Facebook) aangaande de Cornelia Bewaarschool uit 1857 dat sinds 1 juni 2007 op de monumentenlijst staat. Iedereen werd om zijn/haar mening gevraagd aangaande de toekomst van dit monumentale pand. De reacties waren overwéldigend. Enkele voorbeelden:

“Laat dit stuk bijzondere Barneveldse geschiedenis niet verdwijnen, wetende dat het renoveren hiervan heel veel tijd en aandacht zal vragen, het is een prachtig pand! Met een net zo waardevolle en prachtige geschiedenis, wellicht een locatie voor educatie, geschiedenis, kunst, cultuur.” “Natuurlijk bewaren, er is al veel te veel gesloopt!” “Bewaren, dit is een mooi stukje Barneveldse geschiedenis. En wordt teveel plaats gemaakt voor nieuwe panden. Dit moet zeker blijven staan en als het even kan in oude glorie hersteld zodat het nog vele jaren mee kan.” “Laten we dit stukje Barneveldse geschiedenis niet laten verdwijnen’’ ‘’Prachtig stukje oud Barneveld natuurlijk bewaren en restaureren’’

Lokaal Belang stond en staat voor het beschermen en behouden van Cultureel Historisch Erfgoed. Zo hebben we dat ook in de praktijk uitgedragen door onze inzet voor het behoud van ‘Het Pastoriebos’ in Voorthuizen. Het leidt geen twijfel dat dit monumentale pand, ondanks dat het in slechte staat is, onderdeel is van het Culturele Erfgoed van de gemeente Barneveld en Barneveld-Centrum in het bijzonder.
Lokaal Belang heeft daarvoor heldere standpunten in haar verkiezingsprogramma geformuleerd.
De Erfgoedverordening van 2016 geeft een kader aan waarbinnen de gemeente omgaat met haar Erfgoed. Echter, de gemeente kan ook op eigen initiatief en op basis van cultuurhistorisch besef besluiten nemen. De kwaliteit van de samenleving is gebaat bij de instandhouding van Cultureel Erfgoed. Daarvoor zou een Erfgoedverordening niet eens nodig hoeven zijn. De gemeente dient cultuurhistorisch besef diep te ervaren en door te laten klinken in concreet beleid en besluitvorming, vinden wij. (H.10 Cultuur)

Opnieuw wordt onze aandacht gevraagd voor het behoud van de Cornelia Bewaarschool, mooie treffende naam trouwens, door Vereniging Oud Barneveld en Plaatselijk Belang Barneveld¹ . Tevens vragen zij aandacht voor de omliggende panden aan de Langstraat 81-83. Zij hebben zelfs een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente. Voor ons als Lokaal Belang is het belangrijk ook hier een bijdrage te leveren aan de mogelijke kansen voor dit monumentale stukje Barneveld.

Vandaar de volgende vragen:

 1. Kunt u aangeven wat precies de inhoud is van het handhavingsverzoek? Graag ontvangen wij het handhavingsverzoek zelf en uw duiding daarbij.
 2. Wat zijn de concrete mogelijkheden van de gemeente als het gaat om het handhavingsverzoek?
 3. Wat gaat u met het handhavingsverzoek doen?
 4. Wat voor een waarde hebben de panden, met de Cornelia Bewaarschool in het bijzonder, voor het college? Uiteraard bedoelen wij daar de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde mee. Wij vragen u ook dit te bezien en te beoordelen in het licht van het feit dat er al veel historische panden verdwenen zijn.
 5. Volgens onze informatie zijn de eigenaren overleden en is er als erfgenaam een familielid woonachtig in Lunteren die een zaakwaarnemer heeft aangaande deze panden. Klopt dit?
 6. Bent u bereid in contact te treden met de erfgenaam en/of de zaakwaarnemer om in gesprek te gaan over wensen van de erfgenaam?
 7. Bent u met ons van mening dat het belangrijk is om, in redelijkheid, alles op alles te zetten deze panden te bewaren en niet ten prooi te laten vallen aan projectontwikkelaars die er wellicht een appartementencomplex o.i.d. willen neerzetten?
 8. Wat zijn de opties van de gemeente om deze panden te behouden? Wij vragen u zich tot het uiterste in te spannen en creatief te denken om alle opties aan ons voor te leggen. Daarnaast wijzen wij in dit verband ook op het doel van het kwalificeren van een gebouw als een monument, ook in relatie tot de Erfgoedverordening 2016. Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Het is de bedoeling dat de panden en objecten zo veel mogelijk ongeschonden blijven. Het is van het grootste belang dat deze een functioneel onderdeel blijven vormen van de bebouwde omgeving (www.monumenten.nl).
 9. Is er een mogelijkheid om, naast de antwoorden op onze vragen, ook meer op detailniveau te informeren middels een memo?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 maart 2022

Foto: Jan Schut

¹ https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/historie/803594/-gemeente-grijp-in-bij-bouwvallige-cornelia-bewaarschool-/7LK_5ljzflsvbcnNy7pKGt31W7X5U9RIa_Lk8wU6tmcKwTne5771PgA22QLHCUmW_3v_kGrZI8qnXVzihbLzMoFrgcS1A2giGgU60h9dtwRKharU3-0wUb0Lv8LAsX4K

Lees verder

Verkiezingsuitslag: LB van 4 naar 7 zetels

23-03-2022

Blij, trots en dankbaar zijn wij, voor de mooie verkiezingsuitslag en het vertrouwen van de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Lokaal Belang is nu de 2 partij van de gemeente Barneveld, met maar liefst 7 zetels!

Ongelooflijk bedankt voor uw stem! Ook de komende 4 jaren zullen wij ons inzetten voor het lokale belang; úw belang. Daar kunt u op rekenen, daar kunt u op vertrouwen.

Op 23 maart hebben onze 7 raadsleden hun benoeming mogen aannemen en ondertekenen: Mijntje Pluimers, Sjoerd van Amerongen, Gert Hein Kevelam, Mona Tamaela, Jan Willem van den Born, Marleen Blankenburgh en Stefan Velt.  De beëdiging volgt a.s. woensdag, 30 maart, in het Schaffelaartheater.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest fractievoorzitter

18-03-2022

Een trots Lokaal Belang kiest fractievoorzitter
In een eerste fractiebijeenkomst heeft de fractie (in bestaande en beoogde samenstelling) unaniem haar fractievoorzitter gekozen: lijsttrekker Mijntje Pluimers.

De fractie: “Wij zijn heel trots Mijntje Pluimers opnieuw te hebben mogen kiezen als onze fractievoorzitter. Naast dat zij verantwoordelijk is voor, opnieuw, een eclatante verkiezingsoverwinning (in zetels een groei van maar liefst 75%), heeft zij de fractie de afgelopen jaren op een vakkundige, verbindende en energieke wijze geleid. Zij is in staat gebleken om de fractie te enthousiasmeren, te begeleiden en ons op een hoger plan te brengen. Samen zijn wij gegroeid, verder geprofessionaliseerd en hebben wij onder haar leiding ons in kunnen zetten voor de samenleving en haar inwoners. Daar gaan wij de komende 4 jaar heel graag mee verder.”

Mijntje Pluimers: “Ik ben heel blij en dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. De afgelopen 4 jaar waren voor mij heel plezierig. We hebben een geweldig fijne, warme en hardwerkende fractie; daar ben ik trots op. Onze fractie is nu bijna verdubbeld. Ik kan het nog bijna niet geloven; we zijn de 2e partij geworden. Ons geluid en onze inzet is door de kiezer gezien, gehoord en gewaardeerd. Wat een eer! Vol energie en optimisme ga ik er met de fractie en het hele team weer tegenaan. We zullen er alles aan doen om het lokale belang, het belang van de samenleving en haar inwoners, te dienen.”

Binnenkort presenteert Lokaal Belang volledig haar nieuwe fractie; de fractieleden, de portefeuilles en taken. De raadsleden zullen op 30 maart beëdigd worden, de raadscommissieleden op 20 april a.s.

Lees verder

LB in gesprek met Dr. Claudia Vinke: ´Dierenwelzijn, een zorg van en voor ons allemaal´

14-03-2022


Corona heeft geen positieve invloed gehad op het welzijn van huisdieren. Dat stelt Dr. Claudia Vinke, universitair docent diergedrag en dierenwelzijn aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze beantwoordt in dit artikel vragen van Mijntje Pluimers en dierenarts en voormalig lector diergezondheid en -welzijn Paul Overgaauw, beiden van Lokaal Belang. De partij heeft van dierenwelzijn een belangrijk punt gemaakt in haar verkiezingsprogramma.
 

Heeft u de indruk dat dierenmishandeling/verwaarlozing vaker voorkomt of is het probleem meer zichtbaar geworden door de toenemende aandacht?
,,We hebben meer huisdieren dan voorheen. Deze aantallen zijn in de coronaperiode sterk toegenomen. Helaas heeft dat ook meer probleemsituaties tot gevolg (gehad). Daarnaast speelt natuurlijk dat de problemen door meer aandacht zichtbaarder is geworden (bijvoorbeeld bij dierenwelzijnsorganisaties, politie ej politieke partijen). Aandacht en bewustwording is een belangrijk aspect. Je moet weten dat iets bestaat of gebeurt, voordat je beseft dat het een aandachtspunt is.
 

Wat kunt u zeggen over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld?
Onderzoek heeft aangetoond dat hier relaties kunnen zijn en dat we er daarom bijzonder alert op moeten zijn. Dus als we bij een dier mishandeling vermoeden, kan dit gepaard gaan met huiselijk geweld en andersom. Huisdieren kunnen ook door het beleven en ervaren van heftige situaties binnenshuis, zoals ruzies met stemverheffing of erger, mentale trauma’s oplopen. Deze gezondheidsproblemen kunnen zelfs de openbare veiligheid aantasten als zo’n dier zich in zijn stress en gevoel van onveiligheid genoodzaakt voelt zich te verdedigen.´´
 

Heeft de coronatijd nog een bijzondere invloed gehad?
Ja, er kwamen veel nieuwe huisdiereigenaren bij (met minder ervaring op het gebied van verzorging en opvoeding). Daarnaast werden door corona ook nog alle hondenscholen gesloten en de trainingen opgeschort. Het logische gevolg: meer gedragsproblemen. Dierenartsen en diergedragstherapeuten hebben het er beslist drukker mee gekregen.

Veel pups en kittens zijn bovendien uit allerlei hoeken en gaten gekomen, waaronder ook via de malafide dierenhandel uit het buitenland en de broodfok. Dit kan resulteren in meer medische problemen en gedragsproblemen. Commerciële fokbedrijven hebben ook geen mogelijkheden (en de wil niet) om jonge dieren goed te socialiseren en voor te bereiden op een gezinsleven in een drukke samenleving. Aangezien voor gedragsontwikkeling de eerste klap een daalder waard is, zijn daardoor heel wat huisdieren slecht gesocialiseerd terechtgekomen bij -overwegend- slecht geïnformeerde en onervaren eigenaren.´´
 

Heeft de gemeente hier een rol in?
Om gedragsproblemen en volle asiels (met lastig herplaatsbare dieren)  te voorkomen, kan preventie goed werken. Eigenaren die een huisdier willen, kunnen zich bijvoorbeeld vooraf laten informeren door een dierenarts om door te nemen wat het betekent om een huisdier te hebben; de kosten en de tijdsinvestering, maar ook het besef  dat je als eigenaar verantwoordelijk bent om de nodige zorg te verlenen en je huisdier veilig te houden voor de rest van de samenleving. Ook kunnen dierenartsen eigenaren met jonge dieren informeren, bijv. bij de eerste enting, hoe je een jong dier goed moet socialiseren en voorbereiden op de toekomst. Gemeenten zouden hierover met zorggevers kunnen overleggen, zoals dierenartsen, maar ook hondenscholen, diergedragstherapeuten en asiels. Dit om in de gemeente een preventief beleid en protocollen op te zetten voor de gezamenlijke zorg voor dierenwelzijn, diergezondheid en veiligheid in de samenleving.
 

Zou een jaarlijks overleg met dierenartsen in de gemeente bijvoorbeeld zinvol zijn om problemen tijdig te signaleren?
De dierenarts fungeert als een spin in het web voor de gezondheids- en welzijnszorg van (landbouw)huisdieren. In die centrale rol kan de dierenarts ook informeren naar de ontwikkeling van het gedrag en/of gedragsproblemen zoals bij een ‘’consultatiebureau’’.
 

Op welke manier kan de gemeente de samenleving actief betrekken? Wat vindt u er bijvoorbeeld van om regelmatig informatie/tips richting burger via de gemeentepagina en sociale media te geven op het gebied van dierenwelzijn? Zou dat een positief effect hebben op de samenleving in de vorm van  minder gevaar op straat en minder dieren in het asiel?

Dit kan zeker een positief effect hebben, Als de gemeente op de website informeert over hondenbelasting, kan die evengoed wijzen op het lokale dierzorgsysteem, aanschaf, dierenarts, hondenschool, opvang, uitlaatservices, trimsalon (voor de nodige vachtzorg), lokale diergedragstherapeut bij gedragsproblemen en over de gemeentelijke interventies als het mis gaat. Zo kan een hond bij verwaarlozing, mishandeling en/of recidiverende en/of ernstige bijtincidenten door de burgemeester in beslag genomen worden.’’


Artikel Barneveldse Krant 12 maart 2022: 
https://www.barneveldsekrant.nl/nieuws/verkiezingen/800422/-dierenwelzijn-een-zorg-van-en-voor-ons-allemaal-

Lees verder

Verkiezingsdebat 10 maart: Verhit ‘theaterdebat’ zet deur op kier

14-03-2022

 

SGP-lijsttrekker Jan Top en directeur Ronald de Wilde van het Schaffelaartheater gaan binnenkort samen  - bij een kop koffie - doorrekenen of het Barneveldse theater zonder subsidie kan voortbestaan of juist niet. Top nodigde De Wilde daartoe uit na een verhit lijsttrekkersdebat over de toekomst van het theater.

Dat debat werd in eerste instantie gevoerd door Top en lijsttrekker Mijntje Pluimers van Lokaal Belang. Zij kruisten de degens over de stelling ‘het gemeentelijke subsidiebedrag voor het Schaffelaartheater moet omlaag’.

EIGEN BENEN Wat Top betreft hoeft het theater niet weg, maar moet het wel helemaal op eigen benen staan. Dus er kan er zoveel mogelijk van die 2,5 ton subsidie af. ,,We zijn altijd al kritisch geweest als het gaat om subsidie voor het Schaffelaartheater. Los daarvan is het voor elke organisatie van belang om op eigen benen te staan. Er komt nu veel op ons af daarom is dit het moment om de subsidie voor het theater tegen het licht te houden en te verlagen.’’ 

Pluimers reageerde dat er niets van het subsidiebedrag af kan en stelde dat theater in het verleden al fors op de subsidie werd gekort. ,,De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers en medewerkers van het theater een topprestatie geleverd door met een bescheiden subsidie een geweldig theater neer te zetten. De SGP stelt het bestaansrecht van dit theater opnieuw ter discussie en dat doet heel veel pijn bij heel veel mensen in de samenleving. Er mag niks af en kan alleen wat bij.”

ONACCEPTABEL Aangezet door debatleider Riekelt Pasterkamp gaf Top aan dat het totale subsidiebedrag van 2,5 ton weg zou kunnen. Pluimers fel: ,,Absoluut onacceptabel. Hiermee gaat het theater direct failliet. Het kan niet waar zijn dat het podium dat hier is, waar veel verenigingen een plek krijgen en waar geweldige voorstellingen worden gegeven waarvan vele mensen genieten, ten gronde wordt gericht. Dat is wat de SGP hier voorstelt.’’

Top bestreed dat en ging in op de geschiedenis van het theater. ,,Bij de start in 2009 is gezegd ‘we hebben enkele jaren een aanloopsubsidie nodig en dan kunnen we onszelf bedruipen’. Maar al in 2010 bleek dat dat niet ging lukken. De subsidie is omhooggegaan en het college kwam in 2017 met het voorstel om het uit te besteden (aan Coulissen, red). Toen kreeg het theater inmiddels 4,5 ton subsidie. Maar met het dreigement van de uitbesteding, kon het plotseling wel met 2,5 ton. Met een goede bedrijfsvoering en het verder exploiteren van dit gebouw met commerciële activiteiten, moet het mogelijk zijn kostenneutraal te zijn.’’

Pluimers noemde dat feitelijk onjuist. ,,Het kan niet zo zijn dat als er meer amateurverenigingen zouden komen, de subsidie omlaag kan. Juist de commerciële verhuringen zorgen ervoor dat het theater overeind blijft.’’ Ook stelde ze dat er altijd een bijdrage is geweest van de gemeente. ,,En zo hoort het ook. We betalen voor scholen, we betalen voor wegen en we betalen ook voor cultuur, dat is een voorziening voor de geest en die vinden wij ontzettend belangrijk.’’ Top direct: ,,Daar denken wij anders over.’’ 

STEMPEL Inspreker Arjen Korevaar (Pro ‘98) speelde tijdens een interruptie de bal terug naar Pluimers. Hij noemde haar één van de architecten van het huidige subsidiebedrag. ,,In de tijd van mevrouw  Pluimers als VVD’er is de hele formule van het Schaffelaartheater teruggebracht naar 2,5 ton subsidie. En dat was een minimaal bedrag. Er wordt door het Schaffelaartheater een absolute topprestatie geleverd, maar het is een schande dat we het zover hebben laten komen. Dat had echt niet zo gehoeven.’’ Hij verwonderde zich daarom over het huidige standpunt van Pluimers. ,,Is de stempel op uw hoofd veranderd van kleur?’’

De Lokaal Belang-lijsttrekker antwoordde dat ze zich altijd met hart en ziel voor het theater heeft ingezet. ,,Het voorstel waar de heer Korevaar het over heeft, was een kans voor het theater. Die kans heeft het theater gegrepen. Er is een goed plan neergezet en zo is het theater behouden gebleven. En’’, gaf Pluimers scherp aan, ,,dáár heeft Pro’98 destijds tegen gestemd.’’

OPROEP Nadat het debat over het Schaffelaartheater was afgelopen, kreeg het publiek de gelegenheid vragen te stellen. Een van de vragenstellers was theaterdirecteur Ronald de Wilde. Eigenlijk had hij zich voorgenomen zich afzijdig te houden. ,,Maar ik reageer toch, omdat er feitelijke onjuistheden in de discussie naar voren komen. Het klopt dat het theater 2,5 ton subsidie krijgt, maar van de totale omzet is dat 20 procent en 80 procent verdienen we al ondernemend, door doordeweeks overdag open te zijn voor cultuurparticipatie, en door ‘s avonds en in het weekend theatervoorstellingen te bieden die passen bij de kleur van onze samenleving in Barneveld. Van de totale verhuurportefeuille komt 70 procent van amateurverenigingen. Dus als gezegd wordt ‘minder subsidie en ga meer geld verdienen’,  dan zou ik niet weten waar dat vandaan moet komen. Ik denk dat we hier elke euro met elkaar hebben omgedraaid.’’ Hij riep de SGP op om een keer met een ‘open mind’ te kijken naar wat er in het theater, dat jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers trekt, is bereikt. 

Top waardeerde de inbreng van De Wilde en stelde voor om er een keer bij een kop koffie samen nader op in te gaan. De Wilde nam die uitnodiging graag aan. ,,Ik denk dat het goed is om u mee te nemen in de exploitatie van het theater. Dat u het op z’n minst begrijpt en er nog een keer over na kunt denken. Want met 2,5 ton weg, gaat het licht hier echt uit.’’
 

Artikel BK 12 maart 2022 André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/799667/verhit-theaterdebat-zet-deur-op-kier/NoLhTihlZzZuztqY0p6tvEHQ3ZsBSpM1agwVTTxzNRVhqpor1_Ek88bJwypQiZtT8hXIjMrds9bsIzpydponwGvUGCMGVZJZjVJ_55AoPnUvqgqV6fRkdbJGLlAuzgZo

Lees verder

LB: Wij gaan voor schonere lucht in onze gemeente; geen railterminal

12-03-2022

Een railterminal is een soort treinstation waar vrachtwagens hun containers of complete oplegger op een treinstel zetten. Het verdere vervoer van de goederen gebeurt dan per spoor. Lokaal Belang is toch de partij van de schone lucht? Een railterminal zorgt toch voor minder vrachtwagens op de weg? Dan zou je toch wel verwachten dat Lokaal Belang een groot voorstander is van een railterminal in Barneveld? Toch is het tegenovergestelde waar. Dit leggen we graag uit.

Om de treinen van de railterminal te laden of te lossen, moeten er vrachtwagens van en naar deze railterminal. In de eerste berekeningen zou het gaan om 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar (nog los van overslag en groei). 80.000 vrachtwagens die van de A1 of de A30 over industrieterrein de Harselaar naar de railterminal rijden. Dat geeft een enorme druk op de op- en afritten. Het zorgt plaatselijk -in de gemeente Barneveld dus- voor een grote toename van verkeersdrukte én vieze lucht. En wat zou je denken dat er gebeurt als er een file op de A1 staat? De vrachtwagens komend vanaf Apeldoorn zullen afrit Stroe nemen en via Stroe en Kootwijkerbroek hun weg naar de railterminal zoeken. Iets soortgelijks kan zich voor gaan doen met de A30 en de nog aan te leggen oostelijke rondweg. Heel ongewenst dus.

 

Maar hoe zit dat dan met het ondernemersklimaat? Moet er voor toekomstige groei van onze gemeente niet gekeken worden naar nieuwe banen? Een moderne railterminal laadt en lost zichzelf in twintig minuten en daar komen bijna geen handen aan te pas. Rondom de railterminal zal zich op- en overslag gaan ontwikkelen. Op andere plaatsen waar soortgelijke terminals zijn, zie je enorme opslagloodsen waar enkele mensen met heftrucks al het werk voor hun rekening nemen. Deze hallen leggen beslag op onze schaarse industriegrond. Lokaal Belang denkt dat, als we toch werkgelegenheid willen creëren, we beter in kunnen zetten op bedrijven die veel meer arbeidsplaatsen per vierkante meter schaarse industriegrond genereren.

Samenvattend: Vervoer per spoor is een goed idee. Maar een railterminal bij één van de drukste stukjes snelweg van Nederland en op een plek die in de top drie staat van meest door fijnstof vervuilde gebieden van Nederland? Laten we dat vooral niet doen.

12 maart 2022

Lees verder

Bijdrage raad: accommodatiebeleid sport en cultuur - Marleen Blankenburgh

09-03-2022

Voorzitter,

Sport en bewegen is een onmisbaar onderdeel in het leven van veel mensen. Wat hebben we het gemist tijdens de lockdowns. Sport levert een positieve bijdrage voor de fysieke en mentale gezondheid. Het draagt ook bij aan het onderhouden van sociale contacten en meedoen in de maatschappij via vrijwilligerswerk. Sport verbroedert.. Tevens biedt het mensen de mogelijkheid om zichzelf uit te dagen en talenten verder te ontwikkelen. Vz Ook het belang van cultuur willen we onderstrepen.

Bij voorliggend raadsvoorstel gaat het om het accommoderen van beiden, sport en cultuur. Welke rol hebben verenigingen, organisaties zelf, wat kunnen ze zelf en hoe ver ga je als gemeente in het ondersteunen, meewerken en financieren? Ik ben nu 4 jaar raadslid en heb de nodige vraagstukken langs zien komen, BDSV, Petanque, Flying Bikes, de skeelervereniging, De Zandhappers.

Wat mij is bijgebleven uit gesprekken met verenigingen is de opmerking dat “de regie ontbreekt”. Het bleef teveel hangen bij ideeën, hier en daar een onderzoek, maar er werd niet doorgepakt. Geld dat eerst gereserveerd zou worden met het oog op een Boulodrome, werd uiteindelijk besteed aan een rotonde t.b.v. de Flying Bikes. Dat doet wat met verenigingen. Wij hopen en verwachten dat dit nieuwe beleid met een transparanter afwegingskader verbetering gaat brengen.

Multifunctioneel inzetten van gemeentelijke accommodaties heeft onze steun. Vooral ook omdat daar kansen liggen om verzoeken te koppelen en meer mogelijk te maken. Win-win dus. Daarom benadrukken wij nogmaals het belang van een blijvende, goede inventarisatie van de wensen. Houdt een goed overzicht bij en betrek verenigingen tijdig bij nieuwe plannen: vraag door of er mogelijk interesse is om aan te haken bij nieuwbouw van bijvoorbeeld een buurthuis.

Lokaal Belang vindt het belangrijk tijdig te investeren in huisvesting voor sport en ook cultuur. We willen voorkomen dat verenigingen in de problemen raken. Wat ons betreft worden alle verenigingen serieus genomen, grote en kleinere verenigingen. Ik heb goed geluisterd in de commissie en heb wethouder Dorrestijn horen zeggen dat alle verenigingen haar lief zijn. Dat is mooi en ook goed dat dat uitgesproken wordt.

Een zorg is dat er best veel van verenigingen wordt gevraagd. Besturen hebben vaak hun handen al vol aan het dagelijks draaiende houden van de vereniging. Uit ervaring weet ik hoeveel erbij komt kijken. We moeten niet vergeten dat dit gebeurt door vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging. Verenigingsbesturen, die daarnaast ook moeten nadenken over en inspelen op de toekomst van hun vereniging. Het proces naar nieuwbouw/verbouw is niet te onderschatten. Bij het lezen van het raadsvoorstel kreeg ik de indruk dat de gemeente het liefst kant-en-klare-aanvragen in behandeling neemt. Wat ons betreft moet de gemeente bereid zijn om gedurende het proces te helpen en te ondersteunen. Hoe klein of ingewikkeld de vraag ook is.

Een ander punt van aandacht is de uiteindelijke prioritering en financiering.
Er is geen spaarpotje, geen structureel geld. “Uiteindelijk zullen aanvragen altijd afgewogen moeten worden tegen de dan beschikbare middelen en beleidsvoornemens” staat er.  Tot op zekere hoogte snappen we dit, maar we zien hier ook een risico dat er niets van de grond gaat komen of dat er jaren vooruitgeschoven wordt. Kan de wethouder ons hierin geruststellen?


Moties
Voorzitter, ik heb 2 moties bij me. Beide moties hebben betrekking op de ontstane situatie rond Quadvereniging De Zandhappers. Zij doen een noodoproep aan ons als raad en hebben een hulpvraag. De Zandhappers waren in de veronderstelling een nieuwe trainingsbaan in gebruik te kunnen nemen. Mede gebaseerd op gedane beloften en toezeggingen vanuit het college. Dit pakte tot hun teleurstelling anders uit en leidde tot veel frustraties in de daarop volgende maanden. Ze hebben in de baan geïnvesteerd, maar al langer dan een jaar geen trainingen op deze baan kunnen geven. Ze zien leden vertrekken en hebben nog steeds geen zekerheid dat het goed gaat komen met de omgevingsvergunning en op welke termijn. Al met al een trieste situatie. Als het zo doorgaat komt het bestaan van deze vereniging mogelijk in gevaar.

Motie 1 Kansen en oplossing voor Sportvereniging De Veluwse Zandhappers
De Zandhappers ervaren tegenwerking en onvoldoende steun vanuit het college. Dit willen wij graag omdraaien. Er moet een doorbraak komen. Met deze motie willen wij deze vereniging ondersteunen in hun oproep om tot een oplossing te komen. Hetzij via meer hulp bij de omgevingsvergunningsaanvraag of via een creatieve oplossing met bijvoorbeeld een tijdelijke gedoogconstructie ter overbrugging, zodat ze al heel snel weer kunnen gaan trainen. We doen hierbij duidelijk een beroep op het college. Het moet echt anders. Ook deze vereniging verdient een plek om hun sport te beoefenen.

Dictum: Draagt het college

 • op een helpende en actieve houding aan te nemen, o.a. in de lopende omgevingsprocedure die de Zandhappers is gestart op de huidige locatie en samen met de Zandhappers en andere betrokkenen tot een oplossing te komen aangaande huisvesting voor de vereniging;


Motie 2 heroverweging globale toetsing De Zandhappers
Deze motie gaat in op de beoordeling in de globale toetsing, bijlage 2. Wij realiseren ons dat we vanavond geen besluit nemen over deze toetsing en dat het gaat om een voorlopige beoordeling. Gezien de reacties vanuit de Zandhappers achten wij het echter nodig om ook hier een duidelijke opdracht mee te geven aan het college.

Dictum: Draagt het college op

 • in gesprek te gaan met de vereniging met betrekking tot bovengenoemde punten;
 • de globale toetsing in het vervolgtraject te heroverwegen en een meer passende beoordeling toe te kennen aangaande deze vereniging en de raad daarvan in kennis te stellen;


Beide moties dienen wij samen met de VVD in.

Lees verder

Lokaal Belang houdt vol en gaat door voor een oplossing voor vrachtwagenproblematiek Garderen

07-03-2022

Lokaal Belang heeft zich de afgelopen 4 jaren veelvuldig en herhaaldelijk ingezet om het probleem van de vrachtwagenproblematiek
enerzijds op de kaart te houden en anderzijds een oplossing te bewerkstelligen.
Wij hebben tot twee keer toe zelf vrachtwagens geteld, zowel de tellingen, de analyse en een verzoek ingediend bij Provincie als het college.
We hebben schriftelijke vragen gesteld, dit punt regelmatig op de agenda van de commissies gezet, rondvragen gesteld, oplossingen aangedragen maar helaas. Na 4 jaar geen oplossing. Daarom nemen we nu zelf een vervolgstap: De Provincie.
Ook zij zijn er voor de inwoners van Garderen, een dorp in Gelderland. Ook zij hebben een zorgplicht naar inwoners.

Het gaat Lokaal Belang erom dat er na 4 jaar niets wezenlijks gebeurd is voor de Garderenen.
Het probleem bestaat eigenlijk al veel langer dan 4 jaar, maar Garderen ziet het de afgelopen jaren toenemen.
NB het gaat ons om doorgaand vrachtverkeer dat dus niks in Garderen zelf te zoeken heeft.
Garderen had ook de hoop gevestigd op het college aangezien daar een zinsnede over opgenomen is in het akkoord.
Helaas is er nog steeds geen oplossing gekomen. De afgelopen jaren hebben wij helaas geen doortastende en concrete aanpak gezien.
Enkele tekstkarren en dat was het dan.

Het betekent veel voor de verkeersveiligheid van inwoners; b.v. schoolgaande kinderen, ouderen, fietsers.
De fijnstofproblematiek is in onze gemeente al heel hoog (3e plek van Nederland) maar voor dit dorp is er een extra probleem.
Vergeet ook niet de trillingen/het geluid. Kortom, de leefbaarheid staat al een hele poos onder druk.

Kortom, Lokaal Belang houdt vol en gaat door. We laten niet los voordat er een oplossing is voor de inwoners.

Op de foto vlnr Mijntje Pluimers, Gert Hein Kevelam, Ton van Krevel (PB Garderen)

 

Lees verder

Standpunt LB opvang vluchtelingen; ''Het is onze plicht te helpen waar het kan''

05-03-2022

Oorlog in Oekraine, oorlog in Europa

Wat bijna niemand voor mogelijk heeft gehouden is helaas bewaarheid geworden.
De despoot en dictator Vladimir Poetin heeft het soevereine Europese land Oekraïne land op een laffe wijze overvallen en is bezig met het vernietigen van Oekraïne, een land met 40 miljoen inwoners. De beelden van vluchtende burgers, raketaanvallen of van een pasgeboren tweeling die in een metrostation ter wereld kwamen, zullen voor altijd in ons geheugen gegrift staan. Intens verdrietig.

Deze daad van agressie zal de wereld voorgoed veranderen. Langer dan ooit kenden wij een periode van vrede in Europa. Aan deze vrede is vorige week op een afschuwelijke manier een einde gekomen. Deze oorlog zal enorme gevolgen hebben voor Europa, en dus ook voor Nederland. En dus ook voor de gemeente Barneveld. Miljoenen Oekraïners zullen de komende weken naar het westen vluchten indien er in de tussentijd geen vrede komt. Maar de kans daarop is minimaal.

Het is onze plicht als inwoners van het welvarende Nederland en als inwoners van onze welvarende gemeente Barneveld om te helpen daar waar het kan. Het is hartverwarmend om te zien dat er momenteel veel initiatieven zijn om een helpende hand te bieden. Maar er zal veel meer nodig zijn. Onze gemeente zal zich alvast moeten gaan voorbereiden op dat wat komen gaat. En dat is de opvang van Oekraïners in onze gemeente.

Wij hebben gelezen dat de gemeente zich hier al over beraadt en haar uiterste best gaat doen om een bijdrage te leveren. Fijn. Want het is een kwestie van weken zijn voordat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en onze regering een beroep zullen doen op alle gemeenten om voor opvang te zorgen.

Echte solidariteit met Oekraïne betekent de opvang van vrouwen, kinderen en mannen die gevlucht zijn voor het geweld. Echte solidariteit met Oekraïne betekent geen mitsen of maren, maar helpen daar waar kan. Echte solidariteit met Oekraïne betekent dat de gemeente Barneveld ruimhartig moet zijn om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen en ze een veilige haven te bieden in een wereld die steeds onveiliger wordt.

Lokaal Belang, 5 maart 2022

Lees verder

Verkiezingsdebat 3 maart: Scherp debat over windmolens

05-03-2022

Het verkiezingsdebat in Voorthuizen begon donderdagavond met een onderwerp dat de afgelopen jaren in en buiten de raadszaal tot felle debatten heeft geleid: de mogelijke komst van windmolens in Barneveld. Inmiddels is door de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld en is bedrijventerrein Harselaar naar voren gekomen als geschikte locatie voor drie windturbines. Mijntje Pluimers (Lokaal Belang)  en Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) stonden als eerste duo tegenover elkaar om de degens ter kruisen over de stelling ‘Windmolens zijn niet welkom in de gemeente Barneveld’.

Pluimers onderschreef de stelling volmondig. ,,We zijn voor duurzaamheid, maar duurzaamheid mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van onze mensen of leiden tot het verpesten van het landschap.’’ 

Van den Wildenberg: ,,Wat zou ik graag willen zeggen dat we geen windmolens kunnen krijgen in de gemeente Barneveld, maar helaas, helaas. We moeten iets doen aan duurzame energieopwekking en daar zijn windmolens - helaas - onontbeerlijk bij.’’

TERECHTE KEUZE Pluimers wees op de alternatieven. ,,We hebben een hoge ambitie als het gaat om zonnepanelen en met een monomestvergister heb je helemaal geen windmolens meer nodig. Ook moet een geothermie-centrale in onze  gemeente mogelijk zijn.’’

Van den Wildenberg haakte daar op in. ,,Zonnepanelen zijn zeker een goed idee. Het punt is alleen dat er niet voldoende ruimte is op het energienet om dat te verwerken. Ook aardwarmte is een fantastisch idee. Alleen, we moeten nú technieken hebben die we nú zo snel mogelijk kunnen inzetten. We kunnen niet meer wachten.’’

De locatiekeuze voor de windmolens legde de tegenstelling tussen Burger Initiatief en Lokaal Belang verder bloot. Van den Wildenberg: ,,De keuze voor Harselaar is helemaal terecht, want ze moeten of langs een snelweg of in een industriegebied, omdat je dan ook gelijk kunt aansluiten bij alle bedrijven die daar zitten.’’

Pluimers verontwaardigd: ,,Het trieste is eigenlijk dat mevrouw Van den Wildenberg aangeeft dat ze op Harselaar moeten komen voor de industrie daar. Ook is besproken dat de windenergie die daar wordt opgewekt, gebruikt zou gaan worden voor de railterminal die daar moeten komen. Dit betekent dat de inwoners de lasten krijgen en dat de lusten zijn voor degenen die de railterminal gaan exploiteren.’’

Van den Wildenberg was het daar ,,helemaal’’ niet mee eens. ,,De windenergie kan hoe dan ook veel breder worden gebruikt. Ik heb nog nergens gelezen dat die exclusief voor de railterminal zal worden gebruikt, integendeel.’’

BOEMERANG Arjen Korevaar (Pro’98) verbaasde zich over de discussie. ,,Als we niet met enige snelheid met windmolens aan de slag gaan, raken we de regie kwijt. Ons ‘nee’  kan dan als een boemerang terugkomen. De windmolens worden dan niet door de gemeente Barneveld onder onze voorwaarden geplaatst, maar de provincie zegt dan straks: ‘Gij zult daar de windmolens plaatsen’.’’

Pluimers hoorde het hoofdschuddend aan. ,,Het zou toch heel raar zijn dat wij als bevoegd orgaan om een bestemmingsplan vast te stellen alleen kunnen tekenen bij het kruisje. Dat is nonsens.’’

Op de vraag van debatleider Riekelt Pasterkamp hoeveel windmolens er kunnen komen, antwoordden Korevaar en Van den Wildenberg ‘drie’ en Pluimers ‘nul’. ,,Want er is absoluut geen draagvlak in Voorthuizen en Barneveld. Zo’n 21.000 mensen willen geen windmolens in deze gemeente. Als wij een overheid zijn die haar burgers serieus neemt, en die vertrouwen heeft in de burgers, dan luisteren we ook naar die burgers.’’ Korevaar wees Pluimers er fijntjes op dat ze dan wel het hele verhaal moet vertellen. ,,Geothermie zorgt ook voor trillingen en monomestvergisters renderen niet lekker en leveren ook nog eens last op voor de omgeving. Of dat nou de ideale alternatieven zijn, dat waag ik te betwijfelen.’’ Volgens Pluimers ziet de Tweede Kamer dat inmiddels anders.

REFERENDUM Bij de vragenronde in de zaal namen enkele uitgesproken tegenstanders van windmolens in Barneveld het woord. Een van hen vroeg zich af waarom over ‘windenergie’ geen referendum wordt gehouden. ,,Dit lijkt er nu doorheen te worden gedramd.’’ Debatleider Pasterkamp wilde vervolgens weten welke lijsttrekkers voor een referendum zijn. Alleen Pluimers stak haar hand op. ,,De wereld staat niet stil en er kan in vier jaar tijd van alles gebeuren: nieuwe inzichten, nieuwe onderzoeken, nieuwe weetjes. Dan behoor je als overheid bij te schakelen. Soms is een democratische noodrem nodig. Als ingrijpende voorstellen worden gedaan door het college of de gemeenteraad, dan moeten burgers en ondernemers echt een stem krijgen.’’

Leendert de Knegt liet namens de SGP een ander geluid horen. ,,We zijn voor participatie, dat als beleid wordt gemaakt ook wordt geluisterd naar burgers en ondernemers. Maar de gekozen gemeenteraad neemt daar uiteindelijk een besluit over. Zij kijkt ook naar het bredere belang.’’

Henk Wiesenekker (ChristenUnie) verwoordde dat anders. ,,Een referendum slaat een heel ingewikkelde discussie plat met een ‘ja’ of een ‘nee’. Nu komen de windmolens op een plek waar de meeste energie wordt gebuikt, op een industrieterrein. En het voorkomt dat Kootwijkerbroek, Barneveld, De Glind, Garderen en Terschuur in onzekerheid blijven zitten.’’


Barneveldse Krant 5 maart 2022, André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/797566/scherp-debat-over-windmolens/wj9MHChk-ASTWneMdIlR1MBjNj9PUP2sUx3uk8nHPJsQMulzi8hKxbs_JdP4SeEb5PnpKvY0aYR1Gjc-RHEKWq_DEW8BWuPIEztVBEzryfoob-W_8HrjkOYqCP9BR91o

Lees verder

Standpunt LB over afvalscheiding

27-02-2022

De inwoners van onze gemeente doen al jaren goed hun best om afval te scheiden. Vanuit afvalverwerkers horen wij dat ook terug; de gemeente Barneveld doet het best netjes. Het is daarom jammer dat de gemeente nu voor de 4e keer op rij de afvalstoffenheffing verhoogt. Na de 2e keer beloofde het college nog het bij deze verhoging te laten. Maar er kwam een 3e keer. Lokaal Belang heeft toen voorstellen ingediend om deze verhoging ongedaan te maken. Helaas hebben die voorstellen het niet gehaald. Nu zelfs een 4e verhoging. Naast alle kostenstijgingen kom dit er nog eens bij.

Wij begrijpen goed dat je als gemeente niet alles in de hand kan hebben, maar op deze manier verlies je draagvlak bij de samenleving voor het scheiden van afval. Wij willen graag een gemeente die er actief bovenop zit om de belastingen zo laag mogelijk te laten zijn en waar inwoners een redelijke bijdrage leven aan het milieu. Een goede dienstverlening hoort daarbij.

Op sommige plekken zal een centrale inzamelplaats in de wijk een vervanging van vier kliko’s kunnen zijn. Maar ook dit heeft een keerzijde, men zal de wijk door moeten om het huisvuil kwijt te raken, ook minder mobiele mensen. Daarom kan dit middel alleen in specifieke gevallen worden ingezet. 

Lokaal Belang is een tegenstander van het invoeren van ‘Diftar (inwoner betaalt per kilo aangeleverde hoeveelheid afval). Het risico op afvaldumping in de natuur is hierbij aanzienlijk, evenals de natuurschade. Maar ook dat inwoners hun afval in de kliko’s van anderen dumpen. Heel ongewenst.

Lokaal Belang wil daarom al jaren dat er regelmatig wordt geëvalueerd of het huidige beleid van afvalscheiding met maar liefst 4 kliko’s (bronscheiding) wel het meest efficiënt en doelmatig is. Tevens wil Lokaal Belang dat er onderzocht wordt of afvalscheiding achteraf (nascheiding) niet beter is voor het milieu en goedkoper is voor zowel inwoners als de gemeente zelf. Vele gemeenten gingen ons al voor. Indien blijkt dat dit het geval is dan dient de gemeente daar adequaat naar te handelen en kan het aantal kliko’s terug.

Lees verder

Standpunt LB over vuurwerk

20-02-2022

Lokaal Belang is geen voorstander van een volledig vuurwerkverbod. In de nacht van 31 december op 1 januari wordt er in Nederland traditiegetrouw vuurwerk afgestoken. Dit is een mooie traditie waar vele mensen veel plezier aan beleven. Maar deze traditie is alleen houdbaar als we ons allemaal aan de juiste voorschriften houden; dus op de juiste tijd, op de juiste plaats en legaal vuurwerk.

Lokaal Belang vindt vuurwerkvrije zones belangrijk. Zo moet er rond verpleeg- en verzorgingshuizen, kinderboerderijen, dierenopvang, hulpverleningscentra, etc. een vuurwerkverbod van kracht zijn waar ook op gehandhaafd dient te worden. Zij die zorgen voor onze veiligheid, zijn geen schietschijf. Waar rust moet zijn, zoals bij tehuizen en dierenopvangplaatsen, moet deze rust zoveel mogelijk gewaarborgd worden. 

Ook het afsteken van vuurwerk op tijden die niet zijn toegestaan, moet streng worden aangepakt. 
Het grootste probleem ziet Lokaal Belang in de verkoop en het gebruik van illegaal vuurwerk. Dit is tevens het hardnekkigste en moeilijkst te voorkomen probleem. Een landelijk probleem wat jaarlijks tot enorme ellende in menig gezin in de samenleving leidt. Natuurlijk willen we graag strenge handhaving hierop, maar van onze agenten en BOA’s mogen we niet meer verwachten dan hun maximale inzet. Een belangrijke rol hierin is, naast goede voorlichting, dan ook weggelegd voor ouders en verzorgers. Gezond verstand komt (soms pas) met de jaren, tot die tijd moeten wij onze jongeren blijven wijzen op de grote risico’s die illegaal vuurwerk met zich meebrengt.  

Een apart hoofdstuk is het carbidschieten. Op oudejaarsdag is het op diverse plaatsen in onze gemeente al jaren gebruik om gezellig samen te komen en daarbij de carbidbus voor de dag te halen. Mooi, één keer per jaar op van tevoren aangewezen plaatsen, ook dit moet mogelijk blijven wat Lokaal Belang betreft. Maar ook hier geldt: alleen op oudejaarsdag en op de aangewezen plek. 

Zoals het standpunt over vuurwerk is, zo ziet Lokaal Belang de hele samenleving voor zich. Rekening houden met elkaar (vuurwerkvrije zones), respect voor tradities (carbidschieten), vrijheid waar dat mogelijk is (legaal vuurwerk op de juiste tijden) en streng waar dat moet (illegaal vuurwerk). Op deze wijze kunnen wij onze toch al prachtige gemeente nog mooier maken.  
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen huisvesting Quadvereniging De Veluwse Zandhappers

18-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom huisvesting van de Quadvereniging de Veluwse Zandhappers.

In de afgelopen jaren heeft Lokaal Belang veelvuldig aandacht en inzet gevraagd voor de Quadvereniging de Zandhappers aangaande hun huisvestingsvraagstuk 1. Lokaal Belang vindt het van belang dat ook deze vereniging geholpen wordt aan een (tijdelijke en) structurele huisvesting. Echter, de afgelopen jaren trok deze vereniging telkenmale aan het kortste eind. Wij erkennen dat sommige huisvestingsvraagstukken minder makkelijk zijn dan andere. Maar, ook deze vereniging maakt onderdeel uit van onze samenleving en kent een goede reputatie; ook deze vereniging doet ertoe. In algemene zin mag ook voor deze vereniging inzet voor een oplossing van het college verwacht worden.

Naar de mening van Lokaal Belang wordt deze vereniging elke keer opnieuw teruggeworpen, op achterstand gezet en niet behandeld in het kader van ‘zelf-samen-gemeente’. In de commissie van 2-11-2021 gaf Lokaal Belang nog aan: ,,Het college hanteert het principe zelf-samen-gemeente, als het gaat om nieuwe accommodaties. Sinds de aangenomen motie 2 geldt voor de quadvereniging echter het principe zelf-zelf-zelf. Die moet het zelf maar uitzoeken. Wat doet de gemeente nu voor deze vereniging, in het kader van zelf-samengemeente? Voor deze vereniging is het telkenmale ‘zelf-zelf-zelf’’. Na al die jaren is de oplossing verder weg dan ooit. Lokaal Belang vindt dat dit niet meer kan. Deze vereniging voelt zich, begrijpelijkerwijs, aan haar lot overgelaten.

De vereniging heeft reeds 4x op eigen kosten een eigen baan moeten realiseren. Bij de laatste keer (verhuizing van Wencopperweg naar de Grote Bosweg) is er vooraf tussen het college en de vereniging afgesproken dat zij dit stuk grond onder dezelfde voorwaarde mochten huren als de Wencopperweg. Dat wil zeggen met een gedoogconstructie. Daar is ook een verslag van.3 In de mailwisseling daarover wordt o.a. door het college aangegeven dat: “Natuurlijk zullen we met jullie en een mogelijke bezwaarmaker in gesprek gaan voor we gaan handhaven om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden waardoor jullie kunnen blijven zitten op de plek.”Dit is ook de normale werkwijze; het college treedt in overleg met de betrokkenen, teneinde een passende oplossing te vinden voor de kwestie die voorligt. Zo blijkt dat uit tal van zaken en dat is prima. Hier lijkt het college echter de handen ervan af te trekken. De ODDV is kennelijk niet verzocht het handhavingsverzoek in te trekken en dat verbaast ons. Het college volhardt juist in de stelling dat de situatie niet voldoet aan het bestemmingsplan 5 . Dat is technisch waar, maar het college gaat voorbij aan de historie en gedane beloften. Vanwaar toch deze verharding als het om deze vereniging gaat? Daarnaast werkt de ODDV in opdracht van de gemeente. Van het college mag dus ook regie worden verwacht richting de inzet van de ODDV. De vereniging wordt vervolgens geadviseerd een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen wat zij in april 2021 ook doet. Telefonisch is door een juridisch medewerker van de gemeente bevestigd dat zij dit goed ingediend hebben. Echter, later worden steeds aanvullende eisen gesteld. Een enorme bureaucratische berg die veel tijd, geld en kennis vergt, waardoor de berg alleen maar hoger wordt. De situatie lijkt voor de vereniging steeds meer onhaalbaar; het bestaan staat onder druk. Dat betreurt Lokaal Belang.

Tot slot het accommodatiebeleid. Deze sportvereniging is net zoals alle andere sportverenigingen onderdeel van onze samenleving. En vele junioren en senioren vinden daar elke week hun sportplezier en vele vrijwilligers zetten zich elke keer in voor de vereniging. Waarachtig dus ontmoeting, sociale cohesie. Maar wat lezen wij in het accommodatiebeleid; alle verenigingen met huisvestingsvraagstukken ontvangen een dikke plus als het gaat om ontmoeting en inclusie, behalve de Zandhappers. Multifunctionaliteit ontvangt tevens een min, dit in tegenstelling tot de meeste anderen. Dat is vreemd want de vereniging geeft telkenmale aan volop mogelijkheden te zien voor samenwerking. Een clubhuis zou door meerdere verenigingen gebruikt worden, er is ruimte voor bijvoorbeeld Jeu de boules / Petanque etc. Helaas opnieuw een negatieve en afwijzende houding naar deze vereniging. De kansen voor de vereniging worden opnieuw kleiner; opnieuw een klap in het gezicht. Gezien de huidige treurige situatie, de omvang en complexiteit van het dossier mede in relatie tot de beperkte tijd in de commissie stellen wij hier schriftelijke vragen over.
 

 1. Wat is de reden dat u kennelijk niet de ODDV op de hoogte heeft gesteld van de bijzondere situatie en niet verzocht heeft het verzoek tot handhaving in te trekken? Juist omdat dit een belofte van uw kant was, het staand beleid is en omdat er sprake is van een tijdelijke situatie? Dan mag toch een helpende houding van het college verwacht worden? Wij wijzen in dit verband nog eens op uw regierol.
 2. De vereniging geeft aan telkenmale, achteraf met nieuwe eisen te worden geconfronteerd als het gaat om de tijdelijke wijziging omgevingsvergunning.
  a. Klopt het dat u en/of de ODDV de vereniging steeds met nieuwe eisen confronteert
  b. Bent u met ons van mening dat doordat u een vereniging met zulke grote opgaven confronteert het de vereniging opnieuw steeds moeilijker maakt?
  c. Bent u het met ons eens dat na alles wat er al gebeurd is, dit verzoek eigenlijk onevenredig veel, teveel, van een vereniging vraagt? Zeker omdat het gaat om een tijdelijke situatie?
  d. Ondanks het feit dat in het algemeen de kosten voor een omgevingsvergunning voor de aanvrager zijn en tegemoetkoming een precedent zou kunnen scheppen, bent u alsnog bereid deze vereniging tegemoet te komen in de kosten? Tenslotte, deze vereniging heeft het steeds ‘zelf-zelf-zelf’ gedaan. Na alles wat er gebeurd is, is een geste vanuit het college goed te verantwoorden vindt Lokaal Belang.
 3. Dan het voorgestelde accommodatiebeleid en bijlage 2 in het bijzonder.
  a. Wat is de reden dat u de Zandhappers een negatief oordeel toebedeelt over ‘ontmoeting en inclusie’? Waar is dat concreet op gestoeld? Welke criteria precies?
  b. Waarom zouden de Zandhappers geen aandacht hebben voor ontmoeting en inclusie?
  c. Is er met de Zandhappers gesproken over hun invulling van ontmoeting en inclusie binnen hun vereniging?
  d. Is er met de andere beoordeelde verenigingen gesproken over hun invulling van ontmoeting en inclusie binnen hun verenigingen?
  e. Gezien hun sociale activiteiten, hun verenigingsleven, hun verantwoordelijke rol als het gaat om sportief gedrag, ook naar de omgeving, is het college bereid deze ‘min’ ten aanzien van ‘ontmoeting en inclusie’ te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
  f. Wat is de reden dat de vereniging op voorhand voor multifunctionaliteit een ‘min’ ontvangt?
  g. Is er met de diverse sportverenigingen overleg geweest om te bezien of het mogelijk is om samen met de diverse sportverenigingen die een huisvesting zoeken, te werken aan een gezamenlijke oplossing? Zo nee, waarom niet? Er is tenslotte op 7 juli 2021 een motie 6 aangenomen, mede door LB ondertekend, die nadrukkelijk aandacht vraagt voor huisvestingsproblemen van sportverenigingen in relatie tot het overgebleven stuk grond op de Hanzeweg-Zuid van 40.000 m2. Zo ja, zijn de Zandhappers actief betrokken in dit overleg? Zo nee waarom niet?
  h. Bent u bereid om de ‘min’ als het gaat om multifunctionaliteit te heroverwegen?
 4. Wij zijn teleurgesteld in het besluit van de meerderheid van de raad met betrekking tot de motie aangaande milieueffecten en geluidsoverlast en het minder snel honoreren van huisvestingsvraagstukken van sportverenigingen, want: Wij hebben ten tijde van de bespreking nadrukkelijk gewaarschuwd voor het negatieve effect op het huisvestingsvraagstuk van de Zandhappers. Juist ook vanwege het feit dat ook zij verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzaamheidsontwikkelingen.
  a. Erkent u het negatieve effect van deze aangenomen motie voor de Zandhappers?
  b. Bent u met ons van mening dat na de hele geschiedenis dit een nieuwe klap is voor de vereniging?
  c. Om nog een andere reden is Lokaal Belang verbaasd en teleurgesteld. De meerderheid van de raad heeft ingestemd met een ‘’positieve grondhouding ten aanzien van een railterminal als een gewenste ontwikkeling in de gemeente’’ wat circa 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar extra oplevert (dat is nog exclusief groei en overslag maar wel inclusief de toename van fijnstof en stikstof…). Bent u het met ons eens dat als u (het was uw raadsvoorstel) een positieve grondhouding heeft ten aanzien van een railterminal, toch tenminste een positieve grondhouding zou moeten hebben aangaande het bestaan van de Zandhappers en ze creatief, dienend en helpend tegemoet moet treden?


Wij vragen u vriendelijk u tot het uiterste in te spannen de vragen voorafgaande aan de commissie te beantwoorden. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken, Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 18 februari 2022
Foto: De Veluwse Zandhappers


1 Onder andere:
10-11-2021 Amendement LB beleidstoevoeging voor sportaccommodaties in de knel (verworpen) 06-10-2021 Motie (LB) eerlijk en transparant afwegingskader bij huisvesting (verworpen)
09-12-2020 Amendement (LB) verduidelijking APV t.a.v. crossen i.h.k.v. de Zandhappers (verworpen)
07-07-2020 agenderingsverzoek Memo huisvesting sportverenigingen i.h.k.v. de Zandhappers
21-10-2019 schriftelijke vragen LB inzet huisvesting de Zandhappers
25-06-2019 rondvraag commissie te maken kosten voor onderzoek door de Zandhappers

2
06-10-2021 Motie (Pro98, SGP, CDA, CU met steun van BI) (aangenomen) Initiatieven met meer geluidsoverlast en milieuvervuiling minder snel honoreren

3
26-11-2021 Communicatieverslag Gemeente-ODDV-ZH maart 2020-november 2021 (in overleg opvraagbaar)

4
08-06-2021 Mail gemeente > de Zandhappers “Natuurlijk zullen we met jullie en een mogelijke bezwaarmaker in gesprek gaan voor we gaan handhaven om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden waardoor jullie kunnen blijven zitten op de plek.”

5
25-01-2022 Antwoorden schriftelijke vragen VVD

6
07-07-2021 Motie (CU, BI, SGP, LB) gebruik resterende grond maatschappelijke functies zoals sportaccommodaties (aangenomen

 

 

Lees verder

1500 helikoptervluchten per jaar naast Schaffelaarsebos? LB stelt schriftelijke vragen

17-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de komst van een helikopterterrein-helihaven nabij het Schaffelaarsebos en nabij de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst.

Onlangs is de fractie van Lokaal Belang ter ore gekomen dat er mogelijk een helikopterluchthaven-helihaven nabij het Schaffelaarse bos en de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst gerealiseerd gaat worden.
Uit de informatie die Lokaal Belang ontvangen heeft blijkt dat deze helihaven op het adres Wesselseweg 23 in Barneveld gepland is en dat de voorbereidingen daartoe al getroffen zijn. Tevens begrepen wij dat het gaat om een commerciële ‘helihaven’ waarvan jaarlijks 1.500 vluchten zullen aankomen en vertrekken.  

Bij het vernemen van dit plan sloeg ons ongeloof om in verbijstering nadat wij begrepen dat er al serieuze gesprekken plaatsgevonden hebben voor het realiseren van deze helihaven en dat de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn. Het kan toch niet waar zijn dat er in naast de windmolens met hun welbekende overlast en een railterminal die 80.000 extra vrachtwagenbewegingen per jaar gaat opleveren, nu óók een helihaven gaat komen met het daarbij behorende vliegverkeer boven Barneveld dorp en de omliggende dorpen? Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat er vergaande plannen zijn om een zogenaamde ‘helihaven’ te realiseren op het adres Wesselseweg 23 in Barneveld waarvan jaarlijks 1.500 vluchten zullen vertrekken en aankomen?
 2. Is het college het met ons eens dat het zeer onwenselijk is een soort van helikopter luchthaven te ontwikkelen op slechts tientallen meters grenzend aan het Schaffelaarse bos en op enkele honderden meters daar waar de wijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst beginnen?
 3. Is het college het met ons eens dat deze helihaven een directe aanslag is op de rust van de inwoners van de wijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst de andere wijken die getroffen gaan worden door overvliegende helikopters én de rust van mens en dier die genieten van en leven in het Schaffelaarsebos?
 4. Is het bekend wat de komst van een helihaven voor consequenties heeft voor de hoeveelheid fijnstof en stikstof in de nabijheid van deze helihaven bij 1.500 vluchten?
 5. Is een verdere toename van fijnstof en stikstof in een gemeente die op dit gebied al onder druk staat in uw ogen verstandig?
 6. Nu heeft de meerderheid van de raad ingestemd met het verhogen van de geurnormen omdat er gebouwd moet worden nabij agrarische bedrijven. Moeten we dan straks ook de geluidsnormen verhogen als we de wijk Norschoten en wellicht ook andere (nieuwe) wijken willen uitbreiden?
 7. De komst van zoveel helikoptervluchten brengt tevens een veiligheidsrisico mee in geval van een ongeval. Is het in de ogen van het college verantwoord om, los van de onwenselijkheid ervan, een helihaven zo dicht bij een woonwijk en benzinestation te positioneren?
 8. Wij vernamen dat er sprake is van een commerciële helihaven. Wat betekent dit in de praktijk?
  Gaat het om vluchten naar andere helihavens of naar luchthavens? Wordt het gebruikt voor werkverkeer of voor commerciële rondvluchten?
 9. Indien onze informatie klopt, waarom is deze locatie in het vizier? Uw college heeft plannen om windmolens en een railterminal in onze gemeente mogelijk te maken en nu is er ook sprake van de komst van een helihaven? Naast vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen veroorzaakt door de railterminal en de o.a. geluidsoverlast van windmolens, moeten we nu ook gaan vrezen voor het verstoren van de rust in de lucht door de mogelijke komst van een helihaven?
 10. Is het college het met ons eens dat er hier een streep getrokken moet worden indien deze plannen serieus zijn? Voor Lokaal Belang is de komst van een helihaven onbespreekbaar. De leefbaarheid voor onze inwoners staat boven de commerciële belangen van een helihaven-ondernemer.
  Wij hopen dat het college dit met ons eens is?
 11. Bent u bereid om naast de beantwoording van de vragen spoedig doch uiterlijk voor het einde van uw bestuursperiode een uitgebreidere memo op te stellen over uw visie op heliluchthavens in de gemeente Barneveld? Deze willen we dan bespreken in een eerstvolgende commissievergadering.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

17 februari 2022

foto: heliflight.nl (niet het bedoelde bedrijf aangaande de vragen)

 

Lees verder

Interview (Barneveldse Krant) met LB-er Mona Tamaela

17-02-2022

Interview met Mona Tamaela, nummer 6 op de kieslijst van Lokaal Belang
Gepubliceerd in de Barneveldse Krant 16 februari 2022
auteur: Freek Wolff
Foto: Pauw Media


‘Hij gaf me een tweede kans'

Ze verdiende haar sporen als secretaresse bij meerdere bedrijven en staat relatief fris ten opzichte van de politiek. Mona Tamaela (55) staat zesde op de verkiezingslijst van Lokaal Belang en hoopt dat ze kans maakt op een zetel in de gemeenteraad. De Molukse opvoeding gaf haar een goede basis voor het leven, vindt de Barneveldse.

U bent geboren in opvangkamp De Biezen tussen Lunteren en Barneveld, waar veel personen van de eerste generatie Molukkers kwamen te wonen. Kon uw familie snel wennen?

,,Mijn opa regelde heel veel voor het Molukse volk, omdat hij tot de weinige mensen behoorde die goed Nederlands sprak. Ik ben supertrots op hem dat hij dingen als geboorteaangiftes kon regelen met de burgemeester van Barneveld, zodat de bewoners niet naar de gemeente Ede hoefden. In Barneveld zijn er overigens nog maar twee mensen van de eerste generatie in leven. Mijn opa heeft er ook voor gezorgd dat op de Barneveldse begraafplaats een Moluks gedeelte kwam. En van alle Molukse wijken in Nederland, is Barneveld de enige die dat heeft. Ik ben megatrots op die man!”

Hoe omschrijft u de Molukse opvoeding die u kreeg?

,,Ik kom absoluut uit een warm nest. Ik heb één broer en we konden alles met onze ouders bespreken, maar wel met de afspraak dat dit binnen de muren van ons huis zou blijven. De opa en oma van mijn moeders kant waren er ook altijd bij. De familieband is heel waardevol. Elk jaar hebben we nog een neven- en nichtendag, dat is één groot feest. Thuis spraken we Maleis, maar zette je één stap buiten de deur dan werd er gewoon Nederlands gesproken. We moesten ons aanpassen aan deze samenleving en verder geen gezeur. Ik ben tot nu toe nog nooit naar de Molukken geweest, ook al kan ik daar prima bij familie terecht. Ik heb daar blijkbaar weinig behoefte aan.”

Wat vonden uw ouders belangrijk voor uw leven?

,,We kregen de Molukse normen en waarden mee. Respect hebben voor anderen en goed luisteren. Dat is voor mij weleens een uitdaging, omdat ik soms mijn mening er iets te snel uit flap. Meestal kom ik daar dan wel op terug en zeg ik sorry, dat ik te snel was met mijn reactie. Ik vind het ook fijn als mensen dat in mijn richting doen.”

IN COMA Bent u kerkelijk opgevoed?

,,Ja. Ik ben belijdend lid van de Moluks Evangelische Kerk, al ga ik niet elke zondag naar een dienst. Ik geloof absoluut. We bidden en danken voor het eten. Voordat ik naar bed ga, bid ik tot de Heer en dank ik Hem dat ik gezond de dag door mag brengen. Ook in de ochtend doe ik dat. Dat is geen ritueel, maar een oprecht gebed. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, dat is me ingeprent.”

Uw persoonlijke geloof kwam van pas toen u solliciteerde bij het Nederlands Dagblad, vermoed ik?

,,Ja, daar heb ik twaalf jaar gewerkt. Ik weet nog dat ze me wilden aannemen, maar dat ze onderling stevig over mij vergaderden, omdat ik geen lid van de vrijgemaakt gereformeerde kerk was. Toen heb ik gezegd dat ik belijdend lid van de Molukse kerk was en donders goed wist wat er in de Bijbel staat. Die man stond met zijn mond open naar me te luisteren en daarna werd ik aangenomen. Ik heb respect voor alle kerken, maar er is maar één Heer. Ik geloof op mijn manier.”

Geeft het persoonlijke geloof u kracht?

,,Ja. Ik zeg altijd dat ik een jaar jonger ben als mensen naar mijn leeftijd vragen. Want in 1993 heb ik een verkeersongeluk gehad en lag ik vijf dagen in coma. Daar zat ook mijn verjaardag tussen. Het is gelukkig allemaal goed gekomen. Ik had een zwaar hersenletsel en mijn lever was beschadigd, maar ik ben er niet als een kasplantje uitgekomen. Als je zoiets meemaakt, sta je stil bij het feit dat de Heer blijkbaar plannen met me had. Hij gaf me nog een tweede kans.”

Het leven is blijkbaar kostbaar in uw ogen. Hoe kijkt u naar een thema als euthanasie?

,,Als je gelovig bent, kun je eigenlijk geen euthanasie plegen, want je mag niet voor eigen rechter spelen. Maar als je erg ziek bent en veel pijn hebt, wat dan? Dat vind ik echt heel ingewikkeld en moeilijk. Bij sommige onderwerpen liggen de antwoorden niet voor het oprapen.”

Gelooft u in een leven na de dood?

,,Ja, want toen ik uit mijn coma kwam, stond er een vriendin naast mijn bed. Haar moeder was vier jaar voor die tijd overleden en het eerste wat ik spontaan tegen haar zei was: ‘Je moet de groeten van je moeder hebben en het gaat goed met haar’. Ik kon me dat later niet meer herinneren, maar die vriendin zei dat ik dit gelijk heb gezegd.”

Inspireert het geloof u om een liefdevol en sociaal persoon te zijn? En hoe kijkt u aan tegen goed en kwaad?

,,Ik heb geleerd om mensen te helpen als dat kan. Dat probeer ik nog steeds, ook in mijn werk. Ik sta afdelingshoofden bij met raad en daad. Hierbij is het belangrijk dat je goed overlegt en ik wil mensen zoveel mogelijk vriendelijk te woord staan. Goede communicatie is het allerbelangrijkste.”

U was secretaresse bij het Nederlands Dagblad en werkte daarna bij bedrijven als Shell en Tennet. De laatste vier jaar bent u in dienst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Utrecht. Is dit een nuttige organisatie in uw ogen? Ook als het gaat om alle suiker die producenten blijkbaar aan heel veel verpakt eten toevoegen? En kan de politiek daar niks aan doen?

,,Het gaat bij dit bedrijf om de veiligheid van ons eten. Dat is goed voor de mens en de samenleving. Ik vind het een heel leuke organisatie en mag niks over de werkwijze zeggen, want daar heb ik voor getekend.”

FRISSE GROEP Was u altijd al geïnteresseerd in de politiek?

,,Dat is ontstaan. Dick van Rheenen was in Barneveld vele jaren actief in de politiek en ik ken hem heel goed. Hij was de grondlegger van Burger Initiatief (B.I.) en vroeg me om mee te doen met deze lokale partij. Zo ben ik als lijstduwer de politiek ingerold. Toen Lokaal Belang opgericht werd, belden ze me om mee te helpen. Het is een hele frisse groep mensen.”

Waarom gaf u hier de voorkeur aan en klopte u niet aan bij een landelijk bekende partij?

,,Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Bij Lokaal Belang is een grote diversiteit aan mensen. Er zijn evenveel mannen als vrouwen, kerkelijk en niet-kerkelijke leden, progressieve en conservatieve personen. We hebben veel respect voor elkaar en luisteren goed naar elkaar. We willen alles voor de samenleving doen. 

Ik sta op de zesde plek van de verkiezingslijst, terwijl de fractie momenteel vier zetels in de gemeenteraad heeft. Ik wil niet te hoog van de toren blazen, maar ik zou het erg leuk vinden als ik nu in de raad kan komen. Dan word ik in het diepe gegooid en dat vind ik wel spannend, want ik heb nog geen commissies gevolgd. Dus mocht het gebeuren, dan heb ik wel als voorwaarde gesteld dat ik goed begeleid wordt.”

Voor welk onderwerp zou u zich graag willen inspannen?

,,Wat mij aan het hart gaat is de culturele sector. Daar wil ik me graag voor inzetten. Zo weet ik dat het slecht gaat met het Oude Ambachten en Speelgoed Museum in Terschuur. Ik hoop in die hoek veel werk te kunnen verzetten en ben blij dat de horeca weer langer open kan blijven. Ik woon midden in het centrum van Barneveld en vind het leuk dat ik hier weer wat geroezemoes hoor. Ik ben ook bestuurslid van de Oranjestichting. We konden natuurlijk al twee jaar geen Koningsdag organiseren. Daarom hopen we dat we het dit jaar wel kunnen vieren, want het is zo sneu voor de bevolking.”

NAT KING COLE Welk liedje schiet u het eerst te binnen, ook vanwege de mooie tekst?

,,Dat is ‘Mona Lisa’ van Nat King Cole, want dat zong mijn vader vroeger altijd voor mij. Ik ben opgegroeid met jazzmuziek. Thuis luisterden we ook veel naar zangers als Frank Sinatra. Zelf vind ik ook artiesten als Lenny Kravitz geweldig.”

Dan zie ik ineens twee lijntjes die je misschien aan elkaar kunt knopen. Want Lenny Kravitz sluit zijn concerten vaak af met zijn iconische doorbraaksong ‘Let love rule’. Kun je zeggen dat je vader met ‘Mona Lisa’ indirect in jouw richting liet weten dat hij heel veel van je hield?

,,Absoluut! Mijn vader kwam plotseling te overlijden toen ik zelf in Italië op vakantie was. Mijn oom belde me op met deze boodschap, terwijl ik juist naar het liedje ‘Michel’ van Anouk luisterde. Wanneer ik dit nu weer hoor, associeer ik het met dat verdrietige bericht. Dat is dan niet leuk. Dan hoor ik natuurlijk veel liever ‘Mona Lisa’. Mijn broer en ik zijn heel liefdevol opgevoed. Er was altijd tijd voor een knuffel en een dikke kus. Aan de kant van mijn vader waren er in de familie heel veel jongens en bijna geen meisjes. Daarom voelde ik me heel speciaal en werd ik erg verwend. Maar ik denk niet dat ik daar slechter van geworden ben, al weet ik niet wat anderen van mij vinden natuurlijk. Ik kan af en toe stevig uit de hoek komen, maar ben ook heel lief.”

Freek Wolff (Barneveldse Krant)

Lees verder

Standpunt LB Veluwehal: Behoud het sociale hart van Barneveld

13-02-2022

Behoud het sociale hart van Barneveld
Lokaal Belang is een voorstander van ieder realistisch en goed idee dat de dorpskernen mooier en beter maakt. Echter, de sloop van de Veluwehal als sociaal hart van Barneveld is dat in de ogen van Lokaal Belang niet. En zeker niet nu. Dit centraal gelegen en toegankelijke sociale hart, als ontmoetingsplaats voor vele mensen met hun diverse activiteiten zoals jongeren en senioren, is waardevol en moet behouden blijven.
Ook in het kader van het tegengaan van eenzaamheid.

De VVD vindt het  ‘’verouderd en niet meer passend op de huidige locatie’’. In plaats daarvan moet er ‘’elders’’ een nieuw sportcomplex komen met 3 hallen, de modernste voorzieningen en een showzaal.

Aan de heftige reacties van 2018 hebben we gezien dat dit voor veel mensen een ingrijpend plan is.
Dat vindt Lokaal Belang nog steeds. De Veluwehal is nog niet afgeschreven. Daarbij hebben er tussen 2010 en 2015 grote renovaties aan de Veluwehal plaats gevonden, is asbest verwijderd en heeft het complex een nieuw uiterlijk gekregen. Sloop zou kapitaalvernietiging van zo’n 4 miljoen euro betekenen en dus het onzorgvuldig omgaan met belastinggeld. Lokaal Belang wil juist weloverwogen omgaan met belastinggeld van inwoners; een gedegen financieel beleid dus. Dat is dit niet.

Verder is dat ‘’elders’’ volstrekt onzeker. Waar moet dit dan komen? Is dit dan goed en makkelijk bereikbaar voor met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn? Een centrale ligging is juist belangrijk. En wat kosten de grond en dat complex wel niet?

Daarbij, er zijn andere prioriteiten bv. de oostelijke rondweg die we heel hard nodig hebben en de inzet op een mogelijke verhuizing van o.a. veevoederfabriek Rijnvallei uit het centrum van Barneveld.
Hier zijn 1000 woningen te ontwikkelen. Daarmee verdwijnt óók een industrieel gebouw uit ons dorpscentrum. Dat is 2x winst. We zijn blij dat regio Amersfoort dit ook opgepikt heeft. De kansen hiervoor zijn dus groter.

Maar hoe dan ook; dit ondoordachte plan komt te vroeg, het zorgt voor kapitaalvernietiging, het goed toegankelijke sociale hart verdwijnt en het is zeer onzeker wat ervoor terugkomt en wat de belastingbetaler daarvoor moet betalen.

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB defecte openbare toiletten Voorthuizen en Barneveld

08-02-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande defecte openbare toiletten in zowel Voorthuizen centrum als Barneveld centrum.

Lokaal Belang is op 29 januari jl. haar verkiezingscampagne begonnen in Voorthuizen centrum. Tijdens gesprekken werden wij er door verschillende Voorthuizenaren op geattendeerd dat het enige openbare toilet in Voorthuizen centrum al lange tijd buiten gebruik is. Bij navraag bij enkele marktkooplieden kregen wij eveneens de reactie dat dit het geval is en dat zij dit al vaker hebben aangekaart bij de officiële instanties maar dat er nog niets mee gedaan is. Tevens kregen wij te horen dat ook het enige openbare toilet in Barneveld centrum ook al langere tijd buiten gebruik is. Uiteraard heeft Lokaal Belang de proef op de som genomen en het resultaat, foto’s van het openbare toilet in Voorthuizen en het openbare toilet in Barneveld, zijn bijgevoegd. Beide toiletten zijn buiten gebruik. Conclusie: De gemeente Barneveld waar per jaar 450.000 toeristische overnachtingen zijn en vele tienduizenden dagjesmensen komen om onze winkelcentra te bezoeken, heeft op dit moment geen openbare toiletten.

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Op 6 april 2021 heeft wethouder van Dalen tijdens een rondvraag over dit onderwerp toegezegd dat “Er een monteur is bij geweest maar het probleem nog niet is opgelost maar dat er actie wordt ondernomen”. Onze vraag: Welke actie is er tussen 6 april 2021 en heden ondernomen om deze problemen op te lossen?
 2. Wat is de reden dat het tot op heden niet gelukt lijkt te zijn deze toiletten weer te laten functioneren?
 3. Het college besteedt veel tijd, geld en aandacht voor het promoten van onze gemeente. Go Barneveld is daar een voorbeeld van. Is het college het met ons eens dat een schoon, niet door graffiti ondergekliederd en bovenal goed werkend openbaar toilet een basisbehoefte is die wij niet alleen onze inwoners (zeker diegene met maag- en darmproblemen), maar ook onze vele gasten die Voorthuizen en Barneveld komen bezoeken, moeten kunnen aanbieden?
 4. Is het college het met ons eens dat er direct actie ondernomen moet worden om: a. de technische problemen op te lossen en b. het openbaar toilet in Voorthuizen van graffiti te ontdoen en wellicht op korte termijn een beter locatie te zoeken? Nu is het openbare toilet ver weg in een donker hoekje van het Smidsplein weggestopt.
 5. Kan het college ons toezeggen dat in de toekomst echt adequaat en dus snel wordt opgetreden indien onze openbare toiletten defect zijn?
 6. En tot slot, is het college het met ons eens dat een goed werkend en gratis openbaar toilet hoort bij een gemeente die wil uitstralen dat onze gasten welkom zijn?

  Vriendelijke groeten,

  Namens de fractie van Lokaal Belang,
  Mijntje Pluimers-Foeken
  Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma 2022

05-02-2022


Vol trots en optimisme de verkiezingen in
Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma 2022

Vol trots en optimisme presenteert Lokaal Belang haar verkiezingsprogramma!
Een stevig programma, 14 hoofdstukken voor de 10 prachtige dorpen die onze gemeente rijk is. Een programma dat haar fundament kent in waarden van onze partij; betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Ons werk wordt door deze waarden gestuurd.

Dat begint met een hoge mate van betrokkenheid van Lokaal Belang bij de samenleving.
Wij zijn er, niet alleen in woorden, maar met name in daden. Wij luisteren, verdiepen ons inhoudelijk en zetten zaken in gang. Dit alles met als doel kansen en kwaliteit voor onze samenleving te vergroten. Dat is onze dagelijkse meetlat, dat is de spiegel waarin wij kijken, dat bepaalt ons handelen. En het belang van die samenleving, daar gaat het om; úw lokale belang.

En wat betekent dit voor u?
Geïnteresseerd in een bepaald thema?
Bekijk ons programma per hoofdstuk: Programma 2022

Meer weten over onze plannen in uw dorp?
Bekijk dit op uw eigen dorpenpagina via de link https://www.lokaal-belang.com/dorpen


Verkiezingsprogramma voor mensen met dyslexie
Heeft u dyslexie? Wij vinden het belangrijk dat ook voor u het programma toegankelijk is.
Speciaal voor u het verkiezingsprogramma in een speciaal lettertype wat makkelijker leest.
U vindt dit eveneens op de pagina Programma 2022.
Wij danken Sander Mulders voor zijn hulp om dit programma in dit lettertype te kunnen presenteren.

Wij wensen u veel leesplezier!

Vragen? Neem contact met ons op.

Lees verder