Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage Gonda Lenters kaders warmtevisie


Voorzitter. Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners. Daarom dienen wij een amendement in.

Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning tot 52 K [1] en meer bij de oudere en/of grotere woningen. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en de zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.

Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. Ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen.
De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen.
Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat het college geen antwoord geeft op onze vraag welke maximale investering zij gaat verlangen van onze inwoners en welke terugverdientijd zal gelden. Uit de beantwoording blijkt zelfs dat het college van onze inwoners verwacht dat zij zo nodig maar geld gaan lenen. Hiermee wordt de financiële onzekerheid bij onze inwoners bepaald niet weggenomen en dat is een slechte zaak. Wij wijzen in dit verband ook op de waarschuwing van de AFM en de DNB [2] tegen verruiming van krediet t.b.v. energiebesparende maatregelen en hun oproep ervoor te zorgen dat energiebesparende maatregelen op afzienbare termijn kunnen worden terugverdiend.

Ten opzichte van een all-electric laagtemperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere temperatuur. Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.

Lokaal Belang Is ook blij dat het college in antwoord op onze vragen (vraag 3a en 3b) stelt de biomassacentrales in de warmtevisie te zullen meenemen. Voor de goede orde vragen wij de wethouder om een toezegging op dit punt.
Het is overigens wel erg jammer dat het college niet al in 2016 met deze duurzame verwarmingsoptie aan de slag is gegaan, want dan werd nu al een groot gedeelte van Barneveld duurzaam verwarmd. Aangezien het voor Lokaal Belang belangrijk is dat er geen bomen verdwijnen in deze centrales, hebben wij dit als voorwaarde in het amendement verwerkt.

In reactie op ons verzoek om ook “geothermie” mee te nemen en uit te werken in de warmtevisie reageert het college nogal vaag en terughoudend. En dat is erg jammer en niet in het belang van onze inwoners. Het staat ook haaks op verschillende ontwikkelingen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de structuurvisie ondergrond van juni 2018 en het artikel in he t AD d.d. 22-1-19 [3]. De rijksoverheid zet vol in op geothermie en is gestart met een seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. En volgens pg 58 van de structuurvisie ondergrond is de westelijk helft van onze gemeente even kansrijk als het gebied dat nu wordt onderzocht. Voorzitter, Utrecht zorgt ervoor dat zij met haar neusje vooraan staat. Wij vragen NU een toezegging van de wethouder dat zij zo spoedig mogelijk contact opneemt met EBN het Ministerie (infra en EZ) en anderen opneemt om te vragen ook hier zo’n onderzoek te starten.

In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente waar ruim 35.000 mensen wonen, zal een warmtenet hoogstwaarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas.
In antwoord op onze vraag hierover stelt het college dat groen gas in de komende 5 jaar nog geen optie is. Of dit juist is of niet zal moeten blijken. Wel duidelijk is dat een all-electric oplossing voor bestaande huizen een veel te dure oplossing is. Daarom hebben wij in ons amendement opgenomen dat indien en zolang er voor het buitengebied de optie van groen gas of een andere goedkope hoog temperatuur verwarmingsoptie niet beschikbaar is, het buitengebied niet zal worden afgesloten van het aardgas.

In het belang van de inwoners hopen wij op steun voor ons amendement.

 

Voetnoten

[1] Zie hiervoor de voetnoten bij onze vragen d.d. 4-6-2018

[2] 3-9-18 AFM en DNB missen onderbouwing extra krediet voor energiebesparende maatregelen www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2018/09/afm-en-dnb-missen-onderbouwing-extra-krediet-voor-energiebesparende-maatregelen-101112401

[3] www.ad.nl/utrecht/grootschalig-bodemonderzoek-tussen-utrecht-en-flevoland-naar-aardwarmte~aa914500/
en www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/11/structuurvisie-ondergrond