Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage Mijntje Pluimers Begrotingsvergadering 11 november 2020


Voorzitter, dank uw wel.

We missen het; het echte debat, de echte dynamiek, de politiek in al haar facetten.
Maar het is niet anders. De coronacrisis raakt niet alleen banen, omzet en ondernemers in allerlei sectoren, het raakt ook de ontmoeting, de omhelzing, de nabijheid. Wij wensen iedereen die geraakt wordt deze crisis, op welke manier dan ook, sterkte!
 

Visie
Een echte Kadernota, met de daarbij behorende Algemene Politieke beschouwingen, ontbrak dit voorjaar. Het moment om accenten te leggen, keuzes te maken, kortom, te beschouwen op onze mooie gemeente. Een gemeente die heel erg groeit en waar wij echt, heel snel, concreet bij stil moeten staan.
Wat voor een gemeente willen wij nou eigenlijk zijn? Wij hadden gehoopt dat wij veel eerder al, met de mogelijke antwoorden hadden kunnen debatteren. Besturen is vooruitzien en de roep om visie op dit onderwerp wordt steeds dringender. Lokaal Belang beraadt zich over dit onderwerp.
 

Begroting
Voor nu dan de begroting. Waarachtig geen sinecure in coronatijd en met de soms bijzondere thema’s waar wij als gemeente mee te maken hebben. Het is dan ook mooi dat het college erin geslaagd is voor komend jaar een sluitende begroting te presenteren. Het moet ook wel, want het is gewoonweg een plicht vanuit het Rijk. Maar, toch knap.
 

Vooruitschuiven
Meer bezorgd zijn wij, ondanks dat dit het college het wel benoemd, met de nu al forse negatieve cijfers in de jaren erna (2022:-1483K, 2023:-2236K, 2024:-1618K). Ondanks de begrijpelijke onzekerheden, moet je als bestuur, ook in onzekere tijden, navigeren, vooruitzien en daarop anticiperen.
Lokaal Belang ervaart dit als het vooruitschuiven van problemen. Bewust? Het valt wel op dat het grootste tekort verwacht wordt in 2023, het jaar na de verkiezingen. Wilt u het probleem dan met name op het bordje van de volgende coalitie schuiven? Wat Lokaal Belang betreft had het college stappen mogen en moeten zetten in de meerjarenbegroting. Dat is hun taak. Want u weet ook, in de loop van de jaren komen er meer concrete plannen bij. Het wordt niet minder. Dit is vooruitschuiven en daar maken wij ons zorgen over.
 

“Kwaliteit, betrokkenheid en kansen”
Dan nu de accenten die Lokaal Belang graag wil leggen; gebaseerd op de meetlat die wij langs plannen van het college, de samenleving en ook altijd langs onszelf leggen: “kwaliteit, betrokkenheid en kansen”.
Deze waardegestuurde politiek is de manier waarop wij de samenleving bezien en de manier waarop wij ons willen inzetten.
 

Het Schaffelaartheater
…voor ons het culturele hart van de gemeente Barneveld. Zoals alle culturele instellingen hebben zij het erg moeilijk. Het mag echt niet zo zijn dat door de coronacrisis het theater omvalt. Naast kapitaalvernietiging, ook cultuurvernietiging. Wij hebben daar meerdere malen aandacht voor gevraagd. De onzekerheid blijft, de gevolgen van de crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Een eerste stap vanuit het Rijk is gezet. Wij zijn dan ook blij met de storting van het Rijk van middelen voor cultuur. Het college heeft hiervoor een technisch voorstel gemaakt dat wij later zullen bekrachtigen zodat dit ook geeffectueerd wordt, dit jaar.
Dit jaar voorzitter. Wat Lokaal Belang betreft is het ook hier vooruitkijken, anticiperen op dat wat mogelijk nog gaat komen. Daarom een vangnet voor het geval dat. Dan kan er meteen, direct geschakeld worden. Als het niet nodig mocht blijken te zijn, dan kan het terug naar de algemene middelen. Daarvoor een amendement. Wij zullen bij de diverse evaluatiemomenten nadrukkelijk stilstaan bij een wenselijkheid en mogelijkheid van een tijdelijke verhoging van de jaarlijkse subsidie. Niet voor nu, maar het amendement daarvoor hebben wij al klaarliggen.
 

ODDV en behoedzaamheid
Voorzitter, niet alleen gemeenten moeten behoedzaam zijn, ook instellingen zoals de ODDV. In mei dit jaar stelden wij voor om de ODDV eerst zelf aantoonbaar moet streven naar een kostenreductie en een sobere en doelmatige begroting alvorens de gemeenten te confronteren met forse verhogingen. Ede had al laten weten flink minder aan de ODDV over te gaan maken. Voor Barneveld had de ODDV +637K in petto.
Helaas stemde iedereen, op ons en de VVD na, deze amendementen af. De toezegging was toen dat het college aan de slag zou gaan om een besparing te bewerkstelligen. Daar zien wij helemaal niets van terug voorzitter, integendeel en dat betreuren wij. Daarom een amendement om de voorgestelde verhoging van 637K te verlagen met 250K. Een taakstelling voor ons college dus. NB: dan gaat er nog steeds 387K éxtra per jaar naar de ODDV! Veel meer dan nu dus. Daar kan je ook het Theater, de voedselbank, de bieb in Garderen en een hele boel mooie dikke bomen van betalen.
 

Afval en belofte
Een van de kerntaken van de gemeente is een schone, veilige leefomgeving. Niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons allemaal. De afgelopen jaren hebben de inwoners flinke aanpassingen van de afvalinzameling moeten ondergaan. PMD kwam erbij. Onze inwoners hebben laten zien goed hun best te doen, wat mij ook is bevestigd door een afvalbedrijf. Wij verzoeken om een onderzoek naar de afvalstromen; Waar gaat ons afval naartoe? Heeft de gemeente de kosten wel voldoende onder controle? Heeft het nog wel zin om afval in te zamelen zoals wij dat nu doen? Kan dit niet beter, goedkoper en efficiënter met minder ruimtebeslag? In omliggende gemeenten houden ze het bij de inflatiecorrectie. Waarom kan dat niet hier? Daarvoor een motie.
En dan de derde verhoging op rij; dat is dan de straf voor het moeten accepteren van weer een kliko in de tuin en het braaf scheiden van afval. Voorzitter, daags na de commissievergadering werden wij ons bewust van een toezegging aan ons vorig jaar bij de begroting. U heeft onze schriftelijke vragen gezien.
2x is 2x en niet 3x. Wat er ook is, je houdt je daaraan. Mocht er toch iets zijn waardoor dat niet kan, dan kom je daar expliciet op terug en leg je dat uit. Lokaal Belang vindt dan ook dat het amendement wat wij al klaar hadden liggen om de verhoging te beperken, niet zouden hoeven in te dienen. Dit is een omissie van het college zelf en wij zien graag dat dit door het college wordt rechtgezet. Graag een toezegging (anders dienen wij dit amendement alsnog in).
 

Verkeersveiligheid; een kerntaak
Een tweede kerntaak is veiligheid en ook verkéérsveiligheid. U bent van ons gewend dat wij erbovenop zitten met betrekking tot verkeer en dat zullen wij blijven doen. De goede contacten met het team verkeer waarderen wij zeer. Wij zijn verheugd dat er eindelijk schot in de zaak zit in de door ons al meerdere malen aan de kaak gestelde Hoevelakenseweg; er is eindelijk actie op de Stationsweg en het fietspad aan de Slotstraat. We hopen op veel meer voortvarendheid m.b.t. openbare verlichting; zie onze schriftelijke vragen daarover. Dit duurt nu al bijna 3 jaar! Verkeerveiligheid mag geen vertraging oplopen dus.
De door ons eerdergenoemde zin in de begroting moet er wat ons betreft uit. Het past niet dit als schijnbaar gegeven te accepteren en ook niet door dat op te schrijven. Wij begrijpen het idee achter ‘werk met werk maken’. Maar, de zin moet eruit, dat vinden wij een principiële zaak. Een amendement.
(Blz. 27 “afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente kan het zijn dat de uitvoering van projecten, om de verkeersveiligheid te verbeteren, stagneert”)
 

Assistentiehonden
Mensen met een beperking bewegen zich ook nogal eens door het verkeer. Assistentiehonden helpen hen op weg. Zo geweldig dat deze honden deze mensen een stuk vrijheid geven. Een basisbehoefte van ieder mens. Maar er zijn vele soorten assistentiehonden; ook die doen er wezenlijk toe in het leven van mensen. Het geeft ze kwaliteit van leven. De baasjes en hun honden moeten op een eerlijke en eenduidige wijze behandeld worden. Dus, geen belasting voor alle assistentiehonden. Daarvoor een amendement.
En zoals u weet hebben wij sowieso wat moeite met het oneerlijke fenomeen hondenbelasting, maar daar komen we later op terug.
 

Bibliotheek Garderen
Wat ook kwaliteit van leven geeft, is investeren in de samenleving. In dit geval de samenleving van Garderen. Wat een bewondering hebben wij voor de vele vrijwilligers die een eigen bibliotheek van professioneel niveau hebben opgezet. Dankzij hen en de gulle giften van velen, een grote keuze voor jong en oud. Erg belangrijk voor de taalontwikkeling en bv de sociale cohesie van ouderen. In 2018 waren alle partijen enthousiast; nu is het wat LB betreft tijd voor een volgende, concrete stap. Namelijk de stap van de gemeente. Garderen heeft het ‘zelf en samen’ met verve getoond. Wij zijn blij dat het college het gesprek wil aangaan, maar wij willen ze wel met een concrete opdracht het gesprek laten ingaan. Vandaar een motie.
 

Meer bomen
Ook bomen geven meer kwaliteit van leven. Onze standpunten en inzet daarvoor zijn jullie allemaal bekend. In het land zijn tal van geweldige initiatieven om meer bomen in Nederland geplant te krijgen. Onlangs bv de actie in Amersfoort, 1000 bomen erbij en de stichting meerbomen.nu heeft als doel 1 miljoen bomen erbij in 20/21. En zij gaan daarna door. Er wordt nog wel eens geklaagd over de kosten van bomen; wat Lokaal Belang betreft grijpt de gemeente alles aan om aan gratis bomen te komen en bv met behulp van meerbomen.nu de kosten voor het planten te drukken. Daarvoor een motie.
 

Veilige en gastvrije gemeente
Niemand heeft een glazen bol. Wat wel duidelijk is en was, is de drukte in onze gemeente; zowel in de dorpskernen als de omliggende recreatiegebieden. Wij willen een gastvrije gemeente zijn en blijven.
Lokaal Belang voorziet dat meer mensen dan voorheen in Nederland op vakantie zullen gaan. Dus ook in onze gemeente. Wij vinden het daarom belangrijk, in navolging bij andere gemeenten zoals Texel, een hulpmiddel in het leven te roepen om mensen te helpen drukte te vermijden maar toch ook te kunnen genieten van onze gemeente. Een vakantieapp lijkt ons daarvoor een goed idee. Daarvoor een motie.
 

Tot slot
Voorzitter, we leven in rare tijden. Dat vraagt wat van ons allemaal. In de ogen van Lokaal Belang vraagt dat in ieder geval aandacht voor het grootste goed binnen het bestuur; de democratische rechtsorde. Die is nodig om onze samenleving recht te doen, in balans te houden, op te kunnen komen voor onze inwoners. Naast dat dit normen zijn, zo hebben we het afgesproken, zijn het wat Lokaal Belang betreft ook waarden. Waarden van rechtvaardigheid, redelijkheid en integriteit. En wij allen hebben een bijzondere taak in dit alles. Het bewaken en uitdragen van deze democratische rechtsorde. Ieder in zijn of haar eigen rol; maar allen met verantwoordelijkheden en plichten. Laten we daar ons alle blijvend voor inzetten. En wij als volksvertegenwoordigers hebben het open politieke debat te dienen. Het draagt bij aan de vorming van de publieke opinie en een zorgvuldig proces. Wat de uitkomsten ook mogen zijn.
 

Dank u wel voorzitter.