Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage Mijntje Pluimers Kadernota 2020-2023


Kadernota 19 juni 2019 
 
Voorwoord
Voorzitter, dank u wel.
Een bijzondere dag in de politiek. Ik begin met een compliment voor het college dat open staat voor de wensen van LB op het gebied van:
- Onderzoek naar inzet asfaltcollectoren;
- het verbeteren van de veiligheid rondom de speelplaats Troelstralaan;
- het toch echt realiseren van glasvezel in Stroe;
- maatregelen in de beruchte bocht A1-A30
- de actieve inzet voor verbetering aanrijdtijden ambulances
- de bereidheid voor investeringen in de verkeersveiligheid in bv Terschuur en Zwartebroek
- enzovoort. Bedankt, dat smaakt naar meer. 
 
Het tweede compliment is voor al die mensen achter de schermen, de ambtenaren, die hard gewerkt hebben om de vragen van Lokaal Belang en anderen te beantwoorden. En het kost wat, hebben we inmiddels begrepen uit de krant, maar het zijn nog peanuts vergelijken met de kosten die het college maakt in de zandaffaire! Onze conclusie: hoe meer zich achter de schermen afspeelt, hoe meer vragen. Met volledige openheid kan het besturen van een gemeente misschien wel kostendekkend worden gemaakt!! 
 
Het laatste compliment bewaar ik voor het slot voorzitter.

Inleiding
Voorzitter, we hadden wel het idee dat het college al een soort van najaarsstorm in het hoofd had bij het maken van deze Kadernota. Voorstellen over belastingverhogingen, beleidstoevoegingen met financiële cijfers daarbij. Het is al ingevuld en u heeft ons kennelijk niet meer nodig! Daar waar in het verleden bij de Kadernota sprake was van scenario's waarbij door de raad nog aan de knoppen gedraaid kon worden, de echte financiële vertaling werd bij de begrotingsvergadering uitgezet. Het lijkt vandaag dus wel een begrotingsvergadering. Was het de zandstorm in Veller, dat u wat korrelig uit de ooghoeken bent gaan kijken? Een ding is wel duidelijk, de Kadernota is er voor de algemene beschouwingen, het college hoort er na afloop mee aan de slag te gaan en dat te verwerken in het najaar, bij de begroting. Dáár horen die besluiten thuis. 

De kadernota; waar willen wij heen? Is er een visie? Deze wezenlijke vraag wordt door dit college niet beantwoord maar vooruit geschoven. Dat is een gemiste kans. De door het college aangekondigde sessie in het najaar is weliswaar een aardige maar veel te weinig concreet. De strategische visie zal worden ‘opgefrist’. Maar wanneer dan? De tijd van wachten is voorbij, maak nu duidelijke beleidsafspraken.  
Lokaal Belang roept het college indringend op om deze strategische visie uiterlijk in het najaar van 2020 af te hebben zodat wij deze als raad vooráfgaande aan de behandeling van de begroting kunnen vaststellen. 
► Motie 1 Groei gemeente Barneveld

Lokaal Belang staat een transparant, eerlijk en proactief beleid voor; alles ten dienste van inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Bij ingrijpende ontwikkelingen vinden wij dat alle meerderjarige inwoners van onze gemeente zich actief moeten kunnen uitspreken. Wij zijn niet bang voor de mening van deze betrokken inwoners, integendeel. Wij zien hen juist als onuitputtelijke bron van inzichten. Kritiek van inwoners biedt juist kansen het beter te doen. Of te wel een dorpsreferendum met heldere kaders. 107 gemeenten in Nederland gingen ons al voor...
► Motie 2 Dorpsreferendum

Programma 1 – Participatie & Ondersteuning
Helaas neemt het gebruik van lachgas schrikbarend toe, evenals de gevolgen voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid en Lokaal Belang maakt zich hier ernstig zorgen over. Landelijke wetgeving moet dit voor een deel gaan oplossen maar dit college moet hier niet op wachten. Andere gemeenten in Nederland pleiten al voor een verbod, nemen dit al op in de APV bv bij evenementen. Lokaal Belang dient een motie in waarbij wij dringend oproepen lachgas actief mee te nemen in het drugspreventie beleid, te verbieden bij het verlenen van vergunningen voor evenementen en proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen.
► CU dient zo de gezamenlijke motie over AED’s in.
► Motie 3 Lachgas > mede ondertekend door SGP en CU 

Wij schrikken ook van de zinsnede dat de bemoeizucht van dit college in de persoonlijke levenssfeer van inwoners verder gaat dan eerst gesteld. Was het eerst investeren in activiteiten ter voorkoming van relatiebreuken, nu lezen wij: investeren in relaties, ook als er geen sprake is van uit elkaar groeien van partners. Voorzitter, dit gaat veel te ver. Wij willen deze structureel 50K per jaar o.a. investeren in onze ouderen en voorkomen van eenzaamheid. Dát zijn de prioriteiten van Lokaal Belang, voorzitter en daar komen we bij de begrotingsvergadering op terug. 
 
Mantelzorg lijkt dan wel vanzelfsprekend, maar de enorme druk op deze mensen is soms onvoorstelbaar. Wij zien graag, net als dit college, graag logeeropvang voor ouderen om mantelzorgers te ontlasten.  Het college heeft het over uitbreiding maar uit antwoorden blijkt dat het college nog niet eens weet hoeveel logeeradressen er nu zijn en wat de behoefte is. Uit signalen uit de samenleving blijkt dat er lang niet altijd een snelle beschikbaarheid is van een logeerplek. Een motie om het een en ander te gaan onderzoeken en te regelen.
► Motie 4 Uitbreiding logeerplekken

Programma 2 – Bedrijvigheid & bereikbaarheid
Lokaal Belang wil een gemeente die in kansen denkt, ruimte biedt en investeert daar waar de kwaliteit en de gastvrijheid van de gemeente toeneemt. Parkeren zal altijd wel een discussiepunt blijven, maar als wij altijd blijven denken in de kosten daarvan, gaan wij voorbij aan de kansen voor onze samenleving. Lokaal Belang heeft niet de illusie dat gratis parkeren alle uitdagingen die de Retail kent, oplost. Echter, als wij een gastvrij en toegankelijk centrum willen blijven met kansen voor Barneveld-centrum in het bijzonder, dan zien wij graag dat het college de diverse verbetermogelijkheden bespreekt met de BMV en ondernemers en daarbij open te staan voor alle opties.  
► Motie 5 Parkeerbeleid

Daarop verder gaande voorzitter, roepen wij het college ook op om na te denken om een oud plan: Het dubbellaags parkeren op de Vetkamp. Daarnaast vroegen wij eerder om het invoeren van betaald parkeren in het Transferium. Dat vinden wij gerechtvaardigd. Daarom en met het oog op de enorme groei, vraagt LB het college dan ook om een toezegging voor een notitie op deze punten wat wij dan graag voor een commissie wil agenderen.

Voorzitter, niet alleen Gijs Eikelenboom vz van de BIK en met hem veel, ook toeristische, ondernemers in onze gemeente vielen stijl achterover van de belastingverhoging van o.a. de OZB  met 25%. LB ook. Had het college voorkennis van de speech van Rutte afgelopen weekend om eindelijk eens die  multinationals aan te pakken en is daarop lokaal geanticipeerd?  Alleen al het gebrek aan fatsoenlijke communicatie is al een reden om niet voor te zijn. En het argument dat ons omliggende gemeenten veel duurder zijn is flinterdun. Amersfoort is veel duurder met parkeren en dat verhogen we hier ook niet. In Nijkerk en Ede zijn de supermarkten op zondag open, en hier? Dat belooft wat... onzin dus. Lage OZB en toeristenbelastingen maken onze gemeente juist aantrekkelijk. Daar waar het college zonder met haar ogen te knipperen mogelijk 1,4 miljoen gaat uitgeven aan een Regiodeal zonder onderbouwing en waarvan we nog geen idee hebben of boerengezinnen in onze gemeente hier direct van zullen gaan profiteren; waar wij in onze gemeente nog steeds geld uitgeven aan activiteiten om relatieproblemen van onze inwoners te voorkomen en voor Robert ten Brink van All You Need is Love te spelen als het misgaat; gaan wij niet de OZB en toeristenbelasting inzetten om gaten te dichten. Althans, dat vindt LB. Ga uw huiswerk maar opnieuw maken en wij zien het resultaat graag terug bij de begrotingsvergadering in november. Daar hoort het dus ook thuis. Evenals de genoemde Regiodeal; zowel inhoudelijk als procedureel kan dit niet zo voorzitter.
► Amendement 1 en 2 

De toegangspoort van Barneveld-centrum vanaf het station; de Kampstraat. Al een lange tijd leeft de wens bij inwoners en ondernemers deze straat eens op te knappen. Het ziet er nu eigenlijk niet uit en dat is zonde. Durf hierin concreet te investeren, nu is het te vaag en duurt veel te lang. Leg bijvoorbeeld het straatwerk vanuit Nieuwstraat netjes door, plant veel groen en maak de containers ondergronds. Graag in overleg met de BMV en omwonenden een plan voor de herinrichting van de Kampstraat en dat uitvoeren liefst vóór de volgende kadernota. Een motie.
► Motie 6 Revitalisering Kampstraat

Voorzitter, in de gemeente moeten we goed kunnen doorrijden. Zeker op ontsluitingswegen. Wij zien een tendens van het instellen van 30 km zones of de wens daartoe. Wij dringen er bij het college op aan deze tendens te stoppen. Inwoners willen niet kruipend door de gemeente daar waar het ontsluitingswegen betreft. Bezint eer ge begint. Of wil het college alleen maar zandpaden? Graag een reactie.
► Het CDA zal zo onze gezamenlijke motie voor de Kuntzelaan indienen. 
 
En dan voorzitter, de horeca. Lokaal Belang wil kansen voor onze inwoners die graag uit willen, kansen voor ondernemers om te ondernemen maar ook met aandacht voor omwonenden om mogelijke overlast te verminderen. De brief van KHN is helder en het gesprek dat ik met ze had bevestigde voor mij de wens om hier eens naar te kijken. Wij willen graag dat het college met een notitie naar de raad komt om mogelijk te komen tot verruiming van de openingstijden van de terrassen.  Op basis van een later geplande commissie hierover zullen wij deze dan ook na de bespreking agenderen als motie vreemd aan de agenda in de raad van 10 juli a.s.  
► Motie Horeca (VADA) > Inmiddels mede ondertekend door Pro98   

Programma 3 Woon- en leefomgeving
Wij vragen het college met kracht een zin in de kadernota te nuanceren: ‘Waar regio’s in opdracht van rijk en provincie moeten aangeven waar ruimte is voor windmolens’. Voorzitter, er moet helemaal niets m.b.t. windmolens. Overheden willen dat gemeenten laten weten op welke wijze zij hernieuwde energie denken op te wekken. Deze suggestieve opmerking maakt inwoners bezorgd.  
 
Lokaal Belang wil een realistische duurzaamheidsagenda waarbij steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie. In dit kader wijzen wij heel graag ook op interview met tweede kamer lid Stoffer van de SGP die stelt; “Dat het klimaatakkoord ongelooflijk inzet op zon en wind. Dat is eenzijdig en kortzichtig.” Hij benoemt dat het belangrijk is in te zetten op alternatieven zoals geothermie. Dat klinkt Lokaal Belang als goede muziek in de oren en daarom roepen we het nogmaals op actief met alternatieven aan de gang te gaan en te blijven. Het college zet inmiddels voorzichtige stappen hierin; ga vooral zo door. 
 
Werden wij in het verleden nog al eens opgeschrikt door de kaalslag in het Schaffelaarse bos van SGLK nu is ook Landgoed Warnsborn in Arnhem aan de beurt, zo lazen wij 2 juni in de krant. Directeur van SGLK Peter van den Tweel betuigde spijt: ‘Dit had nooit mogen gebeuren. Hij erkent dat het publiek zich met recht zorgen maakt over het grote tempo van ontbossing. Procentueel gaat dit in een hoger tempo dan het Amazonegebied. Het bos is van groot belang voor de klimaatbeheersing’. Het leidde bij hem tot twijfel of SGLK het wel altijd goed doet als bosbeheerder. Voorzitter, dit zien wij echt als een omslag. Eindelijk. Wij vragen dan ook om een toezegging om als SGLK weer met hun plannen komt, met hen in gesprek te gaan en te vragen hun keuzes goed te onderbouwen en ze te wijzen op de uitspraken van hun eigen directeur. We mogen daar bestuurlijk en als politiek een rol opeisen. Is het college bereid daarin het voortouw te nemen?

Lokaal Belang wil dat er veel meer en veel beter ingezet wordt op behoud van het groene kapitaal, de bomen. Waardevol om zoveel belangrijke redenen zoals het klimaat. Ook hier zet het college voorzichtige stappen. Fijn. Mooi voorbeeld is de bomeneffectanalyse in de Bakkerstraat in Voorthuizen. Om dan ook echt en concreet te investeren voorzitter, 3 moties. Denk in kansen en durf te investeren.

  • het 100-grote bomen plan waarbij Lokaal Belang wil dat er gefaseerd 100 grote bomen (meer mag ook) geplaatst worden op mooie, markante plekken. Misschien kan de vraag wel aan onze inwoners voorgelegd worden?
  • Voorthuizen, dat echt al veel te lang wacht op vergroening van het centrum
    > mede door Pro98 en BI
  • de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek.
    ► Motie 7,8,9 

De Glind; daar waar kwetsbare kinderen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben om hun keven weer verder vorm te geven. Het zwembad is alleen daarom al van grote waarde. Vrijwilligers helpen met de instandhouding, de solardiscs geven inhoud aan de verduurzaming. Laat het college dan nog een extra tandje bijzetten in de instandhouding van dit zwembad. Lokaal Belang roept het college daarom op samen met Plaatselijk Belang in gesprek te gaan om te komen tot een redelijke verhoging van de subsidie
► Motie 10 Behoud zwembad De Glind > mede ondertekend door CDA, CU, VVD en BI 

Programma 4 – bestuur en interne dienstverlening
Hier gaat het onder andere over communicatie voorzitter. Eerder kreeg Lokaal Belang een toezegging dat de optie van een ‘chat functie’ mee te zullen nemen in de digitale ontwikkelingen. In de programmabegroting stond dit wel opgeschreven. Dit lezen wij nu nergens terug. Graag de toezegging dat bij de definitieve kadernota deze echt wordt meegenomen. Een motie lijkt hier toch niet nodig voorzitter? 

Tot slot, u had nog een compliment van mij tegoed voorzitter. In dit geval voor de heer van der Tang. Zeer hartelijk dank voor uw geweldige compliment aan het adres van Lokaal Belang in de krant van vrijdag jl. Dit naar aanleiding van het inmiddels beruchte achterkamertjesoverleg waarvan de fractievoorzitter van Pro98 zelfs vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk nog een manhaftige poging deed via een ingezonden brief om recht te praten wat krom is. “Als je de kring van mensen die meepraten heel groot maakt, krijg je een ratjetoe van meningen. Van Lokaal Belang had hij het wel verwacht dat die partij niet mee zou doen. Die partij wil alles in de openbaarheid, maar zo heeft het nooit gewerkt en zo zal het niet werken.”  ‘Lokaal Belang wil alles in de openbaarheid ’. Voorzitter, zo is het. Openbaar tenzij… En dat is nou precies het verschil tussen Lokaal Belang en vele andere partijen.  Daar zij het vooral klein en stil willen houden, kiest Lokaal Belang voor openbaarheid. Voorzitter, de heer van der Tang legt, waarschijnlijk onbedoeld, ook pijnlijk bloot wat het huidige probleem van dit college is. Namelijk, als het lastig kan worden, het aantal toeschouwers tot een minimum beperken. Dat geldt voor de vrije pers, en voor onze inwoners. Daar zagen we vorige week weer een voorbeeld van. De informatieavond over de Regiodeal waar wij mogelijk 1,4 miljoen euro gemeenschapsgeld aan gaan uitgeven. Woensdagmorgen was de bijeenkomst nog openbaar, ‘s middags verklaarde wethouder de Kruijf namens het college de zitting besloten. Dit nadat Lokaal Belang het verzoek aan het college deed om de bijeenkomst openbaar te maken en de pers welkom te laten zijn. 

Voorzitter, het duo van der Tang en de Kruijf moeten er maar aan wennen. En met hen, ook hun steun en toeverlaat BI. Lokaal Belang zal bij iedere geplande besloten bijeenkomst kritisch zijn en kijken of het openbaar moet en kan zijn. En ja mevrouw van den Wildenberg van BI, dat is geen ‘geneuzel’ zoals u dat in de krant opmerkte. U heeft altijd de mond vol van goede communicatie naar de burgers, maar als het er op aankomt en die burgers moeten kunnen meekijken of meeluisteren naar discussies over belanghebbende zaken, toont u zich slechts weer het bijwagentje van de SGP en de coalitie als geheel. Ontluisterend.

De Kadernota, het belangrijkste politieke document van een politiek jaar. Daar waar visie en uitgangspunten voor onze gemeente besproken worden. Het is dan ook jammer dat het college, gesteund door de coalitiepartijen en BI een belangrijke bespreking over scenario’s waarvan de uitkomsten meegenomen werden in het document dat voorligt, besloten hebben gehouden. Voorzitter, het zou toch juist zo van lef getuigen de moeilijke kwesties die voorliggen, en die voor alle fracties gelden, coalitie en oppositie, in alle openbaarheid te bespreken. Daar heeft de volkomen burger recht op. Het zou ook in lijn geweest zijn met de uitspraken in de Kadernota van dit college zélf: “We willen er op toezien dat de democratische legitimatie, met een transparante afweging van alle in het geding zijnde belangen, gewaarborgd blijft.” 

In deze Kadernota staan een aantal goede dingen, maar het kan anders, het kan beter.  

Tot slot een dankwoord voor mijn geweldige Lokaal Belang team, hier aanwezig en vanuit huis. Wat fijn dat we dit samen hebben kunnen doen. Dank! 

Dank u wel.   

 

2e termijn

Voorzitter, dank voor de beantwoording.

Wij vinden het jammer dat we heel veel horen dat er een onderzoek komt en dat zaken breder worden getrokken. Het college geeft raad weinig ruimte om eigen accenten te zetten. Nu zijn we hier bijeen om dat wel te kunnen doen.

1. Het dorpsreferendum
Jammer voorzitter, jammer dat het college het niet aandurft een principe uitspraak te doen om inwoners echte inspraak te geven en de democratische legitimatie te versterken. Jammer.

2. Bibliotheek
Het is heel verstandig dat de VVD deze motie intrekt. Het is namelijk onbegrijpelijk dat de VVD bieb mogelijk wil weghalen uit het hart van Barneveld. Eerst al dat ongelofelijke plan om de Veluwehal te slopen (4,1 miljoen kapitaalvernietiging), nu de bieb dwingen te verhuizen. Ga kijken op bijvoorbeeld vrijdagmiddag hoe druk het daar is. Alleen maar denken in rendement zoals de VVD? Sociaal kapitaal noemt Lokaal Belang het.

3. Het Schaffelaarsebos
Wij zijn zeer blij met de toezegging voor een gesprek met Stichting Geldersch Landschap en Kastelen. We zien echt, eindelijk, kansen voor een beter beleid in het bos.

4. Het 100-bomen plan
Jammer. Kansen ook hier accenten te zetten. De gemeente Barneveld is arm aan bomen. Het percentage groen in onze gemeente daalt gestaag. Een groenplan? Tja maar wanneer dan?
Wij willen nu die keuze. Meer bomen willen álle aanwezigen die op de informatie-avond van Barneveld centrum waren onlangs. En ja, dat kost geld en dat vinden wij prima. Er is een hoop geld over uit bijvoorbeeld de grondexploitatie (15 miljoen).

5. Vaccinatie
Fijn dat de VGGM het vaccinatieconsult zoals in onze gemeente mogelijk opneemt in het standaard pakket. Zo niet, dan zullen wij de motie, die we al klaar hebben, indienen.

5. Groene herinrichting locatie Flying Bikes Kootwijkerbroek
Wij hebben uitvoerig met Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek voorzitter gesproken. Dat wat wij voorstellen, willen zij. Wij zien hier geen verdienmodel maar investeren in kwaliteit. Ja ook dat kost geld, maar we zien het als van groot belang voor de wijk, voor het welzijn en voor het klimaat. Het college moet met oplossingen komen en niet in problemen denken. We hopen dan ook op steun voor deze motie.

Dank u wel voorzitter.