Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad: accommodatiebeleid sport en cultuur - Marleen Blankenburgh

Voorzitter,

Sport en bewegen is een onmisbaar onderdeel in het leven van veel mensen. Wat hebben we het gemist tijdens de lockdowns. Sport levert een positieve bijdrage voor de fysieke en mentale gezondheid. Het draagt ook bij aan het onderhouden van sociale contacten en meedoen in de maatschappij via vrijwilligerswerk. Sport verbroedert.. Tevens biedt het mensen de mogelijkheid om zichzelf uit te dagen en talenten verder te ontwikkelen. Vz Ook het belang van cultuur willen we onderstrepen.

Bij voorliggend raadsvoorstel gaat het om het accommoderen van beiden, sport en cultuur. Welke rol hebben verenigingen, organisaties zelf, wat kunnen ze zelf en hoe ver ga je als gemeente in het ondersteunen, meewerken en financieren? Ik ben nu 4 jaar raadslid en heb de nodige vraagstukken langs zien komen, BDSV, Petanque, Flying Bikes, de skeelervereniging, De Zandhappers.

Wat mij is bijgebleven uit gesprekken met verenigingen is de opmerking dat “de regie ontbreekt”. Het bleef teveel hangen bij ideeën, hier en daar een onderzoek, maar er werd niet doorgepakt. Geld dat eerst gereserveerd zou worden met het oog op een Boulodrome, werd uiteindelijk besteed aan een rotonde t.b.v. de Flying Bikes. Dat doet wat met verenigingen. Wij hopen en verwachten dat dit nieuwe beleid met een transparanter afwegingskader verbetering gaat brengen.

Multifunctioneel inzetten van gemeentelijke accommodaties heeft onze steun. Vooral ook omdat daar kansen liggen om verzoeken te koppelen en meer mogelijk te maken. Win-win dus. Daarom benadrukken wij nogmaals het belang van een blijvende, goede inventarisatie van de wensen. Houdt een goed overzicht bij en betrek verenigingen tijdig bij nieuwe plannen: vraag door of er mogelijk interesse is om aan te haken bij nieuwbouw van bijvoorbeeld een buurthuis.

Lokaal Belang vindt het belangrijk tijdig te investeren in huisvesting voor sport en ook cultuur. We willen voorkomen dat verenigingen in de problemen raken. Wat ons betreft worden alle verenigingen serieus genomen, grote en kleinere verenigingen. Ik heb goed geluisterd in de commissie en heb wethouder Dorrestijn horen zeggen dat alle verenigingen haar lief zijn. Dat is mooi en ook goed dat dat uitgesproken wordt.

Een zorg is dat er best veel van verenigingen wordt gevraagd. Besturen hebben vaak hun handen al vol aan het dagelijks draaiende houden van de vereniging. Uit ervaring weet ik hoeveel erbij komt kijken. We moeten niet vergeten dat dit gebeurt door vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging. Verenigingsbesturen, die daarnaast ook moeten nadenken over en inspelen op de toekomst van hun vereniging. Het proces naar nieuwbouw/verbouw is niet te onderschatten. Bij het lezen van het raadsvoorstel kreeg ik de indruk dat de gemeente het liefst kant-en-klare-aanvragen in behandeling neemt. Wat ons betreft moet de gemeente bereid zijn om gedurende het proces te helpen en te ondersteunen. Hoe klein of ingewikkeld de vraag ook is.

Een ander punt van aandacht is de uiteindelijke prioritering en financiering.
Er is geen spaarpotje, geen structureel geld. “Uiteindelijk zullen aanvragen altijd afgewogen moeten worden tegen de dan beschikbare middelen en beleidsvoornemens” staat er.  Tot op zekere hoogte snappen we dit, maar we zien hier ook een risico dat er niets van de grond gaat komen of dat er jaren vooruitgeschoven wordt. Kan de wethouder ons hierin geruststellen?


Moties
Voorzitter, ik heb 2 moties bij me. Beide moties hebben betrekking op de ontstane situatie rond Quadvereniging De Zandhappers. Zij doen een noodoproep aan ons als raad en hebben een hulpvraag. De Zandhappers waren in de veronderstelling een nieuwe trainingsbaan in gebruik te kunnen nemen. Mede gebaseerd op gedane beloften en toezeggingen vanuit het college. Dit pakte tot hun teleurstelling anders uit en leidde tot veel frustraties in de daarop volgende maanden. Ze hebben in de baan geïnvesteerd, maar al langer dan een jaar geen trainingen op deze baan kunnen geven. Ze zien leden vertrekken en hebben nog steeds geen zekerheid dat het goed gaat komen met de omgevingsvergunning en op welke termijn. Al met al een trieste situatie. Als het zo doorgaat komt het bestaan van deze vereniging mogelijk in gevaar.

Motie 1 Kansen en oplossing voor Sportvereniging De Veluwse Zandhappers
De Zandhappers ervaren tegenwerking en onvoldoende steun vanuit het college. Dit willen wij graag omdraaien. Er moet een doorbraak komen. Met deze motie willen wij deze vereniging ondersteunen in hun oproep om tot een oplossing te komen. Hetzij via meer hulp bij de omgevingsvergunningsaanvraag of via een creatieve oplossing met bijvoorbeeld een tijdelijke gedoogconstructie ter overbrugging, zodat ze al heel snel weer kunnen gaan trainen. We doen hierbij duidelijk een beroep op het college. Het moet echt anders. Ook deze vereniging verdient een plek om hun sport te beoefenen.

Dictum: Draagt het college

  • op een helpende en actieve houding aan te nemen, o.a. in de lopende omgevingsprocedure die de Zandhappers is gestart op de huidige locatie en samen met de Zandhappers en andere betrokkenen tot een oplossing te komen aangaande huisvesting voor de vereniging;


Motie 2 heroverweging globale toetsing De Zandhappers
Deze motie gaat in op de beoordeling in de globale toetsing, bijlage 2. Wij realiseren ons dat we vanavond geen besluit nemen over deze toetsing en dat het gaat om een voorlopige beoordeling. Gezien de reacties vanuit de Zandhappers achten wij het echter nodig om ook hier een duidelijke opdracht mee te geven aan het college.

Dictum: Draagt het college op

  • in gesprek te gaan met de vereniging met betrekking tot bovengenoemde punten;
  • de globale toetsing in het vervolgtraject te heroverwegen en een meer passende beoordeling toe te kennen aangaande deze vereniging en de raad daarvan in kennis te stellen;


Beide moties dienen wij samen met de VVD in.