Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad: spreektekst Marleen Blankenburgh bij de Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2023-2026

Voorzitter,
Nederland loopt vast, o.a. op het gebied van infrastructuur en woningbouw. Oorzaak: stikstof. Dat is de boodschap die we bijna dagelijks vanuit de Tweede Kamer te horen krijgen. Ook lokaal en regionaal worden we hiermee geconfronteerd. Op 29 maart werd bekend gemaakt dat door de minister een streep gezet is door de aanpak van knooppunt A1/A30. Dat terwijl dit knooppunt bovenaan de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat stond. Het is volstrekt onzeker hoe dit verder gaat. “Latere kabinetten moeten vervolgens kijken of zij er nog geld vrij voor willen maken” aldus de minister. Dit bericht lijdt tot grote zorg over de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld, de regio en de provincie Gelderland.

Het belang van aanpak van het knooppunt A1/A30 en de jarenlange lobby vanuit de regio wordt uitdrukkelijk benoemd in de Bereikbaarheidsagenda die nu voorligt. Dit knooppunt bij Barneveld heeft namelijk een enorme impact op omliggende gemeenten. Ook wordt de koppeling gemaakt met de woningbouwopgave, de recent afgesloten woondeal d.w.z. de verplichting tot bouw van 25.000 nieuwe woningen in 2030.

Ik citeer:
“In 2022 heeft de regio goede afspraken gemaakt met het rijk over de woningbouw en bereikbaarheid. Een goede aansluiting van de regio op de corridors A1 en A12, zowel via de weg als via spoor, is essentieel om die toename op te vangen en de verbinding met de Randstad en de stedelijke regio’s in het oosten van het land op peil te houden. We kijken hier uiteraard ook naar de (auto)knelpunten op deze corridors”

Essentieel voorzitter, d.w.z. zeer belangrijk... noodzakelijk... onmisbaar

Tot 2040 komen er in de regio naar verwachting zelfs 40.000 nieuwe woningen bij met daarbij een verwachte groei van het aantal inwoners naar ruim 500.000. We hebben het dan over 1/3 meer inwoners. Inwoners die hun huizen uitkomen en de weg op zullen gaan. Ook via de A30 en de A1. Hoe moet dat dan? vragen wij ons af als de knooppunten Hoevelaken en A1/A30 niet tijdig worden aangepakt.

Lokaal Belang vindt het niet uit te leggen dat er enerzijds een woningbouwopdracht gegeven wordt vanuit het Rijk en we anderzijds als gemeente en regio een paar maanden later in het ongewisse worden gelaten of (en wanneer) er een oplossing komt voor een groot knelpunt in de infrastructuur. Wel duidelijkheid over de woondeal, geen duidelijkheid over de infra. Dat kan niet!

VZ. We komen dan ook met een motie, waarmee we een krachtig signaal willen afgeven naar Den Haag. Op deze manier komen we klem te zitten bij de uitvoer van de woondeal en loopt het verkeer in en rond Barneveld letterlijk vast.

Deze motie is medeondertekend door CU, CDA en SGP.
De motie 'Gevolgen uitstel aanpak knooppunt A1/A30 voor Woondeal' is unaniem aangenomen

 

Voorzitter,
dan heb ik nog een amendement m.b.t. het OV.

Het openbaar vervoer zou een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor het autogebruik.
Dan is het wel belangrijk dat het trein- of buskaartje betaalbaar blijft voor de gebruikers en dat er voldoende aanbod is.

In de bereikbaarheidsagenda mis ik de aandacht voor het betaalbaar houden van het OV. In de commissie gaf de wethouder aan dat de gemeente Barneveld in een brief aan de verkenner van de Provincie die betaalbaarheid aan de orde heeft gesteld. Daarmee is nog niet duidelijk hoe de regio er precies instaat. Met ons amendement willen we dan ook die betaalbaarheid voor de inwoners als aandachtspunt meegeven.

Het op peil houden van de huidige OV-lijnen is een goed uitgangspunt. Wij zien daar nog wel graag een stapje bij, dat er waar mogelijk opgeschaald wordt in bijv de frequentie of misschien zelfs een extra buslijn. Bijv. tussen Barneveld en Nijkerk.
Als ik verhalen hoor dat iemand die om op haar stageplek te kunnen komen als oplossing maar een auto koopt omdat het met de bus niet te doen is vanuit het dorp waar ze woont, dan is er nog veel winst te halen.

Uiteindelijk gaat de Provincie over het bus- en treinvervoer, maar wij kunnen wel onze wensen en de belangen van onze inwoners kenbaar maken, rechtstreeks en via de regio.
Dat laatste beogen wij dan ook via dit amendement.

Mede ingediend namens het CDA, CU en SGP
Het amendement 'Betaalbaarheid, toegankelijkheid en opschaling Openbaar Vervoer' is unaniem aangenomen.