Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad: verdeling steunpakket culturele sector - Marleen Blankenburgh


Voorzitter,

De culturele sector maakt moeilijke tijden door. De eerste lockdown was gelijk pittig, wij ontvingen in mei reeds een brandbrief via het Cultuurplatform met de eerste zorgen. De huidige, lange lockdown heeft de financiële situatie voor een aantal culturele voorzieningen in sneltreintempo verslechterd. In de cie vergadering werd de ernst van de situatie, de urgentie voor steun aan onze musea, onderstreept.

PRO98 had een motie voorbereid. Deze is na de cievergadering vervangen door een initiatiefvoorstel, dat nu voorligt. Ik wil allereerst een compliment maken aan collega van der Lubbe voor zijn initiatief en inzet op dit onderwerp. Toch vragen wij ons af of dit niet anders had gekund? Waarom kwam het college zelf niet tijdig in actie met een nieuw voorstel op het moment dat de vele aanvragen binnenkwamen en de hoogte van de aanvragen duidelijk werd? We hebben nu te maken met een soort noodgreep om met snelheid geld te kunnen bestemmen voor de culturele sector. Geld dat nota bene in december al door de minister in de gemeentekas is gestort, waarbij  expliciet was aangegeven dat dit bedoeld was voor de cultuursector.. Kortom, waarom was er geen actie vanuit het college?

Inmiddels is er duidelijkheid gegeven over de verdeling van de eerste Tranche en is het geld onderweg naar de culturele instellingen. Het geeft de betreffende noodlijdende musea iets lucht. De hele procedure van aanvragen tot uitkeren nam de nodige tijd in beslag, een maand of 3. Daarin kan veel gebeuren, het kan hard gaan zoals blijkt uit het verhaal van het Pluimveemuseum. In november waren er nog geen problemen, nu zijn zo goed als technisch failliet. Dit onderstreept voor ons het belang van snel en adequaat handelen.
Mocht blijken dat er een 3e Tranche aankomt en gestort wordt, dan zien wij graag dat de wethouder proactief handelt zodat het geld tijdig, dus snel, beschikbaar gesteld kan worden via een raadsvoorstel. Graag een toezegging op dit punt.

Voorzitter, cultuur is van meerwaarde voor onze samenleving. Cultuur verbindt en is van positieve invloed. Lokaal Belang is zuinig op onze culturele voorzieningen. Ik wil hierbij graag ons amendement in herinnering brengen dat we bij de begroting in november ingebracht hebben om een reservepost in te stellen voor het MTB, juist om te voorkomen dat culturele instellingen en dan speciaal het Schaffelaartheater in de loop van 2021 in de knel zouden komen. Dit voorstel werd tot onze spijt afgestemd. Had het college zelf geld gereserveerd, dan was er meer geld en waren er andere keuzes mogelijk geweest bij deze 1e Tranche.
Vraag aan de wethouder hoe het er op dit moment financieel voorstaat met het theater? Kunnen zij opnieuw meedoen met de nieuwe aanvraagronde?

VZ, deze 2e Tranche betreft een bedrag van € 276.400,-. Dat is een hoog bedrag. Als raad worden wij niet verder betrokken bij de verdeling van deze gelden, zoals dat wel enigszins het geval was met het raadsvoorstel bij de 1e Tranche. Dat hadden we liever anders gezien.
De rapportage achteraf is de verantwoording naar de raad en wij vinden het belangrijk dat dit een goed en helder overzicht geeft waarin we ook kunnen terugzien wie er buiten de boot vallen en waarom. Graag aandacht voor een zo volledig mogelijk overzicht.

Met een positief besluit vandaag op dit initiatiefvoorstel wordt gehoor gegeven aan het verzoek uit de brieven en aan de dringende oproep van de minister van OCW om de extra middelen daadwerkelijk te besteden aan de lokale cultuursector. Dit geld was en is bedoeld voor cultuur. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat de verdeling eerlijk en zorgvuldig gebeurt en dat het geld efficiënt wordt ingezet.

Tot slot, wij dragen de cultuursector een warm hart toe. Wij wensen de musea en andere instellingen veel geduld en wijsheid toe. Wij hopen met jullie dat er binnenkort versoepelingen mogelijk zijn en dat activiteiten weer opgepakt kunnen worden.


Bijdrage Marleen Blankenburgh, raadsvergadering 18 maart 2021