Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Financiën en belastingen

Standpunten:

  • Degelijk financieel beleid
  • Een evenwichtige en sluitende begroting met voldoende reserves om tegenslagen op te vangen
  • Bij de OZB moet de reële inflatie worden toegepast. Dat wil zeggen dat de inflatiecorrectie gelijk is aan het gemiddelde van de inflatie van de vijf daar aan voorafgaande jaren.
  • Verbetering van de solvabiliteit en de netto schuldquote door verdere afbouw van de schuldenlast
  • Niet innemen van onnodige risicovolle grondposities. Voorkeur voor passief grondbeleid boven actief grondbeleid indien dat gelet op de beleidsdoelstellingen een goede keuze is. In sommige situaties kan het gewenste resultaat immers ook worden bereikt door Ruimtelijke Ordening-beleid en de mogelijkheden die de grondexploitatiewet biedt.
  • Zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en bedrijven
  • Afschaffen van oneerlijke hondenbelasting

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Willem de Vries

Degelijk financieel beleid
Lokaal Belang wil een evenwichtige en sluitende begroting met voldoende reserves om tegenslagen op te vangen; kortom, Lokaal Belang wil een degelijk financieel beleid.  Het hebben van voldoende geld nu en in de toekomst is een randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijk beleid en het kunnen bieden van allerlei voorzieningen aan onze burgers en bedrijven.  En hoewel het nu een stuk beter gaat met de economie moeten we daarom ook voorzichtig en efficiënt blijven omgaan met overheidsgeld ofwel het geld van de belastingbetalers. Iedere euro kan maar eenmaal worden uitgegeven. 
 
OZB
De inflatiecorrectie die de afgelopen jaren op de OZB is toegepast was hoger dan de reële inflatie. Nu het financieel beter gaat wil Lokaal Belang de komende raadsperiode dat de toe te passen inflatiecorrectie gelijk is aan het gemiddelde van de inflatie van de vijf daar aan voorafgaande jaren.  
 
Schuldenpositie/ Afbouwen schuldenlast
De gemeente Barneveld heeft relatief hoge schulden. Deze zijn deels historisch zo gegroeid en zijn deels verklaarbaar en acceptabel i.v.m. de sterke groei van onze gemeente en de daardoor nodige investeringen.  Een hoge schuldenpositie is echter risicovol en daarom wil Lokaal Belang streven naar een verbetering van de solvabiliteit en de netto schuldquote. 
 
Grondposities
Lokaal Belang wil dat de gemeente niet onnodig risicovolle grondposities inneemt. Daarom wil Lokaal Belang dat de gemeente de voorkeur geeft aan passief grondbeleid boven actief grondbeleid indien dat gelet op de beleidsdoelstellingen een goede keuze is. In sommige situaties kan het gewenste resultaat immers ook worden bereikt door Ruimtelijke Ordening-beleid en de mogelijkheden die de grondexploitatiewet biedt. 

Belastingen
Lokaal Belang is een voorstander van zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en bedrijven.

Hondenbelasting
Lokaal Belang wil de hondenbelasting afschaffen. Het is niet juist dat hondenbezitters worden gediscrimineerd t.o.v. bezitters van andere huisdieren en bovendien worden de opbrengsten niet aangewend voor deze doelgroep.

content image