Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Welzijn & zorg en Werk & inkomen

Standpunten:

 • Beleid is vraag-gestuurd, flexibel en resultaatgericht.
 • Zorg voor regie bij zorgvraagstukken.
 • Verruimen openingstijden huisartsenpost buiten kantooruren en in het weekend.
 • Inclusief een apotheek in de gemeente Barneveld met dezelfde openingstijden.
 • Preventie van rook-, drank- en gok-verslaving van jongeren door goede voorlichting en het steunen van initiatieven.
 • Realisering huiswerkplekken.
 • Gratis zwemles voor kinderen uit de Glind.
 • Extra aandacht voor jonge mantelzorgers die (deels) de zorg voor een gezinslid op zich nemen.
 • Actief vormgeven Jeugdhulp18+ .
 • Actief vormgeven regelingen voor ouderen.
 • Aandacht voor eenzaamheid onder ouderen.
 • Gemeentelijke dienstverlening voor ouderen laagdrempelig en toegankelijk.

 

 • Geen algehele verhoging van de inkomensgrens.
 • Bestaande minimaregelingen beschikbaar laten blijven voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.  
 • Hantering inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm bij maatregelen specifiek gericht op kinderen tot 18 jaar.
 • Zo vroeg mogelijk opstarten van schuldhulpverleningstrajecten.
 • Aanbieden van re-integratie trajecten alleen als dit zinvol is.
 • Stimuleren van uitstroom statushouders van een uitkering naar een betaalde baan.
 • Geen invoer van basisinkomen.
 • Heldere communicatie van mogelijkheden ‘Werkgeversservicepunt Food Valley’, met de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Misbruik en fraude met het sociale vangnet voorkomen en consequent passende maatregelen te nemen als hiervan sprake is.

Welzijn en zorg

content image

De nieuwe taken in het kader van de jeugdzorg, de participatiewet en de wet maatschappelijke ondersteuning zijn door de gemeente Barneveld goed en voortvarend opgepakt. Hierbij hanteert de gemeente Barneveld als uitgangspunt ‘zelf - samen - gemeente’. Lokaal Belang ondersteunt dit beleid.  
De gemeente moet wel alert blijven op eventuele knelpunten en bijsturen waar nodig. Lokaal Belang zal zich sterk maken voor hen die hulp of zorg nodig hebben, zodat er voldoende kwalitatief goede zorg is en iedereen de kans krijgt om mee te doen. Het is belangrijk dat als er meerdere zorgvraagstukken binnen een gezin zijn, er sprake is van een duidelijke regie over de totaalsituatie. 
 
Vraag gestuurd
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat het zorgaanbod binnen de gemeente altijd zo veel mogelijk ‘vraag gestuurd’ is; dat wil zeggen dat de hulpvraag van onze inwoners centraal staat. Vraag gestuurd betekent ook dat de gemeente in staat moet zijn om flexibel te kunnen reageren op veranderende vraag. Verder moeten de geboden oplossingen resultaatgericht zijn. Ook hier is het van belang goed te communiceren met de burgers en hen - en organisaties zoals de WMO-raad en cliëntenraden- regelmatig te vragen om input en evaluatie.

Huisartsenpost HVC en apotheek
Goede zorg, ook in urgente situaties, is van groot belang. Ook dient deze zorg gemakkelijk en snel bereikbaar te zijn. Het is Lokaal Belang een doorn in het oog dat de huisartsenpost in het goed bereikbare hulpverleningscentrum (HVC) in Barneveld, zo weinig open is. Lokaal Belang wil graag dat een nieuw college alles op alles zet om de huisartsenpost alle werkdagen van de week, buiten kantooruren en op zaterdag en zondag ook in de avonden, open te laten zijn. Daarnaast moet er in de gemeente Barneveld een apotheek zijn waar buiten kantooruren en op zaterdag en zondag de benodigde medicijnen direct kunnen worden opgehaald.

Jeugd tot 18 jaar
Het is van groot belang dat de jeugd zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Dit is niet alleen van belang voor de toekomst van de jeugd zelf maar ook voor de samenleving als geheel. Succesvolle kinderen worden succesvolle burgers, die later goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en een bijdrage zullen leveren aan de samenleving als geheel. 
 
Preventie
Lokaal Belang wil daarom dat de gemeente zich inspant voor de preventie van rook- / drank- en gok- verslaving van jongeren door goede voorlichting en het steunen van initiatieven die deze verslavingen tegen kunnen gaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de lessen van Iriszorg op de basisscholen aangaande alcohol- en drugsgebruik.

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Marleen Blankenburgh

Ontwikkelingsondersteuning
Huiswerkplekken
Lokaal Belang wil ook dat de gemeente extra aandacht geeft aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren in arme gezinnen. Naast de al bestaande minimaregelingen, gericht op (o.a.) kinderen, kan dit door bijvoorbeeld te onderzoeken of het mogelijk is om laagdrempelige huiswerkplekken te creëren in bijvoorbeeld buurthuizen, bibliotheek, scholen of kerkgebouwen. Kinderen kunnen daar ook in de avonduren terecht om rustig hun huiswerk te maken, gratis thee te krijgen en zo nodig hulp te krijgen van een huiswerkbegeleider.

content image

Gratis zwemles kinderen De Glind
In dit kader willen wij ook aandacht voor het feit dat de kinderen in De Glind vanwege het woonplaatsbeginsel, (d.w.z. dat zij onder de ouderlijke macht of voogdij staan van personen die buiten de gemeente Barnveld wonen), uitgesloten zijn van door de gemeente gesubsidieerde zwemles.  Lokaal Belang wil dat ook deze kinderen gratis zwemles kunnen krijgen.  
 
Jonge mantelzorgers
Lokaal Belang wil extra aandacht voor jonge mantelzorgers die (deels) de zorg voor een gezinslid op zich nemen en daardoor onvoldoende toekomen aan hun eigen ontwikkeling. Er moet meer gedaan worden aan het signaleren van deze situaties en het creëren van meer eigen tijd voor deze jongeren, door het aanbieden van praktische ondersteuning aan deze gezinnen.  
 
Jongeren vanaf 18 jaar  
Op de dag dat de jongere met jeugdhulp 18 jaar wordt, stopt vaak zijn of haar jeugdhulp omdat die hulp niet langer onder de Jeugdwet valt. Als de noodzakelijke hulp dan evenmin vanuit een andere voorziening kan worden geboden of betaald, loopt deze meerderjarige jongere het risico tussen wal en schip te vallen. Om dit te voorkomen biedt de gemeente Barneveld de Jeugdhulp18+ aan. Zo nodig kan op deze wijze aan meerderjarige jongeren toch de hulp worden geboden die ze nodig hebben om te groeien in hun zelfstandigheid. Lokaal Belang steunt dit beleid van harte. 

content image

Ouderen
De meeste senioren willen zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven voeren en zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving. In onze gemeente is gelukkig al veel geregeld om dit voor ouderen mogelijk te maken. Zo kunnen ouderen hulp in de huishouding aanvragen, of hulp bij zelfstandig wonen en organiseert Welzijn Barneveld bijvoorbeeld het huisbezoekproject, de maaltijdvoorziening aan huis, Woon Bewust en ANWB AutoMaatje Barneveld. Lokaal Belang vindt deze voorzieningen erg belangrijk en wil blijvende aandacht voor het in stand houden van deze regelingen.  En uiteraard moeten we alert zijn en blijven op het bestaan van lacunes in het aanbod van diensten en zo nodig maatregelen nemen. 
 
Eenzaamheid
Door het wegvallen van de levenspartner, leeftijdsgenoten en toenemende beperkingen, lopen ouderen het risico te vereenzamen. Om dit te bestrijden worden in onze gemeente diverse activiteiten georganiseerd. Toch blijft eenzaamheid onder ouderen een probleem. Lokaal Belang wil dat ook de komende jaren hier voortdurende aandacht en zorg voor is. De gemeente Barneveld kan in samenwerking met Welzijn Barneveld, kerken, woningcoöperaties, welzijn en zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisaties, scholen en sportclubs, via goede samenwerking ondersteuning bieden aan ouderen die vereenzamen. 
 
Dienstverlening aan ouderen
Op dit moment zijn er nog veel ouderen die problemen hebben met dienstverlening via het internet. De gemeentelijke dienstverlening moet daarom dusdanig zijn ingericht dat zij voor ouderen laagdrempelig en toegankelijk is. Ook als aan deze hulp extra kosten verbonden zijn. Het moet voor ouderen mogelijk zijn om mondeling contact met de gemeente op te nemen en direct hulp te krijgen bij het regelen van hun zaken. Lokaal Belang wil verder dat onze gemeente de ouderen regelmatig informeert over de mogelijkheid om beroep te doen op een onafhankelijke cliënt ondersteuner.  
  
Inkomenspolitiek
Een algehele verhoging van de inkomensgrens voor minimaregelingen vindt Lokaal Belang niet wenselijk, omdat daardoor een steeds grotere groep burgers te maken krijg met een achteruitgang in netto inkomen als zij meer gaan verdienen en daardoor minimaregelingen wegvallen. Om deze reden wil Lokaal Belang ook terughoudend zijn met het bedrijven van een indirecte inkomenspolitiek door bijvoorbeeld de voorzieningen in het kader van minimaregelingen verder uit te breiden.  De middengroepen betalen namelijk al relatief veel belasting en moeten in het algemeen het volle tarief voor allerlei voorzieningen betalen. 
 
Lokaal Belang vindt dat de bestaande minimaregelingen beschikbaar moeten zijn voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor zover het gaat om maatregelen specifiek gericht op kinderen tot 18 jaar, pleit Lokaal Belang er voor om als inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm te hanteren.  
 
Schuldhulpverlening
Hoewel het inmiddels beter gaat met de economie en we langzaam uit de crisis opkrabbelen, zijn er nog altijd inwoners van onze gemeente die te maken hebben met een te hoge schuldenlast. Dit kan er toe leiden dat zij niet meer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen, met bijvoorbeeld als gevolg huisuitzetting of afsluiting van gas, elektra en/of water. Deze mensen kunnen een beroep doen op de gemeente om hen te helpen bij het saneren van hun schulden Lokaal Belang vindt het belangrijk om de gemeentelijke schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium aan te bieden en zo erger te voorkomen.

Werk en inkomen

Het is de verantwoordelijkheid van een ieder om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn en geboden kansen zo goed mogelijk te benutten. Iedereen die kan werken moet dit vooral ook doen, want alleen structureel werk biedt echt toekomstperspectief. 
 
Inkomensondersteuning
In Barneveld hebben relatief weinig inwoners een WW uitkering of een uitkering op basis van de Participatiewet. Dat is heel positief. Desondanks ontvangen nog veel mensen inkomensondersteuning. Waar nodig zorgt de gemeente Barneveld voor inkomensondersteuning en ondersteuning bij re-integratie. Re-integratie dient maatwerk te zijn, efficiënt en effectief. Dat betekent ook dat re-integratie trajecten alleen dan moeten worden aangeboden als dit zinvol is.  
 
Snelle integratie statushouders
Onze gemeente heeft in 2015 een grote groep statushouders opgevangen. Er is hard gewerkt om huisvesting voor deze mensen te vinden en er vinden momenteel diverse integratietrajecten plaats. Onze gemeente heeft deze groep vluchtelingen met open armen opgevangen, en dat is een goede zaak. Lokaal Belang is van mening dat een baan de allerbeste manier is om te integreren en de Nederlandse taal te leren.  Van de grote groep statushouders die vanaf 2015 gekomen zijn, bevindt het overgrote deel zich echter nog in een uitkeringssituatie. En dat is zorgelijk.  Lokaal Belang wil dat deze groep statushouders daarom snel uitstroomt van een uitkering naar een betaalde baan. En dit moet ook mogelijk zijn, want de werkloosheid in onze gemeente is historisch laag en er is werk in overvloed.  
 
Geen basisinkomen
Een aantal gemeenten is gestart met het experimenteren met vormen van een ‘basisinkomen’.  De uitkomsten van deze experimenten zullen moeten worden afgewacht alvorens we conclusies kunnen trekken. Lokaal Belang is vooralsnog geen voorstander van een vorm van ‘basisinkomen’ omdat hiervan een negatieve invloed kan uitgaan op de inwoners voor wat betreft hun inzet en motivatie om weer aan het werk te komen.

Afstand tot de arbeidsmarkt
Nog te vaak zijn bedrijven niet op de hoogte van het bestaan van het ‘Werkgeversservicepunt Food Valley’, met de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieraan zal regelmatig publiciteit moeten worden gegeven via kanalen die geschikt zijn om bedrijven te bereiken. 
 
In de afgelopen raadsperiode is besloten dat het sociaal werkvoorzieningsschap Permar zal ophouden te bestaan per 1 januari 2018. Vanaf deze datum voert de gemeente zelf de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) uit. De gemeente streeft er naar de WSW-ers zo veel mogelijk lokaal aan de slag te laten gaan. Lokaal Belang heeft vertrouwen in het door de gemeente geformuleerde beleid en plannen.  Zowel voor wat betreft de WSW-ers als andere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat we alert zullen moeten blijven op eventuele knelpunten en deze waar mogelijk moeten wegnemen.  
 
Fraude en misbruik
Het hebben van een sociaal vangnet in de vorm van sociale voorzieningen is een groot goed. Het is daarom belangrijk dat alle betrokkenen, dus ook zij die een beroep hierop doen, er zorgvuldig en verantwoordelijk mee omgaan. Juist in het belang van hen die hierop een beroep moeten kunnen doen, dienen we misbruik en fraude te voorkomen en consequent passende maatregelen te nemen als hiervan sprake is.  Dit draagt bij aan het behoud van het draagvlak en de duurzaamheid van het sociale vangnet.