Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H3 uit het verkiezingsprogramma 2018-2022

Groen en Openbare ruimte

De gemeente Barneveld ligt op een prachtige en unieke locatie in Nederland: De Veluwe. Onze gemeente wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van veel groen waar niet alleen de inwoners van genieten, maar ook de grote hoeveelheid toeristen die onze gemeente graag bezoeken.  Een groene en schone leefomgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving en het aanwezige groen. Ons groene kapitaal is een kostbaar bezit en daar dienen wij zuinig mee om te gaan. Een nette en verzorgde openbare ruimte draagt tevens bij aan het gevoel van welzijn en veiligheid. 

content image

Standpunten:

 • Beschermen en behouden van het groene kapitaal en de openbare ruimte
 • Beleid ‘Behoud van bomen en bossen, tenzij…’
 • Regie over de plannen met- en het onderhoud van de bossen bij de gemeenteraad
 • Opstellen ‘Bossen en bomenverordening’
 • Betere monitoring op de herplantingsplicht bij kappen van bomen
 • Bij herplant een toekomstbestendige boom van enige omvang terugplaatsen
 • Onderhoud en beheer van openbare ruimte flexibel en servicegericht
 • Intensivering onderhoud van het (hoge) openbaar groen en de onkruidbestrijding
 • ​Intensivering van hoog onkruidbestrijding ter plaatse van kruispunten in het binnen- en buitengebied

 

 • Stevige aanpak van vervuilers. Deze dienen kordaat en stevig te worden aangepakt. De opbrengsten van de boetes dienen direct terug te vloeien naar het (onderhoud van) openbaar groen
 • Investeren in het aandeel ‘groen’ in bestaande en nieuwe woonwijken
 • Realisering recreatief park nabij rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat
 • Investeren in de vergroening van het centrum van Voorthuizen
 • Investeren in groen in het centrum van Stroe
 • Gratis openbaar toilet in winkelgebied Voorthuizen en Barneveld
 • Inzet voorkoming lage vliegroutes over de gemeente Barneveld
   

Het groene kapitaal

content image

Regie over het Schaffelaarsebos
In de afgelopen jaren is de gemeente en Barneveld in het bijzonder, regelmatig opgeschrikt door grootschalige bomenkap. Deze grootschalige bomenkap vond met name in het Schaffelaarse bos plaats. Prachtige monumentale bomen zijn gekapt en de twijgjes die ervoor teruggeplaatst zijn, zullen nog generaties nodig hebben alvorens zij uitgegroeid zijn tot de mooie bomen van weleer.
Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. De bomen hebben en moeten een recreatieve functie blijven houden.  
 
Beheer en regie
Het groene kapitaal dient zoveel mogelijk behouden te blijven. Het beleid is: ‘Behoud van bomen, tenzij…’ Wij willen dat de gemeente Barneveld zich heroriënteert op de regie over de plannen met- en het onderhoud van de bossen in onze gemeente, met het Schaffelaarse bos en het Wilbrinkbos in het bijzonder. Beheerders van bossen, zoals bijvoorbeeld Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (SGLK), hebben de kennis en kunde in huis om de bossen te beheren en te onderhouden. Het SGLK is een maatschappelijke organisatie. Dat betekent dat zij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Indien de maatschappij wenst dat er geen grootschalige kap mag plaatsvinden, dan zal SGLK dit moeten erkennen en deze lijn moeten volgen. Lokaal Belang vindt dat de regie (de kaders) over de plannen met de bossen bij de raad behoort te liggen. De raad zou moeten beslissen over de kaders en niet de beheerders. Echter, een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft onlangs besloten dat de gemeenteraad zich niet wil bemoeien met de bossen. Lokaal Belang wil, zodra dit mogelijk is, de regie over de bossen in onze gemeente alsnog in handen van onze gemeenteraad stellen. Dit is mogelijk door de bossen binnen de bebouwde kom grens te laten vallen. Hiermee wordt bereikt dat indien bijvoorbeeld SGLK weer tot grootschalige kap wil overgaan, zij hiervoor toestemming aan de gemeenteraad moet vragen.  
 
Bossen en bomenverordening
De nu geldende APV vindt Lokaal Belang niet goed genoeg om ons groene kapitaal te beschermen. Lokaal Belang wil dat er een ‘Bossen en bomenverordening’ wordt opgesteld. In deze verordening moet ook komen te staan op welke wijze de regie over de bossen vorm krijgt. De recreatieve functie van de bossen dient te prevaleren boven de belangen van bosbouw. Mocht er zich een situatie voordoen waarbij grootschalige bomenkap noodzakelijk geacht wordt, dient door de beheerders met onderbouwde argumenten te worden aangetoond waarom bomenkap gerechtvaardigd zou zijn. Onveiligheid en aantoonbare niet te herstellen bomenziekten kunnen reden voor de aanvraag van een kapvergunning zijn. Cultuur-historische wensen zijn nadrukkelijk geen argument om bomen te kappen. Zonder aantoonbare argumenten volgt geen vergunning voor kap. Verder wil Lokaal Belang een betere monitoring op de herplantingsplicht. Het is nu te onduidelijk of, waar en hoe de herplantingsplicht vorm gegeven wordt.

Investeren in bomen
De hoeveelheid openbaar groen moet worden vergroot en dan met name het aantal bomen. Er zijn in de gemeente Barneveld en ook in Nederland, meer bomen verdwenen dan bijgekomen. Lokaal Belang wil dan ook dat er voor iedere boom die zou worden gekapt een boom wordt geplant; een toekomstbestendige boom die van enige omvang is.

De Lokaal belang-rijkste plek van...Sjoerd van Amerongen
Het Johannabos is een prachtig bos waar veel mensen en dieren plezier aan beleven. Behoud van groen en natuur en het zorgen ervoor is van groot belang.

content image

Onderhoud en beheer
Inwoners hechten, terecht, veel waarde aan een schone en verzorgde omgeving. De gemeente zet zich in om het openbaar groen te onderhouden en te beheren. Een kosten-baten afweging hoort daarbij. Dat betekent ook dat als het goedkoper, efficiënter en beter is om de gemeente zelf het beheer te laten doen, dat moet gebeuren. Echter, als dat beter door een ander gedaan kan worden, moet de gemeente dat niet laten. Daarbij is het van belang dat de uitvoerder flexibel en servicegericht in zijn taakopvatting is. Mochten er zich situaties voordoen waarbij snel handelen vereist is, dan moet dit ook gebeuren. De schone, nette maar ook veilige omgeving is hierin leidend. Daar waar inwoners willen participeren in het onderhoud van openbaar groen, moet dit mogelijk zijn.  De gemeente blijft echter eindverantwoordelijk. 
 
Onkruidbestrijding en aantasting van de openbare omgeving
Lokaal Belang wil dat het onderhoud van het (hoge) openbaar groen en de onkruidbestrijding de komende jaren geïntensiveerd worden. Daarbij willen wij ook aandacht voor hoog onkruidbestrijding ter plaatse van kruispunten in het binnen- en buitengebied. Dit ter bevordering van de verkeersveiligheid. Onkruid dient kordaat te worden bestreden waarbij adequate bestrijdingsmiddelen die aantoonbaar niet schadelijk zijn voor het milieu, ruim ingezet worden. Vervuilers dienen kordaat en stevig te worden aangepakt. De opbrengsten van de boetes dienen direct terug te vloeien naar het (onderhoud van) openbaar groen.  
 
Investeren in groen
Groen in woonwijken
Lokaal Belang wil investeren in het aandeel ‘groen’ in bestaande en nieuwe woonwijken. Dat betekent dat bij nieuwbouwplannen er nadrukkelijk moet worden stilgestaan bij de kwantiteit én kwaliteit van ‘groen’.  Lokaal Belang realiseert zich dat er diverse ‘functies’ (wonen, infrastructuur, spelen, groen etc.) in een nieuwe wijk aanwezig moeten zijn. Er moet een goede balans tussen deze functies gevonden worden. Ondanks de grote vraag naar woningen, wil Lokaal Belang kwalitatief mooie woonwijken laten ontstaan. Niet alleen met oog voor zoveel mogelijk woningen in een wijk, maar ook met oog voor kwalitatief hoogwaardig groen zoals bomen en struiken waar inwoners van kunnen genieten. 

content image
content image

Groene plannen

content image

Barneveld

In het braakliggende stuk grond nabij de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat, ziet Lokaal Belang een kans om groen in deze kern toe te voegen. Lokaal Belang wil in dit gebied een recreatief park realiseren.  In dit park moeten een ruime hoeveelheid bomen geplant worden waarbij er ook bomen van enige omvang een plaats moeten krijgen. Daarnaast moet er ook plaats zijn voor hoogwaardig groen in de vorm van struiken en heesters. Verder moeten er genoeg bankjes zijn om uit te kunnen rusten en van de natuur te genieten. Mocht er zich een organisatie aandienen voor het realiseren van bijv. een minikinderboerderij, dan staat Lokaal Belang hier positief tegenover. 
 

Voorthuizen

Het centrum van Voorthuizen is niet groen genoeg. Lokaal Belang wil investeren in de vergroening van het centrum. Het Wilbrinkbos en het Johannabos moeten zoveel mogelijk behouden blijven waarbij de functie recreatief behoort te zijn.
 

Stroe

Ook in het centrum van Stroe vindt Lokaal Belang dat er te weinig groen is. Lokaal Belang wil daar vooral investeren in groen rondom het plein.

content image


Gratis openbaar toilet in winkelgebied Voorthuizen en Barneveld
Het vinden van een gratis openbaar toilet voor inwoners van onze gemeente en voor gasten die onze dorpen bezoeken, is lastig. Bij gastvrijheid hoort ook het bieden van een adequate voorziening van een openbaar toilet. Daarom wil Lokaal Belang dat onze gemeente gaat zorgen voor een openbaar toiletgebouw in zowel het winkelgebied van Voorthuizen als in Barneveld.

Inzet voorkoming lage vliegroutes over de gemeente Barneveld
De kernen Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe en Voorthuizen en omliggende gebieden, worden in hun rust bedreigd door de mogelijke uitbreiding van de vliegroutes vanuit vliegveld Lelystad. Lokaal Belang vindt het onwenselijk dat vliegtuigen, zoals in de plannen voorgesteld, zo laag over onze gemeente zouden gaan vliegen. Dit geeft geluidsoverlast. Lokaal Belang wil dat het college een intensieve lobby aangaat ter voorkoming van deze lage vlieghoogtes