Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bestuur

Bestuur

Standpunten:

 • Integer, betrouwbaar, zorgvuldig en transparant bestuur
 • Blijvende ondersteuning Jongerenraad en samenwerking waar mogelijk
 • Ruimte geven aan maatschappelijke organisaties om in het gemeentehuis te vergaderen (gekoppeld aan het vergaderrooster van de gemeenteraad)
 • Instellen van ‘dorpsreferendum’ om dorpen de mogelijkheid te bieden om over ingrijpende lokale vraagstukken de inwoners te raadplegen
 • Promoten app “BuitenBeter” ten behoeve van melding aantasting leefomgeving
 • Geen coffeeshops in de gemeente Barneveld
 • Daadkrachtig optreden tegen wietkwekerijen

Integriteit  
Voor Lokaal Belang is integriteit van het allergrootste belang. Onze gemeente moet betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en integer zijn. Onze inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op een bestuur dat voldoet aan deze eisen. 
 
Jongerenraad
De gemeente Barneveld kent sinds kort een Jongerenraad. Lokaal Belang ondersteunt dit initiatief van harte. Het is namelijk van belang dat ook de jongere generatie mee kan praten en kan denken over het besturen van de gemeente. Zij staan tenslotte symbool voor het bestuur van de toekomst.  
 
Ruimte voor maatschappelijke organisaties
De gemeente is er voor de inwoners en hun organisaties. De gemeente behoort dan ook maatschappelijke organisaties de gelegenheid te geven in het gemeentehuis te vergaderen. Deze openstelling is gekoppeld aan het vergaderrooster van de gemeenteraad.  

Raadgevend referendum/ Dorpsreferendum
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar de burgers. Dit geldt in het bijzonder voor ingrijpende plannen in hun directe leefomgeving. Daarom wil Lokaal Belang een referendumverordening die de mogelijkheid biedt aan de dorpen om zelfstandig en voorafgaand aan ingrijpende lokale vraagstukken of besluiten een referendum aan te vragen, waarbij alleen de inwoners van het desbetreffende dorp worden geraadpleegd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om besluitvorming die alleen een specifiek dorp aangaat (dorpsreferendum), ook daadwerkelijk neer te leggen in het desbetreffende dorp (bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten). Zie ook 'Vergroot Locale democratie'
 
Promoten app “BuitenBeter” ten behoeve van melding aantasting leefomgeving
Inwoners hechten grote waarde aan een prettige en kwalitatief hoge leefomgeving. Aantasting daarvan behoort zo snel mogelijk gesignaleerd en doorgegeven te kunnen worden door middel van een ‘digitaal meldpunt aantasting leefomgeving. Lokaal Belang wil dat de gemeente de app “BuitenBeter” actief gaat gebruiken en promoten (www.buitenbeter.nl ). 
 
Coffeeshops
Lokaal Belang gedoogt geen coffeeshops in onze gemeente. Wietkwekerijen zijn illegaal en daartegen wordt daadkrachtig opgetreden. 

Lokale democratie

Standpunten:

 • Kritisch volgen van gang van zaken regionale samenwerking
 • Niet overdragen van beleidsbepalende bevoegdheden aan regionale samenwerkingsverbanden
 • Niet toestaan van het ontstaan van een nieuwe bestuurslaag in een regioverband

Samen sta je sterk. Dat is het uitgangspunt van samenwerkingsverbanden in de regio. En zover het om uitvoerende taken gaat is dat ook een goede zaak. Lokaal Belang staat kritisch tegenover de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden waaraan beleidsbepalende bevoegdheden zijn overgedragen.  Op het moment dat belangrijke besluiten worden genomen binnen een dergelijk samenwerkingsverband waarbij onze eigen Barneveldse gemeenteraad het nakijken heeft, zijn we te ver doorgeschoten.  Immers, deze samenwerkingsverbanden hebben geen democratische legitimatie en de burgers kunnen hier dus niet via de stembus invloed op uitoefenen. Daarom wil Lokaal Belang niet dat beleidsbepalende bevoegdheden worden overgedragen aan samenwerkingsverbanden. 
 
Daarnaast en bovendien mag een regioverband nooit een nieuwe bestuurslaag worden.  Dit leidt alleen maar tot onnodige bureaucratie. 

Communicatie en dienstverlening 

content image

Standpunten:

 • Heldere, servicegerichte, tijdige, volledige en transparante communicatie
 • Verdere verbetering toegankelijkheid en duidelijkheid gemeentelijke website
 • Realisering van een ‘live-chat’ op de website mogelijk ook buiten kantooruren
 • Efficiënt blijven vormgeven van communicatie via sociale media als Facebook en Twitter
 • Beschikbaar houden van offline diensten voor ouderen
 • Verruiming van openingstijden van het gemeentehuis alle werkdagen tot 17:00 uur met daarbij minimaal 2 avonden tot 21:00 uur of een avond en een zaterdagochtend
 • ​Gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie naar uitvoerders aangaande afspraken rondom projecten. Ingrijpen wanneer dit nodig is
 • De gemeente informeert haar inwoners over aangevraagde vergunningen, verleende vergunningen enzovoort. De toelichting op de gevraagde vergunningen en wijzigingen in het bestemmingsplan moeten uitvoeriger en duidelijker
 • Draagvlak is erg belangrijk. Inspraak en advies van omwonenden vooraf moet mogelijk zijn en ook serieus genomen worden. De gemeenteraad beslist uiteindelijk.
 • Waardering en facilitering in ruimte voor de inwoners die zich in wijkplatforms (WPF) en/of plaatselijke belangen (PB) voor hun dorp inzetten. Wijkplatforms en Plaatselijke Belangen zijn echter niet verantwoordelijk voor de uitvoer van gemeentelijke taken​
content image

Communicatie
Bijna alles valt en staat bij een goede communicatie. Communicatie moet helder, servicegericht en transparant zijn.  
 
Website, sociale media en live-chat
De gemeentelijke informatie moet 24 uur per dag op de website bereikbaar zijn voor inwoners en ondernemers. Daarom wil Lokaal Belang dat de gemeente een uitstekende digitale service biedt. Om deze reden moet er gewerkt worden aan een verdere verbetering van de toegankelijkheid en duidelijkheid van de gemeentelijke website.  De huidige maatschappij verlangt een moderne, adequate en gemakkelijke manier van communicatie.  De gemeente zorgt daarom voor een praktisch en overzichtelijk platform waarmee de gemeente met de inwoner kan communiceren. Daar hoort bijvoorbeeld een live-chat optie op de website bij. Dit helpt ook mensen met een beperking contact te leggen met de gemeente. Overwogen moet worden om deze chat optie ook buiten kantooruren open te stellen. Daarnaast moet de gemeente Barneveld de communicatie via sociale media als Facebook en Twitter, actief en efficiënt blijven vormgeven. 
 
Communicatie met ouderen
Er moet rekening gehouden worden met ouderen, want niet alles hoeft via het internet. De digitalisering zorgt voor efficiëntie maar heeft ook een keerzijde. De gemeente is toegankelijk voor iedereen.  En dat moet zo blijven. Vooral voor ouderen moeten de offline diensten goed bereikbaar blijven.  
 
Openingstijden gemeentehuis
Verder zal onze gemeente zich moeten aanpassen aan het ritme van veel werkenden in onze gemeente. Daarom wil Lokaal Belang dat ons gemeentehuis alle werkdagen tot en met 17:00 uur open is, met daarbij minimaal 2 avonden per week (tot 21:00 uur) of een avond en een zaterdagochtend (tot 12:00 uur). 

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Maurice Marsman

Informatievoorziening
Grote projecten zijn van grote invloed op het dagelijks leven van inwoners. Lokaal Belang wil dan ook tijdige, volledige informatievoorziening naar inwoners/omwonenden bij grote projecten in de directe leefomgeving. Is deze informatievoorziening vooraf niet tijdig en volledig, dan kan het project niet van start gaan.  Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk om de informatie en communicatie met de uitvoerenden, ‘derden’, goed te laten zijn. Dat wat de gemeente met omwonenden afspreekt, hoort op tijd bij de uitvoerende bekend te zijn. De gemeente houdt toezicht op de uitvoer aangaande deze afspraken en grijpt direct in waar dat noodzakelijk is. Dit komt de betrouwbaarheid van de gemeentelijke overheid ten goede. 
 
De gemeente informeert haar inwoners over aangevraagde vergunningen, verleende vergunningen enzovoort. De toelichting op de gevraagde vergunningen en wijzigingen in het bestemmingsplan moeten uitvoeriger en duidelijker.  
 
Draagvlak
Lokaal Belang realiseert zich dat projecten een grote impact kunnen hebben. Draagvlak in de omgeving is daarom erg belangrijk. Uiteindelijk is het algemeen belang doorslaggevend, maar inspraak en advies van omwonenden vooraf moet mogelijk zijn en ook serieus genomen worden. Omwonenden worden niet geconfronteerd met voldongen feiten maar mogen vooraf meedenken en meepraten. Het college werkt het plan vervolgens uit waarover de gemeenteraad uiteindelijk beslist.

Wijkplatforms en Plaatselijke Belangen  
Betrokkenheid van onze inwoners is ons veel waard. Samen weten en kunnen wij meer.  De inwoners die zich in wijkplatforms (WPF) en/of plaatselijke belangen (PB) inzetten voor hun dorp, verdienen waardering en facilitering in ruimte indien noodzakelijk. Zij zijn de ogen en de oren van een wijk/dorp en zetten zich belangeloos voor de inwoners in. Lokaal Belang ziet hen als serieuze gesprekspartners en daarom moet het geregelde overleg dat er is gecontinueerd worden. Daar hoort ook een jaarlijks overleg met de gemeenteraad bij, om te horen wat er in de wijken speelt en leeft.
Wijkplatforms en Plaatselijke Belangen zijn echter niet verantwoordelijk voor de uitvoer van gemeentelijke taken bijvoorbeeld in het kader van de decentralisaties. Iedere inwoner moet vanuit de gemeente kunnen rekenen op wettelijke geregelde hulp daar waar nodig. Daar zijn wijkplatforms en plaatselijk belangen niet voor. Daarbij speelt ook een rol dat niet ieder wijkplatform even groot is en de werkzaamheden verschillend vorm gegeven worden. 

content image