Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Interview Mijntje Pluimers in de Scherpenzeelse Krant


'Barneveld heeft ook belang bij zorgvuldig proces'

Artikel Scherpenzeelse krant 24 november 2020, door Margreet Hendriks, foto Monique Laanstra

In de Scherpenzeelse raad werd al gesuggereerd dat zij wordt gestuurd door de lobby van het college voor zelfstandigheid. Mijntje Pluimers van raadsfractie Lokaal Belang, laat het allemaal van zich afglijden. "Iedereen heeft recht op integer, zorgvuldig en transparant bestuur. Of het nu gaat om de inwoners van Barneveld of die van Scherpenzeel."

Pluimers is een politica met een missie. Een roeping bijna, die zichtbaar werd toen zij in de vorige raadsperiode, samen met haar fractiegenoot Jan-Willem van den Born, stopten bij de lokale VVD om een eigen lokale partij te beginnen. ,,Een ingrijpende beslissing, maar onvermijdelijk’’ kijkt zij terug.

Aanleiding was het VVD-beleid om alle lokale afdelingen in het land op te heffen en op te laten gaan in grotere (regionale) verbanden. Maar bovenal was het schrijnend gebrek aan integriteit voor hen de reden om Lokaal Belang in 2016 op te richten.

Plicht. "Elk besluit dat aan de orde is, moet langs de meetlat wordt gelegd van integer bestuur, kwaliteit en kansen voor de samenleving, democratie en betrokkenheid bij inwoners. Op deze manier beoordelen wij ook de situatie in Scherpenzeel, waarbij we als Barneveldse raad door de provincie betrokken zijn geraakt. Dit omdat de rol die wij van de provincie hebben gekregen ook voor Barneveld een verantwoordelijkheid met zich meebrengt om iets te vinden van het proces zoals dat zich voltrekt. Ik erger mij flink dat vrijwel de voltallige raad van Barneveld net doet alsof het ons niet aangaat wat er gebeurt in de buurgemeente. Als je, zoals Lokaal Belang, grote waarde hecht aan transparantie, democratie en integer bestuur, kan het niet zo zijn dat je klakkeloos achter de provincie aanrent omdat die het kennelijk zo wil hebben. Wij zijn medeverantwoordelijk voor het proces dat mogelijk gaat leiden tot een fusie. Dat betekent dat het je plicht is te onderzoeken hoe dit proces gaat en wat de feiten zijn. En als dat proces flinke hiaten in de inhoud vertoont, er een overduidelijk gebrek is aan draagvlak voor een fusie bij de inwoners van Scherpenzeel en voorbij wordt gegaan aan democratisch genomen besluiten door een meerderheid van de Scherpenzeelse gemeenteraad, dan moeten wij daar ook wat van vinden.
Alleen al uit respect voor de inwoners van Scherpenzeel! Wij hebben begrip voor de emoties en gevoelens in Scherpenzeel. Die kun je niet wegwuiven of bagatelliseren. Dat geeft ons de plicht om goed te kijken naar hoe en waarom die emoties zijn ontstaan, ons te verdiepen in de achtergronden en zelf een mening daarover te vormen langs de meetlat van democratie, transparantie en integer bestuur. En daar is volgens Lokaal Belang helaas veel op aan te merken.’’

Valide vraag. Pluimers is met het college van Scherpenzeel van mening dat het niet in de haak is dat er geen inhoudelijke toetsing van hun bezwaar tegen de start van de arhi-procedure mogelijk is. Noch bij de provincie, noch bij de Minister. Een ‘gebrek aan rechtsbescherming voor een gemeente’ waarover zij gedeputeerde Jan Markink scherp bevroeg in de onlangs gehouden bijpraatsessie met de raad van Barneveld. Tot grote afkeuring van diverse fracties stelde zij ook vragen over een mogelijke ‘pettenwestie’ omdat de door de provincie ingehuurde advocaat om het bezwaarschrift van Scherpenzeel te betwisten, straks ook als Eerste Kamerlid van het CDA mee moet besluiten over een eventueel herindeling. ,,Een valide vraag’’ meent Pluimers die bij navraag mede naar aanleiding van een publicatie in een landelijk weekblad, ook op dezelfde manier met een schuin oog heeft gekeken naar de samenstelling van de spiegelgroep die de provincie in het leven heeft geroepen om toezicht te houden op de kwaliteit van het op dit moment lopende open overleg. ,,Is het bestuurlijk integer en verstandig dat twee van de vier bestuurlijke zwaargewichten in deze onafhankelijke groep respectievelijk een Eerste Kamerlid van de SGP betreft en een Staatsraad is die zich straks in zijn functie van voorzitter van de sectie die zich bezighoudt met advisering over wetvoorstellen, waaronder dus ook herindelingsontwerpen, aan de Minister?’’ vraagt Pluimers zich af. ,,

Toeschouwer. Met name omdat een herindelingstraject zo gevoelig ligt, moet de provincie extra zijn best doen om alle schijn van vooringenomenheid of sturing van het proces te vermijden. Gedeputeerde Markink zeilt er handig omheen met het argument dat het goed scheiden van beide rollen een eigen verantwoordelijkheid is van de betreffende personen. Uiteraard. Maar in dit proces, waarin toch al zoveel druk op de ketel staat, hiaten zitten en zelfs al het een en ander is misgelopen, voelt dit gewoon niet goed. Kijk, niet alleen Scherpenzeel, maar ook Barneveld heeft belang bij een goed en zorgvuldig proces. Bij een mogelijke gemeentelijke herindeling gaat het ook om onze inwoners en onze gemeente. Indien er, wat een reële kans is, in januari een herindelingsontwerp door de Provincie wordt vastgesteld,  komen beide gemeenten financieel onder curatele van de provincie te staan. Dan kan de provincie voor ons beslissen tot verhoging dan wel verlaging van bestaande inkomsten of vermindering van vermogen. Dat is nogal wat. Dit is ook een reden waarom ik mij eraan heb gestoord dat de gemeenteraad van Barneveld nooit onderling werkelijk een openbaar debat heeft gevoerd over wat wij nu eigenlijk zelf vinden van een eventuele fusie. Na, in de hele aanloop naar dit proces op onze handen te hebben moeten zitten zijn we, tot aan het besluit om een arhi-procedure te starten, niet verder gekomen dan ons als een ‘goede buur’ op te stellen in het streven om het door GS vermeende gebrek aan bestuurskracht van Scherpenzeel op te lossen. Het college en de meerderheid van de raad  hebben zich opgesteld als toeschouwer en niet als betrokken partij.’’
,,Begrijp me niet verkeerd: Lokaal Belang heet, mocht het zover komen, Scherpenzeel van harte welkom. Belangrijk is dat beide gemeenten dit willen en het voor beiden goed is, benadrukt Pluimers. ,,Maar Lokaal Belang vindt wel dat een dergelijke beslissing op de eerste en laatste plaats een zaak is waarover beide gemeenten zelf moeten debatteren, onderhandelen en beslissen. Niet de provincie en zeker niet wanneer zo’n eventuele fusie ook nog onder stoom en kokend water tot stand wordt gebracht in een proces dat de toets van onze meetlat – democratisch, zorgvuldig en transparant bestuur – niet kan doorstaan. En dat is wel waar Lokaal Belang in de gemeenteraad van Barneveld voor staat. Of men het nu leuk vindt of niet.’’

https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/377335/-barneveld-heeft-ook-belang-bij-zorgvuldig-proces-

content image