Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Kaderbrief 2020 bijdrage Lokaal Belang

Bijdrage Kaderbrief Lokaal Belang 1e termijn:
Voorzitter,

Een woord van dank richting het college en de ambtenaren die het in deze hele bijzondere tijd voor elkaar gekregen hebben een kaderbrief te maken. Liever hadden we een volwaardige kadernota, want het belangrijkste richtinggevende document van een politiek jaar, maar wij begrijpen ook de uitzonderlijke situatie waar wij en de rest van de wereld inzitten.

Lokaal Belang is blij hier vandaag te kunnen zitten om dit onderwerp te bespreken. Ondanks dat het een kaderbrief is i.p.v. een Kadernota, is dit wel altijd hét moment om het college kaders, denkrichtingen en wensen voor de komende periode mee te geven. Maar tevens ook even stil te staan bij de toekomst van onze gemeente. Wij zijn dan ook blij dat de rol van de raad bij dit onderwerp, namelijk een kaderstellende, vandaag toch een plek gekregen heeft.

Naast de coronacrisis, speelt nadrukkelijk ook de mogelijke herindeling met Scherpenzeel een rol. Morgen vergadert de raad aldaar en de week erop geeft GS haar definitieve, maar ongetwijfeld niet verrassende oordeel over Scherpenzeel, maar ook over ons, de gemeente Barneveld. Wij zullen dit nauwgezet volgen waar bij Lokaal Belang transparantie, democratie, draagvlak en een zorgvuldig proces essentiële voorwaarden zijn om die open en constructieve houding die wij allen hebben, verder vorm te geven.

Voorzitter, dan de inhoud waarbij wij de hand rijken richting de andere partijen om met ons mee te denken in de voorstellen die wij gaan indienen.

1.     Motie 1: De groei van onze gemeente
Sprak mijn collega van den Born jaren terug al over het belang van het opfrissen van onze strategische visie, onlangs weer, tijdens de commissie grondgebied. Wij zijn blij te horen dat het college, bij monde van de heer de Kruijf, deze wens goed begreep. ‘Gas d’r op’ zei wethouder vd Burgwal. Het kan echt niet langer wachten.
Wij zouden hier eigenlijk al moeten staan om te evalueren, het jaar na de opfrissing van de strategische visie. Die visie had er namelijk volgens het college vorig jaar al moeten zijn. Wij kunnen dit als gemeente niet meer verder voor ons uitschuiven. Door deze explosieve groei ons gemeentebestuur op korte termijn zal moeten komen tot een omgevingsvisie over de toekomst en de grootte van onze gemeente waarbij vele vragen op beantwoording wachten zoals:

1.     Blijven wij een dorp en groeien wij door tot maximaal 70.000 inwoners, zoals destijds is afgesproken? Of groeien wij door naar 80.000, 90.000 of 100.000 inwoners en meer? En in welke richting?

2.     Accepteren wij dat een verder groei van onze gemeente er onvermijdelijk toe zal leiden dat onze gemeente stedelijke kenmerken zal gaan vertonen?

3.     Voor wie bouwen wij in de toekomst onze woningen? Voor eigen inwoners of voor de Randstad?

4.     Kunnen onze infrastructuur en het voorzieningenniveau de snelle groei wel aan en hoe gaan wij daarop anticiperen?

Op vele vragen zal snel een antwoord snel moeten komen. Want zolang wij zelf nog niet weten waar wij over 10 of 20 jaar willen staan, worden discussies over woonbeleid, energietransitie, infrastructuur, aankoop van gronden voor industrieterreinen en woningbouw steeds lastiger of erger, zelfs onmogelijk.

2.     Motie 2: enquête wonen
De kwaliteit van het wonen in onze gemeente Barneveld is hoog, zo blijkt. Mensen komen hier graag wonen. Maar wat zijn nou precies de woonwensen? Wat zijn de trends? De huidige trends dus; niet die van voorheen. Daarom is het heel goed dat het college een enquête gaat laten doen om deze wensen in kaart te brengen. Vreemd vinden wij het dan wel dat alleen 18-30 jarigen bevraagd worden. Je krijgt naar de mening van LB alleen representatieve resultaten met een willekeurige steekproef onder alle inwoners ouder dan 18 jaar, met dezelfde vragenlijst op hetzelfde moment. Dus college, breidt de enquête uit naar alle leeftijdsgroepen boven de 18.
Elke woonwens doet er toe. Ook die van alleenstaande, 70-plussers etc. Daarnaast geeft dit totaal beeld een beter inzicht in de verschillende doorstroommogelijkheden tussen de leeftijdscategorieën.

3.     Motie 3: Bekrachtiging ambitieniveau ‘basis op alle wegen’
Als we het dan toch over voorzieningen en infrastructuur hebben:
Het is een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor een goede, comfortabele en veilige infrastructuur, zowel in dorpen als het buitengebied. En, het is van groot belang de kwaliteit van de wegen in de hele gemeente Barneveld op voldoende peil te krijgen en te houden.

Maar om dat om het kwaliteitsniveau ‘basis’ op alle wegen in de gemeente Barneveld te realiseren, blijkt er opnieuw extra budget nodig is en een beleidstoevoeging wenselijk. Het college liet in de Kaderbrief doorschemeren dat het een scenario overweegt tot een lager kwaliteitsniveau voor woonwijken en extensief gebruikte wegen in het buitengebied, omdat dat leidt tot kostenbesparing. Daar wil Lokaal Belang echt niet aan. In 2016 is glashelder via een amendement vastgesteld dat de gemeenteraad het kwaliteitsniveau van de infrastructuur. Goedkoop is duurkoop en daarom willen wij dit gewenste en vastgestelde ambitieniveau graag met de VVD via een motie bekrachtigen.

4.     Motie 4: Communicatie naar de burger
We bevragen onze burgers dus graag voorzitter. Maar het informeren, het communiceren richting de burger, is net zo belangrijk.
Belangrijk omdat inwoners betrokken zijn bij hun directe leefomgeving.
Dat is zo’n mooi kenmerk van onze gemeente. Inwoners laten graag weten hoe ze erover denken, werken graag mee, pakken graag dingen op.
Deze participatie-gedachte is een goede zaak en dat moeten we wel zo houden. Daarvoor is het van belang tijdig en zo volledig mogelijk inwoners op de hoogte te brengen als er zich ontwikkelingen in de directe leefomgeving gaan voordoen. Lokaal Belang blijft de informatie op de gemeentepagina’s als het gaat om aanvragen voor omgevingsvergunningen en bv. verkeersbesluiten, summier vinden. We krijgen daar met enige regelmaat klachten over. Dat kan best beter. Niet alleen het wettelijke minimum aan informatie, maar verbeter de kwantiteit en kwaliteit van de informatie.

5.     Toezegging: Openbaarheid behandeling en bespreking begroting
Wij zitten in een bijzondere tijd waarbij er meerdere financiële onzekerheden zijn over de toekomst. Daar heeft Lokaal Belang alle begrip voor. Ook inwoners zullen dit snappen. We zullen prioriteiten moeten stellen, keuzes moeten maken waarbij onze kerntaken op orde moeten zijn. Tijdens de bespreking van de Kaderbrief werd er geopperd om niet-openbare besprekingen met de raad aangaande de begroting te organiseren. Net zoals vorig jaar bij de Kadernota het geval was. Voorzitter, dat baart ons zorgen. Natuurlijk kunnen er in eerste aanleg niet-openbare, wellicht veelal technische zaken via de mail met ons gedeeld worden. Maar het college heeft uiteindelijk de taak om een concept-begroting aan de raad voor te leggen. En vervolgens de besprekingen daarover, de beraadslagingen dus, horen in de openbaarheid plaats te vinden. Inwoners behoren de afwegingen die raadsleden maken, openbaar en dus transparant te kunnen volgen. Technische vragen door raadsleden over deze concept-begroting kunnen altijd intern gesteld worden. Daar is geen niet-openbare sessie voor nodig. Graag een toezegging van het college dat in de besprekingen van de raad over de begroting in het openbaar zullen plaatsvinden.

6.     Motie 5: Gemeenteraad komt naar u toe
En hoe kunnen wij als raad nog dichterbij onze inwoners komen, voor hen voor wie wij dit werk doen? Wij zien erg graag dat vanaf 1 januari 2021 iedere dorpskern van onze gemeente minimaal 1x per bestuursperiode van 4 jaar door de gemeenteraad bezocht wordt door middel van een gemeenteraadsvergadering of een commissievergadering. De technische mogelijkheden zijn tegenwoordig zodanig, dat dit geen probleem zou moeten zijn. Zeker met het oog op de prachtige nieuw ontwikkelde dorpshuizen in Garderen en Voorthuizen. Oftwel; de raad komt naar u toe.

7.     Tot slot
Lokaal Belang heeft de afgelopen tijd veel aandacht geschonken aan een nieuwe locatie voor de Flying Bikes. Niet alleen omdat wij vinden dat deze vereniging echt een nieuwe locatie verdient, maar ook omdat het dan vrijkomende gebied veel kansen biedt voor een groen hart en ruimte voor inwoners, jong en oud. De VVD zal zo de motie, die wij mede hebben ondertekend, indienen. Wij willen ook graag een warm woord uitspreken richting al die organisaties, ondernemers en culturele instellingen die het heel erg moeilijk hebben.
Wij denken bijvoorbeeld aan het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers, die wij graag een warm hart onder de riem steken. Veel succes en sterkte.

Ook winkeliers hebben het moeilijk. Wij wensen ze een hele goede zomer toe waarbij hopelijk zowel inwoners als toeristen hun winkels weten te vinden.

Wij zijn als Lokaal Belang heel erg blij dat wij weer compleet zijn en dat wij Gert Hein hebben mogen verwelkomen in onze fractie.
Onze campagneleider van destijds gaat nu ook het echte politieke werk doen. Wij wensen hem vanuit hier heel veel succes toe en jullie als raad een hele fijne collega.

Dank u voorzitter.

Bijdrage Kaderbrief Lokaal Belang 2e termijn:
Voorzitter,

  1. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder over de aandacht en intenties tot verbeteringen van de gemeenteberichten. 
    Daarom zullen wij de motie hierover intrekken.
  2. Wij zijn ook blij met de uitspraak van de wethouder dat het uitgangspunt blijft dat het ambitieniveau van de kwaliteit van de wegen vooralsnog op 'basis' blijft. Zoals ook al in 2016 door de raad is uitgesproken. Wel zullen wij bij de besprekingen over de begroting aangaande dit onderwerp, nadrukkelijk stilstaan bij het standpunt van Lokaal Belang dat dit ambitieniveau gehandhaafd blijft.
  3. De motie over de enquete woonwensen zullen wij intrekken. Helaas, kennelijk is de enquete al gestart. Een lopende enquete kunnen wij jammergenoeg niet meer veranderen. Deze motie is daardoor overbodig gebleken.
  4. Het spijt ons te horen dat de rest van de gemeenteraad onze motie waarbij snelheid wordt gevraagd aangaande de oprfrissing van de Strategische Visie dan wel het formuleren van een Omgevingsvisie over de groei van de gemeente, niet wordt gesteund. Wij maken ons echt zorgen dat de motie van Pro98 voor nog verdere vertraging zal gaan zorgen. Die kunnen we dus niet steunen.
    Als het echt te traag blijft gaan, zal Lokaal Belang met een eigen visie komen.
  5. Tot slot voorzitter, de wethouder geeft aan dat  de raad over zijn eigen agenda gaat als het gaat om te bepalen of een beraadslaging over de begroting achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Wij dienen daarom dan ook samen met de VVD een motie in waarin wij een uitspraak van de raad vragen om deze openbaarheid te bewerkstelligen. Want, zoals gesteld, het bespreken van diverse scenario's, "het afkaarten en spijkers met koppen slaan", dat wat zoveel impact heeft op onze inwoners, hoort transparant, inzichtelijk en controleerbaar te zijn voor onze inwoners en de controlerende pers. De politiek moet durven staan voor de mogelijke keuzes die zij willen gan maken.

Dank u wel.

Stukken en moties nalezen? klik hier