Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang komt met Lokaal Referendum

PERSBERICHT 18-1-2021

Lokaal Belang komt met initiatiefvoorstel voor Lokaal Referendum
De Gedeputeerde Staten van Gelderland meldden deze week dat zij een ‘aangepaste en innovatieve’ vorm van herindelen voorstaan van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel waarbij de diverse dorpen meer zeggenschap krijgen over de eigen voorzieningen en ontwikkelingen.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar de inwoners. Dit geldt in het bijzonder voor ingrijpende plannen in hun directe leefomgeving. Lokaal Belang realiseert zich dat projecten een grote impact kunnen hebben. Draagvlak in de omgeving is daarom erg belangrijk. Uiteindelijk is het algemeen belang doorslaggevend, maar inspraak en advies van omwonenden vooraf moet mogelijk zijn en ook serieus genomen worden. Omwonenden worden niet geconfronteerd met voldongen feiten maar mogen vooraf meedenken en meepraten.
Het college werkt het plan vervolgens uit waarover de gemeenteraad uiteindelijk beslist. Daarom speelde in het verkiezingsprogramma 2018 van Lokaal Belang het ‘lokale referendum’ een prominente rol. Tijdens de debatten in 2018 bleek dat Lokaal Belang helaas alleen in stond met deze wens.

Maar de tijd staat niet stil. Met de plannen van de provincie om te komen tot een mogelijke komende herindeling van Barneveld en Scherpenzeel en hun idee over ‘zeggenschap’, ziet Lokaal Belang een unieke aanleiding om dit lokale referendum nog voor de mogelijke herindeling met Schepenzeel in te voeren. Naast het feit dat in de gemeente Barneveld de dorpen (bv. via wijkplatforms en plaatselijk belangen) al heel betrokken en actief zijn, is dit een mooie aanvulling op de belangrijke positie van inwoners. Betrokkenheid van onze inwoners is ons namelijk veel waard. Samen weten en kunnen wij meer. Zij zijn de ogen en de oren van een wijk/dorp en zetten zich belangeloos voor de samenleving in.

Daarom wil Lokaal Belang een raadgevend referendum dat de mogelijkheid biedt aan alle dorpen om zelfstandig en voorafgaand aan ingrijpende lokale vraagstukken of besluiten, een lokaal referendum aan te vragen waarbij alleen de inwoners van het desbetreffende dorp worden geraadpleegd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om besluitvorming die alleen een specifiek dorp aangaat (lokáál referendum) ook daadwerkelijk neer te leggen in het desbetreffende dorp.

Het is daarom dat Lokaal Belang momenteel werkt aan een verdere uitwerking van een lokale referendumverordening, waarmee het de bedoeling is het lokale referendum mogelijk te maken, dat direct uit het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang komt en dat als een initiatiefvoorstel in te dienen. Uiteraard is er aandacht voor details, zoals borging van privacy en een zorgvuldige uitvoering.
Dit raadsvoorstel zal in het tweede kwartaal van dit jaar het licht zien.

Het is belangrijk voor alle inwoners van onze gemeenten, en in het bijzonder die van de gemeente Scherpenzeel, te weten dat het gemeentebestuur bij alle besluiten die zij neemt zich ervan bewust is van de mening van inwoners en daar daadwerkelijk naar luistert en handelt. Dit komt het democratische gehalte, de transparantie en zorgvuldige besluitvorming van de lokale politiek ten goede. Deze laatste zijn onder andere redenen waarom Lokaal Belang in 2016 is opgericht.

Zie ook:
www.lokaal-belang.com/missie-en-visie

www.lokaal-belang.com/h8-bestuur

 

EINDE PERSBERICHT