Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang over toekomst Scherpenzeel


Raad 17 juni 2020  Onderwerp: Scherpenzeel

Voorzitter,
Al sinds juni 2019 wordt er in het openbaar door de provincie gezinspeeld op verregaande verbinding tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld.
En onlangs, 4 juni zat de CvdK samen met de gedeputeerde in deze raadzaal om ons te informeren over het voorgenomen besluit tot het nemen van…regie…een gedwongen herindeling. Want de concept-kadernota in Scherpenzeel was al door GS als ‘onvoldoende’ gekwalificeerd.

Terughoudendheid
In deze hele discussie, die nu bijna een jaar duurt, heeft de gemeenteraad van Barneveld zich zeer terughoudend opgesteld en zich niet publiekelijk uitgelaten over deze bijzondere situatie. Die terughoudendheid, daarvoor zijn een aantal redenen.
Allereerst; ook LB is terughoudend geweest, omdat het destijds nog onduidelijk was of de gemeente Barneveld echt een rol zou krijgen. Waarom zou je je bezig houden over het spel zolang de schaakstukken nog in het doosje zitten en niet op het bord staan?

Respect
Een andere, en voor LB de állerbelangrijkste reden, is het respect voor onze buurgemeente Scherpenzeel. Respect voor haar autonome bestuur, respect voor de autonome gemeenteraad en respect voor de wensen en zorgen van haar inwoners. Zowel de gemeente Barneveld als de gemeente Scherpenzeel hebben maar te dealen met deze ‘drukkende’ provincie Gelderland, zoals ze zelf ook aangaven op 4 juni jl. En er is verdeeldheid binnen de samenleving. Logisch in zo’n gevoelig proces.
Maar ga er maar aan staan, geen benijdenswaardige positie. Wat de gemeenteraad in Scherpenzeel ook beslist, wij respecteren elk democratisch genomen besluit. Wij wensen hen dan ook allen van hárte veel sterkte en wijsheid. Scherpenzelers, jullie wonen in een prachtig dorp!

Zorg over het proces
Zeer belangrijk is de inhoud los te zien van het proces. Ik zeg altijd en zeg dat ook mijn fractiegenoten: “Zonder goed proces, geen goede inhoud”. Het proces, dat is al zeker een jaar bezig. Wij stonden erbij en keken ernaar. Er werd vooral óver ons gepraat. Wij moesten op onze handen zitten en stil zijn. Daarvoor enerzijds begrip, anderzijds zorg. Die zorg is ontstaan door de veelheid aan niet-openbare documenten en merkwaardige voorvallen. Het proces dus.

Steken laten vallen in proces
Het is jammer te moeten constateren dat GS flinke steken laat vallen in dit procés. Wij betreuren dat zeer. Niet alleen voor onszelf als gemeente Barneveld, maar ook richting de inwoners van Scherpenzeel. We hebben het met ze te doen. Uitgelekte en voortijdige memo’s, twijfelachtige data op belanghebbende brieven, opleggen van niet-openbaarheid maar daar zelf in de openbaarheid over praten, en vooral geen concrete antwoorden op hele concrete vragen zoals over draagvlak en alternatieve scenario’s. Betreurenswaardig ook dat de Provincie het Participatieverslag met volksraadpleging van november 2019 in Scherpenzeel, niet bij de stukken heeft gevoegd. Ik heb dat gisteren naar aanleiding van een opmerking in de krant, zélf op moeten vragen.

Schimmenspel
Op 4 juni werd dan het openbare startschot voor de gemeente Barneveld gegeven; het schaakbord werd opengeklapt. Wij zijn aan zet maar hebben zeer beperkte tijd. Op 14 juli is het namelijk zover.
Is LB blij met dit alles? Nee, voorzitter. Want zoals u weet voert LB het debat graag in de volle openbaarheid, transparant en democratisch gelegitimeerd. Het schimmenspel dat 2 weken geleden in deze raadzaal werd opgevoerd door de CvdK en gedeputeerde, waarbij de indruk werd gewekt dat er nog voldoende momenten voor onze gemeenteraad komen om échte invloed op dit besluit te hebben, aan dat schimmenspel doen wij niet aan mee. Voor ons is het glashelder, de provincie stuurt aan op een gemeentelijke samenvoeging. En laten wij dat dan vanaf vandaag maar als uitgangspositie hanteren voor de dingen die komen gaan. Wij weten nl allemaal hoe de hazen gaan lopen. Met het negeren daarvan houden wij onszelf voor de gek.

Geen standpunt over herindeling
Laat het duidelijk zijn, LB spreekt zich vandaag niet uit voor of tegen een herindeling; de inhoud dus. Na het besluit in Scherpenzeel, wil LB eerst dat wij, gemeenteraad en het college, in volle openbaarheid, het gesprek aangaan om elkaar vragen te stellen, de voors- en de tegens met elkaar te bespreken en af te wegen. Dan met deze informatie naar onze inwoners om te vragen wat zij ervan vinden. Dit is voor LB de enige en juiste volgorde. Het moet GS helder zijn dat het geen vanzelfsprekendheid is dat Barneveld wel akkoord zal gaan zoals gesuggereerd is in o.a het verslag van 11 mei. Graag een reactie.

Wat in dit hele proces niet helpt is het vertrek van 2 belangrijke schaakstukken. Onze gewaardeerde burgemeester en gewaardeerde gemeentesecretaris. Natuurlijk, expertise is altijd tijdelijk in te huren, maar de gevoelens en achtergronden van politiek en gemeenschap, die kan je niet inhuren.
Onze vragen:

  • Wat zal volgens u de impact zijn van het vertrek van BM en GS op het proces van de komende herindeling?
  • Als uit de volksraadpleging en raadsbesluit van Scherpenzeel blijkt dat zij zelfstandig wil blijven, zegt Barneveld dan óók nee?
    Wat zal uw boodschap dan naar de Provincie zijn? Ű gaat tenslotte het open overleg in.
  • Wat vindt ons college ervan dat GS het draagvlak pas gaat onderzoeken na hun besluit? En, dat zij geen alternatief scenario aangeven?
  • Regeren is vooruitzien; Is het college bereid om op korte termijn met een startnotitie over de aanstaande herindeling te komen? Dan zal Lokaal Belang de agendacommissie vragen om een aantal openbare avonden te plannen. Het is onze insteek om een eerste avond gepland te hebben voor het zomerreces aanvangt. Ik vraag hier om een toezegging.
  • En tot slot voorzitter, en die vraag stel ik ook aan mijn collega’s hier: Bent u het met mij eens dat het verstandig is om op korte termijn een werkgroep te formeren bestaande uit raadsleden, collegeleden, ambtelijke expertise en ondersteuning, om dit alles te begeleiden?

Want LB wenst niet om straks ingehaald te worden door provinciale realiteit.
Want dat laatste voorzitter, dat dreigt namelijk te gebeuren….
En uiteraard heeft Lokaal Belang een open houding. Altijd en naar iedereen.

Dank u wel.

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter Lokaal Belang Gemeente Barneveld