Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang wil structurele ondersteuning van de Voedselbank


De fractie van Lokaal Belang is onlangs op werkbezoek geweest bij de Voedsel- en kledingbank (hierna Voedselbank) van ‘Stichting Hulp aan Elkaar’. De fractie heeft zich laten voorlichten over de werkwijze van de Voedselbank die zo’n 100 gezinnen (dat zijn ongeveer 450 mensen, waarvan de helft kinderen) wekelijks voorziet van een uitgebreid voedselpakket. Daarna heeft de fractie een lang gesprek gehad met het bestuur over de achterliggende problematiek en de knelpunten waar zij mee te maken hebben. 
 
Lokaal Belang is zeer onder de indruk van de 40 vrijwilligers die zich elke week weer vol overtuiging en zeer professioneel inzetten voor die mensen in onze samenleving die het moeilijk hebben. Zonder de grote en gulle giften van o.a. de vele particulieren, ondernemers en kerken, zou het nooit mogelijk zijn om deze kwetsbare gezinnen met (jonge) kinderen wekelijks van een voedselpakket te voorzien. Wij hebben de dankbare verhalen gehoord over de gezinnen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. Wij hebben gehoord hoe blij vele cliënten zijn met deze noodzakelijke hulp, maar ook hoe gecompliceerd de onderliggende problematiek vaak is en hoe moeilijk het dan is voor de cliënten om zich daaraan te ontworstelen. De Voedselbank helpt ook met het tegengaan van voedselverspilling en draagt dus bij aan duurzaam gebruik van voedingsmiddelen.  
 
Gelukkig heeft de Voedselbank aan de Begoniastraat een mooie ruimte om hun werk te kunnen doen. Vele bedrijven en instellingen ondersteunen de Voedselbank met (incidentele) giften, vaak in natura.  De vrijwilligers zetten zich allemaal op vrijwillige basis in. Zonder hen zou de Voedselbank niet kunnen bestaan. Maar de Voedselbank heeft ook te maken met structurele, operationele lasten zoals gas, water, licht, elektriciteit, huur, vervoer en ICT. Ondanks het feit dat de gemeente Barneveld de Voedselbank onlangs met het laatste deel van de aanschaf van een koelwagen geholpen heeft, is van structurele hulp géén sprake. Er zijn grote verschillen in de operationele lasten van Voedselbanken in gemeenten. Dit is vaak te herleiden naar de ondersteuning die een Voedselbank al dan niet van de gemeente krijgt. Slechts 40% van de Voedselbanken ontvangt een vorm van ondersteuning door de gemeente waar de voedselbank actief is¹. Elke keer weer is het een lastige uitdaging om aan het einde van het jaar ‘rond te komen’. 
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een verlengstuk en dus onderdeel van het sociale vangnet van de gemeente. Het sociale vangnet van de gemeente is uitgebreid en Lokaal Belang heeft daar waardering voor. Toch blijven er helaas mensen voor wie dit niet afdoende is en die aangewezen zijn op deze Voedselbank. Daarom vindt Lokaal Belang dat de gemeente de Voedselbank op structureel financiële wijze zou moeten ondersteunen en pleit ervoor dat de gemeente 1/3 van de operationele kosten voor haar rekening neemt. Lokaal Belang zal daarvoor een motie vreemd aan de agenda indienen om het college op te roepen om, in de nu nog te maken Kadernota van juni a.s., structureel financiële hulp voor de Voedselbank op te nemen. Deze hulp is bedoeld om de operationele lasten van de Voedselbank gedeeltelijk te dekken. Niet alleen krijgt de Voedselbank hierdoor een steviger financiële basis en is de continuïteit op die manier beter gewaarborgd. De Voedselbank heeft daardoor ook ruimte om wat extra’s te kunnen doen voor met name de kinderen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. De Voedselbank kan daardoor ook incidentele tegenvallers in het voedselaanbod (beter) opvangen. Verder kan de Voedselbank een kleine buffer opbouwen om op termijn de noodzakelijke investeringen te kunnen doen ten behoeve van het voortbestaan. De gemeente Barneveld groeit als kool. Helaas is het niet ondenkbaar dat ook het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank, zal toenemen. Ook daarom is het belangrijk de Voedselbank op een structurele manier te ondersteunen.  
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een manier om de mensen die al in de problemen zitten, op een toegankelijke, laagdrempelige manier te helpen. Maar, wij zien ook dat er zo mogelijk iets gedaan moet worden aan de onderliggende problematiek. Lokaal Belang zal zich de komende tijd verdiepen en beraden over vervolgstappen in het voorkomen dan wel aanpakken van deze onderliggende problematiek, in de hoop dat straks minder mensen en hun kinderen, aangewezen zijn op de Voedselbank.
 
 
¹ Algemene brochure ‘Voedselbanken Nederland’, voedselbanken.nl

content image