Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Motie LB: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)


MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
 
 
  Onderwerp: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)
 
 
  De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2020
 

  Constaterende dat:
 • biomassacentrales hun doel voorbij schieten doordat, door gebrek aan lokale grondstoffen, wereldwijd bomen worden gekapt en geïmporteerd om als brandstof te dienen;
 • biomassa niet klimaatneutraal is en slecht voor de gezondheid doordat:
  - verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
  - de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
  - het RIVM voor de gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten heeft gewaarschuwd;
  - aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
  - Het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 • omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

  Overwegende dat:

 • in de (het voorlopige) concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley een Regionale Schets Warmte is opgenomen, waarin biomassa is meegenomen als warmtebron;
 • de afweging over welke bronnen zullen worden ingezet verder worden ingevuld in het proces richting de RES 1.0, dat vanwege corona ook nog onder tijdsdruk staat;
 • energiesubsidie voor houtstook ten koste gaat van de beschikbaarheid van subsidie voor echt schone duurzame energie;

  Van mening is dat:

 • het gelet op voortschrijdende kennis, ervaringen en standpunten rond biomassacentrales belangrijk is definitief af te zien van het inzetten van biomassacentrales als bron van warmte voor woningen in het kader van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid;


  Verzoekt het college:

 • er tijdens de (voorbereidende) gesprekken met de Regio Foodvalley op aan te dringen om nieuwe biomassacentrales niet op te nemen in de volgende versie van de Regionale Schets Warmte.
 
  Lokaal Belang
  JW van den Born
  MHJ Pluimers-Foeken
 
content image