Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Open brief bibliotheekvoorziening nieuwe dorpshuis Garderen


Aan: beoogde coalitie 2018-2022 gemeente Barneveld

Van: Fractie Lokaal Belang gemeente Barneveld

Betreft: Pleitbezorging realisering bibliotheekvoorziening nieuwe dorpshuis Garderen

23 april 2018


Geachte collega’s,

Voor Lokaal Belang is de kwaliteit van leven, dus de leefbaarheid in de dorpen van groot belang. Zeker in de wat kleinere kernen is het belangrijk te blijven investeren in de samenleving, dus investeren in deze leefbaarheid.

De voorzieningen in een dorp spelen daar een belangrijke rol in. Tenslotte, dat zijn juist die plekken waar mensen samen kunnen komen, activiteiten kunnen ontplooien en vorm kunnen geven aan gemeenschapszin en verbondenheid met elkaar, voor jong en oud. Het is een plek waar evenementen mede een plek kunnen krijgen, waar men gastvrij groepen kan ontvangen, waar sport, spel en cultuur een plek kunnen hebben.

Kortom, de investering waard. Natuurlijk moet er altijd gekeken worden naar het efficiënte en redelijk gebruik van gemeenschapsgeld en mag er ook inzet van het dorp zelf verwacht worden. Onze gemeente kenmerkt zich door een sterk gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin. Dat blijkt telkenmale uit de vele activiteiten die door vrijwilligers in onze gemeente georganiseerd worden. Al met al verdienen deze, met name kleinere dorpen, een warme belangstelling en investering in hun gemeenschap.

Zo ook in Garderen. Het oude dorpshuis is al vele jaren aan vervanging toe. Eindelijk lijkt het dan zover. Het ontwerp van het dorpshuis is in januari gepresenteerd, de kosten zijn ingepland. De Garderenen mogen er op rekenen dat het nu echt en vlot geregeld gaat worden.

Dit soort plannen biedt kansen om het beste er uit te halen, het beste voor Garderen. En het beste voor Garderen, voor jong en oud, is om een bibliotheek-(uitleen)functie in het dorpshuis te realiseren, waarbij het dorpshuis een nog meer multifunctioneel karakter krijgt.
Het tegengaan van laaggeletterdheid, het stimuleren van lezen, het vergroten van de kansen voor de ontwikkeling van kinderen zijn belangrijke thema’s. Voor Lokaal Belang maar ook voor de gemeente Barneveld. Daarnaast kan het een plek voor jongeren zijn om samen te komen en b.v. huiswerk te maken. Verder vindt Lokaal Belang het belangrijk dat ouderen een plek hebben om naar toe te kunnen, elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen praten en lezen. Kortom, dit is ook een mogelijkheid om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Tenslotte is een bibliotheek-(uitleen)functie belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp Garderen in algemene zin. Lokaal Belang heeft daarover in januari jl. nog gezegd: “Er komt een prácht van een dorpshuis in Garderen. Een tóp kans voor de realisering van een bibliotheek-uitleenpunt! Kansen voor jong en oud. Wij zien graag dat dit, in overleg met alle betrokkenen, een plaats krijgt. De ruimte is er!”

Wij zien een stevig draagvlak voor dit plan aangezien meerdere partijen zich voor de verkiezingen positief hebben uitgelaten over de bibliotheekfunctie in het nieuwe dorpshuis in Garderen. Lokaal Belang vindt het tijd om ‘boter bij de vis te doen’. U geeft aan de 'puntjes nog op de i te moeten zetten'. Wij roepen u daarom op om bij samenstelling van het nieuwe coalitieakkoord, deze duidelijke 'punt op de i', de bibliotheek-(uitleen)functie, alsnog in het ontwerp van het nieuwe dorpshuis in Garderen op te nemen zodat er geen tijd verloren gaat. Tenslotte, dit jaar is er geen ‘Kadernota’ waar dit punt in kan worden opgenomen.

Vriendelijke groeten,
Fractie Lokaal Belang Gemeente Barneveld