Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht LB: Initiatiefvoorstel zienswijze herindeling Barneveld-Scherpenzeel


Initiatiefvoorstel zienswijze herindeling Barneveld-Scherpenzeel

Het onderwerp ‘toekomst gemeente Scherpenzeel’ is, al ruim anderhalf jaar, heel actueel. Het proces waarbij de Provincie de regie heeft genomen en waarbij op 26 januari jl. de vaststelling van het herindelingsontwerp (HO), herindeling Barneveld-Scherpenzeel heeft plaatsgevonden, markeert een voorlopig einde aan de rol van het Provinciaal bestuur en de colleges van B&W van beide gemeenten. Deze bestuurslagen hebben de afgelopen tijd een uitgesproken rol gehad in het ‘Bestuurlijk- en Open Overleg’. Dit heeft geresulteerd in vele notities met daarin uitgangspunten, standpunten en besluiten.

Nu is er een nieuwe fase ingegaan; de fase van zienswijzen voor inwoners en gemeenteraden. De gemeenteraad is nu dus, naast inwoners, nadrukkelijk en expliciet aan zet om zich te buigen over het proces en de inhoud en dit in een zienswijze bij de Provincie en andere betrokkenen, in te dienen.

Lokaal Belang heeft het initiatief genomen om een initiatiefvoorstel te schrijven voor een zienswijze. De strekking van het voorstel is dat er, op basis van de eerder geformuleerde uitgangspunten, te weinig meerwaarde is voor onze gemeente Barneveld voor een herindeling, laat staan een ‘reguliere’ herindeling, met ook flink ingrijpende gevolgen. Lokaal Belang denkt dat de beide gemeenten gebaat zijn bij rust en tijd om te werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen en het verder vormgeven van samenwerkingsverbanden.

De basis hiervoor zijn de visie en uitgangspunten over wat voor een gemeente wij willen zijn en hoe dat in de praktijk merkbaar zou moeten zijn: een gemeente die sterk betrokken is bij haar burgers en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met burgers en bedrijven waardoor wederzijdse inspiratie ontstaat en alle belangen goed worden afgewogen. En, waar draagvlak, het democratisch proces en de democratische rechten heel serieus worden genomen, welke ook concreet zichtbaar zijn in de dagelijkse politieke en maatschappelijke praktijk.

Verder constateert Lokaal Belang dat deze zienswijze in belangrijke mate aansluit bij de door het college van B&W van de gemeente Barneveld eerder geformuleerde uitgangspunten (o.a. stevig draagvlak, duidelijke meerwaarde voor de gemeente Barneveld, lichte samenvoeging, zo min mogelijk coördinatievraagstukken).

Met deze zienswijze wil Lokaal Belang gehoor en invulling geven aan zorgvuldig bestuur, draagvlak en democratie. Daarnaast zorgt het ervoor dat beide gemeenten de rust en de tijd krijgen om te werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen, met als doel, in eerste instantie, om op een goede manier samen te werken, met behoud van autonome financiële slagkracht en zonder druk of vastomlijnd einddoel voor ogen. Dat is, zo vindt Lokaal Belang, in deze fase en op dit moment en met het afgelopen proces in het achterhoofd, het beste voor zowel de inwoners van de gemeente Barneveld als van de gemeente Scherpenzeel.

Wij nodigen de andere partijen van harte uit om de handschoen gezamenlijk verder op te pakken en de komende tijd te gebruiken om tot een gezamenlijk en zorgvuldig afgewogen zienswijze te kunnen komen. Dit voorstel mag dus gezien worden als een startpunt.

PERSBERICHT 02-02-2021