Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht: Lokaal Belang pleit voor verbetering positie en kansen sociale huurder

LB pleit voor verbetering positie en kansen sociale huurder
Iedereen moet een fijne woning kunnen betrekken; huur of koop. Zeker voor mensen met een kleine beurs heeft de overheid een plicht de omstandigheden optimaal te laten zijn, zodat ook zij een redelijke kans maken op een betaalbare woning. De Woningstichting speelt hierin ook een belangrijke rol waarvoor wij veel waardering hebben.

In de afgelopen dagen kwam Lokaal Belang ter ore dat de sociale huurwoningen in het ‘Kloezeman-plan’ in Garderen niet door de woningstichting zijn aangekocht. Toen Lokaal Belang op onderzoek uitging, bleek dat de woningen voor een hoge prijs waren aangeboden waardoor deze woningen voor de Woningstichting nooit rendabel te maken zijn. Nu worden ze aangeboden en waarschijnlijk aangekocht door beleggers. Dit is, hoewel voor Lokaal Belang heel onwenselijk, geheel volgens de thans geldende ‘Doelgroepenverordening wonen Barneveld’ en dus niet aan de ontwikkelaar te wijten noch aan de woningstichting.

Verder zoekend constateerde Lokaal Belang dat dit geval niet op zichzelf staat maar dit steeds vaker plaatsvindt. De gemeente geeft het contingent aan sociale huurwoningen in een plan aan. Het is vervolgens aan de ontwikkelaar om er uit te komen met de woningstichting. In het verleden was de ontwikkelaar wel haast veroordeeld deze woningen aan de woningstichting te verkopen omdat er geen andere gegadigden waren. Doordat we in de gemeente Barneveld een instandhoudingstermijn van 10 jaar hanteren (de periode dat een sociale huurwoning ook daadwerkelijk een sociale huurwoning is met daarbij behorende huurprijs) is het voor beleggers interessant deze termijn ‘uit te zitten’, na 10 jaar de huur boven de huursubsidiegrens te tillen en het huis leeg door te verkopen aan de hoogste bieder. Wat Lokaal Belang betreft om vele redenen een zeer onwenselijke situatie. Het aandeel sociale huurwoningen neemt hierdoor af. Tenslotte, elke sociale huurwoning die onder de huidige verordening uitgegeven wordt, zal op een te korte termijn geen sociale huurwoning meer zijn. Daarom is er, zeker in deze tijd, sprake van urgentie en de wens om dit probleem op te lossen.

Door nu de instandhoudingstermijn fors te verhogen naar 40 jaar (zoals ook Nijkerk afgelopen najaar heeft gedaan) kunnen we deze praktijk stoppen. Voor de Woningstichting is dit geen probleem, zij hanteerden toch al een termijn van 40 jaar, hebben zij ons bij navraag bevestigd. De Woningstichting en daarbij dus de sociale huurder, wordt hiermee erg geholpen. Tenslotte, iedereen, dus ook beleggers, dienen zich aan deze nieuwe, hogere norm te houden. Vandaar dat Lokaal Belang initiatief neemt door middel van het indienen van een motie vreemd aan de agenda.

Al met al wil Lokaal Belang graag een verbetering van de positie van mensen die een sociale huurwoning nodig hebben. Lokaal Belang vindt dat een overheid daartoe verplicht is.