Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht Lokaal Belang: verzoek Interpellatiedebat aanhouden


De gemeenteraad, als hoogste orgaan, heeft een volksvertegenwoordigende en controlerende rol op het dagelijks bestuur, het college, en is derhalve essentieel voor een goed functionerend democratisch en bestuurlijk systeem. Het college beloofde telkenmale beterschap als het gaat om de ‘actieve informatieplicht’ (tijdig, volledig) naar de raad in de zandkwestie. Maar meerdere malen is gebleken dat het college daar niet voldoende invulling aan gegeven heeft. Ook onlangs heeft het college de gemeenteraad opnieuw niet tijdig en onvolledig geïnformeerd over een onderwerp in de kwestie: het niet (tijdig) delen van de feiten van het in bezit hebben van herkomstgegevens van het zand en de mogelijkheden die deze gegevens bieden, ook in relatie tot de gehouden informatieavond van 25 maart jl. en de raadsvergadering van 11 april. Het maatschappelijk belang werd daardoor opnieuw onvoldoende gediend. Zowel de gemeenteraad als de samenleving, met de getroffen inwoners in het bijzonder, zijn op het verkeerde been gezet. Dit was de reden voor Lokaal Belang om een verzoek in te dienen voor het houden van een interpellatiedebat op 22 mei a.s.

Zeer recent, 14 mei, werden wij en de rest van de samenleving geconfronteerd met een nieuwe en serieuze situatie: de inval van het OM bij vier locaties van de firma Vink ten behoeve van het onderzoek naar de handelwijze van betrokkenen in de zandkwestie in de periode 2012-2016. Deze situatie heeft rechtstreeks betrekking op hetgeen waar Lokaal Belang zich al een half jaar mee bezig houdt; waarheidsvinding en controle van de handelwijze van het college. 

Deze nieuwe ontwikkeling werpt een nieuw licht op de situatie. Lokaal Belang wil deze situatie onderzoeken en mogelijk ook betrekken bij een, op een nader te bepalen datum, te houden interpellatiedebat. Het verzoek voor een interpellatiedebat wordt derhalve aangehouden en daarmee vervalt de datum van 22 mei. De inhoud van het persbericht van 1 mei jl. blijft overigens geheel overeind. 

Persbericht 17 mei 2019