Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persverklaring LB herindeling Barneveld en Scherpenzeel


Teleurstelling én vertrouwen bij Lokaal Belang
De democratie en bestuurlijke integriteit worden in het kader van de toekomst van Scherpenzeel, helaas niet door Gedeputeerde Staten (GS) gerespecteerd en uitgedragen; dat is de uitkomst van een langlopend en slepend proces dat in de ogen van Lokaal Belang vele hiaten kende. Lokaal Belang is teleurgesteld dat de gemeente Scherpenzeel niet de rust en de tijd krijgt die het verdient. De rust om met elkaar de huidige koers en beleidskeuzes vorm en inhoud te geven en met elkaar, college en de gemeenteraad, democratische keuzes te maken in het belang van de inwoners en de samenleving van Scherpenzeel.

Het is tragisch en beschamend dat GS, na vele problemen die door hen zelf veroorzaakt zijn, zie bijvoorbeeld het glasheldere rapport Frissen, toch een herindeling doordrukt en afdwingt. De woorden ‘zorgvuldigheid en tijd’ die enkele malen door GS zijn uitgesproken, zijn loze en holle kreten gebleken. GS acht zichzelf alwetend en heer & meester in het speelveld dat openbaar, transparant en democratisch bestuur zou moeten voorstellen. GS gaat voorbij aan de indringende vragen die hen over hun handelwijze gesteld zijn, weigert werkelijk in de spiegel te kijken en daar wat mee te doen. “Dergelijk gedrag is geen sieraad in het huis van Thorbecke”; een collega raadslid uit Scherpenzeel citerend, wat wij als Lokaal Belang onderschrijven. Lokaal Belang noemt dit ‘bewust-oogkleppen-beleid’ een typisch voorbeeld van een oude bestuurscultuur met gebrek aan bestuurlijke integriteit die al jaren niet meer gepast geacht wordt.

Lokaal Belang wenst dat GS een periode van bezinning en reflectie op hun eigen handelen van het afgelopen anderhalf jaar inlast. Bezinning en reflectie op onderwerpen als zorgvuldigheid, transparantie en draagvlak. Hoe geef je dat als GS vorm? Hoe communiceer je als GS? Hoe kritisch ben je als GS op je eigen handelen? Hoe en hoe zwaar weeg je bestuurlijke integriteit en hoe geef je daar in de dagelijkse praktijk uitvoering aan? Vertrouwen is essentieel om de samenwerking met gemeenten nu en in de toekomst vorm te geven. Zonder een stip op de horizon vooraf, maar met een open, oprechte en dienende houding. Helaas is ons vertrouwen in GS geschaad en dat is een trieste constatering na alles wat er gebeurd is.

Lokaal Belang ziet Scherpenzeel als een waardevolle partner in de regio. Lokaal Belang wil graag samen optrekken om gezamenlijk een stevige(re) positie in te (blijven) nemen in Regio Food Valley en de Regio Amersfoort. De regio’s kennen een aantal efficiency voordelen, maar nimmer mogen de democratie en het belang van inwoners ondergesneeuwd raken. De democratische legitimatie van beleid, zoals op het gebied van duurzaamheid en woningbouw, dient te allen tijde de belangen van de samenleving te dienen, waarbij de wensen zoals die door de inwoners en gemeenteraden zijn uitgesproken en besloten (draagvlak), gerespecteerd dienen te worden. Lokaal Belang wenst dat wij samen met Scherpenzeel, deze fundamentele waarden blijvend aandacht en respect geven. Scherpenzeel heeft tenslotte kennis mogen nemen van wat er gebeurt als hogere overheden de autonomie en de democratisch genomen besluiten in een gemeente niet accepteren en respecteren.

Nu de gemeente Barneveld werkelijk moet gaat herindelen met Scherpzeel laten wij als Lokaal Belang heel graag en nogmaals weten dat Scherpenzeel zeer hartelijk welkom is. Lokaal Belang heeft alle vertrouwen in Scherpenzeel; inwoners en het bestuur, om samen en gelijkwaardig te werken aan een fijne samenleving. Met onder andere oog voor de eigenheid van élk dorp, goede voorzieningen, behoud van groen en veiligheid. Maar bovenal oog en oor voor de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Échte betrokkenheid met elkaar, op de samenleving die ons allen dierbaar is. De komende periode zal Lokaal Belang, zoals de afgelopen anderhalf jaar, blijvend aandacht schenken en eventuele noodzakelijke acties uitzetten in het kader van het proces tot herindeling. Dit alles in het belang van de democratie, alle inwoners en de samenleving als geheel.

Barneveld, 12 januari 2021