Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht Treinstation Stroe dichterbij


Lokaal Belang is zeer verheugd en dankbaar dat het college de noodzaak van een treinstation in Stroe, met Lokaal Belang onderstreept. De kans op een treinstation Stroe is hiermee wezenlijk en heel concreet geworden. Het college wil een herijking van dit onderzoek.
Fractievoorzitter Mijntje Pluimers: “Wij zijn dolblij met deze fantastische kans voor onze gemeente en met name Stroe, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek en Voorthuizen. Wij steunen dan ook van harte de herijking van dit onderzoek. Niet alleen voor deze dorpen en haar inwoners is dit een geweldige kans; ook in het kader van de verbetering van de mobiliteit, economie, toerisme, bereikbaarheid en milieu voor de hele gemeente. Wij zien nu al uit naar een feestelijke opening.” 

 

Bijdrage Lokaal Belang commissie bestuur 3 maart 2020
“Lokaal Belang heeft altijd al de wens gehad van een treinstation bij Stroe voor zowel forensen als schoolgaande kinderen in Stroe en omgeving als toegangspoort voor toeristen. Erg belangrijk in het kader van bereikbaarheid. Lokaal Belang heeft deze wens dan ook in het verkiezingsprogramma van 2018 opgenomen. De provincie was daar niet zo erg voor.
Inmiddels een nieuwe situatie, namelijk die van de komst van 1800 mariniers. Lokaal Belang ziet dit nu als een 4e reden om deze wens toch opnieuw op tafel te leggen. Staat het college daar open voor en wil zij de mogelijkheden onderzoeken dan wel bespreken, ook met de Provincie? Graag een toezegging voor een memo.
Daarbij zouden wij ook graag zien dat in deze memo of een andere memo haar visie geeft over hoe het college deze komst ziet en welke kansen er liggen, voor Garderen in het bijzonder: Mariniers komen op 3km afstand van Garderen. Biedt kansen, maar ook vragen. Wat is de impact voor Garderen?”

 

Reactie college 24 april 2020
“In de rondvraag van de commissie Bestuur van 3 maart heeft Lokaal Belang gevraagd wat de impact is van de komst van 1.800 mariniers op de kans op een treinstation in Stroe en het dorp Garderen. Het antwoord hierop is als volgt.

In de studie voor de komst van een stop op het hoofdspoor bij Barneveld Noord is de prognose van de potentie van de aanwezige legerplaats meegenomen in de mogelijke vervoersbehoefte van de toekomst. Het is alweer even geleden dat onderzoek werd gedaan naar “nut en noodzaak” van een station bij Barneveld-Noord en de realisering van een Regiosprinter als stoptreinverbinding tussen Amersfoort / Barneveld en Apeldoorn. De invulling van de komst van de mariniers vraagt om een herijking van de prognose. Ook hielden de conclusies van toen geen rekening met de ontwikkelingen van nu – denk bijvoorbeeld aan de groei van de economie (ondanks de huidige crisis beleven we een opleving van de economie), de toenemende mobiliteit en het tegengaan van de uitstoot van CO2.

Ook de groei van de gemeente Barneveld (zeker ten noorden van het dorp Barneveld en ten zuiden van het dorp Voorthuizen), de toenemende toeristenstromen naar Nederland en naar de Veluwe én de nu al ervaren druk vanuit de Randstad op Midden-Nederland (met alle mobiliteitsgevolgen van dien) waren toentertijd niet in de onderzoeken meegenomen. De recente ontwikkelingen ten aanzien van het accommoderen van de mariniers onderstreept de noodzaak van een station in Stroe.

De gemeente hecht dan ook aan een herijking van dit onderzoek, samen met de stakeholders, zoals de provincies Gelderland en Utrecht, defensie, (buur)gemeenten, regio’s en partners op het gebied van transport en mobiliteit, natuur, milieu, toerisme, etc. Deze wens past in het nu actuele dossier ‘Corridor A1’, waarbij de inspanningen zijn gericht op het versterken van de A1 (weg én spoor) tot een robuuste en duurzame ader van Midden- en Oost-Nederland.

Zie ook BK 04-03-2020: 'Komst mariniers biedt kansen voor station Stroe'
Al eerder vroegen wij aandacht voor een mogelijke stop bij Stroe. Zie BK 17-05-2018: Hoop voor regiosprinter en station Stroe