Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Windmolens bij de buren? Samen optrekken Energievisie Regio Barneveld-Scherpenzeel

HEDENAVOND 15 februari vergadering Gemeenteraad Scherpenzeel:
Hier de link

Zowel brieven van inowners als onderstaande brief staan op de agenda:

Aan: gemeenteraad gemeente Scherpenzeel
CC: Belangengroepen: Tegenwind Buitengebied Barneveld West, De Glind, Tegen windmolens noordelijk buitengebied Scherpenzeel
Betreft: Energievisie gemeente Scherpenzeel

9 februari 2021

Geachte gemeenteraad  van de gemeente Scherpenzeel, beste collega’s,

Via deze brief willen wij jullie aandacht en inzet vragen voor jullie voorgelegde ‘Energievisie’,
welke donderdag 11 februari aanstaande in jullie raad behandeld wordt.

De reden dat wij jullie aanschrijven ligt gelegen in het feit dat mogelijke keuzes in jullie raad direct invloed hebben op onze inwoners, inwoners van de gemeente Barneveld. Daarnaast bestaat de kans, los van wat wij daarvan vinden, dat wij in de toekomst samen een gemeente vormen. Jullie keuzes hebben mogelijk straks invloed op onze mooie gezamenlijke gemeente. Wij voelen dit als onze verantwoordelijkheid; zowel in bestuurlijk opzicht als in volksvertegenwoordigend opzicht en dan in de eerste plaats voor onze inwoners. Daarnaast in brede, maatschappelijke zin. Daar bedoelen wij duurzaamheid, het koesteren van onze prachtige landschap en het welzijn en gezondheid van onze inwoners mee.

Wij willen daarin graag samen met jullie optrekken; daar waar mogelijk en waar gepast. Hierbij reiken wij jullie graag de hand. De hand om samen, als buren maar ook als partners in de Regio Food Valley, vorm en inhoud te geven aan het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast doen wij ook een dringend beroep op jullie: Bescherm het mooie landschap en het welzijn van inwoners. In eerdere uitingen hebben wij dit meerdere malen aangegeven, maar voor de volledigheid hechten wij eraan het volgende heel helder te stellen: Wij respecteren jullie autonome, zelfstandige positie als democratisch gekozen gemeenteraad, zeer.

In jullie raadsvoorstel staat jullie opgave beschreven waarbij twee mogelijkheden opvallen:
windenergie en houtige biomassa. Ten eerste windenergie: In dit voorstel staan ‘potentiële zoeklocaties’ beschreven voor de plaatsing van windturbines in o.a. het noorden van jullie gemeente. Verderop wordt gesteld dat  2 grote windturbines (van elk 5,6 MW) mogelijk zouden moeten zijn. De ashoogte en tiphoogte wordt in het voorstel niet nader omschreven. Dit voorstel heeft tot een storm aan protest geleid.
Niet alleen in Scherpenzeel, maar ook bij inwoners uit onze gemeente; die van De Glind, Barneveld-West en het buitengebied rondom deze gebieden. Wij hebben kennisgenomen van deze protesten door o.a. de artikelen, ingezonden brieven en hun bijdrage voor de opinieronde van 28 januari jl.

De afgelopen jaren heeft ons college gewerkt aan de duurzaamheidsopgave en dat is in basis een goede zaak. Wij allen hebben de opdracht  zorgvuldig om te gaan met de aarde en het milieu die ons dierbaar zijn. Wij hebben allemaal energie van deze aarde nodig. Maar hoe doen wij dat en hoe houden wij de balans tussen de vraag naar energie en de bescherming van onze omgeving, mens en dier? Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de inwoners van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt, met gezond verstand en draagvlak kan worden gewerkt aan de energietransitie.

De plannen van ons college om megawindmolens (tiphoogte circa 240 meter) in onze gemeente te zetten, heeft tot grote protesten geleid. Mogelijke locaties nabij woningen, nabij recreatiegebieden, nabij prachtige natuur, is iets wat heel veel mensen niet willen. Windturbines zorgen voor de verwoesting van het landschap en geven geluidsoverlast, slagschaduw en brengen dus schade toe aan het welzijn en gezondheid van mens en dier. Het is te veel om alle aspecten uitvoerig te behandelen, maar wij verwijzen jullie graag naar onze website met al onze bijdragen en informatie over windturbines www.lokaal belang.com/lb-over-windmolens  Voor nu beperken wij ons tot het volgende:

Onze regio ligt in een windluw gebied en is dus niet geschikt voor het plaatsen van windmolens. Als er al windturbines zouden moeten komen, moeten die dus heel hoog zijn om nog enig rendement te maken. Sowieso worden windturbines steeds hoger; de hoogste staat nu in Rotterdam, de Haliade X van 260 meter. In jullie Energievisie wordt dit ook beschreven: windturbines van elk zo’n 5,6 MW. Dat zijn windturbines met een tiphoogte van ongeveer 200-250 meter. Het geluid van windturbines komt niet van de motor maar van het draaien van de wieken en kan tot kilometers ver reiken. Het is niet voor niets dat in Duitsland de afstand tot woningen tenminste 1 kilometer is (en Beieren zelfs 10x de tiphoogte). Windturbines op jullie grondgebied kunnen dus ook invloed hebben op onze inwoners. Daarnaast produceren windturbines ook laagfrequent geluid dat tot kilometers ver reikt. Van dit laagfrequente geluid is bekend dat dit gezondheidsschade kan veroorzaken.

In Nederland bestaan geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen: 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. Oftewel, de hoogte van windmolens in combinatie met de afstand tot woningen, is essentieel.

Ten tweede is in jullie voorstel de opwek van energie middels (houtige) biomassa meegenomen (10TJ).
Het zal vast niet  onbekend zijn hoezeer inwoners in het hele land bezwaar hebben tegen deze manier van energieopwekking. Naast dat dit bossen sloopt, zowel in Nederland als in het buitenland, is het verbranden van hout gewoonweg niet goed. Onze partij staat bekend als een groot voorvechter van het behoud van bomen, het ‘groene kapitaal’. Bomen dragen juist bij aan een goed klimaat (afvangen fijnstof en CO2, opname van stikstof, tegen hittestress, goed voor de ecologie etc.). Het verbranden van bomen zorgt juist voor de extra uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Schadelijk dus voor inwoners. Aangezien biomassa in jullie energiemix staat evenals in de RES 1.0 waar onze beide gemeenten deel van uitmaken, vragen wij jullie ook hier niet in te stemmen met (houtige) biomassa maar dit juist proberen te voorkomen.

Maar wat dan wel? Lokaal Belang heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de opgaven die wij als gemeente hebben. www.lokaal-belang.com/lb-bijdragen-energie In maart 2018 hebben wij het initiatief genomen voor het maken van een zeer zorgvuldige en onderbouwde alternatieve energiemix , die wij maart 2020 hebben vernieuwd. Wij verwijzen jullie graag naar deze informatie om te zien hoe het ook kan www.lokaal-belang.com/lb-alternatieve-energiemix Windmolens zijn onwenselijk maar ook niet nodig, het kan echt anders. Zowel op korte, middellange- als langere termijn. Als voorbeeld noemen wij het zorgvuldig aanwijzen van locaties voor zonneweides, mono-mestvergisters en geothermie (aardwarmte). Onze regio is juist erg geschikt voor aardwarmte en vanuit het Rijk en ook ons college is er veel interesse in deze vorm van energieopwekking. Sterker nog, er is vanuit het Rijk een flinke hoeveelheid geld beschikbaar gesteld voor onderzoek. Onderzoeken die in onze regio, In Barneveld en andere plaatsen zoals Soest, Amersfoort, Ede, al meerdere maken hebben plaatsgevonden waarvan de resultaten spoedig verwacht worden.
Uiteraard willen wij onze bevindingen graag met jullie delen als daar interesse voor is.

Hartelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers