Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid (met lachgas en designerdrugs in het bijzonder)


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stellen de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid met lachgas en designerdrugs in het bijzonder.

Drugs maakt meer kapot dan je lief is. Vroeger al, maar de laatste tientallen jaren wordt drugs steeds sterker, ontstaan er nieuwe soorten drugs, veelal ‘designerdrugs’ maar ook lachgas. De problematiek rondom het gebruik van deze drugs lijkt steeds groter te worden. De gezondheidsschade kan heel groot en ingrijpend zijn; soms met ernstige invaliditeit of de dood tot gevolg. Daarnaast zijn overlast, de gerelateerde criminaliteit en de verkeersveiligheid een gevaar voor de omgeving, aspecten die niet onbelicht mogen blijven. Wij vinden dat het gebruik van drugs, drugshandel en de overlast daaromtrent blijvend, kordaat en stevig moet worden aangepakt. Maar door het ontbreken van laagdrempelig toepasbare (lokale) wetgeving is dit momenteel niet goed genoeg mogelijk.

In juni 2019 is tijdens de behandeling van de kadernota, op initiatief van Lokaal Belang, ChristenUnie en de SGP, een motie aangenomen met het volgende dictum:

  • het terugdringen van gebruik van lachgas mee te nemen in het huidige drugspreventie beleid;
  • het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening;
  • proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen en de raad daarvan op de hoogte te stellen.

Wij waren erg content met het feit dat deze motie het gehaald heeft. Afgelopen jaren hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rondom lachgas en het aanstaande verbod vanuit de landelijke overheid. Wij zien graag een totaalverbod voor o.a. lachgas; het gebruiken, onrechtmatig bezitten en verhandelen van lachgas in onze gemeente. Gezien het laatste punt uit de motie, mogen wij uitgaan van een pro-actieve houding ten opzichte van lachgas. De laatste jaren hebben vele gemeenten, bijna 200 inmiddels, de aangekondigde regelgeving niet afgewacht, maar zelf verboden opgenomen in hun APV of anderszins regelgeving vastgesteld met betrekking tot het bezit en gebruik van en handel in lachgas https://hetccv.nl/nieuws/steeds-meer-gemeenten-voeren-lachgasverbod-in/

Gisteren was er in de Tweede kamer een debat over het drugsbeleid (https://bit.ly/34H3Upb). Enkele Tweede Kamerleden (Kuik en Bikker) hebben in hun berichtgeving hierover laten weten dat er een indringende brief is ontvangen van een flink aantal burgemeesters in ons land die het Rijk oproepen om nu eindelijk haast te maken met dit landelijke verbod. Een flink deel van de ondertekenaars komen uit onze regio (zie hieronder). Uit de stukken blijkt dat het demissionaire kabinet opnieuw vertraging ziet in landelijke regelgeving en dit niet voor het voorjaar van 2022 ziet gebeuren. Dat betreuren wij.

  1. Is het college op de hoogte van of bekend met de genoemde brief van de burgemeesters aan het Rijk?
  2. Zo ja, kunt u aangeven waarom onze gemeente niet heeft meegetekend? Dit ook in relatie met punt 3 uit de aangenomen motie (zie boven).
  3. Is het college bereid om aan te sluiten bij deze groep gemeenten en gezamenlijk op te trekken in het verzoek om spoedige landelijke regelgeving?

Wij zouden als fracties graag zien dat de bovenstaande vragen nog vóór de behandeling van de Kadernota worden beantwoord. Dit met het oog op een mogelijke vervolgstap tijdens de behandeling van de Kadernota van onze kant. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,
Namens de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP,

Mijntje Pluimers
Henk Wiesenekker
Arend Flier


Barneveld, 3 juni 2021

Bijlage: passage brief burgemeesters gericht aan het Rijk t.g.v. Tweede kamer debat 2 juni 2021

content image