Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het landelijke congres ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni aanstaande.

De laatste jaren is er veelvuldig gesproken over het onderhoud van bomen, het kappen van bomen of het behoud van bomen en bossen. Vaak lag daar een voorstel voor het kappen van (veel) bomen aan ten grondslag. Lokaal Belang is, zoals bekend, groot voorstander van het behoud van zoveel mogelijk bomen; het groene kapitaal. Ook de samenleving hecht grote waarde aan het zoveel mogelijk behouden van groen en bomen in het bijzonder.

In de concept-kadernota blijkt dat het college voornemens is bomeninspecties te beperken tot het wettelijke minimum (blz. 8). Daar maakt Lokaal Belang zich wat zorgen over. Het is duidelijk dat de gemeente voor financiële uitdagingen staat om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar gezien de onrust en ophef over de bomenkap van de afgelopen jaren en de wens dat het in de toekomst beter gaat, hopen wij niet dat het huidige beleid verslechtert. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er een nieuw beleidsplan komt, namelijk beleidsplan biodiversiteit, met daarin, hopen wij, veel aandacht voor behoud en onderhoud van bomen.

Sinds 2008 vindt er jaarlijkse een landelijk congres plaats; ‘Nederlandse Boominfodag’. Dit jaar op 3 en 4 juni. Hier komt nieuwe (inter)nationale wetenschappelijke en praktische kennis over bomen, groene infrastructuur en aanverwante zaken samen. Ook dit jaar zijn er vele interessante sprekers en onderwerpen zoals o.a. de Europese standaard boomsnoeien, bomen en gezondheid, conditiebepaling bomen, ecosysteemdiensten en de aanpak van de eikenprocessierups. Dit zijn precies onderwerpen die voor onze gemeente van belang zijn, ook met het oog op de discussies van de afgelopen jaren. Deelname aan dit congres is, vanwege het digitale karakter, dit jaar overigens gratis. www.boominfodag.nl

Deze nieuwe kennis en kunde met betrekking tot bomen, bomenonderhoud en bomenbehoud kan van grote (meer)waarde zijn voor de gemeente Barneveld in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, tegengaan van verdroging, luchtzuivering, waterhuishouding en landschappelijke waarde. De actieve deelname aan dit congres, mede gezien de onderwerpen, kan ook van meerwaarde zijn in het kader van beleidsontwikkelingen richting de kadernota, begroting en het beleidsplan biodiversiteit. Lokaal Belang ziet hier meerdere kansen; meer kennis & kunde, maar hiermee ook zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen in het kader van de zorg voor groen en bomen.

  1. Bent u bereid (een) afgevaardigde(n) van de gemeente actief deel te laten nemen aan het landelijke congres Nederlandse Boominfodag?
  2. Bent u bereid de opgedane kennis en ervaringen mee te nemen in (toekomstig) beleid en de raad daarover te informeren? Dat kan via een memo en/of in nieuwe beleidsplannen zelf?
  3. Kunt u ons, gezien het feit dat de data van 3 en 4 juni heel snel naderen, op tijd uitsluitsel geven over deze vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers