Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen aanrijtijden ambulances


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanrijtijden van de ambulance. 

Lokaal Belang heeft vandaag, een dag na de commissievergadering van 7 mei waarin o.a. dit onderwerp besproken werd, informatie ontvangen met prestatiecijfers aangaande de aanrijtijden van de ambulance in onze gemeente. Helaas hebben wij daardoor deze cijfers niet kunnen betrekken in de bespreking in de commissie, wat een reden is voor het stellen van deze vragen. 

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de veiligheid in het kader van de volksgezondheid zo goed mogelijk geregeld is. In acute noodsituaties is het van levensbelang om te kunnen rekenen op zorg van professionals, zoals ambulancemedewerkers. Wij hebben respect voor het moeilijke en ingrijpende werk wat zij doen. Wij begrijpen ook dat het in onze grote gemeente een uitdaging is om al onze inwoners op tijd te kunnen bereiken. Echter, prestatieafspraken (cijfers) zijn er niet voor niets en om deze te behalen is (extra) inzet nodig.
Voor raadsleden, volksvertegenwoordigers, is het daarom van belang de cijfers te kennen om die in de besprekingen te betrekken en eventuele vervolgstappen te kunnen zetten. Het belang van de verbetering van aanrijtijden is, een jaar geleden al, raadsbreed onderstreept in de vorm van een motie. Daar werd opgeroepen tot uiterste inspanning, om gezamenlijk met de diverse stakeholders, tot oplossingen te komen waardoor de aanrijtijden verbeteren. Daarbij moet er ook de intentie zijn om interregionaal samen te werken.  

Wij schrikken van de cijfers. Niet alleen omdat deze in de gehele gemeente Barneveld niet voldoen aan de prestatienorm (= 95% op tijd), maar ook omdat wij zowel in het totaalbeeld (van 92,7% naar 90,1%) als in een aantal kernen een dalende trend waarnemen. Dat is bijvoorbeeld te zien in de kernen Stroe, Voorthuizen en Zwartebroek. Daarnaast is het zo dat, op Barneveld na, alle kernen ‘onvoldoende’ scoren als het gaat om de prestatienorm.
De dalende trend is ook te zien in de kwartaalcijfers en dan met name in de kernen Barneveld, Garderen, Terschuur, Voorthuizen en Kootwijk. In absolute getallen komt het erop neer dat er in 2018 144 mensen niet op tijd bereikt zijn door de ambulance. Overigens is op tijd ‘binnen 15 minuten’ waarvan de VGGM zelf aangeeft:  “De 15 minutennorm is geen gezondheidsnorm en is niet medisch-inhoudelijk”…. 
Kortom, Lokaal Belang maakte zich al zorgen, en deze zorg is toegenomen.

De Tweede Kamer nam eind februari een motie van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij aan, die juist de ambulanceproblemen in Gelderland, waaronder de Veluwe, moet oplossen waar ambulances vaak te laat komen (zie link). Het is moeilijk te accepteren dat zorgverzekeraars zo’n grote invloed hebben op de ambulanceposten. Het is er dus veel aan gelegen dat gemeenten en de VGGM zich tot het uiterste inspannen zodat alle inwoners ten tijde van acute nood, waar ze ook wonen, kunnen rekenen op tijdige ambulancezorg.

Er is in de ogen van Lokaal Belang maar 1 oplossing: ‘meer ambulanceposten in de buitengebieden en gemeente overschrijdend werken’.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook problemen met de aanrijtijden in de noordelijke dorpen van de gemeente Ede. Als de brandweerpost in Harskamp aan de N310 (zie foto) wordt gecombineerd met een ambulancepost dan kunnen van daaruit o.a. de dorpen Kootwijk, Kootwijkerbroek-Oost, Stroe, Garderen maar ook andere dorpen, snel worden bereikt. Daarnaast hebben wij eerder gepleit voor een mogelijke samenwerking tussen de ambulancepost in Ermelo ten behoeve van de aanrijtijden in Garderen. En zo zijn er vast meer opties ter verbetering van de aanrijtijden.

Wij stellen de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat een dalende trend, in diverse opzichten, in de tabel zichtbaar is? Zo nee, waarom niet?
2. Hoe kwalificeert het college deze cijfers?  
3. Maakt het college zich zorgen over de veiligheid van onze inwoners? Graag een toelichting.
4. Is het college bereid, naast de al toegezegde inspanningen, opnieuw en indringend over deze zorgelijke kwestie het gesprek met de VVGM aan te gaan, ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen en o.a.:
a. nadrukkelijk te wijzen op hun eigen visie en verantwoordelijkheid zoals verwoord op hun website?
b. nadrukkelijk te wijzen op de aangenomen motie in de tweede kamer?
c. deze schriftelijke vragen en bovenstaande opties voor te leggen en/of te kijken naar andere opties en te streven naar adequate maar bovenal snellere oplossingen (zie ook motie mei 2018)?
d. te spreken over de mogelijke knelpunten (VGGM of elders) en wat daar mogelijke oplossingen voor zijn?
e. te verzoeken het college, en daarmee de raad, elk kwartaal de prestatiecijfers te sturen? en indien een agendapunt, ruim voorafgaande aan de vergadering te verstrekken (dus niet achteraf)?
5. Indien blijkt dat zorgverzekeraars een uitbreiding van de ambulanceposten tegenhouden doordat zij te weinig geld hiervoor beschikbaar stellen, is het college dan bereid om openbaar te maken welke zorgverzekeraars weigeren meer geld hiervoor ter beschikking te stellen? Zo niet waarom niet? Zorgverzekeraars zijn immers verplicht adequate zorg te verstrekken en politiek en inwoners moeten toch weten wie zij verantwoordelijk kunnen houden.
6. Bent u bereid om deze vragen nog voor de raadsvergadering van 22 mei te beantwoorden? 

Vriendelijke groeten,  
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers 
 

https://www.vggm.nl/vggm/over_vggm/visie_en_missie
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkw0k2hteyy
​https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/ambulance-voor-lingewaard-en-overbetuwe-komt-voortaan-uit-elst~a6aa5e8f/

 

content image

De brandweerpost in Harskamp aan de N310

content image
content image
content image