Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen asfaltcollectoren en s.v.z. geothermie


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het artikel ‘Amersfoort vraagt 13,5 miljoen voor collectoren’ in de Amersfoortse Courant d.d. 30-3-2019.

In dit artikel staat onder andere dat de gemeente Amersfoort 13,5 miljoen euro aan de provincie Utrecht vraagt om asfaltcollectoren te leggen in haar westelijke rondweg. Hiermee kan de enorme hoeveelheid zonne-energie, die door het donkere oppervlak van de weg wordt opgenomen, in combinatie met een warmtenet worden benut voor de verwarming van gebouwen/woningen. Daarnaast, zo staat in dit artikel en in andere informatie die wij hebben ingewonnen, zullen de asfaltcollectoren tot aanzienlijke besparingen leiden inzake het onderhoud van de wegen, doordat de collectoren er voor kunnen zorgen dat de weg in de zomer niet door hitte wordt beschadigd (spoorvorming) en in de winter het strooien met zout overbodig wordt.

Op www.waerdse-energie.nl lezen wij dat deze techniek eerder al is toegepast in Heerhugowaard.
Verder is eind november 2018 door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin o.a. staat:
constaterende dat er reeds experimenten zijn met asfaltprojecten waarmee energie wordt gewonnen door middel van een geïntegreerd energiesysteem; verzoekt de regering, om bij aanbestedingen van nieuwe infrastructuurprojecten slimme combinaties met duurzame energiesystemen te stimuleren”.
De minister heeft ook positief gereageerd op deze motie.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de inhoud van het bovengenoemde artikel d.d. 30 maart jl. in de Amersfoortse Courant en de mogelijkheid om warmte op te wekken met asfaltcollectoren?
  Zo ja, wat heeft het college inmiddels gedaan met deze kennis?
  Zo nee, is het college bereid om de inhoud van het artikel tot zich te nemen en daarop eventueel actie te ondernemen?
   
 2. Ook in de gemeente Barneveld zullen in de komende jaren vele kilometers wegen worden aangelegd. Wij noemen in dit verband onder andere de projecten Oostelijke Rondweg Barneveld en Westelijke Rondweg Barneveld. Wij zouden deze wegen kunnen voorzien van asfaltcollectoren en aldus een enorme stap kunnen maken in het verduurzamen van onze gemeente. Volgens informatie van de Rijksoverheid (Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010) is de techniek qua benodigde schaalgrootte ook toepasbaar op bedrijventerreinen, parkeerterreinen en woningbouwlocaties.
  a.  Is het college bereid om serieus te onderzoeken hoe deze techniek om duurzame energie op te wekken in de gemeente Barneveld kan worden ingezet?
  b.  Is het college bereid de Raad hierover voor de behandeling van de kadernota een notitie te doen toekomen waarin in ieder geval ook is opgenomen:
  -    Een inventarisatie van locaties waar deze techniek in de komende 10 jaar binnen onze gemeente zou kunnen worden toegepast? (d.w.z. zowel bij nieuwe aanleg als bij herinrichting/groot onderhoud)
  -    De hoeveelheid duurzame energie die hiermee kan worden opgewekt; met onderbouwing?
  -    Een inventarisatie van financieringsmogelijkheden, waaronder welke subsidies de gemeente/bedrijven kunnen aanvragen voor de investering in asfaltcollectoren?
  -    Een begroting van de kosten en de besparingen op het wegenonderhoud?
  Zo nee, waarom niet?
   
 3. Houdt uw eventuele weigering om aan de slag te gaan met asfaltcollectoren (ook) verband met het feit, dat de gemeente Barneveld een erg lage ambitie heeft inzake het opwekken van zonne-energie (35-43 TJ) en dat een meerderheid van de raad in de raadsvergadering van 14 november 2018 (startnotitie aanpak zonne-energie) heeft gezegd deze ambitie niet te willen verhogen?
  Dit terwijl we juist door meer zonne-energie en andere duurzame energie (geothermie, biomassacentrale, mono mestvergisting) op te wekken kunnen vermijden dat er mega windturbines worden geplaatst. Lokaal Belang ziet kansen om aanmerkelijk meer zonne-energie op te wekken dan nu opgenomen in de gemeentelijke energiemix.
  a.  Hoe ziet het college dit nu, naar aanleiding van de hierboven gegeven informatie?
  b.  Is het college bereid de ambitie m.b.t zonne-energie alsnog naar boven bij te stellen en de raad daarvoor een voorstel te doen?
  Zo ja, wanneer zou de raad deze kunnen verwachten? Zo nee, waarom niet?

  Geothermie
  Het afgelopen jaar heeft Lokaal Belang meermaals op de mogelijkheden van geothermie gewezen en hierover vragen gesteld. Het college heeft aangegeven hier positief tegenover te staan. In de raadsvergadering van 30 januari jl. hebben wij er verder op gewezen dat de Rijksoverheid vol inzet op geothermie en inmiddels is gestart met een grootschalig seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. Verder blijkt uit de structuurvisie ondergrond van juni 2018 dat het westelijke gedeelte van de gemeente Barneveld kansrijk is voor geothermie, net als het gebied tussen Utrecht en Flevoland.
   
 4. Wat heeft het college inmiddels aan concrete acties ondernomen om over enkele jaren geothermie als bron van duurzame energie beschikbaar te hebben in de gemeente Barneveld?
   
 5. Heeft het college bijvoorbeeld hierover contact opgenomen met EBN en het ministerie van infra en EZ?
   
 6. Met welke andere instanties voert het college hierover overleg en wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
   
 7. Is het college er mee bekend dat inmiddels ook de gemeente Utrecht heeft besloten om (ondiepe) geothermie te gaan gebruiken voor de verwarming van woningen/gebouwen? (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/nieuws/onderzoek-naar-gebruik-van-aardwarmte/)
   
 8. Zo ja, is dit voor het college aanleiding (geweest) voor collegiaal overleg met de gemeente Utrecht om te vernemen hoe zij dit organiseren?
  a.  Zo ja, welke inzichten en informatie heeft dit opgeleverd?
  b.  Zo nee, is het college bereid dit collegiale overleg te starten? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters en Marleen Blankenburgh


Link bijlagen:

Artikel AD 30 maart 2019:
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-vraagt-provincie-13-5-miljoen-voor-energiewinning-uit-westelijke-rondweg~ac5c67a2/

Collectoren Waerdse Energie Circuit: https://www.waerdse-energie.nl/asfaltcollectoren/

Motie Tweede Kamer over stimuleren van slimme combinaties met duurzame energiesystemen:
http://www.rijksbegroting.nl/2019/kamerstukken,2018/12/4/kst252554.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z22598&did=2018D57418

Rijksoverheid/Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept%20B6%20asfaltwarmte.pdf

 

content image
content image